of 16

Explorer Journal

Published on December 2018 | Categories: Documents | Downloads: 2 | Comments: 0
292 views

Comments

Content

!""#! %&'()&**&+

ประจไตรมาส 2/2558 Q2/2015

!"#$%&'& ) * %+&,-$ *%+&,-$

!" # # $ % & ( % ) * ! + % , ) - % , "

!"!#$%&$'() !"!# $%&$'() +"#",)

!

!"#$%&'&() +,$-

.%/0'/0)

สวัสดครับทานผ  ถอ ห  น ทานนักลงทน และผ  ทส  นใจทกทาน ปตท.สผ. ขอขอบพระคณผถอหนทกทานท ได มาใชสทธข องตนเอง  ในการประช มสามัญผ  ถอ หน ปตท.สผ. ประจ�าป 2558 เม อวันท  26 มนาคมท ผา นมา โดยการใชสท ธของผ  ถอ ห  นในการบรหารจัดการบรษทั ผานการเขารวมประชมดังกลาวเปนกลไกส�าคัญท จะชวยให บรษัทได พัฒนาการก�ากับดแลกจการท ด  และแสดงให  เหนถงการมระบบบรหาร จัดการท มประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซ งจะสงเสรมใหบรษัท เตบโตไดอยางยั งยนดวย

      6

ส�าหรับผลการด�าเนนงานในไตรมาส 1 ป 2558 ท ผา นมานั  น ปตท.สผ. รับร  ก�าไรสทธ  264 ลานดอลลาร  สรอ. เพ มข  นมากกวารอยละ 100 เม อเปรยบเทยบกับขาดทนสทธสา� หรับไตรมาส 4 ป 2557 จ�านวน 739 ลานดอลลาร สรอ. เน องจากไตรมาส1 ป 2558 ไมมก ารรับ  รขาดทนจาก การดอยคาของสนทรัพย ในขณะท ไตรมาส 4 ป 2557 มการรับ  รขาดทน จากการดอยคาของสนทรัพยในโครงการพททอพ   ออสตราเลเชย และโครงการมาเรยนา ออยล แซนด อยางไรกด บรษัทยังคงไดรับ ผลกระทบจากสถานการณราคาน�  ามันตกต� าในตลาดโลก เหนไดจาก ราคาขายผลตภัณฑเฉล ยท ลดลงประมาณ 14% ในไตรมาสน  

     5

ทั  งน   ปตท.สผ. มการเตรยมพรอมรับมอกับสถานการณราคาน�  ามัน ผันผวน โดยมการปรับแผนการลงทน เพ อใหสอดคลองกับสภาวะราคา น�  ามันท ตกต� า โดยมแนวทางในการบรหารเงนลงทน ไดแก การวางแผน และเรยงล�าดับความส�าคัญของการใชเงนลงทน รวมถงการลดคาใชจา ย ตามโครงการ SAVE…to be SAFE เพ อ ลดต นท นการด�า เน น ธรกจ และเม อกลางเดอนกมภาพันธ  2558 ท ผา นมา ปตท.สผ. ไดจัด ตั  งคณะท�างาน (task force) เพ อก�าหนดแผนงานบรหารคาใชจา ยและ ลดตนทนทั  งในสวนของโครงการ และส�านักงานใหญ โดยมเปาหมาย ท จะลดเงนลงทนในป 2558 ไมต า� กวารอ ยละ 10 จากแผนเดมท เคย ประกาศไว แลวพบกันใหม ในฉบับหนานะครับ Greetings shareholders, investors, and readers, PTTEP expresses its gratitude to all shareholders who exercised their voting rights at the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held on 26 March 2015. Participation at the AGM is an important mechanism through which shareholders engage in the management of the Company to promote good corporate governance. This reflects an effective and transparent management system which enables sustainable growth. During the first quarter of 2015, PTTEP’s net profits were USD 264 million, an increase of more than 100% against net losses of USD 739 million in the previous quarter. The turnaround of earnings was due to asset impairment

     (      5      !

      4      3      2      1      !

Corporate Governance

!"

Performance

!#

Update

!$

Knowledge

%!

