15min Kaunas 2010-08-18

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 35 | Comments: 0 | Views: 630
of 16
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


Šią vasarą Kauną aplankė keliais tūks-
tančiais daugiau užsienio turistų nei
ankstesniais metais. Tačiau atvykė-
lių viešnagei miestas tinkamai taip
ir nepasiruošė – keliautojams aktu-
aliausios informacijos užsienio kal-
ba nerasi nei viešajame transporte,
nei kitur mieste.
Prieš kurį laiką Kaune lankęsis
Vokietijoje gyvenantis korėjietis
Xionas Ly pasakojo, jog važiuo-
damas į Lietuvą nelabai ką žino-
jo apie šalį ir jos gyventojus. „Ke-
liones planuoju ekspromtu – pa-
matau pigų skrydį ir perku. Tada
truputį pasidomiu miestu, į kurį
skrendu, ir jo apylinkėmis. Taip
buvo ir šįkart su Kaunu“, – pasa-
kojo užsienietis.
Į Kauną porai dienų atvykęs
vaikinas su „15min“ žurnaliste
susidūrė autobusų stotelėje, kai
bandė išsiaiškinti, kurio maršruto
autobusą pasirinkti, kad patektų
į Lietuvos zoologijos sodą. Iš sto-
telėje pateiktos informacijos, taip
pat ženklo, ant kurio buvo užrašy-
ti čia stojančių troleibusų ir auto-
busų numeriai, jis teigė nesupra-
tęs beveik nieko. Keblumų užsie-
niečiui kilo ir bandant nusipirkti
viešojo transporto bilietą.
Nors Kauno regiono turizmo
informacijos centre (TIC) jis suži-
nojo, kiek kainuoja bilietai ir kur
juos galima įsigyti, įlipęs į reika-
lingą autobusą nustebo neradęs
bent minimalios informacijos
anglų ar kita užsienio kalba.
„Iš to, kas buvo užrašyta au-
tobuse prie vairuotojo, supra-
tau tik skaičius – 1 Lt, 2 Lt, 100
Lt“, – juokėsi užsienietis. Nesu-
sigaudantį turistą išgelbėjo ki-
ti keleiviai.
„Gerai, kad dauguma lietu-
vių moka angliškai. Kai paklau-
siau, kokį bilietą pirkti, viena
mergina man patarė, ką daryti“,
– sakė X.Ly.
Nukelta į 3 psl.
Turistų patirtis Kaune:
klajonės it džiunglėse
Valdininkai pripažįsta, jog Kau-
ne daug kur trūksta informaci-
jos apie turistinius objektus ne
tik anglų, bet ir lietuvių kalba.
A.Koroliovo nuotr.
2
0
1
0

M
.

R
U
G
P
J
Ū
Č
I
O

1
8

D
.
,

T
R
E
Č
I
A
D
I
E
N
I
S
T
i
r
a
ž
a
s

3
0
0
0
0

e
g
z
.


(
a
u
d
i
t
u
o
j
a
m
a
s

U
A
B

E
r
n
s
t

&

Y
o
u
n
g

B
a
l
t
i
c

)
|

N
r
.

8
8

(
9
2
3
)

