of 12

Mobile Geographic Information System Platform (MGISP): A GPS Information Collection System

Published on January 2019 | Categories: Documents | Downloads: 11 | Comments: 0
126 views

Comments

Content

K`tcz`otka`oe Nasz`oe am K`mazlotka` - @ctrazi Wcgszkt{ ([email protected]+ ]ae.?% @a.:% Ns`c :6?:% vv. ?46p?3? [email protected]> :68;,7:;;?46

Lajkec Bcabzovhkg K`mazlotka` W{wtcl Veotmazl (LBKWV+> O BVW K`mazlotka` Gaeecgtka` W{wtcl Ojdcekeoh O~{ot% @oasmoe Zokwwas`k% @k~oz Jc` Oghhoj% Laholod Eohzoaso o`d Owood Ghohjas` K``a}otka` - Tcecgalw C`bk`cczk`b% Zcwcozgh Bzasv. Zclatc Wc`wk`b - Lajkec BKW Zcwcozgh S`kt. @otka`oe Wghaae maz Ovvekcd Wgkc`gcw Tctaso`,To`bkcz. S`k}czwkt{ Ojdceloeci Cwwoodk (SOC> rrr.soc.lo rrr.soc.lo++% Lazagga. Tcem. ):?:==::27:83 ! ):?:=2?267264 o~{ot:66:F{ohaa.mz 9 `zokwwas`kFsoc.lo

Oztkgec K`ma

OJWTZOGT

 Oztkgec hkwtaz{> th

Zcgck}cd Ns` ?: % :6?x th Zc}kwcd Osb :6 % :6?x th Oggcvtcd Osb := % :6?x  Ic{razd> BVW% K`mazlotka` gaeecgtka` LBKWV BKW

Oee Bacbzovhkg K`mazlotka` W{w{cl (BKW+ doto ogqskwktka` dc}kgcw go` ogqskzc olvec }oesojec ottzkjstc k`mazlotka`. Thkw k`mazlotka` rkee jc cdktcd o`d bcazcmczc`gcd% thc` wtazcd k` thc wvotkoe dotojowc. Bcazcmczc`gk`b vzagcww kw }cz{ `cgcwwoz{ jcgoswc thcwc doto rkee jc k`tcbzotcd rkth athcz k`mazlotka` mzal lsetk,waszgcw. Mkced doto gaeecgtka` kw oero{w o dkmmkgset{ maz goztabzovhczw% wsz}c{azw o`d zcwcozghczw. Thc taaew o}okeojec maz lovvk`b ovvekgotka`w ho}c jcc` jsei{ k` wk~c o`d rckbht% cxvc`wk}c% o`d dkmmkgset ta ecoz` maz o ea`b tklc. Mazts`otce{% thc od}o`gcw am zclatc wc`wk`b% Beajoe Vawktka`k`b W{wtcl (BVW+ tcgh`aeab{% BKW o`d walc doto cdkt o`d o`oe{wkw wamtrozcw dzk}c thc mkced doto gaeecgtka`. Thc od}o`gc zcmczw `at a`e{ vzcgkwka` how jcc` klvza}cd% jst oewa thc hozdrozc how jcgalc wloeecz% ekbhtcz% o`d ghcovcz. Thc wamtrozc how jcgalc cowkcz ta ecoz`% o`d lazc k`cxvc`wk}c9 wa thc doto gaeecgtka` towi jcgalcw cowkcz% lazc cga`alkgoe o`d mowtcz ta galvectc. LBKWV kw jowcd a` BVW doto rkth athcz wcz}kgcw am lov zc`dczk`b swcd k` thc mkced maz BKW vzancgtw. Thc Tzkljec Ns`a WG BVW zcgck}cz how jcc` swcd a` vszvawc ta gaeecgtk`b BVW k`mazlotka` o`d tcwtk`b. Gav{zkbht F :6?: K`wtktstc am Od}o`gcd C`bk`cczk`b o`d Wgkc`gc.  Oee zkbhtw zcwcz}cd.

Gazzcwva`dk`b Osthaz> @oasmoe Zokwwas`k% @otka`oe Wghaae maz Ovvekcd Wgkc`gcw am T ctso`% Ojdceloeci Cwwoodk S`k}czwkt{% K``a}otka` - Tcecgalw C`bk`cczk`b Zcwcozgh Bzasv. Zclatc Wc`wk`b - Lajkec BKW S`kt% Lho``cgh KK% J.V :?:? Tctso`% Lazagga. Cloke> `zokwwas`kFsoc.lo

?.

[email protected]@ @arodo{w% bcabzovhkg k`mazlotka` kw kllc`wce{ klvazto`t k` asz ekmc9 maz thc k`dswtz{% ba}cz`lc`t o`d maz thc wagkct{. Ta ga`wtzsgt o wvotkoe doto k`mzowtzsgtszc rhkgh kw jowcd a` bcadoto% kt zcqskzcw bothczk`b o hsbc olas`t am wvotkoe doto o`d azbo`k~cw kt k` dotojowcw. Ta cxtc`d BKW mzal thc dcwi ta thc mkcedY?,4\. Lajkec Bcabzovhkg K`mazlotka` W{wtcl (LBKW+ tcgh`aeab{Y?,4\ kw swcd. Thkw tcgh`aeab{ galjk`cw jctrcc` BKW wamtrozc Y:,8\% BVW% o`d vaztojec galvstk`b dc}kgcw Y;\. LBKW kw o` clczbk`b tczl rhkgh dcwgzkjcw thc swc am ga``cgtcd dc}kgcw Y?6\ c`ojek`b klvza}cd razimearw o`d vzadsgtk}kt{. Kt kw geawce{ zceotcd ta mkced, mazgc ostalotka` rkth rhkgh kt whozcw lo`{ galla` mcotszcw. Thczcmazc% LBKW jowkgoee{ gho`bcw thc ro{ k`mazlotka` kw gaeecgtcd Y:\% swcd k` thc mkced% o`d whozcd rkth thc zcwt am o` azbo`k~otka`. Kt oeearw ta mkcedraziczw ta dkwveo{ k`mazlotka` k` o dkbktoe lov% bothcz k`mazlotka` o`{tklc o`d o`{rhczc Y:9??\% o`d k`tczogt k` o dkzcgt ro{ rkth thc razed ozas`d thcl9 ga`wcqsc`te{% klvza}k`b vzadsgtk}kt{ o`d doto oggszog{. Kt wcclw thot thczc ozc wc}czoe mogtazw thot ga`tzkjstc

 Nasz`oe halcvobc> httv>!!kocwnasz`oe.gal!a`ek`c!k`dcx.vhv! [email protected] 

[email protected]

[email protected]> :68;,7:;;?4?

k` thc LBKW dc}ceavlc`t% ola`b thcl Y?:9?7\9 thc c`ho`gclc`t k` BVW tcgh`aeab{% cwwc`tkoee{% thc vzcgkwka` am thc vawktka`k`b rhkgh ozzk}c ot wsj,lkeeklctcz. Thkw% dsc ta thc k`tcbzotka` am `cr tcgh`aeabkcw% wsgh ow lajkec galvstk`b Y?4\% Lajkec Dotojowcw (LDJ+ Y?3\ o`d galls`kgotka` lco`w Y?=9?2\. Wcz}kgcw k`tcbzotk`b o lajkec dc}kgc"w eagotka` Y?8\ az vawktka` rkth athcz k`mazlotka` go` jc dcmk`cd j{ eagotka` wcz}kgcw Y?7\ ow wa ow ta vza}kdc oddcd }oesc ta o swcz. Wk`gc thc ?;26w% thc S`ktcd Wtotcw (SW+ Dcvoztlc`t am Dcmc`wc (DaD+ how jcc` avczotk`b thc BVW Y?;\% o wotceektc k`mzowtzsgtszc wcz}k`b thc vawktka`k`b am vcavec o`d ajncgtw. K`ktkoee{% BVW row ga`gck}cd maz lkektoz{ vszvawcw Y:6\ % jst thc SW ba}cz`lc`t dcgkdcd k` thc ?;86w ta loic thc w{wtcl"w vawktka`k`b doto mzcce{ Y:?\ o}okeojec ta athcz k`dswtzkcw beajoe. Wk`gc thc`% lo`{ k`dswtzkcw ho}c toic` sv thc avvazts`kt{ ta oggcww vawktka` doto thzasbh BVW o`d `ar swc kt ta c`ho`gc thckz vzadsgtw o`d wcz}kgcw. Maz cxolvec% thc ostalatk}c k`dswtz{ how jcc` k`tcbzotk`b `o}kbotka` w{wtclw k`ta gozw maz walc tklc. K` tzodktka`oe vawktka`k`b w{wtclw% eagotka` k`mazlotka` how t{vkgoee{ jcc` dczk}cd j{ o dc}kgc o`d rkth thc hcev am o wotceektc w{wtcl (k.c.% BVW zcgck}cz+. BVW mazlw o` klvazto`t galva`c`t k` LBKW Y?=\. K` asz veotmazl% rc dcwkb` o`d dc}ceav o galva`c`t wa ow ta ogqskzk`b BVW k`mazlotka`. K` thc wcga`d wcgtka` rc ozc bak`b ta bk}c o` a}cz}kcr ojast BVW. :. BVW JOWKG [email protected] :.?. Bcavawktka`k`b o`d jowkg mogtw Vawktka`k`b (k.c.% thc dctczlk`otka` am wtotka`oz{ az la}k`b ajncgtw+ Y::\ go` jc dctczlk`cd ow maeearw> k` zceotka` ta o rcee,dcmk`cd gaazdk`otc w{wtcl% swsoee{ j{ thzcc gaazdk`otc }oescw o`d k` zceotka` ta athcz vak`t9 toik`b a`c vak`t ow thc azkbk` am o eagoe gaazdk`otc w{wtcl. Thc mkzwt ladc am vawktka`k`b kw i`ar` ow vak`t vawktka`k`b Y:7\% thc wcga`d ow zceotk}c vawktka`k`b. Km thc ajncgt ta jc vawktka`cd kw wtotka`oz{% rc tczl kt ow wtotkg vawktka`k`b Y:4\. Rhc` thc ajncgt kw la}k`b% rc goee kt ik`clotkg vawktka`k`b Y:49:3\. Swsoee{% thc wtotkg vawktka`k`b kw swcd k` wsz}c{k`b% o`d thc ik`clotkg vawktka` k` `o}kbotka`. Thc BVW kw jowcd a` wotceektcw o`d galvstczw Y?;9:4\ ta galvstc vawktka`w o`{rhczc a` thc Cozth. Kt kw oewa mas`dcd a` wotceektc zo`bk`b. Thot lco`w thc vawktka` a` thc Cozth kw dctczlk`cd j{ lcowszk`b thc dkwto`gc mzal o bzasv am wotceektcw k` wvogc. K` azdcz ta s`dczwto`d BVW jowkgw% thc w{wtcl go` jc gotcbazk~cd k`ta thc maeeark`b mk}c eabkgoe wtcvw Y?;9:3\9

?. :. 7. 4. 3.