Responsibility

%"

การก�ากับดแลกจการท ด

ผลประกอบการ

ความคบหนาท ส�าคัญ

สาระนาร  

กจกรรมเพ อสังคม

charges recognized during the fourth quarter of 2014 on the PTTEP Australasia Project and the Mariana Oil Sands Project. Nonetheless, PTTEP’s performance during the first quarter still reflects the adverse impact from the low oil price environment which resulted in a 14% decrease in PTTEP’s average sales price. However, PTTEP is prepared to cope with oil price volatility. The Company has adapted its investment plans to suit the lower oil price environment, which include the prioritization of the Company’s capital expenditures and implementation of the “SAVE …to be SAFE” initiative to reduce operating costs. Besides, in mid-February, the Company established a task force to identify and manage expenditure reduction plan for projects as well as at the headquarters. PTTEP’s target in 2015 is to deliver a cost reduction of not less than 10% of the previously announced expenditure plan. See you again in our next edition!

เทวนทร วงศวานช ประธานเจาหนาท บรหารและ กรรมการผ  จัดการใหญ

"

!"#$%&'&() .%&#%&,0' 7%8'&/,/9'

MYANMAR

LAOS PHILIPPINES  THAILAND VIETNAM

BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA MALAYSIA SINGAPORE

INDONESIA

ASEAN !" $%&'(%)'*  ในป 2558 น   เปน ป ส� คัญ ท ป ระเทศในอเซย นจะก วเข  ส  ป ระชคมเศรษฐก จ อเซ ย นหร อ ASEAN Economic Community (AEC) และเพ อใหผ  ถ อ ห  นมควมมั นใจว ปตท.สผ. มกรด�เนนงนอยงมประสทธภพและจรยธรรมภยใต หลักกรก�กับดแลกจกรท ดท   ปตท.สผ. ยดถอมโดยตลอด และมควมพรอมท จะเขส มตรฐนกรก�กับดแลกจกรท ด  ในระดับอเซยน อันจะน� ไปส กรสรงมลคระยะยวตอ ผ  ถอ ห  นไดอยงยั งยน

Since 2015 is the notable year that will bring a new era of economic cooperation to member countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) effectively forming the ASEAN Economic Community (AEC). PTTEP, therefore, would like to provide shareholders with confidence that we strictly operate our businesses with effectiveness and ethics under the principles of good corporate governance, and are extensively prepared to step into the ASEAN corporate  ในฉบับน   คณประณต ตราศัย เลขานการบรษัท ปตท.สผ. จะมาเลา governance (CG) standard, thereby sustainably creating  ใหท านผถอ หนทราบถง เกณฑการประเมนมาตรฐานการก�ากับ a long–term value to shareholders. ดแลกจการท ดในระดับอาเซยน หรอท เราเรยกวา ASEAN CG Scorecard และความพรอมของ ปตท.สผ. ดังน   In this issue, Mrs. Pranot Tirasai, the PTTEP Corporate Secretary, will talk about the ASEAN CG Scorecard, which is a common CG standard for ASEAN listed companies, as well as its assessment criteria and readiness of PTTEP to comply with it.

!

ล�ดับแรกจะขอใหคณ  ประณตชวยอธบยเก ยวกับ กรประเมนตม ASEAN CG Scorecard และ มควมเก ยวของอยงไรกับผ  ถอ ห  น !"#$% '( )**+ ,'-*. /'- 0*1)$1 120*)"3 )4'-% %51 )$$1$$613% '( %51 7897: ;< 8,'#1,)#. )3. 5'= ="** "% 41 #1*)%1. %' '-# $5)#15'*.1#$>

คณประณต: ASEAN CG Scorecard เปนเกณฑกลางในการประเม น

และจัดอันดับการก�ากับดแลกจการของบรษทั จดทะเบยนในกล มประเทศ สมาชกอาเซยนทั  ง 10 ประเทศ เร มจากแนวคดของกล ม ก.ล.ต. อาเซยน ท ตองการยกระดับมาตรฐานการก�ากับดแลกจการของ บรษัทจดทะเบยนในภมภาคอาเซยนใหเปนมาตรฐานสากลท  นักลงทนทั วโลกยอมรับเพ อรองรับ AEC ในปน    ครอบคลมการประเมน  ในทกมตท เ  ปนประโยชนตอ ผ  ถอห  น โดยใหความส�าคัญกับบทบาท ของคณะกรรมการบรษัทในการดแลสทธของผ  ถอ ห  นและปฏบัตต อ ผ  ถอ ห  นทกรายอยางเทาเทยมกัน ตลอดจนดแลใหขอ มลท เปดเผย ตอผ  ถอห  นมความถกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ซ งจะเปน ประโยชนตอ การตัดสนใจในเร องท สา� คัญของผ  ถอห  น Mrs. Pranot: "#$"% &' #()*+(,*-./ 01+()22)3/0,3-,*- 4)* ,;; ,/5+(0/ 01,0 ,*+ :+3+4.(.,; 0) /1,*+1);-+*/ C.01 01+

