of 12

URSA Tech It

Published on December 2017 | Categories: Documents | Downloads: 9 | Comments: 0
177 views

Comments

Content

Materiale izolatoare din vatã de sticlã utilizate la izolaþii tehnologice Informaþii tehnice Valabile din data de 1 martie 2005

02

Noua URSA

URSA. Noua forþã în materie de termoizolaþii din Europa. În URSA, unul dintre cei mai mari producãtori de materiale termoizolante din Europa, gãsiþi întotdeauna un partener dinamic, de a cãrui vastã experienþã, în toate zonele climatice, puteþi profita din plin. Dispunem de un sistem termoizolant unic, în cadrul cãruia componentele armonizate perfect conduc la cele mai bune soluþii, precum ºi o competenþã de producþie, prin care se asigurã un grad ridicat ºi constant de calitate. Lãsaþi know-how-ul a 2.200 de specialiºti cu o înaltã calificare, care îºi desfãºoarã activitatea în 13 centre de producþie, sã lucreze în avantajul dumneavoastrã, oferindu-vã ce e mai bun în materie de inovaþii ºi consiliere ºi asigurând o interacþiune armonioasã ºi abordarea originalã a serviciilor oferite clienþilor. URSA oferã patru game de produse, îmbinate într-o varietate de sortimente care vã ajutã sã gãsiþi întotdeauna cea mai bunã soluþie.

Materiale izolante, pentru protecþie termicã, conducând la economie de energie în clãdiri.

Spumã durã de polistiren extrudat pentru aplicare în exterior, rezistentã la presiuni ridicate.

Sisteme complexe ºi accesorii utile, dezvoltate pentru construcþiile civile ºi industriale.

Materiale termoizolante pentru izolãri tehnice eficiente.

Aveþi întrebãri referitoare la Ordonanþa privind economisirea de energie sau standardele CE? Toate informaţiile de interes cu privire la Ordonanţa referitoare la economisirea de energie EnEV sau la standardele europene CE, referitoare la materialele izolante, pot fi găsite în broşurile special concepute de URSA, pe care le puteţi obţine descărcându-le de pe internet (www.ursa.ro) sau la numerele: Serviciu Clienţi URSA ROMANIA 021-223 37 32, 0724 353 924. Agremente tehnice: 016-03/098-2003, 016-03/129-2004

Cuprins

URSA - materiale izolatoare din vatã de sticlã Informaþii tehnice Lamell Cochilii caºerate ºi necaºerate Tabele AGCV - Certificat de calitate

3 4 4 5 6-10 11

URSA - materiale izolatoare din vatã de sticlã - siguranþã ºi eficienþã Materialele izolatoare utilizate în domeniul instalaþiilor tehnico-edilitare ºi pentru utilaje trebuie sã confere deopotrivã siguranþã ºi eficienþã. Materialele izolatoare din vatã de sticlã URSA reprezintã buna alegere a profesioniºtilor. Gama largã a produselor permite alegerea unui izolator care sã corespundã cerinþelor, în funcþie de caracteristici. Materialele izolatoare URSA utilizate pentru izolaþiile tehnologice sunt incombustibile. Ele corespund cerinþelor (deseori ridicate) impuse de normele de prevenire a incendiilor. Ursa realizeazã o izolare eficientã, de duratã, pierderile de energie reducându-se considerabil. Are efecte pozitive recunoscute asupra mediului din jurul utilajelor unde urmeazã a fi montate, respectiv îmbunãtãþeºte randamentul (economicitatea) acestora. Totodatã vor fi diminuate atât fluctuaþiile termice nepermise, cât ºi nivelul de zgomot. În consecinþã: izolarea cu URSA asigurã o protecþie activã a mediului înconjurãtor. Sãnãtatea personalului care deserveºte utilajele izolate cu materialele noastre este o rãspundere pe care o considerãm primordialã. De la prima apariþie a siglei de calitate RAL materialele izolante URSA din vatã de sticlã sunt dotate cu aceasta, astfel existând siguranþa cã ele nu reprezintã pericol asupra sãnãtãþii. Materialele izolatoare din vatã de sticlã URSA pot fi prelucrate fãrã o protecþie suplimentarã a muncii.