|

I
S
S
N

1
8
8
2
-
5
3
2
2

|

K
A
U
N
A
S
w
w
w
.
i
k
r
a
u
k
.
l
t
l
t
KAUNAS / 4 psl.
Vasaros amfteatre –
„Grammy“ laureatas
GARSENYBĖS / 16 psl.
Aktorius M.Douglasas
stoja į kovą su vėžiu
KAUNAS / 2 psl.
Škvalas Kaunui kainavo
daugiau kaip milijoną
AKTUALIJOS / 6 psl.
Vairavimo mokyklos
širsta dėl naujovių
2
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
/ KAUNAS
Nors miesto vadovai daugiau kaip
prieš savaitę Kauną nusiaubusio
škvalo padarinius tikėjosi sutvarky-
ti vos per kelias dienas, aplinką va-
lančioms įmonėms dabar yra kelia-
ma užduotis miestą pabaigti kuop-
ti bent iki rugsėjo 1-osios.
Per Kauną praūžusią gam-
tos stichiją iki šiol primena ša-
likelėse bei parkuose gulin-
čios šakų krūvos, riogsantys
nupjautų medžių kelmai bei
apgriauti kauniečių namai.
Nors miestą tvarkančios įmo-
nės Kaune pluša jau 10 dienų,
darbų pabaigos dar nematy-
ti. „Turime sau iškelti tikslą vi-
sas šalikelėse gulinčias šakas
surinkti bei kitus darbus pa-
baigti bent iki rugsėjo 1 die-
nos“, – vakar Ekstremalių si-
tuacijų valdymo grupės posė-
dyje pareiškė meras Andrius
Kupčinskas.
Prieš kelias dienas audros
padarytus nuostolius bandę
skaičiuoti Civilinės saugos tar-
nybos specialistai buvo įvar-
diję 700 tūkst. Lt sumą. Vakar
išgirdę naujausią informaciją,
Kauno vadovai prakalbo apie
tai, jog visų škvalo padarinių
likvidavimas atsieis daugiau
nei 1 mln. Lt.
Pavojus slypi miškuose
Miesto želdinius prižiū-
rinčios bendrovės „Irgita“ dar-
buotojai iki šiol jau atliko dar-
bų už 280 tūkst. Lt, o iki rugsė-
jo pradžios jiems prireiks dar
bent 200 tūkst. Lt. Be to, dar
neaišku, kiek kainuos maž-
daug tūkstančio mieste riog-
sančių kelmų išrovimas. Tie-
sa, išlaidos už šios bendrovės
atliekamus darbus gali kiek
sumažėti, kai verslininkai
gaus pinigų pardavę surink-
tą medieną.
„Didžiausias darbas jau
padarytas, bet dar liko maž-
daug 40 sudėtingų atvejų ir
apie 350 vietų, kur dar reikės
padirbėti, – vakar situaciją ko-
mentavo bendrovės „Irgita“
direktorius Robertas Mačiu-
lis. – Norėčiau visus perspėti
dėl didžiulės problemos, ku-
rią kelia miškingose vietose
gulinčios šakos, likusios žmo-
nėms išsivežus medžių kamie-
nus. Ačiū Dievui, kad užvakar
palijo, nes miškuose jau buvo
juntamas eterinių aliejų kva-
pas. O tai reiškia, kad men-
kiausia kibirkštėlė gali sukel-
ti naują ekstremalią situaciją
– miškų gaisrus.“
Gali tikėtis paramos
Kauno gatves bei viešą-
sias erdves tvarkanti bend-
rovė „Kauno švara“, anot jos
vadovo Daliaus Tumyno, jau
atliko darbų už daugiau nei
100 tūkst. Lt. Kiek lėšų prireiks
galutinai sutvarkyti mies-
tą, bendrovės vadovas vakar
prognozuoti nesiryžo.
Bendrovės VST Kauno sky-
riaus viršininkas Saulius Alek-
na pripažino, jog be elektros
energijos vis dar turi verstis
kelios kauniečių šeimos. Pa-
sak bendrovės vadovo, pas-
kutinieji gedimai turėtų būti
sutvarkyti jau šiandien. Įmo-
nės atstovas teigė, jog VST dėl
škvalo patyrė iki 400 tūkst. Lt
nuostolių.
Kauno savivaldybės valdo-
mos įmonės „Kauno gatvių ap-
švietimas“ kišenę gamtos sti-
chija patuštino 253 tūkst. Lt.
Nors miesto seniūnų surinkti
duomenys rodo, jog patys kau-
niečiai dėl stichijos šėlsmo pa-
tyrė apie 170 tūkst. Lt nuosto-
lių, neabejojama, jog iš tiesų
šie skaičiai gali būti net kelis
kartus didesni.
Nuo škvalo nukentėję kau-
niečiai dėl vienkartinių pašal-
pų skyrimo gali kreiptis į sa-
vo seniūnijas. Savivaldybės
Socialinės paramos skyriaus
specialistai, išnagrinėję gau-
tus prašymus, paramą skirs
tiems, kuriems jos labiausiai
reikia. Padėti nuo audros nu-
kentėjusiems gyventojams yra
pažadėjusi ir Vyriausybė, sa-
vo pagalbą teiksianti per sa-
vivaldybę.
orai
Šiandien oro temperatūra
21-24 °C šilumos. Daugelyje rajonų
numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija.
Ateinančią naktį bus 14-18 °C,
rytoj dieną 20-23 °C, pajūryje apie 19 °C.
Protarpiais palis.
+15
+15
+17
+21
+21
+19
+13
+13
+16
Artimiausiomis dienomis
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
08-19NAKTĮ 08-19DIENĄ 08-20NAKTĮ 08-20DIENĄ
VILNIUS
+23
ŠIAULIAI
+22
KAUNAS
+22
KLAIPĖDA
+22
PANEVĖŽYS
+23
UTENA
+23
Atėnai
Berlynas
Londonas
Madridas
Maskva
Minskas
Oslas
Šiandien Europoje
+33
+19
+18
+29
+32
+24
+21
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt/orai
1977
Rugpjūčio 18 dieną JAV Greislen-
do mieste įvyko Elvio Presley lai-
dotuvės. Rokenrolo karalius rug-
pjūčio 16 d. buvo aptiktas negyvas
(įtariama, kad perdozavo migdo-
mųjų vaistų) savo name Memfyje.
Saulė teka 06:00
Saulė leidžiasi 20:45
Dienos ilgumas 14:45
Mėnulio fazė – Priešpilnis.
vardadieniai
Agapitas, Elena, Ilona, Mantautas,
Reinoldas, Saulenis, Žydrūnė.
Paryžius
Praha
Ryga
Roma
Stokholmas
Talinas
Varšuva
+20
+19
+22
+27
+22
+21
+19
+21
+21
+18
3-4
ŠIAURĖS
VAKARŲ
Lietuvoje
Škvalo nuostoliai Kaune išaugo
Nuo šios savaitės užsienio šalių bei
Lietuvosturistai turi galimybęsvar-
biausias miesto vietas aplankyti
važiuodami apžvalginiais autobu-
sais, pažymėtais specialiu ženklu
„City Tour“.
Šiuo metu planuojami trys
maršrutai, kuriuose profesio-
nalūs gidai įvairiomis kalbomis
supažindins su lankomų vietų
istorija. „Iki šiol turistų grupės
tik trumpam sustodavo Kaune,
pasivaikščiodavo Laivės alėja ir
keliaudavo toliau į Vilnių. Tikė-
kimės, situacija keisis ir Kaune
turistai užsibus ilgiau,“ – vylė-
si maršrutą organizuojančios
bendrovės „Litaura“ direkto-
rius Rimvydas Speičys.
Turistus, priklausomai nuo
žmonių skaičiaus, vežios dviejų
aukštų 66 vietų „Neoplan“ au-
tobusas bei mažesnis, 16 vietų,
„Mercedes Benz Splinter“. Dviejų
valandų ekskursijos mažiausia
kaina – 20 Lt. Grupėms bus tai-
komos nuolaidos, o pavieniams
turistams ekskursijos šiuo auto-
busu kainuos 20–30 Lt.
Organizatoriai sieks apžval-
ginių autobusų maršrutus pada-
ryti reguliarius, tačiau kol pro-
jektas įgaus pagreitį, ekskursi-
jos bus vykdomos tik per ke-
lionių agentūras. „Tikėkimės,
jog apžvalginiai autobusai su-
lauks susidomėjimo ir netrukus
galėsime įrengti specialias sto-
teles, kuriose jie sustos“, – sakė
R.Speičys.
Po miestą – apžvalginiu autobusu
GINTĖ KALAŠNIKAITĖ
[email protected]
Miesto vadovai linkėjo apžvalginiams maršrutams
išpopuliarėti ir kitąmet į Kauną išriedėti apžvalgi-
niam autobusui be stogo. E.Ovčarenko nuotr.
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius
@15min.lt
Didžiausias darbas jau pada-
rytas, bet dar liko maždaug
40 sudėtingų atvejų ir apie 350 vie-
tų, kur dar reikės padirbėti.
Sakė R.Mačiulis.
Kauno ugniagesių gelbėtojų viršininkas Vidas Kerševičius miesto vadovų
sprendimą gyventojams leisti išsivežti medžius pavadino novatorišku – tai pa-
lengvino ne tik ugniagesių, bet ir kitų miesto tarnybų darbą. A.Koroliovo nuotr.
3
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
KAUNAS /
Atkelta iš 1 psl.
Kauno svečias X.Ly pa-
stebėjo, jog Vokietijoje, kur
šiuo metu mokosi, turistams
aktuali informacija viešaja-
me transporte pateikiama
patogiau. „Metro, tramvajuo-
se įrengti automatiniai bilie-
tų pardavimo įrenginiai, ku-
riuose gali pasirinkti vokie-
čių ar anglų kalbą ir tuomet
pirkti reikalingą bilietą. Tie-
sa, stotelėse informacija taip
pat dažniausiai pateikiama
tik vokiečių kalba. O vairuo-
tojai irgi nedažnai kalba kito-
mis kalbomis“, – sakė Kaune
lankęsis turistas.
Tenka išgirsti
įvairių skundų
Kauno regiono turizmo in-
formacijos centro (TIC) dar-
buotojų teigimu, iš Kaune be-
silankančių turistų jie sulau-
kia priekaištų ne tik dėl to, jog
trūksta informacijos anglų kal-
ba. Ne vienas turistas skun-
dėsi, kad nėra nuorodos į IX
fortą (atvykus iki jo 23 marš-
ruto autobusu, turistams ne-
aišku, kur toliau eiti). Turistai
taip pat pasigenda savitarnos
skalbyklų ir renginių mieste
darbo dienomis. Be to, užsie-
niečiams pasirodė per trum-
pas Kauno Šv. arkangelo Myko-
lo (Įgulos) bažnyčios (Soboro)
darbo laikas, skundų gauta ir
dėl nenuspėjamo funikulierių
darbo laiko (Aleksoto funiku-
lierius, nurodomas turistams
skirtuose „giduose“, šiuo metu
išvis neveikia – red.). Turistai
pastebėjo, jog mieste trūksta
bilieto, kuris suteiktų galimy-
bę patekti į visus Kaune esan-
čius muziejus.
Stabdo biurokratija
„Ne visos idėjos neįgy-
vendinamos tik dėl lėšų sty-
giaus. Daug kur mus stabdo
specialūs reikalavimai. Tar-
kime, nuorodos turistams
užsienio kalba, kurias nori-
me pastatyti mieste, turi bū-
ti vizualiai vienodos. Tačiau
kadangi jos stovėtų ne tik prie
savivaldybei priklausančių
muziejų, bet ir prie kitų 40-
ies, pirmiausia tektų įveikti
ilgą derinimo etapą – muzie-
jai pavaldūs įvairioms minis-
terijoms. Todėl ieškomas pa-
prastesnis ir pigesnis varian-
tas“, – sakė Kauno miesto sa-
vivaldybės Miesto įvaizdžio
ir turizmo skyriaus vedėjas
Saulius Kromalcas.
Rugsėjį iš atostogų sugrį-
žusios miesto tarybos, kuri
perskirstys biudžetą, bus pra-
šoma skirti lėšų informacinių
lankstinukų leidybai. Pasak
S.Kromalco, šiuos lankstinu-
kus turistai gautų Kauno oro
uoste. Juose būtų keliomis už-
sienio kalbomis pateikta in-
formacija apie mieste veikian-
čią transporto sistemą, bilietų
įsigijimo būdus ir kita turis-
tams naudinga informacija.
„Tai būtų pigiausias ir grei-
čiausias variantas, kaip ga-
lėtume padėti turistams.
Vėliau mieste atsiras
ir nuorodų. Kadangi
brangiausia jų dalis
– stovas, galvoja-
me, galbūt pavyk-
tų nuorodas bent
centrinėje mies-
to dalyje pritaisy-
ti prie jau esančių
stacionarių objektų
– pavyzdžiui, švies-
tuvų ar ženklų“, – sa-
kė S.Kromalcas. Tačiau
lėšų tam galėtų atsiras-
ti tik kitų metų biu-
džete.
Darbai pajudėjo iš vietos
Nors tobulintinų vietų dar
yra, kai kas jau padaryta ir šie-
met. Maršrutu „Kauno oro uos-
tas–Centras–Geležinkelio sto-
tis“ važiuojančiame 29-ajame
autobuse, kuriuo į Kauną pa-
tenka visi taksi paslaugomis
nesinaudojantys turistai, jau
šiuo metu galima išgirsti in-
formaciją anglų kalba. Kau-
no oro uoste į šį autobusą įlipę
užsieniečiai išgirsta pasveiki-
nimą atvykus į Kauną, taip pat
informaciją, kiek truks kelionė
iki miesto centro, kaip ir kokius
viešojo transporto bilietus įsi-
gyti. Taip pat anglų kalba pra-
nešami turistams aktualiau-
sių stotelių „Kauno autobusų
stotis“, „Geležinkelio stotis“ ir
„Centras“ pavadinimai.
Kauno miesto savivaldybės
Transporto ir eismo organiza-
vimo skyriaus vedėjo Pauliaus
Kero teigimu, svarstoma idė-
ja, kad pranešimai apie svar-
biausius mieste esančius turis-
tinius objektus, tokius
kaip Kauno pilis,
Senamiestis ir
pan., anglų kal-
ba būtų paskel-
biami ne tik
29-ojo, bet ir
kituose mies-
to autobusuo-
se. Tačiau dėl
to dar ketina-
ma konsultuo-
tis su Valsty-
binės kalbos
kontro-
lės tarnyba. Be to, baimina-
masi, jog patys kauniečiai ims
piktintis per dažnai viešajame
transporte girdėdami prane-
šimus užsienio kalba.
„Būkim atviri, Kauno vie-
šuoju transportu kasdien nau-
dojasi apie 200 tūkst. vietinių
keleivių ir, duok Dieve, 20–100
turistų. Su 29-uoju maršrutu
viskas aišku: jis – miesto vartai,
todėl šio maršruto autobusuo-
se skelbiama informacija ang-
lų kalba“, – sakė P.Keras.
Pasak jo, atnaujinant viešo-
jo transporto sistemos žemė-
lapius, esančius didžiojoje da-
lyje miesto autobusų ir trolei-
busų stotelių, taip pat ketina-
ma dalį informacijos pateikti
anglų kalba.
Turistai Kaune –
tarsi džiunglėse
RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ
r.mikalciute
@15min.lt
Populiariausi
turistų klausimai
Kur išsinuomoti automo-
bilį? Ką aplankyti Kaune
ir Kauno regione? Koks
transportas ir kada va-
žiuoja į tam tikrą vietą?
Kur ir kaip galima paplau-
kioti laivu? Kaip geriau
nuvykti į Vilnių? Užsie-
niečius taip pat domina
visa informacija apie au-
tobusų ir troleibusų bilie-
tus, renginius mieste, ap-
gyvendinimą, kempingus,
dviračius, pinigų keityk-
las, ekskursijas po miestą
ir rajoną.
Planuose – naujos rodyklės
visoje miesto centrinėje daly-
je, kurioje yra dauguma muziejų, ki-
tų kultūros įstaigų. Tiesa, šiuo metu
tikslios sumos, kiek kainuotų tokia
rodyklių sistema, negaliu pasakyti.
Sakė S.Kromalcas (nuotr.).
Kol kas Kauno viešajame trans-
porte nėra jokios informacijos
užsienio kalba. Turistai prisipa-
žįsta, jog kartais būna sunku
susiorientuoti, kur ir kokį bi-
lietą įsigyti, kad netaptų „zui-
kiais“. A.Koroliovo nuotr.
4
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
/ KAUNAS
ĮVAIRIOS VIETOS
Trečiadienis, rugpjūčio 18 d.
Vasaros amfiteatras
21.30 val. Projekto „Vasaros
kinas“: kino filmas „Irina Palm“
(rež.Sam Garbarski, 2007,
Didžioji Britanija, 103 min.).
„Pop Star Bar“
(Vasario 16-osios g. 2)
22 val. Vakarėlis „Trečiadienis:
vidurio savaitės revoliucija“.
Djs: Mix.
Ketvirtadienis, rugpjūčio 19 d.
„Menų centro“ kiemelis
(Daukanto g. 28)
20 val. Muzikos, stalo žaidimų
ir kino vakaras.
Kultūros ir sporto centras
„Girstutis“
(Kovo 11-osios g. 26)
18 val. Spektaklis „Striptizo
ereliai“.
„BarBar'a“
(Vilniaus g. 56)
22 val. Vakarėlis „Thursday @
BarBar' a With Black B“.
renginiai
Festivalis „Daugirdas gyvai“ antro-
je rugpjūčio pusėje pasieks kulmi-
naciją. Ilgiausiai trunkantis džiazo
festivalis šalyjekauniečius rytoj pa-
kvies į unikalaus skambesio grupės
pasirodymą.
Kaune svečiuosis bendras
Danijos ir Lietuvos muzikan-
tų projektas „Odessa 5“, kurio
lyderis Stefanas Pasborgas yra
pelnęs dvi „Grammy” statulė-
les, o jo ir grupės kompaktiniai
diskai yra įtraukti į įdomiausių
bei geriausiųjų „topus“. Į Lie-
tuvos klausytojų ausis ši grupė,
kurioje saksofoną pučia ir žino-
mas muzikantas Liudas Moc-
kūnas, jau beldėsi, tačiau kiek-
vieną sykį su nekantrumu ger-
bėjų ir net skeptikų laukiamas
kolektyvas suskamba savitai ir
skirtingai.
Šįkart Lietuvoje įvyks du
„Odessa 5“ koncertai. Pirma-
sis jų skambės festivalio „Dau-
girdas gyvai“ scenoje, Nemuno
krantinės amfiteatre, vėliau ko-
lektyvas savo muziką dovanos
Vilniaus melomanams.
„Odessa 5“ atlieka origina-
lią kūrybą su balkanų ir Nau-
jojo Orleano muzikos priesko-
niais, afrikietiškais motyvais,
avangardiniu ir džiazo užtai-
su. Penkios ryškios individu-
alybės be kompromisų jungia
skirtingus žanrus ir muzikos
kultūras į sprogstamą, nepa-
kartojamą lydinį.
2008-aisiais šios grupės iš-
leistą albumą „Pasftorg 's Odes-
sa 5“ svarbiausias Danijos laik-
raštis „Politi-
keri“įtraukė
į geriausių-
jų dešimtu-
ką. 2006 m.
Stefanas Pas-
borgas laimėjo
du prestižinius „Grammy“ ap-
dovanojimus.
Projekto lyderis S.Pasborgas
įsitvirtino Europos džiazo, o
ypač eksperimentinės muzi-
kos scenoje, kaip aukščiausio
lygio būgnininkas, kompozito-
rius ir grupių lyderis. Dar stu-
dijuodamas Kopenhagos ritmi-
nės muzikos konservatorijoje
jis pelnė mokyklos talento pri-
zą. S.Pasborgui atiteko
ir solisto prizas 16-
ajame Europos
džiazo konkurse
Vokie-
tijoje, I
prizas 5-ajame Europos impro-
vizacinės muzikos konkurse
Prancūzijoje.
2004-aisiais būgni-
ninkas pelnė Da-
nijos muziki-
nį apdovano-
jimą kaip Me-
tų muzikantas,
o jo ir L.Mockūno
autorinis albumas
„Toxikum“ buvo pripažintas Me-
tų džiazo atradimu. S.Pasborgo
kompaktinį diską „TriplePoint“
Niujorko žurnalas „All About
Jazz“ įtraukė į 2007-ųjų ge-
riausių debiutinių
albumų penketu-
ką. Būgnininkas yra
nepriklausomos įra-
šų kompanijos „ILK“
vienas įkūrėjų.
Koncertas įvyks
ketvirtadienį,
20 val.
Vasaros amfteatre –
„Grammy“ laureatas
„Odessa 5“ atlieka originalią
kūrybą su balkanų ir Naujo-
jo Orleano muzikos prieskoniais,
afrikietiškais motyvais, avangar-
diniu ir džiazo užtaisu.
Jubiliejinis renginys
Šis „Odessa 5“ koncertas bus šimtasis renginys, vyksiantis prieš dve-
jus metus pastatytame vasaros amfiteatre. „Šimtasis renginys – tai
dar vienas atspirties taškas, beveik rudeninis „viščiukų skaičiavi-
mas“. Amfiteatras liks gyvas ir kitais metų laikais. Žiemą planuoja-
ma įrengti čiuožyklą, o pavasarį, Nemune ties amfiteatru turėtų at-
sirasti fontanas“, – žadėjo amfiteatru besirūpinantys verslininkai.
Kaune rytoj koncertuosiantis dviejų
„Grammy“ laureatas S.Pasborgas ir
kartu su juo grosianti grupė „Odes-
sa 5“ žada puikų desertą džiazo gur-
manams. Organizatorių nuotr.
5
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
PAJŪRIS /
Ši jaubesibaigianti vasarabuvovie-
nakaitriausiųper pastaruosius me-
tus, tad poilsiautojai nenutrūksta-
mu srautu plūdo į pajūrį. Kaitri sau-
lė ir gausiai nugulti paplūdimiai –
ženklas, kadgelbėtojai neturėskada
nuobodžiauti.
Apie darbą karštomis vasa-
ros dienomis, kai akimis teko
ganyti tūkstančius poilsiautojų
ir nuolat priminti, kad tėvai ne-
pamirštų kartu atsivežę ir vai-
kus, „15min“ kalbėjosi su Klai-
pėdos skęstančiųjų gelbėjimo
tarnybos vyriausiuoju specia-
listu Aleksandru Siakki.
– Iki gelbėtojų darbo se-
zono pabaigos liko tik kelios
savaitės, kokia jums buvo ši
vasara?
– Ji buvo sunki: ir karštis ka-
mavo, ir dienų, kai jūra buvo la-
bai banguota, netrūko. Tik bir-
želis buvo lengvesnis, nes oras
buvo šaltokas ir jūra dar neį-
šilusi. Karštą vasarą daugelis
mano, kad gelbėtojams tereikia
tik skęstančiuosius iš vandenis
traukti, o iš tiesų tenka nuveik-
ti nemažai darbų ir krante. Be-
je, mes pastebime, kad šią vasa-
rą, kaip niekada daug 7-9 metų
vaikų, savarankiškai atvažiuo-
ja prie jūros. Matyt, tėvai dirba
ir nėra kam juos prižiūrėti. Ste-
bėjomės ir tuo, kad net karš-
čiausiomis dienomis, kai oras
įkaisdavo iki 35 laipsnių, poil-
siautojai nešdavosi į paplūdimį
alkoholio ir gerdavo. Turėjome
nemažai vargo su girtaujančio-
mis kompanijomis, kurias teko
iškrapštyti iš paplūdimio ar net
kviesti policiją.
– Vaikų globa paplūdi-
miuose – taip pat vis dar gel-
bėtojų reikalas?
– Teko ieškoti nemažai pa-
siklydusių vaikų. Arba būda-
vo ir atvirkščiai – suradę pasi-
metusį vaiką ieškodavome tė-
vų. Nuolat girdime priekaištų,
kad be reikalo per garsiakalbius
primename, jog tėvams būti-
na prižiūrėti vaikus. Mamos
mums sako: „Mes savo vaikus
matome.“ Bet vieną minutę bu-
vęs visai šalia, antrą vaikas jau
gali būti pabėgęs.
– Ar bėgant metams poil-
siautojų mentalitetas kei-
čiasi?
– Gelbėtoju dirbu nuo 1993-
iųjų ir galiu pasakyti, kad bū-
davo daugiau nekultūringų
žmonių. Anksčiau vakare, kai
tik poilsiautojai išvažiuoda-
vo, paplūdimiai būdavo pilni
šiukšlių. Dabar tokio vaizdo
nepamatysi. Dėl rūkymo kitas
reikalas – kaip plėšė dūmą po-
ilsiautojai, taip ir toliau tebeplė-
šia. Tačiau jau pastebime, kad