Tzko`bseotka` mzal wotceektc kw thc jowkw am thc w{wtcl. Ta tzko`bseotc% BVW lcowszcw thc dkwto`gc swk`b thc tzo}ce tklc am thc zodka lcwwobc. Ta lcowszc tzo}ce tklc% BVW `ccd o }cz{ oggszotc geagi. A`gc thc dkwto`gc ta wotceektc kw i`a r`% thc` rc `ccd ta i`ar rhczc thc wotceektc kw k` wvogc. Ow thc BVW wkb`oe tzo}cew thzasbh thc ka`awvhczc o`d thc Cozth"w otlawvhczc% thc wkb`oe kw dceo{cd.

Ta goegseotc o vawktka` k` thzcc dklc`wka`w% rc `ccd ta ho}c masz wotceektc lcowszclc`tw. Thc BVW swcw o tzkba`alctzkg ovvzaogh ta goegseotc thc vawktka`w. T hc BVW wotceektcw ozc wa hkbh sv thot thckz azjktw ozc }cz{ vzcdkgtojec o`d cogh am thc wotceektcw kw cqskvvcd rkth o }cz{ oggszotc otalkg geagi Y?;9:3\. :.:. BVW galva`c`tw Thc BVW kw dk}kdcd k`ta thzcc lonaz galva`c`tw Y:3\> k+ Ga`tzae Wcblc`t% kk+ Wvogc Wcblc`tw% kkk+ Swcz Wcblc`t. k+ Ga`tzae Wcblc`t  Thc ga`tzae wcblc`t ga`wkwtw am mk}c la`ktazk`b wtotka`w (Gaeazoda Wvzk`bw% Owgcwka` Kweo`d% Dkcba Bozgko% Horokk% o`d Ironoeck` Kweo`d+. Thzcc am thc wtotka`w (Owgc`wka`% Dkcba Bozgko% o`d Ironoeck`+ wcz}c ow svek`i k`wtoeeotka`w% govojec am tzo`wlkttk`b doto ta thc wotceektcw% k`gesdk`b `cr cvhclczkdcw (wotceektc vawktka`w ow o ms`gtka` am tklc+% geagi gazzcgtka`w% o`d athcz jzaodgowt lcwwobc doto% rhkec Gaeazoda Wvzk`bw wcz}cw ow thc lowtcz ga`tzae wtotka` Y:3\. Thc Ga`tzae Wcblc`t kw thc waec zcwva`wkjkekt{ am thc DaD rha s`dcztoicw ga`wtzsgtka`% eos`ghk`b% lok`tc`o`gc% o`d }kztsoee{ ga`wto`t vczmazlo`gc la`ktazk`b am oee BVW wotceektcw. Thc DaD la`ktazk`b wtotka`w tzogi oee BVW wkb`oew maz swc k` ga`tzaeek`b thc wotceektcw o`d vzcdkgtk`b thckz azjktw Y:3\. Lctcazaeabkgoe doto oewa ozc gaeecgtcd ot thc la`ktazk`b wtotka`w% vczlkttk`b thc lawt oggszotc c}oesotka` am tzavawvhczkg dceo{w am BVW wkb`oew. Wotceektc tzogik`b doto mzal thc la`ktazk`b wtotka`w ozc tzo`wlkttcd ta thc lowtcz ga`tzae wtotka` maz vzagcwwk`b. Thkw vzagcwwk`b k`}ae}cw thc g alvstotka` am wotceektc cvhclczkdcw o`d wotceektc geagi gazzcgtka`w. Thc lowtcz wtotka` ga`tzaew azjktoe gazzcgtka`w% rhc` o`{ wotceektc wtzo{w taa moz mzal ktw owwkb`cd vawktka`% o`d `cgcwwoz{ zcvawktka`k`b ta galvc`wotc maz s`hcoeth{ (k.c.% `at msee{ ms`gtka`k`b+ wotceektc. kk+ Wvogc Wcblc`t  Thc wvogc wcblc`t ga`wkwtw am thc ga`wtceeotka` am @O]OWTOZ Cozth azjktk`b wotceektcw Y:3\. Thc gszzc`t Dcmc`gc Dcvoztlc`t veo` goeew maz o msee ga`wtceeotka` am :4 Jeagi KK wotceektcw (:? avczotka`oe o`d 7  Lajkec Bcabzovhkg K`mazlotksa` W{wtcl Veotmazl Veotmazl (LBKWV+> O BVW K`mazlotka` … (O. Ojdcekeoh+

?4:[email protected]> :68;,7:;;

k`,azjkt wvozcw+. Thc wotceektcw ozc ozzo{cd k` = azjktoe veo`cw% k`gek`cd 33 dcbzccw ta thc cqsotaz. Thc{ azjkt ot oetktsdcw am ojast ?:666 lkecw cogh% rkth azjktoe vczkadw am ?: wkdczcoe haszw (k.c.% dctczlk`cd j{ az mzal thc wtozw+% az ovvzaxklotce{ a`c hoem am thc Cozth"w vczkadw% ovvzaxklotce{ ?: haszw am 7,D vawktka` mkxcw. Thc `cxt jeagi am wotceektcw kw goeecd Jeagi KKZ% o`d thc{ rkee vza}kdc klvza}cd zcekojkekt{ o`d ho}c o govogkt{ am  zo`bk`b jctrcc` wotceektcw% rhkgh rkee k`gzcowc thc azjktoe oggszog{. Cogh wotceektc ga`tok`w masz vzcgkwc otalkg geagiw (Zsjkdksl o`d Gcwksl wto`dozdw+ o`d how o lkgzavzagcwwaz a` jaozd maz eklktcd wcem, la`ktazk`b o`d doto vzagcwwk`b. Thc wotceektcw ozc cqskvvcd rkth thzswtczw rhkgh go` jc swcd ta lok`tok` az ladkm{ thckz azjktw Y:3\. kkk+ Swcz Wcblc`t  Thc swcz wcblc`t kw o tatoe swcz o`d wsvvekcz galls`kt{% jath gk}keko` o`d lkektoz{ Y:3\. Thc swcz wcblc`t ga`wkwtw am oee Cozth,jowcd BVW zcgck}czw. Zcgck}czw }oz{ bzcote{ k` wk~c o`d galvecxkt{% thasbh thc jowkg dcwkb` kw zothcz wklvec. Thc t{vkgoe zcgck}cz kw galvawcd am o` o`tc``o o`d vzcolvekmkcz% zodka wkb`oe lkgzavzagcwwaz% ga`tzae o`d dkwveo{ dc}kgc% doto zcgazdk`b s`kt% o`d varcz wsvve{. Thc BVW zcgck}cz dcgadcw thc tklk`b wkb`oew mzal thc "}kwkjec" wotceektcw (masz az lazc+ o`d% ho}k`b goegseotcd thckz dkwto`gcw% galvstcw ktw ar` eotktsdc% ea`bktsdc% cec}otka`% o`d tklc Y:3\. Thkw kw o ga`tk`sasw vzagcww o`d bc`czoee{ thc vawktka` kw svdotcd a` o wcga`d,j{,wcga`d jowkw% astvst ta thc zcgck}cz dkwveo{ dc}kgc o`d% km thc zcgck}cz dkwveo{ dc}kgc o`d% km thc zcgck}cz vza}kdcw doto govtszc govojkektkcw% wtazcd j{ thc zcgck}cz,eabbk`b s`kt. :.7. T{vcw am BVW Vawktka`k`b :.7.?. Ojwaestc vawktka`k`b Thc ladc am vawktka`k`b zcekcw sva` o wk`bec zcgck}cz wtotka`. Kt kw oewa zcmczzcd ta ow "wto`d,oea`c" BVW% jcgoswc% s`ekic dkmmczc`tkoe vawktka`k`b% zo`bk`b kw gozzkcd ast wtzkgte{ jctrcc` thc wotceektc o`d thc zcgck}cz wtotka`% `at a` o bzas`d,jowcd zcmczc`gc wtotka` thot owwkwtw rkth thc galvstotka` am czzaz gazzcgtka`w Y:=\. Ow o zcwset% thc vawktka`w dczk}cd k` ojwaestc ladc ozc wsjncgt ta thc s`lktkbotcd czzazw k`hczc`t k` wotceektc vawktka`k`b. A}czoee oggszog{ am ojwaestc vawktka`k`b kw ga`wkdczcd ta jc `a bzcotcz tho` 36 lctczw ot jcwt j{ Ogiza{d o`d Eazklcz o`d ta jc vesw ?66 lctcz oggszog{ j{ thc S`ktcd Wtotcd Ozl{ Gazvw am  C`bk`cczw. :.7.:. Dkmmczc`tkoe vawktka`k`b Zceotk}c az Dkmmczc`tkoe BVW (DBVW+ gozzkcw thc tzko`bseotka` vzk`gkvecw a`c wtcv mszthcz% rkth o wcga`d zcgck}cz ot o i`ar` zcmczc`gc vak`t Y:39:2\. Ta mszthcz mogkektotc dctczlk`otka` am o vak`t"w vawktka`% zceotk}c ta thc i`ar` Cozth wszmogc vak`t% thkw ga`mkbszotka` dclo`dw gaeecgtka` am o` czzaz,gazzcgtk`b lcwwobc mzal thc zcmczc`gc zcgck}cz. Dkmmczc`tkoe,ladc vawktka`k`b zcekcw sva` o` cwtojekwhcd ga`tzae vak`t. Thc zcmczc`gc wtotka` kw veogcd a` thc ga`tzae vak`t% o tzko`bseotcd vawktka`% thc ga`tzae vak`t gaazdk`otc. Thkw oeearw maz o gazzcgtka` mogtaz ta jc goegseotcd o`d ovvekcd ta athcz za}k`b BVW s`ktw swcd k` thc wolc ozco o`d k` thc wolc tklc wczkcw. K`oggszogkcw k` thc ga`tzae vak`t"w gaazdk`otc ozc dkzcgte{ oddktk}c ta czzazw k`hczc`t k` thc wotceektc vawktka`k`b vzagcww. Czz az gazzcgtka`w dczk}cd j{ thc zcmczc`gc wtotka` }oz{ zovkde{% ow thc mogtazw vzavobotk`b vawktka` czzazw ozc `at wtotkg a}cz tklc Y:3\.

:.7.7. Oggszog{ am BVW  Thczc ozc masz jowkg ec}cew am oggszog{ (Tojec ?+ , az t{vcw am waestka`w ‗ thot rc go` ajtok` rkth zcoe,tklc BVW lk`k`b w{wtcl>

Tojec ? BVW w{wtclw oggszog{ BVW w{wtcl Osta`alasw Dkmmczc`tkoe Dkmmczc`tko e BVW (DBVW+

Oggszog{ ?3 ‗ ?66 lctczw 6.3 ‗ 3 lctczw

Zcoe,Tklc Ik`clotkg Meaot (ZTI Meaot+

:6 gl ‗ ? lctcz

Zcoe,Tklc Ik`clotkg Mkxcd (ZTI Mkxcd+

? gl ‗ 3 gl

BVW wotceektcw jzaodgowt a` thzcc dkmmczc`t mzcqsc`gkcw (Tojec :+% o`d cogh mzcqsc`g{ (az gozccz ro}c+ how walc k`mazlotka` az gadcw a` kt. Kt kw wklkeoz ta thzcc dkmmczc`t zodka wtotka`w jzaodgowtk`b wc}czoe dkmmczc`t vzabzolw. Thc Tojec ?.8 ekwtw thc wkb`oew o`d thc ga`tc`tw>

[email protected] ]ae. ?% @a. @a. :% Ns`c :6?:> ?46 ‗ ?3?

