15min Klaipėda 2010-08-18

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 31 | Comments: 0 | Views: 502
of 16
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


Ši jau besibaigianti vasara buvo viena
kaitriausių per pastaruosius metus, tad
poilsiautojai nuolatplūdoį pajūrį. Nugul-
ti paplūdimiai – ženklas, kad gelbėtojai
neturės kada nuobodžiauti.
Romantiškų filmų suformuo-
tą stereotipą, esą gelbėtojų darbas
– pilnas įspūdingų nuotykių, Lie-
tuvos pajūryje besidarbuojantys
specialistai linkę paneigti. Jie sako,
kad tai – itin atsakingas darbas, nors
pripažįsta, kad ir romantikos jame
netrūksta. Apie darbą šią karštą va-
sarą, kai akimis teko ganyti tūks-
tančius poilsiautojų ir nuolat pri-
minti, kad tėvai nepamirštų kartu
atsivežę ir vaikus, „15min“ kalbė-
josi su Klaipėdos skęstančiųjų gel-
bėjimo tarnybos vyriausiuoju spe-
cialistu Aleksandru Siakki.
– Iki gelbėtojų darbo sezono
pabaigos liko nebe tiek ir daug –
kelios savaitės. Taigi, kokia jums
buvo ši vasara?
– Ji buvo sunki: ir karštis ka-
mavo, ir dienų, kai jūra buvo labai
banguota, netrūko. Lengviausias
buvo birželis: oras šaltokas ir jūra
dar neįšilusi. Tada darbo mes turė-
jome mažiau. Karštą vasarą daugelis
mano, kad gelbėtojams tereikia tik
skęstančiuosius iš vandens trauk-
ti, o iš tiesų tenka nuveikti nema-
žai darbų ir krante. Beje, mes, gel-
bėtojai, pastebime, kad šią vasarą,
kaip niekada daug 7–9 metų vaikų
savarankiškai atvažiuoja prie jū-
ros. Matyt, tėvai dirba ir nėra kam
juos prižiūrėti.
Be to, stebėjomės ir tuo, kad net
karščiausiomis dienomis, kai oras
įkaisdavo iki 35 laipsnių, poilsiau-
tojai nešdavosi į paplūdimį alkoho-
lio ir gerdavo. Turėjome nemažai
vargo su girtaujančiomis kompa-
nijomis, kurias teko iškrapštyti iš
paplūdimio ar net kviesti policiją.
Pasitaikė ir tokių alkoholio mėgė-
jų, kuriuos reikėjo gaivinti pačia-
me paplūdimyje.
Nukelta į 3 psl.
Gelbėtojai retai
išgirsta „ačiū“
Kai 1993-iaisiais A.Siakki pra-
dėjo dirbti gelbėtoju, ne tik apie
keturračius, bet net ir apie spe-
cialią aprangą ar gelbėjimo
plūdes jie su kolegomis galėjo
tik pasvajoti. A.Kripaitės nuotr.
KLAIPĖDA / 4 psl.
Meno kūrinių aukcione
karaliaus jūros motyvai
GARSENYBĖS / 16 psl.
Aktorius M.Douglasas
stoja į kovą su vėžiu
KLAIPĖDA / 2 psl.
Klaipėdos vizijoje –
modernūs autobusai
2
0
1
0

M
.

R
U
G
P
J
Ū
Č
I
O

1
8

D
.
,

T
R
E
Č
I
A
D
I
E
N
I
S
T
i
r
a
ž
a
s

3
0
0
0
0

e
g
z
.


(
a
u
d
i
t
u
o
j
a
m
a
s

U
A
B

E
r
n
s
t

&

Y
o
u
n
g

B
a
l
t
i
c

)
|

N
r
.

8
8

(
8
3
4
)

