15min Kaunas 2010-04-07

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 32 | Comments: 0 | Views: 649
of 12
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


Vaisių ir daržovių pirkėjams Lietuvoje,
ypač ne vasaros sezono metu, tenka
dažnai nusivilti savo pirkiniais. Pre-
kybininkai tikina itin besirūpinan-
tys vaisių ir daržovių kokybe, o tiekė-
jai ragina pirkėjus parduotuvėje ren-
kantis gamtos dovanas mažiau kreip-
ti dėmesio į išvaizdą.
Didžiųjų prekybos tinklų ats-
tovai pripažįsta, jog pasitaiko blo-
gos kokybės produktų, nors tiki-
na skundų dėl to sulaukiantys re-
tai. Esą kokybę garantuoja ne tik
aukšti Europos Sąjungos reikala-
vimai, bet ir kruopšti pačių par-
davėjų kontrolė.
Tačiau ir kokybės reikalavi-
mus atitinkantys vaisiai nebūtinai
patenkina pirkėją – vaisiai dažnai
būna neprinokę, sugenda per die-
ną arba nuvilia jų skonis, pavyz-
džiui, trūksta saldumo.
Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos (VMVT) duomeni-
mis, pernai buvo gauti 144 varto-
tojų skundai dėl vaisių ir daržovių,
o pagrįstais nustatyti 35 proc. Per
pirmąjį šių metų ketvirtį jau gau-
ti 64 skundai, pagrįstų per šį lai-
kotarpį buvo apie 30 proc. Jei ten-
dencija nesikeis – bendras skundų
skaičius per metus gali būti dvi-
gubai didesnis nei pernai.
„Dažniausiai buvo gaunami
skundai dėl citrusinių vaisių –
mandarinai, apelsinai buvo su
pašaliniu kvapu, netinkamo sko-
nio, – sakė VMVT Veterinarijos
sanitarijos ir maisto skyriaus
vyriausiasis specialistas Fran-
cas Komarovskis. – Mandarinai
su pašaliniu kvapu buvo įvež-
ti iš Italijos. Daugiau nei 63 to-
nos šių mandarinų buvo grąžin-
tos tiekėjui.“
Nukelta į 5 psl.
KAUNAS /
2010 M. BALANDŽIO 7 D., TREČIADIENIS
Nr. 33 (868). ISSN 1882-5322.
Vaisių ir daržovių
skonio paslaptys
+13 °C
KAUNAS / 2 psl.
Galvos skausmas dėl
arenos aplinkos
PORYT
+13 °C
RYTOJ
KAUNAS / 3 psl.
Šildymą Kaune pratęsė
dviem dienoms
Gyvas
žmoni ų portalas
www.i kr auk.lt
SPORTAS / 9 psl.
Marius Stankevičius
iš rikiuotės iškrito
mažiausiai trims
savaitėms
DIENOS CITATA / 6 psl.
Turiu JAV
prezidento
kvietimą,
todėl ir
važiuoju.
SAKĖ PREMJERAS
A.KUBILIUS APIE
PRAHOJE NUMATYTĄ
SUSITIKIMĄ SU
JAV PREZIDENTU
B.OBAMA.
Sulaukusi žmonių skun-
dų dėl vaisių ar daržovių,
VMVT atlieka jų tyrimus.
Šiemet dažniausiai tirti
citrusiniai vaisiai.
I.Gelūno nuotr.
2
2010 BALANDŽIO 7 D., TREČIADIENIS
Nors iki numatyto Nemuno salo-
je statomos arenos atidarymo li-
ko lygiai pusė metų, dar nėra ži-
noma, kas rūpinsis prie sporto rū-
mų suplanuoto dviaukščio garažo
statybomis.
Prieš pusantrų metų į Ne-
muno salą įžengę statybinin-
kai nė akimirkai neleido sua-
bejoti, jog Žalgirio vardu pa-
vadinta arena bus pastaty-
ta laiku. Kauno savivaldybės
konkursą laimėjusios bend-
rovės „Vėtrūna“ specialistai
jau mūrija arenos sienų per-
tvaras, dengia stogą. Netru-
kus žadama pradėti nuotėkų,
vėdinimo bei šildymo sistemų
įrengimo darbus.
Laukia dar daug darbų
Tačiau 14,5 tūkst. žmonių
talpinsiančio pastato statybos
– ne visi darbai, kuriuos keti-
nama baigti iki viešai savival-
dybės vadovų deklaruojamos
datos – šių metų spalio mė-
nesio pradžios. Iki arenos ati-
darymo statybininkai dar tu-
rės baigti greta rūmų statomą
antrąjį tiltą bei įrengti dvie-
jų aukštų automobilių stovėji-
mo aikštelę.
„Šiuo metu skelbiame vie-
šąjį aikštelės statybos darbų
rangovo konkursą. Aikštelė,
kaip ir antrasis tiltas, turi bū-
ti baigti iki atidarant areną“,
– tvirtino savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Vygan-
tas Gudėnas.
Kainuos apie 30 mln. Lt
Gegužę pasibaigsiančio
konkurso nugalėtojas įrengs ne
tik automobilių statymo aikšte-
lę, bet ir pastatys du didžiulius
bokštus, ant kurių bus įrengtos
galingos, areną apšviesiančios
lempos. Preliminariai progno-
zuojama, jog visi šie darbai gali
kainuoti apie 30 mln. Lt. Pasak
V.Gudėno, šią sumą savivaldybė
ketina skolintis. Tiesa, padengti
dalį išlaidų dviaukštės aikšte-
lės statyboms bus prašoma Su-
sisiekimo ministerijos.
Šią vasarą, kai automobilių
stovėjimo aikštelę statysiantis
rangovas pradės savo darbus,
turėtų įvykti antrojo tilto į Ne-
muno salą atidarymo iškilmės.
Beveik 9 mln. Lt paramą šiam
objektui šalies Vyriausybė jau
yra skyrusi. Pabaigus statyti mi-
nėtą tiltą, planuojama atlikti Ne-
muno kanalo valymo bei kran-
tinės tvirtinimo darbus.
Gali nusitęsti iki
kito pavasario
Paskutiniu maždaug treč-
dalį Nemuno salos užimsian-
čios arenos akcentu taps visos
aplinkos sutvarkymas. Žalgi-
rio areną projektavęs architek-
tas Eugenijus Miliūnas yra pa-
siūlęs greta sporto rūmų įreng-
ti sporto aikšteles bei pėsčiųjų
takus. Čia pat turėtų atsirasti
ir miestiečių poilsiui skirti ža-
lieji plotai.
„Tiltas ir stovėjimo aikšte-
lės turi būti baigtos iki arenos
atidarymo. Tačiau gali atsitikti,
kad aplinka bus baigta tvarkyti
tik kitais metais, prieš pat čem-
pionatą (Europos vyrų krepši-
nio čempionatą – red.), nes čia
labai skubėti nėra būtinybės“,
– teigė V.Gudėnas.
Kauno savivaldybės admi-
nistracijos vadovas užsiminė,
jog arenos aplinkos tvarkymo
darbai iš miesto kišenės parei-
kalaus dar kelių milijonų litų.
Beje, V.Gudėnas prasitarė, jog
ilgokai užsitęsę reikalai dėl 50
mln. Lt dydžio Europos Sąjun-
gos paramos pačios arenos sta-
tyboms pagaliau pajudėjo. Vi-
sai neseniai ūkio ministras Dai-
nius Kreivys pasirašė įsakymą
dėl ES paramos, tad netrukus
Lietuvos verslo paramos agen-
tūra pradės rengti paraišką at-
sakingoms institucijoms.
orai
Lietuvoje
ŠIANDIEN RYTOJ PORYT
dieną naktį dieną naktį dieną
Vilnius +9 °C 0 °C +13 °C +2 °C +13 °C
Kaunas +10 °C +1 °C +13 °C +3 °C +13 °C
Klaipėda +9 °C +2 °C +12 °C +3 °C +9 °C
Saulė teka 06:37
Saulė leidžiasi 20:07
Dienos ilgumas 13:30
Mėnulio fazė – Delčia.
vardadieniai
Donata, Hermanas, Kantautė,
Minvydas, Rūtenis, Saurimas
Europoje
Atėnai +16 °C
Berlynas +14 °C
Londonas +13 °C
Madridas +17 °C
Maskva +15 °C
Paryžius +16 °C
Praha +13 °C
Ryga +3 °C
Roma +16 °C
Talinas +5 °C
Giedra Mažai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perkūnija
Šlapdriba Sniegas
BALANDŽIO
7
TREČIADIENIS
Interaktyvus pasaulio orų žemėlapis
/orai/
orų žemėlapis
/
Šiandien oro temperatūra
8-13 °C šilumos. Žymesnio
lietaus nenumatoma.
Ateinančią naktį bus nuo
2 °C šalčio iki 3 °C šilumos.
Naktį ir rytą kai kur tvyros
rūkas. Rytoj dieną 11-15 °C
šilumos. Nelis.
/ KAUNAS
www.15min.lt/kaunas
Galvos skausmas – ne dėl
arenos, o dėl jos aplinkos
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
Iki arenos
atidarymo sta-
tybininkai dar
turės baigti gre-
ta rūmų stato-
mą antrąjį tiltą
bei įrengti dvie-
jų aukštų auto-
mobilių stovėji-
mo aikštelę.
Antrasis tiltas, sujungsiantis Nemuno salą
su Gedimino gatve, turėtų būti baigtas
šios vasaros pradžioje, dar prieš pačios
arenos atidarymą. E.Ovčarenko nuotr.
3
2010 BALANDŽIO 7 D., TREČIADIENIS
KAUNAS /
www.15min.lt/kaunas
Kauno policija sulaikė du
automobilių vagystėmis įta-
riamus nepilnamečius.
Vieno daugiabučio gyven-
tojai kovo 24-osios naktį poli-
cijos budėtojams pranešė, kad
kieme neatsargus vairuoto-
jas atsitrenkė į kitą automobi-
lį, jį apgadino ir bando sprukti
iš įvykio vietos. Atvykę patru-
liai sulaikė 17-metį, kuris vai-
ravo automobilį „Alfa Romeo“,
neturėdamas vairuotojo pažy-
mėjimo. Jaunuolį pristačius į
kelių policijos valdybos budė-
tojų patalpas paaiškėjo, kad jis
vairavo vogtą automobilį, ku-
rį, kaip įtariama, pats ir pavo-
gė. Už tai jam gresia ir baudžia-
moji atsakomybė.
Po kelių dienų į Kauno poli-
ciją kreipėsi vienos garažų bend-
rijos sargas, pasakojęs, kad prie
garažų masyvo Lazūnų gatvėje
vyko įtartinas sandoris: jaunuo-
lis , akivaizdžiai nepilnametis,
siūlė parduoti automobilį. Sar-
gas nurodė, kad automobilis su
firmos logotipais, be valstybinių
numerių, su sulaužytomis spy-
nelėmis. Patruliams atvykus į
vietą, įtarimai pasitvirtino. Pa-
reigūnai išsiaiškino, kad vienai
Kauno bendrovei priklausantis
automobilis buvo pagrobtas iš
garažo Jonavos gatvėje. Įvykio
vietoje sulaikytas nepilname-
tis įtariamasis.
Šildymo sezonas Kaune bus baig-
tas balandžio 8-ąją – taip vakar
nusprendė Kauno miesto savival-
dybės administracijos vadovai,
valdininkai ir energetikai.
Anksčiau buvo planuota,
kad centralizuotai mieste šilu-
ma nebebus tiekiama nuo ba-
landžio 6-osios. Tačiau nepa-
sitvirtinus sinoptikų progno-
zėms ir orams nustojus šilti,
šis sprendimas atšauktas, o
šildymo sezono pabaiga per-
kelta į balandžio 8-ąją. Atvė-
sę orai privertė valdininkus
vėl įjungti šildymą ir mies-
to mokyklose, kurios nuo ko-
vo 26-osios buvo nešildomos.
Tuo metu mokyklose pamo-
kos nevyko, nes moksleiviai
atostogavo.
Pasak Kauno miesto savi-
valdybės administracijos di-
rektoriaus Vyganto Gudėno,
miesto sprendimas oficialiai
baigti šildymo sezoną nėra
neatšaukiamas. Tačiau tiki-
masi, kad daugiau keisti pla-
nų nebereikės. Juolab kad ir
sinoptikai didesnio atšalimo
nebežada.
„Pernai Kaune šildymo se-
zonas buvo baigtas taip pat ba-
landžio 8-ąją. Mūsų sprendi-
mas yra rekomendacinio pobū-
džio, o ne privalomas. Vėliau-
siai šildyti baigsime mokyklas
ir darželius, ligoninės nuo mū-
sų sprendimo nepriklausomos
– jos gali pačios spręsti, kada
pradėti ir baigti šildytis“, – pa-
stebėjo valdininkas.
Kauno miesto savivaldy-
bės puslapyje atlikta apklau-
sa, kurioje iki antradienio
savo nuomonę pareiškė 304
žmonės, parodė, kad daugu-
ma pasisako už šildymo sezo-
no pabaigą. 48 proc. balsavu-
siųjų nurodė, kad šildymo se-
zoną reikėtų baigti, nes reikia
taupyti pinigus. 27 proc. savo
nuomonę pareiškusių tvirti-
no, kad nutraukti šildymo se-
zoną per anksti, nes dar per
šalta. 18 proc. nuomone šil-
dyti reikėtų tik mokyklas ir
darželius.
Trečiadienis, balandžio 7 d.
TEATRAS
Kauno valstybinis dramos teatras
19 val. „Smulkūs vedybiniai
nusikaltimai“.
KLUBAS
„Ups“
21 val. Street Up kviečia į vakarėlį
„Back in the Days: 4“.
KITI RENGINIAI
Kauno tautinės kultūros centras
18 val. Paskaita „Balandžio mėnesio
kalendorius: Atvelykis, Jurginės, Jorė,
Laukų laiminimas“.
Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės
muziejaus A.Žmuidzinavičiaus
kūrinių ir rinkinių muziejus
17 val. Atidaroma VDA KDF dėstytojų
ir studentų paroda „Grafkos menas:
tradicija-eksperimentas“.
renginiai
Atvėsęs oras šildymą
pratęsė dviem dienoms
Kauno rajone, Domeikavos seniūni-
joje, gaisravietę tvarkęs vyras rado
dviejųžmoniųkūnųliekanas. Mano-
ma, kad šie asmenys – šioje vietoje
stovėjusiame name vasario mėnesį
kilusio gaisro aukos.
Kauno rajono policijos duo-
menimis, žuvusiųjų kūnų lie-
kanos rastos praėjusios savai-
tės pabaigoje. Gaisravietę valęs
Kauno rajono gyventojas paju-
to specifinį kvapą. Pakasinėjęs
suprato, kad jo įtarimai teisingi:
gaisravietėje rasti dviejų žmo-
nių kaulai.
Atvykę policijos pareigūnai
apklausė kaimynus ir nustatė,
kad mirę palaikai greičiausiai
yra čia gyvenusios 50-metės ir
68-erių vyro, neturėjusio pasto-
vios gyvenamosios vietos. Įta-
riama, kad abu jie žuvo per gais-
rą, kuris šioje vietoje stovėjusia-
me name kilo vasario 26 dieną.
Rastos kūnų liekanos išvežtos
į M.Romerio universiteto Teis-
mo medicinos instituto Kauno
skyriaus Tanatologijos poskyrį
(morgą), kurio ekspertai turės
nustatyti tikslią vyro ir moters
mirties priežastį.
Gaisravietėje – žmonių kaulai
Mašinų vagys – nepilnamečiai
Meną galima kurti iš visko – šią
gerai žinomą tiesą savo pavyz-
džiu įrodo visuomenės pažangos
akcijos „Nereikia diržo!“ iniciaty-
va sukurti darbai. Nuo penktadie-
nio meną, sukurtą iš diržų, kaunie-
čiai galės išvysti Kauno paveikslų
galerijoje.
Pagrindinė visiems kūri-
niams naudota medžiaga – dir-
žai, kuriuos akcijai dovanojo
Lietuvos žmonės, šiuo simbo-
liniu veiksmu pritardami ra-
ginimui atsisakyti diržo, kaip
bausmės priemonės.
Beveik du mėnesius vyku-
si akcija apkeliavo 12 didžių-
jų Lietuvos miestų, tarp kurių
– ir Kaunas.
Mokyklose ir centrinėse
miestų aikštėse vyko rengi-
niai, kuriuose tėvai buvo kvie-
čiami auklėti atžalas nenau-
dojant smurto.
Skleisti projekto žinią ir at-
rinkti kūrybines idėjas padėjo
žymūs žmonės – Edita Milda-
žytė, Daiva Tamošiūnaitė-Bud-
rė, Rolandas Vilkončius, Alek-
