15min Kaunas 2010-04-21

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 27 | Comments: 0 | Views: 583
of 24
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


Vakar paskelbta, kad netoli Kauno
marių rastas 40-mečio kūnas gali būti
dviejų žmonių nužudymu įtariamo kau-
niečio Drąsiaus Kedžio palaikai.
Kauno apygardos vyriausia-
sis prokuroras Kęstutis Betingis
„15min“ patvirtino, kad spalį din-
gusio D.Kedžio paieškos greičiau-
siai yra baigtos.
„Kūnas buvo rastas šeštadie-
nį Kauno apylinkėse. Mūsų turimi
duomenys leidžia teigti, kad aptik-
tas žmogus mirė neseniai. Dau-
giau detalių paaiškės trečiadienį“,
– vakar sakė K.Betingis.
Kūną atpažino artimos D.Kedžio
giminaitės. Pasak jų, nors vyras
buvo užsiauginęs ilgus plaukus,
o jo veidas buvo ištinęs, jos jį at-
pažino iškart. Bet kokias giminai-
čių abejones išsklaidė ant dešinio
peties esantis apgamas.
„Ryte internete pasirodė in-
formacija, kad Kauno apylinkė-
se rastas kūnas. Man paskambi-
no Sonata (Žukauskienė, D.Kedžio
pusseserė – red. past.). Ji paragi-
no važiuoti per morgus ir ieškoti
kūno, kad galėtume įsitikinti, ar
tai ne Drąsius.. Aš su savo seseri-
mi Birute (Steponkevičienė, kita
D.Kedžio teta – red. past.) nuva-
žiavau į centrinį Kauno morgą.
Ten mes ir atpažinome kūną“, –
verkdama pasakojo D.Kedžio te-
ta ir krikšto motina Audronė Sku-
čienė. „Sulysęs, užsiauginęs plau-
kus. Ant kūno matėsi smurto žy-
mių. Visas šonas buvo mėlynas.
Man atrodo, kad jį užmušė pedo-
filai“, – netramdydama emocijų
pareiškė A.Skučienė.
Nukelta į 6 psl.
KAUNAS /
TREČIADIENIS, 2010 M. BALANDŽIO 21 D.
Nr. 39 (874). ISSN 1882-5322.
D.Kedžio palaikus
atpažino artimieji
+6 °C
AKTUALIJOS / 6 psl.
Ministras R.Vilkaitis
paliko Tautos
prisikėlimo partiją
RYTOJ
KAUNAS / 3 psl.
Kauną drebina KTU
studentų festivalis
Laikinąją sostinę keliolikai dienų
užlies studentiškas šurmulys.
Į Kauno centrinį morgą vakar atvy-
kusios D.Kedžio tetos teigė atpaži-
nusios savo sūnėną iš jo kruopščiai
puoselėtų dantų ir apgamo ant de-
šinio peties.
M.Patašiaus/ „Lietuvos rytas“, E.Ovčarenko nuotr.
PORYT
+6 °C
SPORTAS / 10 psl.
L.Kleizai –
rezultatyviausio
Eurolygos
žaidėjo titulas
KAUNAS / 2 psl.
Bėgo nuo apsaugininko,
pakliuvo po ratais
Įtariamų ilgapirščių gaudynės
Kaune virto dramatiška istorija.
GARSENYBĖS / 12 psl.
„Metallicos“ koncerte
šėlo ir kauniečiai
Šiandien Vilniuje ir Kaune
kartu su „15min“ skaitykite
specialiai
„Kaunas Jazz 2010“
skirtą leidinį.
2
2010 BALANDŽIO 21 D., TREČIADIENIS
orai
Lietuvoje
ŠIANDIEN RYTOJ PORYT
dieną naktį dieną naktį dieną
Vilnius +10 °C 0 °C +6 °C 0 °C +6 °C
Kaunas +10 °C 0 °C +6 °C 0 °C +6 °C
Klaipėda +7 °C +2 °C +4 °C +2 °C +4 °C
Saulė teka 06:03
Saulė leidžiasi 20:34
Dienos ilgumas 14:31
Mėnulio fazė – Priešpilnis.
vardadieniai
Akvilė, Amalija, Anzelmas,
Arėjas, Konradas, Skalvė.
Europoje
Atėnai +21 °C
Berlynas +9 °C
Londonas +11 °C
Madridas +20 °C
Maskva +11 °C
Paryžius +14 °C
Praha +10 °C
Ryga +12 °C
Roma +21 °C
Talinas +8 °C
Giedra Mažai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perkūnija
Šlapdriba Sniegas
BALANDŽIO
21
TREČIADIENIS
Interaktyvus pasaulio orų žemėlapis
/orai/
orų žemėlapis
/
Šiandien daug kur trumpai
palis. Oro temperatūra nuo
7 °C iki 12 °C šilumos. Ateinan-
čią naktį bus nuo 2 °C šalčio iki
2 °C šilumos, kai kur progno-
zuojama šlapdriba. Rytoj die-
ną 6-8 °C, pajūryje tik apie 4 °C
šilumos. Daug kur palis.
/ KAUNAS
www.15min.lt/kaunas
Elektroniniu bilietu besinau-
dojantys kauniečiai jau šią va-
sarą juo naudodamiesi galės
ne tik įsigyti terminuotus vie-
šojo transporto bilietus, bet ir
atsiskaityti už mašinų stovėji-
mą miesto centre.
Kioskuose, prekybos cent-
ruose bei kitose vietose savo
elektronines korteles pasipildę
tam tikru kiekiu pinigų, kau-
niečiai bei miesto svečiai jo-
mis nuo liepos pradžios galės
mokėti už stovėjimą.
Tiesa, iš pradžių šis atsis-
kaitymo būdas bus įmanomas
tik dešimt yje naujai gautų
mokėjimo automatų.
15 tūkst. Lt kainuojantys
įrenginiai Kauną pasieks už
poros mėnesių ir bus pastaty-
ti prie Kauno medicinos uni-
versiteto klinikų bei įvairio-
se kitose miesto centro vie-
tose. Naujieji automatai pri-
ims ne tik e.bilietus, bet ir
monetas.
„Iki 2012 metų mes ketina-
me atnaujinti visus mūsų tu-
rimus automatus“, – tvirtino
bendrovės „Automobilių sto-
vėjimo aikštelės“ direktorius
Algimantas Puidokas.
Pasak bendrovės „Autro-
lis“ vadovo Mindaugo Lego,
dėl naujųjų kortelių platini-
mo šiuo metu deramasi su
„Kauno spaudos“, „Lietuvos
spaudos“ bei prekybos tink-
lo „Maxima“ atstovais. Nuo
birželio pradžios ketinama
pradėti naujos paslaugos tes-
tavimą, o nuo liepos 1 die-
nos – prekybą naujomis kor-
telėmis.
Kauno miesto savivaldy-
bės Transporto ir eismo or-
ganizavimo skyriaus vedėjas
Paulius Keras atskleidė, jog
dar šiais metais naudojantis
elektroniniu bilietu viešojo
transporto keleiviai galės įsi-
gyti ne tik terminuotus, bet ir
vienkartinius bilietus.
Šiek tiek tolimesniuose
planuose yra numatyta ga-
limybė naudojantis elektro-
nine kortele atsiskaityti ir už
keliones traukiniais.
PačiameKaunocentrevykusiosdvie-
jųpaaugliųgaudynėspasibaigėne-
laime – į Kęstučio gatvę staigiai iš-
bėgusį jaunuolį partrenkė automo-
bilis „Mercedes Benz“.
Vakar, apie 15 val., į Kęstu-
čio gatvėje esančią parduotuvę
„Maxima“ užsukę du paaugliai
atkreipė prekybos centre dirbu-
sio apsaugininko dėmesį. Jau-
nuoliams ketinant išeiti iš par-
duotuvės, apsaugininkas jiems
liepė sustoti. Tuomet paaugliai
puolė bėgti, o „Maximos“ dar-
buotojas – juos vytis.
Į Kęstučio gatvės važiuoja-
mąją dalį staiga išbėgusio jau-
nuolio nepastebėjęs vairuoto-
jas nespėjo sustabdyti savojo
„Mercedes Benz C220“ ir pa-
auglį partrenkė. Paskui bėgęs
jo draugas, išvydęs nelaimę,
spėjo sustoti ir liko ant šaligat-
vio. „Garsas buvo toks, kad iš
pradžių pamaniau, jog mašina
atsitrenkė į stulpą. Tas berniu-
kas į orą buvo išlėkęs kelis met-
rus“, – „15min“ pasakojo įvykio
liudininkai.
Reikalavo grąžinti prekes
Šalia esančioje viešojo trans-
porto stotelėje buvę žmonės
iškvietė greitąją pagalbą bei
puolė padėti ant žemės gulin-
čiam ir iš skausmo rėkiančiam
paaugliui. Jam žmonės sutei-
kė pirmąją pagalbą bei rūpi-
nosi, jog šis nejudintų galvos
bei stuburo.
„Prie partrenkto berniu-
ko pribėgęs apsaugininkas
dar sugebėjo pareikalauti,
kad šis iš kuprinės išimtų vis-
ką, ką pavogė, – piktinosi tro-
leibuso stotelėje laukusios ir
nelaimę savo akimis mačiu-
sios studentės. – Tačiau prie
paauglio buvę žmonės nuvi-
jo apsaugininką.“
Maždaug po 10 min. atsku-
bėjęs greitosios medicinos pa-
galbos ekipažas atvirą kojos
lūžį bei kitus sužeidimus pa-
tyrusį paauglį išvežė į Kauno
medicinos universiteto klini-
kas. Tuo tarpu policijos lydi-
mas jo draugas, nuėjęs į pre-
kybos centrą, jo darbuotojams
atidavė pasisavintas prekes. Po
to pareigūnai jį nusivežė į po-
licijos komisariatą.
Bandė nugvelbti
dešrelių
Prekybos tinklo „Maxima“
atstovė spaudai Renata Sauly-
tė po nelaimės praėjus kelioms
valandoms pasakojo, jog pa-
augliai, minėtoje parduotu-
vėje į savo kuprinę prisikrovę
dešrelių bei kitų prekių, atkrei-
pė apsaugininko dėmesį. Ta-
čiau šis, nebūdamas tikras, ar
jaunuoliai prekes ruošiasi nu-
gvelbti, ar už jas prie kasos ke-
tina susimokėti, laukė bei ste-
bėjo, ką paaugliai darys.
Šie, priartėję prie kasų, nėrė
pro jas ir net nestabtelėję puo-
lė bėgti.
„Mes kruopščiai peržiū-
rėjome vaizdo kamerų įrašą
ir nematėme, kad apsaugi-
ninkas būtų viršijęs savo įga-
liojimus. Jis tiesiog bandė su-
laikyti šį vagišių, kaip ir kiek-
vieną kitą. Didžiausia nelaimė
ta, kad gatvė yra visai prie pat
tos parduotuvės durų, – teigė
R.Saulytė. – Tik norėčiau at-
kreipti dėmesį, kad apsaugi-
ninkas tikrai nepuolė iš par-
trenkto paauglio reikalauti ati-
duoti prekes. Kai tą jaunuolį
ketino išsivežti medikai, mū-
sų darbuotojas matant poli-
cijos pareigūnams paprašė
grąžinti pavogtą „Maximos“
nuosavybę“.
Bėgo nuo apsaugininko –
pakliuvo po mašinos ratais
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
Partrenktam paaugliui į pagalbą puolę žmonės
iškvietė greitąją pagalbą ir neleido sužeistajam
judinti galvos bei stuburo. E.Ovčarenko nuotr.
naujovė
Su e.bilietu vairuotojai galės mokėti ir už automobilio stovėjimą
TOMAS GRIGALEVIČIUS
[email protected]
Elektroninio bilieto savininkai už mašinos stovėjimą
galės atsiskaityti jau šių metų liepą. E.Ovčarenko nuotr.
3
2010 BALANDŽIO 21 D., TREČIADIENIS
Šiandien Kaune prasideda kas-
metinis Kauno technologijos
universiteto (KTU) studentų or-
ganizuojamas renginių mara-
tonas – „XVI KTU festivalis“. Šių
metų fiesta truks net 17 dienų.
Visą šį laiką miestą drebins iš-
radingi studentiški renginiai –
sporto varžybos, konkursai, kon-
certai, akcijos.
Apie tai, kad fest ival is
prasideda, Kaunui studentai
praneš iškilminga eisena. Pa-
sak organizatorių, šiandien,
13 val., KTU bendruomenė
užplūs miestą. Planuojama,
kad atidarymo eisena nusi-
tęs nuo Studentų miestelio
iki Vienybės aikštės.
Joje dalyvaus apie 2 tūks-
tančiai dalyvių: studentų ir
dėstytojų. Bėgti iš paskaitų,
kad dalyvautų šiame rengi-
nyje, niekam nereikės: rek-
toriaus įsakymu, visame uni-
versitete eisenos metu nebus
paskaitų.
Nuo 1956-ųjų organizuo-
jamas KTU festivalis išlaiko
tradicijas. Kaip ir kasmet, šie-
met jo metu vyks žirgų kon-
kūras, šauniausio studento
rinkimai „Misteris Kaunas“
ir kiti jau įprasti ir laukiami
renginiai. Tačiau bus ir ne-
mažai naujienų. Viena tokių
– renginys „Naktų naktis“.
Apie ją organizatoriai pasa-
kojo, kad tai bus protingiau-
sia metų naktis.
„Kodėl protingiausia? Nes
visą penktadienio vakarą,
nuo 20 iki 23 val., KTU Stu-
dentų miestelyje bus skaito-
mi moksliniai pranešimai,
kuriuose nebus sausų faktų.
50 pranešėjų teoriją pateiks
netradiciškai ir suprantamai
kiekvienam. „Naktų naktis“
– kasmet Vokietijoje (Potsda-
me) vykstančio renginio Al-
bertui Einsteinui atminti, pri-
traukiančio tūkstančius lan-
kytojų, interpretacija“, – sakė
viena iš renginio koordinato-
rių Neringa Šimkutė.
„Nakt ų nakt yje“ besi-
domintys technologinėmis
naujovėmis galės apsilanky-
ti paskaitose apie ultragarsą,
aukštąsias technologijas, na-
notechnologijas, populiarią-
ją elektroniką.
Norintys sužinoti daugiau
apie architektūrą galės klau-
sytis pranešimų apie japonų
architektūrą, jos projektavi-
mo pagrindus.
Būsimieji inžinieriai ar
informatikai sužinos, kaip
pasigaminti robotą ar kom-
piuterinį žaidimą.
Rengi nyje laukiami i r
moksleiviai, kurie galės pa-
simokyti, kaip valdyti stresą
prieš egzaminus.
Visi festivalio renginiai
lankytojų lauks iki gegužės
7 dienos.
„Jei ne operatyviai atvykęugniage-
siai, kurio nors iš kaimynų gyvo jau
tikrai nebūtų“, –įsitikinęšaliamedi-
niodaugiabučio, kuriamevakar kilo
gaisras, įsikūrę gyventojai.
Gausias ugniagesių pajėgas
ant kojų sukėlė pranešimas apie
Žaliakalnyje, Žemaičių gatvėje,
užsidegusį medinį pastatą, ku-
riame yra septyni butai.
10.08 val. į Bendrąjį pagal-
bos centrą trumpuoju telefonu
112 skambinęs žmogus sakė, jog
namo viduje yra žmonių. Į ne-
laimės vietą nusiųstos ugnia-
gesių pajėgos, iškviesta greito-
sios medicinos pagalbos briga-
da. Iš viso kelių šeimų butus ap-
gadinusį gaisrą gesino dešimtys
ugniagesių, penkios ugniagesių
autocisternos. Nelaimės vieto-
je prireikė ir keltuvo su bokšte-
liu – taip iš pastato buvo iškelti
keli viduje įkalinti gyventojai.
Visai operacijai vadovavo pa-
reigūnų štabo ekipažas. Nors
baimintasi, kad tokiame gaisre
aukų nebus išvengta, numalši-
nus liepsnas paaiškėjo, kad vis-
kas baigėsi gana laimingai – per
gaisrą nukentėjo vos keli žmo-
nės. Pasak medikų, jie atsipirko
nesunkiais sužalojimais. Viena
moteris nusidegino ranką, kita
įtarė, jog yra apsinuodijusi dū-
mais. Tačiau po pirminės apžiū-
ros dar įvykio vietoje paaiškėjo,
kad ji prastai jaučiasi, nes paty-
rė nemenką išgąstį, o dūmų ne-
spėjo prisikvėpuoti.
Priežastis – dujų nuotėkis
Gelbėjimo operaciją atidžiai
stebėję kaimynai ir iš aplinki-
nių gatvelių subėgę žmonės pa-
sakojo, kad nemaža dalis gaisrą
patyrusio namo gyventojų šiuo
metu niekur nedirba, kiti – se-
nyvo amžiaus, todėl daug laiko
praleidžia namuose. Pasak liudi-
ninkų, kilus gaisrui pastate bu-
vo mažiausiai 5 žmonės.
Pirminiais duomenimis,
gaisras kilo viename iš pirma-
me aukšte esančių butų. Jame
buvo propano dujų balionas.
Įtariama, kad gaisras kilo dėl
dujų nuotėkio. Apžiūrėję gais-
ro židinį ugniagesiai rado ap-
degusį balioną. Vietiniai pa-
sakojo, kad buto, kuriame ki-
lo gaisras, gyventojams prieš
kurį laiką buvo atjungtos du-
jos. Sukdamiesi iš padėties jie
esą valgio gaminimui ir šildy-
mui nelegaliai naudojo du ne-
didelius dujų balionus. „Šią ne-
laimę buvo galima nuspėti“, –
teigė kaimynai.
Šios savaitės
KTU festivalio
renginiai
Bal andži o 21 di ena,
trečiadienis
13 val. Eisena nuo KTU
Elektronikos rūmų (Studen-
tų g. 50).
20 val. Konkursas „Misteris
Kaunas“ naktiniame klube
„Combo“.
Balandžio 23 diena,
penktadienis
10 val. Atvirų durų diena vi-
suose Kauno centre esan-
čiuose KTU fakultetuose.
14 val. Atvirų durų diena Stu-
dentų gatvėje esančiuose
KTU fakultetuose.
20 val. „Naktų naktis“. Rengi-
nys vyks KTU Studentų mies-
telyje.
Balandžio 24 diena,
šeštadienis
11 val. PHP konferencija KTU
Studentų miestelyje.
12 val. Žirgų konkūras KTU
Dizaino fakulteto pievelėje
(Studentų g. 56).
Balandžio 25 d.,
sekmadienis
11 val. RC modelių varžybos
Kauno „Akropolio“ stovėjimo
aikštelės 3 aukšte.
KAUNAS /
www.15min.lt/kaunas
Užsk. AB „Autrolis“, Nr. 218028
Gaisro kaltininkai – nelegalūs
dujų balionai
RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ
r.mikalciute
@15min.lt
miesto kultūra
Kauną drebina KTU studentų festa
Vakar Žemaičių gatvėje mediniame daugiabuty-
je kilusiame gaisre aukų išvengta, nors nelaimės
metu viduje buvo žmonių. E.Ovčarenko nuotr.
Kasmet pavasarį Kaune rengiamas KTU festivalis
turi daug tradicinių renginių. Vienas jų – konkur-
sas „Misteris Kaunas“, kuriame savo šaunumą de-
monstruoja studentai. Festivalio archyvo nuotr.
www.kaunas.lt
2010 BALANDŽIO 21 D., TREČIADIENIS
4 / KAUNO PULSAS
Kauno miesto savivaldybės žinios
AKTUALIJ0S
Svarbi informacija:
Leidimų išdavimas 42 28 85
Nemokama Kauno m.
savivaldybės informacija
tel. 8 800 20 000.
Puslapį rengia miesto tarybos
sekretoriatas tel. 42 45 70
[email protected]
Adresas: Laisvės al. 96, LT-44251.
Interneto svetainės adresas
www.kaunas.lt
Užsk. Kauno miesto savivaldybės
administracija. Nr. 204131
Nemokamai priimamos
stambiagabaritės
atliekos
Balandžio mėnesį talkų metu
surinktas stambiagabarites atlie-
kas (baldus, buitinę techniką, pa-
dangas) Kauno miesto savivaldybė
labai prašo vežti į stambiagabaričių
atliekų surinkimo aikšteles.
Stambiagabaritės atliekos ne-
mokamai priimamos: Ašigalio g. 20
II–V nuo 9–18, VI 9–15. Julijana-
vos g. 1A II–V nuo 9–18, VI 9–15.
Nemajūnų g. 15B II–V nuo 10–19,
VI nuo 9–16. Pietų pertrauka nuo
13 iki 14 val.
Pateikus automobilio techni-
nį pasą, iš gyventojų nemokamai
priimamos penkios lengvojo au-
tomobilio padangos. Medžių ša-
kos, lapai nemokamai priimami
Nemajūnų g. 15A II–V 8–17. Rū-
šiuotos antrinės atliekos (stiklas,
plastikas, kartonas) nemokamai
priimami Ašigalio g. 20 II–V nuo
9–18, VI nuo 9–15.
Didesnį antrinių atliekų kiekį su-
perka UAB „Kauno švara“. Tel. dėl
atliekų priėmimo – 8-37 386949,
mob. tel. 8-656 97410. Dėl sun-
kvežimių ir krovimo įrangos nuo-
mos – 8-37 490707.
Baigėsi padangų
rinkimo akcija
Kauno miesto savivaldybė dė-
koja gyventojams už aktyviai pa-
laikytą akciją, kai trijose „Lietuva
Statoil“ priklausančiose Kauno de-
galinėse buvo surenkamos naudo-
tos padangos į specialiai tuo tiks-
lu įrengtus konteinerius. Paskutinė
šios akcijos diena buvo pirmadie-
nis, balandžio 19-oji. Nors planuo-
ta akciją vykdyti iki mėnesio pa-
baigos, ji nutraukiama anksčiau,
nes kai kurie verslininkai, vengda-
mi mokėti su padangų utilizavimu
susijusių mokesčių, pradėjo sun-
kvežimiais vežti padangas iš ser-
visų į degalinėse stovinčius kon-
teinerius. Nei „Lietuva Statoil“, nei
kita šios akcijos dalyvė, bendro-
vė „Kauno švara“, neturi galimy-
bių skirti specialių pajėgų padan-
gų pristatymo kontrolei.
Informuojame, kad dalis su-
vežtųjų padangų bus perdirbtos
į granules, kurios naudojamos
guminėms sporto aikštelių dan-
goms gaminti.
Kaune startuoja unikalus būs-
to renovacijos projektas, ku-
ris padės prasčiausios būklės
miesto daugiabučių namų kvar-
talų gyventojams palankiau-
siomis sąlygomis, su valsty-
bės bei savivaldybės parama,
atnaujinti būstą.
Šio bandomojo projekto tiks-
las – praktiškai įgyvendinti dau-
giabučių namų kvartalo (įskaitant
pastatus, miesto inžinerines ko-
munikacijas, automobilių staty-
mą, atliekų tvarkymą, poilsio zo-
nas, želdinius ir kt.) kompleksi-
nį atnaujinimą, siekiant išspręsti
renovacijos procesą stabdančias
problemas. Sukaupta patirtis bus
panaudojama vėliau renovuojant
kitus miesto kvartalus. Savival-
dybė kviečia daugiabučių namų
kvartalų, statytų iki 1993 metų,
gyvenamųjų daugiabučių namų
savininkų bendrijas (DNBS) bei
kuriančiųjų bendrijas gyventojus
dalyvauti šiame projekte. Kauno
miesto savivaldybės taryba yra
patvirtinusi daugiabučių namų
kvartalų kompleksinio renova-
vimo planą. Jame kvartalai iš-
dėstyti eilėje pagal didžiausią
poreikį renovacijai. Daugiabu-
čių, galinčių dalyvauti projek-
te, sąrašas pateiktas internete
www.kaunas.lt/pastatai. Visi no-
rime gyventi šiuolaiki škai su-
tvarkytuose ir patogiuose mies-
to mikrorajonuose, kad šildymo
išlaidos sumažėtų perpus, nori-
me gyventi jaukesniuose ir este-
tiškai gražiuose daugiabučiuose,
siekiame, kad būsto vertė kiltų.
Šis bandomasis projektas dauge-
liui kauniečių yra pirmas žings-
nis geresnės gyvenimo kokybės
savo kvartale link.
Savivaldybės vaidmuo
renovavimo procese
Savivaldybė koordinuoja dau-
giabučių kompleksinio renova-
vimo procesą, rengia teritorijos
detalųjį planą. Už daugiabučių
atnaujinimą atsakingi jų ben-
draturčiai. Renovuojant daugia-
bučius kvartale esančių inžine-
rinių tinklų atnaujinimu užsiima
jų savininkai (pvz., „Kauno ener-
gija“, VST ir pan.).
Parama projekto
dalyviams
Apsisprendusiems dalyvau-
ti bandomajame projekte ir at-
rinktiems dalyviams, Savivaldy-
bė suteiks tokią svarią pagal-
bą, kokios vėliau renovuojami
kvartalai nebegalės tikėtis. Te-
reikia nebijoti priimti sprendimą
ir kreiptis su paraiška dalyvauti
šiame projekte. Savivaldybė pa-
rems naujų DNBS bendrijų kūri-
mąsi: skirs paramą dokumentų
sutvarkymui ir juristo konsultaci-
jai. Bandomajam projektui atrink-
tame kvartale renovuojamiems
daugiabučiams Kauno savival-
dybė padės rengiant investici-
nius planus, pastatų techninius
projektus (savivaldybė padengs
50 proc. išlaidų), atliekant ener-
getinį pastatų auditą. Dalį išlai-
dų, skirtų renovavimo darbų ko-
kybei prižiūrėti, taip pat dengs
savivaldybė. Miesto savivaldy-
bė 100 proc. padengs atrinktojo
kvartalo detaliojo plano paren-
gimo išlaidas. Be to, jau veikia
Vyriausybės daugiabučių namų
renovavimo paramos programa
JESSICA, kuria gali pasinaudoti
ir projekte dalyvausiančio kvar-
talo daugiabučių savininkai. Re-
novuojantiems būstą Vyriausybė
suteiks lengvatinę ilgalaikę pa-
skolą bei kompensuos pusę iš-
laidų, susijusių su pastato ener-
ginių sertifikatų prieš ir po at-
naujinimo įsigijimu. Nepasitu-
rinčioms šeimoms ar vieniems
gyvenantiems asmenims, ku-
riems pagal įstatymus priklauso
kompensacija už šildymą, vals-
tybė padengs išlaidas, susijusias
su būsto atnaujinimu. Konkurso
nugalėtojas bus skelbiamas, kai
nors vieno kvartalo visi renovuo-
tini daugiabučiai pateiks paraiš-
kas. Kviečiame nedelsti, agituoti
kaimynus ir nebūti antriems. Ko-
dėl mes turime atsilikti nuo kai-
myninių šalių, kur žmonės seniai
susitvarkė savo namus ir aplin-
ką ir ne vieną tautietį stebina
gražiais, spalvotais daugiabu-
čiais? Visos konkurso sąlygos
www.kaunas.lt/renovacija.
TRUMPAI
INFO
Bandomojo būsto atnaujinimo projekto
dalyviams – išskirtinės sąlygos
Šio projekto metu prasčiau-
