15min Kaunas 2009-12-16

Published on 3 days ago | Categories: Documents | Downloads: 1 | Comments: 0 | Views: 91
of x
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

 

KAUNAS

  ISSN 1822-5322. Numeris 186 (832). 2009 M. GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS

SPORTAS

KAUNAS

PRAMOGOS

LIETUVOS VIL VILTYS TYS SUBLIZGĖTI ES BLIŪKŠTA

LINAS KLEIZA 󲀓 LIETUVOS MET METŲ KREPŠININKAS

PAAUGLIAI KANKINO ŠUNIS

NĖRA PINIGŲ 󲀓 NĖRA IR „EUROVIZIJOS“

7 psl.

10 psl.

2 psl.

O R AI 󰀭9 °C 󰀭14 °C

14 psl.

DALIA GRYBAUSKAITĖ:

„VISKAS PRIKLAUSO NUO MŪSŲ“ „Prašyti žmonių susiveržti diržus ar prašyti pakentėti gali tik tas politikas, kuris pradeda nuo savęs“, – išskirtiniame interviu dienraščiui „15min“ ir naujienų portalui 15min.lt sakė šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Deja, pasak jos, piliečių rinkti politikai savo priedų ir lengvatų susimažinimą paverčia televizijos šou: „Be jokios abejonės, tai matyti yra sunku ir skaudu, ir aš puikiai suprantu žmonių pasipiktinimą.“

„Kiekvienas turime pasirinkimą, ar ieškoti gardesnio kąsnio, bet prarasti tėvynę, ar turėti tėvynę galbūt su mažiau gardžiu kąsniu“, – apie lietuvių pasirinkimą laimės ieškoti užsieny je kalbėjo prezide prezidentė ntė D.Grybauskait D.Grybauskaitė. ė. J.Kalinsko nuotr.

Penkis mė mėnesius valstybė valstybės vadovo poste dirbanti D.Grybauskaitė D.Grybauskaitė atsak ė ir į „15min“, ir į skaitytoj  skaitytojų ų atsi  atsių ųstus klausimus. – Jūsų Ekscelencija, didžioji dalis į redakciją savo klausimus atsiuntusių skaitytojų kalba apie sunkią buitį: minimalius atlyginimus, nedarbą, mažinamas pensijas, alkstančius vaikus, „beprotiškas reformas“. Tie patys žmonės skundžiasi dėl valdininkų ir politikų savivalės, tyčiojimosi iš tautos, išrinktųjų privilegijų ir arogancijos. Apibendrinant visų jų laiškus,  galima suformuluot suformuluotii vieną klausimą: „Ką mums daryti, ir ką ketinate Jūs, prezidente, daryti?“ Ką jiems visiems atsakytumėt atsakytumėte?  e?  – N ėra malonu prieš Kalėdas skaityti ūdnokus klausimus. Skaič liū li Skaičiau juos visus. Iš tiesų tiesų, kai vienos durys gyvenime užsidaro, visada atsidaro kitos. Reikia tiesiog gebė geb ėti pamatyti nauja naujass galimybes ar nau jas atsidaranč atsidarančias duris. Esu pati gyvenime tai patyrusi. Buvo visko: ir sunkumų sunkumų pakako, ir pinigų pinigų tr  trū ūkdavo, ir neturė neturė jau ko apsirengti, kai buvau jauna. Tiesiog reikia nebijoti jokio darbo. Tač Ta čiau Lietuvoje susiduriame su tuo, kad net ir per sunkmetį sunkmet į  žmonė žmon ės nenori dirbti bet ko, nesiima viešų j jų ų darb  darbų ų, labai sunku rasti net valy toj toją ą. Kai sunku, reikia dirbti bet k ą, reikia daryti tai, k ą galima daryti. Ir man teko tuo pat metu ir mokytis, ir d irbti. Turė Turė jau dirbti fizin zinįį darb  darbą ą už labai menk ą atlyginim  atlyginimą ą. Gyvenau ir valgiau, atsimenu, tiktai kiaušinius tris kartus per dieną dien ą, nes nieko kito neį neį pirkau. Nukelta į 8-9 psl.

TRYS TEATRO STAIGMENOS Kauno valstybinis dramos teatras žiemos šventes pasitinka su trimis geromis naujienomis: šią šią savait  savaitę ę  teatre debiutuos du nauji spektakliai, be to, atidaroma nauja teatrinė erdv ė – Penktoji salė sal ė. Išvysti vieną vieną  ų spektakli ų – „Ateities miestas“ – kauiš dviejų dviejų naujausi  naujausių  spektaklių nieččiai galė nie galė jo jau vakar. 4 psl.

 

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

2 /  KAUNAS

www.15min.lt /kaunas

Smaginosi kankindami šunis RAIMONDA MIKALČIŪTĖ r.mikalciute @15min.lt

Kaune – dar vienas žiauraus elgesio su gyvūnais atvejis. Šilainiuose, apleistame pastate, paaugliai kankino šeimininko likimo valiai paliktą šunį. Liudininkų teigimu, sunkiai sužeistas šuo – ne vienintelė žiaurių nepilnamečių auka.

Pranešim ą apie leisgyv į  šu n į  Kauno gyv ū nų globos ir kontrol ė s tarnyba „Nuaras“ gavo pirmadien į , apie 15.50 val. Paskambinęs vietos gy ventoj ventojas as praš ė skubiai atvažiuoti į Šilainiuose esant į n am ą „vaiduokl į“, kuriame nepilname č iai kankina gy v ū nus. Nuvyk ę  į   nurodyt ą  viet ą , „Nuaro“ darbuotojai rado sunkiai sužeist ą šun į. Jam stipriai sužeista galva ir sulaužyta koja. Parsivežus į tarnybos patalpas paaišk ė jo, kad suža lotas gyv ū nas yra ženklintas, tod ėl nesunkiai nustatytas  jo še im in in ka s. Šiu o met u  jis es ą yra išvyk ę s į užsien į . Kod ėl jo paliktas šuo atsid ū-

gerai žino š į šunel į nukankinusius nepilname č ius. Pasak jo, jaunuoliai toje pa č ioje vietoje anks č iau yra nuskriaud ę  daugiau šun ų . Savo pasakojim ą vyras patvirt ino filmuota medžiaga, kuri ą perdav ė G yv ū nų globė jų asociacijai. Joje matosi, kaip nepilname č iai smaginasi žalodami šunis. Pirmadienį   į   Šilainius, kur rastas šuo, darGy v  ū nų  globė jleisgyvis ų asociacijos buotojai buotoj ai iškv ietė policiją. Bet atvyk ę pareig ū nai incidentu nesusidomė jo.  Vi s d ėlto nuleisti rank ų  Gy v ū n ų  glob ė j ų  asociacija neketino: antradien į jie raš-

Sužeistas šuo šiuo metu gydomas „Nuare“. Jo būklė sunki. Gyvūnų globėjų asociacijos nuotr.

me-vaiduoklyje. tu kreip ėsi į   Kauno vyriau- mė. Seredžiaus miestelio gysi ą j į  policijos komisariat ą ,  vent ojo šu n į Pipir ą nuo tilto prašydami prad ė ti ikiteis- numetę s Svajū nas Beniukas min į tyrimą dėl žiauraus el- artimiausiu metu tur ėt ų būgesio su gyv ū nais. ti išgabentas į pataisos darbų  ūnams perduota filPareig muota medžiaga, taip pat liudinink ų duomenys. Remdamiesi gauta medžiaga, pareig ūnai vakar sulaik ė tris nepilnamečius. Kauno Santakos polici jos komisari ato Šilainių polici jos nuo va doj e pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žiauraus elgesio su gy v ū nais.

Smaginosi kankindami kelis šunis

Į ka lė jim ą – 8 mė nesiams

Į „Nuar ą“ skambinę s liudininkas, kurio vardas ir pa var dė saugumo sumetimais neviešinami, pasakojo, kad

Iki šiol tik vienam asmeniui, kaltintam žiauriu elgesiu su gyv ūnu, paskirta reali laisv ės atėmimo baus-

namus, kur praleis 8 m ėnesius. Toki ą bausmę jam skyrė teismas.

Dar nesp ė jus iem s pas i-eglių lietuvius č io prispaustus Nemokamos šakos r ūpinti vienu iš Kal ėdų sim- nemokama dovaboliu – egle, bet jau besidairantiems, Kauno miesto sa vi val dyb ė praneša: penktadien į, nuo 13 iki 18 valandos, Rotušės aikšt ė je mi šk in inkai nemokamai dalins egli ų  šakas.  A kc ij os or ga ni za to ri ai primena, kad ši akcija skirta ne tik pradžiuginti sunkme-

na: „Taip kiekvienas iš mū sų truputį prisidės prie gamtos išsaugo jimo“.  Vi s ą gruod į  nemokamai eglių  šakos dalinamos į vairiuose  vairiuose Lietu vos m iest uose .

TREČIADIENIS Saulė teka 08:37 Saulė leidžiasi 15:52 Dienos ilgumas 07:15 Mėnulio fazė – Jaunatis.

„AUŠROSS MED „AUŠRO MEDIC ICIN INOS OS CE CENTRAS NTRAS““ – KLINI KLI NIKA, KA, LAUK LAUKIAN IANTI TI VIS VISŲŲ ŽM ŽMON ONIŲ IŲ Sunkmečio išprovokuotų valdžios sprendimų prispaustiems ligoniams pagalbos ranką tiesia privati klinika – „Aušros medicinos centras“. Jo darbuotojai kviečia kauniečius užsiregistruoti ir nemokamai gydytis pas centre dirbančius šeimos gydytojus.

„Laukiame pacientų savo centre, kur jie galės gauti ne tik nemokamą konsultaciją pas šeimos gydytojus, bet ir kitas medicinines paslaugas su nuolaidomis“, – sakė „Aušros medicinos centras“ generalinis direktorius Saulius Kmitas. P.Lukšio gatvėje 3 įsikūrusioje klinikoje teikiamos pirmo lygio (šeimos gydytojų) ir antro lygio (specialistų) paslaugos. Tačiau skirtingai nei kitose privačiose klinikose, „Aušros medicinos centre“ pacientus konsultuoja ne tik įprasti antro lygio gydytojai-specialistai, bet Kauno medicinos universiteto klinikose, kurios yra tretinio lygio gydymo  įstaiga, dirbantys rbantys gydytojai gydytojai docentai, docentai, mokslų dakdaktarai. „Šių žmonių patirtis ir mūsų turima moderni medicininė technika leidžia atlikti išsamią paciento diagnostiką. Pro profesionalų akis nepraslysta jokia patologija“, – sakė S.Kmitas. Medicinos centro vadovai negaili investicijų į diagnostikos įrangą. Naujausia medicinos įranga atliekamos visų vidaus organų echoskopijos, kardioechoskopijos, neurosogramos (kūdikių galvos UG), kūdikių klubo sąnarių echoskopijos, taip pat nosies, ausų, ryklės, gerklų ir balso stygų ligų išsami diagnostika, su video diagnostine įranga. Neseniai įsigytas švediškas „Calscan DXL“ mo-

matavimo kaina simbolinė – tik 20 litų. Dar daugiau nuolaidų suteikiama klinikos nuolatiniams klientams – prisiregistravusiems specialistų konsultacijos kainuoja keliasdešimt procentų pigiau,  jie nemokamai nemokamai dalyvauja ligų prevencinėse prevencinėse programose. „Aušros medicinos centro“ laboratorijoje atliekami visi pacientui reikalingi tyrimai. Net ir tais atvejais, kai tyrimai atliekami ne centro laboratori joje, rezult rezultatus atus ligonį gonį gydantis gydantis medika medikass dažniausiai dažniausiai sužino tą pačią dieną. „Aušros medicinos centre“ laukiami ir įvairių kompanijų darbuotojai, kuriuos darbdaviai yra apdraudę gyvybės ir sveikatos draudimu. Klinika yra pasirašiusi sutartis su 4 draudimo bendrovėmis – SEB gyvybės draudimu, ERGO Lietuva, BTA Lietuva ir Compesa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialu. „Jų apdrausti darbuotojai – nesvarbu Kauno ar kitų Lietuvos miestų gyventojai – pas

delio aparatas kaulų mineralų tankiui išmatuoti (nustatyti osteoporozei). Juo atliekamam tyrimui naudojami rentgeno spindulių pluošteliai, valdomi kompiuterio, tačiau nei pacientui, nei tiriančiam gydytojui nuo spinduliuotės nereikia naudoti apsaugos priemonių – šiuolaikiška medicinos įranga užtikrina visišką saugumą. Iki gruodžio 31 dienos kaulų mineralų tankio

musgydytojo nemokamai gali gauti šeimos ar gydytojo specialisto konsultacijas, jiems atliekami tyrimai, esant reikalui gali būti skiriama slauga (leidžiami vaistai, perrišamos žaizdos ir t.t.), gali pasiskiepyti, apsilankyti pas odontologą, o kūdikių besilaukiančios darbuotojos – konsultuotis su specialistais“, – sakė S.Kmitas. $

orai

GRUODŽIO

16

www.krizesiveikimas.lt 

Tel. 8 640 51555

Į gy  gyv  v ūnų globė jų rankas tas pats šuo buvo patek ęs dar gruodžio 4 dieną. Tąkart jis buvo rastas įmestas į šachtą tame pačiame na-

ė  kankintoj ų   rankose, kol rkas neaišku. Tiesa, į  g yv ū nų glob ė j ų  rankas tas pats šuo buvo patek ęs dar gruodžio 4 dien ą. Tąkart jis buvo rastas į mestas į  šacht ą tame pač iame name vai duok lyj e.  Api e nel ai mę sužinoj ę s  jo šei min in kas g yv ū ną atsiėmė ir pažad ė jo pa sir ūpinti  jo saug umu . Ta č iau pažado netes ė jo: pra ė jus ki ek daugiau nei savaitei, šuo v ėl bu vo nu kan ki ntas .

KRIZIŲ ĮVEIKIMO CENTRAS

Lietuvoje

Europoje

Šiandien oro temperatūra nuo 5 °C iki 11 °C šal čio.  Vakariniuose  Vak ariniuose šalies rajonuose numatomi krituliai.  Ateinančią naktį šals nuo 9 °C iki 18 °C, rytoj dien   ą bus 6-13 °C šalčio.

Atėnai

 

ŠIANDIEN

 

dieną

naktį

RYTOJ dieną

naktį

dieną

vardadieniai

Vilnius

-11 °C

-16 °C

-11 °C

-1 °C

-1 °C

Adas, Albina, Alina, Audronė, Vygaudas.

Kaunas

-9 °C

-14 °C

-10 °C

-1 °C

-1 °C

Klaipėda

-4 °C

-8 °C

-8 °C

-1 °C

+1 °C

+13 °C

Paryžius

0 °C

Berlynas

-1 °C

Praha

-4 °C

Londonas

+2 °C

Ryga

-10 °C

Madridas

+2 °C

Roma

+6 °C

Maskva

-20 °C

Talinas

-10 °C

                

PORYT

       

Giedra

Mažai debesuota

Debesuot Debe suotaa Tru Trumpal mpalaiki aikis lietus

Lietus e tus

Lietus e tus su perkūnija

Šlap Šl apdri driba b a Sn Snieg iegas as

 

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

KAUNAS  /  3

www.15min.lt /kaunas

Atidarys naująją žiedinę sankryžą

fotoakimirkos

Į Lietuvą atėjus tikriems žiemiškiems orams, „15min“ pasirūpino Laisvės alėjos pradžioje esančios Mykolo Žilinsko dailės galerijos prieigose stovinčia nuogo vyro skulptūra. Petro Mazūro sukurtas „Žmogus“ buvo aprengtas šiltomis kelius siekiančiomis kojinėmis, pirštinėmis, žieminėmis ausinėmis bei ilgu šaliku. Anot policijos atstovų, pradėjus veikti naujajai žiedinei sankryžai, šioje miesto vietoje turėtų sumažėti avarijų skaičius. E.Ovčarenko nuotr.

TOMAS GRIGALEVIČIUS t.grigalevicius @15min.lt

Dvi savaites Radvilėnų plento ir Basanavičiaus alėjos sankirtoje triūsę kelininkai rytoj ketina baigti žiedinės sankryžos įrengimo darbus.

Organizacija „Open Culture“ vakar surengė netradicinę „Flashmob“ akciją. Gruodžio 15 d., 15 val., keliolika jaunuolių skaitė laikraštį „15min“. Vėliau, sušukę „Atrask 15 minučių laikraščiui!“, akcijos dalyviai pradėjo ploti ir galiausiai išsiskirstė. E.Ovčarenko nuotr.

Gruodžio pradžioje į darbus kibę kibę kelininkai eismą eismą ribojanččius ženklus nuo aplinbojan kinių gatvių ketina nuimti rytoj, 16 val. Po darbų į automo-

bilius sė sėdę kaunie  kauniečč iai namo  jau gal ė s g r į žti važiuodami pro naują, 200 t ūkst. Lt kaina vus į, žiedą.

„Kaip pasikeis eismo situacija atidarius žiedą, matysime. Dabar nenoriu burti iš kavos tirščių, – paklaustas, ar naujasis žiedas pagerins situaciją šio-

 je miesto miesto vietoje, atsak ė Kauno policijos Patrulių rinktinės vadas Remigijus Balandis. – Žiedą  įrengus Pašilės gatv ė je, situac situacii ja page pagerrė jo – padid padidė jo pralai pralaidudumas, o avarijų sumažė jo. Galima įtarti, kad ir čia bus panašiai. Šioje sankryžoje didžiausias eismo intensyvumas buvo  viena kry ptimi. Mažiau patyrę ar iš kitų kit ų miest  miestų ų atvažiav ę   vairuotojai čia susidurdavo su

sunkumais ir kartais sukelda vo avarijų“.

Pažeidinė jo taisykles „Jūs geriau ne mane, o per žol ę važiuojan žolę  važiuojančč ias mašinas fotografuokite“, – „15min“ fotografui vakar išrėžė prie žiedinės sankryžos dirbantis kelininkas. Dvi savaites trukusių žiedo įrenginė jimo darbų metu automobilių eismas buvo nukreip-

tas per S.Moniuškos, J.Mateikos, J.Žemgulio ir kitas gatves. Tačiau dalis vairuotojų vis tik nepaisė eismą per Radvilėnų pl. ir Basanavič Basanavičiaus al. sankryžą sankryžą  draudžianččių ženkl draudžian  ženklų ų ir kelią keli ą 

trumpino važiuodami per šaligatvius bei žolę. Kol „15min“ žurnalistai vakar buvo prie minėto žiedo, per 10 minučių Kelių eismo taisykles spė jo pažei pažeissti trys automobiliai.

Atliks pakartotinius kraujo tyrimus Per pėsčiųjų perėją ėjusią 73 metų Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoją partrenkusio policininko Egidijaus Merkelio kraujyje alkoho-

 vo patikrintas – Kelių policijos pareig ūnai esą neturė jo alko-

lio nerasta. Tačiau kilo abejonių, ar tyrimams buvo tikrai paimtas  jo kraujas. Todėl nuspręsta atlikti papildomus DNR tyrimus.

ties priklausomybės lig ų centrą, kur tokiais atvejais imami kraujo mėginiai. Sulaukus šio tyrimo išvadų, paaišk ė jo, kad

holio matuoklio. Todė Todėl kolegą nugabeno į Kauno apskri-

ūno kraujyje nelaim ės pareigū pareig nelaimė

Skaudi nelaimė, per kurią  metu nebuvo alkoholio. Tažuvo garbaus amžiaus pedagogė, į vyko  vyko g ruodžio 4 dien ą. Europos prospekte per pėsčių jų perė ją ė jusią moterį partrenkusį automobilį vairavo Kauno Centro policijos komisariato

kriminalistas E.Merkelis. Avarijos metu jis atostogavo. Į vy vykio vietoje jo blaivumas nebu-

Avarijos metu žuvo garbaus amžiaus moteris. „15min“ nuotr.