03

04

Informaþii tehnice / Lamell

INFORMAÞII TEHNICE Domenii de utilizare Produsele din vatã de sticlã URSA sub formã de cochilii sau lamell sunt utilizate la izolarea instalaþiilor de apã caldã, a instalaþiilor de încãlzire centralã, la izolarea instalaþiilor de apã fierbinte ºi a conductelor de aburi. Pot fi de asemenea utilizate la izolarea instalaþiilor de aerisire ºi de aer condiþionat, a instalaþiilor cazanelor de încãlzire centralã, la izolarea recipienþilor de apã caldã ºi la schimbãtoarele de cãldurã. Cochilii Cochiliile de tip URSA sunt alcãtuite din fibre de sticlã cu diametrul de 4-7 microni, "sudate" între ele cu rãºini sintetice ca element de legãturã. Produsele sub formã de cochilii URSA sunt prevãzute la fabricare cu secþionare în lung, în formã de "Z", cu rol de prevenire a punþii termice,cochiliile fiind sau caºerate cu folie de aluminiu, sau natur, fãrã caºerare. Parametrii tehnici ai cochiliilor necaºerate sunt asemãnãtori cu cei ai cochiliilor caºerate, acestea fiind utilizate la izolãri de instalaþii, aparate-maºini º.a., cãrora li se aplicã în continuare ori un alt material izolant ori un înveliº (de exemplu tablã de aluminiu). Lungimea de fabricare a cochiliilor: 1200 mm. Fibrele de sticlã componente sunt aºezate cu preponderenþã în lungimea tubului, astfel, pe lângã densitate micã, dovedesc o rezistenþã mare, fibrele nu iritã pielea ºi nu iritã pielea în timpul utilizãrii. Secþionarea în lungime in formã de "Z" (tãietura Z) eliminã posibilitatea apariþiei punþii termice în situaþia în care cochilia izolatoare nu se muleazã perfect pe þeava de instalaþie izolatã (permanent trebuie urmãritã o punere corectã în operã). Cochiliile caºerate sunt prevãzute cu folie de aluminiu armatã cu fibre de sticlã (caºerare). Banda adezivã prevãzutã pe brida de folie de aluminiu este utilã pentru închiderea corectã (acoperirea) tãieturii de-a lungul cochiliei. Lamell-ul Pentru izolarea þevilor de instalaþii cu diametru mai mare sau a instalaþiilor tehnologice (maºini º.a.) cu suprafaþa de izolare mare, se poate utiliza lamell URSA cu lãþimea de 600 mm. Sulurile se produc numai cu caºerare cu folie de aluminiu armatã cu fibrã de sticlã, iar fibrele de sticlã din conþinutul lamell-ului sunt dispuse perpendicular pe folie, astfel produsele sub formã de lamell sunt foarte rezistente, elastice ºi cu dimensiuni stabile. Produsele lamell URSA, având caracter de materiale speciale, trebuie sã fie puse în operã þinând seama de grosimile stabilite de inginerul proiectant pentru fiecare caz în parte. Clasa de combustibilitate În conformitate cu DIN 4102 (normativele industriale germane) ºi cu MSZ 14800 (normativele maghiare), cochiliile ºi lamelele izolatoare URSA sunt cuprinse în clasa de combustibilitate C1. Temperatura maximã de utilizare pentru cochilii este de +280°C, iar pentru lamele de maxim 250°C. La utilizarea în situaþii peste aceste limite de temperaturã, elementul de legãturã (rãºinã sinteticã) din componenþa fibrelor de sticlã arde fãrã flacãrã, astfel fibrele de sticlã se pot dispersa. În cazul utilizãrii în înveliº metalic sau în situaþia utilizãrii unor fixãri mecanice pot fi luate în considerare temperaturi mai ridicate, deoarece distrugerea fibrelor de sticlã intervine doar la temperaturi peste 500°C. Caracteristici de izolare Datoritã valorii favorabile a coeficientului de conductivitate (λ), grosimile materialelor izolatoare sunt mici, fapt ce duce la economie de spaþiu, pe lângã respectarea parametrilor termotehnici de proiectare. Materialul de izolare rezistã foarte bine la îngheþ ºi în acelaºi timp are o bunã capacitate de difuzie a vaporilor, în timp ce capacitatea de împiedicare a difuziei este neglijabilã. Densitatea materialelor izolatoare 3 Densitatea cochiliilor: >45kg/m .

Lamell - Lamele în sul: lãþimea 600 mm - Folia de caºerat: folie de aluminiu armatã cu fibre de sticlã - Ambalarea sulului de lamele în sac de polietilenã: 0,3 m3/sac diametrul max. 550 mm - Depozitare: loc acoperit ºi uscat grosime (mm) lãþime (mm) lungime (mm) 2 m /pachet (mm)

20 600 10000 12,00

30 600 8000 9,60

40 600 6000 7,20

Valorile coeficientului de conductibilitate la temperaturã medie

Valoarea calculatã a coeficientului de conductibilitate λR Combustibilitate

50 600 5000 6,00

60 600 4000 4,80

50°C 100°C 150°C 200°C 250°C

70 600 3500 4,20

80 600 3000 3,60

90 600 2500 3,00

0,045 0,060 0,075 0,100 0,120 0,040

100 600 2500 3,00 Unitãþi de mãsurã W/mk

Nu este combustibil A2 (Z-23.14-1112)

Industria navalã

Standard DIN 52612

W/mk

HeizAnIV

-

DIN 4102 IMO res.

Nu este combustibil A2 (certificat marin BG 114.230 categoria Q)

Temperatura de clasificare Temperatura de utilizare propusã Grad de rezistenþã termicã a caºerajului Capacitate termicã specificã (c) Valoarea rezistenþei de difuzie a aburilor (μ) Grosimea echivalentã stratului de aer sd

400 320 <100 0,84 ≈1 (vatã de sticlã) >100 (folie de aluminiu)

°C °C °C kJ/kgK m

ISO 8142 AGI-Q 132 DIN 52612 DIN 52615

Cochilii

Cochilii caºerate ºi necaºerate - Densitate: >45 kg/m3 - Lungime: 1200 mm - Folie de caºerare: folie de aluminiu armatã cu fibrã de sticlã - Ambalare: cutie carton 390x390x1200 mm sac de polietilenã 1950x1000 mm 1850x800 mm 1750600 mm - Depozitare: loc uscat, acoperit

Grosimea pereþilor cochiliilor izolatoare (mm) 20 30 40 50 60

Valorile diametrelor interioare la cochilii mm 15

70

80

100

18

22

28

35

þol

1/4

3/8

1/2

3/4

1

mm

42

45

48

57

60

þol

5/4

1,5

7/4

2

mm

64

70

76

89

102

2,5

3

mm

108

114

133

140

þol

3,5

4

mm

168

194

þol

6

þol

Valorile coeficientului de conductibilitate la temperaturã medie

Valoarea calculatã a coeficientului de conductibilitate λR Combustibilitate

40°C 50°C 100°C 150°C 200°C

159

5 219

273

324

8

10

12

0,035 0,036 0,042 0,049 0,059 0,035 Nu este combustibil A2 (Z-23.14-1002)

Temperatura de clasificare Temperatura de utilizare propusã Grad de rezistenþã termicã a caºerajului Capacitate termicã specificã (c) Valoarea rezistenþei de difuzie a aburilor (μ)