sios būklės miesto daugia-
bučių namų kvartalų gyven-
tojai palankiomis sąlygomis,
su valstybės bei savivaldy-
bės parama, galės atnaujinti
būstus. „15min“ nuotr.
Viešųjų darbų
organizavimo konkursas
Kauno miesto savivaldybė pakartotinai skelbia 2010 m.
Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos
konkursą tik šiems viešiesiems darbams:
1. Sveikatos apsaugos įstaigų patalpų ir teritorijų
tvarkymas bei priežiūra.
2. Sveikatos apsaugos įstaigų remonto darbai.
3. Švietimo įstaigų teritorijų tvarkymas
ir priežiūra.
4. Švietimo įstaigų patalpų remonto darbai.
5. Kapinių tvarkymas.
6. Istorijos ir kultūros paminklų aplinkos
tvarkymas bei priežiūra.
7. Želdinių priežiūra ir vejų šienavimas.
8. Parkų ir miškų valymas bei sodinimas.
Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti viešuosius dar-
bus, numatytus Viešųjų darbų programoje, iki 2010 m.
balandžio 30 d. 15 val. Kauno miesto savivaldybės So-
cialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų sky-
riui (Nemuno g. 29, 44295 Kaunas, 50 kab.) turi pateik-
ti šiuos dokumentus:
1. Paraišką, kurioje pateikiama informacija apie įmo-
nę (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono ir fak-
so numeriai), joje turi būti nurodomas siūlomų viešųjų
darbų pavadinimas, numatomos sukurti laikinos darbo
vietos ir įdarbinti numatomų asmenų skaičius, reikalavi-
mai jų kvalifikacijai, lėšų poreikis, darbo ir darbo apmo-
kėjimo sąlygos ir terminai, informacija apie numatomus
įsipareigojimus ir kita reikalinga informacija.
2. Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją. Pateikia-
mi dokumentai turi būti parengti valstybine kalba, su-
siūti, suantspauduoti, paskutiniame lape turi būti nuro-
dytas pateiktų lapų skaičius ir patvirtinta darbdavio ar
jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu. Su konkurso
paraiškos forma galima susipažinti Kauno miesto savi-
valdybės interneto svetainėje www.kaunas.lt. Informa-
cija tel. 8 (37) 42 56 25, Eglė Jaudegienė.
Pastaba. Teikiant paraiškas 3 ir 4 punktuose įvardy-
tiems viešiesiems darbams atlikti, pareiškėjas turi pa-
teikti paraišką, skirtą įdarbinti bedarbiams, nes mokinių
įdarbinimui lėšų neskirta.
Pagarba istorijai: Kauno pilis atgimsta
Kauno miesto savivaldybės administracijos idė-
jos atkurti istorinį paminklą – Kauno pilį – ir pri-
taikyti ją visuomenės poreikiams realizavimas jau
įgauna pagreitį.
Projekto vertė – 1,016 mln. Lt. Praėjusių metų birže-
lio 19-ą tarp LR Finansų ministerijos, Centrinės projektų
valdymo agentūros ir Kauno miesto savivaldybės admi-
nistracijos buvo pasirašyta Norvegijos finansinio mecha-
nizmo projekto Nr. LT0077 „Kauno pilies atkūrimas ir pri-
taikymas visuomenės poreikiams 2-asis etapas“ įgyven-
dinimo sutartis. Pagal ją šis projektas turi būti įgyvendin-
tas iki 2011 m. sausio 31 d. Bendra šio etapo lėšų suma
– 1,016 mln. Lt. Jį finansuoja Norvegija (parama teikia-
ma pagal Norvegijos finansinį mechanizmą). Kauno mies-
to savivaldybė skiria 15 proc. šios sumos.
Atstatymo nauda – įvairiapusė
Kauno pilies atstatymas labai reikšmingas keliais as-
pektais. Visų pirma tai leis užtikrinti optimalią Kauno
miesto kultūros paveldo priežiūrą, išsaugojimą ir naudą
visuomenei. Atlikus archeologinius žvalgymus bus išryš-
kintos piliavietės formos ir reljefas. Bus parengtas tech-
ninis projektas, atlikta jo ekspertizė. Istorinis objektas
bus sutvarkytas kompleksiškai, leis tenkinti pažintinius
ir kultūrinius visuomenės interesus. Tikimasi, kad iš da-
lies atkūrus Kauno pilį ji taps turistų traukos centru, tar-
naus miesto bendruomenės poreikiams – leis paįvairin-
ti pramogų ar laisvalaikio formas. Pritraukus didesnius
turistų srautus išaugs miesto biudžeto pajamos. Miesto
verslininkams bus sudarytos galimybės vystyti ir plėtoti
verslą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei pasiūlą. Tai
prisidės ir prie darbo vietų kūrimo.
Išlikę palyginti nedaug
Kauno pilis yra labai gražioje vietoje – senamies-
tyje, Nemuno ir Neries santakoje, kairiajame Ne-
ries krante. Tai seniausia mūrinė pilis Lietuvoje,
pastatyta XIII a. antroje pusėje. Kauno antroji
pilis – gotikos periodo aptvarinės pilies pavyz-
dys. Iki šiol išlikęs pusiau uždaras kiemas, ku-
rį riboja 2–3 m pločio plytų akmenų siena, ne-
didelis rytinės sienos fragmentas su vartų arka
ir iš dalies pažymėti rytinės ir vakarinės sienų kontūrai.
Pietvakariniame kampe išliko kvadratinė bokšto apačia,
o pietrytiniame kampe – apskritas iki ketvirto aukšto at-
kurtas bokštas, bastionas apie pietryčių bokštą, gyny-
binis griovys.
Numatomi pagrindiniai darbai
Šiame projekto etape numatoma labiau išryškinti pi-
liavietės kontūrą, pagilinant gynybinius griovius, supilant
šiaurės rytų kampe dalį piliavietės. Dabartinis pėsčiųjų
takas, pagilinus fosas nusileis ir pakils nedideliu puslan-
kiu palei upę, atsitraukdamas nuo piliakalnio šiaurinė-
je pusėje. Rytinės fosos rytinis krantas paliekamas to-
je pačioje vietoje. Formuojama fosa yra pagilinama apie
1,5 m ir apsėjama veja. Pietinė fosa iki vakarinio kam-
po nekeičiama. Vakarinės fosos rytinis krantas pratę-
siamas išilgai vakarinės sienos paliekant aikštelę iš išo-
rės ir suformuojant šlaitus. Formuojamos fosos dugnas
iškasamas nepilnai – 1,5 m dėl lėšų trūkumo. Pilies te-
ritorijoje pagal specialųjį planą iškeliami kai kurie me-
džiai, kurie trukdo formuoti fosas ir užstoja pilies mūrus.
Sprendiniai pilies vertingosioms savybėms įtakos netu-
rės. Kraštovaizdis bus praturtintas gynybinės architek-
tūros žemės elementais.
Bus atstatytas tiltas
Pagal archeologinius tyrimus rytiniame griovyje ties
nuplauta piliavietės dalimi buvo rastos tilto liekanos.
Medinis elementas datuotas XVII amžiaus pradžia. Pa-
gal patikslintus archeologinių tyrimų duomenis til-
tas bus atkurtas. Jis bus medinis, apipjautų rąstų,
3,5 m pločio. Konstrukcija – statramstinė, derinta
su metaliniais tvirtinimo elementais, atsižvelgiant
į XXI a. architektūrą, nudažyta tamsiais natūra-
lių atspalvių dažais. Tiltas gali būti ilgesnis,
pasikeitus fosos rytinio šlaito vietai. Til-
to paskirtis – pagrindinis įėjimas į pi-
lies kiemą. Jo apkrova turi tikti len-
gviesiems automobiliams,
skirtiems aptarnavimui,
važiuoti.
WWW. KAUNAS. LT
2010 BALANDŽIO 21 D., TREČIADIENIS
Užsienio
meninin-
kai nuolatsu-
galvoja kokių
įmantrybių, todėl
visadasmaguišgirs-
ti,kadirlietuviaikartais
nustebinapasaulį.
Mūsų šalyje nuspren-
dusi eiti nepramintais „dan-
tų meno“ takais, kaunietė Jo-
lanta Prunskaitė sako, kad tai
jai tik hobis, tačiau klientų at-
siranda.
24-erių Jolanta pasakojo, kad
idėja iš dantų nuotraukų kurti
meno darbus kilo jau seniai, o
ją įgyvendinti ėmėsi maždaug
prieš trejus metus. „Lietuvoje
savo darbais neprekiauju, buvo
kažkada tokia mintis, bet lyg ir
nesulaukėm susidomėjimo. Da-
bar svarstau, galbūt reikėtų su-
rengti parodą“, – mintimis dali-
josi kaunietė.
Internete jos darbus gali-
ma rasti interneto spaustuvė-
je „Zazzle“ (www.zazzle.com/
jolanta_prunskaite), kur jos su-
kurtą „dantų“ dizainą galima
pasirinkti įvairiausiems daik-
tams – raktų pakabukams, ke-
purėms, kaklaraiščiams ir dau-
gybei kitų.
Paklausta, kodėl ją suža-
vėjo būtent dantys, o ne ausys
ar akys, J.Prunskaitė atsakė,
jog viskas įvyko spontaniškai.
„Mano anyta dirba stomatologe.
Kartą ji iš Vokietijos parsivežė
lankstinuką, kuriame buvo ra-
šoma apie kažką panašaus. Ta
mintis man patiko ir užsikabi-
nau. Mano darbuose nėra kon-
kretaus žmogaus dantys, nusi-
fotografuoju daug pavyzdžių“,
– pasakojo kaunietė. Ji tikino,
kad, jei tik būtų paklausa, ga-
lėtų kurti „dantų“ paveikslus
ir pagal idividualius dantis, ta-
čiau tam žmogui reikėtų pasi-
daryti specialų dantų modulį,
kokį neretai daro odontologai.
„Man tai – hobis, laisvalaikio
užsiėmimas. Jaučiu ir klien-
tų susidomėjimą, per savaitę
vieną kitą daiktą nuperka. Do-
misi amerikiečiai, ispanai, vo-
kiečiai, nors pagrindinis srau-
tas – iš JAV“, – pasakojo jauna
moteris.
Penktadienį Klaipėdos kino cent-
re „Cinamon“ bus pristatytas il-
gai lauktas lietuviškas kino flmas
„Atsisveikinimas“, kurį režisavo To-
mas Donela.
Subūręs įspūdingą akto-
rių ir kino gamybos profesio-
nalų grupę režisierius filmavi-
mo darbus pradėjo 2007-aisiais
Klaipėdos uoste, nors filmo
idėja gimė daugiau nei prieš
10 metų.
Filmas pasakoja jūrininko,
grįžusio į krantą atsisveikinti su
artimaisiais, pažįstamais ir taip
rasti sielos ramybę prieš artė-
jančią mirtį, istoriją. Pagrindinį
herojų įkūnijo aktorius Dainius
Kazlauskas. Premjeroje Klaipė-
doje žada dalyvauti aktoriai Dalia
Storyk, Albinas Keleris, Alvydas
Šlepikas bei režisierius T.Donela.
„Dešimt metų kariavau už šį fil-
mą, o ketverius jį kūriau ir esu
be galo laimingas, subūręs
komandą, kuri manimi
patikėjo. Ar galima no-
rėti daugiau?“ – yra sa-
kęs filmo režisierius.
T.Donela pabrė-
žė, kad su filmo
operatoriu-
mi Rimvy-
du Leipu-
mi, dai-
linin-
k u Ri ma nt u Ol š aus k u,
kompozitoriumi Kipru Maša-
nausku ir visais kitais kūrybi-
nės grupės nariais galėtų „kal-
nus nuversti“ bei pridūrė, jog ti-
kisi, kad šis filmas sulauks ne-
abejingo, atviro ir geranoriško
žiūrovo.
D.Kazlausko seniai re-
žisieriui duotas pažadas
suvaidinti pagrindinį
herojų Audrių buvo
išpildytas. „Mačiau,
kad šis filmas jam
labai svarbus.
Nepatikėsite,
tačiau maž-
daug ke-
t u r i s
penk-
t ada-
lius ma-
no pasiren-
kamų vaid-
menų lemi a
būtent morali-
niai įsipareigojimai
seniems draugams“,
– sakė aktorius. Filme
gausu nors ir epizodinius,
bet įdomius vaidmenis su-
kūrusių žinomų Lietuvos ak-
torių: tai Olga Generalova, Lina
Budzeikaitė, Dalia Storyk, Kos-
tas Smoriginas ir kiti.
„Atsisveikinimo“premjerauos-
tamiestyje – penktadienį, 19 val.,
kino centre „Cinamon“.
www.15min.lt/miestai
Trečiadienis, balandžio 21 diena
TEATRAI
Kauno valstybinis dramos teatras
19 val. „4.48 Psichozė“.
Kauno valstybinis muzikinis teatras
18 val. „Žuvų piemuo“.
Kauno mažasis teatras
19 val. „Lauros kosmosas“.
KLUBAS
„Nautilus“
19 val. spektaklis „Laukinė moteris“.
KITI RENGINIAI
M. ir K.Petrauskų lietuvių
muzikos muziejus
16val. vokalinės muzikos
koncertas. Dalyvaus
Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Kauno
fakultetodainavimo
katedros docentės
J.Bukauskaitės
studentės.
Mairo-
nio
lie-
tuvių literatūros muziejus
17 val. vakaras, skirtas poetui
ir kunigui J.Plankiui-Snaigei
(1911–1991) prisiminti.
Kauno valstybinė
flharmonija
18 val. F.Chopino
200-osioms
metinėms
skirtas
koncer-
tas.
Bu-
vusios
gamyklos
„Sanitas“
patalpos
22 val. VDU
Studentų atstovybės
gimtadienio vakarėlis.
renginiai
Seksui reikia... pokalbių
Laba diena, Ramune. Esu vedęs, žmoną myliu ir viskas
būtų tikrai gerai, jei ne lovos reikalai. Žmona vengia, nebe-
prisileidžia manęs lovoje. Ji nėra apkrauta darbais, dirba
puse etato, vaikų dar neturim. Įsitikinęs, kad ji tikrai netu-
ri nieko kito. Ir aš nenoriu kitos moters. Žmona sako, kad
aš ją spaudžiu, kad man iš jos tik to tereikia, kad mes nepa-
sišnekame, bet apie ką ten kalbėtis kiekvieną dieną? Anks-
čiau ne ką daugiau šnekėdavomės ir mylėdavomės vos ne
kasdien. Paaiškinkit man prašau, kaip čia suprasti ir ką da-
ryti, kad žmona prisileistų. Almantas.
Laba diena, Almantai. Nepriimant kito žmogaus tokio, koks
jis yra, neįsiklausant į jo norus, poreikius, lūkesčius sunku il-
gam išlaikyti artumą, ir seksualinį intymumą. Gali būti, kad
jūsų žmonai ir anksčiau reikėdavo tų pokalbių, bet ji tiesiog
to neišsakydavo, o dabar pradėjo labiau reikšti savo norus. O
gal dabar jai atsirado poreikis daugiau kalbėtis nei anksčiau.
Žmonės keičiasi. Kodėl taip sunku suprasti, kad žmona nori
didesnio emocinio artumo, supratimo, gilesnio judviejų ry-
šio? Argi jūs pats norėtumėte, kad ji tik mechaniškai su jumis
mylėtųsi, pati visiškai negeisdama, emociškai neįsitraukda-
ma? Kodėl jums atrodo beprasmiai kasdieniai pokalbiai, pasi-
dalinimas, kaip kam sekėsi?
Neatstumkite žmonos
Nejaugi jums neįdomu, kaip žmona jaučiasi, kaip ji praleido
dieną, net jei neįvyko nieko ypatinga? O galbūt ji dėl kažko ne-
rimauja ar liūdi? Gal ji apie kažką norėtų su jumis pasišnekėti,
pasidalinti savo mintimis, jausmais, bet atsimuša kaip į sieną,
kai jūs nenorite jos išklausyti, o skubate tik greičiau mylėtis.
Žmona gali pasijusti atstumta ir reikalinga jums vien kaip sek-
sualinis objektas, dėl to greičiausiai ji ir sako, kad jums „tik to
tereikia“ ir galiausiai pati jus atstumia. Neretai užtenka tiesiog
dėmesingo išklausymo, paprasto pasirūpinimo, apkabinimo.
Leiskite savo žmonai išsisakyti, pabandykite ją išgirsti. Jūs taip
pat galite paaiškinti žmonai, kad jūs neįpratęs kalbėtis, dalin-
tis ar kartais esate tiesiog pavargęs bendrauti. Žodžiu, išeičių
tikrai esama, jei tik netrūksta noro ir meilės. Sėkmės!
RAMUNĖ
PAJUODYTĖ
Psichologė-
psichoterapeutė
psichologės komentaras
MIESTAI / 5
Kadras iš flmo
„Atsisveikinimas“.
Pristatys
naują flmą
„Dantų menu“ domina užsieniečius
Įvairiaspalvės dantų nuotraukos gali tapti paveiks-
lu arba atsidurti ant praktiškesnio daikto, tokio kaip
kilimėlis pelei ar rankinukas. J.Prunskaitės nuotr.
2010 BALANDŽIO 21 D., TREČIADIENIS
6 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos
Tautos prisikėlimo partija (TPP) ir
jos deleguotas kultūros ministras
Remigijus Vilkaitis, kurį „prisikė-
lėliai“ siekia atstatydinti iš parei-
gų, pradėjo atvirą kovą.
Vakar R.Vilkaitis išstojo
iš TPP. Pats vakare ministras
neatsakė į „15min“ skambutį,
o partijos vadovas Arūnas Va-
linskas BNS teigė nesidomėjęs
R.Vilkaičio pasitraukimo prie-
žastimis: „Jis niekada nebuvo
aktyvus narys. Tai labiau bra-
vūra, o ne rimtas dalykas.“
Kultūros ministras va-
kar trumpam buvo užsukęs į
A.Valinsko kabinetą Seime. Po
kelias minutes trukusio pokal-
bio už nelojalumą iš pareigų
buvo atleistas kultūros minist-
ro patarėjas, buvęs A.Valinsko
prezidento rinkimų štabo va-
dovas Vytas Karsokas.
TPP atstovai praėjusią sa-
vaitę pareiškė nebematantys
galimybių R.Vilkaičiui toliau
dirbti ministru. Pirmadienį,
po susitikimo su premjeru An-
driumi Kubiliumi ir A.Valinsku,
R.Vilkaitis neatmetė galimybės
trauktis, tačiau sakė norįs už-
baigti kai kuriuos darbus. Vakar
popiet kalbėdamas su „15min“
jis atsisakė komentuoti, kokius
darbus turėjo omenyje.
A.Valinskas sakė vakar kul-
tūros ministro klausęs, kiek jam
reikia laiko baigti pradėtus dar-
bus. TPP pirmininko teigimu,
R.Vilkaitis minėjo dvi savaites.
Tačiau A.Valinskas abejojo, ar
po patarėjo atleidimo parti-
ja tiek lauks: „Vyksta nebe mi-
nisterijos valdymas, o minist-
ro vaidinimas.“
Ministro karas su „prisikėlėliais“
R.Vilkaitis vakar atleido pata-
rėją, kuris buvo TPP lyderio
prezidento rinkimų štabo va-
dovas. A.Ufarto/BFL nuotr.
Konstitucinis Teismas (KT)
vakar paskelbė, kad Konstitu-
cijai prieštarauja Vyriausybės
sprendimai nevienodai karpyti
išmokas skirtingoms pensinin-
kų grupėms. KT išaiškino, kad
valstybei patekus į sunkią eko-
nominę situaciją, pensijos gali
būti karpomos taip, kad nebū-
tų pažeistos jų dydžių propor-
cijos, o pensija, kuri užtikrina
tik minimalius žmogaus porei-
kius, turi būti neliečiama. Taip
pat išaiškinta, jog dirbantiems
pensininkams pensijos negali
būti sumažintos daugiau nei ne-
dirbantiems. Be to, pagerėjus si-
tuacijai, valstybė privalo kom-
pensuoti sumažintas pensijas.
Tokių pat nuostatų būtina lai-
kytis ir dėl iš biudžeto mokamų
atlyginimų darbuotojams.
Krizės įveikimą švęsti dar anksti
Pernai metų Vyriausybės veiklos ataskaitos pristatymo metu pra-
eitą savaitę buvo džiaugiamasi, kad krizė Lietuvoje jau suvaldyta.
Tačiau makroekonominiai rodikliai ir operatyvioji statistika rodo,
kad gurkšnoti šampaną dar anksti.
Stambiausi Lietuvos ūkio sektoriai vis dar nerodo tvirtesnių at-
sigavimo ženklų: dugnu ropoja pramonės produkcijos apimtys,
mažmeninė prekyba dar vis krenta dviženkliais tempais (sau-
sio-vasario mėnesiais apyvarta buvo 16,3 proc. mažesnė nei prieš
metus), pardavėjams ir tarpininkams niekaip nepavyksta išjudin-
ti nekilnojamojo turto rinkos. O ir eksporto, kuris pirmas suduo-
ti impulsą sustingusiam ekonomikos mechanizmui, apimčių di-
dėjimas išskirtiniu proveržiu nepasižymi. Tiesa, iš pirmo žvilgs-
nio vasario mėnesį fiksuotas 10 proc. lietuviškos kilmės (be naf-
tos) eksporto metinis augimas tikrai daro įspūdį, tačiau šį šuoliu-
ką lėmė vienkartinis laivų eksporto ūgtelėjimas, kitų prekių gru-
pių atsigavimas vis dar labai trapus.
Spaudžia nedarbo kupra
Kita vertus, bet kokį ekonomikos atsitiesimą dar ilgai spaus ne-
darbas. Darbo biržoje registruotų bedarbių skaičius per 2009-uo-
sius išaugo 2,8 karto, iki 269 tūkstančių, ir viršijo net atitinkamą
rodiklį, stebėtą Rusijos krizės metu. Tuo tarpu nedarbo lygis per-
nai paskutinį ketvirtį šoktelėjo iki 15,8 proc. Šis rezultatas 6,4 proc.
punkto didesnis už ES vidurkį ir trečias pagal dydį tarp regiono
narių. Aukštesnius nedarbo lygio rodiklius deklaravo tik Latvija
(20,3 proc.) ir Ispanija (19 proc.). Stebint pastarųjų mėnesių be-
darbių registravimo Darbo biržoje statistiką – vien per pirmą ket-
virtį registruotų bedarbių skaičius išaugo 14 proc. ir kirto psicho-
loginę 300 tūkst. ribą – tikėtina, kad netrukus ir Lietuva gali perlip-
ti 20 proc. nedarbo lygio kartelę.
Pasireiškus pirmiesiems krizės ženklams, jau buvo akivaizdu, kad
ilgainiui neigiami procesai atsilieps darbo rinkai. Šioms tendenci-
joms reikėjo ruoštis iš anksto remiant jaunimo įdarbinimą, puo-
selėjant smulkų verslą, nuimant biurokratinius pančius darbda-
viui ir liberalizuojant darbo santykius. Šiandien jau stebime vy-
riausybės iniciatyvas dėl pastarojo punkto, tačiau tai panašu į dar
vieną gaisro gesinimą, nes problemai už akių užbėgti pavėluota.
analitikė komentuoja
INDRĖ
GENYTĖ-PIKČIENĖ
DnB NORD
vyresnioji analitikė
Grąžins nukirptas pensijas
Atkelta iš 1 psl.
Kadangi D.Kedžio rankos,
kuomet jį rado, buvo sukry-
žiuotos ant krūtinės, eksper-
tai yra linkę atmesti savižudy-
bės versiją.
Nors velionio giminaitės ne-
abejojo, jog D.Kedys buvo nu-
žudytas, tiksli mirties priežastis
paaiškės po ekspertizės.
Kūną rado atsitiktinai
Nesugaunamo bėglio, įta-
riamo dviejų žmonių nužudy-
mu, D.Kedžio artimieji pasakoja
visiškai atsitiktinai radę jo kū-
ną Kauno morge. Joks pareigū-
nas jiems nieko nepranešė apie
aptiktą negyvėlį, o į morgą jie
nuvyko savo iniciatyva.
Artimieji tvirtina nuo pat
D.Kedžio dingimo po dvigu-
bos žmogžudystės Kaune, pra-
ėjusių metų spalio 5 dieną, ži-
niasklaidoje ieškoję bet kokios
informacijos apie rastus neatpa-
žintus lavonus. Jie ne kartą lan-
kėsi morguose, tačiau lig šiol jų
nuogąstavimai, kad eilinis ras-
tas negyvėlis gali būti D.Kedys,
nepasitvirtindavo.
„Ir šį kartą į morgą važiavo-
me gana drąsiai, nes net nesi-
tikėjome, kad tai gali būti jis“,
– „15min“ sakė D.Kedžio teta
A.Skučienė.
Pasak D.Kedžio pussese-
rės, tik po to, kai artimieji at-
pažino ieškomiausią Lietuvos
bėglį, prokuratūros pareigūnai
išvažiavo prie Kauno marių ap-
žiūrėti vietos, kurioje buvo ras-
tas kūnas.
D.Kedžio kūnas buvo aptik-
tas šeštadienį prie Kauno ma-
rių, akcijos „Darom“ metu. Po-
licijos suvestinėse nurodoma,
kad šalia nežinomo asmens la-
vono rastas pistoletas su dėtu-
ve ir 9 šoviniais.
Sulaikė D.Kedžio draugą
D.Kedys dingo pernai spa-
lio 5 dieną, kai Kaune buvo nu-
šautas teisėjas Jonas Furmana-
vičius ir D.Kedžio buvusios su-
gyventinės ir dukters motinos
Laimutės Stankūnaitės sesuo
Violeta Naruševičienė. Vyras
anksčiau viešai buvo apkalti-
nęs J.Furmanavičių, Kauno po-
litiką ir verslininką Andrių Ūsą
ir dar vieną asmenį savo ma-
žametės dukters tvirkinimu ir
prievartavimu. L.Stankūnaitę ir
V.Naruševičienę kaunietis kal-
tino sąvadavimu.
Vakar paaiškėjo, kad bylą
tiriantys pareigūnai šioje by-
loje sulaikė D.Kedžio draugą
Albertą Žilių.
Rado D.Kedžio kūną
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
Naujausia informacija
www.15min.lt
D.Kedžio istorija įaudrino
visuomenę – Lietuvoje nuo-
lat organizuotos protes-
to akcijos prieš pedofliją.
L.Brundzos/BFL nuotr.
J
o
n
a
s