|

I
S
S
N

1
8
8
2
-
5
3
3
0

|

K
L
A
I
P
Ė
D
A
w
w
w
.
i
k
r
a
u
k
.
l
t
l
t
PAMOGOS / 11 psl.
Pamaryje vėją gaudys
burlentės ir aitvarai
2 / KLAIPĖDA
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
Vakar į Klaipėdos gatves išriedėjo
testavimui skirtas prancūzų frmos
„Irisbus“gamtinėmisdujomisvaro-
mas autobusas, kuris gatvėmis kur-
suosiki kitoantradienio. Apieplanus
atnaujinti autobusų parką prabilu-
si jovadovėJelizavetaDaugininkie-
nė sakė, kad šios ar kitų kompanijų
autobusų atsiradimas Klaipėdoje –
artima perspektyva.
Autobusą „Irisbus Citeli“
bendrovė „Klaipėdos autobu-
sų parkas“ bandys savaitę, į gat-
ves paleisdamas keliais marš-
rutais pakaitomis – 1, 5, 11, 12
ir 18-tuoju. Tai pirmasis gam-
tinėmis dujomis varomas au-
tobusas, kurį Klaipėdos auto-
busų parkas gavo iš gamintojų,
kad išbandytų ir įvertintų jo sa-
vybes. Iki šiol ne kartą bandy-
ti įvairūs dyzelinu varomi au-
tobusai, vienas iš tokių Klaipė-
dos gatvėmis važinėjo ir praė-
jusią savaitę.
Dalį lėšų atseikės
Europos Sąjunga
Pasak įmonės „Klaipėdos
autobusų parkas“ direktorės
J.Daugininkienės, šiuo metu
iš 70-ies miesto autobusų šeši
yra varomi suspaustomis gam-
tinėmis dujomis. Daugumos au-
tobusų amžius – apie 15 metų.
Tad, pasak specialistės, auto-
busus keisti modernesniais yra
būtina. Anot jos, šiemet Susisie-
kimo ministerijoje patvirtinta
programa, pagal kurią Lietuvos
miestų autobusų parkams at-
naujinti bus ieškoma finansa-
vimo iš Europos Sąjungos lė-
šų. Programoje akcentuojami
gamtosauginiai reikalavimai,
pagal kuriuos autobusai turi bū-
ti hibridiniai arba varomi dujo-
mis, elektra. „Rugpjūčio 13-ąją
patvirtinta, kad Klaipėda da-
lyvaus šiame projekte. Dabar
turime ruošti dokumentus.
85 proc. finansavimo bus iš ES
fondų lėšų, o likusieji – iš auto-
busų parko ar savivaldybės ki-
šenės“, - apie planus pasakojo
J.Daugininkienė. Pareiškėjas
šiame projekte yra Klaipėdos
miesto savivaldybė, o auto-
busų parkas dalyvauja partne-
rio teisėmis. „Kai paaiškės, ar
gauname finansavimą, skelb-
sime konkursą. „Irisbus“ – ne
vienintelė bendrovė, siūlan-
ti išbandyti autobusus, rink-
simės iš kelių variantų“, – pa-
tikslino „Klaipėdos autobu-
sų parko“ direktorė. Projekte
planuoja dalyvauti 4 Lietuvos
miestai: Vilnius, Kaunas, Šiau-
liai ir Panevėžys. Daugiau de-
talių turi paaiškėti rudenį, ta-
čiau ne vėliau nei spalį.
Vilnius ir Klaipėda –
vieninteliai pasirengę
„Mes turime kompresorinę
dujų kolonėlę. Tokią turi ir Vil-
nius, o kituose miestuose jų nė-
ra“ – apie galimybes Klaipėdos
mieste važinėti gamtinėmis du-
jomis varomiems autobusams
kalbėjo J.Daugininkienė. Pa-
sak „Klaipėdos autobusų par-
ko“ direktorės, dujinis autobu-
sas yra 20–25 proc. brangesnis
nei varomas dyzelinu. Tačiau
nuo ateinančių metų sausio,
jei bus panaikintas dujų, nau-
dojamų viešajam transportui,
akcizas, tokius autobusus pirk-
ti apsimokėtų.
„Pagrindinis reikalavimas,
kad gautume ES lėšų, – inves-
tavimas, susijęs su ekologija,
naudojami ekologiški dega-
lai. Mes tam turime visas sąly-
gas“, – ambicijų neslėpė vado-
vė. Pasak jos, idealu būtų gau-
ti tiek lėšų, kad pavyktų įsigyti
apie 20 dujomis varomų auto-
busų. J.Daugininkienės ma-
nymu, reikia planuoti pirkti ir
kitus, dyzelinu varomus auto-
busus. Nors ir pakankamai ge-
ros techninės būklės, kai ku-
rie autobusai yra morališkai
pasenę – vienas kitas yra ga-
mintas beveik prieš 20 metų,
1991-aisiais.
orai
Šiandien oro temperatūra
21-24 °C šilumos. Daugelyje rajonų
numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija.
Ateinančią naktį bus 14-18 °C,
rytoj dieną 20-23 °C, pajūryje apie 19 °C.
Protarpiais palis.
+15
+15
+17
+21
+21
+19
+13
+13
+16
Artimiausiomis dienomis
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
08-19NAKTĮ 08-19DIENĄ 08-20NAKTĮ 08-20DIENĄ
VILNIUS
+23
ŠIAULIAI
+22
KAUNAS
+22
KLAIPĖDA
+22
PANEVĖŽYS
+23
UTENA
+23
Atėnai
Berlynas
Londonas
Madridas
Maskva
Minskas
Oslas
Šiandien Europoje
+33
+19
+18
+29
+32
+24
+21
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt/orai
1977
Rugpjūčio 18 dieną JAV Greislen-
do mieste įvykoElvio Presley lai-
dotuvės. Rokenrolo karalius rug-
pjūčio 16 d. buvo aptiktas negyvas
(įtariama, kad perdozavo migdo-
mųjų vaistų) savo name Memfyje.
Saulė teka 06:00
Saulė leidžiasi 20:45
Dienos ilgumas 14:45
Mėnulio fazė – Priešpilnis.
vardadieniai
Agapitas, Elena, Ilona, Mantautas,
Reinoldas, Saulenis, Žydrūnė.
Paryžius
Praha
Ryga
Roma
Stokholmas
Talinas
Varšuva
+20
+19
+22
+27
+22
+21
+19
+21
+21
+18
3-4
ŠIAURĖS
VAKARŲ
Lietuvoje
Grupelė užsieniečių šią vasarą vėl
turėjo progą pramokti lietuvių kal-
bos. Neseniai buvoįteikti pažymėji-
mai studentams, kurie mokėsi lie-
tuvių kalbos ir kultūros Klaipėdos
universiteto organizuotoje vasa-
ros stovykloje.
Stovyklos lyderiu tapo tris-
dešimtmetis vokietis Timlandas.
Šis vyras jau antrus metus at-
vyksta į vasaros stovyklą Klai-
pėdoje ir su „15min“ žurnaliste
ryžosi kalbėtis lietuviškai. Pa-
klaustas, kas paliko didžiau-
sią įspūdį, vyras atsakinėjo lė-
tai, tačiau lietuviškai. „Lietu-
va – gražus kraštas. Pasirin-
kau Klaipėdos universitetą,
nes jis garsėja puikiomis stu-
dijomis. Atvykęs pirmą kartą
visai nemokėjau lietuvių kalbos,
o po antros stovyklos gavau ge-
riausią įvertinimą iš visos mū-
sų grupės. Buvo daug ekskursi-
jų po šalį, galėjome susipažinti
su jos kultūra. Jei vykčiau atos-
togauti, tai tik į Lietuvą, Klaipė-
dą,“ – komplimentų mūsų šaliai
negailėjo vokietis.
Sužavėjo ne tik kalba, bet ir šalis
EGLĖ TAREILYTĖ
[email protected]
Uždarys
sąvartynus
Vykdant valstybinę atliekų
tvarkymo sistemos reformą
Klaipėdos apskrityje rugpjū-
čio mėnesį pradėti 5-ių rajoni-
nių sąvartynų uždarymo dar-
bai. Juos planuojama baigti iki
šių metų pabaigos.
Nuo 2009 metų visų septy-
nių Klaipėdos apskrities sa-
vivaldybių atliekos vežamos į
Dumpių regioninį sąvartyną.
Apskrityje jau visiškai sutvar-
kytos 32 užterštos teritorijos
ir nelegalūs šiukšlynai, rekulti-
vuotas ir apželdintas didžiau-
sias apskrityje Glaudėnų (Ka-
lotės) sąvartynas.
Iš viso Klaipėdos apskrities są-
vartynams sutvarkyti ir regio-
ninio sąvartyno statybai buvo
skirta 40 mln. 570 tūkst. Lt, iš
kurių 20 mln. 251 tūkst. fnan-
suoja Europos Sąjungos San-
glaudos fondas.
Išbandymas
uostui
Rugpjūčio 29-ąją prie bend-
rovės „Klaipėdos nafta“ kran-
tinės prisišvartuos tanklaivis
su bandomąja naftos partija
iš Venesuelos.
Bus perkraunama beveik 80
tūkst. tonų naftos, kurios pir-
kėjai yra įmonės iš Baltarusi-
jos. Nafta bus perpumpuo-
ta į bendrovės rezervuarus,
o iš jų – į geležinkelio vago-
nus-cisternas ir išsiųsta į Bal-
tarusijos naftos perdirbimo
gamyklas.
Bus tikrinamos krovos tech-
nologinės sistemos, regis-
truojamas išsiskiriančių naftos
garų kiekis ir fksuojami sklan-
džiam ir saugiam perkrovimo
procesui būtini technologiniai
tobulinimai.
trumpai
Vizijoje – modernūs autobusai
IRMA
OZTURHAN
i.ozturhan
@15min.lt
Pasak J.Daugininkienės,
daugumos iš 70-ies
miesto autobusų am-
žius – apie 15 metų.
I.Ozturhan nuotr.
Sakė J.Daugininkienė.
Kai paaiškės, ar gauname fi-
nansavimą, skelbsime kon-
kursą. „Irisbus“ – ne vienintelė
bendrovė, kuri siūlo išbandyti auto-
busus, rinksimės iš kelių variantų.
3
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
KLAIPĖDA /
Atkelta iš 1 psl.
– Tad Jūs tikriausiai pa-
sakytumėte, kad šią vasarą
įprastas toks vaizdelis: atva-
žiuoja kompanija su svaigiai-
siais gėrimais, o iš paplūdi-
mio išgabenama jau su me-
dikų palyda?
– Tai jau tapo kone kasdie-
nybe. Ir praėjusį sekmadienį, kai
buvo itin karšta, į paplūdi-
mį atėjo porelė penkiasde-
šimtmečių. Moteris buvo
itin girta. Teko ją gaivinti,
net vandens ant jos pilti, ta-
čiau ši ėmė plūstis, triukš-
mauti. Bandėme išvesti iš
paplūdimio, tačiau ji prie-
šinosi, norėjo miegoti čia
pat ant karšto smėlio. Keis-
čiausia, kad kai kurie poil-
siautojai ją palaikė, mums
aiškindami: „Leiskit jai lik-
ti, ką ji čia padarys.“
– Vaikų globa paplūdi-
miuose taip pat vis dar gelbė-
tojų reikalas?
– Teko ieškoti nemažai pa-
siklydusių vaikų. Arba būda-
vo ir atvirkščiai – suradę pasi-
metusį vaiką ieškodavome tė-
vų. Nuolat girdime priekaištų,
kad be reikalo per garsiakalbius
primename, jog tėvams būti-
na prižiūrėti vaikus. Mamos
mums sako: „Mes savo vaikus
matome.“ Bet vieną minutę bu-
vęs visai šalia, antrą vaikas jau
gali būti pabėgęs.
– Ar bėgant metams poil-
siautojų mentalitetas kei-
čiasi?
– Gelbėtoju dirbu nuo 1993-
iųjų ir galiu pasakyti, kad anks-
čiau būdavo daugiau nekultū-
ringų žmonių. Pastebimas di-
džiulis skirtumas. Anksčiau
vakare, kai tik poilsiautojai iš-
važiuodavo, paplūdimiai bū-
davo pilni šiukšlių. Progresas
– dabar tokio vaizdo nepama-
tysi. Dėl rūkymo kitas reika-
las – kaip plėšė dūmą poilsiau-
tojai, taip ir toliau tebeplėšia.
Tačiau jau pastebime, kad vis
daugiau žmonių eina į rūky-
mo zonas. Gaila, bet I Meln-
ragėje vis dar mėtosi gausy-
bė nuorūkų.
– Kaip nuo 1993-iųjų pa-
sikeitė gelbėtojų techninė
bazė?
– Ji labai stipriai praturtė-
jo. Kai pradėjau dirbti, turė-
jome tik gelbėjimo ratą, jokių
plūdžių. Buvo ir irklinė gelbė-
jimosi valtis, tačiau plaukti ja
į jūrą galėjai tik per štilį. Beje,
tada neturėjome nė aprangos
– gelbėtojus išskyrė tik raiščiai
ant rankų. Dabar kiekvienas
turime plūdes, aprangą, yra
ir vandens motociklų, ketur-
račių, kateris, pripučiamų val-
čių. Dar vienas pasikeitimas –
anksčiau gelbėtojais ateidavo
dirbti įvairaus amžiaus žmo-
nės, retai kas paisyda-
vo, koks jų fizinis pasi-
rengimas. Tačiau ilgai-
niui priėmimo į darbą
sąlygos griežtėjo. Da-
bar norint dirbti gel-
bėtoju reikia gerokai
pasistengti. Ir sezono
metu dažnai rengia-
me pratybas.
– Regis, iš savo bokš-
telio matote viską, ar,
pavyzdžiui, pastebite
paplūdimiuose besimezgan-
čius meilės romanus?
– Vasaros pradžioje mato-
me, kaip į paplūdimį atvažiuo-
ja atskiros merginų ir vaikinų
grupės, o baigiantis vasarai jie
ima ir susiporuoja. Tačiau, kai
šitiek žmonių – įsidėmėti visų
veidus labai sunku.
– Ar buvęs moterų paplū-
dimys I Melnragėje jau po
truputį tampa bendruoju,
ar moterys įpročių kol kas
nekeičia?
– Senbuvės to paplūdimio
niekaip nepalieka. Kartais vy-
rai sako: Klaipėdoje kur benu-
eisi – vien nuogos moterys. Nori
nueiti prie molo – nuogos mo-
terys, eini į kitą pusę – vėl nuo-
galės, prieini Girulius – ten jau
nudistų paplūdimys.
– Ar pavyksta iš paplūdi-
mių išgyvendinti čeburekų ir
ledų pardavėjus?
– Jų kaip buvo, taip ir te-
bėra. Ypač I Melnragėje ir Gi-
ruliuose.
– Šią vasarą jums teko va-
žiuoti gelbėti skęstančių poil-
siautojų į Karklę. Kaip ma-
note, ar ten reikia gelbėto-
jų stoties?
– Manau, reikėtų. Bėda ta,
kad ši zona priklauso Klaipėdos
rajono savivaldybei, o mes pa-
valdūs miestui, tačiau periodiš-
kai nuvažiuojame ir ten.
– Ar sulaukiate iš jūros glė-
bio išgelbėtų žmonių ar jų ar-
timųjų padėkų?
– Iš tiesų padėkų sulaukia-
me labai retai. Tuo metu, kai
ištrauki žmogų, jis būna šoko
būsenos. O kad artimieji padė-
kotų – retas atvejis. Dar rečiau
padėkoti sugrįžta patys sken-
dusieji. Dažniau būna nepa-
sitenkinimų, kai neleidžiame
maudytis itin banguotoje jū-
roje. Ima priekaištauti, aiški-
na, kad jie patys atsakingi už
savo gyvenimą.
– Serialas „Gelbėtojai“ pa-
vaizdavo jūsų profesiją kaip
itin romantišką, sudarė įspū-
dį, kad dirbant tokį darbą nuo-
tykiai niekada nesibaigia. Ar
lieka vietos romantikai?
– Aišku, lieka! Nors filmai
yra filmai. Tačiau yra ir pas mus
to veiksmo. Tiesa, sulaukiame
ir pastabų, kad gelbėtojai nieko
nedirba, tik sėdi, kortomis žai-
džia arba deginasi. Poilsiauto-
jai dažnai nemato vidinės mūsų
darbo pusės, nežino, kaip vis-
kas yra iš tiesų. Gelbėtojai yra
visada pasirengę darbui, juk
nežinai, kada nutiks nelaimė.
Dažnai mums sako, kad žiūri-
me ne į jūrą, o į smėlį, į besiil-
sinčius žmones, tačiau tai da-
rome tik tam, kad užbėgtume
nelaimėms už akių: reikia pa-
stebėti, ar link jūros neklysta
koks vaikas, ar į vandenį ne-
brenda alkoholiu besimėga-
vusi kompanija.
– Kokius įsivaizduojate
Klaipėdos ateities paplūdi-
mius?
– Regis, jiems ir dabar nie-
ko netrūksta, tik norėtųsi šva-
resnio smėlio. Ir, žinoma, rei-
kėtų dar daugiau tualetų.
Gelbėtojai retai
išgirsta „ačiū“
AURELIJA
KRIPAITĖ
a.kripaite
@15min.lt
Tiek žmonių šią vasarą nu-
skendo Baltijos jūroje Lietuvo-
je. Iš viso įvairiuose šalies van-
dens telkiniuose nuskendo
186 žmonės. Dauguma ten,
kur nėra jokių maudyklų.
1 žmogus
Tuo metu, kai iš-
trauki žmogų, jis
būna šoko būsenos. O
kad artimieji padėkotų
– retas atvejis. Dar re-
čiau padėkoti sugrįžta
patys skendusieji.
Gelbėtojų teigimu, poilsiautojai retai klauso įspėjimų, kad
maudytis – draudžiama. Tiesa, pripažįstama, kad metai iš metų
atostogautojai tampai vis kultūringesni. I.Ozturhan nuotr.
4 / KLAIPĖDA
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
Meno mylėtojai jau gali ruoštis
penktadieniui – Klaipėdos kul-
tūrų komunikacijų centro paro-
dų rūmuose tą dieną vyks XIV Vil-
niaus aukcionas.
Pristatomus meno kū-
rinius bus galima apžiūrė-
t i aukciono ekspozicijoje,
rugpjūčio 18–20 d. nuo 11
iki 19 val.
Vilniaus aukcionas Klaipė-
doje svečiuojasi pirmąkart –
meno mylėtojų dėmesiui bus
pateiktas žinomų ir ver-
tinamų autorių kūrinių
rinkinys, kuriame do-
minuoja jūros tematika.
Aukcione pristatomi ta-
pybos, grafikos darbai,
piešiniai, istoriniai že-
mėlapiai.
Ekspozicijos centre – pri-
pažintų išeivijos dailininkų –
Adomo Galdiko, Vytauto Ka-
siulio, Vytauto Igno, Antano
Tamošaičio – kūriniai.
Taip pat pristatomi vie-
no ryškiausių išeivijos me-
nininko, šiandien Paryžiuje
kuriančio Prano Gailiaus dar-
bai. Šių autorių kūriniams il-
gai teko laukti galimybės su-
grįžti į Lietuvą.
Atskirą temą sudaro Jono
Buračo 1977-aisiais Naciona-
liniame M.K.Čiurliono dailės
muziejuje surengtos parodos
kūrinių pristatymas. Šio daili-
ninko kūryba reikšminga sa-
vo meistriškumu, ištikimybės
gamtai ir žmogui temomis.
Ekspozicijoje bei aukcione
taip pat pristatomi Kauno
meno mokyklos atstovų bei
iš Klaipėdos kilusių žymių
dailininkų plenerinės tapy-
bos darbai.
Aukcione bus galima įsi-
gyt i Ri mvydo Jankausko-
Kampo, Leono Kati-
no, Lino Katino, So-
lomono Teitelbaumo,
Igno Budrio, Teodoro
Kazimiero Valaičio ir
kitų į Lietuvos dailės
istoriją įėjusių auto-
rių kūrinių.
Trečiadienį, rugpjūčio 18 dieną,
Parodų rūmuose atidaroma pirmoji
personalinė Erikos Tumienės-Min-
kevičiūtės iliustracijų paroda „Nuo-
taika ir spalva”.
Apsi l ankiusieji
parodoje išvys ilius-
tracijas, autorės su-
kurtas per pastaruo-
sius ketverius metus.
Eksponuojami darbai
– spalvingi, kupini įvai-
riausių jausmų, melodi-
jų, žaismo. Kiekvieno-
je iliustracijoje pasako-
jama skirtinga istorija,
turinti savo nuotaiką,
personažus, koloritą.
Kūrinių emocijos svy-
ruoja nuo melancholiš-
kų, svajingų iki sodrių ir
žaismingų. Taip pat bus
eksponuojamos iliustra-
cijos iš jau išleistų Her-
kaus Kunčiaus ir Ramutės Sku-
čaitės vaikiškų knygelių.
E.Tumienė-Minkevičiū-
tė yra baigusi Vilniaus dailės
akademiją, gyvena ir kuria Vil-
niuje, o šią parodą pristato sa-
vo gimtajame mieste.
Parodos atidarymas – tre-
čiadienį, 18 val., KKKC Paro-
dų rūmuose (Aukštoji g. 1/Di-
džioji Vandens g. 2).
Klaipėda
CINAMON
„Nesunaikinami“ (trileris) 13:00
15:15 17:30 19:45 22:00
„Tempk jį čia!“ (komedija) 12:30
14:45 17:00 19:15 21:30
„Burtininko mokinys“ (nuotyki-
nis) 11:30 13:45 16:00 18:30 21:00
„Druska“ (trileris) 13:15 15:30
17:45 20:00 22:10
„Grobuonys“ (įtempto siužeto
filmas) 11:00 22:15
„Katės ir šunys 2: kačių kerštas“
(animacinė nuotykių komedija)
12:15 14:15 16:15 18:15 20:15
„Nebrendylos“ (komedija)19:30
„Laiškai Džuljetai“ (romantinė
komedija) 11:45
„Pradžia“ (mistinis trileris) 16:30
21:45
„Žaislų istorija 3“ (lietuviškai
įgarsinta komedija) 10:45
„Užtemimas“ (romantinė drama)
14:00
kinas
KLUBAI
Klaipėda
Trečiadienį, rugpjūčio 18 d.
Džiazo restoranas „Kurpiai“
21.30 val. grupės „O.R.C.“ (Old Rock
Castle).
Ketvirtadienį, rugpjūčio 19 d.
Džiazo restoranas „Kurpiai“
21.30 val. koncertuos grupė
„Tabasco“.
Palanga
Trečiadienį, rugpjūčio 18 d.
Muzikinis klubas „Vandenis“
21 val. koncertuos Jurgis Didžiulis
ir Erika Jennings.
Kultūros centras „Ramybė“
20 val. spektaklis-komedija „Vietų
nėra“ su Eimučiu Kvoščiausku.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 19 d.
Muzikinis klubas „Vandenis“
21 val. Arinos ir „Veto bank“ koncertas.
Kultūros centras „Ramybė“
20 val. Rositos Čivilytės ir Donato
Montvydo koncertas.
Nida
Trečiadienį, rugpjūčio 18 d.
„Agilos“ kultūros centras
20 val. „Bravo“ teatro spektaklis
„Laisva meilė“.
SPEKTAKLIAI
Palanga
Ketvirtadienis, rugpjūčio 19 d.
Palangos Senoji gimnazija
20 val. Klaipėdos dramos teatro
gastrolės. Spektaklis „Viskas apie
vyrus“.
KITI RENGINIAI
Klaipėda
Trečiadienį, rugpjūčio 18 d.
Kultūrų komunikacijų
centro kiemas
21.30 val. Šiaurės šalių kino
peržiūros. Ekrane – švedų filmas
„Juodasis gvazdikėlis“.
renginiai
Meno kūrinių aukcione
karaliaus jūros motyvai
Aukciono rinkinį
sudaro 153 darbai,
kurių kainos svyruoja
nuo 150 iki 15 tūkst. Lt.
Parodoje – melancholiškos
ir svajingos iliustracijos
Vytauto Kasiulio
„Žvejyba“.
Jeronimo Čiuplio „Pajūry“.
Meaes |¡oert|... |r aepes|oert|
ejo... ùouce||s |rrotus|u vortot| o||o|o||
ì|ro. |o|r sur|u re|ecert|. rorocovus tou·
re|e. ùoìr|ous|o| vo||os ste|u||os re|vv|s·
to. cer|oro ||| .rerco||rco co|o¨. |r...
Sav||oatro|é? ka|p?..
...rvto r|vste r|vsto co|vo. re|erur|. or .||r|s·
ro¨ |uvo vo|or. |er1ro1or||o| so|ros|. ros||jo
sortv||o| se|roje. o jou ||oco... !o|c| |ou|tos|s
vo||os ste|u||os re|vv|o · |o||u resustojote. o||o·
|o||o ro1ouc|rote. )e| to|r ots|t||o re r|rro |or·
to. je| rv||r| ìrores jo| ser|o| rr|e|o|stoujo. |o1
resuce|ote ||out|s cere (rors sou rr|s|e|1ovote.
|o1 s||ort re|eros|cers|te...) · otejo rvìt|rcesr|u
rr|eror|u retos. lscorovo vo||o°| Ne. !oc|ou j|
||e| rus||rus|. lr je| t|||tes vo||os ste|u||o. ro1e·
||te sou. Ko|r°
25 |adras arba .oer| sa|||aoa|"
lse|t|s vro. !o| efe|tvv|ous|os |r ro1err|ous|os
rotrou|| o||o|o||u| s|or|rort|s reto1os · cS |o·
1ros. or|o v|1eoteror|jo.
|o|s|os otro1o. |o|r rosorore ve|||o ros|er·
tos vo|î1o ot|orros. vo1|roros cS |o1ru. A||s.
cre|to| s|er|ort f||ro |o1rors. jo reroste||.
toc|ou |utert cS |o1ros ve|||o |to|c|ous|o|. )AV
1erorstruoto f||ro retu rs|c|o|oc|r|u tvr|ru
vor1or | ||e|v|ero cS |o1ro |uvo roto|r|rto v|e·
ro co|v|ojo cer|ro re||oro. |o seorso to cer|ro
|sr|r|to 1ouc 1ouc|ou. !o1 ro|s||r|r|u rostorco·
r|s |stotvro|s |uvo uì1rousto rou1ot| cS |o1ro
rr|rc|ro re||oro|.
!oc|ou re cv1vru|| |r|es|rco| · ro|s||r|r|o|
|r re1||o| su|ure efe|tvv|o reto1||o. s||rto cS
|o1ro rorou1o| cv1ort o||o|o||îro |r rr|||ouso·
rv|es.
Srec|o||stu |sto|u||rtos roìorcus cS |o1ro
rr|rc|ros (v|1eoteror|jo) |1|ectos re1|c|roje.
||etuvoje v|1eoteror|jo rro|t||uojoro t|| re·
1|c|ros |||r||oje .||rore1o¨. |ur se|r|rco| to|·
|oro jou l0 retu.
Ko|r to| ve|||o° /rocus ì|ur| srec|o||o v|1eore·
1ì|oco. ros|ertos cS |o1ros ve|||o jo rosorore. to|r
|1|ec|oro rs|c|o|ocu rorercto |rforroc|jo. s|or|·
rort| rotrou|| o||o|o||u|. |oc|ertos |ro |ortro||uot|
sove. st|rrejo vo||o. ruostoto o||o|o||o otìv||c|u.
V|1eoteror|jo retur| so|ut|r|o rove|||o. resu|e||o
1|s|orforto or |o|res. reìo|ojo rs|c|o|oc|res
sve||otos. !o| rorv|e |r rus|ousvvro. )os rove|||s
||co|o|||s. lsro|storo cert| so|||rco|. reros|cert|. o
rororejus · ors|r|to| ots|so|vt| toure|es.

