15min Kaunas 2010-08-16

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 58 | Comments: 0 | Views: 541
of 16
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


Žydras dangus ir bangas skrodžianti
jachta – dar neseniai tokia idilė dau-
geliui siejosi su reklamomis ar vaiz-
dais iš atvirukų. Tačiau pastaruoju
metu ši vizija tampa vis prieinames-
nė – į Lietuvos vidaus vandenų laivų
registrą įtraukiamų jachtų skaičius
kasmet auga.
Pastaraisiais metais grakštūs
laivai jau sunkiai sutelpa uosteliuo-
se, o Lietuvoje vykstančiose rega-
tose kasmet registruojasi vis dau-
giau dalyvių. Laikyti savo jachtas
Lietuvoje pamėgo ir vokiečiai.
Patys buriuotojai nesutinka su
teigiančiais, esą jachtos tėra tur-
tuolių žaisliukai. „Pasakymas, kad
buriavimas yra tik labai turtingų
žmonių užsiėmimas, nėra teisin-
gas. Tam, kad galėtum pramo-
gauti ant vandens, nebūtina pirkti
brangiausių jachtų. Jų yra visokių –
kainuojančių ir kelis, ir keliolika
tūkstančių litų“, – teigė Klaipėdos
turizmo ir kultūros informacijos
centro atstovas Kipras Paldaus-
kas. Šis jachtų entuziastas akty-
viai prisideda rengiant regatas,
yra ir vienas iš didžiosios regatos
„The Tall Ships Races“ organiza-
torių. Per šešerius savo darbo me-
tus jis stebėjo, kaip augo Lietuvos
jachtų laivynas. Anot K.Paldausko,
visus, įsigijusius jachtas, nesvar-
bu, ar jie pramogautų su draugais
arba šeima, ar aktyviai rungtųsi
regatose, vienija pomėgis gyven-
ti su burėmis.
„Nemanau, kad buriavimas –
tai snobizmas, jei žmogui tokią
pramogą leidžia sveikata – kodėl
gi ne“, – sakė Lietuvos buriuotojų
sąjungos generalinis sekretorius
Linas Tamkvaitis. Kasmetėse re-
gatose jis džiaugiasi matydamas
vis naujesnių jachtų.
Nukelta į 9 psl.
Burių pakerėti
Anot K.Paldausko, buriuo-
tojus vienijanti savybė –
noras gyventi po burėmis.
A.Kripaitės nuotr.
AKTUALIJOS / 5 psl.
Namą Aleknų kaime
supleškino žaibo kirtis
KAUNAS / 4 psl.
Kauniečiai stumdėsi
dėl nemokamų agurkų
GARSENYBĖS / 16 psl.
Madonnai – 52-eji
Rugpjūčio 16-ąją, prieš 52 metus, gimė
popkaralienė Madonna. Nors sakoma,
kad nedera gimtadienio švęsti per
anksti, garsiai atlikėjai tai nė motais.
Savo gimtadienio vakarėlį Londone ji
surengė trimis dienomis anksčiau.
2
0
1
0

M
.

R
U
G
P
J
Ū
Č
I
O

1
6

D
.
,

P
I
R
M
A
D
I
E
N
I
S
T
i
r
a
ž
a
s

3
2
1
0
0

e
g
z
.


(
a
u
d
i
t
u
o
j
a
m
a
s

U
A
B

E
r
n
s
t

&

Y
o
u
n
g

B
a
l
t
i
c

)
|

N
r
.

8
7

(
9
2
2
)