sandras Pogrebnojus, Nerijus
Juška, Livija Gradauskienė, Vy-
tautas Rumšas, Karina Krysko,
Laura Imbrasienė ir kiti.
Akcijos rengėjams lietuviai
sunešė 3500 diržų. Iš jų meni-
ninkai pagamino įvairius me-
no kūrinius, taip parodydami,
kad diržas gali būti puiki meno,
o ne smurto priemonė.
Kauno paveikslų galerijo-
je atidaromoje parodoje kau-
niečiai galės pamatyti laipy-
nę, drugelį, sūpynes, labirin-
tą, sraigę, kilimą ar fotosieną
– visi šie kūriniai padaryti iš
diržų. Apžiūrėti šiuos neįpras-
tus dirbinius jau galėjo vilnie-
čiai. Pasibaigus parodai Kau-
ne ji keliaus ir į kitus Lietuvos
miestus, kad dar kartą pri-
mintų, jog auklėti vaikus ga-
lima be diržo.
Kauno paveikslų galerijo-
je (K.Donelaičio g. 16) paroda
veiks iki gegužės 9 dienos.
Iš surinktų diržų gimė meno kūriniai
miesto kultūra
RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ
r.mikalciute
@15min.lt
Vėliausiai
šildyti baigsi-
me mokyklas ir
darželius.
Sakė V.Gudėnas.
Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus V.Gudėno,
dalis Kaune įsikūrusių daugiabučių bendrijų šildymo sezo-
ną nusprendė baigti jau kovo pabaigoje. E.Ovčarenko nuotr.
www.kaunas.lt
2010 BALANDŽIO 7 D., TREČIADIENIS
4 / KAUNO PULSAS
Kauno miesto savivaldybės žinios
AKTUALIJ0S
Svarbi informacija:
Leidimų išdavimas 42 28 85
Nemokama Kauno m.
savivaldybės informacija
tel. 8 800 20 000.
Puslapį rengia miesto tarybos
sekretoriatas tel. 42 45 70
[email protected]
Adresas: Laisvės al. 96, LT-44251.
Interneto svetainės adresas
www.kaunas.lt
Kauno miesto meras Andrius Kup-
činskas su žmona Jurgita ir ki-
tais savivaldybės administraci-
jos atstovais lankėsi Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centre.
Dalis praėjusiais metais Kalėdinio
labdaros vakaro metu surinktų lėšų
buvo skirta būtent šiam centrui.
„Džiaugiamės, jog šiais metais
verslininkai buvo taip pat dosnūs ir
aukojo pinigus labdaros vakaro me-
tu. Nors mūsų parama ir kukli, tačiau smagu, kad
galime bent tiek prisidėti. Įsigyti klausos aparatai
neprigirdintiems padės lengviau integruotis į vi-
suomenę, bendrauti su klausą turinčiais žmonė-
mis“, – kalbėjo meras A.Kupčinskas.
Kauno kurčiųjų reabilitacijos centrui už 36,2
tūkst. Lt buvo nupirkta 14 klausos aparatų ir jų
priedų.
Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro vadovė Jū-
ratė Pugačiauskienė padėkojo savivaldybei už pa-
ramą, kuri labai reikalinga centrui. „Klausos apa-
ratai ypač reikalingi neprigirdintiems žmonėms,
jaunimui, kuris studijuoja“, – sakė vadovė.
„Klausos aparatas man leidžia
lengviau studijuoti, paskaitų metu
galiu suprasti, ką kalba dėstytojas,
išgirsti ir atsakyti, bendravimas daug
lengvesnis“, – sakė centro auklėtinis
Lukas Dabulskis.
Susitikime dalyvavo Kauno ben-
drijos „Likimas“ vadovė ir vaikai, ku-
riems taip pat buvo skirta Kalėdinio
labdaros vakaro metu surinkta para-
ma. Paaukoti pinigai skirti cukriniu dia-
betu sergančiųjų vaikų insulino pompų sensoriams
įsigyti. Už 17,5 tūkst. Lt buvo nupirktas gliukozės
monitorius sergantiems diabetu vaikams, įvairiausi
medikamentų rinkiniai, gliukozės jutikliai.
„Savivaldybė jau ne pirmus metus paremia mū-
sų bendriją. Už paramos lėšas pirkti insulino pom-
pų priedai iš valstybės biudžeto nekompensuoja-
mi, todėl bent mažytė parama sergantiems cukri-
niu diabetu yra be galo reikalinga. Insulino pompos
leidžia sergančiajam gyventi visavertį gyvenimą,
nes nereikia nuolat rūpintis, kaip ir kur susileisti
insuliną“, – dėkojo Kauno bendrijos „Likimas“ va-
dovė Laimutė Vitkauskienė.
Kurtiesiems ir sergantiems diabetu – parama
Užsk. Kauno miesto savivaldybės
administracija. Nr. 204129
Teismas informuoja
Kauno miesto apylinkės teis-
me, Laisvės al. 103, Kaunas, 102
salėje, 2010 m. balandžio 29 d.,
10 val. parengiamajame teismo
posėdyje bus nagrinėjama civili-
nė byla Nr. 2-6124-192/2010 pa-
gal ieškovo Kauno miesto savival-
dybės administracijos Vaiko teisių
apsaugos skyriaus patikslintą ieš-
kinį atsakovams Jurgitai Žilienei,
Artūrui Žiliui ir suinteresuotam as-
meniui Lilijanai Gudienei dėl neter-
minuoto tėvų valdžios apribojimo
ir nuolatinės globos nustatymo bei
globėjo skyrimo.
Atsakovams Jurgitai Žilienei,
gim. 1971-02-14, kurios paskuti-
nė žinoma gyvenamoji vieta Kau-
ne, Lygioji g. 22, ir Artūrui Žiliui,
gim. 1965-01-27, kurio paskuti-
nė žinoma gyvenamoji vieta, Kau-
ne, Rasytės g. 36-45, patikslintas
ieškinys įteikiamas ir apie paren-
giamojo bei teismo posėdžio vie-
tą, laiką pranešama viešo paskel-
bimo būdu.
Atsakovams Jurgitai Žilienei ir
Artūrui Žiliui per 14 dienų nepatei-
kus atsiliepimo į patikslintą ieškinį
ir neatvykus į teismo posėdį, teis-
mas turi teisę nagrinėti bylą pa-
rengiamojo posėdžio metu, atsa-
kovams nedalyvaujant, ir ieškovo
prašymu priimti sprendimą. Su ci-
vilinės bylos Nr. 2-6124-192/2010
medžiaga galima susipažinti 128
kab. teismo darbo laiku.
Nemokama teisinė
pagalba
Asmenys, deklaravę savo gy-
venamąją vietą Kaune, turi teisę
į nemokamą pirminę teisinę pa-
galbą. Nemokamas pirminės tei-
sinės pagalbos paslaugas kau-
niečiams pagal sutartį su Kauno
miesto savivaldybe teikia advo-
katės Zofija Andiuškevičiūtė, Vio-
leta Naujokienė ir Diana Degutie-
nė. Adresas: J.Gruodžio g. 16 ,11
kab. Tel. (8-37) 22 71 29. Darbo
laikas: I–V nuo 8 iki 16 val. (pietų
pertrauka nuo 12 iki 13 val.). As-
meniui, besikreipiančiam dėl ne-
mokamos pirminės teisinės pa-
galbos, reikalingi asmens tapa-
tybę patvirtinantys ir gyvenamąją
vietą įrodantys dokumentai. Teisi-
nės pagalbos trukmė – 1 valanda
(atskiru sprendimu gali būti pra-
tęsta). Asmuo tuo pačiu klausimu
gali kreiptis tik vieną kartą. Dau-
giau informacijos apie teisinę pa-
galbą galima rasti interneto sve-
tainėje: www.teisinepagalba.lt;
www.kaunas.lt
Kovo 31 dienos „Kauno dienos“
straipsnyje „Mokestis už šiukš-
les pagal buto plotą neteisė-
tas?“ keliama abejonė, ar Kau-
no miesto savivaldybės tarybos
sprendimas dėl mišrių atliekų
tarifo skaičiavimo pagal buto
plotą yra teisėtas.
Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas i šai škino,
kad skaičiavimas pagal būsto
plotą yra teisėtas, tačiau būti-
na sudaryti galimybes gyvento-
jams pasirinkti mokesčio skai-
čiavimo būdą.
Dar kartą informuojame, kad
Kauno miesto savivaldybės tary-
bos sprendime nustatyta, jog miš-
rių komunalinių atliekų susikau-
pimo norma gali būti nustatoma
pagal faktinį susikaupusių atlie-
kų kiekį. Taigi gyventojai gali kur-
ti bendrijas, sudaryti sutartis su
atliekų vežėjais, o mokestį namo
gyventojams dalinti savo nuožiū-
ra: pagal plotą, gyventojų skaičių
ar kitu pasirinktu būdu.
Kauno miesto savivaldybė jau
ne kartą ragino gyventojus akty-
viai kurti daugiabučių namų ben-
drijas ir patiems rūpintis savo
turto priežiūra. Primename, kad
Kauno mieste mokestis gyvento-
jams, gyvenantiems daugiabučiuo-
se namuose ir nepasirinkusiems
kitokio mokėjimo būdo, už mišrių
atliekų išvežimą už kvadratinį me-
trą naudingojo ploto bus 0,25 Lt.
Priėmus naują tvarką, mokestis
kai kuriems gyventojams netgi
sumažės. Pavyzdžiui, jei 4 as-
menys, gyvenantys 50 kv. m. bu-
te, mokėjo 22,5 Lt per mėnesį už
atliekų vežimą, tai dabar mokestis
sieks tik 12,50 Lt. Paskaičiuota,
kad trijų asmenų kauniečių šei-
mai, gyvenančiai 65 kv. m nau-
dingo ploto bute, mokestis šiek
tiek sumažėtų (nuo 16,68 Lt per
mėnesį iki 16,25 Lt).
Daugiabučių namų bendrijos,
kaip juridiniai asmenys, su UAB
„Kauno švara“ sudaro individu-
alias atliekų išvežimo sutartis,
kuriose numato konkrečias są-
lygas. Jei sutartis sudaryta pa-
gal faktą, t.y. pastatomas sutar-
tyje numatytos talpos konteine-
ris, suderinamas ištuštinimo daž-
nis ir pagal tai apskaičiuojamas
mokestis už paslaugą, bendrijai
išrašoma sąskaita, o bendrijos
nariai tą sumą pasidalina pagal
susitarimą. Jei bendrija sudariu-
si sutartį, kur mokėjimas numa-
tytas pagal registruotų gyvento-
jų skaičių, tada mokestis skai-
čiuojamas įvertinant susikaupimo
normą ir galios nauja skaičiavi-
mo tvarka, tačiau tai yra bendri-
jos ir UAB „Kauno švara“ susita-
rimo reikalas.
Daugiabučių namų bendrijos,
norinčios koreguoti sutartis dėl
atliekų išvežimo, gali kreiptis į
UAB „Kauno švara“ tel.: 490727,
314191. Individualių namų savi-
ninkams komunalinių atliekų iš-
vežimo tvarka nesikeičia ir ga-
lioja ankstesnės sutartys su UAB
„Kauno švara“.
TRUMPAI
INFO
Kauno miesto savivaldybės
administracijos Vilijampolės se-
niūnija įspėja, kad prekybos kios-
kai, esantys prie Raudondvario pl.
72 ir Demokratų 34 namų, yra se-
niai nenaudojami, apleisti ir gadi-
na Kauno miesto estetinį vaizdą.
Prašome kioskų savininkus nu-
kelti prekybos kioskus į tinkamą
saugojimo vietą.
Kauno miesto savivaldybės
administracija įspėja, kad nenu-
kėlus prekybos kioskų, jie bus li-
kviduojami, o griovimo darbų iš-
laidos išieškotos įstatymo nusta-
tyta tvarka.
Mokesčio skaičiavimo būdą daugiabučių
namų bendrijos gali pasirinkti pačios
Įspėja kioskų savininkus
Gyventojai, nenorintys už
šiukšlių išvežimą mokėti pa-
gal naująją tvarką, turi bur-
tis į bendrijas ir sudaryti su-
tartis su atliekų vežėjais.
„15min“ archyvo nuotr.
Kauno miesto savivaldybės me-
ras Andrius Kupčinskas inicijuo-
ja peticiją, kuria raginama pa-
keisti lėšų miestų gatvėms pri-
žiūrėti skirstymo tvarką.
„Dabar įstatymuose numaty-
ta tik 20 proc. kelių priežiūros lė-
šų skirti vietinėms miestų, rajonų
gatvėms tiesti ir remontuoti. Toks
lėšų paskirstymas yra diskrimi-
nuojantis ir pažeidžiantis vairuo-
tojų teisėtus lūkesčius, kadangi
„liūto" dalis, t.y. 80 proc. akcizo
mokesčių, „nusėda“ autostradose
ir nacionalinės reikšmės keliuo-
se, o miestų gatvėms tvarkyti lie-
ka trupiniai! Šiuo metu Lietuvoje
vietinės reikšmės keliai (gatvės)
iš viso sudaro apie 60 000 km,
o tai yra beveik tris kartus daugiau
negu valstybinės reikšmės kelių
ilgis“, – sakė A.Kupčinskas.
Dėl šių priežasčių inicijuoja-
mas Lietuvos Respublikos kelių
priežiūros ir plėtros finansavi-
mo įstatymo pakeitimas, kad 60
proc. (vietoj šiuo metu nustatytų
20 proc.) gatvių priežiūrai skirtų
lėšų turi būti panaudota vietinės
reikšmės keliams (gatvėms) ties-
ti ir remontuoti.
Peticiją internete galima
pasirašyti šiuo adresu:
www.peticijos.lt/visos/3267.
Perspėjimas: Bešeimininkiai statiniai taps
valstybės arba savivaldybės nuosavybe
1. Kauno miesto savivaldybė kreipsis į teismą
dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių sa-
vininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuo-
savybėn. Šiuo atveju garažas, paskirtis – kita,
esantis prie Jonavos g. 162, 44135, Kaune.
Asmenis, turinčius teisių į šį statinį, prašome iki
2010 m. liepos 12 d. kreiptis į Kauno miesto savival-
dybės administracijos Turto valdymo departamen-
to Turto skyrių ir pateikti dokumentus, liudijančius
nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime
minimą statinį adresu: J.Gruodžio g. 9, LT-44293,
Kaunas, III a. 302 kab.
2. Kauno miesto savivaldybė kreipsis į teismą
dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių sa-
vininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosa-
vybėn. Šiuo atveju metalinis garažas, paskirtis
– kita, esantis Sodų g. 42, 45262, Kaune.
Asmenis, turinčius teisių į šį statinį, prašome iki
2010 m. liepos 7 d. kreiptis į Kauno miesto savival-
dybės administracijos Turto valdymo departamen-
to Turto skyrių ir pateikti dokumentus, liudijančius
nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime
minimą statinį adresu: J.Gruodžio g. 9, LT-44293,
Kaunas, III a. 302 kab.
Balandžio mėnesį talkų metu surinktas stam-
biagabarites atliekas (baldus, buitinę techni-
ką, padangas) Kauno miesto savivaldybė la-
bai prašo vežti į stambiagabaričių atliekų su-
rinkimo aikšteles, kuriose atliekos priimamos
nemokamai.
Aikšteles rasite: Ašigalio g. 20. II-V 9 - 18, VI 9 -
15. Julijanavos g. 1A. II-V 9 - 18, VI 9 - 15. Nema-
jūnų g. 15B. II-V 10 - 19, VI 9 - 16. Pietų pertrau-
ka nuo 13 iki 14 val.
Pateikus automobilio techninį pasą, iš gyventojų
nemokamai priimamos penkios lengvojo automobilio
padangos. Medžių šakos, lapai nemokamai priima-
ma Nemajūnų g. 15A. II-V 8-17. Rūšiuotos antrinės
