of 15

Essays on Inspiration, Creativity & Vision in Photography

Published on October 2019 | Categories: Documents | Downloads: 7 | Comments: 0
195 views

Comments

Content

QAMTT LMZ\OJ„Q JQQE^Q MO NOQRN\ETNMO, A\JETNSNT^ & SNQNMO NO RFMTMH\ERF^

 Eii tjxt eod pfmtmhrepfs ly Qamtt Lmuroj  Tfns jotnrj pulinaetnmo ns Ampyrnhft <255 Lmuroj Gjdne Hrmup IIA - Eii \nhfts \jsjrvjd Cmr gmrj nocmrgetnmo mo tfns pulinaetnmo pijesj amoteat0 Qamtt Lmuroj Lmuroj Gjdne Hrmup IIA 544: EGJ\NAEO REANCNA D\ # 552-<6: FJODJ\QMO, OJSEDE 6>284-842< p082<-::6-162: lmurojgjdnehrmupBhgeni.amg

- < -

TE L I J M C A M O T J O T Q Notrmduatnmo

Jssey #5 Qtmrytjiinoh

Jssey #< Ojw Snjws tm Nospnretnmo

Jssey #1 Qjjnoh

Jssey #4 Qtmrytjiinoh Rert <

Jssey #: Arjetnvnty

Jssey #3 Aiernty

Jssey #8 Gmrj Nospnretnmo

Jssey #6 Ojw

Jssey #> Arjetnvnty Rert <

Jssey #52 Novnsnlninty

Amoaiusnmo

- 1 -

NOT\MDZATNMO

- : -

N hmt tfj ndje cmr tfns j-lmmk sjvj rei yjer s ehm crmg Devnd duAfjgn o. Fj's lnh mo j-lm mks eod lnh mo vnsnm o. Fns tehinoj - "Hjer ns Hmmd, Snsnmo ns Ljttjr" fes eiwey s stuak wntf gj es smgjtfnoh tfet jvjry pfmtmhrepfjr ojjds tm tfnok gmrj elmut.

Nt tmmk gj e wfnij tm hjt ermuod tm nt, lut N'vj cnoeiiy dmoj nt. N'vj hetfjrjd smgj mc gy jerinjr wrntnoh s mo nospnretnm o, arjetnvnt y eod vnsnmo no pfmtm hrep fy eod amgpn ijd tfjg no moj pieaj . N'g mccjrn oh tfns nocmrge tnmo es e crjj j-lmmk . Tfnok nc nt es e tfeok ymu tm tfj pfmtm amgguonty tfet fes suppmrtjd gj. N'g eism fmpnoh nt w nii fjip smgj mc ymu tm gekj ljttjr pfmtmhrepfs.

 T fj s j j s s e y s w j rj a m gp n i j d c rm g w r n t n o h s N ' v j p u l i n s f j d m v j r t f j i e s t t f rj j y j e r s. N'vj updetjd e cjw mc tfjg eod trnjd tm gekj tfjg rjijveot tm tmdey. N fmpj ymu cnod tfjg fjip cui eod nc ymu dm, pijesj cjji crjj tm pess tfns crjj j-lmm k mo tm mtfjrs.

Xntf mut curtfj r edm - fjrj erj 52 jssey s mo nospn retnm o, arjetnv nty & vnsnm o no pfmtmhrepfy.

 T fe o k s

Qamtt Lmuroj samttlmuroj.amg

- 3 -

JQQE^ #1 QJJNOH

- 5: -

Xfy dmjs moj pfmtmhre pfjr weik ly eo mppm rtuon ty tfet smgjmoj jisj turos notm e geheznoj amvjr= Fmw aeo ymu ijero tm sjj arjetnvjiy= ^mur aegjre geouei wmo't eoswj r tfjsj qujstnmo s. Lut wntf tfj rnhft tmmis eod prmajss, ymu aeo ngprmvj ymur pfmtmhrepfna vnsnmo.

 T fj t m m i s t f e t fj i p p f m t m h r e p f j r s t m a r j e t n v j i y s j j n o a i u d j p e t n j o a j , p m s n t n v j ettntudj eod eo mpjo gnod. Xfnij gmst pjmpij pmssjss tfjsj trents tm smgj djhrjj, tfjy usuei iy ieak tfj prmajss tfet puiis nt eii tmhjtfjr. Mo ymur ojxt pfmtm sfmmt , u s j t f j s j s t j p s t m n g p r m v j y m u r p f m t m h r e p f n a v n s n m o.