čiau šiuo tyrimu neketinama apsiriboti, nes kilo abejonių abejoni ų, ar tirtas kraujas nebuvo kito

asmens. „Yra liudinin liudinink  k ų, teigiančių, kad kraujas ne policininko. Todėl nuspręsta atlikti DNR tyrimą“, – sak ė Kauno Kelių policijos atstov ė Gražina Jasiūnienė.

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

4  /  KAUNAS

Trys teatro staigmenos

renginiai TEATRAI Trečiadienis, gruodžio 16 diena

RAIMONDA MIKALČIŪTĖ

Kauno kamerinis teatras 10,12,14 val. Spektaklis vaikams „Nauji karaliaus drabužiai“ drabužiai“..

r.mikalciute @15min.lt

Kauno valstybinis dramos teatras 18 val. Spektaklis „Svečiuose „Svečiuose pas pulkininko našlę“. 19 val. Koncertų ci klo „Dainuoja„Dainuojamosios poezijos palėpė“ koncertas. 19 val. Spektaklis „Paskutinė Diuranų daina“. Ketvirtadienis, gruodžio 17 diena

Kauno valstybinis dramos teatras 17 val. Spektaklis „Ateities miestas“. Kauno mažasis teatras 19 val. Spektaklis „Mokėk-duosiu“.

 /kaunas www.15min.lt 

Kauno valstybinis dramos teatras žiemos šventes pasitinka su trimis geromis naujienomis: šią savaitę teatre debiutuos du nauji spek takliai, be to, atidaroma nauja teatrinė erdvė – Penktoji salė.

 jas įgyvendinti – tai kiekvieno iš mū sų troškimas, o gal net pareiga. Tol, kol kiekvienas vaizduotė je kuria me sva jonių miestą, tol išlieka tikimybė, kad jis taps Ateities miestu.  Aršia usiai ir bekomprom isiškai už savo troškimus kovo ja jauno s ši rdys, tač iau joms tenka susidurti su negailestinga suaugusi ų j ų pasaulio logika“, – sako spektaklio re-

o suvokiant tikr uosius savo troškimus.

Laimės paieškos

 Ant roj i nau jie na sk ir ta suaugusiems. Tai – spektaklis „Laimingi“, pastatytas pagal Friedricho von Schillerio „Klasta ir meilė“. Artūro Arei-

Spektaklyje „Laimingi“ vaidina iš televizijos serialų pažįstami jauni aktoriai – T.Vaškevičiūtė ir T.Rinkūnas. E.Ovčarenko nuotr.

mos režisuotame vaidinime pasirodys televizijos seriale „Nemylimi“ vaidinę aktoriai

č iūtė ir Tomas vieną iš dviejų naužisierius. erg Pasak jo, Vytauto Vaškevi  jausiIšvysti ų spektakli ų kaunie č iai  V.Landsb io k nygoje tai k- Toma Rink ūnas. Ironiškai spektakgal ė jo jau vaka r. Parket in ė je liai vaizduojama dabartis. lį pavadinęs režisierius žiūrosal ė je debi utavo Arnoldo Ja- Tė vai už siėmę ir neturi laiko  vus kv iečia iš naujo į verti  verti nti, lianiausko pastatytas vaidini- būti teisingais autoritetais sa- ko iš tiesų reikia žmogui, kad

mas „Ateities miestas“, pagal

 Vyt auto V.Landsb erg io k nygą „Gediminas ir ketur i seneliai“. 7–14 met ų vaikams skirtas vienos dalies spektaklis – šventiškas, todėl ir debiutuo ja prieš pat Kal ėdas.

„Apginti savo svajones ir

 vo vaika ms, ir tai juos vei kia. O kai neturi draug ų, gali kilti dar daugiau problemų. Reži-

sierius A.Jalianiauskas kartu su  jaun ą ja Kauno dramos teatro aktori ų karta savo spektakliu kviečia vaikus ir paauglius už savo svajones kovoti ne aklai,

Seansai Kauno kamerinis teatras 10.30, 12.30, 14.30 val. Spektaklis vaikams „Nauji karaliaus drabužiai“.

Spektaklis „Ateities miestas“ ši ą savait ę  ę  bus  bus rodomas  gruodžio 16 ir 17 d. 12, 14 val., o gruodžio  gruodžio gruodžio 19 d. 14, 17 val.   Spektaklis „Laimingi“ bus rodomas gruodžio 18, 20 d. 18 val.

būt ų laimingas.

„Šis spektaklis yra atsaPublik ą tur ėt ų nustebinti sale, nes tiek salių šiuo metu kas į „SMS'inės“ kartos atsainumą“, – sak ė režisierius, ne-  veiksmas scenoje: spek takl is teatre ir yra. „Penktoji salė t ur ė jo ta rslėpęs, kad pagrindine spek- kuriamas ypač pabrėžiant aktaklio temine ašimi jis s ą mo- torių judesius. Veik ė jų (akto- nauti tik repeticijoms, tačiau ningai pasirinko poros meilės ri ų) k ūnai veikia kaip skulp- šiuo metu, kai tebevyksta Dimotyv ą. Kaip ir F. von von Schille- t ūros, o jų išdėstymo visuma džiosios scenos rekonstrukciris, A.Areima laikosi nuosta- sudaro paveikslo kompozici-  ja, teko į ją įsileisti ir žiūrovus. tos, kad meilė – aukščiausias  ją. Specialiai šiam pastatymui  Ar Penk toji sal ė liks spektakžmogaus atsiskleidimas, už- sukurti epochiniai, tačiau sti- liams ir tuomet, kai bus atidabaigiantis jo asmenybę. Todėl lizuoti kostiumai ir scenovaiz- ryta Didžioji scena, dar nežižmogus be meilės negali būti dis. Šis spektaklis bus rodomas nome“, – sak ė Kauno valstylaimingas, o laimingas nega- naujoje teatro erdv ė je, kuri pa- binio dramos teatro atstov ė  li būti nemylėdamas.  vadinta paprastai – Penk tą ja spaudai Jurga Knyvienė.

KAUNO PULSAS

Dail ės akade kademij mija ai si ūloma sute sut eik ikti ti Dvimiesčio vard ą

Kaunieč iai iai klausia – meras atsako Klausimas:

Gerbiamas mere, kodėl žurnalistai neparašo apie tai, kad statotė statotės namą namą? Pagarbiai, Algimantas.  At sak yma s: Gerb. Algimantai, Jau ne kartą kartą esu sulaukęs šio klausimo. Manęs taip pat klausia, kaip  Aleksote atrodo tas namas, kodėl neparašo žurnalai, ar patogiai į sik sikūriau, bet turiu nuliū nuli ūdinti klausianč  sian iuosius. Gyvenau ir č iuosius. gyvenu penkiaaukšč iaiame daugiabutyje Pašilė Pašilės

reigas netur ėč  ėč iau. iau. Jei kas netikite, raginu imtis tariamo namo paieškų paieškų arba kreiptis  į  paieškų   paieškų tarnybas. Nebus lengviau nei surasti vadinamą vadinam ą j į    „Gintaro“ kambar  į ,  į  „Gintaro“ nes jokio namo nesistatau.

Polici olicija ja siū si ūlo įsigyti atšvaitus

„Šiais metais labai prastas oras – dažnai lyja, r ūkas. Ap-

nė situacija. Nenoriu sutikti su susidariusia nuomone, kad dėl visko kalta savivaldybė, išjungusi dalį lempų gatvė se“, – sakė pareigūnas. Jis teigia, kad pėstieji dažnai nukenčia d ėl to, kad nenešioja atšvait ų. „Iš šimto gal tik vienas yra su atšvaitu, – sak ė  A.Tarasevi č ius.  – Kai kuri kurie e miest ie č iai per

švietimo gatvėse sumažinimas turi įtakos avaringumui, ta čiau mes suprantame, kokia yra savivaldyb ės finansi-

pė s č i ų j ų  per ė ją eina užsidė ję ausines, klausosi muzikos ar kalba mobiliaisiais telefonais.“

 jai , t iek p ėstieji.

mas nediskriminuotų nė vieno miesto“, – apie savo pasiūlymą sakė Kauno meras. Per paskutinį  dešimtmetį ne kart ą būta mėginimų at-

tosios mokyklos įkūrimas sutaptų su LR aukštojo mokslo reforma, kuri pagr įsta nedidelių edukacinių padalinių jungimo į stambesnius strategija ir

rialinei bazei gerinti, Kauno dailės fakultetas dažnai lieka paskutinėse pozicijose“, – savo nuogąstavimus išsakė  A.Kupčinskas.

fakultetus.

ko eidamas dabartines pa-

nybos viršininkas Alfonsas Tarasevi č ius ius teigia, kad d ėl miesto gatvių per ė jose nutinkanč ių avarijų tur ėtų jausti atsakomybę tiek vairuoto-

padėtų efektingiau plėtoti kultūrinius ryšius su kitomis ES valstybėmis. Reikšminga atrodytų ir ta aplinkybė, kad Vilniaus-Kauno dvimiesčio sukūrimo strateginiame plane tokios akademijos steigimas yra numatytas. Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdyje Kauno menų akademijos steigimo idė ja susilaukė vieningo palaikymo. „Ta „T ačiau mums kelia nerimą tai, kad skiriant d ėmes į  ir lėšas fakulteto akademinei veiklai, įvairių projektų įgyvendinimui, investicijoms, mate-

 ja, kuri turi Vilniaus Vi lniaus ir Kauno

ė je. Nuosava m n agatv mui statyti nei lėšų, nei lai-

Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių Keli prieži ū ros tarų eismo priežiū

„Siekiame sudaryti vienodas sąlygas Vilniuje ir Kaune dirbantiems ir studijuojantiems Vilniaus dailė s akademijos akademinės bendruomenės nariams ir užtikrinti dvimiesčio idė jos įgyvendinimo tęstinumą. Dvimiesčio pavadini-

kurti istorinę tiesą ir gr ąžinti Kauno miestui savarankišką aukšt ą ją meno mokyklą. Šiandien, atrodyt ų, esama galimybių reorganizuoti gana chaotišką menų mokymo sistemą Kauno mieste, sujungti kelis edukacinius vienetus  – Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetą, Kauno dailės institutą, Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultet ą  ir Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakultetą – į vieną gerai koordinuo jamą sistemą ir įkurti Kauno menų akademiją. Šios aukš-

Kauno miesto meras Andrius Kupč inskas inskas kreipėsi į  Vy Vyriausybę, Švietimo ir mokslo ministeriją, Vilniaus savivaldybę dyb pasi ūlymu Vilniaus ę su pasiū dailė dail akademiją pervadinti ės akademiją Dvimiesč  Dvimies č io io dailė dail ės akademi-

Vyks akcija „Kal „ Kalėdin ė košė visiems“ Kauno mero Andriaus Kupč  Kup č insko insko iniciatyva gruodžio 17–18 dienomis Savivaldyb ės Socialinių Socialini ų  paslaugų paslaug ų  skyrius organizuoja tradicinę tradicin ę kal ėdin dinę ę akcij  akciją ą „Kal  „Kalė ėdin dinė ė  košė koš ė visiems".

Jos metu per abi akcijos dienas tikimasi pamaitinti apie 4600 žmonių. Šiais metais, padidė jus poreikiui poreiki ui pamaitinti pamaiti nti vis daugiau vargstan čių ir pragyven pragyvenimo imo šaltinio neturin čių žmonių, kalėdin ė košė bus dalijama dešimtyje vietų. Kauno miesto savivaldybė kalėdin ę košę dalins: Sriubos valgykloje, Partizan ų g. 5, Nakvynės namuose, Kalantos g. 55, prie

Zoologijos sodas – Aplinkos ministerijai Klausimas dėl Lietuvos zoologijos sodo likimo jau ne kartą kart ą buvo keliamas viešo joje erdv ė je.

Iki šiol juo r ūpinosi Kauno apskrities viršininko administracija, tačiau, panaikinus apskritis, to nebebus. Diskutuota, kad Zoologijos sodas galėt ų pereiti Kauno miesto savivaldybės žinion, ta čiau jos vadovai pareišk ė  neturintys finansinių galimybių pasir ūpinti Zoologijos sodu. Svarstyta Zoologijos sodą  perduoti Kultūros ministerijos pavaldumui, tačiau šios idė  jos taip pat atsisakyta. Pa č ios įstaigos vadovai reiškė nor ą, kad sodo steigė jo funkcijos būtų gr ąžintos Aplinkos ministerijai, kuri sulaukė  visuomenės prašymo pasir ūpinti Zoologijos sodu. Susir ūpinimą d ėl jo likimo reiškė ir dalis Seimo narių, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos.

Petrašiūnų seniūnijoje, prie Švč. Mergelės Marijos rožančiaus karalienės bažnyčios (Marių g. 20), Panemunės seniūnijoje senojoje turgaus aikšt ė je (Vaidoto g.). Šiuose punktuose košės dalinimo laikas nuo 12 iki 14 val. Labdaros ir paramos fondas „Maistas kūnui ir sielai“ košę dalins: Šilainiuose prie parduotuvės „Iki“, Jotvingių g. 15, (prie buvusios parduotuvės „Taubučiai“) nuo 10.45 iki 11.20 val., Eiguliuose prie parduotuv ės „Iki“, Šiaur ės pr. 91, (prie buvusios parduotuvės „Vėsa“) nuo 11.15 iki 11.50 val., Žemuosiuose Šančiuose prie Ūkininkų  tur-

Lietuvos samariečių bendrijos patalpų, Šv. gaus nuo 11.45 iki 12.20 val., Vilijampolė Gertr ūdos g. 17 / Gimnazijos g. 4, Alekso-  je, Varni ų g. 45, (prieš Vilijampolės turgų) to seniūnijoje, prie pastato Veiverių g. 132, nuo 12.15 iki 13 val.

INFO Svarbi informacija:

Leidim ų išdavimas 42 28 85 Nemokama Kauno m. savivaldyb ės informacija tel. 8 800 20 000. Puslapį rengia miesto tarybos sekretoriatas tel. 42 45 70 [email protected] Adresas: Laisvės al. 96, LT-44251. Interneto svetainės adresas www.kaunas.lt Užsk. Kauno miesto savivaldybės administracija. Nr. 171558

WW W WW W.K KAU UN N AS S.L LT T

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

 /aktualijos www.15min.lt 

AKTUALIJOS  /  5

Lietuvos internetiniai viražai AISTĖ ALMANAITĖ a.almanaite @15min.lt

Lietuva – viena pirmaujančių šalių Europoje pagal namų ūkių, turinčių šiuo metu greičiausią šviesolaidinį internetą, skaičių. Paradoksalu, tačiau bendra Europos statistika rodo, kad Lietuva atsiduria antroje sąrašo pusėje, vertinant tai,

kiek apskritai žmonių šalyje naudojasi internetu.

Šiemet Lietuva pagal šviesolaidinio interneto (kai internetas perduodamas ne įprastais  variniais, o specialiais specialiaisoptiniais kabeliais – aut. past.) užimamą rinkos dalį pateko į pirmą jį pasaulio dešimtuk ą ir buvo septinta, iš karto po Japonij Japonijos os ir Pietų Korė jos, gerokai lenkdama kitas Europos Są jungos (ES) valstybes. Lietuvoje šviesolaidiniu internetu gali naudotis maždaug kas ketvirtas šalies gy ventoj ventojas: as: šiuo metu daugiau kaip 300 tūkst. namų  ūkių turi techni-

nes galimybes įsirengti šviesolaidinį internetą. Bendrov ės „Teo LT“ duomenimis, numatoma, kad iki g ruodžio 31 d. galimybę įsijungtišviesolaidinį internetą Vilniuje turės 73 proc. namų ūkių, Kaune – 35 proc., o Klaipėdoje – 87 proc. Ne visi suvokia interneto naudą Kalbant apie interneto nau-

ą apskritai, tenka pripadojim žinti, kad Lietuva dar turi kur augti.Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) prie Vyriausybės užsaky mu kompani jos „TNS Gallup“atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad apskritai internetu Lietuvoje vasarą naudojosi 55,1 proc. apklaustų jų (2008 m. vasaros periodo rodiklis – 44,3 proc.). proc.). „Norspagalstatistik ą esame  viena geriausiai šviesolaidinio interneto infrastruktūrą išvysčiusių šalių, kalbant apie bendras interneto naudojimo tendencijas reikia pripažinti, kad esame tik vidutiniokai“, – komentavo IVPK direktorius Au-

Vyresnio amžiaus žmones naudotis internetu pratina projektas „Bibliotekos pažangai“ pažangai“..

rimas Matulis. Anot jo, išvysty-  vuoti žmone žmoness naudo naudotis tis interne interne--  viešieji ryšiai nemažai kainuoti gerą infrastruktūrą yra kiek tu: parodyti, kad jie iš to turės  ja. Būtent dėl šios priežasties ne lengviau nei motyvuoti žmo- naudos. Tačiau šiuo metu tam  visi lietuviai dar suvokia suvokia interinternes ja naudotis. „Reikia moty- neturime pinigų, nes reklama, neto teikiamą naudą“, – pasakojo A.Matulis.  Vis dėlto IVPK direktoriaus tvirtinimu, išvystyta infrastruktūra sudaro palankias sąlygas verslui. „Nepaisant to, kad per metus Lietuvos ekonomika smuko apie 20 proc., interneto rinka augo apie 15 proc.“, – džiaugėsi A.Matulis. Šalyje atsirado apie 20 smulkių įmonių, pasiruošusių teikti naujo jo internet interneto o paslaugas. paslaugas. „Sukurta infrastruktūra šiuo atžvilgiu  yra naudinga naudinga verslui: verslui: atsiranda poreikis įmonių, kurios tiekt ų  interneto paslaugas“, – kalb ė jo pašnekovas.  Vertina skirtingai

Šių metų gegužę JAV atlikto tyrimo metu pasidomė jus, kiek apklaustiesiems svarbi šviesolaidinio interneto prieiga persikeliant gyventi į naują vietą, paaišk ė jo, kad spartusis internetas patenka tarp 5 svarbiausių dalyk ų, renkantis naują gy venam ą ją vietą. 82 proc. respondentų teigė, kad labai spartaus interneto galimybė   yra sva rbus veik snys perkant naują b ūstą. Šviesolaidinis internetas amerikiečiams toks pat svarbus, kaip saugumas, žaliosios erdv ė s ir pasivaikščiojimo takai šalia namų, bendruo-

Interneto naudojimas „TNS Gallup“ šių met ų vasar ą  atliktas tyrimas paro d ė , kad populiariausios interneto funkcijos: naudojimasis el. paštu (76 proc.), lietuvišč ų   ir žurnak  l ųų   laikraš o n - l i n e i   skaitymas (47 proc.). Nelietuvišk ų  laikraščių, žurnalų  online  skaitymas   skaitymas (beveik 25 proc.), naudojimasis internetine bankininkyste (apie 50 proc.), e.parduotuv ėmis (beveik 13 proc.). Žiūri TV laidas internete (apie 15 proc.), klausosi radijo internete (23 proc.).

menės baseinas ar netoliese esantis sporto klubas. „15min“ kalbintas bendro v ės „Ober-Haus“ „Ober-Haus“ Vertinimo i r rinkotyros skyriaus vadovas vadovas-Saulius Vagonis tikino, kad Lietuvoje situacija kitokia nei JAV. „Žinoma, labai gerai, jei naujame būste yra galimybė įsirengti šviesolaidinį internetą. Ta Tačiau lietuviai, rinkdamiesi būst ą, tikrai jo nevertina tik pagal š į  kriterijų, jiems yra daug svarbesnių dalyk ų“. S.Vagonio S.V agonio tvirt inimu, galimybė turėti šv iesol iesolaidin aidinį  internetą kol kas mūsų šalyje nedidina ir b ūsto kainos.

