of 42

Finished (AP)

Published on March 2017 | Categories: Documents | Downloads: 46 | Comments: 0
802 views

Comments

Content

JOHAINNA KRISTEL TIAMZON
ARALIN 2: PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
GAWAIN 1: Sasama Ka Ba! Panuto: Suriin ang kasunod na sitwasyon. Pagkatapos
ay isulat mo sa wheel callout ang iyong sagot sa tanong.
Panahon: 1430
Sitwasyon: Isang makulimlim na araw. Nasa isang daungan ka ng Europe at
nagmamasid sa Karagatang Atlantiko. Hindi mo alam kung anong mayroon sa
kabilang dako ng karagatan. ikaw ay naatasan na sumama sa isang paglalayag.
Maraming kuwentong nakatatakot ang iyong narinig hinggil sa halimaw ng
karagatan at mga barkong lumubog. Mayroon ding mga barkong hindi na muling
nakabalik. Sa kabilang banda,may kayamanang naghihintay para sa mga indibidwal
na nakibahagi sa paglalayag at pagtuklas ng mga bagong lupain.

Pamprosesong tanong
1. Ano ang pabuyang possible mong matanggap kung sasama ka sa paglalayag?
Mga kayamanan tulad ng ginto, mamahaling hiyas, at mahahalagang
bagay na nagmula sa kabilang bahagi ng karagatan.

2. Ano-anong panganib ang naghihintay sa iyo sakaling sumama ka sa paglalayag?
Maaaring maipit sa karagatan dahil sa masamang kalamidad na maaaring
makapagpalubog ng barko, mga malalakas na alon na maaring sumira at
makapagpalubog ng barko, maaaring maligaw at maubusan ng suplay ng
mga pangagailangan at hindi na makabalik pa.
3. Paano kaya nabago ng paglalayag at pagtuklas ng bagong lupain ang
pamumuhay at lipunan ng Europe? Nakatuklas sila ng iba’t ibang lupain kung
saan makakahanap ng iba’t ibang pampalasa na nakapagpabago sa
Europa at dahil dun mas naghangad pa sila na makatuklas ng iba’t ibang
lupain.
GAWAIN 2: Suriin Mo!
Panuto: Suriin ang kasunod na mga larawang kaugnay ng pang-araw-araw mong
buhay. Isulat ang naiisip mong naitutulong sa iyo ng bawat isa.

Nakakapag
-dagdag
ng
kaalaman
ng isang
tao. Mas
napapalawak ang
kakayanan

Nalulunas
an ang
mga sakit
na
nararamdaman sa
pang
araw-araw
na

Napapabili
s at
napapadali
ang
pagpunta

Nagkakaro
on ng
pantay
pantay na
karapatan
ang mga

Pamprosesong tanong
1. Ano-ano ang nakita mo sa larawan? Mga libro, gamot, transportasyon at batas.

2. Gaano kahalaga sa iyo ang mensahe ng bawat larawan? Bakit? Mahalagang
mahalaga, dahil lahat ng ito ay nakakatulong sa pang araw-araw na pamumuhay.
3. Paano nakatutulong sa iyo ang mga nakalarawan? Kung wala ang mga ito
magiging mahirap ang pamumuhay.
4. Mabubuhay ka kaya sa kasalukuyan kung wala ang mga nasa larawan? Ipaliwanag.
Opo, ngunit magiging mahirap ang pamumuhay ng wala ang mga ito gaya na
lamang sa transportasyon na makapagpapatagal ng oras.
GAWAIN 3: Bahagdan Ng Aking Pag-Unlad
Matapos mong matukoy at mabuo ang mga konsepto tungkol sa paglawak ng
kapangyarihan ng Europe, marahil ay nanabik ka nang malaman ang mga
pangyayaring nagbigay-daan sa pangyayaring ito. Subalit bago tayo magpatuloy sa
pagpapalawak ng kaalaman ay sagutan muna natin ang kasunod na gawain.
Panuto: Sagutan ang unang kahong Ang Aking Alam at ang ikalawang kahong
Nais malaman. Samantala, ang ikatlo at ikaapat na kahon Mga Natutuhan at
Halaga ng Natutuhan sa Kasalukuyan ay sasagutin mo pagkatapos ng aralin.

Mabilis
lumawak ang
kapangyarihan ng
Europe sa
pamamagitan
ng kanilang
transportasyo
n sa dagat.

Kung anu
anung mga
ruta ang
kanilang
unang tinahak.

GAWAIN 4: Maglayag Ka!
Panuto: Halina’t balikan natin ang ginawang paglalayag at pananakop ng mga
Kanluranin sa Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin. Basahin mo at unawain
ang teksto tungkol dito.

Paghahanap ng kayamanan,
pagpapalaganap ng
kristiyanismo, paghahangad
ng katanyagan at
karangalan.

Upang pampalasa sa
pagkain at mapreserba
ang mga karne.

Teritoryo at pagkokonberto
ng katutuo sa relihiyong
katolisismo.

Dahil sila ang unang
nagkainteres
panggagalugad sa
karagatan.

Bartholomeu Dias,
timog Africa. Vasco da
Gama, Cape of good

Dahil ang ginto dito ay
makakasapat na sa
pangangailangan ng
Espanya.