J
u
c
a
s
„Kaunas Jazz“ tapo tradicija, kurios lengvai ne-
nutrauksi. Mums, organizatoriams, šis festivalis –
didžiulis įsipareigojimas. Prieš šių metų festivalį
žiūrėjau archyvinius kadrus – Gintaro Gudonio fil-
muotus pirmojo festivalio vaizdo įrašus. Tuomet,
pasibaigus paskutiniam koncertui, aš svarsčiau
apie festivalio ateitį. Viešai mąsčiau, ar bus, ar ne
antrasis festivalis, galbūt jis bus rengiamas kas
dvejus metus. Tada tai buvo atviras klausimas. Da-
bar, kai festivaliui jau 20 metų, viskas kitaip: dau-
giau atsakomybės prieš klausytojus, gerbėjus, ku-
rie į kiekvieną festivalį atvyksta, muzikantus, ku-
rie tampa mūsų festivalio ambasadoriais užsieny-
je. Norim nenorim, galim negalim, pavyks ar ne
– šie klausimai nuėję į antrą planą. Yra žiūrovai,
partneriai – visi tikisi kasmet suvažiuoti į Kaune
vykstančią džiazo fiestą.
Šiemet švęsdami savo jubiliejų kviesime žiūro-
vus kartu paminėti ir Lietuvos Nepriklausomybės
20-metį. Nusikelti į praeitį padės mūsų pareng-
tos staigmenos – vaizdo įrašai iš anksčiau vyku-
sių festivalių.
Festivalio „Kaunas Jazz“ sumanytojas
Jonas Jučas

T
o
m
a
s

B
a
l
z
e
k
a
s
A
n
d
r
i
u
s

K
u
p
c
i
n
s
k
a
s

Laikraščio „15min“
ir festivalio „Kaunas Jazz 2010“ leidinys
Leidėjas: UAB „15 minučių“
Redaktorė: Jurga Vaičiūtė
Tekstų autoriai: Tomas Grigalevičius, Raimonda Mikalčiūtė
Dizainerė: Giedrė Valutytė
Nuotraukos: Eriko Ovčarenko, Juozo Kamensko, Ramūno Danisevi-
čiaus, Martyno Vizbelio („Scanpix“), Irmanto Gelūno, festivalio „Kau-
nas Jazz“ archyvo.
Redakcija neatsako už reklamos turinį ir klaidas.
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto g. 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
[email protected], www.15min.lt
„15MIN“ + „KAUNAS JAzz“ SVEIKINIMAI
3
T
u
r
i
n
y
s
4 psl. Festivalio istorija: nuo ko viskas prasidėjo
6 psl. Programa: nemokami renginiai ir koncertai salėse
7 psl. Programa: jam session'ai klube
8 psl. Interviu: kas yra džiazas?
9 psl. Džiazuojantys žmonės: kodėl jie kasmet eina į festivalį
10 psl. Dešimt priežasčių, kodėl tu turi būti „Kaunas Jazz 2010“
11 psl. „Kaunas Jazz“ nuotraukose
Sveikinimai!
Kaunas – laisvės ir maištingų jaunatviškų pro-
veržių miestas – neįsivaizduojamas be džiazo.
Miesto žmonės ir visi Lietuvos muzikos gerbėjai
kasmet laukia tikrojo pavasario, kuris prasideda
suskambus „Kaunas Jazz“ festivalio melodijoms. Ta
savaitė, kai džiazas „okupuoja“ miestą, kai meras
atiduoda miesto raktus festivalio organizatoriams,
yra pati smagiausia ir džiugiausia. Keistas dalykas
– džiazo neįmanoma įsprausti į rėmus, uždary-
ti į narvelį, bet tradicijos yra pastovumo ženklas.
Mes labai džiaugiamės, kad Kauno festivalio or-
ganizatoriai noriai ir kantriai laikosi tradicijų, nes
„Kaunas Jazz“ yra laukiamas ne tik Lietuvos džia-
zo gerbėjų. Tradicinis yra ir džiazo klausytojų ratas,
savotiška bendruomenė. Ir tai yra gerai. Tegu šis
miesto ritmas lieka toks – laisvas tradicijose. Tegu
„Kaunas Jazz“ ir toliau lepins profesionalų meną
vertinančių žmonių norus. Tegu Kauno pavasariai
bus ryškūs bei džiaugsmingi kaip vaikų piešiniai
ir nenuspėjami lyg improvizacijos. Geros visiems
muzikos ir šiltų susitikimų!
Kauno miesto meras
Andrius Kupčinskas
Vos tik žiniasklaidoje pradeda mirgėti „Kaunas
Jazz“ reklama, smegenyse ima suktis malonūs prisi-
minimai – per dvidešimt festivalio gyvavimo metų
čia ne sykį svaigome nuo geros muzikos ir atlikė-
jų, nuo žmonių ir atmosferos.
„Kaunas Jazz“, būdamas vienu svarbiausių džiazo
kultūros skleidėjų Lietuvoje, yra ir tam tikro gyve-
nimo būdo ženklas. Šis gyvenimas skirtas džiazuo-
jančioms – laisvoms, naujų iššūkių ieškančioms,
pozityvioms asmenybėms.
Laisve ir gera nuotaika apsiginklavę nemoka-
mas laikraštis „15min“ ir gyvas naujienų portalas
15min.lt savo veikloje vadovaujasi džiazo verty-
bėmis: vertinti patirtį ir niekada nepaliauti ieš-
koti naujovių.
Būtent šių dviejų dalykų linkiu visiems „Kaunas
Jazz“ organizatoriams, atlikėjams ir klausytojams.
Let’s jazz !
UAB „15 minučių“ generalinis direktorius
Tomas Balžekas
4
Dziazuojanti festivalio
Balandžio 30 – gegužės 3 dienomis vyksiantis tarptautinis festivalis „Kaunas Jazz 2010“ šiemet vyks jubiliejinį, 20-ąjį, kartą. Tokią sukaktį festivalio rengėjai nusprendė švęsti su tais, kurie visus tuos
metus buvo kartu – jubiliejinio festivalio programoje žiūrovai galės išvysti nemažai anksčiau „Kaunas Jazz“ renginiuose dalyvavusių muzikantų ir grupių. Švenčiant solidžią sukaktį dera prisiminti,
nuo ko viskas prasidėjo. „15min“ skaitytojų dėmesiui – žiupsnelis festivalio istorijos faktų.
1996
1997 1999
1998
2003
2003
1991-ieji:
kuklus, bet vertas dėmesio startas
Pirmasis festivalis „Kaunas Jazz“ surengtas Lietuvai su-
dėtingu metu. 1991-ųjų kovo 11-ąją Lietuva paskelbė at-
kurianti nepriklausomybę. Tačiau toks žingsnis anuome-
tinės SSRS valdžios buvo sutiktas anaiptol ne su džiaugs-
mu. Lietuvoje prasidėjo blokada, trūko degalų, maisto,
šalis dar neturėjo savo valiutos. Tačiau noras surengti
tarptautinį džiazo renginį „Kaunas Jazz“ nugalėjo bet ko-
kias kliūtis ir 1991-ųjų balandžio 19-21 dienomis „Kaunas
Jazz“ startavo. Pirmojo festivalio rengėjai – būrelis entu-
ziastų, tarp kurių ir Jonas Jučas, ilgainiui tapęs „Kaunas
Jazz“ simboliniu tėvu, taip pat dabartinis Kauno valsty-
binės flharmonijos vadovas Justinas Krėpšta. Festivalio
krikštatėviais galima vadinti ir keletą kitų žmonių – tuo-
metinės televizorių gamyklos „Banga“ generalinį direk-
torių Sigitą Godelį, Klemensą Rimšelį, ėjusį miesto tary-
bos pirmininko pavaduotojo pareigas. Šie žmonės pati-
kėjo tuomet utopiškai skambėjusia idėja Kaune sureng-
ti tarptautinį džiazo muzikos renginį.
Pirmajame festivalyje, trukusiame tris dienas, įvyko 5
koncertai ir 2 jam session'ai. Džiazas liejosi iki šių dienų
festivalio koncertus priimančioje Vytauto Didžiojo uni-
versiteto koncertų salėje ir dabar jau neveikiančiame res-
torane „Neris“. Atvykti į drąsiai savo nepriklausomybę pa-
skelbusią, tačiau mažai kam pasaulyje girdėtą šalį tąkart
ryžosi 8 Europos valstybių – Danijos, Vokietijos, Lenki-
jos, Latvijos, Estijos, Šveicarijos bei Rusijos – muzikantai.
Savo pasirodymus dovanojo ir lietuviai, tarp kurių – kau-
niečiai – Kauno bigbendas su Arina bei Kęstutis Lušas.
Publikos simpatijas tąkart pelnė šveicarų gitaristas
Heinzas Afolteris. Jo kartu su muzikantų grupe pareng-
ta programa tąkart skambėjo ne tik Kaune, bet ir Klaipė-
doje, Šiauliuose bei Tauragėje. Taip nuo pirmojo festiva-
lio atsirado tradicija rengti „Kaunas Jazz“ koncertus ne
tik laikinojoje sostinėje, bet ir kituose šalies miestuose.
Kai kurie festivalio dalyviai, pavyzdžiui, saksofonini-
kas Petras Vyšniauskas „Kaunas Jazz“ pasirodo beveik
kasmet.
Įdomu: galėjo būti, kad „Kaunas Jazz“ festivalyje skam-
bėtų tik džiazrokas ir jam gimininga muzika. Būtent tokią
idėją turėjo festivalio „krikštatėvis“ J.Jučas. Vėliau buvo ap-
sispręsta, kad festivalyje savo vietą ir žiūrovą gali rasti įvai-
rių stilių muzika, todėl griežtos atrankos, vertinant atlikė-
jus tik pagal muzikinį žanrą, atsisakyta.
1995-ieji:
pirmasis jubiliejus –
su pasaulinio garso žvaigždėmis
1995-ųjų balandžio 28-30 dienomis įvykęs 5-asis „Kau-
nas Jazz“ festivalis vyko neįprastoje vietoje: organizato-
riai žiūrovus pakvietė ne, kaip įprastai, į VDU koncertų
salę, o į Kauno kultūros rūmus (dabar – Kauno kultūros
centras „Tautos namai“ - aut.). Specialiai festivalio sukak-
čiai buvo atliktas kauniečio džiazo pianisto Kęstučio Lušo
sukurtas kūrinys, kurį, be džiazo muzikantų, atliko ir kla-
sikinės muzikos atstovai – Kauno valstybinis choras (va-
dovas prof. Petras Bingelis). Po šio pasirodymo projek-
tai, kuriuose susijungia džiazo ir klasikinės muzikos at-
stovai, tapo dar viena „Kaunas Jazz“ tradicija.
Penktajame festivalyje pirmą kartą sulaukta ir super-
žvaigždžių: „Kaunas Jazz'95“ scenoje koncertavo pianis-
tas Ake Johanssonas (Švedija), kolektyvas N.H.O.P. (Da-
nija), taip pat gyvoji JAV džiazo legenda – Johnas Sco-
feldas su grupe.
Įdomu: nuo 1995-ųjų festivalio „Kaunas Jazz“ pradeda-
mi iškilmingais ir efektingais koncertais. Neretai jiems pa-
renkami kūriniai, specialiai sukurti ar adaptuoti „Kaunas
Jazz“ atidarymui. Pavyzdžiui, 1998-aisiais festivalį pradė-
jo kompozitoriaus ir vargonininko Giedriaus Kuprevičiaus
kūrinys „Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus pabaigai“, sukur-
tas M.K.Čiurlionio paveikslų ciklo motyvais.
2000-ieji:
nauji rekordai ir netikėtumai
Kaip prisimena festivalio rengėjai, 10-ąjį „Kaunas Jazz“
teko rengti ir vėl turint mažiau pinigų nei norėtųsi. Ta-
čiau tai netapo kliūtimi į Lietuvą pasikviesti rekordinį
skaičių dalyvių, kurie pristatė net 40 projektų. Vargas
atsipirko su kaupu: organizatorių džiaugsmui, „Kaunas
Jazz 2000“ buvo rekordinis ir žiūrovų skaičiumi. Skai-
čiuota, kad į festivalio koncertus ir kitus renginius atė-
jo apie 35 tūkst. žmonių.
Be malonių naujienų (pirmą kartą „Kaunas Jazz“ skam-
bėjo Italijos džiazas!), jubiliejiniame festivalyje būta ir
nusivylimų. Nepavykus gauti fnansavimo, rengėjai turė-
jo atsisakyti suplanuotų ir muzikantų labai lauktų „Kau-
nas Jazz“ meistriškumo pamokų. Tiesa, vėlesniuose fes-
tivaliuose „Kaunas Jazz“ jas pavyko sėkmingai surengti.
„Kaunas Jazz 2000“ dalyviams ir žiūrovams organi-
zatoriai pažėrė ir daugiau staigmenų: jubiliejinio ren-
ginio pradžią skelbė masinės eitynės su pučiamųjų or-
kestru „Ąžuolynas“ ir festivalio vėliavos pakėlimu. Buvo
atsisakyta dieninių koncertų pagrindinėje scenoje, ta-
čiau vietoj jų žiūrovams pasiūlyta pašėlti net dviejuo-
se vakariniuose koncertuose muzikos klube „Combo“.
O klube vykusiame jam session dalyvavo vienas žino-
miausių saksofonininkų pasaulyje Davidas Sanbornas.
Ko gero, tai buvo vos kelintas kartas, kai šis muzikantas
dalyvavo siautulingame jam session – paprastai festiva-
liuose jis apsiriboja ofcialiais koncertais, kuriuose ati-
duoda visą save.
Įdomu: sausakimšos „Kaunas Jazz“ koncertų salės įro-
do, kad lietuviai mėgsta džiazą, tačiau krepšinis dauge-
liui Nr.1. Festivalio rengėjai prisimena, kaip 1999-aisiais
jiems teko spręsti dilemą: kaip sujungti krepšinį ir pasau-
linio garso žvaigždės – pianistės ir vokalistės Tanios Ma-
rios pasirodymą. Šios muzikantės koncertas sutapo su Eu-
rolygos fnalu, kuriame dėl čempionų vardo turėjo susi-
grumti Kauno „Žalgirio“ krepšinio komanda ir Bolonijos
„Kinder“. Po ilgų svarstymų nuspręsta su festivalio žvaigž-
de susitarti, kad įprastas vienos dalies pasirodymas bus su
pertrauka, kurios metu krepšinio aistruoliai spės užmes-
ti akį į varžybas. Tačiau galiausiai nuspręsta sutrumpim-
ti T.Marios koncertą. Atlikėja neslėpė buvusi nustebinta,
kad teko konkuruoti su krepšiniu.
1991
1991
Rinkimai, skambantys džiazo ritmu
ISTORIJA „15mIn“ + „KAunAS JAzz“
istorija
2010-ieji:
sugrįžimų metas
Visagalis sunkmetis pakoregavo organizatorių vizijas, kaip turėtų atrodyti XX tarptautinis festivalis „Kaunas Jazz“. Šie-
met jis skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui. Tačiau mažesnės fnansinės galimybės nesutrukdė į
Lietuvą pasikviesti pasaulinio garso muzikantų, per du „Kaunas Jazz“ gyvavimo dešimtmečius tapusių festivalio bičiuliais.
Dalis jų Kaune koncertavo ne kartą, pavyzdžiui, saksofono virtuozas iš Didžiosios Britanijos Courtney Pine'as buvo festi-
valių „Kaunas Jazz'98“ ir „Kaunas Jazz 2001“ žvaigždė, Andrzejus Jagodzinskis iš Lenkijos festivalyje koncertavo 2001-ai-
siais, brazilas Chico Chagas festivalio publikos simpatijas pelnė pernai.
Parengta pagal festivalio interneto svetainės www.kaunasjazz.lt medžiagą, interviu su festivalio rengėjais
5
2006
2005
2004
2006
2009
2008
2005-ieji:
džiazo koncertų maratonas
Ruošdamiesi 15-ajam festivaliui „Kaunas Jazz“ rengėjai
padirbėjo iš peties. Pirmą kartą Lietuvos džiazo muzikos
festivalių istorijoje renginiai truko net 11 dienų. Per jas
festivalio publika galėjo išgirsti beveik 300 dalyvių iš 17
šalių muziką. Festivalio fnaliniu akordu jau antrus me-
tus tapo koncertas sostinėje, Vilniaus kongresų rūmuose.
Suprasdami, kad nemaža dalis klausytojų neturės gali-
mybės ateiti į mokamus koncertus, pusė programos ren-
ginių „Kaunas Jazz“ organizatoriai padarė nemokamais.
Jie vyko tradicinėse Kauno vietose – Vienybės aikštėje,
Vytauto Didžiojo bažnyčioje, Kauno sinagogoje, Vytau-
to Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
Švęsdami 15-ąjį gimtadienį „Kaunas Jazz“ rengėjai
džiazo mylėtojus sukvietė į pirmąją tarptautinę mokslinę
konferenciją, kurioje kvietė diskutuoti apie džiazo dabar-
tį ir ateityje Lietuvoje ir Europoje. Tais metais, festivalio
atidarymo dieną, Kauno apskrities pašte koresponden-
cija buvo žymima specialiai sukurtu „Kaunas Jazz“ ants-
paudu. Dabar taip pažymėti laiškai tapo asmeninių ko-
lekcijų eksponatais.
Surengti įspūdingą programą kainavo ne tik daug
jėgų. Po festivalio jo rengėjai prisipažino, kad išlaidų
buvo daugiau nei tikėtasi, o festivalio sąmata viršijo mi-
lijoną litų. Spaudžiantys fnansiniai įsipareigojimai ap-
kartino organizatorių nuotaikas, tačiau net neleido pa-
galvoti, jog kitąmet festivalio nebebus. Tiesiog tvirtai
nuspręsta, kad renginių bus mažiau, o ir pats festivalis
truks ne ilgiau nei 4 dienas.
Įdomu: prieš keletą metų nusprendę pasidomėti, kokia
publika susirenka į jų koncertus, „Kaunas Jazz“ rengėjai at-
likto tyrimą. Jo išvadose teigiama, kad į festivalį atvyksta
ne tik kauniečiai ar kitų Lietuvos miestų gyventojai, bet ir
užsienio turistai, planuojantys savo viešnagę Kaune, pri-
klausomai nuo festivalio koncertų datų. Dauguma žiūro-
vų – vyrai, vyraujantis publikos amžius – 25-40 metų. Tie-
sa, kuo toliau, tuo labiau žiūrovai jaunėja.
„15min“ + „Kaunas jazz“ isTORija
6
Rinkimai, skambantys džiazo ritmu
P
r
o
g
r
a
m
a
Koncertai salese
Penktadienis, balandžio 30 diena
VDU koncertų salė (S.Daukanto g. 28)
19 val. „Šinkarenko Jazz Five“ (Lietuva),
„Stanley Jordan Trio“ (JAV).
Šeštadienis, gegužės 1 diena
Kauno valstybinė flharmonija
(L.Sapiegos g. 5)
16 val. Koncertas „Šopenas ir džiazas“:
Mykolas Bazaras
VDU koncertų salė (S.Daukanto g. 28)
19 val. „Gadi Lehavi Trio“ (Izraelis), „Bebo
Ferra Luar Quartet“ (Italija)