350 280 <100 0,84 ≈1 (vatã de sticlã)

Proprietãþi speciale

Hidrofobã Produse de calitate AS

Unitãþi de mãsurã W/mk

Standard DIN 52613

W/mk

HeizAnIV

-

DIN 4102

°C °C °C kJ/kgK -

ISO 8142 AGI-Q 132 -

-

DIN 52612 AGI-Q 136 AGI-Q 135

05

06

Tabele

Pierderea de temperaturã a cochiliei pe lungimea de 1 m sau a suprafeþei exterioare izolate la 1m2 (mãsuratã la temperatura mediului ambiant de 20 °C) cochilii

temperatura mediului °C

grosime minimã 20 mm 15 mm 1/4 þoli

30 mm 20 mm

18 mm 3/8 þoli

30 mm 40 mm 20 mm

22 mm 1/2 þoli

30 mm 40 mm 20 mm

28 mm 3/4 þoli

30 mm 40 mm 20 mm

35 mm 1 þoli

30 mm 40 mm 50 mm 20 mm

42 mm 5/4 þoli

30 mm 40 mm 50 mm 20 mm 30 mm

45 mm 40 mm 50 mm 20 mm 30 mm 48 mm 1 1/2 þoli

40 mm 50 mm 60 mm

W/m 2 W/m W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2

40 2,90 16,80 2,44 10,83 3,22 17,70 2,69 10,98 2,37 7,72 3,64 18,69 3,00 11,65 2,63 8,21 4,24 19,86 3,44 12,47 2,99 8,82 4,91 20,87 3,94 13,21 3,38 9,38 3,02 7,14 5,58 21,70 4,43 13,83 3,77 9,86 3,35 7,52 5,87 22,00 4.63 14,06 3,94 10,04 3,49 7,67 6,15 22,28 4,84 14,27 4,10 10,21 3,62 7,80 3,29 6,27

60 5,90 34,20 4,98 21,16 6,56 36,05 5,48 22,38 4,84 15,75 7,41 38,06 6,11 23,74 5,36 16,74 8,63 40,44 7,02 25,41 6,09 17,98 10,00 42,49 8,03 26,91 6,90 19,12 6,17 14,56 11,37 44,18 9,02 28,18 7,70 20,10 6,84 15,34 11,95 44,79 9,44 28,65 8,03 20,47 7,12 15,64 12,53 45,36 9,86 29,09 8,36 20,81 7,39 15,92 6,71 12,72

80 9,04 52,36 7,63 32,42 10,05 55,18 8,39 34,29 7,43 24,15 11,34 58,27 9,36 36,38 8,22 25,67 13,21 61,90 10,75 38,93 9,34 27,56 15,31 65,04 12,30 41,24 10,58 29,32 9,46 22,33 17,41 67,61 13,82 43,17 11,80 30,81 10,49 23,52 18,29 68,55 14,47 43,89 12,31 31,38 10,92 23,89 19,18 69,42 15,11 44,56 12,82 31,91 11,34 24,41 10,29 19,52

100 12,33 71,40 10,42 44,26 13,70 75,25 11,46 46,81 10,15 32,98 15,46 79,46 12,78 49,67 11,23 35,06 18,02 84,41 14,68 53,15 12,76 37,65 20,88 88,68 16,79 56,30 14,46 40,05 12,93 30,51 23,73 92,18 18,87 58,93 16,12 42,09 14,33 32,14 24,94 93,46 19,75 59,92 16,82 42,86 14,92 32,77 26,15 94,64 20,63 60,83 17,51 43,58 15,50 33,35 14,07 26,68

120 15,79 91,45 13,36 56,75 17,55 96,39 14,70 60,03 13,02 42,32 19,81 101,77 16,40 63,69 14,41 44,99 23,08 108,11 18,83 68,15 16,38 48,31 26,74 113,56 21,53 72,19 18,55 51,39 16,60 39,17 30,39 118,04 24,20 75,57 20,69 54,00 18,40 41,26 31,94 119,68 25,33 76,83 21,58 55,00 19,15 42,06 33,48 121,18 26,45 78,00 22,47 55,92 19,89 42,81 18,07 34,26

140 19,44 112,61 16,48 69,98 21,61 118,70 18,12 74,02 16,07 25,22 24,39 125,32 20,22 78,54 17,78 55,52 28,42 133,12 23,22 84,04 20,21 59,61 32,92 139,82 26,55 82,01 22,89 63,41 20,49 48,35 37,42 145,33 29,84 93,17 25,52 66,64 22,71 59,94 39,32 147,34 31,23 94,72 26,63 67,86 23,64 51,92 41,22 149,18 32,61 96,16 27,73 69,00 24,56 52,85 22,31 42,30

160 23,31 134,98 19,78 83,99 25,91 142,29 21,76 88,85 19,30 61,73 29,24 150,23 24,27 94,28 21,36 66,69 34,07 159,56 27,87 100,88 24,28 71,61 39,46 167,57 31,87 106,84 27,50 76,17 24,63 58,11 44,84 174,16 35,81 111,83 30,66 80,04 27,29 61,22 47,12 176,56 37,48 113,69 31,99 81,51 28,41 62,40 49,39 178,77 39,14 115,42 33,31 82,88 29,51 63,51 26,82 50,85

180 27,39 158,65 23,28 98,86 30,45 167,23 25,61 104,59 22,74 73,89 34,37 176,56 28,57 110,98 25,16 78,57 40,04 187,53 32,81 118,75 28,61 84,36 46,37 196,90 37,51 125,74 32,40 89,72 29,03 68,49 52,69 204,63 42,15 131,61 36,12 94,29 32,17 72,15 55,37 207,45 44,11 133,80 37,68 96,02 33,48 73,54 58,03 210,04 46,06 135,82 39,24 97,63 34,78 74,86 31,63 59,96

