of 6

FAQ

Published on May 2019 | Categories: Documents | Downloads: 28 | Comments: 0
6504 views

Comments

Content

Opsyen Saraan SIRIM SIRIM Remuneration Options

Soalan-soalan Soalan-soalan Lazim Frequently Asked Questions

1.  Apakah itu itu Opsyen Saraan Saraan SIRIM? SIRIM? Opsyen Saraan SIRIM bermaksud tawaran yang dibuat kepada anggota kerja untuk memilih opsyen saraan mengikut keperluan masing-masing, di samping menawarkan skim saraan yang lebih kompetitif dengan pasaran untuk menarik, memberi motivasi serta mengekalkan anggota kerja yang berkemahiran. Terdapat 2 Opsyen yang ditawarkan iaitu: Opsyen 1  – 

Skim Saraan Baru SIRIM (Berkuatkuasa 1 Ogos 2015)

Opsyen 2 –  Skim Saraan Sedia Ada (Berkuatkuasa sejak 1 September September 1996) 

2.  Adakah kedua-dua kedua-dua opsyen ini dibuka dibuka kepada kepada semua anggota anggota kerja? kerja? a. Opsyen dibuka kepada SEMUA anggota kerja SIRIM Berhad dan Anak-anak Syarikat berstatus TETAP yang tertakluk kepada Terma & Syarat Perkhidmatan SIRIM Berhad . b. Opsyen ini TIDAK ditawarkan kepada anggota kerja Kontrak; dan juga  Anggota Kerja TETAP di Anak-anak Anak-anak Syarikat Syarikat SIRIM (SST & SMT)   yang menggunakan Terma & Syarat Perkhidmatan masing-masing. 3.  Apakah yang yang dimaksudkan dimaksudkan dengan dengan ahli SBRBS? SBRBS?  Ahli SBRBS bermaksud anggota kerja yang dilantik sebelum 1 Jun 2003 dan tertakluk kepada Skim Faedah Persaraan SIRIM Berhad (SIRIM Berhad Retirement Benefit Scheme). 4.  Adakah ahli SBRBS SBRBS mendapat faedah yang sama dengan bukan ahli, apabila apabila memilih Opsyen 1 iaitu keluar dari Skim Sedia Ada? Tidak. Bagi ahli Skim Persaraan (SBRBS) yang keluar akan menerima insentif wang tunai dan tambahan caruman KWSP majikan. Ahli SBRBS terbahagi kepada 2 kumpulan iaitu: Kumpulan 1 -

Tempoh perkhidmatan kurang daripada 20 tahun dalam masa 3 tahun akan datang; akan menerima insentif wang tunai sebanyak 4 bulan gaji semasa.

1

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Kumpulan 2 -

Tempoh perkhidmatan lebih atau sama dengan 20 tahun dalam masa 3 tahun akan datang; akan menerima insentif wang tunai sebanyak 12 bulan gaji semasa.

5. Sekiranya memilih Opsyen 1 dan faedah persaraan (SBRBS) dimasukkan ke dalam KWSP, dalam akaun manakah ia akan dimasukkan? Menurut KWSP, 2/3 dari jumlah akan dimasukkan ke Akaun 1, 1 , manakala 1/3 akan dimasukkan dalam Akaun 2 6. Bilakah Faedah Persaraan yang telah dimasukkan ke KWSP boleh dikeluarkan? Berdasarkan peraturan KWSP pada masa ini, wang tersebut boleh dikeluarkan sepenuhnya apabila mencapai umur 55 tahun. 7. Bilakah Opsyen Saraan SIRIM berkuatkuasa? Opsyen Saraan SIRIM berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2015.