[email protected][email protected]> :68;,7:;;

?47

Tojec : Thzcc wkb`oew mzcqsc`gkcw o`d ga`tc`tw E? Gozccz ?; gl ro}cec`bth ?323.4: LH~ G!O Gadc @o}kbotka`     

E: Gozccz :4 gl ro}cec`bth ?::2.= LH~ V Gadc @o}kbotka` Lcwwobc

E7 Gozccz

Doto `at o}okeojec

V Gadc > Zcwcz}cd maz dkzcgt swc a`e{ j{ thc lkektoz{ G!O Gadc > Swcd maz zasbhcz vawktka`k`b Maz Wk`bec mzcqsc`g{ swc a`e{ E? gozccz kw swcd Maz Dasjec mzcqsc`g{% E?!E:!E7 gozccz kw swcd Thc `o}kbotka` lcwwobc (swsoee{ zcmczzcd ta ow thc cvhclczkw+ tceew sw rhczc thc wotceektcw ozc eagotcd% k` o wvcgkoe gaazdk`otc w{wtcl goeecd Razed Bcadctkg W{wtcl ?;84 (RBW84+. Km rc i`ar rhczc thc wotceektcw ozc ot o`{ bk}c` tklc% thc` eagotka` go` jc galvstcd a` thc Cozth.

Swk`b BVW maz BKW doto gaeecgtka` o`d doto lok`tc`o`gc kw cwwc`tkoe maz tklce{ dcgkwka`,loik`b o`d thc rkwc swc am z cwaszgcw Y:39:8\. O`{ azbo`k~otka` az obc`g{ thot zcqskzcw oggszotc eagotka` k`mazlotka` go` jc`cmkt mzal thc cmmkgkc`g{ o`d vzadsgtk}kt{ vza}kdcd j{ BVW tcgh`aeab{. Oee a}cz thc razed% ba}cz`lc`t obc`gkcw% wgkc`tkmkg azbo`k~otka`w% o`d stkekt{ galvo`kcw swc BKW doto gaeecgtka` o`d doto lok`tc`o`gc w{wtclw ta wto{ sv,ta,dotc o`d galvctktk}c Y:;\. Jowcd a` BVW k`mazlotka` rc ho}c dc}ceavcd LBKWV maz doto gaeecgtka` k` thc mkced. 7.

LBKWV> DC][email protected] OVZAOGH [email protected] AVTKLOE OZGHKTCGTSZC Thkw wcgtka` wtoztw rkth o geawc eaai ot thc wamtrozc dc}ceavlc`t lcthadaeabkcw. Omtcz thot% o` a}cz}kcr am thc wamtrozc dc}ceavlc`t ladcew kw bk}c`. Thc`% o dcwgzkvtka` am thc ajncgt,azkc`tcd vza gcww o`d Ajncgt,Azkc`tcd O`oe{wkw o`d Dcwkb` (AAOD+ rkth S`kmkcd Ladcek`b eo`bsobc (SLE+ kw jzasbht k` Y?9:\. Mk`oee{% rc ho}c maeearcd w{wtcl ozghktcgtszc dcwkb` ta zcoek~c thc LBKWV.

7.?. Wamtrozc Dc}ceavlc`t Dc}ceavlc`t Lcthadaeabkcw (WDL+ K` thc coze{ ?;86w% ogodclkg k`tczcwt k` thc w{wtclw dc}ceavlc`t lcthadaeabkcw Y7697?\wgavc ovvcozw ta ho}c vak`tcd. O wsggcwwka` am ga`mczc`gcw a` KWw dcwkb` lcthadaeabkcw rczc k`ktkotcd. Harc}cz% thc ga`gcvt am –lcthadaeab{” swcd maz thcwc ga`mczc`gcw row eklktcd ta thc dcwkb` wtobc am thc W{wtcl Dc}ceavlc`t Ekmc G{gec (WDEG+% o`d lo`{ am thc lcthadaeabkcw o`oe{~cd rczc dczk}cd mzal ogodclkg zcwcozgh zothcz tho` vzogtkgc Y76\. K` azdcz maz klvza}k`b thc qsoekt{ am o wamtrozc dc}ceavlc`t cmmazt% wamtrozc c`bk`cczk`b kw lodc,sv o`d kt lco`w thc vzogtkgc am swk`b wcecgtcd vzagcww tcgh`kqscw. O eat am  k`tczcwtcd vcavecw ho}c dkmmczc`t wkbht dcvc`dk`b WDL dcmk`ktka`. Maz k`wto`gc% Ghovlo` (?;;2+ goeecd WDL az WDEG9 thc vaekgkcw% vzagcwwcw o`d vzagcdszcw dagslc`tcd gaeecgtka` swcd j{ o dc}ceavlc`t tcol az azbo`k~otka` ta vzogtkgc wamtrozc c`bk`cczk`b. WDLw ho}c jcc` dc}ceavcd rkth thc zcowa` am dcwkb`k`b o`d dc}ceavk`b cmmcgtk}c KWw. Oggazdk`b ta O}kwa` o`d Mkt~bczoed% KWw dc}ceavlc`t lcthadaeab{ kw o w{wtcl am  vzagcdszcw% tcgh`kqscw% taaew o`d dagslc`totka` okdw% swsoee{ jowcd a` walc vhkeawavhkgoe }kcr Y7:\% rhkgh hcev thc w{wtcl dc}ceavczw k` thckz cmmaztw ta klveclc`t o `cr k`mazlotka` w{wtcl . Thc WDEG kw thc lsetkwtcv vzagcww thot wtoztw rkth thc k`ktkotka`% o`oe{wkw% dcwkb`% o`d klveclc`totka`% o`d ga`tk`scw thzasbh thc lok`tc`o`gc o`d dkwvawoe am thc w{wtcl Y7697?\. Thc lok` kdco am thc WDEG how jcc` ta vszwsc thc dc}ceavlc`t am KWw k` o }cz{ dcekjczotc% wtzsgtszcd o`d lcthadkgoe ro{% zcqskzk`b cogh wtobc am thc ekmc g{gec mzal k`gcvtka` am thc kdco ta dcek}cz{ am thc mk`oe w{wtc% ta jc gozzkcd ast k` zkbkde{ o`d wcqsc`tkoee{ Y77974\. Ot thc vzcwc`t tklc% thczc ozc o eat am lcthadaeabkcw maz wamtrozc dc}ceavlc`t9 rc lc`tka` hczc walc a`cw k` thc maeeark`b Tojec 7 rkth dotc am thc wtoztk`b veogc o`d o jkt dcwgzkvtka`>

 Lajkec Bcabzovhkg K`mazlotksa` W{wtcl Veotmazl Veotmazl (LBKWV+> O BVW K`mazlotka` … (O. Ojdcekeoh+

?44[email protected]> :68;,7:;;

Tojec 7 Wamtrozc dc}ceavlc`t lcthadaeabkcw zaat [coz

Lcthadaeab{

?;=;

Wtzsgtszcd Vzabzollk`b

Dcwgzkvtka` Dcwgzkvtk a` Wcc` ow o wsjwct az wsjdkwgkvek`c am klvczotk}c vzabzollk`b% a`c am  thc lonaz vzabzollk`b vozodkblw. Kt kw lawt molasw maz zcla}k`b az zcdsgk`b zceko`gc a` thc BATA wtotclc`t. O wamtrozc dc}ceavlc`t lcthad dc}ceavcd mzal thc wamtrozc galvo`{ [email protected] Kt row swcd cxtc`wk}ce{ k` thc @cthczeo`dw maz K`mazlotka` o`d Galls`kgotka`w Tcgh`aeab{ ( KGT+ vzancgtw k` thc ?;86w o`d ?;;6w. Thc wto`dozd wtzsgtszcd lcthad swcd maz galvstcz vzancgtw k` Jzktok` ba}cz`lc`t dcvoztlc`tw. Kt kw oewa jck`b odavtcd ow o wto`dozd j{ }ozkasw athcz jadkcw. O vzabzollk`b vozodkbl thot swcw *ajncgtw*  ‗  doto wtzsgtszcw ga`wkwtk`b am doto mkcedw o`d lcthadw tabcthcz tabcthcz rkth thckz k`tczogtka`w  ‗  ta dcwkb` ovvekgotka`w o`d galvstcz vzabzolw. Vzabzollk`b tcgh`kqscw lo{ k`gesdc mcotszcw wsgh ow doto ojwtzogtka`% c`govwseotka`% ladseozkt{% vae{lazvhkwl% o`d k`hczkto`gc.

?;24

Gov Bclk`k WDL

Mzal ?;86 a`rozdw

Wtzsgtszcd W{wtclw O`oe{wkw o`d Dcwkb` Lcthadaeab{ (WWODL+

Dszk`b thc lkd,?;;6w

Ajncgt,Azkc`tcd Vzabzollk`b (AAV+

Dszk`b thc lkd,?;;6w

Tcol Wamtrozc Vzagcww (TWV+

Wk`gc ?;;?

Zovkd Ovvekgotka` Dc}ceavlc`t (ZOD+

Wk`gc thc eotc ?;;6w

Wgzsl

Wk`gc ?;;;

Cxtzclc Vzabzollk`b (XV+

Vzavawcd ta klvza}c wamtrozc qsoekt{ o`d zcwva`wk}c`cww ta gho`bk`b gswtalcz zcqskzclc`tw.

Wk`gc :667

Zotka`oe S`kmkcd Vzagcww (ZSV+

Ktczotk}c wamtrozc dc}ceavlc`t vzagcww mzolcrazi gzcotcd j{ thc Zotka`oe Wamtrozc Gazvazotka`% o dk}kwka` am KJL

Wk`gc :663

Obkec S`kmkcd Vzagcww (OSV+

Wk`gc :662

K`tcbzotcd Lcthadaeab{ (_OKowwkwt,KL+

Vza}kdcw o dcmk`cd avczotka`oe vzagcww mzolcrazi thot kw dcwkb`cd ta hcev tcolw am lo`obczw o`d c`bk`cczw azbo`k~c o`d vzadsgc eozbc, wgoec wamtrozc vzancgtw am wk~cw jc{a`d wc}czoe thaswo`d ek`cw am gadc. Swcw lk`kloe veo``k`b k` mo}az am zovkd vzatat{vk`b. Thc *veo``k`b* am wamtrozc dc}ceavcd swk`b ZOD kw k`tczeco}cd rkth rzktk`b thc wamtrozc ktwcem. O t{vc am wamtrozc c`bk`cczk`b% o` ktczotk}c% k`gzclc`toe mzolcrazi  maz vzancgt lo`obclc`t amtc` wcc` k` o bkec wamtrozc dc}ceavlc`t.

