15min Kaunas 2009-12-21

Published on 3 days ago | Categories: Documents | Downloads: 0 | Comments: 0 | Views: 85
of x
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

 

KAUNAS

  ISSN 1822-5322. Numeris 188 (834). 2009 M. GRUODŽIO 21 D., PIRMADIENIS

PASAULIS

SPORTAS

KAUNAS

PASAULIS

VEŽĖJAMS GRESIA KALĖDOS PASIENYJE

„BARCELONA“ 󲀓 STIPRIAUSIA STIPRIAUSIA FUTBOLO FUTBOLO PASAULYJE

SNIEGAS TAPO IŠŠŪKIU VAIRUOTOJAMS

 JAV RYTUS  JAV RYTUS PARALYŽIAVO PŪGA

7 psl.

KAUNAS

 JAU VEIKIA DIDŽIAUSIAS MIESTO TURGUS 2 psl.

9 psl.

2 psl.

O R AI   󰀭9 °C 󰀭12 °C

7 psl.

SUNKMETIS KEIČIA TAUTIEČIŲ PLANUS

KAUNAS

MIUZIKLE 󲀓 TIKROJI KALĖDŲ ISTORIJA 4 psl.

Skrydžių bendrovė „Ryanair“, į Kauną keleivius skraidinanti iš penkių Europos miestų, prieš artėjančias žiemos šventes padidino skrydžių iš Dublino, Londono ir Frankfurto skaičių. E.Ovčarenko nuotr.

PRAMOGOS

INTERVIU VYTAUTU SU ŠAPRANAUSKU 12 psl.

Svetur uždarbiauti ar mokytis išvykę tautiečiai, anksčiau Kalėdoms masiškai grįždavę į Lietuvą pas artimuosius, šiemet skaičiuo ja, ar viešnagė į namus –ne per didelė prabanga. Mažesnį grįžtančiųjų srautą šiemet teigia pajutę ir verslininkai – grožio salonų darbuotojai, odontologai.

Kristina Bartkut ė  namuose  vieš ė jo lapkrit į ir per šventes  viešė negrįįš. Tai bus antros Kalė negr Kalėdos, kurias ji praleis ne su šeima. „Truput į gaila, kad negr į šiu, bet pas mane atvyks brolis su drauge. Be to, per šventes turė tur ė siu daug papildomo darbo, geras uždarbis. Vyrams, kurie dirba statybose, dabar Septynerius metus Lon- laisvesnis metas, bet mergidone gyvenanti klaipė diet ė  noms – pats darbymetis“, – sa-

ūrėtoja k ė aukle ir namų namų priži  prižiū dirbanti K.Bartkutė K.Bartkutė. Mergina pabrė pabr ėžė, kad emigrantai dabar labai taupo, todė todėl kai kurie tautieč tautiečiai per žiemos šventes lies prakait ą, kad jų artim ų j ų  šven č i ų  stalas neb ūt ų tuš  tušččias. „Daug kas stengiasi padė padėti šeimoms, todė todėl esame priversti veržtis dirž us, nes Lietuvo je ti kra k riz rizė ė. Anksč Anksčiau emi-

grantai tiek daug svarų svar ų namo dijuoja Didžiojoje Britanijoų sdavo kaip dabar. Be to,  je. „Por tsm uto uni ver site te nesių nesi bijoma leisti pinigus, nes ne- studijuoju Europos studijas žinia, kaip čia bus su darbais. ir tarptautinius santy kius“ kius“,, – ė. Rasti darbą darbą sunku, kai kurie iš „15min „15min““ pasakojo R.L inkut inkutė Londono jau emigravo į Ispa- Mergina laisvu metu po pasniją nij ą ar Norvegiją Norvegiją“, – pasakojo kait ų dirba barmene, ta č iau klaipė klaip ėdiet dietė ė K.Bartkut  K.Bartkutė ė. neslėpė, kad rasti darbą buTai, kad sve č ioje šalyje  vo nele ng va. „Su nk u buv o, sunku rasti darb ą, patvirti-  vos ne du mėnesius ieškojau“ ieškojau“,, no ir 19-metė 19-met ė vilniet  vilnietė ė Rugil  Rugilė ė  – kalbė kalbė jo pašnekov ė. Nukelta į 3 psl. Linkut ė. Ji jau pusmet į stu-

 

2009 GRUODŽIO 21 D.,  PIRMADIENIS

2 /  KAUNAS

www.15min.lt /kaunas

Sniegas tapo tapo iššūkiu vairuo vairuotojams tojams TOMAS GRIGALEVIČIUS t.grigalevicius @15min.lt

Savaitgalį iš dangaus gausiai kritęs sniegas Kauno gatvėse kėlė tikrą chaosą – net ir lėtai bei atsargiai važiuojantiems vairuotojams nepavyko išvengti avarijų.

 Vis ą nakt į iš penktadie-

Nors vairuotojai stengėsi būti itin atsarg ūs, šeštadienį Kaune už fiksuota žymiai daugiau avarijų nei įprastai. Anot Kauno policijos budėtoj ų, vieno incidento metu nukent ė jo du žmonės. Šeštadien į vakare, kai į ledą sušalusį sniegą druska jau buvo kiek aptirpdžiusi, į gat ves išva žiavo sniego valy mo mašinos. Kadangi naktį iš šeš-

į šeštadienį gausiai snigus, nio miesto gatv ės buvo tapusios itin slidžios. Nors sutart į su savivaldybe turinč ios bendrov ės „Kelių remonto grupė“ (KRG)) vadovai gatv ių barsty(KRG mo technik ą  į  miest ą no r ė jo išleis ti d irbti dar na kt į, tai  jiems pavyko padaryt i tik šeštadienį ryte. „Pradėti dirbti naktį mums neleido savivaldybė. Kai ryte gavome leidimą, jau buvo šiek tiek per v ėlu, nes po miest ą jau  važi nė jo automobil iai, kurie suplak ė sniegą ir šis virto ledu“, – aiškino KRG generalinio direktoriaus pavaduoto jas Mindaugas Nork us.

tadienio dar į sekmadien į visdiesnyguriavo, snyguriavo , a nkstų vakar nos rytą, maždaug 6 val., KRG barstymo technika v ėl išvažia vo į gatves. „Šįkart darbą galė jomepraPabarstytose ir nuvalytose pagrindėti laiku, tad viskas buvo žydinėse miesto gatvėse eismo sąlymiai geriau. Nors gatv ės gana gos vakar buvo neblogos, tačiau slidžios, bendrai eismo situacinuošalesnėse gatvelėse vairuoti  ją mieste galėčiau vertinti kaip itin sudėtinga. E.Ovčarenko nuotr.  visai neblog neblogą“, – vakar „15min“ tikino M.Norkus. Galb ūt d ėl to, jog gatv ės buvo pabarstytos laiku, o gal ir d ėl to, jog vakar sniego bu vo k ur kas maži au, s ituaci ja Kauno gatv ėse buvo kur kas ramesnė. „Mieste į vy ko ke- n ė s per daug niekur nevalios smulkios avarijos, tačiau žiuoja“, – teig ė Kauno policišiandien kur kas ramiau. Juo  jos budėtojas. Išaugo avarijų skaičius labiau kad ir automobilių gatNors, anot sinoptik ų, orai  Aple dij usio s gat v ė s vai-  v ėse nėra daug. Vis tik sekma- artim artimiausiomis iausiomis dienomis dienomis atšils, ruotojams tapo tikru išš ūkiu. dienis, lauke šalta, tad žmo- kone kasdien turėt ų snigti.

naujovė

Duris atvėrė didžiausias miesto turgus TOMAS GRIGALEVIČIUS [email protected]

„Urmo“ miestelio pašonėje pradė jęs veikti „Centrinis Kauno turgus“ skelbiasiesąs didžiausiaturgavietė mieste. Į šią prekyvietę investuoti daugiau kaip 2 mln. Lt.

Rytinė je pre prekybos kybos miest miestelio elio „Urmas“ dalyje įsik ūręs turgus užima 7 tūkst. kv. m plotą. Čia  yra įrengta 500 prekybininkams skirtų vietų. Anot „Urmo“ rinkodaros vadovo Jono Plentos, turguje bus stengiamasi prekiauti beveik vien tik lietuviš-

ka produkcija, kuri ą  pristatys liauskas pagerino dar vieną LieLietuvos ūkininkai. tuvos rekordą. Šį kart netradi„Atidarydami „Centrinį Kau- ciniais sumanymais garsė janno turgų“ sau keliame labai di- tis kaunietis stili zuotos eglutės delius įsipareigojimus, visų pir- puošimui panaudojo 500 Faberma – kad turgus tapt ų didžiau- žė stiliaus rank ų darbo kalėdisiu prekių asortimento atžvil- nių žaisliuk ų. giu, – teigė J.Plenta. – Siek ėme, Naujajame Naujaj ame turg uje taip pat kad čia išliktų senosios turgui buvo pristatyta senovinių kabūdingos savybės – derybos, sos aparatų, įsigytų Vokietijoprek ės „iš pirmų rank ų“.  je, Švedijoje, A nglijoje bei kitose šalyse, paroda.  Atidarymo dieną – Seniausias jos eksponatas atrakcijos pagamintas 1894 metais. RenPraė jusį penktadienį vyku- ginio pabaigoje turgaus šeimisios turgaus atidarymo šventės ninkai visus lanky tojus vaišino vaišino metu floristas Modestas Vasi- kalėdine sriuba.

Nors turgaus atstovai tvirtino, kad prekyvietėje bus praktiškai vien lietuviški gaminiai, turgavietėje apsilankę žmonės neslėpė, jog nemaža dalis parduodamos produkcijos vis tik yra atvežta iš užsienio. E.Ovčarenko nuotr.

orai

GRUODŽIO

21

PIRMADIENIS Saulė teka 08:39 Saulė leidžiasi 15:53 Dienos ilgumas 07:14 Mėnulio fazė – Jaunatis.

Lietuvoje

Europoje

Šiandien oro temperatūra nuo 4 iki 12 °C šalčio. Kai kur pasnigs.  Ateinan  Ateina nčią naktį šals nuo 5 iki 14 °C, rytoj dieną nuo 1 iki 8 °C.  Antradien  Antra dienį daug kur pasnigs.

 

ŠIANDIEN

 

dieną

naktį

RYTOJ dieną

naktį

dieną

vardadieniai

Vilnius

-10 °C

-12 °C

-7 °C

-7 °C

-1 °C

Norgaudė, Girenė, Tomas.

Kaunas

-9 °C

-12 °C

-5 °C

-7 °C

-1 °C

Klaipėda

-4 °C

-5 °C

-2 °C

-2 °C

+2 °C

Atėnai

+9 °C

Paryžius

+1 °C

Berlynas

-5 °C

Praha

-3 °C

Londonas

+2 °C

Ryga

-8 °C

Madridas

+7 °C

Roma

+7 °C

Maskva

-7 °C

Talinas

-12 °C

                

PORYT

       

Giedra

Mažai debesuota

Debesuot Debe suotaa Tru Trumpal mpalaiki aikis lietus

Lietus e tus

Lietus e tus su perkūnija

Šlap Šl apdri driba b a Sn Snieg iegas as

 

2009 GRUODŽIO 21 D.,  PIRMADIENIS

www.15min.lt /kaunas

KAUNAS  /  3

Sunkmetis keičia Sunkmetis tautiečių planus

Pirmadienis, gruodžio 21 d.

 Ar peratvažiuos šalčius? troleibusas  Autorius – R am ūna s Bulevi č  či  us

Ramūnas greitai pasidalino pirmosios šaltos dienos pradžios įspūdžiais Vilniuje. Jis parašė, kad gruodžio 12 d., apie 7 val. ryte, troleibus ų   važiavimo ir eismo sąlygos buvo košmariškos, o šąlantiems žmonėms - jokios informacijos. Troleibusai Troleibusai stov ė jo ir negalė jo pajudėti iš vietos, o žmon ės jų vis lauk ė. Šaunuolis Ramūnas, jo naujiena jau ryte buvo publikuota www.15min.lt  ir papildė mūsų portalo redakcijos parengtas naujienas.

Artimųjų ilgesys neleido R.Linkutei abejoti, kur sutikti Kalėdas – Lietuvoje ar svetur. Didžiojoje Britanijoje studi juojanti mergina mergina į Vilnių žiemos šventėms grįžo praėjusią savaitę. J.Kalinsko nuotr.

SOS Gyv ūnai išgelbė jo 3 metus kankintus šunis  Autorė – S an dr a B r i č k u v i e nė nė  Į krauk krauk  k ūrė jai ir toliau rūpinasi, kad naujienos apie mažuosius mūsų  draugus – gyv ūnus – neliktų nepastebėtos.Sandra papasakojo istoriją, kad žmonės neliko abe-

 jingi trejus metus kankintų  šunų likimui, kai tuo metu valstybinės organizacijos nereagavo. Apie šunų padėtį pasirodęs straipsnis neliko nepastebėtas. Džiaugiamės, kad  Į krauk krauk naujienų rengė jai pasidalina pasidalina tokiomis žiniomis žiniomis su su mumis visais.

Neprižiūrima sankryža!  Autorius – R o be ber t a s R u m b u ti ti s

 Apie Klaip Klaipėdoje esančią Bandužių sankryžą, kuri visiškai padengta ledu,  Į krauk krauk naujienų portale pranešė Robertas. Jis susirūpino, kad per dvi dienas šioje vietoje į vyko  vyko 9 avarijos. O apie avaringą sankryžą pranešus pareigūnams, jie veikskrauk veikia ir kaip fotopolicija. mų nesiima.  Į krauk

 JURGITA ANDRIEJAUSKAITĖ LAURA GABRILAVIČIŪTĖ TOMAS GRIGALEVIČIUS [email protected]

 Atkelta iš 1 psl. Klaipėdietė K.Bartkutė teigė, kad daugeliui svetur išvykusių lietuvių dabar pigiau artimuosius pakviesti į sve  sveččius nei grįžti patiems. „Man bilietas kainuoja apie 200 svar ų, o iš Lietuvos – 50. Todėl dabar daugiau pas mus atvykstanč atvykstančių“, –

pasakojo ji. Tiesa, daugelis K.Bartkutės pažįstamų per šventes vyks namo, tačiau kai kurių jų viešnagė truks t ik kelias dienas. Artimų jų ilgesys vilnietei R.Linkutei

Praretė jo pacient pacientų ratas

rie apsilanko, užsisako ne vie-

Nemaža dalis emigrantų per žiemos šventes parvyks į Lietuvą, tačiau dalies jų viešnagė truks tik kelias dienas, nes vėl teks grįžti į užsienyje turimus darbus. E.Ovčarenko nuotr.

 k až k ą   tee k  o t  jo  tee bė j  pas t  i  pa  Je i  i.. Je  ja a i  to o j  t y t  i s k a i t  iee l i  ms, m i  um  J u as J  ta  irr t  i  yrra s k   y  iš     ie i en ų iš  j  u a n   e  i    te t r  ur  u    t t  i   i e  je  j ,    i,  i a  ta  t s    is i  l  urrna ama tė ž u  pa  k o ne p  uss, k   įdoma u  u t ue  ie  i L   a s  is  i    v v  u   u s    is  i s m  jo  te jo  i te  in k   id da l in  pas i  io, pa  tee l io  iees t o ar m i  to  iees t o m i  vo sa v a,   ta  prras t  p a    pa p  i   i a s  is  i  v v    )   ) o e  id  i d  v v   , s a  k   u a r  tr  t o  uo  tee k s tą, n u n ią ( t  in  i  ž i a! Į k ra u t i  va  v    le  l e a  ta  t r o    po p  ų n e    ie i  j  u a  ų n o j ų  to  y t  t y  i s k a i t o t i   uo  trr u  iss t  irreg i  užs i a už  ia  k  i  teere i k   t  t.   l t.  n. l a u k .15 m i n.  ra  r  p::// i k   h t t p  jos  n f ormaci jo  in  ž i  jiieną, u ž aut orinę nau j  Į kraut i galima t ik savo  s. u i r o t  u  au  a s o n i e  ji  j u a   n ę s  ją įkrov at s j  pa at ikimumą at sako p  pa  p

Užsuka pasigražinti

net neleido abejoti, kur sutikti Kalėdas – mergina praė jusią  savaitę savait ę žiemos šventė šventėms grį grįžo į Vilnių.

