15min Vilnius 2010-03-19

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 39 | Comments: 0 | Views: 471
of 12
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


VILNIUJE ĮSIŠĖLO
„KINO PAVASARIS“
Raudonaskilimas, ryškūsprožekto-
riai ir originaliosinstaliacijosiškino
juostųvakarvakarąVilniauskinocent-
re„ForumCinemasVingis“pranešė,
kadgarbingąjubiliejųpradedašvęs-
ti festivalis „Kino pavasaris“.
Jau penkioliktą kartą „Ki-
no pavasaris“ su pasaulyje įver-
tintais ir debiutuojančiais fil-
mais pakvietė gero kino ger-
bėjus švęsti pavasarį ir iš nau-
jo atgimti kine.
Visus iškilmingo vakaro sve-
čius apakino prabangi raudo-
na šviesa ir pasipuošę mimai,
kurie savo įmantriais judesiais
padėjo susirinkusiems susio-
rientuoti kino šventėje. „Kino
pavasario“ gerbėjai buvo kvie-
čiami įsiamžinti prie oficia-
lios festivalio sienos ir pakel-
ti šampano taurę. Jubiliejinio
festivalio atidarymo ceremoni-
jai buvo pavesta vadovauti šei-
myniniam duetui – aktoriams
Dainiui Gavenoniui ir Rasai
Samuolytei.
„Džiaugiuosi, kad „Kino
pavasaris“ tampa pavasario
ir atgimimo sinonimu. Svei-
kinu Lietuvos kino mylėtojus
ir kviečiu jus švęsti – prade-
dame kino šventę mieste, 100
filmų iš 50 šalių, po 20 seansų
per dieną! – festivalio atidary-
mą paskelbė „Kino pavasario“
direktorė Vida Ramaškienė. –
Kviesdama jus į festivalį, jau-
čiuosi tarsi dovanodama tik-
rą, vertingą dovaną – nes, su-
tikime, puikūs filmai turi ga-
lią atgaivinti penkis žmogaus
pojūčius – regą, uoslę, klausą,
skonį ir lytėjimą.“ Į šventinę
festivalio atidarymo ceremo-
niją susirinko Lietuvos ir už-
sienio kino mylėtojai, kūrėjai
ir svečiai. Festivalis „Kino pa-
vasaris“ 100 filmų mozaika Vil-
niaus žiūrovus lepins iki ba-
landžio 2 dienos kino teatruo-
se „Forum Cinemas Vingis“,
„Pasaka“ ir „Skalvija“.
Plačiau 10 psl.
Festivalio siela V.Ramaškienė
kino mylėtojus ragina: „Paskęski-
te kine. Gyvenkite kine. Gyvenki-
te kinu. Iš naujo atgimkite pava-
sariu kine!“ J.Kalinsko nuotr.
ÔJ=9Þ=5IG=CG
ÞIJ=9G8=9B5
D9B?H58=9B=GÃ
SPECIALUS
laikraščio „15min“ nemokamas
priedas, skirtas festivaliui
„Mados infekcija“
Platinamas verslo centruose, parduotuvėse „Sarma“
bei prekybos centre „Panorama“ (Vilniuje).
1
NACIONALINĖ DAILĖS GALERIJA [KONSTITUCIJOS PR. 22, VILNIUS]
Įsidėkite skelbimą greitai ir patogiai!
Skelbi mai į lai kr aštį „15mi n“
pr i i mami vi suose
„Li etuvos spaudos“
ki oskuose i r „Rki osk“
par duotuvėse
Vi lni uje, Kaune
bei Klai pėdoje.
LEDO RITULĮ
DREBINA
PERMAINOS
9 psl.
KAUNE –
KORUPCIJOS
SKANDALAS
5 psl.
SPORTAS
„OSKARŲ“
PRAKEIKSMAS
LAUREATĖMS
12 psl.
AKTUALIJOS ORAI
+7 °C
+4 °C
VILNIUS
RINKOSI
MODELIUS
PODIUMUI
4 psl.
VILNIUS
PRAMOGOS
PENKTADIENIO
INTERVIU
SU R.CICĖNU
11 psl.
GARSENYBĖS AKTUALIJOS
MOKYTOJAMS
ALGAS MOKĖS IR
IŠ TĖVŲ KIŠENĖS
2-3 psl.
ISSN 1822-5322. Numeris 26 (974). 2010 M. KOVO 19 D., PENKTADIENIS
VILNIUS
SEIME DUOTAS
STARTAS
APKALTOMS
6 psl.

2010 kovo 19 d., penktadienis
/ vilnius
www.15min.lt/vilnius
Pritrūkusi lėšų muzikos ir meno
mokyklų darbuotojų atlygini-
mams, sostinės savivaldybė nu-
tarė padidinti mėnesinį mokes-
tį už šių mokyklų lankymą. Nuo
kitų mokslo metų šis mokestis
išaugs beveik visose muzikos ir
meno mokyklose.
„Iš miesto biudžeto skir-
tų lėšų išlaikyti ikimokykli-
nes ugdymo įstaigas ir me-
no mokyklas, deja, nepakan-
ka. Bendru sutarimu, miesto
taryba priėmė sprendimą dėl
mokesčio už muzikos ir me-
no mokyklas padidinimo“, –
„15min“ po posėdžio sakė sa-
vivaldybės Švietimo departa-
mento direktorius Gintaras Al-
fonsas Petronis.
Jo teigimu, nuo rugsėjo 1
dienos mėnesinis mokestis už
muzikos ar meno mokyklos
lankymą išaugs 25 Lt. Pigiau
atsieis tik Vilniaus B.Jonušo
muzikos mokyklos slavų mu-
zikos skyriaus lankymas (20 Lt
per mėnesį ) i r Vi l ni aus
J.Vienožinskio dailės mokyk-
los pradinio ugdymo progra-
ma (50 Lt per mėnesį).
Visur kitur didinti mokes-
tį iki 75 Lt esą buvo nuspręs-
ta todėl, kad trūksta lėšų mu-
zikos mokyklų darbuotojų at-
lyginimams. „Trūko 3 mln. Lt.
Jei nebūtų padidintas šitas mo-
kestis, visą mėnesį muzikos
mokyklų darbuotojai negau-
tų darbo užmokesčio“, – pa-
aiškino G.A.Petronis.
Sprendimą
sutinka ramiai
„15min“ kalbintų muzi-
kos mokyklų vadovai tokį sa-
vivaldybės sprendimą verti-
no santūriai. „Labai džiaugtis
negalim, bet nėra taip blogai“,
– sakė Vilniaus Algirdo muzi-
kos mokyklos direktorius Sta-
sys Strička.
Jis priminė, kad daugia-
vaikėms šeimoms numatytos
tam tikros lengvatos – jei mo-
kyklą lanko du ir daugiau vai-
kų iš vienos šeimos, tai vienam
mokiniui taikomas 100 proc.,
o kitiems – 50 proc. mokestis
už ugdymą. Jei įstaigoje moky-
mo programoms nustatyti skir-
tingi mokesčiai, 50 proc. nuo-
laida taikoma programai, ku-
rios mokestis didesnis.
Sakė G.A.Petronis.
Sostinės muzikos ir
meno mokyklų atsto-
vai sako nemanantys,
kad padidinus mokes-
tį sumažės šias mokyk-
las lankančių vaikų.
J.Kalinsko nuotr.
užtaria gėjų paradą
Algas mokės ir iš tėvų kišenės
lAurA
GAbrilAvičiūtė
l.gabrilaviciute
@15min.lt
Iš miesto
biudžeto skirtų
lėšų išlaikyti
ikimokyklines
ugdymo įstai-
gas ir meno
mokyklas, deja,
nepakanka.
orai
lietuvoje
ŠiAndien rytoj Poryt
dieną naktį dieną naktį dieną
vilnius +7 °C +4 °C +7 °C +3 °C +9 °C
kaunas +8 °C +3 °C +8 °C +4 °C +10 °C
klaipėda +5 °C +3 °C +5 °C +2 °C +5 °C
saulė teka 06:4
saulė leidžiasi 18:30
dienos ilgumas 1:06
Mėnulio fazė – jaunatis.
vardadieniai
Juozapas (Juozas), Laiminta, vilė,
vilys, Prutenis, Juozė, Juzė.
europoje
Atėnai +16 °C
Berlynas +9 °C
Londonas +8 °C
Madridas +16 °C
Maskva +3 °C
Paryžius +14 °C
Praha +8 °C
Ryga +3 °C
Roma +14 °C
Talinas +3 °C
Giedra Mažai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perkūnija
Šlapdriba Sniegas
kovo
19
PenktAdienis
orai
„Visi žino, kad ji ten groja, lumus vardijo gatves artistas. tukstantinemis sumomis. Nors gatves artistai ir
todel ir nelenda. Vietos gatve- Pati akordeonu grojanti „Paprastai jie protingai pa- kovoja del vietu Pilies gatveje,
je visiems užtenka ir nematau, mergina, pakalbinta žurna- sirenka vietas grojimui, kur ju nera tiek daug kiek užsienio
ko cia reiketu draskytis“, - si- listu, ka nors komentuoti nera gyventoju ir panašiai. sostinese.
tuacija vertino studentas atsisake. Šiemet dar neteko nubausti „Iš turistu tikrai nesu girde-
Paulius. ne vieno artisto. Jei ir skiria- jusi nusiskundimu, jie prie
Konkurencine kova tarp Taciau, anot jo, konku- mos baudos, jos paprastai tokiu dalyku iprate. Muzi-
gatves muzikantu labiausiai rencija del „pelningesniu“ buna 100- 200 litu. Didesnes kantu tikrai nera tiek daug,
jaucia šia „karjera“ prade- vietu grojimui yra. baudos tiesiog prasilenktu su kiek užsienio sostinese“, -
dantys jaunuoliai. Jiems la- Gatves muzikantams leidi- sveiku protu“, - „15min“ sake Vilniaus turizmo infor-
biausiai kliuva nuo senbuviu. mu šiai veiklai nereikia, taciau t i ki no Vi l ni aus 3-i osi os macijos centro projektu vado-
„Vaikai panoro užsidirbti jie privalo laikytis Miesto šva- policijos nuovados viršininko ve Vilma Daubariene.
pinigu grodami gatveje. Ryte ros ir tvarkymo taisykliu, taip pavaduotojas Gediminas Vadoves teigimu, turistai
jiems pradejus groti, netrukus pat kitu istatymu, drau- Vidžiunas. atvažiuoja pailseti ir gražiai
prisistate mergina su akor- džianciu triukšmauti po 23 va- Pasak pašnekovo, mieste grojantiems muzikantams
deonu. Priejusi ji tikino, kad landos. Prieš 3 metus miesto draudžiama prašyti išmaldos, nepagaili keliu litu.
cia ji visada groja ir kasdien taryba i taisykles itrauke ir taciau muzikantai ant gatves
ateis tuo paciu laiku“, - punkta, draudžianti gatves pasideda kepure ir toks auko-
pasakojo „15min“ skaitytoja muzikantams „priekabiai jimas yra „savanoriškas, o ne
Domante. prašineti pinigu“. per prievarta“, todel prikibti
Pasak jos, vaikai merginai „Dažnai buna, kad vienas prie taip pinigus renkanciu
atsisake užleisti vieta, taciau ši groja, o aplink 5 laksto ir pra- muzikantu pareigunai negali.
esa emusi grasinti, kad „suras šineja pinigu. Tokiems nu-
kas vaikus jega išveš“. matyta bauda iki 2 tukst. litu.
„Solidaus amžiaus mergi- Tvarka turetu užtikrinti musu
na galetu ir elgtis atitinkamai. skyrius ir policijos pareigu-
Negi gaila, kad vaikai groja?“ - nai“, - sake savivaldybes
retoriškai klause vilniete Viešosios tvarkos skyriaus ve-
Domante. dejas Gintaras Tamošiunas.
Pasak senamiescio muzi- „Apacioje Pilies gatve siau- Policininkai pripažista,
kantu, Pilies gatve ilga ir jie resne, ten daugiau kaviniu, kad nusiskundimu gatves
vieni kitiems dažniausiai ne- todel ir žmoniu daugiau, ir pi- muzikantais nera daug, o jei
trukdo. nigai geresni“, - vietos priva- jie ir baudžiami, tikrai ne
Gatvės artistų kova už būvį
Autorių teisės
„Pagal istatyma, gatves muzikantai gali atlikti tik savo
kurybos dainas, nes toks muzikavimas yra viešas atlikimas.
Gatves muzikantai, grojantys kitu autoriu dainas, pažeidžia
autoriu teises, taciau nusiskundimu, del gatves muzikantu
atliekamu kuriniu, nesame gave“, - sake Lietuvos autoriu
teisiu gynimo asociacijos agenturos juriste Laura
Manikaite.
Atkelta iš 1 psl.
Groti niekas nedraudžia
Vaikinui
šovė į veidą
Savaitgali Vilniuje šuviu i
veida sužalotas jaunuolis.
Šeštadienio vakara prie
„Siemens“ arenos Ozo gatveje
nepažistami asmenys 23 metu
vaikinui šove i veida.
Pareigunu nuomone, šau-
ta galejo buti iš šratinio pis-
toleto. Tikslesnes ivykio ap-
linkybes tiria Vilniaus 6-asis
policijos komisariatas.
Vyriausiojo policijos komi-
sariato duomenimis, sužalo-
tas jaunuolis pats nuvyko i
ligonine, taciau sužalojimas
nebuvo rimtas ir po apžiuros
jis išleistas gydytis i namus.
Video ˛iurekite
Apacioje
Pilies gatve
siauresne, ten
daugiau
kaviniu, todel
ir žmoniu
daugiau, ir
pinigai
geresni.
Atskleide gatves
muzikantas Paulius.
Kartais duodu du, tris ar
keturis litus, priklauso, kiek
tuo metu turiu smulkiuju.
Asta, studentė
Ar aukojate gatvės
muzikantams?
Gatves muzikantams
aukoju retai. Paprastai duodu
apie viena lita.
Evelina, specialistė
Pinigu muzikantams
duodu retai. Dažniausiai -
lita ar du.
Birutė, vilnietė
Kalbino E.Gerulaityte,
J.Kalinsko nuotr.
balsas
MILDA
LEVANDRAITĖ
m.levandraitė
@15min.lt
BALANDŽIO
PIRMADIENIS
28
Sniegas Šlapdriba Lietus su
perkūnija
Lietus Trumpalaikis
lietus
Giedra Mažai
debesuota
Debesuota
Lietuvoje Europoje
Atėnai +26 °C
Berlynas +22 °C
Dublinas +18 °C
Heraklionas +26 °C
Lisabona +29 °C
Londonas +19 °C
Odesa +27 °C
Paryžius +22 °C
Praha +19 °C
Ryga +22 °C
Roma +31 °C
Talinas +13 °C
dieną naktį dieną naktį dieną
Vilnius +25 °C +14 °C +21 °C +13 °C +18 °C
Kaunas
Klaipėda
PIRMADIENĮ ANTRADIENĮ TREČIADIENĮ
Saulė teka 05:35
Saulė leidžiasi 21:14
Dienos ilgumas 15:39
Mėnulio fazė - Jaunatis.
vardadieniai
Domantas, Dominykas,
Gerimantas, Irta, Milgedė.