Anot IVPK direktoriaus A.Matulio, gerai išvystyta šviesolaidinio interneto infrastruktūra sudaro puikias sąlygas kurtis verslui. Š.Mažeikos/BFL nuotr.

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

6  /  AKTUALIJOS

Tirpalas – ne kūdikių priežiūrai

Žada išmokų nebemažinti

Sveikatos apsaugos ministras Al-

gis Čaplikas teigia, jog tirpalas, dėl kurio galimai Šiaulių apskrities ligoninėje nudegė 9 naujagimiai, negalėjo būti naudojamas prižiūrint kūdikius. Dėl pažeidimo ligoninės vadovui gresia nuobaudos.

„Tirpalas „Cutasept F“ nePremjeras Andrius Kubilius

 /aktualijos www.15min.lt 

gal ė jo b ūti naudojamas nau jagimi ų tualetui“, – vakar po apsilankymo minėtoje ligo-

tikina, kad 2010 metais papildomo socialinių išmok ų mažinimo nėra numatyta. „Kitais metais nenumatome kokių nors papildomų mažinimų, todėl žmonės gali ramiau žiūrėti į perspektyv ą. Nors ir bus sudėtinga, ir toliau vy kdysime socialiai atsakingą politik ą. Socialines išlaidas ma-

palo. Tai esą buvo patvirtinta

tyrimas, ar tikrai k ūdikiai nuir dokumentuose. degė dėl minėto tirpalo. Be to, „Ligoninė s administra-  Akušer ijos-ginekolog ijos klicija pripažino savo kaltę. Ap- nika uždaroma ir k ūdikiai bus skrities viršinin kas dabar tu- prižiūrimi Moters ir vaiko klirės spręsti dėl nuobaudos li- nik ų patalpose. goninės vadovui (Petrui SiMinistras taip pat rekomavič iui – red. past.)“, – sak ė  mendavo Šiaulių ligoninės vadovams atšaukti penktadienį   A.Čaplikas. Po incidento laikinai nuo suplanuot ą Moters ir vaiko klipareig ų buvo nušalintos Šiau- nikos atidarymą. li ų ligoninės Akušerijos-giCheminius odos nudeginekologijos nekologij os k linikos Nauj Naujaa- mus k ūdikiai patyrė penkta-

ų skyriaus ved ė ja B anni n ė je age nt ū rai BNS sak ė  gimi ga Vaitkevi č ien ė ir to paties ministras. Pasak jo, pačioje gamintojų  skyriaus administratorė Lairekomendacijoje buvo teigia- ma Liugienė. ma, kad naujagimių priežiūrai Moteris laikinai nušalinnegalima naudoti minėto tir- ti buvo nuspr ęsta, nes vyksta

į, kai medikai min ėtu tirdien palu nuval ė odelę už ausų, pažastyse ir kirk šnyse. Šiuo metu metu naujagimiai yra gydomi Kauno medicinos universiteto kli-

A.Čaplikas ketina artimiausiu metu pavesti Valstybinei medicininio audito inspekcijai atlikti detalų tyrimą, ar Šiaulių ligoninėje nebuvo padaryta daugiau klaidų atliekant kūdikių priežiūros procedūras. I.Gelūno nuotr.

nikose (KMUK).

žintume paskutines“, – vakar interviu Lietuvos radijui sak ė  premjeras.

 A.Kubili  A.Ku bilius us pridūrė, kad nors ir nėra lengva, socialines išmokas gaunantiems žmonėms teks įprasti gyventi su mažesnėmis pajamomis. Praė jusią savaitę Seimas, gelbėdamas finansinė je duobė je esančią „Sodrą“, apkarpė  beveik visas pensijas ir į vairias  vairias socialines išmokas, įskaitant ir bedarbio pašalpą.

650 Lt nesiekiančios pensi jos nebus mažinamos, o didesnės vidutiniškai mažinamos 5 proc. Maksimali bedarbio išmoka mažinama iki 650 Lt.

Šie mažinimai galios nuo kit ų met ų sausio iki 2011 metų pabaigos.

Ieško vietos „Vienai „V ienai Lietuvai“

Premjeras Andrius Kubilius teigia, jog jo atstovaujama Tė vynės są jungos  jungos-Lietuvo -Lietuvoss krikščionių demokratų frakcija Sei-

me yra nusprendusi padėti apibrėžti aišk ų fra kcijos „Viena Lietuva“ statusą valdančiojo je koalicijoje. koalicijoje.

„Aš turiu palaikymą ir aišk ų sprendimą, kad „Vienos Lietuvos“ frakcijai mes turime padėti v ėl grįžti į aišk ų ir skaidr ų  statusą valdančiojoje koalicijo je. Toks Toks mūsų sprendimas yra, mes to nuosekliai ieškome. Tai esame aptarę ne tik mūsų frakcijoje, bet visoje valdančiojoje koalicijoje“, – sak ė A.Kubilius. Premjeras pabrėžė, kad būtina sutarti „dėl kelių principinių dalyk ų“, tačiau tvirtino, kad apie postų pasidalijimą dabar nekalbama. Frakciją „Viena Lietuva“ sudaro nuo Ar ūno Valinsko Tautos prisik ėlimo partijos atskilę  Laimonto Diniaus (nuotr.) va-

dovaujami parlamentarai, ji turi 11 narių. Tomas Balžekas

Redakcija Vilniuje

Kauno biuras

Generalinis direktorius [email protected] 

 Tel. (8-5) (8-5) 210 5896 Faks. (8-5) 210 58 97 [email protected]  A.Goštauto 40 B, 01112, Vilnius

(8-46) 257 900 900  Tel. (8-37) (8-37) 243 000  Tel. (8-46) Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 [email protected]  [email protected]  H.Manto g. 31, Kęstučio g. 58, 92236, Klaipėda 44305, Kaunas

Asta Bliūdžiutė Vyr. redaktorė [email protected] 

Jurga Vaičiūtė $

 Taip dienraštyje enraštyje žymimi užsakomiejistraipsniai

Dienos redaktorė  [email protected]   j.vaiciute @15min.lt 

gautas󿬁nansavimas sklaidosnuostoliams  padengti   paden gti 

Klaipėdos biuras

Reklama Leidėjas:   Tel. Vilniuje (8-5) (8-5) 210 5895 UAB„15minučių“,  Tel. Kaune Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.  Tel. Klaipėdoje Klaipėdoje (8-46) (8-46) 257 800  Tel. 210 58 94. Faks. Faks. 210 58 97. [email protected] [email protected] [email protected]  www.15min.lt

Tiražas – 100 000. ISSN 1822-5322. Dienraštis platinamas platinam as Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Redakcija neatsako už reklamos turinį ir klaidas.

„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje. 390,300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.  „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyri mas, 2009 m. pavasaris

 

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

AKTUALIJOS  /  7

www.15min.lt /aktualijos

Viltyss sublizgėti bliūkšta Vilty bliūkšta GEDIMINAS GASIULIS

g.gasiulis @15min.lt

Pirmininkavimo Europos Sąjungai (ES) laukiančiai Lietuvai teks nusivilti: užsienio politikos srity je, kurioje tikėtas i daug pasiekt i, pirmininkavimo laikotarpiu iki minimumo sumažintos galios, negana to, garbę (ir darbus) teks dalintis su dar dviem šalimis.

Iki šiol kiekv iena Bendrijos narė ES Vadov ų tarybai

ka, kad tiek įtakos, kiek anksč iau, pirmininkaujanti šalis neturės. „Iš esmės dar laukiame kitų metų, kai pirmininka vim ą pradės pirmasis trejetas (Ispanija, Belgija ir Vengrija –

aut. past.). Tai bus lyg precedentas“, – „15min“ sak ė URM ES departamento Institucinių  klausimų ir pasirengimo pirmininkauti ES skyriaus vedė-

 jas Julius Pr anevi č ius.

Jo teigimu, anks čiau buvo

ruošiamas pusme čio planas, ta č iau šiuo metu jau pradedami pokalbiai su Graikija ir

pirmininkaudavo po pusmet į. Šį laikotarpį šalys stengiasi išnaudoti kaip galima naudingiau, kadangi tuomet bū-

 Airija dėl darbų pasidalinimo art ė jančiam pirmininkavimo

na labiausiai girdima tiek ES  viduje, t iek užsi enyje.

ar – atvirkščiai – visam laikotarpiui pasidalinti konkrečias sritis. Kaip elgsis mūsų trejetas, kol kas nenuspr ęsta. J.Pranevič ius pripažino, kad įsteigus ES prezidento bei užsienio politikos vadovo postus pirmininkaujanč ios šalies įtakos užsienio politiko-

Tač iau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai jau nuo kit ų met ų tvarka keisi s: ES po 1,5 met ų laikotarpį   pirmininkaus

 vadi namasi s „Trio“ – try s šalys, kurios, kaip buvo numatyta, turė jo pirmin inkauti po pusmet į. Kitas svarbus poky-

tis – atsiradus ES prezidento ir užsienio politikos vadovo postams, absoliuti dauguma užsienio politikos, tarptautinių santykių klausimų perke-

liami ant jų pe čių. Įtakos – mažiau Lietuva ES pirmininkaus 2013 metais kartu su Graikija ir  Airija. An ksčiau Užsienio reikal ų ministerija (URM) vylėsi, jog šį pusmet į bus pasiekta Lietuvai svarbių tikslų. Dabar ministerijos specialistai sutin-

laikotarpiui. Beje, „trio“ gali susitarti dirbti ir po pusmet į 

ES politikų džiaugsmingai sutikta Lisabonos sutartis slopina Lietuvos ambicijas pirmininkavimo laikotarpiu bent trumpam sušvytėti. AFP/Scanpix, A.Ufarto/BFL nuotr.

 je prakt iška i nelik s. „Ta „T ačiau ir anksčiau nebuvo taip, kad k ą pasako pirminin-

kaujanti šalis, taip ir y ra. Bet kokioms deryboms buvo rė rėmai, mandatas, dėl kurio reik ė jo

derintis su kitomis Bendrijos

narėmis. Gal didesnis privalumas buvo tas, kad šalis galė jo kelti sau aktualius klausimus“, – teigė J.Pranevičius. Pašnekovas pridū rė, kad du nauji postai ir buvo įsteigti tam, kad ES kalb ėt ų „vienu balsu“,, vykdy tų nuoseklią pobalsu“ litik ą, būtų labiau matoma – jie

bus tarsi ES „ruparas“ pasauES ekspertas, politologas liui. „Deja, tai gali reikšti, kad Gediminas Vitkus teigia, jog nebūsime tiek matomi, kiek iki pirmininkavimas Bendrijai šiol pirminink avusios šalys“,  yra pareiga, todėl išlaidos ne– sak ė J.Pranevič ius. išvengiamos ir jos neprivalo

Jis pabrėž ė, jog svarbiausias pirmininkaujanč ios šalies darbas yra organizacinis: darb ų, vizit ų , susitikimų, renginių organizavimas,

taip pat kompromiso ieškojimas, pozicijų derinimas. „Tai taip pat turi didelę  įtak ą, gal dar svarbesnę, juk ES esm ė   yra v idaus p oliti ka“, – kalb ė-

 jo pašnekov as.

 Anksčiau tai buvo savotiškas „pasipuikavimo“ „pasi puikavimo“ pusmetis, dabar sistema keičiasi ir to bus mažiau. Tačiau nors užsienio politika perleidžiama naujiesiems pareigūnams, aš to nesureikšminčiau, kadangi poziciją v  visuom isuomet et reik ė jo derin derinti. ti. Sak ė  ė G.Vitkus.    G.Vitkus.

 Atsisak yti ne gali ma

„atsipirkti“ nauda. „Tai yra didelis organizacinis darbas ir lėšas tenka skirti, nori to ar nenori, – sak ė  G.Vitkus. G. Vitkus. – An ksčiau tai buvo

savotiškas „pasipuikavimo“ pusmetis, dabar sistema keič iasi ir to bus mažiau. Ta č iau nors užsienio politika perleidžiama naujiesiems pareig ūnams, aš to nesureikšminčiau,  visg i įtakos užsienio politikai pirmininkaujanti šalis turė jo ne itin daug, pozicij ą visuomet reik ė jo derint i. O darbotvark ę ir toliau reikia sudarinėti, taigi galima ją pakreip-

Kiek Lietuvai kainuos pirmininkavimas, kol kas nežinoma. J.Pranevič J.Pranevičiaus teigimu, kitos Bendrijos šalys tam išleisdavo nuo 60 iki 180 mln. eur ų. ti savo linkme.“ „Suma priklauso nuo išsiG.Vitkaus teigimu, kaip keltų tikslų. Mes, matyt, orien- ir anks č iau, taip ir į sigaliotuosimės į mažesnę sumą. Bet  jus Lis abonos suta rč iai, pakokiu atveju, organizacinės iš- siekta nauda priklausys ne laidos lieka: reik ės ne tik perso- tik nuo suteikiamų galių, bet nalo, bet ir t ransporto, viešbu- ir nuo pač ios šalies ambicijų  čių, salių...“ – vardino jis.

bei įdirbio.

Atsistatydinimą Atsista tydinimą gaubia paslapties skraistė Seimas vakar pradėjo Valstybės saugumo departamento (VSD) generalinio direktoriaus Povilo Malakausko atleidimo iš darbo procedūrą.

P.Malakauskas P.M alakauskas atsistatydinimo pareiškimą prezidentei Daliai Gr ybauskaitei į teik ė  pirmadien į , ši iškart pasiraš ė atitinkam ą dekret ą , kuriam dar turi pritarti Seimas. Nutarimą   vakar parlamentui pristat ė prezident ė s patar ė jas Jona s Mar ke vi č ius. Seimo nariai domė jos i, kod ėl P.Malakauskas nusprend ė  atsistatydinti,

P.Malakausku susitikti savo frakci jose ir išsiaiškinti, kokie motyvai paskatino palikti š į post ą .

Tuo tarpu konservatoriai ragino nevilkinti

atsta-

tydinimo procedūros Seime. Po pateikimo nutarimui pritar ė 46 parlamentarai, prieš balsavo 15, o susilaik ė 25. Pats P.Malakauskas taip pat neatskleidžia, kokios konkreč konkrečiai priežastys past ūmė jo jį priimti tok į sprendimą, taččiau neita gė prie-

laidas,

ta č iau J.Markevič ius konkre č ių priežas č i ų ne į vard ijo – es ą tai yra jo „asmeninis

apsisprendimas“. Taip pat  jis negal ė jo nuro dyt i, koki e asmenys galėt ų kandidatuoti į atsilaisvinusi ą VSD vado vo v iet ą. „Tvarkiečiai“, „darbiečiai“ ir socialdemokratai išreišk ė  no r ą  su atsistatydinan č iu

P.Malakausko atsistatydinimą užsienio žiniasklaida sieja su įtarimais dėl CŽV kalėjimo Lietuvoje. „Scanpix“ nuotr.

es ą  jo atsistatydinimas susi j ę s su tyrimu dė l galimo slapto CŽV kalė jimo Liet u voje. Taip pat jis t eig ė nejautęs „jokio spaudimo iš prezidentės“. P.Malakauskas P.M alakauskas V SD vado vaus tol, kol Seimas nepriims nutarimo dėl jo atstatydinimo ir prezident ė Dalia Grybauskait ė dokumento nepa-

sirašys.

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

8  /  AKTUALIJOS

 /aktualijos www.15min.lt 

Prezidentė D.Grybauskaitė: ARŪNAS IVAŠKEVIČIUS a.ivaskevicius @15min.lt

 vy nė s ir beveik be draug ų , nors labai komfortiškai gy vendama . Savo šalyje užaugi, gauni

išsilavinimą, į tave daug įdėta. Kiekvienas turime paklausti saSunkmetis nebus ilgas.  v ęs, ar galvojame tik apie save,  Visk as prik lauso nuo m ūsų. ar dar ir klausiame, k ą kiekvieEkonomika Lietuvoje tikrai nas dav ėme savo tė vyne i. Ar pradės tvarkytis jau kit ų me- tik norime ir gebame reikalaut ų pabaigoje, o dar kit ų metų, ti, kad ji mums kažk ą duot ų,  Atkelta iš 1 psl .

2011-ų jų, pradžioje turėtų pasimatyti atsigavimo ženklų ir po truputėlį darbo rinka jau didės. Sunkmetis, ko gero, truks

ar vis dėlto jaučiame pilietinę  pareig ą atiduoti tai, kas į mus įdėta. Kiekvienas turime pasirinkimą, ar ieškoti gardes-

metus pusantr ų.

nio k ąsnio, bet prarasti tė vynę, ar turėti t ė vy nę galbūt su mažiau gardžiu k ąsniu.