Sekmadienis, gegužės 2 diena
VDU koncertų salė (S.Daukanto g. 28)
19 val. Courtney Pine Presents Transitions
in Tradition (Didžioji Britanija, Kuba)
Nemokami koncertai
Penktadienis, balandžio 30 diena
Kauno rotušė (Rotušės a. 15)
17 val. Festivalio „Kaunas Jazz 2010“ atidarymo
iškilmės: Nomme Jazz konkurso laureatas Tuomas
Juhani Turunen (Suomija) (Įėjimas su kvietimais)
Vytauto Didžiojo karo
muziejaus sodelis
18.30 val. Varpų džiazo
muzikos koncertas
– Juliaus Vilnonio
programa „Pavasaris“
(Lietuva).
Vienybės aikštė
18.30 val. Vaikų piešinių akcija „Kaunas Jazz“ ant
grindinio“.
20 val. „Kaunas Jazz“ flmų peržiūra.

Šeštadienis, gegužės 1 diena
Vienybės aikštė
12 val. „Kaunas Jazz“ flmų peržiūra.
17 val. „Domas Aleksa & D'Orange“ (Lietuva),
„The Ploctones“ (Nyderlandai).
21 val. „Saulės kliošas“ (Lietuva), „Lesni Zver“ (Čekija),
taip pat džiazo madų šou, šventinis fejerverkas.

Meno galerija „MJ studija“ (Rotušės a.1)
14 val. Mindaugo Juodžio kūrybos paroda
„Fragmentai-Jazz“. Parodos atidarymo metu gros
Tomas Botyrius (Lietuva).
Sekmadienis, gegužės 2 diena
Kauno sinagoga (E.Ožeškienės g. 13)
14 val. Žydiškoji tema džiaze: „Jan Maksomowicz
group“ (Lietuva).
Vienybės aikštė
15 val. Anykščių muzikos mokyklos džiazo orkestras
(vadovas Petras Žiukas) feat. Petras Vyšniauskas ir
Saulius Šiaučiulis (Lietuva), Kauno bigbendas.
Vytauto Didžiojo bažnyčia (Aleksoto g. 3)
16 val. Sakralinės džiazo muzikos koncertas, skirtas
Gyvybės dienai: „Eduardo Niebla Duo“ (Ispanija).
S
v
a
r
b
i

i
n
f
o
r
m
a
c
i
j
a
Tiems, kurie žinojo, priminsime, o kitiems – pranešime: bilietai į visus „Kaunas Jazz
2010“ koncertus parduodami Senamiesčio turizmo biure „Kauno vartai“ (Rotušės
aikštė 29, Kaunas) darbo dienomis 9-20 val., šeštadieniais ir sekmadieniais – 10-
18 val. Juos taip pat galima įsigyti interneto puslapiuose www.kaunasjazzz.lt ir
www.bilietupasaulis.lt .
• Į koncertus restorane-naktiniame klube „Combo“ (Raudondvario plentas 107) bi-
lietai parduodami ir pačiame klube 11-18 val. Koncerto dieną – prie renginio vietos.
• Į koncertą, vyksiantį Kauno valstybinėje flharmonijoje (L.Sapiegos gatvė 5), bilie-
tai parduodami flharmonijos kasoje antradieniais-sekmadieniais 14-18 val.
• Į koncertą Vilniaus kongresų rūmuose (Vilniaus gatvė 6/14, Vilnius) bilietai taip
pat parduodami Kongresų rūmuose.
N
e
m
o
k
a
m
i

r
e
n
g
i
n
i
a
i
Saules kliosas“: nemokama
muzika ir geras tusas
Viena iš žiūrovų laukiamų festivalio „Kaunas Jazz“ tradicijų – nemokami renginiai.
Koncertai, vaikų piešinių akcija, madų šou, vykstantys Vienybės aikštėje, pripildo
gyvybės visą miesto centrą.
Be to, būtent čia šeštadienio vakarą galima pasigėrėti neatskiriamą džiazo fes-
tos atributą – fejerverką. Nemažiau nei jis, nuo koncertų „Kaunas Jazz“ lauko sce-
noje Vienybės aikštėje neatskiriama ir grupė „Saulės kliošas“. Jos nariai net patys
nebesuskaičiuoja, kiek metų jau dalyvauja „Kaunas Jazz“ ir pasirodo jiems įpras-
toje vietoje – festivalio lauko scenoje Vienybės aikštėje.
2000-aisiais gimęs kolektyvas savęs niekaip negalėtų pavadinti tikrais džiazo
muzikantais. Tiesa, jų repertuare yra džiazo, tačiau jis miksuojamas su funky ir dis-
co, kartais – bliuzu ar net pop muzika. Pasak pačių muzikantų, pagrindinis jų gru-
pės tikslas – smagiai leisti laiką ir gera nuotaika užkrėsti publiką. Nemažiau svar-
bu – gyvai groti ir improvizuoti. Būtent tai jie ir daro „Kaunas Jazz“ scenoje. Nie-
kas nepasikeitė net ir tada, kai pasikeitė dalis grupės muzikantų.
Žiūrovai žino: užlipę į sceną „Saulės kliošo“ nariai šėls tiek, kiek leis jėgos ir ge-
ras oras. Jo sau bei visam festivaliui ir linkėjo Kaune už savaitės koncertuosian-
tys vilniečiai.
KONCERTAI „15mIN“ + „KAuNAs jAzz“
The Ploctones:
po daina kiekvienam
gyvenimo atvejui
Prie Amazonės upės Brazilijoje gimęs muzikantas ir kom-
pozitorius Chico Chagas pernai apie Lietuvą išgirdo pirmą
kartą. Tačiau kartą čia apsilankęs jau tikriausiai niekada
nepamirš, kaip tariami žodžiai „labas“, „myliu“ ir „ačiū“.
Vienu talentingiausių pasaulyje akordeonistų vadinamas
brazilas pavergė „Kaunas Jazz 2009“ publiką ir namo išsive-
žė žiūrovų simpatijų prizą. Pasak organizatorių, vietoje ne-
nustygstantis muzikantas ir pats susižavėjo lietuviais bei
„Kaunas Jazz“. Neatsispyręs pagundai pratęsti savo viešna-
gę, pernai jis savo lėšomis neplanuotai ilgai užsibuvo Kau-
ne, kur spėjo pagroti net su trimis grupėmis. Išvykdamas
muzikantas ir kompozitorius atsisveikino sakydamas „iki“,
nes žadėjo į Lietuvą sugrįžti.
Laukti ilgai neteko: sudarydami jubiliejinio „Kaunas Jazz“
programą festivalio rengėjai negalėjo pamiršti šio links-
muolio. Džiaugsmingai sutikęs kvietimą šiuo metu Lon-
done, Didžiojoje Britanijoje, gyvenantis brazilas į Kauną at-
veža Pietų Amerikos muzikos ir braziliško karnavalo nuo-
taikos pilną programą. Kartu su talentingais muzikantais,
tarp kurių – ir „Kaunas Jazz“ numylėtinio Richardo Bonos
grupės būgnininkas Ernesto Simpsonas, Ch.Chagas žiūro-
vams neleis nusėdėti vietoje. „Mūsų muzika skirta kojoms“,
– tiesiai šviesiai apie festivaliui parengtą programą sako pa-
tys muzikantai.
Chico Chagas:
jis zadejo sugrizti ir
sugrizo!
7
Ypač darbštus, bet randantis laiko ugningiems vakarėliams –
šie du tarpusavyje sunkiai derantys teiginiai geriausiai apibūdi-
na kompozitorių, prodiuserį ir didžėjų Ryota Nozaki iš Japonijos.
Šis „žmogus-orkestras“ į Kauną atvyksta su gyvai grojančių muzi-
kantų grupe. Pasak jo paties, projekto, pavadinto „Jazztronik“, tikslas
– parodyti, kad klubams skirta muzika gali būti išradinga ir netikėta.
„Tai – XXI amžiaus muzika“, – sako R.Nozaki.
Japono „sąskaitoje“ – geriausio Japonijos didžėjaus vardas, kurį žino
ne tik kokybiškų renginių išlepinta Tokijo publika, bet ir Niujorko, Pary-
žiaus, Londono, Romos klubų lankytojai. Viena žinomiausių jo dainų
– „Samurai“ – ilgai sukosi Europos diskotekose ir radijo stočių eteryje.
Jazztronik:
XXI amziaus dziazas
Klube siaucia
muzikinis jam'as
Nuolatiniai džiazo festivalių lankytojai ir dalyviai žino: jei
nori patirti tikrą „Kaunas Jazz“ dvasią, nepraleisk jam session.
Į jam'us atėję muzikantai duoda valią savo talentams ir no-
rams bei improvizuoja tiek, kad baigiantis vakarui nusimeta pa-
skutinius šlapius rūbus. Per dvidešimt „Kaunas Jazz“ gyvavimo
metų netrūksta ir įdomesnių istorijų, kai būtent jam session kar-
tu groję muzikantai nusprendžia toliau bendradarbiauti ir kurti
bendrus projektus. Kalbėti apie šiuos koncertus sudėtinga, nes
perteikti nuotaikos beveik neįmanoma. „To negali pamatyti, turi
patirti ir užsikrėsti“, – taip apie siautulingus „Kaunas Jazz“ kon-
certus-jam session kalba nors kartą juose pabuvoję.
„Kaunas Jazz 2010“ vakariniai koncertai vyks įprastoje aplin-
koje – restorane-naktiniame klube „Combo“. Tris vakarus iš ei-
lės pašėlti festivalio žiūrovus kvies skirtingų šalių muzikantai –
brazilas, japonai ir olandai.
P
r
o
g
r
a
m
a
K
u
r
:

R
e
s
t
o
r
a
n
a
s
-
n
a
k
t
i
n
i
s

k
l
u
b
a
s

C
o
m
b
o


(
R
a
u
d
o
n
d
v
a
r
i
o

p
l
.

1
0
7
)
P
e
n
k
t
a
d
i
e
n
i
s
,

b
a
l
a
n
d
ž
i
o

3
0

d
i
e
n
a
2
3

v
a
l
.

C
h
i
c
o

C
h
a
g
a
s


B
r
a
z
i
l
i
a
n

r
o
o
t
s

n
i
g
h
t


(
B
r
a
z
i
l
i
j
a
)
.

J
a
m

S
e
s
s
i
o
n
.
Š
e
š
t
a
d
i
e
n
i
s
,

g
e
g
u
ž
ė
s

1

d
i
e
n
a
2
3

v
a
l
.

J
a
z
z
t
r
o
n
i
k


(
J
a
p
o
n
i
j
a
)
.

J
a
m

S
e
s
s
i
o
n
.
S
e
k
m
a
d
i
e
n
i
s
,

g
e
g
u
ž
ė
s

2

d
i
e
n
a
2
2

v
a
l
.