200 31,71 183,66 26,99 114,63 35,26 193,61 29,70 121,27 26,38 85,75 39,79 204,41 33,13 128,69 29,20 91,18 46,35 217,08 38,05 137,70 33,20 97,91 53,67 227,90 43,49 145,79 37,60 104,12 33,71 79,53 60,98 236,83 48,87 152,59 41,91 109,42 37,35 83,77 64,08 240,09 51,14 155,13 43,73 111,42 38,88 85,39 67,16 243,07 53,40 157,48 45,53 113,29 40,39 86,91 36,73 69,64

Tabele

07

Pierderea de temperaturã a cochiliei pe lungimea de 1 m sau a suprafeþei exterioare izolate la 1m2 (mãsuratã la temperatura mediului ambiant de 20 °C) cochilii

temperatura mediului °C

grosime minimã 20 mm 30 mm 57 mm 7/4 þoli

40 mm 50 mm 60 mm 20 mm 30 mm

60 mm 2 þoli

40 mm 50 mm 60 mm 20 mm 30 mm 40 mm

64 mm 50 mm 60 mm 70 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 70 mm 60 mm 70 mm 20 mm 30 mm 40 mm 76 mm 2 1/2 þoli

50 mm 60 mm 70 mm

W/m 2 W/m W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2

40 7,00 22,99 5,45 14,83 4,58 10,66 4,03 8,17 3,63 6,54 7,28 23,19 5,65 15,00 4,74 10,79 4,16 8,28 3,75 6,63 7,65 23,44 5,92 15,20 4,95 10,95 4,33 8,42 3,90 6,75 3,58 5,58 8,21 23,78 6,31 15,48 5,26 11,18 4,59 8,61 4,12 6,91 3,77 5,72 8,76 24,07 6,71 15,72 5,58 11,39 4,85 8,78 4,34 7,06 3,97 5,85

60 14,25 46,80 11,10 30,23 9,34 21,73 8,21 16,66 7,42 13,35 14,82 47,21 11,51 30,56 9,67 22,00 8,48 16,89 7,65 13,54 15,58 47,72 12,06 30,97 10,10 22,33 8,84 17,17 7,95 13,77 7,30 11,40 16,71 48,40 12,87 31,53 10,74 22,80 9,37 17,55 8,41 14,10 7,70 11,68 17,84 49,00 13,68 32,04 11,37 23,22 9,89 17,90 8,86 14,40 8,10 11,94

80 21,81 71,62 17,01 46,31 14,33 33,31 12,59 25,55 11,38 20,47 22,68 73,25 17,64 46,82 14,82 33,72 13,01 25,89 11,73 20,76 23,84 73,02 18,47 47,45 15,48 34,24 13,55 26,32 12,20 21,12 11,20 17,48 25,58 74,06 19,72 48,31 16,46 34,95 14,37 26,92 12,90 21,63 11,81 17,92 27,31 74,98 20,96 49,08 17,43 35,59 15,17 27,46 13,59 22,09 12,42 18,31

100 120 27,73 38,07 97,63 125,01 23,22 29,77 63,21 81,05 25,11 19,57 45,49 58,37 17,21 22,09 34,92 44,82 15,55 19,97 27,98 35,93 30,92 39,59 98,49 126,11 24,08 30,87 63,91 81,93 25,97 20,24 46,06 59,09 17,77 22,81 35,38 45,42 16,04 20,59 28,38 36,44 32,50 41,62 99,55 127,45 25,21 32,33 64,77 83,04 21,14 27,13 46,76 60,00 18,52 23,77 35,97 46,17 16,68 21,42 28,87 37,07 15,31 19,66 23,90 30,69 34,87 44,64 100,96 129,26 26,91 34,51 65,94 84,54 22,48 28,84 47,73 61,24 19,63 25,20 36,78 47,21 17,63 22,64 29,56 37,95 16,15 20,74 24,49 31,45 37,23 47,66 102,21 130,85 28,60 36,67 66,99 85,88 23,81 30,54 48,61 62,36 20,73 26,61 37,52 48,15 18,58 23,85 30,19 38,76 16,98 21,81 25,04 32,15

140 46,87 153,89 36,70 99,92 30,98 72,02 27,27 55,32 24,66 44,37 48,74 155,23 38,06 101,01 32,05 72,91 28,16 56,06 25,43 44,99 51,23 165,89 39,86 102,37 33,47 74,02 29,34 56,99 26,44 45,77 24,28 37,91 54,95 159,10 42,54 104,22 35,58 75,55 31,10 58,27 27,96 46,86 25,61 38,85 58,66 161,06 45,21 105,87 37,68 76,94 32,85 59,44 29,45 47,86 26,93 39,71

160 56,16 184,39 44,05 119,92 37,21 86,51 32,77 66,49 29,64 53,34 58,40 186,00 45,68 121,23 38,50 87,58 33,85 67,37 30,57 54,09 61,38 187,98 47,83 122,86 40,20 88,91 35,27 68,49 31,79 55,03 29,20 45,58 65,84 190,63 51,05 125,07 42,74 90,75 37,38 70,03 33,61 56,34 30,80 46,71 70,28 192,96 54,25 127,05 45,26 92,41 39,47 71,43 35,41 57,53 32,38 47,75

180 65,98 216,63 51,84 141,12 43,83 101,89 38,63 78,36 34,95 62,88 68,61 218,51 53,75 142,66 45,34 103,15 39,89 79,40 36,04 63,76 72,11 220,83 56,29 144,57 47,35 104,73 41,56 80,71 37,48 64,87 34,43 53,75 77,34 223,93 60,07 147,17 50,34 106,89 44,05 82,52 39,62 66,42 36,32 55,08 82,56 226,67 63,84 149,50 53,31 108,84 46,52 84,17 41,74 67,83 38,19 56,31

