of 3

NRD Kit

Published on last month | Categories: Documents | Downloads: 3 | Comments: 0
191 views

Comments

Content

009

NRD Van (tcp/ip) Van (tcp/ip) NRD Kit (News Reality Development Kit) je mreæni alat za proizvodnju i objavljivanje medijskih sadræaja. NRD Kit takoer educira svoje korisnike i recipijente sadræaja o razlici izmeu reprezentacije podataka i podataka samih, kao i o vaænosti poznavanja i pristupa izvornom programskom programsko m kodu. Korisnici NRD Kita su proizvoaËi vijesti i priËa. Oni koriste NRD Kit kako bi na osobit naËin pridobili paænju obiËnog, dobrohotnogg korisnika interneta. dobrohotno i nterneta. NRD Kit je vrlo jednostavan za koriπtenje i unos novih sadræaja. Dominantna kultura interakcije Ëovjeka i stroja pogoduje i postavlja za svoj cilj neznanje obiËnog korisnika, a zajedno sa njegovom neutaæivom glau za senzacijama ostvaruje preduvjete za predvidljivu recepciju sadræaja formatiranih NRD Kitom. Za formatiranje svojih sadræaja NRD Kit koristi adresni prostor i izgled postojeÊih internet stranica. Kredibilitet, vjerodostojnost, objektivnost i neutralnost reprezentirane njihovim izgledom i imenom pruæaju prostor za igru i kreaciju NRD Kit korisnicima. MoguÊnost MoguÊnost njihovog meusobnog hipertekstualnog ispreplitanja, vrlo rijetka u stvarnosti, pruæa i moguÊnost potpuno novih doæivljaja identiteta identiteta tih etabliranih veliËina. Za posrednika u tom procesu izabran je najkoriπteniji web preglednik na najkoriπtenijem operativnom sustavu danaπnjice. NRD Kit je slobodan softver objavljen pod GNU GPL-om na URL: www.picigin.net razvijen na GNU/Linuxu, pisan u Pythonu, a baziran na Twisted network frameworku i Nevow template engineu. Dodavanje novih predloæaka u bazu promjenjivih internet stranica trebao bi biti relativno lagan zadatak i za poËetnike u web tehnologijama. Prva interaktivna priËa u bazi je NRD Van-ov ‘homage’ subverzivnoj medijskoj umjetnosti, njenoj teorijskoj artikulaciji, te prije svega hakerskoj kulturi uopÊe. PriËa je nastala u veljaËi 2001. ■

82

Životopis: NRD Van (New Reality Development Van) je privremeno

utočište identiteta s također privremenim boravkom u prostoru TCP/IP-a. TCP/IP protokol usvojen je kao vojni standard (MIL STD) 1983. godine. TCP/IP baziran  je na Open System System Interconnect (OSI) Reference Modelu, standardu za opisivanje strukture i funkcije podatkovnih komunikacijskih protokola. Razvijen kako bi omogućio pouzdanu komunikaciju i u gotovo nemogućim uvjetima totalnog rata TCP/IP protokol ne poznaje koncept državnih granica, kao ni bilo koji oblik diskriminacije baziran na razlikama u pogledu rase, boje, spola,  jezika, vjeroispovvjeroispovijesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih okolnosti. Kada ne bude granica NRD Van će rado postati Volkswagen Caravan.

NRD Kit (verzija/version 2005)

The noun van has 4 meanings:

1. avant-garde, vanguard, van, new wave - (any creative group active in the innovation and application of new concepts and techniques in a given ∫eld (especially in the arts)) 2. vanguard, van (the leading units moving at the head of an army) 3. van, caravan - (a camper equipped with living quarters) 4. van - (a truck with an enclosed cargo space)

83

meanings:

1. avant-garde, vanguard, van, new wave - (any creative group active in the innovation and application of new concepts and techniques in a given ∫eld (especially in the arts)) 2. vanguard, van (the leading units moving at the head of an army) 3. van, caravan - (a camper equipped with living quarters) 4. van - (a truck with an enclosed cargo space)

85

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close