O tuo tarpu yra į vairi  vairi ų galimybių vienas kitam padėti, čia į sijungia ir savitarpio pa-

– Didelė dalis tautos, valstybės

galbos mechanizmai – k iek  piliečių , yra apimti gūdžios desgali žmonės šeimoje vienas  peracijos. Jie nepasitiki politikais kitam padėti, kiek gali visuo-

ir politika apskritai, ima niekinti

menė padėti. Yra į vairi  vairi ų sche-  pačią valstybę, jaunesni emi gramų. Ir mūsų socialinė sistema ciją laiko vieninteliu išsigelbėjitaip pat turi tam tikrą pagalbos mu, vyresni nostalgiškai prisimetinklą. Tai ne tik bedarbio pa- na, kad „prie ruso buvo geriau“, šalpos, kurios šiek tiek maž ė- dar kiti ragina atvirai smurtau ja, bet taip pat ir mokesč ių už ti prieš valdžią. Kas sukėlė tokį šildymą ir elektrą kompensa-  prieši škumą? Gal k alta pati val vimas tiems gyventojams, ku- džia, nesugebanti žmogišku balrie labai mažai uždirba ir kurie yra socialiai remtini. Taigi programų yra į vair  vair ių, dar-

su piliečius nuoširdžiai pakviesti susitelkti bendram darbui ir kar-

bo biržos taip pat si ūlo į vair  vair ų 

tu ištverti sunkmetį?  – Solidarumas pirmiausia

perkvali fikavimą. Reikia tie-

turi būti rodomas asmeninės

siog netingėti ir norėti.

lyderystės pavyzdžiu. Kiekvienas politikas, ypač išrinktas politikas, privalo pradėti nuo sav ęs. Ir kai tauta mato diskusijas televizijos ekranuose dėl  vieno ar kito lito ar dėl didžiulių priedų, ar dėl brangių automobilių, be jokios abejonės, jai tai matyti yra sunk u ir skaudu, ir aš puikiai suprantu žmonių  pasipiktinimą. Taip, politikai šiandien nėra tie lyderiai, ku-

 Aš pati gaunu į vair  vair ių laiš-

k ų. Kai kuriuose rašoma, kad

siūlomi darbai ne visai tenkina. Jauč iamas pasyvumas – žmogus laukia, kad kažkas  jam privalo atnešti naują darbą, privalo suteikti labai geras galimybes. Bet kiekvienas turime pagalvoti, kad savo liki-

mą vis dėlto kuriame mes patys. Mentalitetas, kad kažkas

kitas už tave turi gy venti tavo gyvenimą, už tave apsispręsti, už tave dirbti, dabar nėra tinkamas. Turime būti sava-

rankiški ir galvoti pirmiau-

rie galėt ų b ūti pavyzdys tautai. Prašyti žmonių susiveržti diržus ar prašyti pakent ėti

gali tik tas politikas, kuris pradeda nuo sav ęs.

sia apie save, taip pat, aišku,

 Aš prašiau ir Seimo narių,

ir apie savo artimą. Taigi daugiau pasitik ė jimo savimi, drąsos imtis sprendimų ir iniciatyv ų, nelaukti ir baigti dejuoti. Tai turbūt svarbiausia, k ą da-

ir kit ų politik ų, kad pirmiau-

mos, būtent kontržvalgybos

lėjimo Lietuvoje istorijoje? Jūsų

dv ė je. ES kontekste esame jau

sia jie turi pradėti nuo sav ęs –

įtarimai, apie kuriuos užsiminė-

daug stipresnis tvarinys. Konkurencija vis ą laik ą 

miausia sau, tiems, kurie dau-

kontekste. Baigiame parengti naują kontržvalgybos koncepciją, teiksime pasiū lymus

giausiai uždirba, ir apsaugo-

Seimui ir Vyriausybei. Aiš-

bar turime daryti.

ti labiausiai pažeidžiamus

ku, kad vieno iš vadov ų pasi-

– Dar vienas tipinis skaityto jo klausimas: „Noriu išgirsti bent

sluoksnius. To reikalavau ir svarstant Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, to reikalavau ir svarstant Biudžeto įstatymą. O tą spektakl į, blo-

traukimas, ko gero, tai reformai nepasitarnaus. Bet iš kitos pusės, jeigu vadovas mano, kad jis negali arba nenori

 pakomentuoti, ar man 󿬁nansi š-

klausoma, neutrali, atstovau jama visų politinių jėgų komisija pati apsispręst ų, kas buvo Lietuvoje. Ir esmė ne ta, ar kadirbti, tai reiškia, kad su tokiu lė jimas buvo, o ta, kas Lietuvometu priimin ė jo valstygą ja prasme, k ur į mes mato-  vadovu reformos nepadary si,  je tuo metu me televizijos ekranuose, tik- todėl ir pasirašiau. bei svarbius sprendimus. Vierai galime smerkti. Toks el– Galbūt jau turite naują kan- na įstaiga Lietuvoje galė jo bū-

kai apsimoka likti ir dirbti Lietu-

tris priežastis, kodėl aš turėčiau  pasi likt i i r d irbti Lietuv oje užbaigęs studijas kitais metais. Tokie dalykai, kaip moralinės vertybės, man aiškūs, tačiau gal galite

susimažinti atlyginimus pir-

gesys yra labai blogas pavyz-

didatūrą į VSD generalinio direk-

voje vien iš idėjos, jog po 35 me- dys tautai. tų galbūt bus geriau?“ (skaityto– Šią savaitę sulaukėte Vals jas Artūras) tybės saugumo departamento va– Esu gyvenusi užsieny- dovo prašymo atleisti jį iš pareiranka pasirašėte de je bev eik pen ki oli ka met ų .  gų. Ar lengva ranka

toriaus postą?  – Su tuo tikrai neskub ėsiu. Tuo labiau kad Seimas dar turi balsuoti d ėl Povilo Malakausko atstatydinimo. Šį 

Ir mokiausi, ir studijavau, ir

klausimą spręsiu tik kit ų me-

kretą dėl teikimo Seimui pritarti

dirbau Lietuvai, bet užsieny- šiam atleidimui?  t ų pradžioje.  je. Taip pat ir Eu ropos Komi– Ir taip, ir ne. Ne – todėl, – Ar, jūsų akimis, jau dausijoje. Tikrai ten n ėra leng- kad siekiu viso VSD refor-  giau šviesos mįslingoje CŽV ka vi au. Vi sur rei ki a dar bš č ių  žmonių, gerai dirbanč ių. Vi-

sur tai yra didžiulis ir „prakaituotas“ darbas. Žmogus, kuris nori tik lengvo uždarbio ir kuriam moralinės verty b ė s nėra svarbios, neturi

šaknų. Tokių žmonių taip pat labai daug mačiau užsienyje.

Bet jie niekada neprigyja, jie

 jau č ia vidinę tuštumą ir visą laik ą jau čia nostalgiją sa vo t ė vy nei. K iekv ienas ž mo-

gus turi pasirinkimą. Aš tok į  taip pat tur ė jau. Gal ė jau li kti su daug geresniu atlyginimu, bet su tuštuma – be tė-

Mentalitetas, kad kažkas kitas už tave turi gyventi gy venti tavo tavo gyvenią, už tave apsispręsti, už tave dirbti, m dabar nėra tinkamas. Turime būti sa varankiški ir galvoti pirmiausia pirmiausia api apiee save, taip pat, aišku, ir apie savo artimą. Taigi daugiau pasitik ė jimo savimi, drąsos imtis sprendimų ir iniciatyv  ty v ų, nelaukti ir baigti dejuoti.

te, sklaidosi ar stiprėja?  – Man buvo gana šviesu iš  vyk s tarp tri kampio – JAV, JAV, Kikarto. Tiesiog norė jau, kad bū- nija (su Indija greičiausiai) ir t ų aišku visiems ir kad nepri- Europa. Kinijos pajėgumai ar-

ti valstybė valstybė je. Tai yra svarbu. Mums reikia išmokti pasižiūrėti į savo klaidas, jas pripažinti ir jų niekada dau-

giau nekartoti. Bent jau tokias pamokas reikia siekti išspausti iš šios istorijos.

Iš tiesų, tai junginys, kuris kasmet juda ir keičiasi. Kas dešimtmet į Europos S ą junga tampa visiškai kitokia. Po

mūsų įstojimo ji taip pat pasikeit ė. Jeigu plėtra ir toliau ju-

timiausius dešimt ar dvidešimt dės, po keleto met ų tur ėsime met ų tikrai didės. Tai didžiu-  visi škai kitoki ą organizaciją, lis potencialas, kuris dar n ėra tač iau tai yra visiškai geras ir išnaudotas, tač iau jis neturė- normalus reiškinys, nes gyvetų gąsdinti. Dar vienos didelės nimas keičiasi, tad ir organizatautos išsivystymas, bendrą ja cijos strukt ūra, organizacijos prasme, yra gerai. Geriau tu- darbo metodai, organizacijos rėti išsivysčiusias tautas, ne- tikslai keičiasi. Ji nestagnuoja, alkanas ir ne tokias piktas, ko-  ji juda juda kartu su gyveni mu, tad, kios jos būt ų alkdamos. Na, o be abejo, ES keisis. Tokios ordėl demokratijos... viskas eis kartu. Aš esu įsitikinusi, kad besivystanti ir turt ė janti Ki-

nija palaipsniui taps ir demokratiškesnė.

ganizacijos, kokia buvo 1957

metais, nei reikia, nei ji bus. O kokia bus ateityje, viskas priklausys nuo mūsų. Kiekviena šalis, net mažut ė Lietuv ėlė, turi balso teis ę, kad spręs-

– Dėl pačios ES kartais pasime apie tą pačią instituciją, ku-  girsta ab ejonių, kad tai nėra la - t ų Europos likimą. Tad viskas rią ką tik minėjome?  bai perspektyvus politinis jungi- ir nuo mūsų priklauso – ko– Taip, apie Valstyb ės sau- nys. Ką jūs apie tai manote?  kios Europos norime, toki ą ir gumo departamentą. – Čia grynai filosofinis, sa- tur ėsime. – Ar mes, Lietuva, tinkamai – Vis garsiau kalbama, kad ky čiau, pastebė jimas. Yra daug ateityje viena iš dviejų super- nuomonių, kad bet koks jun-  pasinau dojame naryste ES ?  valstybių pasaulyje bus Kinija. ginys anksčiau ar v ėliau atsi– Pinigine prasme lyg ir pa Ar Lietuva turėtų ruošti s tokiam randa, anksčiau ar v ėliau pra- siimame tai, k ą gauname, bet  jos su stiprėjimui ir kai p? Ar už- puola. Kiekvienu istoriniu lai- ar efektyviai paskui panaudomerksime akis prieš kinų požiū- kotarpiu yra savi poreikiai. Eu-  jame, č ia jau kitas klausimas. rį į demokratiją?  ropai po karo reik ė jo junginio, junginio, Turime daug į vai  vai ri ų pavyz– Į demokratijos vertybes kuriame kiekviena šalis padė- dži ų, kaip valstyb ės panau vis ada ži ū rėsime griežtai ir t ų viena kitai ekonomiškai. Ir doja europinę pagalbą. Pavyz– Valstybė valstybėje – kalba-

reikliai, na o Lietuva turi b ūti ir matyti save Europos Są-

1957-aisiais toks junginys atsirado. Jis palaipsniui tapo ir

džiui, Ispanija iš pradžių gal-

 jungos kontekste. Ypa Ypač iš ekonominės pusės, nes viena Lie-

politiniu junginiu, ne tik eko-

bet dabar ją panaudojo labai

nominiu, o dabar jau turi net

efektyviai ir labai gerai išvys-

tuva – tai labai mažas lašelis pasaulinė je ekonomi nė je er-

karinio bendradarbiavimo

tė savo turizm ą, tapusį viena

element ų.

iš pagrindinių šios šalies ūkio

būt ir sunkiau ją įsisavindavo,

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS  /  9

 /aktualijos  / www.15min.lt  aktualijos

Viskas priklauso nuo mūsų“ uždarymui, bet ir tam, kad bū- kusijų apie išlaidas ir visokių  t ų pertvarkytos visos elektri- skandalėlių, tačiau labai gerai, nės, hidroelektrinės, paruoš- kad tokiu laikotarpiu galė galė joti tinklai, pasiruoš pasiruošta ta uždary- me būti Europos sostine ir aš mui. Deja, kaip visada, Lietuva  visiš kai nenoriu dabar di skudvejus trejus metus v ėlavo su tuoti, kas, kiek, kodėl. Vis dėlpasiruošimu, daugelis projek- to turė jome gražių renginių ir t ų dvigubai pabrango ir pasi-  jais reik ia džiaug tis. ruošta tikrai yra nepakanka– Tikriausiai nesuklysiu sakymai. Labai daug pinig ų buvo damas, kad esate paslaptingiausia panaudota panaudo ta neefekty viai. To-

iš visų ligšiolinių šalies vadovų.

dė l, kai lankiausi Visagine, pasakiau, kad bus atsižvelgta į Valstybės kontrolės išvadas dėl tokių vilkinimo veiksmų, nes jie jie iš dalies buvo są-

 Apie asmeninį gyvenimą jūs kalbėti nemėgstate ir vengiate.

moningi, ir šie veiksmai bus labai griežtai į vert inti . Dėl uždarymo noriu tik viena pasakyti: senoji Ignalinos  AE – taip jau susi klost ė situacija per 20 met ų – buvo energetinių klanų interesų simbolis. Elektrinė gamino elektrą  už 6–7 ct už kilovatvalandę, tač iau visi pilie čiai mok ė jo per 30 ct. Būtent dėl to, kad nebu vo elekt ros rin kos ir apsi mok ė jo tu rėti monopolistus bei

sin ėti apie asmeninį sinė asmenin į  gyvenimą, aš visada atsakau, kad jo beveik neturiu. Todė Todėl dirbtinai kurti kažkokius asmeninius dalykus būt ų tiesiog be-

nius – nei į v ė ją, nei į biokurą, nei į geotermik ą. Ir tai yra didžiul ė problema Lietuvai, kad per 20 me-

pasakyti, k ą  paskutinį paskutin į  kartą skaičiau. Skaitau visk ą, k ą  reikia: ir į vair  vair ius popierius, ir

– Tai galiu atvirai pasakyti, kad nėra k ą slėpti. Kai žurnalistai pradeda manęs klau-

prasmiška, nes visas mano laikas skirtas darbui.

– Na, bet tokius dalykus kaip mėgstamiausias 󿬁lmas ar mėgstamiausias rašytojas turbūt turite ir jūs?  – Taip, jūs teisus, bet kiek vienu gy veni mo la ikot arpiu  verst i žmone s mok ėti didelę didelę  keič iasi ir knygos, ir filmai, ir monopolinę kainą nepriklau- muzika. Vienokie šie dalykai somai nuo to, kiek ir už kiek buvo vaikystė vaikystė je, k itokie jaugaminome elektros Ignalino- nystė je, dar kitokie dabar. Kar je, niekas neleido i nvestuot i į  tu su gyvenimu keičiasi daug alternatyvius energijos šalti- dalyk ų, taigi net negalėč negalėčiau iau

Valandą trukusio interviu metu šalies vadovė D.Grybauskaitė apie asmeninį gyvenimą neatviravo: „Kai pradeda manęs klausinėti apie asmeninį gyvenimą, aš visada atsakau, kad jo beveik neturiu. Todėl dirbtinai kurti kažkokius asmeninius dalykus būtų tiesiog beprasmiška, nes visas mano laikas skirtas darbui.“ J.Kalinsko nuotr.

šak ų. Mums seniai žinomas ir teigiamas Airijos pavyzdys. Tačiau yra ir kai kuri ų Piet ų Europos valstybių, kurios jau 28 metus yra ES nar ės, tačiau iki šiol yra atsilikusios ir vis dar

nar ė s, neturi daug resursų resurs ų, – tokioms šalims netgi ES ir kitos tarptautinė tarptautinės organizacijos siūlė atsargiai elgtis su fi nansiniais stimulais ir m ėginti kurti tiesiog geresnes

gauna pagalbą.

ir patrauklesnes verslo s ą lygas bei kuo mažiau skolinantis investuoti, nes tokios šalys  v ėliau bus nepajė gios t ų skolų gr ą žinti. Tokiu keliu ė jo tok ios šalys kaip Lietuva, Latvija, Esti ja ir kitos. Ir idė ja buvo gera, gera, ir programa gera, bet dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių  lėšos ir biurokratini ų suvaržy mų pakeitimai (kaip žinome, ir Saul ėlydžio komisijos darbo rezultatai) tikrai v ėla-

Europa duoda galimybę galimyb ę, o nuo šalies priklauso, ar ta galimybe bus pasinaudota. Taigi lyg ir paimame pinigų pinig ų,

bet kur ir kaip efektyviai juos padedame, sprę spręskime patys. Tiktai vieną vieną dalyk ą y pa pačč noriu dabar paminė paminėti, kad šiuo sunkme čiu europinė pagalba kasmet siekia beveik ketvirt į 

Lietuvos metinio biudžeto. Jeigu jos šiandien nebūtų, tikrai būtume dar blogesnė je padėtyje, negu esame.  vo. Taig i b iurok rat ini o pr o– Gal galite padėti man su- ced ū rinio delsimo prasme iš rasti atsakymą į klausimą, kuo tiesų Vyriausybė tur ė jo dau Lietuvos Vyriau sybė krizė s me - giau padaryti. Kartoju, idė ja tu padėjo verslui? Visos šalys ra- ant popieriaus buvo gera, bet do būdų, kaip tai padaryti, o mū- praktinė realizacija, lėšos, pasų, mano manymu, tik apsunkino verslo sąlygas. (skaitytojas Neri jus) Ar teisinga skaitytojo skaitytojo kritika Vyriausybei? O gal Vyriausybė pa prasčiau siai ne sugeba tink amai  pristatyti savo darbų?  – Saky č iau, kad yra visko.

 Verslo skati nimo ir ant ik rizinis planas teoriškai buvo labai s ėkmingas. Tokioms nedidelėms šalims, kaip mes, didelė kurios neturi savo rezervinės valiutos (ar ypa č tos, kurios naudojasi valiut ų valdybos modeliu), nėra eurozonos

Kalėdos. Kalėdos... Iš tiesų   visko buvo buvo – ir gero, gero, ir blo blogo, go, ir ūt gražiausi sunkaus. Turb mano priminimai apie Kalėdas yra dėl to, kad Kalėdos visada ateidavo ir kasmet kartodavosi. no, o ne iš Vilniaus ar Rygos. Ir TVF sąlygos didesne dalimi būna labai standartinės, labai griežtos, neatsižvelgiant į vietines aplinkybes. Didelė dalis tokių eksperiment ų, ypač  Lotynų Amerikoje, labai ger ų rezultat ų nedav ė. Latvijai tai kainavo tris v yriausybes ir daug didesnius mokesčius, tačiau ekonominė padėtis pas mūs ų kaimynus vis tiek nė nėra geresnė geresnė. Tai, kad Lietuva tvarkosi pati, tai, kad Lietu va sug eba s ėkmingai skolintis ir kad tarptautinės rinkos

sikapstyt i patys. Tai yra labai labai gera žinia. – Po kelių savaičių galutinai išjungsime Ignalinos atominę elektrinę (AE). Ar dabar, žvelgiant iš laiko perspektyvos, neatrodo, kad Lietuva pernelyg lengvabūdiškai pasižadėjo uždaryti elektrinę mainais į narystę ES? Ar nebuvo įmanoma išvengti tokios aukos derybų metu?  – Derybos prasidė jo 2002

dokumentus, ir biografi jas, ir politines knygas, ir instrukcisai mus pririšo prie Rusijos,  jas. O ypač daug dabar skaitau nes ir Ignalinos AE branduo- t ų knyg ų, kur ias padovanojo linis kuras taip pat gaunamas žmonės. M ėginu iš pagarbos iš Rusijos, kaip ir dujos, ka ip tiems, kas atsiuntė, perskaityir nafta. Tad man Ignalina, ti visk ą, k ą gaunu. Taigi skaikaip ir senieji Mažeikiai (bu- tymo užtenka.  vu si „ Mažei ki ų nafta“ – red. – Koks yra šilčiausias jūsų past.), yra tarybiniai simbo- vaikyst vaikystės ės prisiminimas?  liai, be kurių Lietuva tikrai iš– Kalėdos. Kalėdos... Iš tiesivers. Šalis gali susitvarkyti sų visko buvo – ir gero, ir blopati ir siekti tikros energeti- go, ir sunkaus. Turbū Turb ūt gran ė s nepriklausomybė nepriklausomyb ė s nuo žiausi mano priminimai apie Rusijos į vai riai s būdais, taip Kal ėdas yra dėl to, kad Kalėpat prisijungdama ir prie Šiau- dos visada ateidavo ir kasmet rės šalių tinklų, k ą jau daro- kartodavosi. me dabar per Estij ą ir Švedi– Kas bendrauja su žmonė ją, ir prie Vakar ų tinklų atei- mis Jūsų „Facebook“ puslapyje? t ų  visi ekonominiai intere-

tyje. Tada tikrai pasieksime realią energetinę nepriklau-

 Ar pati darote jame įrašu s? 

somybę ir mūsų žmonėms nereik ės mok ėti ne tik rusų diktuojamų, bet ir Lietuvos monopolist ų diktuojamų monopolinių kainų.

spaudos tarnyba man padeda techniškai, bet be mano sutikimo nei duomenys, nei nuotraukos nėra ten dedamos.