Dahil lumalala na ang
paligsahan ng
espanya at Portugal sa
pagpapadala ng mga
ekspedisyon.

Narating nila ang

Inagaw nila ang Moluccas mula
sa Portugal at nagtatag ng
bagong sistemang plantasyon.

Naimpluwensiyahan nila ang
ibang lugar. Lalo na sa

Mabuti dahil maraming lugar
ang natuklasan at nakilala.

GAWAIN 5: Talahanayan Ng Manlalayag
Panuto: Batay sa binasa mong teksto, punan ang talahanayan ng hinihinging mga
impormasyon tungkol sa mga nanguna sa eksplorasyon.

Ferdinand
Magellan

Portugal

Manhattan,
USA

Henry Hudson
Bartolomeu
Dias

Pilipinas

Portugal

Timog Africa

Pamprosesong tanong
1. Sino-sino ang personalidad na nanguna sa paglalayag? Saang bansa sila nagmula?
Anong lugar ang kanilang nakarating? Vasco Da Gama na taga Portugal, Ferdinand
Magellan na taga Portugal na nakatuklas ng Pilipinas.
2. Bakit mahalaga ang pagkakatuklas nila sa mga bagong lupain? Dahil mas lumawak
ang kaalaman nila tungkol sa mundo at nakakuha sila ng maraming kayamanan at
spices.
3. Ano-anong katangian ang ipinamalas ng mga manlalayag na nanguna sa paggalugad
sa daigdig? Katibayan, tiyaga, at kagustuhan na makatuklas ng iba’t ibang lugar.
4. Paano nakatulong ang mga manlalayag na ito sa paglawak ng kapangyarihan ng
Europe? Nakakuha sila ng maraming kayamanan at mga spices at napalawak din
nila ang relihiyon nila.
5. Kung ikaw ang naatasang maglakbay sa isang lugar na wala pang nakararating,
papayag ka ba? Bakit? Maaaring oo at hindi. Oo dahil gusto kong makatuklas ng mga
lugar at hindi dahil hindi ko alam kung anung panganib ang nagiintay sa akin doon.
GAWAIN 6: Pin The Flag
Alam mo na ba kung ano-ano ang mga bansang nanguna sa eksplorasyon?
Muling alamin ang mga bansang ito at ang mga lugar na kanilang nasakop.
Panuto: Sa tulong ng mapa sa ibaba, tukuyin ang mga bansang Kanluranin na
nanguna sa eksplorasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng watawat nito.

Gayundin, tapatan ng watawat ng Kanluranin ang mga lugar na kanilang narating at
nasakop.

Matapos matukoy ang mga lupaing nasakop ng mga Kanluranin, isulat ang
kanilang pangalan sa talahanayan.
BANSANG KANLURANIN - BANSANG NASAKOP
1. Portuguese - India
2. Spain - Pilipinas
3. France - Africa
4. Dutch - Indonesia
5. England - Israel

Pamprosesong tanong

1. Ano-anong bansa ang nanguna sa Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon?
Ano-anong bansa ang kanilang nasakop? Espanya, Portugal. India, Pilipinas.
2. Bakit nanakop ang mga bansang Kanluranin? Upang mapalaganap ang kanilang
relihiyon at teritoryo at makakuha ng mga kayamanan at spices.
3. Ano ang naidulot sa Europe ng pagkakaroon ng mga kolonyang bansa? May
mapapagkunan ng mga yaman.
4. Paano nabago ang buhay ng mga mamamayang nasakop ng mga Kanluranin?
Naipalaganap dito ang kanilang relihiyon.
5. Sa kasalukuyang panahon, katanggap-tanggap bang manakop pa rin ang mga
makapangyarihang bansa? Bakit? Hindi, dahil may mga karapatan tayo.
6. Sakaling may bansang makapangyarihan na nagnais sumakop sa iyong bansa, ano
ang iyong gagawin?
GAWAIN 7: Mabuti O Masama ?
Matapos ang pagtalakay sa mga pangyayari sa unang yugto ng Imperyalismo at
Kolonisasyon, tatayain ng gawaing ito kung naunawaan mo mahahalagang konseptong
tinalakay. Lagyan ng tsek ang kolum na iyong sagot.

/

Dahil sa
kasalukuyan
maganda na ang
ugnayan

/
/

/

/

Dahil
nagkakaroon ng
pagpapalitan ng
kaalaman.
Dahil ngayon ay
nauubos na ang
mga likas na
yaman na ito.

Pamprosesong tanong
1. Ano-ano ang mabubuting epekto ng Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon?
Ano-ano ang masasamang epekto? Naging maganda ang ugnayan ng mga bansa
ngayon. Nauubos na ang ibang likas na yaman.
2. Sino ang higit na nakinabang sa Unang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon: ang
mga Kanluranin ba o ang mga sinakop na bansa? Bakit? Mga kanluranin dahil naging
mas maunlad sila.
3. Pabor ka ba na muling mapasailalim sa mga mananakop ang ating bansa? Bakit?
Hindi, dahil mawawalan tayo ng kalayaan sa sarili nating bansa.

