15min Vilnius 2010-08-18

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 38 | Comments: 0 | Views: 591
of 16
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


2
0
1
0

M
.

R
U
G
P
J
Ū
Č
I
O

1
8

D
.
,

T
R
E
Č
I
A
D
I
E
N
I
S
T
i
r
a
ž
a
s

3
0
0
0
0

e
g
z
.


(
a
u
d
i
t
u
o
j
a
m
a
s

U
A
B

E
r
n
s
t

&

Y
o
u
n
g

B
a
l
t
i
c

)
|

N
r
.

8
8

(
1
0
3
6
)

|

I
S
S
N

1
8
8
2
-
2
7
4
9

|

V
I
L
N
I
U
S
w
w
w
.
i
k
r
a
u
k
.
l
t
l
t
Ši jau besibaigianti vasara buvo viena
kaitriausių per pastaruosius metus, tad
poilsiautojai nuolatplūdoį pajūrį. Nugul-
ti paplūdimiai – ženklas, kad gelbėtojai
neturės kada nuobodžiauti.
Romantiškų filmų suformuo-
tą stereotipą, esą gelbėtojų darbas
– pilnas įspūdingų nuotykių, Lie-
tuvos pajūryje besidarbuojantys
specialistai linkę paneigti. Jie sako,
kad tai – itin atsakingas darbas, nors
pripažįsta, kad ir romantikos jame
netrūksta. Apie darbą šią karštą va-
sarą, kai akimis teko ganyti tūks-
tančius poilsiautojų ir nuolat pri-
minti, kad tėvai nepamirštų kartu
atsivežę ir vaikus, „15min“ kalbė-
josi su Klaipėdos skęstančiųjų gel-
bėjimo tarnybos vyriausiuoju spe-
cialistu Aleksandru Siakki.
– Iki gelbėtojų darbo sezono
pabaigos liko nebe tiek ir daug –
kelios savaitės. Taigi, kokia jums
buvo ši vasara?
– Ji buvo sunki: ir karštis ka-
mavo, ir dienų, kai jūra buvo labai
banguota, netrūko. Lengviausias
buvo birželis: oras šaltokas ir jūra
dar neįšilusi. Tada darbo mes tu-
rėjome mažiau. Karštą vasarą dau-
gelis mano, kad gelbėtojams terei-
kia tik skęstančiuosius iš vandens
traukti, o iš tiesų tenka nuveikti ne-
mažai darbų ir krante.
Beje, mes, gelbėtojai, pastebime,
kad šią vasarą, kaip niekada daug
7–9 metų vaikų savarankiškai atva-
žiuoja prie jūros. Matyt, tėvai dirba
ir nėra kam juos prižiūrėti.
Be to, stebėjomės ir tuo, kad net
karščiausiomis dienomis, kai oras
įkaisdavo iki 35 laipsnių, poilsiau-
tojai nešdavosi į paplūdimį alkoho-
lio ir gerdavo. Turėjome nemažai
vargo su girtaujančiomis kompa-
nijomis, kurias teko iškrapštyti iš
paplūdimio ar net kviesti policiją.
Pasitaikė ir tokių alkoholio mėgė-
jų, kuriuos reikėjo gaivinti pačia-
me paplūdimyje.
Nukelta į 3 psl.
Gelbėtojai retai
išgirsta „ačiū“
Kai 1993-iaisiais A.Siakki pra-
dėjo dirbti gelbėtoju, ne tik apie
keturračius, bet net ir apie spe-
cialią aprangą ar gelbėjimo
plūdes jie su kolegomis galėjo
tik pasvajoti. A.Kripaitės nuotr.
VILNIUS / 2 psl.
Raitosios policijos vadas
sulaikytas Baltarusijoje
L.Bankauskas apkaltintas narko-
tikų gabenimu ir laikymu. Parei-
gūno artimieji įtaria provokaciją.
GARSENYBĖS / 16 psl.
Aktorius M.Douglasas
stoja į kovą su vėžiu
AKTUALIJOS / 6 psl.
Vairavimo mokyklos
širsta dėl naujovių
ORŲ PROGNOZĖ / 2 psl.
RYTOJ PORYT
2
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
/ MIESTAI
Baltarusijos muitininkai Lietuvos
ir Baltarusijos pasienyje, Ašmenos
rajone, su narkotikais sulaikė Lie-
tuvos raitosios policijos vadą Lai-
moną Bankauską.
Kaip vakar pranešė „Lietu-
vos ryto“ televizija, pirmadienio
pavakare sulaikytas L.Bankaus-
kas uždarytas tardymo izolia-
toriuje Gardine. Lietuvos am-
basadorius Baltarusijoje Edmi-
nas Bagdonas pranešė, jog pa-
reigūnas apkaltintas narkotikų
gabenimu ir laikymu.
37 metų komisaras L.Ban-
kauskas policijoje vadovau-
jančius postus užima daugiau
nei 10 metų. Vadovavo Polici-
jos rinktinės „Vytis“ specialia-
jam būriui, pastaruoju metu –
raitajai policijai.
Šiuo metu Raitosios policijos
vadas yra išėjęs atostogų. Aiški-
namasi, ar L.Bankauskas vyko iš
Lietuvos, ar iš Baltarusijos. Am-
basados atstovai paprašė susi-
tikimo su sulaikytuoju.
Įtaria provokaciją
„Dabar suteiksime visą
konsulinę pagalbą. Bendravo-
me su jo artimaisiais, jie infor-
muoti apie sulaikymą. Čia dar
yra šiokių tokių niuansų. Jo ar-
timieji neigia kaltinimus, sako,
kad, jei kas ir buvo, tai buvo pa-
kišta“, – kalbėjo ambasadorius
E.Bagdonas.
Vilniaus apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato vir-
šininkas Kęstutis Lančinskas
taip pat teigė netikintis, kad
L.Bankauskas laikė narkoti-
kų. „Aš jo asmeniškai nepažįs-
tu, bet kaip pareigūnas jis yra
labai geras ir aš netikiu, kad jis
galėjo vežti narkotikus. Man
tai didelė staigmena“, – sakė
K.Lančinskas.
Prisistatyti nenorėjęs Gardi-
no srities Vidaus reikalų valdy-
bos pareigūnas „Lietuvos ryto“
televizijai sakė, jog L.Bankausko
sulaikymo operacijoje daly-
vavo ir Baltarusijos saugumo
tarnybos.
Atkelta iš 1 psl.
– Tad Jūs tikriausiai pa-
sakytumėte, kad šią vasarą