0auo|au |oatro|és · ma¡|au prob|emu
|oso|ojo roc|ertos.
..|su vers||r|r|os. 1oìro| |er1rouju su vers|o
rortrer|o|s. ùerv|os re|rororos |e toure|es.
!o| |trou|e | |scertuv|u ||uro. |ros|1ejo rese|res
1or|e. ros||jo sortv||o| su |er1ro1or||o|s. cr|uvo
se|ro. re||o|vus ro1or|ou ovor|jo. Surrotou. |o1
roro sortv||s su o||o|o||u rero sve||os. Kre|·
r|ous| | .||rore1o¨. |rofes|oro|u |oror1o ro1e·
jo. ot|||ou rs|c|oteror|jos |r v|1eoteror|jos |urso.
)ou rer|er| reto| o||o|o|| vortoju so|||rco| · re
1ouc|ou 1v|eju toure||u rer svertes. 1ouc|ou |r re·
s|ror|. Se|ro |o|r|rco. sus|tvor|e 1or|o re||o|o|.
vo|ruoju souc|o|...¨
!o||u |stor|ju. ro1orc|u rro||eros rosto |r cv·
1vro efe|tvvuro. vro 1ouc.
Metas ve||t|!
)e| tur|te roros|o rro||ero. re1e|s||te. Ats|·
so|v||te ìo||rco rotrou||o vortot| o||o|o|| or|o
|sro||te vortot| j| so|||rco|. !o|r rro1ì|uc|rs|te
sove. otstotv1oros f|î|re |r rs|c|o|oc|re sovo
sve||oto. 1ovoros|te |o|re ort|r|es|ers. |sverc·
s|te |e1u 1or|e |e| |e||uose.
Neot|1e||o||te rro||eros srrer1|ro. So|oro.
|o1 ìrocous vo||o 1oro ste|u||us. )|e t||ro| co||
|vv|t|. je| jurs |sr|rt|rco| ro1es |r cS |o1ros.
|orerce Acre !AkV\ùAl!|
0
V||a|u|e, Savaaor|u pr. !!k.
!e|. (S) clc SS cc or|o (8 cìc) 0 ìì ì4.
www.m|rameda.|t
N£0£LSkI]£!
kte|||te ||| ruop|üc|o 30 d.
| .M|rameda" med|c|aos |||a||a
p|rm|ae| spec|a||sto |oasu|tac||a|
|r asmeaybés |vert|a|mo testa
Imooas jea toks - t|k|s| stebak|o. ¥|ea|ems te| · sve|kete, oere| epmokemes
derbes, hermoa|ao| seatyk|e|. 0 k|t| |eak|e sevo ve||os stebak|o. .0, ked t|k
aepe|ûzc|ea..." ked v|eae |¡oerte teare|é aesav|||ota k|te|, trec|e|, ketv|r·
te|...ked t|k aeaas||pta ve||e, o .e|koho||o meretoaes" aeazs|testa.
k|a|pédo|e, M|a||os o. 2, I |orp.,
te|. (8 4c) 1lS lll or|o (8 c0c) 7l l81.
$
5
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
MIESTAI /
Šią vasarą Kauną aplankė keliais
tūkstančiais daugiau užsienio tu-
ristųnei ankstesniaismetais. Tačiau
jų viešnagei miestas tinkamai taip
ir nepasiruošė–keliautojams aktu-
aliausios informacijos užsienio kal-
ba nerasi nei viešajame transporte,
nei kitur mieste.
Prieš kurį laiką „15min“ žur-
nalistei vienoje Kaune esančio-
je autobusų stotelėje teko susi-
durti su Vokietijoje gyvenančiu
korėjiečiu Xionu Ly, atvykusiu
čia porai dienų. Vaikinas ban-
dė išsiaiškinti, kurio maršru-
to autobusą pasirinkti, kad pa-
tektų į Lietuvos zoologijos so-
dą. Iš stotelėje pateiktos infor-
macijos, taip pat ženklo, ant
kurio buvo užrašyti čia stojan-
čių troleibusų ir autobusų nu-
meriai, jis teigė nesupratęs be-
veik nieko. Keblumų užsienie-
čiui kilo ir bandant nusipirk-
ti viešojo transporto bilietą.
„Iš to, kas buvo užrašyta auto-
buse prie vairuotojo, supratau
tik skaičius – 1 Lt, 2 Lt, 100 Lt“,
– juokėsi užsienietis. Nesusi-
gaudantį turistą išgelbėjo kiti
keleiviai. „Gerai, kad daugu-
ma lietuvių moka angliškai. Kai
paklausiau, kokį bilietą pirkti,
viena mergina man patarė, ką
daryti“, – sakė X.Ly.
Sulaukia skundų
Kauno regiono turizmo in-
formacijos centro darbuoto-
jų teigimu, iš turistų jie sulau-
kia priekaištų ne tik dėl to, jog
trūksta informacijos anglų kal-
ba. Ne vienas turistas skundė-
si, kad nėra nuorodos į IX fortą,
pasigendama savitarnos skal-
byklų ir renginių mieste dar-
bo dienomis. Turistai paste-
bėjo, jog mieste trūksta bilie-
to, kuris suteiktų galimybę pa-
tekti į visus Kauno muziejus.
„Ne visos idėjos neįgyvendina-
mos tik dėl lėšų stygiaus. Daug
kur mus stabdo specialūs reika-
lavimai. Tarkime, nuorodos tu-
ristams užsienio kalba, kurias
norime pastatyti mieste, tu-
ri būti vizualiai vienodos. Ta-
čiau kadangi jos stovėtų ne tik
prie savivaldybei priklausan-
čių muziejų, pirmiausia tek-
tų įveikti ilgą derinimo etapą
– muziejai pavaldūs įvairioms
ministerijoms. Todėl ieškomas
paprastesnis ir pigesnis varian-
tas“, – sakė Kauno miesto savi-
valdybės Miesto įvaizdžio ir tu-
rizmo skyriaus vedėjas Saulius
Kromalcas.
Rugsėjį iš atostogų sugrįžu-
sios miesto tarybos bus prašoma
skirti lėšų informacinių lanks-
tinukų leidybai. Šiuos lanksti-
nukus turistai gautų Kauno oro
uoste. Juose būtų keliomis už-
sienio kalbomis pateikta infor-
macija apie mieste veikiančią
transporto sistemą, bilietų įsi-
gijimo būdus ir kita turistams
naudinga informacija. Nors to-
bulintinų vietų dar yra, tačiau
kai kas jau padaryta ir šiemet.
Maršrutu „Kauno oro uostas–
Centras–Geležinkelio stotis“
važiuojančiame autobuse jau
galima išgirsti informaciją ang-
lų kalba.
RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ
r.mikalciute
@15min.lt
Valdininkai pripažįsta, jog
šiuo metu Kaune daug kur
trūksta informacijos apie
turistinius objektus ne tik
anglų, bet ir lietuvių kalba.
A.Koroliovo nuotr.
Turistai Kaune – tarsi džiunglėse
Skaitytojo klausimas
Pataria MAXIMA LT, UAB Maisto gamybos departamen-
to direktorė Jūratė Malkauskienė
Kaip greitai paruošti sveikus ir sočius
pusryčius?
Apie tinkamą ir subalansuotą mi-
tybą kalbama daug. Tačiau reikia pri-
pažinti, kad neretai dėl įtempto gy-
venimo ritmo ne tik nepavyksta mai-
tintis sveikai, bet apskritai ne visada
randame laiko ramiai pavalgyti. Kad
organizmui netektų patirti streso dėl
alkio, o po darbų grįžus į namus ne-
persivalgytumėm, viena svarbiausių už-
duočių turėtų būti valgyti pusryčius.
Juk kone visi tėvai savo vaikams liepia
papusryčiauti, bet patys ne visada tai
daro. Tačiau energijos reikia ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. So-
čiai pavalgius ryte, organizmui lengviau dirbti visą dieną, ilgai nejau-
čiama alkio. Geri ir kokybiški pusryčiai tiesiog būtini.
Dažnai mūsų pusryčius sudaro gana riebūs ar daug cukraus
turintys produktai – kiaušinienė, sumuštiniai, saldžios košės. To-
kie patiekalai alkį numalšina tik trumpam, juose nėra baltymų ir
angliavandenių, leidžiančių ilgiau išlaikyti organizmo energetines
atsargas. Kad mityba išties būtų subalansuota, reikėtų rinktis kuo
natūralesnius ir kuo mažiau apdorotus maisto produktus. Pavyz-
džiui, jei pusryčiams mėgstate valgyti kiaušinius, juos kepkite įpil-
dami šlakelį alyvuogių aliejaus, sviesto verčiau atsisakyti. Vietoj
bandelės su sviestu rinkitės šviežias daržoves, pagardintas alyvuo-
gių aliejumi ar citrinos sultimis. Jei pusryčiams mėgstate saldesnius
patiekalus, galite išbandyti natūralų jogurtą su šviežiais vaisiais ar
uogomis. Dabar kaip tik puikus metas mėgautis šviežiomis avie-
tėmis, šilauogėmis, slyvomis, obuoliais ar kriaušėmis. Jogurtas su
uogomis ir vaisiais – puikus pusryčių patiekalas. Tikras energijos
užtaisas – avižinė košė. Natūralios, sutrintos avižos naudingesnės,
tačiau jei ryte neturite laiko, tiks ir avižiniai dribsniai. Jei košę vir-
site piene, rinkitės liesesnį. Į avižų košę galite įdėti migdolų ir švie-
žių uogų. Šiame patiekale gausu baltymų, ląstelienos ir naudingų-
jų angliavandenių. O jei neturite laiko pasiruošti net paprasčiau-
sio patiekalo, pusryčiams susitepkite lengvą sumuštinį su sūriu ir
daržovėmis ar suvalgykite bandelę – svarbiausia, kad iš namų ne-
išbėgtumėte nieko nevalgę.
Kad mityba būtų subalansuota, itin svarbu tinkamai parinkti
maisto produktus, kuriuose būtų gausu naudingųjų medžiagų ir
kuo mažiau riebalų. Kuo maisto produktai šviežesni, natūralesni ir
mažiau apdoroti, tuo geriau.
Kol vasara nesibaigė, daugeliui
norisi mėgautis šiltais orais,
o ne ilgai stovėti prie puodų.
Spalvingas ir nešaltas anks-
tyvas ruduo taip pat vilios į
gamtą. Tiesa, daugelio šeimų
gyvenimo ritmas nuo rudens
taps intensyvesnis ir teks daž-
niau pasukti galvą, kaip spėti
laiku pamaitinti vaikus, pasi-
rūpinti savimi ir šeima.
Ir pramogaujantiems, ir dir-
bantiems gera išeitis – jau paruošti
produktai, kuriuos siūlo parduo-
tuvių kulinarijos skyriai.
Nors lietuvių šeimose visada
buvo gyva naminio maisto tra-
dicija, greitėjant gyvenimo tem-
pui tenka pasukti galvą, kaip spė-
ti reguliariai ir sveikai pasistiprin-
ti. Mokinukus auginantiems tė-
vams kyla papildomų rūpesčių
– jiems tenka galvoti, kuo pamai-
tinti besimokantį ir neretai ne vie-
ną būrelį lankantį vaiką. Nemažai
žmonių, jei tik gali, laiką virtuvė-
je mielai iškeičia į buvimą gam-
toje ar savo pomėgius.
Išlieka paklausūs
Laiką taupantiems lietuviams
jau ne vienus metus gera išeitimi
tampa prekybos centrų kulina-
rijos skyriai. Pastebima, kad net
sunkmečiu, kai nemažai žmonių
atsisakė gurmaniškų prekių, pa-
ruošti produktai tebėra paklausūs
ir randa savo pirkėją. Pavyzdžiui,
prekybos tinklo „Maxima“ duome-
nimis, keptų viščiukų pardavimai
sunkmečiu netgi išaugo – jų par-
duodama apie 16 proc. daugiau.
Dar viena tendencija – žmonės
stengiasi vis sveikiau maitintis,
nepersivalgyti, tai liudija išaugę
gaiviųjų, lengvų salotų su dar-
žovėmis pardavimai. Pastebėjus
šią tendenciją pirkėjams pasiūly-
ta nemažai naujų salotų rūšių, jų
yra pačių įvairiausių – šviežių dar-
žovių su tunais ir kaparėliais, su
gruzdintais mėsos kamuoliukais,
su kepta vištiena, saulėgrąžų salo-
tos „Sveikas“ ir „Pusryčiai“. Azijie-
tiškam maistui neabejingi pirkėjui
gali išbandyti egzotiškus skonius,
pavyzdžiui, paragauti kiaulienos
riekelių saldžiai aštriame padaže.
Rekordinės paklausos kulinarijos
skyriaus gaminiai sulaukia prieš
šventes, o pats pikas pasiekia-
mas prieš Kalėdas ir Velykas, kai
pardavimai išauga 10-15 proc.
Žmonės pamėgo užsisakyti val-
gių iš kulinarijos skyriaus ir savo
asmeninėms šventėms – gimta-
dieniams, įkurtuvėms.
Išbando naujoves,
bet ištikimi tradicijai
Pasak „Maxima“ atstovų,
lietuviai mielai išbando naujo-
ves, tačiau lieka ištikimi tradici-
niams skoniams. Jau daug metų
populiariausios salotos šio pre-
kybos tinklo parduotuvėse išlie-
ka tos pačios: naminės, lietuviš-
kos, morkų, taip pat salotos su
ryžiais, įvairios burokėlių mišrai-
nės. Pirkėjai itin mėgsta keptus
kulinarijos gaminius – viščiukus,
jų ketvirčius, blauzdeles, įvairius
kotletus. Populiarūs ir kiti mėsos
gaminiai, užkandėlės, apkepėlės
bei picos. Žmonės, kurie iš savo
raciono išbraukė mėsos produk-
tus, taip pat turi iš ko pasirinkti.
Vegetarams „Maxima“ prekybos
tinklo kulinarai pasiūlė kelių rū-
šių salotų, įvairių žuvies gaminių.
Prekybininkai pastebi, kad po
atostogų žmonėms grįžtant į
įprastą gyvenimo ritmą, ypač pir-
mosiomis rugsėjo savaitėmis, ku-
linarijos gaminių paklausa išau-
ga. Pirkėjai dažniau renkasi jau
pagamintus ir iškart vartoti tin-
kamus produktus, taip pat kyla
šaldytų prekių paklausa. Paste-
bima, jog jau prieš rugsėjį pra-
deda augti bandelių pardavi-
mai – juk jos puikiai tinka vai-
kų pusryčiams ar priešpiečiams
į mokyklą. Populiariausios išlie-
ka mažos nesaldžios bandelės,
kurias galima naudoti tiek nedi-
deliems sumuštiniams gaminti,
tiek valgyti vienas. Taip pat la-
bai mėgstamos ir įvairių rūšių
saldžios bandelės.
VASARA
Vasaros
ekspertas –
Švieži ir gardūs pasiūlymai taupantiems laiką
Jau paruošti kulinarijos gaminiai ar
salotos – puikus pasirinkimas, pa-
norus papietauti parke ar pritrūkus
laiko pasiruošti vakarienę.
NAUJOVĖ
Artėjant rudeniui „Maxima“
prekybos tinklas pirkėjams
siūlo ypatingą naujovę – karš-
to maisto vitrinas.
Nuo šiol pirkėjai jau paruoš-
tą maistą galės nusipirkti karštą.
Specialiose vitrinose maistas lai-
komas 68 laipsnių temperatū-
roje, tad pirkėjas gali būti tikras
– net ir grįžus į namus maistas
dar bus šiltas. Karštose vitrino-
se maistas laikomas tik 3 valan-
das. Vėliau jis išimamas iš vitrinų
ir pakeičiamas šviežiais produk-
tais. Vitrinų asortimentas – nuo
bulvių plokštainių iki balandėlių
ar maltinukų.
Visi maisto produktai yra su-
dėti į patogius indelius, iš kurių
galima iškart valgyti. Indeliuo-
se pirkėjai ras ir prie pagrindinio
patiekalo tinkančio garnyro. Vi-
sų karštose vitrinose esančių ga-
minių pakuotės padengtos folija,
taip maistas ilgiau išlieka karštas.
Kad pirkėjai nusipirkę tokį gami-
nį galėtų iškart valgyti, šalia karš-
to maisto vitrinų ga-
lima rasti ir vienkar-
tinius įrankius. Tokie
jau paruošti ir karšti
valgiai ypač patogūs
pasiimti važiuojant į
kelionę ar tiesiog no-
rintiems pietų metu
papietauti parke ant
suoliuko.
Šiuo metu karšto
maisto vitrinos yra Vilniuje Min-
daugo ir Liepkalnio gatvėse esan-
čiose „Maxima“ parduotuvėse,
taip pat abiejose „Maxima“ par-
duotuvėse Palangoje bei „Maxi-
ma“ parduotuvėje Nidoje.
Karštos vitrinos – patogus pasirinkimas skubantiems
Kainos (prekybos tinkle MAXIMA)
Koldūnai – 1,39 - 28,99 Lt
Virtinukai su varške – 4,99 Lt
Salotos – 6,99-10,99 Lt (1 kg)
Kibinai, čeburekai – 1,29-3,99 Lt
Apkepėlės – 2,09 Lt (125g)
Picos – 1,99-5,99 Lt
Keptos viščiukų šlaunelės –
14,49 Lt (1 kg)
Kepti viščiukų ketvirčiai – 2,58 Lt
Keptas viščiukas – 12,99 Lt
Keptas kiaulienos karbonadas –
3,99 Lt
Kepta kiaulienos šoninė –
16,99 Lt (1 kg)
Kepti kiaulienos šonkauliai –
18,99 Lt (1 kg)
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
6 / AKTUALIJOS
Susisiekimo ministerija (SM) vakar
paskelbė parengusi naujus reikala-
vimus vairavimo mokykloms. Jie
turės įsigalioti nuo 2012 metų pra-
džios. Vairavimo mokyklų atstovai
kritikuoja permainas ir tvirtina, jog
SM paskubėjo – reikalavimų apra-
šą teks dar tobulinti.
Viena iš naujovių – bus pri-
valoma filmuoti ir įrašinėti vai-
ravimo mokykloje laikomą prak-
tinio vairavimo įgūdžių galuti-
nę įskaitą. Be to, sutrumpintas
teorinių pamokų laikas ir padi-
dintas vairavimo prakti-
kai skirtų valandų skai-
čius. Populiariausios
B kategorijos vairavi-
mo teises norintis gau-
ti mokinys teorijos mo-
kysis nebe 60, o 40 val.,
o prie vairo su instruk-
toriumi turės praleisti
nebe 20, bet 30 val.
„Patobulinta siste-
ma pagerins vairuotojų
rengimo kokybę, suteiks gali-
mybę būsimiems vairuotojams
įgyti daugiau įgūdžių iki egza-
mino. Tai leis sumažinti prade-
dančiųjų vairuotojų sukelia-
mų eismo įvykių, nusižengi-
mų ir žūčių skaičių keliuose“,
– tvirtino susisiekimo minist-
ras Eligijus Masiulis.
Tuo tarpu Lietuvos vai-
ruotojų mokymo ir kvalifika-
cijos kėlimo mokyklų asocia-
cijos prezidentas Darius Le-
sickas „15min“ sakė įsitikinęs,
kad SM paskubėjo tvirtindama
aprašą: „Jeigu šis aprašas bus
paskelbtas „Valstybės žiniose“
ir iš tiesų įsigalios, bus galima
sakyti, kad iš esmės ministeri-
ja prisikūrė sau ateičiai darbo,
nes aprašą neišvengiamai rei-
kės taisyti.“
Pašnekovas tvirtino, jog su
SM vadovais visai neseniai bu-
vo sutarta, kad vairavimo mo-
kymo specialistai pateiks savo
pasiūlymus, kaip tobulinti nau-
jąją tvarką, tuomet bus sudary-
ta darbo grupė, kuri juos anali-
zuos. Tačiau ministerija nieko
nelaukdama išplatino galutinį
taisyklių aprašo variantą.
Pasak D.Lesicko, visuome-
nei kuriamas vaizdas, esą eis-
mo saugumas priklauso vien
nuo vairavimo mokyklų, nors
saugumą keliuose lemia visa
sistema. „Vairavimo mokyk-
loje mokinys prabūna pusant-
ro du mėnesius, ir viskas. Per
tiek laiko žmogaus pakeis-
ti neįmanoma. Formuo-
jant saugų eismą būtinas
ir policijos, ir mokyklos, ir
darželio, ir šeimos, ir me-
dicinos sistemos indėlis“,
– kalbėjo jis.
Laiko, skirto teorijos
ir praktikos mokymui, ko-
rekcijas D.Lesickas vadi-
no nelogiškomis. Esą tai,
per kiek laiko žmogus iš-
moksta vairuoti, labai indivi-
dualu: „Tai neturi nieko bend-
ra su klerkų įsivaizdavimu.“
Jis atkreipė dėmesį, jog teori-
jos mokymui skirtas laikas su-
trumpintas, tačiau temų, ku-
rias reikia išmokyti, skaičius
padidintas.
Pašnekovas neslėpė, jog įsi-
galiojus permainoms vairavi-
mo mokyklų paslaugų kainos
kils: „Įsivaizduokite, jeigu da-
bar reikia vairuoti 20 akademi-
nių valandų, o reikės 30 val., tai
tiek ir turėtų brangti.“
Tiesa, D.Lesickas įžvelgė
ir teigiamų dalykų naujosio-
se taisyklėse – nurodyta, kad
mokykloje vykdomas vaira-
vimo patikrinimas turi būti
filmuojamas. „Aš įsivaizduo-
ju, kad vadinamieji brakonie-
riai – mokyklos, kurios prastai
moko, pro pirštus žiūri, priva-
lės arba užsidaryti, arba nor-
maliai vykdyti mokymo pro-
cesą“, – vylėsi jis.
Sunegalavo kariai
Vakar į Pirminės karių sveikatos
priežiūros centrą Rukloje su įvai-
riais sveikatos nusiskundimais
kreipėsi 32 būtinųjų karinių mo-
kymų (BKM) kariai ir mokymuo-
se dalyvaujantys Karo akademi-
jos kariūnai. 18-ai iš jų nustatytas
perkaitimas. 12 įvairiais sveikatos
sutrikimais besiskundžiančių ka-
rių nuspręsta paguldyti į staciona-
rą. Užvakar viena BKM karių kuo-
pa ir kariūnai dalyvavo teorinėse
paskaitose ir pusvalandžio fzinio
rengimo pratybose, kita kuopa –
lauko taktikos pratybose, naktį –
orientacijos žygyje. Pasak kariuo-
menės medikų, šios vasaros karš-
čiai neturėjo karių sveikatai dides-
nio poveikio nei įprastai.
Vežė centnerį
narkotikų
Policijos pareigūnai ir pasieniečiai
prie sienos su Baltarusija sulaikė
Lietuvos pilietį, bandžiusį pervež-
ti 100 kg kanapių dervos – hašišo
(nuotr.). Vakar pranešta, kad 1976
metais gimęs A.G. savaitgalį buvo
sulaikytas Lavoriškių sienos perė-
jimo punkte. Policija turėjo išanks-
tinės informacijos, kad iš Lietuvos
į Baltarusiją gabenami labai di-
deli narkotinių medžiagų kiekiai.
Kanapių dervos pareigūnai rado
A.G. vairuojamame automobily-
je įrengtose slėptuvėse. Už pada-
rytą nusikaltimą jam gresia iki 15
metų nelaisvės.
Pavogė 100 kryžių
Policija skaičiuoja, kad Ukmer-
gės rajono Dukstynos kapinėse
pavogtų kryžių skaičius gali siek-
ti šimtą. Anot BNS, kol kas dėl va-
gysčių pradėta 12 ikiteisminių ty-
rimų, tačiau manoma, kad pa-
vogtų kryžių skaičius – kur kas di-
desnis. Pareigūnų teigimu, apie
iš Dukstynos kapinių dingusį kry-
žių pirmąkart pranešta rugpjūčio
pradžioje. Nusikaltėliai kol kas ne-
nustatyti.
trumpai
Siurprizas vairavimo mokykloms
GEDIMINAS
CIBULSKIS
g.cibulskis
@15min.lt
Tvirtino D.Lesickas.
Vairavimo mo-
kykloje mokinys
prabūna pusantro du
mėnesius, ir viskas. Per
tiek laiko žmogaus pa-
keisti neįmanoma.
www.15min.lt/s111766
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
Neatmetama galimybė, kad pa-
keistus mokymo vairuoti tvarką,
pamokos brangs. „15min“ nuotr.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
7 AKTUALIJOS /
Ekspertai vieningai sutaria – Vy-
riausybės iškeltas tikslas 2030-ai-
siais tapti regiono aukštųjų tech-
nologijų centru yra ta kryptis, ku-
rios link turėtų judėti Lietuva. Ta-
čiau pažymima, kad šiam tikslui
pasiekti būtinos esminės ne vienos
srities pertvarkos ir kad net jas įgy-
vendinus, daug kas priklausys nuo
atsitiktinumų.
„Šiandieniniai technologi-
niai pokyčiai, nori nenori ver-
čia investuoti ir matyti save
kaip aukštųjų technologijų ša-
lį. Pasaulyje įvyko didžiulių pa-
sislinkimų. Tradicinės pramo-
nės šakos, imlios darbo rankų,
įsitvirtino Azijoje. Todėl tiek Eu-
ropos, tiek Lietuvos ateitis yra
kurti aukštos pridėtinės vertės
produktus, kuriais ji galėtų kon-
kuruoti globalioje erdvėje. Al-
ternatyvos tam nėra“, – „15min“
sakė bendrovės „Eika“ vadovas
Robertas Dargis.
Ekonomistas Romas Lazut-
ka pritardamas teigė, kad siekis
orientuotis į aukštąsias techno-
logijas „yra labai gerai“, tačiau
akcentavo, jog būtina pasirinkti
tinkamas priemones. „Jei nepa-
sirenkamos tinkamos priemo-
nės, tie norai liks norais ir neiš-
sipildys“, – sakė prof. R.Lazutka.
O „DnB Nord“ banko vyriausia-
sis analitikas Rimantas Rudz-
kis įsitikinęs, kad net ir sukū-
rus verslui palankią aplinką ir
nuosekliai siekiant minėto tiks-
lo Lietuvos perspektyvos tapti
Europos aukštųjų technologi-
jų centru priklausys nuo dau-
gybės atsitiktinumų.
Būtinos esminės
pertvarkos
R.Dargis neabejoja, nusi-
brėžus Lietuvos, kaip aukštų-
jų technologijų šalies, ateitį,
būtina įgyvendinti esminius
pakeitimus švietimo, gyveni-
mo infrastruktūros ir valsty-
bės valdymo srityse. Anot vers-
lininko, jau mokykloje turėtų
būti formuojamas „visai kitas
žmogus“, metant į šalį šablo-
niškumą, žinių kalimą, norė-
jimą prisitaikyti ir visą dėme-
sį skiriant asmenybės kūrybiš-
kumo ugdymui.
„Mūsų universitetai tiek pa-
gal savo mokymo programas,
tiek pagal dėstymo stilių kol
kas nelemia to, kad tie vaikai,
kurie ateis į universitetus ir ku-
rie 2030 m. kurs pridėtinę ver-
tę, būtų visiškai kitokie“, – kal-
bėjo „Eikos“ vadovas.
Verslininkas pažymėjo
omenyje taip pat turįs išgy-
venimo sąnaudas ir pragyve-
nimo kainas. R.Dargio teigi-
mu, būtina padaryti taip, kad
paslaugų segmente atsirastų
kuo daugiau žmonių, kad bū-
tų paslaugų įvairovė, nes visa
tai suformuoja infrastruktūros
aplinką. Kalbėdamas apie vals-
tybės valdymą verslininkas at-
kreipė dėmesį, kad šiandien jis
nesąlygoja konkurencijos. „Ne-
atstovaujama piliečiui, kaip tu-
rėtų būti atstovaujama, ir nesu-
kuriamas matymas, kad vals-
tybė rūpinasi, jog žmogus ne-
būtų skriaudžiamas, kad jam
nebūtų iškraipytos konkurenci-
nės sąlygos ir t.t.“, – dėstė vers-
lininkas.
Pasak R.Dargio, norint, kad
2030 m. Lietuva būtų aukštą pri-
dedamąją vertę kurianti vals-
tybė, minėtose srityse privalo
įvykti „didžiulių pokyčių“. „Ir
tai nebūtų aukštųjų technolo-
gijų šalis, kurianti tik progra-
minę įrangą ar aukštąsias tech-
nologijas. Aukštą pridedamą-
ją vertę gali turėti ir gydymo, ir
baldų, ir daugybė kitų sričių“, –
kalbėjo verslininkas.
Pritardamas verslininko
išsakytoms mintims, ekono-
mistas R.Lazutka taip pat ak-
centavo, kad švietimo, svei-
katos apsaugos, infrastruktū-
ros sritys yra itin svarbios, nes
jos susijusios su žmogiškuo-
ju kapitalu.
„Be geros, sveikos ir išsilavi-
nusios darbo jėgos, be norma-
lios infrastruktūros – aukštųjų
technologijų nebus. Aplinkos
kūrimas prisidėtų prie aukštųjų
technologijų taikymo Lietuvo-
je, prie užsienio bendrovių pri-
traukimo, nes jos matytų, kad
šioje šalyje bus patogu dirbti.
Todėl pirmiausiai reikia kal-
bėti apie paprasčiausios tvar-
kos įvedimą: įveikti korupci-
ją, padidinti žmonių tarpusa-
vio pasitikėjimą“, – sakė prof.
R.Lazutka.Jis pažymėjo, kad
investicijas į aukštąsias tech-
nologijas iš šalies gali atbaidyti
vien tai, kad su Lietuva yra blo-
gas susisiekimas. „Pavyzdžiui,
visiškai neaišku, kiek kainuoja
iš Tarptautinio Vilniaus oro uos-
to taksi nuvažiuoti į centrą. To-
kie dalykai baido ir nors, atro-
dytų, tai smulkmenos, jos labai
erzina. Todėl jei valstybė išties
siekia tapti informacinių tech-
nologijų centru, jai pirmiausiai
reikėtų finansuoti ne, tarkim,
lazerių kūrimą, bet investuo-
ti į verslo aplinkos gerinimą“,
– tvirtino profesorius.
Lemia atsitiktinumai
„DnB Nord“ banko vyriau-
siasis analitikas R.Rudzkis įsi-
tikinęs, kad norint tapti aukš-
tųjų technologijų centru, daug
kas priklauso ir nuo atsitikti-
numų.
„Jei A.Kubilius įgyvendins
ekonomikos pertvarką – page-
rins verslo sąlygas, galima bū-
ti tikriems, kad tada šalies ūkio
augimo sparta gerokai padidės
ir kad tikrai pakils pragyveni-
mo lygis, o Lietuva neišsilaks-
tys. Bet ar kurioje nors srity-
je tapsime regiono lyderiais?
Tai priklauso ir nuo atsitikti-
numų, – tvirtino R.Rudzkis.
– Šiuolaikiniame pasaulyje iš
esmės tarptautinės bendrovės
lemia, kur kokios sritys klesti,
kokios ne. Svarbu, ar užsienio
bendrovėms Lietuva yra pato-
gi plėtoti savo verslus.“
Jis taip pat pateikė Suomijos
pavyzdį, teigdamas, kad ši Skan-
dinavijos šalis „labai kryptin-
gai judėjo šio tikslo link“. „Bet,
tarkime, „Nokia“ bankrutuoja.
Ar tuomet galėtumėme Suo-
miją pavadinti Europos aukš-
tųjų technologijų centru? Ne-
paisant labai kryptingos po-
litikos ir aukšto ekonomikos
lygio, greičiausiai ne“, – sakė
R.Rudzkis.

