of 9

1. Sasine Korekcije, Kosarka RAE

Published on December 2018 | Categories: Documents | Downloads: 2 | Comments: 0
211 views

Comments

Content

1

Naslov rada: Efekat relativne starosti i selekcija mladih košarkaša

Sažetak  Cilj istraživanja bio je da se ispita postoji li uticaj ER S-a na selekciju selekciju trinaesto trinaestogodišn godišnjih jih ko koša šarrkaš kaša. Uz Uzor orak ak ispi spitani anika ini inilo lo je !" koša košarrkaš kaša #$%&1' %&1''. '.() ()c* c*+, +,.' .'( ( $&,1./!kg+0.0 prosene starosti 1( godina i ' *eseci +.!0 prosenog iskustva u košarkaško* treningu / godine i , *eseci +1.1)2. Uzorak je podeljen u ! grupe3 11 košarkaša ro4enih u prvoj polovini godine i  košarkaša ro4enih u drugoj polovini godine. 5o*o6u 7ne-8a9 :;7%:-e analizirane su razlike iz*e4u ! grupe košarkaša u setu antropo*etrijskih *otorikih i jedne <unkcionalne varijable. =spitanici se ne razlikuju u setu para*etara osi* u jednoj varijabli #$("s p&."/"2. >ošlo se do zakljuka da nije utvr4eno postojanje ERS-a na ovo* uzorku ispitanika.

Ključne reči3 [email protected]:R?:@?= $RE;ER= A 5UBER$E$ A =D=?E ?:R:?$ER=S$=?E

UVOD 5ubertet je period odrastanja oveka u koje* se telesne di*enzije ubrzano razvijaju. U  prvoj i drugoj godini puberteta p uberteta godišnji prirast u telesnoj visini iznosi 0-1! c*. 7vaj period naziva naziva se adolesc adolescent entni ni ubrzan ubrzanii rast. rast. 5oeta 5oetakk adolesc adolescent entnog nog ubrzan ubrzanog og rasta rasta i godina godina najve6eg prirasta u visinu pokazatelji su zrelosti deteta. >eca koja ranije od proseka u4u u  pubertet nazivaju se akceleranti. ;asuprot nji*a retardanti su ona deca koja kasnije od  proseka u4u u pubertet. 7vo je izuzetno važan podatak jer akceleranti u to* trenutku i*aju znaajno razvijeniju *otoriku i <unkcionalnu sposobnost od svojih vršnjaka a ti*e i  potencijalnu prednost u selekciji. ;a taj nain takva deca se ponekad <avorizuju u košarci u odnosu na decu koja kasnije sazrevaju. ada 6e te prednosti nestati u odrasloj dobi to *ože da rezultira gubitko* odre4enog broja talenata u košarci. U poslednjih tridesetak godina deca se košarko* poinju baviti ranije nego njihovi oevi ili *ajke. =sta je situacija i sa *nogi* drugi* savre*eni* sportisti*a F %ejn Grecki je prvi  put stao na klizaljke u tre6oj godini života. Raniji* ukljuivanje* u košarkaški trening dete pre ovladava košarkaški* veština*a3 preciznije šutira i dodaje sigurnije kontroliše loptu naui da se kre6e bez lopte itd. e4uti* rano ukljuivanje u košarkaški trening <avorizuje decu ro4enu u prvo* delu #u prvih , *eseci2 kalendarske godine #:ddona H

