of 59

Kit Transisi

Published on last month | Categories: Documents | Downloads: 2 | Comments: 0
233 views

Comments

Content

KIT PROGRAM TRANSISI Tema Program Transisi:

“KAMI MURID TAHUN SATU ” (Minda Cerdas, Mata Bercahaya)

Edisi Kedua

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN SATU

KIT PROGRAM TRANSISI (Edisi Kedua)

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DISEMBER 2001

Cetakan Pertama 2001  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Hak Cipta Terpelihara. Terpelihara. Mana-mana bahan bahan dalam buku ini, tidak dibenarkan dibenarkan diterbit semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau cara, baik elektronik, mekanik, penggambaran semula mahupun dengan cara perakaman, tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah Pendidikan Pendidikan Malaysia, Paras 7, Blok J, Pusat Bandar Damansara, 50604 Kuala Lumpur.

Dicetak oleh : CETAKRAPI sdn. bhd. No. 22, Jln. Sri Ehsan 1, Taman Sri Ehsan, Kepong 52000 Kuala Lumpur

PENGENALAN Program Transisi Prasekolah Ke Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap pencapaian yang hampir sama. Bagi memastikan program ini dapat difahami dan berjalan dengan lancar, Kit Program Transisi ini telah dibina sebagai panduan kepada semua pihak yang terlibat untuk menjalankan aktiviti Program Transisi ini secara lebih bersistematik dan seragam di seluruh negara. Untuk itu, sasaran utama penggunaan kit ini bertumpu kepada personalia yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program iaitu pihak Pengurusan Sekolah, Guru Prasekolah, Guru Tahun Satu dan Ibu Bapa muridmurid Tahun Satu.

Fokus utama dalam pengisian Kit Program Transisi ini ialah pemetaan program melalui persediaan-persediaan yang perlu dilakukan oleh personalia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain dari itu kit ini juga turut memberi tumpuan kepada Jadual Perancangan Strategik Program yang melibatkan perancangan program yang berterusan sama ada di peringkat negeri atau sekolah di samping Penilaian Keberkesanan Program yang berterusan.

(i)

Dari segi perancangan aktiviti, strategi yang digunakan dalam kit ini ialah melalui perancangan sebelum , semasa dan selepas program. Setiap aktiviti yang dirancang itu pula dilihat dari segi persediaan-persediaan yang dilakukan oleh setiap personalia yang terlibat. Bagi Pihak Pengurusan Sekolah yang terdiri dari Guru Besar, Penolong Kanan dan Guru-Guru Kanan perlulah melihat pelaksanaan program ini secara menyeluruh dengan menyediakan guru-guru yang sesuai di samping pendedahan dan latihan yang diperlukan, penyediaan perancangan aktiviti yang kemas dan berterusan sepanjang tempoh program berjalan, penyediaan kelas dan persekitaran yang sesuai, memberi taklimat kepada pihak ibu bapa dan membuat pemantauan serta penilaian program yang berterusan. Bagi guru-guru prasekolah pula, mereka perlulah menjalankan aktiviti-aktiviti yang mampu untuk menyediakan kanak-kanak prasekolah dari aspek fizikal, mental, sosial dan emosi sebelum kanak-kanak itu masuk ke Tahun Satu di sekolah rendah. Sementara itu bagi Guru-guru Tahun Satu, persediaan yang perlu mereka lakukan termasuklah aktiviti-aktiviti untuk menerima murid Tahun Satu, aktiviti minggu orientasi , penyediaan kelas dan persekitaran yang sesuai agar terdapat kesinambungan budaya dan aktiviti pembelajaran antara Prasekolah dan Tahun Satu. Guru-guru Tahun Satu juga perlu mengenal pasti potensi dan masalah perkembangan murid di samping merancang aktiviti dan membuat penilaian yang berterusan di sepanjang Program Transisi ini berjalan. Kit ini juga turut memberi panduan kepada ibu bapa untuk membantu keberkesanan program. Antara persediaan yang boleh dilakukan oleh mereka ialah melalui persediaan fizikal dan emosi anak-anak seperti penyediaan peralatan dan kelengkapan sekolah yang mencukupi, membawa anak-anak melihat suasana persekitaran sekolah sebelum hari pertama persekolahan, sokongan moral melalui kata-kata perangsang dan nasihat di samping mendapatkan gambaran dan taklimat dari pihak pengurusan sekolah. Untuk melihat keberkesanan program yang dijalankan, kit ini juga menyediakan contoh borang penilaian keberkesanan program secara menyeluruh. Penilaian keberkesanan program ini boleh dijalankan sebanyak dua kali iaitu sekali selepas tamat minggu orientasi dan kali kedua pada bulan Mac iaitu selepas tamat Program Transisi dijalankan secara keseluruhannya.

(ii)

MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA

Minda Cerdas Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di antara satu dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang awal lagi menunjukkan minda cerdas. Dalam masa yang sama, murid-murid juga diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian sedia ada. Selain dari itu melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yang dapat meningkatkan tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilai-nilai murni yang ada atau yang dibawa dari prasekolah.

Mata Bercahaya Murid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru. Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui sinar mata mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

(iii)

PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU

KIT PROGRAM TRANSISI  Modul 1 : Pelaksanaan Program Transisi Modul 2 : Persediaan Pihak Pengurusan Sekolah Modul 3 : Persediaan Persekitaran Kelas Tahun Satu Modul 4 : Persediaan Guru Prasekolah Modul 5 : Persediaan Murid Prasekolah Modul 6 : Persediaan Guru Tahun Satu Modul 7 : Persediaan Ibu Bapa Modul 8 : Satu Contoh Pelaksanaan Program Transisi Modul 9 : Dinamika Kumpulan dan Pembinaan Pasukan Modul 10: Penilaian Keberkesanan Program Transisi Modul 11: Perancangan Strategik : Program Transisi

(iv)

MODUL 1 PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI Tajuk

Perkara

Perincian

1

Pelaksanaan Program Transisi

Pengenalan

2

Tahap Pelaksanaan Program Transisi

Tahap Pertama : Persediaan Awal Tahap Kedua : Minggu Orientasi Tahap Ketiga : Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

3

Matlamat Program Transisi 3-Bulan

Tema Program Transisi Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ke-3 hingga bulan ketiga

4

Cadangan Aktiviti Dan Teknik

Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ke-3 hingga bulan ketiga

Tajuk 4 Cadangan Aktiviti Dan Teknik 

Minggu PertamaMinggu KeduaMinggu Ke-3 hingga bulan ketiga

1-9

   U    T    A    S    N    U    H    A    T    E    K  :    H   i   s    i    A  s    L  n   a   r    O    T    K    E  m   r    S  a    A  g   o   r    R   P    P  a    I    S    I   m   e    S   T    N    A    R    T    M    A    R    G    O    R    P

   3      E    K    I    N   I    T    A   V    L   I    U   T    K    B   -    A    A   N    G    I    A    T   G    E   N    K   A    D    U   A    G   C    G    N    I    M

   )    ”   a   y    U  a    T   h    A  a   r    S  c   e    N   B    U  a    H   t    A  a    T   M  ,    D    I   s   a    R   d    U  r    M  e    I    C    M  a    A   d   n    K   i    ‘    M    (

  n   n   a   a   g   d   t   a   n   f   r    i   a    t   n    i   e   a   b   n   s    d   m  g   l   a   o   k   a   e   k    k    i   n   r   r   n   i   z    f   a   e   a   p   w   n   e   a   g   a   n   g   a   d    i   m    t  ,    b   r   o   s   k   m    i    l    t   u   e   t   u   n   k   o   n   u   r   m   e   e   o    k   i   m  a   p   i  ,   m   u   s   s    i    P  o   a   a   t   c   s   i   a  ,   m   a   j   a   a   e    b   r   a   s   o   e   m  a   i   m    k    h   s   a   a   o   e   e   t    M    b   u   b   s  .    b

  e    k    i   r   a    j   a    l   e   p   n    i   a    d   i   r   g   a   n   h   a   e   y   s   a   n   p   a   a    i   p   u   s   d   a   i    k   h    i    l   e   p   k   a   g   m   n   l   a   e   a    M    d  .   c

   f    i    t    I   a   e    T    I   u   r    i    A   V    k    K   a   r   s    I   a    U   T   a    l    k   o   n   a   n    D   K   a   s    h   o   y   a   m   r   a   a   e   a   a    E   A    l   e    k   r   r   l   u    k   a   n    D  n   a    K   p   r   g    j   a   e   a    N   m    i   o    i    &  a   g   n   l   a   m    t   s    U   A   u   e   o    t   e   l   a   m  n   o   a   k    G   G    K  m   n   b   i    i   s    i   s   i   a   t   a   s   a   l    G   N   n   n    k   g   a   n    i    b   n   a   t   e   m  g   h   t   a   t   a   a   a   u   b   a    N    I    A    t   m  s   o   a   s   e   e   k    D    k    k    i    K   B   E   K   K  u    M   s   n    A   u   r   t   r   a    i    t    i    i    t    i    i   p   p   a   e   a   s   a    i    i    t    i   u    C   u   e   v   b    j    i    i    t   v   v    i   v   v   i   v   n   l   a   t    i    t    i    t    i    t    i    i   m  g   r   t   m   m    t   o   a   e   e   e   e   k   k   k   k   k   e    B   A   A   A   A   A   P    P   P   M    P   M  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   a   b   c   d   e   f   g   h   i    j    k   l

   k   r    K    i    I    t   a   n   n   j    N   a   l   a   l   a   a   m  u   e   l    K   e   u    E    T  p   p   p   n    T   m  n   m  a

  n   u   a   u   n   a   k    k   a    t   r   k   i   r   a   e   t   a   s   e    k   B  s   a   e   u   l   p    d   j   a   u   i   n   r   p   r   m  n   a   e   e   e   i    P   K   B   S   M  .  .  .  .  .    1   2   3   4   5