Tiražas–30000.
ISSN1822-5330.
Dienraštis platinamasVilniuje, Kauneir Klaipėdoje.
Redakcijaneatsakoužreklamos
turinį irklaidas.
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
[email protected]
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
[email protected]
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
[email protected]
H.Manto g. 31,
92236, Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
[email protected]
[email protected]
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
[email protected]
www.15min.lt
263 300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
[email protected]
Asta Bliūdžiutė
Vyr. redaktorė
[email protected]
Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
[email protected]
$
Taip dienraštyje žymimi
užsakomieji straipsniai „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. pavasaris
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
Lietuvai vien pertvarkų nepakaks
LINA
BALSYTĖ
l.balsyte
@15min.lt
R.Rudzkis tvirtina, kad Lietuvos
perspektyvos tapti Europos aukštų-
jų technologijų centru priklausys ne
tik nuo Vyriausybės pastangų, bet ir
nuo atsitiktinumų. J.Kalinsko nuotr.
www.15min.lt/s111716
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
Turime menininkų, kurie
galėtų iš abstraktaus meno
pakrypti į taikomąjį segmentą.
Ir tai taptų atskira sritimi, tarki-
me, tai galėtų būti lietuviško di-
zaino baldai, kaip alternatyva
skandinaviškiems baldams.
Sakė R.Dargis.
Pasak R.Lazutkos,
prie užsienio bendro-
vių pritraukimo pri-
sidėtų verslo aplin-
kos sutvarkymas.
A.Ufarto/BFL nuotr.
$
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
8 / PASAULIS
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