vis daugiau žmonių eina į rū-
kymo zonas.
– Ar sulaukiate iš jūros
glėbio išgelbėtų žmonių pa-
dėkų?
– Padėkų sulaukiame labai
retai. Tuo metu, kai ištrauki žmo-
gų, jis būna šoko būsenos. O kad
artimieji padėkotų – retas atve-
jis. Dar rečiau padėkoti sugrįžta
patys skendusieji. Dažniau bū-
na nepasitenkinimų, kai nelei-
džiame maudytis itin banguo-
toje jūroje. Ima priekaištauti,
aiškina, kad jie patys atsakin-
gi už savo gyvenimą.
Skaitytojo klausimas
Pataria MAXIMA LT, UAB Maisto gamybos departamen-
to direktorė Jūratė Malkauskienė
Kaip greitai paruošti sveikus ir sočius
pusryčius?
Apie tinkamą ir subalansuotą mi-
tybą kalbama daug. Tačiau reikia pri-
pažinti, kad neretai dėl įtempto gy-
venimo ritmo ne tik nepavyksta mai-
tintis sveikai, bet apskritai ne visada
randame laiko ramiai pavalgyti. Kad
organizmui netektų patirti streso dėl
alkio, o po darbų grįžus į namus ne-
persivalgytumėm, viena svarbiausių už-
duočių turėtų būti valgyti pusryčius.
Juk kone visi tėvai savo vaikams liepia
papusryčiauti, bet patys ne visada tai
daro. Tačiau energijos reikia ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. So-
čiai pavalgius ryte, organizmui lengviau dirbti visą dieną, ilgai nejau-
čiama alkio. Geri ir kokybiški pusryčiai tiesiog būtini.
Dažnai mūsų pusryčius sudaro gana riebūs ar daug cukraus
turintys produktai – kiaušinienė, sumuštiniai, saldžios košės. To-
kie patiekalai alkį numalšina tik trumpam, juose nėra baltymų ir
angliavandenių, leidžiančių ilgiau išlaikyti organizmo energetines
atsargas. Kad mityba išties būtų subalansuota, reikėtų rinktis kuo
natūralesnius ir kuo mažiau apdorotus maisto produktus. Pavyz-
džiui, jei pusryčiams mėgstate valgyti kiaušinius, juos kepkite įpil-
dami šlakelį alyvuogių aliejaus, sviesto verčiau atsisakyti. Vietoj
bandelės su sviestu rinkitės šviežias daržoves, pagardintas alyvuo-
gių aliejumi ar citrinos sultimis. Jei pusryčiams mėgstate saldesnius
patiekalus, galite išbandyti natūralų jogurtą su šviežiais vaisiais ar
uogomis. Dabar kaip tik puikus metas mėgautis šviežiomis avie-
tėmis, šilauogėmis, slyvomis, obuoliais ar kriaušėmis. Jogurtas su
uogomis ir vaisiais – puikus pusryčių patiekalas. Tikras energijos
užtaisas – avižinė košė. Natūralios, sutrintos avižos naudingesnės,
tačiau jei ryte neturite laiko, tiks ir avižiniai dribsniai. Jei košę vir-
site piene, rinkitės liesesnį. Į avižų košę galite įdėti migdolų ir švie-
žių uogų. Šiame patiekale gausu baltymų, ląstelienos ir naudingų-
jų angliavandenių. O jei neturite laiko pasiruošti net paprasčiau-
sio patiekalo, pusryčiams susitepkite lengvą sumuštinį su sūriu ir
daržovėmis ar suvalgykite bandelę – svarbiausia, kad iš namų ne-
išbėgtumėte nieko nevalgę.
Kad mityba būtų subalansuota, itin svarbu tinkamai parinkti
maisto produktus, kuriuose būtų gausu naudingųjų medžiagų ir
kuo mažiau riebalų. Kuo maisto produktai šviežesni, natūralesni ir
mažiau apdoroti, tuo geriau.
Kol vasara nesibaigė, daugeliui
norisi mėgautis šiltais orais,
o ne ilgai stovėti prie puodų.
Spalvingas ir nešaltas anks-
tyvas ruduo taip pat vilios į
gamtą. Tiesa, daugelio šeimų
gyvenimo ritmas nuo rudens
taps intensyvesnis ir teks daž-
niau pasukti galvą, kaip spėti
laiku pamaitinti vaikus, pasi-
rūpinti savimi ir šeima.
Ir pramogaujantiems, ir dir-
bantiems gera išeitis – jau paruošti
produktai, kuriuos siūlo parduo-
tuvių kulinarijos skyriai.
Nors lietuvių šeimose visada
buvo gyva naminio maisto tra-
dicija, greitėjant gyvenimo tem-
pui tenka pasukti galvą, kaip spė-
ti reguliariai ir sveikai pasistiprin-
ti. Mokinukus auginantiems tė-
vams kyla papildomų rūpesčių
– jiems tenka galvoti, kuo pamai-
tinti besimokantį ir neretai ne vie-
ną būrelį lankantį vaiką. Nemažai
žmonių, jei tik gali, laiką virtuvė-
je mielai iškeičia į buvimą gam-
toje ar savo pomėgius.
Išlieka paklausūs
Laiką taupantiems lietuviams
jau ne vienus metus gera išeitimi
tampa prekybos centrų kulina-
rijos skyriai. Pastebima, kad net
sunkmečiu, kai nemažai žmonių
atsisakė gurmaniškų prekių, pa-
ruošti produktai tebėra paklausūs
ir randa savo pirkėją. Pavyzdžiui,
prekybos tinklo „Maxima“ duome-
nimis, keptų viščiukų pardavimai
sunkmečiu netgi išaugo – jų par-
duodama apie 16 proc. daugiau.
Dar viena tendencija – žmonės
stengiasi vis sveikiau maitintis,
nepersivalgyti, tai liudija išaugę
gaiviųjų, lengvų salotų su dar-
žovėmis pardavimai. Pastebėjus
šią tendenciją pirkėjams pasiūly-
ta nemažai naujų salotų rūšių, jų
yra pačių įvairiausių – šviežių dar-
žovių su tunais ir kaparėliais, su
gruzdintais mėsos kamuoliukais,
su kepta vištiena, saulėgrąžų salo-
tos „Sveikas“ ir „Pusryčiai“. Azijie-
tiškam maistui neabejingi pirkėjui
gali išbandyti egzotiškus skonius,
pavyzdžiui, paragauti kiaulienos
riekelių saldžiai aštriame padaže.
Rekordinės paklausos kulinarijos
skyriaus gaminiai sulaukia prieš
šventes, o pats pikas pasiekia-
mas prieš Kalėdas ir Velykas, kai
pardavimai išauga 10-15 proc.
Žmonės pamėgo užsisakyti val-
gių iš kulinarijos skyriaus ir savo
asmeninėms šventėms – gimta-
dieniams, įkurtuvėms.
Išbando naujoves,
bet ištikimi tradicijai
Pasak „Maxima“ atstovų,
lietuviai mielai išbando naujo-
ves, tačiau lieka ištikimi tradici-
niams skoniams. Jau daug metų
populiariausios salotos šio pre-
kybos tinklo parduotuvėse išlie-
ka tos pačios: naminės, lietuviš-
kos, morkų, taip pat salotos su
ryžiais, įvairios burokėlių mišrai-
nės. Pirkėjai itin mėgsta keptus
kulinarijos gaminius – viščiukus,
jų ketvirčius, blauzdeles, įvairius
kotletus. Populiarūs ir kiti mėsos
gaminiai, užkandėlės, apkepėlės
bei picos. Žmonės, kurie iš savo
raciono išbraukė mėsos produk-
tus, taip pat turi iš ko pasirinkti.
Vegetarams „Maxima“ prekybos
tinklo kulinarai pasiūlė kelių rū-
šių salotų, įvairių žuvies gaminių.
Prekybininkai pastebi, kad po
atostogų žmonėms grįžtant į
įprastą gyvenimo ritmą, ypač pir-
mosiomis rugsėjo savaitėmis, ku-
linarijos gaminių paklausa išau-
ga. Pirkėjai dažniau renkasi jau
pagamintus ir iškart vartoti tin-
kamus produktus, taip pat kyla
šaldytų prekių paklausa. Paste-
bima, jog jau prieš rugsėjį pra-
deda augti bandelių pardavi-
mai – juk jos puikiai tinka vai-
kų pusryčiams ar priešpiečiams
į mokyklą. Populiariausios išlie-
ka mažos nesaldžios bandelės,
kurias galima naudoti tiek nedi-
deliems sumuštiniams gaminti,
tiek valgyti vienas. Taip pat la-
bai mėgstamos ir įvairių rūšių
saldžios bandelės.
VASARA
Vasaros
ekspertas –
Švieži ir gardūs pasiūlymai taupantiems laiką
Jau paruošti kulinarijos gaminiai ar
salotos – puikus pasirinkimas, pa-
norus papietauti parke ar pritrūkus
laiko pasiruošti vakarienę.
NAUJOVĖ
Artėjant rudeniui „Maxima“
prekybos tinklas pirkėjams
siūlo ypatingą naujovę – karš-
to maisto vitrinas.
Nuo šiol pirkėjai jau paruoš-
tą maistą galės nusipirkti karštą.
Specialiose vitrinose maistas lai-
komas 68 laipsnių temperatū-
roje, tad pirkėjas gali būti tikras
– net ir grįžus į namus maistas
dar bus šiltas. Karštose vitrino-
se maistas laikomas tik 3 valan-
das. Vėliau jis išimamas iš vitrinų
ir pakeičiamas šviežiais produk-
tais. Vitrinų asortimentas – nuo
bulvių plokštainių iki balandėlių
ar maltinukų.
Visi maisto produktai yra su-
dėti į patogius indelius, iš kurių
galima iškart valgyti. Indeliuo-
se pirkėjai ras ir prie pagrindinio
patiekalo tinkančio garnyro. Vi-
sų karštose vitrinose esančių ga-
minių pakuotės padengtos folija,
taip maistas ilgiau išlieka karštas.
Kad pirkėjai nusipirkę tokį gami-
nį galėtų iškart valgyti, šalia karš-
to maisto vitrinų ga-
lima rasti ir vienkar-
tinius įrankius. Tokie
jau paruošti ir karšti
valgiai ypač patogūs
pasiimti važiuojant į
kelionę ar tiesiog no-
rintiems pietų metu
papietauti parke ant
suoliuko.
Šiuo metu karšto
maisto vitrinos yra Vilniuje Min-
daugo ir Liepkalnio gatvėse esan-
čiose „Maxima“ parduotuvėse,
taip pat abiejose „Maxima“ par-
duotuvėse Palangoje bei „Maxi-
ma“ parduotuvėje Nidoje.
Karštos vitrinos – patogus pasirinkimas skubantiems
Kainos (prekybos tinkle MAXIMA)
Koldūnai – 1,39 - 28,99 Lt
Virtinukai su varške – 4,99 Lt
Salotos – 6,99-10,99 Lt (1 kg)
Kibinai, čeburekai – 1,29-3,99 Lt
Apkepėlės – 2,09 Lt (125g)
Picos – 1,99-5,99 Lt
Keptos viščiukų šlaunelės –
14,49 Lt (1 kg)
Kepti viščiukų ketvirčiai – 2,58 Lt
Keptas viščiukas – 12,99 Lt
Keptas kiaulienos karbonadas –
3,99 Lt
Kepta kiaulienos šoninė –
16,99 Lt (1 kg)
Kepti kiaulienos šonkauliai –
18,99 Lt (1 kg)
Gelbėtojai retai išgirsta „ačiū“
AURELIJA
KRIPAITĖ
a.kripaite
@15min.lt
Tiek žmonių šią vasarą nu-
skendo Baltijos jūroje Lietuvo-
je. Iš viso įvairiuose šalies van-
dens telkiniuose nuskendo
186 žmonės. Dauguma ten,
kur nėra jokių maudyklų.
1 žmogus
Kai 1993-iaisiais A.Siakki
pradėjo dirbti gelbėtoju,
ne tik apie keturračius, bet
net ir apie specialią apran-
gą ar gelbėjimo plūdes jie
su kolegomis galėjo tik pa-
svajoti. I.Ozturhan nuotr.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
6 / AKTUALIJOS
Susisiekimo ministerija (SM) vakar
paskelbė parengusi naujus reikala-
vimus vairavimo mokykloms. Jie
turės įsigalioti nuo 2012 metų pra-
džios. Vairavimo mokyklų atstovai
kritikuoja permainas ir tvirtina, jog
SM paskubėjo – reikalavimų apra-
šą teks dar tobulinti.
Viena iš naujovių – bus pri-
valoma filmuoti ir įrašinėti vai-
ravimo mokykloje laikomą prak-
tinio vairavimo įgūdžių galuti-
nę įskaitą. Be to, sutrumpintas
teorinių pamokų laikas ir padi-
dintas vairavimo prakti-
kai skirtų valandų skai-
čius. Populiariausios
B kategorijos vairavi-
mo teises norintis gau-
ti mokinys teorijos mo-
kysis nebe 60, o 40 val.,
o prie vairo su instruk-
toriumi turės praleisti
nebe 20, bet 30 val.
„Patobulinta siste-
ma pagerins vairuotojų
rengimo kokybę, suteiks gali-
mybę būsimiems vairuotojams
įgyti daugiau įgūdžių iki egza-
mino. Tai leis sumažinti prade-
dančiųjų vairuotojų sukelia-
mų eismo įvykių, nusižengi-
mų ir žūčių skaičių keliuose“,
– tvirtino susisiekimo minist-
ras Eligijus Masiulis.
Tuo tarpu Lietuvos vai-
ruotojų mokymo ir kvalifika-
cijos kėlimo mokyklų asocia-
cijos prezidentas Darius Le-
sickas „15min“ sakė įsitikinęs,
kad SM paskubėjo tvirtindama
aprašą: „Jeigu šis aprašas bus
paskelbtas „Valstybės žiniose“
ir iš tiesų įsigalios, bus galima
sakyti, kad iš esmės ministeri-
ja prisikūrė sau ateičiai darbo,
nes aprašą neišvengiamai rei-
kės taisyti.“
Pašnekovas tvirtino, jog su
SM vadovais visai neseniai bu-
vo sutarta, kad vairavimo mo-
kymo specialistai pateiks savo
pasiūlymus, kaip tobulinti nau-
jąją tvarką, tuomet bus sudary-
ta darbo grupė, kuri juos anali-
zuos. Tačiau ministerija nieko
nelaukdama išplatino galutinį
taisyklių aprašo variantą.
Pasak D.Lesicko, visuome-
nei kuriamas vaizdas, esą eis-
mo saugumas priklauso vien
nuo vairavimo mokyklų, nors
saugumą keliuose lemia visa
sistema. „Vairavimo mokyk-
loje mokinys prabūna pusant-
ro du mėnesius, ir viskas. Per
tiek laiko žmogaus pakeis-
ti neįmanoma. Formuo-
jant saugų eismą būtinas
ir policijos, ir mokyklos, ir
darželio, ir šeimos, ir me-
dicinos sistemos indėlis“,
– kalbėjo jis.
Laiko, skirto teorijos
ir praktikos mokymui, ko-
rekcijas D.Lesickas vadi-
no nelogiškomis. Esą tai,
per kiek laiko žmogus iš-
moksta vairuoti, labai indivi-
dualu: „Tai neturi nieko bend-
ra su klerkų įsivaizdavimu.“
Jis atkreipė dėmesį, jog teori-
jos mokymui skirtas laikas su-
trumpintas, tačiau temų, ku-
rias reikia išmokyti, skaičius
padidintas.
Pašnekovas neslėpė, jog įsi-
galiojus permainoms vairavi-
mo mokyklų paslaugų kainos
kils: „Įsivaizduokite, jeigu da-
bar reikia vairuoti 20 akademi-
nių valandų, o reikės 30 val., tai
tiek ir turėtų brangti.“
Tiesa, D.Lesickas įžvelgė
ir teigiamų dalykų naujosio-
se taisyklėse – nurodyta, kad
mokykloje vykdomas vaira-
vimo patikrinimas turi būti
filmuojamas. „Aš įsivaizduo-
ju, kad vadinamieji brakonie-
riai – mokyklos, kurios prastai
moko, pro pirštus žiūri, priva-
lės arba užsidaryti, arba nor-
maliai vykdyti mokymo pro-
cesą“, – vylėsi jis.
Sunegalavo kariai
Vakar į Pirminės karių sveikatos
priežiūros centrą Rukloje su įvai-
riais sveikatos nusiskundimais
kreipėsi 32 būtinųjų karinių mo-
kymų (BKM) kariai ir mokymuo-
se dalyvaujantys Karo akademi-
jos kariūnai. 18-ai iš jų nustatytas
perkaitimas. 12 įvairiais sveikatos
sutrikimais besiskundžiančių ka-
rių nuspręsta paguldyti į staciona-
rą. Užvakar viena BKM karių kuo-
pa ir kariūnai dalyvavo teorinėse
paskaitose ir pusvalandžio fzinio
rengimo pratybose, kita kuopa –
lauko taktikos pratybose, naktį –
orientacijos žygyje. Pasak kariuo-
menės medikų, šios vasaros karš-
čiai neturėjo karių sveikatai dides-
nio poveikio nei įprastai.
Vežė centnerį
narkotikų
Policijos pareigūnai ir pasieniečiai
prie sienos su Baltarusija sulaikė
Lietuvos pilietį, bandžiusį pervež-
ti 100 kg kanapių dervos – hašišo
(nuotr.). Vakar pranešta, kad 1976
metais gimęs A.G. savaitgalį buvo
sulaikytas Lavoriškių sienos perė-
jimo punkte. Policija turėjo išanks-
tinės informacijos, kad iš Lietuvos
į Baltarusiją gabenami labai di-
deli narkotinių medžiagų kiekiai.
Kanapių dervos pareigūnai rado
A.G. vairuojamame automobily-
je įrengtose slėptuvėse. Už pada-
rytą nusikaltimą jam gresia iki 15
metų nelaisvės.
Pavogė 100 kryžių
Policija skaičiuoja, kad Ukmer-
gės rajono Dukstynos kapinėse
pavogtų kryžių skaičius gali siek-
ti šimtą. Anot BNS, kol kas dėl va-
gysčių pradėta 12 ikiteisminių ty-
rimų, tačiau manoma, kad pa-
vogtų kryžių skaičius – kur kas di-
desnis. Pareigūnų teigimu, apie
iš Dukstynos kapinių dingusį kry-
žių pirmąkart pranešta rugpjūčio
pradžioje. Nusikaltėliai kol kas ne-
nustatyti.
trumpai
Siurprizas vairavimo mokykloms
GEDIMINAS
CIBULSKIS
g.cibulskis
@15min.lt
Tvirtino D.Lesickas.
Vairavimo mo-
kykloje mokinys
prabūna pusantro du
mėnesius, ir viskas. Per
tiek laiko žmogaus pa-
keisti neįmanoma.
www.15min.lt/s111766
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
Neatmetama galimybė, kad pa-
keistus mokymo vairuoti tvarką,
pamokos brangs. „15min“ nuotr.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
7 AKTUALIJOS /
Ekspertai vieningai sutaria – Vy-
riausybės iškeltas tikslas 2030-
aisiais tapti regiono aukštųjų tech-
nologijųcentruyratakryptis, kurios
linkturėtųjudėti Lietuva. Tačiaupa-
žymima, kad šiam tikslui pasiekti
būtinos esminės ne vienos srities
pertvarkos.
„Šiandieniniai technologi-
niai pokyčiai, nori nenori ver-
čia investuoti ir matyti save
kaip aukštųjų technologijų ša-
lį. Pasaulyje įvyko didžiulių pa-
sislinkimų. Tradicinės pramo-
nės šakos, imlios darbo rankų,
įsitvirtino Azijoje. Todėl tiek Eu-
ropos, tiek Lietuvos ateitis yra
kurti aukštos pridėtinės vertės
produktus, kuriais ji galėtų kon-
kuruoti globalioje erdvėje. Al-
ternatyvos tam nėra“, – „15min“
sakė bendrovės „Eika“ vadovas
Robertas Dargis.
Ekonomistas Romas Lazut-
ka pritardamas teigė, kad siekis
orientuotis į aukštąsias techno-
logijas „yra labai gerai“, tačiau
akcentavo, jog būtina pasirinkti
tinkamas priemones. „Jei nepa-
sirenkamos tinkamos priemo-
nės, tie norai liks norais ir neiš-
sipildys“, – sakė prof. R.Lazutka.
O „DnB Nord“ banko vyriausia-
sis analitikas Rimantas Rudz-
kis įsitikinęs, kad net ir sukū-
rus verslui palankią aplinką ir
nuosekliai siekiant minėto tiks-
lo Lietuvos perspektyvos tapti
Europos aukštųjų technologi-
jų centru priklausys nuo dau-
gybės atsitiktinumų.
Būtinos esminės
pertvarkos
R.Dargis neabejoja, nusi-
brėžus Lietuvos, kaip aukštųjų
technologijų šalies, ateitį, būti-
na įgyvendinti esminius pakei-
timus švietimo, gyvenimo inf-
rastruktūros ir valstybės valdy-
mo srityse. Anot verslininko, jau
mokykloje turėtų būti formuo-
jamas „visai kitas žmogus“, me-
tant į šalį šabloniškumą, žinių
kalimą, norėjimą prisitaikyti ir
visą dėmesį skiriant asmenybės
kūrybiškumo ugdymui.
„Mūsų universitetai tiek
pagal savo mokymo progra-
mas, tiek pagal dėstymo stilių
kol kas nelemia to, kad tie vai-
kai, kurie ateis į universitetus
ir kurie 2030 m. kurs pridėtinę
vertę, būtų visiškai kitokie“, –
kalbėjo „Eikos“ vadovas.
Verslininkas pažymėjo
omenyje taip pat turįs išgy-
venimo sąnaudas ir pragyve-
nimo kainas. R.Dargio teigi-
mu, būtina padaryti taip, kad
paslaugų segmente atsirastų
kuo daugiau žmonių, kad bū-
tų paslaugų įvairovė, nes visa
tai suformuoja infrastruktūros
aplinką. Kalbėdamas apie vals-
tybės valdymą verslininkas at-
kreipė dėmesį, kad šiandien jis
nesąlygoja konkurencijos. „Ne-
atstovaujama piliečiui, kaip tu-
rėtų būti atstovaujama, ir nesu-
kuriamas matymas, kad vals-
tybė rūpinasi, jog žmogus ne-
būtų skriaudžiamas, kad jam
nebūtų iškraipytos konkurenci-
nės sąlygos ir t.t.“, – dėstė vers-
lininkas.
Pasak R.Dargio, norint, kad
2030 m. Lietuva būtų aukštą pri-
dedamąją vertę kurianti vals-
tybė, minėtose srityse privalo
įvykti „didžiulių pokyčių“. „Ir
tai nebūtų aukštųjų technolo-
gijų šalis, kurianti tik progra-
minę įrangą ar aukštąsias tech-
nologijas. Aukštą pridedamąją
vertę gali turėti ir gydymo, ir
baldų, ir daugybė kitų sričių“,
– kalbėjo verslininkas.
Pritardamas verslininko iš-
sakytoms mintims, ekonomis-
tas R.Lazutka taip pat akcenta-
vo, kad švietimo, sveikatos ap-
saugos, infrastruktūros sritys yra
itin svarbios, nes jos susijusios
su žmogiškuoju kapitalu.
„Be geros, sveikos ir išsilavi-
nusios darbo jėgos, be norma-
lios infrastruktūros – aukštųjų
technologijų nebus. Aplinkos
kūrimas prisidėtų prie aukštųjų
technologijų taikymo Lietuvo-
je, prie užsienio bendrovių pri-
traukimo, nes jos matytų, kad
šioje šalyje bus patogu dirbti.
Todėl pirmiausiai reikia kal-
bėti apie paprasčiausios tvar-
kos įvedimą: įveikti korupci-
ją, padidinti žmonių tarpusa-
vio pasitikėjimą“, – sakė prof.
R.Lazutka.Jis pažymėjo, kad
investicijas į aukštąsias tech-
nologijas iš šalies gali atbaidyti
vien tai, kad su Lietuva yra blo-
gas susisiekimas. „Pavyzdžiui,
visiškai neaišku, kiek kainuoja
iš Tarptautinio Vilniaus oro uos-
to taksi nuvažiuoti į centrą. To-
kie dalykai baido ir nors, atro-
dytų, tai smulkmenos, jos labai
erzina. Todėl jei valstybė išties
siekia tapti informacinių tech-
nologijų centru, jai pirmiausiai
reikėtų finansuoti ne, tarkim,
lazerių kūrimą, bet investuo-
ti į verslo aplinkos gerinimą“,
– tvirtino profesorius.