GYVENKIME ŠILTAI
+25 °C +14 °C +21 °C +13 °C +18 °C
+25 °C +14 °C +21 °C +13 °C +18 °C
Šiandien daug kur trumpai
palis, oro temperatura 23-25
°C šilumos, Klaipedoje vesiau
– apie 19 °C.
Ateinancia nakti 13-16 °C
šilumos. Rytoj diena progno-
zuojamas lietus, bus 17-22 °C
šilumos.
Gatves muzikantai Pilies gatveje per vakara surenka iki 100 litu ir daugiau. J.Kalinsko nuotr.
/vilnius/
2008 M. BALANDŽIO 28 D., PIRMADIENIS
02 VILNIUS
/orai/
Interaktyvus pasaulio orų žemėlapis
/orai/
orai
„Visi žino, kad ji ten groja, lumus vardijo gatves artistas. tukstantinemis sumomis. Nors gatves artistai ir
todel ir nelenda. Vietos gatve- Pati akordeonu grojanti „Paprastai jie protingai pa- kovoja del vietu Pilies gatveje,
je visiems užtenka ir nematau, mergina, pakalbinta žurna- sirenka vietas grojimui, kur ju nera tiek daug kiek užsienio
ko cia reiketu draskytis“, - si- listu, ka nors komentuoti nera gyventoju ir panašiai. sostinese.
tuacija vertino studentas atsisake. Šiemet dar neteko nubausti „Iš turistu tikrai nesu girde-
Paulius. ne vieno artisto. Jei ir skiria- jusi nusiskundimu, jie prie
Konkurencine kova tarp Taciau, anot jo, konku- mos baudos, jos paprastai tokiu dalyku iprate. Muzi-
gatves muzikantu labiausiai rencija del „pelningesniu“ buna 100- 200 litu. Didesnes kantu tikrai nera tiek daug,
jaucia šia „karjera“ prade- vietu grojimui yra. baudos tiesiog prasilenktu su kiek užsienio sostinese“, -
dantys jaunuoliai. Jiems la- Gatves muzikantams leidi- sveiku protu“, - „15min“ sake Vilniaus turizmo infor-
biausiai kliuva nuo senbuviu. mu šiai veiklai nereikia, taciau t i ki no Vi l ni aus 3-i osi os macijos centro projektu vado-
„Vaikai panoro užsidirbti jie privalo laikytis Miesto šva- policijos nuovados viršininko ve Vilma Daubariene.
pinigu grodami gatveje. Ryte ros ir tvarkymo taisykliu, taip pavaduotojas Gediminas Vadoves teigimu, turistai
jiems pradejus groti, netrukus pat kitu istatymu, drau- Vidžiunas. atvažiuoja pailseti ir gražiai
prisistate mergina su akor- džianciu triukšmauti po 23 va- Pasak pašnekovo, mieste grojantiems muzikantams
deonu. Priejusi ji tikino, kad landos. Prieš 3 metus miesto draudžiama prašyti išmaldos, nepagaili keliu litu.
cia ji visada groja ir kasdien taryba i taisykles itrauke ir taciau muzikantai ant gatves
ateis tuo paciu laiku“, - punkta, draudžianti gatves pasideda kepure ir toks auko-
pasakojo „15min“ skaitytoja muzikantams „priekabiai jimas yra „savanoriškas, o ne
Domante. prašineti pinigu“. per prievarta“, todel prikibti
Pasak jos, vaikai merginai „Dažnai buna, kad vienas prie taip pinigus renkanciu
atsisake užleisti vieta, taciau ši groja, o aplink 5 laksto ir pra- muzikantu pareigunai negali.
esa emusi grasinti, kad „suras šineja pinigu. Tokiems nu-
kas vaikus jega išveš“. matyta bauda iki 2 tukst. litu.
„Solidaus amžiaus mergi- Tvarka turetu užtikrinti musu
na galetu ir elgtis atitinkamai. skyrius ir policijos pareigu-
Negi gaila, kad vaikai groja?“ - nai“, - sake savivaldybes
retoriškai klause vilniete Viešosios tvarkos skyriaus ve-
Domante. dejas Gintaras Tamošiunas.
Pasak senamiescio muzi- „Apacioje Pilies gatve siau- Policininkai pripažista,
kantu, Pilies gatve ilga ir jie resne, ten daugiau kaviniu, kad nusiskundimu gatves
vieni kitiems dažniausiai ne- todel ir žmoniu daugiau, ir pi- muzikantais nera daug, o jei
trukdo. nigai geresni“, - vietos priva- jie ir baudžiami, tikrai ne
Gatvės artistų kova už būvį
Autorių teisės
„Pagal istatyma, gatves muzikantai gali atlikti tik savo
kurybos dainas, nes toks muzikavimas yra viešas atlikimas.
Gatves muzikantai, grojantys kitu autoriu dainas, pažeidžia
autoriu teises, taciau nusiskundimu, del gatves muzikantu
atliekamu kuriniu, nesame gave“, - sake Lietuvos autoriu
teisiu gynimo asociacijos agenturos juriste Laura
Manikaite.
Atkelta iš 1 psl.
Groti niekas nedraudžia
Vaikinui
šovė į veidą
Savaitgali Vilniuje šuviu i
veida sužalotas jaunuolis.
Šeštadienio vakara prie
„Siemens“ arenos Ozo gatveje
nepažistami asmenys 23 metu
vaikinui šove i veida.
Pareigunu nuomone, šau-
ta galejo buti iš šratinio pis-
toleto. Tikslesnes ivykio ap-
linkybes tiria Vilniaus 6-asis
policijos komisariatas.
Vyriausiojo policijos komi-
sariato duomenimis, sužalo-
tas jaunuolis pats nuvyko i
ligonine, taciau sužalojimas
nebuvo rimtas ir po apžiuros
jis išleistas gydytis i namus.
Video ˛iurekite
Apacioje
Pilies gatve
siauresne, ten
daugiau
kaviniu, todel
ir žmoniu
daugiau, ir
pinigai
geresni.
Atskleide gatves
muzikantas Paulius.
Kartais duodu du, tris ar
keturis litus, priklauso, kiek
tuo metu turiu smulkiuju.
Asta, studentė
Ar aukojate gatvės
muzikantams?
Gatves muzikantams
aukoju retai. Paprastai duodu
apie viena lita.
Evelina, specialistė
Pinigu muzikantams
duodu retai. Dažniausiai -
lita ar du.
Birutė, vilnietė
Kalbino E.Gerulaityte,
J.Kalinsko nuotr.
balsas
MILDA
LEVANDRAITĖ
m.levandraitė
@15min.lt
BALANDŽIO
PIRMADIENIS
28
Sniegas Šlapdriba Lietus su
perkūnija
Lietus Trumpalaikis
lietus
Giedra Mažai
debesuota
Debesuota
Lietuvoje Europoje
Atėnai +26 °C
Berlynas +22 °C
Dublinas +18 °C
Heraklionas +26 °C
Lisabona +29 °C
Londonas +19 °C
Odesa +27 °C
Paryžius +22 °C
Praha +19 °C
Ryga +22 °C
Roma +31 °C
Talinas +13 °C
dieną naktį dieną naktį dieną
Vilnius +25 °C +14 °C +21 °C +13 °C +18 °C
Kaunas
Klaipėda
PIRMADIENĮ ANTRADIENĮ TREČIADIENĮ
Saulė teka 05:35
Saulė leidžiasi 21:14
Dienos ilgumas 15:39
Mėnulio fazė - Jaunatis.
vardadieniai
Domantas, Dominykas,
Gerimantas, Irta, Milgedė.
GYVENKIME ŠILTAI
+25 °C +14 °C +21 °C +13 °C +18 °C
+25 °C +14 °C +21 °C +13 °C +18 °C
Šiandien daug kur trumpai
palis, oro temperatura 23-25
°C šilumos, Klaipedoje vesiau
– apie 19 °C.
Ateinancia nakti 13-16 °C
šilumos. Rytoj diena progno-
zuojamas lietus, bus 17-22 °C
šilumos.
Gatves muzikantai Pilies gatveje per vakara surenka iki 100 litu ir daugiau. J.Kalinsko nuotr.
/vilnius/
2008 M. BALANDŽIO 28 D., PIRMADIENIS
02 VILNIUS
/orai/
Interaktyvus pasaulio orų žemėlapis
/orai/
Šiandien kai kur truputį
palis. Oro temperatūra 5–9 °C
šilumos. Ateinančią naktį
1-4 °C, rytoj dieną atodrėkis
tęsis, oro temperatūra
6-10 °C šilumos. Vietomis
trumpai palis, bus vėjuota.
Vis stipriau verda aistros dėl Vil-
niuje numatytų homoseksualų
eitynių „Už lygybę“.
Gegužės 8-ąją suplanuo-
tas renginys sulaukė didelio
užsienio valstybių atstovų su-
sidomėjimo. Portalo 15min.lt
šaltinių duomenimis, stebėti
gėjų eitynių į Vilnių atvyks iki
80 tarptautinės nevyriausybi-
nės žmogaus teisių gynimo or-
ganizacijos „Amnesty Inter-
national“ stebėtojų iš įvairių
Europos valstybių. Organi-
zacija vakar sukritikavo Lie-
tuvos parlamentarus, kurie
ragina neleisti Vilniuje reng-
ti seksualinių mažumų ei-
tynių. Grupė Seimo narių šį
mėnesį kreipėsi į Generalinę
prokuratūrą dėl Vilniaus sa-
vivaldybės suteikto leidimo
minėtoms eitynėms.
Kreipimesi teigiama, esą
šios eitynės pažeistų Nepilna-
mečių apsaugos nuo neigiamo
viešosios informacijos povei-
kio įstatymą, prieštarautų ka-
talikų interesams.
„Amnesty International“
paragino Lietuvos valdžią už-
tikrinti, kad seksualinių mažu-
mų eitynių nesužlugdytų ga-
limi protestai.
Be to, į Vidaus reikalų mi-
nisteriją (VRM) kreipėsi kelių
valstybių ambasadoriai Lie-
tuvoje. „Į ministeriją kreipė-
si Nyderlandų ambasadorius
ir savo bei Jungtinių Valstijų,
Didžiosios Britanijos ir Ispani-
jos ambasadorių vardu išreiš-
kė susirūpinimą būsimo rengi-
nio saugumu“, – 15min.lt sakė
VRM viceministras Stanislo-
vas Liutkevičius. VRM vado-
vybė su ambasadoriais susi-
tiks kitą savaitę.
„Į ministeriją kreipėsi am-
basadoriai tų šalių, kuriose
seksualinių mažumų eitynės
nėra naujovė. Būtina suvokti,
kad kitos valstybės atidžiai ste-
bės Lietuvą eitynių metu. To-
dėl turime labai rimtai joms
ruoštis“, – sakė vidaus reika-
lų viceministras.
Plačiau šia tema
www.15min.lt
3
2010 KOVO 19 D., PENKTADIENIS
VILNIUS /
www.15min.lt/vilnius
iš tėvų kišenės
Be to, mokykla turi teisę iki
5 proc. įstaigą lankančių vai-
kų atleisti nuo mokesčio arba
sumažinti tą mokestį perpus
ypač gabiems vaikams, jei mo-
kyklą lanko du ir daugiau vie-
nos šeimos vaikų arba vaikams
iš daugiavaikių šeimų, nepri-
klausančių socialinės paramos
gavėjų grupei.
„Tėvų reakcija normali“, –
kalbėjo S.Strička. Jis teigė ne-
manantis, kad padidinus mo-
kestį sumažės muzikos mokyk-
las lankančių vaikų.
Vilniaus „Ąžuoliuko“ mu-
zikos mokyklos direktorė Liu-
dmila Ikonikova „15min“ pri-
minė, kad šis mokesčio didini-
mas yra ne pirmas. „Anksčiau
buvo berods 35 Lt už mėnesį,
vėliau brango iki 50 Lt. Tada
normaliai tėvai reagavo. Žino-
te, šeimų daug – vieniems pi-
nigėlių užtenka, kitiems neuž-
tenka“, – kalbėjo L.Ikonikova.
Tiek ji, tiek S.Strička užsimi-
nė, kad buvo siūlymų mėnesi-
nį mokestį už muzikos ir me-
no mokyklų lankymą didinti
iki 100 Lt, tačiau apsispręsta
palikti 75 Lt.
Didins mokestį
ir darželiuose
„15min“ jau rašė, kad savival-
dybė planuoja didinti mokestį
ir už vaikų darželį. Jei miesto ta-
ryba pritars, ugdymo reikmėms
skirtas mokestis gali išaugti nuo
1 iki 2,5 Lt už dieną. Tokiu atve-
ju, G.A.Petronio teigimu, visas
vaikų darželio mokestis siektų
212 Lt per mėnesį.
Užsk. Nr. 212465
4
2010 KOVO 19 D., PENKTADIENIS
/ VILNIUS
www.15min.lt/vilnius
Vakar Vilniuje vyko festivalio „Mados infekcija“ modelių atranka. Į preky-
bos centrą „Panorama“ susirinko daugiau nei tūkstantis pretendentų.
Atrankoje galėjo dalyvau-
ti visi ant „Mados infekcijos“
podiumo norintys pasirody-
ti modeliai nuo 14 metų. Bu-
vo kviečiamos aukštesnės nei
172 cm ūgio merginos ir 182
cm vaikinai.
Šįkart atrankoje buvo skel-
biama įdomių modelių paieška,
tačiau ne visi dizaineriai ieškojo
išskirtinio tipažo žmonių. Štai
dizainerei Agnei Kuzmickaitei
rūpėjo modelių ūgis – pristaty-
ti savo moteriškai kolekcijai ji
ieškojo aukštesnių nei 180 cm
merginų. Dizaineriui Egidijui
Sidarui svarbiausia buvo graži
modelių eisena ir laikysena, o
dizainerė Jolanta Rimkutė at-
rankoje teigė ieškojusi padūku-
sių miestiečių tipo merginų. Mo-
delius sau rinkosi iš viso dau-
giau nei 20 dizainerių.
Girdėjaugandų, kadšį savaitgalį be
guminių batų kojos į miestą bus ge-
riaunekelti. Tadčiupkit kuomažiau
peršlampančiusbatus, gerąnuotai-
ką ir pirmyn švęsti pavasario.
O kad ateis pavasaris, sa-
kau ne šiaip sau – juk savait-
galį pavasario lygiadienis. Ši
diena, visame pasaulyje
švenčiama kartu su Tarp-
tautine Žemės diena, lai-
koma astronominio pava-
sario pradžia. Per lygiadie-
nius pamėgusi koncertuoti
Aistė Smilgevičiūtė ir šįsyk
pasirodys su grupe „Skylė“
Šv.Kotrynos bažnyčioje ir
taip palydės galutinai žemę
paliekančią žiemą.