! Iates !"1"2J Da*islite slede6u situaciju3 u sportskoj školici trkaju se petogodišnji deaci. Kedan je ro4en u januaru a drugi u dece*bru iste godine. 5etogodišnjak ro4en u januaru je skoro !"L stariji od petogodišnjaka ro4enog u dece*bru rekli bi *ate*atiar i. Stariji  petogodišnjak je *alo brži. Dnai li to da 6e on uvek biti brži od svog vršnjakaM 5ri*er !3 u školi košarke zajedno treniraju os*ogodišnjaci i devetogodišnjaci. U igri 1 na 1 deak  ro4en u januaru do*inira u odnosu na protivnika *la4eg !( *eseca. Dnai li to da 6e trenutno kvalitetniji deak biti bolji i za 1" ili 1) godina kada budu NOozbiljniOO košarkašiM  ;eki treneri #ne sa*o košarkaški2 da6e prednost u selekciji trenutno kvalitetnijoj deci zane*aruju6i <eno*en koji je upravo opisan a i*e *u je Efekat relativne starost i #ERS2. ERS je otkriven kada su Barnsle9 i sar . #10)2 analizirali podatke iz ;PQ-sezone 10!A10(. $e sezone skoro duplo više igraa ro4eno je u prvoj etvrtini godine #(!L u  periodu januar-*art2 nego u poslednjoj #1,.!L u periodu oktobar-dece*bar2. ERS je bio  još dra*atiniji u *la4i* hokejaški* liga*a ?anade gde je trostruko više igraa ro4eno u  prvoj nego u poslednjoj etvrtini godine. Brojni su i drugi dokazi o postojanju <eno*ena ERS-a #pre*a3 alina i sar. !""/2. U jedno* šire* istraživanju $orres-Unda i sar. #!"1(2 analizirali su E<ekat relativne starosti. =straživali su povezanost antropo*etrijskih i <izioloških karakteristika sa zreloš6u *ladih košarkaša #starosti 1( i 1/ godina2 i njihovo* košarkaško* uspešnoš6u. :ntropo*etrijski para*etri bili su3 dužinske *ere *asa igraa i kožni nabori. =zdržljivost sprint na !" *etara skok i testovi brzine driblinga poslužili su za  procenu <izioloških para*etara. :naliza antropo*etrijskih karakteristika pokazala je da su  bolji košarkaši bili viši teži i *uskulozniji. iziološki testovi potrdili su izraženiji kvalitet  boljih košarkaša u skoku izdržljivosti i testovi*a brzine i agilnosti #posebno sa lopto*2.  ;abrojane veštine korelirale su sa proseko* postignutih poena toko* tak*iarske sezone. %e6ina selektovanih #boljih2 košarkaša ro4ena je u prvoj polovini godine. $o znai da su treneri uglavno* birali zrelije igrae. ;alazi istraživanja >elor*a i sar. #!"112 potvr4uju da R:E treba uzeti u obzir kada je re o napuštanju košarke dece ro4ene u drugoj polovini godine. :ddona i Iates #!"1"2 tvrde da se globalno ništa ne preduzi*a s cilje* spreavanja ERS-a. =pak iskusni srpski košarkaški treneri ve6 dugi niz godina upozoravaju *la4e kolege da ne upadnu u za*ku <orsiranja biološki starije dece. ;a *nogi* se*inari*a bilo  je govora o to*e. $reneri *e4usobno raz*enjuju iskustva i *ože se re6i da se u košarci dosta pažnje posve6uje ERS-u kao potencijalnoj opasnosti. nogi treneri znaju i izreku3 NO:ko ho6eš vrhunskog sportistu traži roditelje-bivše vrhunske sportisteOO. $o je naroito  pri*enjivo u košarci gde se traže deca visokih roditelja. :ko se desi da je neko dete najviše u selekciji u kojoj trenira teško 6e se desiti da ga trener *arginalizuje pa *akar ono bilo ro4eno u drugoj polovini godine. ;aravno postoje i treneri koji 6e zarad sopstvenog interesa i kratkoronog uspeha #npr. prvak države u pionirskoj kategoriji2 <orsirati decu koja su trenutno <iziki do*inantna. 7vaj rad upravo i*a zadatak da proble*atiku ERS-a  približi kolega*a treneri*a i na vrlo ubedljiv i egzaktan nain dokaže tezu da u selekciji *ladih košarkaša ne treba odbacivati decu koja kasne u biološko* sazrevanju. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita postoji li uticaj ERS-a na selekciju trinaestogodišnjih košarkaša.