Skelbti naujieną

Por t  ta a l  la as „Į k ra u k “ 

rius metus buvo labai daug, dabar akivaizdžiai mažė ja“  ja“,, – sasak ė medik ė. „Pernai iš užsienio grįžtančių klient  klientų ų buvo daugiau. Gal ė paveik ė...“ – svarstė krizė kriz svarstė sostinės grožio salono „Nefertitė“ direktorė Jolanta Mork ūnienė. Taččiau ji pabrė Ta pabrėžė, kad tie, ku-

„Emigrantaišventėms grįžta, bet anksčiau jų būdavo daugiau. Lyginant su pernai, jų skaičius sumažė jo maždaug perpus“ perpus“,, – sak ė Vilniuje įsik ūrusios odontologijoss klini kos „Sveiki dantologijo tys“ direktorė Ilma Mikelionienė. Moteris svarstė, kad taip galė jo nutikti dėl to, kad sumažė jo žmonių mokumas. Tą patį patvirtino ir uosta-

http://ikrauk.15min.lt 

miestyje dirbanti odontologė odontologė  tant reikia tapti Kalėdų Seneliu siūlome jį ir prieššventiniu žieIngrida Mizgirienė Mizgirienė. Anot jos, su dideliu maišu dovanų visai mos laikotarpiu dėl didelio emiemigrantų emigrant ų pacient  pacientų ų akivaiz- giminei, tad verčiau grįžti vasa- grantų skaičiaus“, – sak ė komudžiai mažė mažė ja. „Manau, „Manau, kad jie rą. Be to, emigrantai geriau pa- nikacijos vadov ė Jūratė Rupšiek ą nors kita renkasi Kalėdoms, kviečia artimuosius pas save į  nė. Šis sprendimas pasitvirtino nes jei gr įžta, visuomet pasiro- svečius“, – kalbė jo kirpė ja. – teko pridėti 2 papildomus reido odontologui. Vasarą Vasarą buvo Klientų Klient ų antpl  antplū ūdžiu galė galė jo sus. Vis dėlto, pasak J.Rupšienės, daugiauemigrantų, tačiau šie- pasidžiaugti tik geriausiu uos- populiariausias maršrutas yra met išvis ramu, labai sumažė- tamiesčio tatuiruočių meistru Londonas – Vilnius. „Kaip ir ti jo darbų. Emigrantų daug ma-  vadinamas Danielius Djač Djačko- k ė jomės, keleivių srautai iš Lontarsi mini dono prieššventiniu laikotaržiau, kalė kalėdiniam laikotarpiui  vas. „Šis laikotarpis – tarsi užsiregistrav ę tik keli. Pernai  vasara  vasara,, nes nes tuo metutaip pat la- piu žymiai išaugę, pardavinėų buvo daugiau, o prieš kele- bai daug emigrantų. Tarp mano  jami paskutiniai bilietai“ bilietai“,, – sa j jų

ą. „Ir kirpimas, ir ną paslaug  paslaugą dažymas, ir manikiūras, ir pedikiū diki ūras... Užsienyje jie nesipuošia, puošiasi čia“, – kalbė jo J.Mork ūnienė.  Vieno  Vien o grožiosalo salono no Klaipėdoje kirpė ja Dianapasako pasakojo jo jau antrus metus iš eilė eilės daugiau emigrantų emigrant ų sulaukianti lapkritį ir sausį. „Mano pačios sesuo gyvena Ai rijoje, jiji negr įš Kalė-

doms, kaip ir pernai. Parvyks-

Emigrantai šventėms grįžta, bet anksčiau jų būdavo daugiau. Lyginant su pernai jų skaičius sumažė jo maždaug perpus. Sak ė  ė I.Mikelionien    I.Mikelionienė .

klientų jų tik daugė ja, nes Klaipėdoje mažai darančių tatuiruotes. Visam šventiniam laikotarpiui vietų nebebuvo jau lapkričio viduryje ir i r apie 70 proc. visų  klientų yra emigrantai“, – sak ė  meistras. D.Djač D.Djačkovas darbo turi mėnesiui į priek į.

Keleivių srautai skirtingi Pernai ir užpernai papildo-

k ė J.Rupšienė.

„Mū „M ūsų skai  skaiččiavimais, per

švenčių laikotarpį į Lietuv ą „Ryanair“ avialinijomis skris maždaug 10 proc. daugiau keleivių  nei tuo pač pačiu metu pernai“, – patikino Airijos pigių skrydžių  bendrov ės Pardavimo ir rinkodaros skyriaus atstovas Jungtinei Karalystei, Airijai ir Ryt ų 

bei Vidurio Europai Laszlo Ta-

mus lė lėktuv ų reisus iš Londo- mas. „Ryanair“ skraidina į Aino ir Dublino rengusi skrydžių  riją, Didžią ją Britaniją bei Vobendrov ė „airBaltic“ šiemet di- kietij kietiją ą. Pašnekovas neslė neslė pė, delio keleivių srauto nepajuto.  jog keleivių keleivių skai  skaiččiaus augimą augimą  „Šiais metais ne taip, kaip per- gal galė ė jo lemti ir šią šią vasar  vasarą ą Kaunai ir užpernai, kuomet iš Lon- ną su Brė Brėmenu sujungę sujungę „Ryadono būdavo ir po du reisus per nair“ reisai. dieną. Tiesa, tuo metu skridome „Be to, artė jan  jantt šven šventtėms paį Vilnių, o dabar tik į Rygą. Šiais didinome skrydžių iš Dublino metaiskeleivių srautas sumažė- į Kaun ą skai  Kauną  skaiččių. Taip pat šiuo  jęs, tad rengti papildomų reisų  periodu bus vykdoma daugiau nematome poreikio. Iš Londo- skrydžių iš Londono ir Frankno mūsų lėktuvai skrenda kas- furto“, – pabrėžė L.Tamas. Tarptautinio Vilniaus oro dien, iš Dublino –keturis kartus per savaitę. Žinoma, emigrantai uosto Komunikacijos skyriaus šventėms grįžta, Lietuva jiems  viršinink ė Gabriel  Gabrielė ė  Vasiliausbrangi. Tačiau srautas ne toks kait kaitė ė pasteb  pastebė ė jo, kad daugiaudaugiaudidelis“, – sak ė „airBaltic“ ats- sia keleivių keleivių, atvykusių atvykusių šventitov ė Rosita Sakalauskaitė. niu laikotarpiu buvo aptarnauĮ Londoną bei Milaną, o šven- ta 2007-aisiais, o paskui keleivių  ą, iš Vil- srautai ėmė m  maž ažėti. Pavyzdžiui, tiniu metu ir į Dublin  Dubliną niaus skraidina bendrov ė „Star1 2007 m. gruodį iš Dublino gr į Airlines“.. „Dublinas  Airlines“ „Dublinas – mūsų se- žo 9 t ūkst. keleivių, o pernai – zoninis vasaros skrydis, tačiau apie 6,5 tūkst.

 

2009 GRUODŽIO 21 D., PIRMADIENIS

4  /  KAUNAS renginiai TEATRAI Pirmadienis, gruodžio 21 diena Kauno kamerinis teatras

10.30, 12.30, 14.30 val. šventinis spektaklis vaikams „Nauji karaliaus drabužiai“.  Antrad  Ant radieni ienis,s, gru gruodž odžio io 22 die diena na Kauno kamerinis teatras

11, 13 val. šventinis spektaklis vaikams „Nauji karaliaus drabužiai“. 18 val. šventinis spektaklis „Karštas „Karštas šokoladas“. Kauno mažasisspektaklis teatras „Su 19 val. šventinis Naujaisiais metais, Ana!“. Kauno valstybinis dramos teatras

10 val. „Aukso obelėlė ir vyno šulinėlis“. 11, 14 val. „Ateities miestas“. 19 val. „Smulkūs vedybiniai nusikaltimai“.

KITOS VIETOS Pirmadienis, gruodžio 21 diena Adelės ir Pauliaus Galaunių namai (Vydūno al. 2)

15.30 val. M.Petrausko muzikos mokyklos fortepijono klasės mokytojos R.Varnienės mokinių koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“.  Kauno apskrities viešoji biblioteka (Radastų g. 2)

17 val. projekto „Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ baigiamasis renginys: leidinio „Kauno savastiesženklai”pristatymas,kuriame koncertuos operos solistas Liudas Mikalauskas ir ansamblis „Kupolė“. Maironiolietuvių literatūros muziejus (Rotušės a. 13)

17 val. kalėdinis poezijos ir muzikos vakaras, kuriame dalyvaus kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius, aktorius Aleksandras Rubinovas, solistė Sabina Martinaitytė, koncertmeisterė Audronė Eitmanavičiūtė ir kiti. Kauno menininkų namai

(V.Putvinskio g. 56) 18 val. Projekto „Kauno fotogra󿬁jos galerijosikonos”vakaras.  Antrad  Ant radieni ienis,s, gru gruodž odžio io 22 die diena na Kauno įvairių tautų kultūrų centras (Šv.Gertrūdos g. 58)

14 val. pilietinio ugdymo projekto „Visa Lietuva: žemėlapis be baltų dėmių“ parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimas. Galerija „Aukso (K.Donelaičio g. 62/pjūvis“ V.Putvinskio V.Pu tvinskio

 g. 53) 17.30 val. Bonaventūro Šalčio tapybos parodos „Metus palydint“ atidarymas. Galerija „Meno parkas“

(Rotušės a. 27) 18 val. skulptūros parodos „Idėjos erdvė“ atidarymas. Kauno kultūros centras „Tautos „Tautos namai“ (Vytauto pr. 79/

Kęstučio g. 1) 18 val. kalėdinis vaikų meno kolektyvų koncertas – diskoteka „Šaltuko dovanos“.

 /kaunas  / kaunas www.15min.lt 

Miuzikle – tikra Kalėdų istorija

Prieš Kūčias Laisvės alėjoje vyks stebuklai

Antrąją Kalėdų dieną Kauno sporto halėje suskambės italų kompozitoriaus Daniele Ricci Ricci miuziklas „Lauktasis“, kuris klausytojams primins tikrąją Kalėdų istoriją.

 Apie tik rosios gy veni mo prasmės paieškas pasakojaniame k ūėrinyje plėnaujai tojamos tojamo s dv i čsiužetin s linijos: žvelgiama į Juozapo meilės Marijai istoriją, persipinančią su netikin č io Gasparo keliu. „Kiekvienam tenka eiti Gasparo keliu šiame gyvenime. Tas kelias paž įstamas ir man. Juo eina daugybė viltį beprarandančių žmonių. Kaip ir mano vaizduojamam herojui, tas tikslas yra tarsi tolima šviesa. Tik jos prasmę savo kelyje kiekvienas skirtingai atrandame“, – teigė Gasparo vaidmens atlik ė jas, dai nin ink as Ovidijus Vyšniauskas. Žinomi ir naujai atrasti Lietuvos klasikinė s, džiazo ir populiariosios muzikos talentai miuziklą atliks pirmie ji pa sauly je. Pag rind in į Juozapo vaidmen į atliks Liudas Mikalauskas, Mariją  į k ū nys

 Laisvės alėjoje vyksiantys renginiai bus nemokami. Tai Kauno kolegijos studentų ir akcijos rėmėjų dovana kauniečiams. E.Ovčarenko nuotr.

Miuziklo, kuriame pasirodys visas būrys Lietuvos muzikos žvaigždžių, pagrindinis vaidmuo patikėtas L.Mikalauskui. Organizatorių nuotr.

džiazo vokalo studentė Vaiva Krišč iokaitytė. Miuzikle taip pat pasirodys dainininkai Rūta Ščiogolevaitė, Česlovas Gabalis, Nomeda Vilkanauskaitė, Benas Ulevičius ir Monika Liubinaitė. Svarbus vaidmuo teks Kauno Vytauto Didžiojo bažny čios kameriniam chorui „Cantate Domino“, vadovaujamam Rolando Daugėlos. „Kauno Sporto halės erdv ę  pasirinkome norėdami sukurti šventę kuo didesnei žiūrov ų 

auditorijai, nes organizuoda- Kauno kolegijos studentai nu- riedan č ios karietos. mi pirmą jį projektą, nesutal- sprendė nelaukti Kalėdų ir ma Tuo pat metu vyks a kpinome visų norinčių. Didžiu- žą šventinį stebuklą sukurti Kū- cija – jos metu Laisv ės al ėl į susidomė jim ą  jaučiame ir čių išvakarėse. Gruodžio 23 die-  jo s la nk y toj ai ga l ė s paaudabar, rengdamiesi k ū rinio ną Laisvės alėjoje skambės šil- koti į va ir i ų daikt ų , maisto premjerai“ – tvirti no projek- ta kalėdinė muzika, kuri suteiks produkt ų , drabužių ir žaisto organizuojančios VšĮ „Šou gyvumo bei paskleis šventinę lų, kuriuos Kauno kolegijos studentų atstovyb ė perduos imperija“ direktorius Valdas nuotaiką. Latoža.  vaik ų namams, socialiai remBūtent Lietuvoje į vyks  vyks tikro tikroji ji Nuo 10 val. studentai dalins tinoms šeimoms. Nerijaus Petroko režisuojamo lankstinukus su žemėlapiu ir Po piet ų prasidės paskaimiuziklo „Lauktasis“ premje- nuorodomis apie renginius, t ų ciklas apie sen ą ją Laiv ės ra – iki šiol Vatikane skambė jo  vy ksi an č ius ši ą dien ą. al ė ją. Visuomenei žinomi astik k ū rinio ištraukos. Pagrindinis j ų tikslas – menys dalinsis prisiminimais

KAUNO TE TECHN CHNIK IKOS OS KO KOLE LEGIJ GIJOS OS STU STUDIJ DIJŲŲ PROGRAMO PRO GRAMOSS - REIKALI REIKALINGO NGOSS DAR DARBO BO RIN RINKAI KAI Tvirtovės alėjoje, tarsi pakylėta virš pilkos kasdienybės, stovi ilgametę patirtį menanti, skaičiuojanti gyvavimo 90 m. Kauno technikos kolegija. Kai kurie šią mokyklą atpažįsta kaip Kauno politechnikumą arba Kauno technikos aukštesniąją mokyklą. Juk tai pirmoji Nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1920 m. technikos specialistus rengusi mokykla. Veiklą pradėjome ruošdami statybos, mechanikos ir elektros energetikos specialistus, kurių tuo metu labiausiai reikėjo. Įdomu tai, kad 1923 - 1924 m.m. Kauno technikos aukštesniojoje mokykloje buvo rengiami net ir jūrininkai.

Remiantis statistikos duomenimis, apdirbimo pramonė pritraukia daugiausia tiesioginių užsienio investicijų ir buvo antra pagal sukuriamą pridėtinę vertę. 2009 m. sukurta ir „Automatizuotų medžiagų apdirbimo technologijų“ studijų programa. Baigę šią studijų programą, studentai taps aukštų technologijų ir mechatroninių sistemų žinovais bei priežiūros praktikais, sugebančiais profesionaliai taikyti medžiagų apdirbimo metodus, analizuoti technologinius procesus.

Be anksčiau minėtų specialybių, Kauno technikos kolegija siūlo ir seniai darbo rinkai žinomas studijų programas, kaip antai: automobilių techniNors šiandien šalies ūkis išgyvena sudėtingą pe- nis eksploatavimas ir autotransporto elektronika;

riodą, tačiau aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis darbo rinkoje vis dar išlieka. Kauno technikos kolegija, atsižvelgdama į visuomenei tenkančius naujus iššūkius, pasaulyje vykstančius globalizacijos procesus, ekonomikos, technologijų ir kitų sričių dinamiškus pokyčius, siekia išlikti švietimo rinkoje kaip konkurencinga ir aukštos kvalifikaci jos specia specialistus listus rengianti mokykla. Dabar Kauno technikos kolegija – tai aukštoji mokykla, kurioje  įgyjamas  įgyjam as aukštasis koleginis nis išsilavinimas, mas, suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus kvalifikacija.

elektros energetika ir elektros ūkio eksploatavimas; elektronikos technika; statyba ir kelių tiesimas.

Kolegijosatlikti bendradarbiavimas su darboir švietirinkos atstovais, darbo rinkos paklausos mo paslaugų pasiūlos tyrimai parodė, kad sparčiai vystantis elektronikai bei didėjant žmonių poreikiams, į įvairias gyvenimo sritis vis labiau skverbiasi elektroninės sistemos. Įvertindami susiklosčiusią situaciją, sukūrėme studijų programą „Elektroninės statinių valdymo sistemos“. 2012 m. išleisime pirmąją „protingo namo“ automatizavimo sistemas diegiančių inžinierių laidą.

Taigi vienas iš mokyklos privalumų - čia rengiami šaliai labiausiai reikalingi specialistai. Kaip besivadintų – Kauno politechnikumas, Kauno aukštesnioji technikos mokykla, Kauno technikos kolegija – ši mokykla išliks kaip rengianti kvalifikuotus technologijų mokslo studijų srities specialistus, skleidžianti žinias ir praktinę patirtį, atitinkanti darbo rinkos poreikius, besimokanti ir atvira, senas tradicijas puoselėjanti mokykla.

Kauno technikos kolegijoje veikiantis BOSCH mokymo centras, kuriame naudojama ypač moderni aukščiausios kokybės diagnostinė įranga, tampa praktinių įgūdžių ugdymo ir formavimo laboratorija transporto inžinerijos studijų programų studentams.

užpildyti visas tuš č ias, seniai pamirštas erdves, siekiant, kad ši miesto erdv ė v ėl tapt ų gyva. Nenaudojamose Laisv ės al ė jos pat alpo se į sikurs amatinink ų mugės, meninink ų parodos, bus skaitomos paskaitos apie sen ą ją Laisv ės al ė ją . „Sušalusius gatv ės muzikantus pakviesime groti viduje, kur lankytojai galės šiltai į sitaisyti, besimėgaudami karštos arbatos puodeliu ir pasiklausyti laisv ų muzikant ų kompiliacijų“, – sak ė  akcijos organizatoriai.  Vidu rdi en į Laisv ės a lė ją  aplankys vis ų vaik ų laukiamas Kalėdų Senelis, kuris mažylius bei jų tė vus s veik ins iš

apie Kaun ą, miesto kult ū r ą, lankytinas vietas. Kauno senuosius pastatus pagyvins  VJ 'ų sukurtos video projekcijos – jos bus rodomos ant pastatų sienų. Žadama, kad bus paskelbtos ir „Laimės valandos“: jų  metu tam tikrose kavin ė se bei parduotuv ė se bus galima apsipirkti su išskirtin ėmis nuolaidomis ar gauti kalė dinių dovanėli ų . Temstant šventin ę nuotaik ą  pagyvins Kauno chorai, kurie giedos kal ė dines giesmes. Vakarinė programa prasidės nuo 21 val. ka vi nėse „Pizza Jazz“ ir „Coffe Inn“, muzikos klube „Džem Pub“.