– Ar pajutote, kad Vilnius šiemet yra Europos kultūros sostinė?  – Tikrai pajutau. Tai pa jutau, kai atv aži avau liep os mėnes nesįį  į  Dainų Dainų  šventę švent ę. Aišku, mes Dainų švenčių turime

– Dirbame kartu. Be abejo,

– Kai kandidatavote į Prezidento postą, buvo daug kalbama apie jūsų juodąjį diržą. Ar būna, kad apsijuosiate juo?  – Fiziškai, ko gero, ne. O mintyse ir morališkai – taip. Todė Tod ėl, kad kovos menai – tai gyvenimo bū b ūdas, tai ne tik

kas ketveri metai, bet ši buvo  ypati nga Dain ų šventė, labai graži. Ir jau vien tai, kad dainų šventės tėra keliose valstybėse visame pasaulyje, jau yra

sportas. Tai yra gyvenimo filosofi ja, tai yra gyveni mo prioriprioritetai, tai yra disciplina, tai yra atsakomybė, tai galų gale yra būdas ir metodas, kaip tu dirbi didžiulis turtas, kuriuo gali- ir bendrauji su žmonėmis. Tai me pasigirti.  yra v isa g yven imo apli nka i r Iš šiemet sukurtų sukurt ų  infras- tai aš naudoju kasdien.

metais ir situacija, aišku, bu vo v isai k itokia. Mes net ne į- trukt ū ros objektų truktū objekt ų turime ir – Kur sutiksite Kalėdas?  sivaizdavome, k ą reikš užda- Nacionalinę galeriją, ir dabar – Sutiksiu Vilniuje. Tarp ryti elektrinę ir kaip tai reik ės prie Vilniaus dailės akademi- artimų jų, paž įstamų. pasitiki Lietuva – yra puikus daryt i. Europa derybų metu to  jos ati dar darė ėme „Titanik ą“. Tai Visą interviu skaitykite rezultatas. Ir aš noriu labai paties pareikalavo iš trijų vals-  yra da lykai, kuri e tur ės išliewww.15min.lt aiškiai pasakyti: taip, skola tybių – Lietuvos, Slovakijos ir kam ą ją vertę. Nors buvo dismūsų didelė, bet tarptautinės Bulgarijos. Visų šalių elektririnkos yra indikatorius, kad nėse dirbo tie patys RBMK re15min.lt skaitytoj ų atsi ųst ų klausimų buvo tiek daug, kad dauLietuvos veiksmais yra pasi- aktoriai, kurie Europoje yra  gelio net nespė  jome užduoti prezidentei prezidentei D.Grybauskaitei D.Grybauskaitei per tikima. Kad Lietuva dar gali traktuojami kaip nesaug nesaugū ūs. valand ą trukus į pokalb į. Skaitytojus norime patikinti, kad visi da šalis negali skolintis nie- pasiskolinti, reiškia, kad, ne- Už tai buvo suteikta didžiul ė   j ūsų klausimai, net ir tie, kuri ų interviu metu nepateik ė  m ėme,   e, buvo kur kitur ir praktiškai paten- priklausomai nuo to, kaip mes finansinė pagalba, kuri turė jo raštu perduoti šalies vadovei. To papraš ė  ė prezident   prezident ė  ė s spaudos ka į tos organizacijos politin į  galvojame apie save, tarptau- būti nukreipta į viso energetitarnybos darbuotojai, paaiškinę  , kad D.Grybauskait D.Grybauskaitei ei svarbu diktatą. Ekonominė politika tin ės rinkos mus vertina ge- nio ūkio pertvark ą. Lėšos bupač iai iai pamatyti, kas iš tiesų r ūpi pilie č  čiams. i  ams. bū na vykdoma iš Vašingto- rai ir tiki, kad mes galime iš-  vo ski rtos ne tik Igna linos AE

ų renovacijai,  vy zdžiu i, n am amų  v ėlavo. Tai yra būtent biurokratinės mašinos kaltė. – Ar nepadarė Lietuva klaidos, skolindamasi ne iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF)?  – Esu įsitikinusi, kad ne. Todėl, kad tik pradė jus kontaktuoti su TVF visos tarptautinės rinkos už sidaro. Ta-

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

10  /  SPORTAS

 /sportas  / www.15min.lt  sportas

L.Kleizo L. Kleizoss laukia ypa ypatingas tingas mačas AURIMAS TAMULIONIS a.tamulionis @15min.lt

Linui Kleizai šiandien pirmą kartą gimtinėje teks žaisti prieš Lietuvos komandą. Pirėjo „Olympiacos“ (Graikija) klubui atstovaujantis 24 metų lietuvis Eurolygos B grupės varžybose kibs į Lietuvos čempionų Vilniaus „Lietuvos ryto“ krepšininkų atlapus.

liu“, – juok ė si 203 cm ū gio puolė jas. Daug laiko lietuvis neturė s ir susitikimams. „Namiškiai atvažiuos į varžybas, o susitikti šiaip laiko nėra. Treniruotė, treniruotė, varžybos ir išskrendam“, – guodėsi Graiki joje legionieria legionieriaus us duon duoną kremtantis krepšininkas.

Po pertraukos Lietuvoje apsilankęs L.Kleiza vakar gūžėsi nuo šalčio. I.Gelūno nuotr.

Tikisi sunkios kovos Pirmą jį B grupės mačą su

„Lietuvos ryt u“ L.Kleizos (26 min., 20 tšk.) vedama „Olympiacos“ ekipa Graikijoje laimė jo triu ški nama i 86:68, ta č iau tokios lengvos kovos šiandien  Vil niau s „Sie mens“ are noje krepšininkas nesitik ė jo. „Lietuvos rytas“ tikrai labai gerai žaidžia namuose. Be to, jiems labai reikia pergalės. Tačiau jos reikia ir mums. TikGū ž ė si nuo šalč io rai nebus lengva. Manau, lau Vilniaus oro uosteL.Kleiza, kia labai geras mačas“, – dėskaip ir kitos Pir ė jo „Olympia- tė L.Kleiza. cos“ žvaigždės, vakar g ūž ėsi Dėkojo gerbė jams nuo šalč io. „Brrr... Šaltoka, – nesl ė Vakar geriausiu 2009 met metų  pė puikią sportinę formą šia- Lietuvos krepšininku išrinkme sezone demonstruojantis tas Pirė jo „Olympiacos“ lydekrepšininkas. – Girdė jau, kad ris dėkojo sirgaliams už tok į  č ia šalta, bet jau seniai nete- į vert  vert ini mą. ko lankytis Lietuvoje.“ „Tai „T ai labai didelis į ver  ver tiPaklaustas, ko labiausiai nimas. Rinko gerbė jai, to dėl pasiilgo gimtinė je, L.K leiz a labai smagu b ūti išrinktam

„Aišku, jog rungtynės bus  ypat ingo s. D ar niek ada taip nebuvo, kad grįžčiau į Lietuv ą  ir tekt ų žaisti kitoje barikadų  pus ė je. Tačiau bus įdomu“, – intriguojan č io mačo nekantriai lauk ė geriausiu 2009 met ų  Lietuvos krepšininku išrinktas puolė jas.

teigė, jog draug ų ir senelių, o piktnaudžiauti lietuvišku maistu prisipažino negalėsiąs, nes stengiasi prisižiū rėti. „Stengiuosi dabar prisiži ū r ė ti, tad per daug nega-

geriausiu tarp tiek daug ger ų  krepšinink ų. Kartu tai ir labai didelė atsakomybė. Labai džiaugiuosi“, – teig ė Lietuvos vyr ų krepšinio rinktinės narys.

Metų krepšininkas ir krepšininkė Lietuvos krepšinio sirgalių simpatijos geriausių 2009 metų Lietuvos krepšinink ų rinkimuose atiteko dviem šį sezoną Graikijoje rungtyniaujantiems kauniečiams – Gintarei Petronytei (Atėnų „Athinaikos“) ir L.Kleizai (Pirė jo „Olympiacos“). Tarp moterų nugalėtoja tapusi 20-metė G.Petronytė surinko 3071 balsą ir už nugaros paliko Sandrą Valužytę-Linkevičienę (2312) bei Aušr ą Bimbaitę (1481). 24 metų L.Kleiza (4188) konkurentus į veik   veik ė taip pat įtikinamai – antras liko pernai metų žaidė jo titul titulą iškovojęs Ramūnas Šiškauskas (2809), trečias – Žydrūnas Ilgauskas (1130). Lietuvos krepšinio federaci jos (LKF) ir naujien naujienų portalo „Delfi“ surengtuose rinkimuose savo nuomonę iš viso pareišk ė 14057 žmonės.

Lietuviai – lyderiai Narvoje (Estija) vykstančiame pasaulio jaunimo (iki 20 metų) ledo ritulio čempionato antrojo diviziono B grup ės turnyre Lietuvos rinktinė kol kas

skina tik pergales.  Vakar Lietu vos ledo ritulininkai rezultatu 9:5 (4:2, 2:0, 2:0, 3:3) nugalė jo bendraamžius iš Rumunijos ir iškovoję trečią ją  pergalę iš tiek pat galimų su 9 taškais tapo vienvaldžiais grupės lyderiais. Tuo tarpu pirmą ją  nesėkmę mače patyrę rumunai (6 tšk.) su olandais (6 tšk.) dalinasi 2–3 grupės pozicijas. Į varčius nugalėtojams pelnė Andrejus Židkovas (8 min.), Edgaras Rybakovas (8 min.),  Arnoldas Bosas (1 (111 ir 58 min.), min.),  Andrejus Burakovas (18 (18 min.), Laisvydas Rimus (29 ir 56 min.), Pijus Rulevičius (32 min.) ir Po vilas Verenis (54 (54 min.). min.). Šiandien Lietuvos rinktinės  varžove bus Belgijos komanda (2 tšk.), vakar 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) nusileidusi Olandijos jaunimo ledo ritulio rinktinei. Pergalės atveju mūsiškiai užsitikrint ų  pirmą ją grupės vietą ir iško votų teisę kitais metais varžytis pirmajame divizione.

Burtai – palankūs Puol ė jas oro uos te sa k ė  nežinojęs vakar r yte ištraukt ų 2010 met ų pasaulio krepšinio č empionato Turkijoje burt ų   rezultat ų , ta č iau išgirdęs, kad Lietuvos rinktinei grup ės etape teks susitikti su Ispanija, Pranc ū zi ja, Ka nad a, Nauj ą ja Zel andija ir Libanu, tokius burtus  vad ino pal ank iai s. „Manau, kad visai gera grup ė. Aišku, stipr ū s bus ispanai, ta č iau dar neaišku, kokie krepšininkai žais. Taip pat pranc ū zai. Ta č iau manau, kad grup ė palanki Lietuvai“, – sak ė vienas na-

cionalin ė s šalies komandos lyderių . Tiesa, puolė jas pritarė nuomonei, jog vardin į kvietim ą  į pasaulio čempionat ą gavusi Lietuva tokio FIBA žingsnio tur ė jo s ula uk ti ir be 0 ,5 mln. eur ų mokes č io. „Lietuva tikrai to nusipelnė. Turė jome tą gauti ir be pinig ų“, – sak ė L.Kleiza. Nesigaili palikę s NBA  Tik šią vasarą, po keturių  NBA lygos Denverio „Nuggets“ klube praleist ų sezonų , Europos komandos aprangą apsivilk ę s lietuvis teigė nesigail įs tokio savo žings-

nio ir mano, jog Eurolygoje Į sp ūdinga statistika kartais žaisti bū na net sunŠ į sezon ą puolė jas E uro kiau nei stipriausia pasau- lygoje žaidė 7 rungtynes, per lio krepšinio lyga vadina- kurias aikštelė je viduti niška i moje NBA. praleisdavo 29 minutes ir pel„Ne, tikrai nesigailiu. Man nydavo 17,9 17,9 taško (ket virtas labai patinka Graikijoje. Tu- rezultatas visoje Eurolygorime labai ger ą komand ą, su  je), atk ovo dav o 7,6 kam uokuria š į sezon ą galime daug lio (taip pat ketvir ketvir tas rezullaimėti, – neabejojo L.Kleiza. tatas) bei išprovokuodavo 4,3 – Kur sudėtingiau žaisti, NBA  va ržo v ų pražangos. ar Eurolygoje, sunku pasakyNe mažiau į sp ū dingai ti, nes šiose lygose žaidžia- L.Kleiza žaidžia ir Graikijos mi du skirtingi krepšiniai. pirmenyb ė se – 6 rungtyn ė s, Priklauso nuo situacij ų. Ta- 27 minutės, 17 tašk ų ir 5,5 atčiau Eurolyga yra tikrai labai kovoto kamuolio. aukšto lygio turnyras ir kai Visas L.Kleizos interviu kuriais atžvilgiais č ia žaisti www.15min.lt    yr a su nk iau n ei N BA.“

 

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

www.15min.lt /sportas

Sužinojo varžovus AURIMAS KUCKAILIS TOMAS GRIGALEVIČIUS [email protected]

„Mūsų grupė, mano akimis, visai nebloga“, - taip į žinią, jog 2010 metų pasaulio krepšinio čempionate Turkijoje grupėje reikės kautis su Ispanija, Prancūzija, Kanada, Naująja Zelandija ir Libanu reagavo Lietuvos rinktinės treneris Kęstutis Kemzūra.

Stambule (Turkija) vakar  vykusioje burt ų traukimo ceremonijoje 24 pasaulio vyr ų 

krepšinio komandos buvo suskirstytos į  keturias grupes. Ketvirt ajame pagal paj ė gumą krepšelyje buvusi Lietuvos rinktinė pateko  patekoįį D ę – kargrupę grup tu su pasaulio čempionaisispanais, prancū zais, kanadiečiais, Nau josiosZelandijos

ir Libano krepšininkais. Pasaulio krepšinio č em-

pionato kovas lietuviai prad ės Izmire, kur vyks D grup ės ko vos. Į kit ą etapą – aštunt finalį  – iš grupės pateks po keturias pajėgiausias komandas. D grupajė pės ekipos dėl vietos ketvirtfinalyje žais su stipriausiomis C grupės rinktinėmis. Planetos pirmenybė pirmenybės Turki-

Visos pasaulio čempionato grupės  A grupė

B grupė

C grupė

D grupė

 Argentina Serbija  Australija  Vokietija  Angola Jordanija

JAV  Slov ėnija Brazilija Kroatija Iranas Tunisas

Graikija Turkija Puerto Rikas Rusija Kinija Dramblio Kaulo Krantas

Ispanija Prancūzija Kanada Lietuva Naujoji Zelandija Libanas

nodai. Ar burtai palank ūs, pa-

 vau Graikijoje, buvau Ispani-

V.Janušaičiui sunkiai sekėsi suskaičiuoti, kelintas šis medalis jo kolekcijoje. J.Kalinsko nuotr.

AURIMAS TAMULIONIS

rodys gyvenimas. Svarbiau yra  joje, kai Madrido „Real“ „Real“ žaidė  [email protected] ą mes subur- su Milano „Armani Jeans“, netai, kokią kokią komand  komandą sime, kaip pasiruošime ir kok į  seniai grįžau iš Maskvos. Tur- Vytautas Janušaitis tiesiog žibėjo žaidim ą demonstruosime. būt aišku, su kokiais žaid ė jais Stambule (Turkija) vykusiame Europos plaukimo čempionate 25 metrų ta (1998 ir 2006 metais). – Kokia jūsų nuomonė apie susitikau. – Ar pasaulio čempiona- D grupę, kur žais ir Lietuva? – Kaip vertinate kalbas, jog ilgio baseine. Tačiau aštuonis kartus to grupių etapo burtai – Mūsų grupė, manau, vi- kelialap į  į pasaulio čempio- Lietuvosrekordusgerinęsir susidab yra pa lank ūs Lie- sai nebloga. Grupė Grupės favoritė favoritė yra natą tam tikra prasme nusi- ro medaliu namo grįžęs 28 metų plautuvos rinkti- Ispanija, tačiau jie nėra nepa- pirkome? kikas Vilniaus oro uoste prisipažino nei? – „15min“ žeidžiami. Prancū Prancūzija turi daug – Man nepatinka, kad tai yra esąs labiau patenkintas parodytu rep a k l a u s ė   NBA lygos žaidė žaidė j jų ų, jų jų komanda eskaluojama. Visada bus žmo- zultatu nei iškovotu medaliu. K.Kemzūros. atletiška, bet turi silpnų vietų. nių, kurie manys kitaip. Man – Burtai Kanada stiprė ja, ta čiau daug irgi galbūt tai ne visai patin„Jau kelintą kelintą kart  kartą ą iškovojau ą. Rodos, ketvirtą  yra tokie, tokie,ko- apie jos rinktinę rinktinę pasakyti nega- ka. Gal bū būtų geriau, jeigu bū būtų  sidabr sidabrą ketvirtą“, - savo kie yra. Iš pir- liu. Naujoji Naujoji Zelandija tu ri savo rengiamas koks kvali fikacinis apdovanojimus skaič skaičiavo Lietumo žvilgs- braiž braižą ą, tik pas juos gal yra ma- turnyras. Priimtiniausia būtų   vos plaukim plaukimo o rinktinė rinktinės lyderis. nio, grupės žesnis žaidė jų pasirinkimas. buv ę gauti žaidimo b ūdu, bet Gimtin Gimtinė ė je jį pasitiko žvarbi žiepasiskirstė  Libanas, kiek teko girdėti, sa- tai priklauso nuo FIBA orga- ma ir negausus žurnalist ų bei maždaug  vo regione turi aukščiausio ly- nizacijos. Norėt ųsi į pasaulio gerbė jų būrys. – Kaip paaiškintum tai, kad  vi e- gio krepšin į, ta čiau apie juos čempionatą patekti dėl žaidižinau mažiausiai. mo, tač tačiau ne mes vieni tą tą kvie- Europos čempionate pagerinta tiek Lietuvos rekordų? – Ar kalbatė s su poten- tim ą nusipirkome. cialiais Lietuvos rinktinė s – Ar nuo Šar ūno Jasikevi– Nestovime vietoje. Dirbakrepšininkais apie artė jan- čiaus sprendimo priklausys me, treniruojamė treniruojamės. Gal šiek tiek

ų rugpj ūčio  joje vyks  joje vyks kit kitų m  met etų  rugpjūč io 28 – rugsė rugsė jo 12 dieno dienomis. mis. Lietuvo Lietuvoss ės aukšč rinktinė rinktin aukščiausia vieta pasaulio čempionatuose – septin-

čią vasarą?

K.Kemzūra burtus vertino palankiai. E.Ovčarenko nuotr.

SPORTAS  /  11 Vieta nepradžiugino

– Pamažu vizituoju žaidė jus. Konkre Konkreččiai nekeliu klausimo, ar jie žais rinktinė rinktinė je. Dab Dabar ar nelabai korektiška bū būtų iš žaių to reikalauti ir statyti prie dė j jų sienos. Jie susikoncentrav ę į  uždavinius klubuose. Bu-

 visos komandos sudėtis?

– Minė jai  jai,, kad kad turė jairez rezer er- v ų. Ar buvo įmanoma kovoti su M.Roganu dėl aukso? – Manau, padariau visk ą, k ą galė jau, ir buvau tuo paten paten-kintas. Džiaugiuosi ir dėl varžovo, kad pasiek ė tok į rezultatą. Aišku, aš nenustebau, nes M.Roganas jau kurį laik ą demonstravo gerą gerą sportin  sportinę ę form  formą ą. Jis buvo labiau nustebintas ma-

no rezultato. – O sav ęs nenustebinai? – Šį kartą buvau labiau patenkintas savo rezultatu nei

 vieta. – Kas toliau? Ant nosies Lietuvos čempionatas, daly vausi? – Taip, ruošiamės visi dalyvauti. Ateinant į penktadienį susirinksime Anykščiuose.