Araw ang nasa sentro ng

Kinalaban nila ang paniniwala ng simbahan.

Naging basehan ng pagbubuo ng mga unibersal na
batas sa pisika.

Absolutong monarkiya ang
pinakamahusay na uri ng
pamahalaan.

Ang tao sa kaniyang natural
na kalikasan ay may
karapatang mangatuwiran,
may mataas na moral at
mayroong natural na
karapatan ukol sa buhay.

Pinalitan nito ang
gawaing manwal sa
mga kabukiran ng
mga bagong
imbentong
makinarya. Nagbigay
ito ng malaking

Naging mabilis
ang kanilang
produksiyon at
ito’y lumaki.

Dahil sa pagkakaroon
nito ng maraming uling
at iron.

Maragdagan ang suplay ng
enerhiya
Nakatulong sa komunikasyon
Nakatulong sa pagdala ng
mensahe

Dumagsa sa lungsod
ang mga taong tagaprobinsya. Nagdulot ito
ng pagdami ng tao sa
lungsod at naging
squatter. Kawalan ng
hanapbuhay.

Oo dahil mas napadami
nito ang produksiyon
na sumasalo sa
pangagailangan ng
paparaming

Pamprosesong tanong

1. Ano-ano ang dahilan ng Rebolusyong Siyentipiko, Enlightenment, at Industriyal? Mga
teorya ng iba’t ibang tao.
2. Sino-sino ang mga indibidwal na nanguna sa bawat panahon? Galileo –
Rebolusyong siyentipiko, Enlightenment naman kay Thomas Hobbes at
Industriyal kay Thomas Alva Edison.
3. Ano-ano ang naging epekto ng bawat panahon sa paglawak ng kapangyarihan ng
Europe? Mas napadali ang paraan ng pagpapalawak ng kapangyarihan ng Europe
at sa impluwensiya nito sa kabila ng mga sumasalungat sa simbahan.
4. Bakit naganap ang Rebolusyong Industriyal sa Great Britain? Dahil maraming uling
at iron dito na naging pangunahing pangagailangan ng makinarya.
5. Bakit dapat pahalagahan ng mundo ang naiambag ng mga Rebolusyong ito sa
panahon natin ngayon? Dahil kung wala ang mga imbesyong ito ay wala din ang
ibang imbensyon ngayon dahil ito ay pinaganda lamang ngunit ang ideya ay
parehas parin.
6. Maaari pa kayang magkaroon ng mga ganitong rebolusyon ngayon? Sa iyong
pananaw, anong rebolusyon ang maaaring maganap sa kasalukyan na may malaki ring
maitutulong sa pang-araw-araw mong pamumuhay? Maaari, rebolusyon kung saan
makakatuklas pa tayo ng mga bagay na hindi natin inaakalang kaya nating
magawa.
GAWAIN 9: May Ginawa Ako! Ikaw Ba?
Panuto: Sa tulong ng mga kaalamang nakuha mo sa pag-uulat at sa mga tekstong
binasa sa aralin, punan ng mahahalagang impormasyon ang talahanayan na
maglalaman ng mga naging kontribusyon sa iba’t ibang larangan ng mga
personalidad. Sundan ang halimbawa upang malinaw na maisagawa ito.

Nicolaus
Copernicus

Bumbilya
Industriya
l

Teoryang
Heliocentric

Thomas
Alva
Edison

Pamprosesong tanong
1. Sino-sino ang personalidad na inyong itinala? Nicolaus Copernicus at Thomas
Alva Edison.
2. Ano-ano ang naging kontribusyon nila sa kanilang larangan? Teoryang Heliocentric
at Bumbilya.
3. Paano nakatulong ang kanilang kontribusyon sa paglawak ng kapangyarihan ng
Europe? Sa pamamagitan ng pagtulong sa bawat indibidwal.
4. Sa kasalukuyang panahon, paano tayo natutulungan ng kanilang mga kontribusyon?
Sa pang araw-araw na pamumuhay malaki ang naitulong ng kanilang
kontribusyon lalo na ang bumbilya.
5. Bilang isang mag-aaral, paano mo mabigyang-halaga ang naging kontribusyon nila?
Sa pag gamit sa kanilang mga kontribusyon.
GAWAIN 10: MAGSURVEY TAYO!
Panuto: Susukat ang gawaing ito ay sa lalim iyong pagkaunawa sa aralin. Sagutan
ang survey form na naglalaman ng mahahalagang konseptong dapat mong
naunawaan sa aralin. Suriin din ang magiging resulta ng survey na ito. Hikayatin ang
mga mag-aaral na maging tapat sa pagsagot ng gawaing ito.
Eskala 3 - Lubos na Naunawaan
2 - Naunawaan
1 - Di – naunawaan

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

Pamprosesong tanong
1. Alin sa mga kaisipang binanggit sa survey ang hindi mo naunawaan? Ang inductive
method.
2. Ano ang iyong naramdaman habang ginagawa ang pagsagot sa survey? Medyo
nalilito.
3. Paano nakatulong ang survey na ito sa iyong pag-unawa ng aralin? Nililinaw nito
kung alin ang naintindihan at hindi mo naintindihan.
GAWAIN 13: Punuan mo ako!
Panuto: Matapos mong mabasa at maunawaan ang teksto ay punan mo ang

hinihinging impormasyon ng Concept Map. Ibahagi sa klase ang iyong sagot at
hingan ng reaksiyon ang iyong mga kamag-aral. Magpalitan rin ng mga pananaw
tungkol sa mga konseptomg nakapaloob sa Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at
Kolonisasyon.