Tiražas–30000.
ISSN1822-5322.
Dienraštis platinamasVilniuje, Kauneir Klaipėdoje.
Redakcijaneatsakoužreklamos
turinį irklaidas.
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
[email protected]
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
[email protected]
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
[email protected]
H.Manto g. 31,
92236, Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
[email protected]
[email protected]
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
[email protected]
www.15min.lt
263 300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
[email protected]
Asta Bliūdžiutė
Vyr. redaktorė
[email protected]
Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
[email protected]
$
Taip dienraštyje žymimi
užsakomieji straipsniai „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. pavasaris
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
Lietuvai vien pertvarkų nepakaks
LINA
BALSYTĖ
l.balsyte
@15min.lt
R.Rudzkis tvirtina, kad Lietuvos
perspektyvos tapti Europos aukštų-
jų technologijų centru priklausys ne
tik nuo Vyriausybės pastangų, bet ir
nuo atsitiktinumų. J.Kalinsko nuotr.
Turime menininkų, kurie
galėtų iš abstraktaus meno
pakrypti į taikomąjį segmentą.
Ir tai taptų atskira sritimi, tarki-
me, tai galėtų būti lietuviško di-
zaino baldai, kaip alternatyva
skandinaviškiems baldams.
Sakė R.Dargis.
$
www.15min.lt/s111716
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
8 / PASAULIS
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