|

I
S
S
N

1
8
8
2
-
5
3
2
2

|

K
A
U
N
A
S
ORŲ PROGNOZĖ / 2 psl.
RYTOJ PORYT
w
w
w
.
i
k
r
a
u
k
.
l
t
l
t
SPORTAS / 13 psl.
„300 ežerų“ ralį laimėjo
Vytauto Švedo ekipažas
2
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
/ KAUNAS
orai
Šiandien oro temperatūra 28–33 °C karščio.
Kai kur trumpai palis, vietomis su perkūnija.
Ateinančią naktį 18–20 °C, rytoj dieną
27–31 °C, pajūryje apie 24 °C. Daugelyje rajonų
prognozuojamas lietus, vietomis smarkus su
perkūnija. Anot sinoptikų, nuo trečiadienio
karštis iš Lietuvos trauksis.
+19
+19
+20
+30
+28
+24
+16
+16
+17
Artimiausiomis dienomis
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
08-17NAKTĮ 08-17DIENĄ 08-18NAKTĮ 08-18DIENĄ
VILNIUS
+31
ŠIAULIAI
+30
KAUNAS
+31
KLAIPĖDA
+29
PANEVĖŽYS
+32
UTENA
+31
Atėnai
Berlynas
Londonas
Madridas
Maskva
Minskas
Oslas
Šiandien Europoje
+35
+21
+20
+26
+30
+32
+20
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt/orai
1846
Rugpjūčio 16 d. Laurynas
Ivinskis išleido pirmąjį kalen-
dorių lietuvių kalba – „Metu
skajtlus ukiszkas ant metu
Wieszpaties 1846“.
Saulė teka 05:56
Saulė leidžiasi 20:49
Dienos ilgumas 14:53
Mėnulio fazė – Priešpilnis.
vardadieniai
Alvita, Butvydas, Joakimas,
Rokas, Steponas.
Paryžius
Praha
Ryga
Roma
Stokholmas
Talinas
Varšuva
+18
+21
+30
+27
+21
+21
+30
+23
+22
+21
4-6
VAKARŲ
Lietuvoje
Vyrišką aukščiausių Kauno vadovų
komandąneseniai papildžiusi Loreta
Kekienė kalbėdama su „15min“ ne-
slėpė, kad einant vicemero parei-
gas ir bendraujant su į ją besikrei-
piančiais miestiečiais kartais tenka
pasinaudoti ir savo moteriškumu:
„Tenka ir pašnekėti, ir paguosti, ir
nukreipti.“
Kauno miesto tarybos So-
cialdemokratų frakcijai nutrau-
kus paramą valdančiajai Sėk-
mės koalicijai, minėtos partijos
deleguotą vicemerą Steponą
Vaičikauską prieš tris savaites
pakeitė „Tvarkos ir teisingu-
mo“ atstovė L.Kekienė.
Antrą kadenciją miesto ta-
ryboje dirbanti iš Marijampo-
lės kilusi politikė tapo trečią-
ja Kauno vicemere moterimi.
Maironio gimnazijoje ir Kau-
no suaugusiųjų mokymo cent-
re matematikos ir ekonomi-
kos mokytoja iki šiol dirbu-
siai 47 metų moteriai atiteko
S.Vaičikausko kuruotos mies-
to ūkio ir energetikos sritys.
Tiesa, L.Kekienė rudenį ža-
da prašyti tarybos narių pri-
skirti jai artimesnę kuravimo
sritį ir tvirtina dėl to jau su-
tarusi su už švietimą ir svei-
katos apsaugą atsakingu ki-
tu vicemeru Algimantu Kur-
lavičiumi.
Nebijo tapti bedarbe
– Ar jau apsipratote su
naujomis pareigomis?
– Taip, jau pradedu apsi-
prasti, įsivažiuoju. Kiekvieną
dieną pradžia būna tradicinė –
pas merą būna pasitarimas,
pasiskirstome darbus. Aišku,
mano kuruojama veiklos sri-
tis dabar kaip ir „pakabinta“.
Artimiausiame tarybos posė-
dyje visos veiklos sritys bus
perskirstytos. Kaip ir žadėjo,
man duos moteriškesnę sritį –
švietimą, socialinius reikalus.
O kol kas gilinuosi į tai, ką tu-
riu. Jau ateina ir pirmieji inte-
resantai, jau tenka ir pašnekėti,
ir paguosti, ir nukreipti.
– Tapusi vicemere, atsisa-
kėte pareigų Maironio gim-
nazijoje, kur dirbote pasta-
ruosius 12 metų. Vasario mė-
nesį, kai baigsis šios tarybos
kadencija, tapsite bedarbe, o
tolesnis jūsų, kaip politikės,
likimas priklausys nuo
rinkimų rezultatų. Ar
nebuvo baisu dėl lai-
kino posto atsisakyti
nuolatinio darbo gim-
nazijoje?
– Taip, gali būti, kad
po pusės metų aš bū-
siu bedarbė. Kita ver-
tus, kolektyvas, iš kurio aš iš-
ėjau, yra labai geranoriškas.
Direktorė man pažadėjo ma-
no krūvį išmėtyti kitoms ma-
tematikėms. Jeigu jau taip at-
sitiks, kad tapsiu bedarbe, to-
kiu atveju aš grįžčiau į savo
darbovietę. Tad labai didelės
baimės tikrai nėra.
Didžiausia blogybė –
nedarbas
– Savivaldybės taryboje
dirbate jau 7 metus. Vicemero
pareigos, kurias dabar eina-
te, jums suteikė kur kas dau-
giau galių ir valdžios svertų.
Kokias pagrindines blogy-
bes matote savivaldybėje ar
mieste, ką pirmiausia imsi-
tės tvarkyti?
– Tos problemos yra tiek sa-
vivaldybėje, tiek pačiame mies-
te, tiek visoje respublikoje. Pir-
miausia tai yra nedarbas. Kaip
spręsti tokią problemą? Aišku,
nei vicemeras ją išspręs, nei dar
kas nors. Mes tiesiog galime ne-
trukdyti darbo vietas kurian-
čiam verslui. Čia yra grandinė,
viskas yra susiję. Tad reikia tuos
mazgelius narplioti.
– Jūs esate laikoma vie-
na iš tyliausių ir mažiausiai
besireiškiančių tarybos na-
rių. Kaip manote, ar ši savy-
bė yra suderinama su vice-
mero, kuriam tenka ir repre-
zentacinės miesto funkcijos,
pareigomis?
– Pagrindinis darbas vis
tiek vyksta komisijose ir ko-
mitetuose. Visi klausimai,
kurie patenka į tarybą, pir-
miau būna svarstomi komi-
tetuose. Noras užduo-
ti klausimus, kai mato
žiniasklaida, yra žmo-
gaus saviraiškos forma.
Juk tie klausimai komi-
tetuose būna iškedenti.
Aš nežinau, ar „sklaidy-
masis“ posėdžio metu
yra „kietumas“.
Suvalkietiško kraujo
neturi
– Ar nesulaukėte replikų,
jog savivaldybės vadovų gre-
tas papildė dar vienas Suval-
kijos atstovas?
– Suvalkietiško kraujo aš iš-
vis neturiu. Bet kokiu atveju re-
plikų nesulaukiau. Iš Suvalkijos
aš išvažiavau į Vilnių mokytis
būdama 18 metų. Baigusi stu-
dijas, aš iškart atvažiavau į Kau-
ną, tad tos suvalkietiškos šak-
nys seniai yra nukirstos.
– Ar turite ambicijų politi-
niame pasaulyje siekti aukš-
tumų?
– Jeigu pasitaiko proga, jeigu
yra galimybė kažko siekti, kodėl
gi nesiekti? Aišku, tai nereiškia,
kad reikia perlipti kažkam per
galvą. Kaip ir šiuo atveju – jei-
gu susiklostė palanki situacija,
kodėl gi neiti į priekį?
– Lietuvos prezidentė yra
moteris, Seimo pirmininkė yra
moteris. Kaip manote, ar Kau-
nui nereikėtų merės?
– Aš nežinau, ar čia reikė-
tų tais pavyzdžiais remtis. Tai,
kad prezidentė, Seimo pirmi-
ninkė, krašto apsaugos minist-
rė yra moterys, yra tik aplinky-
bių sutapimas. Nemanau, kad
reikėtų pagal lytį skirstyti, kas
kuo turėtų būti. Kas tuo metu
būna tinkamiausias, tą tuo me-
tu ir išrenka.
Vicemerei tenka ir guosti
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
Sakė L.Kekienė.
Jeigu pasitaiko
proga, jeigu yra
galimybė kažko siekti,
kodėl gi nesiekti?
Antrą kadenciją Kauno tary-
boje dirbanti L.Kekienė, pa-
vadinta viena tyliausių mies-
to politikių, replikuoja: „Aš
nežinau, ar „sklaidymasis“ po-
sėdžio metu yra „kietumas“.
avarija
Savaitgalio pabaigą, kai iš pajūrio
automagistrale Vilnius–Kaunas–
Klaipėda pajudėjo nemažas poil-
siautojų srautas, vakar vakare su-
drumstė avarija.
Pirminiais duomenimis,
19.30 val. 180-ajame kelio Kau-
nas – Klaipėda kilometre susida-
rė spūstis. Antrąja eismo juos-
ta Kauno link skubėjusio „Mit-
subishi Colt“ vairuotojas, kaip
spėjama, dėl didelio greičio ke-
lyje atsiradusios kliūties nepa-
stebėjo ir rėžėsi į mašinų eilės
pabaigoje stovėjusį „Mitsubishi
Galant“. Pastarojo automobilio
vairuotojas, išvydęs atskriejan-
tį „Mitsubishi Colt“, dar bandė
pasitraukti. Deja, jam nepavy-
ko išvengti smūgio, kuris buvo
toks stiprus, jog „Mitsubishi Ga-
lant“ dar kliudė ir priekyje sto-
vėjusį „VW Golf“.
Į nelaimės vietą atskubėję
medikai į ligoninę išvežė ketu-
ris sužeistus „Mitsubishi Colt“
buvusius žmones. Tiek „Mitsu-
bishi Colt“, tiek „Mitsubishi Ga-
lant“ virto metalo krūva.
Kadangi sekmadienio va-
karą iš Klaipėdos pusės va-
žiavo tūkstančiai namo grįž-
tančių poilsiautojų, ties avari-
jos vieta susidarė net 10 km il-
gio spūstys.
Kelionės baigtis – susidūrimas ir 4 sužeistieji
3
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
KAUNAS /
Nemokamai dalijami dalykai da-
liai žmonių susuka galvas. Tuo bu-
vogalimaįsitikinti praėjusiossavai-
tėspabaigojeapsilankiusKauneįsi-
kūrusiameVilijampolėsturguje, ku-
riame buvo išdalyta daugiau nei 10
tonų agurkų.
Čia pat buvo galima įsiti-
kinti ir kauniečių verslumo su-
gebėjimais – turguje atsirado
žmonių, įsigudrinusių nemo-
kamai gautus agurkus čia pat
už kampo pardavinėti.
Pasiimk tiek agurkų, kiek
tik gali panešti. Tokią akciją
paskelbė didesnį nei tikėjo-
si šių daržovių derlių užaugi-
nusi bendrovė „Agro Nevero-
nys“. Už bet kokią Vilijampolės
turguje įsigytą prekę gautą ku-
poną kauniečiai galėjo iškeis-
ti į galimybę per vieną minu-
tę į atsineštą krepšį prisikrau-
ti agurkų.
„Dalis žmonių stebėjosi,
jog mes kažką dalijame nemo-
kamai. Dalis manė, kad agur-
kai bus jau sugedę, – pasakojo
Vilijampolės turgaus atstovas
Jonas Plenta. – Kiek buvo žmo-
nių, negaliu pasakyti, bet dau-
giau nei 10 tonų išdalijome la-
bai greitai. Žmonių buvo tikrai
daug, jie nevengė stumdytis. Bet
toks jau turbūt mūsų mentali-
tetas. Nemažai buvo tokių, ku-
rie krovėsi pilnus maišus. Klau-
siau jų, ar jiems tikrai tiek daug
reikia. Atrodė, jog jie gyvenime
valgys tik agurkus.“
Į Vilijampolės turgų atėję ir
tik čia apie vykstančias agur-
kų dalybas sužinoję kaunie-
čiai daržoves krovė kur tik ga-
lėjo: moterys jas grūdo į ran-
kinukus, vyrai puolė ieškoti
parduodamų šiukšlių maišų.
J.Plenta, paklaustas, kas jį nuste-
bino labiausiai, įvardijo išskirti-
nį kauniečių verslu-
mą, penktadienį at-
siskleidusį visu savo
gražumu.
„Aš pats nema-
čiau, bet kiti sakė,
kad prie turgaus bu-
vo nebrangiai parda-
vinėjami agurkai“, –
nusijuokė vyras.
Dėl nemokamų agurkų –
susistumdymai ir pykčiai
Kaune gausu nuostabios architektūros bažnyčių, tačiau Kris-
taus Prisikėlimo bažnyčia, 1996-ųjų gruodį įrašyta į LR Nekil-
nojamųjų kultūros vertybių registrą, yra viena žinomiausių ir
lankomiausių mieste.
Kai kuriuos lankytojus traukia pats pastatas ir religinė jo paskirtis,
kitus vilioja nuo jo stogo atsiverianti miesto panorama. Kad ir koks
apsilankymo tikslas, abejonių nekyla – ši 1940 m. pastatyta bažny-
čia ypatinga ir apsilankiusiųjų tikrai nenuvilia.
Pirmiausia ji ypatinga tuo, jog yra didžiausia monumentalios archi-
tektūros bazilikinė bažnyčia Baltijos šalyse. Idėja statyti šią bažnyčią
kilo dar 1922 m. Ji turėjo būti tarsi padėka Dievui už atkovotą vals-
tybės laisvę. Pastatas materialios formos neįgavo dar 18 metų, buvo
parengtas ne vienas projektas, ilgai svarstyta, kurį pasirinkti. Galiau-
siai nuspręsta, kad optimalus variantas yra sujungta modernumo,
bažnytinė ir paminklinė dvasia. Tiesa, bažnyčia net ir 1940 m. neįga-
vo dabartinės formos. Tam sutrukdė sovietų okupacija ir II pasauli-
nis karas, po kurio nebaigta statyti bažnyčia rekonstruota į radijo ga-
myklą. Tik 1988 m. prasidėjo atstatymo darbai.
Šiandien matome, kad pirmasis pastato projektuotojas latvių kilmės
architektas Karolis Reisonas ir jo projektą atnaujinęs bei patobulinęs
architektas Algimantas Sprindis puikiai įgyvendino numatytą idėją.
Jau vien balta iš tolo šviečianti bažnyčios išorė vienija tiek moder-
numo, tiek monumentalumo bei sakralumo idėjas. Bažnyčios vidus
taip pat modernus – čia lankytojus pasitinka lakoniškumu, papras-
tumu alsuojantis, detalėmis neperkrautas interjeras ir didelė erdvė.
O marmurinės grindys ir altorius pulsuoja prabanga.
Tiems, kuriems bažnyčios interjeras nepalieka ypatingo įspūdžio, vis-
ką atperka jos dydis – vien didžiojo bokšto aukštis – 70 m, o stogo
terasos, į kurią galima pakilti liftu arba laiptais, matmenys – 45×13
m. Taigi čia užtenka vietos ne tik smalsuoliams pasidairyti, bet ir Mi-
šioms laikyti – čia įrengta ir Šiluvos Švč.Mergelės Marijos koplyčia,
skirta žuvusiems už laisvę atminti. Šv.Mišių metu terasoje gali tilp-
ti net apie 2000 žmonių.
Bažnyčios rūsyje, šalia kolumbariumo, yra įrengta patalpa būsimam
muziejui, kur bus galima susipažinti su Paminklinės Kristaus Prisikėli-
mo bažnyčios istorija. Šiuo metu čia rengiamos parodos.
Tekstas – Jūratės Šeškevičiūtės, nuotr. – Aliaus Koroliovo.
pažink Kauną
Kristaus Prisikėlimo bažnyčia –
padėka už valstybės laisvę
„15min“ savo skaitytojams pristato rubriką, kurioje galima susi-
pažinti su įvairiais mieste esančiais objektais, virtusiais neatsie-
jamais miesto simboliais – skulptūromis, pastatais, žmonėmis,
vietomis. Rubriką laikraštyje rasite visą vasarą kiekvieną pirma-
dienį. Pasiūlymų ir idėjų, apie kokias įdomybes Kaune būtų įdo-
mu paskaityti, laukiame el. pašto adresu [email protected].
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
Sakė J.Plenta.
Žmonių bu-
vo tikrai daug,
jie nevengė stumdy-
tis. Bet toks jau turbūt
mūsų mentalitetas.
Prisikrauti pilnus krepšius
agurkų kauniečiai turėjo
spėti per 1 minutę – dau-
geliui tiek laiko buvo per
akis. A.Koroliovo nuotr.
4
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
/ KAUNAS
Rumšiškėse esančiame Lietuvos
liaudies buities muziejuje vakar
tradiciškai buvo švenčiamas Žo-
linės šventadienis.
Nuo senų senovės rugpjū-
čio viduryje lietuviai šven-
tė vasaros ir rudens sandū-
rą, kai svarbiausi lauko dar-
bai jau buvo nudirbti, uogos
ir vaisiai surinkti, privirta uo-
gienių. Nuo seno Žolinės atlai-
dai kiekvienam lietuviui bū-
davo viešnagių ir giminių su-
sitikimų diena.
Šios tradicijos, kaip ir kas-
met, buvo prisimenamos au-
tentiška senove alsuojančiame
Lietuvos liaudies buities mu-
ziejuje Rumšiškėse. Aukštai-
tijos sektoriuje vykusios šven-
tės svečiai klausėsi koncertų,
stebėjo ir aptarinėjo pasirody-
mus, degustavo senovės lietu-
vių valgius.
Svarbią vietą šventėje užė-
mė įvairios gamtoje randamos
žolelės, jų gydomosios savy-
bės domino daugelį muzie-
jaus svečių. Tiesa, palyginti
su kitomis čia vykstančiomis
šventėmis, Žolinė negalėjo pa-
sigirti ypatinga lankytojų gau-
sa. Kaip teigė šventės organi-
zatoriai, koją šįkart pakišo iš
proto vedantis karštis.
Žolelių ir susitikimų šventė
CINAMON
„Burtininko mokinys“ 11:30
13:45 16:00 18:30 21:00
„Druska“ 13:15 15:20 17:30
19:45 22:00
„Katės ir šunys 2: kačių kerš-
tas“ (dubliuota lietuviškai)
12:15 14:15 16:15 18:15 20:15
„Grobuonys“ 14:05 16:30 22:15
„Nebrendylos“ 14:45 17:00
19:15 21:30
„Pradžia“ 11:05 18:45 21:45
„Kaip diena ir naktis“ 12:30
„Žaislų istorija 3“ (dubliuota
lietuviškai) 11:00
FORUM CINEMAS
„Nesunaikinami“ 11:15 13:45
16:15 19:00 21:30
„Burtininko mokinys“ 10:30
13:00 15:30 18:15 20:45
„Motina ir dukra“ 15:45 18:30
21:45
„Herkus Mantas“ 18:50
„Katės ir šunys: kačių kerštas“
3D 10:15 12:45 15:15 18:00
„Gatvės šokiai“ 3D 20:30
„Druska“ 13:30 16:00 18:45
21:15
„Žaislų istorija 3“ (dubliuota
lietuviškai) 10:45 13:15
„Pradžia“ 11:45 17:45*
„Grobuonys“ 14:45 21:00**
„Šrekas: Ilgai ir laimingai“
11:30
„Nebrendylos“ 14:00 19:15*
„Tempk jį čia!“ 16:30 22:00
„Alisa stebuklų šalyje“ (dubl.
lietuviškai) 11:00
* Seansas rugpjūčio 17 d. nevyks
** Seansas rugpjūčio 17 d. vėluos
ir vyks 21:55 val.
kinas
Šiais metais Žolinę lydėjo ypa-
tinga kaitra. A.Koroliovo nuotr.
Nuo žolelių – iki medaus.
Tradicinėje šventėje skambėjo auten-
tiški tautiniai instrumentai – kanklės.
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
5 AKTUALIJOS /
Baltarusijos planai Lietuvos pa-
šonėje pastatyti naują atominę
elektrinę stringa. Jėgainę vos 55
km nuo Vilniaus pasišovęs įkur-
dinti šalies kaimynės prezidentas
Aliaksandras Lukašenka prabilo
apie galimybę atsisakyti Rusijos
pagalbos vystant šį projektą.
A.Lukašenka pripažino,
kad sunkiai sekasi tartis su
Rusija dėl partnerystės ruo-
šiantis statyti atominę jėgai-
nę Baltarusijoje. Jis neatmetė
galimybės, jog Maskvos pagal-
bos bus atsisakyta. „Reikėtų
pagalvoti apie kitą investuo-
toją – šios temos niekada ne-
buvome apleidę“, – pareiškė
Baltarusijos lyderis.
„Taip, dirbome su rusais,
vadovavomės tuo, ką jie ža-
dėjo. Jie primygtinai prašė,
kad statytume šią elektrinę.
Palaikėme ryšius su daugeliu
investuotojų, tačiau pasirin-
kome Rusiją“, – pasakojo
politikas ir pridūrė, jog
vėliau Kremlius pra-
dėjo spausti Mins-
ką „vien dėl su-
bjektyvių veiks-
nių“. Kadaise
buvusių ištikimų sąjunginin-
kių santykiai pastaruoju metu
pašliję: Baltarusija vis daugiau
f lirtuoja su Vakarais, Mins-
kas ir Maskva nesutaria dėl
įvairių ekonominių klausi-
mų. Netgi pasigirdo svarsty-
mų, jog Rusija ieško paklus-
nesnio Baltarusijos vadovo
nei A.Lukašenka.
Anot BNS, A.Lukašenka sa-
kė įpareigojęs Baltaru-
sijos Vyriausybę „su-
rengti paskuti-
nes derybas
su Rusija ir atvirai paklausti:
statysite ar ne?“. Esą jeigu Rusi-
ja nuspręs nebedalyvauti Bal-
tarusijos elektrinės statybose,
šalis tarsis su kitais investuo-
tojais: „Pasaulyje jų esama –
mes jiems turime pasiūlymų
šiuo klausimu.“
Kaip buvo pranešta, 2,4
tūkst. megavatų galios atomi-
nę elektrinę Baltarusija keti-
na iki 2018 metų pastatyti ša-
lia Lietuvos esančia-
me Michailiškių
kaimelyje, Ast-
ravo rajone.
Nuo šio kai-
mel io i ki
Li et uvos
sienos yra
apie 20 km,
Vilnius – už
55 km.
Kai kurie Baltarusijos eks-
pertai anksčiau yra teigę, jog
Baltarusijos atominės jėgai-
nės projektas yra eksperimen-
tinis, pavojingas ir nepriimti-
nas. Savo nerimą dėl projekto
yra išreiškę ir Lietuvos atsto-
vai. Mūsų šalies valdžia užsi-
mena, kad Baltarusija galėtų
dalyvauti Lietuvoje planuoja-
mos statyti atominės elektri-
nės projekte, kuriame taip pat
dalyvautų Latvija, Estija
ir Lenkija. Neseniai
per savo atostogas
Baltarusijoje dvi-
račiais važinė-
jęs premjeras
Andrius Kubi-
lius grįžęs pasa-
kojo Astrave su-
sidaręs įspūdį,
kad Baltarusija
dar nėra galuti-
nai apsispren-
dusi, ar stat ys
jėgainę.
Atominiai viražai
Vėtra atlaidų nesugadino
Galingas žaibas savaitgalį nuo-
dėguliais pavertė Aleknų kaimo
(Pagėgių sav.) gyventojo namą.
Žmonės nenukentėjo.
Sekmadienio naktį pro va-
karinius šalies rajonus slink-
damas aktyvus ciklonas svai-
dėsi žaibais, kai kur nulijo va-
sariška liūtis.
Intensyvus žaibavimas
nepraėjo be nuostolių. Žaibo
išlydžiai gadino elektros per-
davimo linijas, į šipulius skal-
dė medžius, ties Stoniškių gy-
venviete sugadino geležinke-
lio signalizacijos įrangą.
Stichija neaplenkė ir Alek-
nų kaimo (Stoniškių sen., Pa-
gėgių sav.). Jo gyventojai sek-
madienio naktį pakirdo iš mie-
go nuo stipraus trenksmo. Pa-
žvelgę per langus išvydo lieps-
nojantį kaimyno namą.
Pakako vieno žaibo kirčio,
kad gyventojo sodyba virstų
pelenais. Laimė, tąnakt vy-
riškis namie nenakvojo.
Intensyvūs šios vasaros
žaibai įtikina vis daugiau so-
diečių įsirengti žaibolaidžius.
Pasak ugniagesių, tai vienin-
telė gal i mybė apsisaugot i
nuo turto sunaikinimo kir-
tus žaibui.
gamtos stichija
Namą Aleknų kaime supleškino žaibo kirtis Išlydžiai
sugadino
geležinkelio
signalizaciją.
Škvalas sudarkė ir
Pivašiūnų kapines.
I.Gelūno nuotr.
A.LUKAŠENKA
Būsimos Baltarusijos jėgainės
statybvietė nuo Lietuvos sie-
nos nutolusi vos 20 km.
20 km
Vakar Pivašiūnuose prasidėję sa-
vaitę truksiantys tradiciniai Žoli-
nės atlaidai šiemet išskirtiniai –
dėl prieš savaitę praūžusio škvalo
jiems teko ruoštis du kartus.
Alytaus rajono Pivašiūnų
Švč.Mergelės Marijos Ėmi-
mo į dangų parapijos klebo-
nas Vincas Baublys tvirtino,
kad šeštadienio vakarą prasi-
dėjusiems vieniems didžiau-
sių šalyje atlaidų spėta pasi-
ruošti, nors prieš savaitę pra-
ūžusi stichija privertė paskuti-
nėmis dienomis dirbti gerokai
daugiau.
Kaip BNS sakė dvasininkas,
atlaidams buvo pasiruošta dar
prieš vėtrą – „buvo likę tik vai-
nikus pakabinti“. Tačiau Piva-
šiūnai stipriai nukentėjo nuo
praūžusios stichijos: išvartyta
daug medžių, dalies namų nu-
plėšti stogai, apniokotos baž-
nyčios šventoriuje esančios
kapinės. Keli medžiai užvirto
ant Švč.Mergelės Marijos Ėmi-
mo į dangų bažnyčios, įlenkė
jos stogą ir sulankstė metali-
nį paauksuotą kryžių.
Sulaukus savanorių, ugnia-
gesių, energetikų, savivaldy-
bės atstovų pagalbos mieste-
liui pavyko apsitvarkyti tiek,
kad Švč.Mergelės Marijos Ėmi-
mo į dangų (Žolinės) atlaidai
galėtų įvykti. Kaip ir planuo-
ta, jie truks iki ateinančio sek-
madienio.
Vieno žaibo kirčio
pakako, kad Aleknų
kaimo gyventojo so-
dyba virstų pelenais.
R.Žalgevičiaus nuotr.
Meaes |¡oert|... |r aepes|oert|
ejo... ùouce||s |rrotus|u vortot| o||o|o||
ì|ro. |o|r sur|u re|ecert|. rorocovus tou·
re|e. ùoìr|ous|o| vo||os ste|u||os re|vv|s·
to. cer|oro ||| .rerco||rco co|o¨. |r...
Sav||oatro|é? ka|p?..
...rvto r|vste r|vsto co|vo. re|erur|. or .||r|s·
ro¨ |uvo vo|or. |er1ro1or||o| so|ros|. ros||jo
sortv||o| se|roje. o jou ||oco... !o|c| |ou|tos|s
vo||os ste|u||os re|vv|o · |o||u resustojote. o||o·
|o||o ro1ouc|rote. )e| to|r ots|t||o re r|rro |or·
to. je| rv||r| ìrores jo| ser|o| rr|e|o|stoujo. |o1
resuce|ote ||out|s cere (rors sou rr|s|e|1ovote.
|o1 s||ort re|eros|cers|te...) · otejo rvìt|rcesr|u
rr|eror|u retos. lscorovo vo||o°| Ne. !oc|ou j|
||e| rus||rus|. lr je| t|||tes vo||os ste|u||o. ro1e·
||te sou. Ko|r°
25 |adras arba .oer| sa|||aoa|"
lse|t|s vro. !o| efe|tvv|ous|os |r ro1err|ous|os
rotrou|| o||o|o||u| s|or|rort|s reto1os · cS |o·
1ros. or|o v|1eoteror|jo.
|o|s|os otro1o. |o|r rosorore ve|||o ros|er·
tos vo|î1o ot|orros. vo1|roros cS |o1ru. A||s.
cre|to| s|er|ort f||ro |o1rors. jo reroste||.
toc|ou |utert cS |o1ros ve|||o |to|c|ous|o|. )AV
1erorstruoto f||ro retu rs|c|o|oc|r|u tvr|ru
vor1or | ||e|v|ero cS |o1ro |uvo roto|r|rto v|e·
ro co|v|ojo cer|ro re||oro. |o seorso to cer|ro
|sr|r|to 1ouc 1ouc|ou. !o1 ro|s||r|r|u rostorco·
r|s |stotvro|s |uvo uì1rousto rou1ot| cS |o1ro
rr|rc|ro re||oro|.
!oc|ou re cv1vru|| |r|es|rco| · ro|s||r|r|o|
|r re1||o| su|ure efe|tvv|o reto1||o. s||rto cS
|o1ro rorou1o| cv1ort o||o|o||îro |r rr|||ouso·
rv|es.
Srec|o||stu |sto|u||rtos roìorcus cS |o1ro
rr|rc|ros (v|1eoteror|jo) |1|ectos re1|c|roje.
||etuvoje v|1eoteror|jo rro|t||uojoro t|| re·
1|c|ros |||r||oje .||rore1o¨. |ur se|r|rco| to|·
|oro jou l0 retu.
Ko|r to| ve|||o° /rocus ì|ur| srec|o||o v|1eore·
1ì|oco. ros|ertos cS |o1ros ve|||o jo rosorore. to|r
|1|ec|oro rs|c|o|ocu rorercto |rforroc|jo. s|or|·
rort| rotrou|| o||o|o||u|. |oc|ertos |ro |ortro||uot|
sove. st|rrejo vo||o. ruostoto o||o|o||o otìv||c|u.
V|1eoteror|jo retur| so|ut|r|o rove|||o. resu|e||o
1|s|orforto or |o|res. reìo|ojo rs|c|o|oc|res
sve||otos. !o| rorv|e |r rus|ousvvro. )os rove|||s
||co|o|||s. lsro|storo cert| so|||rco|. reros|cert|. o
rororejus · ors|r|to| ots|so|vt| toure|es.