Gruodžio 23 d., vidurdienį, Laisv ės alė ją aplankys visų vaik ų laukiamas Kalėdų Senelis, kuris mažylius bei jų tė vus sveikins sveik ins iš riedančios karietos.

fotoakimirka

Nė viena veiklos sritis negalėtų egzistuoti be elektros energetikos ir elektronikos specialisto.  Įsivaizduoki zduokime me šiandienini eninio žmogau žmogauss gyvenimą Nors daugumai atrodo, kad technologijų mokslo be elektros ar elektronikos prietaisų. Ar įmanoma srities specialybės nėra populiarios, tačiau visai ką būtų gyventi? ... kitą rodo darbo rinkos apžvalgos pateikiamos tendencijos. Štai, pavyzdžiui, Lietuvos statybos sektoPastaruoju metu mūsų šalyje iš esmės keičiasi riuje pastaruoju metu gana sudėtinga situacija, tačiau požiūris į kelių tiesimo darbų technologijas, didelis darbo biržos 2009 m. pabaigos statistikos duomenys dėmesys skiriamas esamam kelių tinklui tobulinti, rodo - aukštos kvalifikacijos statybos darbų vadovo, eismo saugumui, svarbiems kelio ruožams platinti plataus profilio statybos specialisto ar statybų inžinie- ir kelių ūkiui prižiūrėti. Kauno technikos kolegija yra riaus profesiją turintys darbuotojai paklausiausi. vienintelė koleginė mokykla, ruošianti kelių tiesimo specialistus Lietuvoje.

Rotušės aikštėje įkurtoje prakartėlėje apsigyveno gyvi eksponatai – avys. Nors šie gyvūnai šalčio nebijo, tačiau dėl viso pikto jų namely je įjungtas irir elektrinis elektrinis šildytuvas. šildytuvas. Pagrindinėje Pagrindinėje Kauno Kauno aikštėje kasmet kasmet pastatomai prakartėlei savo auginamus gyvūnus jau dešimtus metus paskolina žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Šiemet iš politiko ūkio į laikinąją sostinę atgabenta viena avis ir dviejų mėnesių jos atžala – ėriukas. Pasidžiaugti prakartėle kauniečiai galės iki Trijų karalių, t.y. sausio 6-osios. E.Ovčarenko nuotr.

 

2009 GRUODŽIO 21 D.,  PIRMADIENIS

MIESTAI  /  5

www.15min.lt /miestai

Po ilgų ginčų – taikos sutartis AISTĖ ALMANAITĖ

2007 m. sausio 25 dieną Šiaulių gatv ė je nugriuvus nugriuvus 8-ojo na-

kalojaus žiedas“. Esą šioje statybvietė je trūkus vamzdžiui iš jo išsiliejęs  vanduo paplov ė šalia stov ė jusio namo pamatus, dėl ko ir į vy vyko griūtis. Tok į teismo sprendimą bendrov ė „Constructus“ bu vo apskundusi apskundusi aukštesnės instancijos teismui. Tačiau greičiausiai teismai bus išvaduoti nuo šio užsit ęsu-

toja „Sektor“, buv ęs generalinis rangovas „Constructus“, vykdytų statybų draudimo kompanija

kia 3 mln. Lt. Kol kas neatsklei-

k ėti.

ė jimosi, mat taikos susio sutartbylin į pasirašė visos pusės – proprabangius apartamentus „Mi-  jekto„Mikalo „Mikalojaus jausžiedas žiedas““ plėto-

džiama, kokiomis konkrečiai šalys prisidsumomis ės prie namo

Planuoja darbus

atstatymo. „Manau, kad toks sprendimas yra teisingiausias, nes visos pusės yra patenkintos. Būdami vieni didžiausių atstaty-

Šiuo metu jau yra pareng- nepraė jus nė metams, sugriutas sugriuvusios namo dalies  vusi ų but ų gyventojai v ėl gr įš atstatymo techninis projektas, į savo namus“ namus“,, – sak ė laikinai padėti pamatai, užfiksuoti kiek- Pilaitė je besiglaudžianti besiglaudžianti Aušra Aušra  vienobutodef defektai, ektai, į vertintos  vertintos ir Pak ėnienė.

Po kelerius metus trukusių teisybės paieškų buvo pasiektas susitarimas atstatyti sostinės senamiestyje įgriuvusį Šiaulių g. 8 namą ir atlyginti gyventojamspatirtąžalą. Suinteresuotospusėspasirašė taikossutartį ir ža-

mo sienai, dalis gyventojų liko be namų ir iki šiol glaudžiasi  Vilniaus savivaldy bės suteiktuose socialiniuose būstuose Pilaitė je. Beveik t rejus metus teisybės buvo ieškoma bylinė jantis teismuose. teismuose. Teismas buvo priėmęs sprendimą, kad dėl griūties kalta sta-

da atsiimti iš teismų visusir ieškinius. Namo atstatymo darbų kompen-

tybų bendrov ė  „Constructus“, šalia nelaimės vietos stačiusi

a.almanaite @15min.lt

sacijų suma siekia 3 mln. Lt.

„If P&C Insurance AS“ bei nukentė ję namo gy ventoj ventojai. ai.

 Atstat yti ir su remontuoti Šiaulių g. 8 nam ą numatoma iki 2010 m. rugsė jo–spalio mėnesio, o bendra namo atstatymo ir kompensacijų suma sie-

mo finansuotojų, sieksime, kad procesas nesustotų ir kuo greičiau pasibaigtų gyventojų pakartotin ėmis įkurtuv ėmis suremontuotame pastate“, – sak ė draudimo bendrov ės „If“ žalų centro Lietuvoje vadovas  Audrius Smaliukas.

 Anot jo, kompensa kompensacijos cijos gy ventoja ms jau prad ėtos mo-

su gyventojais suderintos jų šalinimo, remonto sąnaudos, sudarytos darbų sąmatos. Taip pat numatyta sutvar-

kyti bendrojo naudojimo erdves – laiptines, suremontuoti namo stogą, fasadus. Baigiamos derybos dėl darbus vykdysiančio generalinio rangovo parinkimo. Optimistiškai nusiteik ę ir namų  senamiestyje netek ę gyvento-

 jai. „Tikime, sutarties šalys sutarties į vykdys  vykdys savokad įsipareigojimus ir,

Iškart po nelaimės namą atstatyti žadė jo Vilniaus Vilniaus savivaldyb savivaldybė, ė, tačiau tačiau tam neneatsirado lėšų. Be to, nesutarė ir butų savininkai – vieni reikalavo kompensacijų, kiti – namo atstatymo. J.Kalinsko nuotr.

Šaliką mezgė net vyrai vyrai GINA KUBILIŪTĖ g.kubiliute @15min.lt

Tris savaites didelių ir mažų klaipėdiečių megztas raudonas šalikas šeštadienį papuošė senamiestyje apsigyvenusį besmegenį.

k ą aksesuarą darbavosi beveik medžiagą, kaip buvo mezgašimtas klaipėdiečių. Virbalus į  mas šis šalikas. rankas ėmė ne tik moterys, vaiPo iškilmingos iškilm ingos ceremonijos ceremonijos kai, bet ir v yrai. Raudonojo ša- mezginys papuošė ant sienos pritvirtintą besmegenį. Advenliko ilgis – apie 27 metrus. Šeštadien į jis buvo iškil- to akcija „Sušildykim Klaipėmingai nešiojamas po Teatro dą“, kurios metu buvo mezgaaikštę, o v ėliau vaik ų atgaben- mas ilgiausias šalikas, prasitas į Menų kiemelį. Susirinku- dė jo kalėdin ės eglės į žiebimo sieji galė jo pamaty ti filmuotą  dien ą – gruodžio 5- ą ją.

Klaipėdos gyventojai bu-

 vo k vie čiami užsukti į Etnokultūros centrą ir pademonstruoti savo mezgimo įg ūdžius. Kiekvienas j ų šalik ą t ur ė jo megzti tik iš raudonos spal vos siū lų. Kurdami didžiul į žiemiš-

Kalėdos širdžiai ir kraujagyslėms! Ar žinote, kad širdies ligų ir kraujagyslių aterosklerozės neišvengia kas ketvirtas civilizuoto pasaulio žmogus, peržengęs trisdešimties metų ribą? Netikite? Jei  jums per keturiasdešimt ir jūs iki šiol nelabai rūpinotės savo sveikata , apsilankykite pas kraujagyslių specialistą ir išsitirkite kraujotakos būklę. Esate laimingas,  jei gydytojas po tyrimo jums pasiūlys tiktai dažniau tikrintis kraujotakos būklę.

Kraujagyslių pokštai

Kraujagyslės ir širdis – organizmo transporto sistema ir variklis. Kraujagyslėmis gabenamos maisto medžiagos ir deguonis, pašalinami toksinai. Gerą kraujagyslių veiklą veiklą lemia jų elastingumas. Jauna Jauna kraujagyslė išlaiko kraujospūdžio kaitą, jos lygios sienelės neleidžia prikibti prikibti krešuliams – trombams. trombams. Todėl jaunuolio geriau gyja žaizdos, jo imunitetas stipresnis. Deja, mūsų kraujagyslės sensta kur kas greičiau nei išorė. Pirmieji kraujotakos sutrikimai pasireiškia greitu nuovargiu, dusuliu, skausmais krūtinėje, galūnių tirpimu, blauzdų mėšlungiu. Jų negydant gresia kraujagyslės užsikimšimas, trombozė, išemija, infarktas, insultas, gangrena... Užsikimšusią kraujagyslę būtina operuoti. Per metus vien tik Vilniaus m. universitetinės ligoninės klinikose atliekama per 3500 tokių operacijų. Jos nelengvos, ilgai gyja pjūvis. Dažnai šias operacijas

po kurio laiko tenka kartoti toje arba kitoje kūno vietoje.

Į pagalbą – ozonas!

“Ligoninėje kiek apsigydęs sušlubavusią širdį, lengviau atsikvėpiau – dabar vėl galėsiu beveik normaliai dirbti ir gyventi, – pasakojo verslininkas verslininkas Eigirdas. – Tačiau kojas vėl pradėjo traukti traukti mėšlungis, dešinė patino, pabalo, vaikščioti buvo vis sunkiau.  Apsilankęs pas gydytoją angiochirurgą sužinojau, kad teks skubiai operuoti užsikimšusią blauzdos kraujagyslę. Negana to, buvau perspėtas, kad vėliau gali tekti operuoti ir kit ą, nes mano kraujagyslės atkakliai kalkėja. Ligoninėje apstulbau išvydęs, kiek daug žmonių – ir gana jaunų, ir pagyvenusių – serga šia liga. Tikra epidemija! Kai kurie patyrė jau trečią ar net ketvirtą operaciją. “Kaip sustabdyti kraujagyslių kalkėjimą?” – tokį klausimą uždaviau gydytojui. Gavęs banalų atsa-

kymą apie gyvensenos pakeitimą, išeities pradėjau ieškoti pats. Būdamas Vokietijoje sužinojau apie ozonoterapiją, kuri ten sėkmingai taikoma daug metų. Sugrįžęs nutariau išbandyti.” Man buvo atliktos kelios ozonoterapijos ozonoterapijos procedūros – į veną sulašintas skystas ozonas. ozonas. Beveik iš karto pajutau šio gaivaus gamtos elemento poveikį – kojas ir rankas užliejo sveika šiluma, tapo lengviau kvėpuoti, veidas paskaistėjo. Netrukus greičiau nei mano nebejaunam organizmui įprasta užgijo žaizda, liovėsi skaudėti koją. Grįžo sveikas, ramus miegas, geras apetitas ir darbingumas. Tai matydama netgi mano žmona, šiaip nelabai mėgstanti įvairias procedūras, nutarė atlikti kelis ozonoterapijos seansus – kad atjaunintų organizmą, sustiprintų imunitetą. Be to, buvo girdėjusi, kad ozonoterapija stabdo raukšlių atsiradimą, šalina sąnarių druskas, teikia energijos ir atgaivina odą.  Apžiūrėjęs gydytojas net nustebo: „Kaip ženkliai pagerėjo jūsų kraujotaka. Kaip ją pergudravote pergudravote?? Regis, kitos blauzdos operacija jums nebegresia.“ Žinau, kad nejaunėju. Žinau, kad reikia sveikiau gyventi, pasirūpinti savimi. Taigi džiaugiuosi, kad dabar turiu patikimą bičiulį – ozoną, kuris visada padės mano kraujagyslėms ir širdžiai“.

Parengė Agnė Tarvyda Tarvydaitė  itė 

ozonoterapijos kursui iki Ateikite visam ozonoterapijos ik i Naujųjų Metų ir gaukite 300 Lt dovanų kuponą kuponą kitoms paslaugoms! Kaune, Vytauto pr. 23. Tel. (37) 333 557 arba (8 606) 9 11 20.

 

$

Raudonojo šaliko ilgis siekia apie 27 metrus. G.Kubiliūtės nuotr.

 

2009 GRUODŽIO 21 D.,  PIRMADIENIS

6 /  AKTUALIJOS analitikės komentar komentaras as VIOLETA KLYVIENĖ „Danske Bank“ vyresnioji analitikė Baltijos šalims

Kaip gyvensime uždarius jėgainę? 1983 m. gruodžio 31 dieną „gimė“ Ignalinos atominė elektrinė (AE) – pradėjo veikti jos pirmasis 1500 megavatų galios reaktorius. Beliko vos pusantros savaitės ir po 25 metų darbo Ignalinos AE nutils visiems laikams. Kaip tai paveiks Lietuvos ekonomiką ir kiekvieno iš mūsų gy venimą?

Šiuo metu daugiau nei 70 proc. visų mūsų sunaudojamos elektros energijos pagaminama būtent Ignalinos AE. Tad elektrinės uždarymas bus skaudus smūgis visiems, kieno namuose šviečia bent viena elektros lemputė. Mano nuomone, 2010-aisiais elektros energijos kaina gali padidėti apie 30 proc. Pesimistiškiau nusiteikę specialistai neatmeta ir dv igubo elektros kainų šuolio per artimiausius trejus metus, tačiau tikėkimės, kad šios prognozės neišsipildys. Dar vienas nerimą keliantis faktas – kad po Ignalinos AE uždarymo net iki 90 proc. Lietuvai reikalingos elektros energijos bus importuojama iš Rusijos. Vienintelis bet kokio ištekliaus šaltinis negali būti patikimas, jau neminint, kad šioje situacijoje kalbame apie Rusiją, kuri nevengia e konominėmis priemonėmis siekti politinių tikslų. Neigiamas dalykas yra ir nepalankus AE uždarymo momentas: visą pasaulį sukrėtusi ekonomikos krizė Lietuvoje dar užsilaikys, o savos elektros energijos neturėjimas recesiją beveik neabejotinai pailgins. Neseniai pradėtą Elektrėnų hidroelektrinės renovaciją planuo jama baigti ne anksčiau kaip 2012-aisiais. Elektros tiltas su Švedi ja, turintis sujungti sujungti Lietuvą su Europos Europos elektros elektros energijos tiekimo sistema, bus baigtas geriausiu atveju 2015-aisiais. Klausimai, kodėl šių projektų nebuvo imtasi anksčiau, dabar tegali būti retoriniai, tačiau realybė tokia, kad bent trejus metus Lietuvos gyventojai turėtų tikėtis elektros kainų augimo.

Šviesioji pusė Europos Sąjungos šalių ir Rusijos rinkos demonstruoja spartesnį ekonomikos atsigavimą, nei buvo prognozuota anksčiau, o tai didina eksporto galimybes ir, tikėtina, sumažins neigiamą Ignalinos AE uždarymo poveikį. Dar vienas pliusas – šiuo metu aplinkinėse rinkose 󿬁ksuojamas elektros energijos, dujų ir naftos perteklius. Ekspertai daugiau mažiau sutaria, kad šių žaliavų kainos išliks palyginti nedidelės netgi po pasaulio ekonomikos recesijos pabaigos. Tai, be jokios abejonės, naudinga Lietuvai, kuri artimiausiais metais bus ypač priklausoma nuo energi jos produktų importo. Tad nors ketvirtį amžiaus veikusios Ignalinos AE uždarymą pa jusime kiekvienas iš mūsų, aš siūlau prisiminti 20 metų senumo istoriją: Rusijos blokadą. Juk tuomet išgyvenome žymiai sudėtingesnius ir neretai skaudesnius pokyčius, tačiau tai nesukliudė Lietuvos ekonomikai sėkmingai pakilti ir augti. Visiems džiaugsmingų jau visai priartėjusių švenčių!

Mitinguoti prie Seimo neleido Vilniaus miesto savivaldybė atsisakė partijai „Frontas“ duoti leidimą kitų metų sausio 15-ąją surengti

 Anot jo, jo, savivaldybė savivaldybė informavo taip nusprendusi, kai pasitarė sitar ė su policija, pranešė pranešė BNS.

mitingą prie Seimo rūmų.