atliekos (stiklas, plastikas, kartonas) nemokamai pri-
imami Ašigalio g. 20. II-V 9 - 18, VI 9 – 15.
Didesnį antrinių atliekų kiekį superka UAB „Kau-
no švara". Tel. pasiteirauti: dėl atliekų priėmimo 8 37
386949, mob. tel. 8 656 97410. Dėl sunkvežimių ir
krovimo įrangos nuomos – 8 37 490707.
WWW. KAUNAS. LT
Nemokamai priimamos stambiagabaritės atliekos
Kauno miesto savivaldybė pri-
mena, kad savivaldybėje vei-
kia nemokama 800-oji infor-
mavimo linija.
Per praėjusius metus šios li-
nijos paslaugomis pasinaudojo
12592 interesantai. Iš TEO fik-
suoto tinklo skambino 2888 gy-
ventojai, 9704 – iš mobiliųjų te-
lefonų. Kaunieči ams užtenka
surinkti telefono numerį 8-800-
20000 ir skambučiai iš karto nu-
kreipiami į automatinį aptarna-
vimo centrą. Jo darbuotojai gy-
ventojus sujungia su tuo savi-
valdybės skyriaus darbuotoju,
kuris gali suteikti reikalingą in-
formaciją būsto, miesto tvarky-
mo ir ūkio, statybos, architektū-
ros ir žemės nuomos, licencijų ir
paslaugų, civilinės metrikacijos,
transporto ar kitais klausimais.
Ši paslauga teikiama nemokamai
kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki
17 valandos.
Savivaldybė kviečia Kauno
miesto gyventojus taupyti savo
laiką ir pinigus, skambinti tele-
fonu 8-800-20000 ir gauti rei-
kalingą informaciją.
Gyventojams – nemokama
informavimo linija
Miesto gatvių tvarkymui
privaloma skirti daugiau lėšų
2010 BALANDŽIO 7 D., TREČIADIENIS
Atkelta iš 1 psl.
„Daržovių ir vaisių kokybė
priklauso nuo daugybės fakto-
rių: šalies, kurioje jie išauginti,
derliaus ypatumų, rūšies, kli-
mato, transportavimo sąlygų
ir pan. Tarkime, jei šalta žiema,
bendra vaisių ir daržovių koky-
bė būna šiek tiek prastesnė. Ta-
čiau bendrai vertinant, kokybė
pastaruoju metu tikrai nėra su-
prastėjusi“, – tvirtino UAB „Ma-
xima LT“ atstovė ryšiams su vi-
suomene Renata Saulytė.
Esą neretai pirkėjai neko-
kybiškomis palaiko daržoves
ar vaisius dėl kitokių nei įpras-
ta savybių: „Tarkime, ar man-
darinai lengvai, ar sunkiai lu-
pasi priklauso ne nuo jų koky-
bės, bet nuo vaisių rūšies.
IKI atstovas ryšiams su vi-
suomene Valdas Lopeta pridė-
jo, kad vaisių savybės gali pri-
klausyti nuo vaisiaus rūšies bei
sezono: „Pavyzdžiui, mandari-
nų skonis šiuo metu yra kitoks,
negu prieš Kalėdas, tačiau jų ko-
kybė dėl to nenukenčia.“
Vežami neprinokę
Pasak gydytojos dietologės
Aušros Jauniškytės, vaisių saldu-
mą lemia jų sunokimo laipsnis
nuskynimo laikotarpiu: „Pavyz-
džiui, tam, kad vaisius iš tolimų
šalių – Pietų Amerikos, Tolimųjų
Rytų šalių, Afrikos ir taip toliau
– atgabentų į mūsų šalį sveikus,
jie neretai yra surenkami prieš
jiems sunokstant.“
Tuo tarpu vaisius ir daržo-
ves importuojančios bendrovės
„Vilniaus augma“ direktorius Vy-
gandas Panumis tikino, jog Lie-
tuvoje valgomi tos pačios koky-
bės vaisiai kaip kitose toje pačio-
je geografinėje zonoje esančiose
šalyse. Esą į visas tolimesnes ke-
liones tie patys vaisiai išvažiuo-
ja dar neprinokę, o, tarkime, ba-
nanai privalo būti transportuo-
jami visiškai žali.
„Pagal prekybos standartus,
vaisiai privalo būti prinokę, bet
jie turi būti tiek subrendę ir pri-
nokę, kad nenukentėtų vežant,
tvarkant ir į prekybos vietą būtų
pristatyti tinkamos būklės. To-
dėl pasitaiko atvejų, kad preky-
boje būna ne visai prinokusių
vaisių“, – aiškino VMVT atsto-
vas F.Komarovskis.
Pasak specialisto, vaisių,
daržovių skonis, cukringumas,
sultingumas priklauso nuo jų
auginimo vietos. „Pavyzdžiui,
vaisiai iš Pietų Afrikos, Izraelio
ir kitų šalių yra saldesni ir ska-
nesni nei atvežti iš Italijos, Mol-
dovos ar kitų šalių. Tai pat vai-
siai yra skirtingų veislių ir rūšių,
kurie vieni nuo kitų labai skiria-
si savo skoniu“, – pastebėjo spe-
cialistas. Taip pat jis akcentavo,
kad krenta ilgai saugyklose lai-
komų vaisių ir daržovių koky-
bė, jos vysta, praranda būdin-
gas skonio savybes.
Per daug dėmesio
išvaizdai
UAB „Rimi Lietuva“ atsto-
vė ryšiams su visuomene Jo-
vita Bagdonaitė priminė seną
tiesą: kokybiški produktai pa-
prastai kainuoja šiek tiek dau-
giau: „Renkantis reiktų atkreip-
ti dėmesį į pirma klase pažymė-
tus vaisius ir daržoves, taip pat
išvaizdą.“
Nemažą dalį parduodamų
vaisių ir daržovių Lietuvoje su-
daro būtent II rūšies – žemiau-
sios klasės – vaisiai ir daržovės.
Dar rečiau galima aptikti aukš-
čiausios – ekstra – klasės auga-
linės kilmės produktų.
„Maxima LT“ prekybos cent-
re, priklausomai nuo laikotar-
pio, II klasės vaisiai ir daržovės
sudaro apie 50–60 proc. „Reika-
lavimai I klasės vaisiams ir dar-
žovėms Lietuvoje itin griežti, to-
dėl neretai net jei į mūsų sandė-
lius atkeliauja I klasės vaisiai ar
daržovės, juos parduodame kaip
II klasės vien todėl, kad nenusi-
žengtume reikalavimams, o vai-
sių ar daržovių kainos bei koky-
bės santykis būtų optimalus“, –
pastebėjo R.Saulytė.
„Tarkime, jeigu pirkėjas sa-
vitarnoje renkasi jam labiausiai
patinkantį vaisių, net nenorė-
damas gali jį šiek tiek įspausti,
o tuomet vaisius jau nebeatitiks
I klasės standartų reikalavimų,
todėl vaisius iš karto taps antros
klasės“, – sakė V.Lopeta.
Tiekėjų atstovas V.Panumis
pabrėžė, jog parduotuvėse būna
ir aukštos klasės vaisių bei dar-
žovių, tačiau dėl savo pasirinki-
mo kalti ir patys pirkėjai.
„Lietuviai perka akimis – jie
labiausiai vertina vaisiaus ar dar-
žovės išvaizdą. Todėl ir perkami
avokadai – kieti kaip akmenys,
bananai – žali kaip medis. Itali-
joje svarbu, kad pomidoras būtų
prisirpęs, skanus, o ne jo forma“,
– kalbėjo pašnekovas. V.Panumis
svarstė, jog padaryta klaidų for-
muojant pirkėjų įgūdžius. Gal-
būt trūksta ir informacijos pre-
kybos vietose, kur prekės būtų
aprašytos plačiau.
VMVT duomenimis, pasta-
ruoju metu Lietuvoje parduo-
damų vaisių ir daržovių koky-
biniai rodikliai gerėja. Kasmet
nustatoma mažiau jų kokybės
pažeidimų: 2006 metais neko-
kybiškas buvo kas šeštas pati-
krintas produktas, pernai – tik
kas devintas.
TEMA /
www.15min.lt/aktualijos
5
Kokybės pažeidimų kasmet mažėja
15
10
5
0
2006 2007 2008 2009
Šaltinis: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
16,2 % 13% 11,6 % 11,5 %
Vaisių ir daržovių skonio paslaptys
GEDIMINAS
CIBULSKIS
g.cibulskis
@15min.lt
Į Lietuvos rinką įvežami vai-
siai ir daržovės iš 52 pasaulio
valstybių. J.Kalinsko nuotr.
CINAMON
„Kaipprisijaukinti slibiną“ (LT) 10:45
12:45 14:45 16:45 18:45 20:45
„Prisiminkmane“ 11:45 14:00 16:15
18:30 21:00
„Cocoprieš Chanel“ 11:00 20:00
„Fobos: Baimės klubas“ 16:0022:15
„Pasodinsiusavoeks“ 15:00 17:15
19:30 21:45
„KartąRomoje“ 11:15 13:00 18:00
„AlisaStebuklųšalyje“ (dubl. liet.)
12:00 14:15 16:30 19:00
„Kuždesiųsala“13:15 21:15
FORUM CINEMAS
„Kaipprisijaukinti slibiną“ (LT) 3D
10:10 13:00 15:45 18:30 21:15
„Kaipprisijaukinti slibiną“ (dubl.
liet.) 10:45 13:15 15:30
„Prisiminkmane“ 11:00 13:45 16:15
18:45 21:30
„Tamsos pakraštys“ 12:30 15:00
17:30 20:15
„Naktinis pasimatymas“ 22:00*
„Žalioji zona“ 11:45 14:15 16:45 19:15
22:00
„Pasodinsiusavoeks“ 13:30 16:00
18:15 21:00
„Alisastebuklųšalyje“ (LT) 12:15
14:30
„KartąRomoje“ 17:45 19:45
„Įsikūnijimas“ 21:45**
„Princesėir Varlius“ (LT) 11:15
Festivalis„ Kinopavasaris“ vyks
balandžio2–8 d.
*Seansas vyks balandžio7dieną
**Seansas nevyks balandžio7dieną
kinas Geležies stoka –
pavojus smegenims
Praktiškai kiekviena moteris,
negaunanti pakankamai ge-
ležies komponentų, anksčiau
ar vėliau susiduria su užslėp-
ta ar akivaizdžia anemija (ma-
žakraujyste).
JAV mokslininkai yra nusta-
tę, kad netgi nedidelis gele-
žies trūkumas organizme gali
pabloginti moters mąstymą,
sutrikdyti atmintį. Žmonių, ku-
riems pradeda trūkti geležies,
yra 2 - 3 kartus daugiau nei
sergančių išryškėjusia anemi-
ja (mažakraujyste).
Tačiau Lietuvoje šeimos gydy-
tojų galimybes laiku pastebėti
grėsmingai artėjančią anemiją
apriboja jos ištyrimui skiriamas
finansavimas. Deja, pirminiame
lygyje valstybės kompensuo-
jamas bendrojo kraujo tyrimas
laiku neparodo pradėjusių sekti
paciento geležies atsargų. Tai
atskleidžia tik feritino (geležies
atsargų) tyrimas.
Situaciją žmonėms gali palen-
gvinti sveikatos profilaktikos ak-
cija „Nusimesk anemijos kilpą!“,
kurią šiuo metu organizuoja
Medicina practica laboratorija.
Iki balandžio pabaigos vyks-
tančios akcijos metu bendrasis
kraujo, geležies kiekio ir feriti-
no tyrimai atliekami su didele
nuolaida nuo SAM nustatytos
kainos.
Anemija susergama, kai
kraujyje sumažėjus eritrocitų ir
hemoglobino organizmas nebe-
gauna pakankamai deguonies.
Daugiausia sergama geležies
stokos anemija, kuri ypač iš-
ryškėja pavasarį. Jei mažakrau-
jystė laiku neišgydoma, ji lemia
daugelio gyvybiškai svarbių or-
ganų darbą.
Net ir nedaug sumažėjus gele-
žies atsargų pradeda silpti imu-
ninė sistema, apima nuovargis,
mieguistumas, dirglumas, ma-
žėja fizinės jėgos ir ištvermė,
gali sutrikti skydliaukės veikla.
Netgi skrandžio vėžys siejamas
ir su geležies stokos anemija.
Anemija dažniausiai vargina
moteris ir merginas, nes jos
mėnesinių ciklo metu, po gim-
dymų praranda daug kraujo.
Bet į rizikos grupę patenka ir
vaikai, vegetarai, aktyviai spor-
tuojantys, pagyvenę žmonės.
Atvykite išsitirti geležį, feri-
tiną ir bendrą kraujo tyrimą su
nuolaida „ Medicina practica“
laboratorijoje Baltų pr. 7 (Ši-
lainių poliklinikoje, 330 kab.).
Tel. (8 37) 23 46 46. Tyrimus
rekomenduojama atlikti ne-
valgius. Iš anksto registruotis
nereikia. Interneto svetainė:
www.medicinapractica.lt
Užsk. UAB „Medicina practica laboratorija“, Nr. 215535
2010 BALANDŽIO 7 D., TREČIADIENIS
6
Teisingumo ministras Remigi-
jus Šimašius atleido ne kartą prie
vairo neblaivų pagautą notarą Er-
nestą Aleksonį.
Teisingumo ministerija va-
kar pranešė, kad E.Aleksonis
notaro pareigų nebegalės ei-
ti nuo balandžio 9 dienos. Iki
tol jis privalės perduoti archy-
vinius dokumentus Notarų
rūmams.
Notarui buvo iškelta ne vie-
na drausminė byla už vairavimą
išgėrus bei būnant neadekva-
čios patologinės būsenos darbe,
tačiau jis visus sprendimus at-
leisti jį iš užimamų pareigų bu-
vo apskundęs teismui.
Ministras atleido notarą
įsigaliojus Vilniaus apygardos
teismo sprendimui, kuriuo nu-
spręsta netenkinti E.Aleksonio
skundo.
Nuo šiol E.Aleksonis pen-
kerius metus negalės eiti nota-
ro pareigų bei dirbti kito dar-
bo, kuriam atlikti keliami ne-
priekaištingos reputacijos rei-
kalavimai.
Ministras atleido skandalingąjį notarą
Lietuvoje yra 150–200 tūkst. as-
menų, kurie nėra įtraukti į Priva-
lomojo sveikatos draudimo (PSD)
sistemą. Tai vakar po Vyriausy-
bės pasitarimo pranešė premje-
ras Andrius Kubilius.
Anot premjero, tai yra di-
delė valstybės problema, ku-
rią reikia spręsti. „Turim ga-
rantuoti, kad maksimalus
Lietuvos žmonių skaičius bū-
tų įtrauktas į sveikatos drau-
dimo sistemą – arba valstybė
juos apdraustų, arba jie patys
būtų paskatinti pasirūpinti
savo sveikatos draudimu“, –
aiškino premjeras.
A.Kubiliaus teigimu, spe-
ciali darbo grupė spręs, ką da-
ryti su tais asmenimis, kurie
dėl vienokių ar kitokių prie-
žasčių nemokėjo PSD įmokų
ir liko skolingi valstybei. Dar-
bo grupės išvados turėtų pa-
aiškėti po savaitės.
Sveikatos apsaugos mi-
nistras Raimundas Šukys lei-
do suprasti, kad žmonės, ku-
rie už praėjusius metus liko
skolingi PSD įmokas, nebus
atleisti nuo šios prievo-
lės. „Poziciją dėl mokes-
čių galima nusakyti
aiškiai: ji tokia, ko-
kia įtvirtinta pa-
gal įstatymus.
Įstatymai ga-
lioja, jie ne-
pakeisti“,
– aiški-
no R.Šukys.
Vi s dėl to,
j o t ei gi mu,
emi g r a n-
tams ne-
r ei kės
m o -
kė-
t i
mo -
kesči ų
tuo atve-
ju, jeigu jie
yra išvykę į ES
šalį,
t e n
d i r b a
legal i ai,
yra draus-
t i svei katos
draudimu ir tai
įrodys, o dėl to,
kaip spręsti visus
kitus atvejus, reikės
sulaukti darbo gupės
išvadų.
Kaip „15min“ prane-
šė anksčiau, pradėję dek-
laruoti pajamas dalis gyven-
tojų pastebėjo, kad liko sko-
lingi PSD įmokas. 72 litus už
PSD kiekvieną mėnesį turėtų
sumokėti tie šalies gyvento-
jai, kurie buvo bedarbiai, bet
nesiregistravo darbo biržoje,
bei emigrantai, nedeklaravę
savo išvykimo į užsienį.
Ištikus ne-
laimei jie susi-
durtų su proble-
ma gauti tam
tikras pas-
laugas.
Sakė
A.Kubilius.
Prezidentė Dalia Grybauskai-
tė nevyksta į susitikimą su JAV