0auo|au |oatro|és · ma¡|au prob|emu
|oso|ojo roc|ertos.
..|su vers||r|r|os. 1oìro| |er1rouju su vers|o
rortrer|o|s. ùerv|os re|rororos |e toure|es.
!o| |trou|e | |scertuv|u ||uro. |ros|1ejo rese|res
1or|e. ros||jo sortv||o| su |er1ro1or||o|s. cr|uvo
se|ro. re||o|vus ro1or|ou ovor|jo. Surrotou. |o1
roro sortv||s su o||o|o||u rero sve||os. Kre|·
r|ous| | .||rore1o¨. |rofes|oro|u |oror1o ro1e·
jo. ot|||ou rs|c|oteror|jos |r v|1eoteror|jos |urso.
)ou rer|er| reto| o||o|o|| vortoju so|||rco| · re
1ouc|ou 1v|eju toure||u rer svertes. 1ouc|ou |r re·
s|ror|. Se|ro |o|r|rco. sus|tvor|e 1or|o re||o|o|.
vo|ruoju souc|o|...¨
!o||u |stor|ju. ro1orc|u rro||eros rosto |r cv·
1vro efe|tvvuro. vro 1ouc.
Metas ve||t|!
)e| tur|te roros|o rro||ero. re1e|s||te. Ats|·
so|v||te ìo||rco rotrou||o vortot| o||o|o|| or|o
|sro||te vortot| j| so|||rco|. !o|r rro1ì|uc|rs|te
sove. otstotv1oros f|î|re |r rs|c|o|oc|re sovo
sve||oto. 1ovoros|te |o|re ort|r|es|ers. |sverc·
s|te |e1u 1or|e |e| |e||uose.
Neot|1e||o||te rro||eros srrer1|ro. So|oro.
|o1 ìrocous vo||o 1oro ste|u||us. )|e t||ro| co||
|vv|t|. je| jurs |sr|rt|rco| ro1es |r cS |o1ros.
|orerce Acre !AkV\ùAl!|
0
V||a|u|e, Savaaor|u pr. !!k.
!e|. (S) clc SS cc or|o (8 cìc) 0 ìì ì4.
www.m|rameda.|t
N£0£LSkI]£!
kte|||te ||| ruop|üc|o 30 d.
| .M|rameda" med|c|aos |||a||a
p|rm|ae| spec|a||sto |oasu|tac||a|
|r asmeaybés |vert|a|mo testa
Imooas jea toks - t|k|s| stebak|o. ¥|ea|ems te| · sve|kete, oere| epmokemes
derbes, hermoa|ao| seatyk|e|. 0 k|t| |eak|e sevo ve||os stebak|o. .0, ked t|k
aepe|ûzc|ea..." ked v|eae |¡oerte teare|é aesav|||ota k|te|, trec|e|, ketv|r·
te|...ked t|k aeaas||pta ve||e, o .e|koho||o meretoaes" aeazs|testa.
kauae, Vytauto pr. 23,
te| (8 1ì) 111 SSì or|o (8 c0c) 7l lc0.
$
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
6 / AKTUALIJOS
Miškininkams skaičiuojant vėtros
padarytą žalą ir sumuojant, kiek
kubinių metrų medienos reikės
supjaustyti ir išvežti, nevyriausy-
binės organizacijos Baltijos aplin-
kos forumo direktorius Žymantas
Morkvėnas siūlo nepamiršti ir miš-
kų ekologijos. Biologas sako nera-
ginantis sulipti atgal į medžius, ta-
čiau kviečia kalbėti ne tik apie me-
dienos kainas.
– Jūs atkreipiate dėmesį,
kad šalinant Lietuvoje praū-
žusios vėtros padarinius yra
akcentuojama ekonominė
miško vertė, nepelnytai nu-
vertinant svarbius gamtinius
aspektus. Kokia yra vėjovar-
tų nauda miško gyvūnijai ir
augmenijai?
– Visi žinome, kad gamtoje
veikia aiškūs dėsniai, gamtos
virsmai priklauso nuo natūra-
lių barjerų ar kliūčių, kai vienas
buveines keičia kitos. Tarp tokių
trukdžių – škvalai, audros ir vė-
jovartos. Išvirtę medžiai, negyva
mediena tampa gyvenimo ter-
pe daliai vabzdžių, grybų, auga-
lų. Be to, po vėtrų lieka nulauž-
tų medžių, stuobrių, kurie tar-
nauja geniniams paukščiams,
išsikalantiems uoksus – čia jie
ir peri, ir ieško maisto.
Vėjovartos atveria didesnius
plotelius saulei – vėlgi pradeda
augti naujų augalų, daugintis
vabalai, vabzdžiai, paskui juos
keliauja kiti gyviai. Tad aud-
ros išverčia, nulaužo dalį me-
džių, tačiau sukuria pradžią ki-
tai gyvybei.
– Tačiau miškininkai jums
sakys, kad jie negali palik-
ti išverstų ar nulaužytų me-
džių, argumentuodami, pa-
vyzdžiui, miško lankytojų
saugumu.
– Mes tikrai nenorime su-
varyti žmonių atgal į medžius ir
atsukti laiko keliasdešimt tūks-
tančių metų. Be jokios abejonės,
nulaužti medžiai turi būti šali-
nami nuo miško kelių, reikia su-
tvarkyti elektros linijas, tačiau
miške bent kokia nors išverstų
medžių dalis turėtų likti. Mums
nerimą kelia po šio škvalo propa-
guojamas požiūris į mišką kaip
lentų fabriką. Viešojoje erdvėje
labiau akcentuojamas ne sau-
gumo klausimas, o ekonomi-
nis nuostolis – norima išspaus-
ti bent kokią nors naudą po šio
škvalo. Bent jau malkomis.
Apskritai visi turime susi-
mąstyti, kas mums yra miškas.
Juk daugeliu atveju tai nėra sto-
vinčios lentos. Tai vieta, kur ga-
lime grybauti, uogauti, ilsėtis. O
dabar girdime kalbant tik apie
medienos kainas.
– Kurie miškai atsparesni
vėtroms, gaisrams, sausrai –
savaimę atsikūrę ar sulaukę
žmogaus rankos?
– Savaime ataugę miškai yra
sveikesni, stipresni, tačiau yra
ir kitokia praktika, kai žmogus
miškui padeda. Neseniai viešė-
jau Jungtinėse Valstijose, Sekvo-
jos nacionaliniame parke. Šio
parko tarnybos masiškai degi-
na miškus – organizuoja vadi-
namąjį požeminį gaisrą. Po vė-
jovartų lūžta silpnesni medžiai,
o stipresni išlieka. Tokiu būdu
gerėja bendra miško sveikata.
Panašiai ir su kontroliuojamu
požeminiu gaisru – jis sudegi-
na daug negyvos medienos, kuri
mineralizuojasi į dirvą, o bend-
ras degiųjų medžiagų kiekis su-
mažėja. Tuomet per tikrą gaisrą
miškas nukenčia mažiau, gais-
rą lengviau kontroliuoti.
O, pavyzdžiui, Suomijo-
je dalis medžių verčiami spe-
cialiai – imituojamos vėjovar-
tos. Tai yra daroma, nes miškui
reikia negyvos medienos. Lie-
tuvos miškininkai sakytų, kad
tai netvarka, kad miškas turi
būti tvarkingas.
– Prisimename prieš ket-
verius metus kilusį gaisrą Kur-
šių nerijoje. Ar ten buvo gali-
ma imtis tokių profilaktinių
priemonių?
– Natūralus miško gyveni-
mo ciklas yra toks: pievos už-
auga krūmokšniais, tada au-
ga vadinamieji pionieriniai
medžiai, pavyzdžiui, beržai, o
juos po truputį keičia kitos rū-
šys, kurios priklauso nuo hi-
drologinės situacijos ir klima-
to juostos. Mūsų krašte galiau-
siai atsiranda pušynų, juos kei-
čia eglynai ir maždaug po kelių
šimtų metų tie eglynai arba iš-
virsta, arba sudega.
Spygliuočių gyvenimo cik-
las yra prisitaikęs prie gaisro –
jų sėklos išsisėja ir ima dygti,
nes po gaisro atsiranda erdvės
ir daugiau šviesos. Kartais būna
taip, kad kankorėžiai neatsida-
ro, kol nepradeda degti.
Kuršių nerijoje paplitusios
kalninės pušys taip pat prisitai-
kiusios gyvenimo ciklą baig-
ti gaisru. Jos užauga, subręs-
ta ir sudega, nes tik taip gali
daugintis.
Be to, turėkime omeny,
kad kalninės pušys Lietuvoje
nėra natūrali rūšis, čia jos bu-
vo sodinamos siekiant sutvir-
tinti kopas. Norint išvengti to-
kio gaisro, šią medžių rūšį rei-
kėjo po truputį retinti ir vietoj
jos leisti augti natūralioms rū-
šims, būdingoms Kuršių neri-
jos kraštui. Tad gaisras buvo di-
delė nelaimė Kuršių nerijai, ta-
čiau natūralus procesas gam-
tai ir miškui.

Tiražas–32100.
ISSN1822-5322.
Dienraštis platinamasVilniuje, Kauneir Klaipėdoje.
Redakcijaneatsakoužreklamos
turinį irklaidas.
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
[email protected]
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
[email protected]
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
[email protected]
H.Manto g. 31,
92236, Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
[email protected]
[email protected]
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
[email protected]
www.15min.lt
263300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
[email protected]
Asta Bliūdžiutė
Vyr. redaktorė
[email protected]
Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
[email protected]
$
Taip dienraštyje žymimi
užsakomieji straipsniai „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. pavasaris
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
Miškas – ne lentų fabrikas
MINDAUGAS
NASTARAVIČIUS
m.nastaravičius
@15min.lt
Nulaužti medžiai turi bū-
ti šalinami nuo miško ke-
lių, tačiau miške bent dalis išvers-
tų medžių turėtų likti. Mums neri-
mą kelia po škvalo propaguojamas
požiūris į mišką kaip lentų fabriką.
Praėjusį šeštadienį, rug-
pjūčio 14 dieną, visoje Lie-
tuvoje buvo viršytas tos die-
nos absoliutus temperatūros
maksimumas. Temperatūra
siekė 29–34 laipsnius, – pra-
nešė Lietuvos hidrometeoro-
logijos centras.
Karščio rekordus fiksavo ir
15min.lt skaitytojai. Šeštadienį
vilnietis Juozas Vilniaus cent-
re, J.Jasinskio gatvėje, užfiksavo
41,5 laipsnio temperatūrą, ku-
rią rodė vienos kelionių agen-
tūros švieslentė (nuotr.).
Budinti sinoptikė Tatjana
Kempi, komentuodama šią si-
tuaciją, tik linksmai nusijuo-
kė: „Saulėje toks termomet-
ras gali rodyti ir 50, ir netgi 55
laipsnius.“
Šiandien ir rytoj kaitra dar
tęsis, o nuo trečiadienio oras
palaipsniui vės, – prognozuo-
ja sinoptikai.
Biologas Ž.Morkvėnas teigia,
kad škvalui išvertus dalį medžių
sukuriama pradžia naujai gyvy-
bei miške. J.Kalinsko nuotr.
Dienos karščio rekordas
GERONOMIKA / 7
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
I
.
G
e
l
ū
n
o
,