8.  Apakah tawaran tawaran yang menarik menarik dalam Opsyen Opsyen 1 bagi bagi ahli SBRBS? a. b. c. d.

Kenaikan gaji (one-off) sebanyak 5.5% dari gaji semasa pada 31 Julai 2015  Struktur gaji baru berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2015  Tambahan caruman KWSP majikan sebanyak 5% mulai 1 Ogos 2015. Bayaran insentif tunai terbahagi kepada 2 kumpulan ahli SBRBS 

Kumpulan 1 Kumpulan 2

Tempoh Perkhidmatan Kadar insentif Tunai Bermua 1 Sept 1996/Tarikh Lantikan < 20 tahun dalam tempoh 3 4 bulan X gaji pada 31 Julai 2015 tahun akan datang > 20 tahun dalam tempoh 3 12 bulan X gaji pada 31 Julai 2015  tahun akan datang

e.

Jumlah Faedah Persaraan SBRBS pada kelayakan setakat 31 Julai 2015 akan dimasukkan ke dalam KWSP 

f.

Pindaan faedah Terma & Syarat Perkhidmatan adalah seperti berikut: i. Cuti sakit dikurangkan kepada 30 hari setahun

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

iii. Untuk pesara wajib, rawatan perubatan biasa untuk pasangan (suami/isteri) sahaja, dihadkan kepada jumlah maksimum RM1,800 setahun dan dihadkan kepada satu (1) Klinik Panel sahaja 9. Sekiranya anggota kerja telah dinaikkan pangkat pada 1 Julai 2015, adakah kenaikan gaji 5.5% itu adalah dari gaji sebelum kenaikan?  Anggota kerja yang yang menerima kenaikan kenaikan pangkat tahun 2015, kenaikan 5.5% 5.5% adalah dari gaji baru selepas kenaikan pangkat (kecuali bagi yang perlu melalui tempoh percubaan). 10.Sekiranya 10.Sekiranya suami dan isteri adalah anggota kerja SIRIM, adakah perubatan hanya RM2,300 sahaja? Setiap anggota kerja SIRIM akan mempunyai kelayakan RM2,300. 11. Apakah  Apakah faedah faedah yang diterima jika anggota kerja memilih memilih Opsyen 2?  Anggota kerja yang memilih memilih Opsyen 2, iaitu kekal dalam Skim Saraan sedia sedia ada akan menikmati semua kemudahan yang terdapat dalam Terma dan Syarat Perkhidmatan sedia ada. 12.Jika 12.Jika ahli SBRBS memilih memili h Opsyen 1 dan menerima insentif tunai, wang tersebut dikenakan cukai?

adakah

Cukai yang dikenakan ke atas insentif tunai tersebut akan ditanggung oleh SIRIM Berhad. Merujuk kepada Inland Revenue Board Public Ruling 2/2006 Tax Borne by Employers cukai pendapatan yang dibayar oleh majikan akan dikira sebagai pendapatan diterima oleh anggota kerja dan ianya akan dinyatakan di dalam Borang EA 2015 dan Borang EA 2016 (jika berkaitan) 13.Sekiranya 13.Sekiranya ahli SBRBS memilih Opsyen 1 dan kemudiannya meletakkan  jawatan dalam tahun 2015 ini, adakah anggota kerja tersebut akan mendapat baki insentif tunai yang dibayar pada tahun berikutnya?  Anggota kerja ahli SBRBS yang telah membuat membuat Opsyen 1 akan mendapat wang tunai yang telah dijanji mengikut kelayakannya (untuk anggota kerja yang berkelayakan insentif tunai 12 bulan). 14. Jika memilih Opsyen 1, adakah anggota kerja yang telah mencapai gaji maksimum menerima juga kenaikan gaji 5.5% pada waktu Opsyen dibuat?

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

15.Jika 15.Jika memilih Opsyen 2, dan kemudiannya memilih bersara pilihan, adakah anggota kerja masih mendapat kemudahan rawatan perubatan? Hanya pesara pilihan dari umur 55 tahun hingga 59 tahun sahaja yang layak menerima rawatan perubatan biasa untuk diri sendiri dan pasangan, dihadkan kepada jumlah maksimum RM1,800 setahun setahun dan dihadkan kepada satu (1) Klinik Panel.