200 76,35 250,68 60,10 163,60 50,86 118,24 44,85 90,98 40,59 73,04 79,39 252,86 62,31 165,38 52,62 119,70 46,31 92,19 41,86 74,06 83,44 255,53 65,25 167,60 54,94 121,52 48,25 93,71 43,53 75,35 40,00 62,45 89,49 259,11 69,64 170,60 58,41 124,02 51,14 95,81 46,02 77,14 42,20 63,99 95,53 262,27 74,00 173,29 61,86 126,28 54,00 97,72 48,48 78,78 44,36 65,41

08

Tabele

Pierderea de temperaturã a cochiliei pe lungimea de 1m sau a suprafeþei exterioare izolate la 1m2 (mãsuratã la temperatura mediului ambiant de 20° C). cochilii

temperatura mediului °C

grosime minimã 20 mm 30 mm 40 mm 89 mm 3 þoli

50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 30 mm 40 mm 50 mm

102 mm

60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 30 mm 40 mm 50 mm

108 mm 3 1/2 þoli

60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 30 mm 40 mm 50 mm

114 mm

60 mm 70 mm 80 mm 100 mm

W/m 2 W/m W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m 2 W/m

40 9,96 24,60 7,56 16,17 6,24 11,77 5,40 9,10 4,81 7,34 4,38 6,09 4,05 5,18 8,41 16,54 6,90 12,08 5,95 9,38 5,28 7,58 4,79 6,30 4,41 5,36 3,83 4,07 8,81 16,70 7,21 12,22 6,20 9,49 5,50 7,68 4,98 6,39 4,58 5,44 4,00 4,14 9,20 16,84 7,52 12,34 6,45 9,60 5,71 7,77 5,16 6,48 4,74 5,51 4,14 4,20

60 20,27 50,06 15,41 32,95 12,73 23,99 11,02 18,57 9,82 14,97 8,94 12,43 8,26 10,56 17,14 33,69 14,08 24,63 12,13 19,12 10,77 15,45 9,77 12,86 9,00 10,94 7,88 8,31 17,94 34,02 14,40 24,91 12,64 19,36 11,21 15,66 10,16 13,04 9,34 11,10 8,16 8,44 18,74 34,30 15,32 25,16 13,15 19,58 11,65 15,85 10,54 13,21 9,68 11,25 8,44 8,56

80 100 31,03 42,29 76,60 104,41 23,62 32,23 50,48 68,90 19,51 26,65 36,78 50,23 16,89 23,08 28,47 38,90 15,07 20,59 22,96 31,38 13,72 18,75 19,08 26,08 12,67 17,32 16,21 22,16 26,25 35,83 51,61 70,43 21,58 29,47 37,76 51,56 18,60 25,41 29,32 40,06 16,52 22,58 23,70 32,39 14,99 20,49 19,73 26,97 13,81 18,88 16,78 22,95 12,10 16,54 12,76 17,44 24,49 37,51 52,11 71,12 22,54 30,78 38,19 52,15 19,39 26,49 29,69 40,56 17,20 23,50 24,02 32,83 15,58 21,30 20,01 27,35 14,33 19,60 17,03 23,29 21,53 17,14 12,96 17,72 28,71 39,18 52,54 71,71 23,49 32,08 38,56 52,66 20,17 27,56 30,02 41,01 17,86 24,41 24,31 33,23 16,16 22,09 20,27 27,70 14,85 20,31 17,26 23,60 12,96 17,72 13,14 17,97

120 54,14 133,67 41,32 88,32 34,19 64,44 29,63 49,93 26,44 40,29 24,08 33,49 22,25 28,46 45,93 90,29 37,80 66,15 32,61 51,41 28,99 41,59 26,31 34,63 24,25 29,47 21,25 22,41 48,09 91,17 39,49 66,90 34,00 52,06 30,18 42,15 27,35 35,12 25,17 29,91 22,01 22,76 50,22 91,92 41,15 67,56 35,37 52,64 31,34 42,66 28,37 35,57 26,08 30,31 22,77 23,09

140 66,63 164,51 50,94 108,87 42,18 79,50 36,57 61,63 32,65 49,75 29,74 41,36 27,49 35,16 56,61 111,29 46,63 81,60 40,25 63,46 35,79 51,35 32,50 42,77 29,95 36,40 26,25 27,69 59,28 112,37 48,72 82,53 41,96 64,25 37,26 52,04 33,78 43,38 31,09 36,95 27,20 28,12 61,90 113,30 50,77 83,34 43,65 64,97 38,70 52,67 35,04 43,93 32,21 37,44 28,13 28,53

160 79,83 197,08 61,12 130,64 50,66 95,48 43,95 74,06 39,25 59,80 35,76 49,73 33,06 42,28 67,92 133,53 56,00 98,00 48,36 76,25 43,03 61,72 39,07 51,42 36,02 43,78 31,58 33,30 71,13 134,83 58,51 99,11 50,42 77,21 44,79 62,56 40,61 52,15 37,39 44,43 32,72 33,83 74,27 135,94 60,97 100,09 52,45 78,06 46,52 63,31 42,13 52,82 38,74 45,03 33,83 34,32

180 93,76 231,49 71,92 153,72 59,67 112,45 51,79 87,27 46,27 70,50 42,16 58,64 38,99 49,87 79,92 157,11 65,95 115,41 56,99 89,85 50,72 72,76 46,07 60,63 42,48 51,63 37,26 39,29 83,68 158,64 68,90 116,72 59,42 90,98 52,79 73,74 47,89 61,50 44,10 52,40 38,60 39,91 87,38 159,94 71,80 117,87 61,81 91,99 54,84 74,63 49,68 62,29 45,69 53,11 39,92 40,48