A
.
K
o
r
o
l
i
o
v
o

n
u
o
t
r
.
,

t
e
k
s
t
a
i

J
.
V
a
i
č
i
ū
t
ė
s
Erdvios ir patogios, mokymosi procesui
reikalinga įranga aprūpintos auditori-
jos, modernios laboratorijos, jaukios
poilsio erdvės – padedant ES struktūri-
niams fondams tokia vizija per artimiau-
sius dvejus metus ne vienoje Lietu-
vos aukštojoje mokykloje taps realybe.
Viena tokių aukštojo mokslo įstaigų –
Kauno kolegija.
Jokia paslaptis, kad dalis šių metų
abiturientų pasirinko studijas užsie-
nio šalyse, natūralu, kad ir artimiau-
siais metais tam tikras skaičius mo-
kyklas baigusių moksleivių nuspręs
studijuoti ne Lietuvoje. Tačiau ir mū-
sų šalies universitetai bei kolegijos
negali skųstis abiturientų dėmesio
stoka. Konkuruodamos su kitų ša-
lių aukštosiomis mokyklomis, mū-
siškės priverstos pasitempti, tobu-
linti studijų programas bei gerinti
studijų sąlygas.
Parama – kelioms dešimtims
mokymo įstaigų
Didžiulė paspirtis plėtojant aukš-
tųjų mokyklų infrastruktūrą, gerinant
studijų programas – Europos Sąjun-
gos 2007–2013 metų laikotarpiui ski-
riama parama. Lietuvos aukštosios
mokyklos, ypač veikiančios šalies
regionuose, pripažįsta – jei ne struk-
tūrinių fondų lėšos, pagerinti mate-
rialinę bazę, atnaujinti patalpas ar
patobulinti, modernizuoti studijų
programas joms būtų itin sunku ar
net neįmanoma.
Šiuo metu pasirašomos ar grei-
tu laiku bus pasirašytos sutartys dėl
kelių dešimčių kolegijų ir universite-
tų infrastruktūrai gerinti skirtų pro-
jektų, kurių bendra suma siekia per
146 mln. litų. Devyni tokie projektai
jau patvirtinti. Už lėšas iš ES struk-
tūrinių fondų bus remontuojamos
auditorijos, įkuriamos ar plečiamos
laboratorijos, studentai ir dėstytojai
galės naudotis naujai įsigyta moky-
muisi ir praktiniams darbams reika-
linga įranga.
Kauno kolegija išplės
akademinį miestelį
Aukštųjų mokyklų infrastruktū-
rai gerinti skirtos ES lėšos neaplenks
ir Kauno. Kauno kolegijoje pasinau-
dojant ES parama vykdomas projek-
tas „Kauno kolegijos infrastruktūros
plėtra ir valdymo optimizavimas“.
Šios mokymo įstaigos užmojai išties
nemenki – pasitelkus ES paramą iš-
kils naujas akademinis pastatas su
modernia biblioteka. Anot Kauno ko-
legijos direktoriaus pavaduotojo plė-
trai Pauliaus Baltrušaičio, tokio pas-
tato poreikis yra didžiulis. Kauno ko-
legija yra viena iš didžiausių kolegijų
Lietuvoje: joje studijuoja daugiau kaip
8000 studentų, dirba apie 1100 darbuo-
tojų, iš jų apie 560 dėstytojų.
Bendra kolegijoje vykdomo inf-
rastruktūros plėtros projekto, kuriam
skirta ES parama, vertė – net 11 mln. Lt.
Kaip pasakojo P.Baltrušaitis, beveik
prieš porą mėnesių, birželio 19 dieną,
buvo pasirašyta finansavimo sutar-
tis, o šiuo metu rengiami ir derinami
viešųjų pirkimų dokumentai akade-
minio pastato projektavimo ir staty-
bos darbams. „Pastato projektavimo
darbus planuojame baigti 2012 me-
tais, o pastatyti ir iki galo įrengti – iki
2013-ųjų gegužės mėnesio“, – pasa-
kojo kolegijos atstovas.
Šiuo projektu bus tęsiama Kau-
no kolegijos akademinio miestelio
plėtra: greta dviejų jau esančių aka-
deminių pastatų bus statomas juos
jungiantis naujas akademinis pas-
tatas. Pramonės prospekte įsikūręs
Kauno kolegijos akademinis mies-
telis yra didžiausias vienoje vietoje
sukoncentruotų kolegijos valdomų
pastatų kompleksas. Dabar čia vei-
kia du fakultetai, bendrafakulteti-
nės katedros, centrinė biblioteka. Bū-
tent šiame miestelyje studijuoja maž-
daug pusė visų kolegijos studentų, o
į bendrojo ir bendrojo profesinio la-
vinimo dalykų paskaitas atvyksta ki-
tuose Kauno fakultetuose studijuo-
jantys asmenys.
Pokyčiai dar labiau sutelks
kolegijos bendruomenę
Kaip pasakojo P.Baltrušaitis, nau-
jai iškilsiančiame pastate bus sukur-
ta kolegijos bendruomenei patraukli
studijų bei tyrimų vykdymo aplinka,
užtikrinta aukštos kokybės prieiga prie
informacijos išteklių. Net neabejoja-
ma, kad tokius pasikeitimus
teigiamai įvertins tiek dėsty-
tojai, tiek studentai. „Jie ga-
lės studijuoti ir dirbti šiuolai-
kiškai įrengtose auditorijo-
se, laboratorijose, mokymo
ir mokymosi erdvėse, galės
naudotis pažangiais infor-
macijos teikimo ir apdoro-
jimo būdais, formuoti įgū-
džius naudojant šiuolaiki-
nes informacines technologijas“, –
sakė Kauno kolegijos direktoriaus
pavaduotojas.
Kauno kolegijos akademiniame
miestelyje ilgainiui bus sukoncen-
truotos laboratorijos bei specializuo-
tos mokymosi klasės, jos bus suvie-
nytos į bendro naudojimo praktinio
mokymo bei tyrimų centrus, įreng-
tos srautinės auditorijos aktyviam
mokymui(si), įdiegta virtuali bibliote-
ka, kurioje būtų kaupiami elektroni-
niai studijoms ir tyrimams skirti šal-
tiniai. „Manau, kad modernių moky-
mo aplinkų, srautinių auditorijų, la-
boratorijų, bibliotekos ir kitų studijų
procesui reikalingų patalpų bei žmo-
giškųjų išteklių sutelkimas vienoje
teritorijoje studentams leis pasijusti
didelės kolegijos bendruomenės da-
limi“, – sakė P.Baltrušaitis.
Įgyvendins du projektus
Didelių permainų sulauks ir Vil-
niaus kolegija, kurioje studijuoja 8400
studentų. Elektronikos inžinerijos,
informatikos inžinerijos bei infor-
matikos krypčių studijų programų
studentams, kurie mokosi Vilniaus
J.Jasinskio gatvėje esančiame kole-
gijos Elektronikos ir informatikos fa-
kulteto pastate, bus paruoštos naujos
erdvios auditorijos bei nupirkta stu-
dijoms reikalinga įranga. Šie darbai
bus atlikti vykdant beveik 5 mln. Lt
vertės 2007–2013 m. ES struktūrinių
fondų finansuojamą projektą. O kole-
gijos Agrotechnologijų fakulteto stu-
dijų programą „Želdynai ir jų dizai-
nas“ pasirinkę studentai turės geres-
nes galimybes pritaikyti savo įgytas
žinias praktiškai, pagerės jų mokymo-
si sąlygos – tam pasitarnaus kitas šios
kolegijos vykdomas projektas, kurio
vertė – beveik 1,5 mln. Lt.
Kaip pasakojo Vilniaus kolegijos
Strateginės plėtros skyriaus vedėjas
Vytautas Lauciūnas, darbai Elektroni-
kos ir informatikos fakulteto pastate
prasidės kitais metais, šiuo metu ren-
giamasi pirkti projektavimo paslau-
gas. Agrotechnologijų fakultete rea-
lūs darbai jau prasidėjo – remontuoja-
ma smulkiosios architektūros labora-
torija. Visi darbai bus pabaigti lygiai
per dvejus metus, numatomas jų fi-
nišas – 2012 metų balandis.
Pastatai verkiant reikalauja
atnaujinimo
Džiugūs pasi keit i mai laukia
ir Klaipėdos valstybinės kolegijos
bendruomenės.
Neseniai kolegija, prijungta prie
Verslo ir technologijų kolegijos, pra-
turtėjo keliais naujais pastatais, ta-
čiau jie neatitinka kolegijos poreikių.
Todėl kolegija vykdys net 14 mln. Lt
vertės projektą ir vienas patalpas
remontuos, kitose vykdys reno-
vacijos darbus, be to, dalis patal-
pų yra paveldosauginiai objektai,
tad jos pareikalaus ypatin-
go dėmesio.
„Pradedamas vykdy-
ti projektas tikrai didžiu-
lis, nepaprastai džiaugia-
mės gavę šią paramą, nes
jei ne ES lėšos, biudžetinė
įstaiga negalėtų sau nie-
ko panašaus leisti“, – sakė
Klaipėdos valstybinės ko-
legijos projektų vadovė As-
ta Belovienė.
Pasak jos, patalpos, kurias ruo-
šiamasi tvarkyti, ir iki šiol buvo nau-
dojamos, tačiau dalis buvo nepri-
taikyta dideliems studentų srau-
tams, kitos nepatogiai suskirsty-
tos nedideliais „kambarėliais“, šios
problemos bus išspręstos pradėjus
radikalią pertvarką.
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje
ruošiamasi ne tik keisti ar tvarkyti
langus, sienas, grindis bei stogus,
bet ir įsigyti naujos mokymo pro-
cesui reikalingos įrangos.
POZITYVIOS EKONOMIKOS NAUJIENOS
P.Baltrušaitis įsitikinęs, kad
įgyvendinamas projektas
dar labiau sutelks Kauno
kolegijos bendruomenę.
Norite pasidalinti geromis naujienomis? Turite klausimų?
Rašykite [email protected]
Aukštosiose mokyklose įsisuks
pokyčių ir modernizacijos vėjai
Pastato projektavimo
darbus planuojame
baigti 2012 metais, o pastaty-
ti ir iki galo įrengti iki 2013-ųjų
gegužės mėnesio. Sakė P.Baltrušaitis
Parama vertėjams
Seniausioje Lietuvoje aukštojo
mokslo įstaigoje – Vilniaus uni-
versitete – vieni pirmųjų atnau-
jinta materialine baze džiaugsis
vertėjai, kurie dabar vargsta ma-
žose auditorijose, dirba higienos
normų neatitinkančiose kabino-
se, naudojasi pasenusia sinchroni-
nio vertimo įranga. Šioms proble-
moms spręsti buvo skirta beveik
3 mln. litų ES paramos lėšų. Už jas
ne tik bus suremontuotos beveik
avarinės būklės auditorijos, bet ir
įrengta erdvi ir moderni mokomų-
jų konferencijų salė, vertimo kabi-
nos su kompiuterine įranga.
Parama beveik
padvigubėjo
Skaičiuojama, kad 2007–2013 metais
iš ES fondų Lietuvos aukštųjų mokyk-
lų materialinei bazei atnaujinti bus at-
seikėta net 300 mln. litų. Švietimo ir
mokslo ministerijos duomenimis, šios
sumos yra žymiai didesnės nei skirtos
2004–2006 metų periodui, kada vi-
sam Lietuvos aukštajam mokslui plė-
toti iš ES struktūrinių fondų buvo skir-
ta 160 mln. litų.
AKTUALU
PROJEKTAS
Anot V.Lauciūno, Vilniaus kole-
gija įgyvendins du infrastruk-
tūros plėtros projektus.
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
8 / AKTUALIJOS
Kandidatų į aukštųjų mokyklų ta-
rybas sąrašuose mirga politinėms
partijoms priklausančių asmenų
pavardės. Kuriejų taps strateginius
sprendimus universitetuose ir ko-
legijose priimančių tarybų nariais,
sprendžia taip pat politikas – švie-
timo ir mokslo ministras.
Vasarą buvo patvirtintos
Vytauto Didžiojo universite-
to (VDU) ir Šiaulių kolegijos
tarybos. Dar penkių aukštų-
jų mokyklų – Marijampolės,
Panevėžio, Utenos ir Žemaiti-
jos kolegijų bei Lietuvos kūno
kultūros akademijos – tarybas
numatoma patvirtinti rugsėjį.
Kandidatų į jas sąrašuose figū-
ruoja įvairūs verslo, akademi-
nės bendruomenės
bei valstybinių
įstaigų atstovai.
Tačiau nema-
ža dalis kan-
didatų – poli-
tinių partijų
nariai ir net
profesiona-
lūs politikai.
Pavyzdžiui, iš
12 pretenden-
tų į Žemaitijos kolegijos tarybą
net 8 priklauso politinėms par-
tijoms, tarp jų – buvęs švietimo
ir mokslo ministras sociallibe-
ralas Algirdas Monkevičius, da-
bartinis Rietavo savivaldybės
meras liberalcentristas Anta-
nas Černeckis. Daugiau nei
pusė kandidatų į kitų kolegijų
tarybas taip pat priklauso par-
tijoms ar dirba vietos savival-
doje. O pretendentų į VDU
tarybą sąraše buvo gali-
ma rasti ir Kauno me-
rą Andrių Kupčinską,
tiesa, vėliau jis nebu-
vo patvirtintas tary-
bos nariu.
Politikų neskiria
Įstatymai draudžia
tarybos nariais būti pre-
zidentui, Seimo ar Vy-
riausybės nariams
bei politinio pasi-
tikėjimo valsty-
bės tarnautojams.
Pasak švietimo
ir mokslo vice-
ministrės Neri-
jos Putinaitės,
valstybės ar sa-
vivaldybės po-
litikai neretai at-
siduria prelimi-
nariuose kandi-
datų į aukštųjų
mokyklų tary-
bas sąrašuose, mat pretenden-
tus gali siūlyti bet kokie fizi-
niai ar juridiniai asmenys. Ta-
čiau vėliau kandidatų sąrašus
patikrina Aukštojo mokslo ta-
ryba (AMT) ir politikai iš jų iš-
braukiami. Galiausiai tinka-
miausius kandidatus atsiren-
ka ir tvirtina ministras.
Pašnekovė neįžvelgė prob-
lemos dėl to, kad nemaža dalis
kandidatų priklauso politinėms
partijoms. Anot viceministrės,
įstatymai to nedraudžia: „Aš
nežinau Lietuvoje jokio įsta-
tymo, kad asmens priklausy-
mas partijai ribotų jo galimy-
bes atstovauti visuomenei. O
čia būtent ir yra visuomenės
atstovavimas tarybose.“ Tai,
kad dalis kandidatų yra partijų
nariai, pasak N.Putinaitės, yra
greičiau atsitiktinumas, nes pa-
čios partijos kandidatų į tary-
bas nesiūlo.
Universitetai netenka
autonomijos
Tuo tarpu pirmosios AMT
Lietuvoje pirmininkas, dabar-
tinės VDU tarybos narys Egidi-
jus Aleksandravičius skeptiškai
žiūri į susiklosčiusią aukštųjų
mokyklų tarybos narių skyri-
mo tvarką.
Anot VDU Istorijos kated-
ros profesoriaus, užsienyje uni-
versitetų tarybas dažniausiai
sudaro tie žmonės, kurie pa-
tys aukoja universitetui, taip
pat priklauso įvairiems moks-
liniams, intelektualiniams, pi-
lietiniams susivienijimams. O
Lietuvoje šis sektorius nėra iš-
sivystęs. „Nėra jokių rimtų su-
sivienijimų, kurie suktų galvą
dėl universitetų idėjų. Tada ir
ta atranka į tarybas tokia – kas
nors nuo verslo, kas nors nuo
kapitalo, kas nors nuo kokios
nors įmonės paskiriamas... Kol
kas tos tarybos, kurios Lietu-
voje formuojamos, yra margos
kaip genys, vis dar nerandan-
čios savo vizijos, vis dar lūku-
riuojančios, kokius laiškus mi-
nistrai pradės rašinėti ir kaip
diktuos universitetų raidą, ga-
lų gale kaip pinigus skirstys“, –
pastebėjo E.Aleksandravičius.
Tokiu būdu tarybos esą virsta
valdžios įrankiu aukštosioms
mokykloms valdyti.
Studijų kokybės vertinimo
centro specialistas, Vilniaus
universiteto Chemijos fakul-
teto profesorius Vytautas Dau-
jotis mano, kad į aukštųjų mo-
kyklų tarybas dažnai skiriami
ne aukštos reputacijos, o tie-
siog kažkam „reikalingi“ žmo-
nės, kurie lengvai pasiduoda
spaudimui, yra valdomi iš išo-
rės. Anot V.Daujočio, situacija
galėtų pasikeisti, jei būtų įves-
ta griežtesnė kandidatų atran-
kos procedūra. „Pas mus tarybų
narius skirsto labai smulkios fi-
gūros. Ministras yra per men-
kas šiam darbui, reikėtų tai pa-
tikėtu svarbesnei, gal preziden-
to, institucijai. Taip pat turi būti
labai rimta atrankos komisija.
Ji irgi turi būti garbinga, nesu-
sitepusi, nevaldoma iš išorės“,
– akcentavo pašnekovas.
Partijų kovos verda ir
aukštosiose mokyklose
Evakavo
tūkstančius
Švč.Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų šventę Prancūzijos Lurdo
miestelyje vakar nutraukė prane-
šimas apie gresiančius sprogimus.
Apie 30 tūkst. piligrimų buvo sku-
biai evakuoti, kai policija gavo pra-
nešimą, kad apie 15 val. vietos lai-
ku (16 val. Lietuvos laiku) katali-
kų šventovėse sprogs 4 bombos.
Sprogimai nenugriaudėjo ir vaka-
rop šventovių durys vėl buvo at-
vertos maldininkams.
Kovoja su smogu
Vakar ryte Maskvoje vėl sutirštė-
jęs smogas popiet ėmė sklaidy-
tis, nors ore dar buvo jaučiamas
degėsių kvapas. Tačiau dūmų sie-
na surakino kitą miestą – Žemuti-
nį Naugardą. Nepaprastųjų situa-
cijų ministerija (NSM) aiškino, kad
dėl tokios situacijos kalti ugniage-
siai, kurie gesindami gaisrą Voskre-
senskio rajone pasinaudojo „prieš-
priešinės ugnies“ metodu – patys
padegė miško juostą. Ugnies pli-
timą pavyko sustabdyti, tačiau į
atmosferą pakilo didžiulis dūmų
debesis, o jį vėjas nunešė ant mies-
to. Praėjusią savaitę į pagalbą Rusi-
jai kovojant su gaisrais nuspręsta
siųsti 24 Lietuvos ugniagesius su
įranga. Tačiau šios šalies NSM pra-
nešė, kad laukiama tik priemonių
gaisrams gesinti. Todėl nuspręsta
komandiruoti tik 5 pareigūnus su
pagalbos siunta.
Gresia epidemija
Į potvynių nusiaubtą Pakistaną at-
skridęs Jungtinių Tautų generali-
nis sekretorius Ban Ki-moonas va-
kar paragino tarptautinę bendruo-
menę padėti kuo greičiau atsigau-
ti šiai šaliai. „Mes bandysime mobi-