Wklvekmkcd }czwka` am thc ZSV dc}ceavcd. Kt dcwgzkjcw o wklvec% cow{ ta s`dczwto`d ovvzaogh ta dc}ceavk`b jswk`cww ovvekgotka` wamtrozc swk`b obkec tcgh`kqscw Zcmczw ta o bzasv am wamtrozc dc}ceavlc`t vzogtkgcw o`d dcek}czojecw thot go` jc ovvekcd k` o lsetktsdc (ktczotk}c% rotczmoee% wvkzoe% obkec+ am  wamtrozc dc}ceavlc`t c`}kza`lc`tw% rhczc zcqskzclc`tw o`d waestka`w c}ae}c thzasbh g aeeojazotka` aeeojazotka` jctrcc` wcem,azbo`k~k`b gzaww, ms`gtka`oe tcolw.

7.:. Ajncgt,Azkc`tcd Lcthadaeab{ (AAL+ AAL magswcw a` thc ajncgtw o`d geowwcw am ajncgtw k` o w{wtcl Y77\. Ot thc jcbk``k`b am ?;;6% thc swc am AAL maz o`oe{~k`b o`d dcwkb`k`b w{wtclw Y73\ wtoztcd ta lotszc rkth thc eos`gh am lcthadaeabkcw mzal thc thzcc k`dswtz{,ecodk`b lcthadaeabkwtw> K}oz Nogajwa`% Bzod{ Jaagh o`d Nolcw Zsljosbh Y77\. Thczc ozc o eat am ajncgt azkc`tcd lcthadaeabkcw jck`b swcd ta dc}ceav ajncgt,azkc`tcd w{wtclw% cxolvecw ozc9 Mswka` % Jaagh o`d thc Gaod o`d [aszda`‘w ovvzaogh . K` thkw razi thc Ajncgt Ladceek`b Tcgh`kqsc (ALT+ kw swcd jcgoswc ALT Y7=\ kw a`c am thc lazc vavseoz ajncgt,azkc`tcd dcwkb` lcthadaeabkcw jck`b swcd razed,rkdc . Maz c`gaszobk`b o`d mogkektotk`b thc zc,swc am wamtrozc galva`c`tw% AAL go` jc ovvekcd ow o `cr dc}ceavlc`t w{wtcl. Swk`b thkw lcthadaeab{% o galvstcz w{wtcl go` jc dc}ceavcd a` o galva`c`t jowkw rhkgh c`ojecw thc cmmcgtk}c zc,swc am cxkwtk`b galva`c`tw o`d mogkektotcw thc whozk`b am ktw galva`c`tw j{ athcz w{wtclw. Thzasbh thc odavtka` am AAL% hkbhcz vzadsgtk}kt{% earcz lok`tc`o`gc gawt o`d jcttcz qsoekt{ go` jc vczmazlcd . K` athcz razd9 ajncgt ladcek`b kw jowcd a` kdc`tkm{k`b thc ajncgtw k` o w{wtcl o`d thckz k`tczzceotka`whkvw. A`gc thkw kw da`c% thc gadk`b am thc w{wtcl kw da`c . 7.:.?. Ajncgt,azkc`tcd vzagcww K` ?;;?% Zsljosbh row mkzwt k`tzadsgcd o`d dcwgzkjcd ALT Y72\. Thkw tcgh`kqsc kw lok`e{ swcd j{ ajncgt azkc`tcd w{wtcl o`d wamtrozc dc}ceavczw ow kt vza}kdcw wsvvazt maz msee ekmc,g{gec dc}ceavlc`t. ALT k`gazvazotcw thc jcwt tcgh`kqscw am athcz lcthadaeabkcw wsgh ow Jaagh o`d Nogajwc` . Mkbszc ? wharw thc lok` wtobcw dszk`b ALT ozc> W{wtcl O`oe{wkw% W{wtcl Dcwkb`% Ajncgt Dcwkb`% Klveclc`totka` o`d tcwtk`b. ALT swcw thzcc ladcew ta dcwgzkjc thc w{wtcl jck`b gzcotcd. Thc thzcc ladcew swcd ta dcwgzkjc thc w{wtcl ozc9 ms`gtka`oe ladce% ajncgt!wtotkg ladce o`d d{`olkg ladce. Thc oja}c ladcew ozc k`ktkoee{ dc}ceavcd dszk`b thc o`oe{wkw vhowc am thc w{wtcl o`d ozc wsjwcqsc`te{ swcd o`d oddcd ta dszk`b oee wtobcw am dc}ceavlc`t. Thkw thzcc vza`bcd ovvzaogh ta ovvekgotka` dcwkb` o`d dc}ceavlc`t kw klvazto`t ow cogh ladce c`ojecw thc dcwkb`cz ta }kcr thc w{wtcl mzal dkmmczc`t vczwvcgtk}cw. Thc ajncgt ladce kdc`tkmkcw o`d dcwgzkjcw thc ajncgtw swcd ta jsked thc w{wtcl% thc d{`olkg

[email protected] ]ae. ?% @a. @a. :% Ns`c :6?:> ?46 ‗ ?3?

[email protected]

[email protected]> :68;,7:;;?43

ladce zcvzcwc`tw thc k`tczogtka`w jctrcc` thc }ozkasw ajncgtw% o`d thc ms`gtka`oe ladce kdc`tkmkcw thc doto tzo`wmazlotka`w am thc w{wtcl. Rhkec thc ajncgt ladce kw lawt klvazto`t am oee ow kt dcwgzkjcw thc jowkg ceclc`t am thc w{wtcl% thc ajncgtw% oee thc thzcc ladcew tabcthcz dcwgzkjc thc galvectc ms`gtka`oe w{wtcl.

W[WTCL [email protected][WKW Dc}ceav ladce am zcoe razed w{wtcl

W[WTCL [email protected] Dc}ceav jowkg ozghktcgtszc AJNCGT [email protected] Dc}ceav dct okecd ladce l adce am w{wtcl

[email protected]@ Tzo`weotc dcwkb` k`ta vzabzollk`b eo`bsobc

[email protected] Tcwt maz czzazw% geowwcw o`d wgc`ozkaw

Mkbszc ? Ajncgt,Azkc`tcd Dc}ceavlc`t vzagcww

ALT kw dcwgzkjcd j{ ow o wct am ogtk}ktkcw Y72\ thot `ccd ta jc vczmazlcd ta ga`wtzsgt o w{wtcl. w{wtcl. Thc ogtk}ktkcw go` jc vczmazlcd k` wc}czoe dkmmczc`t azdczw ow rcee ow wklseto`caswe{% dcvc`dk`b a` thc `ccdw am  thc vzancgt ot ho`d. Rhc` thc ogtk}ktkcw ozc vczmazlcd thczc kw o ga`wkdczojec olas`t am a}czeov o`d ktczotka`. Thc mkzwt wtobc am t hc wamtrozc dc}ceavlc`t vzagcww kw o`oe{wkw. 7.:.?.?. W{wtcl o`oe{wkw W{wtcl o`oe{wkw kw thc mkzwt vhowc am dc}ceavlc`t k` gowc am ALT ow k` o`{ athcz w{wtcl dc}ceavlc`t ladce. K` thkw vhowc% thc dc}ceavcz k`tczogtw rkth thc swcz am thc w{wtcl ta mk`d ast thc swcz zcqskzclc`tw o`d o`oe{wcw thc w{wtcl ta s`dczwto`d thc ms`gtka`k`b. K` wamtrozc dc}ceavlc`t% o`oe{wkw kw thc vzagcww am wtsd{k`b o`d dcmk`k`b thc vzajecl ta jc zcwae}cd. Thc astvst am o`oe{wkw Y72978\ kw o dagslc`t ga`tok`k`b o rzkttc` vzajecl wtotclc`t o`d dkobzollotkg zcvzcwc`totka`w am thc ajncgt ladce% thc d{`olkg ladce o`d thc ms`gtka`oe ladce. 7.:.?.:. W{wtcl dcwkb` Kt kw ga`gcz`cd rkth dc}ceavk`b o` AA ladce am o wamtrozc w{wtcl ta klveclc`t thc kdc`tkmkcd zcqskzclc`tw. Thc ajncgtw k` o` AA dcwkb` Y7;\ ozc zceotcd ta thc waestka` ta thc vz ajecl thot kw jck`b wae}cd. Thczc lo{ jc geawc zceotka`whkvw jctrcc` walc vzajecl ajncgtw o`d walc waestka` ajncgtw jst thc dcwkb`cz k`c}ktoje{ how ta odd `cr ajncgtw o`d ta tzo`wmazl vzajecl ajncgtw ta klveclc`t thc waestka`. Km o`oe{wkw lco`w dcmk`k`b thc vzajecl% thc` dcwkb` kw thc vzagcww am dcmk`k`b thc waestka`. Kt k`}ae}cw dcmk`k`b thc ro{w k` rhkgh thc w{wtcl wotkwmkcw cogh am thc zcqskzclc`tw kdc`tkmkcd d szk`b o`oe{wkw. 7.:.?.7. Ajncgt dcwkb` Ajncgt dcwkb` Y7;\ kw thc vzagcww am dcmk`k`b thc galva`c`tw% k`tczmogcw% ajncgtw% geowwcw% ottzkjstcw% o`d avczotka`w thot rkee wotkwm{ thc zcqskzclc`tw. Rc go` t{vkgoee{ wtozt rkth thc go`dkdotc ajncgtw dcmk`cd dszk`b o`oe{wkw Y7;946\% jst odd lsgh lazc zkbaz ta thckz dcmk`ktka`w. Thc` rc odd az gho`bc ajncgtw ow `ccdcd ta zcmk`c o waestka`. K` eozbc w{wtclw% dcwkb` swsoee{ aggszw ot tra wgoecw> ozghktcgtszoe dcwkb`% dcmk`k`b thc galva`c`tw mzal rhkgh thc w{wtcl kw galvawcd9 o`d galva`c`t dcwkb`% dcmk`k`b thc geowwcw o`d k`tczmogcw rkthk` o galva`c`t. Thc klvazto`t ga`gcvt k` thc s`dczwto`dk`b AA dc}ceavlc`t kw jowcd a` ajncgtw thot ozc bzasvcd k`ta g eowwcw.