Pagrindinės neigiamo atsakyPagrindinė mo priežastys – kad v ėl gali kilti riaušės ir kad teismas dar nepaskelbė paskelb ė galutinio verdikto dė dėl paties A.Paleckio indėlio į šių  metų met ų sausio 16-ą 16-ą j ją ą prie Seimo

„Penktadien į gavau pranešim ą, kad sausio 15 dieną nešimą dien ą  uždrausta rengti mitingą mitingą prie Seimo ir taip paminė paminėti šių šių metų sausio 16-osios mitingą mitingą, kai  vyku sias riaušes. į žmones buvo šaudyta niekur „Pirmos instancijos teisme Europoje jau nebenaudojamo- mane išteisino, bet policija pamis guminė guminė mis k ulkomis“, dav ė apeliacij  apeliaciją ą ir dabar t uo ar– šeštadienį šeštadien į, per jungiamą jungiam ą j jįį  gumentuoja“, – vakar „15min“ „Fronto“ ir Lietuvos socialistų socialist ų  sak ė  A.Paleckis. Jis pridū pridū rė, ų suvažiavim ą Vilniuje,  jog dar ši ą savaitę su partijos partijų partij  suvažiavimą pranešė praneš ė „frontinink ų“ lyderis bendražygiais nusprę nuspręs, koki kokių ų   Algi rdas Paleck is.  veiksm ų imtis toliau.

Įkurtas Socialistinis liaudies frontas Šeštadienį Vilniuje socialistai ir „frontininkai“ įk ūrė naują partiją – Socialistinį liaudies frontą, kurio vadovu be konkurencijos išrinktas A.Paleckis. Naujasis lyderis įspė jo partijos narius, kad vienas pagrindinių jų veiklos būdų bus protesto akcijų organizavimas. Strateginis partijos tikslas – demokratinio socializmo suk ūrimas Lietuvoje.

www.15min.lt /aktualijos

Technologijos šalies vadovams nesvetimos GEDIMINAS GASIULIS g.gasiulis @15min.lt

 vien ą  – rezidencijoje Turniš vieną k ėse. „Prezidentė „Prezidentė  kompiuteriais rašo tekstus, elektroni-

D.Grybauskaitė kompiuterį dažniausiai naudoja darbo reikalais. BFL nuotr.

nius laiškus, internete skaito

Svarbiausiems Lietuvos pareigūnams kompiuteris ir telefonas nėra tik rašymo ar skambinimo prie-

spaudą, ieško kitokios inforspaudą macijos“, – „15min“ teigė teigė prezident ės atstovas spaudai Linas Balsys ir pridū pridū rė, jog ša-

monės. Tačiau naujausias technologijas jie dažniausiai naudoja tik darbo reikalais.

 jame rašo savo m intis , papil-

„15min“ paprašė paprašė, kad Lietuvos prezidentė prezidentė, premjeras ir Seimo pirminink ė atsakyt ų  į  kelis klausimus apie tai, kokią koki ą  įtak ą j jų ų gy venime turi naujo-

dydama komandos pateikiamą  informaciją informacij ą. Anot L.Balsio, kai neturi galimybė galimybės prisė prisėsti prie kompiuterio, prezidentė prezidentė naudoja savo išmanų išmanų j jįį mobil  mobilų ų j jįį telefoną lefon ą. Juo D.Grybauskaitė D.Grybauskaitė ne

sios technologijos.

tik skambina, bet ir rašo SMS

Prezident ė Dalia GrybausPrezidentė kaitė kait ė  turi du nešiojamuosius kompiuterius: vieną vien ą   darbo kabinete prezident ūroje, dar

žinutes, skaito naujienas internete, tikrina darbotvark ę. Premjeras Andrius Kubilius taip pat naudoja du kompiute-

lies vadov ė seka savo „Facebook“ profil į, o kartais ir pati

„Braliukai“ neatsilieka Klausimus apie kompiuterio bei telefono naudojimą „15min“ nusiuntė ir Latvijos bei Estijos prezidentams. Latvijos prezidento Valdžio Zatlero atstov ė spaudai Ilze Rassa nurodė, jog įtemptoje darbotvark ė je radęs laisv ą minutę jis prisėda prie kompiuterio peržiūrėti Latvijos ir pasaulio naujienas, diskusi jas interne internete. te. Su Su kit kitų šalių aukštais pareigūnais V.Zatleras dažniausiai bendrauja laidiniu telefonu darbe. Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas sav ą jį „MacBook“ taip pat naudoja kasdien „kuo į vairiausiems  vairiausiems darbams“. darbams“. Be to, to, jis turi turi profilį „Facebook“, kurį nuolat seka.

rius: stacionarų stacionarų „valdišk ą“ bei šeimos kompiuterį namuose. „Kompiuteriu naudojuosi dau-

maciją macij ą internete taip pat skai-

to mobiliuoju telefonu. Tačč iau pramogoms nauTa

giausia darbo reikalais, rin k-  j jų ų j jų ų technologij  technologijų ų A.Kubilius damas į vairią  vairią informaciją nformaciją, sta- nenaudoja: „Muzikos mieliau tistinius duomenis. Namuose klausausi gyvai, dažniausiai tai taip pat kartais prisėdu prie šei- būna žmonos rekomenduota mos kompiuterio – daugiausiai klasika. O namuose, mano pagauti žinių žinių ir skaityti bei rašy- geidavimu, kartais skamba jauti laiškus. Laiko prie kompiu- nystės dainos – pvz., V.Kernagis terio praleidžiu tiek, kiek b ū- ar „The Be atles“.“ tina svarbiausiai informaci Anks čiau A.Kubilius rašė   jai gauti, el. pa št ą patik rinti“, interneto dienoraštį dienorašt į, adresu – A.Kubiliaus žodžius „15min“ Kubilius.lt, tač tačiau jame naujų naujų  perdav ė Ministro pirmininko įraš rašų ų nebuvo jau beveik metus. tarnybos Visuomenės informa-  Visgi premjeras teigia savo savo erer-

 vimo departa mento di rektorius Ridas Jasiulionis. Premjeras naujienas ir infor-

dv ės internete neužmiršęs ir

užsiminė, jog tinklaraštis gali užsiminė „prabusti“ jau ši ą žiemą.

„Tobulė jame kartu su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistais“ Šiais metais Lietuvoje pradėtas vykdyti inovatyvus projektas, skirtas ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo specialistams - „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra”. Projektas apima visoje šalyje dirbančius šios srities specialistus. 2009 m. sausio 9 d. Švietimo ir mokslo ministerija, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra ir Mokytojų  kompetencijos centras pasirašė  sutartį, kurioje numatytoma per trejus metus įgyvendinti projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“. Projektui skirta daugiau nei 11 mln. litų parama.  Atsižvelgiant į  socialinius, kultūrinius, ekonominius veiksnius, projektu numatoma didinti švietimo paslaugų, teikiamų  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikams ir juos auginančioms šeimoms prieinamum ų, kokybę  ir veiksmingumą. Siekiant sudaryti galimybes ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadovams, specialistams ir pedagogams tobulinti savo kompetencijas, įgyti naujų žinių bei gebė jimų, reikalingų jų darbo specifikai, 60 Lietu vos savivaldybių tapo projekto partnerėmis. Tikslinės projekto grupės - ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių  institucijų  vadovai ir pedagogai, savivaldybių  administracijų švietimo padalinių specialistai, kuruojantys ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, taip pat ikimokyklinio ir priešmokyklini priešmokyklinioo ugdymo specialistus rengiantys dėstytojai. Per trejus projekto įgyvendinimo metus planuojama surengti tikslinėms grupėms į vairi  vairių  mokymų. Dalis vadybinių, ugdymo turinio vadybos, komandinio darbo mokymų jau į vyk   vyk ę ir dalyvių atsiliepimai apie mokymus yra itin teigiami.

 vaik ų  švietimo sistema, nauda buvo tikrai didžiulė“, - sako I. Marcinkevičienė, Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedė ja, stažuotės Norvegijoje dalyv ė. Tiek mokymuose Lietuvoje, tiek stažuotėse užsienyje dalyvav ę tikslinių grupių  atstovai tikina, kad bandys pagal matytus pavyzdžius inicijuoti teisinių  dokumentų, reglamentuojančių tvark ą mūsų darželiuose, keitimą. Siūlys nustatyti laisvesnes higienos normas, lankstesnes ir patogesnes t ė vams „Labai šiuolaikiški, aktualūs, naudingi darželių darbo valandas ir kt. Projekto metu taip pat ketinama išleisti mokymai. Dav ė naujos informacijos. Pirmą  kartą  buvau tokio tipo mokymuose, nors metodinių leidinių  tikslinėms grupėms bei esu buvusi daugelyje mokym ų ne tik Lietu- sukurti internetinį  portalą. Pastarojo pa voje, bet ir užsienyje“, - sako Edita Gujienė, grindinis tikslas – vieningos informacinės  Vilniaus r. Pagirių  darželio „Pelėdžiukas“ erdv ės plačiajai bendruomenei, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialisdirektorė. „Mokymai buvo labai naudingi. Visų pir- tams suk ūrimas. Toks portalas sudarytų  ma – tai galimybė pažinti save, o kai paž įsti galimybes keistis kvalifikuota informacija save, gali geriau pažinti ir vaikus. Gr įžusi iš apie ugdymo turinį, formas, galimybes ir mokymų, su kolegėmis pasidalinau tuo, k ą  teikiamas paslaugas. Taip pat siekiama, kad sužinojau. Mokymus vedė  puik ūs dėstyto- kuriamas portalas būtų  naudingas šeimų,  jai, vyko daug praktinių užsiėmimų,“- teigia auginan čių  ikimokyklinio amžiaus vaikus  vairias veiklas,  Vilija Sakalauskienė, Vilniaus darželio „V ė- aktyvesniam įtraukimui į  į vairias susijusias su vaik ų ugdymu, bei teikt ų  šeitrungė“ auklėtoja. moms reikalingą informaciją. Įgyvendinant projektą  tikslinėms gruPlanuojama, kad įgyvendinus projektą  pėms suplanuota organizuoti stažuotes penkiose užsienio šalyse. Keturiose šalyse jos jau „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo į vyko.  vyko. Stažuočių tikslas - susipažinti su skir- plėtra” gerės darželių teikiamų paslaugų kotingomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio kybė, juose atsiras naujų paslaugų, jos taps  vairesnės, labiau pritaikytos prie šeimos ugdymo sistemomis, ugdymo organizavimo, į vairesn poreikių. Projektu siekiama, kad darželių  finansavimo, valdymo, pedagogų  rengimo, paslaugos taptų  labiau prieinamos, lankskvalifikacijos tobulinimo ypatumais. „Pamatėme, kokie į vair  vairūs gali būti darže- tesnės, steigtųsi privatūs darželiai, atsirastų  liai, skirtingos jų darbo valandos, laisvesnės naujų  ugdymo modelių. Tikimasi, kad akhigienos normos bei liberalesnė tvarka nei tyvus partnerių  bendradarbiavimas įgyvenpas mus. Beveik kiekviename, kad ir nedi- dinant projektą, padės pasiekti numatytus deliame gyvenamų jų namų kvartale yra dar- tikslus, o mūsų vaikams darželiuose ir moželis. Išsamiai susipažinome su Norvegijos kyklose bus smagu, įdomu ir saugu. $

 

Tomas Balžekas Generalinis direktorius [email protected]  Asta Bliūdžiutė Vyr. redaktorė [email protected] 

$

 Taip dienraštyje enraštyje žymimi užsakomiejistraipsniai

Jurga Vaičiūtė Dienos redaktorė  [email protected]   j.vaiciute @15min.lt 

Redakcija Vilniuje  Tel. (8-5) (8-5) 210 5896 Faks. (8-5) 210 58 97 [email protected]  A.Goštauto 40 B, 01112, Vilnius

Kauno biuras Klaipėdos biuras (8-46) 257 900 900  Tel. (8-37) (8-37) 243 000  Tel. (8-46) Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 [email protected]  [email protected]  H.Manto g. 31, Kęstučio g. 58, 92236, Klaipėda 44305, Kaunas

gautas󿬁nansavimas sklaidosnuostoliams  padengti   paden gti 

Reklama Leidėjas:   Leidėjas:  Tel. Vilniuje (8-5) (8-5) 210 5895 UAB„15minučių“,  Tel. Kaune Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.  Tel. Klaipėdoje Klaipėdoje (8-46) (8-46) 257 800  Tel. 210 58 94. Faks. Faks. 210 58 97. [email protected] [email protected] [email protected]  www.15min.lt

Tiražas - 80 000. ISSN 1822-5322. Dienraštis platinamas platinam as Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Redakcija neatsako už reklamos turinį ir klaidas.

„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje. 390,300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.  „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyri mas, 2009 m. pavasaris

 

2009 GRUODŽIO 21 D., PIRMADIENIS

PASAULIS  /  7

/pasaulis www.15min.lt 

trumpai Nelaimė griaunant memorialą Gruzijoje Kutaisio mieste šeštadienį griaunant Karinės šlovės memorialą, skirtą žuvusiesiems Antrajame pasauliniame kare atminti, žuvo du žmonės – 8 metų mergaitė ir jos motina, dar keli žmonės buvo sužeisti. Nelaimė įvyko sprogdinant gelžbetonio konstrukciją, kuri sudaro kompozicijos pagrindinę dalį. Pirminiais duomenimis, žmonių žūties priežastis buvo saugumo technikos normų pažeidimas. Dėl nelaimės kaip įtariamasis sulaikytas sprogdinimą atlikusios bendrovės techninis direktorius Avtandilas Darsavelidzė,  jam gresia k alėjimas nuo 2 iki 4 metų. Neatmetama, kad sulaikytųjų gali būti daugiau. Nugriauto paminklo vietoje ketinama statyti naują parlamento pastatą.

 JAV rytin  JA rytinę ę pak pakrran antę tę Klimato susitarimas paralyžiavo pūga Netikėtai užklupusi pūga JAV gatvėse ir keliuose sukėlė sąmyšį. AFP/Scanpix nuotr.

Dokumente taip pat numatoma nuo 2020-ų jų kasmet skir-

chitektų, susipykoirsukelerius dabartine šaliesbet vadovybe metus gyveno namų arešto sąlygomis. Jis gyveno šiitų šventa jame Komo mies te į pietus nuo Teherano.

sak ė  JT generalinis sekretorius Ban Ki-Moonas.

Kalėdos – pasienyje Latvijos-Rusijos pasienyje savaitgalį dar pailgėjo vilkikų eilės, jose įstrigo ne tik Latvijos, bet ir Lietuvos vežėjai.

Lietuvos vež ė jų asociaci ja „L inava“ praneš ė, kad vakar ryt ą Terechovo pasienio poste lauk ė apie 1 t ūkst. vilkik ų  į važ  važ iuoti į Rusiją ir dar apie 300 – gr į žti iš šios šalies. Dar maždaug 600 vilkik ų sto vi Grebnev o pa sien io p oste. Rusijos pus ė je šia me pos te lū kuriuoja 70 vilkik ų, pranešė Del fi.lt. Tokios eilės gali išsiskirs-

Mirė garsusis Irano disidentas Irano o󿬁cialioji žiniasklaida vakar pranešė, jog savo namuose mirė garsus šalies disidentas, didysis ajatola Hosseinas Ali Montazeri. Jam buvo 87 metai. H.A.Montazeri sirgo keliomis ligomis: diabetu, astma, turėjo problemų su plaučiais. H.A.Montazeri buvo vienas 1979-ųjų islamo revoliucijos ar-

ti po 100 mlrd. JAV dolerių besivystančioms šalims, tač iau nenurodoma, iš kur šie pinigai bus gaunami. Kritikai taip pat pastebi, jog dokumente nėŠeštadien į , po 13 dien ų  ra nurodoma, kiek kuri šalis trukusių diskusijų ir derybų, tur ės sumažinti aplinkai kenbuvo sudarytas vadinamasis kiančių dujų emisiją. Kopenhagos susitarimas, kuTačiau susitarimo šalininriame nurodomas tikslas – pa- kai tikina, kad toks susitarimas siekti, kad klimatas šiltėt ų ne „atriša rankas“ veikt i. „Kopen„Kopendaugiau kaip 2 laipsniais pa- hagos susitarimas galbūt nėgal Celsijų, tač iau nenurodo- ra tai, ko dauguma tik ė josi, tatama, kaip tai ketinama pasiekti. čiau tai yr a svarbi pradžia“, –

 Jun gti nių Taut ų lyde ri ų der ybos dėl klimato kaitos pažabo jimo b aigės i be apč iuop iamų re zultatų.