įprastas toks vaizdelis: atva-
žiuoja kompanija su svaigiai-
siais gėrimais, o iš paplūdi-
mio išgabenama jau su me-
dikų palyda?
– Tai tapo kone kasdienybe.
Ir praėjusį sekmadienį, kai buvo
itin karšta, į paplūdimį atėjo po-
relė penkiasdešimtmečių. Mo-
teris buvo visiškai girta. Teko ją
gaivinti, net vandens ant jos pil-
ti, tačiau ši ėmė plūstis, triukš-
mauti. Bandėme išvesti iš pap-
lūdimio, tačiau moteris prieši-
nosi, norėjo miegoti čia pat ant
karšto smėlio. Keisčiausia, kad
kai kurie poilsiautojai ją palai-
kė, mums aiškindami: „Leiskit
jai likti, ką ji čia padarys.“
– Ar bėgant metams poil-
siautojų mentalitetas kei-
čiasi?
– Gelbėtoju dirbu nuo 1993-
iųjų ir galiu pasakyti, kad anks-
čiau būdavo daugiau nekultū-
ringų žmonių. Pastebimas di-
džiulis skirtumas. Anksčiau
vakare, kai tik poilsiautojai iš-
važiuodavo, paplūdimiai bū-
davo pilni šiukšlių. Progresas
– dabar tokio vaizdo nepama-
tysi. Dėl rūkymo kitas reika-
las – kaip plėšė dūmą poilsiau-
tojai, taip ir toliau tebeplėšia.
Tačiau jau pastebime, kad vis
daugiau žmonių eina į rūkymo
zonas. Gaila, bet uostamies-
orai
Šiandien oro temperatūra
21-24 °C šilumos. Daugelyje rajonų
numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija.
Ateinančią naktį bus 14-18 °C,
rytoj dieną 20-23 °C, pajūryje apie 19 °C.
Protarpiais palis.
+15
+15
+17
+21
+21
+19
+13
+13
+16
Artimiausiomis dienomis
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
08-19NAKTĮ 08-19DIENĄ 08-20NAKTĮ 08-20DIENĄ
VILNIUS
+23
ŠIAULIAI
+22
KAUNAS
+22
KLAIPĖDA
+22
PANEVĖŽYS
+23
UTENA
+23
Atėnai
Berlynas
Londonas
Madridas
Maskva
Minskas
Oslas
Šiandien Europoje
+33
+19
+18
+29
+32
+24
+21
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt/orai
1977
Rugpjūčio 18 dieną JAV Greislen-
do mieste įvyko Elvio Presley lai-
dotuvės. Rokenrolo karalius rug-
pjūčio 16 d. buvo aptiktas negyvas
(įtariama, kad perdozavo migdo-
mųjų vaistų) savo name Memfyje.
Saulė teka 06:00
Saulė leidžiasi 20:45
Dienos ilgumas 14:45
Mėnulio fazė – Priešpilnis.
vardadieniai
Agapitas, Elena, Ilona, Mantautas,
Reinoldas, Saulenis, Žydrūnė.
Paryžius
Praha
Ryga
Roma
Stokholmas
Talinas
Varšuva
+20
+19
+22
+27
+22
+21
+19
+21
+21
+18
3-4
ŠIAURĖS
VAKARŲ
Lietuvoje
Gelbėtojai retai
AURELIJA
KRIPAITĖ
a.kripaite
@15min.lt
Gelbėtojų teigimu, poilsiautojai retai klauso įspėjimų, kad
maudytis – draudžiama. Tiesa, pripažįstama, kad metai iš metų
atostogautojai tampai vis kultūringesni. I.Ozturhan nuotr.
Baltarusijoje sulaikytas Raitosios policijos vadas
kriminalas
Sakė E.Bagdonas.
Jo arti-
mieji nei-
gia kaltinimus,
sako, kad, jei
kas ir buvo, tai
buvo pakišta.
3
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
MIESTAI /
čio I Melnragėje vis dar mė-
tosi gausybė nuorūkų.
– Vaikų globa paplūdi-
miuose taip pat vis dar gelbė-
tojų reikalas?
– Teko ieškoti nemažai pa-
siklydusių vaikų. Arba būda-
vo ir atvirkščiai – suradę pasi-
metusį vaiką ieškodavome tė-
vų. Nuolat girdime priekaištų,
kad be reikalo per garsiakalbius
primename, jog tėvams būti-
na prižiūrėti vaikus. Mamos
mums sako: „Mes savo vaikus
matome.“ Bet vieną minutę bu-
vęs visai šalia, antrą vaikas jau
gali būti pabėgęs.
– Kaip nuo 1993-iųjų pa-
sikeitė gelbėtojų techninė
bazė?
– Ji labai stipriai praturtė-
jo. Kai pradėjau dirbti, turė-
jome tik gelbėjimo ratą, jokių
plūdžių. Buvo ir irklinė gelbė-
jimosi valtis, tačiau plaukti ja
į jūrą galėjai tik per štilį. Be-
je, tada neturėjo-
me nė aprangos
– gelbėtojus iš-
skyrė tik raiščiai
ant rankų. Dabar
kiekvienas turi-
me plūdes, ap-
rangą, yra ir van-
dens motociklų,
keturračių, ka-
teris, pripučia-
mų valčių. Dar
vienas pasikei-
timas – anksčiau gelbėtojais
ateidavo dirbti įvairaus am-
žiaus žmonės, retai kas paisy-
davo, koks jų fizinis pasirengi-
mas. Tačiau ilgainiui priėmi-
mo į darbą sąlygos griežtėjo.
Dabar norint dirbti gelbėtoju
reikia gerokai pasistengti. Ir
sezono metu dažnai rengia-
me pratybas.
– Regis, iš savo bokšte-
lio matote viską, ar, pavyz-
džiui, pastebite paplūdimiuo-
se besimezgančius meilės ro-
manus?
– Vasaros pradžioje mato-
me, kaip į paplūdimį atvažiuo-
ja atskiros merginų ir vaikinų
grupės, o baigiantis vasarai jie
ima ir susiporuoja. Tačiau, kai
šitiek žmonių – įsidėmėti visų
veidus labai sunku.
– Ar buvęs moterų paplū-
dimys Klaipėdoje, I Meln-
ragėje jau po truputį tampa
bendruoju, ar moterys įpro-
čių kol kas nekeičia?
– Senbuvės to paplūdimio
niekaip nepalieka. Kartais vy-
rai sako: Klaipėdoje kur benu-
eisi – vien nuogos moterys. Nori
nueiti prie molo – nuogos mo-