focus being placed on the role of the Board of Directors in publicly listed companies in 10 ASEAN member countries. ensuring the rights and equitable treatment of shareholders. 91+ /()*+(,*- 1,/ :++3 -+7+;)5+- :< 01+ "#$"% &,5.0,; Moreover, the Board of Directors must ensure that the =,*8+0 >)*?2 @"&=>A 0) *,./+ 01+ /0,3-,*-/ )4 ()*5)*,0+ Company discloses accurate, complete, timely and ()*5)*,0+ 6)7+*3,3(+ ,//+//2+30 ,3- *,38.36 ,2)36 01+

6)7+*3,3(+ )4 01+ 5?:;.(;< ;./0+- ()25,3< .3 "#$"% 0) 01+

0*,3/5,*+30 .34)*2,0.)3 01,0 ./ ?/+4?; 4)* /1,*+1);-+*/ 0)

internationally accepted standards. The assessment covers make decisions on important matters.

ปตท.สผ. ม ค วมพร อ มกั บ มตรฐนกร ก�กับดแลกจกรท ดข อง AEC (ASEAN CG Scorecard) มกนอยเพยงใด ?'= #1)./ "$ @[email protected] ('# %51 7897: ;< 8,'#1,)#.>

คณประณต: บรษท ั ไดปรับปรงใหมค วามเหมาะสมอย เสมอมาโดยตลอด

จงเช อมั นวา ปตท.สผ. มความพรอมในการรับการประเมนตามมาตรฐาน การก�ากับดแลกจการท ดในระดับอาเซยน ทั  งน   สมาคมสง เสรม สถาบันกรรมการบรษัทไทย (IOD) ไดส�ารวจความพรอมของ บรษัทจดทะเบยนในการเขารับการประเมนมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ประจ�าป 2556/2557 ปตท.สผ. เปน 1 ใน 17 บรษัทท   ไดรับประเมนในระดับสงสด โดยม “คะแนนมากกวาหรอเทากับ 90” ซ งสง กวา คะแนนเฉล ยภาพรวมของบรษัทจดทะเบยนในอาเซยน จ�านวน 529 บรษัท และบรษัทจดทะเบยนไทยจ�านวน 100 บรษัท การไดรับการประเมนในระดับสงสดน  เปนการยนยันวา ปตท.สผ. เปนองคกรท มป ระสทธภาพและมจรยธรรม โดยพรอมท จะพัฒนา มาตรฐานของ ปตท.สผ. ใหดยง  ข  นในระดับสากลตอไป

Mrs. Pranot: B+ ,*+ ()34.-+30 01,0 )?* ()25,3< ./ C+;;D5*+5,*+- 4)* 01+ ,//+//2+30 )4 01+ "#$"% &' #()*+(,*- ,/ E99$E 1,/ ,;C,</ ()3-?(0+- :?/.3+//+/ :< ,-1+*.36 0) 01+ '))- &)*5)*,0+ ')7+*3,3(+ E);.(< 01,0

is regularly updated by the Board of Directors to ensure the appropriateness. In addition, from the 2013/2014 corporate governance /0,0?/ ,//+//2+30 )4 01+ "#$"% &' #()*+(,*- (*.0+*.,

conducted by Thai Institute of Directors Association (IOD), PTTEP was one of 17 Thai publicly listed companies to receive the score range of “90 points and above”. This is the highest score range of the assessment, and it is higher than average scores of 529 ASEAN listed companies and 100 Thai publicly listed companies. Such achievement clearly ()34.*2/ 01,0 E99$E )5+*,0+/ :?/.3+// .3 ,3 +44+(0.7+;< ,3+01.(,; 2,33+* ,3- 01,0 C+ ,*+ *+,-< 0) *,./+ )?* ()*5)*,0+

standards to the international levels.

!

