of 1

Shaik Letter to Cm normal complaint to CM

Published on October 2017 | Categories: Documents | Downloads: 2 | Comments: 0
143 views

Comments

Content

12 Oct.2014 çdÉfßÄX æ×ÏíAí æÎÞÙNÆí, c/o Õß.®¢.ØÜà¢, æµÞ{çAÞ¿í, Éß.².ÉøáÕçÛøß_678686, ÉÞÜAÞ¿í ¼ßÜï Õß×Ï¢ :¥KcÞÇàÈæMG ØñÜJßæa ÉáÄßÏ Survey No. (Co-Relation) ÜÍcÎÞAáKÄßKí.

ØâºÈ : ÍÞ·ÉdÄ¢ ÈOV 100/1951 ¯_ÉGßµ, (¥ÈáÌtÎÞÏß æµÞ¿áJßGáIí) µáùáÕÞÏß, ¦ÏAÞ¿í ¥¢Ö¢, ¦ÜJâV ÄÞÜâAí, ÉÞÜAÞ¿í ¼ßÜï.

ØV:

¾ÞX æ×ÏíAíåæÎÞÙNÆí, 67_ÕÏTí, µÝß¾ µáæù ÕV×B{ÞÏß ÏâÉßÏßæÜ ÜAíæÈÞÏßW ÄÞÎØßAáK ²øá dÉÕÞØßÏÞÃ.å¥Õßæ¿ÄæK µÜïcÞâ µÝߺîí µá¿á¢ÌÕáÎÞÏß µÝß¾á çÉÞµáKá.åÉÞÜA¿í ¼ßÜï, ¦ÜJâV ÄÞÜâµí, ÉáÄáçAÞ¿í ÉFÞÏJí, çÎæÜ æÄøáÕßW ¦Ã ¼zØñÜÕá Õà¿á¢ ©UÄí.å¾ÞX 1967W ÉGÞ{JßW çºøÞX ÈÞ¿í ÕßGÄÞÃ.åÉGÞ{JßæÜ ØVÕàØí µÝß¾á.åÈÞ¿í Õßxí 12_ÕV×BZAí æÖ×¢ ÈÞGßçÜAí ÕKçMÞZ ¾BZAí ¥ºîÈbµÏßW ¥ÕµÞÖæMG Õà¿á¢ ØñÜÕᢠ¥ÈcÞÇàÈæMGÄÞà µIÄí.å®ÈßAí 3_ØæÙÞÆøßÎÞøá¢, øIí ØçÙÞÆøÈáÎÞÃáUÄí. ¾B{áæ¿ ¥ºîKí ÍÞ·ÉdÄÎÞÏß µßGßÏ 7_¯AçùÞ{¢ ÕøáK ÍâÎß ÕV×Bç{Þ{ÎÞÏß ¥ÈcÞÇàÈæMG ØñÜ¢ çµÞ¿ÄßÎá¶ÞLßø¢åÈàÄßçÄ¿ß çÉÞµáKÄßKíå ¦ ØñÜJßæa ÉáÄßÏ ØVçÕî ÈOV (ÉÝÏÄßæa Co-Relation) ¥Äßæa Øí浺îᢠ¦ÕÖcÎÞÏßÕKßøßAáKá.å§ÄçÈc×ߺîí ÕßçÜï¼í ³ËàØßÜᢠÎxí ùÕÈcâ ÕßÍÞ¸JßÜᢠçÈøßGᢠV¿à Îáç¸ÈÏᢠÕßÕø¢ çÄ¿ßÏæMÞZ (¥ÈáÌt¢ µÞÃâµ) ¥ÄßæMÞZ ÜÍcÎæÜïKÞÃâ ÎùáÉ¿ß µßGßÏÄí.åÎæxÞKí Éù¾Äí, ¨ ØñÜJßæa çºVKáµß¿AáK ØñÜJßæa ¯æÄCßÜᢠÉáÄßÏ ØVçÕ ÈOV µßGáçÎÞ ®Kí çÈÞAÞÈÞà .å®KÞW ¥çÄÞ¿í çºVKíµß¿AáK 3_4 ØñÜÏá¿Îµç{Þ¿í ¥çÈc×ߺîçMÞZ, ÈßÏεáøáAßÜÞÕáçÎÞ ®Kí ÍÏKí ¥ÕøÞøᢠÕßÕøBZ ÄøÞÈᢠοßAáKá. ¦ÏÄßÈÞW, ¨ ØñÜJßæa ÉáÄßÏ ØVæÕ ÈOùᢠ(Co-Relation) ÌtæMG ¥ÇßµÞøßµ{ßWÈßKᢠÜÍcÎÞAÞX çÕIáKÄí æºÏñáÄøÃæÎKá ÄÞÝíÎçÏÞæ¿ ¥çÉfßAáKá.å§ÄáØ¢Ìtߺîí ®ÜÞ ÕßÕøÃB{ᢠçø¶µZØÙßÄ¢ ¥ÈáÌtÎÞÏß §çÄÞæ¿ÞKߺîí ØÎVMßAáKá.å çÕIáK ØÙÞÏ¢ æºÏñáÄøáæÎK ÕßØbÞØçJÞæ¿, ÕßçÇÏX.

ØíçÈÙÞÛßTáµç{Þæ¿

------------------------æ×ÏíAí æÎÞÙNÆí, c/o Õß.®¢.ØÜà¢, æµÞ{çAÞ¿í, Éß.².ÉøáÕçÛøß_678686, ÉÞÜAÞ¿í ¼ßÜï 

¥ÈáÌt¢ 6_æɼí

Sponsor Documents


Recommended


View All
Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close