   K    I    N    K    E    T

   t   a    b   n    i    k   a    A   a  n   a   n   y   a   l   a    j   u    d   e  p    b    K  m   a   u    k    b   n   a   e    k   a   r   a  a   n    S    i    t   :    t    k   a   c   n    l    i   u   n   n     a  a    k   a   p   n    l    i    t   e   u   c   n   m  a   T   u   n   p   n   a    k   a   :   m  e   g   n    i   r   t    i   a   s   e   i   u   M    d   a   P  r   K   i   n    l   e   a   k   a   u   i   n   t   n   c    j   r   r   k   r   m   a    i   e   e   e   e    S   M    B   K   T   P  .  .  .  .    1   2   3   4

 .    5

   C

   I

   T    A   I    V    M    I    A   T    T   K    R   A    E   N    P   A    U   G    G   N    G   A    D    N    I    A    C    M

   4    k   u    j   a

 ,    k    i    t   g   a   n   m   e   a   t   y   n   n   a   m   a   a   r   t   a   l   a   a    j    k   d   e   a    l    d   n   e    i    b   n   e   a   m  p   m   r   e   i   e   u   p   l   a   b   n   l   a   e   n   a    d   m    d   n   n   u   a   r   a   d   n   a   a   s   a   l    j   u   p   a   r   e   u   g   t   e   p   n   r   s   r   m   e   e   e   u    P   b   b   k  .   a

  a    i   s    k    i   s   l   u   n   a   o   r   t    i   n   r   a   i   a   s    l    i   u   e   n   u   l    h   r   v   n    i   m   a   p   i   a   e   t   a   r   j    l   o   l   u   m  s   t   a   m  a   i   a   p   u   o   o   e   e    i   r   l    l   s    i   m    k    b    b   k   n   u   n   n   m    l    i    i   r   m  n   n   n   a    K  a   a   b   i   a   a    h    d   a   k    k   a   k   u   k   m    i   s    k   u   k   a   a   s   r   u   u    i   p   r   s   a   a   p   p   e   v   j   u   u   m  u   u    i   a   n   t   g   a   m  g   n   r   i   m  m   n   e   e   e   a   o   l    i   e   e   e    D   P   P   P   M    M    B   P   P  .  .  .  .  .  .  .  .  .    1   2   3   4   5   6   7   8   9

   K    I    N    K    E    T

  n   O   a   T    l   u   n   p   a   m  w   u   A    k    k   a   r   i   n   n   n   a   k    t   a   a    l   g   e   u   n   n   n   a   a   T   p   n   a   l   n   m  a   s   u   n   a   p   a   u   n   a   g    d   p    k   a   r   m   n   a    i   r   e    i   s   e   u   d   t    i   a   P   B   K  n   r    l   a   e   a   j   a   t   u   i   n   j   r   r   r   c   r   m  a   e   e   e    i   e    S   M    K   K   P   B  .  .  .  .  .  .    1   2   3   4   5   6

   0    1      1

        1

   )   n   a   g   n   a    d   a    C    (    N    A    H    A    L    O    K    E    S    R    E    P    A    M    A    T    R    E    P    U    G    G    N    I    M

  :    d    i   r   u   m  ,   a   m   a    t   r   e    P   u   g   g   n    i    M   s   a   p   e    l   e

  ;    t   a    k   n    T   g   a   n   d    A    i   s   i    A   ;   g   m    M   n   o    U   a   n    J   y   o   a   k   s   e   a   o    i   m   s   m  o   a   s    l   a   n   a    d   d   u   r   n    S    I   u   a   g   m    M    A   a   n   l   a   a    H   g   g    K   n   n   e   e    d   p    k  ,   a   g   n   n   a   a    k   -   k   a    k   l   a   e   n   b   a   r    k   t   a    U   a   a   r   l    B   a   n    t    A   n   a    R   n   a   i   a  .   n   l   a   r   u   r    d   e   a    k   b   b   a   g   h   n   n   a   a   a   l    k   o   -   y   k    d   e    k   i   a   r   s   n   u   i   a    d    A    k   m    S   n   n   n   a   a    A   a   g   r    L   a   g   n   t    E   n   a   i    S   a   l    k    l   a   e   a   k   s    k   r    i    i    d   e    d   t   p   a   u   n   r   a   s   k   a   d   e   t   m  n   a   a   n   n   d   a   a   s   g   n   a   n   a   u    N    I   u   g   s    N    b   e   n   u   s   a    S    I    h  ,   g   u   n   a   l   e   n    i   a   d   m    b    d    i   m  a   r   s   u   e   a   m  r   m   a   n   n   n    k   a   a   a   a   k   g  s    d    k   n  a    i    l   g    h   a   M   a   n   a    J   n   a   r   d   e   u   e   g   g   d   n   n   n   n   e   e   e   e   n   r    M    M    M    i   o   a   p  .  .  .    H   m    1   2     3   o    K

  s   a    l   e    K   n   a   s   u   r   u   g   n   e    P

   *   :   a    l    t   a   r    k   i    i   e   z    i    C    F    i   n    t    i   a   v   n    i    t   o    k   k    A  a    L

  -    C   a   r    O   :   u    T   )    8   a   K   ”   n   l    t    i   a   n   u   r   r   w   d   e   a   a   c   r   d   u   A  o    M   e   b   K   i    k   (    B  a   n   n   r    k   *   e    A    “    T   n

  a    C   d    O  n   )   )   :    T   i   a   i    8   a   n   n   n   r   l    t    i   r   a   a   u   u    d   e   w   h   M   c   o    i   r   A  o   r

  r   a    b   m   a   )    G  n   n   a   s   a   i    k   k   a   u    L   n   r   (   a   w   e    M

  s   a    l   e    K   n   a   s   u   r   u   g   n   e    P

  a    k   e   n   a    k   u    S

  s   a    l   e    K   n   a   s   u   r   u   g   n   e    P

   *    f    i    t   :    l   a   a   r    k   e    i    K   z    i    F  n    i   a    t    i    k   v   a    i   r    t    k   e    A  g   r   e    P

  g   n   h   a   a    t   n   l   e   o    T   k   e    S   n   a   r   a   y   a   a    d   d   e   u   s   e   B    K

  s   a    l   e    K   n   a   s   u   r   u   g   n   e    P

  n   a    k   u   s   )   a   9    P   l   u   n   d   a   o   a   M   n   (    i    b   *   m   e    P

  n   a   s   a   w   h   a   a   l    K  o    t    k   a   e   w   S   a    l   e    M

  u  ,   n   a   h   g   ’    d   a   a   u   i    l    L   K  r   o   e   k   n   a   e   r   a   a   g   e   S    i   y    N  u   n   g   e   u   g   a   N   y   ’   g   a   a   L    N    L

  n   a   n   u   p   m    i    h   r   e    P

  s   a    l   e    K   n   a   s   u   r   u   g   n   e    P

  n   )   a   1    l   u   k   p   j   u   m  a   u   T    K   9   a   l    k   u    i    d   m  o   a   M   n   (    i    D   *

   h   a    l   o    i    l    k   a   e   n   S   e   g   n   n   a   e   s    M  a   w   a    K

   I

   I    I

   I    I    I

   V    I

  a   M   e   k   e   l    i    (    B   i    K   N   *   n   i    k   a   e   l    T   i    N    (   n   a   s   a   w   h   a   a   l    K  o    t    k   a   e   w   S   a    l   e    M

  n   a   s   a   n   w   h    i   a   a   u   a   l    K  o   y   g   a    t    k   n   a   e   a   y   L   w   S    N   a    l   e    M

  n   a   u    i   y   n   g   a   a   L   y    N

   1    1      1

   i   s    i   s   n   a   r    T   m   a   r   g   o   r    P    t    i    K   m   a    l   a    d   n   a    k   a    t   r   e   s    i    d    i    t    i   v    i    t    k    A    h   o    t   n   o    C  .    1

        2

   T    A    A    M    U    J

   S    I    M    A    H    K

   )   n   a   g   n   a    d   a    C    (    N    A    H    A    L    O    K    E    S    R    E    P    A    U    D    E    K    U    G    G    N    I    M