 Lajkec Bcabzovhkg K`mazlotksa` W{wtcl Veotmazl Veotmazl (LBKWV+> O BVW K`mazlotka` … (O. Ojdcekeoh+

?4=[email protected]> :68;,7:;;

7.:.?.4. Klveclc`totka` rkth Ajncgt,Azkc`tcd Ajncgt,Azkc`tcd Vzabzollk`b (AAV+ Thzasbhast thkw vhowc% thc geoww ajncgtw o`d thc k`tczzceotka`whkvw am thcwc geowwcw ozc tzo`weotcd o`d zcoee{ gadcd swk`b thc vzabzollk`b eo`bsobc. Wc}czoe ladcz` vzabzollk`b eo`bsobcw dcvc`d eozbce{ az cxgeswk}ce{ a` thc ga`gcvt am ajncgtw> o geawc w{`togtkg jk`dk`b am doto ta thc avczotka`w thot go` jc vczmazlcd sva` thot doto. K` thcwc Ajncgt,Azkc`tcd Eo`bsobcw (AAE+ — G))% G))% G'% No}o% Ckmmce% Wloeetoei% ]kwsoe Jowkg [email protected]% Vcze% o`d lo`{ athczw — vzabzollczw vzabzollczw gzcotc geowwcw% cogh am rhkgh dcmk`cw thc jcho}kaz o`d wtzsgtszc am o `sljcz am wklkeoz ajncgtw. Thc`% rzktk`b gadc rhkgh gzcotcw o`d lo`kvseotcw ajncgtw thot ozc k`wto`gcw am thawc geowwcw. 4. AJNCGT,[email protected] [email protected][WKW [email protected] [email protected] (AAOD+ RKTH [email protected] [email protected] [email protected] (SLE+ Thc vczwvcgtk}c am AAOD Y4\ row ta o}akd thc vzajecl am thc mogt thot w{wtclw dc}ceavcd rkth thc oebazkthlkg vczwvcgtk}c% tc`d ta jc }cz{ hozd ta lok`tok` Y4?\% ow thc w{wtcl bzarw o`d thc zcqskzclc`tw gho`bc. Thc zcwsetw am thc AAOD vhowcw ozc govtszcd swk`b o mazloe w{`tox am o ladcek`b eo`bsobc% vzadsgk`b o` s`oljkbsasw ladce am thc w{wtcl ta jc klveclc`tcd. SLE Y794\ kw ovvzavzkotc maz ladcek`b zo`bk`b mzal c`tczvzkwc KW ta dkwtzkjstcd rcj jowcd ovvekgotka`w o`d c}c` ta hozd zcoe,tklc cljcddcd w{wtclw. Swk`b SLE rkth AAOD% thczc ozc ladcew rhkgh ga`wkwt vzk lozke{ am dkobzolw> wtotkg dkobzolw thot dcvkgt thc wtzsgtszc am thc w{wtcl% o`d d{`olkg dkobzolw thot vst k` c}kdc`gc thc jcho}kaz am thc w{wtcl. Rkth thc d{`olkg dkobzolw% rc go` dzor thzasbh thc jcho}kaz o`d o`oe{~c har }ozkasw wgc`ozkaw veo{ ast. J{ lco`w am thc wtotkg dkobzolw% rc go` loic wszc thot cogh galva`c`t az geoww how oggcww ta thc k`tczmogcw

o`d k`mazlotka` thot kt `ccdw ta gozz{ ast ktw zcwva`wkjkektkcw. O`d kt‘w }cz{ cow{ ta loic gho`bcw k` thcwc ladcew> oddk`b az la}k`b az dcectk`b o ek`c toicw lalc`tw9 o`d zc}kcrk`b thc gho`bc k` o dkobzol toicw lk`stcw. 3. W[WTCL OZGHKTCGTSZC OZGHKTCGTSZC [email protected] Wamtrozc ozghktcgtszc kw o` ozco am bzark`b klvazto`gc ta vzogtktka`czw o`d zcwcozghczw k` ba}cz`lc`t% k`dswtz{% o`d ogodclko. K` oddktka` ta% thc wtsd{ am wamtrozc ozghktcgtszc kw k` eozbc vozt o wtsd{ am wamtrozc wtzsgtszc thot jcbo` k` ?;=8 rhc` Cdwbcz Dkniwtzo Y4:\ vak`tcd ast thot kt vo{w ta jc ga`gcz`cd rkth har wamtrozc kw voztktka`cd o`d wtzsgtszcd% ow avvawcd ta wklve{ vzabzollk`b wa ow ta vzadsgc o gazzcgt zcwset. Dkniwtzo row rzktk`b ojast o` avczotk`b w{wtcl% o`d mkzwt vst mazth thc `atka` am o eo{czcd wtzsgtszc% k` rhkgh vzabzolw rczc bzasvcd k`ta eo{czw% o`d vzabzolw k` a`c eo{cz gased a`e{ galls`kgotc rkth vzabzolw k` odnak`k`b eo{czw. Hc vak`tcd ast thc cecbo`t ga`gcvtsoe k`tcbzkt{ cxhkjktcd j{ wsgh o` azbo`k~otka`% rkth thc zcwsetk`b bok`w k` dc}ceavlc`t o`d lok`tc`o`gc cowc. Do}kd Voz`ow vzcwwcd thkw ek`c am ajwcz}otka` rkth hkw ga`tzkjstka`w ga`gcz`k`b k`mazlotka`,hkdk`b ladsecw Y47\% wamtrozc wtzsgtszcw Y44\% o`d vzabzol molkekcw Y43\. Thkw wcgtka` rkee vza}kdc o` a}cz}kcr am dcwkb` mcotszcw o`d thc LBKWV ozghktcgtszc dc}ceavlc`t maz wvotkoe doto lo`obclc`t Y4=\ Y42\ Y48\ Y4;\% dcwgzkjk`b k` o dctokecd dkwgswwka` am thc W_E Wcz}cz GC dotojowc gzcotcd maz thkw wtsd{ .

Wcz}cz

Lajkec Swcz K`tczmogc Lajkec Dotojowc Dotojowc BVW Zcgck}cz BVW Swcz Lov

Klobcw!Lovw

Golczo K`tcbzotcd Golczo

Bzovhkg Swcz K`tczmogc

Swcz

Mkbszc : LBKWV a}czoee ozghktcgtszc [email protected] ]ae. ?% @a. @a. :% Ns`c :6?:> ?46 ‗ ?3?

Wcz}kgcw

[email protected]

[email protected]> :68;,7:;;?42

Zcmczzk`b ta thc Mkbszc :% thc wtzsgtszc am thc veotmazl kw azbo`k~cd k` thzcc galva`c`tw> o galva`c`t maz wvotkoe doto lo`obclc`t9 thc wcz}cz rkth o Zceotka`oe Lo`obclc`t Dotojowc W{wtcl (ZLDJW+% o galva`c`t maz k`tczmogk`b o`d o galva`c`t maz wcz}kgcw ow }kcrk`b lovw o`d klobcw% govtszk`b vhataw thzasbh golczo. thc ozghktcgtszc kw jowcd a` thzcc ec}cew rhkgh galls`kgotc o`d lo`obc k`mazlotk}c mesxcw galk`b mzal BVW zcgck}cz o`d golczo tarozd dotojowc k`tczmogc o`d oewa thc wcz}cz. Thc wvotkoe doto lo`obclc`t galva`c`t gazzcwva`dw ta thc wtazc am eagoe vawktka`w9 thc eotktsdc% ea`bktsdc o`d athczw ottzkjstcw k` o eagoe dotojowc. K` oddktka`% thc BVW k`mazlotka`% golczo vhataw o`d klobcw!lovw ozc wtazcd k` thc dc}kgc az k` o wtazobc gozd. 3.?. O`oe{wkw Oggazdk`b ta Y36\% o zcoe razed w{wtcl ladce kw dc}ceavcd thzasbhast o`oe{wkw. Thc jowkw am thc ALT wvcgkmkgotka` kw mazlcd j{ o`oe{wkw. Kt vza}kdcw o gecoz keeswtzotka` am rhot razi lswt jc da`c. Athcz tho` kt dacw `at wvcgkm{ har thc jskedcz rkee gozz{ ast thc razi. Kt galvzkwcw thc ms`gtka`oe }kcr% ow rcee ow o wsjwct am wtotkg o`d d{`olkg }kcrw% cxgesdk`b t hc galva`c`t% dcvea{lc`t o`d gaeeojaz otka` dkobzolw. 3.:. Ajncgt ladce Ajncgt ladce mazlw thc w{wtcl lok` ladce. Kt rkee kdc`tkm{ oee thc ajncgtw thot rkee loic sv thc w{wtcl% thckz ottzkjstcw o`d zceotka`whkvw rkth athcz ajncgtw. Y3?\ kdc`tkmkcw bskdcek`cw thot ozc maeearcd rhc` dc}ceavk`b o` ajncgt ladce% thc{ ho}c jcc` ladkmkcd wekbhte{ ta wskt thc wgoec am thkw vzancgt ow maeea rw. k+ Dc}ceav o vzajecl wtotclc`t. kk+ Kdc`tkm{ thc ajncgt geowwcw o`d thckz ottzkjstcw o`d owwagkotka`w. kkk+ Dkwgozd s``cgcwwoz{ o`d k`gazzcgt geowwcw% ottzkjstcw o`d owwagkotka`w. k}+ Swc k`hczkto`gc ta whozc galla` wtz sgtszc. 3.7. D{`olkg ladce (DL+ Thc gho`bcw ta ajncgtw ozc zcmecgtcd j{ thc DL o`d thckz zceotka`whkvw a}cz tklc% dcla`wtzotk`b vawwkjec ga`tzae mearw thzasbh thc w{wtcl. Y3:\ }czkmkcw thkw> –Thc DL wharw thc tklc k`dcvc`dc`t jcho}kaz  am thc w{wtcl o`d thc ajncg tw k` kt”. DL kw klvazto`t maz k`tczogtk}c o`d zcoe tklc w{wtclw. Kt kw }ktoe maz  ovvekgotka`w thot dcvc`d a` gaeecgtk`b k`mazlotka` mzal thc swcz. Thc gszzc`t vzancgt rkee `at jc dkzcgte{ k`}ae}cd rkth k`tczogtka`w rkth thc c`d swcz% thsw thc DL kw `at }cz{ klvazto`t% jst kt kw klvazto`t ta ga`wkdcz thc DL maz thc LBKWV% ow thkw rkee k`dkgotc thc t{vcw am ga`tzae mearw cxvcgtcd mzal thc ajncgt, zceotka`oe mzolcrazi. 3.4. Ms`gtka`oe Ladce Thc ms`gtka`oe ladce!}kcr kw a`c am thc thzcc ladcek`b vzagcww }kcrw Y37\. Kt c`tczw ola`b thc o`oe{wcw ec}ce. K` thkw ladce rc go` cwtojekwh thzcc t{vcw am dkobzolw ladce jswk`cww vzagcww Y 34\% swc gowcw% ogtk}kt{ dkobzol o`d wcqsc`gc dkobzol Y37\. 3.3. W{wtcl dcwkb` K` thc ga`tcxt am thkw ovvekgotka`% ozghktcgtszc dcwkb` kw% ojast veo``k`b o wsggcwwmse lajkec waestka` klveclc`totka`. Thc baoe am thc w{wtcl dcwkb` kw ta owwkwt k` oghkc}k`b o dak`b rcee klveclc`totka`. Ow wcc`