 JAV ry tinė je dal yje visą sava itgalį siautė smarki pūga, dėl kurios nutrūko elektros tiekimas šimtams tūkstančių namų, buvo paralyžiuotas oro uostų darbas, o keliuose kilo milžiniškos spūstys. Pūga pasiglemžė mažiausiai

leido daugiau kaip 12 valandų. Gelbėtojai jiems atvež ė karšto maisto ir vandens, dalis vairuotoj ų buvo nugabenti į laikinas prieglaudas. Didžiausia šalies autob autobus usų  kompanija „Greyhound Lines“

5 žmonių gyvybę.

sustabdė susisiekimą beveik 300 regiono maršrut ų. Dėl avarijų užblokuoti keliai, neveikiantys oro uostai, sutrik ęs autobus ų ir traukinių eismas smogė ir prekybai. Šiuo metu JAV prasidė jęs kalėdinis prekybos laikotarpis, tačiau didieji prekybos centrai savaitgalį buvo pustuščiai, o kai kurie jų net nedirbo. Paprastai paskutin į  s a vaitga l į prieš Kalėdas prekybos apimtis visoje šalyje su-

 Vie nu met u p ūga siaut ė  800 km ruože daugiau kaip dešimtyje valstij ų ir paveik ė maždaug ketvirtadal į JAV Daugiau pasaulio naujienų – gyventojų. JAV rytiniuose regionuose www.15min.lt iškrito apie 40 cm sniego, o kai kuriose vietov ėse – ir per 60 cm. Meteorolog ų teigimu, tai – viena didžiausių p ūg ų nuo tada, kai buvo pradėti atitinkami stebė jimai. Pūgai traukiantis į šiaurės rytus, Vašingtone, kuris nėra pratęs prie tokios sniego gausos sezono pradžioje, daug gatvi ų  dar buvo nenuvalytos.  Vien Virdž inijos valst ijo je še štadien į  į vyko  vyko maždaug 3 t ū kst. avarij ų , kurios kelioms valandoms buvo bloka vusio s į kitas valstijas vedančius kelius.

Kai kurie vairuotoj vairuotojai ai įstrigusiuose automobiliuose pra-

tyti t ik per 4–5 paras, o žinant, kad Rusijos muitinė sankcijas Latvijos vež ė jams keti na atšaukti tik ateinant į ketvirtadien į, vilkik ų vairuotojai gali pamažu ruoštis sutikti Kalėdas pasienyje. Dėl v ėluojan č ių krovinių  pretenzijas ėmė reikšti ir j ų  gav ė jai Rusijoje, mat č ia irgi į sib ėg ė jo šve nti nė prekyba, tr ū ksta prekių. Vieno vilkiko prastovos diena vež ė jams kainuoja apie 600–700 lit ų. Rusija uždarė sieną su Lat vija, kaltindama šios šalies vež ė jus nesu mok ė jus muit ų.

emigrantai Lietuvių bažnyčioje kilo gaisras daro maždaug 15 mlrd. JAV dolerių. Taip pat buvo uždaryta dauguma bažny čių ir kit ų religinio garbinimo viet ų, muziejų ir mokyklų. Meteorologai JAV prognozuoja pūgas per K ūč ūč ias ir Kal ėdas.

Dėl šalčių uždarytas „Eurotunelis“ „Eurotunelis“ Šaltis ir gausus sniegas savaitgal į  k ėlė chaosą ir Europoje: sutriko kelių ir geležinkelių eismas, kai kur buvo uždarytos mokyklos, sutriko elektros tiekimas. Be to, šeštadien į sugedo trys „Eurostar“ traukiniai, jie užblokavo abi Didži ą ją Britaniją ir Prancūziją jungiančio „Eurotunelio“ linijas. Apie 2 tūkst. traukiniuose buvusių žmonių lauk ė net kelias valandas, kol bus evakuoti. Teigiama, jog traukiniai sugedo dėl temperatūrų lauke ir šiltame tunelyje po Lamanšo sąsiauriu skirtumo. Tikimasi, kad eismas „Eurotuneliu“ bus atnaujintas šią savaitę.

JAV Bostono mieste šeštadienio rytą gaisras nusiaubė  Šv. Petro lietuviškosios parapijos bažny čią (nuotr.). Manoma, jog gaisras kilo nuo smilkalų, kurie uždegė  greta buvusius kitus degius daiktus. Per gaisrą aprūko baž-

lerių (241 tū kst. Lt) nuostolių. Po incidento į ligoninę apžiūrai buvo nugabentas kunigas, tačiau rimtai per gaisrą niekas nenukent ė jo. Bostono ugniagesi ų d epartamento atstovas Steve‘ Steve‘as as MacDonaldas pasidžiaug ė,

ny čios vidus, apdegė inventorius. Lietuvių bažny čia patyrė maždaug 100 tūkst. JAV do-

kad ugniagesiams pavyko išsaugoti vitražais papuoštus langus.

klasi󿬁kuoti skelbimai

Transportas GREITAI SUPERKAME ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS. NUO 1978 – 2008 M. TVARKINGUS, SU DEFEKTAIS ARBA DAUŽTUS. TEL. 8 688 20004. MENINIS LYGINIMAS. Automobilių kėbu . lo duobučių, įlenkimų lyginimas, be dažo.     f    n     i     “ Tel. 8 639 34028.    n     i    m Nebrangiai remontuoju automobilių    5    1  „ variklius, važiuoklę, keičiu paskirstymo    r     i      m dirželius. Tel. 8 602 85187.    o    c  .    n Pigiai, greitai ruošiu, dažau automobi   o    t    s    o lius ir mikroautobusus, be poilsio dienų.     B Tel. 8 613 87760.  ,     “    s    r    e    t    u    e     R  „  ,     C     B     B  ,     N     N     C     l    a    g    a    p    s    a    t    g    n    e    r    a    p    s     i    p    a     l    s    u     P

Restauruotos padangos. Montavimas. Automobilių remontas. „MELVA“. Ateities pl.28. Tel.: 8 687 75516, 8 604 34227. Superkame įvairių markių automobilius automobilius.. Atsiskaitome iš karto, dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 646 15047.

Siūlo darbą Atrenkami žmones dribti vadybinio pobūdžio darbą vakarais. Mokome. Gali būti studentai. Tel. 8 673 26807.

Reikalingi jauni, entuziastingi žmonės, dirbti prekybos, reklamos srityje. Tel. 8 609 93469.

Siūlome darbą taksi vairuotojams, turintiems 5,6,7 vietų automobilius. Geros darbo sąlygos, daug užsakymų. Tel. 8 602 36 5 36.

Įmonei reikalingas smulkios buitinės technikos meistras. Amžius (nuo 2050 metų). Reikalavimai: būtina panašaus darbo patirtis. CV siųsti [email protected] krinona.lt.

Kviečiame dirbti siuvėjus, siuvėjus, stalius, baldų apmušėją. Informacija: Drobės g. 66, Personalo skyrius, tel. 8 37 341768.

Reikalingi autovežių vairuotojai. Darbas su naujais autovežiais Vakarų Europoje. Tel. 8 686 79004.

Anglija! Narcizųskynimasirpakavimas lauke ir patalpose. Anglų k.nebūtina. Vietų sk.ribotas. www.aulina.lt. Tel.: 8 37 209447, 8 699 27086.

Poilsis, turizmas, pramogos Mikroautobusų ‚Mercedes Benz“ nuoma Mikroautobusų įvairioms progoms ir kelionėms Lietuvo je ir užsienyje. Tel. Tel. 8 612 19930, nuoma. [email protected] Patyręs Kalėdų senelis praves Šventes. Atvyks į įmones, darželius ir namus. Tel. 8 650 47507.

Baldai Įvairiausi nestandartiniai baldai mažiausiomis kainomis. Suteikiame garantiją. Terminas - 5-10 d.d. Tel. 8 679 77357. www.mmmbaldai.lt. Pigiai ir kokybiškai gaminu kietuosius nestandartinius baldus. Atvežu ir sumontuoju. Tel. 8 690 47483.

Nekilnojamasis turtas

Taksi tel.: 8 37 333777, Tele2: 8 676 95495, Omnitel: 8 616 33377, bitė: 8 652 33777. Teikiame krovinių iki 4t pervežimo, automobilių transportavimo ir kitas transporto paslaugas.Padedamenekilnojamojoturto

Išnuomoju 3 kambarių butą kalniečių mikrorajone, kaina 350 Lt,/mėn. Tel. 8 648 29716.

klausimais. www.simokusilas.lt tel.:mūsų 8 37 333555, 8 618 84422. Naudokitės paslaugomis už realią kainą!

senamiesčio centre, 2 aukšte, 4 aušktų pastate į butą Vilniaus senamiestyje. Tel. 8 655 34283.

Turistų klubas „ŽYGEIVIS „ŽYGEIVIS““ kviečia į išvyka pėsčiomis gruodžio 26 d – Birštonas – Prienų šilas – Birštonas. Tel.: 235446, 8 613 16928.

www.krizesiveikimas.lt 

Tapk kraujo donoru!

Keičiu 3 kambarių, 58kv/m butą Kauno

 

8

2009 GRUODŽIO 21 D.,  PIRMADIENIS

/  SKELBIMAI MIESTAI

Grožis, sveikata

www.15min.lt /reklama

Perka

Statyba, remonto darbai

GEDIMINO KLINIKA. Konsultuoja ir gydo gydytojai dermatovenerologai: odos, alergines, nagų ir plaukų ligas, nuospaudas, lytiškai plintančias ligas, šalina karpas, papilomas. Gedimino g. 34, Kaunas. Tel. 8 37 207396, d.d. 8 - 19 val.

„TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Ateities pl. 34, Kaunas, tel.: 8 37 441414, 8 698 08051.

Perkame visus automobilius į metalo laužą: nevažiuojančius, surūdijusius, su defektais, bei kėbulus. Pasiimame patys, išrašome pažymas. Tel.: 8 673 31752, 8 607 97663.

Išblaivinimas, pagirių gydymas visą parą. Ozonoterapijaorganizmodetoksikacijai. Tel. 8 606 91150.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel.: 8 682 69307, 8 37 478989.

PERKU GYVSIDABRĮ. TEL. 8 699 99395.

Nebrangiai atliekame osteoporozės (kaulų retėjimo liga) gydymui ir pro󿬁laktikai: kaulų tankio matavimas rentgeniniu "DEXA" aparatu. Tiriame stuburą ir šlaunikaulio galvutę. Tyrimo rezultatai tinka kompensuojamam osteoporozės gydymui skirti. Išankstinė registracija klinikoje, Bažnyčios g. 19, tel.: 321439, 8 686 40440, www.terramedica.lt

OPTIKA A.J. Kęstučio g. 69-1, Kaunas. Kalėdinės kainos. Pasigaminkite akinius NEMOKAMAI. Registruotis Registruotis tel. 8 37 420333.

Gyvūnai Kalėdų Seneli, paskubėk! Patys mažiausi čihuahua šuniukai laukia savo mylimų šeimininkų. Tel. 8 686 52718.

KAUNAS.

Pikčiau butą, namą, sodą, sodybą, žemės sklypą. Tel. 8 650 84277.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel.: 8 611 39500.

Paslaugos

Kokybiški elektros darbai mažiausiomis kainomis. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73760

Atvežame:atsijas,žvyrą,smėlį, juodžemį. Išvežame statybinį laužą. Pasikrauname Pasikrauname.. Tel. 8 618 87203. Globojam ir slaugome nuolatinai ir laikinai senelius, apleistus vienišus žmones, gulinčius ir su visiška negalia, Pensionatas „Gerumo namai“ priima žmones iš Kauno ir kitų miestų. Tel.: 8 677 47949, 8 675 57940, 8 37 384699.

Nešiojamų ir stalinių kompiuterių remontas, priežiūra, kasečių pildymas, duomenų atkūrimas. Savanorių pr. 286, Kaunas. www.net7.lt. Tel. 8 683 33743.

ČEBUREKAI (0,3kg.) – 2.99. Kaina su PVM!ŠALDYTI Draugystės g. 19, Kaunas. Tel.: 8 37 353966, 8 652 92227.

Pigiausiai išsiurbiame nuotekų šulinius, pasikrauname ir išvežame šiukšles, statybines atliekas, šakas. Tel. 8 685 30321.

Parduodu senovines didesnes raudonas pilnavidures plytas, 9 000 vnt., ir geltonų 1000 vnt. Tel. 8 699 99395.

Kompiuterių remontas, duomenų atstatymas, litavimas. Tel.: 8 640 60130, 8 652 33585, Kaunakiemio g. 40, Kaunas. www.kompiuteriuprieziura24h.lt

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 606 53447.

Pjuvenų ir durpių briketai. UAB „Briketų pasaulis“, Kalvarijų g. 7, Kaunas. Tel.: 8 37 298566, 8 683 54559.

Meistro pagalba: santechnika, elektra, tvirtinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 606 03402.

VALYMO PASLAUGOS: kilimų, kiliminių dangų, minkštų baldų, patalynės giluminis valymas su JAV įranga ir plovimas. Langų, patalpų valymas po remonto ir kt. švaros paslaugos. Tel.: 77 09 44; 868818946 Valome sniegą. Tel. 8 645 34444.

Nemokamaiišvežame nebenaudojam nebenaudojamąą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles ir kitus elektronikos prietaisus. Dirbame ir su įmonėmis. Tel. 8 641 99000.

LOMBARDO PASLAUGOS. Parduodame, gaminame iš užsakovo medžiagos juvelyrinius dirbinius. Informacija: E.Ožeškienės g. 6, Kaunas. Tel. 8 698 36620.

greitų ir pigių skyrybų dokumentų ruošimas Surandame geriausius ir pigiausius skyrybų advokatus. Išsprendžiame tai, ko negali išspręsti kiti advokatai. Ypač greitai ir pigiai ruošiame alimentų priteisimo, turto padalijimo ir kt. dokumentus. Padedame apsaugoti nuo smurto šeimoje. Jei neturite pinigų, bet nenorite kentėti-padėsime išsimokėtinai.

Savanorių pr. 3, Kaunas. Tel.: (8 37) 200 351, (8 616) 84 908. [email protected]

Su šiuo kuponu nuolaida 50%

Skelbimai į laikraštį„15min“ priimami kiekvieną darbo dieną KAINA:

Kalakutų ketvirčiai - 7.30, vištų sparneliai – 4.90, vištų kepenėlės - 5.07, broilerių 󿬁lė – 11.70, VIŠTŲ KUMPELIAI BE GALINIO KAULO – 4,70 vištų ketvirčiai – 5.39, broileriai – 6.59, vištų faršas (100 proc.) - 4.90, kiaulienos šonkauliai – 7.90, liežuviai - 8.70 , sprandin sprandinėė – 10.90, kojos – 1.99, šoninė - 7.80, lašiniai -7.91, natotenija natotenija – 5.90, jūros lydeka – 6,99, menkės 󿬁lė - 7.90, pangasijos porcijos - 6.00, skorpionžuvės 󿬁lė - 6.00, strimėlė - 3.25, LAŠIŠŲ FARŠAS –6,50,skumbrė–7.77, LAUKINŲLAŠIŠŲ KEPSNELIAI - 15.90, KOLDŪNAI (0,4kg) - 1.90, KOLDŪNAI (0,5kg.) „Sibirskije“ – 3.50, BLYNELIAI SU MĖSA (0,5kg.) - 3.50,

Kompiuterių remontas ir atnaujinimas, programų įrašymas, virusų valymas. Atvykstu į namus. Tel. 8 684 01014.

Nebrangiai taisau automatines skalbimo mašinas Kaune ir rajone. Atvykstu į namus. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 678 32604.

www.skyrybucentras.lt

Mokslas Parduoda

Superkame senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00292, [email protected]

Atliekame nešiojamųjų, stacionarių kompiuterių programų ir technikos remontą. Tel. 8 676 77626.

Tel. 8 674 97821. Santechnikos darbai. Vandentiekio, kanalizacijos,šildymosistemųmontavimas.Nuolaidos. Garantija. Tel. 8 606 31114.

BALTARUSIŠKI DURPIŲ BRIKETAI (fasuoti ). BALTARUSIŠKI Kauno mieste pristatome per 24 val. nemokamai. Tel. 8 600 25915.

Perkame mišką su žeme arba iškirtimui visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www. dzukijosmediena.lt.

Kilimų,kiliminėsdangos,minkštųbaldųvalymas giluminiu būdu. Tel. 8 645 34444.

Santechnikas suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Nuolaidos.

  Žodinis skelbimas iki 10 žodžių – 10 Lt. Žodinis skelbimas iki 15 žodžių – 15 Lt. Žodinis skelbimas iki 20 žodžių – 20 Lt.

Kita Aš esu 28 metų mergina. Ieškau vaikino rimtai draugystei. Lietuvio, kauniečio nuo 29 iki 35 metų amžiaus. Ir kadangi turiu įgimtą centrinės nervų sistemos susirgimą, ieškau draugo su tokia pačia diagnoze. Su nerimtais ketinimais nesikreipkit. Telefonas, kuriuo galite skambinti arba siųsti SMS 8 690 15987.

Mokau šnekamosios norvegų kalbos. Tel. 8 606 37187.

Perkame katalizatorius, akumuliatorius, automobilių laidus, personalinių kompiuterių ir kitas plokštes, el. variklius, baterijas. Tel. 8 687 21210.

„Snaigės servisas“ ČIURLIONIO G. 5 , visų šaldytuvųremontas,prekybaatsarginėmis dalimis ir šaldytuvais. Tel. 8 37 341876.

Atliekame visus statybos (pamatų, sienų, stogų) griovimo, remonto ir vidaus apdailos darbus. Tel. 8 600 28653. www.evasta.lt.

PAPILDOMAI: Juodas paryškinimas paryškinimas – 5 Lt.

Paprastas rėmelis – 5 Lt.

Žaliasparyškinimas –10 Lt.

Žaliasrėmelis - 10 Lt.

SEKSO PREKĖS. KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS. PM URMAS, Vakarinė galerija, tarp 5–6 salės. Tel. 8 614 3190.

Parduodame statybinę medieną, vidaus – lauko dailylentes, grindlentes, terasines lentas. Tel.: 8 37 330071, 8 620 75849.