Binibigyang
katuwiran ang
pananakop sa
paggamit ng
manifest destiny
at white man’s
burden.

May nagtayo ng
kolonya,
protectorate,
concession o
sphere of

Ang protectorate
ay pagbibigay sa
kolonya ng
proteksiyon laban
sa paglusob ng
ibang bansa.
Concession ay ang
pagbibigay ng
espesyal na
karapatang
pangnegosyo.
Samantalang ang
sphere of influence
ay isang lugar o
maliit na bahagi ng
bansa kung saan
kontrolado ang

Reaksiyon...
_________________________________________________________________
May iba’t iba silang dahilan kung bakit nila sinakop ngunit nanakop sila para
_________________________________________________________________
sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Pamprosesong tanong
1. Bakit naganap ang Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo? Dahil
Binibigyang katuwiran ang pananakop sa paggamit ng manifest destiny at white
man’s burden.
2. Bakit naging madali sa mga Kanluranin ang manakop sa mga bansa? Dahil sa
kanilang transportasyong pandagat at mga kaalaman sa paglalayag.
3. Alin sa mga mananakop ang pinakamahusay mamahala? Patunayan. Espanya dahil
napatupad niya dito ang ilang sistema na nakatulong sa sistema ng pamumuno
ngayon.

4. Paano napasama ang United States sa pananakop ng mga bansa? Nang
nakipagdigmaan ito sa Spain.
5. Paano naapektuhan ng pananakop ang pag-unlad ng mga dating kolonya?
Nagkaroon ng gera kung saan nasira ang tuloy tuloy na pag-unlad ng iba.
6. Sa kasalukuyan, nararanasan pa rin ba ang epekto ng pananakop? Patunayan. Oo
dahil nagbago na ang estilo ng ating pamumuhay kaysa dati dahil sa mga
impluwensiya nila.
7. Anong mga alaala ang naibahagi ng iyong mga ninuno na nakaranas ng pananakop?
Ibahagi ito sa klase. Ang mga karahasan at kahirapan ng buhay noong panahon ng
pananakop at walang kalayaan.
GAWAIN 14: Talahanayan Ng Pananakop
Sa tulong mga impormasyong natutuhan sa nakaraang gawain, sagutan ang
talahanayan ng pananakop. Sundan ang halimbawa para sa maayos na pagsagot sa
gawain. Itala ang mga bansang nanakop, sinakop at ang naging bunga ng
pananakop sa dalawang bansa.

Spain

Pilipin
as

Nakinabang sa
ating likas na
yaman.

Nabago ang
kultura at
relihiyon.

Pamprosesong tanong
1. Sino ang higit na nakinabang sa Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon:
ang mga bansang nanakop o ang mga bansang nasakop? Pangatuwiranan. Ang mga
bansang nanakop dahil ngayon sila ang mga mas maunlad na bansa.
2. Nakaapekto ba sa kasalukuyang ugnayan ng mga bansang nanakop at sinakop ang
mga pangyayari sa panaho ng pananakop? Patunayan. Hindi, dahil ngayon ay may
kanya kanya ng kalayaan ang mga bansang dating nasakop.
3. Sa kasalukuyang panahon, makabubuti pa ba sa mga bansa ang pananakop? Bakit?
Hindi, dahil siguradong may sasalungat at magdudulat na naman ng gera.
GAWAIN 15: Timbangin Mo!
Naging mabuti ba o masama ang epekto ng Ikalawang Yugto ng
Imperyalismo at Kolonisasyon? Sa gawaing ito ay titingnan mo kung alin ang mas
maraming epekto ng pangyayaring ito: mabuti o masama? Itala ang mga naging
epekto ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon. Pagkatapos ay ilagay

ito sa nakahandang eskala. Suriin kung saan kumiling ang eskala. Ibigay mo rin ang
iyong reaksiyon sa gawaing ito.
Matapos ang palitan ng kuro-kuro at reaksiyon sa gawain, bumuo ng
kongklusyon sa naging epekto ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at
Kolonisasyon.

Nabago ang
sistema

Nauubos na ang
mga likas na

Gumanda
ang

Naimpluwensiya
han ng ibang

Naging
maayos na
ang ugnayan

Nagkaroon
ng
dsikriminasy

Kongklusyon:
__________________________________________________________________
May mga mabuti at masamang naidulot ang pananakop ng ibang
__________________________________________________________________
bansa. Ngunit ang mahalaga ay nagkaroon ng kalayaan ang iba.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Pamprosesong tanong
1. Alin ang mas maraming epekto ng pananakop: mabuti ba o masama? Bakit kaya?
Mabuti, dahil nagsama ang kaalaman ng iba’t ibang bansa at nagkaroon ng
kapayapaan.
2. Kung ikaw ang tatanungin, mabuti ba talaga o masama ang epekto ng Ikalawang
Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon? Ipaliwanag. Mabuti dahil maraming
nakatulong sa pangyayaring iyon.
GAWAIN 16: Bahagdan Ng Aking Pag-Unlad
Sa bahaging ito, ay babalikan mo ang Concept Map na sinagutan mo sa
unang bahagi ng aralin. Sagutin sa pagkakataong ito ang ‘Mga Natutuhan’ at

‘Halaga ng Natutunan sa Kasalukuyan’.