terys, eini į kitą pusę – vėl nuo-
galės, prieini Girulius – ten jau
nudistų paplūdimys.
– Ar pavyksta iš paplūdi-
mių išgyvendinti čeburekų ir
ledų pardavėjus?
– Jų kaip buvo, taip ir te-
bėra - vienur daugiau, kitur
mažiau.
– Šią vasarą jums teko va-
žiuoti gelbėti skęstančių poil-
siautojų į Karklę. Kaip ma-
note, ar ten reikia gelbėto-
jų stoties?
– Manau, reikėtų. Bėda ta,
kad ši zona priklauso Klaipėdos
rajono savivaldybei, o mes pa-
valdūs miestui, tačiau periodiš-
kai nuvažiuojame ir ten.
– Ar sulaukiate iš jūros glė-
bio išgelbėtų žmonių ar jų ar-
timųjų padėkų?
– Iš tiesų padėkų sulaukia-
me labai retai. Tuo metu, kai
ištrauki žmogų, jis būna šoko
būsenos. O kad artimieji padė-
kotų – retas atvejis. Dar rečiau
padėkoti sugrįžta patys sken-
dusieji. Dažniau būna nepa-
sitenkinimų, kai neleidžiame
maudytis itin banguotoje jū-
roje. Ima priekaištauti, aiški-
na, kad jie patys atsakingi už
savo gyvenimą.
– Serialas „Gelbėtojai“ pa-
vaizdavo jūsų profesiją kaip
itin romantišką, sudarė įspū-
dį, kad dirbant tokį darbą nuo-
tykiai niekada nesibaigia. Ar
lieka vietos romantikai?
– Aišku, lieka! Nors filmai yra
filmai. Tačiau yra ir pas mus to
veiksmo. Tiesa, sulaukiame ir
pastabų, kad gelbėtojai nieko ne-
dirba, tik sėdi, kortomis žaidžia
arba deginasi. Poilsiautojai daž-
nai nemato vidinės mūsų darbo
pusės, nežino, kaip viskas yra iš
tiesų. Gelbėtojai yra visada pasi-
rengę darbui, juk nežinai, kada
nutiks nelaimė. Dažnai mums
sako, kad žiūrime ne į jūrą, o į
smėlį, į besiilsinčius žmones,
tačiau tai darome tik tam, kad
užbėgtume nelaimėms už akių:
reikia pastebėti, ar link jūros ne-
klysta koks vaikas, ar į vandenį
nebrenda alkoholiu besimėga-
vusi kompanija.
išgirsta „ačiū“
Tiek žmonių šią vasarą nu-
skendo Baltijos jūroje Lietuvo-
je. Iš viso įvairiuose šalies van-
dens telkiniuose nuskendo
186 žmonės. Dauguma ten,
kur nėra jokių maudyklų.
1 žmogus
Tuo metu, kai iš-
trauki žmogų, jis
būna šoko būsenos. O
kad artimieji padėkotų
– retas atvejis. Dar re-
čiau padėkoti sugrįžta
patys skendusieji.
Vilniuje renkamos tvarkingiausios
miesto teritorijos. Šiemet pasipui-
kuoti savo aplinka panoro 34 vai-
kų darželiai, 33 mokyklos, 45 įmo-
nės, organizacijos ir daugiabučių
namų bendrijos.
Anot vertintojų, pagrindi-
nis Aplinkos ir miesto tvarky-
mo konkurso tikslas – paska-
tinti bendruomenę rūpintis
savo miestu.
Kasmet rengiamas konkur-
sas populiarumo nepraranda,
nors, anot Vilniaus mero pa-
vaduotojo ir konkurso organi-
zavimo darbo grupės vadovo
Stanislovo Šriūbėno, aplinkos
tvarkymui papildomų lėšų nė-
ra skiriama. Vilniaus sveiko
miesto biuro vadovės Dan-
guolės Vaitkienės teigimu,
aplankius pirmuosius objek-
tus – konkurse dalyvaujančias
Žirmūnų ir Šnipiškių mokyk-
las bei vaikų darželius – įspū-
dis tikrai geras, gal tik kai kur
trūksta gėlių.
„Matyti, kad stengiamasi
tvarkytis, ypač turint omeny
sunkią finansinę padėtį. No-
rime atkreipti dėmesį, kad
bendruomenė turi rūpintis
savo aplinka, skleisti gerąją
patirtį. Juk jeigu E.Pliaterytės
mokyklos aplinka puikiai su-
tvarkyta, to galėtų pasimokyti
ir kitos mokymo įstaigos. Mes
nepeikiame tų, kurie nesitvar-
ko, bet norime rodyti tuos,
kurie tai daro puikiai“, – sa-
kė D.Vaitkienė.
Buvusio sostinės mero
Juozo Imbraso siūlymas blo-
giausiai besitvarkančioms se-
niūnijoms teikti gėdos šluotas
neprigijo.
Pernai skirtingose nomi-
nacijose buvo išskirtos devy-
nios seniūnijos, taip pat nema-
žai vaikų darželių, mokyklų,
įmonių. Rinkta ir tvarkingiau-
sia gatvė, tačiau šios nomina-
cijos atsisakyta, nes vienbal-
siai nutarta, kad ir šiemet tvar-
kingiausias ir gražiausias yra
Gedimino prospektas, nugalė-
jęs pernai. Nugalėtojams ski-
riami prizai – knygos apie tai,
kaip tvarkyti aplinką.
Konkursas įkvepia puoštis gėlėmis
Anot vertinimo komisijos narių, nors fnansinė pa-
dėtis ir sudėtinga, mokyklos, vaikų darželiai sten-
giasi gražiai susitvarkyti aplinką. I.Gelūno nuotr.
Iki rugsėjo 1-osios likus porai
savaičių Vilniaus švietimo įs-
taigos intensyviai ruošiasi nau-
jiems mokslo metams. Vienose
remonto darbai jau baigiami,
beliko nuvalyti dulkes, kitose
dar intensyviai dirba statybi-
ninkai, trečios šiemet ypatin-
gų pokyčių nepajus. Didesnis
remontas šiemet atliekamas
19-oje bendrojo lavinimo mo-
kyklų ir 16-oje ikimokyklinio
ugdymo įstaigų.
Anot laikinai einančio Vilniaus
mero pareigas Romo Adomavi-
čiaus, nors kai kurie darbai šiek
tiek vėluoja, tačiau bendra jų ei-
ga miesto vadovai patenkinti. „Vi-
sada atrodo, kad kažką galėjo-