200 108,48 267,82 83,36 178,17 69,23 130,46 60,12 101,31 53,73 81,88 48,98 68,12 45,30 57,94 92,62 182,09 76,52 133,90 66,16 104,30 58,90 84,50 53,52 70,43 49,36 60,00 43,31 45,67 69,99 183,86 79,93 135,41 68,98 105,61 61,31 85,64 55,63 71,44 51,24 60,89 44,86 46,39 101,27 185,37 83,30 136,74 71,75 106,78 63,68 86,67 57,71 72,36 53,09 61,71 46,39 47,06

Tabele

09

Pierderea de temperaturã a cochiliei pe lungimea de 1m sau a suprafeþei exterioare izolate la 1m2 (mãsuratã la temperatura mediului ambiant de 20° C). cochilii

temperatura mediului °C

grosime minimã 30 mm 40 mm 50 mm 133 mm 4 þoli

60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 30 mm 40 mm 50 mm

140 mm 5 þoli

60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 30 mm 40 mm 50 mm

159 mm

60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 30 mm 40 mm 50 mm

168 mm 6 þoli

60 mm 70 mm 80 mm 100 mm

W/m 2 W/m W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m 2 W/m

40 10,43 17,21 8,47 12,67 7,24 9,89 6,38 8,03 5,75 6,71 5,26 5,72 4,56 4,37 10,88 17,33 8,83 12,78 7,52 9,99 6,62 8,11 5,96 6,78 5,45 5,79 4,72 4,42 12,11 17,61 9,78 13,03 8,31 10,21 7,29 8,32 6,54 6,97 5,97 5,96 5,14 4,56 12,69 17,72 10,23 13,14 8,67 10,31 7,60 8,40 6,81 7,04 6,21 6,03 5,34 4,62

60 21,24 35,06 17,27 25,83 14,76 20,17 13,01 16,38 11,73 13,68 10,74 11,67 9,32 8,91 22,17 35,30 17,99 26,05 15,35 20,36 13,51 16,55 12,16 13,84 11,13 11,81 9,64 9,03 24,67 35,87 19,93 26,56 16,94 20,83 14,86 16,97 13,34 14,21 12,17 12,15 10,49 9,31 25,84 36,10 20,85 26,77 17,69 21,02 15,50 17,14 13,90 14,37 12,67 12,30 10,90 9,43

80 32,54 53,70 26,48 39,59 22,63 30,93 19,96 25,12 17,99 20,99 16,48 17,91 14,30 13,67 33,96 54,07 27,58 39,92 23,53 31,23 20,72 25,39 18,66 21,22 17,07 18,12 14,79 13,85 37,78 54,95 30,55 40,71 25,97 31,94 22,80 26,02 20,47 21,80 18,68 18,65 16,10 14,29 39,59 55,30 31,95 41,04 27,12 32,23 23,77 26,29 21,32 22,04 19,43 18,87 16,72 14,47

100 44,41 73,29 36,16 54,07 30,91 42,26 27,27 34,33 24,59 28,69 22,53 24,49 19,55 18,70 46,34 73,79 37,66 54,52 32,15 42,66 28,32 34,69 25,51 29,01 23,34 24,78 20,22 18,94 51,56 74,98 41,72 55,60 35,48 43,63 31,16 35,56 27,98 29,80 25,53 25,49 22,02 19,53 54,02 75,46 43,64 56,04 37,05 44,03 32,49 35,93 29,14 30,13 26,56 25,79 22,86 19,79

120 56,93 93,94 46,39 69,36 39,68 54,23 35,01 44,08 31,58 36,84 28,93 31,45 25,12 24,02 59,40 94,58 48,31 69,94 41,26 54,75 36,36 44,54 32,75 37,25 29,98 31,82 25,98 24,33 66,09 96,11 53,52 71,32 45,53 55,99 40,00 45,66 35,92 38,26 32,79 32,74 28,09 25,09 69,24 96,72 55,97 71,88 47,55 56,50 41,71 46,12 37,41 38,69 32,12 33,13 29,37 25,42

140 70,16 115,78 57,22 85,55 48,97 66,93 43,23 54,42 39,00 45,49 35,74 38,84 31,03 29,68 73,21 116,57 59,59 86,27 50,92 67,57 44,89 54,99 40,45 46,00 37,03 39,31 32,09 30,06 81,45 118,45 66,02 87,97 56,19 69,10 49,38 56,37 44,36 47,25 40,50 40,44 34,95 31,00 85,33 119,20 69,04 86,66 58,68 69,73 51,49 56,94 46,20 47,77 42,19 40,91 36,29 31,40

160 84,18 138,91 68,71 102,74 58,84 80,42 51,96 65,41 46,89 54,70 42,98 46,71 37,33 35,70 87,83 139,86 71,56 103,60 61,18 81,19 53,96 66,09 48,63 55,31 44,53 47,27 38,60 36,16 97,72 142,11 79,27 105,63 67,52 83,02 59,35 67,75 53,33 56,81 48,71 48,63 42,04 37,29 102,38 143,00 82,90 106,46 70,50 83,78 61,89 68,44 55,55 57,43 50,67 49,20 43,65 37,77

180 99,04 163,43 80,92 120,99 69,33 94,76 61,25 77,10 55,28 64,49 50,69 55,09 44,04 42,11 103,33 164,54 84,27 121,99 72,09 95,66 63,60 77,91 57,34 65,22 52,51 55,75 45,54 42,66 114,96 167,18 93,35 124,39 79,55 97,82 69,96 79,86 62,88 66,98 57,44 57,35 49,58 43,99 120,43 168,22 97,62 125,36 83,07 98,71 72,95 80,67 65,49 67,72 59,76 58,02 51,49 44,56