Mga
bansang
nasakop ng
iba’t ibang
bansa sa
kanluranin.

Nalaman ko ang dahilan ng kanilang pagsakop at kanilang
mga nakuha sa bawat bansang kanilang sinakop.

GAWAIN 17: Manifest Destiny
Panuto : Ang iyong mababasa ay bahagi ng paliwanag ni dating U.S. Pres. William
Mckinley hinggil sa pagsakop nito sa Pilipinas. Isang pagsusuri sa pananaw ng
Manifest Destiny. Pagkatapos basahin ay ibigay mo ang iyong reaksyon at saloobin
hinggil sa nilalaman nito. Ito ay isusulat mo sa kasunod na kahon. Pagkatapos
sasagutin mo naman ang Pamprosesong Mga Tanong.

Reaksyon:
Para sa akin, minaliit niya ang Pilipinas ng sinabi niya ang “Unfit for Self-Government”.
Dahil kahit wala sila ay may mga namumuno na sa atin noon. Ang Pilipinas ay hindi
laruan na dapat lang nila pagsapasahan at paglaruan. May kakayahan magkaroon ng
sariling gobyerno ang Pilipinas kagaya ngayon.

GAWAIN 18: Salamat Sa Iyo !
Balikan ang napag-aralang mga pamana ng iba’t ibang Rebolusyong naganap
sa Paglawak ng Kapangyarihan ng Europe. Pgnilayan rin kung alin sa mga
pamanang ito ang iyong nakita at nagamit na. Pagkatapos ay lumikha ng isang liham
pasasalamat para sa mga pamanang ito. Makipagpalitan ng nabuong liham sa ibang
kamag-aral at hingan sila ng reaksyon. Kung maaari mong ipost ang liham sa isang
social media ay gawin ito upang mabasa rin ng iba pa at mabigyang-halaga din nila
ang mahahalagang pamana ng mga pangyayaring naganap sa panahong tinalakay
sa aralin.
Salamat sa sistema ng pamumuno na naipamana niyo na nag-paayos sa klase
ng pamumuno na meron dati ang Pilipinas. Kung hindi dahil dito ay baka hirap
pamunuan ang Pilipinas. Pati na rin sa impluwensiya niyo sa relihiyon.
Pamprosesong tanong:
1. Ano ang nararamdaman mo habang gingawa mo ang sulat pasasalamat? Habang
binabasa ng iyong kamag-aral at ng ibang liham? Pakiramdam ko ay nasasabi ko ang
mga bagay na dapat kong ipagpasalamat.
2. Bilang isa sa mga nakikinabang sa mga pamanang ito sa kasalukuyan? Masaya
dahil mas napadali ang mga bagay bagay dahil sa kanilang impluwensiya.
3. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, anong bagay ang gusto mong maipamana sa
susunod na henerasyon? Bakit? Ang dating kaugalian upang hindi makalimutan
ang nakaraan.
GAWAIN 19: Aking Repleksyon !
Sa puntong ito, sumulat ka ng sariling repleksyon na maglalaman ng iyong
naramdaman at naranasan sa pagsagot sa mga gawain ng aralin. Itala ang mga
mahahalagang bagay na iyong natutunan at kung paano ito tumutulong sa
pagpapabuti ng iyong sarili. Itala rin ang mga bagay na nais mong baguhin o
paunlarin tungo sa isang produktibo at mapanagutang indibidwal.
Reflection:
Marami akong natutunan sa mga nabasa ko. Lalong lalo na ang dahilan ng
pananakop ng mga kanluranin at ang mga bansang kanilang nasakop, mga naging
epekto nito, masama man o mabuti. Pati na rin ang mga pagbabagong naganap sa atin,
sa ating pamumuhay at pati na rin sa mga paniniwala ng iba’t ibang tao. Sa mga teorya
ng iba. Dahil sa mga yun kaya naging madali ang pamumuhay ngayon.

ARALIN BLG. 3: PAGKAMULAT: KAUGNAYAN NG REBOLUSYONG
PANGKAISIPAN SA REBOLUSYONG PRANSES AT AMERIKANO
GAWAIN .1: Makinig, Mag-Isip, Magpahayag (3Ms)
Panuto: Pakinggan ang awiting TATSULOK. Maaari itong awitin gamit ang
sumusunod na lyrics. . Pagkatapos ay suriin ang mensaheng nakapaloob dito.