(

/

!"E#$%!&$ $ E"ODE U'orak is(itanika Su)jects Uzorak ispitanika inilo je !" košarkaša ro4enih iste godine #prosene starosti 1( godina i ' *eseci +.!0 prosenog iskustva u košarkaško* treningu / godine i , *eseci +1.1)2. Svi ispitanici su lanovi ! najbolja ti*a pionirskog uzrasta u regiji koja broji oko )"".""" stanovnika. $reneri ova ! ti*a predložili su po 1" najboljih igraa. 5oslednjih godinu i po dana treniraju u proseku / puta sed*ino po sat vre*ena. 5ored treninga u sezoni odigraju dvadesetak utak*ica. Kedanaest deaka ro4eno je u prvoj polovini godine #1. grupa2 a devetorica u drugoj polovini #!. grupa2. Varija)le =z antropo*etrijskog prostora *ereno je ) telesnih di*enzija3 $elesna visina #%=S2 Raspon ruku #R:RU2 >ohvatna visina #>7P%2 $elesna *asa #:S:2 i 5rocenat *asnog tkiva #5:S2. otorike sposobnosti testirane su slede6i* testovi*a3 Brzina nervno-*iši6ne reakcije #BRRE2 %ertikalni skok #%ES?2 Sprint na ) *etara #S5)2 Sprint na 1" *etara #S51"2 Sprint na !" *etara #S5!"2 $-test #$$ES2 Cik-cak test #C=?C2 Bacanje lopte iz sede6eg položaja #B:CQ2 $rbušnjaci za (" sekundi #$("S2 i >uboki pretklon iz stoje6eg položaja #5RE$2. Da procenu izdržljivosti korišten je !"- shuttle run test. Relativna potrošnja kiseonika #%7!R2 izraunata je indirektno* *etodo*. Sve *ere i testovi preporueni su od strane Rei*an-a i anske-a #!""2 a korištena je aparatura za *erenje $elesne visine #SEC: !1"2 Raspona ruku i >ohvatne visine #zidne centi*etarske trake2 $elesne *ase i 5rocenta *asnog tkiva #$:;=$: BC /10:2 Brzine nervno-*iši6ne reakcije %ertikalnog skoka Sprinta na ) *etara Sprinta na 1" *etara Sprinta na !" *etara $-testa i Cik-cak testa #5h9sical :bilit9 $est 5:$ "! Uno Qu2 Bacanja lopte iz sede6eg položaja #centi*etarska pantljika2 $rbušnjak a za (" sekundi #elektronska stoperica2 i >uboki pretklon iz stoje6eg  položaja #švedska klupa sa privrš6eni* lenjiro*2. =z napravljene baze podataka uklonjen je test Sklekovi za (" sekundi jer je bez njega koe<icijent  relijabilnosti znaajno ve6i #&.'"!'2 nego sa nji* #&.,10(2. $ri ispitanika nisu *ogli da naprave nijedan sklek dok je njih 1! napravilo više od 1) sklekova. $o govori da taj test nije  prikladan za ovaj uzorak ispitanika. *rocedura erenja i testiranja obavljena su toko* ! prepodneva. 5rvog dana subjekti*a je iz*erena visina dohvatna visina raspon ruku *asa i procenat *asno6e te ura4ena polovina testova *otorike. >rugog dana ura4eni su preostali testovi *otorike i test aerobne izdržljivosti. Da obradu podataka korišten je statistiki so<tver S5SS 11 #S5SS =nc. Chicago =Q US:2. Uz po*o6 ?ol*ogorov-S*irnov testa utvr4ena je nor*alnost raspodele. Dati* je ura4ena deskriptivna statistika. ;a kraju upotrebljena je 7ne8a9 :;7%: kojo* su se utvrdile razlike iz*e4u grupa.

)

#E+U&"!"$ ?ol*ogorov-S*irnov #?-S2 testo* utvr4eno je da su sve varijable nor*alno raspore4ene. U narednoj tabeli predstavljene su arit*etike sredine postignutih rezultata standardna devijacija i utvr4ena znaajnost razlika iz*e4u grupa. "a)ela >eskriptivna statistika i razlike iz*e4u grupa Varija)le V$S 0cm1 #!#U 0cm1 DO2V 0cm1 3##E 0s1 VESK 0cm1 S*4 0s1 S*56 0s1 S*76 0s1 ""ES 0s1 8$K8 0s1 3!8& 0m1 "96S 0)roj (onavljanja1 *#E" 0cm1 VO7#  0mlmin ;<k.;<1 !S! 0k.1 *!S 0=1

,ru(a 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 !