R
e
u
t
e
r
s

,

C
N
N
,

B
B
C

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
Į vis nestabilesnę būseną pasta-
ruoju metu grimztančiam Irakui
suduotas dar vienas smūgis. Dau-
giau nei pusšimtis žmonių žuvo
vakar ryte mirtininkui susisprog-
dinus Irako armijos naujokų priė-
mimo centre.
Teroro aktas įvyko praėjus
vos dienai po to, kai vėl žlugo
derybos dėl naujos Vyriausy-
bės formavimo. Ji vis dar nesu-
daryta nuo kovą vykusių par-
lamento rinkimų.
Anot apžvalgininkų, bu-
vo galima nuspėti, jog padėtis
Irake paaštrės rugpjūtį. Būtent
iki šio mėnesio pabaigos JAV
sumažins savo karių kontin-
gentą Irake nuo 64 tūkst. iki
50 tūkst. karių. Likusieji ne-
berengs karinių misijų, o mo-
kys vietos kariškius vykdyti
kovos su terorizmu operaci-
jas ir užtikrinti saugumą JAV
vykdomiems civiliniams pro-
jektams. Amerikiečiai planuo-
ja visiškai pasitraukti iš Irako
iki 2011-ųjų pabaigos.
Vienas iš Irako armijos va-
dovų neseniai pareiškė ma-
nąs, kad JAV kariai turėtų lik-
ti šalyje iki 2020 metų, nes tik
tada vietinė kariuomenė bus
visiškai pasirengusi perim-
ti kontrolę.
Naujienų agentūros AFP
duomenimis, per sprogimą,
kuris įvyko vakar 7.30 val. vie-
tos (ir Lietuvos) laiku Bagda-
do centre, žuvo mažiausiai 59
žmonės, dar daugiau nei 100
buvo sužeisti.
Kaip pranešė BBC, savižu-
dis susisprogdino kariuome-
nės naujokų priėmimo cent-
re, kur būriavosi šimtų vyrų
eilė – Irako nedarbo lygis mil-
žiniškas, tad gyventojai des-
peratiškai ieškosi darbo. Ša-
lies armija kas savaitę priima
tarnauti apie 250 žmonių, nes
bando sustiprinti karines pa-
jėgas, kad JAV kariškiams nu-
stojus vykdyti ko-
vines operacijas,
irakiečiai gebėtų
patys užtikrinti
saugumą. Tarp
vakar žuvusių-
jų – ne tik gali-
mi kariuomenės
naujokai, bet ir
pastatą saugoję
kareiviai.
Po to, kai JAV kariuomenė
2003-iaisiais įsiveržė į Iraką
ir nuvertė Saddamo Hussei-
no režimą, smurto lygis ša-
lyje pasiekė piką 2006–2007
metais. Nuo to laiko jis buvo
gerokai nukritęs. Tačiau šių
metų liepą civilių gyventojų
mirčių skaičius šalyje vėl ėmė
smarkiai augti. Vien rugpjūtį
šalyje jau žuvo apie 200 žmo-
nių, ypač padaugėjo smurto
nuo rugpjūčio 11 dienos, kai
prasidėjo Ramadanas.
Nesugeba susitarti
Tuo tarpu šalies politikai
jau penkis mėnesius nesuge-
ba suformuoti naujos Vyriau-
sybės. Kovą vykusiuose rin-
kimuose nė viena partija ne-
surinko tiek balsų, kad užsi-
tikrintų daugumą 325 vietų
parlamente, kuris vėliau tu-
ri išrinkti premjerą ir prezi-
dentą.
Pirmadienį vakare paskelb-
ta, kad du daugiausiai vietų
– 91 ir 89 – laimėję politiniai
blokai Irako nacionalinis ju-
dėjimas ir Įstatymo valstybės
koalicija nutraukė derybas dėl
koalicijos formavimo.
Rusijai gresia
uraganas
Gamta Rusijoje toliau siautė-
ja. Meteorologai vakar paskelbė
prognozes, kad dėl šalto atmos-
feros fronto artimiausiu metu
Maskvos, Jaroslavlio, Kostromos
ir Vladimiro srityse temperatūra
gali smarkiai nukristi, gresia liū-
tys, netgi uraganas. Maskvoje va-
kar vis dar tvyrojo smogas.
Anot specialistų, šiandien terša-
lų ore turėtų sumažėti, nors nor-
mos dar gali būti viršytos. Rusi-
jos prezidentas Dmitrijus Med-
vedevas į savo vasaros reziden-
ciją Sočyje susikvietė šalies mili-
jardierius, ir šie pažadėjo dešim-
timis milijonų JAV dolerių parem-
ti nuo miškų gaisrų nukentėju-
sius žmones.
Potvyniai – proga
propagandai
Vokietijos žurnalas „Der Spiegel“
atkreipė dėmesį, kad potvynių
nuniokotas Pakistanas tapo tarp-
tautinės bendruomenės ir Taliba-
no propagandinių varžybų aikšte-
le. Tokios šalys kaip JAV, Australija,
Japonija ar Saudo Arabija paskel-
bė skiriančios Pakistanui dešimtis
milijonų JAV dolerių, Pasaulio ban-
kas pranešė paskolinsiąs 900 mln.
JAV dolerių (2,43 mlrd. Lt). Tačiau
stebėtojai tvirtina, kad pagalba
vis dėlto yra nepakankamai efek-
tyvi. Tuo tarpu paramą nukentė-
jusiems nuo potvynio pakista-
niečiams, kurių priskaičiuojama
apie 20 mln., suskubo teikti ir Ta-
libano ekstremistai. Jie gyvento-
jams veža laikinas pastoges, dali-
ja geriamąjį vandenį ir perša savo
įsitikinimus.
Žuvo 4 kūdikiai
Rumunijos sostinės Bukarešto li-
goninėje vakar mirė ketvirtas kū-
dikis, nukentėjęs per pirmadienio
vakarą kilusį gaisrą. Kaip prane-
šė BNS, Džiuleščio ligoninės gim-
dymo skyriuje įsisiautėjus lieps-
noms, 3 kūdikiai žuvo iškart ir dar 8
smarkiai apdegė. Ligoninės vedė-
jas Danas George'as Enescu sakė,
kad sužeistųjų būklė kritinė: „Šie
per anksti gimę kūdikiai apdegė
70–80 proc. kūno paviršiaus. Jie
gimę vos prieš penkias dienas.“
Pasak jo, 53 kūdikiai ir 61 mote-
ris buvo perkelti į kitas ligonines.
Anksčiau buvo pranešta, kad gais-
rą galėjo sukelti sprogimas ligoni-
nės oro kondicionavimo sistemo-
je. Tačiau ofcialios gaisro priežas-
tys dar nenustatytos.
trumpai
Irakui – smūgis po smūgio
Vien rugpjūtį ša-
lyje jau žuvo apie
200 žmonių, ypač pa-
daugėjo smurto nuo rug-
pjūčio 11 dienos, kai pra-
sidėjo Ramadanas.
Po sprogimo artimieji ge-
dėjo daugiau nei pusšimčio
žuvusiųjų. Scanpix nuotr.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
9 SPORTAS /
Dėl vietospirmojojeDavisotaurėsEu-
ropos–AfrikoszonosgrupėjeLietuvos
tenisorinktinėkovossunaujaapran-
ga. Mūsiškius rengs pasaulinė spor-
to aprangos lyderė „Adidas“.
„Kol kas susitarta dėl rugsėjį
vyksiančio mačo, bet neabejo-
jama, kad patekus į aukštesnę
grupę, šis bendradarbiavimas
būtų pratęstas“, – sakė Lietu-
vos teniso sąjungos preziden-
tas Ramūnas Grušas.
Istorinę galimybę patekti į
Daviso taurės Europos–Afrikos
zonos I grupę Ričardo Beran-
kio (nuotr.) (ATP 119) ir Laury-
no Grigelio (ATP 398) vedama
Lietuvos teniso rinktinė bandys
išnaudoti rugsėjo 17–19 dieno-
mis Vilniuje vyksiančiame ma-
če su Slovėnija.
Lietuvos rinktinės kapitono
Remigijaus Balžeko teigimu, šiuo
metu visi komandos nariai yra
sveiki ir patvirtina dalyvausią
Daviso taurės mače. „Kausimės,
nors žinome, kad bus itin sun-
ku įveikti patyrusius slovėnus.
Kaip jau turbūt įprasta, perga-
lės šansus vertinu 50:50“, – tei-
gė R.Balžekas.
Lietuvos vyrų rinktinė vakar buvo
priversta atsisveikinti su Valdema-
ruChomičiumi. Vyriausiojorinktinės
trenerio Kęstučio Kemzūros asis-
tentas nacionalinę komandą turė-
jo palikti dėl darbo Maskvos srities
„Triumf“ (Rusija) klube.
Šių metų vasarą vienų me-
tų trukmės sutartį su Rusijos
krepšinio klubu pasirašęs 51
metų V.Chomičius įsipareigojo
„Triumf“ komandai vadovau-
ti nuo pat naujojo sezono pa-
siruošimo etapo pražios.
„Labai gaila, kad V.Chomi-
čius turėjo išvykti. Tačiau kaip
kolega puikiai jį suprantu – vis
tik būtent klubas yra pagrindi-
nis trenerio uždarbio šaltinis.
V.Chomičius ir per tą trumpą
laiką, kol buvo su mumis, la-
bai padėjo – jo patir-
tis, žinios, pozityvi
energija ir apskri-
tai žmogiškos sa-
vybės šiai ko-
mandai davė la-
bai daug“, – ne-
tekęs asistento
apgailestavo
K. Kemzūra.
Rinktinės vy-
riausiasis trene-
ris pridūrė pa-
pildymo ne-
ieškosiąs.
V.Cho-
mi č i a u s
f unkcijas
pasidal i ns
likę rinkti-
nės trenerių
štabo nariai –
RobertasKun-
caitis ir Donal-
das Kairys.
R.Javtoko
būklė – neaiški
V.Chomičiauspa-
sitraukimas vakar
nebuvo vienintelė
liūdna žinia Lie-
tuvos krepšinio
rinktinės sto-
vykloje. Nors
buvo progno-
zuojama,kad
draugišką
t urnyrą
Bamberge (Vo-
kietija) pralei-
dęs komandos
kapitonas Rober-
tas Javtokas Is-
panijoje jau ga-
lės rungtyniauti,
rinktinės medi-
kai vakar nebu-
vo tokie užtik-
rinti. Po čiurnos
traumos sveiks-
tantis vidurio puolėjas vakar ry-
te dar dirbo treniruoklių salė-
je, o vakare planavo pirmą kar-
tą normaliai treniruotis krep-
šinio aikštelėje.
„Reikia dar truputį palaukti,
pažiūrėti, kaip Robertas jausis
po antradienio vakarinės treni-
ruotės krūvių“, – prognozuoti
nesiryžo rinktinės gydytojas
Vytenis Trumpickas.
Pasiruošimą pasaulio krep-
šinio čempionatui Turkijo-
je tęsianti Lietuvos komanda
Ispanijoje sužais du kontroli-
nius mačus.
Penktadienį mūsiškiai ant-
rą kartą šią vasarą tikrinsis jė-
gas su pasaulio čempionais is-
panais, o šeštadienį – stygas de-
rins mače su nacionaline JAV
komanda.
Motociklų sporto legenda Va-
lentino Rossi po septynerių me-
tų bendradarbiavimo su „Yama-
ha“ komanda nutarė skirtis. Ki-
tais metais italas trasoje tram-
dys „Ducati“ motociklą.
„Nuo 2004 metų „Yama-
ha“ komandoje mes atliko-
me fantastišką darbą ir, ma-
nau, „Yamaha“ motociklas
yra greičiausias čempionate.
Tačiau pajutau, jog mano dar-
bas „Yamaha“ komandoje yra
baigtas. Noriu naujų iššūkių,
naujos patirties. Todėl pasi-
rinkau „Ducati“, – prisipaži-
no 31 metų italas, prestižinių
motociklų lenktynių „Moto
GP“ čempionu tapęs šešis kar-
tus per savo karjerą.
Su V.Rossi gimtinėje, Ita-
lijoje, įsikūrusia „Ducati“ ko-
manda motociklininkas pasi-
rašė dvejų metų sutartį. „Ne-
paprastai džiaugiamės, kad
V.Rossi nuo 2011 metų va-
žiuos mūsų komandoje. Jis
yra motociklų pasaulio tobu-
lybės įsikūnijimas“, – atviravo
„Ducati“ prezidentas Gabrie-
le Del Torchio.
„Ducati“ komandoje V.Rossi
pakeis australą Casey Stonerį,
kuris jau anksčiau nusprendė
po šio sezono persikelti į „Hon-
da“ ekipą.
Dėl traumos keturis iš 10-
ies šio sezono „Moto GP“ čem-
pionato etapų praleidęs V.Rossi
bendrojoje rikiuotėje kol kas
žengia penktas (101 tšk.). Už-
tikrintai pirmauja V.Rossi ko-
mandos draugas, kitas „Yama-
ha“ motociklininkas ispanas
Jorge Lorenzo (235 tšk.).
V.Rossi skiriasi su „Yamaha“
motosportas
Valentino Ros-
si „Ducati“ mo-
tociklą vairuos
dvejus metus.
Scanpix nuotr.
Pajutau, jog mano dar-
bas „Yamaha“ komandoje
yra baigtas. Noriu naujų iššūkių,
naujos patirties. Todėl pasirin-
kau „Ducati“.
Sakė V.Rossi.
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

G
u
a
r
d
i
a
n
.
c
o
.
u
k

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
Paliko V.Chomičius
Nauja apranga
Sakė K.Kemzūra.
Kaip kolega pui-
kiai suprantu
V.Chomičių – vis tik
būtent klubas yra pag-
rindinis trenerio už-
darbio šaltinis.
V.Chomičius vadovaus
„Triumf“ komandos pasi-
ruošimui naujajam sezo-
nui. Š.Mažeikos/BFL nuotr.
Pasiruošimą pasaulio čempionatui tęsianti Lie-
tuvos vyrų krepšinio rinktinė įsikūrė Madride.
T.Tumalovičiaus/Reporteris.com nuotr.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
10
Legendinis Italijos futbolo klubas
„AC Milan“ ateities žvaigždžių dai-
rosi ir Lietuvoje.
Talentų visame pasaulyje
jau ne vienerius metus ieškantis
Italijos futbolo milžinas pirmą
kartą treniruočių stovyklą įkū-
rė ir Lietuvoje. Nuo pirmadie-
nio Klaipėdos futbolo mokyk-
los stadione veikianti stovykla
vaikams į mūsų šalį atkeliavo
vieno iš tėvų iniciatyva.
„Artimiausias miestas, ku-
riame pernai veikė „AC Milan
Junior Camp“ stovykla, buvo
Ryga. Norėjosi savo vaiką iš-
siųsti į šią stovyklą, todėl ir gi-
mė tokia iniciatyva, – „15min“
vakar prisipažino Arūnas Vis-
mantas, į stovyklą išleidęs sa-
vo 10-metį sūnų Arną. – Tiki-
mės, jog tokios stovyklos taps
tradicija.“
Po dvi treniruotes
Pirmą kartą Lietuvoje vyks-
tančioje „AC Milan“ futbolo klu-
bo stovykloje iš viso sportuoja
39 vaikai iš visos Lietuvos nuo
10 iki 12 metų amžiaus. Per die-
ną vyksta po dvi dviejų valan-
dų trukmės treniruotės – ryte
ir vakare.
„Manau, jog vaikams ši sto-
vykla – labai naudinga. Garsus
futbolo klubo vardas, jų treni-
ruočių metodika. Kiekvienas
vaikas gavo oficialius „AC Mi-
lan“ klubo marškinėlius, tad sti-
mulas ir motyvacija sportuoti
yra tikrai didžiuliai“, – kalbėjo
A.Vismantas.
Du geriausi vyks į Milaną
Su vaikais stovykloje dir-
ba viena geriausių vaikų tre-
nerių Italijoje Elisabet Spina,
o jai talkina du asistentai iš
Lietuvos.
Penktadienio vakarą paaiš-
kės geriausi stovyklos žaidėjai.
Du iš jų šį rudenį keliaus į Mi-
laną, kur kartu su 400 vaikų
iš viso pasaulio dalyvaus „AC
Milan“ klubo organizuojama-
me turnyre.
„Kaip sakė E.Spina, nepa-
kanka gerai valdyti kamuo-
lį, rodyti meistriškumą ar bū-
ti greičiausiam. Dar reikia, jog
akyse žibėtų noras žaisti futbo-
lą“, – sėkmės formulę atskleidė
A.Vismantas.
Galimybė penkias die-
nas pasitreniruoti „AC Mi-
lan“ vaikų stovykloje Lietuvo-
je tėvams kainavo po 770 Lt.
„Palyginus su kitose valsty-
bėse vykstančiomis analogiš-
komis stovyklomis – tai netgi
labai pigu. Be to, į kainą įeina
ir oficialūs „AC Milan“ klubo
suvenyrai ir maitinimas vi-
sos stovyklos metu“, – pridū-
rė pašnekovas.
„AC Milan“ ateities žvaigždžių ieško ir Lietuvoje
/ SPORTAS
futbolas
AURIMAS TAMULIONIS
[email protected]
Lietuvos garbę Singapūre vykstan-
čiosepirmosiosejaunimo(14–18me-
tų) olimpinėse žaidynėse ginančius
mūsų šalies sportininkus lydi skir-
tinga sėkmė.
Be pralaimėjimų Singapū-
re žygiavusi Lietuvos vaikinų
krepšinio rinktinė vakar bu-
vo skaudžiai pamokyta. Pir-
mąsias dvejas turnyro rungty-
nes įtikinamai laimėję Dariaus
Dikčiaus auklėtiniai trečiosio-
se iššvaistė solidžią persvarą ir
31:33 (24:12) netikėtai nusilei-
do Egipto rinktinei.
Mačo pradžioje iniciatyva
priklausė lietuviams, jie taikliai
mėtydami tritaškius vis didi-
no atotrūkį (9:0, 18:6). Deja, po
pertraukos mūsiškiai tarsi su-
stojo, o tuo pasinaudoję egip-
tiečiai ėmė tirpdyti savo defi-
citą (29:28, 31:30). Paskutinės
susitikimo akimirkos susiklos-
tė dramatiškai – lietuviai nepa-
taikė nė vieno iš 6 mestų bau-
dos metimų, o egiptiečiai smei-
gė tritaškį paskutinę sekundę ir
šventė pergalę. Mače su Egiptu
lietuviai prametė net 12 baudos
metimų iš 13-os.
„Po taiklaus metimo visi
Egipto žaidėjai supuolė
ant kelių dėkoti Alachui,
o lietuviai paliko aikštelę
nuleidę galvas. Iš trumpos
trenerio D.Dikčiaus repli-
kos ir atsiliepimų, atskrie-
jančių iš olimpinio kaime-
lio, supratau, kad vaiki-
nams derėtų mažiau rū-
pintis savo įvaizdžiu, o
daugiau galvoti apie bū-
simas rungtynes bei poilsį“, –
teigė rungtynes stebėjęs Lie-
tuvos tautinio olimpinio ko-
miteto atstovas spaudai Bro-
nius Čekanauskas.
Lietuvos rinktinei Rokas
Narkevičius pelnė 11, Mantas
Mockevičius – 9, Marius Užu-
pis – 7, o Martynas Paliukėnas
– 4 taškus.
Laimei,šispralaimėjimas ne-
užkirto kelio medalių link. Šian-
dien lietuvių laukia laisva die-
na, o rytoj mūsų šalies rinktinė
stos į paskutinį mūšį B grupėje
su Argentinos krepšininkais. Į
kitą etapą žengs tik dvi stipriau-
sios grupės rinktinės.
Plaukimas
Sėkmingą pasirodymą Sin-
gapūre pratęsė plaukikė Urtė Ka-
zakevičiūtė. 16-metė lietuvė va-
kar pakartojo asmeninį sezono
rekordą – 100 m krūtine rung-
ties pusfinalyje ji sugaišo 1 min.
11,63 sek. ir su šeštuoju rezulta-
tu pateko į šiandien vyksiantį
finalą. Pusfinalyje greičiausia
buvo 17-metė kanadietė Rachel
Nicol (1 min. 9,22 sek.).
50 m krūtine varžybose
U.Kazakevičiūtė užėmė
8 vietą (33,22 sek.).
Irklavimas
Dėl medalio Singa-
pūre šiandien kovos ir-
kluotojas Rolandas Maš-
činskas. 18-metis lietuvis
vakar užtikrintai laimė-
jo pusfinalio plaukimą,
1000 m distanciją įvei-
kęs per 3 min. 25,71 sek.
„Viskas vyksta pagal planą.
Nebijau sakyti, kad trečiadienį
Rolandas kausis dėl medalio“, –
neabejojo sportininko treneris
Vladislavas Sokolinskis.
„Pagrindinis mūsiškio var-
žovas finale bus vokietis Feli-
xas Bachas , laimėjęs pirmąjį
pusfinalį (3 min. 25,15 sek.)“,
– pridūrė Lietuvos delegacijos
vadovas, irklavimo specialis-
tas Algirdas Raslanas.
Gimnastika
Į finalą vakar pateko ir gim-
nastas Robertas Tvorogalas.
15-metis sportininkas dėl me-
dalio varžysis skersinio rungty-
je. Atrankos varžybose surinkęs
14,150 taško lietuvis į finalą pate-
ko antru numeriu. Tiesa, tiek pat
taškų yra surinkęs ir kinas Xlao-
dongas Chu. Pirmauja britas Sa-
mas Oldhamas (14,450 tšk.).
Daugiakovės atrankos var-
žybose R.Tvorogalas surinko
80,400 taško ir, užėmęs 23-iąją
vietą tarp 41 gimnasto, į fina-
lą nepateko.
Kovoja dėl pirmųjų medalių
Lietuvos krepšininkai vakar
apmaudžiai pralaimėjo Egip-
tui. A.Pliadžio/LTOK nuotr.
Irkluotojas R.Maščinskas
šiandien kovos dėl medalio.
Plaukikė U.Kazakevičiūtė Singapūre
vakar pateko į antros rungties fnalą.
„AC Milan“ jau ne vienus metus visame pasau-
lyje ieško jaunųjų talentų, ateityje galėsiančių
pakeisti klubo žvaigždes. AFP/Scanpix nuotr.
Sakė V.Sokolinskis.
Viskas vyksta pa-
gal planą. Nebi-
jau sakyti, kad trečia-
dienį R. Maščinskas
kausis dėl medalio.
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