lizuoti visą būtiną pagalbą“, – pa-
reiškė jis. Dvi savaites Pakistane
besitęsiantys potvyniai pasiglem-
žė daugiau nei 1,6 tūkst. žmo-
nių gyvybę, apie 20 mln. neteko
namų. Tuo tarpu Guardian.co.uk
pastebi, kad Pakistanui gali grėsti
dar vienas smūgis – choleros epi-
demija. Šiaurinėje Svato slėnio da-
lyje, kur gyvena apie 1,6 mln. pa-
bėgėlių, diagnozuotas pirmasis
šios ligos atvejis.
Išsimaudė įlankoje
JAV prezidentas Barackas Obama
(nuotr.) savaitgalį su savo dukra
Sasha išsimaudė Meksikos įlan-
koje, taip bandydamas dar kartą
patikinti amerikiečius, kad nepai-
sant didelio naftos išsiliejimo įlan-
kos vandenys tebėra saugūs turis-
tams. Prezidentas su žmona Mi-
chelle Obama ir jaunesniąja duk-
terimi Sasha į centrinėje Florido-
je esantį Panama Sitį atvyko pa-
sikalbėti su vietos pareigūnais ir
verslo lyderiais, taip pat savo bu-
vimu priminti apie prie Meksimos
įlankos įsikūrusius turistų traukos
objektus. Prezidentas pakartojo,
jog asmeniškai rūpinsis, kad regio-
nas kuo greičiau atsigautų nuo pa-
tirtos žalos.
pasaulis
GEDIMINAS
GASIULIS
g.gasiulis
@15min.lt
Tarybų sudėtis ir veikla
Aukštųjų mokyklų – universitetų ir kolegijų – tarybas gali su-
daryti 9 arba 11 narių. Pusę jų renka aukštoji mokykla: vie-
ną – studentai, 2 arba 3 – dėstytojai, dar vieną – administra-
cija ir kiti darbuotojai. 4 arba 5 tarybos narius skiria švietimo
ir mokslo ministras, dar vieną – ministras kartu su aukštosios
mokyklos Senatu arba akademine taryba. Aukštųjų mokyklų
tarybos priima strateginius sprendimus: skiria rektorių, tvir-
tina aukštosios mokyklos misiją ir viziją, veiklos planus, per-
tvarkas, metines finansų bei veiklos ataskaitas, nustato lėšų ir
turto valdymo naudojimo tvarką, studijų kainą ir kitų įmokų
dydžius, bendrą studijų vietų skaičių ir t.t.
www.15min.lt/s111436
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
Sakė N.Putinaitė (nuotr.).
Nežinau Lietuvoje
įstatymo, kad as-
mens priklausymas par-
tijai ribotų jo galimybes
atstovauti visuomenei.
E.Aleksandravičius pripažino, kad darbas VDU
taryboje – „prieštaringa būsena“, tačiau pridūrė:
„Gal kas išeis gero iš to blogo.“ S.Žiūros/BFL nuotr.
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
9 TEMA /
Atkelta iš 1 psl.
Šiemet vykusioje 43-io-
joje Kuršių marių regatoje
L.Tamkvaitis tarp šešiasde-
šimties dalyvių išvydo bent
dešimt visai nematytų naujų
jachtų. „Jachtų daugėja – nėra
jokių abejonių. Daugėja ir krei-
serinių jachtų, skirtų plaukio-
ti ilgus atstumus. Sovietmečiu
jachtos pagerėjo tik apie 1976-
uosius, kai jas ėmė gaminti
lenkai“, – prisiminė Buriuo-
tojų sąjungos atstovas.
Dabar Lietuvos uosteliuo-
se Lenkijoje gamintas jach-
tas keičia vokiškos, olandiš-
kos, švediškos, itališkos, suo-
miškos ar atkeliavusios iš ki-
tų šalių.
Mokslai nepigūs
Anot L.Tamkvaičio jachtai
žmogus turi subręsti. „Nema-
žai žmonių plaukiojimą prade-
da nuo burlenčių ar katerių. Ir
tik vėliau, paplaukioję jachta,
pamato, kas yra tas tikras bu-
riavimas“, – pasakojo pašneko-
vas. Anot K.Paldausko jachtų,
kaip ir automobilių, kainos yra
labai įvairios. Jachtą galima įsi-
gyti ir vos už kelis tūkstančius.
„Svarbiausia – kam ko reikia.
Žinoma, jei siekiama sporti-
nių rezultatų, tada buriavimas,
kaip techninė sporto šaka, rei-
kalauja investicijų“, – pasakojo
pašnekovas. Tačiau nedidelėse
klubinėse regatose dalyvauja
ir visai kuklios jachtos, kurių
įguloms svarbiau ne rezulta-
tų siekti, o dalyvauti.
„Nupiešti tipiško buriuo-
tojo portretą nebūtų paprasta.
Tai gali būti ir verslininkas, ir
pensininkas, kuris, užuot lais-
vą laiką leidęs sode, buriuoja“, –
sakė K.Paldauskas.
Klaipėdos miesto jūrinia-
me buriavimo klube valdyti
jachtą mokomi vaikai. Šiam
klubui vadovaujantis Rimas
Dargis pripažino, kad tai nė-
ra pigus malonumas. Mėnuo
užsiėmimų kainuoja 100 Lt,
vaikai kone kasdien vežami į
Nidą, nes Klaipėdoje, kol ren-
giama nauja mokymosi ba-
zė, vietos nėra. „Jachta, skir-
ta pradžiamoksliui, kainuo-
ja apie 15 tūkst. Lt, apranga –
dar apie 2,5 tūkst. Lt, o kur
dar kelionės? Atvirai kalbant –
tai labai brangu“, – pripažino
R.Dargis. Tačiau jis džiaugė-
si, kad daugumą mokymosi
priemonių vaikams parūpi-
na klubas.
Nusprendė nuomotis
Buvęs Vilniaus meras ir Sei-
mo narys Artūras Zuokas su
draugų kompanija išsprendė
rebusą, kaip mėgautis buria-
vimo malonumais, tačiau be-
protiškai neišlaidauti. Kompa-
nija nuomojasi jachtą Vidur-
žiemio jūroje. „Įsigyti nuosa-
vą jachtą nelabai apsimoka.
Geriau turėti gerą kompaniją
draugų, kurie yra pasiskirstę,
kada kas naudojasi laivu, tada
ir priežiūra pigiau kainuoja. Pa-
čiam turėti laivą yra ekonomiš-
kai per brangu, nes vis tiek juo
nesinaudoji ištisus metus“, –
teigė jis.
Anot A.Zuoko, vertinti, ar
jachtą turėti brangu, priklau-
so nuo požiūrio. „Mes su šei-
ma plaukiojame jachta, bet ne-
turime vasarnamio, sodybos,
neturime tokių poilsio objek-
tų, kurie kainuotų, todėl inves-
tuojame į atostogas ant van-
dens“, – sakė pašnekovas. Jis
prisiminė pirmą kartą buriavi-
mą išbandęs 1986-aisiais Kau-
no mariose.
Buriuoja nuo vaikystės
„Buriavimu esu užsikrėtęs
visą savo amžių plius 9 mėne-
siai. Taip man pasakė tėtis, o aš
ir nesiginčiju. Abu mano tėvai
buriuotojai. Tai jau ne trauka,
o liga, panašiai, kaip kai kurie
sako užsikrėtę kalnais. Čia jau
yra šeimyninė epidemija“, – juo-
kavo buriuotojų klubo „Amber-
sail“ komandoras Paulius Ko-
vas. Buriavimo virusu užsikrėtė
ir jo sūnūs. P.Kovas turi jachtą,
kurią laiko Klaipėdoje, tad ak-
tyviausiai jis ir buriuoja Balti-
jos jūroje. „Yra sukurtas įvaiz-
dis, kad tai labai brangus ma-
lonumas. Bet iš tikrųjų tai yra
pakenčiamai brangu. Nebūti-
na iš karto didelę jachtą pirkti.
Aš pradėjau nuo tėčio atiduoto
medinio laivelio, jį su draugu
būdami aštuntokai du mėne-
sius taisydavome, o paskui mė-
nesį plaukiodavome. Tai labai
geri įgūdžiai, ypač berniukams:
turi išmokti remontuoti, susi-
tvarkyti laivą, o tik tada plauk-
ti“, – sakė pašnekovas.
Jis patarė susidomėjusiems
buriavimu neskubėti pirkti jach-
tos, o išbandyti šį užsiėmimą
draugo jachta ir įsitikinti, ar
tai tikrai tavo aistra. Tada gali-
ma nusipirkti panaudotą jach-
tą, paburiuoti trejus ketverius
metus, pajusti, kokio dydžio lai-
vo, kokiems vandenims reikia.
Tik po to galima pirkti ir naują
jachtą. „Jei iš karto įsigysi nau-
ją, brangų laivą ir suprasi, kad
tavęs ši veikla nesudomino, tai
bus tiesiog per didelė investi-
cija“, – reziumavo jis.
Užkrečia kaip ir kalnai
Donatas Juškus, galerinin-
kas, meno konsultantas, jachtos
„Gold of Lithuania“ šturmanas,
patvirtino, kad yra ne tik kal-
nų, bet ir buriavimo liga.
„Tai yra grožis, nuolatinis
pokalbis su Dievu, banga, ki-
netika, adrenalinas. Kai stip-
riai banguoja, siaučia audra,
išgyveni baimę, jėgą, išsiski-
ria daug adrenalino. Tu valdai
jachtą, bures, sportuoji, kartais
net balansuoji tarp gyvybės ir
mirties“, – entuziastingai kal-
bėjo D.Juškus.
Jis šia liga užsikrėtė prieš ke-
tverius metus ir, pasak jo, liga vis
stiprėja. Dabar D.Juškus ketina
su bičiuliais įsigyti jachtą. „Jei-
gu kas nors nusiperka automo-
bilį už 300–400 tūkst. Lt ir nie-
kas nesako, kad tai labai bran-
gu, ir jachtą galima įsigyti. Juk
ją taip pat galima pirkti išsimo-
kėtinai. Gali jachta kainuoti ir
200 tūkst. eurų, bet jei perki ne
vienas, įmanoma tiek mokėti“, –
sakė pašnekovas.
Bangų ir jachtų pakerėti
Buriavimu kasmet užsi-
krečia vis daugiau žmo-
nių, vieni įsigyja naujas,
kiti jau naudotas jach-
tas, tačiau visiems tai
tampa geriausiu laisva-
laikio praleidimo būdu.
A.Kripaitės nuotr.
AURELIJA KRIPAITĖ
VIOLETA GRIGALIŪNAITĖ
[email protected]
A.ZUOKAS:
Mes su šeima plau-
kiojame jachta, bet
neturime vasarna-
mio, sodybos, neturime tokių
poilsio objektų, kurie kainuo-
tų, todėl investuojame į atost-
ogas ant vandens.
Tiek burinių jachtų įregistruo-
ta Lietuvos vidaus vandenų
laivų registre.
668
P.KOVAS:
Nebūtina iš karto
didelę jachtą pirk-
ti. Aš pradėjau nuo
tėčio atiduoto medinio laive-
lio, jį su draugu būdami aštun-
tokai du mėnesius taisydavo-
me, o paskui mėnesį plaukio-
davome.
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
10 / SKELBIMAI
„Metransa“ brangiai perka juo-
dųjų ir spalvotųjų metalų laužą.
Moka iš karto, išsiveža. Švenčio-
nių g. 8. Tel.: 740405, 8 682 55681,
8 674 11565.
Perkame ir parduodame: butus, na-
mus, sodus, sklypus ir t.t. KAUNE.
Konsultuojame ir tarpininkaujame.
www.ntedvinas.lt. Tel. 8 650 84277.
Perkame katalizatorius, akumuliatorius,
automobilių laidus, personalinių kom-
piuterių ir kitas plokštes, el. variklius.
Tel. 8 687 21210.
Perkame mišką su žeme arba iškirti-
mui visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325,
www.dzukijosmediena.lt.
Perku auksą, sidabrą, platiną.
Tel. 8 600 23257.
Perku: 5 oscilografus, 2 dažnomačius,
2 generatorius (gali būti sugedę), 2
voltmetrus. Perku įvairias deteles.
Tel. 8 699 99395.
Superkame juodųjų ir spalvotųjų me-
talų laužą. Didesnį kiekį išvešime patys.
Raudondvario pl. 112, tel.: 267424,
8 650 50353.
Superkame visus automobilius: neva-
žiuojančius, su defektais ir t.t. Pasii-
mame patys, išrašome pažymas. Tel.:
8 673 31752, 8 607 97663.
Pranešimai
Lietuvos Respublikos Kauno apygardos teisme (Kaunas, A.Mickevičiaus g. 18)
priimtas nagrinėti ieškovo BUAB „Lanlita“ ieškinys atsakovui UAB „RG Gelmės“
dėl skolos priteisimo. Pranešame atsakovui UAB „RG Gelmės“ (įmonės kodas
302251253, reg. Kaune, Vėtrungės g. 4-16), kad jo pareiga per 14 dienų nuo
šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Lietuvos Respublikos Kauno apy-
gardos teismui atsiliepimą į ieškinį, priešingu atveju bus priimtas sprendimas
už akių.
Mokslas
VILNIAUS OZO VIDURINĖJE MOKYKLOJE vyksta 2010/2011 m.m. vidurinės
mokyklos 8-ų, 9-ų, 10-ų, 11-ų ir 12-ų klasių nuotolinio mokymo mokinių
registracija. Nuotolinio mokymo mokiniams sudaroma galimybė baigti šių
klasių kursą internetu, nelankant mokyklos įprastu būdu, ir gauti valstybės
pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Mokytis gali visi
Lietuvos Respublikos piliečiai bei lietuvių kilmės asmenys, gyvenantys
Lietuvoje ir užsienyje. Amžiaus apribojimų nėra. Mokymas nemokamas.
Daugiau informacijos: www.ozomokykla.eu, tel. 8 5 2400786.
DINGUSIŲ ŽMONIŲ
PAI EŠKA
www.inspectorsoffice.eu
Nekilnojamasis turtas
Išnuomojamas mažas (18 kv.m)
1 kambario butas Vilniaus centre.
Naujai suremontuotas, yra visa bui-
tinė technika, baldai. Kaina 550 Lt.
Tel. 8 655 34254.
Norite parduoti arba išnuomoti nekilno-
jamąjį turtą? Mes Jums turime klientų!
Skambinkite jau dabar tel. 8 657 63343,
UAB „S. IMPERIJA“.
Parduodu gyvenamąjį namą Bybiškių
k. 27 km iki Kauno, medinis, 60 kv.m,
balkonas, WC, pirtis, dušas, žildymas
kietuoju kuru, gręžinys, 12 a., sodas,
metalinis garažas, kaina 150 000 Lt.
Tel.: 8 610 68524, 8 620 82572.
Statyba, remontas
„ALUPLAST“, „BRUGMANN“ vokiški
plastikiniai langai. 50–55 proc. nuo-
laida. Aliuminio balkonai. Kvalifikuotas
montažas. www.bogone.lt, Kaunas,
tel. 8 684 10785.
Atliekame visus statybos (pama-
tų, sienų, stogų) griovimo, re-
monto ir vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 600 28653. www.evasta.lt.
Dengiame stogus prilydomąja bitumi-
ne danga. Ilgametė patirtis. Garantija.
Tel. 8 681 58275.
Griauname mūrines, betonines sienas,
statome sąramas. Ardome medines
konstrukcijas, išvežame statybines atlie-
kas. Tel.: 8 656 91353, 8 677 90683,
Klojame laminuotas grindis, montuo-
jame gipso kartoną, darome pertvaras,
kalame dailylentes. Tel. 8 646 88536.
Pigiai atvežame iki 25 t: žvyro, smė-
lio, skaldos, juodžemio. Savikroviais
atgabename trinkelių, blokelių (iki
12 palečių) perdangos plokščių.
Tel.: 8 68812000
PIGIAI parduodame naujausios
kartos ypač šiltus PLASTIKINIUS
LANGUS, stikliname balkonus.
Prekiaujame šarvuotomis durimis,
garažo vartais. Dirbame (I-VI nuo
8.00 iki 20.00). Tel: (8-37) 332388,
(8-633) 99174.
Suvirtintojas–santechnikas atlieka
šildymo sistemų remontą. Montuoja
katilus. Tel. 8 677 14375.
ATVEŽAME SAVIVARČIAIS (20 T):
SMĖLĮ, ŽVYRĄ, SKALDĄ, ATSIJAS,
JUODŽEMĮ. REMONTUOJAME KELIUS.
FEKALIJŲ (NUOTEKŲ) IŠSIURBIMAS,
IŠVEŽIMAS (9 KUB). TEL.: 8 698 15777,
8 37 383791.
Meistro pagalba: santechnika, elekt-
ra, buitinė technika, tvirtinimai,
apdaila t.t. Išsikvieskite meistrą
tel. 8 618 00700.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro
tarpus. EKOvata, termoputa, po-
listireno granulėmis. 1 kv.m – nuo
7 Lt. Konsultuojame visoje Lietuvoje.
Tel. 8 689 68528.
Grožis, sveikata
G.Šičko metodas! Šiuo metu tai
vienintelis patikimas būdas atsi-
sakyti alkoholio ir tabako priklau-
somybių! Efektyvumas 95-100%.
Tel. 8 670 97959, www.laisvi.lt.
IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Pri-
klausomybės ligų gydymas.
Tel. 8 606 91150.
KARDIOLOGINĖ REABILITACI-
JA! KMU Psichofiziologijos ir
reabilitacijos instituto klinika
siūlo gydytis ir ilsėtis PALANGOJE.
Para tik 98 Lt! Įskaičiuota: gydytojo
konsultacija, gydymas, procedūros,
gyvenimas su maitinimu (3 k./d.).
Paros poilsis – 49 Lt (nakvynė,
maitinimas 3 kartus per dieną).
Dirbame 7 dienas per savaitę! Dėl
išsamesnės informacijos, kamba-
rių rezervacijos prašome kreiptis į
mūsų darbuotoją Tel.: 8 460 30027
arba 8 618 41860. [email protected],
www.pri.kmu.lt.
Optika AJ, Kęstučio g. 69, Kaunas.
Pasitikrinkite akis autorefrakto-
metru NEMOKAMAI. Registracija
tel. 8 37 420333.
Gyvūnai
Dovanoju savarankiškus labai gra-
žius juodą katytę ir rainą kačiuką.
Tel. 8 682 00239.
Perka
Superkame senus automobilius,
išsivežame patys. Išrašome utili-
zavimo pažymas. Tel. 8 600 00292,
[email protected].
UAB "Baltic metal" aukštomis kai-
nomis neribotais kiekiais perka
juodųjų ir spalvotųjų metalų lau-
žą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis:
R.Kalantos g. 49, Kaunas, telefonais
8 37 215092, 8 698 55553.
Baldai
Pigiai ir kokybiškai gaminu kietuosius
nestandartinius baldus. Atvežu ir su-
montuoju. Tel. 8 690 47483.
Transportas
GREITAI SUPERKAME ĮVAIRIUS AU-
TOMOBILIUS. NUO 1978 – 2008 M.
TVARKINGUS, SU DEFEKTAIS ARBA
DAUŽTUS. TEL. 8 688 20004.
Nebrangiai ir kokybiškai atliekame vi-
sus automobilių važiuoklės ir variklių
remonto darbus. Tel. 8 679 59330.
Superkame įvairių markių automo-
bilius, gali būti nevažiuojantys ar su
defektais. Pasiimame patys. Informacija
tel. 8 648 82150.
Poilsis, turizmas
Mikroautobusų „Mercedes Benz“ nuo-
ma įvairioms progoms ir kelionėms
Lietuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 19930,
[email protected].
Parduoda
ACO latakai nuo 39,90 Lt/m.
Tel. 8 616 16538.
AKCIJA! Plieninė stogui danga 17 Lt.
Suteikiama garantija. UAB SAB BAL-
TIC. Tel.: 37 327477, 8 612 36100,
8 698 31771.
Betoninės trinkelės nuo 14,87 Lt/m
2