T
h
e

P
l
o
c
t
o
n
e
s


(
N
y
d
e
r
l
a
n
d
a
i
)
.
J
a
m

S
e
s
s
i
o
n
.
Festivalio rengėjai apie juos sako: „Nesvarbu, norite šokti ar
prie baro sužavėti nusižiūrėtą merginą, vaikiną, o gal tiesiog
paverkti draugui į petį – „The Ploctones“ turi po dainą kie-
kvienam gyvenimo atvejui.
Dar daugiau liaupsnių šiai ketveriukei iš Nyderlandų pažeria
vietinė spauda, „The Ploctones“ nekukliai vadinanti geriausia
šalies grupe. Įvertinti olandų muzikantų gerumą „Kaunas Jazz“
publika galės iki ryto šėldama jų koncerte-jam session, kuris vyks
po atviru dangumi.
„Esame džiazo ir funk'o aistra alsuojantis slibinas su keturio-
mis galvomis“, – taip šmaikščiai save įvertina patys kolektyvo
muzikantai. Nenuostabu, kad tokio muzikos gyvio užkurta pir-
tis gali įkaitinti publiką iki maksimumo. „Todėl prieš šios grupės
koncertą iš anksto pasidairykite, kur yra avarinis išėjimas“, – pa-
tarė Didžiosios Britanijos leidinio „The Guardian“ žurnalistai.
Nors olandai yra groję su ne vienu džiazo pasaulio grandu, pa-
vyzdžiui, Patu Methedy, Johnu Scofeldu ir šiemet taip pat „Kau-
nas Jazz“ dalyvaujančiu Courtney Pine'u, užburti publiką jiems
puikiai sekasi ir vieniems, be garsių „padėjėjų“.
Kokią pirtį jie užkurs šiemet festivalyje, dar neaišku. Bet to-
kio reginio nevertėtų praleisti.
„15min“ + „Kaunas jazz“ aTLiKĖjai
8
Dziazas yra laisve!
Kompozi tori us Gi edri us
Kuprevičius, nepraleidęs nė
vieno iš devyniolikos jau
įvykusių festivalių „Kaunas
Jazz“, tapo neatsiejama jo
dalimi. Prieš 20 metų savo
akimis matęs festivalio gi-
mimą, vėliau stebėjęs, kaip
jis bręsta, kompozitorius
dabar „Kaunas Jazz“ gali
drąsiai vadinti iškiliu šalies
kultūros reiškiniu.
Kal bėdamas api e j au
dvi deš i mt ą kar t ą vyk-
siančio festivalio laukimą,
G.Kuprevičius gana griežtas.
Pasak kauniečio, festivaliui
kiekvienas turi ruoštis. „Ir ne
taip, kad tiesiog pasidomė-
ti, kokie atlikėjai atvažiuo-
ja, bet apskritai visus metus
klausytis geros džiazo muzi-
kos. Negalima ateiti į festiva-
lį taip, kaip į vakarėlį, kai at-
eini tik parodyti naują kak-
laraištį, batus ar šukuoseną.
Intelektualiai pasiruošęs, tu
turėsi didžiulį malonumą
netgi iš tos muzikos, kurios
tu niekada negirdėjai“, – pa-
brėžė kompozitorius.
Be priemaisu festivalis
neturetu klausytoju
– Ar galėtumėte palyginti pirmuosius ir paskutinius festiva-
lius? Kaip festivalis augo, keitėsi ir brendo? – „15min” paklau-
sė šįmet žiūrovo bei klausytojo vaidmeniu besimėgausiančio
G.Kuprevičiaus.
– Manau, kad ir kaip bekalbėtumėme, tai yra vieno žmo-
gaus festivalis. Tai yra Jonas Jučas, kuris kažkada buvo mano
mokinys Juozo Gruodžio konservatorijoje. Tas jo dėmesys
džiazui ir kitokiai muzikai jame suformavo tam tikrą džiazo
inteligentą, kuris turi savo nuostatą bei savo regėjimą. Ma-
nau, kad tai yra nuostabiausias dalykas, koks tik gali būti. Ga-
lėčiau pateikti festivalio „Varšuvos ruduo“ pavyzdį. Ištisus de-
šimtmečius jį organizavo keli tie patys žmonės. Ir kai jie pa-
sikeitė, festivalis pasidarė eiline šiuolaikinės muzikos bala.
Tuo tarpu J.Jučo festivalis turi tam tikrą privatumą, kuris yra
labai svarbus ir kurį reikėtų labai vertinti. „Kaunas Jazz“ yra
labai aukšto muzikinio lygio. J.Jučas kviestų dar kitus atlikė-
jus, tačiau čia iškyla publikos problema: mes nemokame in-
telektualiai klausytis džiazo.
Džiazas būtinai turi turėti popso, roko ir miesčionizmo prie-
maišų (kai kas tai vadina komerciniu džiazu). Be šių priemai-
šų festivalis neturėtų klausytojų. Šios priemaišos yra reikalin-
gos mūsų gana riboto kultūrinio peizažo erdvėje.
Dziazas tolsta nuo dziazo
– Dalis su muzika tiesiogiai susijusių žmonių viešuose savo pa-
sisakymuose yra pastebėję, jog pastaraisiais metais festivalis
tolsta nuo džiazo. Ką Jūs manote apie tai?
– Festivalis netolsta nuo džiazo. Pats džiazas tolsta nuo
džiazo. Šis procesas vyksta visame pasaulyje. Mat senoji gvar-
dija klasikinių džiazo muzikantų baigia išmirti, mokinių, kaip
visuomet, tokioje vietoje nėra ir būti negali, nes viską spren-
džia asmenybės ir stiliai. Atsiranda nauja karta, kurią išugdė
masinė kultūra. Aišku, čia nėra jokios dramos. Vyksta kaita,
tam tikras džiazo klimato atšilimas.
– Ar gali festivalis tai pakeisti ar bent šiek tiek pakeisti kryp-
tį, kuria eina džiazas?
– Festivalis niekuomet krypties nekeičia, festivalis parodo
tendencijas. Festivalis yra veidrodis tam tikros būsenos, šiuo
metu egzistuojančios europiniame ar amerikietiškame džia-
ze. Dar Skandinavų šalyse galima rasti labai įdomių reiškinių,
bet tai gali patikti tik labai ribotai, nedidelei auditorijai, nes
ten jau reikia žinoti simbolius, reikia mokėti suprasti. Džia-
zo kalba yra supaprastėjusi. Publika negirdi antrų, giluminių
planų, citatų. Kartais netgi juokingą muziką žmonės klauso
rimtais veidais, nes negali suprasti joje esančio humoro. Ma-
nau, kad dėl to nemaža dalimi yra kalta ir švietimo sistema,
kuri nei trupučio nepasistūmėjo, kad į savo planą įtrauktų
džiazo bei popmuzikos suvokimą. Viską sudėjus į krūvą, pa-
aiškėja, kad J.Jučui belieka rodyti tai, kas yra.
Laisve su taisyklemis
– Kas Jums yra džiazas?
– Pirmiausia – tai yra laisvė su taisyklėmis. Džiazas gimė
kaip labai sena muzikinio mąstymo forma su laisvu ir neprik-
lausomu ritminiu pagrindu, atkeliavusiu iš Afrikos. Ta simbio-
zė, ta laisvės ir tvarkos jungtis ir sukūrė tokį unikalų reiški-
nį, kurį mes vadiname džiazu. Ar galėčiau gyventi be džia-
zo? Turbūt kad ne.
– Kaip Jūs matote rytdienos džiazą?
– Rytdienos džiazą labai sunku prognozuoti. Manau, kad
jame atsiras daugiau socialinio motyvo, koks ir buvo džiazo
pradžioje. Man atrodo, kad menas pradeda mirti tuomet, kai
jis atsisako socialinės angažuotės.
Festivalis miesta
padaro miestu
– Kokios mintys Jums ateina į galvą, kai išgirstate du, greta
vienas kito einančius žodžius – Kaunas ir džiazas?
– Kaip kažkada buvo Kaunas ir „Gintarinė pora“, kaip kaž-
kada buvo ir liko Kaunas ir pavasaris, kaip Pažaislio festiva-
lis, kaip kažkada ir dabar – „Grok Jurgeli“. Tai yra labai skirtin-
gi dalykai, bet jie miestui suteikia tam tikro stabilumo. Tokie
festivaliai-grandai miestą padaro miestu, ir jis tampa žino-
mas pasaulyje. „Kaunas Jazz“ yra vienas iš tų laimingų daly-
kų, kurie, ačiū Dievui, Kaune vis dar vyksta.
– Ką Jūs norėtumėte pasakyti į artėjantį festivalį besiruošian-
tiems džiazo mėgėjams?
– Norėčiau pasakyti tik tiek, kad klausytojai, kurie laukia
džiazo festivalio, turi jam ruoštis. Negalima tiesiog ateiti, iš-
gerti alaus ir pasiklausyti vienokios ar kitokios muzikos. Jam
reikia ruoštis. Ir ne taip, kad tiesiog pasidomėti, kokie atlikė-
jai atvažiuoja, bet apskritai visus metus klausytis geros džia-
zo muzikos. Negalima ateiti į festivalį taip, kaip į vakarėlį, kai
ateini tik parodyti naują kaklaraištį, batus ar šukuoseną. In-
telektualiai pasiruošęs, tu turėsi didžiulį malonumą netgi iš
tos muzikos, kurios tu niekada negirdėjai.
Rinkimai, skambantys džiazo ritmu
INTERVIU „15mIN“ + „KaUNas jazz“
Dziazas gime
kaip labai sena
muzikinio mastymo
forma su laisvu
ir nepriklausomu
ritminiu pagrindu,
atkeliavusiu is
Afrikos. Ta simbioze,
ta laisves ir tvarkos
jungtis ir sukure toki
unikalu reiskini, kuri
mes vadiname dziazu.
Ar galeciau gyventi be
dziazo? Turbut kad ne.
9
R.Zemkauskas: „Kaunas Jazz“ skirtas publikai“
Kanalo TV1 kūrybos direktorius, flmų garsintojas ir „Snobo
nakties“ kūrėjas Rytis Zemkauskas nemėgsta būti vadinamas
festivalio „Kaunas Jazz“ metraštininku, tačiau būtent šis api-
būdinimas peršasi į galvą prisiminus, kiek metų jis fksavo
dokumentinius šio festivalio kadrus.
Pro jo akis ir kameros objektyvą nepraslydo daugelio „Kau-
nas Jazz“ koncertų ir užkulisių detalės. Jo įrašuose nemažai ir
autentiškų pasaulinio garso muzikantų, lipusių į „Kaunas Jazz“
sceną, pasakojimų, taip pat neviešų festivalio rengėjų minčių.
Kada nors jos galbūt suguls į atskirą flmą.
„Kompromituojančios medžiagos turime daug“, – sakė
festivalio flmus ne vienerius metus kūręs R.Zemkauskas.
Šie metai bus pirmieji po ilgo laiko, kai į festivalį „Kaunas
Jazz“ R.Zemkauskas važiuos be kameros: „Kiek galima! Nu-
tarėme su Jonu (Jonu Juču – festivalio „Kaunas Jazz“ suma-
nytojas – aut. ), kad man reikia padaryti pertrauką. Pažiūrė-
ti naujomis akimis“.
Ruošdamasis į festivalį jis atsakė į kelis „15min“ klausimus.
– Šiemet festivalyje nedirbsite, bet, kiek žinau, kai kuriuose koncer-
tuose būsite. Ar apsisprendėte, į kuriuos užsuksite?
– Būsiu Courtney Pine'o koncerte, nes jis fainas bičas.
Prieš daugelį metų mes su juo buvome susipykę, nes aš
buvau jį „užlaužęs“ duoti interviu. Šiaip jis labai įdomus
muzikantas. Netgi laikomas nacionaline Didžiosios Brita-
nijos vertybe.
Kai kuri flmą, nesuki galvos, kur nueiti, nes žinai, kad da-
lyvausi visur. Jei eini kaip paprastas žiūrovas, labiau pagalvoji.
Kita vertus, kartais reikia eiti va bank. Jeigu tu visada eisi tik ten,
kur žinai, kas gros, ką rasi, nieko naujo nepatirsi. Todėl koncer-
tus renkuosi pagal intuityvius kriterijus.
– Kaip manote, ar į „Kaunas Jazz“ koncertus lietuviai eina tik dėl to,
jog šis renginys laikomas prestižiniu?
– Negatyvaus mąstymo jėga, aišku, begalinė, bet aš taip ne-
manau. Porą metų jie galbūt eina į koncertus iš snobizmo, bet
paskui pamato, kad be to nebegali gyventi. Įsitraukia, pradeda
domėtis. Manau, kad „Kaunas Jazz“ atlieka auklėjamąją funkci-
ją. Chebra sužino, kas yra džiazas.
– Ne viename Jūsų sukurtame festivalio flme „Kaunas Jazz“ dalyva-
vę muzikantai giria Lietuvos publiką. Nejaugi mes iš tiesų tokie geri?
– Lietuvos publika tikrai gera. Užsienyje žiūrovai išlepę. Mes,
palyginus su Vakarų publika, dar nesame tokie snobai. Su me-
tais vis mažiau skiriamės, bet jų lygio dar tikrai nepasiekėme.
– Kuo, Jūsų akimis, išskirtinis „Kaunas Jazz“?
– Jis yra publikos festivalis. Jo programa parengta taip, kad
pasiektų įvairaus skonio žiūrovus. Čia tinka pavyzdys su „Eurovi-
zija“: dainų, už kurias balsuoja komisija, pasaulyje niekas neno-
ri girdėti. Kritikai „Kaunas Jazz“ programoje gali rasti trūkumų.
Tačiau juk į koncertus eina ne jie (jie sėdi namuose ir klausosi
CD bei ieško trūkumų...). Šio festivalio programoje sau tinkan-
čių koncertų gali rasti ir tie, kurie nieko nesupranta apie džiazą,
ir tie, kurie turi šiokio tokio supratimo. Mano akimis, pasirinktas
geriausias programos sudarymo variantas.
Festivalis tapo seimos tradicija
Televizijos žurnalistė Rasa Krasauskaitė-Jakilaitienė ge-
rai prisimena, kaip užsikrėtė „Kaunas Jazz“ bacila.
„Pirmą kartą į „Kaunas Jazz“ mane nusivedė būsimas
vyras (Edmundas Jakilaitis – aut.). Tai buvo 2001-ieji. Jis
pats – kaunietis, todėl „Kaunas Jazz“ lankydavosi kas-
met, nuo pirmųjų festivalių. Nuo tada turbūt nesu bu-
vusi tik viename „Kaunas Jazz“ festivalyje, tais metais,
kai gimė dukrytė.
Šiemet taip pat jau esame pasižymėję tą savaitgalį,
kai vyks „Kaunas Jazz“. Jis man jau yra neatskiriama kie-
kvieno pavasario dalis. „Kaunas Jazz“ turi specifnę aurą,
dvasią. Tris dienas, kiek trunka festivalio koncertai, visas
miestas būna paniręs džiaze. Suvažiuoja žmonės iš visos
Lietuvos. Fiziškai suspėti sudalyvauti visuose renginiuo-
se neįmanoma, tačiau mes jau turime savo tradicijas: vi-
suomet stengiamės atvažiuoti į penktadienio koncertą
VDU koncertų salėje, sudalyvauti jam session'uose, kurie
vyksta vakarais klube „Combo“. Iš patirties galiu pasa-
kyti, kad vaka-
riniai renginiai
kar tai s būna
net į spūdi n-
gesni nei pa-
grindiniai kon-
certai.
Vienų metų
festivalis, tiks-
l i au, vi enas
koncertas, man paliko didžiausią įspūdį. Dabar jau ne-
atsimenu, kas tuomet koncertavo, tačiau tai buvo nuos-
tabu. Tais metais į koncertus mane išleido vyro mama,
pas kurią palikome mažytę, mėnesio amžiaus dukry-
tę. Kai mažylė prabusdavo, močiutė paskambindavo ir
aš bėgdavau namo jos maitinti. Tačiau per tą koncer-
tą VDU salėje, po kurio bisų buvo gal keturi, aš tiesiog
sąmoningai tempiau laiką, nors telefonas kaito nuo
skambučių. Taip norėjosi dar paklausyti“, – prisiminė
R.Krasauskaitė-Jakilaitienė.
N
u
o
l
a
t
i
n
i
a
i

z
i
u
r
o
v
a
i
K
o
d
e
l

a
s

l
a
n
k
a
u
s
i


K
a
u
n
a
s

J
a
z
z

Muzikantas
Laurynas Sarkinas
„Nežinau, kas tai
lemia – senos pažin-
tys, tai, kad mes la-
bai gerai grojame,
ar tai, jog sukuriame
geriausią tūsą, bet
į „Kaunas Jazz“ su-
grįžtame koncertuo-
ti kasmet“, – pusiau
juokais, pusiau rim-
tai stebėjosi grupės
„Saulės kliošas“ sie-
la Laurynas Šarkinas.
Ofcialia priežastimi, kodėl kasmet jį galima pamaty-
ti „Kaunas Jazz“ renginiuose muzikantas įvardina bū-
tent savo grupės dalyvavimą, tačiau tuoj pat užtikri-
na: „Čia būčiau net ir tada, jei nereikėtų koncertuoti.
„Kaunas Jazz“ šiuo metu yra geriausias džiazo pasau-
lio renginys Lietuvoje“, – pagyrų negailėjo L.Šarkinas.
Muzikanto nuomone, 20 metų Kaune rengiamas
džiazo festivalis panašius renginius nukonkuruoja dėl
to, kad apie save primena visus metus: pavasarį vyksta
pagrindinė „Kaunas Jazz“ sesija, vasarą – džiazo kon-
certai Senamiesčio kiemelyje, rudenį – „Kaunas Jazz
Ruduo“, o metų pabaigoje – Metų koncertas: „Taip vi-
sus metus prisimeni, kad yra toks „Kaunas Jazz“. Dar
vienas „Kaunas Jazz“ privalumas – įvairi programa.

Dainininkas Jurgis Bruzga:
„Porą kartų festi-
valyje „Kaunas Jazz“
buvau ne tik lanky-
tojas, bet ir dalyvis.
Bet didelio skirtu-
mo nėra, nes „Kau-
nas Jazz“ įtraukia
ir žiūrovus, ir pa-
čius dalyvius. Šis
festivalis – vienas
iš dviejų džiazo mu-
zikos fiestų, į ku-
rias stengiuosi nu-
važiuoti kasmet. Prieš važiuodamas visada pasi-
žiūriu festivalio programą: kai kuriuos atlikėjus ži-
nau, o apie tuos, kurie sudomina, bet jų vardai man
nieko nesako, ieškau informacijos internete“, – sakė
J.Bruzga. Youtube.com ir kiti internetiniai šaltiniai –
geriausi festivalio anonsai“, – juokėsi J.Bruzga. Pa-
sak jo, iš kitų Lietuvoje vykstančių džiazo festivalių
„Kaunas Jazz“ išsiskiria stipriais koncertais. „Klaipė-
doje vykstantis džiazo festivalis man patinka kaip
šventė, galimybė pabūti su draugais, galų gale ta
pačia proga nuvažiuoti prie jūros. Į „Kaunas Jazz“
važiuoju paklausyti gerų atlikėjų ir grupių“, – sakė
dainininkas.
„15min“ + „Kaunas jazz“ isPŪDŽiai
10
priezasciu, kodel tu turi
buti„ Kaunas Jazz 2010“
1
.

N
E
S

š
i
s

s
a
v
a
i
t
g
a
l
i
s

t
a
p
s

p
u
i
k
i
a
u
s
i
u

n
e

t
i
k

š
i
o

p
a
v
a
s
a
r
i
o
,

b
e
t

i
r

v
i
s
ų

m
e
t
ų

t
a
v
o

s
a
v
a
i
t
g
a
l
i
u
.
B
e

j
o
k
i
ų

k
a
l
b
ų
!

O

n
a
m
u
o
s
e

s
ė
d
ė
t
i

t
u
o
m
e
t
,

k
a
i

u
ž

d
u
r
ų

v
y
k
t
a

t
o
k
s

r
e
n
g
i
n
y
s
,

y
r
a

d
a
u
g
i
a
u

n
e
i

n
u
o
d
ė
m
ė
.
2
.

N
E
S

K
a
u
n
a
s

J
a
z
z

2
0
1
0


b
u
s

v
i
e
n
i
n
t
e
l
ė

v
i
e
t
a

š
a
l
y
j
e

i
r

v
i
e
-
n
i
n
t
e
l
i
s

l
a
i
k
a
s

m
e
t
u
o
s
e
,

k
u
o
m
e
t

v
i
e
n
o
j
e

v
i
e
t
o
j
e

g
a
l
ė
s
i

s
u
-
t
i
k
t
i

t
i
e
k

d
a
u
g

t
e
i
s
i
n
g
ų

ž
m
o
n
i
ų
.
3
.

N
E
S

t
i
k

a
p
s
i
l
a
n
k
ę
s

č
i
a

t
u

s
u
p
r
a
s
i
,

k
a
d

n
e
s
i

v
i
e
n
i
n
t
e
l
i
s

ž
m
o
g
u
s
,

k
u
r
į

p
o
p
s
a
s

u
ž
k
n
i
s
o

j
u
o
d
a
i

.
4
.

N
E
S

t
i
k

č
i
a

a
t
s
i
s
k
l
e
i
d
ž
i
a

n
e
t

i
r

r
i
m
č
i
a
u
s
i
ų

ž
m
o
n
i
ų

d
ž
i
a
-
z
u
o
j
a
n
č
i
o
s

s
i
e
l
o
s
.
5
.

N
E
S

p
a
b
u
v
o
j
ę
s

f
e
s
t
i
v
a
l
y
j
e

t
u

g
a
l
u
t
i
n
a
i

s
u
p
r
a
s
i
,

k
a
d

K
a
u
n
e

i
š

t
i
e
s
ų

g
a
l
i
m
a

g
y
v
e
n
t
i
.
6
.

N
E
S

f
e
s
t
i
v
a
l
y
j
e

a
p
s
i
l
a
n
k
ę

v
i
l
n
i
e
č
i
a
i

s
a
v
o

a
k
i
m
i
s

į
s
i
t
i
-
k
i
n
s
,

j
o
g

K
a
u
n
a
st
a
i

d
a
u
g
i
a
u

n
e
i

d
e
g
a
l
i
n
ė

p
a
k
e
l
i
u
i

į

p
a
j
ū
r
į
.
7
.

N
E
S

t
i
k

č
i
a

g
a
l
i

k
o
k
y
b
i
š
k
o
s

m
u
z
i
k
o
s

p
a
s
i
k
l
a
u
s
y
-
t
i

v
i
s
i
š
k
a
i

n
e
m
o
k
a
m
a
i
,

j
o
s

k
l
a
u
s
y
d
a
m
a
s
i
s

b
ū
t
i

p
o

a
t
v
i
r
u

d
a
n
g
u
m
i
,

o

į

k
o
n
c
e
r
t
ą

a
t
s
i
v
e
s
t
i
,

p
a
v
y
z
-
d
ž
i
u
i
,

s
a
v
o

š
u
n
į
.
8
.

N
E
S

č
i
a

s
a
v
o

m
ė
g
s
t
a
m
o
s

m
u
z
i
k
o
s

g
a
l
i

r
a
s
-
t
i

k
i
e
k
v
i
e
n
a
s
:

p
a
ž
e
n
g
u
s
i
e
j
i

y
r
a

l
a
u
k
i
a
m
i

V
D
U

D
i
d
ž
i
o
j
o
j
e

s
a
l
ė
j
e
,

m
ė
g
s
t
a
n
t
i
e
j
i

k
l
u
-
b
i
n
į

d
ž
i
a
z
ą

k
e
l
i
a
u
s

į

C
o
m
b
o

,

o

d
ž
i
a
z
o

n
a
u
j
o
k
a
m
s

t
i
k
r
a
i

p
a
t
i
k
s

k
o
n
c
e
r
t
a
i
V
i
e
-
n
y
b
ė
s

a
i
k
š
t
ė
j
e
.
Paskutinius du NES paliekame tau. Pa-
buvojęs „Kaunas Jazz 2010” renginiuo-
se, tu neabejotinai turėsi du tvirtus
nuosavus NES, dėl kurių ne tik pats at-
eisi ir į kitais metais vyksiantį festivalį,
bet į jį atsivesi ir savo draugą.
9
.
10.
Rinkimai, skambantys džiazo ritmu
„Kaunas Jazz“ nuotraukose
11
Visa tai yra
džiazas
Apie tokią
aprangą sako:
džiazovas stilius
Festivalio muzika
neleidžia sėdėti,
norisi šokti.
Tegyvuoja
muzika ir
alus!
Ramybė
džiazo festos
pašonėje.
1
.

N
E
S

š
i
s

s
a
v
a
i
t
g
a
l
i
s

t
a
p
s

p
u
i
k
i
a
u
s
i
u

n
e

t
i
k

š
i
o

p
a
v
a
s
a
r
i
o
,

b
e
t

i
r

v
i
s
ų

m
e
t
ų

t
a
v
o

s
a
v
a
i
t
g
a
l
i
u
.
B
e

j
o
k
i
ų

k
a
l
b
ų
!

O

n
a
m
u
o
s
e

s
ė
d
ė
t
i

t
u
o
m
e
t
,

k
a
i

u
ž

d
u
r
ų

v
y
k
t
a

t
o
k
s

r
e
n
g
i
n
y
s
,

y
r
a

d
a
u
g
i
a
u

n
e
i

n
u
o
d
ė
m
ė
.
2
.

N
E
S

K
a
u
n
a
s

J
a
z
z

2
0
1
0


b
u
s

v
i
e
n
i
n
t
e
l
ė

v
i
e
t
a

š
a
l
y
j
e

i
r

v
i
e
-
n
i
n
t
e
l
i
s

l
a
i
k
a
s

m
e
t
u
o
s
e
,

k
u
o
m
e
t

v
i
e
n
o
j
e

v
i
e
t
o
j
e

g
a
l
ė
s
i

s
u
-
t
i
k
t
i

t
i
e
k

d
a
u
g

t
e
i
s
i
n
g
ų

ž
m
o
n
i
ų
.
3
.

N
E
S

t
i
k

a
p
s
i
l
a
n
k
ę
s

č
i
a

t
u

s
u
p
r
a
s
i
,

k
a
d

n
e
s
i

v
i
e
n
i
n
t
e
l
i
s

ž
m
o
g
u
s
,

k
u
r
į

p
o
p
s
a
s

u
ž
k
n
i
s
o

j
u
o
d
a
i

.
4
.

N
E
S

t
i
k

č
i
a

a
t
s
i
s
k
l
e
i
d
ž
i
a

n
e
t

i
r

r
i
m
č
i
a
u
s
i
ų

ž
m
o
n
i
ų

d
ž
i
a
-
z
u
o
j
a
n
č
i
o
s

s
i
e
l
o
s
.
5
.

N
E
S

p
a
b
u
v
o
j
ę
s

f
e
s
t
i
v
a
l
y
j
e

t
u

g
a
l
u
t
i
n
a
i

s
u
p
r
a
s
i
,

k
a
d

K
a
u
n
e

i
š

t
i
e
s
ų

g
a
l
i
m
a

g
y
v
e
n
t
i
.
6
.

N
E
S

f
e
s
t
i
v
a
l
y
j
e

a
p
s
i
l
a
n
k
ę

v
i
l
n
i
e
č
i
a
i

s
a
v
o

a
k
i
m
i
s

į
s
i
t
i
-
k
i
n
s
,

j
o
g

K
a
u
n
a
st
a
i

d
a
u
g
i
a
u

n
e
i

d
e
g
a
l
i
n
ė

p
a
k
e
l
i
u
i

į

p
a
j
ū
r
į
.
7
.

N
E
S

t
i
k

č
i
a

g
a
l
i

k
o
k
y
b
i
š
k
o
s

m
u
z
i
k
o
s

p
a
s
i
k
l
a
u
s
y
-
t
i

v
i
s
i
š
k
a
i

n
e
m
o
k
a
m
a
i
,

j
o
s

k
l
a
u
s
y
d
a
m
a
s
i
s

b
ū
t
i

p
o

a
t
v
i
r
u

d
a
n
g
u
m
i
,

o

į

k
o
n
c
e
r
t
ą

a
t
s
i
v
e
s
t
i
,

p
a
v
y
z
-
d
ž
i
u
i
,

s
a
v
o

š
u
n
į
.
8
.