L
T
O
K
,

S
u
p
e
r
s
p
o
r
t
.
c
o
m

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
$
Saldainis
tavo protui
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
11 PRAMOGOS /
Kur geriau atsigaivinsi šią karštą
vasarą, jei ne prie vandens. Tačiau
užuot drybsoję pajūryje, pamary-
je ar prie ežerų, vis daugiau lietu-
vių renkasi aktyvų vandens spor-
tą. Ypač daug dėmesio pastaruoju
metu susilaukia akiai patrauklios
ir įdomios mokytis burlenčių bei
jėgos aitvarų sporto šakos.
Burlenčių entuziastai vi-
są šią savaitę lankytojų lau-
kia Ventėje, stovykloje „Wind-
surf Camp 2010“, kuri vyksta
Extreme-Sports.lt buriavimo
centre-kempinge „Ventainė“.
Ši iki sekmadienio vykstanti
stovykla nemokama, mat to-
kios iniciatyvos ėmėsi Lietu-
vos burlenčių ekspertai, siek-
dami suburti visus burlenčių
sporto ir tokio gyvenimo būdo
entuziastus iš visos Lietuvos
bei kaimyninių šalių.
Burlenčių stovykloje kiek-
vienas, net niekuomet neraga-
vęs šio sporto, gali ne tik gauti
profesionalių patarimų, bet ir
išmėginti savo jėgas vandeny-
je. „Windsurf Camp 2010“ or-
ganizatoriai žada praturtinti
ir jau patirties turinčių burlen-
tininkų žinių bagažą.
Smagiausia tai, kad atvy-
kusieji galės visiškai nemoka-
mai gauti dosnią geros nuo-
taikos dozę ir naudotis Lietu-
vos burlenčių mokyklų atvež-
ta mokomąja įranga, teirautis
instruktorių, o vakarus leis-
ti jaukiame burlenčių sporto
mylėtojų būryje.
Informaciją apie renginio
vietą rasite www.ventaine.lt
Mirgės aitvarai
Artėjantis savaitgalis kaip
niekada tinkamas vykti prie Kur-
šių marių
dar ir dėl to,
kad tomis die-
nomis vyks
smalsuolių
ir jėgos ait-
varų spor-
to aistruolių
pamilta kas-
metinė „Ki-
te fiesta 2010“. Jau tradiciniu
tapęs renginys kaip visuomet
kaituotojus ir prijaučiančius
suburs į Svencelę (greta Dre-
vernos). Lietuviškojo jėgos ait-
varų sporto metų renginys šie-
met nudžiugins ne tik geriau-
siųjų lietuvių pasirodymais,
bet ir „Northkites“ komandos
nario ispano Gianni Aragno
viešnage.
Šiųmetę šventę rengian-
ti „Windigo Surf House“ ko-
manda žada žiūrovams ir da-
lyviams staigmenų, tarp ku-
rių – Lietuvoje dar niekuomet
neorganizuota rungtis, kuri iki
šiol neatskleidžiama. Daugy-
bė margaspalvių jėgos aitva-
rų, šypsenos, susitaršę plau-
kai ir linksmybės vakarais.
Tokia bus šiųmetė „Kite fies-
ta“. Tik nepamirškite pasiim-
ti šiltesnio drabužio, juk būti-
nai bus vėjuota!
Pamaryje karaliaus vėjo žmonės
KARINA
ZIMINAITĖ
k.ziminaite
@15min.lt
Trikdo erotinės fantazijos
Sveika, Ramune. Su drauge santykiai geri, gyvenam kartu
trejus metus. Mūsų seksualinis gyvenimas neblogas, tik
galėtų būti įvairesnis. Pastaruoju metu pradėjau dažnai
fantazuoti labai gašlias situacijas, užplūsta tokie vaizdi-
niai, kad pats savim stebiuosi. Pavyzdžiui, kad ji elgiasi
kaip laisvo elgesio moteris, o aš jai įsakinėju. Kartais no-
risi papasakoti jas draugei, gal net paversti tikrove, bet
vis neišdrįstu: baisu, kad ji gali supykti. Ar gali įsižeisti
moteris, jei vyras turi tokių norų? Saulius
Labas, Sauliau. Seksualinės
fantazijos – tai natūrali žmogaus
prigimties savybė ir svarbi mū-
sų seksualumo išraiška. Sek-
sualinių fantazijų visi turime,
ir tai nereiškia, kad tavo jaus-
mai draugei yra nenuoširdūs
arba kad jūsų seksualiniai san-
tykiai blogi.
Atskleisti savo intymias pa-
slaptis gali būti sunku todėl, kad
atsivėrimas duotų kitam savo-
tišką raktą į giliausiai paslėptus lūkesčius, slapčiausių ir
dažniausiai ne visai padorių ir „normalių“ troškimų pa-
saulį, kuris kartais yra visai ne toks, koks yra rodomas part-
neriui. Mes galim gėdytis savo seksualinių fantazijų, nes
jas vertinam kaip iškrypėliškas. Visgi iškrypimas ir tai, kas
vadinama „norma“, yra labai sąlyginis dalykas ir priklau-
so nuo kultūros, visuomenės normų, asmens auklėjimo,
įsitikinimų. Galų gale tam tikromis dozėmis visi turime,
pavyzdžiui, ekschibicionizmo, vojerizmo ar fetišizmo ap-
raiškų. Tavo seksualinė fantazija – užuomina į draudimų,
ribų peržengimą bei partnerės užkariavimą, jos besąlygi-
nį paklusimą tavo įgeidžiams, tačiau tai juk nereiškia, kad
tu realybėje norėtum mylėtis su prostitute ar kaip nors pa-
žeminti, niekinti savo draugę. Ką nors įsivaizduoti, svajo-
ti nereiškia to norėti gyvenime. Gal tau tiesiog norisi dau-
giau kūrybos, žaismės, rafinuotumo, polėkio jūsų seksua-
liniuose santykiuose?
Jei esate artimi, jūsų santykiai yra nuoširdūs, nemanau,
kad draugė įsižeistų dėl tokių tavo fantazijų ar norų jas įgy-
vendinti. Gal net paaiškės, kad ir ji kartais pasvajoja pana-
šiai. Pasidalinimas seksualinėmis fantazijomis gali susti-
printi intymumą bei tarpusavio supratimą. Pokalbis gali
padėti jums sukurti intymią atmosferą, atverti savo eroti-
nę vaizduotę ir aistrą. Manau, verta pabandyti.
psichologės
komentaras
RAMUNĖ PAJUODYTĖ
Psichologė-psichoterapeutė
Pasida-
linę sek-
sualinėmis fan-
tazijomis galite
sustiprinti inty-
mumą.
Kitą pirmadienį JAV, Las Vegase, vyks didelio pasaulio dėmesio su-
laukiantis grožio konkursas „Miss Visata“. Praėjusiais metais jį laimėjo
gražuolė iš Venesuelos. Šiųmetės konkurso dalyvės jau pristatė savo
tautinių drabužių interpretacijas. Scanpix nuotr.
www.15min.lt/g12789
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite fotogaleriją
„Kite festos“ metu dėl ge-
riausiųjų vardo rungsis
stipriausi Lietuvos jėgos
aitvarų sporto atstovai.
„Boardsports“ nuotr.
Burlenčių mokyklos iš visos Lie-
tuvos iki pat sekmadienio Ventės
kaime vykstančioje stovykloje
kiekvieną norintį mokys pabal-
noti vėją. „Surfhouse“ nuotr.
www.15min.lt/s111735
Surinkę šį adresą internete, rasite visą Ramunės komentarą
www.15min.lt/pramogos
Surinkę šį adresą rasite daugiau laisvalaikio naujienų
Jėgos aitvarų ekspertų pasiro-
dymai visada sulaukia žiūrovų.
fotoakimirkos
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
12 / SKELBIMAI
Ieško darbo
Kita
Esu jauna, turtinga. Nieko neieškau,
šiaip giriuosi :) Kam prastai paliko, pa-
likit skelbimą: www.nuolaidubankas.
lt. Paguoda - nemokamai.
Nekilnojamasis turtas
Išnuomojamasmažas(18kv.m)1kamba-
riobutasVilniauscentre.Naujaisuremon-
tuotas, yravisabuitinėtechnika, baldai.
Kaina 550 Lt. Tel. 8 655 34254.
Siūlomosnuomai prekybinėsvietos„Pa-
jūrio“ prekyvietėje, Klaipėdos mieste.
Tel. 8 699 94929.
Parduoda
Mulčių (smulkintą pušų žievę), 50 l
– 10 Lt (maišeliais). Didesnį kiekį pri-
statome. Tel. 8 604 95317.
Pirkite “Fagor” buitinį prietaisą Tai-
kos g. 24 - gaukite dovanų lipduką.
Kiti prietaisai visus metus su nuolai-
da iki 20%. Tel. 8 627 06938.
Paslaugos
Nemokamai išvežamenebenaudojamą
buitinętechniką–šaldytuvus, skalbyk-
les, virykles ir kitus elektronikos prie-
taisus. Dirbame ir su įmonėmis. Tel. 8
641 99000.
Perka
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
dzukijosmediena.lt.
Statyba, remonto darbai
„ALUPLAST“,„BRUGMANN“ vokiški plastiki-
niai langai. 50-55proc. nuolaida. Aliuminio
balkonai. Kvalifkuotas montažas. www.
bogone.lt, Tel. 8 678 58877.
Meistro pagalba: santechnika, elektra,
buitinė technika, tvirtinimai, apdaila t.t.
Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00700.
Transportas
Perkame įvairių markių automobi-
lius, gali būti su defektais ar be jų
iki 15000 Lt. Pasiimame patys. Tel.
8 648 21921.
Pirkčiau mikroautobusą arba lengvąjį
automobilį su variklio, važiuoklės ar
kėbulo defektu, gali būti nevažiuo-
jantis.Tel. 8 684 25364.
Visi žodiniai skelbimai nemokamai dedami
į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt
Biure Klaipėdoje
UAB „15 minučių“
Adresas: Herkaus Manto g. 31 (III a.)
Tel.: 8 46 257 900, 8 655 34274
El. paštas: [email protected]
Dėmesio!
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą.
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat).
Mokamos linijos telefonu
Pasiskelbti galite ir iš fksuotojo ryšio telefono.
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).
skelbkites
SMS žinutėmis
1. Žinutės tekste rašykite:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395.
2. Sulaukę atsakymo žinutės,
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) PATVIRTINU.
.
Baldai
Poilsis, turizmas, pramogos
Grožis, sveikata
Gabus vaikinas, turintis A, B, C, CE, D
kategorijųvairuotojopažymėjimą, ieško
VAIRUOTOJO darbo. Tel. 8 657 90195.
Mokslas
Bkategorijosvairavimokursai. Papildo-
masvairavimas. Šviesosg. 3(Mažojokm./
Miškoraj.).Tel.: 846257560, 868684759,
8 655 13829, www.bkucentras.lt.
VILNIAUS OZO VIDURINĖJE
MOKYKLOJE vyksta 2010/2011
m.m.vidurinės mokyklos 8-ų, 9-ų,
10-ų, 11-ų ir 12-ų klasių nuotoli-
nio mokymo mokinių registracija.
Nuotolinio mokymo mokiniams
sudaroma galimybė baigti šių
klasių kursą internetu, nelankant
mokyklos įprastu būdu, ir gauti
valstybės pripažintus išsilavini-
mą patvirtinančius dokumentus.
Mokytis gali visi Lietuvos Respub-
likos piliečiai bei lietuvių kilmės
asmenys, gyvenantys Lietuvoje ir
užsienyje. Amžiausapribojimųnėra.
Mokymas nemokamas. Daugiau
informacijos: www.ozomokykla.
eu, tel.8 5 2400786.
UAB „Autostabila“ parduoda automo-
bilius dalimis ir superkame automo-
bilius ardymui. Detalių paieška. Tel.
+370 685 10098, el. p. autostabila@
balticum-tv.lt .
Reikalingas statybininkas įvairiems dar-
bams atlikti. Suteikiama gyvenamasis
plotas ir maistas. Tel. 8 600 58386.
Darbui Europojeskubiai reikalingi vamz-
dininkai (mokėti skaityti izometrinius
brėžinius)ir suvirintojai (mokėti virinti
procesu TIG (141) ir procesu 141/111
juodąjį ir nerūdijantį plieną). Tel. 8 622
25085.
Įmonei reikalingi automobilių plovėjai,
salonų valytojai. Patirtis būtina. Tel. 8
630 11333.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus.
EKOvata, termoputa, polistirenogranu-
lėmis. 1kv. m- nuo7Lt. Konsultuojame
visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.
Kilimų, minkštųbaldųvalymas. Valymas
po statybos ir remonto darbų. Tel.: 8 657
94361, 8 657 94363.
ŽAIBOLAIDŽIAI. Montuojažaibolaidžius.
Tel: 867261423. www.antstogo.lt .
Nebrangiai, profesionaliai teikiame per-
kraustymopaslaugas. Vežamekrovinius
(nuo1iki 6t) poLietuvą. Krovėjųpaslau-
gos. Tel.: 8 616 49649, 8 616 49176.
Vasaros išpardavimas! PJUVENŲ
BRIKETAI su pristatymu 430 Lt.
Didesniam kiekiui nuolaidos! Tel.
8 682 12313.
AKCIJA! Šarvuotos laukinės ir
vidinės durys, garažo vartai,
plastikiniai langai minimaliomis
kainomis. Tel.: 8 603 10867, 8
640 17207.
Siūlo darbą
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
14 / PRAMOGOS
Jau penkerius metus kaunietis me-
nininkasVytautasJuozasKavaliaus-
kas eidamas Neringos pajūriu dai-
rosi ne gintarų, o jūros išmestų me-
dienos gabalų. Į medžio „medžiok-
lę“, kaip jis sako, geriausiai eiti po
audrų, tik ne kiekvienas parsineš-
tas pagalys virsta skulptūra.
Šiemet savo darbus Vilniu-
je ir Druskininkuose pristatęs
V.J.Kavaliauskas nėra profesio-
nalus menininkas. Skulptūra jį
pašaukė netyčia. „Tai likimo iro-
nija. Likimas leido įsigyti butą
Pervalkoje. Ten būdamas su-
pratau, kad Neringa nuostabi
visais metų laikais. Bet visur
reikia kažką veikti, šiaip būti
– nuobodoka. Pradėjau vaikš-
čioti pajūriu, iš pradžių, kaip
ir visi, rinkau gintarus, o vė-
liau už akių užkliuvo jūros iš-
mestas medis“, – prisiminė in-
žinieriaus išsilavinimą turintis
V.J.Kavaliauskas. Prieš kurį lai-
ką skulptoriaus gyslelę atradęs
kaunietis tikino niekuomet ne-
matęs nieko panašaus į jo kuria-
mą meną. „Tai man buvo laiko
leidimo forma, tačiau pradėjau
„įmirkti“. Dabar tai mano pag-
rindinis darbas dvasine pras-
me. Tikrai stengsiuosi, kad il-
gainiui galėčiau iš jo pragyven-
ti“, – sakė 50-ies vyras.
Pradžioje mėginęs darbus
komponuoti iš keleto jūros į
krantą išmesto medžio frag-
mentų, dabar V.J.Kavaliauskas
stengiasi kurti tik iš vieno paga-
lio ar pliauskos. „Mano derlius
– po audrų. Parsitempiu kokius
10 pagalių, kartais ir išeina po-
ra skulptūrų. Pagalio virsmas
meno kūriniu ilgas“, – pasako-
jo menininkas. Jis juokėsi, kad
jį vis mėginama „už petukų nu-
tempti į tautodailininkus“. „Nie-
ko prieš tautodailę neturiu, bet
juk mano darbai su tuo nieko
bendra neturi. Juk niekada ne-
buvo tokios tradicijos“, – sakė
jis. V.J.Kavaliauskas teigė esą jį
domina tik rasto medžio forma
ir faktūra, o paties medžio rū-
šis – nesvarbi.
Daugiau informacijos apie
menininko kūrybą ir skulptūrų
nuotraukų galima rasti jo sve-
tainėje www.seart.eu.
07.55„Na, ir kas“ (17, 18) (N-7). 08.55„Meilės sūkuryje“ (963).
10.00„Moterys meluoja geriau“ (3/78, 79). 11.00 Turtuoliai
- vargšai (N-7) (kart.). 11.50 Aistrų pakrantė (N-7) (kart.).
12.35„Auklė“ (4/87, 88). 13.35„Rožinės panteros nuotykiai“
(1/42). 14.05„Hantikas. Sekliai ir paslaptys“ (12) (N-7). 14.35
„Ilgoji pertrauka“(24). 15.05„Simpsonai“(8/158) (N-7). 15.35
„Nuodėmingoji“(120) (N-7). 16.40„Meilės jūra“(41, 42) (N-7).
18.45TV3žinios, kriminalai. 19.00TV3sportas. 19.05TV3orai.
19.10„Farai“ (N-7). 20.10Aš! (N-7). 21.00Aistrųpakrantė(N-
7). 21.40TV3vakarožinios. 21.50TV3sportas. 21.55TV3orai.
22.00„Derybininkas“. Veiksmo, 1998m. (N-14). 00.45„Harpe-
riosala“(1/11) (N-14). 01.45„Gelbstint Greisę“(8) (N-14).
11.30 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (kart.). 12.00 Kakadu
(N-7) (kart.). 12.30 Kitas! (N-7) (kart.). 13.05„Degrasis. Naujoji
karta“ (93, 94). 14.05„Tazmanija“ (14). 14.35„Našlaitė Lola“
(23, 24). 16.40„Velniūkštė“ (120). 17.40„Alisa. Širdžiai neįsaky-
si“ (69). 18.45Žinios. 19.03Sportas. 19.06Orai. 19.08Ūkiškas
požiūris. 19.12 Abipus sienos. 20.00„Įvykiai, sukrėtę Lietuvą“.
„Kunigas R.Mikutavičius (4). Amžiaus nusikaltimoautorius -Vla-
dasBeleckas“(N-7). 21.00„Manomylimasprieše“(2/42) 21.30
Pričiupom! 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.29 Sportas.
22.33Orai. 22.35Europietiškas kaimas Lietuvoje. 22.38„Gyva-
sisskydas“.Veiksmo, 1992m. (N-14). 00.20SveikatosABC(kart.).
01.20„Purvas, seksas, pinigai“(8) (N-7).