200 114,77 189,39 93,87 140,35 80,47 110,00 71,13 89,54 64,22 74,92 58,89 64,01 51,18 48,95 119,75 190,68 97,76 141,52 83,68 111,04 73,86 90,47 66,61 75,76 61,01 64,77 52,93 49,58 133,22 193,73 108,28 144,29 92,34 113,54 81,24 92,73 73,05 77,80 66,74 66,63 57,64 51,13 139,56 194,94 113,24 145,42 96,42 114,58 84,71 93,67 76,07 78,66 69,43 67,41 59,85 51,79

10

Tabele

2

Pierderea de temperaturã a cochiliei pe lungimea de 1m sau a suprafeþei exterioare izolate la 1m (mãsuratã la temperatura mediului ambiant de 20° C). cochilii

temperatura mediului °C

grosime minimã 50 mm 60 mm 194 mm 70 mm 80 mm 100 mm 40 mm 50 mm 219 mm

60 mm

8 þoli

70 mm 80 mm 100 mm 40 mm 273 mm 10 þoli

324 mm 12 þoli

50 mm 60 mm 40 mm 50 mm

W/m 2 W/m W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m 2 W/m W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m 2 W/m W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2 W/m W/m2

40 9,74 10,55 8,50 8,62 7,59 7,24 6,90 6,21 5,91 4,77 12,77 13,60 10,75 10,73 9,36 8,79 8,34 7,40 7,56 6,36 6,45 4,90 15,45 13,94 12,94 11,05 11,22 9,09 17,98 14,17 15,00 11,27

60 19,85 21,50 17,34 17,58 15,49 14,77 14,08 12,67 12,05 9,74 26,03 27,72 21,92 21,89 19,09 17,94 17,02 15,10 15,43 12,97 13,16 10,00 31,49 28,41 26,39 22,53 22,87 18,53 36,64 28,88 30,59 11,27

80 30,44 32,97 26,59 26,97 23,77 22,66 21,60 19,43 18,50 14,95 39,89 42,49 33,61 33,56 29,28 27,51 26,11 23,16 23,68 19,89 20,19 15,34 48,26 43,54 40,46 34,54 35,08 28,42 56,15 44,26 46,90 35,22

100 41,58 45,04 36,33 36,85 32,48 30,97 29,53 26,57 25,29 20,44 54,47 58,01 45,92 45,84 40,01 37,59 35,68 31,65 32,36 27,19 27,61 20,98 65,90 59,45 55,26 47,18 47,93 38,84 76,66 60,43 64,06 48,12

120 53,36 57,80 46,64 47,31 41,71 39,77 37,93 34,12 32,49 26,26 69,86 74,41 58,93 58,83 51,37 48,28 45,82 40,64 41,56 34,92 35,46 26,95 84,52 76,25 70,92 60,55 61,52 49,85 98,33 77,51 82,20 61,74

140 65,85 71,33 57,58 58,40 51,51 49,11 46,84 42,14 40,14 32,44 86,17 91,78 72,72 72,60 63,41 59,57 56,55 50,19 51,33 43,13 43,81 33,30 104,24 94,04 87,51 74,72 75,95 61,54 121,27 95,59 101,44 76,19

160 79,12 85,70 69,21 70,20 61,92 59,04 56,33 50,67 48,28 39,02 103,46 110,20 87,37 87,22 76,21 71,60 68,01 60,33 61,72 51,87 52,69 40,05 125,16 112,91 105,13 89,76 91,27 73,96 145,59 114,77 121,86 91,53

180 93,22 100,97 81,57 82,74 73,01 69,61 66,42 59,76 56,95 46,04 121,82 129,75 102,93 102,76 89,82 84,38 80,19 71,13 72,79 61,16 62,16 47,24 147,35 132,94 123,85 105,75 107,57 87,17 171,41 135,12 143,55 107,82

200 108,19 117,20 94,72 96,07 84,80 80,86 77,17 69,43 66,19 53,50 141,30 150,50 119,46 119,27 104,30 97,98 93,14 82,62 84,57 71,06 72,24 54,91 170,91 154,19 143,74 122,73 124,90 101,22 198,81 156,72 116,60 125,13

AGCV

ASOCIAÞIA PENTRU GESTIUNEA CALITÃÞII VATEI MINERALE (AGCV) Sigla de calitate pe care "Asociaþia pentru gestiunea calitãþii vatei minerale", cu sediul la Frankfurt, este în drept s-o atribuie este garanþia inofensivitãþii asupra sãnãtãþii a materialelor izolatoare cãrora li s-a aplicat sigla RAL de calitate. Intreprinderea noastrã este printre primele care au beneficiat de atribuirea acestei sigle de calitate.