N
E
S

č
i
a

s
a
v
o

m
ė
g
s
t
a
m
o
s

m
u
z
i
k
o
s

g
a
l
i

r
a
s
-
t
i

k
i
e
k
v
i
e
n
a
s
:

p
a
ž
e
n
g
u
s
i
e
j
i

y
r
a

l
a
u
k
i
a
m
i

V
D
U

D
i
d
ž
i
o
j
o
j
e

s
a
l
ė
j
e
,

m
ė
g
s
t
a
n
t
i
e
j
i

k
l
u
-
b
i
n
į

d
ž
i
a
z
ą

k
e
l
i
a
u
s

į

C
o
m
b
o

,

o

d
ž
i
a
z
o

n
a
u
j
o
k
a
m
s

t
i
k
r
a
i

p
a
t
i
k
s

k
o
n
c
e
r
t
a
i
V
i
e
-
n
y
b
ė
s

a
i
k
š
t
ė
j
e
.
Rinkimai, skambantys džiazo ritmu
„15min“ + „KAunAs jAzz“ FOTOREPORTAŽAs
www.15min.lt/mobile
Mobilioji versija
tavo telefone
Visos džiazo naujienos tavo telefone,
kad ir kur bebūtum
Prasi deda 20-asi s
f est i val i s „ Kaunas Jazz” .
2010 BALANDŽIO 21 D., TREČIADIENIS
www.15min.lt/aktualijos
AKTUALIJOS / 7
Rusijos premjeras Vladimiras Pu-
tinas ir Baltarusijos prezidentas
Aliaksandras Lukašenka vakar skai-
tydami metines kalbas savo šalių
parlamentuose pareiškė jaučian-
tys atsigavimo ženklus.
Kalbėdamas apie šalies
ekonominę situaciją, V.Putinas
pabrėžė, jog pagrindiniai at-
einančių dvejų metų iššūkiai
yra makroekonominio stabi-
lumo išlaikymas ir biudžeto
subalansavimas.
„Negalime sau leisti to-
liau gyventi su 6 proc. BVP
biudžeto deficitu. Kitu atveju
įklimpsime į skolas“, – Dūmos
deputatams sakė V.Putinas.
Anot Rusijos premjero, Ru-
sijos ekonomika, skaudžiai
paveikta 2008 metų ekono-
minės krizės, iš jos išsikaps-
tė ir pradeda atsigauti.
„Nuo pernai metų liepos
Rusijos ekonomika rodo pati-
kimus atsigavimo signalus“, –
teigė V.Putinas ir pridūrė, jog
papildomo optimizmo įpučia
pirmojo 2010 metų ketvirčio
rezultatai, rodantys augimą
gamyboje ir nekilnojamojo
turto srityse.
Recesijos nebejaučia ir Bal-
tarusijos prezidentas. Anot jo,
pirmąjį šių metų ketvirtį šalies
ūkis ūgtelėjo apie 5 proc. BVP,
lyginant su atitinkamu perio-
du pernai. „Šalies užduotis –
pasiekti 11 proc. BVP augimą
metų pabaigoje, ir esu įsitiki-
nęs, kad mes tai pasieksime“,
– sakė A.Lukašenka.
Baltarusijos vadovas „gy-
vybiškai svarbia“ vadino būti-
nybę atsikratyti priklausomy-
bės nuo Rusijos ir jos diktato.
Anot jo, šalių bendradarbiavi-
mas turi būti lygiavertis.
Prioritetinėmis užsienio po-
litikos kryptimis A.Lukašenka
įvardijo Ukrainą, Lenkiją,
Baltijos šalis, Kiniją ir Loty-
nų Ameriką.
Sklaidantis Islandijos ugnikalnio iš-
mestiemspelenųdebesims, oroerd-
vę atvėrusi Lietuva laukia, kol to-
kį sprendimą priims kitos Europos
valstybės. Visomis kryptimis skry-
džius iš Vilniaus tikimasi atnaujin-
ti iki savaitės pabaigos.
Civilinės aviacijos admi-
nistracija (CAA) vakar nepa-
keitė nuo sekmadienio galio-
jančio sprendimo leisti orlai-
viams skraidyti, nes Lietuvai
Islandijos ugnikalnio pelenai
grėsmės nekelia. Tačiau nuo
vakar ryto Lietuvoje veikė tik
tarptautinis Vilniaus oro uos-
tas – jame kilo ir leidosi kai ku-
rie reguliariųjų bei užsakomų-
jų skrydžių lėktuvai, nors dalis
skrydžių buvo atšaukti.
Antras pagal dydį Kauno
oro uostas ir Palangos oro uos-
tas atšaukė rytinius skrydžius,
tačiau vakare juose jau įvykdy-
ti keli skrydžiai.
Nors Lietuvos oro erdvė
patenka į Islandijos ugnikal-
nio vulkaninių dulkių kontū-
rą, iki šiol jokių pažeidimų ant
Vilniuje nutūpusių orlaivių ne-
pastebėta.
CAA viliasi, kad iš Lietu-
vos oro uostų reguliarūs skry-
džiai visomis kryptimis turė-
tų būti atnaujinti iki savaitės
pabaigos.
„Debesys gali prasisklaidy-
ti ir per valandą, ir per kelioli-
ka valandų. Todėl žmonės oro
uoste negali neapibrėžtą lai-
ką laukti skrydžio pradžios“, –
agentūrai BNS sakė CAA vado-
vas Kęstutis Auryla.
Ar tai pavyks įgyvendin-
ti, priklauso ne tik nuo Lietu-
vos sprendimų ir skristi pasi-
ryžusių keleivių skaičiaus, bet
ir nuo kitų Europos šalių oro
erdvių būklės.
Vakar, po 5 dienų chaoso,
oro uostuose, oro erdvę ati-
darė Italija, Šveicarija, Pran-
cūzija, Vengrija, Slovėnija ir
Moldova.
Tačiau Suomija, Švedija ir
Norvegija vakar tebedraudė
skrydžius, daliniai ribojimai
liko Vokietijoje bei Didžiojoje
Britanijoje.
„Susidūrėme su precedento
neturinčia krize. Trikdžiai tę-
sis visą savaitę“, – sakė Europos
Komisijos atstovė spaudai He-
len Kearns.
Europos Sąjungos trans-
porto ministrai vakar priėmė
rezoliuciją, kuria rekomen-
davo Bendrijos narėms oro
erdvę skirstyti trejopai: leisti
skrydžius be apribojimų, leis-
ti su tam tikromis sąlygomis ar
drausti visiškai.
Prieš beveik savaitę nubu-
dusiame Islandijos Ejafjadlajo-
kudlio ugnikalnyje pirmadienį
pirmą kartą pastebėtas lavos iš-
siveržimas. Vakar popiet islandų
meteorologai pranešė, kad išsi-
veržus lavai ugnikalnis išmeta
vis mažiau pelenų. Vakar veikė
trys atskiri jo krateriai.
Šios žinios sustiprino viltis,
jog ugnikalnis liausis spjaudęs
vulkaninius pelenus, o išsisklai-
džius virš Europos pakibusiam
pelenų debesiui lėktuvams Eu-
ropoje nebereiks pratęsti „biu-
letenio“.
Pasaulinė meteorologijos
organizacija pranešė, kad iš-
metamų vulkaninių pelenų
debesis šios savaitės pabaigo-
je, kai pasikeis orai, tikriausiai
bus nešamas į Arktį.

Tiražas–50000.
ISSN1822-5322.
Dienraštis platinamasVilniuje, Kauneir Klaipėdoje.
Redakcijaneatsakoužreklamos
turinį irklaidas.
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
[email protected]
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
[email protected]
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
[email protected]
H.Manto g. 31,
92236, Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
[email protected]
[email protected]
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
[email protected]
www.15min.lt
314300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
[email protected]
Asta Bliūdžiutė
Vyr. redaktorė
[email protected]
Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
[email protected]
$
Taip dienraštyje žymimi
užsakomieji straipsniai „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. ruduo
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
Panika dėl pelenų gęsta
Rytų Europa regi atsigavimą
pasaulis
Dulkės – lėktuvų siaubas
Vulkaniniai pelenai – tai itin smulkios (maždaug 0,001 mm
skersmens) itin aštrios mineralų dalelės, išmetamos į orą
per išsiveržimą. Lėktuvams šios dalelės itin kenkia, kadangi
gali pakilti labai aukštai, nuskrieti tolimus atstumus ir išsily-
do esant aukštai temperatūrai. Pelenai gali subraižyti lėktuvo
paviršių ir kabinos stiklus ir taip pabloginti matomumą. Kar-
tu su oru patekusios į reaktyvinius variklius, dalelės išsilydo
ant karštų turbinos menčių, aplipdo judančias dalis ir turbi-
na gali per kelias sekundes sustoti. Taip pat vulkaninės dul-
kės kenkia žmonių ir gyvūnų sveikatai.
Viešosios nuomonės apklau-
sos rodo, kad Lenkijos prezidento
pareigas laikinai einantis Seimo
pirmininkas Bronislawas Komo-
rowskis gali laimėti rinkimus į
šalies vadovo postą.
Agentūros„TNSOBP“apklau-
sosduomenimis,B.Komorowskis
antrajame prezidento rinkimų
ture gali tikėtis surinkti 55 proc.
balsų, jei susigrumtų su velio-
nio prezidento broliu dvyniu
Jaroslawu Kaczynskiu. Seimo
pirmininko kandidatūrą į pre-
zidentus yra iškėlusi centristi-
nė Piliečių platformos partija.
Didžiausios opozicinės parti-
jos „Įstatymas ir teisingumas“
lyderis J.Kaczynskis dar nepa-
skelbė, ar dalyvaus rinkimuo-
se. Išankstiniai rinkimai šau-
kiami dėl Lecho Kaczynskio žū-
ties. Jie vyks birželį, tiksli data
bus paskelbta šiandien.
Prezidento postą žada B.Komorowskiui
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