  ;   n    f    i    t   a    d   a   r   ;  .   o   n   h    b   a   a   a   k   l    l   o   o   k   k    k   o   n   e   g   o   s   n   r   a   r   a   e   y   y   P    t   n   n   a   e   a    k   m  m    U   a   g   i    l    i    t   n   d    B   a   a   d   n    A   m  y    R    i    R  e   a   p    S   p   m   a   B  a    K   l   ;   c   a   n   u   e   n   d    t   a   m  a   r   n    S  n   j   a   a   n   a   l   a   k   u   d   e   n   a    h   n   b   k   a   a   e    t    A    T   k   m   e   i    d    S   p    d    i   a   p   g   r   t    A   u   e   n   n    L   a   a   m    E    d   y   -   n   e    S    d   n    i   r   m  a   g   n   u   a   r   a   a   d   m  r   a   j   a   i   n   c   g   b   a   n   n   n   g   a   e   l   a   n   g   p   i   a   n   a   b    l   a   e   m    k   d   n   e    i   a   a   s    d   s    i   a   m    l   u    N   a    I   r   a   u   a   s   s   s   l    N   e   j   a   n   e   :    S   a   r    I   m  e   g   m    d    i   r    k   n   d   u   n   a   e   e   i   r   m   g   b   d   u   n   t    d   m  ,   a   u   a   i    i   u    b   g   r   s    d   u   n   u   n   m   e    h   a    t   e   a    K   n   m  n   o    k  a   a   e   g  s   a   u    k   p   n  a   g    t   s   k   n   a   M   g   a   k   h   a   a    J   u   n    k    i   s   g   p   d   e   e    M    i   n   u   d   n   g   e   s   n   m  n   n   n   a   e   e   e   e    i   r   o   p    M    M    M    M   a   p   e    l    H   m   e  .  .  .  .   o    S    1   2   3     4    K

  n   a   n   s   a   a    l   g   u   u   p   T   m  n   )   u   a   8    l    K   k   u   n    d   a   l    j   r   a   o   a   M   e   j    K  n   (   e   *    M

 ,    k    h    i   u   n   s   t   a   r   n    l   e  u   u   B   p    k   o   ”   m  g   n   r   u   n   a   a   r   j    K   Y  o    i   e   a   s   a   S   l   e   a   r   y    B   n   a   o   a    b   s   d   a   s   a    l   a   i   o   l   r    K  e   e    K    “   C

  u   a    t    A   n   n   a   a   g   l   n   u   s    i   a    d   p   l   n   m  e   a   u   K    t   r   K   e    P  a   r   a    t   n    A

  s   a    l   e    K   n   a   s   u   r   u   g   n   e    P

  n   :   a   a   n    t    i   r   r   a   e   e   c   r   P   e   n    B   i   a    M

   f    i    t   a   n   e   r   a   K   )    l   u   i    8   p   s   l   r   u   m  a   u   o   d   o    K   b   a   M    l   a   o   (    j   r    *   e   K    K   t   u   a    S

  n   a   s   n   a   a   g   )    l   u   u   8   p   T   l   u   m  n   d   u   a   o    K   k    M   a   n    j   a   (   r   l    *   e   j   a    K  n   e    M

  s   a    l   e    K   n   a   s   u   r   u   g   n   e    P

   t   a    b    i    )   :    k   a   A   8    t    l    i   r   n   u   e   a   d   c   r   d   o   e   b   M    B  a   (    b   *   e    S

  :    i   r   n   i    D   a    l    )   u   n   8   p   t   a   l   u   m  a   d   u   m  o    K  a    M   a   l    (    j    *   r   e   s   e   e    K   K

  n   :   a   s   n   a   a    l   g   )   u   u   8   p   T   l   u   m  n   d   u   a   o    K   k   n   M   a   l   a   (    j   r   a   *   e   j    K  n   e    M

  s   a    l   e    K   n   a   s   u   r   u   g   n   e    P

  s   a    l   e    K   n   a   s   u   r   u   g   n   e    P

   t   a    b    i    )   :    k   a   A   8    t    l    i   r   n   u   e   a   d   c   r   d   o   e   b   M    B  a   (    b   *   e    S

  n   i    l   a   b    l   u   m  :   a   n   y   p   a   i   a   m    S  a   S   u   r   m    i    K   j   a   r   e   r   a   l   a   B   i    j   r   e    D   e    K   B

  n   a   n   u   p   m    i    h   r   e    P

   l   a    k    i   z    i    F    i    t    i   v    i    t    k    A

  n   a    k    )   a   n   8    i    i    t   a   l    t    i   a   u   v   C    i   y   d    t     a   o   a    k   t    j    i    A  c   e   M    (   n   K   *   e    M

     I

     I      I

     I      I      I

  :    h   a   a    l   a   m    l    t    i   a   s    R   i    k   a   z   M   n   i   a   F  n   a    d   i    i    i   a   n   t   v   a   i    i    t   s   e   y   k   l   n   A  e   a   y   y   n   e    N    P

   2    1      1

   i   s    i   s   n   a    )   r    f    i   g    T    t   n   a   n   r   a   m   a   o   c   a    l   u   b   n   r   a   a   g   p   l   m  o   R   o   r   u   K  n    P    K   t   a    t   a   d    i   a   m    K    j   r   a   g   e   t    l   n   m   a    K  a   a   c    l   a   n    d    M    i    B   n    (   a    k   a    t   r   e   s    i    d    i    t    i   v    i    t    k    A    h      V   o      I    t   n   o    C

  s

        3

   A    G    I    T    E    K    N    A    L    U    B    R    I    H    K    A    A    G    G    N    I    H    E    S    A    G    I    T    E    K    U    G    G    N    I    M

  a      l   r   e   u    T    K   s    A   n   n   a   a    A   r   s   e   u   n    M   r    b   a   u    U    d   g   a    J   r   n   ;   a   e    d    i   c    P   r   e   u   s    i   m   s   o   a   r   m   a   e    t   s   a   n    l   o    i   a   e   s    l    S    K   o    I   a    i   s   n    M   a   s   n   s   o    A   a   u   s   r    d    H   u    l   ;   g   g    K   a   a   n   n    k    k   a    i   e   e   z  .   r   y   k    P    i    f   e   n   i    t   n   m  a  a   a    i   r   g  m    d    i   e   r    d   n   u   t   o    i    b   s    t   n   s   a   o    l   a   n   u   t   e   m    h   e   a    t    K   o   o   n   k    U    k   n    i   e   a   d   a   s   ;   p   d    B   s   p   n   n   f   n    A   u   a  ,   r    i   e    d   t    R   u   a   a    i   p   s   g   s   u   h   n   i   n   r   a   u    l   e   e   a   g    h    t   o   a    P    l   a   r   m    k   e   e    b   e   l   m   n    b   g   n   a   g   n   a  u    d   n   a   g   d    f   a   y   n  a    i    t   s   y   a    i    i   a    b  p    i    l   n    i   r   d   e   r   e   g    d   u   m  s   r    K    A   o   e   e    k   n   m    S   n    k    b    i   r   a   g   a   r    A    i   s   g   g   e   n   n   d    L   u   n   a   a   i   p  a   r    E   u    d   s    i    b   g  y   g    S    b   m  n   n   n   e    R   a   S   e   e   t    t   m    k   o   n    P   a   r   p    B    l   e   K   a   e   n   t    d   p   a    i    d   a   r   n   r    k    i   u   r   a  a    d    t   n   t   a   n   a   e   j    i   s   r   k   l   s   u   i   a   a    l   n   a   h   e   n   e   e   g   a   a   K    t    d   n   b   n   o   a   m   m   u   n    N   a   p   g   e   y   e    I   p   a   p   n   n   k    N   m  s    i   u   a   a   n   n  n   r    S    h   g   y   a   a  a    I   r   u   n   ;   n   k   a   e   g    d   a   a   t    P  n   a   z    i   n    b   k   r   e   e    t    i    k   a    P   m  a   h   g   b   r   n   r   e   m  a   i   a   e   j    k   e   m  n   p  a   r   t   e   e   g   e   i    k   m  n  n   p   s   a   s   a   n   n   k   e    k   a   n   r   p   e   a   g  s   a   a   g  n    k   n  a    d    t    b   k   n   a   M   a   a   n   a   a    J   a   r   k    k   a   n   n   u   l   a    i   g   d   u    b   g  u   n   r   g   n    i   g   e   n   u   n   m  n  m    i   s   n    A   e   n   e   e   e  e   r   o    I    M  a   M    M    M    M   a   p    M

  :    d    i   r   u   m  ,   n   a    k   n   a    l   a    j    i    d    i   s    i   s   n   a   r    T   m   a   r   g   o   r    P   s   a   p   e    l  .   e    S    1

 .  .  .  .    2   3   4   5

   H

   E   m    T   o    K

   3    1      1

   I    I

   I    I    I

   V    I

   h   a    l   o    k   e   s   u    t    k   a   w    l   a   u    d   a    j   n   a   g   n   a   c   n   a   r   e   p    t   u    k    i   g   n   e   m   g   n   a    I    I   c    I    I    I    V    V   n   a   r   a

MODUL 2 PERSEDIAAN PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH Tajuk 1

Perkara Guru Besar Mengetahui Tentang Prasekolah

Bil. 1.1

Perincian Guru Besar mendapatkan maklumat tentang Prasekolah.

2

Memberi Pendedahan Kepada Staf tentang Program Transisi

2.1

Mengadakan sesi perkembangan staf di sekolah

3

Mewujudkan Persekitaran Yang Sesuai Untuk Menjalankan Program Transisi

3.1

Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pelaksanaan program.

4

Pelaksanaan Program Transisi

4.1

Menubuhkan Jawatankuasa Induk Program Transisi di peringkat sekolah.

4.2

Merancang aktiviti

4.3

Cadangan aktiviti orientasi murid.

4.4

Memastikan adanya guru yang sesuai untuk menjalankan program

4.5

Mendapatkan sumber kewangan

5.1

Pihak pengurusan menjalankan pemantauan Program Transisi.

5

Penilaian Program Transisi

Tajuk 4 PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI 4.1 Menubu Menubuhka hkan n Jawata Jawatanku nkuasa asa Indu Induk k Progra Program m Transisi di peringkat sekolah.

Tujuan Memastikan program dapat dilaksanakan di peringkat sekolah.