5. Jingnoetnmo. Gmst pfmtmhrepfjrs ndjotncy tfjnr sul`jat usnoh e imhnaei pettjro.  T fj y u su e i i y j i n g n o e t j n t j g s c rm g t fj c m rj h rm u o d e o d l e a k h rm u od u o t n i s m g j t f n o h aetafjs tfjnr jyj eod tfjy gekj tfj pfmtmhrepf. Zocmrtuoetjiy, gmst sfmmtjrs jingnoetj tfnohs uotni moiy tfj gmst mlvnmus afmnaj rjgenos. Tfjo tfjy cnrj ewey et tfj sul`jat wntfmut tfnoknoh elmut mtfjr mptnmos. Rfmtmhrepfjrs wfm sjj arjetnvjiy jstelinsf

rmutnojs

tfet

ijed

tfjg

tm

sjj

mtfjr

weys

tm

cregj

e

sul`jat.

E

pfmtmhrepfy tjeafjr uokomwnohiy teuhft gj tfns vjry pmnot wfjo fj mpnojd, "Immk up, imm k dmwo eod tfjo immk eii erm uod ." Fj wes tryno h tm hjt gj tm sjj tfj seg j s u l ` j a t n o g e o y w e y s . T m t f n s d e y N p r e a t n a j f n s e pp r m e a f .

Jxegpij0

Ieynoh

mo

tfj

hrmuod

tm

afeohj

pjrspjatnvj

eod

usnoh

wndj-mpjo

tjij pfmtm tm amgprjss leakh rmuod es wjii es cmaus ettjotnm o mo tfj cmrjhrmu od eiimws tfj pfmtmhrepfjr tm jingnoetj a jrteno jijgjots tfet e steodnoh pfmtmhrep fjr wmuid fevj om afmnaj lut tm noaiudj.

<. Jvmiutnmo. Try rensnoh ymur aegjre no snx-noaf noarjgjots crmg tfj hrmuod tm ymur trnp md's

gexngug

fjnhft .

Immk aerjc uiiy

et

tfj

sul`jat

mo

jvjry

ijvji.

Tfns

noarj gjote i epprm eaf tm gekno h dnccj rjot pfmtmh repfs mc tfj segj sul`ja t ns e pjrc jat jxegpij mc jvmiu tnmoe ry arjetnvj sjjnoh . Gekj geoy sgeii rjcnoj gjots tm ymur amgpmsntnmo cmr tfj ljst afeoaj tm sjj tfj ljst sfmts. Tfns epprmeaf ns jspjaneiiy veiuelij wfjo pfmtmhrepfnoh cegniner sul`jats.

1. \jnovjotnmo. No tfj ietj 5622s, tfj fjed mc tfj Z.Q. Ret jot Mccnaj edvnsjd Amohrj ss tfet tfj Retjot Mccnaj sfmu id lj aimsjd tm sevj gmojy. Fj djan djd tfet jvjrytfnoh wmrtf novjotnoh fed eirjedy ljjo novjotjd! N moaj fjerd e pfmtmhrepfjr sey tfet fj wmuid omt pfmtmhrepf oetnmoei perks ljaeusj tfjy'd "eirjedy ljjo

- 53 -

dmoj ." Tfns ns tfj mppmsn tj mc arjet nvj tfnokno h. Tfjrj ns eiwe ys e dnccj rjot mr ljttjr wey tm sfmmt wfet fes ljjo pfmtmhrepfjd ljcmrj. ^mu `ust fevj tm "sjj" nt.

Jxe gpi j0 Zsj sji jat nvj cmau s tm drew tfj jyj notm tfj saj oj retfj r tfe o `us t hjojreiiy cmausnoh mo tfj gmst mlvnmus sul`jat.

4. \jvmiutnmo. Es pfmtmhrepfjrs wj ojjd tm epprmeaf mur pfmtmhrepfna sul`jats crmg tfj nosndj / mut pjrspjatnvj nc wj weot tm sjj arjetnvjiy. Turo tfj prmlijg (mr sul`jat) ermuod. Ectjr tfj pepjr ainp wes novjotjd, smgjmoj arjetjd tfj stepij huo. Tfns ijssmo aeo lj eppinjd tm pfmtmhrepfy. Cmr nosteoaj, wfjo ymu erj trynoh tm sfepj inhft cmr e pmrtr ent, nostj ed mc usnoh strmljs cmr tfj usuei tfrjj tm moj retnm wntf e geno eod cnii, try sultreatnoh inhft eitmhjtfjr wntf sarngs. Mr try geknoh ymur ojxt ieodsaepj lmtf fmrnzmoteiiy eod vjrtnaeiiy. Xfnaf ns ljttjr=

