of 9

Procedure BOND

Published on last month | Categories: Documents | Downloads: 8 | Comments: 0
315 views

Comments

Content

PROCEDURE ZA RESTARTOVANJE SERVERA

KBCnet serveri su zasnovani na CentOS platformi.  Neki serveri ne bi trebalo da se restartuju bez gasenja servisa koje nose.  NPR. Prilikom restarta masina koje sluze kao virtuelni kontejneri potrebno je iskljuciti virtuelne masine kako ne bi doslo do ostecenja fajl sistema na tim virtuelnim masinama. Servis koji za!teva cesci c esci restart je "sterisk. "sterisk je uradjen na osnovu #ri$bo$ platforme i moze se restartovati bez iskljucivanja servisa. ASTERISK MAIN OFFICE "dresa% &'.(''.&).(*) +ser% root Pass% #!eProp!et('&()*( , ste&&a('&( ASTERISK TELEKOM "dresa% &'.(''.&).&/ +ser% root Pass% #!eProp!et('&(/& ASTERISK LADJA "dresa% &'.(''.&./' +ser% root Pass% #!eProp!et('&('/ ASTERISK ZVEZDARA "dresa% &'.(''.&).&/ +ser% root Pass% #!eProp!et('&(/

Posto je prema 0vezdari napravljen 1o2P tunel moze da se desi da se servis ne vrati automatski. + tom slucaju proveriti ping prema racunaru sa 0vezdare na adresi &'.(''.(3).4'. +koliko ping  prolazi moze da se pridje masini prko SS5 sa 6ikrotik7a. Proveriti Proveriti mrezne interfejse interfejse komandom ifconfig . Racunar mora da ima dva mrezna interfejsa et!' i et!'%&( sa adresama &'.(''.(3).4' i &'.(''.&).&/ respektivno. "ko je i to u redu  proveriti rute komandom route. 8efault ruta bi trebalo da pokazuje na &'.(''.&).&(). +koliko to nije slucaj nego je defaultna ruta &'.(''.(3).& promeniti to sledecim komandama% route a efau!t g" #$%&$$%#'%#&'

a zatim izbrisati staru default rutu% route e!ete efau!t g" #$%&$$%&('%#

 Nakon toga bi trebalo da radi bez ikakvi! problema.

+koliko se javi problem seckanja ili nemogucnosti pozivanja trebalo bi proveriti 2S8N portove na "sterisku na ladji.  Nakon logovanja sa &'.(''.&./' ,user 2 pass9ord napisani iznad- kuca se komanda% )tri*+o*#%!oca!o,ain -./ a0teri01 2r

Koja pokrece asterisk konzolu. 0atim ukucati komande% tri*+o*#3CLI4,i0n 05o" 6ort # 7enter4 8E9IN STACK:LIST; 3 Port # T<6e T<6e TE TE Prot% PMP L&Lin1 UP L#Lin1;UP 8!oc1e;$ De+ug;$

Stanje bi trebalo da je kao gore prikazano :(:ink +P :&:ink%+P Ponoviti komandu za portove ( 3 i *. +koliko je rezultat komande za vise od jednog porta 8O;N% 8E9IN STACK:LIST; 3 Port # T<6e T<6e TE Prot% PMP L&Lin1 DO=N L#Lin1;DO=N 8!oc1e;$ De+ug;$

restartovati server.

8LISS

Bliss je R"82+S servis za autorizaciju korisnika. + momentu pisanja postoje ( servera od koji! se & aktivno koristi a drugi je u pripremi. +koliko dodje do poteskoca u radu potrebno je restartovati proces. 8LISS MAIN "dresa% &'.(''.&.&' +ser% root Pass% #!eProp!et('&('& 8LISS REVOLUCIJA Are0a; &').('4.)4.3* +ser% root Pass9ord % #!eProp!et('&( 8LISS TOSIN >u 6ri6re,i? "dresa% )&.(3*.&3(.44 +ser% root Pass% #!eProp!et('&(44

Provera da li je aktivan bliss%

60 a* @ gre6 +!i00

2zlaz komande bi trebalo da izgleda ovako% <root=bliss)4>' [email protected] ps a$  grep bliss &)/*  Sl &&%> DblissDcurrentDbliss ('/)) ptsD' SE '%'' grep bliss <root=bliss)4>' [email protected] ukoliko postoji samo jedan red% <root=bliss)4>' [email protected] ps a$  grep bliss ('/)) ptsD' SE '%'' grep bliss <root=bliss)4>' [email protected] Bliss nije aktivan i potrebno je pokrenuti ga. Pokrece se na sledeci nacin% kill broj procesa r, %!oc1  ,ora a 0e u1!oni r, fi!e c B+!i00Bcurrent %B+!i00 2+  pogledati da li je aktivan proces% <root=bliss)4>' [email protected] ps a$  grep bliss &)/*  Sl &&%> DblissDcurrentDbliss ('/)) ptsD' SE '%'' grep bliss <root=bliss)4>' za aktivnost blissa potrebno je proveriti portove Portove proveravamo komandom% net0tat 2natu6 @ gre6 +!i00