R
e
u
t
e
r
s

,

C
N
N
,

B
B
C

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
Į vis nestabilesnę būseną pasta-
ruoju metu grimztančiam Irakui
suduotas dar vienas smūgis. Dau-
giau nei pusšimtis žmonių žuvo
vakar ryte mirtininkui susisprog-
dinus Irako armijos naujokų priė-
mimo centre.
Teroro aktas įvyko praėjus
vos dienai po to, kai vėl žlugo
derybos dėl naujos Vyriausy-
bės formavimo. Ji vis dar nesu-
daryta nuo kovą vykusių par-
lamento rinkimų.
Anot apžvalgininkų, bu-
vo galima nuspėti, jog padėtis
Irake paaštrės rugpjūtį. Būtent
iki šio mėnesio pabaigos JAV
sumažins savo karių kontin-
gentą Irake nuo 64 tūkst. iki
50 tūkst. karių. Likusieji ne-
berengs karinių misijų, o mo-
kys vietos kariškius vykdyti
kovos su terorizmu operaci-
jas ir užtikrinti saugumą JAV
vykdomiems civiliniams pro-
jektams. Amerikiečiai planuo-
ja visiškai pasitraukti iš Irako
iki 2011-ųjų pabaigos.
Vienas iš Irako armijos va-
dovų neseniai pareiškė ma-
nąs, kad JAV kariai turėtų lik-
ti šalyje iki 2020 metų, nes tik
tada vietinė kariuomenė bus
visiškai pasirengusi perim-
ti kontrolę.
Naujienų agentūros AFP
duomenimis, per sprogimą,
kuris įvyko vakar 7.30 val. vie-
tos (ir Lietuvos) laiku Bagda-
do centre, žuvo mažiausiai 59
žmonės, dar daugiau nei 100
buvo sužeisti.
Kaip pranešė BBC, savižu-
dis susisprogdino kariuome-
nės naujokų priėmimo cent-
re, kur būriavosi šimtų vyrų
eilė – Irako nedarbo lygis mil-
žiniškas, tad gyventojai des-
peratiškai ieškosi darbo. Ša-
lies armija kas savaitę priima
tarnauti apie 250 žmonių, nes
bando sustiprinti karines pa-
jėgas, kad JAV kariškiams nu-
stojus vykdyti ko-
vines operacijas,
irakiečiai gebėtų
patys užtikrinti
saugumą. Tarp
vakar žuvusių-
jų – ne tik gali-
mi kariuomenės
naujokai, bet ir
pastatą saugoję
kareiviai.
Po to, kai JAV kariuomenė
2003-iaisiais įsiveržė į Iraką
ir nuvertė Saddamo Hussei-
no režimą, smurto lygis ša-
lyje pasiekė piką 2006–2007
metais. Nuo to laiko jis buvo
gerokai nukritęs. Tačiau šių
metų liepą civilių gyventojų
mirčių skaičius šalyje vėl ėmė
smarkiai augti. Vien rugpjūtį
šalyje jau žuvo apie 200 žmo-
nių, ypač padaugėjo smurto
nuo rugpjūčio 11 dienos, kai
prasidėjo Ramadanas.
Nesugeba susitarti
Tuo tarpu šalies politikai
jau penkis mėnesius nesuge-
ba suformuoti naujos Vyriau-
sybės. Kovą vykusiuose rin-
kimuose nė viena partija ne-
surinko tiek balsų, kad užsi-
tikrintų daugumą 325 vietų
parlamente, kuris vėliau tu-
ri išrinkti premjerą ir prezi-
dentą.
Pirmadienį vakare paskelb-
ta, kad du daugiausiai vietų
– 91 ir 89 – laimėję politiniai
blokai Irako nacionalinis ju-
dėjimas ir Įstatymo valstybės
koalicija nutraukė derybas dėl
koalicijos formavimo.
Rusijai gresia
uraganas
Gamta Rusijoje toliau siautė-
ja. Meteorologai vakar paskelbė
prognozes, kad dėl šalto atmos-
feros fronto artimiausiu metu
Maskvos, Jaroslavlio, Kostromos
ir Vladimiro srityse temperatūra
gali smarkiai nukristi, gresia liū-
tys, netgi uraganas. Maskvoje va-
kar vis dar tvyrojo smogas.
Anot specialistų, šiandien terša-
lų ore turėtų sumažėti, nors nor-
mos dar gali būti viršytos. Rusi-
jos prezidentas Dmitrijus Med-
vedevas į savo vasaros reziden-
ciją Sočyje susikvietė šalies mili-
jardierius, ir šie pažadėjo dešim-
timis milijonų JAV dolerių parem-
ti nuo miškų gaisrų nukentėju-
sius žmones.
Potvyniai – proga
propagandai
Vokietijos žurnalas „Der Spiegel“
atkreipė dėmesį, kad potvynių
nuniokotas Pakistanas tapo tarp-
tautinės bendruomenės ir Taliba-
no propagandinių varžybų aikšte-
le. Tokios šalys kaip JAV, Australija,
Japonija ar Saudo Arabija paskel-
bė skiriančios Pakistanui dešimtis
milijonų JAV dolerių, Pasaulio ban-
kas pranešė paskolinsiąs 900 mln.
JAV dolerių (2,43 mlrd. Lt). Tačiau
stebėtojai tvirtina, kad pagalba
vis dėlto yra nepakankamai efek-
tyvi. Tuo tarpu paramą nukentė-
jusiems nuo potvynio pakista-
niečiams, kurių priskaičiuojama
apie 20 mln., suskubo teikti ir Ta-
libano ekstremistai. Jie gyvento-
jams veža laikinas pastoges, dali-
ja geriamąjį vandenį ir perša savo
įsitikinimus.
Žuvo 4 kūdikiai
Rumunijos sostinės Bukarešto li-
goninėje vakar mirė ketvirtas kū-
dikis, nukentėjęs per pirmadienio
vakarą kilusį gaisrą. Kaip prane-
šė BNS, Džiuleščio ligoninės gim-
dymo skyriuje įsisiautėjus lieps-
noms, 3 kūdikiai žuvo iškart ir dar 8
smarkiai apdegė. Ligoninės vedė-
jas Danas George'as Enescu sakė,
kad sužeistųjų būklė kritinė: „Šie
per anksti gimę kūdikiai apdegė
70–80 proc. kūno paviršiaus. Jie
gimę vos prieš penkias dienas.“
Pasak jo, 53 kūdikiai ir 61 mote-
ris buvo perkelti į kitas ligonines.
Anksčiau buvo pranešta, kad gais-
rą galėjo sukelti sprogimas ligoni-
nės oro kondicionavimo sistemo-
je. Tačiau ofcialios gaisro priežas-
tys dar nenustatytos.
trumpai
Irakui – smūgis po smūgio
Vien rugpjūtį ša-
lyje jau žuvo apie
200 žmonių, ypač pa-
daugėjo smurto nuo rug-
pjūčio 11 dienos, kai pra-
sidėjo Ramadanas.
Po sprogimo artimieji ge-
dėjo daugiau nei pusšimčio
žuvusiųjų. Scanpix nuotr.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
9 SPORTAS /
Dėl vietospirmojojeDavisotaurėsEu-
ropos–AfrikoszonosgrupėjeLietuvos
tenisorinktinėkovossunaujaapran-
ga. Mūsiškius rengs pasaulinė spor-
to aprangos lyderė „Adidas“.
„Kol kas susitarta dėl rugsėjį
vyksiančio mačo, bet neabejo-
jama, kad patekus į aukštesnę
grupę, šis bendradarbiavimas
būtų pratęstas“, – sakė Lietu-
vos teniso sąjungos preziden-
tas Ramūnas Grušas.
Istorinę galimybę patekti į
Daviso taurės Europos–Afrikos
zonos I grupę Ričardo Beran-
kio (nuotr.) (ATP 119) ir Laury-
no Grigelio (ATP 398) vedama
Lietuvos teniso rinktinė bandys
išnaudoti rugsėjo 17–19 dieno-
mis Vilniuje vyksiančiame ma-
če su Slovėnija.
Lietuvos rinktinės kapitono
Remigijaus Balžeko teigimu, šiuo
metu visi komandos nariai yra
sveiki ir patvirtina dalyvausią
Daviso taurės mače. „Kausimės,
nors žinome, kad bus itin sun-
ku įveikti patyrusius slovėnus.
Kaip jau turbūt įprasta, perga-
lės šansus vertinu 50:50“, – tei-
gė R.Balžekas.
Lietuvos vyrų rinktinė vakar buvo
priversta atsisveikinti su Valdema-
ruChomičiumi. Vyriausiojorinktinės
trenerio Kęstučio Kemzūros asis-
tentas nacionalinę komandą turė-
jo palikti dėl darbo Maskvos srities
„Triumf“ (Rusija) klube.
Šių metų vasarą vienų me-
tų trukmės sutartį su Rusijos
krepšinio klubu pasirašęs 51
metų V.Chomičius įsipareigojo
„Triumf“ komandai vadovauti
nuo pat naujojo sezono pasiruo-
šimo etapo pradžios.
„Labai gaila, kad V.Chomi-
čius turėjo išvykti. Tačiau kaip
kolega puikiai jį suprantu – vis
tik būtent klubas yra pagrindi-
nis trenerio uždarbio šaltinis.
V.Chomičius ir per tą trumpą
laiką, kol buvo su mumis, la-
bai padėjo – jo patir-
tis, žinios, pozityvi
energija ir apskri-
tai žmogiškos sa-
vybės šiai ko-
mandai davė la-
bai daug“, – ne-
tekęs asistento
apgailestavo
K. Kemzūra.
Rinktinės vy-
riausiasis trene-
ris pridūrė pa-
pildymo ne-
ieškosiąs.
V.Cho-
mi č i a u s
f unkcijas
pasidal i ns
likę rinkti-
nės trenerių
štabo nariai –
RobertasKun-
caitis ir Donal-
das Kairys.
R.Javtoko
būklė – neaiški
V.Chomičiauspa-
sitraukimas vakar
nebuvo vienintelė
liūdna žinia Lie-
tuvos krepšinio
rinktinės sto-
vykloje. Nors
buvo progno-
zuojama,kad
draugišką
t urnyrą
Bamberge (Vo-
kietija) pralei-
dęs komandos
kapitonas Rober-
tas Javtokas Is-
panijoje jau ga-
lės rungtyniauti,
rinktinės medi-
kai vakar nebu-
vo tokie užtik-
rinti. Po čiurnos
traumos sveiks-
tantis vidurio puolėjas vakar ry-
te dar dirbo treniruoklių salė-
je, o vakare planavo pirmą kar-
tą normaliai treniruotis krep-
šinio aikštelėje.
„Reikia dar truputį palaukti,
pažiūrėti, kaip Robertas jausis
po antradienio vakarinės treni-
ruotės krūvių“, – prognozuoti
nesiryžo rinktinės gydytojas
Vytenis Trumpickas.
Pasiruošimą pasaulio krep-
šinio čempionatui Turkijo-
je tęsianti Lietuvos komanda
Ispanijoje sužais du kontroli-
nius mačus.
Penktadienį mūsiškiai ant-
rą kartą šią vasarą tikrinsis jė-
gas su pasaulio čempionais is-
panais, o šeštadienį – stygas de-
rins mače su nacionaline JAV
komanda.
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