Kada – penktadienį ir
šeštadienį, 19 val.
Kiek – 45–60 Lt.
Užsienietiškos
linksmybės
Prasidėjusių frankofonijos
dienų proga vilniečius savo dai-
nomis klube „New
York“ džiugins pran-
cūzai Barbara Car-
lotti ir Jeanas-Pierre
Natafas, atliksiantys
elegantišką, melan-
cholišką ir įtraukian-
čią programą.
Kada – šeštadie-
nį, 20 val.
Kiek – 20–40 Lt.
O į klubą „Woo“
šeštadienį įsiverš ma-
dingas Londono puo-
šeiva DJ Warboy. Organizato-
riai ragina – meskit į šalį biu-
ro įvaizdį, nusikirpkite kakla-
raištį, negailėkite blizgučių ant
veido ir pirmyn šėlti!
Kada – šeštadienį, 22 val.
Kiek – iki 23 val. – 10 Lt, vė-
liau – 15 Lt.
Užliūliuos lopšinės
Kas gali būti gražiau už švel-
nią lopšinę. Suprasdami tai Vil-
niaus kongre-
sų rūmuose „Teatriuko“ aktoriai
kartu su Lietuvos valstybinio
simfoninio orkestro muzikan-
tais atliks gražiausias „Pasaulio
lopšines“.
Šia nuoširdžia muzika mėgausis
tiek tėvai, tiek jų mažieji.
Kada – šeštadienį 12 val.
Kiek – 10–30 Lt.
Šokio pakerėti
Labai seniai buvau balete,
bet romantinis baletas „Kope-
lija“ apie mergaitę žydromis
akimis atrodo išties vertas dė-
mesio. Ši istorija, kuri atgis Šo-
kio teatre (T.Kosciuškos g. 11)
papasakos apie azar-
tiško lėlių meistro Ko-
pelijaus sukonstruo-
tą mechaninę lėlę Ko-
peliją. Ši istorija padės
suprasti, jog reikia pa-
milti ne svajonių pa-
saulį, o žmones, ku-
rie yra šalia.
Kada – šeštadie-
nį, 18 val., sekmadie-
nį 15 val.
Kiek – 10–30 Lt.
Atviri
Smagioji „Artoteka“, įsikū-
rusi A.Strazdelio g. 1, rengia
atvirų durų dienas ir savaitga-
lį pabaigti siūlo jaukioje, kū-
rybingoje aplinkoje, kur kiek-
vienas norintis galės daugiau
sužinoti apie smagius užsiė-
mimus. Čia bus rodomas fil-
mas apie origamį, vyks origa-
mio lankstymo užsiėmimas,
vėliau savo amatą demonst-
ruos žonglieriai ir batikos
meistrai. Daugiau informa-
cijos www.artoteka.lt
Kada – sekmadienį, nuo
14 val.
Kiek – kas kiek nori ar-
ba nieko.
Gamtoje
Pavilnių ir Verkių regioni-
nių parkų direkcija sekmadienį
Žemės dieną paminėti kviečia
pramogų ir poilsio centre „Bel-
montas“. Karolio de Vimo ma-
lūno pokylių salėje bus rodo-
mas svaiginantį mūsų planetos
žavesį atskleidžiantis prancū-
zų režisieriaus Yanno Arthus-
Bertrand‘o dokumentinis fil-
mas „Namai“.
Kada – sekmadienį, 16 val.
Kiek – nemokamai.
PASAKA
Kovo19d., penktadienis
„Myliu, taveParyžiau“ (Kinopavasa-
ris) 17:00
„Prierugiųir prieugnies“ 17:00
„Policija, būdvardis“ (Kinopavasaris)
17:30
„Įlanka“ (Kinopavasaris) 19:15
„Raudonoji koplyčia“ (Kinopavasaris)
19:45
„Duburys“ (Kinopavasaris) 21:15
„Optinės iliuzijos“ (Kinopavasaris)
21:30
„Išminuotojųbūrys“ 23:30
FORUM CINEMAS VINGIS
„KartąRomoje“ 11:45* 14:00 16:30
18:40 21:00
„Broliai“ 15:30 18:10 20:45
„Alisastebuklųšalyje“ 3D(dubl.
liet.) 11:00 14:00 16:00* 17:20** 19:00*
20:30** 22:00*
„Alisastebuklųšalyje“ (dubl. liet.)
11:15 13:45 16:15
„AliceintheWonderland“ (originali
versija) 12:00** 16:40 21:40
„MeilėNiujorke2: pratęsimas Banko-
ke“ 11:30 15:40 19:40
„Princesėir Varlius“ (dubl. liet.) 11:00
13:15
„Keliamieji metai“ 13:30 21:45
„Cocoprieš Chanel“ 14:20 19:15
„Kuždesiųsala“ 18:30
„Įsikūnijimas“ 21:20
„Įsikūnijimas“ 3D12:20*
„Zero2“ (LT) 17:45
„Alvinas ir Burundukai 2“ (dubl. liet.)
11:45**
Festivalio„Kinopavasaris“ repertuaras –
www.kinopavasaris.lt
FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„KartąRomoje“ 11:45 14:00 16:15
18:45 21:30
„4-asis lygmuo“ 11:15 13:45 16:00
18:30 21:15
„Broliai“ 12:15 14:45 17:00 19:15 21:40
„MeilėNiujorke2: pratęsimas Banko-
ke“ 11:00 13:30 15:45 18:15 21:00
„Alisastebuklųšalyje“ (dubl. liet.)
10:10 12:30 15:15 17:45 20:15
„Princesėir Varlius“ (dubl. liet.) 10:30
12:45 15:00 17:15
„Cocoprieš Chanel“ 10:45** 15:30
20:30
„Legionas“ 12:00** 20:45
„Kuždesiųsala“ 14:30 17:30
„Keliamieji metai“ 13:15 18:00**
„Myliutave, Filipai Morisai!“ 19:30
„Zero2“ (LT) 21:45
*Seansas nevyks kovo20, 21dieną
**Seansas vyks kovo20, 21dieną
SKALVIJA
Kovo19d., penktadienis
Tarptautinis kinofestivalis„Kino
pavasaris“„Mažylė“ 17:00
„Kosmosoturistai“ 19:00
„Blogi namai“ 21:00
kino repertuaras
savaitgalio kodas
Visos Žemės ir savo labui
B.Carlotti
„Teatriukas“
Rinkosi modelius podiumui
Kitą savaitę vyksiančiai „Mados infekcijai“
buvo ieškoma įdomių tipažų. I.Gelūno nuotr.
Visą straipsnį skaitykite
www.15min.lt
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtg
KARINA ZIMINAITĖ
[email protected]
Užsk. Juozas Imbrasas, Europos parlamento narys, Nr. 213075.
2010 KOVO 19 D., PENKTADIENIS
5
www.15min.lt/aktualijos
AKTUALIJOS /
KRIZIŲ ĮVEIKIMO CENTRAS
Nemokama pirminė psichologo pagalba kiekvieną darbo dieną nuo 16 iki 20 val.
www.krizesiveikimas.lt
Tel. 8 640 51555
Vakar Estijos dienraščiai
skaitytojus pasiekė tuščiais pir-
maisiais puslapiais. Tokiu būdu
didieji dienraščiai („Postimees“,
„Eesti Päevaleht,“ „Ohtuleht,“
„Eesti Ekspress“ ir „Maaleht“)
protestavo prieš Estijos teisingu-
mo ministro Reino Lango siūlo-
mą pataisą, kuri gerokai suvar-
žo žiniasklaidos teises. Naujoji
pataisa numato daugybę atvejų,
kuriais žurnalistai privalės at-
skleisti savo informacijos šalti-
nį valdžiai to pareikalavus. To-
kiu būdu būtų suduotas didžiu-
lis smūgis demokratijai ir spau-
dos laisvei. Šis pasiūlymas labai
papiktino Estijos žiniasklaidą,
kuri dažnai atskleidžia valdžios
korupcijos atvejų.
Spaudos protestas
Estija
Kauną sudrebino korupcijos skan-
dalas, jo centre – gydymo įstaigų
ir Kauno teritorinės ligonių ka-
sos vadovai.
Trečiadienį ryte sulai-
kytam Kauno teritorinės li-
gonių kasos (KTLK) direk-
toriui Virgilijui Šiaudikiui
vakar pareikšti įtarimai ky-
šininkavimu ir piktnaudžia-
vimu tarnybine padėtimi. Į
korupcijos skandalą įsivėlęs
valstybės tarnautojas pusei
metų nušalintas nuo užima-
mų pareigų.
Tyri mui vadovaujantis
Kauno apygardos prokura-
tūros Organizuoto nusikals-
tamumo ir korupcijos tyri-
mo skyriaus (ONKT) proku-
roras Aivaras Alimas teigė,
kad 49-erių V.Šiaudikis įtaria-
mas iš skirtingų asmenų pa-
ėmęs įvairias pinigų sumas.
Jų dydžio prokuratūra neat-
skleidžia. Kyšininkavimu įta-
riamas valstybės tarnautojas
savo kaltės neneigia.
Prokuroro teigimu, vakar
įtarimai buvo pareikšti ir dar
dviem asmenims, kurie įtaria-
mi V.Šiaudikio papirkimu. Ty-
rimas dar tęsiamas, todėl įta-
riamųjų gali būti ir daugiau.
„Tyrimas labai dinamiškas, si-
tuacija nuolat keičiasi. Todėl
tikslaus galutinio įtariamųjų
skaičiaus negaliu pasakyti“, –
sakė A.Alimas. Jis patvirtino,
kad visi įtariamieji susiję su
gydymo įstaigomis, „užima
vadovaujamus postus“.
Teigiama, kad ONKT sky-
riaus bei Specialiųjų tyrimų
tarnybos (STT) Kauno valdy-
bos pareigūnai tyrimą dėl ga-
limos korupcijos KTLK pradė-
jo prieš kelias savaites. Pasak
prokuroro A.Alimo, duome-
nų, kad šis tyrimas būtų su-
sijęs su prieš kurį laiką nu-
skambėjusiu Valstybinių li-
gonių kasų korupcijos skan-
dalu, nėra.
Primename, jog sausį STT
pareigūnai sulaikė tuometinį
sveikatos apsaugos viceminis-
trą Artūrą Skiką, kuriam pa-
reikšti įtarimai dėl kyšinin-
kavimo, teismas jam skyrė 2
metų nelaisvės bausmę ati-
dedant ją taip pat dvejiems
metams. Po šio incidento at-
sistatydino tuometinis svei-
katos apsaugos ministras Al-
gis Čaplikas.
Korupcijos šmėkla
neaplenkė Kauno
RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ
r.mikalciute
@15min.lt
V.Šiaudikis, kaip vadovas, buvo vertinamas puikiai, neturė-
jo jokių tarnybinių nuobaudų. Jo kolegos teigė negalintys
patikėti tuo, kas įvyko. A.Koroliovo, E.Ovčarenko nuotr.
Visi jie susiję su sveikatos siste-
ma, gydymo įstaigomis, užimantys
vadovaujamus postus.
Apie įtariamuosius užsiminė A.Alimas.
2010 KOVO 19 D., PENKTADIENIS
6 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos
SeimeduotasstartasdviejųKrikščio-
nių partijos frakcijai priklausančių
parlamentarų – Aleksandro Sacha-
ruko ir Lino Karaliaus – apkaltoms.
Seimaspritarėsiūlymui sudaryti spe-
cialiąsias komisijas, tirsiančias, ar
yra pagrindo iš jų atimti parlamen-
tarų mandatus.
Už tai, kad būtų sudaryta
komisija A.Sacharuko veiks-
mams tirti, balsavo 107 Seimo
nariai, niekas nebalsavo „prieš“,
11 susilaikė. Už tai, kad komisija
įvertintų L.Karaliaus veiksmus,
balsavo 95 parlamentarai, 2 bal-
savo „prieš“, 4 susilaikė.
Nors Seimas apkaltas mi-
nėtiems parlamentarams ana-
lizuos kaip du atskirus klausi-
mus ir dėl to sudarė dvi komi-
sijas, abiejų komisijų nariai, jų
pirmininkai ir pirmininkų pa-
vaduotojai – tie patys. Komisijas
sudaro 12 parlamentarų, joms
vadovauja konservatorius Kęs-
tutis Masiulis, kurio pavaduo-
toju tapo socialdemokratas Vy-
tenis Andriukaitis.
Komisijos turės atsaky-
ti, ar apkaltos A.Sacharukui ir
L.Karaliui tekstus pasirašiusių
parlamentarų abejonės yra pa-
grįstos ir ar yra pagrindas pra-
dėti apkaltos procesą. Išvadas
parlamentui komisijos turės pa-
teikti iki gegužės 1 dienos.
Iš L.Karaliaus atimti man-
datą norima už tai, kad, užuot
dirbęs pratęstoje Seimo sesijo-
je, jis visą sausio mėnesį atosto-
gavo ir sakė netiesą dėl to, kur
buvo. Tuo tarpu A.Sacharukui
netekti Seimo nario mandato
gresia už tai, kad 13 kartų per
Seimo posėdžius neteisėtai
balsavo L.Karaliaus kortele.
Be to, abu parlamentarai kal-
tinami, kad veikė bendrai „iš
anksto susitarę, siekdami pri-
dengti L.Karaliaus nedalyva-
vimą Seimo posėdžiuose ir to-
kiu būdu neteisėtai pasisavinti
valstybės biudžeto lėšas“.
A.Sacharukas teigiamai
vertino Seimo sprendimą su-
daryti specialią komisiją nu-
statyti jam inicijuojamos ap-
kaltos pagrįstumą, kadangi,
jo nuomone, apkaltos doku-
mentas yra niekinis. „Apkal-
tos tekstas akivaizdžiai prieš-
tarauja Konstitucijai ir Seimo
statutui. Ten aiškiai parašy-
ta, kad Seimo narį nusikalti-
mu gali kaltinti tik teismas.
Kai įsiteisės apkaltinamasis
nuosprendis, tada įmanoma
apkalta. Tas tekstas yra nie-
kinis. Jį pasirašyti galėjo Sei-
mo nariai iš keršto arba šanta-
žuojami“, – žurnalistams sakė
A.Sacharukas.
Startas apkaltoms
Seimo valdyba nusprendė,
kad parlamentarai į komandi-
ruotes užsienyje galės važiuo-
ti tik tada, kai nevyksta Seimo
plenariniai posėdžiai.
Parlamento valdyba bend-
ru sutarimu priėmė sprendi-
mą rekomenduoti Seimo de-
legacijoms, komitetams, frak-
cijoms ir tarpparlamentinių
ryšių grupėms neteikti Sei-
mo valdybai teikimų dėl par-
lamentarų komandiruočių ir
kelionių tomis Seimo posė-
džių dienomis, kai priimami
teisės aktai, išskyrus išimti-
nius atvejus. Seimo nariams
rekomenduojama prašymus
dėl komandiruočių ar kelio-
nių pateikti ne tik atitinka-
mam Seimo komitetui, bet ir
frakcijos seniūnui.