me padaryti geriau, tačiau esame
patenkinti tuo, ką pavyko atlikti
prieš šiuos mokslo metus. Nėra
ir tokios įtampos, kokia tvyro-
jo pernai, kai situacija buvo kur
kas sudėtingesnė: per vėlai bu-
vo parinkti rangovai, todėl vėla-
vo darbai, patyrėme daug stre-
so, stat ybininkams teko dirbti
dieną naktį. Šiemet situacija yra
žymiai ramesnė“, – sakė R.Ado-
mavičius.
Labiausiai atnaujinti šiemet
numatyta M.Biržiškos, Karoliniš-
kių gimnazijas ir „Ąžuolo“ pagrin-
dinę mokyklą, kuriose tiesiamos
naujos šiluminės trasos, ardoma
senoji grindų danga ir betonuoja-
ma nauja. „Sudėtingiausia situa-
cija yra M.Biržiškos gimnazijoje,
kurioje iki rugsėjo 1-osios dar-
bai nebus baigti. Suderinome su
greta esančia „Sietuvos“ viduri-
ne mokykla, kad rugsėjo mėnesį
gimnazistai galės mokytis joje,
pamokos vyks po pietų“, – sa-
kė Vilniaus miesto Švietimo de-
partamento direktorius Gintaras
Alfonsas Petronis.
Tikėtina, kad ir kitose mokyk-
lose ne visi darbai bus baigti iki
naujųjų mokslo metų pradžios,
tačiau tai, anot G.A.Petronio, ne-
trukdys ugdymo procesui: „Sie-
nų šiltinimas, atskirų kabinetų ir
laiptinių remontas bus vykdomas
po pamokų ir savaitgaliais.“
Iš energijos taupymo progra-
mos, pagal kurią šiltinamos išorės
sienos, keičiami langai, atnaujina-
mos šildymo sistemos, keičiamos
stogų dangos, lėšų bus renovuota
10 mokyklų. Iš viso numatyta at-
likti darbų už 24 mln. Lt, savival-
dybė tam skyrė 1,5 mln. Lt. Dar
dviem miesto mokykloms – Fila-
retų pradinei ir Šv. Kristoforo pa-
grindinei – savivaldybė papildo-
mai skyrė 300 tūkst. Lt.
Darželiai naudoja
ir savo lėšas
Vilniaus vaikų darželi ų re-
monto darbai jau baigiami, tad
naujuosius mokslo metus visos
ikimokyklinio ugdymo įstaigos
pasi ti ks atnauj i ntos, nevei ks
tik dvi grupės, tačiau tai ugdy-
mo procesui neturėtų pakenkti.
Grupes ketinama sujungti, tėvai
apie tai informuoti ir tam ne-
prieštarauja.
„Remontuojami vaikų darže-
liai efektyviai naudoja ir savo tu-
rimas lėšas: į ugdymo įstaigos
sąskaitas pervestus 2 proc. nuo
pajamų mokesčio ir tėvų moka-
mo mokesčio dalį, skirtą ugdymo
aplinkos gerinimui. Tėvai galės
savo akimis pamatyti, kaip pa-
naudoti jų mokami mokesčiai“,
– sakė G.A.Petronis.
Iš viso ikimokyklinio ugdymo
įstaigų remonto darbams skirta
4,5 mln. Lt, iš kurių 700 tūkst. Lt
yra miesto savivaldybės lėšos. Šie
pinigai skirti santechnikos mazgų,
virtuvės remontui, įrangai keisti,
naujiems baldams įsigyti.
Pertvarka vyksta lėčiau
Vilniaus mokyklų pertvarka
nevyksta taip sparčiai, kaip ti-
kėtasi ir planuota. Naujaisiais
moksl o met ai s bus t ęsi amas
dviejų gimnazijų – „Juventos“
ir V.Kačialovo – gryninimo pro-
cesas. Nedidelių pasikeitimų su-
lauks ir Baltupių, Ozo, Senvagės
vidurinės mokyklos.
J. Basanavi či aus vi duri nė
mokykla reorganizuojama ir vietoj
jos atsiras pagrindinė mokykla,
kurioje mokysis 1-8 klasių moki-
niai, ir gimnazija. Pastaroji per-
keliama į renovuojamas „Vingio“
mokyklos patalpas.
Didžiausi pokyčiai numato-
mi Pilaitės seniūnijoje. „Bend-
ruomenei pageidaujant dvi ša-
lia esančios mokyklos pertvar-
komos taip, kad visiems jose be-
simokantiems mokiniams būtų
sudarytos sąlygos mokytis pir-
moje pamainoje.
M.Mažvydo vidurinėje mokyk-
loje nebus komplektuojamos 9 ir
11 klasės, o Pilaitės vidurinėje –
1 ir 5. Tokiu būdu bus pradėta
abiejų mokyklų pertvarka, kuri
baigsis 2011 metais, kai turėsi-
me M Mažvydo pagrindinę arba
progimnaziją ir Pilaitės gimnazi-
ją“, – sakė G.A.Petronis.
VILNIAUS PULSAS
Svarbi informacija:
www.vilnius.lt
www.facebook.com/vilnius.lt
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000. Faks. (8 5) 211 2222.
Informacija tel. 1664.
Pasitikėjimo tel. 211 2885.
INFO
Užsk. Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Nr. 234010
Sostinė ruošiasi Mokslo ir žinių dienai
Rugsėjis, kai į miesto gatves
sugrįžta moksleiviai, tampa
rimtu išbandymu tiek vairuo-
tojams, tiek patiems vaikams.
Siekiant išvengti skaudžių ne-
laimių prieš rugsėjo 1-ąją Vil-
niaus gatvėse dygsta nauji švie-
soforai, ženklinamos pėsčiųjų
perėjos, įrengiami greičio ma-
žinimo kalneliai.
Geltoni įspėjamieji trikampiai
su užrašu „Apsaugok mane“ šie-
met švies prie 240 perėjų.
15 pavojingų gatvių ruožų ir
pėsčiųjų perėjų bus ženklinama
raudonos spalvos pagrindu.
13 nereguliuojamų pėsčių-
jų perėjų numatoma įrengti iški-
lius pagrindus iš asfaltbetonio, o
5 perėjose ir pavojingose gatvių
vietose ketinama įrengti dirbtinius
greičio mažinimo kalnelius.
Iki rugsėjo 1 d. bus įjungtas
šviesoforas, reguliuojantis pės-