prezidentu Baracku Obama, nes
jis ketina dalyvauti premjerų, o
ne prezidentų darbo vakarienė-
je. Todėl Lietuvai šiame susiti-
kime atstovaus premjeras And-
rius Kubilius.
Taip šalies vadovės atsto-
vas spaudai Linas Balsys aiški-
no, kodėl D.Grybauskaitė vie-
nintelė iš keturių kviestų prezi-
dentų neatvyks į Prahą.
„Dauguma ten dalyvaujan-
čių regiono lyderių yra prem-
jerai – iš tų 11-os aštuoni yra
premjerai. Visiškai natūra-
lu, kad ir iš Lietuvos važiuoja
premjeras, kuris Lietuvoje yra
vieną rimčiausių politinių pos-
tų užimantis valstybės politi-
kas“, – vakar žurnalistams tei-
gė L.Balsys.
Į balandžio 8 dieną vyk-
siantį susitikimą su B.Obama
buvo pakviesti Čekijos, Len-
kijos, Slovakijos, Bulgarijos,
Kroatijos, Vengrijos bei Slovė-
nijos ministrai pirmininkai. Į
Prahą taip pat ketina atvykti
Lenkijos, Estijos ir Rumunijos
prezidentai.
„Lietuvoje gautas kvieti-
mas traktuojamas kaip Lietu-
vai gautas kvietimas, todėl pa-
gal užsienio politikos vykdymo
pobūdį ir konstitucinę sąran-
gą premjeras visiškai gali ats-
tovauti Lietuvai šiame susiti-
kime“, – paklaustas, kodėl Lie-
tuvos prezidentė atsisakė vykti
į susitikimą su B.Obama, sakė
L.Balsys.
Prezidentės atstovas pabrė-
žė, kad užsienio politiką Lietu-
voje prezidentė įgyvendina su
Vyriausybe, todėl A.Kubiliaus
delegavimas atstovauti pre-
zidentei ir Lietuvai minėta-
me susitikime yra „visiš-
kai natūralus, norma-
lus ir spekuliacijos bei
kalbos, sklindančios
pastaruoju metu,
neturi jokio pa-
mato“.
A . Ku -
bilius va-
kar žur-
nalis-
tams savo sprendimą vykti
į susitikimą su B.Obama
komentavo taip: „Tu-
riu JAV prezidento
kvietimą, todėl ir
važiuoju. Iš pra-
džių, kaip su-
prantu,buvo
kviečiama
pr ez i -
den-
tė. Dėl
įvai rių
priežasčių
jipasiūlė,kad
būtų kviečia-
mas ministras
pirmininkas.“
Užsienio reika-
lų ministras Audro-
nius Ažubalis teigė, kad
sprendimas siųsti premjerą
buvo priimtas „apsvarsčius
Res-
publi-
kos va-
dovybei“.
„Prezi-
dent ė buvo
kviesta, po kon-
sultacijų buvo nu-
tarta, kad turėtų vyk-
ti premjeras. JAV bu-
vo apie tai informuotos
ir išsiuntė kvietimą mū-
sų premjerui. Tai – normali
procedūra“, – teigė jis.
B.Obama vakarieniaus su
premjerais JAV ambasados
rezidencijoje Prahoje tą pa-
čią dieną, kai Čekijos sostinė-
je su Rusijos prezidentu Dmit-
rijumi Medvedevu ketina pa-
sirašyti susitarimą dėl strate-
ginės puolamosios ginkluotės
mažinimo.
Pagal naująją sutartį abi
pusės sumažins kovinių galvu-
čių kiekį beveik trečdaliu – iki
1 550 vienetų, o jų nešėjų skai-
čių – iki 700. JAV turi apie 2 200
branduolinių kovinių galvučių,
o Rusija apie 3 000.
www.15min.lt/aktualijos
/ AKTUALIJOS
Surado pasiteisinimą
LINA BALSYTĖ
LAURA GABRILAVIČIŪTĖ
[email protected]
Dirbame, kad liktume
gyvi ar kad gyventume?
Finansinių sunkumų priversti atidžiau žvilgtelėti į savo pinigi-
nes, galime pastebėti įdomių dalykų. Naujausiais Statistikos de-
partamento duomenimis, vidutinės disponuojamos pajamos
vienam Lietuvos namų ūkio nariui 2008 m. sudarė 986,8 Lt per
mėnesį. Dalis šios sumos teko įvairių finansinių įsipareigoji-
mų padengimui (įsiskolinęs yra kas šeštas Lietuvos namų ūkis
– ir tai be būsto paskolų) arba taupymui, o vartojimui vidutinis
namų ūkio narys kas mėnesį išleidžia beveik 794 Lt.
Atrasti kelius, kuriais nukeliauja šie pinigai, nėra sunku. Prieš
15 metų maistui ir nealkoholiniams gėrimams tekdavo beveik
6 iš 10 vidutinio Lietuvos namų ūkio turimų litų. Šiandien pra-
valgome ir išgeriame santykinai mažiau (maistui ir nealkoho-
liniams gėrimams Lietuvoje 2008 m. buvo skiriama kiek dau-
giau nei trečdalis visų namų ūkių išlaidų), tačiau daugiau mo-
kame už būsto išlaikymą, drabužius ir avalynę, brangiau atsi-
eina transportas, daugiau skiriame poilsiui ir kultūrai, šiek tiek
labiau rūpinamės ir sveikata.
„Swedbank“ Asmeninių finansų instituto skaičiavimais, lietu-
viai maistui per dieną 2008 m. dirbo 1 val. 41 min., tuo tarpu
danai – 34 min., o airiai – vos 29 min. Reikia pasakyti, kad pa-
mažu šias šalis vejamės: 2004 m., kai danai ir airiai, kad užsi-
dirbtų maistui, per dieną dirbo panašiai tiek, kiek ir dabar, lie-
tuviai tam turėjo skirti net 2 val. 20 min. Bėda tik ta, kad su-
mažėjusio išlaidų maistui santykio nuo visų pajamų priežas-
tis buvo ne geresni pajamų skirstymo įgūdžiai, bet ekonomi-
nės situacijos pasikeitimai. Vidutinės disponuojamosios paja-
mos per pastaruosius metus didėjo sparčiau nei infliacija, da-
rėmės turtingesni, tad natūralu, jog maistui ir kitiems svarbiau-
siems poreikiams patenkinti skiriama procentinė pajamų dalis
mažėjo, bet ne taip, kaip galėjo. Pajamų prieaugį paskirstyda-
vome toms pačioms reikmėms, įsigydami brangesnes prekes
ar paslaugas, bet neieškodavome efektyvesnių būdų leisti pini-
gus. Tačiau ekonomikos krizė parodė asmeninių finansų val-
dymo trūkumus, kurie atsiskleidė koks ribotas gebėjimas prisi-
taikyti prie pokyčių.
Pernai „UBS AG“ atlikus įvairių pasaulio miestų gyventojų per-
kamosios galios palyginimą, paaiškėjo, kad, tiriamo prekių ir
paslaugų krepšelio kaina ES priklausančių Rytų Europos ša-
lių miestuose buvo 35 proc. mažesnė nei didžiuosiuose. Kal-
bant apie maistą – toks pats maisto produktų krepšelis Vilniuje
yra kone dukart pigesnis nei Dubline ar Kopenhagoje, kurie ri-
kiuojasi netoli brangiausių pasaulio miestų. Tačiau danai kas-
dieniškam kepalui duonos dirba 11 min., airiai – vos 9 minu-
tes, o lietuviams toks pirkinys, „UBS AG“ duomenimis, atsieina
be kelių minučių pusvalandį per dieną. Taigi, nors už viską mo-
kame mažiau, tam, kad patenkintume gyvybiškai svarbiausius
savo poreikius, privalome dirbti daug daugiau.
analitikė komentuoja
ODETA
BLOŽIENĖ
„Swedbank“ Asmeninių
fnansų instituto vadovė
Visą komentarą skaitykite – www.15min.lt
Parūpo neapsidraudusieji
LAURA
GABRILAVIČIŪTĖ
l.gabrilaviciute
@15min.lt
PSD įmokų nemokantiems žmonėms, anot A.Kubiliaus, gali kilti proble-
mų kreipiantis dėl paslaugų ligoninėse ar poliklinikose. „15min“ nuotr.
A.Ažubalio teigimu, jeigu JAV tokiame Lietuvos spren-
dime būtų įžvelgusios nepagarbą ar įžeidimą, A.Kubi-
lius tiesiog nebūtų gavęs kvietimo. J.Kalinsko nuotr.
2010 BALANDŽIO 7 D., TREČIADIENIS
7
www.15min.lt/aktualijos
AKTUALIJOS /
Rusijos tyrėjams pavyko
nustatyti dviejų mirtininkių,
kovo pabaigoje surengusių
sprogdinimus Maskvos met-
ro, tapatybes.
Pranešama, kad Lubiankos
stotyje susisprogdino 28 metų
Mariam Rasulovna Šaripova iš
neramios Dagestano respubli-
kos. Ji buvo vieno kovotojų ly-
derio Magomedalio Vagapo-
vo žmona.
Teroro aktą Kultūros parko
stotyje įvykdė 18 metų Džanet
Abdurachmanova. Operatyvi-
nėse suvestinėse ji buvo mini-
ma kaip vadinamojo Dagestano
emyro Umalato Magomedovo
žmona. Jis buvo nukautas per-
nai gruodžio 31 dieną.
Per sprogimus dviejose
Maskvos metro stotyse kovo 29
dieną 40 žmonių žuvo, dar 143
keleiviai buvo sužeisti.
JAVVakarųVirdžinijosvalstijojeang-
liųkasyklojepirmadienį nugriaudė-
jus sprogimui žuvo 25 darbininkai,
dar keli buvo įkalinti po žeme.
Nelaimėįvykošachtoje,esan-
čioje 50 kilometrų nuo Čarlsto-
no miesto. Manoma, jog spro-
gimas įvyko dėl nepakankamo
vėdinimo, susikaupus meta-
no dujoms. Per jį sugriuvo da-
lis konstrukcijų, tai apsunkino
gelbėjimo darbus. Šios šachtos
vadovybė anksčiau ne kartą bu-
vo įspėta dėl darbo saugos pa-
žeidimų, visų pirma, nepakan-
kamo vėdinimo.
Tai skaudžiausia nelai-
mė JAV anglių kasyklose nuo
1984 metų.
Didžiosios Britanijos premjeras
Gordonas Brownas (nuotr.) vakar
paskelbė, kad visuotiniai rinkimai
įvyks gegužės 6 dieną. Taip buvo
duotas startas mėnesį truksian-
čiai rinkimų kampanijai.
Šiuose rinkimuose grumsis
dvi apylygės politinės jėgos – lei-
boristai ir konservatoriai.
Po susitikimo su karaliene
Elizabeth II paskelbęs rinkimų
datą, G.Brownas pasinaudo-
jo galimybe ir pasireklamuo-
ti. „Didžioji Britanija yra ke-
lyje į atsigavimą ir jokie mū-
sų veiksmai neturėtų sukelti
tam pavojaus. Priimkite tei-
singus sprendimus, kaip mes
darėme pastaruosius pusant-
rų metų, kai prasidėjo pasau-
linė recesija, ir mažės nedar-
bas, didės gerovė, kils gyveni-
mo lygis“, – balsuoti už leibo-
ristus ragino G.Brownas.
Tačiau Konservatorių par-
tijos lyderis, 43 metų Davidas
Cameronas, nežymiai pir-
maujantis viešosios nuomo-
nės apklausose, lengvai pasi-
duoti neketina. Kalbėdamas
Londone, D.Cameronas sa-
kė ketinantis keliauti po ša-
lį ir kalbėti su žmonėmis apie
jų problemas. „Nauja pradžia
– štai, ką aš siūlau“, – pabrėžė
D.Cameronas.
Leiboristai yra valdžio-
je nuo 1997 metų, kai vado-
vaujami Tony Blairo iškovo-
jo triuškinamą pergalę rinki-
muose. 2007 metais T.Blairą
premjero poste pakeitė 59 me-
tų G.Brownas.
Internete pasirodė nutekintas vaiz-
do įrašas, kuriame užfksuota, kaip
iš JAV sraigtasparnių 2007 metų lie-
pos 12 dieną buvo apšaudyta gru-
pė žmonių, tarp jų ir du agentūros
„Reuters“ žurnalistai.
17 min. trukmės įrašas pa-
vadinimu „Civilių žudynės“
buvo paviešintas pirmadie-
nį svetainėje WikiLeaks.org,
skelbiančioje įvairius įslap-
tintus, tačiau šaltinių nute-
kintus duomenis. Įrašas da-
rytas iš JAV sraigtasparnio per
reidą virš vieno iš Bagdado ra-
jonų. Amerikiečiai, pastebėję
grupę jiems įtarimą sukėlusių
žmonių ir palaikę juos kovoto-
jais, atidengė ugnį.
Per apšaudymą beveik vi-
si iš ant žemės buvusių žmo-
nių žuvo. Vėliau į įvykio vie-
tą atvyko mikroautobusas. Jo
keleiviai pamėgino suteikti pa-
galbą išgyvenusiems ataką, ta-
čiau iš sraigtasparnio vėl buvo
atidengta ugnis ir visi žmonės
iššaudyti.
Vėliau paaiškėjo, kad du
iš žuvusiųjų – 22 metų foto-
grafas Namiras Noor-Eldee-
nas bei jo 40-metis vairuoto-
jas Saeedas Chmaghas – dir-
bo naujienų agentūroje „Reu-
ters“ ir neturėjo nieko bendra
su kovotojais. Incidentas sukė-
lė didžiulį ažiotažą žiniasklai-
doje, o JAV kariuomenė sulau-
kė griežtos žurnalistų bend-
ruomenės kritikos. JAV armi-
ja savo poziciją žada paskelbti
artimiausiu metu.
Valstybės kontrolierės pareigos
yra didelė atsakomybė ir iššūkis, –
neabejoja kandidatė į Valstybės
kontrolės (VK) vadovės postą Gied-
rė Švedienė.
Vakar prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasirašė dekre-
tą, kuriuo teikia Seimui skir-
ti G.Švedienę į valstybės kon-
trolierės pareigas.
Po susitikimo su prezidente
kandidatė teigė įsipareigojanti
dėti visas pastangas, kad VK re-
komendacijos būtų įgyvendina-
mos kuo efektyviau. „Ačiū pre-
zidentei už pasitikėjimą. Man
tai didelė atsakomybė ir dide-
lis iššūkis. Gerai suprantu šios
institucijos svarbą valstybėje.
Dėsiu visas pastangas, kad vals-
tybės turtas ir lėšos būtų nau-
dojamos skaidriai, efektyviai ir
pagal paskirtį“, – žurnalistams
sakė G.Švedienė.
Savo ruožtu šalies vadovės
atstovas spaudai Linas Balsys
pažymėjo, kad pagrindiniai pre-
zidentės reikalavimai kandida-
tei buvo nepriekaištinga repu-
tacija, sąžiningumas, padoru-
mas ir profesionalumas.
„Prezidentės įsitikinimu,
G.Švedienė atitinka visus tuos
griežtus reikalavimus – tiek
moralinius, tiek profesinius“,
– sakė L.Balsys.
Jis atkreipė dėmesį į didelę
G.Švedienės patirtį dirbant fi-
nansų ir struktūrinių fondų sri-
tyje. „Jos patirtis dirbant su Eu-
ropos Sąjungos struktūriniais
fondais yra ypač svarbi, nes VK
yra audituojanti institucija, pri-
žiūrinti ES lėšų panaudojimą
Lietuvoje. G.Švedienė ir šioje
srityje turi labai gerą įdirbį“, –
sakė prezidentės atstovas.
Žurnalistams G.Švedienės
pasiteiravus, kaip jį vertina ES
struktūrinių fondų panaudoji-
mą Lietuvoje, kandidatė į vals-
tybės kontrolieres teigė, kad šių
lėšų panaudojimo pradžia bu-
vo „šiek tiek lėtoka“. „Pirmai-
siais metais įsisavinimas bu-
vo nedidelis. Bet dabar šių lė-
šų įsisavinimas įsibėgėja, ar-
timiausiu metu įsisavinimas
bus pakankamai žymus“, – sa-
kė G.Švedienė.
Kandidatė yra įgijusi eko-
nominės kibernetikos specialy-
bę Vilniaus universitete, vėliau
ekonomikos mokslų magistro
laipsnį Centrinės Europos uni-
versitete Prahoje bei bankinin-
kystės ir finansų magistro laips-
nį Milane.
G.Švedienė šiame poste turė-
tų pakeisti penkerius metus VK
vadovavusią Rasą Budbergytę,
kuri nuo gegužės pradės darbą
Europos Audito rūmuose.