Bus matyti. – Bandysi Europos čempionate pasiektus rezultatus dar

irtechnologijospadė padė jo  jo,, kai kaip p dau dau-- labiau gerinti ir Lietuvos pir– Iš dalies taip. Priklausys guma mini. Tač Tačiau šiaip jauč jaučiau, menybėse? nuo to, kaip jis jausis. Ir ne tik  jog dar vis tobulė ju, dar tikrai – Ne, tose rungtyse rungt yse neplaukŠ.Jasikevičius. Rimantas Kau- tur turė ė jau rezerv ų. Seniai tik ė jau, siu. Užtenka man. Tiesiog nėk ėnas taip pat visada yra laukia- kad galiu 200 metr ų komplek- ra motyvacijos, nes Lietuvoų  siniu būdu rungtį  į veikti mas rinktinė rinktinė je. Dėl šių šių žmoni  žmonių  veikti grei-  je man nėra tokių didelių konbuvimo arba nebuvimo kažkiek čiau nei per 1 min. 53 sek. Pa- kurentų. Todėl plauksiu kitose korekcijų bus. galiau pavyko. rungtyse.

 

12

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

/  SKELBIMAI

www.15min.lt /reklama

Parduoda KALĖDINIS IŠPARDA IŠPARDAVIMAS!!!VIDA VIMAS!!!VIDAUS US IR ŠARVUOTOS DURYS. Didelis asortimentas: laminuotų, faneruotų ir medinių. Spalvų ir raštų įvairovė, montavimo darbai. Suteikiama garantija. Mažiausių kainų garantija. Konsultacija. Tel.: 8 605 32023, 8 678 53714.

Perka BALTARUSIŠKI DURPIŲ BRIKETAI (fasuot i). BALTARUSIŠKI Kauno mieste pristatome per 24 val. nemokamai. Tel. 8 600 25915.

ROLETAI, ŽALIUZĖS, TINKLELIAI. Atvykstame į namus su katalogais. Didelis siūlomų gaminių pasirinkimas. Tel. 8 600 85826.

Kalakutų ketvirčiai - 7.30, vištų sparneliai – 4.90, vištų kepenėlės - 5.07, broilerių 󿬁lė – 11.70, VIŠTŲ KUMPELIAI BE GALINIO KAULO – 4,70, vištų ketvirčiai – 5.39, broileriai – 6.59, viš tų faršas (100 proc.) - 4.90, kiaulienos šonkauliai – 7.90, liežuviai - 8.70 , sprandinė – 10.90, kojos – 1.99, šoninė - 7.80, lašiniai -7.91, natotenija – 5.90, jūros lydeka – 6,99, menkės 󿬁lė - 7.90, pangasijos porcijos - 6.00, skorpionžuvės 󿬁lė - 6.00, strimėlė - 3.25, LAŠIŠŲ FARŠAS – 6,50, skumbrė – 7.77, LAUKINIŲ LAŠIŠŲ KEPSNELIAI - 15.90, KOLDŪNAI (0,4kg) - 1.90, KOLDŪNAI (0,5 kg.) „Sibirskije“ – 3.50, BLYNELIAI SU MĖSA (0,5kg.) - 3.50, ČEBURĖKAI ŠALDYTI (0,3kg.) – 2.99. Kaina su PVM! PVM! Draugystės g. 19, Kaunas. Tel.: 8 37 353966, 8 652 92227.

SEKSO PREKĖS. KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS. PM URMAS, Vakarinė galerija, tarp 5–6 salės. Tel. 8 614 31901. Parduodame statybinę medieną, vidaus – lauko dailylentes, grindlentes, terasines lentas. Tel.: 8 37 330071, 8 620 75849.

BALKONŲSTIKLINIMAS.Slankiojantys švediški anoduoto aliuminio pro󿬁lių langai. Pertvarų, terasų montavimas. PLASTIKINIAI LANGAI. ŠARVUOTOS DURYS. www.sistemax.lt, el.p.23883, [email protected] Tel.: 8 600 8 608 71644.

Pjuvenų ir durpių briketai. UAB „Briketų pasaulis“, Kalvarijų g. 7, Kaunas. Tel.: 8 37 298566, 8 683 54559.

„TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Ateities pl. 34, Kaunas, tel.: 8 37 441414, 8 698 08051. Brangiai juodųjų spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. perka Išsiveža patys.ir Išveža senus automobilius.Vandžiogalospl.106,Domeikava, tel.: 8 682 69307, 8 37 478989. Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39500. Perkamekatalizatorius,akumuliatorius,automobiliųlaidus,personaliniųkompiuterių ir kitas plokštes, el. variklius, baterijas. Tel. 8 687 21210. Perkame mišką su žeme arba iškirtimui visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www. dzukijosmediena.lt. Perkame visus automobilius metalo laužui: nevažiuojančius,surūdijusius,sudefektais, bei kėbulus. Pasiimame patys, išrašome pažymas. Tel.: 8 673 31752, 8 607 97663. Pirkčiau butą, namą, sodą, sodybą, žemės sklypą. Tel. 8 650 84277. Superkame automobilius, (mikro) autobusus, sunkvežimius. Išrašome pažymą. Atvažiuojame pasiimti. Tel. 8 643 06597.

Superkame visų markių lengvuosius automobilius ir visureigius (1988 – 2002m.) Gali nevažiuoti. Tel. 8 606 18688. Superkame senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00292, [email protected] gmail.com.

Nekilnojamasis Nekilnojama sis turtas Keičiu 3 kambarių, 58kv/m butą Kauno senamiesčio centre, 2 aukšte, 4 aukštų pastate į butą Vilniaus senamiestyje. Tel. 8 655 34283. Padedame parduoti, nusipirkti nekilno jamąjį turtą: butus ir t.t. Konsultuojame nemokamai. Tel. 8 650 84277. edvinas68@ yahoo.com Parduoda butą 48 (kv. m.) Prienų raj., Išlaužo sen. Patogumai, autonominis šildymas, 41 a žemės. Tel. 8 615 22504.

www.krizesiveikimas.lt 

Baldai Įvairiausi nestandartiniai baldai mažiausiomis kainomis. Suteikiame garantiją. Terminas - 5-10 d.d. Tel. 8 679 77357. www.mmmbaldai.lt. Parduodami poroloniniai čiužiniai 200x80x10 cm. Kaina 30 Lt, su užvalkalu 50 Lt. Tel. 8 624 84265. Pigiai ir kokybiškai gaminu kietuosius nestandartinius baldus. Atvežu ir sumontuoju sumontuoju.. Tel. 8 690 47483.

Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami kiekvieną darbo dieną KAINA:

  Žodinis skelbimas iki 10 žodžių – 10 Lt. Žodinis skelbimas iki 15 žodžių – 15 Lt. Žodinis skelbimas iki 20 žodžių – 20 Lt.

PAPILDOMAI:

Juodass paryškinimas Juoda paryškinimas – 5 Lt.

Paprastas rėmelis – 5 Lt.

Žaliass paryški Žalia paryškinimas nimas – 10 Lt.

Žalias rėmelis - 10 Lt.

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS D.,  TREČIADIENIS

PRAMOGOS  /  13

www.15min.lt /pramogos

„Dainuojamosios poezijos palėpėje“ sklis šiluma Žmonės sako, kad tas, kuris netu-

Koncerto reng ė ja i juo -

tes Kaune, „Dainuojamosio „Dainuojamosioss poezijos pal ė p ė je“ kas met, lyg koks Kalėdų Senelis, apsilanko V.V.Landsbergis. Rašytojas, paskatinęs net suaugusiuosius v ėl skaityti pasakas, žodžio meistras, į  pasaul į išleidę s pelytę Z it ą, arkl į Dominyk ą , tarakoną Aloyz ą i r daug kit ų nuotaiking ų padarų, kauniečiams dovanos į vai vairių savo dainų programą. Kartu su V.V.Landsbe V.V.Landsbe rgiu ši luma

kauja, kad netik ė tai suk ū rė  tradicij ą: prieš žiemos šven-

ir dainomis dalinsis jo žmona Ramunė  bei kompozito-

ri Kalėdų širdyje, niekada jų neras

ir po Kalėdų eglute. Todėl koncertų ciklo „Dainuojamosios poezijos palėpė“ organizatoriai kviečia susišildyti vienas kito gerumu ir įleisti širdin šventės laukimą jau šį trečiadienį Kauno valstybiniame dramos teatre, kur Parketinėje salėje pasirodys du atlikėjai: Vytautas V.

Landsbergis ir Stefano Cobello.

rius Raimondas Rašpoliauskas (Raymist),, kuris yra nuolatinis (Raymist)

30 metų dalijasi dainomis ne tik su gimtosios Italijos klau-

 Vytauto V.Landsberg io k ū rybinių sumanymų teatre ir kine partneris.  Antrasi s koncerto sve čias – italas S.Cobello. Jo biografija nemažiau spalvinga nei  V.V.La  V.V .La bdsb erg io: raš yt ojas, žurnalistas, mokytojas, žalių jų judė jimo aktyvistas, bardas. Kauno publikai publikai jis žada

sytojais, bet ir su lietuviais, ku-

padovanoti padovan oti lyriškas ir jaukias

19 val., Kauno valstybinia-

Italijos balades. Pradė jęs kur-

me dramos teatre, Parketin ė  je sal ė  ė je.  

ti 19-os, S.Cobello jau beveik

riuos sako jau spė jęs pamilti. Beje, „Dainuojamosios poezijos palėpė je“ S.Cobello vieši ne pirmą kartą – čia koncertavo 2007-aisiais. Šį kart kartu su juo gros multiinstrumentalistas Saulius Petreikis (dėdė Semas). Koncertas - tre č  i adien į , č iadien

Prieš porą metų Kaune koncertavęs italas S.Cobello žadėjo sugrįžti. Pažadą jis tęsi – šįvakar koncertuos Kauno dramos teatre. Kamilės Žičkytės nuotr.

klasi󿬁kuoti skelbimai

Siūlo darbą

Transportas GREITAI SUPERKAME ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS. NUO 1978 – 2008 M. T VARKINGUS, SU DEFEKTAIS ARBA DAUŽTUS. TEL. 8 688 20004.

Statyba, remonto darbai

Pigiai, greitai ruošiu, dažau automobilius ir mikroautobusus, be poilsio dienų. Tel. 8 613 87760.

Atrenkami žmonės dirbti vadybinio pobūdžio darbą vakarais. Mokome. Gali būti studentai. Tel. 8 673 26807.

Reikalingi autovežių vairuotojai. Darbas su naujais autovežiais Vakarų Europoje. Tel. 8 686 79004.

MENINIS LYGINIMAS. Automobilių kėbulo duobučių, įlenkimų lyginimas, be dažo. Tel. 8 639 34028.

Restauruotos padangos. Montavimas. Automobilių remontas. „MELVA“. Ateities pl.28. Tel.: 8 687 75516, 8 604 34227.

Augančiaiįmoneireikalingasperspektyvus  jaunimasdirb  jaunimas dirbti ti preky prekyboje boje,, visi visidarb darbo o diena dienai.i. Tel. 8 609 93469

Nebrangiai remontuoju automobilių variklius, važiuoklę, keičiu paskirstymo dirželius. Tel. 8 602 85187.

Superkame įvairių markių automobilius automobilius.. Atsiskaitome iš karto, dirbame be išeiginių. Tel. 8 646 15047.

Įmonei reikalingas smulkios buitinės technikos meistras. Amžius (nuo 20-50 metų). Reikalavimai: būtina panašaus darbo patirtis. CV siųsti [email protected] [email protected] na.lt.

Reikalingos spaudos pardavėjos Šiaurės pr., Raudondvario pl., Dainavos mikrorajone. Tel. 204293.

UAB „Vedautos autotransportas“ (Jonava) plečiaveikląsunaujuklientuir kviečiadirbti patyrusius vairuotojus-ekspeditorius tarp ES šalių ir Lietuvos, ES šalyse (DAF vilkikai, profesionali automobilių priežiūra servise, reiso trukmė 5-6 sav.) Tel.: 8 349 77100, 8 699 24603.

Apdailos darbai: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipso kartono montavimas. Ir kita.medžiagųtransportavimas,sutartys, garantijos. Tel. 8 601 15518.

Siūlome darbą taksi vairuotojams, turintiems 5, 6, 7 vietų automobilius. Geros darbo sąlygos, daug užsakymų. Tel. 8 602 36 5 36.

Anglija! Narcizų skynimas ir pakavimas lauke ir patalpose. Anglų k.nebūtina. Vietų sk.ribotas. www.aulina.lt. Tel.: 8 37 209447, 8 699 27086.

Atliekame visus statybos (pamatų, sienų, stogų) griovimo, remonto ir vidaus apdailos darbus. Tel. 8 600 28653. www.evasta.lt. Atliekame: dažymo, tapetavimo, grindų laminavimo, gipso kartono darbus. Tel.: 8 674 10739, 8 605 64709.

Paslaugos „Snaigės servisas“ ČIURLIONIO G. 5 , visų šaldytuvųremontas,prekybaatsarginėmis dalimis ir šaldytuva is. Tel. 8 37 341876. Atliekame nešiojamųjų, stacionarių kompiuterių programų ir technikos remontą. Tel. 8 676 77626. Atvežame: atsijas, žvyrą, smėlį, juodžemį. Išvežame statybinį laužą. Pasikrauname Pasikrauname.. Tel. 8 618 87203.

Kita Kviečia būrimo salonas „ORAKULAS“ ir pažinčių klubas. Bus kalėdinės staigmenos. Tel. 8 674 21205.

Maloni, jaunatviška 47/180 47/180/65 /65 kaunietė ieško taip pat vienišo, kultūringo draugo. Tel. 8 641 09117.

Poilsis, turizmas, pramogos Mikroautobusų „Mercedes Benz“ nuoma įvairioms progoms ir kelionėms Lietuvoje ir Mikroautobusų užsienyje. Tel. 8 612 19930, [email protected] Taksi tel.: 8 37 333777, (Tele2) 8 676 95495, (Omnitel) 8 616 33377, (bitė) 8 652 33777. Teikiame krovinių iki 4t pervežimo, automobilių transportavimo ir kitas transporto paslaugas. Padedame nekilnojamojo turto klausimais. www.simokusilas.lt tel.: 8 37 333555, 8 618 84422. Naudokitės mūsų paslaugomis už realią kainą!

Mokslas Kursai: masažuotojų, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūrininkų, pedikiūrininkų, 󿬂oristų, buhalterių, darbo kompiuteriu. Informuojame www.kursaikaune.lt. Tel.: 8 37 209698, 8 652 09313. Kaunas, Gedimino 33-4.

KVIEČIAME Į KURSUS: APSKAITOS IR MOKESČIŲ PAGRINDŲ, BIURO ADMINISTRAVIMO. Tel. 8 659 58087, www. countline.lt.

Mokau šnekamosios norvegų kalbos. Tel. 8 606 37187.

Matematika, chemija, 󿬁zika vyr. klasių moksleiviams. Tel. 8 37 310849.

Atliekame vidaus apdailos darbus. Palankios kainos ir kokybė. Tel. 8 675 11487.

Globojam ir slaugome nuolatos ir laikinai senelius, apleistus vienišus žmones, gulinčius ir su visiška negalia. Pensionatas „Gerumo namai“ priima žmones iš Kauno ir kitų miestų. Tel.: 8 677 47949, 8 675 57940, 8 37 384699. Kokybiškos santechnikos meistrų paslaugos, atvykstame ir savaitgalį. Tel.: 8 624 99560, 8 624 99575. Kompiuterių remontas ir atnaujinimas, programų įrašymas, virusų valymas. Atvykstu į namus. Tel. 8 684 01014. Kompiuteriųremontas,duomenųatstatymas,litavimas.Tel.: Tel.:8640 60130,8652 33585, Kaunakiemio g. 40, Kaunas. www. kompiuteriuprieziura24h.lt Meistro pagalba: santechnika, elektra, tvirtinimai, apdaila ir t.t. Išsikvies Išsikvieskite kite meistrą, tel. 8 606 03402. Nebrangiai taisau automatines skalbimo masinas Kaune ir rajone. Atvykstu į namus. Dirbu be poilsio dienu. Tel. 8 678 32604. Nemokamaiišvežamenebenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles ir kitus elektronikos prietaisus. Dirbame ir su įmonėmis. Tel. 8 641 99000.

Nešiojamų ir stalinių kompiuterių remontas, priežiūra, kasečių pildymas, duomenų atkūrimas. Savanorių pr. 286, Kaunas. www.net7.lt. Tel. 8 683 33743. Pigiausiai išsiurbiame nuotekų šulinius, pasikrauname ir išvežame šiukšles, statybines atliekas, šakas. Tel. 8 685 30321. Santechnikas-suvirintojas keičia: vamzdynus,vonias,kabinas,katilus,WC, radiatoriu radiatorius. s. Tel. 8 601 29943. Taisomi įvairių tipų televizoriai kliento namuose. Atliktiems darbams suteikiama garantija. Iškvietimas nemokamas. Tel.: 719765, 8 652 39176. Televizorių taisymas kliento namuose. Iškvietimas nemokamas, suteikiama garantija. Tel.: 8 37 715991, 8 671 55064.

Dažome, tapetuojame, dedame gipso kartoną, grindis. Langų apdaila. Elektros darbai. Tel. 8 673 65265. Karkasinių namų statyba. Rekonstrukcija. Pamatų įrengimas. Stogų remontas. Tel.: 8 37 440285, 8 601 33257. Plieninės stogų dangos, lygi skarda. Skardų lamstiniai.Lietaussistema.Tel.8 677 90619, www.lankstonas.lt Santechnikas-suvirintojasatliekavisus sanSantechnikas-suvirintojas technikos ir suvirinimo darbus. Nuolaidos. Tel. 8 674 97821. Santechnikos darbai. Vandentiekio, kanalizacijos,šildymosistemųmontavimas.Nuolaidos. Garantija. Tel. 8 606 31114. TINKAVIMAS,DAŽYMAS,GIPSOKARTONO MONTAVIMAS. TEL. 8 699 98866.

Tvirtinam šviestuvus, karnizus, paveikslus. Smulkūs elektriko, santechnikos darbai. Baldų remonto darbai. Perdažome:šaldytuvus, skalbimo mašinas, indaploves. Tel. 8 630 60038. VALYMO PASLAUGOS: kilimų, kiliminių dangų, minkštų baldų, patalynės giluminis valymas su JAV įranga ir plovimas. Langų, patalpų valymas po remonto ir kt. švaros paslaugos. Tel.: 77 09 44; 868818946 Vežame keleivius, siuntinius, automobilius Angliją ir atgal. Tel.: 8 635 17515, 8 685 į07388. LOMBARDO PASLAUGOS. Parduodame, gaminame iš užsakovo medžiagos juvelyrinius dirbinius. Informacija: E.Ožeškienės g. 6, Kaunas. Tel. 8 698 36620.

greitų ir pigių skyrybų dokumentų ruošimas Surandame geriausius ir pigiausius skyrybų advokatus. Išsprendžiame tai, ko negali išspręsti kiti advokatai. Ypač greitai ir pigiai ruošiame alimentų priteisimo, turto padalijimo ir kt. dokumentus. Padedame apsaugoti nuo smurto šeimoje. Jei neturite pinigų, bet nenorite kentėti-padėsime išsimokėtinai.