Suport legislativ: Utilizarea materialelor cu conþinut din fibre minerale artificiale este reglementatã începând din 01.07.1998 de cãtre "Dispoziþiile referitoare la materialele periculoase". În cazul în care un producãtor realizeazã materiale izolatoare cu conþinut din fibre minerale care nu corespund întrutotul condiþiilor de inofensivitate asupra sãnãtãþii, atunci este obligatoriu ca producãtorul sã ia în considerare reglementarile cuprinse în "Dispoziþiile referitoare la materialele periculoase", anexa nr. V, în legãturã cu obligaþiile suplimentare, cu obligaþia de declarare în vederea luãrii de mãsuri suplimentre de protecþia muncii. În vederea aplicãrii mãrcii de calitate referitoare la inofensivitatea materialului asupra sãnãtãþii, stau la dispoziþie diferite analize ºtiinþifice oficializate. Conform acestora, matetialele trebuie sã corespundã criteriilor de inofensivitate asupra sãnãtãþii. Materialele izolatoare URSA corespund de ani de zile acestor criterii în vigoare. RAL - Sigla de calitate Sigla de calitate RAL aplicatã pe materialele izolatoare este baza în vederea cãreia organizaþiile rãspunzãtoare asupra utilizãrii corespunzãtoare a materialelor satisfac criteriile la care se referã aceastã marcã. Materialele marcate astfel corespund criteriilor de inofensivitate asupra sãnãtãþii, fapt dovedit ºi de organe independente de control, cât ºi de organele proprii de control.În cazul utilizãrii de materiale izolatoare care nu beneficiazã de aceastã marcare, producãtorului îi revine obligaþia ca, în baza informaþiilor necesare, de a valida - în cazuri extreme trebuie sã dea comandã pentru executarea propriilor analize specifice. CRITERIILE DE ATRIBUIRE A SIGLEI DE CALITATE RAL Atribuirea siglei de calitate RAL îi revine "Asociaþiei pentru gestiunea calitãþii vatei minerale". Condiþiile acordãrii acestei sigle sunt urmãtoarele: - adeverirea inofensivitãþii asupra sãnãtãþii a fibrelor minerale componente - declaraþia producãtorului, care cuprinde obligativitatea fabricãrii ºi scoaterea în circuit numai a tipului de materiale marcate compuse din fibre corespunzãtoare (Declaraþia de Fabricare) - primele analize ale fibrelor, pentru fiecare loc de producþie în parte, se executã de cãtre Institutul Independent de Analize indicat ºi aprobat de Comisia de Calitate RAL - controlarea conþinutului chimic al fibrelor produse ºi utilizate de cãtre Institutul de Examinare numit. În urma realizãrii rexaminãrii pozitive de cãtre Consiliul de Calitate al "Asociaþiei pentru gestiunea calitãþii vatei minerale" se obþine eliberarea siglei de calitate RAL. Adresa "Asociaþiei pentru gestiunea calitãþii vatei minerale": Asociaþiei pentru gestiunea calitãþii vatei minerale, Ferdinand Porsche Strasse 16. 60386 Frankfurt (Main) Telefon : (00 49 69) 94 21 90 72 Fax: (00 49 69) 94 21 90 73 Internet: www.mineralwolle.de Materialele izolatoare cu conþinut de vatã mineralã, produse de Intreprinderea de vata de sticlã URSA din Salgótarián corespund criteriilor referitoare la materialele ce nu produc cancer, criterii încã neaplicate în Ungaria, dar valabile în Comunitatea Europeana (Procesul Verbal EU 1998 - ECB/TN/27). Cercetãruile ºtiinþifice, executate de Universitatea de Medicinã Semmelweis, Institutul de Patologie II, Centrul de Cercetare Chimicã al Academiei de Stiinþe a Ungariei, de Institutul de Izotopi ºi Chimie de suprafaþã împreunã cu cercetãrile producãtorului, de asemenea examinãrile executate de cãtre Institutul Naþional de Sãnãtatea ºi Igiena Muncii al Centrului Naþional de Sãnãtate Publicã "Fodor József" din Budapesta, certificã în mod convingãtor cã particulele fibrelor vatei de sticlã, prin inhalare, nu se înmulþesc în plãmâni, nu produc focare cancerigene ci, datoritã compoziþiei chimice, pãtrunzând în organismul uman, în timp scurt se dizolvã ºi se eliminã. Inhalarea particulelor din materialul de legãturã a fibrelor minerale (rãºini sintetice) nu produce fibrozã pulmonarã în mãsurã apreciativã sau cancer pulmonar, de asemenea nu produce adenomatoid cu proliferare la laringe, ce anticipã tumorile. Premergãtor experimentãrilor umane, pe parcursul experienþelor pe animale nu s-a constat sporirea cantitãþii vreunui element provenit din inhalarea de particule din fibre de sticlã. Reducerea remarcabilã a dimensiunilor (grosime ºi lungime) a particulelor de sticlã pãtrunse în organism s-a putut constata deja la doar trei zile de la începerea experienþelor.

11

Reprezentanþi teritoriali:

Covasna, Harghita, Mureº

Zsolt Halmágyi

+40 0722 457 550

Bacau, Bistriþa-Nasãud, Botoºani, Brãila Braºov, Buzãu, Galaþi, Iaºi, Neamþ, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea

Florin Bîrgãuanu

+40 0722 633 952

Argeº, Bucureºti-Ilfov, Cãlãraºi Constanþa, Guirgiu, Dâmboviþa, Dolj Gorj, Ialomiþa, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Vâlcea

Sorin Panã

+40 0722 372 351

Alba, Arad, Bihor, Caraº-Severin, Cluj Hunedoara, Maramureº, Mehedinþi, Satu-Mare, Sãlaj, Timiº

Cosmin Cezar Lãzãrescu

+40 0722 143 410

Manager de proiecte Andrei Miclea

+40 0724 311 967

URSA România SRL Bdul Alexandru Ioan Cuza nr. 36 sector 1 Bucureºti, cod poºtal 011 056 Tel.: +40 (0) 21 223 37 32 Fax: +40 (0) 21 260 06 97 E-Mail:[email protected] www.ursa.ro Depozit: com. Aºtileu 236 RO-417020 Bihor Tel: +40 259 349 365 Fax: +40 259 349 168

Informaþiile tehnice redau nivelul actual al cunoºtinþelor noastre, precum ºi experienþa de care dispunem. Domeniile de aplicare prezentate nu pot cuprinde anumite cazuri particulare, neimplicând astfel, din partea noastrã, asumarea responsabilitãþii în acest sens. Va rugãm sã aveþi în vedere stadiul respectiv al tehnicii, precum ºi regulamentele specifice în materie. Stadiu 06.2003.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close