R
I
A

N
o
v
o
s
t
i


i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
Po beveik savaitės chaoso, vakar dalyje Europos oro uos-
tų vėl pradėjo kilti ir leistis lėktuvai. AFP/Scanpix nuotr.
V.Putinas
A.Lukašenka
2010 BALANDŽIO 21 D., TREČIADIENIS
/ MIESTAI / SKELBIMAI
www.15min.lt/reklama
8
Mokslas
Kursai: darbokompiuteriu, buhalterių, masa-
žuotojų, kosmetikų, kirpėjų, manikiūrininkų,
pedikiūrininkų, foristų, dekupažo, vėlimo.
www.kursaikaune.lt. Tel. : 8 37 209698, 8
652 09313. Kaunas, Gedimino 33-4.
KVIEČIAME Į KURSUS: APSKAITOS IR
MOKESČIŲ PAGRINDŲ (BUHALTERIŲ),
BIUROADMINISTRAVIMO(SEKRETORIŲ).
Tel. 8 659 58090, www.countline.lt.
Nekilnojamasis turtas
Parduodamas 1 kambario butas Kazlų
Rūdoje, Maironio g. 3/4 a., 26 kv.m., su
patogumais. Tel. 8 699 62587.
Atvežame sunkvežimiu GAZ 53: juodže-
mio, žvyro, skaldos, atsijų, mėšlo. Išvežame
statybinį laužą, šiukšles. Vežukrovinius. Tel.
8 671 70006.
Atvežame: atsijas, žvyrą, smėlį, juodžemį.
Išvežame statybinį laužą. Pasikrauname.
Buldozerio paslaugos. 14 m. tralo (spec.
technika) paslaugos. Tel. 8 618 87203.
Kompiuteriųremontas, duomenųatsta-
tymas, litavimas.Tel.: 864060130, 8652
33585,Kaunakiemiog.40,Kaunas.www.
kompiuteriuprieziura24h.lt
I.Į.„Slaugutė“- slaugospaslaugosklien-
to namuose. E.Ožeškienės g. 7, 5 kab.
Tel.: 8 678 42822, 8 678 42717. www.
slaugute.lt
Įmonė „Žalia gija“ vykdo apželdinimo dar-
bus, geni medžius bei sodus. Tel.: 8 683
66278, 8 677 16199.
Nemokamai išvežamenebenaudojamą
buitinętechniką–šaldytuvus, skalbyk-
les, virykles ir kitus elektronikos prie-
taisus. Dirbame ir su įmonėmis. Tel. 8
641 99000.
Nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių
remontas Kaune, Savanorių pr. 192, tel.
8 601 93660 ir K. Donelaičio g. 33, tel. 8
679 66799. www.pc-help.lt.
Pensionatas „Gerumo namai“. Globojam
ir slaugome nuolatinai ir laikinai senelius,
apleistus vienišus žmones, gulinčius ir su
visiškanegalia. Ilgalaikės–neribotos, trum-
palaikės–nuo1mėn., irt.t. Priimami žmonės
išKaunoirkitųapskričiųirmiestų.Tel.: 8677
47949, 8 675 57940, 8 37 384699.
Pigiausiai išsiurbiamenuotekųšulinius, pa-
sikraunameir išvežamešiukšles, statybines
atliekas, šakas. Tel. 8 685 30321.
Piguskroviniųir baldųpervežimas. Krovėjų
paslaugos. Tel. 8 606 53447.
Profesionalios foto ir video paslaugos.
www.sreklamos.lt . Tel. 8 677 04142.
Santechnikassuvirintojaskeičia: vamzdynus,
vonias, kabinas, katilus, WC, radiatorius.
Tel. 8 601 29943.
Televizorių taisymas kliento namuose. Iš-
kvietimasnemokamas, suteikiamagarantija.
Tel.: 8 37 715991, 8 671 55064.
„Snaigės servisas“ ČIURLIONIO G. 5 , visų
šaldytuvųremontas, prekybaatsarginėmis
dalimis ir šaldytuvais. Tel. 8 37 341876.
„Volvo“ savivarčiu pigiai atvežame (1 – 10
kub.) žvyro, juodžemio, smėlio, skaldos,
atsijų. Tel. 8 698 04350.
GINKLŲ REMONTAS IR DETALĖS. Naugar-
dukog. 68B, Vilnius, Tel. 852397781, www.
ginkluremontas.com.
Poilsis, turizmas, pramogos
Mikroautobusų ‚Mercedes Benz“ nuoma įvairioms progoms ir kelionėms Lietuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 19930, nuoma.litaksa@
gmail.com.
Siūlo darbą
Darbas prekyboje (ne maisto produktais).
Patirtis, išsilavinimas nebūtinas. Galimybė
tobulėti. Tel. 8 609 93469.
Įmonei reikalingas-(a) siuvėjas-(a) mokan-
tis-(i) siūti odą ir gobeleną, automobilių
sėdynių bei baldų apmušalus. Gali turėti
negalią.Tel. 837-323754.
Mados namai ieško sukirpėjo – konstruk-
toriaus ir patyrusių vyriškų ir moteriškų
drabužių siuvėjų (gaminio siuvimas nuo
pradžios iki pabaigos su primatavimais).
Tel. 236663 arba 8 687 00939 el.p. kl@
dokeda.
Platinu‚Avon“ kosmetika. Pardavinėju„Tel-
maximos“ kvitus. Tel. 8 653 14541.
Reikalinga gelžbetonio konstrukcijų mon-
tuotojųbrigada(3–4žmonės). Patirtisbūti-
na. Darbaskomandiruotėse, visojeLietuvoje.
Tel.: 8 37 373231, 8 656 99793.
Reikalingi atraminiųsienučiųbetonuotojai.
Tel. 8 620 84733.
UAB „Vedautos autotransportas“ įdarbins
patyrusiusvairuotojus-ekspeditorius(turin-
čius CE kategorijas) darbui tarp ES šalių ir
Lietuvos, ESšalyse(dirbant šiaismaršrutais,
į Rusiją nevažiuojama). DAF vilkikai, profe-
sionali automobilių priežiūra servise. Tel.: 8
349 77100, 8 685 31822, 8 685 80824.
Transportas
AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990 -
2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI. Tel. 8
654 40004.
GREITAI SUPERKAME ĮVAIRIUS AUTOMO-
BILIUS. NUO 1978 – 2008 M. TVARKINGUS,
SU DEFEKTAIS ARBA DAUŽTUS. TEL. 8 688
20004.
Nebrangiai ir kokybiškai atliekame visus
automobiliųvažiuoklėsir varikliųremonto
darbus. Tel. 8 679 59330.
Pigiai, greitai ruošiu, dažau automobilius
ir mikroautobusus, be poilsio dienų. Tel.
8 613 87760.
„Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk”
Nuo šiol skelbimai priimami
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose
bei „R-Kiosk“ parduotuvėse
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.
Biure Kaune
UAB „15 minučių“
Adresas: Kęstučio g. 58-6, Kaunas
Tel.: 8 37 207887, 8 655 34257
El. paštas: [email protected]
Dėmesio!
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą.
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat).
Mokamos linijos telefonu
Pasiskelbti galite ir iš fksuotojo ryšio telefono.
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).
skelbkites
SMS žinutėmis
1. Žinutės tekste rašykite:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395.
2. Sulaukę atsakymo žinutės,
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) PATVIRTINU.
.
EUROSKYRYBOS – MŪSŲ PAVADINIMAS PASAKO VISKĄ:
EUROPIETIŠKAI, GREITAI, PIGIAI, KOKYBIŠKAI!
Kalvarijų g. 44-1, LT-09304, Vilnius Tel.: 8 677 87377, 867020813
El. paštas: [email protected] www.euroskyrybos.lt
GYDYMO ĮSTAIGOJE PATYRĖTE ŽALĄ? Kreipkitės į mus! Mes nepralai-
mėjome nei vienos bylos prieš gydymo įstaigas! „Asmenų, nukentėjusių
nuo gydymo įstaigų ir gydytojų teiktų medicininių paslaugų asociacija“
Tel./faks. (8-5) 237 58 62. Mob. tel. 868740002 www.medicinoszala.lt
TURITE NUSISKUNDIMŲ DĖL TEISĖJŲ DARBO? Kreipkitės į mus!
„Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras“
Tel./faks. (8-5) 237 58 62. Mob. tel. 868740002
TURITE SKOLININKŲ? NORITE IŠSIVADUOTI NUONEPAGRĮSTŲKREDITO-
RIŲ REIKALAVIMŲ? Kreipkitės į mus! Išspręsime Jūsų problemą greitai,
teisėtai, veiksmingai! „Nacionalinis žalos ir skolų išieškojimo centras“
Mob. tel. 868740002, (8-5) 237 58 63, www.skolorana.lt
Paslaugos
AKCIJA!!! Rūbų taisymui 30 %
nuolaida.“Linos artelėje“ Hyper Maxi-
moj. Tel. 8 615 38729. Kasdiena nuo
10 – 21 val.
Kompiuteriųremontasiratnaujinimas,
programųįrašymas, virusųvalymas.
Atvykstu į namus. Tel. 8 684 01014.
2010 BALANDŽIO 21 D., TREČIADIENIS
www.15min.lt/sportas
SPORTAS / 9
Baldai
Įvairiausi nestandartiniai baldai mažiau-
siomiskainomis. Suteikiamegarantiją. Ter-
minas - 5-10 d.d. Tel. 8 679 77357. www.
mmmbaldai.lt.
Pigiai ir kokybiškai gaminu kietuosius ne-
standartiniusbaldus. Atvežuirsumontuoju.
Tel. 8 690 47483.
Pigiai, greitai, gerai remontuojame baldus
(aptraukiame gobelenu). Garantija 1 m.
Nuolaidos. Tel.: 707920, 8 657 85505.
Grožis, sveikata
KARDIOLOGINĖREABILITACIJA!KMUPsicho-
fziologijos ir reabilitacijos instituto klinika
siūlo gydytis ir ilsėtis PALANGOJE. Para tik
98 Lt! Įskaičiuota: gydytojo konsultacija,
gydymas, procedūros, gyvenimas su mai-
tinimu (3k./d.) Informacija tel. 8 460 30027
arba 8 618 41860
Optika AJ , Kęstučio 69 , Pasitikrinkite
akis NEMOKAMAI. Nuolaidos -10%,-15%,
-20%, -50% -100%. Registracija tel. 8 37
420333.
Kita
Raidžių iškalimas ant paminklų kapinėse.
Tel. 8 5 231671, 8 686 83535.
Tarptautinėagentūra„AMOR“ siūlosusipa-
žinti merginomsirmoterimssuužsieniečiais.
Tel. 8 698 55005.
Buitinių daiktų KOMISAS ir DĖVĖTŲ RŪBŲ
PARDUOTUVĖ. PCNorfa, II aukšte. Raudon-
dvario pl. 127. Tel. 8 651 20000.
DURŲ IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS.
NUOLAIDOS NUO 15 IKI 50 PROC. Vil-
nius, Verkių g. 35 ir S.Žukausko g. 43,
tel.: 852725505, 852107366. Kaunas,
Partizanų g./Butrimonių g. 5, tel. 8 37
408600.
Gaminamestumdomus, varstomuskiemo
vartus ir vartelius. Montuojame visų rūšių
tvoras. Tel. 8 678 19901.
Gaminamevartus, vartelius. Tveriameįvai-
rių tipų tvoras. Dirbame su metalu pagal
individualius užsakymus. www.tvoruva.lt
Tel. 8 674 52897.
Lašišų flė rūkyta 200 g. - 4.70, panga-
sijaus flė - 5.60, jūros lydeka - 6.99,
vištų kumpeliai - 4.99, vištų sparneliai
- 4.49, vištų kepenėlės - 3.99, antys -
10.50, kiaulių kojos - 1.99, kiaulių lie-
žuviai - 9.80. Kaina su PVM! Kaina su
PVM! Draugystės g. 19, Kaunas. Tel.: 8
37 353966, 8 652 92227.
Mulčius (smulkinta pušų žievė) 50 l – 10
Lt. Atvežame. Tel. 8 604 95317.
PalydovinėTV- tik399Lt. Lietuviškosskait-
meninės TV - 199 Lt. Jokių abonentinių
mokesčių, įrengiame. UAB „RAM ir Ko“, tel.
8 683 12345.
Parduodameplieninesstogųdangas.1kv.m
kainanuo16Lt. (suPVM). Tel. 8650-66606,
www.martus.lt.
Ūkininkas parduoda skerdieną. At-
veža į namus. Kaina 7,50 Lt. Tel. 8 687
73340.
„TORLINA“brangiaiperkajuodųjųirspal-
votųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys.
Išvežasenusautomobilius.Ateitiespl.34,
Kaunas, tel.: 837441414, 869808051.
Dirbame ir šeštadieniais.
Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų
METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys. Išveža
senus automobilius. Vandžiogalos pl.
106, Domeikava, tel.: 8 682 69307, 8
37 478989.
Brangiai perkamejuodųjųirspalvotųjų
METALŲLAUŽĄ. Išsivežamepatys. Išve-
žamesenusautomobilius.S.Lozoraičiog.
19, Garliava, tel.: 861139500. Dirbame
ir šeštadieniais.
Padedame parduoti, nusipirkti nekil-
nojamąjį turtą: butus, namus, sklypus
ir t.t. Konsultuojamenemokamai.Tel. 8
650 84277, www.ntedvinas.lt.
Perkame katalizatorius, akumuliatorius,
automobilių laidus, personalinių kom-
piuterių ir kitas plokštes, el. variklius. Tel.
8 687 21210.
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
dzukijosmediena.lt.
SuperkameEur‘oir vienkartiniusmedinius
padėklus. Tel. 8 613 71766.
Superkame įvairių markių automobilius.
Atsiskaitome iš karto, dirbame be poilsio
dienų. Tel. 8 646 15047.
Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalo
laužą. Didesnį kiekį išvešimepatys. Raudon-
dvario pl. 112, tel.: 267424, 8 650 50353.
Superkame visus automobilius: neva-
žiuojančius, su defektais ir t.t. Pasiimame
patys, išrašomepažymas. Tel.: 867331752,
8 607 97663.
„ALUPLAST“, „REHAU“ vokiškiems plastiki-
niams langams, balkonams 55-60% nuo-
laida. www.bogone.lt Tel.: 8 684 10785, 8
621 76331
Asfaltuojame sandėlius, kiemus, kelius.
Parduodame asfalto drožles, - pigiausia
medžiaga keliui, įvažiavimui. Klojame,
lyginame, tankiname. Tel.: 8 699 44563,
8 699 34 113.
Atliekametarpblokiniųsiūliųhermetizavimo
darbus. Tel. 8 689 45646.
Atliekamevidausapdailosdarbus. Palankios
kainos ir kokybė. Tel. 8 675 11487.
Atliekame visus statybos (pamatų, sienų,
stogų)griovimo, remontoirvidaus apdailos
darbus. Tel. 8 600 28653. www.evasta.lt.
Atlieku dažymą, tapetavimą, gipso karto-
no montavimą, plytelių klojimas, grindų
dėjimas. Tel. 8 646 05650.
Dengiame stogus prilydomąja bitumine
danga. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8
681 58275.
Dengiame stogus prilydomąja danga.
Taisome tarpblokines siūles. Kokybė.
Garantija. Tel. 8 683 14787.
Elektriko paslaugos (gedimų šalinimas,
instaliacija, varžų matavimas). Tel.: 8 617
34278, 242081.
ATVEŽAMESAVIVARČIAIS(20T): SMĖLĮ, ŽVY-
RĄ, SKALDĄ, ATSIJAS, JUODŽEMĮ. REMON-
TUOJAME KELIUS. FEKALIJŲ (NUOTEKŲ)
IŠSIURBIMAS, IŠVEŽIMAS (9 KUB). TEL.: 8
698 15777, 8 37 383791.
Greitai ir kokybiškai atlieku plytelių klo-
jimą ir kitus apdailos darbus. Be žalingų
įpročių, stažas 18 m. Tel.: 8 684 12712, 8
650 68987.
Gręžiniai vandens ir geoterminio šildymo,
pigiai ir kokybiškai. Tel. 8 670 34434.
Griovimo, ardymodarbai. Betoninių, mūri-
nių pertvarų griovimas. Sąramų statymas,
stogų ardymas, išvežame statybinį laužą.
Tel. 8 602 97151.
Karkasinių namų statyba. Rekonstrukcija.
Pamatų įrengimas. Stogų remontas. Tel.:
8 37 440285, 8 601 33257.
Klojame laminuotas grindis, montuojame
gipso kartoną, darome pertvaras, kalame
dailylentes. Tel. 8 611 83265.
Kvalifkuotų žmonių grupė atlieka vidaus
elektros instaliacijos ir lauko komunikacijų
klojimodarbus, trinkeliųklojimas, aplinko-
tvarka. Tel.: 8 656 35907, 8 677 08482.
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS! Bituminių
stogųdengimasirrenovacija. Bituminė
danga visų tipų stogams. WWW.
BALTICROOF.LT, Tel. 8 620 43518.
Meistro pagalba: santechnika, elektra,
buitinė technika, tvirtinimai, apdaila t.t.
Išsikvieskite meistrą tel. 8 645 59742.
Santechnikasmontuoja: šildymo, vanden-
tiekiosistemas. Kietokuro, dujineskatilines.
Tel. 8 674 43938.
Sienų, grindųapšiltinimasį orotarpus. EKO-
vata, termoputa, polistireno granulėmis.
1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame visoje
Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.
TINKAVIMAS, DAŽYMAS, GIPSOKARTONO
MONTAVIMAS, FASADŲ ŠILTINIMAS. TEL.
8 699 98866
Vidaus apdaila, santechnikos darbai. Sta-
tome židinius. Dirbame individualiai. Tel.
8 602 03737.
Žodinis skelbimas iki 10 žodžių – 10 Lt.
Žodinis skelbimas iki 15 žodžių – 15 Lt.
Žodinis skelbimas iki 20 žodžių – 20 Lt.
KAINA: PAPILDOMAI:
Juodas paryškinimas – 5 Lt.
Žalias paryškinimas – 10 Lt.
Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami kiekvieną darbo dieną
Paprastas rėmelis – 5 Lt.
Žalias rėmelis - 10 Lt.
3
+
1
Mekèk uz 3 skelbimus
ir 1 gauk nemekamail
Suzinek daugiau ~
Tel.: S 37 207SS7, S 655 34257.
El. pastas: skelbimaikaunas©!5min.lt
N
E
M
0
K
A
M
A
I
* Akciia galioia
kovo·balandzio
ménesiais
klasiIikuotai
reklamai
rubrikoie
,Statyba,
rementas"
Perka
UAB"Balticmetal"aukštomiskainomis
neribotais kiekiais perka juodųjų ir
spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaito-
meiškarto. Kreiptis: R.Kalantosg. 49,
Kaunas, telefonais 8 37 215092, 8
698 55553.
Superkame senus automobilius, išsive-
žame patys. Išrašome utilizavimo pa-
žymas. Tel. 8 600 00292, autominute@
gmail.com.
Statyba, remonto darbai
Parduoda
BALKONŲSTIKLINIMAS.Slankiojantys
švediški anoduotoaliuminioproflių
langai. Pertvarų, terasųmontavimas.
PLASTIKINIAI LANGAI. ŠARVUOTOS
DURYS. www.sistemax.lt, el.p.:
[email protected]. Tel.: 8 673
05596.
VIDAUSIRŠARVUOTOSDURYS.Didelis
asortimentas: laminuotų, faneruotų
ir medinių. Spalvų ir raštų įvairovė,
montavimo darbai. Suteikiama ga-
rantija. Mažiausių kainų garantija.
Konsultacija. Tel.: 8 605 32023, 8
678 53714.
Gaminame medinius langus, palanges.
Gera kaina. Tel. 8 672 85923.
EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA IŠ JAV,
MAISTO PAPILDAI, VALIKLIAI IR KT.
Padedameįsigyti PIGIAUSIOMISKAI-
NOMIS. Daugiau informacijos tel.: 8
618 88776, 8 699 55067.
www.krizesiveikimas.lt
klasifkuoti skelbimai
Pirmose Lietuvos krepšinio lygos
(LKL) pusfnalio serijos iki dviejų
pergalių rungtynėse Kauno „Žal-
girio“ krepšininkai šventė sunkią
pergalę. Vakar jie savo aikštėje tik
po dramatiškos kovos 83:81 (23:21,
20:15, 15:22, 25:23) įveikė „Šiau-
lių“ komandą.
Rungtynių pradžia susi-
klostė gana intriguojančiai –
aikštėje atrodė kovoja dvi ly-
gios komandos. Pirmojo kėli-
nio pabaigoje šiauliečiai netgi
buvo pabėgę į priekį 5 taškais
(16:21), tačiau spurtavę aikštės
šeimininkai jau antrojo kėlinio
pradžioje pirmavo 30:23.
Po pertraukos keturios aikš-
tės šeimininkų klaidos iš eilės
leido „Šiauliams“ šiek tiek pri-
artėti prie varžovų, tačiau at-
sigavę žalgiriečiai vėl atitolo
(47:40). Aktyvūs Kauno ekipos
gynėjai išprovokavo varžovų
aukštaūgių Vytauto Šarakaus-
ko ir Arvydo Šikšniaus ketvir-
tąsias pražangas ir apribojo šių
veiksmus gynyboje.
Deividas Gailius dviem
tritaškiais ir metimu iš po
krepšio išlygino rezultatą –
48:48, bet persverti rezul-
tato savo naudai svečiams
nepavyko. Atkakli kova vy-
ko iki pat trečio kėlinio pa-
baigos ir tik paskutinio ke-
tvirčio pradžioje D.Gailius
persvėrė rezultatą „Šiaulių“
naudai 58:60.
D.Gailius tapo tikru galvos
skausmu D.Maskoliūno auk-
lėtiniams, smeigdamas vieną
taiklų tritaškį po kito. Sutrikę
„Žalgirio“ krepšininkai ne-
trukus atsiliko 61:68. Trauk-
ti stringantį kauniečių veži-
mą ėmėsi Martynas Pocius ir
Tadas Klimavičius. Jie, likus
žaisti kiek daugiau nei 4 mi-
nutes, sumažino skirtumą iki
minimumo – 72:73.
Marcusas Brownas bau-
dos metimais sugrąžino kau-
niečiams pranašumą. „Žalgi-
ris“ sėkmingiau sužaidė chao-
tišką, įtemptą ir nenuspėjamą
rungtynių pabaigą ir šven-
tė pergalę.
Pirmadienį LKL pusfina-
lį triuškinama pergale pra-
dėjo Vilniaus „Lietuvos ry-
to“ ekipa, kuri savo aikšte-
lėje net 108:61 nugalėjo Ute-
nos „Juventus“ krepšininkus.
Antrąsias pusfinalio serijos
rungtynes komandos Šiau-
liuose ir Utenoje žais balan-
džio 28 dieną.
Vos įveikė šiauliečius
Daugiau apie krepšinį
www.15min.lt
Marcusas Brownas kau-
niečiams pelnė 17 taškų.
M.Kašalyno nuotr.
2010 BALANDŽIO 21 D., TREČIADIENIS
/ SPORTAS
www.15min.lt/sportas
06.55„Geniuko Vudžio šou“ (kart.). 07.25„Simpsonai“ (N-7)
(kart.). 07.55„Atlantida“ (4). 09.00 Televizijos siųstuvų tech-
ninė proflaktika. 15.05 „Simpsonai“ (20/14) (N-7). 15.35
„Nuodėmingoji“(38) (N-7). 16.35„Svetimasveidas“(84) (N-7).
17.40„Naisių vasara“ (73) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje.
18.45TV3žinios, kriminalai. 19.00TV3sportas. 19.05TV3orai.
19.10„Amžini jausmai“(58)(N-7). 19.40Akistata(N-7). 20.30
Dar pažiūrėsim... (N-7). 21.10„Svetimi“ (38) (N-7). 21.45TV3
vakaro žinios. 21.50TV3 sportas. 21.55TV3 orai. 21.57„Loto
6. Autoloto“. 22.00„Kaltės kaina“ (3) (N-14). 23.00„Lėlių na-
mai“ (5) (N-14). 00.00„Daktaras Hausas“ (3/11) (N-14). 01.00
„Apaštalas“(12) (N-14).
06.30„Mikė Pūkuotukas ir Tigras“ (63). 07.00„Šinzas“ (21).
07.30„Tomas ir Džeris“(kart.). 07.55Tegul kalba. 09.00Televi-
zijos siųstuvų techninė proflaktika. 15.00„Tomas ir Džeris“ (2).
15.35„Indiškos aistros“ (4). 16.35„Likimo kerai“ (86). 17.35
„Paklydęs angelas“ (14). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08
Orai. 19.10Kakadu(N-7). 19.40Abipussienos. Publicistikoslai-
da.VedėjasG.Leškevičius. 20.30Pirmaskartassužvaigžde. Rea-
lybės šou (N-7). 21.00TVserialas„Mano mylimas prieše“ (23).
21.30 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00
Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34Sportas. 22.38Orai. 22.40TV
serialas„Mentalistas“ (8) (N-7). 23.40TVserialas„4400“ (4/40)
(N-7). 00.40TVserialas„Likvidacija“(5) (N-7).
07.10„Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (kart.). 07.40 Mu-
zikinė popietė (kart.). 08.05 „Valstybės kelias“. „Atgimstanti
tauta“ (kart.). 09.00 Televizijos siųstuvų techninė proflaktika.
15.00 Autopilotas (kart.). 15.35 „Vaiduoklių istorijos“ (42).
16.05 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 16.45 „Detektyvas
Kalas III“ (11). 17.45 Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.45 TV
serialas „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (55) (N-7). 20.00
Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17Verslas. 20.20 Sportas. 20.23
Orai. 20.25Sankirtos. 21.00Todar nebuvo... 21.30„Pragaras“.
Veiksmo. JAV, 2003 m. (N-14). 23.25 Žinios. 23.39 Kriminalai.
23.42 Verslas. 23.45 Sportas. 23.48 Orai. 23.55„Hanibalas“.
Trileris. JAV, 2001m. (N-14) (kart.). 02.20Bamba(S).
07.40Labasrytas. 08.00Žinios. 08.03Orai. 08.05Labasrytas.
08.30Žinios. 08.35Orai, sportas. 08.40Labas rytas. 09.00Te-
levizijos siųstuvų techninė proflaktika. 15.00 Kultūrų kryžkelė.
Rusųgatvė. 15.15D„Gyvūnųgelbėtojai“(62). 15.45„Švelnusis
Benas“ (38). 16.15TV serialas„Namelis prerijose“ (51). 17.15
„Diagnozė: žmogžudystė“ (60) (N-7). 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45„Senis“
(152) (N-7). 19.55 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. 20.25
Loterija„Perlas“. 20.30Panorama. 20.55Verslas. 21.05Kultū-
ra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Teisė žinoti. Pertraukoje
- 22.04 Loterija„Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 22.35 Sportas.
22.40Orai. 22.45„LasVegasas“(1/3) (N-7).
06.55 Programa. 07.00 Žinios. Orai (kart.). 07.20 Kauniečių
akimis (kart.). 07.30 Kitokia Lietuva (kart.). 08.30 Muzika.
09.00 Kultūros alėja (kart.). 09.30„Geriausios „Pūko“ dainos
2009“ (kart.). 13.00 „Geriausios „Pūko“ dainos 2008“ (kart.).
15.00 „Laukiniai Afrikos gyvūnai“. 15.30 „Ligoninės priima-
masis“ (N-7). 16.30 „Deksterio laboratorija“. 17.00 „Nauji
Laimingojo Luko nuotykiai“. 17.25„Raganaitė Sabrina“. 18.00
Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.20
Pasirinkimai (kart.). 20.00 Žinios. Orai (kart.). 20.20 Kauniečių
akimis (kart.). 20.30 Muzika. 21.00 „Sukrečiantis skrydis“.
Veiksmo trileris (N-7). 22.55„Mėnesiena“ (N-14). 23.55„Jos
vardas - Nikita“(N-7).
tv balandžio 21 d. www.15min.lt/tvprograma
11.50Asistentai (kart.). 12.20„Žiūrim, ką turim...“ (N-7) (kart.).
13.05„Gormitai“ (10). 13.35„GeniukoVudžio šou“ (14). 14.05
„HanaMontana“(2/22). 14.35„FinasirFerbis“(8). 15.05„Simp-
sonai“ (20/15) (N-7). 15.35„Nuodėmingoji“ (39) (N-7). 16.35
„Svetimas veidas“ (85) (N-7). 17.40„Naisių vasara“ (74) (N-7).