Savanorių pr. 3, Kaunas. Tel.: (8 37) 200 351, (8 616) 84 908. [email protected]

www.skyrybucentras.lt

UAB „Optimalūs patarimai“ siūlo buhalterinės apskaitos paslaugas, atlieka vidaus auditą, rengia įmonės vidaus dokumentus, teikia finansų ir valdymo paslaugas. Tel.: 8 674 51458, 8 674 51427. www. optimaluspatarimai.lt; el.p.: [email protected] optimaluspatarimai.lt

Su šiuo kuponu nuolaida 50%

Grožis, sveikata Konsultuoja ir gydo: neurologas, gastroenterologas, endokrinologas, andrologas, chirurgas, ginekologas, LOR, odos ir veneros ligų gydytojas. Išankstinė registracija klinikoje, Bažnyčios 19, tel.: 321439, 8 686 40440, www.terramedica.lt PSICHOLOGO KONSULTACIJOS. KONSULTACIJOS. Priima me naujus narius į psichoterapinę grupę. Plačiau www.psichologinesp www.psichologinespaslaugos.lt. aslaugos.lt. Tel. 8 655 76060. OPTIKA A.J. Kęstučio Kęstučio g. 69-1, KauKaunas. Kalėdinės kainos. Pasigaminkite akinius NEMOKAMAI. Registruotis Registruotis tel. 8 37 420333.

 

2009 GRUODŽIO 16 D.,  TREČIADIENIS

14   /  PRAMOGOS psichologės komentaras RAMUNĖ PAJUODYTĖ Psichologė-psichoterapeutė [email protected]

Ar paviešinti orientaciją? Sveika, Ramune. Esu g ė jus. Seni Seniai ai esu esu su tuo susi susitaik taikęs, dauguma mano draug ų, tė vai žino. žino. Vis Visai ai kita kita situa situacij cija a yra mano darbe. Darbas man labai patinka, kolegos mane mėgsta, vertina, bet pastaruoju metu man tapo sunku išsisukinėti, slėpti savo seksualinę orientaciją. Nuolat susilaukiu į vair  vairiių smalsuolių dėmesio: „tai kada ženysies?“, „kada parodysi savo merginą?“, „ar atsivesi į kalėdinį vakarėlį?“ ir pan. Kaip manai, ar verta rizikuoti ir viską jiems pasakyti?  Antanas,  Antan as, 33 m. m. Sveikas, Antanai. Tikrai labai sunku sl ėpti savo seksualinę  orientaciją, kai esi su tuo seniai susitaik ęs ir priėmęs kaip neatsiejamą savo tapatybės dalį. Darbas – tarsi seksualumo at-

žvilgiu neutralus pasaulis, bet jame dominuoja heteroseksualai. Apskritai lyties ir seksualinės orientacijos svarba darbe  yra nureikšmin nureikšminama ama,, lyg žmonės būtų belytės būtybės. Kadangi seksualinės mažumos yra socialiai nematomos, seksualinė orientacija suprantama kaip nesvarbi. Taip įtvirtinama nuostata, kad homoseksualūs žmonės turi seksualinę  orientaciją, o heteroseksu heteroseksual alūs – neturi. Gė jai, būdami mažuma, yra išstumiami į socialinę atskirtį. Jie paprastai yra nelygiaverčiai, lyginant su dauguma. Mūsų   visuomen  visu omenė je egzist egzistuoj uojaa didžiul didžiulis is galios galios ir kontr kontrol olės mechanizmas, užčiaupianti iaupiantiss neheteroseksu neheteroseksualius alius žmones ir slopinantis bet kokias jų galimybes siekti savasties vientisumo bei galimybes darbe būti savimi, o ne tuo, kuo nori matyti kiti. Toks dviveidiškumas gali turėti neigiamas pasekmes ne tik sa vigarbai  viga rbai,, bet bet ir suke sukelti lti psic psichin hinės sveikatos sunkumų. Žmogus turi nuolat galvoti, k ą sakyti, ko nesakyti, t.y. nuolat kontroliuoti save. Dėl to jis jaučia nuolatinę įtampą, o amžinas melas sekina. Baisiausia tai, kad vien dėl to, jog saugai savo darbo vie-

/pramogos www.15min.lt 

Nėra pinigų – nėra „Eurovizijos“ Lietuva atsisakė dalyvauti „Eurovizijos“ dainų konkurse, tačiau dar yra laiko rasti rėmėjų ir jame dalyvauti, teigė Lietuvos televizijos direktorius Rimvydas Paleckis.

t ų. Aš manau, kad net ir formaliai atsisak ę, mes dar turim ų  dalyvauti. Dabar galimybių galimybi  vi sos past ango s n ukr eipto s į r  rė ė mė j jų ų paiešk ą“, – tvirtino R.Paleckis. Jo teigimu, Lie-

tuva suinteresuota savo var„Vakar buvo paskut inė die- dą garsinti pasaulyje, o „Eu„Vakar na, kai reik ė jo prii mti spren- rovizijos“ dainų dainų  konkursas dim ą dėl dalyvavimo, nes pa- tam puiki erdv ė. sitraukus v ėliau grėst ų sankLietuvos televizijos vadocijos“, – antradien į BNS sak ė   vas neat met ė galimyb ės, jog R.Paleckis. Lietuva konkurse galėt ų da-

Tačiau priimtas sprendimas, R.Paleckio teigimu, nereiškia, kad Lietuva tikrai nedalyvaus „Eurovi zijoje“ zijoje“..

lyvauti šalies Nepriklausoė s atk ū rimybė myb mo 20 metų  proga.

„Konkurso rengė jai suinteresuoti, kad šalys dalyvau-

Šiemet Lietuvai„Eurovizijoje“ Maskvoje atstovavo Sasha Son(g), o kitąmet mūsų šalies atstovo Osle gali ir nebūti. I.Gelūnonuotr.

„Kit ąmet Lietuva šv ęs Nepriklausomyb ės atk ū rimo dvidešimtmetį, ir valstybinės instituci jos tam ruošiasi, netgi turi šiek tiek lėšų. Mums padėti galėt ų ne tik komerciniai rėmė jai, bet ir, ir, pavyzdžiui, Turizmo departamentas, Užsienio reikalų mi  mi-nisterija ar

 Vyri ausyb ės kanceliarija, ku-

ri organizuoja Nepriklausomyb ės atk ū rimo dvidešimtme č io minė min ė ji m ą“, – teigė teig ė 

R.Paleckis. Pasiruošimas konkursui,

dalyvavimas ir jo transliaci jos Lie tuva i atsiei t ų apie 300 t ū kst. Lt. R.Paleckio teigimu, atrank ą į „Euroviziją“ reik ėtų skelbti  v ėliausiai sausio mėnesį. 2010 metais konkursas vyks Nor vegi jos sost in ė je Osle. Daugiaupramoginiųnaujienų

www.15min.lt

kinas FORUM CINEMAS

„Ledynmetis 3“ (dubl. LT) 14:30

„Nacių eksperimen eksperimentas“ tas“ 

„G būrys“ (dubl. LT)  13:30

tą ir istatus , negali atsiverti taip tarsi pats pritari, kadsakant, būti gė jumi  jum vis dėąlto vis yra blogai, kadirtai yra nenormalu. Kitaip nedrįsdamas atsiverti, lieki „nenormalus“. Kai tu neprieštarau-

10:45 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00

* Seansas nevyks gruodžio 17 dieną

 ji, nepa nepasaka sakai,i, „taip „taip,, aš esu toks toks“, “, tos tos normo normoss lieka lieka nepa nepajud judinainamos, ir jos tampa netiesiogine tavo gyvenimo dalimi.  Visgi,, atsiv  Visgi atsiverti erti ar ne, ne, vieno vieno teisi teisingo ngo atsa atsakym kymo o nėra ir būti negali. Viskas priklauso nuo konteksto, darbo aplinkos, kolegų tolerancijos. Be to, viena situacija, kai tu dirbi meno ar grožio srityje, tarkim, teatre ar grožio salone, visai kita, kai dirbi banke arba mokykloje. Taigi lyg ir būtų gerai atsiverti ir nebegyventi baimė je ir mele mele,, bet bet gali gali sumok  sumok ėti už tai nemažą kainą. Nors pastaruoju metu homoseksualių žmonių stigmatizacija ir sumažė jo, ji vis vis dar dar egzist egzistuoj uoja. a. Darbd Darbdavi avių, vertinančių darbuotojo profesionalumą, nepriklausomai nuo jo/jos seksualinio tapatumo, vis dar labai mažai. Taigi, rizikuoti tau ar ne? Galbūt tu gali patyrinėti kolegų  galimas reakcija reakcijass netiesioginiais klausimais, nors greičiausiai tą jau padarei. O gal tu gali atsiverti vienam artimiausiam kolegai, kuriuo pasitiki, o v ėliau nuspręsti, ar atsiverti ir kitiems. Sėkmės tau.

„Asmeniniai Pipos Li gyvenimai“ 16:30 18:30 21:15

tv gruodžio 16 d.

13.05 „H2O“ (24). 13.35 „Rožinės panteros nuotykiai“ (48). 14.05  „Padaužos bebriukai“ (19). 14.35  „Kempiniukas“ (114). 15.05 „Simpsonai“ (3/1) (N-7). 15.35 „Vargšė milijonierė“ (54) (N-7). 16.35 „Svetimas veidas“ (3) (N-7). 17.35  „Emilija“ (81) (N-7). 18.25 Susitiksime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, kriminalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10  Akistata(N-7). 20.10 Dar pažiūrėsim... (N-7). 21.00 „Moterys meluojageriau“(3/64)(N-7). 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50  TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00  „DaktarasHausas“(4/14)(N-14). 23.00 „CSINiujorkas“(5/21) (N-14). 00.00 „Andželos akys“ (2) (N-14). 00.50 „Peterburgo banditai“(10/3)(N-14). 01.45 „Astro TV“ (N-14).

07.30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (1). 07.55 Tegul kalba. 08.55 „Laukinukė“(233). 10.00 Kakadu (N-7) (kart.). 10.30  Abipus sienos (kart.). 11.25 Byla (kart.). 12.00 Gyvenimas pagal moteris (kart.). 12.30 Švarūs pinigai. 13.05 „Nauji Robino Hudo nuotykiai“ (29). 14.05 „To  „Tomo mo ir Džerio nuotykiai“ (2). 14.35 „Meilės sparnai“ (53). 15.35 „Mano nuodėmė“ (33). 16.35 „Likimokerai“(5). 17.35 „Aklameilė“(35). 18.45  Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu(N-7). 19.40  Abipussienos. 20.30 Muzikinėpasaka„Šv.Kalėdųbelaukiant“. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34  Sportas. 22.38 Orai. 22.40 Karštas vakarėlis (N-14). 23.40  „Džerikas“(26)(N-7). 00.40 „Grėjanatomija“(82)(N-7).

tv gruodžio 17 d.

13.05 „H2O“ (25). 13.35 „Rožinės panteros nuotykiai“ (49). 14.05 „Padaužosbebriukai“(20). 14.35„Kempiniukas“  „Kempiniukas“(115). 15.05 „Simpsonai“ (3/2) (N-7). 15.35 „Vargšė milijonierė“ (55) (N-7). 16.35 „Svetimas veidas“ (4) (N-7). 17.35 „Emili ja“ (82) (82) (N-7). (N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, kriminalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuodėmių dešimtukas (N-7). 20.10 TV antis (N-7). 21.00 „Moterys meluojageriau“(3/65)(N-7). 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50  TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00  „Specialusis būrys“ (4/3) (N-14). 23.00 „Kaulai“ (4/16) (N14). 00.00 „Andželos akys“ (3) (N-14). 00.50 „Peterburgo banditai“(10/4)(N-14). 01.45 „Sexity.ltTV“(N-14).

07.55 Tegul kalba. 08.55 „Laukinukė“ (234). 10.00 Kakadu (N-7)(kart.). 10.30 Paskutinėinstancija(kart.). 11.25 „Šv.Kalėdų belaukiant“ (kart.). 12.30 Švarūs pinigai. 13.05 „Nauji Robino Hudo nuotykiai“ (30). 14.05 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (3). 14.35 „Meilės sparnai“ (54). 15.35 „Mano nuodėmė“ (34). 16.35 „Likimo kerai“ (6). 17.35 „Akla meilė“ (36). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu (N7). 19.40 Valanda su Rūta. 21.00 FTB (Faktų tyrimo biuras) (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.35 Europietiškas kaimas Lietuvoje. 22.38  Orai. 22.40 „Ryžtingasis Džeksonas“. Kriminalinis trileris. JAV, 1988 m. (N-14). 00.40 Sveikatos ABC (kart.).

„Antikileris D.K.: Meilės kaina“ 16:00 18:00 20:15 „[email protected]“ 18:15 „Viskas normaliai“ 20:30 „Kalėdų giesmė“ 3D  10:15

12:45 15:45 21:00* „Viskas įskaičiuota“ 16:15 19:00

21:30 „Jaunatis“ 17:45 „Zombių žemė“ 18:45* „2012“ 15:30 20:45* „Aukštyn“ (dubl. LT) 13:15

 

11.10 „Šiaurės elnio skrydis“. Drama. JAV, 2000 m. (kart.). 13.00 Nepaaiškinami faktai (N-7) (kart.). 14.00 „Džesė.Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (160).15.00 „Gelbėtojai Gelbėtojai- 112“(N-7). 15.35 „Drakonų medžiotojai“ (42). 16.05 Baimės faktorius (N-7).17.10 Nepaaiškinamifaktai(N-7). 18.10 Kainos kodas. 18.45 „MentaiIX.Sudužusiųžibintųgatvės“(22) (N-7). 20.00   Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17V  erslas. 20.20 Sportas. 20.23  Orai. 20.25 Akistata su Lietuva. 21.00 To dar nebuvo... Geros nuotaikos žurnalas. 21.30  „Gilus sukrėtimas“. Veiksmo. JAV, 2003m.(N-14)(kart.). 23.20 Žinios. 23.34 Kriminalai. 23.37  Verslas.23.40 Sportas. 23.43 Orai. 23.50 „Priešasšalia“.Trileris. JAV, 2006 m. (N-14) (kart.). 01.40 Bamba (S).

 

13.00  Nepaaiškinami faktai (N-7) (kart.). 14.00  „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (161). 15.00 „Gelbėtoja  „Gelbėtojaii - 112“ (N-7). 15.35 „Drakonų medžiotojai“ (43). 16.05 Baimės faktorius(N-7). 17.10 Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.10 Kainos kodas.18.45 „MentaiIX.Sudužusiųžibintųgatvės“(23)(N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Akistata su Lietuva. 20.45 „Lietuvos žinių“ tyrimas. 21.30  „Sergėtojas“. Veiksmo. JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, Rumunija, 2004 m. (N-14). 23.15  Žinios. 23.29  Kriminalai. 23.32 Verslas. 23.35 Sportas. 23.38 Orai. 23.45  „Ką daryti?“ (N-7) (kart.). 00.45 Tauro ragas (kart.). 01.15 

Bamba (S).

CINAMON  „Nacių eksperimenta eksperimentas“ s“ 13:35

15:30 17:30 19:45 22:00 „Viskas įskaičiuota“ 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00 „Zombių žemė“ 11:45 14:00 18:15 20:15 „Jaunatis“ 10:45 13:30 16:15 19:00 21:45 „Kalėdų giesmė“ 10:50 12:45 16:00 „Mergišius“ 22:15 „2012“ 14:45 18:00 21:15 „Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša“ (dubl. liet.) 11:30

www.15min.lt  /tvprograma

12.00 Žurnalisto tyrimas (kart., su vertimu į gestų kalbą). 12.55 Talentų ringas (kart.). 14.20 Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart.). 14.50 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. Laida rusų kalba. 15.05 „Michaelos nuotykiai gamtoje“ (37). 15.35 „Likimo valsas“ (148). 16.05 „Makleododukterys“(201). 17.00  „Senis“ (93) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.37 Sportas. 18.41 Orai. 18.45 Krašto spalvos. 19.30 „Komisaras Reksas“ (112) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30  Panorama. 20.50  Verslas. 20.56  Kultūra. 21.00  Sportas. 21.04 Orai. 21.10 Teisė žinoti. 22.04 Loterija „Perlas“. 22.05  „Dingę“ (3/19) (N-7). 23.00  Vakaro žinios. 23.09 Sportas. 23.11 Orai. 23.15 „Vienoskriminalinė policija“(6) (N-7).

07.30 Kitokia Lietuva (kart.). 08.30 Kultūros alėja (kart.). 09.00  Muzika. 10.15  „Titanai“. 10.40  „Jūreivio Popajaus nuotykiai“. 11.05  „Paslaptingas Kalėdų Senelio pasaulis“. 11.30 „Raganaitė Sabrina“. 11.55 „Draugai VIII“ (N-7). 12.30   „Gyvūno kailyje“. 13.30„Jos  „Jos vardas - Nikita“ (N-7). 14.30 „Arti namų“ (N-7). 15.30  „Po Kalifornijos saule“. 16.30 „Katino Felikso pasakėlės“. 17.00  „Supermergaitės“. 17.25 „Draugai VIII“ (N-7). 18.00 Žinios. Verslo pulsas. Orai. 18.20 Kauniečių akimis(kart.). 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Verslo pulsas. Orai (kart.). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 „Pašėlęs šeštasis“. Veiksmo (N-14). 22.55 Kitas! (N-14). 23.25 „Jos vardas - Nikita“ (N-7). 00.25 „Arti namų“ (N-7).

/tvprograma www.15min.lt 

11.00 Forumas. 12.00 Stilius (kart., su vertimu į gestų kalbą). 12.55 Lietuvostūkstantmečiovaikai(kart.). 14.20 Keliaukim! (kart.). 14.50 Kultūrų kryžkelė. Menora. 15.05 „Michaelos nuotykiai gamtoje“ (38). 15.35 „Likimo valsas“ (149). 16.05  „Makleodo dukterys“ (202). 17.00 „Senis“ (94) (N-7). 18.15  Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.37 Sportas. 18.41  Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.30 „Komisaras Reksas“(113)(N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Verslas. 20.56 Kultūra. 21.00 Sportas. 21.04  Orai. 21.10 „Mūsų dienos - kaip šventė“. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 23.00 Vakaro žinios. 23.09 Sportas. 23.11 Orai. 23.15 „Vienoskriminalinė policija“(7) (N-7).

10.00  Muzika. 10.15 „Edas, Edis ir Edys“. 10.40 „Jūreivio Popajaus nuotykiai“. 11.05  „Paslaptingas Kalėdų Senelio pasaulis“. 11.30 „Raganaitė Sabrina“. 11.55 „Draugai VIII“ (N7). 12.30 „Gyvūno kailyje“. 13.30 „Jos vardas - Nikita“ (N-7). 14.30 „Arti namų“ (N-7). 15.30 „San Fransisko raganos VII“ (N-7). 16.30 „Katino Felikso pasakėlės“. 17.00„  Supermergaitės“. 17.25 „Draugai VIII“ (N-7). 18.00 Žinios. Verslo pulsas. Orai. 18.20 Kauniečių akimis (kart.). 18.30 Muzika. 19.00  KitokiaLietuva(kart.). 20.00 Žinios. Verslo pulsas. Orai (kart.). 20.20 Kauniečių akimis (kart.). 20.30 Muzika. 21.00 „Pasimatymas su žvaigžde“. Komedija. 22.45 Kitas! (N-14). 23.15  „Jos vardas - Nikita“ (N-7). 00.15 „Arti namų“ (N-7).