Pamprosesong Tanong
1. Ano ang hinihiling o hinihingi ng sumulat ng awit? Pantay pantay na karapatan ng
bawat tao at kapayapaan.
2. Sino ang kinakausap sa awit? Ang mga kabataan.
3. Sino ang kinakatawan ng batang si Totoy? Mga inosente at nagtataka.
4. Bakit kaya ibig ng sumulat na baliktarin ang tatsulok? Upang maranasan naman ng
mayayaman na maipailalim sila.
5. Ano ang kahulugan ng tatsulok bilang pamagat ng awit? Hindi pantay pantay ang
karapatan, may nasa toktok at mayroon nasa ibaba.
6. Ano kaya ang kaugnayan ng awiting ito tungkol sa aralin sa rebolusyon? Ipaliwanag
ang iyong sagot. Hindi pantay pantay ang karapatan ng mga tao.
7. Ano ang kaugnayan ng awiting ito sa kasalukuyang karanasan ng maraming Pilipino?
Marami pa ring naghihirap.

GAWAIN BLG. 2: Hagdan Ng Karunungan
Panuto: Punan ang kasunod na diagram. Isulat sa bahaging initial ang iyong
nalalaman tungkol sa tanong.

Ang kaguluhang
sa kapaligiran.

GAWAIN BLG.3: Hula- Arawan
Panuto: Suriin ang kasunod na larawan at sagutin ang mga tanong. Bigyang pansin
ang mga simbolong makikita na makatutulong upang higit mong maunawaan ang
mensaheng ipinahihiwatig.

Pamprosesong Tanong
1. Ano ang ipinakikita ng larawan? Kaguluhan.
2. Sino-sino ang taong bumubuo sa larawan? Mahirap laban sa mayayaman.
3. Mayroon bang pagkakahati o pagkakapangkat ang mga taong makikita rito? Meron.
4. Sino ang kinakatawan ng mga sundalo? Ang mga makapangyarihan at
mayayaman.
5. Sino naman ang kinakatawan ng taumbayan? Ang mga mahihirap at inaapi.
6. Ano ang mensaheng nais ipabatid ng larawan? Kaguluhan at digmaan.
7. Mayroon ka bang naranasan, nabasa, narinig o nasaksihang katulad ng sitwasyong
nasa larawan? Ikuwento ito sa klase. Mga protesta.
8. Sa iyong pananaw, positibo ba ang mensaheng ipinakikita ng larawan?
Pangatuwiranan. Hindi dahil ipinapakita nito ang kaguluhan na nagaganap sa
pagitan ng makapangyarihan at mahihirap.
GAWAIN BLG.4: Tala-hanayan (3-2-1 Chart) CHART)
PANUTO: Gawaing Indibidwal
Punan ang sumusunod na chart.
Malaki ang ginampanan ng
Scientific Revolution
(1500’s-1600’s) sa
pagbabago ng pagtingin ng
mga Europeo sa daigdig.

Bakit nagumpisa ang
ganitong kaguluhan.

Kung paano
nagumpisa ang
kaguluhang ganito.
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano-anong pangkaisipang politikal, ekonomikal, medikal at pilosopikal ang sumibol at kumalat
sa malaking bahagi ng Europa? Ang tagumpay ng agham ay nagpatunay sa lakas ng
‘reason’ o ‘katwiran’, Mas kinilala ang kaisipang balance of power Ni Montesquieu Na
tumutukoy SA paghahati ng kapangyarihan ng pamahalaan SA tatlong sangay
(ehekutibo, lehislatura at hudikatura).
2. Paano binago ng iba’t ibang kaisipan ang pagtingin ng mga Europeo sa kanilang pinuno at
pamahalaan? Sa pamamagitan ng iba’t ibang paniniwala.
3. Naging makatuwiran kaya ang mga kaisipang ipinanukala ng mga Philosophes?
Pangatuwiranan. Oo dahil ito ay binase nila sa mga ugali ng iba’t ibang tao.
4. Paano binago ng Rebolusyong Pangkaisipan ang pagtingin ng mga marami sa:
a. relihiyon – Mas pinaniwalaan ang agham dahil sa kanilang kaisipan.
b. pamahalaan – Nabago ang sistema ng pamahalaan at nahati sa tatlo.
c. ekonomiya – nabago ang paniniwala ng ibang tao.

d. kalayaan – naging maktuwiran ang iba at naghangad ng pantay na karapatan.

GAWAIN BLG.5: Pulong- Isip
Pamprosesong Tanong
1. Ano-ano ang pangyayaring nagbunsod sa pagsilang ng Rebolusyong Amerikano?
Nagsimula ang himagsikan nang ang mga Ingles na naging mga migrante sa
Timog Amerika ay nagrebelde sa labis na pagbubuwis na ipinataw sa kanila ng
Parliamentong Ingles dahil wala silang kinatawan sa Parliamento upang sabihin
ang kanilang mga hinaing.
2. Ano ang naging epekto ng labis na pagbubuwis ng Great Britain sa kamalayan ng
mga Amerikano? Nagprotesta.
3. Paano hinarap ng mga Amerikano ang malakas na puwersang militar ng Great
Britain? Gumamit ng mga radikal na pamamaraan.
4. Paano binago ng pananagumpay ng mga Amerikano ang tingin ng daigdig sa Great
Britain? United States? Pangatuwiranan. Naging malayang bansa ang United States.
5. Maihahantulad ba ang karanasang ito nang lumaban ang mga Pilipino para sa
kalayaan mula sa mga mananakop? Pangatwiranan. Hindi dahil tayo ay parang
pinagpasapasahan ng iba’t ibang mananakop. Ngunit maaari ding maihalintulad
dahil parehas nakamit ang kalayaan.
GAWAIN 6: Diagram ng Pag-unawa
PANUTO: Gawaing Dyad
Gamit ang kasunod na diagram, tukuyin ang hinihinging mga impormasyon ayon sa
iyong pagkaunawa.