ปตท.สผ. มแนวทงกรน�มตรฐน ASEAN CG Scorecard ไปปฏบัตใ หเกดผลเปนรปธรรม เพ อสรงควมเช อมั นใหกับผ  ถอ ห  นอยงไร !"# %"&' ())*( +,- -.& '-/0%/1%' "2 -.&  34*35 67 48"1&8/1% 90-" +1/8-98& -" :,9;% 8"029%&08& /<"0= './1&.";%&1'>

Mrs. Pranot:  "#$"%

&' #()*+(,*- ./,(+0 12.)*3,4(+

)4 35+ .)/1(6 -+7+/).2+43 89)*2: ,4- 130 12./+2+43,31)4

(Substance), and PTTEP strongly believes that the success ); 35+0+ 3<) ,0.+(30 03,*30 ;*)2 , ()22132+43 ); 3).

management (Tone from the Top). The Board of Directors ,4- 2,4,=+2+43 ); >??$> [email protected] A+ , =))- *)/+ 2)-+/ ;)* +2./)6++0 3) 03*1(3/6 ;)//)< <135 35+ 12./+2+43,31)4 A6

constantly demonstrating it, giving advices, and คณประณต: ASEAN CG Scorecard ใหความส�าคัญกับการก�าหนด communicating about this matter to them. นโยบาย (Form) และการปฏบัตใหเกดผลอยางเปนรปธรรม (Substance) ปตท.สผ. เช อมั นวา การด�าเนนการใหมป ระสทธภาพ ?5+ 03*,3+=6 ,4- [email protected]+00 ./,4 0+3 A6 >??$> 05)< 5)< และเป น ร ป ธรรมต อ งเร ม จาก “Tone from the Top” โดย >??$> *+()=41B+0 ); 35+ 12.)*3,4(+ ); 35+ =))- ()*.)*,3+ คณะกรรมการและผบรหาร ปตท.สผ. ทกคนตองเปนผน�าและ governance and business ethics (CG&BE). People who เปนแบบอยางท ด  (Role Model) ในการปฏบัต  แนะน�า และส อสาร work for PTTEP at all levels, including directors, executives  ในเร องน   โดยผ  บรหารทกระดับของ ปตท.สผ. จะเนนการท�าใหเหน and employees, must attend the orientation in which the เปนตัวอยาง เพ อใหเกดการยอมรับและปฏบัตต ามอยางเครงครัด introduction to CG&BE is included, and they are required 3) 01=4 35+ ()22132+43 ;)*2 3) ,-).3 35+ &'CD$

ปตท.สผ. ไดมการก�าหนดกลยทธและแผนงานท แสดงใหเหนวา ปตท.สผ. ใหความส�าคัญกับการก�ากับดแลกจการท ดแ ละจรยธรรม ธรกจ โดยผ  ปฏบัตง านให ปตท.สผ. ทกระดับ ทั  งกรรมการ ผ  บรหาร และพนักงานจะตองไดรับการปฐมนเทศดานการก�ากับดแลกจการ ท ด  ลงนามพันธสัญญายดมั นปฏบัตตาม และมการจัดฝกอบรม เปนหลักสตรพ  นฐาน และหลักสตรเชงล กท เนน การน�า หลักการ  ไปประยกตใชในการปฏบตั ง านจรง โดยคณะกรรมการบรรรษัทภบาล ท ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัทให ก�ากับดแลในเร องน   จะเข า ร ว มกั บ ผ  บ ร ห ารและพนั ก งานเพ อ เนน ย�  า ความส�า คัญ  ในเร องน  ดว ย

principles. Moreover, we also organize CG&BE fundamental and advance training courses, which focus on the CG&BE

สดทายน   ขอใหท า นผ ถ อห น มั น ใจว า ปตท.สผ. จะยน หยั ด รักษามาตรฐานการก� ากับดแลกจการท ดแ ละพัฒนาการด�าเนนงาน  ใหเปนเลศอยางสม� าเสมอ เพ อใหสอดคลองกับการเปล ยนแปลง ทางธรกจท เกด  ขนอย ตลอดเวลา หากทานผ  ถอ ห  นมขอ แนะน�าหรอ ตองการสอบถามขอมลขาวสารตางๆ ของ ปตท.สผ. สามารถ ตดตอไดโดยตรงท  [email protected] หรอ สามารถสอบถามขอเทจจรงดานพลังงานของ ปตท.สผ. ไดท  [email protected]

Lastly, shareholders can rest assured that PTTEP will

E4)</+-=+ ,4- 130 7,*1)@0 ,../1(,31)40 3) +2./)6++F0 -,1/6

work. The Corporate Governance Committee, which was assigned by the Board of Directors to govern this matter, ,/<,60 .,*31(1.,3+ 14 35+0+ ()@*0+0 3) -+2)403*,3+ 35+1* ()22132+43 ,4- +2.5,01B+ )4 35+ 01=41;1(,4(+ ); &'CD$

to employees.