LANGKAH-LANGKAH 1.

Meng Mengad adak akan an mesy mesyua uara ratt pen penub ubuh uhan an Ahli Ahli Jawatankuasa Induk Struktur Organisasi:

2.      

Pengerusi Pengerus i Setiausaha  Ahli Jawatan Kuasa Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)  Agensi setempat setempat Tadika setempat

3.

Mene Menent ntuk ukan an bida bidang ng tuga tugas s jawa jawata tank nkua uasa sa..

4.

Merancang pelan tindakan: Jadual pelaksanaan Jangka masa (maksimum 3 bulan )  

5.

Merancang aktiviti: a) Taklimat Taklimat kepada kepada guruguru-guru guru dan kakita kakitangan ngan.. b) Orient Orientasi asi murid murid Tahun Tahun Satu Satu.. c) Ceramah Ceramah dan dialog dialog dengan dengan ibuba ibubapa. pa.

2-4

Cadangan Struktur Ahli Jawatankuasa Jawatankuasa di peringkat sekolah

Tajuk 4 PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI 4.2

Merancan Merancang g aktiviti aktiviti

Tujuan Guru-guru dapat melaksanakan program dengan lancar.

LANGKAH-LANGKAH 1. Menubuhk Menubuhkan an Jawatanku Jawatankuasa asa Pelaksan Pelaksanaan aan Program Program Transisi 2. Guru Besar Besar memasti memastikan kan Jawatanku Jawatankuasa asa Pelaksan Pelaksana a: a) mengadak mengadakan an kursus kursus dalam dalaman an dengan dengan menyedia menyediakan; kan;   

Tempat dan peralatan Jadual kursus Strategi mengendalikan kursus.

b) menjalan menjalankan kan orien orientasi tasi murid murid Tahun Tahun Satu (2 minggu minggu ) Majlis Penyerahan Menyerahkan murid kepada guru kelas masing-masing masing-masing pada hari pendaftaran.    Program Suaikenal. Persekitaran Guru-guru Murid-murid ( pendedahan program kepada murid lain semasa perhimpunan).  Aktiviti Pra menulis menulis bersepadu dengan dengan : Lukisan  Tulisan 

2-5

Tajuk 4 PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI 4.3 Cadangan aktiviti orientasi murid.

Tujuan Menentukan aktiviti orientasi yang sesuai, mencabar dan menyeronokkan

LANGKAH-LANGKAH 1

Aktivi Aktiviti ti mengga menggalak lakkan kan pertut pertutura uran n: Bercerita Menyanyi Berbual   

2

Aktivi Aktiviti ti meng menggal galakk akkan an perga pergaul ulan an dan dan intera interaksi ksi : Kumpulan kecil bagi melengkapkan projek. Mengambil giliran menjadi ketua. Menjalankan Menjalankan aktiviti berasaskan tugasan (tugasan berpasangan berpasangan melakukan sesuatu mengikut arahan).   

Tajuk 4 PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI 4.4

Memastikan adanya guru yang sesuai untuk menjalankan program .

Tujuan Memastikan kesediaan guru untuk menjalankan Program Transisi.

LANGKAH-LANGKAH 1. Menem Menemubu ubual al guruguru-gu guru ru yang yang layak. layak. 2. Mengenal Mengenalpasti pasti guru-gur guru-guru u yang berminat berminat.. 3. Guru Besar/Gur Besar/Guru u Penolon Penolong g Kanan Kanan member memberii motivasi motivasi kepada guru yang dipilih.

2-6

Tajuk 4 PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI 4.5

Mendapatkan sumber kewangan

Tujuan Menampung kos pengurusan dan pelaksanaan program

LANGKAH-LANGKAH 1. 2.  

Membuat anggaran belanjawan program. Mendapatkan sumber kewangan dari sekolah dan pihak lain. Persatuan ibu bapa dan guru. Pihak swasta dan lain-lain.

Tajuk 5 PENILAIAN PROGRAM TRANSISI 5.1

Pihak pengurusan menjalankan pemantauan Program Transisi.

Tujuan Menilai sejauh mana keberkesanan Program Transisi yang dilaksanakan oleh guru Tahun Satu

LANGKAH-LANGKAH 1.

Penubuhan Panel Penilai yang terdiri daripada Guru Besar dan Penolong Kanan.

2.

Menggunakan instrumen penilaian yang disediakan untuk menilai perkembangan murid

3.

Hasil penilaian digunakan untuk : pengumpulan maklumat merekod maklumat. menyediakan laporan. membuat tindakan susulan.    

2-7

PERSEDIAAN PERSEKITARAN KELAS Susunan Susunan fizikal fizikal kelas kelas Tahun Tahun Satu perlu perlu ada kesina kesinambun mbungan gan dengan dengan ciri-ci ciri-ciri ri yang terdap terdapat at di kelas Prasekolah. Bagi memenuhi memenuhi matlamat matlamat ini, beberapa beberapa persediaan persediaan awal boleh dilakukan dalam usaha menjadikan menjadikan persekitaran persekitaran kelas Tahun Tahun Satu yang menarik, menarik, ceria dan memberangsangkan.  Antara persediaannya ialah seperti menentukan keperluan yang diperlukan di dalam dan di luar kelas, mendapatkan mendapatkan kerjasama kerjasama dan sumbangan sumbangan orang perseorangan, perseorangan, pemilihan pemilihan dan susun susun atur perabot perabot yang yang sesuai sesuai,, menentuk menentukan an lokasi lokasi kedud kedudukan ukan kelas kelas yang yang sesua sesuaii dan membaik membaik pulih pulih suasa suasana na persekita persekitaran ran kelas kelas agar agar lebih lebih ceria ceria dan menarik menarik untuk untuk pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.

Tajuk I PENYEDIAAN BILIK DARJAH 1.1 Menyenaraikan bahan yang diperlukan. Pada bulan November  dan Disember

Tujuan Menyediakan persekitaran persekitaran kelas dan keperluan asas yang diperlukan untuk Program Transisi.

LANGKAH-LANGKAH 1. Guru mengemuk mengemukakan akan kertas kertas cadang cadangan an tenta tentang ng penyediaan kelas dan aktiviti yang berkaitan dengan Program Transisi. (a) dalam bilik/darjah 1. perabot 2. bahan P&P 3. kertas kertas mahjo mahjong ng,, manila manila kad, kad, cart carta. a. (a) Luar Luar bili bilik k darja darjah h 1. Alatan 2. Tikar

3-1

Tajuk 1 PENYEDIAAN BILIK DARJAH (disambung) 1.1

Mendapatkan kerjasama dan sumbangan tenaga orang perseorangan. perseorangan.

Tujuan Dapat membantu guru menyediakan alat bantu mengajar sebuah bilik darjah yang ceria dan menarik.

LANGKAH-LANGKAH 1. Mengadak Mengadakan an perbin perbincang cangan an dengan dengan pihak pihak pengur pengurusan usan sekolah dan memohon kerjasama dari PIBG. 2. menyedia menyediakan kan senar senarai ai semak semak keperl keperluan uan bahan bahan dan senarai tugas. 3. Taklimat Taklimat pelaksan pelaksanaan aan penyedia penyediaan an kelas kelas yang berkenaan. 4. Menjalankan Menjalankan aktiviti penyediaan penyediaan alat bantu mengajar dan acara gotong-royong gotong-roy ong

3-2

Tajuk 2 PEMILIHAN PERABOT YANG SESUAI UNTUK KELAS 2.1

Memilih perabot yang bersesuaian dengan kelas Tahun Satu.

Tujuan Memastikan bahawa perabot yang sesuai memberi kemudahan dan keselesaan kepada murid-murid.

LANGKAH-LANGKAH 1. Menyer Menyeraga agamka mkan n saiz saiz kerusi kerusi dan meja. meja. 2. Memilih Memilih dan mendapat mendapatkan kan perabotperabot-pera perabot bot yang sesuai dengan kelas Tahun Satu. 3. Membuat Membuat susun susun atur atur secara secara gotong-ro gotong-royong yong

Tajuk 3 SUSUN ATUR PERABOT DI DALAM KELAS TAHUN 1 3.1 Susun atur perabot perabot yang sesuai di di dalam dalam kelas dengan mengambil kira faktor keselamatan murid.

Tujuan 1.

Meny Menyed edia iaka kan n kela kelas s yang yang sel selam amat at bag bagii muri murid. d. menyediakan kemudahan pembelajaran murid.

LANGKAH-LANGKAH 1. Merangka Merangka dan menyedia menyediakan kan pelan pelan lantai lantai di dalam dalam kelas. kelas. 2. Menye Menyedi diaka akan n ruang ruang pembela pembelajar jaran an:: Sudut bacaan Sudut hasil kerja murid Sudut pengajaran dan pembelajaran   

3-3

Tajuk 4 KECERIAAN BILIK DARJAH 4.1 Membaik pulih persekitaran bilik darjah.

Tujuan Menimbulkan rasa minat murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH 1. Mengecat dinding 2. Menampal carta/Alat Bantu Mengajar (ABM) yang menarik. 3. Mempamerkan hasil kerja murid dengan cara bermakna a. b. c. d.

Hiasan dalaman kelas . Langsir Alas meja/skirting Pokok bunga.