11.00„Ką daryti?“ (kart.). 12.00Televitrina. 12.30„Liejyklos 4“
(N-7) (kart.). 14.25„Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (321).
14.55 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 15.20„Vaiduoklių istori-
jos“(48). 15.45„MobisDikasirMupaslaptis“(5). 16.10„Gelbėto-
jai -112“(93, 94)(N-7). 17.10Todar nebuvo... 17.45„Kądaryti?“
(N-7). 18.45„Mentai. Sudužusiųžibintųgatvės“(38)(N-7). 20.00
Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23
Orai. 20.30 Akistata su Lietuva. 21.05 Geras filmas. „Voragyvis“.
Fantastikos nuotykių, 2001m. (N-14). 23.00Žinios. 23.14Krimi-
nalai. 23.17Verslas. 23.20 Sportas. 23.23 Orai. 23.30 2008 m.
pasaulio galiūnų komandinis čempionatas (kart.). 00.30 Spąstai
(kart.). 01.00Tauroragas(kart.). 01.30Bamba(S).
06.00 Labas rytas. 09.00 „Namelis prerijose“ (123). 10.00
„Giminės“ (29). 11.00 Forumas. 12.00 „Padūkėlis Cukrius“
(19). 12.30Kulinarinėskelionės. 13.00Kultūrųkryžkelė. 13.15
Teisė žinoti (kart.). 14.15„Kaprio sala“ (8). 15.15„Mylių Ame-
rika“ (5). 16.00Lietuvos tūkstantmečiovaikai. Žiniųkonkursas.
17.15„Diagnozė: žmogžudystė“ (132) (N-7). 18.15 Šiandien
(su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45
„Senis“ (208) (N-7). 19.50 Gamtos patruliai. 20.25 Loterija
„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.54 Sportas. 20.56 Orai. 21.00
Gyvosdainosfestivalis„Aštoksvienas...“Pertraukoje-21.58Lo-
terija„Perlas“. 23.00Vakaro žinios. 23.05 Sportas. 23.10 Orai.
23.15Tūkstantmečiopokalbiai.Vedėjas prof. A.Bumblauskas.
08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00„BalticumTV“ žinios.
09.15 „Kaskadininkai: išgyvenimo menas“ (13). 09.45 „Se-
ranų šeimynėlė“ (58). 10.45„Paveldėtojai“ (28) (N-7). 12.10
„Užsičiaupk!“ Kriminalinė komedija, 2003 m. 13.45„Linksmų
Kalėdų“. Karinė drama, 2005 m. (N-7). 15.45„Kaskadininkai:
išgyvenimo menas“ (13). 16.15 „Pavojai iš arti“ (10). 16.45
„Nusikaltimųįkalčiai“(14)(N-7). 17.45„ElizosaistrosII“(40)(N-
7). 18.45„Seranų šeimynėlė“ (59). 19.45Ieškokime geriausio!
(kart.). 20.00„BalticumTV“ žinios. 20.15„Nuskendusių laivų
paslaptys“ (14). 20.45„Paslaptis iš praeities“. Romantinė dra-
ma, 2007 m. 22.45„BalticumTV“ žinios. 23.00„Paveldėtojai“
(29) (N-7). 00.30„Nusikaltimųįkalčiai“(14) (N-7).
tv rugpjūčio 19 d.
07.25„Simpsonai“(8/158)(N-7). 07.55„Na, irkas“(2/1, 2)(N-7).
08.55„Meilės sūkuryje“ (964). 10.00„Moterys meluoja geriau“
(3/80, 81) (N-7). 11.00 Aš! (N-7) (kart.). 11.50 Aistrų pakrantė
(N-7) (kart.). 12.35TVserialas„Auklė“(4/89, 90). 13.35„Rožinės
panteros nuotykiai“ (2/43). 14.05„Hantikas. Sekliai ir paslaptys“
(13) (N-7). 14.35 „Ilgoji pertrauka“ (25). 15.05 „Simpsonai“
(8/159) (N-7). 15.35„Nuodėmingoji“(121) (N-7). 16.40„Meilės
jūra“(43, 44)(N-7). 18.45TV3žinios, kriminalai.18.50TV3spor-
tas. 18.55TV3orai. 19.00„Farai“(N-7). 20.00„Ledynmetis“. JAV,
2002 m. 21.30 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės. Ispanija
- Lietuva. 23.30„Šikšnosparniai vampyrai“. Siaubo, 2005 m. (N-
14). 01.10„Keršytojas“.Veiksmo., 1993m. (N-14).
06.30„Dr. Šuo“ (35, 36). 06.55„Ogis ir tarakonai“ (53). 07.20
„Šegis ir Skūbis Dū“ (5). 07.45„Miegamasis rajonas“ (30, 31).
08.50 Pričiupom! (kart.). 09.20 Kakadu (N-7). 10.30 „Ledų
šventė“. Koncertas (kart.). 12.30 Kitas! (N-7). 13.05„Degrasis.
Naujoji karta“ (95, 96). 14.05„Tazmanija“ (15). 14.35„Našlaitė
Lola“ (25, 26). 16.40„Velniūkštė“ (121). 17.40„Alisa. Širdžiai
neįsakysi“ (70). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai.
19.10 Muzikos festivalis „Slavianskij bazar 2010“ (1). 21.10
„Ambicingoji blondinė“. Romantinė komedija, 2007 m. (N-7).
22.55„Amerikietiškas pyragas II“. Romantinė komedija, 2001
m. (N-14). 01.00„Daktaro Moro sala“. Fantastinis trileris, 1996
m. (N-14).
08.50„Gelbėtojai -112“(N-7)(kart.). 09.45„Mentai. Sudužusių
žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). 11.00„Ką daryti?“ (kart.). 12.00
Televitrina. 12.30„Gražuolėirpabaisa“. Nuotykių, 2003m. (N-7)
(kart.). 14.25„Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“(322). 14.50
Muzikinėskrynelė. 15.20„Vaiduokliųistorijos“(49). 15.45„Mo-
bis Dikas ir Mu paslaptis“ (6). 16.10„Gelbėtojai - 112“ (95, 96)
(N-7). 17.10To dar nebuvo... 17.45„Ką daryti?“ (N-7). 18.45
„Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (39) (N-7). 20.00 Žinios.
20.13 Kriminalai. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.25„Liejyklos
4“ (19, 20) (N-7). 22.20 2008 m. pasaulio galiūnų komandinis
čempionatas. 23.20„Lenktynininkas“.Veiksmo, 2001m. (kart.).
01.35Žvejųmūšis (kart.). 02.05Bamba(S).
LTV06.00Labas rytas. 09.00„Namelis prerijose“ (124). 10.00
„Giminės“ (30). 11.00 Akiračiai. 12.00 „Padūkėlis Cukrius“
(20). 12.30 Kulinarinės kelionės. 13.00 Kultūrų kryžkelė.
13.15 Duokim garo! 15.15 Bėdų turgus (kart.). 16.00 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 17.15 „Diagnozė: žmogžudystė“
(133) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35
Sportas. 18.40Orai. 18.45„Senis“ (209) (N-7). 19.50Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama.
20.54Sportas. 20.56Orai. 21.00„Atgal į ateitį III“. Fantastikos
nuotykių, 1990 m. Pertraukoje - 21.58 Loterija„Perlas“. 23.00
Vaidybinis f.„Vilkatai“. Siaubotrileris. Rež. J.Isaacas. JAV, 2006m.
(N-14). 00.45Programos pabaiga.
08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00„BalticumTV“ žinios.
09.15„Nuskendusių laivų paslaptys“ (14). 09.45„Seranų šei-
mynėlė“(59). 10.45„Paveldėtojai“(29) (N-7). 12.15„Nefritinio
skorpiono prakeikimas“. Komedija, 2001 m. 14.05 „Brangioji
Hanė“. Muzikinė melodrama, 2003 m. 15.45 „Nuskendusių
laivų paslaptys“ (14). 16.15 „Ką mes valgome?“ (3). 16.45
„Nusikaltimųįkalčiai“(15)(N-7). 17.45„ElizosaistrosII“(41)(N-
7). 18.45„Seranų šeimynėlė“ (60). 19.45Ieškokime geriausio!
(kart.). 20.00„BalticumTV“ žinios. 20.15„Ekstremalioji kulina-
rija“ (14). 20.45„Kovos taisyklės“. Karinėdrama, 2000m. (N-7).
22.55 „Balticum TV“ žinios. 23.10 „Paveldėtojai“ (30) (N-7).
00.35„Nusikaltimųįkalčiai“(15) (N-7).
tv rugpjūčio 20 d.
08.55„Meilės sūkuryje“ (962). 10.00„Moterys meluoja geriau“
(3/76, 77) (N-7). 11.00Nuodėmiųdešimtukas. 11.50Aistrųpa-
krantė (N-7) (kart.). 12.35„Auklė“ (4/85, 4/86). 13.35„Rožinės
panteros nuotykiai“ (2/41). 14.05„Hantikas. Sekliai ir paslaptys“
(11) (N-7). 14.35 „Ilgoji pertrauka“ (23). 15.05 „Simpsonai“
(7/157) (N-7). 15.35„Nuodėmingoji“(119) (N-7). 16.40„Meilės
jūra“(39, 40)(N-7). 18.45TV3žinios, kriminalai.19.00TV3spor-
tas. 19.05TV3orai. 19.10„Farai“(N-7). 20.10Turtuoliai -vargšai
(4) (N-7). 21.00Aistrųpakrantė (N-7). 21.40TV3vakarožinios.
21.50TV3sportas. 21.55TV3orai. 22.00„Psichiatras“ (1/6) (N-
14). 23.00„Dingę be žinios II“. Veiksmo, 1985 m. (N-14). 01.00
„Harperiosala“(10) (N-14). 02.00„Gelbstint Greisę“(7) (N-14).
07.20„Šegis ir Skūbis Dū“ (3). 07.45 Malachovas +. 08.50
Pričiupom! (kart.). 09.20Kakadu(N-7). 10.30ValandasuRūta
(kart.). 11.45 Abipus sienos (kart.). 12.30 Kitas! (N-7) (kart.).
13.05 „Degrasis. Naujoji karta“ (91, 92). 14.05 „Tazmanija“
(13). 14.35„Našlaitė Lola“ (21, 22). 16.40„Velniūkštė“ (119).
17.40„Alisa. Širdžiai neįsakysi“ (68). 18.45Žinios. 19.05Spor-
tas. 19.08 Orai. 19.10 Abipus sienos. 20.00 Pirmas kartas su
žvaigžde(N-7). 20.30Kitas! (N-7). 21.00„Manomylimas prie-
še“ (2/41). 21.30 Pričiupom! 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai.
22.29 Sportas. 22.33 Orai. 22.35 „Mentalistas“ (23). 23.35
„Žvėris“ (11) (N-7). 00.35„Terminatorius. Saros Konor kronikos“
(3) (N-7). 01.35„Purvas, seksas, pinigai“(7) (N-7).
09.45„Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). 11.00
„Ką daryti?“ (kart.). 12.00 Televitrina. 12.30 „Liejyklos 4“
(kart.). 14.25„Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“(320). 14.55
Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 15.20 „Vaiduoklių istorijos“
(47). 15.45„Mobis Dikas ir Mupaslaptis“ (4). 16.10„Gelbėtojai
- 112“ (91, 92) (N-7). 17.10Todar nebuvo... 17.45„Kądaryti?“
(N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (37) (N-7).
20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17Verslas. 20.20 Sportas.
20.23Orai. 20.30Tarpmiestoirkaimo. 21.05„Lenktynininkas“.
Veiksmo, 2001m. (N-7). 23.25Žinios. 23.39Kriminalai. 23.42
Verslas. 23.45Sportas. 23.48Orai. 23.55„Dvigubas drakonas“.
Veiksmo, 1994m. (N-7) (kart.). 01.45Bamba(S).
06.00Labas rytas. 09.00„Namelis prerijose“ (122). 10.00„Gi-
minės“ (28). 11.00Toks gyvenimas. 12.00„Padūkėlis Cukrius“
(18). 12.30Kulinarinėskelionės. 13.00Kultūrųkryžkelė. 13.15
Pinigųkarta(kart.). 14.15„Kapriosala“ (7). 15.15„MyliųAme-
rika“ (4). 16.00Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 17.15„Diagno-
zė: žmogžudystė“(131)(N-7). 18.15Šiandien(suvertimuį ges-
tųkalbą). 18.35Sportas. 18.40Orai. 18.45„Senis“(207) (N-7).
19.50 Stilius. 20.25 Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.54
Sportas. 20.56 Orai. 21.00Teisė žinoti. 21.58 Loterija„Perlas“.
22.00„Las Vegasas“ (2/17) (N-7). 23.00Vakaro žinios. 23.05
Sportas. 23.10 Orai. 23.15 Tūkstantmečio pokalbiai. Vedėjas
prof. A.Bumblauskas.
08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00„BalticumTV“ žinios.
09.15„Holivudo vakarėlių spindesys“ (7). 09.45„Seranų šei-
mynėlė“ (57). 10.45 „Paveldėtojai“ (27) (N-7). 12.15 „Trenk
jai, ji - prancūzė“. Komedija, 2002 m. 13.55„Miegamajame“.
Kriminalinė drama, 2001 m. (N-7). 16.15„Holivudo vakarėlių
spindesys“ (7). 16.45„Nusikaltimų įkalčiai“ (13) (N-7). 17.45
„Elizos aistros II“ (39) (N-7). 18.45 „Seranų šeimynėlė“ (58).
19.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 20.00„BalticumTV“ žinios.
20.15„Kaskadininkai: išgyvenimomenas“(13). 20.45„Vaiduo-
klis ir Tamsa“. Nuotykiųdrama, 1996m. (N-7). 22.40„Balticum
TV“ žinios. 22.55„Paveldėtojai“ (28) (N-7). 00.20„Nusikaltimų
įkalčiai“(13) (N-7).
tv rugpjūčio 18 d.
fotoakimirkos
Galerija giliai Platelių ežere
Nardymo aistruolius vienijanti Nardymo akademija Platelių ežere
atidarė pirmąją povandeninę meno erdvę „Aqualangas“, kurioje eks-
ponuojamos dvi fotografų parodos. Galerija įrengta 3–4 metrų gy-
lyje. „Povandeninė galerija susilaukė daugybės lankytojų, jie buvo
pirmieji šio precedento neturinčio reginio dalyviai“, – džiaugėsi Nar-
dymo akademijos vadovas Andrius Albrikas ir pridūrė, kad idėja
įkurti tokią povandeninę meno galeriją buvo kilusi jau seniai. Paro-
dos veiks iki rugsėjo vidurio. Stovyklos dalyvių nuotr.
Kaip pagalys virsta menu
KARINA
ZIMINAITĖ
k.ziminaite
@15min.lt
V.J.Kavaliauskas prisipažino
turįs drąsių planų artimiau-
siu metu savo darbus ekspo-
nuoti Vakarų Europoje, tačiau
tikino, kad jo parodos vyks ir
Lietuvoje. E.Ovčarenko nuotr.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
15 PRAMOGOS /
Vakarykštė diena pateks į Vil-
niaus mažojo teatro istoriją – jo
įkūrėjas ir ilgametis vadovas Ri-
mas Tuminas savo atsakingas pa-
reigas perleido naujajai teatro di-
rektorei Gretai Cholinai.
„Dabar gana sudėtingas
laikas ir jis reikalauja permai-
nų. Tikiuosi, tas permainas
kursime kartu. Manau, sude-
rindami savo veiksmus, ben-
draudami, kalbėdami paver-
sime teatrą dar gyvesniu. Šiuo
teatru norės gyventi dar dau-
giau aktorių, režisierių – tuo
nuoširdžiai tikiu, – neslėpda-
ma jaudulio sakė G.Cholina. –
Mūsų teatras negalės gyvuoti
be Rimo Tumino, jis bus mū-
sų meno vadovas ir, tikiuosi,
taip bus amžinai.“
Naujoji teatro direkto-
rė pirmiausia žadėjo pakeis-
ti Vilniaus mažojo teatro or-
ganizacinę struktūrą ir rū-
pintis finansiniais teatro rei-
kalais.
„Turės būti peržiūrėta or-
ganizacinė struktūra,
nes aš būsiu atsakinga
už tai, kad čia sėkmin-
gai vyktų kūrybinis dar-
bas. Turės būti pinigų
spektakliams statyti ir
sudarytos visos galimy-
bės, kad, pavyzdžiui, jei
R.Tuminas pasakys, kad
jam spektakliui reikia
šilkinės uždangos, mes
ją galėtume nupirkti, – šypso-
josi G.Cholina. – Pirmiausia
rūpinsiuosi teatro finansine
puse, ieškodama būdų, kad
teatras gyvuotų ir kad mes
gyventume geriau.“
Linkėjo pasitikėti
nauja vadove
R.Tuminas, sveikindamas
naująją vadovę, ragino visus
aktorius būti atlaidžius ir pa-
klusti G.Cholinai, o pats tiki-
no neišgyvenantis netekties –
tik sentimentus.
„Neišgyvenu netekties ar
skaudulių – tik jaudina praė-
jusių 25 metų prisiminimai.
Tačiau tikiuosi, kad jie ne tik
graudins, bet ir puoš mūsų
teatrą. Aš toliau čia statysiu
spektaklius, netrukus pradėsi-
me repeticijas. Turėtų įvykti ir
proveržis, bendradarbiaujant
su Maskvos E.Vachtangovo te-
atru, yra daug įdomių suma-
nymų kūrybinėje erdvėje, –
išdavė Mažojo teatro meno
vadovas. – Labiausiai norė-
čiau palinkėti aktoriams ti-
kėti ir pasitikėti naująja va-
dove. Permainų reikėjo – mes
jau buvome pagyvenę. Reikė-
jo jauno, karingo žmogaus –
Greta yra teatro vadybos spe-
cialistė. Kviečiu jai padėti, sa-
ve drausminti ir disciplinuo-
ti. O man dabar labiau norisi
paklusti nei vadovauti.“
Interesų konflikto
nemato
R.Tuminas pabrėžė ne-
matantis nieko bloga, kad
G.Cholina ir toliau dirbs An-
želikos Cholinos šokio teat-
ro vadove.
„Nematau čia jokių
interesų konfliktų. Aš
pats ne kartą kviečiau
Anželiką ne tik naudo-
tis mūsų aktoriais, bet
ir statyti čia spektak-
lio. Dvi talentingos se-
serys... Tiesa, gaila, kad
ne trys... – subtiliu hu-
moru situaciją komen-
tavo Mažojo teatro sie-
la. – Moterys išvis gražu! Kai
jos vadovauja, kaip malonu
vyrams paklusti! Mes pasi-
tempsime, neberūkysime, kur
pakliūva, nebesikeiksim, ne-
burnosim. Nors sako, kai mo-
terys valdys pasaulį, po to bus
pasaulio pabaiga. Gal čia ir
požymiai...“ www.15min.lt/horoskopai
Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
Virtuvėje žmona kepa kiau-
šinienę, o vyras stovi šalia ir
rėkia:
– Druskos, druskos daugiau!
Apversk, apversk greičiau!
– Aš žinau, kaip reikia kepti
kiaušinienę.
– Aš tiesiog noriu, kad žino-
tum, kaip jaučiuosi, kai tu
sėdi šalia manęs man vairuo-
jant mašiną..