BALKONŲSTIKLINIMAS.Slankiojantys švediški anoduoto aliuminio pro󿬁lių langai. Pertvarų, terasų montavimas. PLASTIKINIAI LANGAI. ŠARVUOTOS DURYS. www.sistemax.lt, el.p. [email protected] Tel.: 8 600 23883, 8 608 71644. KALĖDINIS IŠPARDA IŠPARDAVIMAS!!!VIDA VIMAS!!!VIDAUS US IR ŠARVUOTOS DURYS. Didelis asortimentas: laminuotų, faneruotų ir medinių. Spalvų ir raštų įvairovė, montavimo darbai. Suteikiama garantija. Mažiausių kainų garantija. Konsultacija. Tel.: 8 605 32023, 8 678 53714.

www.krizesiveikimas.lt 

 

2009 GRUODŽIO 21 D., PIRMADIENIS

SPORTAS  /  9

 /sportas  / www.15min.lt  sportas

„Velniai“ – lyderiai

Stipriausi pasauly pasaulyje je Pasaulio futbolo klubų taurę „Barcelona“ laimėjo pirmą kartą per visą komandos istoriją. AFP/Scanpix nuotr.

„Devils“ vadovai neskubina D.Zubraus grįžti ir nori,  jog lietuvis lietuvis visiškai pasveiktų pasveiktų.. AFP/Scanpix nuotr nuotr..

Naujojo Džersio „Devils“ ledo ritulio

 velas Kubina (1 (188 min.) ir Slava

klubas tapo absoliučiu NHL lygos re-

Kozlovas (57 min.).  Vienint  Vie nintelis elisNHL lyg lygoj ojee rung rung-tyniaujanti lietuvis Dainius Zubrus dėl traumos nerungtyniavo. „Devils“ puolė jas vis darsveiksta po lapkričio viduryje atliktos kelio operacijos, operacijos, kai rungty nių  metu po varžovo smūgio rituliu  jam skilo kelio girnelė. Nors medikai prognoza vo, k ad su gr į žti ant ledo lietuviui prireiks 4–6 savai č ių, tačiau D.Zubrus dar nesitreniruoja. „Būsime tokie atsarg ūs, kokie tik galime būti. Tikrai neskubinsime į vyki  vyki ų“, – apie lietuvio būklę sak ė „Devils“ komandos prezidentas Lou Lamoriello. Iki traumos D.Zubrus spė jo sužaisti sužaisti 20 susitikim susitikimų, įmušti 2 į var  varčius ir atlikti 5 rezultatyvius perdavimus.

guliariojo sezono lyderiu.

„Velniai“ vakar svečiuose rezultatu 5:4 (1:3, 3:0, 1:1) įrodė savo pranašumą prieš šeštą ją vietą NHL Rytų konferencijoje užimančius Atlantos „Thrashers“ (39 tšk.) ledo ritulininkus. „Devils“ klubui ši pergalė  buvo ketvirta iš eil ės ir dvidešimt penkta 34-osiose reguliariojo sezonorungty rungtyn nėse, po kurios su 51 surinktu tašku jis tapo absoliučiu lygos lyderiu. Du į var  varčius nugalėtojams pelnė Deanas McAmmondas (27 ir 52 min.), po vien ą – Robas Niedermayeris (13 min.), Brianas Rolstonas (23 min.) ir Rodas Pelley (31 min.). Pralaimė jusių jų gretose pasižymė jo Ronas Hain sy (8 min.), Nikas Antropovas (15 min.), Pa-

Kiti rezultatai Filadelfi jos „Flyers“ – Niujorko Niujorko „Rangers“ Dalaso „Stars“ – Detroito „Red Wings“ Kalgario „Flames“ – Nešvilio „Predators“  Anahaimo „Ducks“ – Finikso Finikso „Coyotes“ „Coyotes“ Karolinos „Hurricanes“ – Floridos „Panther „Panthers“ s“ Niujorko „Islanders „Islanders““ – Monrealio „Canadiens“ Otavos „Senators“ – Minesotos „Wild“ Toronto „Maple Leafs“ – Bostono „Bruins“ Kolorado „Avalanche“ – Kolambuso „Blue Jackets“ Edmontono „Oilers“ – Vašingto Vašingtono no „Capitals“

1:2 4:3 3:5 4:2 3:2 0:3 4:1 2:0 5:2 2:4

Rekordų lietus Dvi dienas Anykščiuose vykusiame atvirame Lietuvos plaukimo

trumpuoju taku (25 m ilgio baseine) čempionate buvo pagerinta 10 šalies rekordų.

Net trijų naujų Lietuvos

 .     f    n     i     “    n     i    m     5     1  „    r     i      m    o    c  .     A     F     I     F  ,    m    o    c  .     L     H     N  ,     S     N     B     l    a    g    a    p    s    a    t    g    n    e    r    a    p    s     i    p    a     l    s    u     P

(1 min. 9,08 sek.) ir 400 m kompleksiniu būdu (5 min. 0,81 sek.) rungtyse, o A.Dobrovolskait A.Dobrovolskaitė  rekordiniu greičiu į veik   veik ė 100 m (1 min. 0,98 sek.) ir 200 m (2 min. 19,42 sek.) peteliške distancijas. Įdomu, jog anks-

rekord ų autore tapo 21 me- tesnis šalies rekordas 100 m t ų Rugilė  Mileišytė, pageri- nuotolyje peteliške gyvavo nusi aukš č iausius šalies pa- net 30 met ų. siekimus 50 m nugara (28,95 Paskutinis rekordas buvo sekund ė s), 100 m nugara pagerintas estafetės varžybo(1 min. 1,45 sek.) ir 100 m kom- se – Kauno plaukimo mokyklos pleksiniu būdu (1 min. 2,53 sek.) pirmoji komanda (Laura Doplaukimo rungtyse. brovolskait ė, Neringa SamaiDu vyrų rekordus pageri- tyt ė, A.Dobrovolskaitė ir Vaino Europos vice čempionas 28  va Gimbuty tė) keturi po 50 m metų Vytautas Janušaitis, 100 kompleksiniu būdu estafetė je m nugara nuplauk ęs per 51,63 sugaišo 1 min. 58,73 sek. sek., o tok į patį nuotolį petelišBeje, čempionate dar net ke į veik   veik ęs per 51,81 sek. 16 naujų geriausių rezultat ų  Taip pat po du Lietuvos re- Lietuvoje buvo užfiksuota ne kordus pagerino 20-metė Erika suaugusių jų grupėse. Bespalko ir 18-metė Aistė DoIš viso plaukikai varž ėsi brovolskaitė. E.Bespalko re- 34 individualiose rungtyse ir kordininke tapo 100 m kr ūtine 4 estafetėse.

Neabejotinai auksinėmis raid ėmis į klubo metrašt į į si-

linink ų pasipriešinimą. Pastarieji pirmavo didžią ją  rungtynių dal į, kai Mauro Bosellio (37 min.) galva pasiunt ė  kamuol į į varžov ų vart ų tinklą. Ta Tačiau Ispanijos čempionai nepalūžo ir likus vos minutei iki pagrindinio laiko pabaigos išlygino rezultatą – Pedro (89 min.) – o lemiamą tašk ą pratęsime padė jo 2009 metų „Auk-

„Barcelona“ pratęs ė ir seno- nuostabius žaidė jus sav o ko jo ž emyno klub ų dominavi- mandoje. Viskas, k ą pasiek ėmą šiame turnyre – trys per- me, yra jų nuopelnas ir aš nogalės iš eilės. rėčiau jiems už tai pad ėkoti“,  Visus įmanomus trof ė jus – kuklinosi P.Guardiola. per vieną sezoną laimė jusiai Tuo tarpu vienas didžiau„Barcelonai“ pasaulio futbo- sių „Barcelonos“ pergalių kallo klubų taurė tapo šeštuoju  vi ų L.Messi žadė jo neužmigt i triumfu 2008-2009 met ų se - ant laur ų. zone. Anksčiau katalonai ta„Esame laimingi, jog į sipo Ispanijos čempionais, lai- rašėme į istoriją, tačiau nesu-

rašysiantį   2008–2009 met ų  sezoną „Barcelona“ užbaig ė  savaitgalį triumfavusi Jungtiniuose Arabų Emyratuose  vyk usiame stipr iausių pasaulio futbolo klubų taurės turnyre. Nė karto turnyre nesuklup ę katalonai fi nale tik po prat ęsimo ir nepaprastai dramatiškos kovos 2:1 (0:1, 1:1) palauž ė Piet ų Amerikos č empion ų Buenos Airių „Estudiantes“ (Argentina) futbo-

sinio kamuolio“ savininkas Lioneli Mess i (110 min.), į var vart į į mušęs kr ūtine. „Tą į vart  vart į jis įmušė savo širdimi“, – po mačo atviravo sunkiai emocijas tramdęs „Barcelonos“ treneris P.Guardiola. Jo auklėtiniai nuo 2000 metų  rengiam ą stipriausių pasaulio futbolo klubų turnyrą laimė jo pirm ą kartą klubo istorijo je. Be to, tapusi pirm ą ja nugalėtoja vienuolike iš Ispanijos,

mė jo šalies taur ę ir supertaurę, UEFA Čempion ų ly gą bei UEFA supertaurę. Iškovoti visų  į manomų trof ė jų per vieną sezoną kol kas nebuvo pa vyk ę nė vienam pasaulio futbolo klubui. „Šis sezonas buvo t iesiog neįtik ėtinas. Laimėdami šešis trof ė jus iš tiek pat galim ų  padarėme tai, ko kol kas nebuvo pavyk ę padaryti niekam. Man pasisek ė, kad turiu tokius

Futbolo pasaulis – po „Barcelo-

nos“ klubo kojomis. Katalonai viename sezone laimėjo šešis trofė jus iš tiek p at galimų , o jų trenerio Pepo Guardiolos akyse po tokio žygdarbio suspindo ašaros. Laimėti visko pasaulyje iki šiol nebuvo pavykę niekam.

klyskite – šio sezono pabaigoje mes v ėl kovosime tik dėl aukščiausių vietų“, – teigė geriausiu turnyro žaidė ju iš rink tas 22 metų argentinietis. Treč ią viet ą JAE vykusiame turnyre užėmė Pietų Korė jos „Pohang Steelers“ k lubas, mažajame finale tik po baudinių serijos 4:3 (pagrindinis rungtynių laikas ir prat ęsimas baigėsi lygiosiomis 1:1) į veik   veik ęs „Atlante“ (Meksika) ekipą.

krepšinis

Pirmasis D.Maskoliūno blynas neprisvilo Darius Maskoliūnas prie Kauno

„Žalgirio“ komandos vairo debiutavo pergale. Vyriausiojo trenerio pareigas iš s avaitgalį atsistatydiatsistatydinusio Gintaro Krapiko perėmęs buvęs pastarojo asistentas žalgiriečius į pergalę atvedė VTB Vieningosios lygos turnyre.

Be nugar ą  pasitempusio Žygimanto Janavičiaus ir sirguliuojančio Martyno Pociaus į Estiją išvyk ę žalgiriečiai varžovus nugalė jo be vargo vargo – 82:58 (24:15, 21:14, 23:13, 14:16). Ši pergalė Lietuvos vicečempionams (4 perg. ir 1 pral.) garantavo mažiausiai antr ą ją   vie t ą B grup ė je i r ke lia lap į  į   VTB V ieningos ios lygos finalo ketvertą. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Travisas  Watsonas (24 tšk., 9 atk. kam.) ir Dainius Šalenga (11 tšk.). Šeiminink ų ekipoje išsiskyrė Joshas Akognonas (17 tšk.).

Pirmą kartą per savo karjerą   vy r. komandos treneriu tapusiam 38 met ų D.Maskoliūnui pirmosios pergalės ilgai laukti nereik ė jo. Tik penktadienio penktadieniovakarą sužinojęs, kad iš komandos po nesėkming ų rezultat ų Eurolygoje traukiasi G.Krapikas,  vakar D.Maskoliūnas jau pergalingai vadovavo „Žalgirio“  Vienva ldis l yderi s komandai dvikovoje svečiuose su Talino „Kalev/Cramo“ Dvi pergales sveč iuose krepšininkais. savaitgal į iškovojęs Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempiono titulą ginantis Vilniaus „LieLKL rikiuotė tuvos ryto“ klubas (10 perg. ir 1 pral.) tapo vienvaldžiu pir1. „Lietuvos rytas“ 10 per. 1 pral. menybi ų lyderiu. 2. „Žalgiris“ 8 0  Vi ln ie č iai šeštadien į n e 3. „Šiauliai“ 8 2 4. „Juventus“ 7 5 be vargo išvykoje 87:77 palaužė t re č iojoje pirmenybių  5. „Neptūnas“ 7 5  vie toje ženg ian č i ą „Šiaulių“ 6. „Sūduva“ 6 5 (8 perg. ir 2 pral.) ekip ą, o va7. „Techasas“ 6 6 kar – 95:74 į rodė savo prana8. „Rūdupis“ 5 6 šum ą prieš septintoje LKL ly9. „Alytus“ 4 7 gos pozicijoje į sitaisiusį Pa10. „Perlas“ 4 8 nev ėžio „Techaso“ (6 perg. ir 11. „Sakalai“ 3 8 6 pral.) klubą. 12. „Aisčiai“ 2 9 Tik kartą per 11 žaistų ma13. „Nev ėžis“ 1 9 čų  LKL lygoje šiame sezone

Iki „Žalgirio“ D.Maskoliūnas niekada nebuvo ragavęs vyriausiojo komandos trenerio duonos. E.Ovčarenko nuotr.

suklupęs „Lietuvos rytas“ tapo vienvaldžiu turnyro lyderiu. Tiesa, vilniečius pavyti ir aplenkti gali antrojoje rikiuotės vietoje žengianti bei pralaimė jimo kart ėlio kol kas dar nepatyrusi Kauno „Žalgirio“ (8 perg. ir 0 pral.) ekipa, turinti tris rungt ynes atsargoje. Kituose savaitgal į vykusiuose LKL lygos susitikimuo-

se Kauno „Aisč iai“ namuose 70:67 į veik   veik ė K ėdainių „Nev ėžį“, Utenos „Juventus“ taip pat savo aikštelė je 103:76 103:76 nepasigailė jo Vilniaus „Sakal ų“, o kita sostinės ekipa „Perlas“ svečiuose 61:77 neprilygo Klaip ėdos „Nept ūnui“. Daugiau krepšinio naujienų

www.15min.lt

 

2009 GRUODŽIO 21 D., PIRMADIENIS

10  /  PRAMOGOS

 /pramogos  / pramogos www.15min.lt 

po p  orr  o     e  el   ė  ė 

 e  r  o  p  /

  el

Į šlovę – nuogumu

     t        l  .     n      i    m       5      1 .       w     w     w 

 r  l e  a  g  o  t  o

 V

Sav aitės n  nu ug alėto j jaai A s  st  t a      i r  a r  M a  ar  r  i  i u    s  u s   Dr auga gau u ja  ja  metus. J  Jie ie s  sak  ak o, k ad d  džžia iau ug ias iasi k iek v  vien i ena d  die ien na,  pr ale leis istta dr auge ge,, o m  my  y li v  li v ien ienas ki kitą tą u  užž j jau aussmus, k ur ie v  ie v os te telp lpaa  į tą tą v   v ien enąą ž  žoodį –  – MEILĖ! Šia iaii  po por  r aiai-nuga galė lėto to ja  jaii įt įtei eiks ksim imee  30 3000  Lt  v er  er tės tės  k viet vietim imuus į „V ich ichy“ y“ v   v and andens p  paar k  ką  V ilni ilniu j je. e.  

Dėmesio!  „15min in““  por elės  k onk ur sas  tęsis tęs is  nuo k itų m  meetų sausio v idur io.

 r    ąji

 a

 e   it  s

  ąf   si

Naujosios Lady GaGa nuotraukos pasirodysdiskas, kartu su išskirtiniu  jos albumo „The „T he Fame Fame“ “ leidimu. leidimu. Naujasis pavadintas pavadintas „The Fame Monster“, bus sudarytas iš senųjų ir 8 naujų dainų.

Fenomenalios sėkmės pasaulyje susilaukusi Lady GaGa nevengia pasirodyti „visu gražumu“ – nuoga. Kol kiti atlikėjai lavina vokalinius sugebėjimus, dainininkė siekia tik vieno – šokiruoti ir labai šokiruoti.

Regis, ji kas kartą kartą atranda ūdų nustebinti vis vis naujų naujų b  bū

ko mač mačiusius gerbė gerbė jus ir kriti- tė drabužius. Fotosesijai vakus. Nuolatinis dė dėmesio sieki- dovavo pripažintas fotogramas neabejotinai tapo vienu fas Davidas LaChapelle. Pastipriausių stipriausi ų Lady GaGos kozirių kozirių  sak kritik ų, jam puikiai pakylant į šlov ės Olimpą.  vy ko nuot rau kose į amžinti Dailymail.co.uk Dailymail.co. uk šmaikš- atlik ė jos asme nyb ei bū dintauja, kad daininink ė pasi- gą „išsišok ėliškum liškumą ą“, seksurinko puik ų sprendim  sprendimą ą, kaip alum alumą ą ir išskirtinumą išskirtinum ą. Skan va in ik uo ti it in s ė kmingus dalingajai Lady GaGai daly veiklos metus – ji v ėl nusime-  vauti k art u su ja fotose sijose

fotoakimirkos

pavyko prikalbinti gars ų  j į reper į Kanye West ą . Popda in in in kė    pozavo nuog ą  k ū n ą  apsiklijavusi laikrašč io iškarpomis, apsirengusi futuristi ne roboto-androiroboto-androido apranga, iškritusi iš ne įgaliesiems skirto v ėži mė lio, nuoga ant K.Westo rank ų i r kitose keistose pozose.

kino repertuaras

Gerumą dalijo garsenybių vaikai

FORUM CINEMAS „Įsikūnijimas “ 10:30 14:00 17:45 21:10 „Įsikūnijimas “ 3D 11:45 16:00 20:15 „Viskas normaliai “eną 12:00 14:30 16:45 19:00 21:40 „Kristaus kančia “ 17:00* „Viskas įskaičiuota“ 15:15 18:15 20:50 „Zombių žemė“ 13:00 17:15** 22:10

„Antikileris  D.K.: Meilės kaina“ 17:00 19:15

tv gruodžio 21 d.