4. Membina jadual tugas menjaga kebersihan bilik darjah.

3-4

CONTOH PERSEDIAAN PERSEKITARAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH Bilik Darjah Tahun Satu Sebelum Diubahsuai

Bilik Darjah Tahun Satu Selepas Diubahsuai

3-5

Di Luar Bilik Darjah Tahun Satu Sebelum Diubahsuai

Di Luar Bilik Darjah Tahun Satu Selepas Diubahsuai

S.K Permatang Badak, Kuantan, Pahang September 2000

3-6

Tajuk 5 MENGEKALKAN KEDUDUKAN KELAS TAHUN SATU 5.1 Menetapkan kedudukan kelas Tahun Satu supaya tidak berkongsi dengan kelas lain.

Tujuan Guru dapat mengekalkan persekitaran kelas dan melaksanakan Program Transisi tanpa gangguan.

LANGKAH-LANGKAH 1. Mengadakan perbincangan dengan Guru Besar tentang rasional mengadakan kelas tersebut. 2. Guru Besar memberikan taklimat dan penerangan kepada semua guru tentang pengekalan kelas Tahun Satu. 3. Pihak pengurusan sekolah memberi keutamaan kepada kelas Tahun Satu sekiranya timbul isu-isu yang berkaitan.

3-7

(Sekolah 2 sesi / 2 pengurusan )

MODUL 4 PERSEDIAAN GURU PRASEKOLAH Tajuk

Perkara

Bil.

Perincian

1

Iklim Dan Budaya Sekolah Rendah

1.1

Memahami iklim dan budaya sekolah rendah.

2

Lawatan Ke Sekolah Rendah

2.1

Guru Prasekolah perlu mengetahui tentang urusan dan prosedur lawatan

PERSEDIAAN GURU-GURU PRASEKOLAH

Guru-guru Prasekolah perlu membuat persiapan terutama dalam menyediakan murid dari aspek fizikal, mental dan sosio emosi sebelum mereka memasuki Tahun Satu. Dalam masa yang sama, mereka juga harus bersedia untuk memahami iklim dan budaya sekolah rendah melalui lawatan dan perbincangan yang terancang, di samping menyediakan rekod perkembangan murid yang lengkap.

Tajuk I IKLIM DAN BUDAYA SEKOLAH RENDAH 1.1

Memahami iklim dan budaya sekolah rendah.

Tujuan Guru Prasekolah dapat : i)

Memahami keadaan yang sebenar tentang budaya sekolah di Tahun Satu.

ii)

Menerapkan budaya Tahun Satu ke Prasekolah

LANGKAH-LANGKAH 1. Membina hubungan yang baik dengan guru Tahun Satu melalui: 

 Aktiviti yang dianjurkan oleh Prasekolah seperti: - Sukaneka - Pertandingan mewarna - Pertandingan berceritaPerjumpaan secara tidak formal dengan guruguru Tahun Satu

2. Guru Prasekolah membuat lawatan secara formal atau tidak formal ke sekolah rendah untuk melihat sendiri keadaan dan budaya sekolah yang sebenar. 3. Menjemput guru-guru Tahun Satu ke Prasekolah untuk memahami dan menghayati budaya Prasekolah

4-1

Lawatan dan perjumpaan antara dua belah pihak akan menggalakkan perbincangan dan memberikan kefahaman yang  jelas tentang budaya di sekolah masingmasing

Tajuk 4 MEMAHAMI PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH UNTUK DIAPLIKASIKAN DALAM PROGRAM TRANSISI 4.1 Memerhati guru Prasekolah dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana pengajaran dan pembelajaran prasekolah dilaksanakan

LANGKAH-LANGKAH 1. Mendapatkan persetujuan daripada pihak pengurusan Prasekolah. 2. Memerhatikan teknik/kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan:a) Guru dengan murid. b) Murid dengan murid 3. Mengadakan perbincangan dengan guru-guru Prasekolah tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

6-6

Istilah Penting: SUDUT PEMBELAJARAN BERMAIN SAMBIL BELAJAR MENEROKA SAMBIL BELAJAR

Tajuk 5 KURSUS PENGURUSAN PENYAYANG GURU TAHUN 1

5.1  

Menghadiri Kursus Program Transisi dan Guru Penyayang

Tujuan : Pendedahan tentang cara mengendalikan Program Transisi mengenai keperluan kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang.

LANGKAH-LANGKAH

1. Memahami kandungan kursus mengikut modul yang diedarkan : a) Modul 1 Konsep Awal Kanak-Kanak b) Modul 2 Kesinambungan kurikulum Prasekolah dan Tahun Satu. c) Modul 3 Pengurusan pembelaran dan pelajaran Mengenali perbezaan individu. Teknik permudahcaraan Kes tingkah laku kanak-kanak. Keceriaan suasana bilik darjah amalan budaya.     

d) Modul 4 Pengesanan kemajuan kanak-kanak. e) Kit Program Transisi dan konsep Program Transisi 2. Menjalankan latihan dalaman di peringkat sekolah.

6-7

Program Pengurusan Penyayang Guru Tahun Satu diuruskan dan dijalankan oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru

Tajuk 6 KESEDIAAN GURU MENERIMA MURID YANG MENGHADAPI MASALAH AWAL PEMBELAJARAN 6.1 Mengenali dan mengetahui cara melayan murid.

Tujuan : Membantu mengurangkan tahap kebimbangan dan rasa rendah diri murid

LANGKAH-LANGKAH 1. Mengenal pasti murid yang menghadapi masalah awal pembelajaran. - Awal bacaan - Awal tulisan - Pranombor 2. Mengetahui tahap kebolehan dan peningkatan dalam 3 aspek di atas. 3. Mencadangkan contoh aktiviti dan bahan yang sesuai  

Contoh:Pranombor menggunakan bahan maujud bagi membandingkan jumlah banyak/sedikit

6-8

Modul Program Pengurusan Penyayang Guru Tahun Satu diuruskan dan dijalankan oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru. Modul-modul Program Transisi diuruskan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum

Tajuk 6 (disambung) KESEDIAAN GURU MENERIMA MURID YANG MENGHADAPI MASALAH AWAL PEMBELAJARAN 6.2 Menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian untuk muridmurid yang berkenaan.

November/Disember 

Tujuan : Membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru.

LANGKAH-LANGKAH 1. Memilih aktiviti-aktiviti yang sesuai dan menyeronokkan seperti: 

permainan permainan komputer

2. Memilih lagu-lagu yang bersesuaian seperti : 

 

Kaset lagu-lagu Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Lagu-lagu rasmi Perhimpunan sekolah

Program Guru Penyayang diuruskan dan dijalankan oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru.

Pendekatan Tematik dan pendekatan terkini : contohnya- sesi bercerita dengan Teknik Sebab dan  Akibat atau Teknik Awan (Modul 8 Tajuk 3)

3. Merangka aktiviti-aktiviti simulasi kumpulan

Contoh:Permainan "Pukul Berapa Datuk Harimau"

6-9

* Permainan "Pukul Berapa Datuk Harimau" bertujuan mengenalkan konsep belajar nombor dan menerapkan nilai kerjasama dalam kumpulan.

Tajuk 7 KEMAHIRAN GURU MENANGANI MASALAH PERBEZAAN MURID 7.1

Pemahaman mengenai keperluan murid yang berbeza kebolehan.

Program Pengurusan Penyayang Guru Tahun Satu diuruskan dan dijalankan oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru.

Tujuan : Membolehkan guru merancang aktiviti dan bahan yang dapat merapatkan jurang perbezaan antara murid.

LANGKAH-LANGKAH 1. Guru membentuk kumpulan yang sama rata dari kepelbagaian kebolehan untuk memenuhi keperluan program. 2. Guru merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan Program Transisi. 3. Guru dan murid melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 44... Metodologi    

   

Secara Intensif

Instrumen untuk mengenal pasti kebolehan murid. Pendekatan yang sebenar. Bahan pengajaran dan pembelajaran serta tujuannya. Kesepaduan arahan dalam pelbagai. kegiatan yang menyatukan beberapa unsur  secara bersepadu. Diketengahkan pelbagai situasi. Kegiatan pengukuhan dengan bantuan/aktiviti sokongan Penyediaan bahan contoh berhubung strategi di atas. Mengesan aras kebolehan atau kecerdasan murid bagi memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

6-10

1. mengikut kebolehan kumpulan yang tidak tetap dan boleh berubah mengikut mata pelajaran 2. penyediaan bahan mengikut aras kecerdasan. 3. asing dalam konteks 4. memberi pengajaran.

Tajuk 8 PELBAGAI PENDEKATAN MENANGANI TINGKAH LAKU MURID 8.1 Menerima pendedahan khusus berhubung dengan psikologi dan sosio-emosi

Matlamat perkembangan diri dan sosio emosi

Tujuan : Guru dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh murid yang berkaitan dengan psikologi dan sosio-emosi secara sistematik. 1. Mengenal pasti masalah tingkah laku murid yang memerlukan bantuan Terlampau Aktif (Hyperactive) Menimbulkan Gangguan (Disruptive)  

2. Teknik bagi menangani masalah tingkah laku. Contoh : Teknik ‘Theory of Constraints (TOC) Modifikasi tingkah laku Time out Ganjaran

Theory of Constraints/ (TOC) (Modul 8 tajuk 3)

3. Kes-kes tertentu yang berkaitan

Kajian Masa Depan

   

LANGKAH-LANGKAH 1. Guru didedahkan kepada pendekatan TOC, Teknik  Awan (The Cloud ) dan cara menggunakan Teknik Sebab dan Akibat ( Negative Branch) bersama murid untuk mengelakkan kelakuan yang tidak digalakkan. Contoh:Teknik Awan ( ' The Cloud' TOC ) di satu bahagian kawasan sekolah. (dinding / halaman) dan boleh digunakan oleh murid kelas lain.