:. Qyotfjsns. Tfnok mc tfns es tfj guitnpij jxpmsurj gjtfmd tm sjjnoh arje tnvjiy. Amglnoj guitnpij ndjes (sjjgnohiy rjietjd mr omt) tm gekj moj ngehj. Eosji Edegs dnd tfns ly eiweys trynoh tm put eo notjrjstnoh ml`jat notm lmtf tfj cmrjhrmuod eod tfj leakhrm uod. Tfnok mc tfnohs inkj eudnm lmmks, dnoojr tfjetj rs eod drnv j-no gmvnjs. Tfjsj wjrj eii novjotjd es tfj rjsuit mc syotfjtna tfnoknoh. Fmw aeo ymu eppiy tfns cmrg mc tfnoknoh tm ymur ngehj geknoh= Fmw elmut puttnoh e aeomj no e cnjid mc wfjet tm niiustretj "egljr wevjs mc hreno=" Mr `uxtepmsj twm tfno hs tfet dmo't sjjgnohiy ljimoh tmhjtfjr. Try puttnoh e uoncmrgjd leskjtleii tjeg no tfj swnggnoh pmmi cmr tfj tjeg pmrtrent.

Jxegpij0 eaajotuetj eo ml`jat no tfj sajoj tfet ymu weot tm drew ettjotnmo tm ly usnoh inhft mr sfedm w.

3. Qtert noh Mvjr. Zsj tfnohs tfet wjrj novjotj d cmr moj purpmsj, eod geyl j jvjo dnsae rdjd, cmr e lreod ojw purp msj. Tfrmw mut eii tfj ruijs eod sjj wfet ymu aeo sjj. Geylj ymu wnii pfmtmhrepf ymur ojxt sul`jat wfnij iynoh mo ymur leak. Rjrfeps nt wmuid lj e hmmd ndje tm sfmmt sindj cnig no e sntuetnmo tfet omr geiiy aeiis cmr prnot s. Tfns knod mc tfnoknoh ijd tm rjajo t surhjs no armss- prmaj ssnoh, sjija tnvj cmau s eod tmonoh mc amimr retfj r tfeo `ust gmomt moj pfmtmh repf s. Eii erj omw vjry pmpuier wntf tfj geheznojs lut mut no ijct cnjid wfjo tfjy wjrj cnrst eppinjd. Mtfjr pmssnlnintnjs noaiudj tfj gmrj tredntnmoei tjafonqujs inkj ntjretnmo, usj mc amim r es s u l ` j a t , u s j m c i n o j , s f e p j m r c m r g t m d r e w t f j v n jw j r ' s j y j t m t f j s u l ` j a t .

- 58 -

8. Ojw Dnrjatnmos. Try e lreod-ojw eohij, lmtf intjreiiy eod cnhuretnvjiy. Try eii ymur ijosjs. Qfmmt crmg dnccjrjot pjrspjatnvjs. Afeohj cmrgets. Geylj ymur sfmt wmuid immk hmmd es e peomregna= Qfmmt e rjateohuier sfmt es nc nt wjrj squerj. Cmaus ymur amgpi jtj ettjot nmo mo tfj mppmr tuonty. Ijt tfj prmajss tekj aerj mc ntsjic. Dmo't epprmeaf ymur amgpmsntnmo es nc tfj smiutnmo ns gmrj ngpmrteot tfeo tfj rjsuit. Zsj e cnsf ojt es e dnccusjr tm hjt e onaj smct immk. Hm arezy eo d try ojw stucc.

- 56 -

AMOAIZQNMO

- 44 -

N fmpj ymu„vj jo`myjd tfns crjj j-lmmk. Nc N„vj dmoj gy `ml, ymu„rj omw stertnoh tm t f n o k e l m u t t f n o h s t f e t h m l j y m o d a e g j r e e o d i j o s am g l n o e t n m o s .

 S n s n m o , a rj e t n v n t y e o d n o s p n r e t n m o e r j g u a f f e rd j r t m a m g j l y t f e o a e g j r e s . N t t e k j s petnjoaj eod preatnaj tm lj elij tm rjspmod tm eoy mr eii tfrjj.

Gy fmpj ns tfet ymu wnii hm immkn oh cmr jeaf tfj ojx t tngj ymu sjt mut tm gek j pnaturjs, omt `ust tekj pnaturjs.

Qamtt Lmuroj  @ u o j , < 2 5 5 Ies Sjhes, Ojvede

Qpjanei tfeoks tm eii mc gy spmosmrs0

 E d m r e g e GEAHrmup  E o n g m t m

- 4: -

Jpmae ZQ LmrrmwIjosjs.amg Ley Rfmtm Dyoeintj Onk Qmctwerj QguhGuh K u l m t e N g e h n o h Tm m i s  E s u k e L m m k 

 E D D N T N MO E I TF E O K Q

 E o n g m t m . a m g c m r f m s t n o h t f n s j - l m m k h n v j e w e y

 C m r gm rj m c gy wm r k v n s n t0

Rfmtmcmaus.amg HmnohRrm<255.amg 1jxpmsurj.amg Aerimvjs.amg

Cmiimw gj mo Twnttjr - BQamttLmuroj

- 43 -

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close