Finansinių nusikaltimų tyrimų tar-
nyba (FNTT) vakar apklausė žemės
ūkioministrąKazįStarkevičių(nuotr.).
Ministras davė parodymus byloje,
kurioje buvęs Lietuvos banko va-
dovas ir diplomatas Romualdas Vi-
sokavičius įtariamas bendrininka-
vęs bandymui pagrobti 22,5 mln. li-
tų Europos Sąjungos paramos mai-
liaus veisimui.
K.Starkevičius kreipėsi į tei-
sėsaugą po to, kai R.Visokavičius
prašė jo tarpininkauti dėl susi-
tikimo su Nacionalinės mokė-
jimo agentūros vadovais. Mi-
nistras atsisakė organizuoti
susitikimą.
Pasak Žemės ūkio ministe-
rijos pranešimo, agentūros va-
dovas Saulius Silickas aiškino,
jog R.Visokavičiaus paraiška
gauti finansavimą žuvivaisos
projektui sukėlė įtarimą.
Agentūros vadovo teigi-
mu, vertinant R.Visokavičiaus
paraišką nustatyta, jog 7 įmo-
nės įsteigtos prieš pat paraiš-
kų pateikimą, o įmonių stei-
gėjai – giminystės ryšiais susi-
ję asmenys, neturintys jokios
patirties paraiškose numaty-
toje veikloje.
Iš paraiškoje pateiktų duo-
menų paaiškėjo, kad projektams
reikalingas lėšas paskolins trys
tarpusavyje ir su minėtųjų įmo-
nių vadovais giminystės ryšiais
susiję asmenys.
Pranešama, jog aferą narp-
liojantys tyrėjai apklausė ir patį
R.Visokavičių, kuriam pareikšti
įtarimai bendrininkavimu suk-
čiaujant, siekiant neteisėtai gau-
ti 22,5 mln. litų ES paramos lė-
šų. R.Visokavičius kategoriškai
neigia savo kaltę.
ES iš viso Lietuvai skyrė
23 mln. litų žuvų mailiui au-
ginti.
Mailiaus byloje –
stambūs masalai
Uždraudė keliones per posėdžius
LINA
BALSYTĖ
l.balsyte
@15min.lt
Šalina komisijų pirmininkus
Seimo Atominės energetikos komisijoje vakar balsų dauguma
pritarta jos pirmininko, Krikščionių partijos atstovo Roko Ži-
linsko atstatydinimui. Sprendimas priimtas vos per kelias mi-
nutes valdančiosios koalicijos atstovų balsais. Operatyvinės
veiklos parlamentinės kontrolės komisijos nariai šią savaitę
taip pat pareiškė nepasitikėjimą jos pirmininku A.Sacharuku.
Šiems sprendimams dar turi pritarti Seimas.
A.Sacharuko nuomone,
apkaltos tekstas yra nie-
kinis, esą jis prieštarauja
Konstitucijai ir Seimo sta-
tutui. J.Kalinsko nuotr.
2010 KOVO 19 D., PENKTADIENIS
www.15min.lt/eteris
ETERIS /
Kokybiškai siuvu, taisau, dažau odinius
drabužius. Vilnius, tel.: 8 5 2341471, 8
611 14249.
Nebrangiai taisome buitinę techniką. Tel.:
8 683 28895, 8 681 20901.
Kompiuterių priežiūra ir taisymas Jūsų
namuose. Tel. 8 656 03626, www.itpa-
slauga.lt.
Laiptiniųremontas. Kainasutartinė.Tel.
8 689 38343. Kaina sutarinė.
Mažomis kainomis teikiame transporto,
perkraustymo, baldųišardymoirsurinkimo
paslaugas. Tel. 8 633 30002.
NAMŲ IR SODO NAMELIŲ PRIDAVIMAS
VALSTYBINEI KOMISIJAI, TECHNINĖ PRIE-
ŽIŪRA. TEL. 8 600 20022.
Nebrangiai pervežame baldus, pianinus
ir kita. Krovėjai. Išvežame šiukšles. Tel.: 8 5
2619780, 8 650 16240, 8 601 34981.
Nemokamai išvežamenebenaudojamą
buitinę techniką – šaldytuvus, skalby-
kles, viryklesir kituselektronikosprie-
taisus. Dirbame ir su įmonėmis. Tel. 8
641 99000.
Parduodu naudotus nešiojamus kompiu-
terius iš Anglijos, kaina nuo 399 Lt. Tel. 8
674 78117.
SKOLINAME pinigus BE UŽSTATO. Iki
500Lt. Paskolatąpačiądieną. VILNIUS,
tel. 8 648 32218.
Taisau ir superku sugedusias mikrobangų
krosnelesirautomatinesskalbimomašinas.
Tel. 8 676 60560.
Taisaumikrobangųkrosnelesirautomatines
skalbimo mašinas. Pirksiu sugedusias. Be
poilsio dienų. Tel. 8 672 81883.
Televizorių remontas kliento namuose.
Iškvietimasnemokamas. Suteikiamegaran-
tiją. Tel.: 8 634 69625, 8 683 70648.
VISOS VALYMO PASLAUGOS, tel 8 678
606272.
EFEKTYVUS ANGLŲ KALBOS KURSAI. PA-
RUOŠIMAS EGZAMINAMS. NUOLAIDOS.
Vilnius, Tel.: 8 5 2164477, 8 687 30299, 8
609 78048. El.p. [email protected].
Kvalifkuota dėstytoja moko skambinti
pianinu, vaikus ir suaugusius. Tel. 8 674
49959.
KVIEČIAME Į KURSUS: APSKAITOS IR
MOKESČIŲ PAGRINDŲ, VERSLO APS-
KAITOS STANDARTŲ (VAS), DARBO
TEISĖS, DARBO UŽMOKESČIO APS-
KAITOS, BIURO ADMINISTRAVIMO,
PROTOKOLOIRETIKETO,SKAITMENINĖS
FOTOGRAFIJOS, SVETAINIŲ KŪRIMO
(TVS), EXCEL,WORD, ADOBEINDESIGN,
KULINARIJOS. Tel. 8 659 58090, www.
countline.lt.
Kviečiamemokytisitalųirispanųkalbųnuo
kovo 23 d. 150 Lt/mėn. www.poliglossa.
com, tel.: 8 630 00040, 8 637 21889.
Masažuotojų kursai vsioje Respublikoje,
turintiems ir neturintiems medicininį iš-
silavinimą. Tel. 8 676 41491.
Mokslas
Vairavimomokykla„DRAIVERIS“A1,
A, B, C, CE kat. C ir CE kat. vairuotojų
profesinismokymas. Kalvarijųg. 143
–313, tel.: 852700105, 864026689.
Švitrigailos g. 3, tel.: 8 5 2127394, 8
652 84426. Vilnius. El.p. info@drai-
veris.lt, www.draiveris.lt. TAIKOME
NUOLAIDAS!
Vairavimo mokykla „Dorkanas“ kviečia į
A, B, BE, C, CE ir D kategorija vairavimo
kursus. Registruokis dabar ir gauk 17
proc. nuolaidą! Tik nauji automobiliai.
Kursai išsimokėtinai. KETmokymasisnuo-
toliniubūdu. Vairuotojų, pažeidusiųKET
reikalavimus, mokymas. www.dorkanas.
lt, tel. 8 5 2340505, Antakalnio g. 54.
Vilniaus „Rasos“ specialioji mokyk-
la priima mokytis 7-21 metų vaikus,
turinčius protinę negalią. Mokykla
suteikiaspecialųjį pagrindinį išsilavi-
nimą. Galimaįgyti šaltkalvioirsiuvė-
josspecialybes. Mokiniamsskiriamas
bendrabutisirnemokamasmaitinimas
4 kartus per dieną. Vilnius, Vitebsko
g. 19, tel. 8 5 2610980.
Biuruose Vilniuje
A.Goštauto g. 40B, (11 aukštas).
Tel.: 8 5 2336535, 8 685 77038
El. paštas: [email protected]
Laisvės pr. 60, 1211 kab. (Spaudos rūmai)
Tel./Faks.: 8 5 2428065, 8 5 2460563.
Mob. 8 682 18824
El.paštas: [email protected]
skelbkites
.
GYDYMO ĮSTAIGOJE PATYRĖTE
ŽALĄ? JUMS BUVO SUTEIKTOS
NEKOKYBIŠKOS MEDICININĖS
PASLAUGOS? Kreipkitės į mus,
nes mes nepralaimėjome nei
vienos bylos prieš gydytojus ir
gydymo įstaigas! „Asmenų, nu-
kentėjusių nuo gydymo įstaigų
ir gydytojų teiktų medicininių
paslaugų asociacija“. P.Lukšio
2-214 kab., LT- 08221 Vilnius, tel./
faks.: (8-5) 237 58 62, faks.:(8-5)
237 58 26, Mob.tel. 868740002,
www.medicinoszala.lt, el. paštas –
[email protected]
Kviečiame
apsilankyti
naujai
atidarytoje
kavinėje
Dienos pietūs
picos išsinešimui
~oo. -.·· /:.
~oo. -.·· /:.
Platus patiekalų pasirinkimas,
maloni aplinka. Organizuojame
pobūvius, gedulingus pietus.
Organizacijoms bei įmonėms
suteikiame nuolaidas pietums.
Tel. 8 674 97676
PC „Maxima“,
Liepkalnio g.
klasifkuoti skelbimai
Paslaugos
Nešiojamųjų kompiuterų, pagrindi-
nių plokščių remontas, instaliacija,
priežiūra, virusų valymas. Tel.: 8 699
41150, 8 608 23220.
Plyteliųklijavimas, visi apdailosdar-
bai. Vilnius, tel. 8 672 39142.
06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Animacinis serialas „Yu-Gi-Oh!
GX“ (27) (N-7). 07.00 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“
(6/16). 07.30 Animacinis serialas„Smalsutė Dora“ (16). 07.55
TV serialas „H2O“ (9, 10). 09.00 Apie ūkį ir bites. Laida apie
kaimą. 09.30 Mamyčių klubas. Laida šeimai. 10.00 Filmas
vaikams. „Keturi draugai ir šuo Mocartas“. Nuotykių. Vokietija,
2003 m. 11.25 „Gyvenimas be Diko“. Romantinė komedija.
JAV, 2002 m. (N-7). 13.45Kreivas veidrodis. Humoro šou. Rusi-
ja, 2007 m. 15.45Be grimo (N-7) (kart.). 16.35Gyvenimas yra
gražus (N-7) (kart.). 17.10TVserialas„Moterųalėja“ (2/18, 19)
(N-7). 18.10Chorų karai. 18.45TV3 žinios. 18.50TV3 sportas.
18.55TV orai. 19.00 Chorų karai. Dainų konkursas. Tiesioginė
transliacija (tęs.). 22.00„Oskarų“ šeštadienis. „Bus kraujo“. Tri-
leris. JAV, 2007 m. (N-14). 01.00„Draugai ir kaimynai“. Kome-
dija. JAV, 1998 m. (N-14). 02.45 Programos pabaiga.
06.25 Dienos programa. 06.30 Animacinis serialas„Laslo sto-
vykla“ (18). 06.55 Animacinis serialas „Nenuorama Džunė Li“
(9). 07.20 Animacinis serialas „Bazas Šviesmetis ir Žvaigždžių
komanda“ (13). 07.45 Animacinis serialas„Antinas Gudruolis“
(5). 08.10 Anim. serialas„Finas ir Ferbis“ (31). 08.35 Animaci-
nis serialas„Dinozaurų karalius“ (11). 09.00 Karoluko ir Pencės
rytas. 09.30 Žalioji akademija. 10.00 Kino pusryčiai.„Šuniškas
gyvenimas“. Komedija. JAV, 2005 m. 11.35„Ak, jau tie tėvai!“
Komedija. JAV, 1989 m. (N-7). 13.55 TV serialas „Ratuotas
riteris“ (7) (N-7). 14.50 TV serialas „Deginanti aistra“ (117,
118). 17.00 Švarūs pinigai. 17.30 Superkakadu (N-7). 18.00
Žvaigždžių duetai IV. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai.
19.00 Žvaigždžių duetai IV. Muzikinis šou (tęs.). 22.00 Prem-
jera. „Atostogos“. Romantinė komedija. JAV, 2006 m. (N-7).
00.45„10,5 balo“ (2). Katastrofų. JAV, 2004 m. (N-7).
06.49 Programa. 06.50 Televitrina. 07.05 Sveikatai ir laimei
(kart.). 08.00 Gimnazistai. Laida jaunimui (kart.). 09.00 Kai-
nos kodas (kart.). 09.30 Animacinis serialas„Vaiduoklių istori-
jos“ (kart.). 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 Grožis ir estetika.
TV žurnalas. 12.00 To dar nebuvo... (kart.). 12.30 TV serialas
„Juodasis riteris“ (N-7) (kart.). 13.30 Juokingiausi žmonės ir
gyvūnai. 13.55 2009 m. pasaulio galiūnų čempionatas (kart.).
15.00 Laiko ženklai. 16.00 Tarp miesto ir kaimo. TV žurnalas
(kart.). 16.30 Autopilotas. 17.00 Ekstrasensų mūšis. Išskirti-
nės laidos (kart.). 18.00 Nepatvirtinta diagnozė. Sensacijų do-
kumentika (N-7). 19.00Dok. serialas„Ką daryti?“ (N-7). 20.00
Žinios. 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15TV serialas„Juodasis
riteris“ (16) (N-7). 21.20„Šnipųžaidimai“ (13, 14). Kriminalinis
trileris. Rusija, 2004-2008 m. (N-7). 23.15„Absolonas“. Trileris.
Kanada, Didžioji Britanija, 2003 m. (N-14). 01.10 Bamba (S).
08.00Kelias. 08.15„Tufai irTuniai“ (34). 08.30„PašėlęTornbe-
riai“ (45). 08.55„Paslapčių sodas“ (42). 09.20„Aviukas Šonas“
(37). 09.30Gimtoji žemė. 10.00Ryto suktinis. 11.30Durys at-
sidaro. 12.15 Pulsas. 12.45„Labiau už viską“ (36). 13.45 Klau-
simėlis. 14.00„Jūrų žvalgas“ (2/17). 15.00 Dok. f.„Bismarckas:
kancleris ir demonas“. Vokietija, 2007 m. 16.00 Žinios. 16.05
Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.15 Aerodromas. 18.30
„Žinia apie civilizacijos būklę“. 1981 m. 18.40„Ką mes padarė-
me vištoms“. 1977m. 18.45„Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai
pasauliniamekare“.„Šveikas traukiaį karą“. 1987m. 19.10„Šer-
lokas Holmsas ir daktaras Vatsonas“. „Šantažo karalius“. Rusija,
1980 m. 20.25 Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Spor-
tas. 20.55 Orai. 21.00 Pasaulio panorama. 21.30„Merlinas ir
„Žvėriųknyga“. Kanada, 2009 m. (N-7). 23.10„Maža išpažintis“.