Tiražas–50000.
ISSN1822-5322.
Dienraštis platinamasVilniuje, Kauneir Klaipėdoje.
Redakcijaneatsakoužreklamos
turinį irklaidas.
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
[email protected]
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
[email protected]
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
[email protected]
H.Manto g. 31,
92236, Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
[email protected]
[email protected]
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
[email protected]
www.15min.lt
314300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
[email protected]
Asta Bliūdžiutė
Vyr. redaktorė
[email protected]
Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
[email protected]
$
Taip dienraštyje žymimi
užsakomieji straipsniai „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. ruduo
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
Turtą saugotų akylai
Valentinas Milaknis (nuotr.) va-
kar paliko ministro pirmininko
patarėjo ir Valstybės valdymo
tobulinimo (Saulėlydžio) komi-
sijos pirmininko pareigas.
„Džiaugiuosi, kad priori-
tetiniai pirmojo etapo darbai
valstybės valdymo srityje jau
pradėti. Įgyvendinti pokyčiai,
įsteigtas reformos valdymo
mechanizmas, dabar būti-
na užtikrinti šios veiklos tęs-
tinumą“, – sakė V.Milaknis.
Atsistatydinimo priežasčių
jis nekomentavo.
Saulėl ydžio komi sijos
pi r mi ni nko f unkci j as i š
V.Milaknio perims minist-
ro pirmininko kanclerio pir-
masis pavaduotojas ir Saulė-
lydžio komisijos pirmininko
pavaduotojas Giedrius Kaza-
kevičius.
Prie premjero patarėjų
komandos V.Milaknis prisi-
jungė 2009 metų sausį.
Traukiasi iš premjero patarėjų
Nutekintas vaizdo įrašas
demaskavo JAV armiją
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