čiųjų perėją Šeimyniškių g., ru-
denį šviesoforas turėtų regu-
liuoti ir Linkmenų bei Lvovo gat-
vių sankryžą.
Apie eismo saugumą, vykdomas
saugaus eismo akcijas, atidumą
kelyje ir kt. informacija bus patei-
kiama ir švieslentėse, jų Vilniaus
mieste ketinama įrengti 13.
Perėjos švies ryškiai
Vilniaus mieste šiuo metu vei-
kia 124 savivaldybei priklau-
sančios ikimokyklinio ugdy-
mo įstaigos, kurias lanko be-
veik ketvirtadalis visos Lietu-
vos ikimokyklinukų. Deja, kai
kuriose seniūnijose vaikų dar-
želių vis dar trūksta, nors nuo
rugsėjo 1-osios pradės veikti
21 nauja grupė.
117 Vilniaus lopšelių-darželių,
7 darželius, 14 mokyklų darželių ir
2 specialiojo ugdymo centrus šiuo
metu lanko apie 20 700 ikimoky-
klinio amžiaus vaikų. Skaičiuoja-
ma, kad tai yra apie 24 proc. visų
tokio amžiaus šalies vaikų.
Anot sostinės savivaldybės
Švietimo departamento direkto-
riaus Gintaro Alfonso Petronio,
stengiamasi užtikrinti ir specia-
liųjų poreikių turinčių vaikų ug-
dymą, todėl Vilniuje veikia ir spe-
cializuoti darželiai bei specializuo-
tos grupės bendrojo ugdymo dar-
želiuose alergiškiems vaikams,
vaikams su negalia, turintiems
polinkį tuberkuliozei, kvėpavimo
takų ligoms.
Darželių tebetrūksta
Deja, tačiau kai kuriuose Vil-
niaus mikrorajonuose vaikų dar-
želių iki šiol trūksta. „Vilniaus
miesto savivaldybės teritorijoje
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
specialiųjų poreikių vaikų ugdy-
mo poreikiai tenkinami iš dalies.
Problema yra ta, kad ne visi vai-
kai ugdymo įstaigas gali lankyti
pagal gyvenamąją vietą, nes Ver-
kių, Fabijoniškių, Pašilaičių ir Pi-
laitės seniūnijose vis dar trūks-
ta darželių. Tačiau šią problemą
bandoma spręsti – nuo šių metų
rugsėjo 1 d. lopšeliuose-darže-
liuose pradės veikti 21 nauja gru-
pė“, – sakė G.A.Petronis.
Pagal Vilniaus miesto tarybos
patvirtintą mokesčių už vaikų iš-
laikymą ikimokyklinio ir priešmo-
kyklinio ugdymo įstaigose tvarką,
tėveliai turi sumokėti už vaikų mai-
tinimą ir ugdymo reikmes.
Mokestis už maitinimą yra mo-
kamas už lankytinų dienų skai-
čių. Jo nemoka socialiai remtinos
(sumoka savivaldybė), specialiųjų
poreikių vaikus auginančios šei-
mos. Yra numatytos lengvatos ir
kitoms šeimų grupėms. Šių vaikų
maitinimo išlaidos apmokamos iš
savivaldybės biudžeto.
Lengvatos tėvams
Mokestis ugdymo reikmėms
siekia 2,5 Lt dienai visoms šei-
moms ir 1 Lt dienai socialiai rem-
tinoms.
„Vadovaujantis tarybos spren-
dimu šis mokestis yra skirtas ten-
kinti vaikų ugdymo reikmėms –
įvairiam inventoriui, priemonėms
ir medžiagoms, reikalingoms pa-
talpų funkcionalumui išlaikyti, įsi-
gyti, renginiams, kitoms su vai-
ko ugdymu susijusioms reikmėms
ir darbuotojų darbo užmokesčiui.
Vilniuje maždaug trečdaliui vaikų
taikomos įvairios mokesčių leng-
vatos“, – sakė G.A.Petronis.
Mokesčių nuolaidos taikomos
tais atvejais, jeigu darželį lanko
2 tos pačios šeimos vaikai, vai-
kai iš daugiavaikių šeimų, tėvai
yra dieninio skyriaus studentai,
vaikus augina vienišos mamos,
tėvai yra įkalinti, taip pat socia-
liai remtinų šeimų vaikai, turintys
specialiųjų poreikių ir pan.
Vidutiniškai per mėnesį Vil-
niaus lopšelinuko tėvai moka
50,00+125,2=175,2 Lt, darželinu-
ko – 50,00+143,2=193,2 Lt. Spe-
cializuotuose darželiuose mokes-
tis už ugdymą yra toks pat kaip ir
kituose. Skiriasi tik mokestis už
maitinimą – vaikų, sergančių tu-
berkulioze ir sunkiomis alerginė-
mis ligomis, tėvams už maitinimą
tenka mokėti kiek brangiau. Pvz.,
specializuotame darželyje diena
atsieina 7,70 Lt , o paprastuo-
se – 7,16 Lt.
Lengvatos darželiuose – trečdaliui vaikų
WWW. VI LNI US. LT
Iki rugsėjo 1-osios li-
ko lygiai dvi savaitės.
A.Žygiavičiaus nuotr.
Gabijos gimnazijoje re-
novacijos darbus ketina-
ma pabaigti iki rugsėjo
1-osios. I.Gelūno nuotr.
Nuo šių metų rugsėjo
1 dienos lopšeliuose-
darželiuose pradės
veikti 21 nauja grupė.
J.Kalinsko nuotr.
5
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
VILNIUS /
Neseniai paaiškėjo, kad nuotaikin-
gųjų „Liūdnų slibinų“ būsimo albu-
mo likimas priklausys nuo klausy-
tojų geranoriškumo. Ši muzikinė
aktorių grupė nutarė pristatyti,
kaip patys sako, „albumą, ragi-
nantį tautą“, o jau šį vakarą jie
prašo kiekvieno vilniečio pagal-
bos ir paramos.
„Liūdni slibinai“ juokauja
neatsimeną, ar vasarą ilsėjo-
si – to esą jiems neleido dar-
bas vardan Lietuvos. Tiesa,
kai kurie grupės nariai prisi-
pažįsta buvę nuklydę, tačiau
ragina į juos mesti ne akme-
nį, o pinigą.
Jau šį vakar j auki ame
Piano.lt kiemelyje „Liūdnų