!S 1''.)) 1''.1" 10!.10 1'.'0 !(1.(, !(".,' .)1 .)" (0.1' (,.) 1.01 1.' !.,) !.,' /." /.1, 11.,/ 11.01 './( '.,( 0." '.'( !.!' !).), 1!./) 1/.), /(.!" /!.("

SD ,.(1 ."!1 '.) '.11 .), '."' 0.!1 ."(! .!! .!(E-"! .1"( ).(,E-"! ).(( ./'! /.0' 0.,,E-"! ./0! ,.,)E-"! .11 .1(! 0.1!E-"! .10 1.1!0 .1( .,/ .!, .0) .(, .,, .)( 1.(" .), .,0 /.!' /.1' !.! '.01 ./"( ,.'' ,.!1 .1/" /."1

1 ! 1 !

,/.10 )0."/ 1,.'( 1/.01

1".1" !./1 ,./" !.(" !.)' !.,0

Si./ .000 ./," .0," .')1 .)"1 ./, .'!1 .("! .,11 .(( ./," ."/"T .)(/ .'1! .1(! .1"(

=z tabele (AS2 *ože se uoiti da je starija grupa košarkaša #grupa 12 zabeležila bolje rezultate u ve6ini *erenih i testiranih varijabli. Grupa ! i*a bolje rezultate u testovi*a za  procenu brzine reakcije #BRRE2 i sprinta na ) *etara #S5)2. $ako4e kod njih je evidentiran nešto *anji procenat *asnog tkiva #5:S2. :naliza varijanse pokazala je da ne postoje statistiki znaajne razlike iz*e4u košarkaša ro4enih u prvoj polovini godine i

, košarkaša ro4enih u drugoj polovini godine ni u jednoj varijabli se* varijable $rbušnjaci za (" sekundi #$("S pV.")2.

D$SKUS$%! U ovo* istraživanju ispitivali s*o da li postoji uticaj E<ekta relativne starosti #ERS2 na selekciju trinaestogodišnjih košarkaša. ;aši rezultati pokazuju da ne postoje statistiki znaajne razlike iz*e4u košarkaša ro4enih u prvoj polovini godine i košarkaša ro4enih u drugoj polovini godine u ve6ini varijabli #izuzetak je varijabla $rbušnjaci za (" sekundi$("S pV.")2. Sa*i* ti* *ože se konstatovati da ne postoji uticaj ERS-a na selekciju košarkaša obuhva6enih naši* istraživanje*. ožda je ujednaenost kvaliteta unutar ova ! #najbolja u regiji2 ti*a bila znaajna prednost u odnosu na ostale ti*ove. 5oznata je injenica da u *odernoj košarci OOdužina klupeOO igra veo*a važnu ulogu. 5riliko* <or*iranja ti*a dobar trener traga za kvalitetni* OOrostero*O O. 5opunjenost svake pozicije sa ( do / dobra igraa želja je takvog trenera. eno*eno* ERS-a naješ6e se bave statistiari. =z velikih baza podataka utvr4uju distribuciju ro4endana sportista i to dovode u vezu sa njihovo* uspešnoš6u tj. angaž*ano* u odre4enoj kvalitetnoj ligi. U istraživanji*a CWtX-a i sar. #!"",2 i >elor*e-a i sar. #!""2 nije prona4en znaajan uticaj ERS-a na selekciju ;B:-košarkaša odnosno <rancuskih pro<esionalnih košarkaša. U sezoni !"1!A!"1( košarkaške Evrolige #http3AA888.euroleague.netAco*petitionApla9ers2 vidljivo je postojanje ERS-a3 analiziraju6i igrae niže od !"" c* *ože se re6i da je *nogo više igraa ro4eno u prvoj polovini godine-11( nego u drugoj polovini godine-,. @to se tie igraa viših od !"" c* tu je razlika *anja3 / igraa ro4eni su u prvoj polovini godine a ' u drugoj polovini. >akle ERS je prisutniji kod nižih košarkaša. 5o naši* saznanji*a veo*a retki su lanci koji su istraživali veze iz*e4u <izikih kvaliteta sportista i ERS-a. @to se tie visine subjekata naši rezultati nisu u skladu sa rezultati*a >elor*a i Raspauda #!""2. U njihovo* istraživanju na populaciji *ladih <rancuskih košarkaša deaci-pubertetlije ro4eni u 1. polovini godine znaajno su viši od vršnjaka ro4enih u drugoj polovini godine. %isina je najvažniji <aktor  selekcije u ovo* uzrastu #?araleji6 i Kakovljevi6 !""12. =zgleda da su treneri dece obuhva6ene naši* istraživanje* in<or*isaniji o ERS-u od <rancuskih kolega. 5orede6i naše rezultate sa rezultati*a $orres-Unda i sar. #!"1(2 *ože se re6i da postoje izvesne razlike. >ok kod nas u ve6ini *era i sposobnosti ne*a statistiki znaajnih razlika analiza španskih autora pokazala je da su selektovani elitni košarkaši starosti 1( i 1/ godina kvalitetniji u svi* *ereni* i testirani* di*enzija*a od svojih ne-elitnih vršnjaka. Elitni *ladi košarkaši bili su viši teži *uskulozniji brži na !" *etara skoniji izdržljiviji i agilniji. %e6ina elitnih košarkaša ro4ena je u prvoj polovini godine. >akle *e4u njihovi* subjekti*a sasvi* je vidljivo prisustvo ERS-a. Razlike u odnosu na naše istraživanje verovatno potiu otuda što su naši subjekti deo dva najbolja ti*a a njihovi subjekti deo su dva kvalitetna ranga3 elitnog i ne-elitnog.

