of 12

Driven Plie

Published on April 2020 | Categories: Documents | Downloads: 5 | Comments: 0
350 views

Comments

Content

นตอนการตอกเสาเขมและการควบคมค เร อง อง ขันตอนการตอกเสาเขมและการควบค มคณภาพ ณภาพ   ั

 1. จดประสงค ดประสงคการนาเสนอ .

การเตรยมการ .     3. ขันตอนการตอกเสาเข นตอนการตอกเสาเขมและการตรวจสอบค มและการตรวจสอบคณภาพ 2.1

. 5.

ขอควรระวังและขอแนะนาในการท ในการทางาน างาน

.  

 เพ อให อใหพนักงานของ ฝาย กส. อาคารส    ง หรอ  ผ    ทมความสนใจ วามสนใจ เขาใจการ กอสรางเสาเขมตอกด มตอกดยย งข งขน เพ  อพั อพัฒนาก ฒนาการ ารทท างานของฝายฯ ให ยฯ  ใหสอดคล อดคลองระบ งร ะบบบ บบรรหารง หารงาน านคคณภาพ ภ าพ    ั ;

2. Method Statement of Pile driving work 2.1

การเตรยมการ 2.1.1 แบบแปลนและผังของโครงการ 2.1.2 การวางแผนการตอกเสาเขม และฟอรมท ใ ชใน การตอกเสาเขม (Daily piling record, Pile driving record) 2.1.3 วธการตรวจสอบเสาเขม (Pile load test, Static test, Dynamic load test)

การทา Pilot test pile 2.1.5 เอกสารรายการคานวณเสาเขม, รายการคานวณ 2.1.4

Blow count 2.1.6

เตรยมสาธารณ  ป ภคตางๆ เชน ฟฟา, น าประปา, เสนทางลาเลยงเสาเขม

ตัวอยางฟอรม Daily piling record

2. Method Statement of Pile driving work 2.2

การดาเนนงานตอกเสาเขม (Pilot Pile Test) 2.2.1 วางผังโครงการโดยใช  Coordinate (คาพกัด)ตามแบบ อางองจากหมด BM . .            ั หนวยงานกอสรางซ งไดผานการตรวจสอบและอนมัตแลว . .          ั 2.2.4 ทาการตอกเขมทดสอบ   (Pilot test pile) เพ อหาขนาด, ความยาว ,  ร ปแบบหนาตัด         ั        2.2.5 เม ออนมัตเรยบรอยจงดาเนนการตอกเขม . .      ั              ั  ั   ผ  ออกแบบโครงสราง

ช แจงเพ อทาความเขาใจ เน อ งจากเสาเขมท ใชกับงานอาคารสงมักจะมความยาว มาก จงจาเป นท จะตองแบงเสาเขมสาหรับตอกออกเปน 2 สวน และไมควรแบงมากกวา 3   ทอน เพราะจะเส ยง ตอการแตกหักท ร อยเช อมของเสาเขมทัง ในขณะตอก และหลังจากการตอก ควรออกแบบเปนเขมเจาะแทน

3. การควบคมคณภาพของเสาเขมท จะนามาใช ในโครงการ

ควบคมการขนถายเสาเขมใหถกตอง; ผผลตเขมจะกาหนดจดยกกับจดวางเขมเอาไวท เ ขมแตละตน เพ อปองกันความ เสยหายจากการยกหรอวาง ดังนั นการยกหรอวางเขมตองกระทาในตาแหนงท ผผ ลตเขมกาหนดไว ตรวจสอบความสมบรณของเขม; ตรวจสอบการแตกราวของเขมดวยสายตา ในกรณท ไมมันใจวาเขมตนนั นมรอย               ั        ั   ั  

3. การควบคมคณภาพของเสาเขมท จะนามาใช ในโครงการ (ตอ) ตะกรันท จะตองเคาะออก กอนตรวจรอยเช อม

รปท 3.7.1 แสดงการตรวจสอบรอยเช อม

รปท 3.7.2 แสดงตัวอยางรอยเช อมท ถอ วาสมบรณ

         ั        ั            ซ าจนรอยเช อมเสมอกับผวทรงกระบอกของเสาเขม  กระแทก 2-3 ครั ง แลวตรวจสอบความสมบรณของรอยเช อมอกครั ง หากไม 3.7.2 ทดสอบความแขงของรอยเช อมโดยการยกตม มขอ บกพรองกดาเนนการตอกตอ ปเหมอนกับการตอกเสาเขม นทอนแรกจนถงระยะนับ Blow count . .

3. การควบคมคณภาพของเสาเขมท จะนามาใช ในโครงการ (ตอ)

รปท 3.8 แสดงการนับ Blow count .

 ั     .           ั ow coun      ั        โครงการน ผอ อกแบบกาหนดใหเสาเขมจมไมเกน 30 ซม. ในการตอก 200 ครั ง และเม อพบวาปันจันพยายามตอกเขม จานวน 200 ครั งแลว แตเสาเขมจมลงไปไมเกน 30 ซม. ท ชวงหน งชวงใดของการนับ Blow count กถอวาเสาเขมสามารถ รับน าหนักตามทผ อ อกแบบกาหนด ดแลว

3. การควบคมคณภาพของเสาเขมท จะนามาใช ในโครงการ (ตอ)

รปท 3.9 แสดงการตดตั ง หัวสงเสาเขมและการนับBlow count

    ั    ั   ั  ั สงเสาเขมเพ อเตรยมตอกเขมตอให ไดตามขอกาหนดผอ อกแบบ 3.9.2 ตอกเสาเขมตอไปโดยดาเนนการเหมอนกับขั นตอนในขอ8 . .

ow coun

    ั ั

3. การควบคมคณภาพของเสาเขมท จะนามาใช ในโครงการ (ตอ)

การทดสอบ Last 10 blow เปนรายเทยบอัตราการทรดตัวจากการตอกจานวน 10 ครั ง จะกระทาซ ากันอยางน จานวน 3 ครั ง    ตามขนตอนดงน   ใช  ทอPVC ค ายันระหวางปัน จัน 3.10.1 ใชเคร องมอหรออปกรณท สามารถอางองระดับของการทรดตัวของเสาเขมได ในท น กับพ นดน แลวขดเสนอางองกอนตอกเสาเขม 3.10.2  ใชปัน จันตอกเสาเขมจานวน 10 ครั ง แลวขดเสนทาเคร องหมาย ทาซ ากัน 3 รอบ แลววัดระยะการทรดตัวในแตละ ครั ง อัตราสวนการทรดหรอคาท วัดไดจะตองไมเกนคาท ผอ อกแบบกาหนด

3.10

5.

ขอควรระวังและขอแนะนาในการทางาน (ตอ)

5.2.6

  การเลอกใชลวดเช อม ตองเลอกใชลวดเช อมตามท ผอ อกแบบอนมัต ซ งกาลังของลวดเช อมสามารถตรวจสอบ  ไดจากขางกลองลวดเช อม(รปท 5.2.6.1) ทั งน ตองตรวจสอบรอยเช อมใหมันใจวามสมบรณแลว มเชนนั น กรณ ทดสอบความสมบรณของเสาเขมดวย Seismic test

   ขอขอบคณ

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close