slibinų“ gerbėjai gali prisidė-
ti prie grupės albumo „virti-
mo kūnu“. „Liūdna finansi-
nė padėtis šiandien užklu-
po daugelį, tad tik kartu mes
stiprūs!“ – teigė „slibinai“, ti-
kintys, kad klausytojai padės
jau įrašytoms jų dainoms nu-
skambėti kiekvieno lietuvio
namuose. Vilniečiams grupė
žada, jog XIV–XVIII a. veikusio
Pranciškonų vienuolyno sie-
nų apsuptyje „Liūdni slibinai“
imsis misionieriško darbo ir
bendraudami su žmonėmis,
stengsis juos išmušti iš vėžių
„tam, kad jie iš vieškelio iš-
suktų į tikrąjį kelią“.
Ir ausims, ir akims
Po nemokamo labdaringo
koncerto, šmaikščiai pavadin-
to „Litas prie lito“, kino teat-
ras „Pasaka“ kviečia klausy-
tojus pažiūrėti Raimondo Va-
balo režisuotą 1971-ųjų filmą
„Akmuo ant akmens“. Šiame
„Kino po žvaigždėmis“ prog-
ramos filme netrūks stiprių ir
atvirų emocijų apie baudžia-
vos laikų Lietuvos kaimą. Fil-
me atskleidžiama, kas atsitin-
ka, kai papuolama tarp dvie-
jų akmenų, kai maištauti pra-
deda ir patys ramiausi.
Piano.lt kiemelyje „Sumesti
„Liūdniems slibinams“ ant al-
bumo“ galite nuo 20 val.
Ieško lėšų albumui
Visuomet šmaikštūs ir visai neliūdni „Liūdni slibinai“ šįvakar
mėgins surinkti lėšų savo albumo leidybai. R.Jonaitienės nuotr.
Rytojaus vakarą vilniečiai galės iš-
vysti netradicinį spektaklį „Bitinėlio
pasakos šešiems pojūčiams“.
Spektaklio veiksmas – tar-
si ritualas, sužadinantis žiūro-
vo šeštąjį pojūtį. Siužetą suda-
ro pasaulio pasakos iš skirtingų
žemynų. Klajodami po skirtin-
gas kultūras ir šalis visi susi-
rinkusieji išmoks atrasti pa-
saulio įvairovę naudodamie-
si pačių sukurtomis priemo-
nėmis. Dalyvauti spektaklyje
galima dviem būdais – stebė-
ti ritualą iš šono ar būti jo da-
limi. Tai veikia kaip savotiška
meno terapija.
Spektaklis vyks „Artotekoje“
(Strazdelio g. 1). Bilietai – nuo
15 Lt. Iš anksto registruokitės
[email protected]
Proga įsitraukti į spektaklį
teatras
Skaitytojo klausimas
Pataria MAXIMA LT, UAB Maisto gamybos departamen-
to direktorė Jūratė Malkauskienė
Kaip greitai paruošti sveikus ir sočius
pusryčius?
Apie tinkamą ir subalansuotą mi-
tybą kalbama daug. Tačiau reikia pri-
pažinti, kad neretai dėl įtempto gy-
venimo ritmo ne tik nepavyksta mai-
tintis sveikai, bet apskritai ne visada
randame laiko ramiai pavalgyti. Kad
organizmui netektų patirti streso dėl
alkio, o po darbų grįžus į namus ne-
persivalgytumėm, viena svarbiausių už-
duočių turėtų būti valgyti pusryčius.
Juk kone visi tėvai savo vaikams liepia
papusryčiauti, bet patys ne visada tai
daro. Tačiau energijos reikia ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. So-
čiai pavalgius ryte, organizmui lengviau dirbti visą dieną, ilgai nejau-
čiama alkio. Geri ir kokybiški pusryčiai tiesiog būtini.
Dažnai mūsų pusryčius sudaro gana riebūs ar daug cukraus
turintys produktai – kiaušinienė, sumuštiniai, saldžios košės. To-
kie patiekalai alkį numalšina tik trumpam, juose nėra baltymų ir
angliavandenių, leidžiančių ilgiau išlaikyti organizmo energetines
atsargas. Kad mityba išties būtų subalansuota, reikėtų rinktis kuo
natūralesnius ir kuo mažiau apdorotus maisto produktus. Pavyz-
džiui, jei pusryčiams mėgstate valgyti kiaušinius, juos kepkite įpil-
dami šlakelį alyvuogių aliejaus, sviesto verčiau atsisakyti. Vietoj
bandelės su sviestu rinkitės šviežias daržoves, pagardintas alyvuo-
gių aliejumi ar citrinos sultimis. Jei pusryčiams mėgstate saldesnius
patiekalus, galite išbandyti natūralų jogurtą su šviežiais vaisiais ar
uogomis. Dabar kaip tik puikus metas mėgautis šviežiomis avie-
tėmis, šilauogėmis, slyvomis, obuoliais ar kriaušėmis. Jogurtas su
uogomis ir vaisiais – puikus pusryčių patiekalas. Tikras energijos
užtaisas – avižinė košė. Natūralios, sutrintos avižos naudingesnės,
tačiau jei ryte neturite laiko, tiks ir avižiniai dribsniai. Jei košę vir-
site piene, rinkitės liesesnį. Į avižų košę galite įdėti migdolų ir švie-
žių uogų. Šiame patiekale gausu baltymų, ląstelienos ir naudingų-
jų angliavandenių. O jei neturite laiko pasiruošti net paprasčiau-
sio patiekalo, pusryčiams susitepkite lengvą sumuštinį su sūriu ir
daržovėmis ar suvalgykite bandelę – svarbiausia, kad iš namų ne-
išbėgtumėte nieko nevalgę.
Kad mityba būtų subalansuota, itin svarbu tinkamai parinkti
maisto produktus, kuriuose būtų gausu naudingųjų medžiagų ir
kuo mažiau riebalų. Kuo maisto produktai šviežesni, natūralesni ir
mažiau apdoroti, tuo geriau.
Kol vasara nesibaigė, daugeliui
norisi mėgautis šiltais orais,
o ne ilgai stovėti prie puodų.
Spalvingas ir nešaltas anks-