coze{% AAD kw o dcwkb` wtzotcb{ rhczc w{wtcl dcwkb`czw thk`i k` tczlw am ‒ajncgtw‘ k`wtcod am avczotka`w az  ms`gtka`w Y33\. O` AAD vzagcww k`}ae}cw dcwkb`k`b thc ajncgt geowwcw o`d thc zceotka`whkvw jctrcc` thcwc geowwcw. Rhc` thc dcwkb` kw zcoek~cd ow o` cxcgstk`b vzabzol% thc zcqskzcd ajncgtw ozc gzcotcd d{`olkgoee{ swk`b thc geoww dcmk`ktka`w. Thzasbh w{wtcl dcwkb` hkbh ec}ce dcgkwka`w ozc lodc tarozdw wae}k`b thc kwwscw zokwcd rkthk` o`oe{wkw. Walc am thc dcgkwka`w lodc dszk`b w{wtcl dcwkb` k`gesdc> rhot t{vc am LDJ% rkee jc swcd o`d har kt rkee jc swcd9 rkee thc ovvekgotka` zs` a` lsetkvec veotmazlw az `at o`d rhot vzabzollk`b eo`bsobc rkee jc swcd ta klveclc`t thc dcwkb`. Maz LBKWV kt row wvcgkmkcd k` thc vzajecl wtotclc`t thot thc Lkgzawamt ]kwsoe G' [email protected] eo`bsobc rkth [email protected] Galvogt Mzolcrazi }czwka` 7.3 rhkgh hcevw k` dc}ceav ga`tc`tw maz o vagict VG az o Wloztvha`c rased jc swcd. Ow o zcwset am thkw thc w{wtcl go` go` jc cowke{ vaztcd ta Rk`darw Lajkec veotmazlw. 3.=. LBKWV dcvea{lc`t Maz vsttk`b thc ovvekgotka` k`ta ogtka`% rc rkee `ar dcwgzkjc thc vh{wkgoe klveclc`totka` am thc dc}ceavcd ovvekgotka` LBKWV Y48\ rkth thc hcev am tra mk`oe t{vcw am dkobzol ammczcd j{ SLE> k+ thc galva`c`t dkobzol% kk+ thc dcvea{lc`t dkobzol. Mkbszc 7 wharw thc galva`c`t dkobzol jck`b c}kdc`gc maz dcvc`dc`gkcw ola`b thc wamtrozc galva`c`tw thot ga`wtktstc thc LBKWV Y4;\. O galva`c`t go` jc o` cxcgstojec% waszgc gadc% jk`oz{ gadc% ctg. K` mogt% o galva`c`t zcvzcwc`tw c}cz{ vh{wkgoe o`d zcveogcojec vozt am o w{wtcl thot ga`mazlw ta% o`d vza}kdcw% thc zcoek~otka` am o wct am k`tczmogcw. Thc lok` galva`c`tw ozc  Lajkec Bcabzovhkg K`mazlotksa` W{wtcl Veotmazl Veotmazl (LBKWV+> O BVW K`mazlotka` … (O. Ojdcekeoh+

?48[email protected]> :68;,7:;;

dcdsgcd mzal oee am thc vzcgcdk`b wtsd{. Cogh towi how ktw ar` hslo`,galvstcz k`tczmogc. Thcwc oee k`tczmogcw swcd j{ thc swcz% ozc ga`tzaeecd mzal thc lok` BSK towiw. A` thc athcz ho`d% thc doto ozc wtazcd k` o eagoe lajkec dotojowc gzcotcd j{ lco`w am dotojowc galva`c`t Y4=\. Rc ho}c zcvzcwc`tcd thc eottcz k` zceotka` rkth o wtazobc waszgc. K`dccd% thc BVW% Lov!klobc }kcr o`d golczo galva`c`tw ozc oewa zcvzcwc`tcd.

Mkbszc 7 LBKWV galva`c`t dkobzol Thc vszvawc am dcvea{lc`t }kcr kw ta whar cogh vh{wkgoe ceclc`t am thc w{wtcl ozghktcgtszc. Whark`b thc vh{wkgoe ga`mkbszotka` am dkmmczc`t zs`,tklc vzagcwwk`b ceclc`tw thot toic vozt k` cxcgstk`b thc w{wtcl% ow rcee ow thc galva`c`t k`wto`gcw thot thc{ wsvvazt. C}cz{ ogtaz!swcz how hkw az hcz ar` lajkec gekc`t thot kw o VDO lo{jc ga``cgtcd ta thc wcz}cz am thc azbo`k~otka`. K` voztkgseoz% thkw lajkec dc}kgc ga`tok`w thc LBKWV ovvekgotka` Y48\. Ow zcbozdw thc W _E wcz}cz GC% kt hawtw thc doto ow rcee ow thc dotojowcw Y4;\. Thkw c`tokew o Rk`darw Lajkec = w{wtcl. =. ZCWSETW [email protected] TCWTW =.?. Dc}ceavcz‛w s`kt tcwt vhowc

Thc dc}ceavcz tcwt kw vczmazlcd j{ thc dc}ceavcz ta loic gcztok` thc w{wtcl‘w vczmazlo`gc. Mkzwte{ cogh s`kt galva`c`t kw tcwtcd k` kwaeotka` mzal thc athczw swk`b ogtsoe k `vstw o`d thc` thc s`ktw ozc k`tcbzotcd tabcthcz k`ta thc rhaec w{wtcl o`d tcwtcd obok`. Thkw kw ta c`wszc thot thc w{wtcl zcqskzclc`tw k` tczlw am  ms`gtka`oekt{ ozc msemkeecd. Ow kt how jcc` lc`tka`cd cozekcz k` thc bc`czoe k`tzadsgtka`% thc lok` ajncgtk}c am  thkw razi kw ta dc}ceav o veotmazl thot go` ga`}c`kc`te{ jc swcd ta ogqskzc wvotkoe doto o`d jc ojec ta wtazc% cdkt o`d svdotc doto k` o eagoe LDJ rkth thc swc am BVW zcgck}cz Y48\. Thc mk`oe vzadsgt whased jc o wklvec dotojowc rkth vawwkjkekt{ ta dkwwclk`otc o lov o`d klobc% o`d ta cxveazc thc golczo ow rcee. Thc }ozkasw galva`c`tw am thc veotmazl tcwtcd galvzkwc am thc dotojowc k`tczmogcw% thc BVW galva`c`t% thc lov o`d klobc dkwveo{k`b o`d thc golczo galva`c`t Y4;\. =.:. Dc}ceavk`b o`d tcwtk`b LBKWV k`tczmogcw Thc lajkec swcz k`tczmogcw rczc dcwkb`cd swk`b ]kwsoe Wtsdka :668 rkth [email protected] Galvogt Mzolcrazi. O gswtalk~cd k`tczmogc rkth thkw eowt ga`wkwtw am a`c az lazc mazlw. O mazl ga`wkwtw oewa am vobcw o`d vo`cew rhkgh go` oewa jc a`c az lazc ow rcee. O vobc ga`tok`w ga`tzae jstta`w o`d jax tcxt rhkgh oggcvtw ogtka`w o`d k`vstw% hc`gc cxcgstc ms`gtka`w. C}cz{ vozt am thc mazl o`d vobc k`tczmogc how tktecw ta dcwgzkjc thc ms`gtka`oekt{ thc{ ozc vszvaztcd ta vczmazl. K` wsvvazt am thkw dc}ceavlc`t% thc lajkec bzovhkgoe k`tczmogc thot ovvcozw rhc` LBKWV kw eaodcd kw thc lok` k`tczmogc (Mkbszc 4o+% k`ta rhkgh oee thc athcz k`tczmogcw rczc jsket. Ga`gcz`k`b dotojowc k`tczmogcw% masz lok` k`tczmogc m azlw rczc jsket> thc –OddDoto (Mkbszc 4j+ k`tczmogc ta gzcotc az odd o dotojowc o`d!az tojec% }oekdotka` am thkw avczotka` kw zcoek~cd j{ thc ai jstta`% thc –Zcodk`b doto” k`tczmogc (Mkbszc 4g+ vczlktw zcodk`b doto ta dotojowc thzasbh c`tz{ mkcedw o`d o` ai j stta` am  ga`mkzlotka`% thc –BVW8QK`ma” k`tczmogc (Mkbszc 4d+ oeearw thc zcodk`b BVW doto o`d dkwveo{k`b thcl.

[email protected] ]ae. ?% @a. @a. :% Ns`c :6?:> ?46 ‗ ?3?

[email protected]

[email protected]> :68;,7:;;

(o+ Towiw Mazl

(j+ Odd Doto Mazl

(g+ Cdktk`b doto mazl?4;

(d+ BVW k`mazlotka` mazl

Mkbszc 4 LBKWV‘w lok` o`d dotojowc k`tczmogcw Thc klveclc`totka` o`d tcwtk`b am thc LBKWV ho}c jcc` dcwkb`cd o`d dc}ceavcd. Ic{ ceclc`tw ta jc klveclc`tcd ola`b athczw k` thc ga`gcvtsoe ladce ozc> thc bzovhkgoe swcz k`tczmogc maz thc lajkec gekc`t o`d thc dkmmczc`t galva`c`tw am wcz}kgcw9 thc eagoe dotojowc% thc swc am BVW K`tczlcdkotc Dzk}cz (BVWKD+ maz gaeecgtk`b BVW k`mazlotka`% thc }cgtaz!zowtcz lov o`d klobcw }kwsoek~otka`% ow rcee ow thc golczo ms`gtka`k`b. Klveclc`tk`b thc veotmazl% thc wamtrozc% thc hozdrozc o`d thc vzabzollk`b eo`bsobcw. Thc vzcvozotka`w am thc cljcddcd dotojowc ta lo`kvseotc doto j{ ro{ am vzabzollk`b% o`d thc mkzwt veotmazl tcwtk`b ozc oewa dkwgswwcd. Ovvekgotka` zcwsetw am LBKWV> BKW veotmazl% swc gowcw> k+ S`k}czwkt{ Ojdceloeci  Cwwoodk (SOC+ k`wtktstka`w wvotkoe zcmczc`gcw% kk+ govogktkcw o`d rcoi`cww vak`tw wtsd{9 To`bkcz Aed Lcdk`o (Ho{ J`k [cdcz+% o`d kkk+ klobc bcazcmczc`gk`b am s`k}czwkt{ golvsw k` To`bkcz ho}c jcc` vzcwc`tcd. 2.

[email protected]@ C}c` thasbh ga`gck}cd maz o vzancgt dcoek`b rkth thc ovvekgotka` am k`tcbzotka` am BKW o`d BVW k` lajkec w{wtclw% LBKWV kw wsktojec maz athcz mkcedw. Ktw wtzsgtszc oeearw gzcotk`b o`d lo`kvseotk`b eagoe dotojowcw o`d cxveazk`b lo`{ wcz}kgcw. LBKWV how jcc` tcwtcd k` azdcz ta }czkm{ ktw swojkekt{ rkth ho`d,hced dc}kgcw wvcgkmkgoee{ Vagict VG (o`d Wloztvha`c k` vzagcww+. Lazca}cz% thc ovvekgotka` row msee{ tcwtcd a` Rk`darw Lajkec 3 o`d = Geowwkg Clseotaz o`d a` Tzkljec Ns`a WG VDO. Wvotkoe doto ogqskwktka` o`d lo`obclc`t ozc klvazto`t owwctw ta BKW vzancgt dc}ceavlc`t. Kt% thczcmazc% `ccdw vzavcz gaeecgtka` lcgho`kwl o`d vzogtkgoe w{wtcl. Thczc ho}c oezcod{ cxkwtcd lo`{ vzadsgtw% jst thcwc da `at toic` k` ga`wkdczotka` thc eagoe LDJ% cxgcvt ekttec gallczgkoe waestka`w. Thkw razi golc ast rkth swcz k`tczmogcw rkthk` thc LBKW veotmazl ta vza}kdc thkw ga`gcz` o`d ta odd athcz wcz}kgcw. [email protected]@TW

Thkw razi row wsvvaztcd k` vozt j{ thc Lk`kwtz{ maz Hkbhcz Cdsgotka`% Lo`obclc`t Tzok`k`b o`d

Wgkc`tkmkg Zcwcozgh s`dcz GWVT Bzo`tw maz –K`tcbzotka` o`d ovvekgotka` am BKW o`d BVW a` lajkec w{wtclw” o`d –Od,hag rkzcecww wc`waz `ctraziw maz zclatc wc`wk`b oebazkth l }oekdotka`” vzancgtw. [email protected] Y?\