 Neop!odno je da vidimo sledece portove% <root=bliss)4>' [email protected] netstat 7navtup  grep bliss tcp ' ' '.'.'.'%//'' '.'.'.'%F tcp ' ' '.'.'.'%//'& '.'.'.'%F tcp ' ' '.'.'.'%//)) '.'.'.'%F udp ' ' '.'.'.'%&/&( '.'.'.'%F udp ' ' '.'.'.'%&/&3 '.'.'.'%F udp ' ' '.'.'.'%)'' '.'.'.'%F <root=bliss)4>' [email protected]

:2S#1N &)/*Dbliss :2S#1N &)/*Dbliss :2S#1N &)/*Dbliss &)/*Dbliss &)/*Dbliss &)/*Dbliss

+koliko su ti portovi prisutni bliss potpuno aktivan.

Drugi eo 6ri 8!i00 0ereru e a66< Co" 0,0 centar% Po1rece 0e i fo!era B+!i00B0,0

+koliko servis nije aktivan proveriti da li je pokrenut. 60 a* @ gre6 !"0

2zlaz bi trebalo da izgleda ovako% <root=bliss)4>' [email protected] ps a$  grep l9s &44'  Sl '%& .Dl9s 7b (')(' ptsD' SE '%'' grep l9s <root=bliss)4>' [email protected] +koliko postoji samo jedan red potrebno je pokrenuti servis% c B+!i00B0,0 %B0tart%05

 Nakon toga proveriti da li je proces aktivan. S6S servis salje poruke preko programa gnokii. ec5o Gte0tG @ gno1ii 0en0,0 H(#'(&$ 0,0c H(#$$$$'$$ MT;S 8ro 0eri0nog centra a SMS 6oru1e e H(#$$$$'$$% VIP 8ro 0eri0nog centra a SMS 6oru1e e H(# 610401

+koliko se pojave greske potrebno je proveriti da li gnokii vidi telefon.

gno1ii ientif<

2zvrsenje ove komande bi trebalo da bude brzo i bez zastoja a na kraju da prikaze sledece% Received message tGpe '4 2612 % 3>'*>'&'(''4 6anufacturer % S"6S+NH 1:1C#RON2CS CORPOR"#2ON 6odel % SH57I('' Product name % SH57I(''

Revision % I(''6KHK& Serial device% closing device <root=bliss)4>' [email protected] +koliko se komanda izvrsava sporo i na kraju posle duzeg cekanja ne prikaze informacije o telefonu potrebno je poslati ekipu da resetuje telefon. 2sta provera vazi i za N"H2OS S1RJ1R i sms servis. IP; '#%&(%#(&%  9ate"a<; '#%&(%#(&%( SMS REVOLUCIJA%RS Tea,Vie"er ; '& 6a00; 1+cnet'&$#( Pa00 a u!a u "in 0erer 1+c' SMS 0erer >0,0%1+cnet%r0? IP; #$'%&$%'%($ Pa00;1+cnet'&$## >uaTTrofo!ioere ? !0u0+  P rovera da li se telefon vidi.

Slanje S6S ec!o testL  gammu sendsms #1M# '4'&3/'MMM S6S servis za korisnike pokrece gammu platforma. Hammu k omande su identicne kao i gnokii. +koliko servis ne radi potrebno je proveriti da li je aktivan sms deamon a to se radi komandom% 60 a* @ gre6 0,0

a izlaz bi trebalo da izgleda ovako% <root=sms [email protected] ps a$  grep smsd &(43  Ss >%>* gammu7smsd 7d 3'*(3 ptsD' SE '%'' grep smsd <root=sms [email protected] +koliko postoji samo jedan red potrebno je pokrenuti servis ga,,u0,0 2ien

 Nakon toga proveriti da li je servis pokrenut. 6oguce je proveriti i poruke koje jos nisu poslate a to se radi komandom% !0 BarB06oo!B0,0Bout+o*B ! @ "c 2!

Broj koji se dobije u rezultatu umanjen za & je broj poruka koje cekaju slanje.