 

„Debesuota, numatoma  mėsos  kukulių kruša“ ( dubliuota LT) 10:45 *  Seansas  vyks gruodžio   gruodžio  22 d .

  gruodžio  22 d.  ** Seansas  nevyks  gruodžio

CINAMON „Įsikūnijimas “ 11.15 14.45 18.15 21.45

„Viskas įskaičiuota“ 11.45 14.00 16.30 19.00 21.15

„Kalėdų giesmė “ 10:15 12:30 14:45

„Asmeniniai  Pipos  Li gyvenimai“ 15:00 19:45 „Nacių  eksperimentas“ 14:15 19:30

„2012“ 21:25

„Nacių  eksperimentas “ 13.30 17.15 19.45 22.00

„ Jaunatis “ 11:30 16:15 21:55

Sekmadienio popietę į Vilniaus „Raganiukės“ teatrą vaikus kartu su tėvais pakvietė kalėdiškas labdaros renginys, skirtas TV3 „Išsipildymo akcijai“. Linksmoje improvizuotuoje pasakoje „Raudonkepuraitė pusnyse“ vaidino garsių žmonių vaikai. Antroje nuotraukoje (iš kairės): Agnieškos sūnus Lukas, L.Pobedonoscevo dukra Emilija, J.Bareikio dukra Barbora, jaunoji aktorė Luka, Ž.Stakėno sūnus Kajus ir M.Jampolskio sūnus Dovydas. J.Kalinsko nuotr.

„Niko“ 11:00 13:15

„Zombių žemė“ 11.30 15.15 „ Jaunatis “ 10.45 13.05 17.45 20.30 „Kalėdų giesmė “ 11.00 13.00 16.00 „2012“ 15.00 18.00 21.00

www.15min.lt  /  /tvprograma tvprograma

  12.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.05 Ser. „H2O“. 13.35  Animac. ser. „Rožinės panteros nuotykiai“. 14.05 Animac. ser. „Padaužos bebriukai“. 14.35  Animac. ser. „Kempiniukas“. 15.05 Animac. ser. „Simpsonai“ (N-7). 15.35  Ser. „Vargšė milijonierė“ (N-7). 16.35 Ser. „Svetimas veidas“ (N-7). 17.35 Ser. „Emilija“ (N-7). 18.25 Susitikimevirtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.10 Be grimo. (N-7). 20.10 Gyvenimas yra gražus. (N-7). 21.00 Ser. „Moterys meluoja geriau“ (N-7). 21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00  Ser. „Nusivylusios namų šeimininkės“ (N-7). 23.00 „Kalėdinės vestuvės“. Komedija. JAV, 2006 m. (N-7). 00.40 Ser.

„Peterburgobanditai“(N-14).

08.55 Ser. „Laukinukė“ (236). 10.00 Kryžminė ugnis. Aktualijų laida (kart.). 10.25 „Policijos akademija V. Užduo-

tis Majamio pakrantėje“. Komedija. JAV, 1988 m. (kart.). 12.05 Animac. ser. „Tomo „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (3). 12.30  Švarūs pinigai. 13.05 Ser. „Nauji Robino Hudo nuotykiai“ (32). 14.05 Vaikų „Warner Bros.“ 14.35 Ser. „Meilės sparnai“ (56). 15.35 Ser. „Mano nuodėmė“ (36). 16.35 Ser. „Likimo kerai“ (8). 17.35 Ser. „Akla meilė“ (38). 18.45 Žinios. 19.10 Kakadu. (N-7). 19.40 Nuo... iki... 20.30 Byla. (N-7). 21.00 Oplia! (N-14). 21.30  Dviračio šou. 22.00  Žinios. 22.40  „Laukinė orchidėja“. Drama. JAV, 1990 m. (N-14). 00.55 Ser. „Ozas“ (25) (N-14).

tv gruodžio 22 d.

10.00 Ser. „Mentai IX. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). 11.05 „Taiklusisšaulys“.Trileris.Vokietija,1999m. (N-7) (kart.). 13.00 Nepaaiškinami faktai (N-7) (kart.). 14.00  Ser. „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (163). 15.00  Ser. „Gelbėtojai - 112“ (N-7). 15.35 Animac. ser. „Drakonų medžiotojai“ (45). 16.05  Baimės faktorius. (N-7). 17.10 Nepaaiškinami faktai. (N-7). 18.10 Kainos kodas. 18.45 Ser. „Mentai IX. Sudužusių žibintų gatvės“ (25) (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Sąmokslo teorija. 21.30 

Geras 󿬁lmas. „Įkaitų viešbutis“. Trileris. JAV, 1999 m. (N14). 23.15 Žinios. 23.45 Dok. serialas „Ką daryti?“ (N-7) (kart.). 00.45 Žvejų mūšis. (kart.).

 

10.10  Ser. „Makleodo dukterys“ (kart.). 11.00  Tarp Rytų ir Vakarų. 12.00 Bėdų turgus. 12.55 Duokim garo! (kart.). 14.50  Kultūrų kryžkelė. 15.05  Dok. serialas „Michaelos nuotykiai gamtoje“ (39). 15.35 Ser. „Likimo valsas“ (150). 16.05  Ser. „Makleodo dukterys“ (203). 17.00 Ser. „Senis“ (96) (N-7). 18.15  Šiandien. 18.45  Idėjų metas. 19.30 Ser. „Komisaras Reksas“ (114) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.10 Savaitės atgarsiai. 22.04  Loterija „Perlas“. 22.05 Trys milijonai. 22.35 „Tiltas į Terabitiją“. Fantastikos nuotykių. JAV, 2007 m. (kart.). 23.00 Vakaro žinios. 23.09  Sportas. 23.11  Orai. 23.15 „Tiltas į Terabitiją“ (tęs.).

11.05  „Paslaptingasis Kalėdų Senelio pasaulis“. 11.30   „Raganaitė Sabrina“ Sabrina“.. 11.55 „Draugai VIII“ (N-7). 12.30  „Gyvūnų žavesys“. 13.30  „Jos vardas - Nikita“ (N-7). 14.30  „Arti namų“ namų“.. 15.30 „XX amžiaus slaptieji archyvai“ archyvai“.. „Pučai ir teroras Lietuvoje“ (1). 16.30 „Katino Felikso pasakėlės“. 17.00  „Supermergaitės“ „Supermergaitės“.. 17.25 „Draugai VIII“ (N-7). 18.00 Žinios. Verslo pulsas. Orai. 18.20 Kauniečių akimis (kart.). 18.30  V.I.P. gimnazija (kart.). 19.00 Muzikinė vaivorykštė (kart.). 20.00  Žinios. Verslo pulsas. Orai (kart.). 20.20 Kauniečių akimis (kart.). 20.30 Muzika. 21.00 „Paslėpta“. Paslėpta“. Drama(N-7). 23.25 Kitas! (N-14). 23.55  „Jos vardas - Nikita“ (N-7). 00.55 „Arti namų“ namų“..

 /tvprograma tvprograma www.15min.lt  /

  11.00 „Lietuvos talentai 2009“. 13.05 Ser. „H2O“. 13.35  Animac. ser. „Rožinės panteros nuotykiai“. 14.05 Animac. ser. „Padaužos bebriukai“. 14.35 Animac. ser. „Kempiniukas“. 15.05  Animac. ser. „Simpsonai“ (3/5) (N-7). 15.35  Ser. „Vargšė milijonierė“ (58) (N-7). 16.35 Ser. „Svetimas veidas“ (7) (N-7). 17.35 Ser. „Emilija“ (85) (N-7). 18.25  Susitikimevirtuvėje. 18.45 TV3 žinios. 19.10 Prieš srovę. (N-7). 20.10 Rožių kerai. (N-7). 21.00 Ser. „Moterys meluoja geriau“ (3/67) (N-7). 21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00  Ser. „Kalėjimo bėgliai“ (4/12) (N-14). 23.00 „Kietas riešutėlis“. Trileris. JAV, 1988 m. (N-14). 01.40 Ser. „Peterburgo

banditai“(10/6)(N-14).

08.55  Ser. „Laukinukė“ (237). 10.00   Kakadu (N-7) (kart.). 10.30 „Policijos akademija VI. Miesto apgultis“. Komedija. JAV, 1989 m. 12.05  Animac. ser. „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (4). 12.30 Švarūs pinigai. 13.05  Ser. „Nauji Robino Hudo nuotykiai“ (33). 14.05 Vaikų „Warner Bros.“ 14.35 Ser. „Meilės sparnai“ (57). 15.35 Ser. „Mano nuodėmė“ (37). 16.35 Ser. „Likimo kerai“ (9). 17.35 Ser. „Akla meilė“ (39). 18.45  Žinios. 19.10 Kakadu. (N-7). 19.40 Paskutinė instancija. 20.30  Gyvenimas pagal moteris. 21.00 Kryžminė ugnis. 21.30 Dviračio šou. 22.00  Žinios. 22.40 „Porininkai“  „Porininkai“.. Veiksmo trileris. JAV, 1997 m. (N-7). 00.30 TV seri alas „Ozas“ (26) (N-14).

10.00 Ser. „Mentai IX. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). 11.10 „Pirato širdis“ (2). Nuotykių. Ispanija, Vokietija, 2006 m. (kart.). 13.00 Nepaaiškinami faktai. (N7) (kart.). 14.00 Ser. „Džesė. „Džesė. Bjaurusis ančiukas i š Indijos“ (164). 15.00 Ser. „Gelbėtojai „Gelbėtojai - 112“ (N-7). 15.35 Animac. ser. „Drakonų medžiotojai“ (46). 16.05 Baimės faktorius. (N-7). 17.10 Nepaaiškinami faktai. (N-7). 18.10 Kainos kodas. 18.45 Ser. „Mentai IX. Sudužusių žibintų gatvės“ (26) (N-7). 20.00  Žinios. 20.25  Akistata su Lietuva. 21.00  Tarp miesto ir kaimo. 21.30  „Steno Li harpijos“. Komedija. JAV, 2007 m. (N-7). 23.15 Žinios. 23.45 „Įkai-

tų viešbutis“. Trileris. JAV, 1999 m. (N-14) (kart.).

09.00  Ser. „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.). 10.00  Ser. „Makleodo dukterys“ (kart.). 11.00  Ant svarstyklių. 12.00  Savaitės atgarsiai. 12.55  „Mūsų dienos - kaip šventė“ (kart.). 14.35 Klausimėlis (kart.). 14.50 Kultūrų kryžkelė. 15.05 Dok. serialas „Michaelos „Michaelos nuotykiai gamtoje“ (40). 15.35  Ser. „Likimo valsas“ (151). 16.05  Ser. „Makleododukterys“(204). 17.00 Ser. „Senis“ (97) (N-7). 18.15 Šiandien. 18.45 Lietuva gali! 19.30 Ser. „Komisaras Reksas“ (115) (N-7). 20.25  Loterija „Perlas“. 20.30  Panorama. 21.10 Žurnalisto tyrimas. 22.04 Loterija „Perlas“. 22.05 Ser. „Dingę“ (3/20) (N-7). 23.00 Vakaro žinios. 23.15 Ser. „Vienos kriminalinė policija“ (8) (N-7).

11.05  „Paslaptingasis Kalėdų Senelio pasaulis“. 11.30  „Raganaitė Sabrina“. 11.55  „Draugai VIII“ (N-7). 12.30  „Gyvūnų žavesys“. 13.30 „Jos vardas - Nikita“ (N-7). 14.30  „Arti namų“. 15.30 „XX amžiaus slaptieji archyvai“. „Pučai ir teroras Lietuvoje“ (kart.). 16.30 „Katino Felikso pasakėlės“. 17.00 „Supermergaitės“. 17.25 „DraugaiVIII“(N-7). 18.00  Žinios. Verslo pulsas. Orai. 18.20  Kauniečių akimis (kart.). 18.30 Kultūros alėja (kart.). 19.00 Kitokia Lietuva (kart.). 20.00  Žinios. Verslo pulsas. Orai (kart.). 20.20  Kauniečių akimis (kart.). 20.30  Muzika. 21.00  „Paskutinės atostogos“. Nuotykių komedija (N-7). 23.10 Kitas! (N-14). 23.40  „Jos vardas - Nikita“ (N-7). 00.40 „Arti namų“.

 

D., PIRMADIENIS 2009 GRUODŽIO 21 D., PIRMADIENIS

PRAMOGOS   /  11 PRAMOGOS

/pramogos www.15min.lt 

Kino kodas: savaitės filmai

horoskopai gruodžio 21 d.

Ekologija aukščiau visko ROLANDAS MASKOLIŪNAS r.maskoliunas @15min.lt

su  konk

Pandoros planetoje XXII a.  viduryje žmon žmonės ės surado baisiai  vert ingą mi neralą , juokin gai pavadintą Unobtainium (Ne išgaunamasi s). Blogoji Blogoji korporacija pasiryžusi išvyti mėly -

 AVINAS.

Apie ką mes čia

dimą. Būkite atidūs gautiems pasiūlymams bendradarbiauti – galite įgyti patikimų są-

„Įsikūnijimas” („Avatar“). JAV, 2009 m., 160 min. Režisierius J.Cameronas. Vaidina: S.Worthingtonas, Z.Saldana, S.Weaver..

 jungi nink ų. JAUTIS. Šiandien neleiskite niekam kištis į jūsų reikalus, nors ir rizikuojate pasirodyti stor žievis, tačiau kitų asmenų patarimų nepriim-

kite. Antrą dienos pusę verta aptarti svarbius reikalus su kolegomis.

 Įvertinimas 2/4

Metas bus neblogas, tačiau ryte galite būti gan kandus ir ciniškas, kibti prie DVYNIAI.

„Įsikūnijimas“

partnerio ar sutuoktinio, vaikų. Vakaras bus

nus trimetrinius čiabuvius Na'vi, gyvenančius virš di-

lynai merginai vyrukas ryž tasi išdavystei.

savo „skartą“, paslėptą plau-  jus. Režisi Režisierius erius teisu teisuss dėl dėl to,kad kuose. Kompiuterinę graką genocidų skaičius nemažėja ir

džiausių jo klodų. Deryboms žmonės naudoja Na'vi avataras, kuriose įsikūnija moksli -

rzumė

ninkai. Vienos tokios avataros operatorius, kojų neval-

karą“ už vaizdo bei kitokius

kūrė „Žiedų valdovo“ autoriai.  XXI amžiuje, civi lizacijai vys Taigi, aukščiausi balai už vaiz- tantis. Žmogaus prigimties bei dą. Juo labiau gaila, kad „Įsikū- pelno troškimo lengvai nepanijimo“ scenarijus toks primi- keisi. Deja, lengvai nuspėjama tyvus, o neigiami personažai Džeiko persiauklėjimo istorija itin vienspalv iai, t.y. juodi juo- greitai pabosta. Kartais atrodo, di. J.Cameronas siūlo mums jau kad žiūrime „National Geograpseniai pabodusią pasaką apie hic“ televiziją, nale persijungitin ekologiškus čiabuvius (in- dami į Pentagono kanalą. Nedėnus)) ir vardan pelno viskam dėnus viska m galima taip švaistyti unikalių pasiryžusius pasiryž usius ateivius (žmones), (žmones), progų. Reikėjo Jamesui neparemiamus armijos. Taip ame- gailėti kelių milijonų ir papra-  rikiečiai anksčiau naikino in- šyti kokio talentingo scenarisdėnus, o dabar – Irako gyvento- to pagalbos.

dantis kareivis Džeikas Salis (S.Worthingtonas) (S. Worthingtonas)proceso metu susipažįsta su genties va do dukra Neitiri (Z.Saldana) ir netrukus pereina čiabu vi ų pus ėn. Jį su žav i eko lo -

giškas ir dvasingas Na'vi gy  veni mo būdas. Todėl v arda n meilės gamtai, kojoms ir mė-

Filmas turėtų pelnyti „Osefektus. Tai tikras technologinis stebuklas, sukurtas už daug milijonų dolerių, naudojant dar neregėtas kameras. Ypač išradinga planetos ora ir fauna (kūjagalvis raganosis?) raganosis?) ir sa-

 votiškas Raudų sienos Jeruzalėje atitikmuo – giraitė, kur ga lima bendrauti su šviesolaidiniais medžiais, prisijungus

Melas vardan ramybės su  konk

Pensijon išėjęs keturių suaugusių vaikų tėvas Frenkas Gūdis (R. De Niro) savo namely -

Las Vegase gyvenanti Rouzė (D.Barrymore) apskritai neatitinka jokių tėvo sukurtų

standartų. „Tai kaip čia atsiti-

žiau: antrasis sūnus Robertas (S.Rockwellas) – ne dirigen-

tas, kaip tikino Frenko velio nė žmona, bet viso labo sim foninio orkestro būgnininkas.

kaip jiems patinka, bet gimdytojams meluoja vardan ramybės. Arba apskritai palūž ta, kaip neretai nutinka gar-

senybių vaikams (M.Brando sūnui, G.Depardieu sūnui

puikus, jei ką nors mielo padarysite savo my limam žmogui.  Vžy s. Būkite atidūs ir tuo pat metu kritišk i

išgirstiems dalykams, savarankiškai aiškinkitės susidariusią situaciją, kad netaptumė-

te nežinojimo auka. Ir nebūkite labai reiklūs tiems, kuriuos mylite, vaikams. Liūtas. Jūsų gera valia, seni nuopelnai bus

įvertinti aplinkinių i r duos gerų vaisių. Jumis domėsis įdomūs, svarbūs asmenys, bet prieš užmegzdami naują pažintį turite paklausti

savęs, ar verta tai daryti. MergeL. Šiandien būsite nerimastingas ir  jautrus , todėl ga lite pasie lgti netikė tai. K antrybės trūk umas kasdienėje rutinoje bei lais vės troškimas trošk imas gali jus padrąsinti padrą sinti padar yti tai, ką paprastai laikote vaikiškumu.