– Žemė! – džiugiai šūkteli po
laivo katastrofos išsigelbėjęs
keleivis, brisdamas į krantą.
– Mėsa! – džiaugiasi tenykš-
čiai žmogėdros, lįsdami iš
pakrantės krūmų.

Teisėjas liudytojui:
– Ar žinote, kas jums gresia
už melagingą liudijimą?
– Taip, 10 tūkstančių eurų ir
kabrioletas.
anekdotai
AVINAS. Šiandien greičiausiai jausitės pa-
vargę nuo šurmulio, dėmesio. Galimi svei-
katos sutrikimai, apsinuodijimai. Nederė-
tų eiti į masinius renginius.
JAUTIS. Galimi išgyvenimai dėl verslo ar-
ba meilės. Galbūt todėl, kad svajojate apie
aistringesnį bendravimą, platesnius užmo-
jus arba dėl kažkokių kalbų.
DVYNIAI. Bus įvairių pagundų, traukiančių
pinigus, be to, ir vagys nesnaus. Sumanysite
daryti pertvarkymus savo įprastoje aplinko-
je ir kaip tik dėl to viską sujauksite.
VĖŽYS. Būsite labai aktyvūs. Atrodys, kad
niekas negali vykti be jūsų įsikišimo. Tik-
riausiai bus daugybė pokalbių, kvietimų.
Galbūt leisitės į netolimą kelionę.
LIŪTAS. Jūsų sieloje ir aplinkoje bus gau-
su chaoso. Nepūskite prieš vėją. Pasistenki-
te nuosekliai susiplanuoti dienotvarkę. Vis-
kam užteks laiko, jei nesiblaškysite.
MERGELĖ. Šiandien nuotaika bus gana pa-
kili, žaisminga. Atsiras įvairių pramogų, pa-
gundų, nusimato pasimatymai, piknikai,
varžybos, konkursai.
SVARSTYKLĖS. Paašt rėja įvai rūs kom-
pleksai, įtarimai. Nepatartina stipriai keis-
ti aplinkos, imtis svarbių darbų ir ieško-
ti naujų pažinčių. Nenumokite ranka į ne-
sklandumus.
SKORPIONAS. Šiandieninis jūsų elgesys gali
skatinti pasikeitimus santykiuose, nes jums
trūks emocinės pusiausvyros, konkretumo.
Yra pavojus, kad nutrūks svarbus ryšys.
ŠAULYS. Galimos neplanuotos išlaidos,
nuostoliai, su draudimu, investicijomis, sko-
lomis, indėliais bei mokesčiais susiję reika-
lai ir rūpesčiai.
OŽIARAGIS. Kontaktai su įtakingais vei-
kėjais, užsieniečiais, nepažįstamais žmo-
nėmis paskatins jus naujovėms, reformoms
arba privers pergalvoti planus.
VANDENIS. Nervinsitės ir kažką keiksnosi-
te, nes kai atrodys, jog visai priartėjote prie
tikslo, pasipils įvairūs netikėtumai. Gal kas
nors suges, strigs ar pan.
ŽUVYS. Šiandien jus gali nustebinti draugų,
pažįstamų elgesys bei planai. Tikriausiai pa-
jusite, kad juose jums neliks vietos, jei nesu-
gebėsite vykusiai pritarti ir pritapti.
15 kg
horoskopai rugpjūčio 18 d.
R.Tuminas: teatrui reikėjo
jauno, karingo žmogaus
AUDRĖ
DOMEIKAITĖ
a.domeikaite
@15min.lt
Vilniaus mažojo teatro va-
dovė G.Cholina pabrėžė,
kad teatras negalės gyvuo-
ti be R.Tumino: „Jis bus mūsų
meno vadovas ir, tikiuosi, taip
bus amžinai.“ I.Gelūno nuotr.
Sakė G.Cholina.
Rūpinsiuosi teat-
ro finansine puse,
ieškodama būdų, kad
teatras gyvuotų ir kad
mes gyventume geriau.
R.TUMINAS
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
16 / GARSENYBĖS
Šalieskinoekranuosenuorugsėjo9
dienos pasirodys flmas „Anarchija
Žirmūnuose“,sukurtaspagalSauliaus
Drungosscenarijų. Užjį autoriusbu-
voapdovanotasKanųkinofestivalio
„MEDIA New Talent“ prizu.
„Džiaugiamės Lietuvos
žiūrovui galėdami
pristatyti fil-
mą, sukurtą
pagal visoje
Europoje pri-
pažinimo su-
laukusį scenarijų.
„Anarchija Žirmūnuose“ yra
drąsus ir nestandartinis kūri-
nys, kuris vienus nustebins, kitus
– priblokš, tačiau abejingų tik-
rai nepaliks“, – teigė filmo pro-
diuserė Ieva Norvilienė.
Pilnametražį filmą reži-
savo pats scenarijaus autorius
S.Drunga. Pagrindinius vai-
dmenis atlieka jaunosios kar-
tos kino aktoriai: Toma Vaške-
vičiūtė, Severija Janušauskaitė,
Martynas Nedzinskas bei Lie-
tuvos kino ir teatro legenda Jū-
ratė Onaitytė.
Muziką specialiai „Anar-
chijai Žirmūnuose“ sukūrė
latvių alternatyvaus roko gru-
pė „Satellites LV“, kurios albu-
mas „Vadu“ 2009-aisiais pel-
nė geriausio Latvijos roko al-
bumo titulą.
„Anarchija Žirmūnuo-
se“ – tai istorija apie sujauk-
tą dabartinę lietuvišką rea-
lybę, bandančią atrasti, kas
yra „gera“ ir „bloga“. Didžio-
ji dalis filmo scenų buvo nu-
filmuota sostinės „miegamuo-
siuose“ rajonuose. „Anarchi-
ja Žirmūnuose“ pasakoja, kaip
jauna ir naivi provincialė Vi-
lė atvyksta į didmiestį siekti
aukštojo mokslo.
Amerikiečių aktorė Rooney
Mara (nuotr.) buvo atrinkta vai-
dinti naujai kuriamame Holivu-
do filme pagal populiariąją Stie-
go Larssono detektyvinę trilo-
giją „Tūkstantmetis“ (angl. „The
Millennium Trilogy“).
Pasak BNS, iš Niujorko vals-
tijos kilusi 24-erių R.Mara
nurungė kitas aktores.
Ji gavo Lizabetės Sa-
lander vaidmenį ir ki-
no juostoje pasi-
rodys kartu su
42-ejų britų ak-
toriumi Danie-
liu Craigu.
Naujausiame filme apie Marilyn
Monroe šią žaviąją šviesiaplau-
kę dainininkę, modelį ir akto-
rę įkūnys Holivudo pažiba – An-
gelina Jolie.
Filmas bus kuriamas pa-
gal škotų rašytojo Andrew
O‘Hagano knygą „The Li-
fe and Opinions of Maf the
Dog, and of His Friend Ma-
rilyn Monroe“. Kaip pranešė
Dailymail.co.uk, netikėtą ži-
nią, kad 35-erių A.Jolie vaidins
M.Monroe, paskelbė pats ra-
šytojas Edinburge vykstančio
knygų festivalio metu.
A.Jolie ekrano partneriu
taps vienu žaviausių Holivudo
vyrų tituluojamas George‘as
Clooney. Jam atiteko artimo
M.Monroe bičiulio Franko Si-
natros vaidmuo. A.O‘Hagano
teigimu, filmo kūrimo darbai
bus pradėti netrukus.
Į M. Monroe vaidmenį
naujojoje juostoje pretenda-
vo tokios aktorės kaip 25-erių
Scarlett Johansson ir 35-erių
Christina Hendricks.
Tačiau filmo kūrėjai nutarė,
kad tinkamiausia – daugiau-
sia veiksmo filmuose besifil-
muojanti aktorė A.Jolie.
A.O'Hagano romanas pa-
sakoja apie paskutinius dvejus
M.Monroe gyvenimo metus.
Įdomiausia tai, kad visa isto-
rija atskleidžiama M.Monroe
augintinio, Maltos bišono Ma-
fo akimis.
Šuniuką garsiai mote-
riai 1960-aisiais padovano-
jo F.Sinatra. Mafas kartu su
šeimininke keliaudavo ne tik
į susitikimus su jos draugais,
bet ir su JAV prezidentu Johnu
F. Kennedy, lydėjo M.Monroe
į aktorystės pamokas ir vaka-
rienes restoranuose.
Gavusi baltapūkį auginti-
nį dovanų aktorė ir daininin-
kė nutarė pavadinti jį Mafija,
tačiau vėliau vardą sutrumpi-
no. Kai 1962-aisiais, būdama
36-erių, M.Monroe mirė, Mafą
paveldėjo F.Sinatros sekreto-
rė. Tiesa, kol kas nežino-
ma, kas filme įgar-
sins žymųjį au-
gintinį.
Melo Gibsono
gyvenimas – tik-
ra avarija: žvaigždė
Malibu miestelyje
sumalė savo beveik
300 tūkst. Lt kainuo-
jantį „Maserati“.
Pranešė Dailymail.co.uk apie dar vieną aktoriaus ir reži-
sieriaus M.Gibsono nesėkmę. 54-erių garsenybė turi bėdų
ir dėl buvusios mylimosios kaltinimų smurtavus.
A.Jolie taps M.Monroe
Garsaus aktoriaus ir prodiuserio
Michaelo Douglaso gerklėje gydy-
tojai aptiko piktybinį auglį. Šią
žinią pasaulio spaudai patvirti-
no aktoriaus atstovai.
Kaip pranešė „People“,
65-erių kino žvaigždė rengiasi
iškęsti aštuonių savaičių che-
moterapijos ir švitinimo kur-
są. Teigiama, kad gydytojai vi-
liasi, jog M.Douglasas po šių
procedūrų visiškai pasveiks.
„Esu nusiteikęs labai optimis-
tiškai“, – išplatintame praneši-
me cituojamas aktorius.
Jo atstovai atsisakė žurna-
listams suteikti konkretesnės
informacijos apie auglį. Anot
Dailymail.co.uk, taip pat ne-
komentuojama, kokios įtakos
ligai turėjo aktoriaus pomė-
gis rūkyti, kada M.Douglasas
bei jo šeima sužinojo apie vė-
žį ir kada numatyta gydymo
pradžia.
Rūkymo pavojus
Burnos ir gerklų vėžio for-
mos dažniausiai yra susijusios
su rūkalų ir alkoholio vartojimu.
Chemoterapija ir švitini-
mas dažniausiai yra naudo-
jami vėlesnėms vėžio stadi-
joms gydyti. Jei auglys pastebi-
mas anksti, net
90 proc. ligo-
nių pasveiks-
ta. Kur kas liūd-
nesnės prog-
nozės gresia
tiems, kam vė-
žio ląstelės spė-
ja išplisti į gre-
ta esančius audinius ir limf-
mazgius.
Dar 2006-aisiais žinia-
sklaidoje buvo pasirodę pra-
nešimų, kad tiek M.Douglasas,
tiek jo žmona 40-metė aktorė
Catherine Zeta-Jones mėgina
mesti rūkyti. Tuo metu teig-
ta, kad kiekvienas jų surūko
maždaug po pusę cigarečių
pakelio per dieną.
Sunkūs metai
Šie metai M.Douglasui,
akivaizdu, ne iš lengvųjų. Ak-
toriaus sūnus Cameronas iš
pirmosios santuokos birželį
buvo nuteistas 5-eriems me-
tams kalėjimo už narkotikų
laikymą ir platinimą.
Po šios žinios M.Douglasas
teigė ketinantis susimažin-
ti krūvį Holivude, kad galėtų
skirti daugiau laiko žmonai ir
dviem jų vaikams – 10-ies Dy-
lanui ir 7-erių Carys.
Stoja į kovą su vėžiu
M.MONROE A.JOLIE
Sakė M.Douglasas.
Esu nu-
siteikęs
labai optimis-
tiškai.
Sutuoktiniai M.Douglasas
ir C.Zeta-Jones neven-
gė pasimėgauti cigaretės
dūmu, tačiau nuo 2006-ųjų
mėgino atsikratyti šio ydin-
go įpročio. Scanpix nuotr.
Paparacai trina rankas – pagaliau
jiems pavyko įamžinti garsią pra-
mogų pasaulio porą – aktorę Gwy-
neth Paltrow ir grupės „Coldplay“
vokalistą Chrisą Martiną. Nors po-
ra susituokė 2003-iaisiais, jų bend-
ras nuotraukas, kaipir pasirodymus
kartu viešumoje, galima skaičiuo-
ti vienetais.
Šįsyk garsūs sutuoktiniai,
regis, nutarė nesislapstyti leis-
dami vakarą paplūdimyje su
garsiuoju reperiu Jay-Z. Pra-
mogų pasaulio žvaigždės bu-
vo pastebėti besilinksminan-
tys šiaurinėje Niujorko vals-
tijos dalyje, prie G.Paltrow
ir Ch.Martino atostogų rezi-
dencijos.
Šešerius metus santuokoje
gyvenanti pora poilsiavo kartu
su atžalomis. 37-erių G.Paltrow
ir 33-ejų Ch.Martinas augina
du vaikus – 6-erių dukrą Ap-
ple ir 4-erių sūnų Moses.
Niekam ne paslaptis, kad
aktorė bičiuliaujasi su popu-
liariąja atlikėja Beyonce, ta-
čiau šįsyk į draugišką pasisė-
dėjimą paplūdimyje Beyonce
sutuoktinis – 40-metis Jay-Z
– atvyko vienas.
Šios garsios šeimos bičiu-
liaujasi 6 metus – prieš tiek
laiko jos susipažino viename
labdaros renginyje.
„Chrisas
nuostabus
žmogus, jis
atsidavęs
tam, ką da-
ro, be to, yra
labai protingas. Jo žmoną
myliu, o jų vaikai mane vadi-
na „dėde Jay“. Tai labai malo-
nu“, – yra sakęs Jay-Z.
Žvaigždės, atrodė, gerai lei-
džia laiką, tačiau pro fotografų
akis nepraslydo ant Ch.Martino
kojos uždėtas kulkšnies įtva-
ras. Kaip pranešama, jis grei-
čiausiai susižeidė plaukdamas
banglente.
Paparacai „pagavo“ garsią porą
www.15min.lt/pramogos
Surinkę šį adresą rasite daugiau naujienų apie garsenybių gyvenimą
Drąsi „Anarchija Žirmūnuose“
lietuviškas kinas
Vienas retų kad-
rų, kuriuose
Ch.Martinas ir
G.Paltrow kartu.
Filmo aktorės
Toma Vaške-
vičiūtė (k.) ir
Severija Janu-
šauskaitė.
Laimėjo mūšį
dėl vaidmens
Įdomiau-
sia tai,
kad visa istorija
atskleidžiama
M.Monroe šuns
Mafo akimis.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close