18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45TV3 žinios, kriminalai. 19.00
TV3sportas. 19.05TV3orai. 19.10„Amžini jausmai“ (59) (N-7).
19.40 Nuodėmių dešimtukas (N-7). 20.30 Farai (N-7). 21.10
„Svetimi“(39)(N-7). 21.45TV3vakarožinios. 21.50TV3sportas.
21.55TV3orai. 21.57„Loto6. Autoloto“. 22.00„Specialusis bū-
rys“(4/17)(N-14). 23.00„Lėliųnamai“(6)(N-14). 00.00„Dakta-
rasHausas“(3/12) (N-14). 01.00„Ryklys“(1) (N-7).
07.30„Tomas ir Džeris“ (kart.). 07.55Tegul kalba. 08.55Kaka-
du (N-7) (kart.). 09.30 Nauja versija (N-7) (kart.). 10.00 Nuo...
iki... (kart.). 10.55Abipussienos(kart.). 11.50Žalioji akademija
(kart.). 12.25 Ne vienas kelyje (kart.). 13.00 Žirgų lenktynės.
13.05„Kalnietis“ (58) (N-7). 14.05„Tomas ir Džeris“ (3). 14.35
„Meilės sparnai“ (134). 15.35„Indiškos aistros“ (5). 16.35„Li-
kimo kerai“ (87). 17.35„Paklydęs angelas“ (15). 18.45 Žinios.
19.05 Sportas. 19.07 Orai. 19.09„Čiuku čiuku traukinuku...“
19.12 Kakadu (N-7). 19.40Valanda su Rūta. 21.00 Kambarių
plėšikai (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Krimi-
nalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40„Šaltas kaip plienas“.
Veiksmotrileris. 1987m. (N-14). 00.25Sveikatos ABC(kart.).
11.05 Nepaaiškinami faktai (N-7) (kart.). 12.05„Kalnietis: išta-
kos“. Veiksmo. JAV, 2007 m. (N-7) (kart.). 14.00„Džesė. Bjaurusis
ančiukas iš Indijos“ (241). 14.30 Muzikinė popietė. 15.00 Girių
horizontai (kart.). 15.35„Vaiduokliųistorijos“ (43). 16.05Juokin-
giausi žmonėsirgyvūnai. 16.45„DetektyvasKalasIII“(12). 17.45
Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių žibintų
gatvės“(56) (N-7). 20.00Žinios. 20.14Kriminalai. 20.17Verslas.
20.20Sportas. 20.23Orai. 20.25AkistatasuLietuva. 21.00„Lie-
tuvosžinių“tyrimas. 21.30„Povestuvinėkelionėį Havajus“. Melo-
drama. Vokietija, 2008 m. (N-7). 23.20 Žinios. 23.34 Kriminalai.
23.37Verslas. 23.40Sportas. 23.43Orai. 23.50„Kądaryti?“ (N-
7)(kart.). 00.50Tauroragas(kart.). 01.20Bamba(S).
09.00 „Senis“ (N-7) (kart.). 10.05 „Diagnozė: žmogžudystė“
(N-7) (kart.). 11.00 Forumas. 12.00Teisė žinoti (kart.). 13.00
Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 14.30 Keliaukim! (kart.).
15.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 15.15 „Gyvūnų gelbėtojai“
(63). 15.45„Švelnusis Benas“ (39). 16.15„Namelis prerijose“
(52). 17.15„Diagnozė: žmogžudystė“ (61) (N-7). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai.
18.45„Senis“ (153) (N-7). 19.55 Gamtos patruliai. 20.25 Lo-
terija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55Verslas. 21.05 Kultūra.
21.10Sportas. 21.15Orai. 21.20Nacionalinėpaieškųtarnyba.
Pertraukoje-22.04Loterija„Perlas“. 22.30Vakarožinios. 22.35
Sportas. 22.40Orai. 22.45„SkausmožudikėDžein“(12) (N-7).
07.00Žinios. Orai (kart.). 07.20Kauniečiųakimis (kart.). 07.30
Muzika. 09.00KitokiaLietuva. 10.00Muzika. 10.15„Galaktikos
vidurinė“. 10.40„BenasTenas prieš ateivius“. 11.05„Berniukas ir
voveriukas“. 11.30„Pinkisir MakaulėIII“. 11.55„Laukiniai Afrikos
gyvūnai“. 13.00„Jos vardas - Nikita“ (N-7). 14.00Teleparduotu-
vė. 14.30„Atskalūnas“ (N-7). 15.30„SanFransiskoraganosVIII“
(N-7). 16.30„Deksterio laboratorija“. 17.00„Nauji Laimingojo
Luko nuotykiai“. 17.25„Raganaitė Sabrina“. 18.00 Žinios. Orai.
18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva
(kart.). 20.00Žinios. Orai (kart.). 20.20Kauniečiųakimis (kart.).
20.30 Muzika. 21.00 „Šaftas“. Veiksmo trileris (N-14). 22.55
„Mėnesiena“(N-14). 23.55„Josvardas-Nikita“(N-7).
tv balandžio 22 d. www.15min.lt/tvprograma
Užsk. UAB „Medicina practica laborotorija, Nr. 217935.
10
Alphonso Fordo vardo rezultaty-
viausio Eurolygos žaidėjo trofė-
jus atiteko turnyro debiutantui
Lietuvos rinktinės ir graikų Pirėjo
„Olympiacos“ puolėjui Linui Kleizai
(nuotr.). Tai vienintelis titulas, ku-
riosavininkoposezononerenkanei
sirgaliai, nei žiniasklaida, nei trene-
riai, pranešama ofcialiame Euroly-
gos interneto puslapyje.
Antrą kartą į Eurolygos fi-
nalo ketvertą iš eilės pateku-
sios „Olympiacos“ ekipos ly-
deris L.Kleiza šį sezoną per 20
rungtynių vidutiniškai pelnė
po 17,25 tšk. Negana to, lietu-
vis tik vienose iš tų rungtynių
nepelnė dvigubo dublio.
Reguliariajame sezone
L.Kleiza rinko vidutiniškai
17,6 tšk. per rungtynes, o pen-
kiose ketvirtfinalio rung-
tynėse pelnė vidutiniškai
18,75 taško.
Būdamas 25 metų
L.Kleiza tapo antru jau-
niausiu krepšininku,
laimėjusiuA.Fordo
trofėjų. Jauniau-
sias – Drew Ni-
cholas. Ameri-
kiečiui pavyko
tapti rezultaty-
viausiu2005–2006m.
žaidėju, kai būdamas 24-erių
jis žaidė Trevizo „Benetton“
komandoje.
„Neketinau laimėti šio tro-
fėjaus, tačiau tokioje geroje ko-
mandoje su tiek talentin-
gų krepšininkų tai pa-
siekti daug lengviau,
– euroleague.net sa-
kė L.Kleiza. – „Olym-
piacos“ turi chariz-
matiškus gynėjus
– jie mano darbą
daro paprastesnį.
Man didelė garbė,
tačiau šis trofėjus
– ne tik ma-
no. Tai visos komandos darbo
rezultatas.“
Konkurentas –
Q.Woodsas
L.Kleizos kon-
kurentas dėl šio tro-
fėjaus buvo „Olym-
piacos“ ketvirtfina-
lio oponento Gdynės
„Prokom“ puolėjas
Qyntelis Woodsas. Ame-
rikietis vidutiniškai pel-
nė 16,85 taško per
rungtynes.
L.Kleiza
t a i p
pat
yra trečias Eurolygoje pagal at-
kovotus kamuolius (vid. 6,4) ir
vienas iš šešių žaidėjų, šį Euroly-
gos sezoną aikštėje praleidusių
daugiau nei 600 minučių.
Lietuvis tapo penktuoju žai-
dėju per šešis sezonus, gavusiu
A.Fordo trofėjų. Kiti – dukart re-
zultatyviausias Igoris Rakocevi-
čius(„TauCeramica“),MarcasSa-
lyersas („Chorale“), D.Nicholas
(„Benetton“), Charlesas Smit-
has („Scavolini“).
Savo laimėtojų dar
laukia keli Eurolygos ti-
tulai: geriausiai besigi-
nantis žaidėjas, kylanti
žvaigždė (iki 22 metų),
Eurolygos simbolinės
pirma ir antra komandos,
naudingiausias Eurolygos
žaidėjas. Aleksandro Gomels-
kio vardo metų trenerio ir me-
tų klubo trofėjai bus įteikti pa-
sibaigus visam sezonui.
L.Kleiza su garbingu
Eurolygos trofėjumi
A.Fordo vardo
trofėjus
Trofėjus pavadintas pui-
kaus snaiperio Alphonso
Fordo vardu. Krepšininkas
mirė nuo kraujo vėžio 2004
m. rugsėjį. Atstovaudamas
„Olympiacos“ jis du sezo-
nus iš eilės (2000–2001 ir
2001–2002 m.) tapo rezulta-
tyviausiu turnyro žaidėju.
Pasaulio ledo ritulio čempionato
Olandijoje pirmojo diviziono A gru-
pėsturnyreLietuvosrinktinėpatyrė
antrą pralaimėjimą iš eilės.
Vakar ji tik po atkaklios
kovos 2:6 (1:1, 0:3, 1:2) nusi-
leido vienai iš favoričių lai-
komai Austrijos nacionalinei
komandai.
Abiem ekipoms pasaulio
čempionato startas susiklos-
tė visiškai skirtingai. Lietuviai
5:12 nusileido Ukrainos rink-
tinei, o Austrijos nacionalinė
komanda net 13:0 sutriuškino
serbų ledo ritulininkus.
Vakar įvarčius Lietuvos
rinktinei pelnė Artūras Katulis
ir Dalius Vaiciukevičius.
Šiandien turnyre – laisva
diena. Ketvirtadienį Lietuvos
rinktinės laukia rungtynės su
šeimininkais, šeštadienį – akis-
tata su serbais, o sekmadienį –
su japonais.
Lietuviai neprilygo austrams
ledo ritulys
2010 balandžio 21 d., trečiadienis
www.15min.lt/pramogos
pramogos / 11
mano augintinis
Vardas – Zuikis.
amžius – 2,5 m.
Mėgsta – žaisti su pakabintais judančiais daiktais, griaužti įvairius
skanėstus, labai džiaugiasi, kai yra glostomas.
nemėgsta – lindėti narvelyje.
Šeimininkai – Jurgita ir Marius.
Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt/augintinis
aVinas. Šiandien daug bend-
rausite su artimaisiais, kaimy-
nais. Jūsų komunikabilumas da-
rys leis kai ką išsiaiškinti.
Jautis. dėl jūsų arba kitų žmo-
nių kaltės galimi šiokie tokie
nuostoliai, tačiau sugebėsite
rūpintis suplanuotais reikalais,
šeima, namais.
dVyniai. Pasižymėsite išaugu-
sia iniciatyva. Galimas netikė-
tas perspektyvus pasiūlymas.
Tačiau nepulkite jo priimti, ne-
įvertinę savo galimybių.
Vėžys. Šiandien nekalbėkite
mįslėmis, o verčiau aiškinkitės
paslaptis, klauskite patarimų.
Taip pat nesistenkite kitų pa-
keisti, diktuoti savo valios.
Liūtas. Šiandien būsite nusi-
teikę bendrauti. Sugebėsite mo-
bilizuotis ir padaryti gerą įspūdį
pašnekovams. Sklandžiai klos-
tysis meilės reikalai.
MergeLė. Ši diena žada nekas-
dieniškus susitikimus, bet ne vi-
si jie džiugins. iš toli galite gauti
žinią, kuri sukels nerimo. Galite
įsigyti vertingą prekę.
sVarstykLės. ne tik įstaty-
mų bei įvairių taisyklių ving-
rybės, bet ir flosofnės tiesos
šiandien taps artimesnės ir su-
prantamesnės.
skorpionas. Gali apimti ne-
rimas, kad nebe jūs valdote si-
tuaciją. Galbūt baiminsitės dėl
fnansinės situacijos, prisigalvo-
site tariamų grėsmių.
ŠauLys. Šios dienos teikiamą
įžvalgą galite išnaudoti gana
naudingai – stenkitės suprasti
konkurentus ir žmones, su kuriais
jus sieja ypatingi jausmai.
ožiaragis. Šiandien galite ne-
mažai nuveikti savo ūkyje. no-
riai gilinsitės į asmenines prob-
lemas. beveik neklysite, galvo-
dami apie perspektyvas.
Vandenis. Ši diena skatins kū-
rybingumą, romantišką polėkį,
bet kartu gali atnešti netikėtu-
mų, susijusių su vaikais.
žuVys. Jums labai norėsis pa-
būti su mylimu žmogumi, sieksi-
te dvasinio ir fzinio intymumo.
beje, kažkas gali mėginti jumis
pasinaudoti.
horoskopai balandžio 21 d.
Vadinamųjų „muilinių“ gamintojai,
kelerius metus „pjovęsi“ dėl mat-
ricos gaudomų taškų skaičiaus,
dabar persimeta į kovą „kas su-
grūs daugiau technologijų į del-
no dydžio dėžutę“.
Lietimui jautrus ekranas,
koordinačių nustatymas, kom-
pasas, aukštos raiškos flmavi-
mas, greitasis fotografavimas,
veido ir net šypsenos atpaži-
nimas – gamintojai verčiasi
per galvą grūsdami naujau-
sias technologijas. „Kam vi-
so to reikia?“ – šauna į galvą
mintis, bet tuoj pat atsimuša
į neatremiamą argumentą:
gero daikto nebūna per daug.
Svarbiausia, kad būtų patogu
ir lengva naudotis.
Švariarankiams
„Canon“ pavasarį pasiti-
ko su šviežia „muiline“ „Ixus
210“, skirta tik plau-
nantiems rankas –
ji turi vos kelis myg-
tukus, o dauguma
funkcijų patikėta
lietimui jautriam
ekranui.
Aišku, tai neį-
prasta, taigi prie val-
dymo reikia pratin-
tis, bet jis panašus į
mobiliuosiuose te-
lefonuose su lieti-
mui jautriu ekra-
nu įtaisytus fo-
toaparatus.
Tik kokybė
geresnė.
Fotoaparatas įsijungia
akimirksniu ir gražiai
susitvarko tiek su ryš-
kia šviesa, tiek tamso-
je naudojant „automa-
tinį“ nustatymą. Malo-
ni smulkmena – be įvai-
rių funkcijų nustatymų
galima pasirinkti ir kelis
nuotraukos „iškraipymo“
variantus (dalinį išblu-
kimą sudarant „miniatiū-
ros“ įspūdį; „žuvies akį“; spal-
vų paryškinimą ir pan.).
Lietimui jautrus ekranas
taip pat leidžia gerokai pato-
giau peržiūrėti nuotraukas, ki-
tas privalumas – tiesiai ekrane
galima nurodyti tašką, į kurį
fotoaparatas turėtų fokusuo-
ti vaizdą. Fotoaparatą judi-
nant, fokusavimo indikato-
rius toliau „sekioja“ nurody-
tą tašką, nebent jis dingsta iš
matymo zonos.
Ko gero, didžiausias minu-
sas – valdyti „Ixus 210“ viena
ranka itin komplikuota, mat
9 cm įstrižainės ekranas išsi-
kerojęs per visą galinę korpu-
so pusę. Gaminto-
jus galima pabarti ir
už bereikalingus 14
mln. taškų – per akis
ir pusės tiek ar dar
mažiau. Taip
pat keista, kad flmuojant
aukštos raiškos (HD) įrašą, vaiz-
das artinamas skaitmeniniu,
o ne optiniu būdu.
Kaina – apie 1,1 tūkst. Lt.
Keliautojų draugas
„Sony“ neseniai pristatytas
„Cyber-shot DSC-HX5V“ foto-
aparatas ne ką didesnis už vi-
dutinį telefoną, todėl nesun-
kiai telpa tiesiog į kišenę. Nors
didžiąją dalį valdymo korpuso
pusės užima 7,5 cm įstrižainės
ekranas, fotoaparatui laikyti
užtenka ir trijų pirštų.
Fotoaparato gamintojai,
matyt, taikosi į keliautojus, mat
jame įmontuota GPS naviga-
cija, leidžianti nu-
statyti tikslią vie-
tą, kur nuotrau-
ka buvo daryta.
Prie nuotraukos
prirašomas ir
tikslus jos dary-
mo laikas. Taip
pat, kad vaizdų
gaudytojas ne-
pasiklystų, pri-
dėtas elektroni-
nis kompasas.
„DSC-HX5V“ užsikrauna
vos per 2 sekundes, taigi vaiz-
das neturėtų „pabėgti“, tiesa,
valdymo mygtukai galėtų bū-
ti kiek didesni – skubant juos
sunku sugraibyti. Taip
pat sunkoka priprasti
prie to, kad fotografavi-
mo mygtukas yra ne prie pat
krašto, o kiek toliau – įpras-
tą vietą užėmęs funkcijų val-
dymo ratukas, leidžiantis pa-
sirinkti vieną iš 10 nustatytų
funkcijų.
Beje, skubantiems (tiks-
liau, fotografuojantiems sku-
bančius) pravers ir „greito fo-
tografavimo“ funkcija. Galima
nustatyti tris „greičio“ režimus,
o sparčiausias jų per sekundę
padaro net 10 kadrų. Žinoma,
tiek fokusavimas, tiek kiti pa-
rametrai lieka tokie, kaip pir-
mojo kadro, taigi aplink savo
ašį suktis nepatartina.
Be 10 mln. taškų ir 10 kartų
optinio artinimo, fotoaparatu
taip pat galima flmuoti aukš-
tos raiškos (HD) vaizdo įrašą
su stereo garsu. Kokybė, kaip
tokiam aparatui, pagirtina, tik
vaizdą artina lėtokai.
Fotoaparate įmontuotas
25 mm plataus kampo objek-
tyvas, leidžiantis užfiksuo-
ti daugiau nei įprastas fotoa-
paratas, bet šiek tiek „ištem-
piantis“ nuotraukos kraštus.
Nustebino blykstė – nors ji
maža, tiek „žiebia“, tiek švie-
są paskirsto neblogai. Nuliū-
dino tik tai, kad fotoapara-
tas neturi „makro“ funkcijos
– kirmėlės ir skruzdėlės liūdi
su šeima.
Kaina – apie 1,1 tūkst. Lt.
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt
gediminas
gasiulis
g.gasiulis
@15min.lt
skaitmeninis kodas:
mandros „muilinės“
sudoku
# 93
MEDIUM # 93
9 1 2 5 6
5 9 7
1 9
7 6 9
6 3
4 3 8
9 8
2 8 3
6 8 4 3 1
9 8 4 7 1 2 5 3 6
5 6 2 9 4 3 8 1 7
7 1 3 8 6 5 9 2 4
8 2 5 3 7 1 4 6 9
1 9 6 2 5 4 3 7 8
4 3 7 6 8 9 1 5 2
3 4 9 1 2 6 7 8 5
2 7 1 5 9 8 6 4 3
6 5 8 4 3 7 2 9 1
# 94
MEDIUM # 94
4 3
8 1 9
4 7 1 5
4 2 6
5 2 9 3
2 3 8
8 9 3 1
6 7 5
5 8
7 5 1 9 4 8 2 6 3
3 6 8 5 2 1 7 4 9
4 2 9 6 7 3 8 1 5
9 8 7 3 5 4 1 2 6
1 4 5 2 6 9 3 8 7
2 3 6 8 1 7 9 5 4
8 9 2 4 3 5 6 7 1
6 1 4 7 9 2 5 3 8
5 7 3 1 8 6 4 9 2
# 95
MEDIUM # 95
9 7 4
1 8 3 5 9
9 7
7 9 8
3 4
3 7 1
8 1
2 9 5 3 8
4 8 2
5 8 9 7 3 1 4 6 2
7 2 1 8 4 6 3 5 9
6 4 3 2 5 9 7 1 8
4 1 2 6 7 5 9 8 3
9 5 6 3 8 4 1 2 7
8 3 7 9 1 2 6 4 5
3 6 8 1 2 7 5 9 4
2 9 5 4 6 3 8 7 1
1 7 4 5 9 8 2 3 6
# 96
MEDIUM # 96
2 6 4 1
4 1 3
9 5 8
6 5
5 9 2 4
8 5
7 5 3
9 5 6
8 1 7 2
2 8 3 7 6 5 4 9 1
7 4 6 8 9 1 2 3 5
9 1 5 2 4 3 8 7 6
4 6 9 1 5 7 3 2 8
5 7 8 9 3 2 6 1 4
1 3 2 6 8 4 7 5 9
6 2 7 4 1 9 5 8 3
3 9 4 5 2 8 1 6 7
8 5 1 3 7 6 9 4 2
Page 24 of 25 www.sudoku.com 9/10/2005
Labai lengvas
?
Užpildykite SUdoKU lentelę. Klaustu-
ku pažymėtame langelyje esantį skaičių
siųskite SMS žinute numeriu 1378 (žinu-
tės kaina tik 1 lt, dalyvauti gali visi biTĖS
GSM, oMniTEl, TElE2 abonentai). žinu-
tės langelyje rašykite: 15MIN SU (gautas
skaičius) Vardas Pavardė Miestas. Vienas
iš teisingą atsakymą atsiuntusių žmo-
nių burtų tvarka laimės S.Mallery knygą
„Paskutinis pirmasis pasimatymas“.
Praėjusią savaitę knygą „diujis“ laimėjo
galina andrukaitienė (atsiimti „15min“
redakcijoje, a.Goštauto g. 40b, Vilniuje).
itališka duona su alyvuogėmis
Reikės: 250 g miltų, 0,5 a.š. sausų mielių, žiupsnelio cukraus, po 100
g juodų ir žalių alyvuogių, 1 a.š. druskos, 6 š. alyvuogių aliejaus, roz-
marinų, bazilikų, rupios druskos.
Miltus, mieles ir cukrų, druską, 3 š. aliejaus sumaišyti su 250 ml šilto
vandens. Sukrėsti dalį susmulkintų alyvuogių ir išmaišyti. Gautą
tešlą uždengti ir padėti šiltai geram pusvalandžiui, kad pakiltų.
Vėliau skardą iškloti kepimo popieriumi, o iškilusią tešlą iškočioti
į nelabai storą paplotį. Jį apibarstyti likusia dalimi susmulkintų
alyvuogių, bazilikais ir rozmarinais, rupia druska. Kepti 180 laipsnių
karščio orkaitėje apie 20–25 minutes. iškepusią duoną apšlakstyti
likusiu aliejumi. Valgyti šiltą.
skani idėja
Skanios idėjos autorė Nijolė bus apdovanota kokybiškais
austriškais prieskoniais „Kotanyi“.
Siųskite ir jūs savo patiekalo receptą bei nuotrauką rubrikai
„Skani idėja“ adresu [email protected].
Meilė – nuostabus,
netgi magiškas
jausmas
2010 BALANDŽIO 21 D., TREČIADIENIS
www.15min.lt/pramogos
/ GARSENYBĖS
12
Vakar vakarą Vilniaus „Siemens
arenoje“ užvirė toks pragaras, ko-
kį buvo sukėlę tik neseniai koncer-
tavę „Rammstein“.
Tiesa, šį kartą nebuvo ugnies
liežuvių, tačiau pilnutėlę areną
spirgino „Metallicos“ skleidžia-
ma energija.
2010-ųjų balandžio 20-ąją ir
21-ąją Lietuvos melomanai tur-
būt minės dar ilgai, nes būtent
tada išsipildė daugelio paauglys-
tės svajonė – Lietuvoje koncer-
tuoja legendinė grupė „Metalli-
ca“. Karta, užaugusi su „Master
of Puppets“ arba romantiškąja
„Nothing else matters“, vakar
pirmajame koncerte kraustėsi
iš proto nuo pirmos natos. Tarp
„Metallicos“ gerbėjų buvo ne-
mažas būrys kauniečių.
Pirmajame iš dviejų „Me-
tallicos“ koncertų dalyvavęs
kaunietis Andrius Nasvytis
gailėjosi tik vieno: kad kartu
negalėjo važiuoti kūdikio be-
silaukianti žmona. Iš pradžių
dar dėl to dvejoję, vėliau kau-
niečiai nusprendė nerizikuoti
ir gyvo garso muzika pasimė-
gauti išleido tik šeimos galvą.
Į ilgai lauktą muzikinį renginį
A.Nasvytis vyko kartu su jau-
nesne seserimi Egle, gyvenan-
čia Šakiuose, ir draugais.
„Pirmą kartą „Metallicos“
koncerte abu su žmona buvome
Rygoje. Grupę mėgstu nuo mo-
kyklos laikų, esu gerbėjas. Ta-
čiau pagrindinis dalykas, kodėl
antrą kartą važiuoju į „Metalli-
cos“ koncertą – kitokia aplinka.
Rygoje „Metallica“ koncertavo
lauke, o Vilniuje – uždaroje erd-
vėje. Be to, Vilniuje scena bus
įrengta viduryje. Išgirdus tai
dingo visos abejonės, važiuoti
ar ne“, – sakė kaunietis. Pasak
pašnekovo, pinigų suma, ku-
rią išleido važiuodamas į kon-
certus, vykusius Rygoje ir Vil-
niuje, panaši.
„Tačiau ne pinigai svarbiau-
sia. Tai yra ta grupė, prieš ku-
rios koncertą nekyla abejonių,
kad ten eisi. Negaila nė cento,
nes žinau, kad gausiu krūvą ge-
rų emocijų. „Metallica“ yra kla-
sika“, – sakė A.Nasvytis.
Gerbėjas su stažu
Lietuvos „Metallicos“ ger-
bėjų klubo „Metal club“ prezi-
dentas Saulius Fomenko prieš
pirmąjį „Metallicos“ pasirody-
mą Vilniuje „15min“ tvirtino,
jog ruoštasi šiai šventei ilgai –
dalis gerbėjų jau buvo grupės
koncerte Rygoje, o į Vilniaus
„Siemens areną“ jie atėjo pasi-
puošę marškinėliais su grupės,
gerbėjų klubo ir naujojo „Metalli-
cos“ albumo logotipu.
„Esu „Metallicos“ gerbėjas
nuo tada, kai man buvo 5-eri,
jau tuomet dainavau jų dainą
angliškai. 21 metus mano šir-
dis su jais“, – sakė S.Fomenko.
Jis su bendraminčiais vakar nuo
pietų „Siemens arenoje“ ruošė-
si legendų sutikimui – kabino
specialiai paruoštą 6 metrų il-
gio plakatą – vėliavą su užrašu
„30 years of waiting. Lithua-
nia celebrating integration to
„Metallica“ family (liet. Tris-
dešimt metų laukimo. Lietu-
va švenčia priėmimą į „Me-
tallicos“ šeimą).
Gerbėjų klubo preziden-
to teigimu, „Metallicą“ myli ir
senas, ir jaunas. Pačiam jam
antradienio grupės koncer-
tas – jau 7-asis. Prieš jį Saulius
turėjo progą susitikti su myli-
ma grupe, nes laimėjo oficia-
lioje tarptautinio gerbėjų klu-
bo loterijoje.
„Būtinai eisiu ir trečiadienį.
„Metallica“ – man viskas. Jie pa-
dėjo man tapti geru žmogumi,
geru broliu, geru sūnumi. Visi,
kas mane pažįsta, žino, kad mes
su „Metallica“ neatsiejami“, –
kalbėjo 26-erių vaikinas.
Vengia viešumos
Pirmadienį autobusu iš
Talino į Vilnių atvykę legen-
dinės grupės „Metallica“ mu-
zikantai buvo išėję pasivaikš-
čioti po Vilniaus Senamiestį,
savo pasirodymu nudžiugin-
dami juos spėjusius pastebėti
gerbėjus. Tačiau koncerto or-
ganizatorių duomenimis, mu-
zikantai nenori dėmesio, to-
dėl didžiąją laiko dalį leidžia
viešbutyje.
Anot „Metallicą“ atsivežu-
sios bendrovės „Seven Live“ ge-
neralinio direktoriaus Juro Vė-
želio, jei muzikantai kur nors
ir eina, tai mažose kompani-
jose, vengia viešumo.
„Va, kad ir pirmadienį bu-
vo nuėję į kavinę. Žinių, apie
jų ketinimus apsilankyti ko-
kiuose nors vakarėliuose, ne-
turime. Po koncertų jie bus ati-
davę visas jėgas. Ne tie jau lai-
kai, dabar jie ramesni, – kalbėjo
J.Vėželis. – Mačiau Rygoje vy-
kusį koncertą, tai buvo dau-
giau nei įspūdinga.“
Perspėja dėl bilietų
Koncerto organizatoriai
įspėja, jog pastaruoju metu
ypač pagausėjo bilietų per-
pardavinėtojų siūlymų įsigy-
ti bilietų į „Metallicos“ kon-
certus Vilniuje pigiau, tačiau
koncertų organizatoriai ra-
gina pirkėjus atsargiai žiūrė-
ti į tokius pasiūlymus, kadan-
gi bilietai gali būti padirbti ir
su jais į koncertą patekti nebus
galima. Visi bilietai į „Metalli-
cos“ koncertą balandžio 20 d.
buvo parduoti, vakar dar buvo
likę bilietų į šios dienos papil-
domą grupės koncertą.
„Metallica“ išsiveržė
sunkiojo roko ugnikalniu
KARINA ZIMINAITĖ
RAIMONDA MIKALČIŪTĖ
[email protected]
Esu „Metallicos“ gerbėjas nuo
tada, kai man buvo 5-eri, jau tuo-
met dainavau jų dainą angliškai.
21 metus mano širdis su jais.
Sakė S.Fomenko.
porelė
Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame savaitės porelę,
kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį. Jai tenka 300 Lt
vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką Vilniuje.
Už savaitės porelę balsuokite www.15min.lt /porele
Savo nuotrauką siųskite [email protected]
Kaunietis A.Nasvytis ir
jo sesuo Eglė grupės
„Metallica“ šėlsmu sce-
noje mėgavosi vakar.
E.Ovčarenko nuotr.
Fotogaleriją rasite
www.15min.lt
„Siemens arena“ vakar buvo sausakimša
„Metallicos“ gerbėjų. J.Kalinsko nuotr.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close