N
e
w
s
r
u
.
c
o
m
,

T
h
e
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n

P
o
s
t

,

A
P

i
n
f
.

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
pasaulis
Britai ruošiasi rinkimams
Sprogimas pražudė 25 angliakasius
Nustatė mirtininkių tapatybes
LINA
BALSYTĖ
l.balsyte
@15min.lt
Dėsiu visas pastangas, kad
valstybės turtas ir lėšos būtų nau-
dojamos skaidriai, efektyviai ir pa-
gal paskirtį.
Sakė G.Švedienė.
G.Švedienė teigė mananti,
kad VK turi pakankamai įsta-
tymais nustatytų galių, esą
reikia tik jas visas panaudoti.
President.lt nuotr.
2010 BALANDŽIO 7 D., TREČIADIENIS
8 / SKELBIMAI
www.15min.lt/reklama
'LGĘLDXVLDVWUDQVSRUWRVNHOELPđSRUWDODV
Daugiau informacijos rasite: www.autoplius.lt
Autoplius.lt - greičiausias būdas parduoti automobilį - įsitikink!
„TORLINA“ brangiai perka juodų-
jų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ.
Išsiveža patys. Išveža senus auto-
mobilius. Ateities pl. 34, Kaunas,
tel.: 8 37 441414, 8 698 08051. Dir-
bame šeštadieniais.
Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų
METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys. Išveža
senus automobilius. Vandžiogalos pl.
106, Domeikava, tel.: 8 682 69307,
8 37 478989.
Brangiai perkame juodųjų ir spal-
votųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsivežame
patys. Išvežame senus automobilius.
S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel.: 8 611
39500. Dirbame šeštadieniais.
Padedame parduoti, nusipirkti nekil-
nojamąjį turtą: butus, namus, sklypus
ir t.t. Konsultuojame nemokamai. Tel.
8 650 84277, www.ntedvinas.lt.
Perkame katalizatorius, akumuliatorius,
automobilių laidus, personalinių kom-
piuterių ir kitas plokštes, el. variklius.
Tel. 8 687 21210.
Perkame mišką su žeme arba iškirti-
mui visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325,
www.dzukijosmediena.lt.
Superkame Eur‘o ir vienkartinius medi-
nius padėklus. Tel. 8 613 71766.
Superkame juodųjų ir spalvotųjų me-
talo laužą. Didesnį kiekį išvešime patys.
Raudondvario pl. 112, tel.: 267424,
8 650 50353.
Superkame visus automobilius: ne-
važiuojančius, su defektais ir t.t. Pa-
siimame patys, išrašome pažymas.
Tel.: 8 673 31752, 8 607 97663.
Parduoda
DURŲ IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS.
NUOLAIDOS NUO 15 IKI 50 PROC.
Vilnius, Verkių g. 35 ir S.Žukausko
g. 43, tel.: 8 5 2725505, 8 5 2107366.
Kaunas, Partizanų g./Butrimonių g. 5,
tel. 8 37 408600.
Parduodame statybinę medieną,
vidaus – lauko dailylentes, grindlen-
tes, terasines lentas. Tel.: 8 37 330071,
8 620 75849.
Bankrutavusi UAB „Tauga“ parduoda
trumpalaikį turtą – debitoriaus skolą. Su
parduotu turtu ir dokumentais galima
susipažinti darbo dienomis iš anksto
susitarus. Tel. 8 37 201043.
BALKONŲ STIKLINIMAS. Slan-
kiojantys švediški anoduoto
aliuminio profilių langai. Per-
tvarų, terasų montavimas.
PLASTIKINIAI LANGAI. ŠARVUO-
TOS DURYS. www.sistemax.lt,
el.p.: [email protected].
Tel.: 8 673 05596, 8 661 37268.
VIDAUS IR ŠARVUOTOS DURYS.
Didelis asortimentas: laminuo-
tų, faneruotų ir medinių. Spalvų
ir raštų įvairovė, montavimo dar-
bai. Suteikiama garantija. Mažiau-
sių kainų garantija. Konsultacija.
Tel.: 8 605 32023, 8 678 53714.
EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA IŠ JAV,
MAISTO PAPILDAI, VALIKLIAI IR KT.
Padedame įsigyti PIGIAUSIOMIS
KAINOMIS. Daugiau informacijos
tel.: 8 618 88776, 8 699 55067.
Lašišų filė rūkyta 200 g. - 4.70, pangasijaus filė - 5.60, jūros lydeka - 6.99,
vištų kumpeliai - 4.99, vištų sparneliai - 4.49, vištų kepenėlės - 3.99, antys
- 10.50, kiaulių kojos - 1.99, kiaulių liežuviai - 9.80. Kaina su PVM! Kaina
su PVM! Draugystės g. 19, Kaunas. Tel.: 8 37 353966, 8 652 92227.
Parduodame plienines stogų dangas.1 kv.m. kaina nuo 16 Lt. (su PVM).
Tel. 8 650-66606, www.martus.lt.
Siūlo darbą
Darbui Norvegijoje skubiai reikalin-
gas profesionalus apželdintojas-sodi-
ninkas. Reikalavimai: patirtis, anglų
kalbos žinios, atsakingumas. Tel. 8 5
2159992, el.p.: [email protected].
Ieškome gamybos, salės, skyriaus
darbuotojų, valytojų (kiemo, patalpų)
pagalbinių darbininkų, sandėlio - kro-
vėjų, įvairių specialybių statybininkų,
pardavėjų,užsakymų, prekių –priėmėjų.
Tel.: 8 675 29310, 224342.
Reikalinga manikiūrininkė. Tel. 8 652
84666.
Servisui reikalingi autošaltkalviai, tu-
rintys darbo patirties remontuojant
krovinines autotransporto priemones.
Be darbo patirties nesikreipti. Dėl darbo
kreiptis tel. 8 678 85344.
UAB „Vedautos autotransportas“ (Jo-
nava) plečia veiklą su nauju klientu ir
kviečia dirbti patyrusius vairuotojus-
ekspeditorius tarp ES šalių ir Lietuvos
(DAF vilkikai, profesionali automobilių
priežiūra servise, reiso trukmė 4-6 sav.)
Tel.: 8 349 77100, 8 699 24603.
UAB OMNITEKSAS dirbti priims SIU-
VĖJAS (-JUS), mokančias (-ius) siūti
įvairių tipų plokščiasiūlėmis siuvimo
mašinomis (flatlokais). Informacija: Rau-
dondvario pl. 101, Kaunas (4 aukštas).
Tel. 8 687 13 388.
Reikalingas atestuotas statybos darbų
vadovas(-ė) cv siųsti [email protected]
UAB “MD Group”, plečią veiklą kauno
mieste ir ieško: A U T O M O B I L
I Ų autoelektrikų, saugos sistemų
montuotojų, garso ir multimedijos
sistemų instaliuotojų. Būtina ne
mažesnė kaip 1 m. darbo patirtis.
Tel.: 8 620 32767, www.mdg.lt.
Perka
UAB "Baltic metal" aukštomis kai-
nomis neribotais kiekiais perka
juodųjų ir spalvotųjų metalų lau-
žą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis:
R.Kalantos g. 49, Kaunas, telefonais
8 37 215092, 8 698 55553.
Superkame senus automobilius,
išsivežame patys. Išrašome utili-
zavimo pažymas. Tel. 8 600 00292,
[email protected].
Statyba, remontas
„ALUPLAST“, „REHAU“ vokiškiems plas-
tikiniams langams, balkonams 55-60%
nuolaida. www.bogone.lt Tel.: 8 684
10785, 8 621 76331
Atliekame visus statybos (pamatų,
sienų, stogų) griovimo, remonto ir
vidaus apdailos darbus. Tel. 8 600
28653. www.evasta.lt.
Atliekame: Dažymo, tapetavimo, grindų
laminavimo, gipso kartono darbus. Tel.:
8 674 10739, 8 605 64709.
Atlieku dažymą, tapetavimą, gipso
kartono montavimą, plytelių klojimas,
grindų dėjimas. Tel. 8 646 05650.
ATVEŽAME SAVIVARČIAIS (20 T): SMĖLĮ,
ŽVYRĄ, SKALDĄ, ATSIJAS, JUODŽEMĮ. RE-
MONTUOJAME KELIUS. FEKALIJŲ (NUO-
TEKŲ) IŠSIURBIMAS, IŠVEŽIMAS (9 KUB).
TEL.: 8 698 15777, 8 37 383791.
Degiame bei remontuojame stogus
prilydomosiomis bituminėmis dan-
gomis. Suteikiame garantija. Tel. 7
656 14140.
Dengiame stogus prilydomąją bitumine
danga. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel.
8 681 58275.
Karkasinių namų statyba. Rekonstrukci-
ja. Pamatų įrengimas. Stogų remontas.
Tel.: 8 37 440285, 8 601 33257.
Klojame trinkeles, dedam akmenis,
bortus, tveriam įvairių tipų tvoras.
Tel. 8 685 85550.
Namų fasadų apšildinimas, apkali-
mas dailylentėmis, taip pat karkasi-
nių konstrukcijų montavimas. Tel.: 8
647 53288.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus.
EKOvata, termoputa, polistireno granu-
lėmis. 1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame
visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.
TINKAVIMAS, DAŽYMAS, GIPSO KARTO-
NO MONTAVIMAS, FASADŲ ŠILTINIMAS.
TEL. 8 699 98866
Poilsis, turizmas
Mikroautobusų ‚Mercedes Benz“ nuoma
įvairioms progoms ir kelionėms Lie-
tuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 19930,
[email protected].
Turistų klubas „ŽYGEIVIS“ kviečia į
išvykas: balandžio 10 d. pėsčiomis
Vievis – Pylimai – Baltamiškis – Vie-
vis (17 km), balandžio 18 d. autobu-
su po Radviliškio rajoną. Tel.: 235446,
8 613 16928.
Mokslas
KVIEČIAME Į KURSUS: APSKAITOS
IR MOKESČIŲ PAGRINDŲ (BUHAL-
TERIŲ), BIURO ADMINISTRAVIMO
(SEKRETORIŲ).Tel. 8 659 58090,
www.countline.lt.
Kviečiame į seminarą „Verslo pradžia,
pirmieji žingsniai ir būdingiausios klai-
dos“. Informacija el.p.: verslasino@gmail.
com, tel. 8 658 96337.
Norvegų kalbos kursai Kaune. 2 kar-
tus per savaitę, trukmė 40 val. Kaina
549 Lt. - viskas įskaičiuota. Pradžia
balandžio 15 d. Tel. 8 606 11828,
el.p.: [email protected] .
Nekilnojamasis turtas
Norite parduoti arba išnuomoti ne-
kilnojamąjį turtą? Mes Jums turime
klientų. Skambinkite dabar tel. 8 671
11648, UAB „S. IMPERIJA“
Parduodamas 200 kv.m mūrinis
namas Kriūkų miestelyje. Iki Kau-
no apie 40 km. Tel.: 8 623 03786,
8 345 42165
Parduodu butą, 2/5 a. už PC „Savas“,
Partizanų g., euro remontas, su baldais.
Kaina 129000 Lt. Tel. 8 604 20556.
Parduodu butą, 2/5 a. už PC „Savas“,
Partizanų g., euro remontas, su baldais.
Kaina 129000 Lt. Tel. 8 604 20556.
Pranešimai
Vilniaus m. 1 apylinkės teisme (Laisvės
pr. 79a, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. 2-
6591-534/2010 pagal ieškovų Rimanto
Andriulaičio, Rasos Krikščikaitės, Alek-
sandro Maciuko, Ritos Maciukienės ieš-
kinį atsakovui UAB "Ekoil" dėl darbo
užmokesčio priteisimo. Atsakovas UAB
"Ekoil" per 30 dienų nuo pranešimo
paskelbimo spaudoje dienos privalo
pateikti atsiliepimą į ieškinį. Paren-
giamasis teismo posėdis šaukiamas
Vilniaus m. 1 apylinkės teisme (Laisvės
pr. 79a, Vilnius) 2010 m. gegužės 19 d.
9 val.00 min. 114 salėje."
Transportas
MENINIS LYGINIMAS. Automobilių kė-
bulo duobučių, įlenkimų lyginimas, be
dažymo. Tel. 8 639 34028.
Baldai
Įvairiausi nestandartiniai baldai mažiau-
siomis kainomis. Suteikiame garantiją.
Terminas - 5-10 d.d. Tel. 8 679 77357.
www.mmmbaldai.lt.
Pigiai ir kokybiškai gaminu kietuosius
nestandartinius baldus. Atvežu ir su-
montuoju. Tel. 8 690 47483.
Grožis, sveikata
Darau klasikinį masažą. Tel. 8 674
81005.
Išblaivinimas visą parą. Priklau-
somybės ligų gydymas. Tel. 8 606
91150.91150.
Tapk
kraujo
donoru!
2010 BALANDŽIO 7 D., TREČIADIENIS
9
www.15min.lt/sportas
AKCIJA!!! pjuvenų briketams. Atve-
žame, iškrauname. Tel.: 8 315 68603,
8 682 65008.
Atvežame: atsijas, žvyrą, smėlį, juo-
džemį. Išvežame statybinį laužą. Pa-
sikrauname. Buldozerio paslaugos. 14
m. tralo (spec. technika) paslaugos.
Tel. 8 618 87203.
Gaminami šiuolaikiškos, lengvos metalo
konstrukcijos, stogeliai su permatoma
danga. Sumontuojame. www.stogeliai.
com. Tel. 8 686 81398.
GINKLŲ REMONTAS IR DETALĖS. Nau-
garduko g. 68B, Vilnius, Tel. 8 5 2397781,
www.ginkluremontas.com.
Pjaunu medieną mobiliu gateriu
iki 7 m. Kauno raj. ir apskrityse.
Tel. 8 687 38705.
Kompiuterių remontas, duo-
menų atstatymas, litavimas.
Tel.: 8 640 60130, 8 652 33585,
Kaunakiemio g. 40, Kaunas.
www.kompiuteriuprieziura24h.lt
Nemokamai išvežame nebenaudo-
jamą buitinę techniką – šaldytuvus,
skalbykles, virykles ir kitus elek-
tronikos prietaisus. Dirbame ir su
įmonėmis. Tel. 8 641 99000.
Nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių
remontas Kaune, Savanorių pr. 192,
tel. 8 601 93660 ir K. Donelaičio g. 33,
tel. 8 679 66799. www.pc-help.lt.
Santechnikas suvirintojas keičia: vamz-
dynus, vonias, kabinas, katilus, WC,
radiatorius. Tel. 8 601 29943.
Pensionatas „Gerumo namai“ Globo-
jam ir slaugome nuolatinai ir laikinai
senelius, apleistus vienišus žmones,
gulinčius ir su visiška negalia. Ilgalaikės
– neribotos, trumpalaikės – nuo 1 mėn.,
ir t.t Priimami žmonės iš Kauno ir kitų
apskričių ir miestų. Tel.: 8 677 47949,
8 675 57940, 8 37 384699.
Pigiausiai išsiurbiame nuotekų šulinius,
pasikrauname ir išvežame šiukšles,
statybines atliekas, šakas. Tel. 8 685
30321.
Profesionalios foto ir video paslau-
gos. www.sreklamos.lt. Tel. 8 677
04142.
Taisomi įvairių tipų televizoriai kliento
namuose. Atliktiems darbams suteikia-
ma garantija. Iškvietimas nemokamas.
Tel.: 719765, 8 652 39176.
Televizorių taisymas kliento namuo-
se. Iškvietimas nemokamas, sutei-
kiama garantija. Tel.: 8 37 715991,
8 671 55064.
Vežame krovinius temperatūriniu reži-
mu iki 2 t. Iš/ į Lenkiją, Latviją. Ieškom
pastovių reisų. Tel. 8 672 33003. El.p.:
[email protected]
Pigus krovinių ir baldų pervežimas.
Krovėjų paslaugos. Tel. 8 606 53447.
Paslaugos
3
+
1
Mekèk uz 3 skelbimus
ir 1 gauk nemekamail
Suzinek daugiau ~
Tel.: S 37 207SS7, S 655 34257.
El. pastas: skelbimaikaunas©!5min.lt
N
E
M
0
K
A
M
A
I
* Akciia galioia
kovo·balandzio
ménesiais
klasiIikuotai
reklamai
rubrikoie
,Statyba,
rementas"
EUROSKYRYBOS – MŪSŲ PAVADINIMAS PASAKO VISKĄ:
EUROPIETIŠKAI, GREITAI, PIGIAI, KOKYBIŠKAI!
Kalvarijų g. 44-1, LT-09304, Vilnius Tel.: 8 677 87377, 867020813
El. paštas: [email protected] www.euroskyrybos.lt
GYDYMO ĮSTAIGOJE PATYRĖTE ŽALĄ? Kreipkitės į mus! Mes nepralai-
mėjome nei vienos bylos prieš gydymo įstaigas! „Asmenų, nukentėjusių
nuo gydymo įstaigų ir gydytojų teiktų medicininių paslaugų asociacija“
Tel./faks. (8-5) 237 58 62. Mob. tel. 868740002 www.medicinoszala.lt
TURITE NUSISKUNDIMŲ DĖL TEISĖJŲ DARBO? Kreipkitės į mus!
„Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras“
Tel./faks. (8-5) 237 58 62. Mob. tel. 868740002
TURITE SKOLININKŲ? NORITE IŠSIVADUOTI NUONEPAGRĮSTŲKREDITO-
RIŲ REIKALAVIMŲ? Kreipkitės į mus! Išspręsime Jūsų problemą greitai,
teisėtai, veiksmingai! „Nacionalinis žalos ir skolų išieškojimo centras“
Mob. tel. 868740002, (8-5) 237 58 63, www.skolorana.lt
klasifkuoti skelbimai
Kompiuterių remontas ir atnau-
jinimas, programų įrašymas, vi-
rusų valymas. Atvykstu į namus.
Tel. 8 684 01014.
Biure Kaune
UAB „15 minučių“
Adresas: Kęstučio g. 58-6, Kaunas
Tel.: 8 37 207887, 8 655 34257
El. paštas: [email protected]
Dėmesio!
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą.
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat).
Mokamos linijos telefonu
Pasiskelbti galite ir iš fksuotojo ryšio telefono.
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).
skelbkites
SMS žinutėmis
1. Žinutės tekste rašykite:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395.
2. Sulaukę atsakymo žinutės,
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) PATVIRTINU.
.
Visi žodiniai skelbimai nemokamai talpinami
į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt
SPORTAS /
Mariaus Stankevičiaus laukia pri-
verstinės atostogos. Traumuotąge-
riausio Lietuvos futbolininko koją
nuodugniai ištyrę medikai paskel-
bė verdiktą – mažiausiai trys savai-
tės be futbolo.
„Man kairės kojos galinio
raumens pirmo antro laipsnio
patempimas – tarpinis varian-
tas tarp patempimo ir plyšimo.
Futbolo nežaisiu mažiausiai tris
savaites“, – „15min“ vakar sakė
28 metų gynėjas.
Traumą M.Stankevičius pa-
tyrė savaitgalį vykusių Ispani-
jos futbolo čempionato rungty-
nių su „Tenerife“ klubu antra-
jame kėlinyje.
„Nebuvo jokio kontakto
su varžovu. Stengdamasis pa-
siekti kamuolį ir jį išmušti, pa-
tempiau raumenį“, – aiškino
lietuvis.
Planuoja pasilikti
Kitaip nei M.Stankevičiui,
„Sevilla“ klubui šios rungtynės
buvo sėkmingos. Po ilgos pert-
raukos – aštuonerių iš eilės ne-
laimėtų rungtynių – buvo pa-
siekta įtikinama pergalė rezul-
tatu 3:0. Iki Ispanijos čempio-
nato pabaigos likus 8 turams
„Sevilla“ pakilo į ketvirtą vie-
tą, kuria dalinasi su taip pat
48 taškus surinkusia „Mallor-
cos“ ekipa.
Nepaisant to, Ispanijos
spauda trimituoja, jog vasa-
rą „Sevilla“ komandos laukia
rimtos permainos – klubo pla-
nuose yra net šeši nauji žaidė-
jai. Tiesa, vieta yra numatyta ir
pagal nuomos sutartį Ispanijo-
je dabar rungtyniaujančiam
M.Stankevičiui. Anot praneši-
mų, „Sevilla“ planuoja sumokė-
ti 3 mln. eurų išpirką Genujos
„Sampdoria“ (Italija) ekipai, su
kuria lietuvis turi iki 2012 me-
tų galiojančią sutartį, ir suda-
ryti ilgalaikį kontraktą.
Tačiau pats M.Stankevičius
dar neskubėjo vertinti tokių kal-
bų. „Palaukime sezono pabai-
gos. Pažiūrėsime, ką pasakys
italai, ko norės ispanai. Sunku
dabar ką nors pasakyti – per
daug įvairių faktorių, nuo ku-
rių priklauso mano ateitis“, –
pasakojo gynėjas.
Ar neapmaudu iš rikiuo-
tės iškristi tokiu metu, juk
sezono finišas jau ant no-
sies? – „15min“ vakar paklau-
sė M.Stankevičiaus.
Visada apmaudu patirti
traumą, bet toks jau tas spor-
tas. Niekas nėra apdraustas
nuo traumų. Aišku, būtų pui-
ku, jei jų nebūtų.
Kokie „Sevilla“ tikslai šia-
me sezone?
Ispanijoje turime užim-
ti bent ketvirtą vietą, kad kitą
sezoną turėtume teisę žaisti
Čempionų lygoje. Tačiau leng-
va tikrai nebus, laukia dar ne-
mažai varžybų, sunkių varžo-
vų. Ispanijoje visos komandos
žaidžia gerai, viena koja nieko
neįveiksi.
Priverstinės atostogos
AURIMAS
TAMULIONIS
a.tamulionis
@15min.lt
Ispanų spauda teigia, jog vasarą
M.Stankevičius (k.) su „Sevilla“ sudarys
ilgalaikį kontraktą. AFP/Scanpix nuotr.
Sunku visą sezoną ištemp-
ti vienodu tempu, be didesnių ar
mažesnių duobių. Tikiuosi, kad
mums jau pavyko iš jos išlipti.
Sakė M.Stankevičius.
Visą interviu skaitykite
www.15min.lt
2010 BALANDŽIO 7 D., TREČIADIENIS
10 / SPORTAS
www.15min.lt/sportas
Lietuvos krepšinio federacijos (LKF)
biudžetui suduotasskaudussmūgis
– generalinis rėmėjas „Orlen Lietu-
va“ nutraukė paramą.
Tačiau LKF generalinis sek-
retorius Mindaugas Balčiūnas