Moreover, PTTEP also continuously monitors and evaluates the implementation of CG&BE principles. For example, นอกจากน   ปตท.สผ. ยังมการตดตามและประเมนผลในเร องน  อยาง we developed the E-Learning activity for all PTTEP จรงจัง เชน จัดท�า E-Learning ใหผ  บรหารและพนักงาน ปตท.สผ. management and employees to study and examine their  ในพ  นท ปฏบัตการทั วโลกเขามาเรยนรและท�าแบบทดสอบ เพ อให &'CD$ E4)</+-=+ 3) [email protected]*+ ()**+(3 @4-+*03,4-14= มั นใจวามความเขาใจท ถกตอง รวมทั  งมการตดตามและประเมนผล companywide. Moreover, our training is continuously การด�าเนนงานอยเสมอ เพ อใหส อดคลองกับหลักเกณฑห รอ updated with new best practices to make sure it is current. แนวปฏบตั ท ด  ต า งๆ ท เปล ยนแปลงไป และรายงานผลการด�าเนนงาน ?5+ &)*.)*,3+ ')7+*4,4(+ &)22133++ ,4- 35+ D),*- );  ให คณะกรรมการบรรษัทภ บาลและคณะกรรมการบรษั ททราบ Directors will receive a report on the CG&BE promotion เปนประจ�าทกไตรมาส เพ อ น�า ผลท ไ ด ไปพัฒ นาและปรับ ปร ง ,(317131+0 )4 , [email protected],*3+*/6 A,010 3) A+ @0+- ;)* ;@*35+* improvement. การด�าเนนงานใหดย  งข  นตอไป

2,143,14 )@* 51=5 03,4-,*-0 ); =))- ()*.)*,3+ =)7+*4,4(+

and consistently improve our operational excellence to be in line with an ever-changing business environment. Should you haveanysuggestionorinquiryregardingPTTEPinformation or energy facts, you can contact us at corporatesecretary @pttep.com and [email protected], respectively.

'(

!"#$%&'&() O/%P$'FL'

ปรมาณทรัพยากร =5')%;&9')@

ปรมาณ ทรัยากร

คอ ปรมาณปโตรเลยมท ยังไมมก ารคนพบ แตมศักยภาพทางธรณวทยาปโตรเลยม และคาดวาอาจจะคนพบ หรอคนพบแลว แตไมคมท จ ะผลต ออกมาขาย ซ ง หาก พจารณาดจะเหนไดวาปรมาณดังกลาว มไดมประโยชน ณ เวลาและสถานการณ ปจจบัน เพราะไมสามารถพัฒนาผลต ออกมาใช ไ ดในทางปฏบั ต นอกจากน   ยังเปนตัวเลขท เปล ยนไดเร อยๆ แลวแตการ คาดการณและเทคโนโลย

และ ปรมาณสรอง

ปรมาณส�ารอง =5')'&8')@

คอ ปรมาณปโตรเลยมท ยน ยันการคนพบ ดวยการเจาะหลมแลว และยังตองค  มท จะ ผลตออกมาขายดวย นั นค อ ปรม าณ ส�ารองท คาดวาจะพบ และ ปรมาณส�ารอง ท นาจะพบ ซ งแตละแบบท กลาวถงขางตน มความเช อมั นเปน 90%, 50% และ 10% ตามล�าดับ โดยปรมาณปโตรเลยมท จบั ตอง  ไดจรงๆ มเพยงแบบแรกแบบเดยวเทานั  น คอ ปรมาณส�ารองท พส จ นแลว

'!

ตัวช  วัดบงบอกอายและความยั งยน (Sustainability) ของปรมาณส�ารอง นอกจากปรมาณส�ารองแลว ส งท เราจ�าเปนตอ งใชพจารณาว า เราจะสามารถผลตน�  ามันไปไดอก นานเทาไหร  คอ คา R/P Ratio (Reserves to Production Ratio) และ คา RRR (Reserves Replacement Ratio)

1. คา R/P Ratio (Reserves to Production Ratio)