 

2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

PRAMOGOS  /  15

/pramogos www.15min.lt 

Skaitmeninis kodas: naudingi papildai GEDIMINAS GASIULIS

g.gasiulis @15min.lt

Taip pat galima nusistatyti papildomas funkcijas. Pavyzdžiui, brūkštelėjimą dviem pirštais iš kairės į dešinę ar atvirkščiai, nustatyti kaip „at-

Nuo paprasto laikrodžio nesiskiriantis aparatėlis geba

kur kas daugiau, nei tik rody ti laiką. „Bluetooth“ ryšiu „su-

poravus“ jį su mo -

Kalėdos – puiki proga papildyti ar atnaujinti savo „arsenalą“, prisidengiant gerumo dvasia.

gal/pirmyn“ funkcijas ir taip biliuoju telefo varty ti nuotraukas albume ar nu, laikrodis naršyti po puslapius internete.  vibruodamas

 Jei žmona ar koks kita s še imos finansų „auditorius“ klaus, ku-

 Arba priarti nti vaizdą ekrane „skrolinant“ nuspaudus „Ctrl“

rių galų pirkai naują pelę ar kokį laikrodį, gali pasiteisinti: „Čia

mygtuką.

ne man, o kompiuteriui. Jam ir-

gi šventė.“

Laikrodžiai yra trijų rūšių: klasikinis, vadovams ir muzikos mėgėjams. Pastaruoju galima valdyti ir telefono muzikos grotuvą: paleisti, sustabdyti, prasuk ti ar pagarsinti

dainą.

praneša apie skambutį,be

Nors pelė sukurta specialiai „Apple“ „Macbook‘ams“, prijungti ją galima ir prie

goms, rinkdamasis jį ar prie dus (klaviatū ra, pelė, ausinės...)  visada orientuojuosi orientuojuosi į patogumą. Kas iš to, kad sutaupysi kelis litus, jei paskui kelis metus

kite naujų darbų. Neigiamos šios dienos savybės ne visuomet tuojau pat jaučiasi. Kartais ji atrodo visai maloni, lengva,

tačiau dažnai baigiasi nemaloniais netikėtumais.

DVYNIAI. Darbai, pažintys, pradėti šią dieną, gali baigtis visai ne taip, kaip tikitės. Dėl to geriau ją praleisti ramiai, santūriai. Grąžinkite, jei galite, skolas. Gerai atsikratyti šlamšto, ydingų įpročių, nereikalingų santykių. VĖŽYS. Galite apie save sužinoti ne itin malonių dalykų, kurie sugadins nuotaiką. Metas netinkamas dalykiniams susitikimams ir susitarimams, dokumentams tvarkyti, darbams sisteminti – mat nuotaika bus gan prasta. sijusiose su kolektyvu, profesiniu keliu, visuomenine, politine veikla, pašaukimu. Tai gali būti nelengva, tačiau šis procesas

 jį įdieg us papildomų šios pe p e-

gaukitės užsimezgusiais romantiškais santykiais.

lės funkcijų naudoti negalėsite – tik spaudinėti mygtuką ir

Todėl, nors nesu „Apple“ gerbėjas, vienas naujausių šios kompanijoss gamin ių – „Magic kompanijo Mouse“ pelė – iškart patraukė dėmesį. Vienti-

„Magic Mouse“ išties patraukliai atrodo ir yra funkcio nali, bet gali nepatikti mėgstan-

tiems apglėbti pelės korpusą

sokorpuso,

MERGELĖ. Atrodo, kad pagaliau viskas pradės klostytis pagal jūsų norus. Jausitės gerai, galbūt net rasite, ko ieškojote. Nebandykite aplinkinių žmonių nervų savo komentarais. Mė-

to, ekranėlyje rodomas skambinan-

čiojo vardas, jei jis yra telefo meris. Taip pat laikrodis praneša apie naują SMS.

Laikrodžio elementas įkraunamas specialiu įkrovikliu. Elementui baigiant išsikrauti, jis atsijungia nuo telefono

Laikrodis padės išvengti ir nepatogių situacijų, kai

taip taupydamas energiją iki kito įkrovimo.

būnant svarbiame

Nesu mados ekspertas, bet laikrodis man atrodo išvaizdus ir gana praktiška s. Tačiau sun-

nų knygoje, arba telefono nu-

susitikime ar

imant inter-

 viu skambina draugas ir telefonass ž vietelefona

gia „Nu gde že ručglotni kompiuterinė pelė neturi nei mygtukų, nei ratuko, tačiau ga-

 visu delnu –  jos forma panaši į telef telefoną oną „nu „nupjautu““ viršumi i r galu, pelytė pjautu

li atlikti kur kas daugiau, nei

neturi jokių įlinkimų ar iški-

dauguma jos konkurenčių. Tai  jai leidžia lietimui jautrus pa viršius, ksuojant is visus pri-

limų, kurie leistų jai „įsitvir-

tinti“ delne patogiau. Kaina – apie 270 Lt. Telelaikrodis

galima pirštu braukiant per

Dovanų galima paieškoti ne tik kompiuteriui, bet ir telefonui. Geriausias ausies draugas tikrai nesupyks, jei dalį jo f unkcijų perleisite... perleisite... laikrodžiui. Pavyzdžiui, „Sony Ericsson“ gaminiui „Bluetooth 

pelės vidurį.

 watch MBW-150“. MBW-150“.

mas, jei dešinėje – dešinysis. Nors ratuko nėra, „skrolinti“

 JAUTIS. Diena nebus sėkminga. Nepradėkite ir net neplanuo-

padės aiškiau suvokti savo gyvenimiškąją poziciją.

„skrolinti“.

Tiksliau, pelė turi vieną mygtuką – paspaudžiamą pa virš ių. Jei spaudžiant pirštas laikomas kairėje, ksuojamas kairysis mygtuko paspaudi-

rite galimybę – galite pereiti į naują darbą. Beje, laimė gali nusišypsoti ir bedarbiams. Imkitės iniciatyvos, jei patinka priešingos lyties atstovas.

mą naudojančio kompiute rio. Tik tuomet reikės atsisiųsti tvarkyklę („draiverį“) iš gamintojo svetainės. Deja, net ir

turėsi kankintis.

silietimus.

AVINAS. Neblogas metas tvarkyti profesinius reikalus, jei tu-

LIŪTAS. Jums teks padaryti gilesnį pasirinkimą situacijose, su-

„Windows“ operacinę sisteNors man kompiuteris tė ra priemonė darbui ir pramo-

horoskopai gruodžio 16 d.

ki“ – laikrodžio šone esančiais mygtukais galima išjungti telefono skambučio garsą ar skam-

butį atmesti.

kokas. Nors gal ir gerai kartais

pasitreniruoti.

Laikrodį patartina naudoti su „Sony Ericsson“ te lefonais (bent jau su maniškiu „Samsung“ jis nenorėjo

draugauti). Kaina – apie 350–400 Lt.

SVARSTYKLĖS. Susitikimai, išgirsti žodžiai, gauti pasiūlymai

gali būti lemtingi. Daug ką kitaip suprasite. Niekur nesiverž-

Projektas Toostis.com Sužiūrėti, kas, kur ir kada vyks šiais laikais tikrai darosi sun ku, tačiau praleisti gerą renginį gaila. Čia gali pagelbėti tinklalapis Toostis.com , kuriame dedama informacija apie įvairiausius renginius Lietuvoje, o kartais kartai s – ir už jos ribų (nuo spektak lių iki parodų, nuo seminarų iki kino seansų). Įrankis gali būti  ypač naudin naudingas gas „tūsinti „tūsintis“ s“ ekspromtu ekspromtu mėgstanč mėgstančiam iam jaunim jaunimui: ui: užėjus į tinklalapį jame rodomi artimiausiu metu vyksiantys renginiai. Užsiregistravus tinklalapyje galėsite kartu su draugais planuoti, kur eisite, susidėlioti renginių kalendorių ir t.t. Nors kam gaišti laiką prie ekrano – pirmyn į miestą!

kite, pajuskite, ką diktuoja gy venimas. Veikti neskubėkite, jei

šiandien ko nors nesuspėsite.

SKORPIONAS. Į jūsų širdį pasibels meilė, todėl laikas švęsti. Rekomenduojama pamiršti formalumus ir nerti į jausmų karuselę. Laiko naujiems santykiams turite pakankamai, todėl nesėdėkite sudėjęs rankų. ŠAULYS. Gali įvykti kas nors nepaprasta. Laukia naudingi kar jeros pokyčiai. pokyčiai. Geriau nespręs nespręskite kite nieko nieko svarbaus, svarbaus, nesiaiškinnesiaiškin-

kite santykių – tik dar labiau viską supainiosite. OŽIARAGIS. Mažiau galvokite, kaip sunku, kitaip pražiopso-

site bei nepasinaudosite dabar atsiveriančiomis puikiomis galimybėmis. Imkitės aktyvios veiklos, nebijokite rizikuoti,

leistis nežinomybėn.

anekdotai Mokestinių ginčų komisijoje: – Ar tikrai jūs slėpėte mokesčius taip, kaip mums papasakojo inspektorius? – Ne, kitaip, bet jo papasakota schema irgi verta dėmesio…   Grįžta girtas vyras namo. – Na, tai kur valkiojais bjaurybe? – Na, tu gi protinga moteris, pati ką nors sugalvok.   Prie grupės vyrų sustoja automobilis. Vairuotojas klausia: – Ar šita gatve galiu nuvažiuoti iki stoties? Visi nutyla, užsigalvoja, pagaliau vienas taria: – Nežinau kaip kiti, bet aš asmeniškai neprieštarauju neprieštarauju..

Dingusių be žinios, pagrobtų žmonių ž monių         � paieška visame pasaulyje

Judėjimas prieš prekybą žmonėmis         � Visokeriopa Visokeri opa pagalba aukoms ir jų artimiesiems         � Konsultacijos         �

Tel.: +370 653 32237 [email protected]ffice.eu [email protected] rsoffice.eu | www.inspectorso www.inspectorsoffice.eu ffice.eu

Gerų rūpesčių metas, kai viskas išeinaar į naudą. VANDENIS. Palanku spręsti nesklandumus, kilusius dėl pinigų įvairių nesusipratimų meilėje. Tinka ieškoti geresnės darbo vietos, pasirašinėti naują darbo sutartį. ŽUVYS. Netikėtumas bus laimingas, tad svarbiausia bus grei-

ta reakcija, o tai inertiškoms Žuvims nėra būdinga. Tad susitelkite ir padarykite tai, kas jums labai svarbu, nes ši diena padės užtikrinti tolesnę sėkmę.

mano augintinis

Vardas – Džeris. Rūšis – šeškas. Mėgsta – miegoti, lįsti tik ten, kur negalima, vogti ir slėpti daiktus. Šeimininkė – Živilė.

Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt /augintinis 

 

D., TREČIADIENIS 2009 GRUODŽIO 16 D., TREČIADIENIS

16 /  GARSENYBĖS

www.15min.lt /pramogos

Prarado dukters globą Ieškoti dovanų – Kalėdos

Rokerė Courtney Love prarado tei-

sę į savo paauglės dukters Frances Bean Cobain globą. Kaip praneš ė Dailymail. co.uk, tai jau antrasis kartas, kai moteriai atimamos globos teisės. 17-mete C.Love ir velionio grupės „Nirvana“ lyderio Kurto Cobaino dukra r ūpintis dabar pavesta muzikanto motinai ir seseriai.

Merūnui malonumas

Taip pat nurodoma, kad globė jos privalosuteikti Frances „laikiną rūpestį, globą ir paramą“, taip pat „saugoti turtą nuo praradimo ar pakenkimo“. Teismo posėdis, kurio metu bus paskelb-

Dainininkui Merūnui Vitulskiui (nuotr.) negaila savo laiką aukoti dovanų paieškoms – jam tai mielas užsiėmimas. Tačiau pačiam iš kitų gauti dovanų atlikėjui nėra malonu. „Aš dovanų gauti nelabai mėgstu – labai nepatogiai tada jaučiuosi, tai toks labai keistas kompleksas“, – nusijuokė Merūnas

Kol kas tiksl iai neskelbia- tas „pagrindinis glob ė jas “, ma, dėl kokių priežasčių pasi- į vyks  vyks v ėliau. keitė merginos globė jai. C.Love advokatas vakar paC.Love advokato teigimu, jos duktė FranPagal į žiniasklaidą pate- neigė kalbas, kad globa iš jos ces Bean Cobain sprendimą pasikeisti glokusius aukščiausiame Los An- atimta dėl atsinaujinusio pikbėją priėmė pati. SIPA/Scanpix nuotr. dželo teisme užpildytus do- tnaudžiavimo narkotinėmis kumentus, Wendy O'Connor, medžiagomis. „Courtney yra K.Cobaino motina ir jo sesuo „švari“ jau ne vienus metus ir kad Frances jau 17 met ų ir ji norą gyventi su savo moč iuKimberly Dawn Cobain pa-  jaučiasi nuostabiai“, – ameri-  yra „s tiprus va ikas“, o spren- te Wendy. Pirm ąsyk dukters  vadintos laik inomis Frances kie čių žurnalui „People“ tvir- di m ą  mergait ė  p ri ė m ė  p a- globą C.Love prarado 2003globė jomis. tino jis. Advokatas pridū rė , ti. K.Cobaino dukra išreišk ė  iaisiais.

ir tuoj pat pridūrė, kad kitiems įteikti dovanėles  jam išties patinka ir yra tikras malonumas. „Dovanoms negailiu nei pinigų, nei laiko paieškoms. Dabar, aišku, šiek tiek kitoks laikas

kinas

Gardžius šokoladinius keksiukus švenčių stalui galima paruošti be didelio vargo. Svarbiausia turėti reikalingų produktų ir gerą nuotaiką. Šiam gardumynui pasigaminti reikės: 250 g miltų, 1–2

Geriausi 2009-ųjų 󿬁lmai pagal Q.Tarantino Garsus Holivudo režisierius

Quentinas Tarantino (nuotr. (nuotr.),), bendraudamas su leidinio „The Hollywood Reporter“ žurnalistais, paskelbė, jo manymu, geriausius geriausius 2009-ųjų 󿬁l-

mus. Tiesa, kino profesionalas „Top 10“ neskelbė, o surašė tik 8 󿬁lmų pavadinimus, prane-

šė Lenta.ru. Q.Tarantino pripažino, kad dar nežiūrė jo netrukus netrukus papasirodysian čio Jameso Camerono filmo „ Įsik ūnijimas“ (angl. „Avatar“),

Peterio Jacksono  victu s“). Jo teigimu, ti k ėtina, k ūrinio „Numylė „Numylė- kad jo s ąrašas po šių k ūrinių  tieji kaulai“ (angl. peržiūros pasikeis. Garsus re„Lovely bones“) žisierius pridūrė, kad apie kai ir Clinto Eastwo- kuriuos filmus susidaryti nuoodo kino juostos monę galima tik pažiūrė jus po„Nenugalimas“ rą kartų. Vienu iš tokių fi lmų  (angl. „In- Q.Tarantino pavadino Neillo Blomkampo filmą „9-asis ra jonas“ (angl. „District 9“). Sa vo naujosios naujosios kino juostos juostos „Negarbingi šunsnukiai“ (angl. „Inglourious Basterds“) režisierius, etikos sumetimais, nevertino. Pateikiame Q.Tarantino sudarytą filmų sąraš ą:

Paneigė sužadėtuv sužadėtuves es Aktorius Orlando Bloomas vakar paneigė savo sužadėtuves su mylimą-

 ja, modeliu Miranda Kerr.  Anks čiau pasirodė pranešimų, kuriuose gražuolės brolis neva tik ino, kad garsenybių  pora susižadė jo. „Pagaliau Orlando pasipiršo. Jie tuokiasi“, – anksčiau buvo cituojamas M.Kerr brolis Matthew. Tvirtinta, kad „Karibų jūros piratų“ aktorius „Victoria’s Secret“ modeliui pasipiršo bendrų atostogų Maroke metu. Ta č iau vos po dienos O.Bloomas pats kreipėsi į žurnalistus, norėdamas paneigti gandus apie sužad ė tuves. „Tuose „T uose ganduose apie sužadėtuves nėra nė kruopelės tiesos“, – žurnalui „People“ pareišk ė  O.Bloomo atstovai. Jiems jau ne kartą teko neigti pranešimus apie galimas aktoriaus vestuves, tačiau šįsyk juos pasigavo pasigav o net skaitytojų pasitik ė jimą turintys leidiniai. M.Kerr ir O.Bloomas pradė jo susitiki nėti 2007-ų jų pabaigoje.

Tuose ganduose apie sužadėtuves nėra nė kruopelės tiesos. Sak ė  ė aktoriaus  aktoriaus atstovai.

O.Bloomas ir M.Kerr  jau ne kartą buvo supiršti žurnalistų, bet pačios garsenybės, regis, tuoktis neskuba. SIPA/Scanpix nuotr.

po p  orr  e  el    ė  ė  Iš j Iš  j ūsų  ats tsių iųsstų  nuotr auk ų  re ren nk ame  sava vait itės ės   por elę,  k ur ią s ią sk  k elb lbia iam me k iek  iek v  vi eną pir mad adiienį. į.  Ja Jaii tenk a 3  300 00 L  Ltt v er tės tės k v  v ieti ietim mai į  į „  „V  V ich chy  y “ va van ndens par k  ką   V iln lniu iu j  jee.

Už s  saav ait itėės por elę balsu suook ite www.15min in..lt  / porele Sav o n  nuuotr auk ą s  siiųsk ite  k onk [email protected]

1. „Žvaigždžių kelias“ (angl. „Star trek“), rež. J.J.Abramsas

2. „Įkalinta pragare“ (angl. „Drag me to hell“), rež. S.Raimi

3. „Juokingi žmonės“ (angl. „Funny people“), rež. J.Apatowas

4. „Viskas ore“ (angl. „Up In The Air“), rež. Jasonas Reitmanas 5. „Šokoladas“ (angl. „Chocolate“), rež. Prachya Pinkaewas

6. „Stebėk ir raportuok“ (angl. „Observe and report), rež. Jody Hillas

7. „Brangioji“ (angl. „Precious“), rež. Lee Danielsas

8. „Auklėjimas“ (angl. „Education“), rež. Lone Scherfigas

atėjo. Kalbu ne apie krizę, tiesiog atsirado labai daug darbų, dovanų paieškoms nebelieka tiek laiko, kiek norėtųsi skirti. Dažniausiai stengiuosi rasti konkrečiai tai, ką šeimos narys ar draugas nori gauti“,, – teigia M.Vitulskis. gauti“ 26 metų dainininkas, vykdamas ieškoti dovanų, dažniausiai konkrečiai žino, ką nori rasti – artimųjų visados pasiteirauja, ką šie norėtų gauti švenčių proga. „Užklausiu, bent juokais, ko kas norėtų gauti iš Kalėdų Senelio. Kai kas ir netyčia išsiduoda. Vis tiek kokiu nors būdu iškvočiu ir sužinau“, – šypteli Merūnas.

Šokoladiniai keksiukai

šaukštelių kepimo miltelių, 100 g šokolado arba šokoladinių saldainių, vanilinio cukraus, 150 g sviesto, stiklinės cukraus, 2 kiaušinių, 4–6 šaukštų kakavos, pusės stiklinės grietinės. Papuošimui galima naudoti pabarstukų, sezamo sėklų ir pan.

Į grietinę suberti kepimo miltelius ir truputį palaikyti, kol ji pakils. Atskirti kiaušinių trynius ir baltymus bei atskirai juos išplakti iki purumo. Šokoldą su vanile ištirpdyti ir kiek atvėsinti. Sviestą su cukrumi išplakti, kol pasidarys puri masė. Į išplaktus kiaušinių trynius berti miltus, sudėti sviestą. Tešlą

pamažu išsukti plaktuvu. Vėliau įpilti ištirpdytą šokoladą, grietinę, įberti kakavos. Pabaigoje supilti kiaušinio baltymus ir dar truputį paplakti. Masę supilstyti į keksiukų formas. Galima į vidų įdėti šokoladinių saldainių gabaliukų. Viršų apibarstyti sezamo sėklomis, pabarstukais. Kišti į 180 oC karščio orkaitę ir kepti apie 20 minučių. Skanių gardumynų!   Siųskite šventinio patiekalo receptą el. paštu [email protected] .

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close