Apie ką mes čia

sVarstykLės. Ne laikas žavėtis naujieno-

„Viskas normaliai!” („Everybody’s Fine“). JAV, 2009 m., 95 min. Režisierius K.Jonesas. Vaidina: R.De Niro, D.Barrymore,, K.Beckinsale.. D.Barrymore

 je nelabai turi ką veikti. Žmo - ko, kad vaikai nepasiekė mana mirė, o vaikai niekaip ne - no nubrėžtų tikslų? - apstulbęs  Įvertinimas 2/4 prisiruošia jo aplankyti. klausia savęs tėtušis. – Kodėl „Padarysiu aš jiems siurpri-  jie man visi meluoja?“ zą, – galvoja tėtušis. – Imsiu ir rzumė pats aplankysiu visus keturis paeiliui“. Užsuka Frenkas pas Būna vaikų, kurie paklūs- ir t.t.). Kai kada tėvas ar mo Deividą, o jo nėra namie. Atva- ta tėvų psichol psichologiniam oginiam spau- tina tik gyvenimo pabaigožiuoja pas Eimę (K.Beckinsale) dimui ir daro tai, kas jiems  je suvo kia , k ad jų vai kai ir– o jos šeimoje tvyro kažko- ne prie širdies. Arba elgiasi, gi turi teisę patys spręsti ir kia įtampa. Toliau – dar gra -

Nepulkite aiškintis santykių iš pat

ryto, geriau bandykite surasti bendrą spren-

15 kg

atidūs smulkmenoms: SKORPIONAS. mažas žingsnis,Būkite nedidelis veiksmas šiandien lemtingi. Tikėkite savo nuojauta – nedaryk ite nieko, ko nesinori, nebendraukite su žmonėmis, kurie nepatinka.

 „Viskas normaliai!“

tatoriaus gyslelę, kaip Frenkas. Bet susitaikius tėvas pagaliau pajunta pa lengvėjimą. O kaip kitaip – teks atleisti,

klysti. Psichologinis teroras

 jeigu n enori li kt i viena s. Štai Šta i

žlugdo jauną organizmą. Be

tokia sentimentali, nostalgiška ir pamokanti istorija, galinti vyresnio amžiaus žiūro-

abejo, gimdytojams neleng va sus ita ik yt i su vis o gy ve-

mis ir keisti ką nors gy venime, jei neskubėsite, tuo įsitikinsite jau visai netrukus. Kruopščiau dirbkite, mat į jūsų klaidas bus žiūri ma per padidinamąjį stiklą.

nimo iliuzijų žlugimu. Ypač  vu i prim inti ne sugr ąži namo tiems, kurie turi savyje dik - gyvenimo epizodus.

ŠAULYS. Jūsų intuicija bus aštri kaip niekad, puikiai perprasite visų aplinkinių nedoras už-

mačias. Bus gan lengva sutarti su žmonėmis,  jei ti k jiems leisite, todėl sk leiskite gerą nuo taiką ir būkite pozityvus. Ožiaragis. Būsite linkę dramatizuoti tai,

kas vyksta aplink jus. Vertėtų pasikalbėti su specialistu, jei nepakanka artimųjų paramos ir patarimų. Nepalankus metas sv arbioms nansinėms operacijo operacijoms. ms.  VANDENIS. Esate gana išmintingi, kad nesi-

poligonas Taisyklės: Kiekviename žodyje turi būti panaudota raidė, esanti dėlionės viduryje. Negalima žodyje panaudoti raidės daugiau kartų negu nurodyta dėlionėje. Galima naudoti raides, giminingas duotosioms (jei yra raidė „u“, galima ir „ū“, „ų“,  jei yra „s“, galima ir „š“ ir pan.). Jeigu yra žodis-atsakymas, tai to žodžio dariniai negali būti naudojami (pvz.: jei „geras“, tai „geresnis“, „geriausias“ jau negali būti).

S R I K P D T O A

Šiandien iki 16 val. atsiųskite mažiausia i 15 žodžių-atsakymų el. paštu  [email protected]  poligo [email protected] min.ltt (būtinai nurodykite miestą, kuriame gyvenate) ir laimėkite „Copy1“ įsteigtą prizą – puodelį su pasirinkta nuotrauka.

 

anekdotai Mama išdidžiai pareiškia savo sūnui: – Mūsų tėtis dirbs direktoriumi! – O kas dirbs mūsų tėčiu?   Vienas vyras, keliavęs per stepę, staiga pastebėjo, kad jį apsupo būrys liūtų. Iš nevilties žmogelis išsitraukė lūpinę armonikėlę ir ėmė groti. Ir keistas dalykas! Liūtai sutūpė aplink jį ir ėmė klausytis muzikos. Bet staiga pribėgo vienas liūtas, užšoko ant žmogelio ir prarijo jį. Vienas liūtas iš būrelio liūdnai burbtelėjo: – Tas kurčias kvailys visada sugadina mums linksmybes...

 veltumėte  veltu mėte į buiti nius ska ndalus ir nenorėtu-

sudoku 7 2

mėte daugiau, nei turite. Tai palanki diena,

gera susitikti su s varbiais žmonėmis. Palanku vykt i į tolimas keliones.

9 ?

4 6

žuVys. Skaidri, harmoninga diena, gera be-

2 7

6 5 7 9 5 3 2 9 3 6 8 1 6 4 5 7 7 3 4 4 2 Lengvas

 veik vi siems, išsk yru yruss vagis, apgav ikus. Ypač tinkama moksliniams tyrinėjimams, susikaupimui. Tačiau lygiai taip pat gerai šią dieną vykti į kelionę, mokytis mokytis ar ska ityti paskaitas. Dienos horoskopai visiems ženklams

www.15min.lt /horoskopai

mano augintinis

 

Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaustuku pažymėtame langelyje esantį skaičių siųskite SMS žinute numeriu 1378 1378 (žinutės  (žinutės kaina tik 1 Lt, dalyvauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL, TELE2 abonentai). Žinutės langelyje rašykite: 15MIN SU (gautas skaičius) Vardas Pavardė Miestas. Vienas iš teisingą atsakymą atsiuntusių žmonių burtų tvarka laimės S.A.Allen knygą „Saldumynų karalienė“. ga –   yg  tii k n y epian t  ve K  v e  o j je  vo u v  tu  tok ia  Lie t pirma to

Nesibaigiantys Nesibaigian tys sudoku -

www.15min.lt  /sudoku

 

Vardas – Pupa. Veislė – laboratorinė žiurkė. Mėgsta – pabudusi šėlti po visus namus, lįsti po patalais ir vogti maistą. Būdo bruožai – niekada nesikandžioja, labai švarus augintinis. Nemėgsta – būti ilgai uždaryta narvelyje. Šeimininkas – Eugenijus. Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt /augintinis 

 

D., PIRMADIENIS 2009 GRUODŽIO 21 D., PIRMADIENIS

12 /  PRAMOGOS

„Gyvenime – daug baisiau nei kine“ AUDRĖ DOMEIKAITĖ a.domeikaite @15min.lt

 Juodojo humoro mėgėjas, mėgėjas , cinizmo genijus, aštraus liežuvio virtuozas aktoriusVytautasŠapranauskasjau sausio pabaigoje pasirodys 󿬁lme „Zero 2“. Prodiuserio aferisto, ku-

ris „dulkina“ moteris, uosto kokainą ir laidosi maksimaliomis keiksmažodžių tiradomis, vaidmenį sukūręs artistas tikina, kad gyvenime

sąžiningai, arba už labai didelius pinigus. Šiuo atveju pinigai buvo visiškai nedideli, tiksliau – jokie, tad dariau visk ą s ąžiningai. O žiūrovas į vertins,  vertins, ar Lietuvoje įmanoma padaryti sekso sceną. – Filmo anonse taip pat ro-

doma scena, kai jūs šniaukščiate kokainą. K ą dar blogo daro jū jūsų personažas?

– Labai daug keikiasi ir santykiauja su galybe moterų, net-

fi lmuotis.

Tai buvo silpnumo minutė, kai pasijutau gan ėtinai laimingas. – Kuo jums patiko šis scenarijus?

– Perskaitai ir supranti, ar scenarijus įdomus, ar yra „šūdas“. Šitas buvo ne „š ūdas“. – Kol kas žiūrovai galė jo papamatyti tik filmo anonsą. J ūs j į   jau matė matėte?

– Deja, nemačiau. – Jis prasideda j ū s ų  aktyvia sekso scena...

– Gyvenime mano visi personažai yra daugiau ar mažiau blogi. O personažas, kuris uosto kokainą, kei-

dovanojame arba simbolines dovanas, arba kaip kas nori. Šiemet

– Kartu su jumis vaidino ir nemažai žavių moterų – ar nebuvo keista stebėti savo koleges, besisvaidančias riebiais keiksmažodžiais?

Jeigu filme bus intensy vaus v eiksmo, tai bus kas kadininko lakstymai – ne mano. Kojos svetimos, o viršuti nė dalis mano – dažniau-

atlikėjas. Dainininko dovanų prasme kiekvieniteigimu, metai skirtingi. „Nuo mažens, pamenu, taupydavau pinigėlius ir už kokius 20 Lt sugebėdavau visiems nupirkti dovanų. Tėčiui buvo smagu kokį odekoloną įteikt, kitiems irgi kokių nors smulkmenų. Saldainį mamai, šokoladą sesei. Dabar priklauso nuo poreikio. Dažnai susitariame – šiemet

esu nusprendęs dovanoti, ką už-– simanysiu, be jokių apribojimų“, linksmai pasakojo J.Milius. Vaikinas tvirtino pats labiausiai mėgstantis gauti praktiškas dovanas. „Džiaugiuosi visomis dovanomis, kurios pasirodo praktiškos ir reikalingos. Jei man reikėtų keptuvės ir ją gaučiau, tikrai būčiau patenkintas“, – šypsojosi J.Milius.

riškumas. – „Zero 2“ filmavimas tikriausiai jums įsimin siminė ė ir dėl patirtos kojos traumos... – O taip... Čia man priminėte, aš beveik užmiršau... Dėl

traumos filmo bloguoju neminiu – papras čiausiai prieš tokias scenas reikia daryti apšilimą.

kiasi ir „dulkina“ moteris, nėra pats blogiausias pasaulyje – visi kiti, kurie tylūs – tylios kiaulės gilią  šakn į knisa – gali b ūti

negaliu vertinti. Bet jeigu darai, tai darai arba

siai sėdinti. – Ar kino sal ė je ti kit ė s sulaukti tokių ž iū rov ų, kurie būt ų panašūs į j ūs ų su vaidint us herojus? – (Juokiasi) Šiaip ar taip, nors kartą keli iš j ų ateis pasižiū r ėti. Nemanau, kad jie Šįsyk siūlome pasigaminti gar vai kš čios po kelis kartus į š į  džius ir skaniai atrodančius fi lm ą, nepirks DVD ir nežiū„15min“ skaitytojos Martynos rės vakare atsisėdę, kaip ten kalėdinius „Žvaigždukus“.  jie atrodo. Bet vien ą kartą pa „Žvaigždukams“ pagaminti siži ūrės – to pakanka. reikės: 250 g miltų, 120 g sviesto, – Kaip jums atrodo, ar 80 g cukraus, 2 arbat. šaukšt. vanigyvenime iš ties ų   yra to- linio cukraus, 1 kiaušinio, 3 šaukštų kia tikrov ė, kokią kokią j  jū ūs kuria-  pieno, abrik abrikosų osų džemo. džemo. te filme? Sviestą tarkuoti į dubenį su – Gyvenime b ū na daug miltais, nuolat juose pavoliojant, baisiau negu kine. Užtenka kad nepriliptų prie rankų. Kai

Martynos „Žvaigždukai“

tik pasižiūrėti žinias ir t u su-

pranti, kad tai tik ledkalnio  virš ūnė. Visa, kas kine, yra tik saldainiukai, čiulpinukai, guminukai, o gy venimas – daug

daug blogesni.

žiauresnis. – Bandysite žiūrovams nuimti rožinius akinius? – O jie dar juos turi?! Manau, kad po šios didel ės depresinės kriz ės rožinių akini ų jau niekada nepardavinės parduotuv ėse.

– Fantastika! Man labai malonu, kad anonsas prasideda nuo mano suvaidintos scenos. – Lietuvišk ų filmų sekso scenos dažnai kritikuojamos dėl savo netikroviškumo – kaip jums sekė sek ėsi filmuotis tokioje scenoje? – Aš pats jos nemačiau,

Mėgsta praktiškas dovanas

– Ramūnas Rudokas sakė, kad fi lmuojantis keikėsi pagal scenarijų, nes tiek keiksmažodžių pats nesugalvotų. Kaip sekė sekėsi jums? – Scenarijuje buvo mažai keiksmažodžių – mes dar daug k ą pridė jome. (Šypsosi)

gi vienu metu. – Jums kaip žmogui patiko tai, ką k ą suk  sukū ūrėte?

reikia jį pateisinti. – Ar šis personažas yra blogiausias, kokį jūs esate sukū sukūręs?

Kalėdos

Dainininkas Jeronimas Milius (nuotr.) „15min“ pasakojo, kad  jokių ypatingų tradicijų tradicijų jo šeimoje per žiemos šventes nesilaikoma, tačiau Kūčios visuo– Ar tai reiškia, kad fil- met būna sočios, o dovanos – me bus daug įtempto veiks- įvairios. mo scenų scenų? „Per Kūčių vakarienę mano tė– Žinot, jau nebebus, nes tis dažniausiai pagamina daugiau pač iame pirmame kadre pa- nei 12 patiekalų ir labai skanių. Prič i ą pirm ą filmavimo dien ą  sivalgome ir tą patį vakarą keičiaaš nusitraukiau Achilo saus- mės dovanomis. Stengiamės susirinkti visa šeimyna“, – sakė 25-erių gyslę.

– Žinokite, buvo keista. Pavyzdžiui, aktor ė   Sonata  Viso ckai tė yra toks žmogus, – Tiesa, kad perskait ę s – Tikiuosi, kad aš tai pa- kuris gyvenime žodžio „*ui“ scenarijų  iš karto sutikote dariau sąžiningai, ir man at- nepasakys, o per fi lmavim ą   vaidinti? rodo, jog mes su V ėlyviu iš ne- kai užsivesdavo, tai pagalvo– Taip. Labai apsidžiau- gero žmogaus išspaudėme vi- davau: „Oi, iš kur čia tiek digiau, kai iš režisieriaus Emi- sas gerąsias puses. Vaidinant namito?..“ (Juokiasi) Bet č ia lio V ė lyvio gavau kvietim ą  neigiamą personaž ą, visada tikriausiai yra aktorės meistviskas yra kur kas žiauriau.

www.15min.lt /pramogos

„Zero 2“ V.Šapranauskas įkūnys daugybę žalingų įpročių turintį blogiuką. P.Makausko nuotr.

sviestas bus sutarkuotas, jį trupinti ir volioti miltuose, kad gautųsi trupinėliai. Kai trupinėliai pasidarys, suberti cukrų. Viską maišyti rankomis. Tada įmušti kiaušinį ir vėl viską apvolioti. Po to supilti pieną ir minkyti tešlą. Padaryti apvalų gabalą. Šį įdėti į švarų maišelį ar suvynioti į maistinę plėvelę ir pusvalandžiui dėti į šaldymo kamerą. Kai gabalas bus atvėsęs, išimti ir pradėti kočioti nelabai ploną lakštą, iš kurio formelėmis iš-

spausti sausainiukus. Kas antram „išdurti“ skylutę. Tada sausainius dedame į skardą, pateptą sviestu ir pabarstytą miltais. Kepame apie 15-16 min. iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, kol gražiai apskrus. Imti tik iškeptus sausainius, kurie yra be skylučių, ant jų tepti abrikosų džemą, o ant viršaus uždėti sausainį su skylute. Taip padaryti su visais. P.S. Valgyti atvėsusius.   Siųskite šventinio patiekalo receptą el. paštu [email protected] .

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close