เปนคาท  ใชสา� หรับประมาณการอยางคราวๆ วาเม อเราผลต ปโตรเลยมดวยอัตราการผลตเทา  นตอป โดยท ไมมการหา ปรมาณส�ารองเพ มเตม จะมป โตรเลยมคงเหลอ ให ใชตอ ไป อยางนอยอกก ป ซ งค าน  ไดมาจากการน�าปรมาณส�ารอง ปโตรเลยมท พส จ นแลว (Proven Reserves) หารดวยการผลต ปโตรเลยมตอป (Production) และมหนวยท ไดเปนหนวยป   ดังนั  น ขอมล R/P Ratio ของกาซธรรมชาตในประเทศไทย  ไดจากการน�าปรมาณส�ารองกาซธรรมชาตทพ   ส จ นแลว (Proven Reserves) หารดวย อัตราการผลตกาซธรรมชาตของป 2555 (ขอมลจาก BP Statistical Review of World Energy 2013) มผลลัพธประมาณ 6.9 ป ซ งหมายความวาหากผลต กาซธรรมชาต ในอัตราน  ตอ ไป กมั นใจไดวา ประเทศไทยจะม กาซธรรมชาต ใชไปไดอยางนอยประมาณ 7 ป   และเม อสังเกตขอมลยอนหลังไป 5 ป  จะเหนวาเรามคา R/P Ratio ลดลงมาโดยตลอดจากท เคยม 8 ป ลดเหลอเพยง 7 ป แสดงวาเรามอัตราการคนพบปรมาณส�ารองท พสจนแลว ชากวาอัตราการผลต ถาเราไมสามารถคนพบปรมาณส�ารอง ท พสจนแลวเพ มไดอก ปรมาณส�ารองกาซธรรมชาตจะตอง หมดลงใน 7 ป ขางหนาอยางแนนอน สวน R/P Ratio ของน�  ามันดบในประเทศไทย อย ท  2.7 ป และ จากขอมลยอนหลังไป 5 ป พบวาลดลงจากเดมท คอ นขางคงท  อย ท  4 ป แสดงวาเรายังมการคนพบปรมาณส�ารองท พส จน แลวในอัตรานอยกวาการผลต และถาไมมก ารคนพบปรมาณ ส�ารองใหมๆ เรากเหลอน�  ามันดบใหผลตเพยงแคประมาณ 3 ป

2. คา Reserves Replacement Ratio (RRR)

คอ สัดสวนของการจัดหาปรมาณส�ารองท พสจนแ ลวเพ อ ทดแทนปรมาณการผลตของแตละป ซ งการผลตจะสามารถ ด�าเนนไปตอเน องในระยะยาวไดจะตองมคา RRR อยางนอย คอ 1 หรอสามารถหาปรมาณส�ารองท พส จ นแลวทดแทนได 100% ของการผลตในแตละป ถา RRR ต� ากวา 1 หมายถง เราสามารถทดแทนปรมาณ ส�ารองท พส จ นแลวไดนอ ยกวาปรมาณท ผลตไป หรออกนัย หน งกคอ เราไมส ามารถปรับ เปล ยนปรมาณส�ารองท ยังไม พสจน  ขนมาเปนปรมาณส�ารองท พส จนแลวได ปรมาณท ม อย จะคอยๆ ลดลงไปเร อยๆ และถา RRR เทากับ 0 หมายถง  ไมสามารถคนพบปรมาณส�ารองเพ มเตมได  การผลตตอไป เร อยๆ จะท�าใหน  า� มันหมดไปในท สด   ดังนั  น จงตองมการกระตน ใหม การส�า รวจพัฒนาเพ อให ปรมาณทรัพยากรปโตรเลยม ปรับเปล ยนข  นมาเปนปรมาณ ส�ารองท ยังไมพส จ น หรอท�าใหปรมาณส�ารองท ยังไมพส จน กลายเปนปรมาณส�ารองท พสจนแ ลว อกวธหน งกคอการ เปดสัมปทานพ  นท รอบใหมๆ เพ อหาปรมาณทรัพยากรและ ปรมาณส�ารองปโตรเลยมเพ มเตมทดแทนท ผลตไป

')

PTT Exploration and Production Public Company Limited, or PTTEP, realizes the importance of encouraging youths to get hands-on experience regarding the environmental conservation, activities that benefit the community and society as well as the knowledge of petroleum exploration and production. PTTEP has undertaken the PTTEP TEENERGY CAMP project for the first time since 2014 at Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima Province, recognized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as a natural world heritage site.

The project is a learning opportunity for 60 selected high school students across the country to learn the environmental and natural conservation in Thailand. This will instill their conscience, protect the environment and create value for the community and society through the learning facilities. These facilities were developed by PTTEP and the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation under the PTTEP’s Thai Heritage World Heritage Project having launched since 2006.