' =nteresantne za pore4enje su analize ERS-a u sportovi*a gde telesna visina nije tako važna kao u košarci. Rezultati istraživaa koji su ispitivali odnos ERS-a i antropo*etrijskih *otorikih i <izioloških pokazatelja na populaciji *ladih <udbalera idu u prilog postojanja razlika iz*e4u pubertetlija ro4enih u prvo* i drugo* delu godine. U istraživanju Gila i sar. #!""'2 ve6ina selektovanih etrnaestogodišnjaka ro4ena je u prvoj polovini godine. $ako4e stariji etrnaestogodišnjaci bili su viši brži i agilniji. 7stvarili su ve6u apsolutnu i relativnu  potrošnju kiseonika. :utori tvrde i to da su stariji vršnjaci eš6e zastupljeni i u seniorskoj konkurenciji. Slini su rezultati i ostalih istraživanja na populaciji *ladih <udbalera #usch H Pa9 1 Pelsen i sar. !"") Carling i sar. !""2 i hokejaša #Sherar i sar. !""' Bruner i sar. !"112. Coble9 i sar. #!""02 došli su do saznanja da za školske ti*ove #<udbal ragbi netbol i roundersMMM2 u ve6e* procentu igraju deca ro4ena u prvo* delu godine.

+!K&%U>!K  $reneri ti*ova obuhva6enih ovi* istraživanje* svoji* dosadašnji* rado* nisu pravili diskri*inaciju u selekciji. avorizovanje dece ro4ene u prvoj polovini godine nije zabeleženo u ovo* istraživanju. ;ije ni bilo razloga za to jer *la4i košarkaši po varijabla*a *ereni* i testirani* ne zaostaju znaajno za stariji* košarkaši*a. Sasvi* je *ogu6e da u *la4oj grupi postoji nekolicina akceleranata a u starijoj nekolicina retardanata što ove dve grupe skoro izjednaava po *ereni* karakteristika*a i sposobnosti*a. S ti* u vezi *ali uzorak ispitanika bi *ogao da bude ogranienje ovog rada. Svakako bilo bi dobro ovoliku koliinu *era i testova pri*eniti na ve6oj populaciji *ladih košarkaša. $i*e bi pouzdanost zakljuivanja bila ve6a. $ako4e bilo bi interesantno  porediti ERS *ladih srpskih košarkaša sa ERS-o* *ladih košarkaša drugih ze*alja  pri*enivši *erenja i testiranja koja s*o *i koristili. $re6a preporuka bila bi da se ispita i uz*e u obzir biološka starost #zrelost2 *ladih košarkaša. 5R:?$=;: 5R=E;: ?orist od ovog istraživanja *ogli bi da i*aju treneri *la4ih kategorija košarkaša. ;ji*a se  preporuuje da uz*u u obzir opasnosti i za*ke ERS-a. 5oseban trud treba da ulože u *otivaciju *ladih košarkaša ro4enih u drugoj polovini godine ne sa*o u s*islu ostanka u košarci ve6 i u s*islu redovnog i predanog rada na treningu.