(nuotr.) tikisi, jog permainos ga-
li išeiti net ir į naudą.
„Pagrindinio rėmėjo nete-
kimas negali būti neskaudus.
Tačiau kiekviena situacija turi
atomazgą. Bandysime padaryti
taip, kad nauja sutartis būtų net
pelningesnė. Esame arti tikslo.
Ši pozicija vilioja daugelį tarp-
tautinių kompanijų“, – „15min“
vakar tikino M.Balčiūnas.
Jo žiniomis, „Orlen Lietuva“
sprendimas buvo grynai poli-
tinis ir nė kiek nesusijęs su fe-
deracijos darbu ar vyrų rinkti-
nės rezultatais.
„Orlen Lietuva“ viešųjų ryšių
direktorius Jacekas Janas Koma-
ras sutarties nepratęsimą mo-
tyvavo sunkmečiu. „Pagrindi-
nė priežastis – naftos ir naftos
produktų situacija rinkoje yra
sunki. Be to, vyrų rinktinės re-
zultatai nebuvo geriausi“, – aiš-
kino J.J.Komaras.
15.35TV serialas„Nuodėmingoji“ (29) (N-7). 16.35TV se-
rialas„Svetimas veidas“ (74) (N-7). 17.40TVserialas„Naisių
vasara“ (63) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3
žinios, kriminalai. 19.00TV3sportas. 19.05TV3orai. 19.10
TV serialas„Amžini jausmai“ (50) (N-7). 19.40 Akistata (N-
7). 20.30 Dar pažiūrėsim... TV parodijų šou (N-7). 21.10
TV serialas „Svetimi“ (30) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios.
21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 21.57 „Loto 6. Auto-
loto“. Loterija. 22.00 TV serialas „Kaltės kaina“ (1) (N-14).
23.10 TV serialas „Nuodėmingoji Kalifornija“ (3/9) (N-14).
23.50TV serialas„Daktaras Hausas“ (3/3) (N-14). 00.45TV
serialas„Apaštalas“ (4) (N-14). 01.45Programos pabaiga.
15.35 TV serialas„Mano nuodėmė“ (104). 16.35 TV seria-
las„Likimo kerai“ (76). 17.35TV serialas„Paklydęs angelas“
(6). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kaka-
du. Pramoginė-informacinė laida. Vedėjai U.Skonsmanaitė
ir T.Ališauskas (N-7). 19.40 Abipus sienos. Publicistikos lai-
da. Vedėjas G.Leškevičius. 20.30TV serialas„Mano mylimas
prieše“ (17). 21.00Pirmas kartas su žvaigžde. Realybės šou
(N-7). 21.30 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas.
22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38
Orai. 22.40 TV serialas„Mentalistas“ (6). 23.40 TV serialas
„4400“ (4/38) (N-7). 00.40 TV serialas „Išrinktieji“ (2/43)
(N-14).
15.35 Animacinis serialas„Vaiduoklių istorijos“ (34). 16.05
Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 16.45 TV serialas „De-
tektyvas Kalas III“ (1). 17.45 Nepaaiškinami faktai (N-7).
18.45 TV serialas „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (45)
(N-7). 20.00Žinios. 20.14Kriminalai. 20.17Verslas. 20.20
Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Sankirtos. Vedėjas D.Kuolys.
21.00 To dar nebuvo... 21.30 Geras flmas. „Mechanikas“.
Veiksmo. Rež. D.Lundgrenas. Vaid. D.Lundgrenas, B.Crossas,
I.Petrušinovas, O.Lee, R.Vasilevas. JAV, 2005 m. (N-14).
23.20 Žinios. 23.34 Kriminalai. 23.37Verslas. 23.40 Spor-
tas. 23.43 Orai. 23.50„Rydiko kronikos“. Fantastinis veiks-
mo trileris. JAV, 2004 m. (N-7) (kart.). 02.05Bamba (S).
15.15 Dokumentinis serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (52).
15.45 TV serialas „Švelnusis Benas“ (28). 16.15 TV seria-
las „Namelis prerijose“ (41). 17.15 TV serialas „Diagnozė:
žmogžudystė“ (50) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida
(su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai.
18.45TVserialas„Senis“ (144) (N-7). 19.55Stilius. Gyveni-
mobūdožurnalas. 20.25Loterija„Perlas“. 20.30Panorama.
20.55 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai.
21.20 Teisė žinoti. Politinių debatų laida. Vedėja R.Miliūtė.
Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios.
22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45TV serialas„Vienos krimi-
nalinė policija“ (33) (N-7). 23.45Pabaiga.
09.00Kultūros alėja (kart.). 09.30Muzika. 10.15„Jūreivio
Popajaus nuotykiai“. 10.40„BenasTenas“. 11.05„Berniukas
ir voveriukas“. 11.30„Pinkis ir Makaulė III“. 11.55„Slaptas
Europos žinduolių pasaulis“. 13.00„Jos vardas - Nikita“ (N-
7). 14.00Teleparduotuvė. 14.30„Atskalūnas“ (N-7). 15.30
„Ligoninės priimamasis“ (N-7). 16.30„Deksteriolaboratori-
ja“. 17.00„Nauji Laimingojo Luko nuotykiai“. 17.25„Raga-
naitė Sabrina“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis
(kart.). 18.30 Muzika. 19.20 Pasirinkimai (kart.). 20.00
Žinios. Orai (kart.). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika.
21.00„AeonFlux“. Veiksmo(N-7). 22.55„Ašmenys“ (N-14).
23.55„Jos vardas - Nikita“ (N-7).
tv balandžio 7 d. www.15min.lt/tvprograma
15.35TV serialas„Nuodėmingoji“ (30) (N-7). 16.35TV se-
rialas„Svetimas veidas“ (75) (N-7). 17.40TVserialas„Naisių
vasara“ (64) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3
žinios, kriminalai. 19.00TV3sportas. 19.05TV3orai. 19.10
TV serialas „Amžini jausmai“ (51) (N-7). 19.40 Nuodėmių
dešimtukas (N-7). 20.30 Farai (N-7). 21.10 TV serialas
„Svetimi“ (31) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3
sportas. 21.55 TV3 orai. 21.57„Loto 6. Autoloto“. Loterija.
22.00 TV serialas „Specialusis būrys“ (4/15) (N-14). 23.00
TV serialas„Nuodėmingoji Kalifornija“ (3/10) (N-14). 23.40
TV serialas„Daktaras Hausas“ (3/4) (N-14). 00.35TV seria-
las„Apaštalas“ (5) (N-14). 01.35Programos pabaiga.
15.35 TV serialas„Mano nuodėmė“ (105). 16.35 TV seria-
las„Likimo kerai“ (77). 17.35TV serialas„Paklydęs angelas“
(7). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.07 Orai. 19.09„Čiuku
čiuku traukinuku...“ Informacinė laida. 19.12 Kakadu.
Pramoginė-informacinė laida. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir
T.Ališauskas (N-7). 19.40 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
Vedėja R.Mikelkevičiūtė. 21.00 FTB (Faktų tyrimo biuras).
Speciali publicistikos laida. Vedėjas P.Kaupelis. 21.30 Dvi-
račio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 Žinios.
Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40
Premjera.„Paženklintasis“. Veiksmo trileris. JAV, 2004 m. (N-
14). 00.45Sveikatos ABC (kart.).
15.35Animacinis serialas„Vaiduoklių istorijos“ (35). 16.05
Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 16.45 TV serialas „Detek-
tyvas Kalas III“ (2). 17.45 Nepaaiškinami faktai. Sensacijų
dokumentika (N-7). 18.45 TV serialas „Mentai. Sudužusių
žibintų gatvės“ (46) (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai.
20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Akistata
su Lietuva. 21.00„Lietuvos žinių“ tyrimas. Tiriamosios žur-
nalistikos laida. 21.30 Geras flmas.„Gydytojas iš Tenerifės“.
Melodrama. Vokietija, 2005 m. (N-7). 23.20 Žinios. 23.34
Kriminalai. 23.37 Verslas. 23.40 Sportas. 23.43 Orai.
23.50 Dok. serialas „Ką daryti?“ (N-7) (kart.). 00.50 Tauro
ragas (kart.). 01.20Bamba (S).
15.15 Dokumentinis serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (53).
15.45 TV serialas „Švelnusis Benas“ (29). 16.15 TV seria-
las „Namelis prerijose“ (42). 17.15 TV serialas „Diagnozė:
žmogžudystė“ (51) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida
(su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai.
18.45 TV serialas „Senis“ (145) (N-7). 19.55 Gamtos pa-
truliai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55
Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20
Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė. Pertrau-
koje - 22.04 Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 22.35
Sportas. 22.40 Orai. 22.45 TV serialas „Skausmo žudikė
Džein“ (10) (N-7). 23.45Programos pabaiga.
09.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Muzika. 10.15 „Galaktikos
vidurinė“. 10.40 „Benas Tenas“. 11.05 „Berniukas ir vove-
riukas“. 11.30„Pinkis ir Makaulė III“. 11.55„Slaptas Europos
žinduolių pasaulis“. 13.00„Jos vardas - Nikita“ (N-7). 14.00
Teleparduotuvė. 14.30 „Atskalūnas“ (N-7). 15.30 „San
FransiskoraganosVIII“ (N-7). 16.30„Deksteriolaboratorija“.
17.00„Nauji Laimingojo Luko nuotykiai“. 17.25„Raganaitė
Sabrina“. 18.00Žinios. Orai. 18.20Kauniečiųakimis (kart.).
18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (kart.). 20.00 Žinios.
Orai (kart.). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00
„Voratinklis“. Kriminalinis trileris (N-7). 22.55 „Ašmenys“
(N-14). 23.55„Jos vardas - Nikita“ (N-7).
tv balandžio 8 d. www.15min.lt/tvprograma
Lengvoji atletika
Pasaulio 800 metrų bėgimo čem-
pionė Caster Semenya (nuotr.)
vakar pranešė į bėgimo takelį
sugrįšianti liepos 24 dieną Sara-
gosoje (Ispanija). Iš Pietų Afrikos
Respublikos kilusi 19-metė atle-
tė, kuriai Tarptautinės lengvo-
sios atletikos federacijos (IAAF)
įsakymu buvo atlikti lyties nu-
statymo testai, ofcialiose var-
žybose nedalyvavo nuo triumfo
praėjusiais metais pasaulio čem-
pionate Berlyne (Vokietija). „Dar
kartą pasikartosiu, jog nei medi-
cininės, nei teisinės išvados ne-
sudaro man jokių kliūčių varžytis
moterų lengvosios atletikos var-
žybose“, – sakė C.Semenya.
Tenisas
Lietuvos tenisininkai skina per-
gales. Lina Stančiūtė (nuotr.)
(WTA 262) vakar Torhaute (Bel-
gija) 6:3, 7:5 įveikė prancūzę Kar-
lą Mraz (WTA 336) ir iškopė į ITF
serijos moterų teniso turnyro
(50 tūkst. JAV dolerių) aštuntf-
nalį. ITF serijos vyrų teniso tur-
nyrą (10 tūkst. JAV dolerių) Mad-
ride (Ispanija) sėkmingai pradė-
jo ir Laurynas Grigelis, poroje
su amerikiečiu Conoru Polloc-
ku dvejetų varžybų aštuntfna-
lyje 7:5, 2:6, 13:11 sensacingai
nugalėjęs favoritus šeimininkus
Carlosą Pochą-Gradiną ir Ando-
nį Vivanco-Guzmaną.
Krepšinis
Mike'as Krzyzewskis ketvirtą
kartą (1991, 1992, 2001 ir 2010
m.) per savo karjerą atvedė Diu-
ko universiteto „Blue Devils“
studentų krepšinio komandą į
NCAA čempionų sostą ir tapo tik
trečiuoju tokiu strategu per visą
turnyro istoriją. Vakar fnale, ste-
bint 71 tūkst. sirgalių, „Blue De-
vils“ 61:59 palaužė Batlerio „Bull-
dogs“ ekipą.
sprintas
„Šiais laikais tik gerai šokti nebe-
užtenka“, – „15min“ vakar sakė
iš Europos standartinių sportinių
šokių čempionato grįžęs Donatas
Vėželis.
Maskvoje (Rusija) vy-
kusiose Senojo žemyno
pirmenybėse poroje su Li-
na Chatkevičiūte jie užėmė de-
vintąją vietą ir į finalinį šešetu-
ką nepateko.
„Pasirodymą vertiname ge-
rai. Nepavyko įgyvendinti mak-
simalaus tikslo, patekti į fina-
lą, bet to, dėl užkulisinių da-
lykų, praktiškai ir nebuvo ga-
lima padaryti. Devinta vieta
nėra blogai – šokome pusfina-
lyje, laikome savo pozicijas“, –
aiškino D.Vėželis.
Lyginant su praėjusiais
metais Lietuvos čempionų po-
ra pakilo 3 laip-
teliais aukščiau.
Geriausią rezul-
tatą Europos
čempionatuose Kauno sporti-
nių šokių klubo „Sūkurys“ pora
pasiekė prieš dvejus metus, kai
taip pat Maskvoje liko 7-ta.
„Svarbiausia, jog mes pada-
rėme viską, ką galėjome. Kiek-
viename ture šokome vis geriau
ir geriau, o pusfinalyje sušoko-
me geriausiai. Toliau jau prasi-
deda žaidimai. Neužtenka tik
gerai šokti – reikia geros vady-
bos, pažinčių, vos ne verslo pla-
no, kur iki smulkmenų iš anksto
viskas būtų suplanuota“, – dės-
tė D.Vėželis.
EuroposčempionaistapoVo-
kietijos šokėjai Benedetto Fer-
rugia ir Claudia Kohler.
Kauno „Kaspino“ šokėjai
Evaldas Sodeika ir Ieva Žu-
kauskaitė liko aštuoniolik-
ti tarp 58-ių porų.
Šokti nebeužtenka
AURIMAS TAMULIONIS
[email protected]
D.Vėželis ir L.Chatkevičiūtė
liko patenkinti savo pasiro-
dymu. R.Vilimo/BFL nuotr.
Nutraukė paramą
AURIMAS TAMULIONIS
[email protected]
2010 balandžio 7 d., trečiadienis
www.15min.lt/pramogos
pramogos / 11
aguonų pyragas
Biskvitui reikės: 6 kiaušinių,
250 g miltų, 50 g krakmolo, 150
g sviesto, 200 g cukraus, 50 g
aguonų, 1 a.š. kepimo miltelių.
Įdarui: 0,5 indelio kondensuoto
pieno, 90 g cukraus, 1 citrinos,
25 g aguonų, graikinių riešutų.
Grietinės kremui: 100 g grieti-
nės, 50 g cukraus pudros,
citrinos žievelės (tarkuotos),
25 g aguonų.
Sviestą išsukame su cukrumi iki purios masės. Plakdami po vieną
įmušame kiaušinius. Miltus sumaišome su krakmolu, kepimo mil-
teliais ir po šaukštą sudedame į kiaušinių ir cukraus masę. aguonas
nuplikome ir sumaišome su biskvitine tešla. Tešlą supilame į skar-
dą, išteptą sviestu. Kepame 170°C temperatūros orkaitėje apie 40
min. Pagaminame įdarą: į kondensuotą pieną sudedame kepintus
smulkintus graikinius riešutus ir aguonas. Viską gerai išmaišome iki
vientisos masės. Paruošiame grietinės kremą: į grietinę dedame
cukraus pudrą, aguonas, citrinos žievelę, vanilę ir plakame iki kremi-
nės masės. ataušintą biskvitas padaliname į dvi dalis ir pertepame:
vidurinį sluoksnį – įdaru, o viršutinę dalį – grietinės kremu.
skani idėja
Siųskite ir jūs savo patiekalo receptą bei nuotrauką rubrikai
„Skani idėja“ adresu [email protected].
Skanios idėjos autorius(-ė) bus apdovanota kokybiškais austriškais
prieskoniais „Kotanyi“.
Kelis pastaruosius mėnesius teks-
tams, lentelėms, pristatymams ir
kitiems darbams naudojau naująjį,
vasarą pasirodysiantį, biuro pro-
graminės įrangos paketą „Micro-
soft Ofce 2010“. Jei trumpai – bu-
vau maloniai nustebintas.
Iki šiol naudojau keliomis
kartomis senesnę „Ofce“ ver-
siją, nes nemačiau būtinybės
pirkti „Ofce 2007“. Tuomet
atbaidė pasikeitęs išdėstymas
– nemėgstu mokytis iš naujo
tai, ką jau moku. Ir dar už tai
primokėti.
Bloga žinia – „Ofce 2010“
paliktas naujasis išdėstymas,
tad pratintis teko. Išbraukta
diena iš gyvenimo. Geros ži-
nios: kone visose programose
yra malonių ir patogių naujo-
vių, programos veikia sparčiai
ir stabiliai, bei... „Microsoft“
pagaliau suprato, kad ateitis
kraustosi į internetą.
Aišku, visų programų ir
naujovių čia neaprašysiu (vien
apžvalgos vedlį sudaro 174 psl.),
tačiau paminėsiu labiausiai
įsiminusias funkcijas.
Matyk, ką darai
Visose programose įdiegta
galimybė redaguoti paveiks-
lėlius čia pat. Pavyzdžiui, ra-
šant laišką „Outlook“ progra-
ma ar tiesiog kurpiant tekstą
„Word“ programa, įkėlus nuot-
rauką į rašymo lauką galima
ją čia pat pašviesinti, pakeisti
atspalvius, uždėti rėmelį, ap-
karpyti ar pan.
O kuriant pristatymą „Po-
wer Point“ programa galima
redaguoti ne tik nuotraukas,
bet ir vaizdo įrašus: iškirpti
reikiamą laiko tarpą, pasuk-
ti, uždėti rėmelį, pašviesinti
ir t.t. Beje, baigus redaguoti
vaizdo įrašą jį galima išsau-
goti „po pakeitimų“ vien do-
kumentui – t.y., tarkim, jei iš
5 minučių vaizdo klipo pre-
zentacijoje reikia 20 sekun-
džių ištraukos, ją iškirpus ir
išsaugojus pakeitimus diske
liks originalas, o prie prezen-
tacijos bus prisegta tik reikia-
ma dalis.
Patiko ir tai, kad, prieš at-
liekant bet kokį pakeitimą, tai,
kaip pasikeis dokumentas, ga-
lima matyti dar nepaspaudus
mygtuko. Tarkim, redaguojant
nuotrauką, užvedus ant efekto
iškart rodoma, kaip nuotrau-
ka pasikeis. Arba formatuojant
tekstą, lentelę ar kitą objektą
užtenka užvesti žymeklį ant
stiliaus, spalvos ar kito efek-
to mygtuko ir jo nepaspaudus
ekrane bus matyti, kaip doku-
mentas atrodys. Tai galioja vi-
sose programose.
Taip pat buvo patobulinta
paieška, dabar leidžianti žy-
miai lengviau rasti ieškomą
žodį ar frazę dokumente.
Gyvas darbas
Kartu su „Ofce 2010“ pa-
ketu atkeliauja nauja programa
„Microsoft SharePoint Works-
pace“, skirta darbui nuotoli-
niu būdu. Susikūrus sąskai-
tą ir įtraukus draugų/kole-
gų, dokumentus galima kurti
ir redaguoti vienu metu „gy-
vai“, arba atskirai. Sukūrus
dokumentą ir suteikus priei-
gą kitiems, dokumentas „pa-
kabinamas“ virtualioje erdvė-
je, taigi su juo gali dirbti keli
žmonės vienu metu, taip pat
komentuoti pakeitimus ir t.t.
(naudoję „Google Wave“ su-
pras, apie ką kalbu). Arba jei
dirbama skirtingu metu, vė-
liau dokumentą atsivertęs ko-
lega galės peržiūrėti kiekvieną
pakeitimą po žingsnį.
Šie dokumentai saugo-
mi „Windows Live SkyDrive“
(Skydrive.live.com). Beje, arti-
miausiu metu Live.com bus ga-
lima ne tik saugoti, peržiūrėti
ar dalintis dokumentais, bet ir
juos kurti bei redaguoti virtu-
aliomis programų „Word“, „Ex-
cel“ bei „PowerPoint“ versijo-
mis (galimybės, žinoma, bus
kiek apribotos). Tam reikės tik
interneto prieigos ir naršyklės,
taigi skubius pakeitimus bus
galima atlikti net būnant ki-
tame pasaulio gale.
Tai – tik nedidelė dalis nau-
jovių. Atsisiųsti bandomąją
„Ofce 2010“ versiją dar ga-
lima adresu Microsoft.com/
ofce/2010. Prekyboje „Ofce
2010“ pasirodys birželio vidu-
ryje. Skelbiama, kad kaina, pri-
klausomai nuo paketo sudė-
ties, bus nuo maždaug 300 Lt
(namams) iki 1,3 tūkst. Lt (vers-
lui, pilnas paketas).
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt
gediminas
gasiulis
g.gasiulis
@15min.lt
skaitmeninis kodas:
biuras kompiuteryje
Kuriant pristatymą „Power Point“
programa, galima čia pat redaguoti
nuotraukas ar vaizdo įrašus.
Savaitės porele tapo
Monika ir Dominykas
Draugaujame 7 mėnesius. Mylime vienas kitą už tai, jog
suprantame vienas kitą, ir esame kartu net sunkiausiomis
akimirkomis. Dažnai stebiname vienas kitą staigmenomis,
kartu žavimės nuostabiu pasauliu.
„15min“ porelės konkursas!
V
i
s
ą