Drama. 1971 m. 00.50Programos pabaiga.
06.50 Programa. 06.54 TV parduotuvė. 07.10 Reporteris.
Publicistinė analitinė laida (kart.). 08.00 „Teletabiai“. 09.00
Kertinis akmuo. 09.30 Duok leteną! 10.00 Geras laikas. Lai-
da šeimai. Vedėja D.Zlatkauskaitė. 10.30 Dok. serialas „Gimę
žudyti“. „Žmogėdros“ (N-7). 11.00 Penktoji pavara (13/1).
11.30 Reporteris (kart.). 12.15 „Naša Raša“ (N-7). 13.10
Skonio reikalas. 14.00 Dokumentinis serialas „Katastrofų
tyrimai“. „Miuncheno aviakatastrofa“. 15.00 Dokumentinis
serialas „Mitų griovėjai“ (122). 16.00 Žinios. Orai. 16.05 TV
serialas „Policijos nuovada“ (6/22) (N-7). 17.00 Žinios. Orai.
17.05 LKL „Žvaigždžių diena 2010“. Tiesioginė transliacija iš
Panevėžio. Per pertrauką - Žinios. 20.00 Žinios. Orai. 20.10
„Super L.T.“ (N-7) (kart.). 21.00 Reporteris. 21.28 Orai.
21.30 „Paskutinė riba“. Drama. JAV, 1998 m. (N-7). 00.25
Programos pabaiga.
tv kovo 20 d. www.15min.lt/tvprograma
06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Animacinis serialas „Yu-Gi-Oh!
GX“ (28) (N-7). 07.00 Animacinis serialas „Vėžliukai nindzės“
(6/17). 07.30 Animacinis serialas„Smalsutė Dora“ (17). 07.55
TV serialas „H2O“ (11, 12). 09.00 Sveikas žmogus. 10.00 Fil-
mas vaikams. „Šnipų vaikučiai“. Nuotykių. JAV, 2001 m. 11.35
„Legenda“. Fantastikos nuotykių. Didžioji Britanija, 1985 m.
13.45 Kreivas veidrodis. 15.50 Akistata (N-7) (kart.). 16.40
Nuodėmių dešimtukas (N-7) (kart.). 17.30 Farai (N-7) (kart.).
18.10 Asistentai. 18.45TV3 žinios. 18.50TV3 sportas. 18.55
TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 TAIP arba NE.
„Mega 5“TVžaidimas. 20.00„Paskutinis jaunikioišbandymas“.
Komedija. JAV, 2000 m. (N-7). 22.10„Baikeriai“. Veiksmo. JAV,
2003 m. (N-7). 00.20„Džesis Stounas. Mirtis Rojuje“. Krimina-
linė drama. JAV, 2006 m. (N-14). 01.55„Nei šis, nei tas“. Kome-
dija. Meksika, 2003 m. (N-14). 03.50 Programos pabaiga.
06.25 Dienos programa. 06.30 Animacinis serialas„Laslo sto-
vykla“ (19). 06.55 Animacinis serialas „Nenuorama Džunė Li“
(10). 07.20 Animacinis serialas„Bazas Šviesmetis ir Žvaigždžių
komanda“ (14). 07.45 Animacinis serialas„Antinas Gudruolis“
(6). 08.10 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“ (32). 08.35
Animacinis serialas„Dinozaurų karalius“ (12). 09.00 Sveikatos
ABC. 10.00 Kino pusryčiai. „Lengva būti žvaigžde“. Komedija.
JAV, 1999 m. 12.05„Adamsų šeimynėlės susitikimas“. Kome-
dija. JAV, 1989 m. 13.50 TV serialas „Ratuotas riteris“ (8) (N-
7). 14.50 TV serialas „Deginanti aistra“ (119, 120). 17.00 Ne
vienas kelyje. 17.45Teleloto. TVžaidimas. 18.45Žinios. 18.55
Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Savaitės įvykių„Top 5“. 19.30 2mi-
nutės šlovės. 21.30 Premjera.„Kerštas“. Veiksmo. JAV, 2002 m.
(N-7). 23.40 Snobo naktis. „Raudonasis Drakonas“. Kriminali-
nis trileris. Vokietija, JAV, 2002 m. (N-14).
06.49 Programa. 06.50 Televitrina. 07.05 Grožis ir estetika
(kart.). 08.00 Girių horizontai (kart.). 08.30 Tarp miesto ir
kaimo (kart.). 09.00 Tauro ragas. 09.30 Autopilotas (kart.).
10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatai ir laimei. 12.00
Kunfu išmintis. 12.30 TV serialas „Juodasis riteris“ (kart.).
13.30 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 14.00 Sveikinimų kon-
certas. 16.00 Girių horizontai. 16.30 Svarbus pokalbis. Laida
apie ekonomiką. 17.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas. Tiriamosios
žurnalistikos laida (kart.). 17.30 Kainos kodas. TV žurnalas.
Vedėjas A.Žukauskas. 18.00 Dokumentinių flmų ciklas „Vals-
tybės kelias. Po sukilimo. 1831-1863 m.“. 19.00 Dokumentinis
serialas„Ką daryti?“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.11 Sportas. 20.14
Orai. 20.15EkstrasensųmūšisVII. (N-7). 21.15„Moteris švytu-
ryje“. Melodrama. Vokietija, 2006 m. (N-7). 23.00„Samdinys“.
Trileris. JAV, 2006 m. (N-14). 00.55 Bamba (S).
08.15 Anim. serialas„Tufai ir Tuniai“ (35). 08.30 Anim. seria-
las „Pašėlę Tornberiai“ (46). 08.55 Anim. serialas „Paslapčių
sodas“ (43). 09.20 Anim. serialas„Aviukas Šonas“ (38). 09.30
Anim. serialas„Ragai ir kanopos sugrįžta“ (21). 10.00 Gustavo
enciklopedija. 10.30 Tele bim bam. 11.00 „Maža išpažintis“.
Drama. 1971 m. (kart.). 12.45 Dok. serialas „Neregėta Kinija.
Anapus Didžiosios kinų sienos“. Didžioji Britanija, 2008 m.
13.45 „Puaro“ (5, 6) (N-7). 15.30 Šventadienio mintys. Re-
ligijos laida. 16.00 Žinios. 16.05 Orai. 16.10 „Dainų dainelė
2010“. . 18.00 7Kauno dienos. 18.30 Popietė su Algimantu
Čekuoliu. 19.00 Keliaukim! 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Pano-
rama. 20.35Sportas. 20.40Orai. 20.45Savaitė. Politiniųnau-
jienų laida. 21.15„Dingti per 60 sekundžių“. Trileris. JAV, 2000
m. (N-14). 23.30 Elito kinas.„Žiaurus gyvenimas“. Kriminalinė
drama. Vokietija, 2006 m. (N-14). 01.10 Programos pabaiga.
06.50 Programa. 06.54 TV parduotuvė. 07.10 Reporteris
(kart.). 07.40„Teletabiai“. 08.30Mūzos. 09.00Derliaus kraitė.
09.30 Autofanai. 10.00 Girių takais. 10.30 Sveikatos kodas.
11.00 Pradėk nuo savęs. 11.30 Reporteris (kart.). 12.00
„Naša Raša“ (N-7). 13.00 „Didžiausios pasaulio katastrofos“.
„Cunamiai - žudančios bangos“ (N-7). 14.00 „Ateities TV“.
GALAšventė. 15.00Dok. serialas„Plėšrūnoinstinktas“.„Didžio-
sios katės“ (N-7). 16.00Žinios. Orai. 16.05TVserialas„Policijos
nuovada“ (6/23) (N-7). 17.00Žinios. 17.08Orai. 17.10Skonio
reikalas (kart.). 18.00 Žinios. Orai. 18.15 Teritorija. 19.00 Ži-
nios. Orai. 19.10„Super L.T.“ (N-7) (kart.). 20.00 Žinios. Orai.
20.10„Misis Lietuva“. 21.00 Žinios. Orai. 21.15 24/7. Savaitės
aktualijų analizė ir komentarai. 22.15„Širdies yda“. Kriminali-
nė komedija. JAV, 1990 m. (N-7). 00.15„Pi“. Fantastikos. JAV,
1998 m. (N-14). 02.15 Programos pabaiga.
tv kovo 21 d. www.15min.lt/tvprograma
KRIZIŲ ĮVEIKIMO CENTRAS
www.krizesiveikimas.lt
Tel. 8 640 51555
7
2010 KOVO 19 D., PENKTADIENIS
/ SKELBIMAI
8
www.15min.lt/reklama
Pranešimai
2009.12.17 pamestas automobilio priekinis valstybinis numeris MJ1. Radusiam atsi-
lyginsime. Kreiptis tel. 8 5 2104225.
A.Bilvinienės P.Į., įm.k. 2214209, registruotos Asanavičiūtės g. 20/2, Vilniuje registracijos
pažymėjimas ir antspaudas yra dingę ir reikia laikyti juos negaliojančiais.
Dingo pažymėjimo originalas individualios įmonės Hanos Miniauskienės įm.k.
8621238.
Gyvūnai
Sausio11d. LiudoGirosg. dingojuodas
nykštukinis pinčeris, be uodegos, be
antkaklio. Atsilyginsim - 300Lt. Tel. 8
670 87925.
Ieško darbo
Kita
PRIVATŪS SENELIŲ NAMAI PRIIMS GYVENTOJUS, KURIEMS REIKALINGA GLOBA IR
SLAUGA. KAINA SUTARTINĖ. TEL. 8 656 81050.
Reikalinga investicija rimtam ir perspektyviam verslo vykdymui, tel 8 678 60627.
Grožis, sveikata
Metodas G.Šičko! Užtikrina beveik 100 proc. blaivybę, nerūkymą. Blaivybę nuo narkotikų.
Metodas negydomasis. Metodistas V.Čepelov. Tel.: 8 5 2620251, 8 601 95262.
Nebrangus dantų protezavimas. Plokš-
telė 400 Lt., vainikėlis 300 Lt. Žalgirio
g. 109, (2 a.). Tel.: 8 5 2757999, 8 681
25665.
31 m. vyras (dirbantis slenkančiu grafku) ieško papildomo darbo. Galiu dirbti
statybos srityje, pramonėje. Domina tik rimti pasiūlymai. Turiu automobilį, B
kategorija. Tel. 8 607 67141.
Autoservisui reikalingasmeistras–adminis-
tratorius, būtina patirtis, profesionalumas.
Tel. 8 698 77005, [email protected].
Restoranui„DAANTONIO“ reikalingi virėjai
ir picų kepėjai. Gyvenimo aprašymą siųsti
el.p. [email protected] arba teirautis tel.
8 687 14330.
Siūlo darbą
UAB „Greitasis kurjeris“
ieško laiškininkų
Užupyje
Suteikiame visas socialines
garantijas, stabilų, laiku
mokamą atlyginimą.
Gali būti ir vyresnio amžiaus žmonės.
Reikalavimai:
Sąžiningumas,Atsakingumas.
Tel. 8 600 66344 Vitalijus
Tel. 8 674 83133 Daumantas
Berlyne reikalinga kvalifkuota med. sesuo ir rusakalbėse šeimose slaugyti senelius.
Tel. 8 683 68087.
Transporto įmonei reikalingi tarp-
tautinių gabenimų vairuotojai (E
kategorija), maršrutasEuropa-Rusija.
Geros darbo ir apmokėjimo sąlygos.
Kreiptis tel. 8 5 2403704.
UAB Mados namai „CANTAS“ reika-
lingi konstruktoriai-siuvėjai, patirtis
būtina. Tel. 8 698 36204.
Brangiai superkame spalvotuosius meta-
lus (varį, žalvarį, nerūdijantį plieną, cinką,
šviną, magnį, aliuminį), akumuliatorius.
Išsivežame patys. Tel.: 8 698 41237, 8
676 10771.
Lombardas. Aukso, sidabro, laužoirdirbinių
supirkimas. Gedimino pr. 2, Vilnius. „Aukso
Centro“ parduotuvė. Tel. 8 5 2622069.
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
dzukijosmediena.lt.
„TORLINA“ brangiai perka juodųjų
ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Nuo 2
t išsivežame patys. Išvežame senus
automobilius. Meistrų g. 6, Vilnius
(Vtorčermetas), tel. 8 611 39330, 8 5
2165712.
Perka
DURŲ IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS.
NUOLAIDOS IKI 50 PROC. DURYS NUO
30LT. Vilnius, Verkiųg. 35ir S.Žukausko
g. 43, tel.: 8 5 2725505, 8 5 2107366.
Kaunas, Partizanų g./Butrimonių g. 5,
tel. 8 37 408600.
Ekologiškas kuras – BRIKETAI ir GRANU-
LĖS UAB „Loksodroma“ Rasų g. 39, Vilnius.
Tel.: 8 5 2639047, mob.: 8 609 54145, 8
671 04203.
Išparduodame iš bankrutuojančių įmo-
nių supirktas senovines indaujas. lovas,
komodas ir įvairius antikvarinius daiktus.
Vilnius, Kalvarijų g. 125 (šalia parduotuvės
„Humana“) bei Dariaus ir Gireno g. 2 (bu-
vęs taksi parkas). Tel. 8 659 80186, www.
baldai.chat.ru.
KALVIŠKIDARBAI:vartai,tvoros,turėklai,
baldai irmetalinėslaiptųkonstrukcijos.
Tel. 8 654 72829.
Parduodame malkas: uosio, beržo, juo-
dalksnio, spygliuočių. 2-3 m ilgio rąste-
liais. Mažiausias kiekis 30 kub.m. Tel.: 8
687 42930, 8 686 24515.
Parduodami poroloniniai čiužiniai
200x80x10 cm. Savanorių pr. 174a, Vilnius.
Tel.: 8 652 09611, 8 650 64544.
Parduodu Mercedes A160, 2000m. lai-
dos, juoda, automatas, 4 durys, 1,598
kubatūrosvariklis, benzinas. Kaina9000
Lt. Tel. 8 679 19524.
PARDUODU VERSLĄ, tel. 8 678 606273.
Pigūstelevizoriai. Didelispasirinkimas,
mažai naudoti. Remontas, garantija.
Stanevičiaus g. 42, Vilnius. Tel.: 8 5
2483135, 8 687 78050.
PLASTIKINIAI LANGAI GAMINTOJO KAI-
NOMIS (1 KV.M - NUO 89 LT). GARANTIJA,
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI. TEL.: 8
5 2139712, 8 601 11080.
Parduoda
Nekilnojamasis turtas
Geras 17 a. namų valdos sklypas su ko-
munikacijom, rami vieta, apšvietosgatvės,
geras susisiekimas. 89 000 Lt, daugiau tel.
8 614 06262.