During the camp, the youths had the opportunities to learn the importance of KhaoYai National Park through various activities such as bird watching, following the footsteps of wild animals, the exploration of Khao Yai’s nature trails, the making of artificial salt lick, and the techniques of taking natural photos from professional photographers. They also learned ways of working in conserving national environment from Mr. Sasin Chalermlarp – a leading activist in Thailand on natural conservation

and Secretary of Seub Nakasathien Foundation. The camp’s activities also helped youths to learn the valuable lessons from the well-known conservationist who made them realize the importance of joining together to preserve the national heritages and environment. The next batch of PTTEP TEENERGY CAMP will be arranged between 16-18 October 2015. For more information, please access it via www.facebook.com  /pttepteenergycamp

'*

เสยงสะทอนจากเยาวชน &'()(*)+ -.*/ 0*123+ 4*()()5 67786 78898:;0 <=>6

นางสาววภาวรรณ จารกจ พพัฒน (แอมแปร ) โรงเรยนสาธตนานาชาตมหาวทยาลัยมหดล จังหวัดนครปฐม มาเขารวมกจกรรมคายครั  งน   “แอมแปร” บอกวา ไดมโ อกาสฝกดนก ซ งเปนการดนกครั  งแรกในชวต ของเธอ ไดเรยนร  การใชอป กรณ และศกษาความอดมสมบรณของปาไม “ไดดน กครั  งแรกร  สก ต นเตน พอไดเหนจรงๆ กด ใจท ไดเจอ ไมเคยเหนระยะใกลขนาดน   สวย ด มหลายพันธ  อยากใหคงอย อยางน  ตอ ไป ใหคนร นหลังไดเหนส งท เราเหนอยางน  บาง ไม ใชหายไปเพราะการกระท�าของมนษย” Ms. Vipawan Jarukitpipat (Ampere) from Mahidol University International Demonstration School (MUIDS), Nakhon Pathom Province  “I felt excited to get bird watching experience. The first time I could spot them in natural habitat, I felt very glad. I have never seen the natural birds this close before. They are very cute and have various species. I want them to remain as natural as this forever, so the later generation can have the chance to see them too. It would be sad if they disappeared due to the human greed.”

นายธนวัฒน สวรรณทา (ฟวส ) โรงเรยนเชยงของวทยาคม จังหวัดเชยงราย “นองฟวส” หน มนอยจากภาคเหนอสะทอนความร  สกจากการไดมารวมกจกรรมครั  งน  วา “ไดความร   แนวคดตางๆ เก ยวกับการ อนรักษทรัพยากรธรรมชาต และไดมาศกษาธรรมชาตท เขาใหญ ชอบกจกรรมเดนปาไปกับเพ อนใหมท ไมเคยร  จักกันมากอน จะ น�าความร  ไปประยกตใชเก ยวกับการอนรักษส งแวดลอมในชมชน ชวยสอนพ ๆ นองๆ ในชมชนของเราวาใหอนรักษธรรมชาตเพ อ ดงดดนักทองเท ยวมาเท ยวประเทศของเรา” Mr. Tanawat Suwanta (Few) from Chiangkhongwittayakom School, Chiang Rai Province  “I gained a lot of valuable knowledge about the environmental preservation and have the opportunities to learn of Khao Yai’s natural forests. I particularly like the nature trails walking with all these new friends. I will apply the knowledge I obtained from this camp to tell the community people to help conserve the environment as I now realize that by so doing, it will benefit the country’s tourism and be good for our community’s economy too.”

นางสาวปรญญาพร เขตสถาน (น�  าหวาน) โรงเรยนนครไทย จังหวัดพษณโลก “การเขาคายครั  งน   ท�าใหไดมต รภาพใหมๆ ไดมาเรยนร   และไดร  จ ักแหลงธรรมชาตท สา� คัญของประเทศแหงหน ง ซ งกสามารถน�า ความร  ไปปรั บใชในชวตประจ�าวันได ในการอนรักษสง  แวดลอมภายในชมชนของตนเอง กจกรรมท ชอบมาก คอ การไดมาเรยนร   แหลงธรรมชาตจรงๆ การเดนตามรอยของสัตวปา ซ งคดวานาจะเอาความร  อยางการท�าโปงเทยมกลับไปใชในชมชนได เพราะใน ชมชนเปนแหลงธรรมชาตเหมอนกันและจะน�าความร  เร องเก ยวกับส งแวดลอมไปพัฒนาตอยอดใหกับร นนองๆ ตอไป” Ms. Parinyaporn Ketsatan (Namwan) from Nakhonthai School, Pitsanulok Province “PTTEP TEENERGY CAMP enabled me to make new friends as well as learn one of the country’s most impor tant natural heritages. The knowledge I gained from the camp can be applied in my daily life as well as for my community. My most favorite activity is the learning in genuine nature such as nature trail walk to follow the footsteps of wild animals. The knowledge is very practical and I will apply it in my hometown, share my knowledge and valuable experience with my friends and persuade them to help protect the environment.”