be PVM. Tel. 8 616 16538.
Įmonė išparduoda naudotus me-
talinius stelažus. Kainos sutartinės.
Tel. 8 614 57617.
Įmonė parduoda įvairių matme-
nų langus, duris. Kaina nuo 100
Lt. Dovanojame malkų atliekas.
Tel. 8 61457617.
Keraminiai blokai „LodeKeraterm“ nuo
159 Lt/m
3
be PVM. Tel. 8 663 53820.
Kokybiškas putų polistirenas „Termo-
Organika“ nuo 96 Lt/m
3
. Informacija
tel. 8 616 50351.
Mulčių (smulkintą pušų žievę), 50 l –
10 Lt (maišeliais). Didesnį kiekį prista-
tome. Tel. 8 604 95317.
Parduodame statybinę medieną, vi-
daus ir lauko dailylentes, grindlentes,
terasines lentas, pjuvenas, atraižas.
Tel.: 8 37 330071, 8 620 75849.
Stogų dangos nuo 11,50 Lt/m
2
be PVM.
Tel. 8 663 53820.
VIDAUS IR ŠARVUOTOS DURYS.
Didelis asortimentas: laminuo-
tų, faneruotų ir medinių. Spalvų
ir raštų įvairovė, montavimo dar-
bai. Suteikiama garantija. Mažiau-
sių kainų garantija. Konsultacija.
Tel. 8 605 32023.
NAUJI VYRIŠKI KOSTIUMAI MAŽIAU-
SIOMIS KAINOMIS.(NUO 100 LITŲ)
Tel. 8 656 28182. PILIAKALNIO G.
21 A, KAUNAS.
Mokamos
linijos
telefonu
Pasiskelbti galite ir iš
fksuotojo ryšio telefono.
8 900 84001 –
20 Lt sąskaita,