Klaipėdoje, Tilžės g. 52, parduodamos pre-
kybinės ir biuro patalpos, nuo 77 kv.m. iki
800 kv.m. Kaina nuo 2900 Lt be PVM. Tel.
8 686 39554.
Parduodami nauji butai prie miško Laz-
dynuose, Jonažolių g. www.pavasaris.net.
Kaina nuo 3500/kv.m. Tel. 8 614 00903
IŠNUOMOJU 12 HA ŽEMĖS SKLYPĄ
NETOLI PALANGOS, VĖJO ELEKTRI-
NIŲPARKUI STATYTI.YRAGALIMYBĖ
SKLYPO PLOTĄ PADIDINTI IKI 50 HA
TEL. 8 684 91587.
Lažybų bendrovė UAB „Orakulas“ iš-
sinuomotų patalpas lažybų punktui
Naujojoje Vilnioje. Reikalavimai: I-ame
aukšte, 10-20kv.m. Daugiauinformacijos
tel. 8 682 44082. Pasiūlymus siųsti el.p.
[email protected].
Baldai
Firma restauruoja minkštus baldus: keičia
gobeleną, vatiną, poroloną, spyruokles.
Gaminamenestandartiniusčiužinius. Pen-
sininkams taikome 10 procentų nuolaidą!
Tel. 8 5 2736333, 8 5 2304584 (vakare),
8 61492247.
Nestandartinių baldų gamyba. Aukšta ko-
kybė - žema kaina. www.guobosbaldai.lt,
tel. 8 656 69099.
AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990 -
2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI. Tel. 8
654 40004.
AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS, GALI BŪTI
SU DEFEKTAIS, ATSISKAITOME IŠ KARTO.
TEL. 8 675 71801.
BRANGIAI IRGREITAI SUPERKAMEĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS. NUO 1978 m. IKI 2008
m. TVARKINGUS, SU DEFEKTAIS ARBA
DAUŽTUS. TEL. 8 688 20004.
Logistikos įmonė Vilniuje ieško vežėjo,
turinčionuosavusmikroautobusus. Darbo
pobūdis: išvežioti ir surinkinėti prekes
Vilniaus mieste ir regione. Pasiūlymus
siųsti el.p.: [email protected].
SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ AU-
TOMOBILIUS. GALI BŪTI DAUŽTI, SU
DEFEKTAIS ARBA NEVAŽIUOJANTYS.
PASIIMAME PATYS. ATSISKAITOME IŠ
KARTO. VILNIUS, TEL. 8 607 09227.
Superkame įvairių markių automo-
bilius. Tvarkingus, važiuojančius,
nevažiuojančius, neeksplotuojamus
bei daužtus. Tel. 8 645 61877.
Transportas
„ALUPLAST“, „REHAU“, „NEWLINE“ plasti-
kiniams langams, balkonams 55-60 proc.
nuolaida. www.puravida.lt.Tel.: 852350088,
8 685 05039.
ATLIEKU RENOVACIJOS DARBUS, tel. 8
678 60627.
Dengiame stogus bitumine prilydomaja
danga. Dirbame visoje Lietuvoje. Suteikia-
me garantiją. Tel. 8 606 73000.
Įrankių nuoma pigiau. Parketo šifavi-
mo mašina - tik 40 Lt, betono maišyklė
- 25 Lt. Visam latviškam lakui - spec.
nuolaida. Vilnius, Laisvės pr.55, tel. 8
620 13773.
Įstikliname balkonus berėmėmis ir
rėminėmisstumdomomissistemomis.
Tel.: 852303060, 862087003. Daugiau
informacijos www.app.lt.
Meistropagalba: santechnika, elektra, tvir-
tinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite meistrą.
Tel. 8 618 00700.
Nuolaidos. Betonavimas, mūras, stogų
dengimas, apšildinimas, trinkelių klo-
jimas, apdaila, renovacija. Tel.: 8 648
08363, 8 648 08312.
Remontuojameirreguliuojameplastikinius
langus ir duris. Keičiame stiklo paketus.
Langai su vertikaliomis orlaidėmis. Šar-
vuotos durys. www.langius.lt, tel.: 8 5
2310303, 8 650 47129.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus.
EKOvata, termoputa, polistireno granu-
lėmis. 1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame
visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.
Vidaus durys: pušinės, faneruotos, la-
minuotos. Pigiai. Montavimasir prista-
tymasper 3d. www.duryspigiau.lt. Tel.
8 652 92016.
Vonių restauravimas jūsų namuose. Taiko-
me nuolaidas, garantiją. 16 metų patirtis.
Tel.: 8 5 2422383, 8 688 29271.
Laiptinių remontas. Pašto dėžučių kei-
timas. Tel. 8 635 53335.
Statyba, remonto darbai
Projektuojame gyvenamuosius namus,
ruošiame rekonstrukcijų projektus, juos
deriname ir gauname leidimus staty-
bai. Padedame įteisinti jau pastatytus
statinius. Tel. 8 610 10340.
Visi santechnikos darbai: montavimas,
pajungimas, remontas. Sudarome są-
matas. Vilnius, tel.: 8 672 54255, 8 699
39755.
Superkame įvairių markių automo-
bilius.Tvarkingusir sudefektais. Su-
tvarkomedokumentus, atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 676 71261.
2010 KOVO 19 D., PENKTADIENIS
9
www.15min.lt/sportas
SPORTAS /
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

B
B
C
,

O
h
i
o
.
c
o
m

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
Lietuvos ledo ritulį toliau drebina
permainų vėjai. Federacijos (LLRF)
tarybossprendimu, šaliesvyrųrink-
tinėsvyriausiuojutreneriuvakarta-
poElektrėnųLRK„Energijos“strate-
gas Rimantas Sidaravičius.
Vyrų rinktinės vairinin-
ko pareigas 56 metų ledo ritu-
lio specialistas pradės eiti vie-
toj 43 metų Dmitrijaus Medve-
devo, kuris šiame poste dirbo
nuo 2002 metų. D.Medvedevą
vos prieš pusantro mėnesio vy-
riausiuoju treneriu buvo patvir-
tinęs ankstesnis LLRF vykdo-
masis komitetas.
„Tai yra visų pastaruoju me-
tu federacijoje vykusių permai-
nų pasekmė“, – „15min“ vakar
aiškino vos prieš keletą die-
nų naujuoju LLRF prezidentu
tapęs Lietuvos vyrų rinktinės
kandidatas ir LRK „Energija“
prezidentas bei žaidėjas Pet-
ras Nausėda.
„Kaip žaidėjas galiu pasa-
kyti, jog visi žaidėjai naują tre-
nerį sutinka teigiamai. Iš tik-
rųjų toks buvo žaidėjų pagei-
davimas, nes kolektyvas turi
būti darbus ir dirbti bendram
tikslui“, – pridūrė 24 metų gy-
nėjo pozicijoje rungtyniaujan-
tis P.Nausėda.
– Ką jums reiškia šis pos-
tas? – „15min“ vakar paklau-
sė naujojo Lietuvos vyrų ledo
ritulio rinktinės vyr. trenerio
R.Sidaravičiaus.
– Postas tikrai yra garbin-
gas, ir aš tikiu, jog galiu kažką
padaryti. Lietuvos vyrų rink-
tinės vyriausiuoju trene-
riu kažkada jau esu
buvęs, tačiau čem-
pionate dalyvau-
ti, užimant tokias
pareigas, dar nie-
kada neteko.
– Šešerius me-
tus dirbote Lietuvos
jaunimo (iki 20 m.)
rinktinės vyr. trene-
riu. Su šiomis parei-
gomis teks atsisvei-
kinti?
– Norėjau at-
sisveikinti dar
pernai, bet taip
išėjo, jog likau. Šie-
met treniravau jau-
nimo (iki 20 metų)
rinktinę, o dėl ki-
tų metų – jei čempionatas vyks
Lietuvoje, tai gal ir padė-
siu, bet jei kitoje ša-
lyje – tai ne.
– Li et u-
vos rinktinę
jau vairuo-
sitbalandžio
19–25 d.
Olandijoje vyksiančiame pa-
saulio I diviziono A grupės
čempionate. Kokius tikslus
kelsite?
– Tikslus visada keliu pačius
aukščiausius, tačiau žiūrint rea-
liai, turėsime nedaug laiko pa-
siruošti. Geriausiu atveju, rink-
tinė susirinks vos porą savaičių
prieš čempionatą. Žinoma, kau-
simės nuo pirmų varžybų iki pa-
skutinių. Optimistiškiausiu va-
riantu sieksim trečios vietos, me-
dalių, o pesimistiškiausiu
– išsaugoti vietą di-
vizione. Aukštes-
nių rezultatų
tikimėski-
tais me-
tais.
Permainos ant ledo
AURIMAS
TAMULIONIS
a.tamulionis
@15min.lt
Krepšinis
Žydrūnas Ilgauskas jau šį pir-
madienį vėl galės tapti Klivlan-
do „Cavaliers“ krepšinio klu-
bo nariu. Anot žaidėjo agento
Herbo Rudoy, mėnesį nerung-
tyniaujantis 34 metų vidurio
puolėjas aktyviai palaiko spor-
tinę formą, tris keturis kartus
per savaitę liedamas prakaitą
Niujorke, ir ruošiasi grįžti į Kliv-
landą. Tiesa, „Cavaliers“ vadovai,
kurie taip pat neslepia norintys
komandos gretose vėl maty-
ti Ž.Ilgauską, iki lietuvio sugrį-
žimo dar turi išspręsti sudėtin-
gą dilemą. NBA lygoje pirmau-
janti Klivlando ekipa savo gre-
tose turi 15 krepšininkų – mak-
simalų leidžiamą žaidėjų skai-
čių. Taigi, norėdami pasirašy-
ti sutartį su Ž.Ilgausku, „Cava-
liers“ vadovai iš pradžių turės
kažką atleisti.
Šachmatai
Rijekoje (Kroatija) pasibaigusia-
me Europos šachmatų čempio-
nate Viktorijai Čmilytei (nuotr.)
(ELO koefcientas 2485) pritrū-
ko pustaškio iki aukso. Paskuti-
nėje, 11-ojo turo, partijoje 26
metų lietuvė patyrė vienintelį
pralaimėjimą čempione tapu-
siai Švedijos didmeistrei Pios
Cramling (2523) ir, surinkusi 8,5
taško iš 9 galimų, trečią kartą
per savo karjerą pasipuošė si-
dabru. „Aišku, gaila, kad taip
susiklostė, tačiau šis Europos
čempionatas buvo pats stip-
riausias iš visų mano žaistų, to-
dėl ir galutiniu rezultatu esu pa-
tenkinta“, – vakar „15min“ teigė
V.Čmilytė. Įdomu, jog analogiš-
koje situacijoje 2003 metais, kai
V.Čmilytei tapti čempione irgi
būtų užtekę lygiųjų, taip pat
nugalėjo P.Cramling, o lietuvė
liko antra.
Tenisas
Prieš porą savaičių Vilniuje Da-
viso taurės Europos-Afrikos zo-
nos II grupės mače skaudų an-
tausį 2:3 nuo lietuvių patyręs
legendinis Didžiosios Britani-
jos tenisininkas ir rinktinės ka-
pitonas Johnas Lloydas nuta-
rė atsistatydinti. „Buvau Daviso
taurės rinktinės žaidėjas, kapi-
tonas, dabar metas tapti ir ger-
bėju“, – sakė J.Lloydas, rinktinė-
je dirbęs nuo 2006 metų.
Jo treniruojama britų Daviso
taurės rinktinė pralaimėjo pa-
skutinius penkis mačus iš eilės
ir bus priversta kovoti dėl tei-
sės neiškristi į žemiausią Daviso
taurės divizioną. Pagrindiniu fa-
voritu pakeisti J.Lloydą įvardija-
mas kitas buvęs garsus britų te-
nisininkas Gregas Rusedskis.
sprintas

Tiražas–50000.
ISSN1822-2749. Dienraštis platinamas
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Redakcijaneatsakoužreklamos
turinį irklaidas.
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
[email protected]
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
[email protected]
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
[email protected]
H.Manto g. 31,
92236, Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
[email protected]
[email protected]
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
[email protected]
www.15min.lt
314300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
[email protected]
Asta Bliūdžiutė
Vyr. redaktorė
[email protected]
Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
[email protected]
$
Taip dienraštyje žymimi
užsakomieji straipsniai „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. ruduo
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
Daugiau sporto naujienų
www.15min.lt
Balandį Olandijoje vyksiančiame pasaulio I divizio-
no A grupės čempionate naujasis rinktinės strate-
gas R.Sidaravičius sieks medalių. I.Gelūno nuotr.
2010 KOVO 19 D., PENKTADIENIS
10
www.15min.lt/kinopavasaris
„Kino pavasario“ savaitgalio filmų „Top-7“
„Izraelietiškas
sumo“
(A Matter of Size)
Visai nesvarbu, kaip atrodai, jei tik
pats gerai jautiesi. Romantiškai žavi
komedija užsitarnavo publikos sim-
patijų prizą Karlovi Varuose (Čekija)
ir sausakimšai pripildė sales Niu-
jorko Tribekos kino festivalyje. Žydų
režisierių duetas išveda į kino ringą
apkūnius ir charizmatiškus vyrukus,
kurie įveikia asmenines nesėkmes
ir atranda tikrą meilę. Atrodo, kad
sumo imtynės ir Izraelis yra du ne-
suderiname dalykai. Bet veiksmin-
gas humoras, žaisminga nuotaika ir
egzotiška aplinka įtraukia į netradi-
cinį žaidimą be jokių taisyklių.
„Išėjusieji“
(Departures)
„Oskaro“ premija apdovanotas, sen-
timentalus, filosofinis, nuoširdus,
linksmas, jaudinančiai glostantis
širdį ir vizualiai gražus filmas apie
likimo išdaigas, gyvenimą, mirtį, su-
sitaikinimą su tuo, kas neišvengia-
ma. Violončele grojantis muzikantas
netikėtai atranda pašaukimą retai ir
išskirtinei profesijai. Jis padeda gy-
viesiems deramai atsisveikinti su
mirusiais giminaičiais ir talkina iš-
ėjusiems reikšmingiausioje kelionė-
je į kitą pasaulį.
„Įlanka“
(The Cove)
Svarbiausias 2009 m. dokumentinis
filmas apie drastiškas delfinų žudy-
nes, nepailstančio Richardo O'Barry
neįtikėtinus žygdarbius ir Japonijoje
aukštas pareigas valdžioje užiman-
čių žmonių skleidžiamą melą. Ne-
įmanoma misija buvo nufilmuota
nelegaliai, o kūrybinės grupės na-
riai turėjo pademonstruoti šnipų įgū-
džius, kad apmulkintų japonų žvejus
ir mafijozus. „Oskaru“ apdovanotas,
įvairių festivalių publikos simpatijų
prizus pelnęs filmas pakeis jūsų po-
žiūrį į dokumentikos žanrą.