6-11

Teknik Awan (Modul 8 Tajuk 3)

Tajuk 1 PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung) 5. Membawa anak-anak melihat keadaan dan persekitaran sekolah sebelum hari pendaftaran . 6. Memaklumkan kepada jiran dan masyarakat setempat bahawa anak akan memasuki Tahun Satu supaya mendapat kerjasama dan perhatian daripada mereka. 7. Memberikan dorongan dan gambaran positif tentang sekolah baru. a. ramai kawan b. banyak aktiviti c. jadi pandai

7-2

Jiran tetangga akan turut rasa berbangga dan boleh memberikan kerjasama seperti memberi pujian pengukuhan, teguran, perhatian kepada anak-anak di mana sahaja mereka bersua

Tajuk 1 PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung) 1.2 Berinteraksi dan memberi perhatian terhadap hasil kerja dan persiapan anak-anak.

Tujuan Supaya ibu bapa dapat mengikuti perkembangan perkembangan anak-anak

LANGKAH-LANGKAH Ibu bapa atau penjaga perlu : 1. Bertanya kepada anak-anak tentang apa yang telah dipelajari di sekolah. 2. Menyemak dan meneliti kerja-kerja sekolah anakanak melalui buku-buku latihan dan lembaran kerja. 3. Meneliti dan mengenal pasti tahap pencapaian anakanak melalui rekod profil. 4. Memberi lebih perhatian terhadap aspek yang perlu diperbaiki dengan membeli buku-buku dan bahan rujukan. 5. Memberi bimbingan dan motivasi yang berterusan. 6. Menyedarkan anak-anak tentang kepentingan ilmu dalam hidup seharian.

7-3

Tajuk 1 PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung) 1.3 Mewujudkan hubungan dua hala antara ibu bapa/ penjaga dengan pihak sekolah

Tujuan 1. Supaya dapat mewujudkan kesefahaman antara ibu bapa dan pihak sekolah. 2. Menjalin hubungan mesra antara ibu bapa dengan pihak sekolah

LANGKAH-LANGKAH Ibu bapa atau penjaga perlu : 1. Menghadiri perjumpaan dan perbincangan dengan pihak sekolah khususnya guru kelas bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan dan pencapaian anak-anak. 2. Melibatkan diri dengan setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah seperti memberikan sumbangan dari segi idea, tenaga dan kewangan. 3. Sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu terhadap setiap aktiviti yang dirancang dan dijalankan oleh pihak sekolah seperti gotong-royong, sukaneka, pertandingan mewarna, nyanyian dan sebagainya.

7-4

PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung) 1.4 Memberi komitmen dan mengikuti perkembangan aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah.

Tujuan Supaya ibu bapa dapat : 1. Memupuk minat, semangat kerjasama serta rasa tanggungjawab dikalangan ibu bapa

LANGKAH-LANGKAH Ibu bapa atau penjaga perlu : 1. Menghadiri sesi penerangan dan taklimat yang dianjurkan oleh pihak sekolah. 2. Menyertai aktiviti yang memerlukan penglibatan ibu bapa.

3. Melibatkan diri secara aktif dalam PIBG

7-5

Tajuk 2 HUBUNGAN DENGAN GURU 2.1

Berinteraksi dengan guru terhadap hasil kerja dan persiapan anak-anak.

Tujuan Supaya ibu bapa dapat mengikuti perkembangan anakanak

LANGKAH-LANGKAH Ibu bapa atau penjaga perlu : 1. Bertanya guru tentang apa yang telah dipelajari oleh anak-anak di sekolah. 2. Menyemak dan meneliti kerja-kerja sekolah anakanak melalui buku-buku latihan dan lembaran kerja yang diberi oleh guru. 3. Meneliti dan mengenal pasti tahap pencapaian anakanak melalui rekod profil. 4. Memberi lebih perhatian terhadap aspek yang perlu diperbaiki dengan membeli buku-buku dan bahan rujukan. 5. Memberi bimbingan dan motivasi yang berterusan selepas perbincangan bersama guru.

7-6

Tajuk 2 HUBUNGAN DENGAN GURU (Disambung) 2.2 Membuat tindakan susulan terhadap aktiviti pembelajaran di sekolah.

Tujuan Supaya ibu bapa dapat : Membantu agar kesinambungan pembentukan budaya sekolah diteruskan di rumah.

LANGKAH-LANGKAH Ibu bapa perlu: 1. Bertanya kepada anak-anak tentang aktiviti yang dijalankan di sekolah. 2. Menggalakkan anak-anak mengamalkan budaya yang dipelajari di sekolah diteruskan di rumah seperti budaya membaca, berjimat cermat dan sebagainya. 3. Mengesan tahap kemajuan diri anak-anak: a. tingkah laku b. semangat pergi sekolah c. semangat untuk belajar  d. pencapaian dalam kemahiran 3M

Kanak-kanak mula mengenal corak disiplin dan tingkah laku melalui hubungan mesra dengan ahli-ahli keluarga terutama sekali dengan ibu bapa.

4. Membantu meningkatkan tahap pengurusan diri di kalangan anak-anak dan bekerjasama melakukan sendiri: a. mandi b. sikat rambut c. pakai baju / seluar d. pakai kasut 5. Mengelolakan kemahiran sosio-emosi di kalangan anakanak: a. komunikasi dengan ahli keluarga b. memberi pendapat d. suka bertanya e. menerima pandangan atau nasihat 6. Berbincang dengan guru-guru tentang tahap pencapaian akademik, pengurusan diri dan sosioemosi anak-anak.

Ibu bapa yang selalu berinteraksi dengan anak-anak akan meningkatkan lagi perasaan selesa, harmoni dan rasa dihormati antara satu dengan lain.

Tajuk 3 HUBUNGAN DENGAN GURU BESAR DAN SEKOLAH 3.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara ibu bapa atau penjaga dengan pihak sekolah

Tujuan 1. Supaya dapat mewujudkan persefahaman antara ibu bapa dengan pihak sekolah 2. Meningkatkan hubungan mesra antara ibu bapa dengan pihak sekolah

Untuk mematuhi peraturan dan tahap hubungan ibu bapa dengan sekolah

Perbincangan mengenai bidang yang boleh ibu bapa beri bantuan kepada pihak sekolah

LANGKAH-LANGKAH Ibu bapa atau penjaga perlu : 1. Menghadiri perjumpaan dan perbincangan dengan pihak sekolah. 2. Melibatkan diri dengan setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah seperti memberikan sumbangan dari segi idea, tenaga dan kewangan. 3. Sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu terhadap setiap aktiviti yang dirancang dan dijalankan oleh pihak sekolah seperti gotong-royong, sukaneka, pertandingan mewarna, nyanyian dan sebagainya. 4. Memahami matlamat Progaram Transisi dan tidak terlalu ghairah dengan aktiviti bercorak akademik pada 3 bulan pertama persekolahan.

7-8

Ibu bapa perlu sedar bahawa dalam 3 bulan pertama lebih kepada aktiviti penyesuaian, bukan bercorak terlalu akademik

MODUL 8 PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI Tajuk 1

Perkara Pelaksanaan Program Transisi

Perincian Majlis Suaikenal: Pendaftaran Murid- Murid Minggu Pertama Persekolahan Minggu Kedua Persekolahan Minggu Ketiga Sehingga Akhir Bulan Ketiga

2

Pengajaran dan Pembelajaran KBSR Yang Bersepadu dan Tematik

Struktur dan Organisasi Pengajaran & Pembelajaran Bersepadu dan Tematik 3 Peringkat Perkembangan Tema

3

Pembinaan Kemahiran dalam Perkembangan Sosio-emosi dan  Asas Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi

Teknik Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi ( Teori TOC  ) 4

Contoh Aktiviti Mencapai Matlamat Kolaboratif 

 Teknik Mencita-citakan KejayaanTeknik Awan Teknik Sebab Dan Akibat Teknik Mencita-citakan Kejayaan

Tugasan Untuk Berkerjasama dan Kolaborasi Yang Kreatif: “Kelas Saya Yang Bersih Dan Ceria”

MODUL 8 Tajuk 1

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

Persediaan yang telah dilakukan ialah seperti membuat persiapan fizikal bilik darjah dan perancangan aktiviti untuk pendaftaran murid Tahun Satu serta taklimat dengan ibu bapa. Pelaksanaan Minggu Orientasi dan program pembelajaran dan pengajaran selepas Minggu Orientasi hingga tamat Program Transisi dan aktiviti lanjutan untuk murid yang masih memerlukan penyesuaian adalah focus untuk tiga bulan program yang telah dirancang.

Majlis Suaikenal: Pendaftaran Murid- Murid Minggu Pertama Persekolahan Minggu Kedua Persekolahan Minggu Ketiga Sehingga Akhir Bulan Ketiga

8-1

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

MINGGU PERTAMA Matlamat Untuk Dicapai: Siapa Saya? Siapa Kawan Saya? Siapa Guru Saya? Mana Sekolah Saya?

MINGGU KEDUA Matlamat Untuk Dicapai:  Apakah Yang Kami Boleh Buat Bersama? Matlamat Kolaboratif: “ Kelas Saya Yang Bersih, Ceria dan Seronok Untuk Belajar ”.