G
u
a
r
d
i
a
n
.
c
o
.
u
k

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
Paliko V.Chomičius
Nauja apranga
Sakė K.Kemzūra.
Kaip kolega pui-
kiai suprantu
V.Chomičių – vis tik
būtent klubas yra pag-
rindinis trenerio už-
darbio šaltinis.
V.Chomičius vadovaus
„Triumf“ komandos pasi-
ruošimui naujajam sezo-
nui. Š.Mažeikos/BFL nuotr.
Pasiruošimą pasaulio čempionatui tęsianti Lie-
tuvos vyrų krepšinio rinktinė įsikūrė Madride.
T.Tumalovičiaus/Reporteris.com nuotr.
Pajutau, jog ma-
no darbas „Yamaha“
komandoje yra baig-
tas. Noriu naujų iš-
šūkių, todėl pasirin-
kau „Ducati“.
Sakė 31 metų motociklų sporto
žvaigždė italas Valentino Rossi.
dienos citata
www.15min.lt/s111717
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
10
Legendinis Italijos futbolo klubas
„AC Milan“ ateities žvaigždžių dai-
rosi ir Lietuvoje.
Talentų visame pasaulyje
jau ne vienerius metus ieškantis
Italijos futbolo milžinas pirmą
kartą treniruočių stovyklą įkū-
rė ir Lietuvoje. Nuo pirmadie-
nio Klaipėdos futbolo mokyk-
los stadione veikianti stovykla
vaikams į mūsų šalį atkeliavo
vieno iš tėvų iniciatyva.
„Artimiausias miestas, ku-
riame pernai veikė „AC Milan
Junior Camp“ stovykla, buvo
Ryga. Norėjosi savo vaiką iš-
siųsti į šią stovyklą, todėl ir gi-
mė tokia iniciatyva, – „15min“
vakar prisipažino Arūnas Vis-
mantas, į stovyklą išleidęs sa-
vo 10-metį sūnų Arną. – Tiki-
mės, jog tokios stovyklos taps
tradicija.“
Po dvi treniruotes
Pirmą kartą Lietuvoje vyks-
tančioje „AC Milan“ futbolo klu-
bo stovykloje iš viso sportuoja
39 vaikai iš visos Lietuvos nuo
10 iki 12 metų amžiaus. Per die-
ną vyksta po dvi dviejų valan-
dų trukmės treniruotės – ryte
ir vakare.
„Manau, jog vaikams ši sto-
vykla – labai naudinga. Garsus
futbolo klubo vardas, jų treni-
ruočių metodika. Kiekvienas
vaikas gavo oficialius „AC Mi-
lan“ klubo marškinėlius, tad sti-
mulas ir motyvacija sportuoti
yra tikrai didžiuliai“, – kalbėjo
A.Vismantas.
Du geriausi vyks į Milaną
Su vaikais stovykloje dir-
ba viena geriausių vaikų tre-
nerių Italijoje Elisabet Spina,
o jai talkina du asistentai iš
Lietuvos.
Penktadienio vakarą paaiš-
kės geriausi stovyklos žaidėjai.
Du iš jų šį rudenį keliaus į Mi-
laną, kur kartu su 400 vaikų
iš viso pasaulio dalyvaus „AC
Milan“ klubo organizuojama-
me turnyre.
„Kaip sakė E.Spina, nepa-
kanka gerai valdyti kamuo-
lį, rodyti meistriškumą ar bū-
ti greičiausiam. Dar reikia, jog
akyse žibėtų noras žaisti futbo-
lą“, – sėkmės formulę atskleidė
A.Vismantas.
Galimybė penkias die-
nas pasitreniruoti „AC Mi-
lan“ vaikų stovykloje Lietuvo-
je tėvams kainavo po 770 Lt.
„Palyginus su kitose valsty-
bėse vykstančiomis analogiš-
komis stovyklomis – tai netgi
labai pigu. Be to, į kainą įeina
ir oficialūs „AC Milan“ klubo
suvenyrai ir maitinimas vi-
sos stovyklos metu“, – pridū-
rė pašnekovas.
„AC Milan“ ateities žvaigždžių ieško ir Lietuvoje
/ SPORTAS
futbolas
AURIMAS TAMULIONIS
[email protected]
Lietuvos garbę Singapūre vykstan-
čiosepirmosiosejaunimo(14–18me-
tų) olimpinėse žaidynėse ginančius
mūsų šalies sportininkus lydi skir-
tinga sėkmė.
Be pralaimėjimų Singapū-
re žygiavusi Lietuvos vaikinų
krepšinio rinktinė vakar bu-
vo skaudžiai pamokyta. Pir-
mąsias dvejas turnyro rungty-
nes įtikinamai laimėję Dariaus
Dikčiaus auklėtiniai trečiosio-
se iššvaistė solidžią persvarą ir
31:33 (24:12) netikėtai nusilei-
do Egipto rinktinei.
Mačo pradžioje iniciatyva
priklausė lietuviams, jie taikliai
mėtydami tritaškius vis didi-
no atotrūkį (9:0, 18:6). Deja, po
pertraukos mūsiškiai tarsi su-
stojo, o tuo pasinaudoję egip-
tiečiai ėmė tirpdyti savo defi-
citą (29:28, 31:30). Paskutinės
susitikimo akimirkos susiklos-
tė dramatiškai – lietuviai nepa-
taikė nė vieno iš 6 mestų bau-
dos metimų, o egiptiečiai smei-
gė tritaškį paskutinę sekundę ir
šventė pergalę. Mače su Egiptu
lietuviai prametė net 12 baudos
metimų iš 13-os.
„Po taiklaus metimo visi
Egipto žaidėjai supuolė
ant kelių dėkoti Alachui,
o lietuviai paliko aikštelę
nuleidę galvas. Iš trumpos
trenerio D.Dikčiaus repli-
kos ir atsiliepimų, atskrie-
jančių iš olimpinio kaime-
lio, supratau, kad vaiki-
nams derėtų mažiau rū-
pintis savo įvaizdžiu, o
daugiau galvoti apie bū-
simas rungtynes bei poilsį“, –
teigė rungtynes stebėjęs Lie-
tuvos tautinio olimpinio ko-
miteto atstovas spaudai Bro-
nius Čekanauskas.
Lietuvos rinktinei Rokas
Narkevičius pelnė 11, Mantas
Mockevičius – 9, Marius Užu-
pis – 7, o Martynas Paliukėnas
– 4 taškus.
Laimei,šispralaimėjimas ne-
užkirto kelio medalių link. Šian-
dien lietuvių laukia laisva die-
na, o rytoj mūsų šalies rinktinė
stos į paskutinį mūšį B grupėje
su Argentinos krepšininkais. Į
kitą etapą žengs tik dvi stipriau-
sios grupės rinktinės.
Plaukimas
Sėkmingą pasirodymą Sin-
gapūre pratęsė plaukikė Urtė Ka-
zakevičiūtė. 16-metė lietuvė va-
kar pakartojo asmeninį sezono
rekordą – 100 m krūtine rung-
ties pusfinalyje ji sugaišo 1 min.
11,63 sek. ir su šeštuoju rezulta-
tu pateko į šiandien vyksiantį
finalą. Pusfinalyje greičiausia
buvo 17-metė kanadietė Rachel
Nicol (1 min. 9,22 sek.).
50 m krūtine varžybose
U.Kazakevičiūtė užėmė
8 vietą (33,22 sek.).
Irklavimas
Dėl medalio Singa-
pūre šiandien kovos ir-
kluotojas Rolandas Maš-
činskas. 18-metis lietuvis
vakar užtikrintai laimė-
jo pusfinalio plaukimą,
1000 m distanciją įvei-
kęs per 3 min. 25,71 sek.
„Viskas vyksta pagal planą.
Nebijau sakyti, kad trečiadienį
Rolandas kausis dėl medalio“, –
neabejojo sportininko treneris
Vladislavas Sokolinskis.
„Pagrindinis mūsiškio var-
žovas finale bus vokietis Feli-
xas Bachas , laimėjęs pirmąjį
pusfinalį (3 min. 25,15 sek.)“,
– pridūrė Lietuvos delegacijos
vadovas, irklavimo specialis-
tas Algirdas Raslanas.
Gimnastika
Į finalą vakar pateko ir gim-
nastas Robertas Tvorogalas.
15-metis sportininkas dėl me-
dalio varžysis skersinio rungty-
je. Atrankos varžybose surinkęs
14,150 taško lietuvis į finalą pate-
ko antru numeriu. Tiesa, tiek pat
taškų yra surinkęs ir kinas Xlao-
dongas Chu. Pirmauja britas Sa-
mas Oldhamas (14,450 tšk.).
Daugiakovės atrankos var-
žybose R.Tvorogalas surinko
80,400 taško ir, užėmęs 23-iąją
vietą tarp 41 gimnasto, į fina-
lą nepateko.
Kovoja dėl pirmųjų medalių
Lietuvos krepšininkai vakar
apmaudžiai pralaimėjo Egip-
tui. A.Pliadžio/LTOK nuotr.
Irkluotojas R.Maščinskas
šiandien kovos dėl medalio.
Plaukikė U.Kazakevičiūtė Singapūre
vakar pateko į antros rungties fnalą.
„AC Milan“ jau ne vienus metus visame pasau-
lyje ieško jaunųjų talentų, ateityje galėsiančių
pakeisti klubo žvaigždes. AFP/Scanpix nuotr.
Sakė V.Sokolinskis.
Viskas vyksta pa-
gal planą. Nebi-
jau sakyti, kad trečia-
dienį R. Maščinskas
kausis dėl medalio.
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

L
T
O
K
,

S
u
p
e
r
s
p
o
r
t
.
c
o
m

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
$
Saldainis
tavo protui
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
11 PRAMOGOS /
Meaes |¡oert|... |r aepes|oert|
ejo... ùouce||s |rrotus|u vortot| o||o|o||
ì|ro. |o|r sur|u re|ecert|. rorocovus tou·
re|e. ùoìr|ous|o| vo||os ste|u||os re|vv|s·
to. cer|oro ||| .rerco||rco co|o¨. |r...
Sav||oatro|é? ka|p?..
...rvto r|vste r|vsto co|vo. re|erur|. or .||r|s·
ro¨ |uvo vo|or. |er1ro1or||o| so|ros|. ros||jo
sortv||o| se|roje. o jou ||oco... !o|c| |ou|tos|s
vo||os ste|u||os re|vv|o · |o||u resustojote. o||o·
|o||o ro1ouc|rote. )e| to|r ots|t||o re r|rro |or·
to. je| rv||r| ìrores jo| ser|o| rr|e|o|stoujo. |o1
resuce|ote ||out|s cere (rors sou rr|s|e|1ovote.
|o1 s||ort re|eros|cers|te...) · otejo rvìt|rcesr|u
rr|eror|u retos. lscorovo vo||o°| Ne. !oc|ou j|
||e| rus||rus|. lr je| t|||tes vo||os ste|u||o. ro1e·
||te sou. Ko|r°
25 |adras arba .oer| sa|||aoa|"
lse|t|s vro. !o| efe|tvv|ous|os |r ro1err|ous|os
rotrou|| o||o|o||u| s|or|rort|s reto1os · cS |o·
1ros. or|o v|1eoteror|jo.
|o|s|os otro1o. |o|r rosorore ve|||o ros|er·
tos vo|î1o ot|orros. vo1|roros cS |o1ru. A||s.
cre|to| s|er|ort f||ro |o1rors. jo reroste||.
toc|ou |utert cS |o1ros ve|||o |to|c|ous|o|. )AV
1erorstruoto f||ro retu rs|c|o|oc|r|u tvr|ru
vor1or | ||e|v|ero cS |o1ro |uvo roto|r|rto v|e·
ro co|v|ojo cer|ro re||oro. |o seorso to cer|ro
|sr|r|to 1ouc 1ouc|ou. !o1 ro|s||r|r|u rostorco·
r|s |stotvro|s |uvo uì1rousto rou1ot| cS |o1ro
rr|rc|ro re||oro|.
!oc|ou re cv1vru|| |r|es|rco| · ro|s||r|r|o|
|r re1||o| su|ure efe|tvv|o reto1||o. s||rto cS
|o1ro rorou1o| cv1ort o||o|o||îro |r rr|||ouso·
rv|es.
Srec|o||stu |sto|u||rtos roìorcus cS |o1ro
rr|rc|ros (v|1eoteror|jo) |1|ectos re1|c|roje.
||etuvoje v|1eoteror|jo rro|t||uojoro t|| re·
1|c|ros |||r||oje .||rore1o¨. |ur se|r|rco| to|·
|oro jou l0 retu.
Ko|r to| ve|||o° /rocus ì|ur| srec|o||o v|1eore·
1ì|oco. ros|ertos cS |o1ros ve|||o jo rosorore. to|r
|1|ec|oro rs|c|o|ocu rorercto |rforroc|jo. s|or|·
rort| rotrou|| o||o|o||u|. |oc|ertos |ro |ortro||uot|
sove. st|rrejo vo||o. ruostoto o||o|o||o otìv||c|u.
V|1eoteror|jo retur| so|ut|r|o rove|||o. resu|e||o
1|s|orforto or |o|res. reìo|ojo rs|c|o|oc|res
sve||otos. !o| rorv|e |r rus|ousvvro. )os rove|||s
||co|o|||s. lsro|storo cert| so|||rco|. reros|cert|. o
rororejus · ors|r|to| ots|so|vt| toure|es.