„Mūsų viešas
gyvenimas“
(We Live in Public)
Amerikiečių kino kritikas Rogeris
Ebertas režisierės Ondi Timoner fil-
mą įtraukė į geriausios dokumenti-
kos dešimtuką. Jūs niekuomet ne-
girdėjote apie Joshą Harrisą, nes jis
slepiasi nuo viešumos kažkur Etio-
pijoje. O prieš gerą dešimtmetį eks-
centriškas ir ambicingas vyrukas
aktyviai reiškėsi internete ir paro-
dė verslo žmonėms, kaip įmano-
ma uždirbti pinigą iš socialinės pa-
skirties žaislų. Privalote tai pama-
tyti, jei draugaujate su „Facebook“,
„MySpace“, „Twitter“, „Youtube“ ir
realybės TV šou.
„Gyvenimas
karo metu“
(Life During Wartime)
2009 m. Venecijos kino festivalyje
už geriausią scenarijų apdovano-
ta juodo humoro dramedija įpainio-
ja tris skirtingų charakterių seseris
į vedybų, skyrybų, meilės, melo, ne-
išsipildžiusių svajonių, keršto, atgai-
los voratinklį. Absurdiškose ir kurio-
zinėse gyvenimo situacijose joms
tenka spręsti asmenines dilemas
– pamiršti ar atleisti? Drąsiausias
amerikiečių nepriklausomo kino re-
žisierius Toddas Solondzas sau bū-
dinga maniera pokštauja apie vai-
duoklius, rasizmą, terorizmą, pedo-
filiją ir kitus nuodėmingus dalykus.
„Afganistano
žvaigždė“
(Afghan Star)
Tikras iš Talibano režimo priespau-
dos išsivadavusio modernėjančio
Afganistano veidas. Pirmasis mu-
zikinis TV realybės šou, kurį kas-
met žiūri 11 mln. žmonių, t.y. di-
džioji televizorius turinčios audito-
rijos dalis. Dainuoti ir šokti tiesio-
giniame eteryje išdrįsę keturi daly-
viai iš skirtingų socialinių ir kultū-
rinių sluoksnių, daug uždegančios
muzikos. Akis atverianti dokumen-
tika ir muzikinė drama!
Kovo 19 d. 19:45
„Forum Cinemas Vingis“
„Gyvybės
ir mirties miestas“
(City of Life and Death)
2009 m. San Sebastiano kino festi-
valyje nugalėjęs režisierius Lu Chu-
anas kviečia į neįkainojamą istori-
jos pamoką apie Japonijos armijos
invaziją į Kiniją ir žiaurų genocidą
Nankino mieste, kai buvo sušaudy-
ta nuo 200 tūkst. iki 350 tūkst. žmo-
nių. Tai informatyvus, sukrečiantis,
objektyvus, humaniškas ir įspūdin-
gai nufilmuotas karinis epas be jo-
kios propagandos ir patriotizmo šlo-
vinimo. Stevenas Spielbergas galėtų
pasimokyti, koks turi būti jausmin-
gas filmas apie karą ir jame dalyva-
vusius žmones.
Kovo 21 d. 15:45
„Forum Cinemas Vingis“
Kovo 20 d. 20:15
„Skalvija“
Kovo 21 d. 15:15
„Forum Cinemas Vingis“
Kovo 20 d. 13:45
„Forum Cinemas Vingis“
Kovo 21 d. 19:00
„Forum Cinemas Vingis“
Kovo 20 d. 15:45
„Forum Cinemas Vingis“
Kovo 21 d. 21:45
„Forum Cinemas Vingis“
Kovo 20 d. 21:30
„Forum Cinemas Vingis“
Kovo 21 d. 21:15
„Pasaka“
Atkelta iš 1 psl.
Šiais metais antrą kartą fes-
tivalyje bus rodoma konkursi-
nė programa „Nauja Europa –
nauji vardai“, kurią vertins tarp-
tautinė žiūri. Tarp 8 konkursi-
nių filmų pirmą kartą varžysis
ir lietuviška kino juosta – reži-
sieriaus Igno Miškinio filmas
„Artimos šviesos“.
Penkių narių komisijai pir-
mininkaus Berlyno festivalio
atstovas Rytų ir Centrinei Eu-
ropai, FIPRESCI bei Europos
kino akademijos narys Nikola-
jus Nikitinas iš Vokietijos. Fil-
mus taip pat vertins britų žur-
nalistas ir rašytojas, kino žur-
nalo „Variety“ redaktorius Rytų
Europai Nickas Holdsworthas
iš Didžiosios Britanijos, Lietu-
vai gerai žinoma aktorė Tatjana
Liutajeva iš Rusijos, Pietų Korė-
jos režisierius Lim Woo-Seon-
gas, kurio pirmasis pilnametra-
žis filmas „Vegetarė“ tarptauti-
nei publikai pristatytas šių metų
Sandenso kino festivalyje JAV,
bei kino operatorių gildijos ats-
tovas Peteris Suschitzky iš Di-
džiosios Britanijos.
Programoje –
tituluoti filmai
„Tradicinėje programoje
„Festivalių perlai“ šiais metais
surinkome filmus, apdovano-
tus begale tarptautinių festiva-
lių trofėjų: Kanų kino festivalio
filmą favoritą „Akvariumas“,
Karlovi Varų nugalėtoją „An-
gelas prie jūros“, Berlyno „Sida-
briniu lokiu“ apdovanotą „Apie
Elę“ ir „Auksiniu lokiu“ – „Liū-
desio pienas“, San Sebastiano
„Sidabrinės kriauklės“ laimė-
toją „Aš taip pat“, pernai užsie-
nio filmo kategorijoje „Oskarą“
pelniusį filmą „Išėjusieji“ ir ki-
tus, ne mažiau vertus žiūrovų
dėmesio“, – vardijo festivalio
programos sudarytoja Greta
Akcijonaitė.
„Meistrų“ programoje šių
metų bene laukiamiausias fil-
mas – režisieriaus M.Haneke kū-
rinys „Baltas kaspinas“. Į „Kino
pavasarį“ pristatyti savo kino
juostos „Caras“ atvyksta reži-
sierius Pavelas Lunginas. Taip
pat žiūrovai pamatys Jacqueso
Audiard‘o „Pranašą“, Jimo Jar-
musho „Kontrolės ribas“, japo-
nišką filmą „Pripučiama lėlė“,
brolių Coenų darbą „Rimtas
vyrukas“, sugrįžusios po ilgo
laiko Jane Campion „Švytin-
čią žvaigždę“ ir kitus.
Atradimai, dokumentika
ir šypsenos
„Iš trylikos programos
„Atradimai“ filmų norėčiau
išskirti du: jau daugiau nei 50
apdovanojimų pelniusį filmą
„Meilutė“ ir egzotišką filmą –
fantastinę dramą „Mėnulis“,
kurią sukūrė Davido Bowie
sūnus. Šis filmas jau susižė-
rė daugybę apdovanojimų“, –
anonsavo G.Akcijonaitė.
„Kino pavasario“ nauja prog-
rama – „Šypsenos“ – filmai, ku-
rie sukurti su lengva ironija ar
juodo humoro doze. Galbūt ne
visi filmai privers juoktis atvi-
ra burna, bet nusišypsoti tikrai
privers, – žadėjo G.Akcijonaitė.
– Norėčiau išskirti filmus „Gy-
venimas karo metu“, „Izraelie-
tiškas sumo“, „Panelė Morka“,
„Smulkus nusikaltimas“, „Svie-
to pabaiga“.
„Šiemet vienas „Kino pa-
vasario“ tikslų – įrodyti žiūro-
vams, kad dokumentinis filmas
yra lygus vaidybiniam filmui, iš-
reiškia tas pačias emocijas. Esu
tikras, kad mūsų atrinkti filmai
žiūrovus prajuokins, šokiruos ir
nustebins lygiai taip kaip vaidy-
biniai filmai, o gal net stipriau“,
– žadėjo programos sudaryto-
jas Edvinas Pukšta.
Neabejotinai vienas ryš-
kiausių filmų – „Oskaru“ už
geriausią dokumentinį darbą
nominuota juosta „Įlanka“. Ne
mažiau žiūrovų dėmesio ver-
ti filmai „Afganistano žvaigž-
dė“, „Mūsų viešas gyvenimas“,
„Raudonoji koplyčia“, „Grės-
mingas signalas“, „Kosmoso
turistai“ ir net lietuviškas ak-
tualijas nušviečiantis filmas
„Žvaigždžių liga“.
Šiais metais žiūrovams pri-
statomos dvi specialiosios pro-
gramos: „Kinų istorijos“ ir ak-
torės Fani Ardan filmų retros-
pektyva. O nacionalinio kino
gerbėjai lietuviškų filmų prog-
ramoje sulauks net aštuonių
premjerų. Pirmą kartą per vi-
są festivalio gyvavimo istori-
ją šiemet jaunam lietuvių ki-
no kūrėjui steigiamas paska-
tinamasis prizas.
O geriausia ir kino žiūro-
vų mylimiausia Lietuvos ak-
tore šiemet pretenduoja tap-
ti Edita Užaitė, Jūratė Onai-
tytė ir Dalia Michelevičiūtė.
Konkurso laimėtojai tradiciš-
kai atiteks kelionė į Kanų ki-
no festivalį.
Vilniuje įsišėlo „Kino pavasaris“
AUDRĖ
DOMEIKAITĖ
a.domeikaite
@15min.lt
/ KINO PAVASARIS
Kino žinovei – 10 pakvietimų
Jau ne pirmus metus su festivaliu „Kino pavasaris“ bendra-
darbiaujantis laikraštis „15min“ šiemet ir vėl išleido šiai gero
kino šventei skirtą priedą. Viena iš įdomybių, kurią galėjo ras-
ti priedo skaitytojai – tikriems kino fanatikams skirtas testas.
Šį testą teisingai išsprendė net keliolika kino mylėtojų, o lai-
mėtoja burtų keliu tapo Laura Blynaitė. Jai atiteks net 10 pa-
kvietimų į festivalio filmus!
Festivaliui kasmet talkina gausus
būrys savanorių. J.Kalinsko nuotr.
„Kino pavasario“
atidarymo svečius
pasitiko mimai.
Tarp žiūrovų – ir aktorius G.Girdvainis.
Festivalį atidarė D.Gave-
nonis ir R.Samuolytė.
Festivalio atidarymo
fotogaleriją rasite
www.15min.lt
2010 kovo 19 d., penktadienis
www.15min.lt/pramogos
pramogos /
Aktorius Ramūnas Cicėnas sutinka,
kad televizija turi pakankamai ga-
lios žiūrovams įskiepyti tam tikrus
stereotipus. Tačiau Vilniaus mažojo
teatro aktorius nesibaimina, kad jo
kuriami komiški vaidmenys TV ekra-
ne gali pakenkti teatriniams perso-
nažams. Anot R.Cicėno, stereotipų
laužymas priklauso nuo aktoriaus
profesionalumo.
Vaidinate Vilniaus maža-
jame teatre, kuris šiuo metu
mini 20-metį. Jums tai šventė,
kaip ir tiems aktoriams, kurie
teatre nuo jo gimimo?
Šventė yra didžiulė. Ne-
būtina dirbti nuo pat pradžių,
kad galėtum švęsti gimtadie-
nį. O pats įvykis labai smagus:
džiugu, kad toks teatras atsi-
rado, kad galime jame dirbti.
Tai didžiulė garbė.
Kaip tik įvyko naujo spek-
taklio „Mistras“ premjera.
Antrą dalį planuojame pri-
statyti rudenį. Būtent su šiuo
spektakliu ir siejasi didžiausi
mūsų kurso, mūsų vidurinės
kartos, planai. Šis spektaklis
– didžiulis įvykis teatriniame
gyvenime.
Neseniai pats atšventė-
te 30-metį. Kaip aktoriui tai
daug ar mažai?
Aišku, nedaug. Tai tik pra-
džia, bet jau ne visiška. Pa-
vyzdžiui, galėčiau dabartinę
savo karjerą palyginti su vai-
ku, kuris jau moka kalbėti ir
vaikščioti. Kalbant apie asme-
ninius siekius... neturiu rimtų
planų. Norėčiau dar bent tris-
dešimties sulaukti.
Scenoje ir ekrane esate ir
blogiukas, ir linksmuolis, ir
naivus kvailelis... Koks perso-
nažas jums mieliausias?
Taip gal neskirst yčiau.
Vaidmuo – tai didelė atsako-
mybė. Stengiuosi pamilti tą
vaidmenį, kurį gaunu. Noriu
jį kaip galima geriau sukur-
ti. Labai nemėgstu frazės, su
kuria dažnai tenka susidur-
ti: „Gerai bus, tiks ir taip.“ Aš
jos vengiu, mėgstu įsijausti
į vaidmenį ir jį kurti su meile,
skrupulingai. Viskas priklauso
nuo aktoriaus. Jeigu savo per-
sonažą mylėsi, jeigu jį kursi,
tai jis ir bus toks, koks ir no-
rėtum, kad būtų.
Vi s dėl t o
ž mo n ė s
j us , ko
gero, ge-
riausiai
žino kaip komiką („Žentų“
parodija laidoje „Dar pažiūrė-
sim“). Toks sukurtas stereoti-
pas – pliusas ar minusas?
Tą stereotipą dažniausiai
kiti ir prilipdo. Jeigu jau porą
vaidmenų suvaidino tokių, tai,
vadinasi, toks ir yra. Aišku, te-
levizija yra stipri jėga – vienu
metu ją gali stebėti daugybė
žmonių. Taip ir prisilipdo to-
kie stereotipai. Tačiau teatre
turiu aš ir rimtų vaid-
menų. Akto-
riaus profesionalumas čia ir
yra, kad nuo pirmo išėjimo,
nuo pirmų ištartų žodžių žiū-
rovas pamirštų, ar tu „Žentus“,
ar dar kažką parodijavai.
Koks skirtumas vaidinti
teatre, kine ir televizijoje?
Iš asmeninės patirties ga-
liu pastebėti, kad didelio skir-
tumo nėra. Na, jeigu dirbi te-
levizijoje, tai reikia į viską aki-
mirksniu reaguoti, iš karto
kažką daryti.
Teatre tu tiesiog repetuo-
ji: per repeticijų etapą suran-
di tam tikrus niuansus. Tai il-
gesnis procesas.
Esate jaunas dviejų sūnų
tėtis. Kaip sekasi suderinti
tėvystę ir aktorystę?
Kažkaip sekasi. Sunku
atsakyti į šį klausimą. Šiaip
nelabai mėgstu apie asme-
ninį gyvenimą kalbėti, no-
riu jį sau pasilikti.
Kaip vertinate kalbas, kad
žmoną palikote dėl kolegės
Rimantės Valiukaitės?
Absoliučiai tokių kalbų
nevertinu.
11
paprastasis
vilkešerys
0auo|au |afo ·
www.|||.|t
Jūros ešerio
flė krakmolo
luobelėje su žalią ja
bulvių koše
Jums re||és:
100·1a0 c juros eser|o f||e.
drus|os |r |o|tuju r|r|ru roco|
s|or|. or|ot|r|o sou|ste||o
dì|ov|rtu roudore||u.