+koliko poruke i dalje ne idu a servis je aktivan potrebno je proveriti da li deamon vidi telefon. 0austiviti deamon sledecom komandom% 61i!! ga,,u0,0

 proveriti da li je aktivan na gore opisan nacin a zatim proveriti da li je deamon vidi telefon komandom% ga,,u ientif< a izlaz bi trebalo da prikaze sledece% <root=sms [email protected] gammu 77identifG 8evice % DdevDttG"C6' 6anufacturer % Samsung 6odel % unkno9n ,SH57I(''irm9are % I(''6KHK& 2612 % 3>'*>'&'('&(>3 S26 26S2 % ((''>&&>&&**3'& <root=sms [email protected] +koliko se ne prikaze identifikacija telefona i komanda predugo traje potrebno je resetovati telefon.  Nakon toga ponovo pokrenuti deamon% ga,,u0,0 

i proveriti da li je pokrenut.  Na S6S serveru se takodje nalazi i aplikacija za automatsko unosenje izvoda. +koliko servis ne radi proveriti da li je aktivan a ako nije pokrenuti ga. 60 a* @ gre6 ioi

a izlaz bi trebalo da izgleda ovako% <root=sms [email protected] ps a$  grep izvodi &*'3&  Ss '%'' SCR11N 7" 7m 7d 7S izvodi pGt!on(. manage.pG runserver  '.'.'.'%/''' 3'4) ptsD' SE '%'' grep izvodi <root=sms [email protected] +koliko postoji samo jedan red potrebno je pokrenuti proces% %Bioi%05

zatim ponovo proveriti da li je proces aktivan.

RADIUS MANA9ER IP; #$'%&$%'%# U0er; a,in Pa00; ec5o te0t @ ga,,u 0en0,0 TEQT $QQQQQQQQ

NA9IOS IP #$%&$$%#%&$' U0er; root Pa00; T5ePro65et&$#&'$&

gnokii 77identifG nakon ove komande bi trebalo da ispise model telefona ako je sve uredu. Procedura provere slanja sms za nagios i za kravicu ec!o N"H2OS  gnokii 77sendsms '4*(&*'(&* 77smsc E3/&4&'*' & FFF Provera kroz ;inSCP Bu0rB!oca!Bnagio0BetcBo+ectB  pokrenemo file B5o0t%cfg Posle svake promene neop!odno je restartovati Nagios komandom 0erice nagio0 re0tart

FFF Provera kroz PuttG !0  okruzenje c Bu0rB!oca!Bnagio0BetcBo+ect0B i 5o0t%cfg Provera da li postoji neka greska u redu Bu0rB!oca!Bnagio0B+inBnagio0  Bu0erB!oca!Bnagio0BetcBnagio0%cfg

.Dstart.s! cd Ds!outcastDscTserv/'&' .Dstart.s!

PRVI TOPFM SERVER #$'%&$%'%## user% root  pass% #!eProp!et('&(&&

Pokrenuta su ( s!outcast servera. <root=topfm(srv [email protected] ps a$  grep scTser  (*(//  Sl )/%'( .DscTserv scTserv.conf  (*()3  Sl 3%3* .DscTserv/' scTserv/'.conf  (**3' ptsD' RE '%'' grep scTser  <root=topfm(srv [email protected] Pokrecu se% cd Ds!outcastDs!outcastD .Dstart.s! cd Ds!outcastDs!outcast/'D .Dstart/'.s!

DRU9I TOPFM SERVER #$'%&$%'%#& user% root  pass% #!eProp!et('&((&

Pokrenuto je 3 s!outcast servera. <root=topfm3 [email protected] ps a$  grep scTser  &4(* ptsD' SE '%'' grep scTser  (&'/'  Sl *(&>%'/ Ds!outcastDscTservT/'''D.DscTserv/''' scTservT/'''.conf  (&'/>  Sl 333%' Ds!outcastDscTservT/'&>D.DscTserv/'&> scTservT/'&>.conf  (&')'  Sl 3('%*/ Ds!outcastDscTservT/''>D.DscTserv/''> scTservT/''>.conf  <root=topfm3 [email protected] Pokrecu se sa% cd Ds!outcastDscTservT/'''D .Dstart/''' cd Ds!outcastDscTservT/''>D .Dstart/''>

cd Ds!outcastDscTservT/'&>D .Dstart/'&>

VoIP #$'%&$%'%&'  2 a,in  2 T5ePro65et&$#&#&$ Te!efoni Laa $##B(' '# '( $##B(' '# ' $##B(' '( $ $##B(' '( # Mo+i!ni; $&B&' ## i!i $#B (( &$$ Ka,ere a nag!eane +ani5 0tanica Tea, Vie"er ; ID; (* (> >&3 Pa00; 0te##a&$##

Sponsor Documents


Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close