0auo|au |oatro|és · ma¡|au prob|emu
|oso|ojo roc|ertos.
..|su vers||r|r|os. 1oìro| |er1rouju su vers|o
rortrer|o|s. ùerv|os re|rororos |e toure|es.
!o| |trou|e | |scertuv|u ||uro. |ros|1ejo rese|res
1or|e. ros||jo sortv||o| su |er1ro1or||o|s. cr|uvo
se|ro. re||o|vus ro1or|ou ovor|jo. Surrotou. |o1
roro sortv||s su o||o|o||u rero sve||os. Kre|·
r|ous| | .||rore1o¨. |rofes|oro|u |oror1o ro1e·
jo. ot|||ou rs|c|oteror|jos |r v|1eoteror|jos |urso.
)ou rer|er| reto| o||o|o|| vortoju so|||rco| · re
1ouc|ou 1v|eju toure||u rer svertes. 1ouc|ou |r re·
s|ror|. Se|ro |o|r|rco. sus|tvor|e 1or|o re||o|o|.
vo|ruoju souc|o|...¨
!o||u |stor|ju. ro1orc|u rro||eros rosto |r cv·
1vro efe|tvvuro. vro 1ouc.
Metas ve||t|!
)e| tur|te roros|o rro||ero. re1e|s||te. Ats|·
so|v||te ìo||rco rotrou||o vortot| o||o|o|| or|o
|sro||te vortot| j| so|||rco|. !o|r rro1ì|uc|rs|te
sove. otstotv1oros f|î|re |r rs|c|o|oc|re sovo
sve||oto. 1ovoros|te |o|re ort|r|es|ers. |sverc·
s|te |e1u 1or|e |e| |e||uose.
Neot|1e||o||te rro||eros srrer1|ro. So|oro.
|o1 ìrocous vo||o 1oro ste|u||us. )|e t||ro| co||
|vv|t|. je| jurs |sr|rt|rco| ro1es |r cS |o1ros.
|orerce Acre !AkV\ùAl!|
0
V||a|u|e, Savaaor|u pr. !!k.
!e|. (S) clc SS cc or|o (8 cìc) 0 ìì ì4.
www.m|rameda.|t
N£0£LSkI]£!
kte|||te ||| ruop|üc|o 30 d.
| .M|rameda" med|c|aos |||a||a
p|rm|ae| spec|a||sto |oasu|tac||a|
|r asmeaybés |vert|a|mo testa
Imooas jea toks - t|k|s| stebak|o. ¥|ea|ems te| · sve|kete, oere| epmokemes
derbes, hermoa|ao| seatyk|e|. 0 k|t| |eak|e sevo ve||os stebak|o. .0, ked t|k
aepe|ûzc|ea..." ked v|eae |¡oerte teare|é aesav|||ota k|te|, trec|e|, ketv|r·
te|...ked t|k aeaas||pta ve||e, o .e|koho||o meretoaes" aeazs|testa.
kauae, Vytauto pr. 23,
te| (8 1ì) 111 SSì or|o (8 c0c) 7l lc0.
$
Kur geriau atsigaivinsi šią karštą
vasarą, jei ne prie vandens. Tačiau
užuot drybsoję pajūryje, pamary-
je ar prie ežerų, vis daugiau lietu-
vių renkasi aktyvų vandens spor-
tą. Ypač daug dėmesio pastaruoju
metu susilaukia akiai patrauklios
ir įdomios mokytis burlenčių bei
jėgos aitvarų sporto šakos.
Burlenčių entuziastai vi-
są šią savaitę lankytojų lau-
kia Ventėje, stovykloje „Wind-
surf Camp 2010“, kuri vyksta
Extreme-Sports.lt buriavimo
centre-kempinge „Ventainė“.
Ši iki sekmadienio vykstanti
stovykla nemokama, mat to-
kios iniciatyvos ėmėsi Lietu-
vos burlenčių ekspertai, siek-
dami suburti visus burlenčių
sporto ir tokio gyvenimo bū-
do entuziastus iš visos Lietu-
vos bei kaimyninių šalių.
Burlenčių stovykloje kiek-
vienas, net niekuomet neraga-
vęs šio sporto, gali ne tik gauti
profesionalių patarimų, bet ir
išmėginti savo jėgas vandenyje.
„Windsurf Camp 2010“ organi-
zatoriai žada praturtinti ir jau
patirties turinčių burlentinin-
kų žinių bagažą.
Smagiausia tai, kad atvyku-
sieji galės visiškai nemokamai
gauti dosnią geros nuotaikos do-
zę ir naudotis Lietuvos burlen-
čių mokyklų atvežta mokomą-
ja įranga, teirautis instruktorių,
o vakarus leisti jaukiame bur-
lenčių sporto mylėtojų būryje.
Informaciją apie renginio vietą
rasite www.ventaine.lt
Mirgės aitvarai
Artėjantis savaitgalis kaip
niekada tinkamas vykti prie
Kuršių marių dar ir dėl to, kad
tomis dienomis vyks smalsuolių
ir jėgos aitvarų sporto aistruolių
pamilta kasmetinė „Kite fiesta
2010“. Jau tradiciniu tapęs ren-
ginys kaip visuomet kaituotojus
ir prijaučiančius suburs į Sven-
celę (greta Drevernos). Lietuviš-
kojo jėgos aitvarų sporto metų
renginys šiemet nudžiugins ne
tik geriausiųjų lietuvių pasiro-
dymais, bet ir „Northkites“ ko-
mandos nario ispano Gianni
Aragno viešnage.
Šiųmetę šventę rengianti
„Windigo Surf House“ koman-
da žada žiūrovams ir dalyviams
staigmenų, tarp kurių – Lietu-
voje dar niekuomet neorgani-
zuota rungtis, kuri iki šiol neat-
skleidžiama. Daugybė margas-
palvių jėgos aitvarų, šypsenos,
susitaršę plaukai ir linksmybės
vakarais. Tokia bus šiųmetė
„Kite fiesta“. Tik nepamirški-
te pasiimti šiltesnio drabužio,
juk būtinai bus vėjuota!
Pamaryje karaliaus vėjo žmonės
KARINA
ZIMINAITĖ
k.ziminaite
@15min.lt
Trikdo erotinės fantazijos
Sveika, Ramune. Su drauge santykiai geri, gyvenam kartu
trejus metus. Mūsų seksualinis gyvenimas neblogas, tik
galėtų būti įvairesnis. Pastaruoju metu pradėjau dažnai
fantazuoti labai gašlias situacijas, užplūsta tokie vaizdi-
niai, kad pats savim stebiuosi. Pavyzdžiui, kad ji elgiasi
kaip laisvo elgesio moteris, o aš jai įsakinėju. Kartais no-
risi papasakoti jas draugei, gal net paversti tikrove, bet
vis neišdrįstu: baisu, kad ji gali supykti. Ar gali įsižeisti
moteris, jei vyras turi tokių norų? Saulius
Labas, Sauliau. Seksualinės
fantazijos – tai natūrali žmogaus
prigimties savybė ir svarbi mū-
sų seksualumo išraiška. Sek-
sualinių fantazijų visi turime,
ir tai nereiškia, kad tavo jaus-
mai draugei yra nenuoširdūs
arba kad jūsų seksualiniai san-
tykiai blogi.
Atskleisti savo intymias pa-
slaptis gali būti sunku todėl, kad
atsivėrimas duotų kitam savo-
tišką raktą į giliausiai paslėptus lūkesčius, slapčiausių ir
dažniausiai ne visai padorių ir „normalių“ troškimų pa-
saulį, kuris kartais yra visai ne toks, koks yra rodomas part-
neriui. Mes galim gėdytis savo seksualinių fantazijų, nes
jas vertinam kaip iškrypėliškas. Visgi iškrypimas ir tai, kas
vadinama „norma“, yra labai sąlyginis dalykas ir priklau-
so nuo kultūros, visuomenės normų, asmens auklėjimo,
įsitikinimų. Galų gale tam tikromis dozėmis visi turime,
pavyzdžiui, ekschibicionizmo, vojerizmo ar fetišizmo ap-
raiškų. Tavo seksualinė fantazija – užuomina į draudimų,
ribų peržengimą bei partnerės užkariavimą, jos besąlygi-
nį paklusimą tavo įgeidžiams, tačiau tai juk nereiškia, kad
tu realybėje norėtum mylėtis su prostitute ar kaip nors pa-
žeminti, niekinti savo draugę. Ką nors įsivaizduoti, svajo-
ti nereiškia to norėti gyvenime. Gal tau tiesiog norisi dau-
giau kūrybos, žaismės, rafinuotumo, polėkio jūsų seksua-
liniuose santykiuose?
Jei esate artimi, jūsų santykiai yra nuoširdūs, nemanau,
kad draugė įsižeistų dėl tokių tavo fantazijų ar norų jas įgy-
vendinti. Gal net paaiškės, kad ir ji kartais pasvajoja pana-
šiai. Pasidalinimas seksualinėmis fantazijomis gali susti-
printi intymumą bei tarpusavio supratimą. Pokalbis gali
padėti jums sukurti intymią atmosferą, atverti savo eroti-
nę vaizduotę ir aistrą. Manau, verta pabandyti.
psichologės
komentaras
RAMUNĖ PAJUODYTĖ
Psichologė-psichoterapeutė
Pasida-
linę sek-
sualinėmis fan-
tazijomis galite
sustiprinti inty-
mumą.
Burlenčių mokyklos iš visos Lie-
tuvos iki pat sekmadienio Ventės
kaime vykstančioje stovykloje
kiekvieną norintį mokys pabal-
noti vėją. „Surfhouse“ nuotr.
www.15min.lt/s111735
Surinkę šį adresą internete, rasite visą Ramunės komentarą
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
12 / SKELBIMAI
Baldai
Pigiai ir kokybiškai gaminu kietuosius ne-
standartiniusbaldus. Atvežuirsumontuoju.
Tel. 8 690 47483.
Restauruojame senovinius, atnaujiname,
tvarkomesenusbaldus, gaminamenestan-
dartinius. www.jusupaslaugoms.com Tel.
8 687 52790.
Gyvūnai
Dovanojusavarankiškuslabai gražiusjuodą
katytę ir rainą kačiuką. Tel. 8 682 00239.
Kita
Esu jauna, turtinga. Nieko neieškau,
šiaip giriuosi :) Kam prastai paliko, pa-
likit skelbimą: www.nuolaidubankas.
lt. Paguoda - nemokamai.
Nekilnojamasis turtas
Išnuomojamasmažas(18kv.m)1kamba-
riobutasVilniauscentre.Naujaisuremon-
tuotas, yravisabuitinėtechnika, baldai.
Kaina 550 Lt. Tel. 8 655 34254.
Norite parduoti arba išnuomoti nekilno-
jamąjį turtą? Mes Jums turime klientų!
Skambinkite jau dabar tel. 8 690 63600,
UAB "S. IMPERIJA"
Parduodamas namas su žeme Vilkijos
raj. Purviškių k. Tel.: 8 37 440464, 8 643
97047.
Parduodame dalį namo Kalniečių raj. Tel.
8 651 53765.
Parduodu gyvenamą namą Bybiškių km.
27 km iki Kauno, medinis, 60 kv.m, balko-
nas, WC, pirtis, dušas, šildymas kietu kuru,
gręžinys, 12 a, sodas, metalinis garažas,
kaina 150 000 Lt. Tel.: 8 610 68524, 8 620
82572.
AKCIJA! Plieninė stogų danga 17 Lt.
Suteikiama garantija. UAB SAB BAL-
TIC. Tel.: 37 327477, 8 612 36100, 8
698 31771.
Mulčių (smulkintą pušų žievę), 50 l – 10
Lt (maišeliais). Didesnį kiekį pristatome.
Tel. 8 604 95317.
Parduodame statybinę medieną, vidaus
– lauko dailylentes, grindlentes, tera-
sines lentas, pjuvenas, atraižas. Tel.: 8
37 330071, 8 620 75849.
„Snaigės servisas“ ČIURLIONIO G. 5 , visų
šaldytuvų, skalbimomašinų, virykliųremon-
tas. Prekyba šaldytuvais ir jų atsarginėmis
dalimis. Tel. 8 37 341876.
ApsaugossistemaJūsųbūstui!!! Nebrangiai
ir kokybiškai. Tel. 8 683 66026.
Atvežame: atsijas, žvyrą, smėlį, juodžemį.
Išvežame statybinį laužą. Pasikrauname.
Tel. 8 618 87203.
Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m: žvyro, atsijų,
juodžemio ir kt. Savivarčio paslaugos. Tel.:
8 699 91442, 8 620 35691.
Kokybiškos santechnikos meistrų pas-
laugos, atvykstame ir savaitgalį. Tel.: 8
624 99575.
Nemokamai išvežamenebenaudojamą
buitinętechniką–šaldytuvus, skalbyk-
les, virykles ir kitus elektronikos prie-
taisus. Dirbame ir su įmonėmis. Tel. 8
641 99000.
Nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių
remontas Kaune, Savanorių pr. 192, tel.
8 601 93660 ir K. Donelaičio g. 33, tel. 8
679 66799. www.pc-help.lt.
Patikimos perkraustymo paslaugos,
mažiausiomis kainomis visoje Lietu-
voje. Tel.: 225024, 8 677 79888, www.
kraustykislengvai.lt.
Pensionatas „Gerumo namai“. Globojam
ir slaugome nuolatinai ir laikinai senelius,
apleistus vienišus žmones, gulinčius ir su
visiškanegalia. Ilgalaikės–neribotos, trum-
palaikės–nuo1mėn., irt.tPriimami žmonės
išKaunoirkitųapskričiųirmiestų.Tel.: 8677
47949, 8 675 57940, 8 37 384699.
Piguskroviniųir baldųpervežimas. Krovėjų
paslaugos. Tel. 8 606 53447.
Pjauname pavojingus medžius, tvarkome
aplinką. Įrengiame ir prižiūrime vejas. Tel.
8 645 34444.
Televizorių taisymas kliento namuose. Iš-
kvietimasnemokamas, suteikiamagarantija.
Tel.: 8 37 715991, 8 671 55064.
Perka
„Metransa“ brangiai perka juodųjų
ir spalvotųjų metalų laužą. Moka iš
karto, išsiveža. Švenčionių g. 8. Tel.:
740405, 8 682 55681, 8 674 11565.
Perkame – parduodame: butus, namus,
sodus, sklypus ir t.t. KAUNE. Konsul-
tuojame ir tarpininkaujame. www.
ntedvinas.lt. Tel. 8 650 84277.
Perkame katalizatorius, akumuliatorius,
automobilių laidus, personalinių kom-
piuterių ir kitas plokštes, el. variklius.
Tel. 8 687 21210.
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
dzukijosmediena.lt.
Perku auksą, sidabrą, platiną. Tel. 8
600 23257.
Perku: 5 oscilografus, 2 dažnomačius, 2
generatorius (gali būti sugedę), 2 vol-
tmetrus. Perku įvairias deteles. Tel. 8
699 99395.
Superkame juodųjų ir spalvotųjų me-
talų laužą. Didesnį kiekį išvešime patys.
Raudondvario pl. 112, tel.: 267424, 8
650 50353.
Superkame visus automobilius: neva-
žiuojančius, su defektais ir t.t. Pasiima-
me patys, išrašome pažymas. Tel.: 8 673
31752, 8 607 97663.
Siūlo darbą
AB „Rokų keramika“ reikalingi statikai-iš-
krovėjai. Darbas pamainomis. Atlyginimas
nuo 1100 iki 1300 Lt Tel. 8 699 10971, 8
37 346610.
Atrenkami žmonės dirbti vadybinio po-
būdžio darbą vakarais. Mokome. Gali būti
studentai. Tel. 8 673 26807.
Kaunomiestoželdiniusprižiūrinčiai įmonei
reikalingi MOTOPJŪKLININKAI. Skambinti
8-17 val. tel. 8 37 796732, 8 687 96339
MAŽAI MAISTOPREKIŲPARDUOTUVEI
ŽALIAKALNYJEREIKALINGAPARDAVĖJA.
DARBAS KAS ANTRAĄ SAVAITĘ. Tel. 8
699 97315.
Reikalingasviešbučio- restoranoadminist-
racijos vadovas, turintis patirtį. CV siųsti
el.p.: [email protected], Informacija tel.
8 656 39311.
Restoranams, esantiems Karmėlavos oro
uoste ir autostradoje, prie devinto forto,
reikalingi barmenai padavėjai ir virėjai.
Patirtis - privalumas. Informacija tel. 8
656 39311.
Siuvimo salonui reikalinga kvalifkuota
siuvėja, siūti ir taisyti visų rūšių drabužius
Šilainiuose Tel. 8 656 48348.
Skubiai siūlomapastovųdarbąsiuvėjai, siūti
ir taisyti drabužius. Tel. 8 683 26020.
Statybos įmonei reikalingi betonuotojai.
Tel. 8 686 57765.
Tarptautiniųpervežimųįmonei reikalingas
mechanikas. Patirtisbūtina. Informacijatel.
Kaune 393230.
Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi
vairuotojai B, C, Ekat. Patirtisbūtina. Kreiptis
tel. 8 37 393230.Kaunas.
Trikotažo siuvykla UAB "Nerideka" kviečia
siuvėjas dirbti universaliomis, overlokais ir
plokščiasiūlėmis mašinomis. Darbas viena
pamaina nuo 7.00 iki 16.00val. Elektrėnų
g. 6, tel. 8 603 48644.
UAB„NLN“,gaminančiaimedienosapdir-
bimoįrankius, reikalingasdarbuotojas.
Darbo pobūdis: medienos rūšiavimas,
pjūklųgalandimas, kiti darbai. Privalu-
mai: autokrautuvovairavimas, kruopš-
tumas, pozityvus mąstymas. Savo CV
prašomesiųsti el.paš[email protected]
skambinti tel. 8 698 33366.
UAB „Novakopa“, tapusi oficialiu
„Triumph-adler“atstovuPabaltyje,plečia
savo veiklą ir ieško žmonių prekybos
vadovo ir IT specialisto pareigybėm
užimti Kauno mieste. Reikalavimai:
tinkamas profesinis išsilavinimas;
būtina panašaus darbo patirtis; geri
bendravimo-organizaciniai įgūdžiai,
stipri orientacija į rezultatus, anglų
kalba, vairuotojo pažymėjimas; auto-
mobilis. Gyvenimo aprašymus siųsti
el.paštu [email protected]
Valymo paslaugų įmonei Kaune reikalingi:
KIEMSARGIAI,VALYTOJOS, PLOVIMOMAŠI-
NŲ OPERATORIAI ir DARBŲ VADOVAI. Tel.:
8 684 49080, 868448050.
Transportas
GREITAI SUPERKAME ĮVAIRIUS AUTOMO-
BILIUS. NUO 1978 – 2008 M. TVARKINGUS,
SU DEFEKTAIS ARBA DAUŽTUS. TEL. 8 688
20004.
Nebrangiai ir kokybiškai atliekame visus
automobiliųvažiuoklėsir varikliųremonto
darbus. Tel. 8 679 59330.
Pranešimai
UAB"Balticmetal"aukštomiskainomis
neribotais kiekiais perka juodųjų ir
spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaito-
meiškarto. Kreiptis: R.Kalantosg. 49,
Kaunas, telefonais 8 37 215092, 8
698 55553.
Superkame senus automobilius, išsive-
žame patys. Išrašome utilizavimo pa-
žymas. Tel. 8 600 00292, autominute@
gmail.com.
Parduoda
NAUJI VYRIŠKI KOSTIUMAI MAŽIAU-
SIOMIS KAINOMIS.(NUO 100LITŲ)
Tel. 8 656 28182. PILIAKALNIO 21
A, KAUNAS
VIDAUS IR ŠARVUOTOS DURYS.
Didelis asortimentas: laminuotų,
faneruotų ir medinių. Spalvų ir raštų
įvairovė, montavimo darbai. Sutei-
kiama garantija. Mažiausių kainų
garantija. Konsultacija. Tel.: 8 605
32023.
Darbui Europojeskubiai reikalingi vamz-
dininkai (mokėti skaityti izometrinius
brėžinius) ir suvirintojai (mokėti virinti
procesu TIG (141) ir procesu 141/111
juodąjį ir nerūdijantį plieną). Tel. 8 622
25085.
Restoranų tinklui Kaune pastoviam
darbui reikalingiVIRĖJAI (-OS), INDŲ
PLOVĖJOS(-O). Darbopatirtisnebū-
tina, nemokančiusdirbti –MOKOME.
Kreiptis adresu: Savanorių pr. 349,
Kaunas 7 aukštas, darbo dienomis
nuo 14 iki 17 val. Tel. pasiteirauti:
400004; 8 687 76536.
Paslaugos
EMP atliekų TAKSI NEMOKAMAI IŠ-
VEŠsenąbuitinętechniką, NUPIRKS
spalvotųjųmetalųturinčiasatliekas.
Tel. 1806, www.emp.lt.
Kompiuteriųremontasiratnaujinimas,
programųįrašymas, virusųvalymas.
Atvykstu į namus. Tel. 8 684 01014.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
13 SKELBIMAI /
Grožis, sveikata
OptikaAJ, Kęstučio69, Kaunas. Pasiti-
krinkiteakisautorefraktometruNEMO-
KAMAI. Registracija tel. 8 37 420333
Flamenko rudens kursas pradedantie-
siemsnuo2010.09.04Kaunocentre. In-
formacija tel. 8 610 27172, el.p. agne@
famenco.lt, www.famenco.lt.
Mikroautobusų ‚Mercedes Benz“ nuoma
įvairioms progoms ir kelionėms Lietuvo-
je ir užsienyje. Tel. 8 612 19930, nuoma.
[email protected].
„ALUPLAST“,„BRUGMANN“ vokiški plastiki-
niai langai. 50-55proc. nuolaida. Aliuminio
balkonai. Kvalifkuotas montažas. www.
bogone.lt, Kaunas, tel. 8 684 10785.
Atliekame visus statybos (pamatų, sienų,
stogų)griovimo, remontoirvidaus apdailos
darbus. Tel. 8 600 28653. www.evasta.lt.
Gaminamevartus, vartelius. Tveriameįvai-
rių tipų tvoras. Dirbame su metalu pagal
individualius užsakymus. www.tvoruva.lt
Tel:8 674 52897.
Griauname mūrines, betonines sienas,
statome sąramas. Ardome medines kon-
strukcijas, išvežame statybines atliekas.
Tel.: 8 656 91353, 8 677 90683,
Pigiai atvežameiki 25t.: žvyro, smėlio, skal-
dos, juodžemio. Savikroviais atgabename
trinkelių, blokelių (iki 12 palečių) perden-
gimo plokščių. Tel.: 8 68812000
PIGIAI parduodame naujausios kartos
ypatingai šiltusPLASTIKINIUSLANGUS,
stikliname balkonus. Prekiaujame
šarvuotomis durimis, garažo vartais.
Dirbame (I-VI, nuo 8.00 iki 20.00). Tel:
(8-37) 332388, (8-633) 99174.
Dengiame stogus prilydomąja bitumine
danga. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8
681 58275.
Biure Kaune
UAB „15 minučių“
Adresas: Kęstučio g. 58-6, Kaunas
Tel.: 8 37 207887, 8 655 34257
El. paštas: [email protected]
skelbkites
.
Statyba, remonto darbai
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus.
EKOvata, termoputa, polistirenogranu-
lėmis. 1kv.m- nuo7Lt. Konsultuojame
visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.
ATVEŽAME SAVIVARČIAIS (20 T): SMĖLĮ,
ŽVYRĄ, SKALDĄ, ATSIJAS, JUODŽEMĮ.
REMONTUOJAME KELIUS. FEKALIJŲ
(NUOTEKŲ) IŠSIURBIMAS, IŠVEŽIMAS (9
KUB). TEL.: 8 698 15777, 8 37 383791.
Meistro pagalba: santechnika, elektra,
buitinė technika, tvirtinimai, apdaila t.t.
Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00700.
Poilsis, turizmas,
pramogos
GYDYMAS DĖLĖMIS – efektyvus išsi-
plėtus venoms, sergant hipertonija,
parodontoze, neuritais, ginekologi-
nėmis (urologinėmis) ligomis. Natū-
ralausgydymocentras, Savanoriųpr.
284, tel.: 8 37 710 602, 8 682 92261,
www.ngc.lt.
Mokslas
VILNIAUS OZO VIDURINĖJE MOKYK-
LOJEvyksta2010/2011m.m.vidurinės
mokyklos 8-ų, 9-ų, 10-ų, 11-ų ir 12-ų
klasių nuotolinio mokymo mokinių
registracija. Nuotoliniomokymomo-
kiniams sudaroma galimybė baigti
šiųklasiųkursąinternetu, nelankant
mokyklosįprastubūdu, ir gauti vals-
tybėspripažintusišsilavinimąpatvir-
tinančius dokumentus. Mokytis gali
visi LietuvosRespublikospiliečiai bei
lietuviųkilmėsasmenys, gyvenantys
Lietuvoje ir užsienyje. Amžiaus apri-
bojimųnėra. Mokymasnemokamas.
Daugiauinformacijos: www.ozomo-
kykla.eu, tel.8 5 2400786.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
14 / PRAMOGOS
Jau penkerius metus kaunietis
menininkas Vytautas Juozas Ka-
valiauskas eidamas Neringos pa-
jūriu dairosi ne gintarų, o jūros
išmestų medienos gabalų. Į me-
džio „medžioklę“, kaip jis sako, ge-
riausiai eiti po audrų, tik ne kiek-
vienas parsineštas pagalys virsta
skulptūra.
Šiemet savo darbus Vilniu-
je ir Druskininkuose pristatęs
V.J.Kavaliauskas nėra profesio-
nalus menininkas. Skulptūra
jį pašaukė netyčia.
„Tai likimo ironija. Liki-
mas leido įsigyti butą Perval-
koje. Ten būdamas supratau,
kad Neringa nuostabi visais
metų laikais. Bet visur rei-
kia kažką veikti, šiaip būti –
nuobodoka. Pradėjau vaikš-
čioti pajūriu, iš pradžių, kaip
ir visi, rinkau gintarus, o vė-
liau už akių užkliuvo jūros iš-
mestas medis“, – prisiminė in-
žinieriaus išsilavinimą turin-
tis V.J.Kavaliauskas.
Prieš kurį laiką skulpto-
riaus gyslelę atradęs kaunie-
tis tikino niekuomet nema-
tęs nieko panašaus į jo kuria-
mą meną. „Tai
man buvo lai-
ko leidimo for-
ma, tačiau pra-
dėjau „įmirkti“.
Dabar tai ma-
no pagrindinis
darbas dvasine
prasme. Tikrai
stengsiuosi, kad
ilgainiui galėčiau
iš jo pragyven-
ti“, – sakė 50-ies
vyras.
P r a d ž i o j e
mėginęs darbus
komponuot i i š
keleto jūros į krantą išmes-
to medžio f ragmentų, da-
bar V.J.Kavaliauskas stengia-
si kurti tik iš vieno pagalio ar
pliauskos.
„Mano derlius – po audrų.
Parsitempiu kokius 10 pagalių,
kartais ir išeina pora skulptū-
rų. Pagalio virsmas meno kū-
riniu ilgas“, – pasa-
kojo menininkas. Jis juokė-
si, kad jį vis mėginama „už
petukų nutempti į tautodai-
lininkus“. „Nieko prieš tau-
todailę neturiu, bet juk ma-
no darbai su tuo nieko bend-
ra neturi. Juk niekada nebu-
vo tokios tradicijos“, – sakė jis.
V.J.Kavaliauskas teigė esą jį
domina tik rasto medžio for-
ma ir faktūra, o paties medžio
rūšis – nesvarbi.
Daugiau informacijos apie
menininko kūrybą ir skulptūrų
nuotraukų galima rasti jo sve-
tainėje www.seart.eu.
07.55„Na, ir kas“ (17, 18) (N-7). 08.55„Meilės sūkuryje“ (963).
10.00„Moterys meluoja geriau“ (3/78, 79). 11.00 Turtuoliai
- vargšai (N-7) (kart.). 11.50 Aistrų pakrantė (N-7) (kart.).
12.35„Auklė“ (4/87, 88). 13.35„Rožinės panteros nuotykiai“
(1/42). 14.05„Hantikas. Sekliai ir paslaptys“ (12) (N-7). 14.35
„Ilgoji pertrauka“(24). 15.05„Simpsonai“(8/158) (N-7). 15.35
„Nuodėmingoji“(120) (N-7). 16.40„Meilės jūra“(41, 42) (N-7).
18.45TV3žinios, kriminalai. 19.00TV3sportas. 19.05TV3orai.
19.10„Farai“ (N-7). 20.10Aš! (N-7). 21.00Aistrųpakrantė(N-
7). 21.40TV3vakarožinios. 21.50TV3sportas. 21.55TV3orai.
22.00„Derybininkas“. Veiksmo, 1998m. (N-14). 00.45„Harpe-
riosala“(1/11) (N-14). 01.45„Gelbstint Greisę“(8) (N-14).
11.30 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (kart.). 12.00 Kakadu
(N-7) (kart.). 12.30 Kitas! (N-7) (kart.). 13.05„Degrasis. Naujoji
karta“ (93, 94). 14.05„Tazmanija“ (14). 14.35„Našlaitė Lola“
(23, 24). 16.40„Velniūkštė“ (120). 17.40„Alisa. Širdžiai neįsaky-
si“ (69). 18.45Žinios. 19.03Sportas. 19.06Orai. 19.08Ūkiškas
požiūris. 19.12 Abipus sienos. 20.00„Įvykiai, sukrėtę Lietuvą“.
„Kunigas R.Mikutavičius (4). Amžiaus nusikaltimoautorius -Vla-
dasBeleckas“(N-7). 21.00„Manomylimasprieše“(2/42) 21.30
Pričiupom! 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.29 Sportas.
22.33Orai. 22.35Europietiškas kaimas Lietuvoje. 22.38„Gyva-
sisskydas“.Veiksmo, 1992m. (N-14). 00.20SveikatosABC(kart.).
01.20„Purvas, seksas, pinigai“(8) (N-7).
11.00„Ką daryti?“ (kart.). 12.00Televitrina. 12.30„Liejyklos 4“
(N-7) (kart.). 14.25„Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (321).
14.55 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 15.20„Vaiduoklių istori-
jos“(48). 15.45„MobisDikasirMupaslaptis“(5). 16.10„Gelbėto-
jai -112“(93, 94)(N-7). 17.10Todar nebuvo... 17.45„Kądaryti?“
(N-7). 18.45„Mentai. Sudužusiųžibintųgatvės“(38)(N-7). 20.00
Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23
Orai. 20.30 Akistata su Lietuva. 21.05 Geras filmas. „Voragyvis“.
Fantastikos nuotykių, 2001m. (N-14). 23.00Žinios. 23.14Krimi-
nalai. 23.17Verslas. 23.20 Sportas. 23.23 Orai. 23.30 2008 m.
pasaulio galiūnų komandinis čempionatas (kart.). 00.30 Spąstai
(kart.). 01.00Tauroragas(kart.). 01.30Bamba(S).
06.00 Labas rytas. 09.00 „Namelis prerijose“ (123). 10.00
„Giminės“ (29). 11.00 Forumas. 12.00 „Padūkėlis Cukrius“
(19). 12.30Kulinarinėskelionės. 13.00Kultūrųkryžkelė. 13.15
Teisė žinoti (kart.). 14.15„Kaprio sala“ (8). 15.15„Mylių Ame-
rika“ (5). 16.00Lietuvos tūkstantmečiovaikai. Žiniųkonkursas.
17.15„Diagnozė: žmogžudystė“ (132) (N-7). 18.15 Šiandien
(su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45
„Senis“ (208) (N-7). 19.50 Gamtos patruliai. 20.25 Loterija
„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.54 Sportas. 20.56 Orai. 21.00
Gyvosdainosfestivalis„Aštoksvienas...“Pertraukoje-21.58Lo-
terija„Perlas“. 23.00Vakaro žinios. 23.05 Sportas. 23.10 Orai.
23.15Tūkstantmečiopokalbiai.Vedėjas prof. A.Bumblauskas.
06.55 Programa. 07.00 Žinios. Orai (kart.). 07.20 Kauniečių
akimis (kart.). 07.30 Muzika. 09.00 Kitokia Lietuva. 10.00
Muzika. 10.20„Karvė ir viščiukas“. 10.45„Antinas Gudruolis“.
11.08„Sedrikas“. 11.35„Dinozaurų karalius“. 12.00„Kelionės
į pasaulio kraštą“. 13.00„Indiškos aistros“. 14.00 Teleparduo-
tuvė. 14.30 Malachovas +. 15.30 „Skaičiai“ (N-7). 16.30
„Jūreivio Popajaus nuotykiai“. 17.00 Kas namie šeimininkas?
18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika.
19.00 Kitokia Lietuva (kart.). 20.00 Žinios. Orai (kart.). 20.20
Kauniečių akimis (kart.). 20.30 Muzika. 21.00„Įkaitai iš Kosta
Rikos“. Nuotykių drama (N-7). 23.00 Nuoga ir tuo patenkinta
(N-7). 00.00„Likvidacija“(N-7).
tv rugpjūčio 19 d.
08.55„Meilės sūkuryje“ (962). 10.00„Moterys meluoja geriau“
(3/76, 77) (N-7). 11.00Nuodėmiųdešimtukas. 11.50Aistrųpa-
krantė (N-7) (kart.). 12.35„Auklė“ (4/85, 4/86). 13.35„Rožinės
panteros nuotykiai“ (2/41). 14.05„Hantikas. Sekliai ir paslaptys“
(11) (N-7). 14.35 „Ilgoji pertrauka“ (23). 15.05 „Simpsonai“
(7/157) (N-7). 15.35„Nuodėmingoji“(119) (N-7). 16.40„Meilės
jūra“(39, 40)(N-7). 18.45TV3žinios, kriminalai.19.00TV3spor-
tas. 19.05TV3orai. 19.10„Farai“(N-7). 20.10Turtuoliai -vargšai
(4) (N-7). 21.00Aistrųpakrantė (N-7). 21.40TV3vakarožinios.
21.50TV3sportas. 21.55TV3orai. 22.00„Psichiatras“ (1/6) (N-
14). 23.00„Dingę be žinios II“. Veiksmo, 1985 m. (N-14). 01.00
„Harperiosala“(10) (N-14). 02.00„Gelbstint Greisę“(7) (N-14).
07.20„Šegis ir Skūbis Dū“ (3). 07.45 Malachovas +. 08.50
Pričiupom! (kart.). 09.20Kakadu(N-7). 10.30ValandasuRūta
(kart.). 11.45 Abipus sienos (kart.). 12.30 Kitas! (N-7) (kart.).
13.05 „Degrasis. Naujoji karta“ (91, 92). 14.05 „Tazmanija“
(13). 14.35„Našlaitė Lola“ (21, 22). 16.40„Velniūkštė“ (119).
17.40„Alisa. Širdžiai neįsakysi“ (68). 18.45Žinios. 19.05Spor-
tas. 19.08 Orai. 19.10 Abipus sienos. 20.00 Pirmas kartas su
žvaigžde(N-7). 20.30Kitas! (N-7). 21.00„Manomylimas prie-
še“ (2/41). 21.30 Pričiupom! 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai.
22.29 Sportas. 22.33 Orai. 22.35 „Mentalistas“ (23). 23.35
„Žvėris“ (11) (N-7). 00.35„Terminatorius. Saros Konor kronikos“
(3) (N-7). 01.35„Purvas, seksas, pinigai“(7) (N-7).
09.45„Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). 11.00
„Ką daryti?“ (kart.). 12.00 Televitrina. 12.30 „Liejyklos 4“
(kart.). 14.25„Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“(320). 14.55
Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 15.20 „Vaiduoklių istorijos“
(47). 15.45„Mobis Dikas ir Mupaslaptis“ (4). 16.10„Gelbėtojai
- 112“ (91, 92) (N-7). 17.10Todar nebuvo... 17.45„Kądaryti?“
(N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (37) (N-7).
20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17Verslas. 20.20 Sportas.
20.23Orai. 20.30Tarpmiestoirkaimo. 21.05„Lenktynininkas“.
Veiksmo, 2001m. (N-7). 23.25Žinios. 23.39Kriminalai. 23.42
Verslas. 23.45Sportas. 23.48Orai. 23.55„Dvigubas drakonas“.
Veiksmo, 1994m. (N-7) (kart.). 01.45Bamba(S).
06.00Labas rytas. 09.00„Namelis prerijose“ (122). 10.00„Gi-
minės“ (28). 11.00Toks gyvenimas. 12.00„Padūkėlis Cukrius“
(18). 12.30Kulinarinėskelionės. 13.00Kultūrųkryžkelė. 13.15
Pinigųkarta(kart.). 14.15„Kapriosala“ (7). 15.15„MyliųAme-
rika“ (4). 16.00Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 17.15„Diagno-
zė: žmogžudystė“(131)(N-7). 18.15Šiandien(suvertimuį ges-
tųkalbą). 18.35Sportas. 18.40Orai. 18.45„Senis“(207) (N-7).
19.50 Stilius. 20.25 Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.54
Sportas. 20.56 Orai. 21.00Teisė žinoti. 21.58 Loterija„Perlas“.
22.00„Las Vegasas“ (2/17) (N-7). 23.00Vakaro žinios. 23.05
Sportas. 23.10 Orai. 23.15 Tūkstantmečio pokalbiai. Vedėjas
prof. A.Bumblauskas.
06.55 Programa. 07.00 Žinios. Orai (kart.). 07.20 Kauniečių
akimis (kart.). 07.30 Kitokia Lietuva (kart.). 08.30 Muzika.
09.00 Kultūros alėja (kart.). 09.30 Muzika. 10.20 „Šiupi-
ninis“. 10.45 „Antinas Gudruolis“. 11.08 „Sedrikas“. 11.35
„Dinozaurų karalius“. 12.00„Kelionė į pasaulio kraštą“. 13.00
„Indiškos aistros“. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Malachovas
+. 15.30„Vyrai medžiuose“. 16.30„Jūreivio Popajaus nuoty-
kiai“. 17.00Kas namiešeimininkas?18.00Žinios. Orai. 18.20
Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (kart.).
20.20 Kauniečių akimis (kart.). 20.30 Muzika. 21.00„Kon-
gas“. Nuotykių (N-7). 23.00 Nuoga ir tuo patenkinta (N-7).
00.00„Likvidacija“ (N-7).
tv rugpjūčio 18 d.
fotoakimirkos
Galerija giliai Platelių ežere
Nardymo aistruolius vienijanti Nardymo akademija Platelių ežere
atidarė pirmąją povandeninę meno erdvę „Aqualangas“, kurioje eks-
ponuojamos dvi fotografų parodos. Galerija įrengta 3–4 metrų gy-
lyje. „Povandeninė galerija susilaukė daugybės lankytojų, jie buvo
pirmieji šio precedento neturinčio reginio dalyviai“, – džiaugėsi Nar-
dymo akademijos vadovas Andrius Albrikas ir pridūrė, kad idėja
įkurti tokią povandeninę meno galeriją buvo kilusi jau seniai. Paro-
dos veiks iki rugsėjo vidurio. Stovyklos dalyvių nuotr.
Kaip pagalys virsta menu
KARINA
ZIMINAITĖ
k.ziminaite
@15min.lt
V.J.Kavaliauskas prisipažino
turįs drąsių planų artimiau-
siu metu savo darbus ekspo-
nuoti Vakarų Europoje, tačiau
tikino, kad jo parodos vyks ir
Lietuvoje. E.Ovčarenko nuotr.
Parsi-
tempiu
kokius 10 pa-
galių, kartais
ir išeina pora
skulptūrų.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
15 PRAMOGOS /
Vakarykštė diena pateks į Vil-
niaus mažojo teatro istoriją – jo
įkūrėjas ir ilgametis vadovas Ri-
mas Tuminas savo atsakingas pa-
reigas perleido naujajai teatro di-
rektorei Gretai Cholinai.
„Dabar gana sudėtingas
laikas ir jis reikalauja permai-
nų. Tikiuosi, tas permainas
kursime kartu. Manau, sude-
rindami savo veiksmus, ben-
draudami, kalbėdami paver-
sime teatrą dar gyvesniu. Šiuo
teatru norės gyventi dar dau-
giau aktorių, režisierių – tuo
nuoširdžiai tikiu, – neslėpda-
ma jaudulio sakė G.Cholina. –
Mūsų teatras negalės gyvuoti
be Rimo Tumino, jis bus mū-
sų meno vadovas ir, tikiuosi,
taip bus amžinai.“
Naujoji teatro direkto-
rė pirmiausia žadėjo pakeis-
ti Vilniaus mažojo teatro or-
ganizacinę struktūrą ir rū-
pintis finansiniais teatro rei-
kalais.
„Turės būti peržiūrėta or-
ganizacinė struktūra,
nes aš būsiu atsakinga
už tai, kad čia sėkmin-
gai vyktų kūrybinis dar-
bas. Turės būti pinigų
spektakliams statyti ir
sudarytos visos galimy-
bės, kad, pavyzdžiui, jei
R.Tuminas pasakys, kad
jam spektakliui reikia
šilkinės uždangos, mes
ją galėtume nupirkti, – šypso-
josi G.Cholina. – Pirmiausia
rūpinsiuosi teatro finansine
puse, ieškodama būdų, kad
teatras gyvuotų ir kad mes
gyventume geriau.“
Linkėjo pasitikėti
nauja vadove
R.Tuminas, sveikindamas
naująją vadovę, ragino visus
aktorius būti atlaidžius ir pa-
klusti G.Cholinai, o pats tiki-
no neišgyvenantis netekties –
tik sentimentus.
„Neišgyvenu netekties ar
skaudulių – tik jaudina praė-
jusių 25 metų prisiminimai.
Tačiau tikiuosi, kad jie ne tik
graudins, bet ir puoš mūsų
teatrą. Aš toliau čia statysiu
spektaklius, netrukus pradėsi-
me repeticijas. Turėtų įvykti ir
proveržis, bendradarbiaujant
su Maskvos E.Vachtangovo te-
atru, yra daug įdomių suma-
nymų kūrybinėje erdvėje, –
išdavė Mažojo teatro meno
vadovas. – Labiausiai norė-
čiau palinkėti aktoriams ti-
kėti ir pasitikėti naująja va-
dove. Permainų reikėjo – mes
jau buvome pagyvenę. Reikė-
jo jauno, karingo žmogaus –
Greta yra teatro vadybos spe-
cialistė. Kviečiu jai padėti, sa-
ve drausminti ir disciplinuo-
ti. O man dabar labiau norisi
paklusti nei vadovauti.“
Interesų konflikto
nemato
R.Tuminas pabrėžė ne-
matantis nieko bloga, kad
G.Cholina ir toliau dirbs An-
želikos Cholinos šokio teat-
ro vadove.
„Nematau čia jokių
interesų konfliktų. Aš
pats ne kartą kviečiau
Anželiką ne tik naudo-
tis mūsų aktoriais, bet
ir statyti čia spektak-
lio. Dvi talentingos se-
serys... Tiesa, gaila, kad
ne trys... – subtiliu hu-
moru situaciją komen-
tavo Mažojo teatro sie-
la. – Moterys išvis gražu! Kai
jos vadovauja, kaip malonu
vyrams paklusti! Mes pasi-
tempsime, neberūkysime, kur
pakliūva, nebesikeiksim, ne-
burnosim. Nors sako, kai mo-
terys valdys pasaulį, po to bus
pasaulio pabaiga. Gal čia ir
požymiai...“ www.15min.lt/horoskopai
Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams
Virtuvėje žmona kepa kiau-
šinienę, o vyras stovi šalia ir
rėkia:
– Druskos, druskos daugiau!
Apversk, apversk greičiau!
– Aš žinau, kaip reikia kepti
kiaušinienę.
– Aš tiesiog noriu, kad žino-
tum, kaip jaučiuosi, kai tu
sėdi šalia manęs man vairuo-
jant mašiną..