Y:\

Y7\ Y4\ Y3\

O. Ojdcekeoh o`d Z. @oasmoe% ""LBKWV> K`tcbzotcd K`tcbzotcd Mzolcrazi Jowcd a` BVW maz Wvotkoe Doto Ogqskwktka`% Lo`obclc`t o`d Bca}kwsoek~otka`%"" K`tcz`otka`oe Nasz`oe am C`bk`cczk`b Wgkc`gc o`d Tcgh`aeab{% :6??97(=+>37==,86. O. Ojdcekeoh% o`d Z. @oasmoe% ""Dcwkb` o`d Dc}ceavlc`t am o Lajkec Bcabzovhkg K`mazlotka` K`mazlotka` W{wtcl Veotmazl (LBKWV+ Jowcd a` BVW Tcgh`aeab{ Tcgh`aeab{ maz Wvotkoe Doto Ogqskwktka`% Lo`obclc`t o`d Bca}kwsoekwotka`> Bca}kwsoekwotka`> Lsetk, stkekwotka` K`tczmogc""% :6??. B.Nowa`% ""SLE maz Lo`obczw%"" ??4. :663. W.E.Loztk`%""SLE Ovvekcd> O [email protected] Vczwvcgtk}c%"" :664. O. Ojdcekeoh% ct oe.% ""Tarozdw o Lajkec BKW Razimear maz Wvotkoe Doto Lo`obclc`t o`d Bca,}kwsoek~otka` Waestka`w%""Lawgar , Zswwko> 4th K`tcz`otka`oe Ga`mczc`gc *Cozth mzal Wvogc , thc Lawt Cmmcgtk}c Waestka`w*9 :66;.

 Lajkec Bcabzovhkg K`mazlotksa` W{wtcl Veotmazl Veotmazl (LBKWV+> O BVW K`mazlotka` … (O. Ojdcekeoh+?36 Y=\ Y2\

Y8\ Y;\

Y?6\ Y??\ Y?:\

Y?7\ Y?4\ Y?3\ Y?=\ Y?2\ Y?8\ Y?;\ Y:6\ Y:?\

Y::\ Y:7\ Y:4\ Y:3\ Y:=\ Y:2\ Y:8\ Y:;\ Y76\ Y7?\ Y7:\ Y77\ Y74\ Y73\ Y7=\ Y72\ Y78\ Y7;\ Y46\ Y4?\ Y4:\ Y47\

[email protected]> :68;,7:;;

O. Ojdcekeoh% ct oe.% ""Dc}ceavlc`t am o Lajkec BKW Veotmazl swk`b Rcj Wcz}kgcw Tcgh`aeabkcw> Wvotkoe doto Lo`obclc`t o`d Bca}kwsoekwotka`%"" Oe ihajoz , Wosdk Ozojko> 3th @otka`oe BKW W{lvawksl9 :6?6. O. Ojdcekeoh% ct oe.% ""Dctczlk`otka` am Govogktkcw o`d Rcoi`cwwcw Wktcw swk`b BKW o`d Lajkec BKW Veotmazl> To`bkcz Aed Lcdk`o (Ho{ J`k [cdcz+ Gowc Wtsd{%"" Oebcgkzow (Godk~+ , Cwvok`> CszaLcdktczzo`co` Wgkc`tkmkg Ga`bzcww a` C`bk`cczk`b9 :6??. O. Ojdcekeoh% ct oe.% ""Wvotkoe Doto Gaeecgtka` jowcd a` BVW> LBKWV,Lajkec BKW Veotmazl Dc}ceavlc`t%"" k`> CszaLcdktczzo`co` Wgkc`tkmkg Ga`bzcww a` C`bk`cczk`b9 :6??. Oebcgkzow (Godk , Cwvok` L.H. Twas o`d G.H.Ws`% ""Lajkec BKWcz}kgcw Ovvekgotka`w k` k` ghovtcz k` D{`olkg o`d Lajkec BKW> K`}cwtkbotk`b Gho`bc k` Wvogc o`d Tklc%"" (cdktcd j{ Dzslla`d% N% Jkeec`% Z.% Mazzcwt% D. o`d Naoa% Cd. :66=. vsjekwhcd j{ To{eaz - Mzo`gkw. (K``a}otka`w k` BKW jaai wczkcw+% vv. :?7,:7="". :?7,:7="". :662. I. @a}oi% ""Lajkec Lovvk`b Tcgh`aeab{ maz maz BKW BKW Doto Gaeecgtka`%"" VC-ZW ?;;39]ae.=?(@a.3+>4;7,36?. H. I. Io`b% I.N. Ek% ""O Mzolcrazi maz D{`olkg Svdotcw am Lov Doto k` Lajkec Dc}kgcw. Eoswo``c> Eoswo``c> Wvzk`bcz. :663 v. ==,22. D. O. Bzcn`cz,Jz~c~k`wio% ct oe.% ""Mzal Lajkec Lovvk`b ta Tcecbcak`mazlotkgw> Vozodkbl Wh kmt k` Bcawvotkoe Doto Ogqskwktka`% Vzagcwwk`b% o`d Lo`obclc`%"". Vhatabzollctzkg C`bk`cczk`b - Zclatc Wc`wk`b% :664926(:+>?;2,:?6. W. Vkctkeo o`d L. Rkeekolw% ""Lajkec eagotka` ovvekgotka`w o`d c`ojek`b tcgh`aeabkcw%"" Vazteo`d% Azcba` (K`wtktstc am @o}kbotka`% Mokzmox% ]kzbk`ko+% :66: v. 783,;3. L. Loeekgi% "" Lajkec o`d Rkzcecww Dcwkb` Cwwc`tkoew%"" Rkec{ Vsjekwhk`b% K`g.9 :667. I. Io,rok o`d W.Rc`,~ha`b% ""O wtsd{ am D{`olkg Dotojowc k` Lajkec BKW%"" Attoro :66:. V. ^ha`b,Zc`% T. Lk`b,hwko`b% ""K`tcz`ct BKW> dkwtzkjstcd bcabzovhkg k`mazlotka` wcz}kgcw maz thc K`tcz`ct o`d rkzcecww `ctraziw%"" :667. D .Ek% ct oe.% ""Thc Tcgh`kqsc K`tcbzotka` am thc Wvotkoe K`mazlotka` o`d Lajkec Galls`kgotka`%"" Bcalotkgw o`d K`mazlotka` Wgkc`gc am Rsho` S`k}czwkt{ :66:9:2(?+>?,=. O. Jzklkgaljc Jzklkgaljc o`d E. E. [o`b% ""Lajkec Wvogc,Tklc C`}ceavcw maz Eagotka`,Jowcd Wcz}kgcw%"" Tzo`wogtka`w k` BKW :66=9?6(?+>3,:7. O. Eckgi% ""BVW Wotceektc Wsz}c{k`b. Wsz}c{k`b. Wcga`d Cdktka`%"" cd. Nah` Rkec{ Rkec{ - Wa`w% ?;;3. C. Thalvwa`% ""K`tcbzotk`b VDO% BVW o`d BKW Tcgh`aeabkcw maz Lajkec Tzommkg Doto Ogqskwktka`%"" Wrcdc`> KT KT S`k}czwkt{ am Batcjazb (LWg thcwkw+. :66:. [. Xsc% ct oe.% ""Tcecbcavzagcwwk`b> Thc k`tcbzotka` am zclatc wc`wk`b% bcabzovhkg k`mazlotka` w{wtcl (BKW+% Beajoe Vawktka`k`b W{wtcl (BVW+ o`d tcecgalls`kgotka`%"" K`tcz`otka`oe Nasz`oe am Zclatc Wc`wk`b% :66:9 :7(;+>?83?,;7. M.Ogiczlo`` o`d H.Wghodc% ""Ovvekgotka` am BVW maz Oczkoe Oczkoe Tzko`bseotka`%"" VC-ZW ?;;793;% @a.??>?=:3,7:. I.Nogajwc`% ""Gazzcgtka` am BVW BVW O`tc``o Vawktka` maz maz Galjk`cd Galjk`cd Jeagi Odnswtlc`t%"" ?;;7 v. ?3:,8. D. G. Lczgho`t% ""Okzjaz`c ""Okzjaz`c BVW,Vhatabzollctz{ maz Tzo`wvaztotka`W{wtclw%"" ?;;4 v. 7;:,3. C. Ioveo`% ""S`dczwto`dk`b BVW> Vzk`gkvecw - Ovvekgotka`w%"" Jawta` Ea`da`> Oztcgh Haswc Vsjekwhczw9 ?;;=. C. Gozaek`c% Gozaek`c% ""BVW vawktka`k`b bskdc%"" @otszoe Zcwaszgcw Go`odo9 ?;;7. Zcvazt @a.> @otszoe Zcwaszgcw Go`odo. I. C% Gt O% R. R% R% I. L.% ""K`tcbzotk`b Dkmmczc`tkoe BVW doto k`ta o` Cljcddcd Cljcddcd BKW o`d ktw Ovvekgotka` ta K`malajkekt{ o`d @o}kbotka`%"" Bczlo`{ :66?. Z. Ek% ct oe.% ""K`tcbzotcd BVW o`d Zceotcd Tcgh`aeabkcw maz Zovkd Doto Ogqskwktka`%"" BKW Razed % 4?,47. ?;;4. D.Owhjzaai o`d T.Wtoz`cz% T.Wtoz`cz% ""Swk`b bvw ta ecoz` wkb`kmkgo`t eagotka`w o`d vzcdkgt la}clc`t ogzaww lsetkvec swczw%"" Vczwa`oe o`d Sjkqsktasw Galvstk`b% :66792(3+>:23,8=. J. Do}kd% ""Wamtrozc Dcwkb`%"" Zcodk`b% Zcodk`b% LO> Oddkwa`,Rcwec{% ?;;7. B. E.Joww% ct oe.% ""WOOL> O Lcthad maz O`oe{~k`b th c Vzavcztkcw am Wamtrozc Ozghktcgtszcw%"" Wazzc`ta % Ktoe{% Lo{ ?=,:?% Eaw Oeolktaw% GO> KCCC Galvstcz Wagkct{ Vzcww% ?;;4 v. 8?,;6. N. Jszbc% ct oe.% ""Zotka`oec,Jowcd Wamtrozc C`bk`cczk`b%"" Wvzk`bcz,]czeob9 :668. H.C. Ol`a`% ""O Thcaz{ am Ajncgt,Azkc`tcd Dcwkb`%"" Dcwkb`%"" K`mazlotka` W{wtclw Mza`tkczw 4>4% :66:972;,;?. D. Bozeo` o`d L. Whor% ""O` K`tzadsgtka` ta Wamtrozc Ozghktcgtszc.Od}o`gcw k` Wamtrozc C`bk`cczk`b o`d I`arecdbc C`bk`cczk`b%"" Zk}cz Cdbc% @N> Razed Wgkc`tkmkg Vsjekwhk`b Galvo`{% ?;;7. D. Gaeclo`% ct oe.% ""Ajncgt,azkc`tcd Dc}ceavlc`t > Thc Mswka` Lcthad%"" Svvcz Woddec Zk}cz% @N% SWO> C`becraad Gekmmw9 ?;;4. L. Gha`aecw o`d T. _sotzo`k% ""Wsggccdk`b rkth thc Jaagh o`d ALT Lcthadw o Vzogtkgoe Ovvzaogh%"" Ovvzaogh%"" Eagiccd Loztk` Od}o`gcd Ga`gcvtw Gc`tzc% Zotka`oe Wamtrozc Gazvazotka`9 ? ;;=. I.R.Dczz% ""Ovve{k`b ALT> O Vzogtkgoe Wtcv,j{,Wtcv Bskdc ta Swk`b thc Ajncgt Ladcek`b Tcgh`kqsc%"" @cr [azi> WKBW Jaaiw9 ?;;3. O. Gozlkghoce% Gozlkghoce% ""Ajncgt Dc}ceavlc`t Lcthadw% Od}o`gcw k` ajncgt Tcgh`aeab{%"" Wastholvta`% SI% Ajncgt SI Etd. ?;;4. B. Jaagh% ""Ajncgt Azkc`tcd Dcwkb`%"" Zcdraad Gkt{% GO> Jc`nolk` Gsllk`bw9 ?;;?. C. Bollo% ct oe.% ""Dcwkb` Vottcz`w% Ceclc`tw am Ajncgt,Azkc`tcd Wamtrozc%"" ?68. ?;;3. K. Jzogic` o`d G.Rcjwtcz% ""K`mazlotka` Tcgh`aeab{ k` Bcabzovh{ o`d Veo``k`b% k`gesdk`b vzk`gkvecw am BKW%"" Ea`da`> Zastecdbc> ?;;6. T. Howwo`% ct oe.% ""Jzkdbk`b Eo`d,jowcd Lajkec Lovvk`b Swk`b Vhatabzollctzkg Odnswtlc`tw%"" Loz`c,eo, ]oeeëc% Mzo`gc. :66=. V. Bazda`% ""O` K`tzadsgtka` ta thc Tcgh`aeab{ Lajkec Lovvk`b W{wtclw%"" W{wtclw%"" Bcak`mazlotkgw% 7:,47 . :6?6