(skelbimas iki 20 žodžių).
8 900 88020 -
40 Lt sąskaita,

(skelbimas iki 20 žodžių).
BILIETŲ KAINOS
Bilieto rūšis Be nuolaidos Su 50% nuolaida Su 80% nuolaida
Vienkartinis e. bilietas 1,80 Lt 0,90 Lt 0,36 Lt
1 mėn. e. bilietas 84,00 Lt 42,00 Lt 16,80 Lt
1 mėn. e. bilietas
75,00 Lt 37,50 Lt 15,00 Lt
(be teisės važiuoti šeštadieniais ir sekmadieniais)
3 dienų e. bilietas 16,00 Lt - -
7 dienų e. bilietas 29,00 Lt 14,50 Lt 5,80 Lt
3 mėn. (92 dienų) e. bilietas 230,00 Lt 115,00 Lt 46,00 Lt
3 mėn. (92 dienų )e. bilietas
200,00 Lt 100,00 Lt 40,00 Lt
(be teisės važiuoti šeštadieniais ir sekmadieniais)
Daugiau informacijos: www.kvt.lt
Nemokama linija pasiteirauti: 8 800 70010
Kauno miesto viešajame trans-
porte nuo rugpjūčio 16 d. naudo-
tis elektroninio bilieto kortele bus
patogiau, atsiras naujų paslau-
gų e. bilieto kortelės turėtojams.
E. bilieto projektą Kauno mieste
įgyvendinančios AB „Autrolis“
ir UAB „Kauno autobusai“, nau-
dodami pažangias technologijas,
į e. bilieto sistemą įdiegė pakeiti-
mų, kurie naudingi ir patrauklūs
keleiviams.
Bus galima sumokėti
ir už bendrakeleivį
Šiuo metu Kauno miesto autobu-
suose ir troleibusuose, pažymėtuose
specialiu Kauno miesto viešojo trans-
porto ženklu, galioja keliolikos rūšių
elektroniniai bilietai.
Nuo 2010 m. rugpjūčio 16 dienos
keleivis, pasipildęs savo e. bilieto kor-
telę norima pinigų suma, galės susi-
mokėti už vienkartinį važiavimą. Taip
pat keleivis galės kortele susimokėti
ne tik už save, bet ir už kartu važiuo-
jantį asmenį.
Norėdami papildyti kortelę pinigų
suma vienkartiniams e. bilietams, pa-
duokite kortelę pardavėjui, nurodykite
sumą, kuria norite papildyti, bei jums
taikomos lengvatos viešajame trans-
porte dydį (be nuolaidos, 50 proc.
nuolaida arba 80 proc. nuolaida).
Kaip naudotis transporto priemo-
nėse esančiais komposteriais, kelei-
viai sužinos perskaitę instrukciją. Šią
instrukciją rasite visuose autobusuose
bei troleibusuose.
Būtina aktyvuoti bilietą
E. bilieto sistema nuo rugpjūčio 16 d.
bus pažangesnė ir todėl, kad 3 ir 7 dienų
bei 3 mėnesių (92 dienų) terminuotasis e.
bilietas pradės galioti tik nuo tos dienos,
kai keleivis jį aktyvuos transporto prie-
monėje. E. bilietas galios fiksuotą die-
nų skaičių iki paskutinės dienos 24 val.
Iki šiol terminuotasis e. bilietas galio-
davo nuo e. bilieto įsigijimo (papildymo)
dienos fiksuotą dienų skaičių.
„Tai reiškia, kad 3 ir 7 dienų bei 3
mėnesių (92 dienų) terminuotuosius
e. bilietus bus galima įsigyti anksčiau,
bet jie pradės galioti nuo aktyvavimo
transporto priemonėje dienos“, – sakė
AB „Autrolis“ Bilingo centro viršininkas
Mantas Žiulpa.
Terminuotasis e. bilietas aktyvuo-
jamas vieną kartą ir galioja nuo akty-
vavimo dienos. Su juo galima važiuoti
tiek miesto autobusais, tiek troleibusais
visomis dienomis, kuriomis galioja ak-
tyvuotas e. bilietas, neribojant važiavi-
mų skaičiaus. Svarbiausia, kad keleivis
nepamirštų aktyvuoti e. bilieto, nes
priešingu atveju bus laikoma, kad
e. bilietas negalioja ir kad keleivis va-
žiuoja be bilieto.
Kas nesikeičia?
Nuo rugpjūčio 16 d. įsigaliosian-
čios naudojimosi e. bilietu naujovės
nepalies tik vienos rūšies e. bilietų.
Vieno mėnesio terminuotasis e. bi-
lietas, kaip ir anksčiau, galioja kalen-
dorinį mėnesį nuo pirmos iki pasku-
tinės mėnesio dienos. Jei 1 mėnesio
terminuotąjį e. bilietą keleivis pirks
iki einamojo mėnesio 14 dienos, tai
jis galios tik tą mėnesį. Jei 1 mėnesio
e. bilietas bus perkamas po einamojo
mėnesio 14 dienos, tai jis galios nuo
kito mėnesio pirmos iki paskutinės
dienos. Šios rūšies e. bilieto nereikia
aktyvuoti transporto priemonėje.
Keleivių patogumui vis dar galios ir
vienkartiniai popieriniai bilietai, nors
ateityje planuojama jų visiškai atsisa-
kyti, paliekant galimybę atsiskaityti
už važiavimą pas transporto priemo-
nės vairuotoją.
Kol kas nesikeičia ir visų rūšių
bilietų kainos.
Ragina tausoti gamtą
E. bilieto kortelę galima papildyti
visose prekybos vietose, pažymėtose
Kauno viešojo transporto ženklu arba
internetu www.kvt.lt. Nuo rugpjūčio
16 dienos papildžius e. bilieto korte-
lės sąskaitą ar įsigijus terminuotąjį
e. bilietą internetu, per 72 valandas in-
formaciją apie atliktą mokėjimą reikia
įrašyti ir į savo turimą kortelę arčiausiai
vairuotojo kabinos esančiu autobuso
arba troleibuso komposteriu.
Kadangi ateityje numatoma visiškai
atsisakyti vienkartinių popierinių bi-
lietų, AB „Autrolis“ ir UAB „Kauno au-
tobusai“ ragina keleivius naudotis tik
e. bilietais ir tokiu būdu prisidėti prie
gamtos išsaugojimo.
„Ateityje numatomos naujos e. bilie-
tų rūšys, – sakė M.Žiulpa. – Pavyzdžiui,
kad e. bilietu keleivis galėtų naudo-
tis tik vieną dieną, o persėdimai į kitų
maršrutų autobusus ir troleibusus jam
kainuotų pigiau.“
Skaičiuojama, kad šiuo metu Kau-
ne e. bilietais naudojasi apie 60 tūkst.
visuomeninio transporto keleivių.
Naujovės šiek tiek pakoregavo
e. bilietų platinimo tinklą. E. bilieto kor-
teles įsigyti ir papildyti kol kas bus ga-
lima tik „Lietuvos spaudos“ ir „Kauno
spaudos“ kioskuose. Laikinai e. bilietų
nebus galima įsigyti prekybos centruo-
se „Maxima“, „Šilas“ bei „Expresmarket“
ir paštuose, kol visiškai nebus įdiegta
naujoji e. bilietų papildymo sistema.
Naujos elektroninio bilieto galimybės Kaune –
patogu, pažangu, naudinga
Vienkartinio e. bilieto žymėjimas
Elektroninio bilieto KORTELĘ priglauskite prie bet kurio
autobuse arba troleibuse esančio komposterio KORTELĖS
simboliu pažymėtos zonos. Viršutinėje komposterio ekrano
dalyje pasirodys užrašas MOKĖTA X,XX Lt. Apatinėje kom-
posterio ekrano dalyje bus užrašas LIKO X,XX Lt.
Mokėjimas už kartu važiuojantį asmenį
Paspauskite bet kurio autobuse arba troleibuse esan-
čio komposterio klavišą . Ekrane pasirodžius užrašui
MOKĖJIMAS UŽ Bilietas, priglauskite KORTELĘ prie kompos-
terio KORTELĖS simboliu pažymėtos zonos. Viršutinėje kom-
posterio ekrano dalyje pasirodys užrašas MOKĖTA 1,80 Lt
(1,80 Lt – e. bilieto kaina). Apatinėje komposterio ekrano
dalyje bus užrašas LIKO XX,XX Lt.
Terminuotojo e. bilieto aktyvavimas
Paspauskite bet kurio autobuse arba troleibuse esančio kom-
posterio klavišą . Ekrane pasirodžius užrašui BILIETO
AKTYVAVIMAS, priglauskite KORTELĘ prie komposterio KOR-
TELĖS simboliu pažymėtos zonos. Ekrane pasirodys užrašas
REGISTRUOJAMAS IKI 201X-MM-DD(data nurodo, iki kurios
dienos galios Jūsų aktyvuotas e. bilietas). Terminuotasis e. bi-
lietas aktyvuojamas vieną kartą ir galioja nuo aktyvavimo die-
nos. Su juo galima važiuoti visomis dienomis, kuriomis galioja
aktyvuotas e. bilietas, neribojant važiavimų skaičiaus.
Informacijos apie atliktą mokėjimą internetu įrašymas į KORTELĘ
Papildžius e. bilieto KORTELĖS sąskaitą ar įsigijus termi-
nuotąjį e. bilietą internetu, per 72 valandas informaciją apie
atliktą mokėjimą reikia įrašyti ir į KORTELĘ. Autobuso arba
troleibuso komposteryje, esančiame arčiausiai vairuotojo
kabinos, du kartus paspauskite klavišą . Ekrane pasiro-
džius užrašui KORTELĖS PAPILDYMAS įdėkite KORTELĘ į
tam skirtą ertmę ir palaukite, kol ekrane pasirodys užrašas
ATLIKTA (1). Irašymo metu e. bilieto nei žymėjimas, nei mo-
kėjimas, nei aktyvavimas neatliekamas.
1
2
3
Įsigijus terminuotuosius e. bilietus iki 2010 m. rugpjūčio 15 dienos, šiems e. bilietams bus taikoma senoji naudojimosi e. bilietu tvarka. Ji galios iki terminuotojo e. bilieto
galiojimo pabaigos. E. bilietų naujovės palies tik tuos terminuotuosius 3 ir 7 dienų bei 3 mėnesių (92 dienų) e. bilietus, kurie įsigyjami po 2010 m. rugpjūčio 15 dienos.
E. BILIETO KORTELĖS NAUDOJIMAS
TRANSPORTO PRIEMONĖJE
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
„Snaigės servisas“ ČIURLIONIO G. 5,
visų šaldytuvų, skalbimo mašinų,
viryklių remontas. Prekyba šaldy-
tuvais ir jų atsarginėmis dalimis.
Tel. 8 37 341876.
Apsaugos sistema Jūsų būs-
tui!!! Nebrangiai ir kokybiškai.
Tel. 8 683 66026.
Atvežame: atsijas, žvyrą, smėlį, juod-
žemį. Išvežame statybinį laužą. Pasi-
krauname. Tel. 8 618 87203.
Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m: žvyro, atsijų,
juodžemio ir kt. Savivarčio paslaugos.
Tel.: 8 699 91442, 8 620 35691.
Bankrutuojančioje VAB „Drobė“ Kaune,
Jonavos g. 60 (prie undinės), parduo-
tuvėje vyksta audinių išpardavimas.
Audinių atraižų kaina 1,50 Lt + PVM.
Audinių kaina už 1 m nuo 12 Lt + PVM.
Vyriški kostiumai didelių dydžių ir ūgių –
kaina 190 Lt. Vyriškos kelnės mažų
ūgių – kaina 20 Lt. Parduodame medvil-
ninius mezgimo siūlus – 1 kg kaina su
PVM 4,23 Lt. Parduotuvės darbo laikas:
I-V 10-18 val. Tel. 8 37 395360.
Kokybiškos santechnikos meistrų
paslaugos, atvykstame ir savaitgalį.
Tel.: 8 624 99575.
Pigus krovinių ir baldų pervežimas.
Krovėjų paslaugos. Informacija
tel. 8 606 53447.
Nemokamai išvežame nebenaudo-
jamą buitinę techniką – šaldytuvus,
skalbykles, virykles ir kitus elek-
tronikos prietaisus. Dirbame ir su
įmonėmis. Tel. 8 641 99000.
Nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių
remontas Kaune, Savanorių pr. 192,
tel. 8 601 93660 ir K. Donelaičio g. 33,
tel. 8 679 66799. www.pc-help.lt.
Patikimos perkraustymo paslaugos,
mažiausiomis kainomis visoje Lie-
tuvoje. Tel.: 225024, 8 677 79888,
www.kraustykislengvai.lt.
Pensionas „Gerumo namai“. Globojame
ir slaugome nuolat ir laikinai senelius,
apleistus vienišus žmones, gulinčius
ir su visiška negalia. Ilgalaikės – neri-
botos, trumpalaikės – nuo 1 mėn., ir
t.t. Priimami žmonės iš Kauno ir kitų
apskričių bei miestų. Tel.: 8 677 47949,
8 675 57940, 8 37 384699.
Perkraustau, yra krovėjai, pervežu
krovinius mikroautobusu su liftu iki
2 tonų, 20 kub.m. Tel. 8 680 12036.
Pjauname pavojingus medžius, tvar-
kome aplinką. Įrengiame ir prižiūrime
vejas. Tel. 8 645 34444.
Televizorių taisymas kliento namuo-
se. Iškvietimas nemokamas, sutei-
kiama garantija. Tel.: 8 37 715991,
8 671 55064.
Siūlo darbą
UAB „Novakopa“, tapusi oficialiu
„Triumph-adler“ atstovu Baltijos šaly-
se plečia savo veiklą ir ieško žmonių
prekybos vadovo ir IT specialisto
pareigybėms užimti Kauno mieste.
Reikalavimai: tinkamas profesinis
išsilavinimas; būtina panašaus darbo
patirtis; geri bendravimo-organi-
zaciniai įgūdžiai, stipri orientacija
į rezultatus, anglų kalba, vairuoto-
jo pažymėjimas; automobilis. Gy-
venimo aprašymus siųsti el.paštu
[email protected].
UAB „NLN“, gaminančiai medienos
apdirbimo įrankius, reikalingas dar-
buotojas. Darbo pobūdis: medienos
rūšiavimas, pjūklų galandimas, kiti
darbai. Privalumai: autokrautuvo
vairavimas, kruopštumas, pozityvus
mąstymas. Savo CV prašome siųsti
el.paštu [email protected] arba skambinti
tel. 8 698 33366.
Atrenkami žmones dirbti vadybinio
pobūdžio darbą vakarais. Moko-
me. Gali būti studentai. Informacija
tel. 8 673 26807.
Įmonei Garliavoje reikalingas sandėlio
darbuotojas. Geros darbo sąlygos, laiku
mokamas atlyginimas. Autokaristo pa-
žymėjimas būtinas. Dėl darbo teirautis
tel. 8 698 11484 nuo 10 iki 15 val.
Įmonei reikalingi siuvėjai siūti plokščia-
siūle ir overloku, lygintoja (-as) – pakuo-
toja (-as). Darbas gali būti pamaininis.
Tel.: 8 37 363423, 8 686 44025.
Įmonei reikalingi stogdengiai darbui
su prilydomomis dangomis. Būtina
patirtis. Tel. 8 37 202383.
Reikalingas viešbučio - restorano admi-
nistracijos vadovas, turintis patirties.
CV siųsti el.p.: [email protected], In-
formacija tel. 8 656 39311.
Restoranams, esantiems Karmėlavos
oro uoste ir autostradoje, prie devinto
forto, reikalingi barmenai, padavėjai ir
virėjai. Patirtis - privalumas. Informacija
tel. 8 656 39311.
Siuvimo salonui reikalinga kvalifi-
kuota siuvėja, siūti ir taisyti visų rū-
šių drabužius Šilainiuose. Informacija
tel. 8 656 48348.
Skubiai siūloma nuolatinį darbą
siuvėjai, siūti ir taisyti drabužius.
Tel. 8 683 26020.
Statybos įmonei reikalingi betonuo-
tojai. Tel. 8 686 57765.
Tarptautinių pervežimų įmonei rei-
kalingas mechanikas. Patirtis būtina.
Informacija tel. Kaune 393230.
Tarptautinių pervežimų įmonei reikalin-
gi vairuotojai B, C, E kat. Patirtis būtina.
Kreiptis tel. 8 37 393230. Kaunas.
Trikotažo siuvykla UAB „Nerideka“
kviečia siuvėjas dirbti universalio-
mis, overlokais ir plokščiasiūlėmis
mašinomis. Darbas viena pamaina
nuo 7.00 iki 16.00 val. Elektrėnų g. 6,
tel. 8 603 48644.
Paslaugos
„Copy1“ paslaugų teikimo tinklui
Kauno mieste reikalinga(-s) dizaine-
rė(-is)-maketuotoja(-s). Reikalavimai:
darbas su „Corel Draw“, „Photoshop“,
„InDesign“ programomis. Gyveni-
mo aprašymus siųsti el.paštu zana@
copy1.lt.
Darbui Europoje skubiai reikalingi
vamzdininkai (mokėti skaityti izo-
metrinius brėžinius) ir suvirintojai
(mokėti virinti procesu TIG (141) ir
procesu 141/111 juodajam ir nerūdi-
jančiam plienui). Tel. 8 622 25085.
Restoranų tinklui Kaune nuola-
tiniam darbui reikalingi VIRĖ-
JAI (-OS), INDŲ PLOVĖJOS (-O).
Darbo patirtis nebūtina, nemo-
kančius dirbti – MOKOME. Kreiptis
adresu: Savanorių pr. 349, Kaunas
7 aukštas, darbo dienomis nuo 14
iki 17 val. Tel. pasiteirauti: 400004;
8 687 76536.
Kompiuterių remontas ir atnau-
jinimas, programų įrašymas, vi-
rusų valymas. Atvykstu į namus.
Tel. 8 684 01014.
LOMBARDO PASLAUGOS. Parduo-
dame, gaminame iš užsakovo me-
džiagos juvelyrinius dirbinius. Infor-
macija: E.Ožeškienės g. 6, Kaunas.
Tel. 8 698 36620.
EMP atliekų TAKSI NEMOKAMAI
IŠVEŠ seną buitinę techniką,
NUPIRKS spalvotųjų metalų
turinčias atliekas. Tel. 1806,
www.emp.lt.
klasifkuoti skelbimai
12
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
Pirmą kartą surengto „300 ežerų“
ralio nugalėtoju vakar tapo Vy-
tauto Švedo ir Žilvino Sakalausko
ekipažas.
Dvi dienas Zarasų rajono
keliais vykęs ralis buvo ne tik
5-asis Lietuvos automobilių
ralio čempionato etapas, bet ir
4-asis Šiaurės Europos zonos bei
2-asis Baltijos šalių ralio pirme-
nybių etapai. Todėl lenktynėse
varžėsi ne tik greičiausi Lietu-
vos sportininkai, bet ir latviai,
rusai, suomiai bei švedai.
Tiesa, visą bendrosios įs-
kaitos nugalėtojų pakylą užė-
mė varžybų šeimininkai lietu-
viai. Pirmą vietą uškovojo au-
tomobilį „Mitsubishi Evo IX“
trasoje tramdęs V.Švedas (N4
klasė), vos 0,5 sek. aplenkęs šei-
myninis Roko ir Ingos Lipeikių
ekipažą („Mitsubishi Evo VIII“,
„Open“ klasė). Pergalingą pers-
varą V.Švedas įgijo tik drama-
tiškai laimėjęs paskutinįjį grei-
čio ruožą.
Netrūko avarijų
Trečioje bendrosios įskai-
tos vietoje finišavo Dominykas
Butvilas ir Renatas Vaitkevičius
(„Mitsubishi Evo X“, N4 klasė). Jie
nuo nugalėtojų atsiliko 16,5 sek.
„300 ežerų“ ralio dalyviai iš vi-
so turėjo įveikti 15 greičio ruo-
žų, kurių bendras ilgis sudarė
122 km. Vidutiniu 112,22 km
per valandą greičiu trasoje
skriejęs V.Švedas šį atstumą
įveikė greičiausiai – per 1 val.
3 min. ir 0,6 sek.
„300 ežerų“ ralyje netrū-
ko avarijų ir incidentų – iš 51-o
lenktynes pradėjusio ekipa-
žo finišą dėl įvairiausių prie-
žasčių pasiekė tik 27. Laimė,
rimtų traumų išvengta. Tur-
būt rimčiausią avariją paty-
rė lietuvių Sauliaus Girdaus-
ko ir Audriaus Šošo ekipažas.
5-oje bendrosios įskaitos vie-
toje važiavę sportininkai nesu-
valdė automobilio „Mitsubishi
Colt“ ir išlėkė iš trasos. Mecha-
nikų teigimu, automobilis ap-
gadintas nepataisomai.
Vakar Budapešte (Vengrija) pasi-
baigusiose 30-osiose Europos plau-
kimo pirmenybėse Lietuvos spor-
tininkai liko be medalių.
„Praradome medalį, ku-
ris buvo mūsų rankose, – api-
bendrindama lietuvių pasi-
rodymą Europos čempionate
Vytauto Janušaičio diskvalifi-
kaciją vyrų 200 m kompleksi-
niu būdu rungties pusfinalyje
vakar su apmaudu prisiminė
Lietuvos plaukimo federaci-
jos (LPF) prezidentė Ilona Ju-
dita Zuozienė. – Ta diena bu-
vo juoda visai Lietuvos plau-
kimo rinktinei. Visi buvo la-
bai nusiminę.“
Labiausiai patyręs iš čem-
pionate dalyvavusių lietuvių
28 metų V.Janušaitis diskva-
lifikacijos mėgstamiausioje
rungtyje sulaukė dėl posūky-
je padaryto technikos pažei-
dimo. „Ta klaidelė Lietuvai
kainavo medalį, – neabejojo
I.J.Zuozienė. – Apmaudu, nes
V.Janušaičio rezultatai per visą
sezoną nuosekliai gerėjo. Ne-
pasisekė, tačiau tikimės, kad
jis padarys išvadas ir meda-
lį iškovos trumpojo baseino
Europos čempionate.“
Aukščiausia vieta – 5-a
Savaitę Budapešte vyku-
siame Europos vandens sporto
šakų čempionate aukščiausią
vietą iš lietuvių užėmė Giedrius
Titenis. 21 metų plaukikas vy-
rų 100 m krūtine rungtyje fini-
šavo penktas (1 min. 0,87 sek.).
Iki bronzos medalio lietuviui
pritrūko mažiau nei pusės se-
kundės (0,46 sek.). 100 m krū-
tine rungtis buvo vienintelė,
kurios finale varžėsi sporti-
ninkas iš Lietuvos.
„Penkta vieta Euro-
pos čempionate – tikrai
aukštas rezultatas. Be
to, G.Titenis plaukė kitų
rungčių pusfinaliuose,
kur sportininkus skyrė
vos kelios šimtosios se-
kundės“, – pasakojo LPF
prezidentė.
Du Lietuvos rekordai
Senojo žemyno pir-
menybėse buvo pagerin-
ti du Lietuvos rekordai. Abie-
jų jų autore tapo 19-metė Aistė
Dobrovolskaitė. Moterų 100 m
peteliške lietuvė įveikė per
1 min. 2,00 sek., o dvigubai il-
gesniame nuotolyje toje pa-
čioje rungtyje užtruko 2 min.
19,65 sek.
„Nusprendus uždrausti spe-
cialius plaukimo kostiumus re-
kordų šiame čempionate
nebuvo daug. Dauguma
plaukė apie 2–3 sekun-
des lėčiau nei asmeni-
niai rekordai“, – kalbė-
jo I.J.Zuozienė.
Iš viso Lietuvos garbę
Vengrijoje gynė 11 spor-
tininkų. „Džiugina, kad
auga perspektyvūs jau-
nieji plaukikai, tačiau liū-
dina Lietuvos sporto ba-
zių būklė“, – apgailesta-
vo LPF prezidentė.
SPORTAS /
Medaliai nuplaukė
Lietuvos 16-mečių rinktinė vakar
vėlai vakare kovėsi dėl aukso Eu-
ropos jaunučių (iki 16 metų) krep-
šinio čempionate. Kaip jiems se-
kėsi, skaitykite naujienų porta-
le 15min.lt.
Stebuklingai į Juodkalnijos
Baro mieste vykusių Senojo že-
myno pirmenybių finalą pate-
kę Arūno Visocko auklėtiniai
lemiamoje kovoje kibo kroa-
tams į atlapus. Antrojo etapo
rungtynėse lietuviai kroatams
buvo pralaimėję 68:78.
Sunkiai čempionate įsi-
bėgėję mūsiškiai (per pirmus
6 mačus iškovojo vos 2 perga-
les) atkrintamosiose varžybose
tiesiog ėmė versti kalnus. Tik
paskutiniu metu į ketvirtfinalį
įšokę lietuviai jame 56:55 nu-
skriaudė favoritę Juodkalnijos
rinktinę, o pusfinalyje 80:65 ne-
paliko vilčių Turkijos bendra-
amžiams.
Įdomu, kad Lietuvos krepši-
ninkai Europos 16-mečių čem-
pionato finale žaidė jau trečią
kartą iš eilės.
16-mečiai vertė kalnus
AURIMAS
TAMULIONIS
a.tamulionis
@15min.lt
Vos 4-ias pergales per 8-is mačus pasiekę lietuviai sugebėjo
patekti į Europos čempionato fnalą. FIBAEurope.com nuotr.
Vieninteliam G.Titeniui Euro-
pos čempionate pavyko patek-
ti į fnalą. AFP/Scanpix nuotr.
„300 ežerų“ ralį laimėjo V.Švedas
ralis
www.15min.lt/rally
Surinkę šį adresą savokompiuteryje, rasite specialią„300 ežerų“ raliorubriką
Kalbėjo I.J.Zuozienė.
Uždraudus spe-
cialius plaukimo
kostiumus rekordų šia-
me čempionate nebuvo
daug. Dauguma plaukė
apie 2–3 sek. lėčiau nei
asmeniniai rekordai.
V.Švedas (k.) antroje bendrosios įskaitos vietoje likusį
R.Lipeikį aplenkė vos 0,5 sek. K.Kavolėlio/BFL nuotr.
Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nė laimėjo Bamberge (Vokieti-
ja) vykusį draugiškąketuriųko-
mandų turnyrą.
Pasirengimą pasau-
lio krepšinio čempiona-
tui Turkijoje tęsiantys
Kęstučio Kemzūros auk-
lėtiniai trečiose turnyro
varžybose vakar 93:82 įro-
dė savo pranašumą prieš
Kroatiją.
Po 14 taškų lietuviams
pelnė Tomas Delininkai-
tis ir Linas Kleiza. Marty-
nas Andriuškevičius pri-
dėjo 11, o Mantas Kalnie-
tis ir Paulius Jankūnas po
10 taškų.
Per pirmas dvi draugiško
turnyro Vokietijoje dienas lie-
tuviai 80:77 palaužė Turkiją ir
78:67 įrodė savo pranašumą
prieš Vokietiją.
Po varžybų Bamberge Lie-
tuvos rinktinė kelsis į Madridą
(Ispanija), kur rugpjūčio 20 d.
susitiks su Ispanija, o rugpjūčio
21 d. jėgas tikrinsis su JAV rink-
tine. Atsisveikinimo rungtynes
mūsiškiai rugpjūčio 24 d. Kau-
no sporto halėje žais su Iranu.
Planetos pirmenybės Turkijoje
prasidės rugpjūčio 28 d.
Lietuviai įveikė ir kroatus
L.Kleiza pel-
nė 14 tšk.
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

L
T
O
K
,

R
a
l
l
y
-
l
i
v
e
.
l
t

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
T
.
T
u
m
a
l
o
v
i
č
i
a
u
s
/
R
e
p
o
r
t
e
r
i
s
.
c
o
m