f
o
t
o
g
a
l
e
r
i
j
ą

r
a
s
i
t
e

w
w
w
.
1
5
m
i
n
.
l
t

/
p
o
r
e
l
e
porelė
Atsiųskite mums pačią originaliausią savo
nuotrauką, parašykite, kiek laiko jūs draugaujate
ir už ką labiausiai vienas kitą mylite. Kiekvieną
pirmadienį skelbsime porą-nugalėtoją ir
įteiksime jai 300 Lt vertės kvietimus į „Vichy“
vandens parką Vilniuje. Laiškų laukiame adresu
[email protected]
Šiukšlių išvežimo kompanija teikia naują paslaugą – garantiją. Jei-
gu klientas nepatenkintas, šiukšlės jam bus sugrąžintos, o jeigu
dar skųsis – dvigubai.
anekdotas
mano augintinis
Vardas – Skaiva.
amžius – 2 metai.
Būdo bruožai – išdykusi.
Šeimininkė – aurelija.
Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt/augintinis
AvinAs. Jūs padarėte viską, ką galėjote, norėdami iš-
spręsti asmeninių santykių problemas, todėl nesigrauš-
kite nagų, jei baigtis bus nemaloni. Metas neblogas, jei
norite sudaryti naujas sutartis.
JAutis. Verslas ir emocinė partnerystė veiks nepriekaiš-
tingai. Tačiau kai kurios situacijos asmeninio gyvenimo
srityje juda šiek tiek per greitai pastaruoju metu. Atliki-
te įsipareigojimus kruopščiai ir atsakingai.
DvyniAi. Tai metas įgyvendinti seną svajonę imtis sava-
rankiško verslo. Tačiau jums patariama pirma viską ge-
rai apgalvoti. Jau geriau tegul jūsų sumanymai lieka po-
pieriuje nei tampa problemų priežastimi.
Vėžys. Jūsų sugebėjimas rasti teisingus sprendimus ir
nuolatinė artimo žmogaus parama jums padės sudaryti
puikias prielaidas ateičiai. Santykiuose su mylimu žmo-
gumi jūs vis labiau pasitikite savimi.
Liūtas. Turite gerai suvokti susiklosčiusią situaciją ir
priimti svarbius sprendimus, tik kruopščiai pasvėrę vi-
sus „už“ ir „prieš“. Jus gali aplankyti naujos idėjos, kurios
tikrai vertos dėmesio.
MerGeLė. Palankus metas ryšiams užmegzti ir vers-
lui plėsti. Bet nepamirškite ir poilsio, kadangi jūsų jėgos
nėra beribės. Pasistenkite nevėluoti ir įvykdyti visus sa-
vo įsipareigojimus.
sVarstykLės. Šis metas padovanos daug malonių su-
sitikimų ir netikėtumų. Greičiausiai teks aktyviai ben-
drauti, todėl turėsite nemažai naujų įspūdžių. Tiesa, gali
būti nesusipratimų su bendradarbiais ar vadovais.
skorpionAs. Atėjo metas pakeisti įvaizdį. Drąsiai eks-
perimentuokite! Atėjus pavasariui nevenkite ryškesnių
spalvų. Laikas palankus dideliems pirkiniams. Santy-
kiuose su mylimu žmogumi galimi nesutarimai.
ŠAulys. Turėtumėte neeikvoti energijos veltui. Tai laiko-
tarpis, kai jums svarbiausia – dvasinė pusiausvyra. Laimė,
šalia – artimas žmogus, kuris jus visada parems. Tačiau
būkite atidūs, mat galite susidurti su sunkumais.
OžiaraGis. Veikdami taikykite tik išmėgintus metodus
ir imkitės tik tų darbų, kuriuos gerai išmanote. Priešin-
gu atveju rizikuojate patekti į keblią padėtį arba įsivelti
į didelį skandalą.
vAnDenis. Skirkite sau laiko ir nesistenkite užsikrauti
pernelyg daug darbų. Neblogas laikas imtis pirkinių na-
mams ar buičiai, galbūt sugalvosite kažką pertvarkyti,
pakeisti, atnaujinti.
žuVys. Jūs galite įtikinti kitus sekti jūsų pavyzdžiu. At-
rodo, kad atėjo laikas padaryti profesinius pakeitimus.
Būsite populiarus pažįstamų rate, tačiau artimieji jausis
palikti nuošalyje ir nesaugūs.
horoskopai balandžio 7 d.
Dienos horoskopai visiems ženklams
www.15min.lt/horoskopai
2010 BALANDŽIO 7 D., TREČIADIENIS
12
www.15min.lt/pramogos
/ GARSENYBĖS
Vakar Vilniujekoncertavo italų mu-
zikos superžvaigždė Erosas Ramaz-
zotti. Į „Siemens arenos“ sceną atli-
kėjasnusileidodidelėjedėžėje, taip
sukeldamas gausiai susirinkusios
publikos ovacijas. Aistras italas dar
labiau įkaitino gana aiškia lietuvių
kalba perskaitęs tekstą: „Labas va-
karas, jūsų čia tiek daug, aš jus la-
bai myliu...“
Antrą kartą į Lietuvą atvy-
kusio dainininko koncerto data
buvo keičiama net du kartus: iš
pradžių koncertas buvo numa-
tytas praėjusių metų lapkričio
7-ąją, vėliau data perkelta į ba-
landžio 2-ąją ir galiausiai buvo
nuspręsta, kad koncertas įvyks
balandžio 6 dieną.
E.Ramazzotti į Lietuvą at-
lydėjo 80 žmonių komanda,
keliaujanti keturiais pra-
bangiais autobusais. Ita-
lų muzikos žvaigždės
koncertuiskirtątechni-
ką į mūsų šalį gabe-
no 12 vilkikų, „Sie-
mens arenoje“ ji
pradėta montuoti
koncerto išvaka-
rėse.Arenojebuvo
pastatyta 16 metrų
aukščio ir 26 metrų
pločio scena.
E.Ramazzottipasiro-
dymo scenografiją sukū-
rė Kanados cirko „Cirque
De Soleil“ režisieriai. Spe-
cialiai šiam pasirodymui buvo
sumontuota išskirtinė „L-Acous-
tic K1“ garso sistema. Kiekvieną
atlikėjo dainą lydėjo ant dide-
lio LED ekrano rodomos vaiz-
do projek-
cijos, sce-
noje nuo-
lat keitėsi
įspūdin-
gos deko-
racijos.
Vienin-
teliame pa-
sirodyme
Vilniaus
„Siemens
arenoje“
E.Rama-
z z ot t i
pristatė
naujau-
sią albu-
mą„Alie
Radici“,
taip pat atliko garsiausius savo
hitus: „Cose Dela Vita“, „Piu Bel-
la Cosa“ ir kitus.
Po koncerto E.Ramazzotti
ketino vakarieniauti sostinės
restorane „Da Antonio“, kuria-
me lankėsi ir pirmos viešnagės
Lietuvoje metu. Kaip teigė agen-
tūros „Makroconcert“ komuni-
kacijos vadovas Aivaras Gelži-
nis, su savais virėjais į Lietu-
vą atvykęs E.Ramazzotti ypa-
tingų pageidavimų nepateikė.
„Galbūt po koncerto, vakarie-
nės metu, sulauksime kokių
nors pageidavimų“, – svarstė
A.Gelžinis.
Tris dienas viešėjęs Lie-
tuvoje, šiandien dainininkas
E.Ramazzotti turėtų išskristi
koncertuoti į Maskvą.
Baimė – geismo žudikė
Sveika, Ramune. Draugaujame su vaikinu apie keturis mė-
nesius. Neseniai pradėjome seksualinius santykius. Viskas iš
pradžių būna puiku – bučiniai, glamonės..., bet vaikinui tik
priartėjus prie reikalo – dingsta erekcija. Bandėme dar kelis
kartus – vėl tas pats. Jis sako, kad buvo pervargęs, kad jam iš
pradžių tik taip būna, o po to viskas susinormalizuoja. Norisi
tikėti, kad viskas susitvarkys, priešingu atveju, su impotentu
vyru gyventi aš nesugebėčiau. Šiaip mes sutariame labai ge-
rai. Gal galite ką patarti? Elona.
Sveika, Elona. Ko gera, tavo draugui kiša koją kažkokios jo neiš-
spręstos psichologinės problemos. Jei vaikinui erekcija susilpnė-
ja tik reikiamu momentu, vadinasi erekcija prieš tai yra normali,
todėl jos sutrikimo priežastys greičiausiai yra ne fizinės, o psicho-
loginės. Gal jam kaip tik trukdo per stipri trauka, baimė, kad jis
gali tavęs nepatenkinti, nuvilti.
Manau, tavo vaikinas turėtų kompleksuoti dėl savo bėdos ir jaus-
ti siaubingą gėdą prieš tave. Žinoma, kad jo pasiteisinimai nuo-
vargiu yra gynyba. Įsivaizduok, kokį nerimą, baimę, gėdą jis jau-
čia, kai nepasiseka jau kelintą kartą. Tuo tarpu baimė ir geismas
yra visiškai nesuderinami: kad galėtum atlikti lytinį aktą, turi būti
atsipalaidavęs.
Žmonėms, kurie turi erekcijos problemų, labai sunku reikšti savo
jausmus ir apskritai jie būna labai suvaržyti. Dažnai jiems bū-
dingas griežtas jausmų kontroliavimas, kuris trukdo prasiveržti ir
aistrai. Kontrolė paprastai yra susijusi su tam tikra žmogaus pa-
tirtimi, kuri įtvirtina požiūrį, kad atskleisti jausmus yra pavojinga
arba negražu, gėda. Kita priežastis – emocinio artumo, intymu-
mo baimė. Šiuo atveju lytinis aktas neretai yra sėkmingas su ma-
žai pažįstamomis partnerėmis. Kai partnerė yra artima, gali iš-
kilti įvairūs emociniai konfliktai, užsimezgę dar vaikystėje (nere-
tai su motina).
Tu gali padėti savo draugui
Jūs abu turėtumėte kurį laiką nureikšminti lytinio akto. Tiesiog
džiaukitės prisilietimais, glamonėmis, bučiniais, net sąmoningai
galite vengti paties akto. Tai turėtų padėti vaikinui atsipalaiduo-
ti, sumažinti iniciatyvos baimę, kurią paprastai jaučia erekcijos
problemų turintys vyrai. Svarbiausia, kad tu pati nepanikuotum
ir parodytum draugui, kad nesėkmė tavęs negąsdina. Jis turi pa-
matyti, kad tu tiki, jog jums anksčiau ar vėliau pavyks. Kita vertus,
tu taktiškai gali pasiūlyti jam kartu apsilankyti pas seksologą. Jei
tu ieškai rimto gyvenimo draugo, turi pasistengti dėl šio ryšio.
psichologės komentaras
RAMUNĖ
PAJUODYTĖ
Psichologė-
psichoterapeutė
Klauskite Ramunės –[email protected]
E.Ramazzotti Vilniuje
virpino gerbėjų širdis
E.Ramazzotti į Lietuvą atlydė-
jo 80 žmonių komanda, keliaujanti
keturiais prabangiais autobusais.
E.Ramazzotti pasirodymo scenografją sukūrė Kanados cirko
„Cirque De Soleil“ režisieriai. Organizatorių, I.Gelūno nuotr.
Užsk. AB „Autrolis“, Nr. 214778.
Fotogaleriją rasite
www.15min.lt

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close