MINGGU KETIGA Matlamat Untuk Dicapai: “Kami Seronok Belajar  Dengan Keyakinan”

8-2

“KAMI MURID TAHUN SATU ” (Minda Cerdas, Mata Bercahaya)

Selepas Minggu Pertama, murid : 1.

Mengenali dan membina hubungan mesra di kalangan kanak-kanak dan antara kanakkanak dan guru dalam masa yang singkat;

2.

Mengurangkan rasa malu, segan dan takut di kalangan murid yang berlainan latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi; dan

3.

Mendedahkan murid dengan suasana dan persekitaran di sekolah baru.

Selepas Minggu Kedua, murid : 1.

Meningkatkan hubungan mesra di kalangan murid-murid Tahun Satu;

2.

Memupuk semangat bekerjasama dengan cara menetapkan dan mencapai matlamat yang kolaboratif;

3.

Mendedahkan murid dengan suasana pengajaran dan pembelajaran KBSR yang menyeronokkan; dan

4.

Mengesan potensi murid melalui bidang yang ditekankan dalam pendidikan Prasekolah.

Selepas Program Transisi dijalankan, murid : 1.

Meningkatkan perkembangan potensi diri dalam bidang kognitif dan bahasa, psikomotor dan fizikal dan sosio emosi secara beransur-ansur dan bersistematik;

2.

Menggunakan kemahiran yang ada untuk perkembangan diri yang berterusan;

3.

Membina dan meningkatkan kemahiran murid yang lemah dan potensi diri mereka;

4.

Mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangan kognitif dan hubungan yang sosial antara murid; dan

5.

Memulakan pengajaran dan pembelajaran KBSR yang bersepadu melalui pendekatan tematik.

8-3

MINGGU PERTAM

(MINGGU ORIENTASI)

CADANGAN AKTIVITI 1. Dinamika Kumpulan 2. Pemupukan kumpulan 3. Pengukuhan sosialisasi 4. Pergerakan motor halus 5. Main sambil belajar 6. Motivasi diri 7. Belajar sambil meneroka 8. Pemupukan kreativiti 9. Pemupukan nilai murni

MINGGU KEDUA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TEKNIK Simulasi kumpulan Main Peranan Kerja Berpasangan Kerja Kumpulan Pertandingan antara kumpulan Bercerita dan Teknik  Awan TOC 

(MINGGU ORIENTASI)

CADANGAN AKTIVITI 1. Pemupukan Kumpulan 2. Pergerakan motor kasar 3. Motivasi 4. Pembentukan tingkah laku 5. Main sambil belajar 6. Belajar sambil meneroka 7. Aktiviti Kognisi 8. Aktiviti Bahasa 9. Aktiviti Estetika & Daya Kreatif 10. Aktiviti Keagamaan 11. Aktiviti Ketatanegaraan 12. Pemupukan sosial emosi

1. 2. 3. 4.

5.

TEKNIK Simulasi kumpulan Main Peranan Bercerita: Teknik Sebab dan  Akibat  Kerja Kumpulan : Teknik Mencita-citakan Kejayaan Pertandingan antara kumpulan

MINGGU KETIGA-BULAN KE-3

CADANGAN AKTIVITI 1. Pengajaran dan pembelajaran yang berterusan melalui pendekatan tematik, bersepadu dan bermain dalam kumpulan 2. Membaca, menulis, mewarna dan bekerjasama untuk tiga perkembangan utama iaitu perkembangan kognitif dan bahasa, Psikomotor dan fizikal serta sosio emosi Mengaplikasi apa yang dipelajari ke dalam kehidupan seharian 3.

TEKNIK 1. 2. 3. 4. 5.

Pendekatan Tematik Kerja Berkumpulan Berpusatkan pelajar  Simulasi kumpulan Main peranan

Tajuk I DINAMIKA KUMPULAN 1.4

30 minit

Pembinaan kumpulan

Tujuan Memupuk nilai-nilai murni dan semangat bekerjasama di kalangan murid.

LANGKAH-LANGKAH 1.

Beri setiap murid satu nombor dan mereka dikehendaki berkumpul mengikut kumpulan nombor tersebut dan duduk dalam satu bulatan.

2.

Minta setiap murid menyebutkan dan mengingat nama kawan di sebelah kiri dan kanan. Rakan yang lain digalakkan mengingat nama setiap ahli kumpulan.

3.

Selepas itu minta mereka bertukar tempat duduk. Setiap kali bertukar tempat duduk minta mereka mengingat nama kawan di sebelah kiri dan kanan.

4.

Minta setiap kumpulan menyebutkan nombor kumpulan masing-masing dengan kuat, bersemangat dan sama. (Boleh  juga adakan pertandingan menyebut nombor kumpulan ).

9-4

Berikan ganjaran kepada murid yang dapat mengigat nama semua ahli dalam kumpulan.

Jika hendak bentuk 5 kumpulan maka nombor mestilah antara 1 hingga 5

Nombor yang diberikan mestilah sama bilangan mengikut ahli dalam kumpulan.

Tajuk I DINAMIKA KUMPULAN 1.5

Melantik ketua kumpulan

Tujuan Murid mengetahui perlunya ada seorang ketua di dalam satu kumpulan

LANGKAH-LANGKAH 1.

Murid-murid dikehendaki melantik seorang ketua kumpulan secara sukarela atau pilihan kawan-kawan.

2.

Minta mereka berbincang untuk mencari nama bagi kumpulan mereka dan kumpulan yang mendahului kumpulan lain diberi ganjaran.

3.

Fasilitator menerangkan mengapa perlu seorang ketua dalam satu-satu kumpulan.

Tajuk I DINAMIKA KUMPULAN 1.6

Penutup

Tujuan Mengeratkan lagi hubungan di antara rakan-rakan yang baru dikenali.

LANGKAH-LANGKAH Berpegang tangan membuat bulatan sambil menyanyi . Contoh : Lagu rasa sayang hei atau Lagu-lagu di Tadika. 2. Dalam barisan, picit belakang kawan. 3.

Bersalaman di antara satu sama lain.

9-5

Nama dan ahli kumpulan ini kekal hingga tamat orientasi

Tajuk 2 PEMBINAAN PASUKAN 2.1

Pengukuhan Pasukan

Tujuan 1. Meningkatkan semangat kerjasama di kalangan murid. 2. Mengurangkan rasa malu di kalangan murid semasa berinteraksi dalam kumpulan 3.

Untuk meningkatkan daya saing dalam diri murid-murid.

LANGKAH-LANGKAH 1. Guru mulakan perjumpaan dengan sama-sama membacakan Surah Al-Fatihah (bagi yang beragama Islam). 2. Beri pengukuhan positif kepada semua murid yang telah memberikan kerjasama menjayakan aktiviti Dinamika Kumpulan. 3. Guru menjalankan pertandingan menyebut nama kumpulan. Setiap kumpulan diminta menyebut nama kumpulan mereka (Seperti Tajuk 1.5 Langkah 2). Kumpulan yang berjaya ialah yang dapat menyebut nama kumpulan mereka secara bersama, kuat dan bersemangat. 4. Setiap kumpulan diberi tugasan menyebut nama benda maujud yang ditetapkan seberapa banyak yang boleh. CONTOH: Kumpulan 1 sebut nama buah-buahan Kumpulan 2 sebut nama kereta 5. Guru mengumumkan keputusan kumpulan yang paling banyak menyebut nama benda yang   ditugaskan.

9-6

Permainan menyebut namanama : buah-buahan benda dalam kelas benda dalam rumah kereta binatang Contoh Kumpulan A menyebut nama buah-buahan. Kumpulan B menyebut nama benda dalam kelas dan seterusnya.

Tajuk 2 PEMBINAAN PASUKAN 2.1

Pengukuhan Pasukan (disambung)

LANGKAH-LANGKAH 7. Guru bertanyakan khabar secara umum dan rambang kepada murid-murid. 8.

Guru memuji murid-murid yang telah menunjukkan kerjasama, kecergasan dan sebagainya.

9-7

Tajuk 2 PEMBINAAN PASUKAN 2.2 Mewarna Bendera Jalur Gemilang

Tujuan 1. Mengukuhkan pengetahuan murid tentang warna-warna Jalur Gemilang. 2. Memupuk nilai-nilai patriotik dalam diri murid-murid. 3.

Memupuk daya saing dalam diri murid-murid.

LANGKAH-LANGKAH 1.

Murid-murid diminta duduk dalam kumpulan masingmasing.

2.

Guru menunjukkan contoh Jalur Gemilang yang sebenar di depan kelas.

3.

Guru memberi setiap kumpulan sehelai kertas yang siap dilukis gambar Jalur Gemilang.

4.

Murid-murid mewarna bendera secara bekerjasama dengan menggunakan crayon atau pensil warna

5.

Guru meminta kumpulan demi kumpulan menunjukkan hasil mereka kepada semua murid.

6.

Guru mengumumkan kumpulan yang dapat mewarnakan  jalur gemilang dengan betul dan menarik.

7.

Ketua kumpulan mempamerkan hasil kumpulan di sudut lukisan

8.

Guru bebincang dengan murid mengenai: - warna dan makna - cara menghormati - cara mendaulatkan negara

Dicadangkan saiz bendera yang akan di warna oleh murid adalah berukuran kad manila.