Parehas nakaramdam ng nasyonalismo.

Parehas nasakop at nagaklas.

labis na pagbubuwis ng
Great Britain sa Amerikano.

kawalan ng
katarungan

Heneral Charles
Cornwallis
Nangyari ang
Rebolusyong
Amerikano
Pag laban ng mga

Gebhard von
Blucher
Nangyari ang
Rebolusyong Pranses

Amerikano.
Masama

Pag laban ng mga
Pranses.
Kaparehas ng atin.

Pamprosesong Tanong
1. Paano nakaapekto ang kalagayang panlipunan ng karamihang mamamayang
Pranses sa pagsibol ng rebolusyon? Sa pamamagitan nito mas madali nilang
naramdaman ang nasyonalismo.
2. Ano ang sinisimbolo ng pagbagsak ng Bastille sa pamahalaang monarkiya?
Pagbabago ng pamahalaan.
3. Naging makatuwiran ba ang paghingi ng mga Pranses sa pagbabago ng
lipunan? Pangatwiranan. Oo, dahil sila ay gustong makaramdam ng kalayaan.
4. Paano namuhay ang mga Pranses sa panahong rebolusyunaryo? Mahirap na
pamumuhay.
5. Bakit hindi napigil ng puwersang monarkal ang rebolusyong Pranses? Dahil
masyadong umusbong ang nasyonalismo sa mga tao.
6. Paano kumalat ang kaisipang liberal sa kabuuan ng Europa? Sa pamamagitan ng
mga tao at nasyonalismo.
7. Paano binago ng Rebolusyong Pranses ang heograpiyang politikal ng Europa? Sa
pamamagitan nag pagayos ng parte ng france.
8. May pagkakatulad ba ang karanasan ng mga ordinaryong Pranses sa mga
Pilipino partikular sa mataas na buwis? Pangatuwiranan. Oo dahil nakaranas din tayo
ng ganyan.

Serye ng mga digmaang pinangunahan ni Napoleon
Bonaparte.

Tinangkang ipakilala ang kaniyang ideya ng pamahalaan sa
buong Europa.

Naging pinuno ng France noong 1799.

Britanya, Espanya, Russia at Portugal.

GAWAIN 7: Turn –Back Time ( Timeline Plotting )
Panuto:
1. Bumuo ng timeline tungkol sa mahahalagang pangyayaring naganap sa
Rebolusyong Pranses kasama ang digmaang Napoleonic.
2. Itala ang mga esensyal na pangyayaring magtutulak sa pagusbong ng
Rebolusyong Pranses kasama na ang pagtatapos nito.
3. Maaaring maglagay ng mga personalidad upang higit na maging malinaw ang
timeline.
4. Basahin ang ginawang timeline sa harap ng klase at tanungin ang kanilang
saloobin tungkol dito.
5. Gagamitin ang kasunod na rubric upang maging batayan ng pagmamarka sa
ginawang timeline.

Rebolusyong pranses
(1789)
Nagpadala ang Austria at
Russia ng sundalo upang
pulbusin ang
rebolusyonaryong pranses
Humina ang kapangyarihan
ng rebolusyonaryo at nakuha
ng moderates ang
pamamahala (1794)
Nahirang na pinuno si
Napoleon Bonaparte
(1799)
Pagsakop ng pranses sa
iba’t ibang bansa sa
pamumuno ni napoleon;
paghahari sa buong
Europa (1805-1807)
Pagkatalo ng
France
Natalo si Napoleon sa
digmaan sa Waterloo
(1815)

Pagbagsak ng
bastile
Napugutan ng ulo si Haring
Lois XVI (Enero 1793)
Gumamit ang Republika ng
Pransya ng bagong saligangbatas na ang layunin ay
magtatag ng isang
direktoryo napinamumunuan
ng limang tao na taon taon
ay ihina-halal. (1795)
Napoleonic war
(1799)
Paglusob sa Russia
(1808-1812)
Nasakop ng mga Ingles ang
timog Pransya, at nagsanibpwersa naman ang mga Ruso at
Austrian upang sakupin ang
Hilagang Pransya (1813)

Pagkamatay ni napoleon (May
PAMPROSESONG TANONG
5 1821)
1. Ano ang ginampanan ni Napoleon Bonaparte sa pagkakaisa ng mga bansa sa
Europa? Siya ang namuno sa Napoleonic war na sumakop sa mga bansa sa
Europa tulad ng Italy, Switzerland, Alemania.. atbp. Dahil ditto, nagkaisa,
at siya ang naghari sa buong Europa.
2. Paano sinakop ni Bonaparte ang iba’t ibang bansa sa Europa? Nakipag digma
ang kanyang hukbo sa iba’t ibang parte ng Europa at nang nasakop nya na
ang lahat, nagtatag sya ng mga bagong pamahalaan at pinuno. Karamihan
ditto ay myembro ng kanyang pamilya.
3. Bakit ninais ng mga pinuno sa Europa na ibalik ang pamahalaang monarkiya?
Ito’y sa dahilang ang
pamahalaan ay naubusan ng pera.