n
u
o
t
r
.
www.15min.lt/s111439
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
fotoakimirka
Įspūdingoje Marina Bay įlankoje Singapūre šeštadienį buvo ati-
darytos pirmosios jaunimo olimpinės žaidynės. Iškilmingoje ati-
darymo ceremonijoje Lietuvos trispalvę nešė rutulio stūmikas
Mantas Jusys. Iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiose žaidynėse iš viso
varžysis 24 lietuviai. A.Pliadžio nuotr.
13
2010 rugpjūčio 16 d., pirmadienis
15 pramogos /
AvinAs. Puiki diena, jei dirbate žiniasklai-
doje, automobilių versle. Tačiau atsar-
giai reikškite nuomonę, nes netikęs pa-
sisakymas – ir kils skandalas, pakenk-
siantis karjerai.
JAutis. Nors diena turėtų būti nebloga,
kai kas gali pasinaudoti jūsų gera valia
ir apgauti. Gali iškilti nemalonus reika-
las, kompromituojanti informacija iš jū-
sų praeities.
DvyniAi. Metas puikus dirbantiems su
informacija – galite mokytis, rinkti duo-
menis, juos analizuoti. Jei pasitaikys ne-
sėkmių, nereikėtų dėl to niršti.
Vėžys. Neblogas laikas tvarkyti atsakin-
gus reikalus, kalbėtis su vadovais. Būki-
te atidūs dirbdami – šios dienos klaidos
rimtai pakenks karjerai.
Liūtas. Rytas neblogas dalykiniams su-
sitikimams valdiškoje įstaigoje. Tačiau
antrą dienos pusę gresia netikėti nuosto-
liai, konfiktai, avarijos, traumos.
MergeLė. Niekur neskubėkite. Gana dar-
bingi būsite pirmą dienos pusę, vakarui
nepalikite nemalonių rūpesčių. Neblogai
pasisvečiuoti pas mylimus žmones.
sVarstykLės. Pirmoje dienos pusėje
seksis labiau. Vėliau galite susidurti su
naujais rūpesčiais, gali pablogėti svei-
kata. Kita vertus, galite sėkmingai dirb-
ti su informacija.
skorpionAs. Diena gali būti pavojin-
ga, nes sunkiai suvoksite, ką negerai da-
rote, savisaugos jausmas bus minimalus,
į avantiūras irgi lengvai įsivelsite. Šian-
dien nederėtų įsimylėti.
ŠAulys. Ne pats geriausias metas. Nieko
nesuspėsite, susidursite su kliūtimis, vil-
kinimu. Kad ir kaip vėluosite, neskubėkite:
suklydę laiko sugaišite dar daugiau.
Ožiaragis. Rytas nebus lengvas, bet po
pietų jus pradžiugins senas draugas ar ger-
bėjas. Priimkite teikiamas dovanas, gėles,
pabandykite pamiršti sunkumus.
vAnDenis. Tikrinkite išgirstą informa-
ciją bei dokumentus: gali suklaidinti net
sąžiningas bičiulis. Itin atidžiai vairuoki-
te automobilį. Saugokitės vagių.
žuVys. Neblogas laikas susitvarkyti prob-
lemų keliančius dalykinius reikalus. Būki-
te atidesni darbo trūkumams – artimiau-
siu metu dėl to galite nukentėti.
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
15 kg
x
horoskopai rugpjūčio 16 d.
www.15min.lt/horoskopai
Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams
siužetas ir kontekstas
Štai jums dar viena šių
dienų pasaka, kurių kai kam
trūksta siekiant pabėgti iš te-
rorizmo ir ekstremalaus kli-
mato realybės.
Likimas pasirinko paaug-
lį Deivą (J.Baruchelas) didžio-
jo burtininko Merlino galių
paveldėtoju. Tų galių jam pri-
reiks, kai reikės susikauti su
kita senovinių mitų įžymy-
be – piktąja ragana Morgana,
trokštančia sunaikinti pasaulį.
Visa tai fziką mėgstantis jau-
nuolis sužino susipažinęs su
apšepusiu ilgaplaukiu Balta-
zaru (N.Cage‘as), turinčiu sa-
vų sąskaitų su Morgana ir jos
pakalikais. Deivas nenoro-
mis tampa burtininko Balta-
zaro mokiniu, tuo pačiu me-
tu mėgindamas atgaivinti pir-
mąjį gėdingai pasibaigusį sa-
vo meilės romaną su buvusia
bendraklase blondine Beke
(T.Palmer).
reziumė
Taip, tai nepretenzinga
maginės fantastikos žanro
istorija apie burtininkų ko-
vas XXI a. Niujorke. Joje yra
net dvi meilės istorijos (viena
virtuali), nemažai spalvingų
vaizdo efektų su drakonais ir
plieno paukščiais. Yra žiups-
nelis humoro ir meilės kančių.
Taigi, visko, kas labai patrauk-
lu paauglių auditorijai. Kuris
vaikinas atsisakytų turėti tokių
galių, kad sužavėtų jam patin-
kančią merginą? Siekiant šio
tikslo, galima mėginti tapti
burtininku, bet paprasčiau –
roko grupės nariu.
Pasakiški ar tiesiog fantas-
tiniai motyvai kine pastaruo-
ju metu populiarūs ir pelnin-
gi (prisiminkime flmus „Juo-
dasis žaibas“, „Išrinktųjų me-
džioklė“, „Naktis muziejuje“,
„Rašalo širdis“, „Mergišiaus
praeities vaiduokliai“ ir pan.).
Nepanašu, kad tendencija ar-
timiausiu metu keistųsi. Įdo-
miausia ir gan originali flmo
„Burtininko mokinys“ mintis –
mokslo žinios sustiprina burtus,
todėl net labai gabus stebuk-
ladarys XXI a. privalo žinoti,
kaip veikia Teslos ritė.
siužetas ir kontekstas
Keli tvirti vyrukai už pi-
nigus keliauja po pasaulį ir
atlieka pavojingas užduotis.
Pavyzdžiui, iš Somalio piratų
gniaužtų išvaduoja įkaitus. Jie
jau gerokai pagyvenę, bet turi
parako. Ir vis dar nori pinigų
(matyt, pensijos ir ten nedide-
lės). Todėl S.Stallone herojaus
vadovaujami sutinka nuvers-
ti vienoje atokioje saloje žmo-
nes engiančią chuntą, kurios
stiprybės šaltinis – buvęs CŽV
agentas (E.Robertsas), užvei-
sęs narkotikų plantacijas. Ap-
simetę fotografais, Sylvesteris
su Jasonu nuskrenda į salą ir
joje susiduria su problemo-
mis… bei tvirto charakterio
generolo dukra. Ar jie pasieks
savo tikslą?
reziumė
S.Stallone visada laimi.
Kai rezultatas iš anksto aiš-
kus, flmą žiūrėti nuobodo-
ka. Kita vertus, norėčiau iš-
taisyti kelias klaidas, kurias
specialiai padarė šio filmo
distributorius, matyt, tikėda-
masis privilioti daugiau žiū-
rovų. A.Schwarzeneggeris ir
B.Willisas flme pasirodo tik
porą minučių. Ir nei šaudo, nei
mušasi, tik pasikalba. Kaip ir
M.Rourke'as, kurio buvimas
ekrane irgi labai ribotas. To-
dėl originaliame plakate net
nėra Schwarzeneggerio pa-
vardės, atsiradusios lietuviš-
koje versijoje. Tokia mat ne-
didelė gudrybė.
Visą krūvį ant savo pečių
neša Sylvesteris su Stathamu,
jiems padeda Li, D.Lundgrenas
ir dar keli ne tokie žinomi vy-
rukai. Neša neblogai, nes fna-
le viskas skęsta sprogimų jū-
roje. Mėgstantiems kompiu-
terinius žaidimus, kuriuose
reikia sunaikinti kuo dau-
giau priešų, „Nesunaikina-
mi“ patiks.
Ir pagaliau pavadinimas,
kuris iš tiesų lietuvių kalba
reiškia „nebereikalingas, pa-
aukotinas“. Nenorėčiau tikė-
ti, kad vertėjai prastai moka
anglų kalbą (nors 2008 metais
„Obuolio“ leidykla Vilniaus
knygų mugėje buvo pelniu-
si antiprizą už nekokybiškus
vertimus). Tai irgi Lietuvoje
mėgstama praktika „gerinti“
filmų pavadinimus, iškrai-
pant jų esmę.
„Nesunaikinami“
Kino kodas: savaitės premjeros
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt
rolandas
masKoliūnas
r.maskoliunas
@15min.lt
Burtai ir mokslas
apie ką mes čia
„Burtininko mokinys“
(„The Sorcerer‘s Apprentice“)
jAV. 2010 m., 105 min.
Režisierius jonas Turteltaubas.
Vaidina: Nicolas Cage‘as,
jay Baruchelas, Teresa palmer.
Įvertinimas 2/4
Veteranų šou
apie ką mes čia
„nesunaikinami“
(„Expendables“)
jAV. 2010 m., 100 min.
Režisierius Sylvesteris Stallone.
Vaidina: S.Stallone, jasonas
Stathamas, jetas Li.
Įvertinimas 1/4
„Burtininko mokinys“
08.55 „Meilės sūkuryje“ (960). 10.00 „Mote-
rys meluoja geriau“ (3/72, 73) (N-7). 11.00
„Alioša Popovičius ir slibinas Tugorius“. 12.35
„Auklė“ (3/81, 82). 13.35 „Rožinės panteros
nuotykiai“ (1/39). 14.05 „Hantikas. Sekliai ir
paslaptys“ (9) (N-7). 14.35 „Ilgoji pertrauka“
(21). 15.05„Simpsonai“ (8/155) (N-7). 15.35
„Nuodėmingoji“ (117) (N-7). 16.40 „Meilės
jūra“ (35, 36) (N-7). 18.45 TV3 žinios, kri-
minalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai.
19.10 Farai (N-7). 20.00 „Gedimino 11“ (11)
(N-7). 21.00 Aistrų pakrantė (N-7). 21.40 Va-
karo žinios. 21.50TV3 sportas. 21.55TV3 orai.
21.58 Loto 6. Autoloto. 22.00 „Viešbutis „Ba-
bilonas“ (2/6) (N-7). 23.10„Margo vestuvėse“.
Komedija. 00.40„Harperio sala“ (1/8) (N-14).
01.40„Gelbstint Greisę“ (5) (N-14).
06.55 „Ogis ir tarakonai“ (49). 07.20 „Šegis ir
Skūbis Dū“ (1). 07.45 Malachovas +. 09.05
„Beprotiškiausios melodijos. Nuotykiai tęsia-
si“. 10.55 „Garbanė Sju“. Komedija. 13.05
„Degrasis. Naujoji karta“ (87, 88). 14.05
„Tazmanija“ (11). 14.35 „Našlaitė Lola“ (17,
18). 16.35 Europietiškas kaimas Lietuvoje
(kart.). 16.40 „Velniūkštė“ (117). 17.40
„Alisa. Širdžiai neįsakysi“ (66). 18.45 Žinios.
19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Abipus sie-
nos. 20.00 Kakadu (N-7). 20.30 Kitas! (N-7).
21.00 „Mano mylimas prieše“ (2/39). 21.30
Pričiupom! 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai.
22.29 Sportas. 22.33 Orai. 22.35 „Turi mylėti
šunis“. Romantinė komedija. 00.40 „Termina-
torius. Saros Konor kronikos“ (1) (N-7). 01.35
„Purvas, seksas, pinigai“ (5) (N-7).
08.50 „Gelbėtojai - 112“ (N-7) (kart.). 09.45
„Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7)
(kart.). 11.00„Ką daryti?“ (N-7) (kart.). 12.00
Televitrina. 12.30 „Meilės potvyniai“. 14.25
„Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (318).
14.55 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 15.20
„Vaiduoklių istorijos“ (45). 16.00„Mobis Dikas
ir Mu paslaptis“ (2). 16.10 „Gelbėtojai - 112“
(87, 88) (N-7). 17.10 To dar nebuvo... 17.45
„Ką daryti?“ (N-7) (kart.). 18.45 „Mentai.
Sudužusių žibintų gatvės“ (35) (N-7). 20.00
Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17Verslas. 20.20
Sportas. 20.23 Orai. 20.30 Spąstai. 21.05
„Ekstremali riba“. Veiksmo drama. 22.55 Ži-
nios. 23.25 „Žaibiški tyrimai“ (N-7) (kart.).
00.25 Kunfu išmintis (N-7) (kart.). 00.55 Žve-
jų mūšis (kart.). 01.25 Bamba (S).
06.00 Labas rytas. 09.00„Namelis prerijose“.
Televizijos serialas (120). 10.00 „Giminės“
(26). 11.00 Tarp Rytų ir Vakarų. 12.00„Padū-
kėlis Cukrius“ (16). 12.30 Kulinarinės kelio-
nės. 13.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 13.15
Misija: lietuvis (kart.). 14.00 Klausimėlis
(kart.). 14.15 „Kaprio sala“ (5). 15.15 „Mylių
Amerika“ (2). 16.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai. 17.15 „Diagnozė: žmogžudystė“ (129)
(N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų
kalbą). 18.45„Senis“ (205) (N-7). 19.50 Idėjų
metas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 20.54 Sportas. 20.56 Orai. 21.00 Bėdų
turgus. 21.58 Loterija „Perlas“. 22.00 „Las
Vegasas“ (2/15) (N-7). 23.00 Vakaro žinios.
23.15 Tūkstantmečio pokalbiai. 00.00 Prog-
ramos pabaiga.
tv rugpjūčio 16 d.
2010 RUGPJŪČIO 16 D., PIRMADIENIS
16 / GARSENYBĖS
Didžiausią iššūkį man me-
ta laikas – privalau įrodyti,
kad turiu laiko būti žmona,
atlikėja, kūrėja, ak-
torė... Aš papras-
ta moteris, turinti
darbą ir šeimą.
Dailymail.co.uk sakė Beyonce.
Ji keliems mėnesiams atsitrau-
kė nuo darbų ir taip pa-
kurstė kalbas apie nėš-
tumą.
dienos citata
Dar vieni prisidėję metai dažnos
moters, perkopusios 30-metį, ne-
džiugina. Lekiantis laikas – tarsi
peilis ir scenos pažiboms, nors aki-
vaizdu, kad tikros žvaigždės negęs-
ta. Tai puikiai įrodo šiandien 52-ojo
gimtadienio sulaukusi Madonna ir
šeštadienį 44-erių sukaktį paminė-
jusi aktorė Halle Berry.
Sakoma, kad nedera gim-
tadienį švęsti per anksti, tačiau
popkaralienei tai nė motais. Ma-
donna savo 52-ejų gimtadienio
vakarėlį Londone surengė tri-
mis dienomis anksčiau. Jau-
natviškos išvaizdos kulto ap-
sėsta garsenybė šįsyk tiesiog
švytėjo. Vilkėdama aptemptą
tamsiai pilką kelius dengian-
čią suknelę Madonna atrodė
itin žaviai. Įspūdingai lygi bu-
vo ir popkaralienės veido oda.
Anot Dailymail.co.uk, sudėtin-
ga patikėti, kad tokia ji be pa-
šalinių pagalbos.
Kabalą išpažįstanti Madon-
na ant kaklo segėjo grandinėlę
su dideliu sidabriniu kryžiumi,
rankoje prie juodo rankinuko
nešėsi auksinį kryžių su Nu-
kryžiuotuoju.
Į vakarėlį garsiąją motiną
atlydėjo 13-metė dukra Lour-
des. Britų žurnalistai stebėjosi
paauglės panašumu į Madon-
ną jaunystėje. Vilkėdama juo-
dą trumpą sijoną ir juodą odi-
nį švarkelį, Lourdes taip pat
paįvairino aprangą kaklo pa-
puošalu su kryžiumi.
Į gimtadienio šventę atvy-
ko ir 23-ejų brazilų modelis Je-
susas Luzas, nors jau kurį lai-
ką nebuvo jokių žinių apie jo ir
Madonnos romaną. Anot Dai-
lymail.co.uk, neaišku, ar tai
tebuvo tyli ceremonija arti-
mų draugų būryje, ar tran-
kus gimtadienio vakarėlis.
Pranešama, kad Madonna
ketina surengti dar vieną sa-
vo gimtadienio šventę, ku-
ri bus skirta ir jos sūnaus
Rocco 10-ajam jubiliejui.
Halle Berry yra vienas iš taurių ir
brandžių Holivudo brangakmenių,
kurie bėgant metams nepraranda
vertės. 44-erių šeštadienį sulau-
kusi moteris prieš gimtadienį da-
vė interviu JAV žurnalui „Vogue“
ir pasipuošusi Kleopatros stiliaus
šukuosena įsitaisė ant rugsėjo nu-
merio viršelio.
Aktorė davė pirmąjį inter-
viu po trejų metų tylos. H.Berry
prabilo ir apie skyrybas su my-
limuoju 33-ejų gražuoliu Ga-
brieliu Aubry. Pora turi 2-ejų
dukrą Nahlą.
„Meilės neatsisakau. Aš be-
viltiška romantikė. Eisiu, kol
gausiu, ko noriu“, – sakė gar-
si aktorė. Ji su G.Aubry kartu
buvo 4 metus. „Tiesiog kartais
supranti, kad negali eiti taip to-
li kartu. Mums buvo lemta į šį
pasaulį atvesti nuostabų ma-
žą žmogutį, manau, dėl to ir
buvome kartu. Dėl to būsime
visada kartu – mes trys esame
šeima per amžius, – tvirtino
H.Berry. – Mes abu šimtu pro-
centų atsidavę būti geriausiais
tėvais.“ H.Berry atviravo, kad
jų santuokai trūko meilės ry-
šio, tačiau G.Aubry neabejo-
tinai esąs geras tėvas.
H.Berry yra pirmoji tam-
siaodė moteris, gavusi „Os-
karą“ kaip geriausia aktorė, ir
antroji juodaodė, per visą „Vo-
gue“ istoriją papuošusi rugsėjo
numerį. Pirmoji buvo Naomi
Campbell 1989-aisiais.
gimtadieniai
Tikros žvaigždės negęsta
Madonna ir ją į vakarėlį
atlydėjusi dukra Lourdes
pasipuošė aksesuarais su
krikščioniškais atributais.
Vis dar nepakartojama
Jaunatviš-
kos išvaiz-
dos kulto apsės-
ta garsenybė šįsyk
tiesiog švytėjo.
Savaitės porele tapo
Viktorija ir Edgaras
Draugauja jau beveik pusantrų metų. Myli vienas kitą už tai,
kad jiems kartu niekada nėra liūdna, ir už tai, kad būdami
dviese visada gali būti savimi.
porelė
Atsiųskite mums pačią originaliausią savo nuotrauką, parašyki-
te, kiek laiko jūs draugaujate ir už ką labiausiai vienas kitą my-
lite. Kiekvieną pirmadienį skelbsime porą-nugalėtoją ir įteiksi-
me jai 200 Lt vertės čekius į „Impuls“ sporto ir sveikatingumo
kompleksus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Šiauliuose.
Savo nuotrauką siųskite
[email protected]
H.BERRY

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close