tyvas ruduo taip pat vilios į
gamtą. Tiesa, daugelio šeimų
gyvenimo ritmas nuo rudens
taps intensyvesnis ir teks daž-
niau pasukti galvą, kaip spėti
laiku pamaitinti vaikus, pasi-
rūpinti savimi ir šeima.
Ir pramogaujantiems, ir dir-
bantiems gera išeitis – jau paruošti
produktai, kuriuos siūlo parduo-
tuvių kulinarijos skyriai.
Nors lietuvių šeimose visada
buvo gyva naminio maisto tra-
dicija, greitėjant gyvenimo tem-
pui tenka pasukti galvą, kaip spė-
ti reguliariai ir sveikai pasistiprin-
ti. Mokinukus auginantiems tė-
vams kyla papildomų rūpesčių
– jiems tenka galvoti, kuo pamai-
tinti besimokantį ir neretai ne vie-
ną būrelį lankantį vaiką. Nemažai
žmonių, jei tik gali, laiką virtuvė-
je mielai iškeičia į buvimą gam-
toje ar savo pomėgius.
Išlieka paklausūs
Laiką taupantiems lietuviams
jau ne vienus metus gera išeitimi
tampa prekybos centrų kulina-
rijos skyriai. Pastebima, kad net
sunkmečiu, kai nemažai žmonių
atsisakė gurmaniškų prekių, pa-
ruošti produktai tebėra paklausūs
ir randa savo pirkėją. Pavyzdžiui,
prekybos tinklo „Maxima“ duome-
nimis, keptų viščiukų pardavimai
sunkmečiu netgi išaugo – jų par-
duodama apie 16 proc. daugiau.
Dar viena tendencija – žmonės
stengiasi vis sveikiau maitintis,
nepersivalgyti, tai liudija išaugę
gaiviųjų, lengvų salotų su dar-
žovėmis pardavimai. Pastebėjus
šią tendenciją pirkėjams pasiūly-
ta nemažai naujų salotų rūšių, jų
yra pačių įvairiausių – šviežių dar-
žovių su tunais ir kaparėliais, su
gruzdintais mėsos kamuoliukais,
su kepta vištiena, saulėgrąžų salo-
tos „Sveikas“ ir „Pusryčiai“. Azijie-
tiškam maistui neabejingi pirkėjui
gali išbandyti egzotiškus skonius,
pavyzdžiui, paragauti kiaulienos
riekelių saldžiai aštriame padaže.
Rekordinės paklausos kulinarijos
skyriaus gaminiai sulaukia prieš
šventes, o pats pikas pasiekia-
mas prieš Kalėdas ir Velykas, kai
pardavimai išauga 10-15 proc.
Žmonės pamėgo užsisakyti val-
gių iš kulinarijos skyriaus ir savo
asmeninėms šventėms – gimta-
dieniams, įkurtuvėms.
Išbando naujoves,
bet ištikimi tradicijai
Pasak „Maxima“ atstovų,
lietuviai mielai išbando naujo-
ves, tačiau lieka ištikimi tradici-
niams skoniams. Jau daug metų
populiariausios salotos šio pre-
kybos tinklo parduotuvėse išlie-
ka tos pačios: naminės, lietuviš-
kos, morkų, taip pat salotos su
ryžiais, įvairios burokėlių mišrai-
nės. Pirkėjai itin mėgsta keptus
kulinarijos gaminius – viščiukus,
jų ketvirčius, blauzdeles, įvairius
kotletus. Populiarūs ir kiti mėsos
gaminiai, užkandėlės, apkepėlės
bei picos. Žmonės, kurie iš savo
raciono išbraukė mėsos produk-
tus, taip pat turi iš ko pasirinkti.
Vegetarams „Maxima“ prekybos
tinklo kulinarai pasiūlė kelių rū-
šių salotų, įvairių žuvies gaminių.
Prekybininkai pastebi, kad po
atostogų žmonėms grįžtant į
įprastą gyvenimo ritmą, ypač pir-
mosiomis rugsėjo savaitėmis, ku-
linarijos gaminių paklausa išau-
ga. Pirkėjai dažniau renkasi jau
pagamintus ir iškart vartoti tin-
kamus produktus, taip pat kyla
šaldytų prekių paklausa. Paste-
bima, jog jau prieš rugsėjį pra-
deda augti bandelių pardavi-
mai – juk jos puikiai tinka vai-
kų pusryčiams ar priešpiečiams
į mokyklą. Populiariausios išlie-
ka mažos nesaldžios bandelės,
kurias galima naudoti tiek nedi-
deliems sumuštiniams gaminti,
tiek valgyti vienas. Taip pat la-
bai mėgstamos ir įvairių rūšių
saldžios bandelės.
VASARA
Vasaros
ekspertas –
Švieži ir gardūs pasiūlymai taupantiems laiką
Jau paruošti kulinarijos gaminiai ar
salotos – puikus pasirinkimas, pa-
norus papietauti parke ar pritrūkus
laiko pasiruošti vakarienę.
NAUJOVĖ
Artėjant rudeniui „Maxima“
prekybos tinklas pirkėjams
siūlo ypatingą naujovę – karš-
to maisto vitrinas.
Nuo šiol pirkėjai jau paruoš-
tą maistą galės nusipirkti karštą.
Specialiose vitrinose maistas lai-
komas 68 laipsnių temperatū-
roje, tad pirkėjas gali būti tikras
– net ir grįžus į namus maistas
dar bus šiltas. Karštose vitrino-
se maistas laikomas tik 3 valan-
das. Vėliau jis išimamas iš vitrinų
ir pakeičiamas šviežiais produk-
tais. Vitrinų asortimentas – nuo
bulvių plokštainių iki balandėlių
ar maltinukų.
Visi maisto produktai yra su-
dėti į patogius indelius, iš kurių
galima iškart valgyti. Indeliuo-
se pirkėjai ras ir prie pagrindinio
patiekalo tinkančio garnyro. Vi-
sų karštose vitrinose esančių ga-
minių pakuotės padengtos folija,
taip maistas ilgiau išlieka karštas.
Kad pirkėjai nusipirkę tokį gami-
nį galėtų iškart valgyti, šalia karš-
to maisto vitrinų ga-
lima rasti ir vienkar-
tinius įrankius. Tokie