4. Paano isinakatuparan ang pagbabalik ng kapangyarihang monarkal sa Pransya?
Katulad ba ito ng dating monarkiya? Ipaliwanag. Hindi, dahil mas naging
mordernisado na ito.

GAWAIN 8: Maalaala Mo Kaya ?
Panuto: Tukuyin ang konsepto, personalidad o pangyayaring hinihingi sa bawat
bilang. Ang initial letter ay ibinigay na bilang iyong
gabay.
Simon Bolivar 1. Siya ang tinaguriang ‘Tagapagpalaya ng Timog
Amerika’.
Creole 2. Tawag sa mga ipinanganak sa Bagong Daigdig na
may lahing Europeo.
Napoleonic Wars 3. Tumutukoy sa digmaang ipinangalan sa isang heneral
na Pranses naglalayong magpakilala ng kaisipang
rebolusyunaryo sa kabuuan ng Europa.
Louis XVIII 4. Haring iniluklok sa Pransya matapos magapi ang
puwersa ni Napoleon Bonaparte.
Maximilien Robespierre 5. Siya ang pinakamabisa at aktibong miyembro ng
Committee of Public Safety na nagtanggol laban sa mga nagtatangkang buwagin ito.
Thomas Jefferson 6. Siya ang manananggol na nagsulat ng Deklarasyon ng
Kalayaan ng Amerika
Bastille 7. Ang kulungang ito ay sumisimbolo sa kapangyarihang
monarkal ng Pransya.
Joseph Stalin 8.Humalili kay Vladimir Lenin bilang pinuno ng USSR sa
kaniyang kamatayan.
Pranses 9. Sila ang naging lihim na taga-suporta ng mga rebeldeng Amerikano laban
sa mga British..
Nasyonalismo 10. Masidhing damdamin na nagtutulak sa isang taong ipaglaban ang
kaniyang kalayaan, karangalan at karapatan.
Pamprosesong Tanong
1. Paano nakaapekto ang Rebolusyong Intelektuwal sa pagsibol ng damdaming
nasyonalismo? Napalawak nito ang kaisipan ng mga tao na nagtulak sa kanilang
dadamin upang maramdaman ang dadaming nasyonalismo.
2. Ano ang ginampanan ng mga kaisipang radikal sa Rebolusyong Ruso? Upang
malabanan ang puwersa ng Great Britain.
3. Paanong nakatulong ang wikang Latin at relihiyong Katolisismo sa pagusbong
ng damdaming nasyonalismo sa Latin America? Mas napaintig nito ang damdamin
ng mga tao.
4. Naging madali ba ang pag-usbong ng damdaming nasyonalismo sa Africa?
Patunayan ang iyong sagot. Hindi, dahil pinaghati-hatian ito.
5. Batay sa karanasan ng mga bansa sa iba’t-ibang bahagi ng daigdig, kailan
nadarama ang nasyonalismo? Kapag ginusto mo ng kalayaan.

6. Ikaw, paano mo naipakikita ang iyong pagkamakabayan? Magbigay ng halimbawa.
Sa pagtangkilik sa sariling produkto.
GAWAIN 10: Hagdan Ng Karunungan …
Panuto: Punan ang kasunod na diagram. Isulat sa bahaging refined ang iyong
nalalaman tungkol sa tanong.

Parehas
umusbong ang
nasyonalismo.

GAWAIN 12: LESSON CLOSURE : A Good Ending
Panuto: Punan ang lesson closure note. Tiyaking maging tapat at sinsero sa
pagsulat ng mga impormasyon

Natutunan ko ang ibig sabihin ng
pagkamakabayan.
Ang pagkapantay pantay ng mga tao.
Lahat tayo ay may buhay at karapatan
makaranas ng kalayaan.
Ang pagkakaparehas ng mga pangyayari
sa iba’t ibang bansang nasakop.

GAWAIN 13: Pangako Sa’yo (Reflection Journal)

Reflection Journal:
Maipapakita ko ang pagmamahal ko sa bayan sa pamamagitan ng pagrespeto
sa kapwa at pagsunod sa batas. Sa pamamagitan nito nagiging mabuting mamamayan
ako ng ating bansa. At sa pamamagitan din nito mapapakita ko sa iba at mahihikayat ko
sila na maging makabayan at isabuhay ang mga natututunan.

GAWAIN 14: Hagdan Ng Karunungan …
Panuto: Punan ng sagot ang kasunod na diagram. Isulat sa bahaging “final” ang
iyong nalalaman tungkol sa tanong.

Parehas silang naabuso at
nakaramdam
ng
nasyonalismo na nagtulak
at nag bunga ng kanilang
kalayaan.

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close