[email protected] ]ae. ?% @a. @a. :% Ns`c :6?:> ?46 ‗ ?3?

[email protected] Y44\ Y43\ Y4=\ Y42\ Y48\ Y4;\ Y36\ Y3?\ Y3:\ Y37\ Y34\ Y33\

[email protected]> :68;,7:;;?3?

E. Zajczt% ""Thc beajoe lozict maz [email protected] k` BKW lovvk`b lovvk`b :66;,:6?7%"" Vawktka` A`c Ga`wsetk`b :6?6. Gaeazoda Dcvoztlc`t am Tzo`wvaztotka`% ""[email protected] Wsz}c{%"" Wsz}c{%"" :668. N. Haeekdo{% ct oe.% % ""Veo``cd dkwga``cgtka`w maz lajkec dotojowcw%"" O.C :666 v. ?=3,2:. V. Hëzasx o`d N.Iasjo% ""BVW Vzcgkwc Vak`t Vawktka`k`b rkth o Dkmmczc`gc%"" Attoro% A`tozka% Go`odo% ?;;3. L. Nogi o`d L. Lkic% ""Thc ""Thc Zaec am BVW BVW o`d Lajkec BKW Tcgh`aeab{ k` Bcawvotkoe K`mzowtzsgtszc Gzcotka` maz maz @otka`oe Ar`czwhkv Lovvk`b Vzabzolw k` Dc}ceavk`b Gas`tzkcw%"" Wo` O`ta`ka% Tcxow :66=. D. Jozjozo% ""Lajkec Galvstk`b o`d Dotojowcw,O Wsz}c{%"" KCCC TIDC ?;;;9??(?+>?68,?2. J.[.T. Nolcw% "" Ms`dolc`toew am Beajoe Vawktka`k`b W{wtcl Zcgck}czw> O Wamtrozc Ovvzaogh%"" Nah` Rkec{ Rkec{ Wa`w% K`g9 :666. Tzkljec% ""Har BVW raziw1%"" httv>!!rr:.tzkljec.gal!bvwQtstazkoe!harbvw.owvx. :6??. N. Zsljosbh% ct oe.% ""Ajncgt,Azkc`tcd Ladcek`b o`d Dcwkb`%"" C`becraad Gekmmw% @N> Vzc`tkgc,Hoee9 ?;;?. CWZK% ""OzgVod> Lajkec BKW%"" httv>!!rrr.cwzk.gal!ekjzoz{!rhktcvovczw!vdmw!ozgvod.vdm . :664. W. Whklo`a% ct oe.% ""Ovvekgotka` am lajkec lovvk`b tcgh`aeab{ o`d zcoe tklc BKW maz sjkqsktasw wagkct{%"" Vodso% Ktoe{ :662. B. Zctwghcz% Zctwghcz% ""Sjkqsktasw vawktka`k`b waestka`w maz vcdcwtzko` `o}kbotka`%"" Vodso% Ktoe{ :662.

JKABZOVH[ AM OSTHAZW Ojdcekeoh O~{ot zcgck}cd thc dcbzcc k` K`mazlotkgw% Cecgtza`kgw% Cecgtzatcgh`kgw% o`d Ostalotkgw (KCCO+ o`d L.W. dcbzcc k` Jkak`mazlotkgw mzal S`k}czwkt{ Ojdceloeci Cwwoodk (SOC+% Tctso`% Lazagga% k` ?;;3 o`d :664 zcwvcgtk}ce{. Gszzc`te{% hc kw o lcljcz am Zclatc, Wc`wk`b - Lajkec,BKW S`kt!Tcecgalw K``a}otka` - C`bk`cczk`b Zcwcozgh bzasv. Hkw zcwcozgh k`tczcwtw k`gesdc zclatc wc`wk`b% wvotkatclvazoe wtsdkcw am thczloe k`mzozcd wotceektc klobcz{ am  thc cozth‘w wszmogc o`d thc dc}ceavlc`t am zclatc wc`wk`b lcthadw maz eo`d ga}c d{`olkg la`ktazk`b% BKW o`d Lajkec BKW. @oasmoe Zokwwas`k zcgck}cd thc L.W.% o`d Vh.D. dcbzccw k` vh{wkgw mzal thc S`k}czwkt{ am  ]oec`gko% Wvok`% k` ?;;2% o`d ?;;;% zcwvcgtk}ce{. Hc how jcc` o Vzamcwwaz am vh{wkgw o`d zclatc wc`wk`b ot thc @otka`oe C`bk`cczk`b Wghaae maz Ovvekcd Wgkc`gcw am thc S`k}czwkt{ Ojdceloeci  Cwwoodk (SOC+ am Tctso`% wk`gc :667. Hc kw oewa hcodk`b thc K``a}otka` - Tcecgalw C`bk`cczk`b zcwcozgh bzasv ot thc SOC% zcwva`wkjec am thc Zclatc Wc`wk`b - Lajkec BKW s`kt. Hkw zcwcozgh k` tczcwtw k`gesdc otlawvhczkg gazzcgtka` k` }kwkjec o`d k`mzozcd dalok`w% thc zctzkc}oe am clkwwk}kt{ o`d ws zmogc tclvczotszc mzal wotceektc klobc% hsbc zclatc wc`wk`b galvstotka`w% Lajkec BKW% Odhag `ctraziw o`d thc dc}ceavlc`t am zclatc wc`wk`b lcthadw maz eo`d ga}cz d{`olkg la`ktazk`b. @k~oz Jc` Oghhoj zcgck}cd thc dcbzcc k` K`mazlotkgw% Ce cgtza`kgw% Cecgtzatcgh`kgw% o`d Ostalotkgw (KCCO+ o`d L.W. dcbzcc k` Jkak`mazlo tkgw mzal mzal S`k}czwkt{ Ojdceloeci Cwwoodk (SOC+% Tctso`% Lazagga% k` ?;;3 o`d :664 zcwvcgtk}ce{. Gszzc`te{% hc kw o lcljcz am Zclatc, Wc`wk`b - Lajkec,BKW S`kt!Tcecgalw K``a}otka` - C`bk`cczk`b Zcwcozgh bzasv. Hkw vzcwc`t zcwcozgh k`gesdc zclatc wc`wk`b lsetktclvazoe o`d wvotkatclvazoe wtsdkcw am thczloe k`mzozcd wotceektc klobcz{ am thc cozth‘w wszmogc% thc k`,wkts EWT lcowszclc`tw o`d thc dc}ceavlc`t am  zclatc wc`wk`b lcthadw maz eo`d ga}c d{`olkg la`ktazk`b. Kt k`gesdcw oewa% Bzkd galvstk`b% Lsetkthzcodk`b% BVBVS% hozdrozc o`d wamtrozc lcthadw maz tklc galvstk`b avtklk~otka`w. Laholod Eohzoaso zcgck}cd thc dcbzcc k` Ghclkwtz{ o`d L.W. dcbzcc k` Jkak`mazlotkgw mzal S`k}czwkt{ Ojdceloeci Cwwoodk (SOC+% Tctso`% Lazagga% k` ?;;: o`d :664 zcwvcgtk}ce{. Gszzc`te{% hc kw o lcljcz am Zclatc,Wc`wk`b - Lajkec,BKW S`kt!Tcecgalw K``a}o tka` C`bk`cczk`b Zcwcozgh bzasv. Hkw vzcwc`t k`}cwtkbotka`w k`gesdc zclatc wc`wk`b oebazkthlw%

thczloe k`mzozcd wotceektc klobcz{ am thc cozth‘w wszmogc o`d thc dc}ceavlc`t am zclatc wc`wk`b lcthadw maz eo`d ga}c d{`olkg la`ktazk`b o`d Bzkd galvstk`b.

Owood Ghohjas` ajtok`cd hkw dcbzcc mzal Gc`tzoe Wghaae am Oztw o`d Jswk`cwwcw k` Jzswwcew Jcebksl% L.W. k` Tcecgalls`kgotka` W{wtclw mzal S`k}czwkt{ Ojdceloeci Cwwoodk k` :66=. Hc row Lok`tc`o`gc zcwva`wkjec c`bk`ccz am zodkaeab{ o`d lcdkgoe klobk`b lotczkoew% ot [email protected] WCZ]KGC WCZ]KGC c`tczvzkwc Zojot,Lazagga% mzal ?;;3 ta :667. Gszzc`te{% hc kw o lcljcz am Zclatc,Wc`wk`b - Lajkec,BKW S`kt!Tcecgalw K``a}otka` - C`bk`cczk`b Zcwcozgh bzasv. Hkw gszzc`t ozcow am zcwcozgh ozc Rkzcecww Wc`waz @ctraziw% Zastk`b k` Od hag @ctrazi% @ctrazi Wcgszkt{% zclatc wc`wk`b% thc dc}ceavlc`t am zclatc wc`wk`b lcthadw maz eo`d ga}c d{`olkg la`ktazk`b o`d Bzkd galvstk`b.

 Lajkec Bcabzovhkg K`mazlotksa` W{wtcl Veotmazl Veotmazl (LBKWV+> O BVW K`mazlotka` … (O. Ojdcekeoh+

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close