1 sou|stu |u|v|u |ro|ro|o.
o||ejous |ert|.
8u|v|u |o¡e|:
4 red|de||u |u|v|u. l rvsu|e||o |oî||||u.
l sou|sto sv|esto. st||||res r|ero. drus|os.
lsv|r||te |u|ves rosudvtore vordervje.
rusur||te jos |r sucrus||te. Cero|
|sro|sv||te su sv|estu. r|eru |r |o|o|
sru|||o| su|oroto|s |oî||||u |ore||o|s.
|ode||te s||to|.
/uv|es f||e rosudv||te. rocord|r||te
r|r|ro|s |r roudore||o|s. K|e|v|ero ìuv|es
co|o|e|| |o|o| cero| orvo||o||te |ro|ro|e.
Kertuveje cero| ||o|t|r||te o||eju |r ro
|e|eto r|ruc|u or|er||te ìuv| |s o||eju
rus|u. Ko| ìuv|s |s|ers. |s |orto rot|e||te.
penktadienis –
SVl|/lAUSlOS
/UVl|S ùl|NA
k|e|v|eaa pea|tad|ea| ¡v|e¡|a s|umbre,
v|||e¡er|us, tuau f||é, |üru ||e¡uv|us |r e¡er|o
f||é atve¡ame | parduotuves:
vilniUJe:
Arc||te|tu c. 41|1l. |o||jor|s||u c. co.
)os|rs||o c. lc. Ses||res c. 1c.
V|rsu||s||u c. 40. /|rruru c. c.
kaUne:
|. |u|s|o c. c0.
KLAIPĖDOJE:
Her|ous |orto c. 84.
|cîot|s|os |svo|îdos. croì|os rousvos
sro|vos eser|o| ot|e||oujo |s S|oures juros.
S| ìuv|s |o|o| roru||or| ru|vto. |et
verto rorocout| |r sv|eì|os. )uros eser|o
f||e |o|to. tv|rto. |e oso|u. tod dros|o| jo
co||te v|rt| coruose or tros||rt|.
Kodorc| eservs ||eso|os. |o|o| s|oru
ruos|ort f||e co|o|e||us |ert| or|o|teje
orvvr|ot| ru|vto sor|re · ìuv|s re t|| |us
su|t|rcesre. |et |r ororot|rcesre.
2 porc||os [ 20 m|a.
Trumpa dosjė
Ramūnas Cicėnas gimė 1980 m. vasa-
rio 25 d. Vilniuje. 1998–2004 m. stu-
dijavo Lietuvos muzikos akademijo-
je, režisieriaus Rimo Tumino vado-
vaujamame aktorių kurse. Nuo 2002
m. vaidina Valstybiniame Vilniaus
mažajame teatre, taip pat flmuojasi
kine bei televizijos serialuose ir laido-
se. R.Cicėnas yra susituokęs su aktore
Gintare Latvėnaite. Pora turi du sūnus.
Aktorius R.Cicėnas
sakė norintis asmeninį
gyvenimą pasilikti sau.
R.Vilimo/BFL nuotr.

1 5
M
I
N

P
E
N
K T
A
D
I
E
N
I
O
aisTė
almanaiTė
a.almanaite
@15min.lt
AViNAs. Gali būti, kad nebūsite labai patenkintas tų žmo-
nių, su kuriais gyvenate, veiksmais. Visgi nesusikoncen-
truokite ties tuo, geriau susiorganizuokite linksmą vaka-
rą su draugais naktiniame klube.
JAuTis. Savo asmeninius santykius arba nutrauksite, ar-
ba kaip tik - atstatysite. Tai puikus metas norintiems pa-
puošti savo namus ar darbo patalpas. Taip pat suprasite,
kad galite sutvarkyti mažų, bet svarbių reikalų virtinę.
DVyNiAi. Bendravimas kolektyve sudarys tam tikrų ga-
limybių romantiškiems jausmams užgimti. Tačiau grei-
čiausiai tai neišaugs į nieką rimta. Naudokitės savo žave-
siu, jei norite, kad viskas klostytųsi pagal jūsų planą.
VėŽys. Jums reikia atsižvelgti į tam tikrus asmeninio
gyvenimo aspektus prieš tai, kai žengsite žingsnį profe-
sinėje veikloje. Galimi nesklandumai asmeniniuose san-
tykiuose. Jei norite gauti slaptos informacijos - užduoki-
te daugiau klausimų.
LiūTAs. Derėtų praleisti kuo daugiau laiko bendraujant
su draugais bei mylimaisiais. Jums atrodys, kad aplinki-
niai nepritaria jūsų veiksmams, na, greičiausiai taip ir
bus, tačiau tai nereiškia, jog turite išsyk viską mesti - įro-
dykite jiems, kad jūs žinote, ką darote.
MERgELė. Geras metas romantikai. Darbe taip pat sek-
sis užbaigti visus pradėtus projektus, ypač, jei įdėsite į
tai pastangų. Visgi emocinė būklė bus gan permainin-
ga, tai greičiausiai bus susiję su palikimo reikalais ar
draudimu.
sVARsTyKLės. Veikite labai atsargiai ir prieš ką nors da-
rydami pagalvokite, ar galėsite susitvarkyti su savo veik-
los pasekmėmis. Gali tekti imtis rizikingos veiklos. Nuo-
taikų svyravimą derėtų neutralizuoti pasivaikščiojimu
gamtoje.
sKoRpioNAs. Būkite atsargūs, jei teks kur keliauti. Pa-
šaliniams neatskleiskite jokių asmeninių detalių. Vai-
kams nepamirškite skirti laiko, mat tarp jūsų gali prasi-
dėti atotrūkis. Bus sudėtinga priiminėti sprendimus su
kuo nors nepasitarus.
ŠAuLys. Bandysite surūšiuoti savo abstrakčius sumany-
mus, išsiaiškinti kuria linkme geriau nukreipti savo energi-
ją - ar į kokį nors naują projektą, kuris būtų prasmingas ap-
linkiniams, ar į tą, kuris atneštų daugiau naudos jums.
oŽiARAgis. Neįsisvajokite apie tai, kad esate turtingas,
nors pinigų rankose neturite, o viskas remiasi tik jūsų pla-
nais. Jie gali žlugti - ir nebūtinai dėl jūsų kaltės.
VANDENis. Atminkite, jog varžytis yra gerai, jei tik varžy-
masis nevirsta asmeniškumų kova. Turėsite daugybę pro-
gų pasireikšti ir išreikšti savo asmenybę. Taip pat norėsite
padėti supantiems žmonėms įvairioje veikloje.
ŽuVys. Savęs apgaudinėjimas nuves klaidingu keliu. At-
minkite, kad esate vertingas darbuotojas, puikus šeimos na-
rys, todėl nereikia nuvertinti savęs. Problemų galite turėti
su bendradarbiais dėl per didelio jūsų nekonkretumo.
horoskopai kovo 19 d.
r.Cicėnui stereotipai nebaisūs
Dingusių be žinios,
pagrobtų žmonių
paieška visame
pasaulyje
Judėjimas prieš
prekybą žmonėmis
Visokeriopa
pagalba aukoms
ir jų artimiesiems
Konsultacijos
DINGUSIŲ ŽMONIŲ
PAI EŠKA
www.inspectorsoffice.eu
2010 KOVO 19 D., PENKTADIENIS
12
www.15min.lt/pramogos
/ GARSENYBĖS
Pramogų industrijoje netyla kal-
bos apie vadinamąjį „Oskaro“ pra-
keiksmą. Pasirodžius informacijai
apie aktorės Kate Winslet ir reži-
sieriaus Samo Mendeso skyrybas,
imta gilintis į moterų, anksčiau ga-
vusių „Oskarus“ už geriausią akto-
rystę, istorijas.
Atrodytų, gauti prestižinį
Amerikos kino meno ir moks-
lo akademijos apdovanojimą –
didžiausia bet kurio kino pa-
saulio atstovo svajonė, tačiau
jau daugybę kartų pasitvirtino,
kad „Oskaras“ netrukus savo
savininkei atneša širdgėlą dėl
nenusisekusios meilės.
Vos pradėjus svarstyti, kaip
su vyru seksis šių metų apdo-
vanojimuose „Oskaro“ statulėlę
gavusiai aktorei Sandrai Bul-
lock, pasirodė informacija apie
jos vyro neištikimybę.
Kaip pranešė Dailymail.
co.uk, 45-erių S.Bullock ga-
li tapti kita „prakeiksmo“ au-
ka, mat netyla kalbos, jog jos
vyras, motociklų entuziastas
Jesse Jamesas, buvo užmez-
gęs romaną su modeliu, kurio
beveik visas kūnas išmargin-
tas tatuiruotėmis. Amerikos
spauda tikina, kad J.Jamesas
su Michelle McGee, pravarde
„Bombshell“, suko romaną net
11 mėnesių. Tatuiruota gražuolė
žurnalui „In Touch“ išpasako-
jo daugybę dalykų apie laiką,
praleistą kartu su jos „vanili-
ne gorila“ 40-mečiu J.Jamesu.
S.Bullock yra trečioji Jesse Ja-
meso žmona, pora susituokė
prieš 5 metus.
Išsiskyrė gavusios
statulėlę
Julia Roberts. 2001 m. ko-
vo 25-ąją gavusi „Oskarą“ ji tik
trumpai padėkojo savo vaiki-
nui, tardama padėkos žodžius
visiems artimiesiems. Praė-
jus vos keliems mėnesiams,
J.Roberts po 3 metų draugystės
išsiskyrė su amerikiečių akto-
riumi Benjaminu Brattu, kuris
ją lydėjo į ceremoniją.
ReeseWitherspoon. 2006 m.
kovo 5-ąją aktorė dėkojo sa-
vo vyrui Ryanui Phillippe at-
siimdama „Oskarą“. „Ačiū
mano nuostabiam vyrui“, –
sakė ji. Pora pateikė skyry-
bų dokumentus tų pačių me-
tų lapkritį.
Hilary Swank. „Chadai, tu
man – viskas, ačiū už palaiky-
mą. Tai – visas mano pasaulis“,
– užlipusi ant scenos pasiimti
savo jau antrosios „Oskaro“ sta-
tulėlės 2005-ųjų vasario 27-ąją
sakė aktorė. H.Swank su vyru,
amerikiečių aktoriumi Chadu
Lowe, po daugiau kaip 8 metų
santuokos išsiskyrė 2006-ųjų
sausį. Pora atlaikė pirmąjį ak-
torės „Oskarą“, antrojo ne.
Charlize Theron. 2004 m.
vasario 29-ąją apdovanota
„Oskaru“ negailėjo gerų žo-
džių savo vaikinui airių ak-
toriui Stuartui Townsendui.
Iš viso jie kartu buvo 9 me-
tus. Ch.Theron gavus „Oska-
rą“, pora ištvėrė dar 6 metus
ir išsiskyrė.
Hal le Berry. 2002 m.
kovo 24-ąją ji tapo pirma tam-
siaode, gavusia „Oskarą“. „Mano
vyre, kuris esi
mano gyveni-
mo džiaugs-
mas, ir India
– ačiū jums,
kad atnešė-
te ramybę į
mano gy-
venimą“, –
tada sakė
H.Berry.
Ji su antruoju savo vyru dai-
nininku Ericu Benetu, ku-
rio dukrą Indią įsivaikino,
išsiskyrė praėjus 18 mė-
nesių po laimėjimo.
Helen Hunt. Tapo
laureate 1998-ųjų kovo
23-iąją. Tąsyk ji dė-
kojo vaikinui Han-
kui Azaria sakydama,
kad jis – ge-
riausias jos pažįstamas vyras.
Šiek tiek daugiau kaip po dve-
jų metų, 2000-ųjų birželį, jie
išsiskyrė.
Gwyneth Paltrow. 1999 m.
kovo 21-ąją gavo „Oskarą“. Tą
dieną ji, dėkodama drau-
gui Benui Affl eckui, at-
skleidė pasauliui, jog jie
– pora. Tiesa, santykiai
ilgai netruko ir vos po
dviejų mėnesių garsūs
aktoriai pasuko skir-
tingais keliais.
Kate Winslet. Kol
kas paskutinioji ta-
r i amo „Oskar ų“
prakei ksmo au-
ka. K.Winslet šių
metų vasario 22
dieną atsiimdama
„Oskarą“ dėkojo „sa-
vo nuostabiam vyrui,
kad šis ją myli tokią,
kokia yra“. Nepraė-
jus nė mėnesiui po-
ra paskelbė apie sky-
rybas.
Ar „Oskarų“ pra-
keiksmas išties egzis-
tuoja – nežinia, bet aki-
vaizdu, kad Holivude
dažna meilės isto-
rija neturi filmams
būdingos gražios pa-
baigos.
Holivudo aktorius Kevi-
nas Costneris (nuotr.) dar kartą
taps tėčiu. 55-erių kino žvaigž-
dė kartu su antrąja žmona, vo-
kiete rankinių dizainere Chris-
tine Baumgartner susilauks tre-
čiojo jųdviejų vaiko.
Dailymail.co.uk žiniomis,
35-erių aktoriaus žmona gim-
dyti turėtų birželį. Tai bus jau
7-oji K.Costnerio atžala – jis turi
6 vaikus, kurių amžius yra nuo
1 iki 25 metų, nuo trijų skirtin-
gų moterų. Žurnalistai juokau-
ja, kad susilaukęs 7-ojo vai-
ko K.Costneris įsijungs į gar-
sių daugiavaikių tėvų klubą.
Atlikėjas Rodas Stewartas turi
7 vaikus, Melas Gibsonas ne-
seniai 8-ąjį kartą tapo tėvu, tris
biologinius vaikus ir tris įvai-
kius turi Bradas Pittas.
porelė
Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame savaitės porelę,
kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį. Jai tenka 300 Lt
vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką Vilniuje.
Už savaitės porelę balsuokite www.15min.lt /porele
Savo nuotrauką siųskite [email protected]
Turės 7-tą vaiką
Šiemet už vaidmenį flme „Nematoma pusė“
(angl. „Blind Side“) „Oskarą“ kaip geriau-
sia aktorė gavusi S.Bullock negali būti rami
dėl savo šeimos. Tatuiruotas modelis Michel-
le McGee pareiškė turėjusi beveik metų truk-
mės romaną su jos vyru. AFP/Scanpix nuotr.
„Oskarų“ prakeiksmas
Pranešama, kad Lady GaGa
(nuotr.) greičiausiai vaidins sam-
domą žudikę naujausiame gar-
saus režisieriaus Quentino Ta-
rantino kino projekte.
Showbizpy.com duome-
nimis, šiuo metu vyksta dery-
bos dėl galimybės daininin-
kės talentą šokiruoti perkelti į
didžiuosius ekranus.
Lady GaGa krito
į akį Q.Tarantino

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close