16. Bagaimanakah cara untuk membuat pilihan Opsyen? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh setiap anggota kerja: a.  Anggota kerja akan diberi Surat Opsyen Saraan dan lampiran   yang berkaitan untuk dibaca dan difahamkan dengan teliti. b. Tandatangan ringkas pada setiap muka surat Surat Opsyen Saraan dan lampiran yang diterima dan fotostat satu salinan untuk diri sendiri. Salinan asal perlu dikembalikan ke Seksyen Perancangan dan Sumber Manusia bersama Surat Opsyen (pilihan anda). c.  Anggota kerja kemudiannya perlu melayari laman web yang disediakan iaitu http://opsyensaraan2015.sirim.my untuk membuat pilihan dan mencetak Surat Opsyen . PERHATIAN! Pastikan anda telah benar-benar faham dan yakin sebelum membuat pilihan Opsyen secara Online;  kemudian  kemudian d. Cetak Surat Opsyen yang menyatakan pilihan Opsyen yang telah dibuat, lengkapkan tandatangan & saksi. Fotostat satu salinan untuk diri sendiri. Salinan ASAL perlu dikembalikan ke Seksyen Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia   , Jabatan Sumber Manusia Kumpulan bersama Surat Opsyen Saraan dan lampiran yang siap ditandatangani ringkas pada setiap muka surat. 17. Bagaimanakah cara perlu dokumen dimajukan, bolehkah dimajukan secara emel atau fax? Semua dokumen ASAL perlu diserahkan secara SERAHAN TANGAN  kepada  kepada Seksyen Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia, Jabatan Sumber Manusia Kumpulan. Sumber Manusia Bahagian

14.

Bilakah tarikh tutup Opsyen Saraan SIRIM ini? Semua dokumen asal (rujuk perkara 11 (a) hingga (d) di atas) yang lengkap ditandatangani  perlu sampai ke Seksyen Perancangan Perancangan dan Pembangunan Pembangunan Sumber Manusia   , Jabatan Sumber Manusia Kumpulan  selewat-lewatnya  selewat-lewatnya pada  jam 4.45 petang,  petang, 30 30 Oktober 2015  ( Jumaat)  Jumaat) 

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

15.

Apakah yang berlaku sekiranya tidak menghantar pada tarikh tutup?

membuat pilihan

dan tidak

 Anggota kerja yang gagal membuat Pilihan Opsyen atau tidak menghantar semua dokumen asal yang diperlukan (rujuk 11 a hingga d) selepas 30 Oktober 2015, beliau akan dianggap KEKAL dalam Skim Sedia Ada, iaitu memilih Opsyen 2. 16.

Bolehkah saya membuat pindaan atas pilihan yang yang telah dibuat? TIDAK. Semua pilihan Opsyen yang telah dibuat adalah MUKTAMAD. MUKTAMAD.

17.

Siapakah yang boleh dihubungi sekiranya anggota kerja ingin merujuk lebih lanjut berkaitan Opsyen Saraan 2015 ini?  Anggota kerja boleh boleh hubungi hubungi yang berikut sekiranya sekiranya mempunyai kemusykilan: kemusykilan: Puan Haliza Ibrahim  –  Naib Presiden Korporat Samb. 6502 Puan Nik Rahini Nik Ishak –  Pengurus Besar Kanan JSMK Samb. 6505 Puan Ani Alang  –   Ketua Seksyen Perancangan & Samb. 6615 Pembangunan Sumber Manusia Puan Raja Fauzulin Aiza  –  Eksekutif Kanan Samb. 6625 Puan Salwa A. Karim  –  Eksekutif Kanan Samb. 6740 Ketua Sumber Manusia Bahagian masing-masing

SILA AMBIL PERHATIAN: FAQ ini hanya untuk makluman ringkas sahaja dan tidak komprehensif. Untuk mendapatkan makluman yang lebih komprehensif sila rujuk kepada Surat Opsyen Saraan yang akan dikeluarkan kepada semua anggota kerja. Jikalau terdapat apa-apa percanggahan percanggahan antara kandungan FAQ dan Surat Opsyen Saraan, kandungan kandungan Surat Opsyen Saraan adalah yang terpakai.

Disediakan oleh: Seksyen Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Sumber Manusia Kumpulan 6 Oktober 2015

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close