Guru boleh menambah aktivit-aktiviti pembinaan pengukuhan kumpulan yang lain seperti : Pertandingan Nyanyian Kumpulan seperti lagu “Kalau Rasa Gembira..” Lagu :-(If you know you’re happy and you know it…”) Tepuk Tangan Hentak Kaki Petik Jari Tepuk Peha Sebut “Hurray”

9-8

MODUL 10 PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM

Tajuk

Perkara

1

Penilaian Program Transisi

2

Penilaian Kemajuan Murid Transisi

DALAM PROGRAM TRANSISI 3

Panduan Penilaian Program Transisi

Modul 10 Tajuk 3 4.4 Penggunaan ruang / sudut -

Mempunyai susunan sudut-sudut mata pelajaran yang teratur Ada ruang aktiviti bacaan individu Ada ruang untuk aktiviti kumpulan besar Ada sudut-sudut untuk aktiviti kumpulan kecil Penggunaan ruang atau sudut sepenuhnya

4.5 -

4.6 -

4.7 -

Keceriaan Luar Bilik Darjah Dinding luar yang bersih dan menarik Mempunyai rak kasut (jika murid diminta menanggalkan kasut sebelum masuk ke kelas) Susunan kasut yang memudahkan murid untuk memakai dan mengenali kasut merka Ada sudut bacaan atau aktiviti murid sewaktu rehat

Hasil Kerja Murid Terdapat hasil kerja murid dipamerkan di sudut-sudut matapelajaran Hasil kerja itu silih berganti

Ada Kesungguhan/ Kreativiti Secara keseluruhan nampak kesungguhan dan kreativiti dalam pengurusan fizikal bilik darjah

10-20

MODUL 11 PERANCANGAN STRATEGIK : PROGRAM TRANSISI

Tajuk 1

Perkara Sumber Kewangan

2

Sumber Tenaga

3

Perancangan Menyeluruh

4

Pelan Tindakan Utama

PERANCANGAN PROGRAM

Beberapa pertimbangan penting perlu diambil kira sebelum pelaksanaan Program Transisi secara menyeluruh pada tahun 2001. Antara pertimbangan tersebut ialah dari aspek :    

Sumber Kewangan Sumber Tenaga Perancangan Menyeluruh Pelan Tindakan Utama

Tajuk 1 Sumber Kewangan Pada peringkat awal, satu peruntukan khas telah disediakan untuk membiayai aktiviti-aktiviti persiapan awal seperti mengadakan perbincangan dengan wakil-wakil Bahagian Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan negeri, Guru-guru Besar, Guru-guru Tahun Satu, Guru-guru Prasekolah dan pihak swasta bagi mendapatkan input-input yang diperlukan. Ini diteruskan dengan mesyuarat pembinaan dan pemurniaan Manual dan Kit Program Transisi. Sebelum manual dan kit ini disebarluaskan, dengan sumber kewangan yang ada, satu kajian rintis terhadap enam buah sekolah telah dijalankan. Latihan khas juga diberikan kepada semua kakitangan sumber peringkat negeri dan daerah sebelum pelaksanaan secara menyeluruh dijalankan pada awal 2001. Untuk perancangan seterusnya, adalah diharapkan agar pihak Jabatan Pendidikan Negeri dapat membuat perancangan awal dengan mengambil kira aktiviti Program Transisi ini dalam penyediaan peruntukan latihan bagi setiap negeri untuk tahun-tahun seterusnya. Begitu juga dengan pihak pengurusan sekolah diharapkan dapat menjadikan aktiviti Program Transisi ini sebagai salah satu aktiviti dalam panitia mata pelajaran agar keperluan kewangan dan bahanbahan dapat disalurkan melalui peruntukan yang sedia ada.

11-1

Tajuk 2 Sumber Tenaga

Kejayaan pelaksanaan Program Transisi ini juga banyak bergantung kepada kepakaran sumber tenaga di peringkat negeri, bahagian, daerah dan sekolah. Dalam hal ini satu jaringan kumpulan tenaga pakar telah dibina untuk setiap peringkat yang ditetapkan. Di peringkat negeri, seramai empat orang personalia yang terdiri daripada seorang Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, seorang Guru Besar, seorang Guru Penolong Kanan dan seorang Guru Tahun Satu telah dilatih oleh Pusat Perkembangan Kurikulum selama lima hari empat malam.  Adalah diharapkan selepas latihan yang diberikan pihak Jabatan Pendidikan negeri pula akan dapat melatih kakitangan sumber mereka di peringkat bahagian, daerah dan sekolah masing-masing. Dengan adanya jaringan kakitangan sumber ini, pelaksanaan dan pemantauan program akan dapat dilaksanakan secara menyeluruh bagi mencapai matlamat yang diharapkan

11-2

Tajuk 3

Perancangan Menyeluruh Perancangan yang menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat dalam Program Transisi ini akan memastikan program ini mencapai kejayaan yang diharapkan. Antara perancangan yang perlu diberi perhatian ialah : 

Penglibatan jawatankuasa secara menyeluruh sama ada di peringkat negeri, bahagian, daerah dan sekolah Komitmen dan kerjasama yang jitu antara pihak pengurusan sekolah dengan semua guru di sesebuah sekolah Persediaan awal yang perlu dilakukan oleh semua guru Tahun Satu dan panitia mata pelajaran yang terlibat Perancangan dan pelaksanaan yang teratur bagi setiap peringkat sama ada di peringkat awal pelaksanaan, semasa Minggu Orientasi, semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang menjuruskan kepada pendekatan tematik, main sambil belajar dan bersepadu. Latihan dan peningkatan ilmu yang berterusan untuk semua kakitangan sumber di peringkat negeri, bahagian, daerah dan sekolah Pemantauan yang berterusan untuk melihat keberkesanan dan mengesan kelemahan yang ada Membudayakan setiap aktiviti yang dirancang agar ia sebati dengan kehidupan seharian murid dan guru sama ada di dalam atau luar bilik darjah

11-3

Tajuk 4 Pelan Tindakan Utama Bagi memastikan pelaksanaan program ini berjalan lancar, satu Pelan Tindakan Utama sangat diperlukan agar keseragaman aktiviti dapat diteruskan. Setiap aktiviti dalam pelan ini perlu dirancang mengikut peringkat yang telah ditetapkan seperti :

Peringkat Perancangan Awal  Antara tindakan yang perlu dilakukan ialah :  

     

Penubuhan jawatankuasa di peringkat negeri, bahagian, daerah dan sekolah Mesyuarat perancangan dan pelaksanaan program di peringkat negeri, bahagian, daerah dan sekolah. Pemilihan guru Tahun Satu yang bersesuaian Mengadakan kursus perkembangan staff di peringkat sekolah Persediaan fizikal di bilik darjah Majlis pendaftaran murid dan aktiviti suaikenal Kerjasama dari pihak pengurusan Prasekolah Taklimat kepada ibu bapa murid yang akan masuk ke Tahun Satu

Aktiviti Di Minggu Orientasi  Aktiviti minggu pertama orientasi bertujuan untuk menggalakan murid-murid berinteraksi dan berkenalan antara satu dengan lain di samping mengurangkan rasa malu dan segan di kalangan mereka yang datang dari latarbelakang budaya dan sosio-ekonomi yang berbeza.  Aktiviti minggu kedua orientasi bertujuan untuk meningkat dan memupuk semangat kerjasama secara kolaberatif di kalangan murid agar dapat menceriakan bilik darjah mereka sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula secara formal

11-4

Aktiviti Selepas Minggu Orientasi  Aktiviti selepas Minggu Orientasi bermula pada minggu ketiga bulan Januari hinggalah ke akhir bulan Mac. Dalam masa ini proses pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa. Penekanan hendaklah dijuruskan kepada aktiviti main sambil belajar, pengajaran bertema (tematik) dan bersepadu. Dalam masa yang sama aktiviti-aktiviti pranombor, pratulisan, prabacaan dan melukis turut diberikan perhatian. Diharapkan melalui aktiviti yang dirancang akan dapat mengesan potensi dan kelemahan murid dalam bidang-bidang tertentu.

Penilaian Program Satu format borang penilaian telah direkabentuk bagi kegunaan semua personalia yang terlibat. Format penilaian ini boleh digunakan dengan mudah oleh semua pegawai yang bertanggungjawab dalam pemantauan program seperti Pegawai dari Kementerian, Jemaah Nazir, Jabatan Pendidikan Negeri, Bahagian dan Daerah serta Pihak Pengurusan Sekolah.

11-5

PENGHARGAAN Semua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Semua Jabatan Pendidikan Negeri Semua Ahli Pasukan Program Transisi Prasekolah Ke Tahun Satu Unit Prasekolah Pusat Perkembangan Kurikulum Persatuan Tadika Malaysia

SEKOLAH CONTOH Sekolah Kebangsaan Singkir, Bidong, Kedah Sekolah Kebangsaan Kuala Dipang, Jeram, Perak Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam, Ipoh, Perak

SEKOLAH RINTIS Sekolah Kebangsaan Seksyen 20, Shah Alam, Selangor Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda, Kuala Lumpur, W. Persekutuan Sekolah Kebangsaan Dato' Shah Bandar Abu Bakar, Negeri Sembilan Sekolah Kebangsaan Pengkalan Ranggon, Kerteh, Terengganu Sekolah Kebangsaan Permatang Badak, Kuantan, Pahang Sekolah Kebangsaan Jeram Mengkuang. Bidor, Perak

Juru Teknik Pusat Perkembangan Kurikulum En.Che Azman Bin Yusuf En.Hamzah Bin Isa

Juru Taip Pusat Perkembangan Kurikulum En. Johari Md. Zain Pn. Malizala Bt. Rahmat

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close