– Žemė! – džiugiai šūkteli po
laivo katastrofos išsigelbėjęs
keleivis, brisdamas į krantą.
– Mėsa! – džiaugiasi tenykš-
čiai žmogėdros, lįsdami iš
pakrantės krūmų.

Teisėjas liudytojui:
– Ar žinote, kas jums gresia
už melagingą liudijimą?
– Taip, 10 tūkstančių eurų ir
kabrioletas.
anekdotai
AVINAS. Šiandien greičiausiai jausitės pa-
vargę nuo šurmulio, dėmesio. Galimi svei-
katos sutrikimai, apsinuodijimai. Nederė-
tų eiti į masinius renginius.
JAUTIS. Galimi išgyvenimai dėl verslo ar-
ba meilės. Galbūt todėl, kad svajojate apie
aistringesnį bendravimą, platesnius užmo-
jus arba dėl kažkokių kalbų.
DVYNIAI. Bus įvairių pagundų, traukiančių
pinigus, be to, ir vagys nesnaus. Sumanysite
daryti pertvarkymus savo įprastoje aplinko-
je ir kaip tik dėl to viską sujauksite.
VĖŽYS. Būsite labai aktyvūs. Atrodys, kad
niekas negali vykti be jūsų įsikišimo. Tik-
riausiai bus daugybė pokalbių, kvietimų.
Galbūt leisitės į netolimą kelionę.
LIŪTAS. Jūsų sieloje ir aplinkoje bus gau-
su chaoso. Nepūskite prieš vėją. Pasistenki-
te nuosekliai susiplanuoti dienotvarkę. Vis-
kam užteks laiko, jei nesiblaškysite.
MERGELĖ. Šiandien nuotaika bus gana pa-
kili, žaisminga. Atsiras įvairių pramogų, pa-
gundų, nusimato pasimatymai, piknikai,
varžybos, konkursai.
SVARSTYKLĖS. Paašt rėja įvai rūs kom-
pleksai, įtarimai. Nepatartina stipriai keis-
ti aplinkos, imtis svarbių darbų ir ieško-
ti naujų pažinčių. Nenumokite ranka į ne-
sklandumus.
SKORPIONAS. Šiandieninis jūsų elgesys gali
skatinti pasikeitimus santykiuose, nes jums
trūks emocinės pusiausvyros, konkretumo.
Yra pavojus, kad nutrūks svarbus ryšys.
ŠAULYS. Galimos neplanuotos išlaidos,
nuostoliai, su draudimu, investicijomis, sko-
lomis, indėliais bei mokesčiais susiję reika-
lai ir rūpesčiai.
OŽIARAGIS. Kontaktai su įtakingais vei-
kėjais, užsieniečiais, nepažįstamais žmo-
nėmis paskatins jus naujovėms, reformoms
arba privers pergalvoti planus.
VANDENIS. Nervinsitės ir kažką keiksnosi-
te, nes kai atrodys, jog visai priartėjote prie
tikslo, pasipils įvairūs netikėtumai. Gal kas
nors suges, strigs ar pan.
ŽUVYS. Šiandien jus gali nustebinti draugų,
pažįstamų elgesys bei planai. Tikriausiai pa-
jusite, kad juose jums neliks vietos, jei nesu-
gebėsite vykusiai pritarti ir pritapti.
15 kg
horoskopai rugpjūčio 18 d.
R.Tuminas: teatrui reikėjo
jauno, karingo žmogaus
AUDRĖ
DOMEIKAITĖ
a.domeikaite
@15min.lt
Vilniaus mažojo teatro va-
dovė G.Cholina pabrėžė,
kad teatras negalės gyvuo-
ti be R.Tumino: „Jis bus mūsų
meno vadovas ir, tikiuosi, taip
bus amžinai.“ I.Gelūno nuotr.
Sakė G.Cholina.
Rūpinsiuosi teat-
ro finansine puse,
ieškodama būdų, kad
teatras gyvuotų ir kad
mes gyventume geriau.
R.TUMINAS
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
16 / GARSENYBĖS
Šalieskinoekranuosenuorugsėjo9
dienos pasirodys flmas „Anarchija
Žirmūnuose“,sukurtaspagalSauliaus
Drungosscenarijų. Užjį autoriusbu-
voapdovanotasKanųkinofestivalio
„MEDIA New Talent“ prizu.
„Džiaugiamės Lietuvos
žiūrovui galėdami
pristatyti fil-
mą, sukurtą
pagal visoje
Europoje pri-
pažinimo su-
laukusį scenarijų.
„Anarchija Žirmūnuose“ yra
drąsus ir nestandartinis kūri-
nys, kuris vienus nustebins, kitus
– priblokš, tačiau abejingų tik-
rai nepaliks“, – teigė filmo pro-
diuserė Ieva Norvilienė.
Pilnametražį filmą reži-
savo pats scenarijaus autorius
S.Drunga. Pagrindinius vai-
dmenis atlieka jaunosios kar-
tos kino aktoriai: Toma Vaške-
vičiūtė, Severija Janušauskaitė,
Martynas Nedzinskas bei Lie-
tuvos kino ir teatro legenda Jū-
ratė Onaitytė.
Muziką specialiai „Anar-
chijai Žirmūnuose“ sukūrė
latvių alternatyvaus roko gru-
pė „Satellites LV“, kurios albu-
mas „Vadu“ 2009-aisiais pel-
nė geriausio Latvijos roko al-
bumo titulą.
„Anarchija Žirmūnuo-
se“ – tai istorija apie sujauk-
tą dabartinę lietuvišką rea-
lybę, bandančią atrasti, kas
yra „gera“ ir „bloga“. Didžio-
ji dalis filmo scenų buvo nu-
filmuota sostinės „miegamuo-
siuose“ rajonuose. „Anarchi-
ja Žirmūnuose“ pasakoja, kaip
jauna ir naivi provincialė Vi-
lė atvyksta į didmiestį siekti
aukštojo mokslo.
Amerikiečių aktorė Rooney
Mara (nuotr.) buvo atrinkta vai-
dinti naujai kuriamame Holivu-
do filme pagal populiariąją Stie-
go Larssono detektyvinę trilo-
giją „Tūkstantmetis“ (angl. „The
Millennium Trilogy“).
Pasak BNS, iš Niujorko vals-
tijos kilusi 24-erių R.Mara
nurungė kitas aktores.
Ji gavo Lizabetės Sa-
lander vaidmenį ir ki-
no juostoje pasi-
rodys kartu su
42-ejų britų ak-
toriumi Danie-
liu Craigu.
Naujausiame filme apie Marilyn
Monroe šią žaviąją šviesiaplau-
kę dainininkę, modelį ir akto-
rę įkūnys Holivudo pažiba – An-
gelina Jolie.
Filmas bus kuriamas pa-
gal škotų rašytojo Andrew
O‘Hagano knygą „The Li-
fe and Opinions of Maf the
Dog, and of His Friend Ma-
rilyn Monroe“. Kaip pranešė
Dailymail.co.uk, netikėtą ži-
nią, kad 35-erių A.Jolie vaidins
M.Monroe, paskelbė pats ra-
šytojas Edinburge vykstančio
knygų festivalio metu.
A.Jolie ekrano partneriu
taps vienu žaviausių Holivudo
vyrų tituluojamas George‘as
Clooney. Jam atiteko artimo
M.Monroe bičiulio Franko Si-
natros vaidmuo. A.O‘Hagano
teigimu, filmo kūrimo darbai
bus pradėti netrukus.
Į M. Monroe vaidmenį
naujojoje juostoje pretenda-
vo tokios aktorės kaip 25-erių
Scarlett Johansson ir 35-erių
Christina Hendricks.
Tačiau filmo kūrėjai nutarė,
kad tinkamiausia – daugiau-
sia veiksmo filmuose besifil-
muojanti aktorė A.Jolie.
A.O'Hagano romanas pa-
sakoja apie paskutinius dvejus
M.Monroe gyvenimo metus.
Įdomiausia tai, kad visa isto-
rija atskleidžiama M.Monroe
augintinio, Maltos bišono Ma-
fo akimis.
Šuniuką garsiai mote-
riai 1960-aisiais padovano-
jo F.Sinatra. Mafas kartu su
šeimininke keliaudavo ne tik
į susitikimus su jos draugais,
bet ir su JAV prezidentu Johnu
F. Kennedy, lydėjo M.Monroe
į aktorystės pamokas ir vaka-
rienes restoranuose.
Gavusi baltapūkį auginti-
nį dovanų aktorė ir daininin-
kė nutarė pavadinti jį Mafija,
tačiau vėliau vardą sutrumpi-
no. Kai 1962-aisiais, būdama
36-erių, M.Monroe mirė, Mafą
paveldėjo F.Sinatros sekreto-
rė. Tiesa, kol kas nežino-
ma, kas filme įgar-
sins žymųjį au-
gintinį.
Melo Gibsono
gyvenimas – tik-
ra avarija: žvaigždė
Malibu miestelyje
sumalė savo beveik
300 tūkst. Lt kainuo-
jantį „Maserati“.
Pranešė Dailymail.co.uk apie dar vieną aktoriaus ir reži-
sieriaus M.Gibsono nesėkmę. 54-erių garsenybė turi bėdų
ir dėl buvusios mylimosios kaltinimų smurtavus.
A.Jolie taps M.Monroe
Garsaus aktoriaus ir prodiuserio
Michaelo Douglaso gerklėje gydy-
tojai aptiko piktybinį auglį. Šią
žinią pasaulio spaudai patvirti-
no aktoriaus atstovai.
Kaip pranešė „People“,
65-erių kino žvaigždė rengiasi
iškęsti aštuonių savaičių che-
moterapijos ir švitinimo kur-
są. Teigiama, kad gydytojai vi-
liasi, jog M.Douglasas po šių
procedūrų visiškai pasveiks.
„Esu nusiteikęs labai optimis-
tiškai“, – išplatintame praneši-
me cituojamas aktorius.
Jo atstovai atsisakė žurna-
listams suteikti konkretesnės
informacijos apie auglį. Anot
Dailymail.co.uk, taip pat ne-
komentuojama, kokios įtakos
ligai turėjo aktoriaus pomė-
gis rūkyti, kada M.Douglasas
bei jo šeima sužinojo apie vė-
žį ir kada numatyta gydymo
pradžia.
Rūkymo pavojus
Burnos ir gerklų vėžio for-
mos dažniausiai yra susijusios
su rūkalų ir alkoholio vartojimu.
Chemoterapija ir švitini-
mas dažniausiai yra naudo-
jami vėlesnėms vėžio stadi-
joms gydyti. Jei auglys pastebi-
mas anksti, net
90 proc. ligo-
nių pasveiks-
ta. Kur kas liūd-
nesnės prog-
nozės gresia
tiems, kam vė-
žio ląstelės spė-
ja išplisti į gre-
ta esančius audinius ir limf-
mazgius.
Dar 2006-aisiais žinia-
sklaidoje buvo pasirodę pra-
nešimų, kad tiek M.Douglasas,
tiek jo žmona 40-metė aktorė
Catherine Zeta-Jones mėgina
mesti rūkyti. Tuo metu teig-
ta, kad kiekvienas jų surūko
maždaug po pusę cigarečių
pakelio per dieną.
Sunkūs metai
Šie metai M.Douglasui,
akivaizdu, ne iš lengvųjų. Ak-
toriaus sūnus Cameronas iš
pirmosios santuokos birželį
buvo nuteistas 5-eriems me-
tams kalėjimo už narkotikų
laikymą ir platinimą.
Po šios žinios M.Douglasas
teigė ketinantis susimažin-
ti krūvį Holivude, kad galėtų
skirti daugiau laiko žmonai ir
dviem jų vaikams – 10-ies Dy-
lanui ir 7-erių Carys.
Stoja į kovą su vėžiu
M.MONROE A.JOLIE
Sakė M.Douglasas.
Esu nu-
siteikęs
labai optimis-
tiškai.
Sutuoktiniai M.Douglasas
ir C.Zeta-Jones neven-
gė pasimėgauti cigaretės
dūmu, tačiau nuo 2006-ųjų
mėgino atsikratyti šio ydin-
go įpročio. Scanpix nuotr.
Paparacai trina rankas – pagaliau
jiems pavyko įamžinti garsią pra-
mogų pasaulio porą – aktorę Gwy-
neth Paltrow ir grupės „Coldplay“
vokalistą Chrisą Martiną. Nors po-
ra susituokė 2003-iaisiais, jų bend-
ras nuotraukas, kaipir pasirodymus
kartu viešumoje, galima skaičiuo-
ti vienetais.
Šįsyk garsūs sutuoktiniai,
regis, nutarė nesislapstyti leis-
dami vakarą paplūdimyje su
garsiuoju reperiu Jay-Z. Pra-
mogų pasaulio žvaigždės bu-
vo pastebėti besilinksminan-
tys šiaurinėje Niujorko vals-
tijos dalyje, prie G.Paltrow
ir Ch.Martino atostogų rezi-
dencijos.
Šešerius metus santuokoje
gyvenanti pora poilsiavo kartu
su atžalomis. 37-erių G.Paltrow
ir 33-ejų Ch.Martinas augina
du vaikus – 6-erių dukrą Ap-
ple ir 4-erių sūnų Moses.
Niekam ne paslaptis, kad
aktorė bičiuliaujasi su popu-
liariąja atlikėja Beyonce, ta-
čiau šįsyk į draugišką pasisė-
dėjimą paplūdimyje Beyonce
sutuoktinis – 40-metis Jay-Z
– atvyko vienas.
Šios garsios šeimos bičiu-
liaujasi 6 metus – prieš tiek
laiko jos susipažino viename
labdaros renginyje.
„Chrisas
nuostabus
žmogus, jis
atsidavęs
tam, ką da-
ro, be to, yra
labai protingas. Jo žmoną
myliu, o jų vaikai mane vadi-
na „dėde Jay“. Tai labai malo-
nu“, – yra sakęs Jay-Z.
Žvaigždės, atrodė, gerai lei-
džia laiką, tačiau pro fotografų
akis nepraslydo ant Ch.Martino
kojos uždėtas kulkšnies įtva-
ras. Kaip pranešama, jis grei-
čiausiai susižeidė plaukdamas
banglente.
Paparacai „pagavo“ garsią porą
www.15min.lt/pramogos
Surinkę šį adresą rasite daugiau naujienų apie garsenybių gyvenimą
Drąsi „Anarchija Žirmūnuose“
lietuviškas kinas
Vienas retų kad-
rų, kuriuose
Ch.Martinas ir
G.Paltrow kartu.
Filmo aktorės
Toma Vaške-
vičiūtė (k.) ir
Severija Janu-
šauskaitė.
Laimėjo mūšį
dėl vaidmens
Įdomiau-
sia tai,
kad visa istorija
atskleidžiama
M.Monroe šuns
Mafo akimis.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close