!"#$%&"'()* เอกสารฉบับนจัดทโดย บร�ษัท ปตท.สรวจและผลตปโตรเลยม จกัด (มหาชน) ( “บร�ษัทฯ”) เพอใชใน การนเสนอหรอเผยแพรขอมลเทา  นัน เอกสารฉบับน  ไมถอวาเปนการเสนอขาย ช ชวน หรอแนะนใหซอ หรอลงทนในหลักทรัพยของบร�ษัทฯ ทานไมควรตัดสนใจลงทนหรอตัดสนใจใดๆ โดยอาศัยขอมลใดๆ  ในเอกสารฉบับน   บร�ษัทฯ ไมรับผดชอบตอความสญเสยหรอความเสยหายใดๆ อันเนองมาจากขอมลในเอกสารฉบับน ขอมลในเอกสารฉบับนเปนขอมลปจจบัน ณ วันทของเอกสารฉบับน และอาจมการแกไขเปลยนแปลง ขอมลดังกลาวโดยมตองมการบอกกลาวลวงหนา บร�ษัทฯ ไมไดรับรองหรอรับประกันความถกตอง ความเหมาะสม หรอความครบถวนของขอมล บร�ษัทฯ ไมมหนาทตองดเนนการปรับปรงขอม ลดังกล าว  ใหเป นปจจบันภายหลังจากวันท ของเอกสารฉบับน และเอกสา รฉบั บน  และขอมลในเอก สารฉบับน  ไมถอวา เปนการใหคปรกษาหรอคแนะนทางดานกฎหมาย ภาษ และการลงทนหรอดานอ นๆ นอกจากน   ขอมลและขอความบางสวนบางตอนในเอกสารฉบับนม ลักษณะเปนการคาดการณเหตการณ  ในอนาคต โดยอา ศั ยขอมล ณ วันท ของเอกสารฉบับ น  และขนอยกับปจจัยหลายประการ ผลท เกดข  นจร�ง จงอาจแตกตางไปอยางมนัยสคัญจากทไดคาดการณไวในเอกสารฉบับน ทานจงควรใชว�จารณญาณ อย า งรอบคอบเก  ย วกั บ ขอ ม ล และข อ ความดั ง กลา ว และไม ค วรตั ด ส น ใจโดยอาศั ย เพ ย งแต ข  อ มล และ ขอความดังกลาว หามม ใหมก ารคัดลอก ดัดแปลง ทซ  หรอเลยนแบบขอมลท ปรากฏอย  ในเอกสารฉบับน  โดยเดดขาด เวนแต จะไดรับอนญาตเปนลายลักษณอักษรจากบร�ษัทฯ กอนเทานั  น

The information in this presentation has been prepared by PTT Exploration and Production Public Company Limited and its subsidiaries (the “Group”) for use in presentations by the Group and does not constitute a recommendation regarding the securities of the Group. Neither the Group nor any of its affiliates, advisors or representatives shall have any responsibility or liability whatsoever (for negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with this presentation. The information set out herein may be subject to updating, completion, revision, verification and amendment and such information may change materially. No representation or warranty, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information, or opinions contained herein. The information contained herein does not constitute or form part of any legal, taxation, or investment consultation or advice. Moreover, the information communicated in this presentation contains certain statements that reflect the Group’s beliefs, plans and expectations about the future and are or may be forward looking. These forward-looking statements are based on management’s current expectations or beliefs as well as a number of assumptions about the Group’s operations and beyond the Group’s control, and by their nature forward looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. This presentation is confidential and must not be copied, reproduced, distributed or passed (in whole or in part) to any other person at any time without prior written consent from the Group

+,-.&$. 0-1,)'&.",-

แผนกนักลงทนสัมพันธ (Investor Relations) บร�ษัท ปตท.สรวจและผลตป โตรเลยม จกัด (มหาชน) ศนยเอนเนอรยค  อมเพลกซ อาคาร A ชั  น 6 และ ชั  น 19-36 เลขท  555/1 ถนนว�ภาวดรังสต แขวงจตจักร เขตจตจักร กรงเทพฯ 10900 ประเทศไทย Tel: 0 2537 4000 [email protected] www.pttep.com

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close