0

&$"E#!"U#! 1. :ddona %. H Iates 5. #!"1"2. : Closer Qook at the Relative :ge E<<ect in the  ;ational Pocke9 Qeague. Journal of Quantitative Analysis in Sports, 6 #/2 1-1'. !. Barnsle9 R.P. $ho*pson :.P. H Ba*sle9 RE. #10)2. Pocke9 success and  birthdate3 $he relative age e<<ect. Canadian Association for Health, Physical   Education, and Recreation, !(!", !(-!0. (. Bruner  . acdonald >. 5ickett Y. H CWtX K. #!"112. Ea*ination o<   birthplace and birthdate in 8orld junior ice hocke9 pla9ers.  Journal of Sports Sciences, #$#1!2 1(('-1(//. /. C. Carling C. . Qe Gall . $. Reill9 $. H :. . Yillia*s :. . #!""2. >o anthropo*etric and <itness characteristics var9 according to birthdate distribution in elite 9outh acade*9 soccer pla9ersM Scandinavian Journal of   %edicine and Scienence in Sports, !$#12 (F. ). Coble9 S. :braha* C. H Baker K. #!""02. Relative age e<<ects on ph9sical education attain*ent and school sport representation.  Physical Education and  Sport Peda&o&y , !'#(2 !,'-!',. ,. CWtX K. acdonald >.K. Baker K. H :berneth9 B. #!"",2. Yhen NO8hereOO is *ore i*portant then NO8henOO3 Birthplace and birthdate e<<ects on achieve*ent o< sporting epertise. Journal of Sport Sciences, ##1"2 1",)-1"'(. '. >elor*e ;. H Raspaud . #!""2. $he relative age e<<ect in 9oung rench  basketball pla9ers3 a stud9 on the 8hole population. Scandinavian Journal of   %edicine ) Science in Sports, !$#!2 !()-!/! 0. >elor*e ;. Chalabaev :. H Raspaud . #!"112. Relative age is associated 8ith sport dropout3 evidence <ro* 9outh categories o< rench basketball. Scandinavian Journal of %edicine ) Science in Sports, #!#12 1!"-1!0 . >elor*e ;. BoichX K. H Raspaud . #!""2. $he Relative :ge E<<ect in Elite Sport3 $he rench Case. Research Quarterly for E*ercise and Sport  , +#!2 ((,(//. 1". Gil S. Ruiz . =razusta :. Gil K. H =razusta K. #!""'2. Selection o< 9oung soccer pla9ers in ter*s o< anthropo*etric and ph9siological <actors.  Journal of  Sport %edicine and Physical -itness . #12 !)-(!. 11. Pelsen Y. %an Yinckel K. H Yillia*s :. #!"")2. $he relative age e<<ect in 9outh soccer across Europe. Journal of Sports Sciences, #'#,2 ,!-,(, 1!. http3AA888.euroleague.netAco*petitionApla9ers preuzeto . januara !"1(. godine 1(. ?araleji6 . i Kakovljevi6 S. #!""12. /snove ko0arke. akultet sporta i <izikog vaspitanja Beograd str. )!. 1/. alina R. . Bouchard C. H Bar-7r  7. #!""/2. Gro8th *aturation and  ph9sical activit9 #!nd ed.2. Cha*paign =Q3 Pu*an ?inetics. 1). usch K. H Pa9 R. #12. $he relative age e<<ect in soccer3 Cross-cultural evidence <or a s9ste*atic discri*ination against children born late in the co*petition 9ear. Sociolo&y of Sport Journal, !6 #12 )/ F ,/. 1,. Rei*an . H anske R. #!""2. -unctional 1estin& in Hu2an Perfor2ance. Pu*an kinetics.

 1'. Sherar  Q. Bater-Kones :. aulkner  R. H Russell ?. #!""'2. >o ph9sical *aturit9 and birth date predict talent in *ale 9outh ice hocke9 pla9ersM Journal  of Sports Sciences ##02 0'-00, 10. $orres-Unda K. DarrazZuin =. Gil K. Ruiz . =razusta :. ?ortajarena . Seco K. H =razusta K. #!"1(2. :nthropo*etric ph9siological and *aturational characteristics in selected elite and non-elite *ale adolescent basketball pla9ers  Journal of Sports Sciences (1#!2 1,-!"(.

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close