of 6

Pix firewall

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 6 | Comments: 0
93 views

Comments

Content


chapt er 1: Cour se Int r oduct ion


Trần Giáo: Lớp K3D_Khoa CNTT_ĐHTN
Thai Nguyen Cisco Networking Academy



Cisco Secure PIX
Firewall Advanced


Student Guide

Version 2.1
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San J ose, CA 95134-1706 USASinh viên thực hiện : Trần Giáo
Class : TNNA8
Thai Nguyen, 10 – 2008
Smith Nguyen Studio.
http:/ / www.facebook.com/ SmithNguyenStudio
chapt er 1: Cour se Int r oduct ion


Trần Giáo: Lớp K3D_Khoa CNTT_ĐHTN
Chương 1
GIỚI THIỆU KHÓA HỌCTổng quan
Chương này bao gồm những chủ đề sau:

 Mục tiêu của khóa học
 Nộ dung của khóa học
 Trách nhiệm của những người tham gia khóa học
 Quản lý chung
 Các ký hiệu đồ họa
 Lời giới thiệu từ những người tham gia khóa học
 Topo phòng lab
Smith Nguyen Studio.
http:/ / www.facebook.com/ SmithNguyenStudio
chapt er 1: Cour se Int r oduct ion


Trần Giáo: Lớp K3D_Khoa CNTT_ĐHTN
Mục tiêu của khóa học
Phần này sẽ giới thiệu về khóa học và mục tiêu của khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này bạn có thể thực hiện được những nhiệm vụ như
sau:
 Nhận biết các đặc tính của PIX Firewall, kiểu, các thành phần và lợi ích của
nó.
 Mô tả cách thức cài đặt PIX Firewall
 Nâng cấp phần mềm
 Cấu hình việc truy cập vào, ra thông qua PIX Firewall
 Cấu hình đa cổng trên PIX Firewall
 Cấu hình PIX Firewall như là một DHCP Server
 Cấu hình PIX Firewall như là một DHCP Client
 Cấu hình PIX Firewall để gửi thông điệp đến một Server Syslog
 Khôi phục mật khẩu
 Cầu hình điều khiển việc truy cập và việc lọc thông tin trên PIX Firewall
 Cấu hình giao thức riêng biệt để xử lý trên PIX Firewall
 Cấu hình bộ phận bảo vệ sự tấn công và SSH
 Cấu hình AAA trên PIX Firewall
 Cấu hình và kiểm tra toàn bộ lỗi sử dụng PIX Firewall
 Cấu hình thiết lập các tính năng của IDS
 Cấu hình VPN site – to – site sử dụng PIX Firewall
 Cấu hình một VPN Client – to – PIX Firewall VPN
 Cài đặt trình quản lý thiết bị PIX Firewall và cài đặt nó để cấu hình PIX
Firewall
 Cấu hình hệ điều hành Cisco IOS firewall CBAC
 Cấu hình một proxy chứng thực với phần mềm hệ điều hành Cisco IOS

Nội dung của khóa học
Chương 1: Giới thiệu khóa học
Chương 2: An ninh mạng và thiết bị tường lửa PIX của Cisco
Chương 3: Công nghệ tường lửa PIX của Cisco
Smith Nguyen Studio.
http:/ / www.facebook.com/ SmithNguyenStudio
chapt er 1: Cour se Int r oduct ion


Trần Giáo: Lớp K3D_Khoa CNTT_ĐHTN
Chương 4: Nhận dạng thiết bị tường lửa PIX của Cisco
Chương 5: Cấu hình cơ bản PIX Firewall
Chương 6: Dịch trong PIX Firewall
Chương 7: Cấu hình đa cổng
Chương 8: Hỗ trợ giao thức cấu hình host động
Chương 9: Cấu hình Syslog
Chương 10: Cấu hình điều khiển truy cập và lọc thông tin
Chương 11: Điều khiển giao thức chuyên sâu
Chương 12: Bộ phận bảo vệ sự tấn công và phát hiện sự xâm nhập trái phép
Chương 13: Chứng thực, quyền hạn và tính toán việc cấu hình trên thiết bị tường
lửa PIX
Chương 14: Failover
Chương 15: Cấu hình VPN
Chương 16: Bảo trì hệ thống
Chương 17: Trình quản lý thiết bị PIX
Chương 18: Hệ điều hành tường lửa CISCO IOS Context – Based Cấu hình điều
khiển truy cập
Chương 19: Hệ điều hành CISCO IOS cấu hình Proxy chứng thực
Nhiệm vụ của những người tham gia
Nhiệm vụ của sinh viên
Hoàn thành các điều kiện
Tham gia thực hành trên
phòng lab
Đưa ra các vấn đề, câu hỏi
Cung cấp thông tin phàn hồi
Smith Nguyen Studio.
http:/ / www.facebook.com/ SmithNguyenStudio
chapt er 1: Cour se Int r oduct ion


Trần Giáo: Lớp K3D_Khoa CNTT_ĐHTN

Smith Nguyen Studio.
http:/ / www.facebook.com/ SmithNguyenStudio
chapt er 1: Cour se Int r oduct ion


Trần Giáo: Lớp K3D_Khoa CNTT_ĐHTN
Lab Topology
Phần này sẽ giải thích về lab topology được sử dụng trong khóa học này
Mỗi cặp sinh viên sẽ được gán cho một Pod. P trong lệnh cho biết số Pod của bạn.
Q trong lệnh cho biết số Pod của người tương đương với bạn

Smith Nguyen Studio.
http:/ / www.facebook.com/ SmithNguyenStudio

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close