jau paruošti ir karšti
valgiai ypač patogūs
pasiimti važiuojant į
kelionę ar tiesiog no-
rintiems pietų metu
papietauti parke ant
suoliuko.
Šiuo metu karšto
maisto vitrinos yra Vilniuje Min-
daugo ir Liepkalnio gatvėse esan-
čiose „Maxima“ parduotuvėse,
taip pat abiejose „Maxima“ par-
duotuvėse Palangoje bei „Maxi-
ma“ parduotuvėje Nidoje.
Karštos vitrinos – patogus pasirinkimas skubantiems
Kainos (prekybos tinkle MAXIMA)
Koldūnai – 1,39 - 28,99 Lt
Virtinukai su varške – 4,99 Lt
Salotos – 6,99-10,99 Lt (1 kg)
Kibinai, čeburekai – 1,29-3,99 Lt
Apkepėlės – 2,09 Lt (125g)
Picos – 1,99-5,99 Lt
Keptos viščiukų šlaunelės –
14,49 Lt (1 kg)
Kepti viščiukų ketvirčiai – 2,58 Lt
Keptas viščiukas – 12,99 Lt
Keptas kiaulienos karbonadas –
3,99 Lt
Kepta kiaulienos šoninė –
16,99 Lt (1 kg)
Kepti kiaulienos šonkauliai –
18,99 Lt (1 kg)
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
6 / AKTUALIJOS
Susisiekimo ministerija (SM) vakar
paskelbė parengusi naujus reikala-
vimus vairavimo mokykloms. Jie
turės įsigalioti nuo 2012 metų pra-
džios. Vairavimo mokyklų atstovai
kritikuoja permainas ir tvirtina, jog
SM paskubėjo – reikalavimų apra-
šą teks dar tobulinti.
Viena iš naujovių – bus pri-
valoma filmuoti ir įrašinėti vai-
ravimo mokykloje laikomą prak-
tinio vairavimo įgūdžių galuti-
nę įskaitą. Be to, sutrumpintas
teorinių pamokų laikas ir padi-
dintas vairavimo prakti-
kai skirtų valandų skai-
čius. Populiariausios
B kategorijos vairavi-
mo teises norintis gau-
ti mokinys teorijos mo-
kysis nebe 60, o 40 val.,
o prie vairo su instruk-
toriumi turės praleisti
nebe 20, bet 30 val.
„Patobulinta siste-
ma pagerins vairuotojų
rengimo kokybę, suteiks gali-
mybę būsimiems vairuotojams
įgyti daugiau įgūdžių iki egza-
mino. Tai leis sumažinti prade-
dančiųjų vairuotojų sukelia-
mų eismo įvykių, nusižengi-
mų ir žūčių skaičių keliuose“,
– tvirtino susisiekimo minist-
ras Eligijus Masiulis.
Tuo tarpu Lietuvos vai-
ruotojų mokymo ir kvalifika-
cijos kėlimo mokyklų asocia-
cijos prezidentas Darius Le-
sickas „15min“ sakė įsitikinęs,
kad SM paskubėjo tvirtindama
aprašą: „Jeigu šis aprašas bus
paskelbtas „Valstybės žiniose“
ir iš tiesų įsigalios, bus galima
sakyti, kad iš esmės ministeri-
ja prisikūrė sau ateičiai darbo,
nes aprašą neišvengiamai rei-
kės taisyti.“
Pašnekovas tvirtino, jog su
SM vadovais visai neseniai bu-
vo sutarta, kad vairavimo mo-
kymo specialistai pateiks savo
pasiūlymus, kaip tobulinti nau-
jąją tvarką, tuomet bus sudary-
ta darbo grupė, kuri juos anali-
zuos. Tačiau ministerija nieko
nelaukdama išplatino galutinį
taisyklių aprašo variantą.
Pasak D.Lesicko, visuome-
nei kuriamas vaizdas, esą eis-
mo saugumas priklauso vien
nuo vairavimo mokyklų, nors
saugumą keliuose lemia visa
sistema. „Vairavimo mokyk-
loje mokinys prabūna pusant-
ro du mėnesius, ir viskas. Per
tiek laiko žmogaus pakeis-
ti neįmanoma. Formuo-
jant saugų eismą būtinas
ir policijos, ir mokyklos, ir
darželio, ir šeimos, ir me-
dicinos sistemos indėlis“,
– kalbėjo jis.
Laiko, skirto teorijos
ir praktikos mokymui, ko-
rekcijas D.Lesickas vadi-
no nelogiškomis. Esą tai,
per kiek laiko žmogus iš-
moksta vairuoti, labai indivi-
dualu: „Tai neturi nieko bend-
ra su klerkų įsivaizdavimu.“
Jis atkreipė dėmesį, jog teori-
jos mokymui skirtas laikas su-
trumpintas, tačiau temų, ku-
rias reikia išmokyti, skaičius
padidintas.
Pašnekovas neslėpė, jog įsi-
galiojus permainoms vairavi-
mo mokyklų paslaugų kainos
kils: „Įsivaizduokite, jeigu da-
bar reikia vairuoti 20 akademi-
nių valandų, o reikės 30 val., tai
tiek ir turėtų brangti.“
Tiesa, D.Lesickas įžvelgė
ir teigiamų dalykų naujosio-
se taisyklėse – nurodyta, kad
mokykloje vykdomas vaira-
vimo patikrinimas turi būti
filmuojamas. „Aš įsivaizduo-
ju, kad vadinamieji brakonie-
riai – mokyklos, kurios prastai
moko, pro pirštus žiūri, priva-
lės arba užsidaryti, arba nor-
maliai vykdyti mokymo pro-
cesą“, – vylėsi jis.
Sunegalavo kariai
Vakar į Pirminės karių sveikatos
priežiūros centrą Rukloje su įvai-
riais sveikatos nusiskundimais
kreipėsi 32 būtinųjų karinių mo-
kymų (BKM) kariai ir mokymuo-
se dalyvaujantys Karo akademi-
jos kariūnai. 18-ai iš jų nustatytas
perkaitimas. 12 įvairiais sveikatos
sutrikimais besiskundžiančių ka-
rių nuspręsta paguldyti į staciona-
rą. Užvakar viena BKM karių kuo-
pa ir kariūnai dalyvavo teorinėse
paskaitose ir pusvalandžio fzinio
rengimo pratybose, kita kuopa –
lauko taktikos pratybose, naktį –
orientacijos žygyje. Pasak kariuo-
menės medikų, šios vasaros karš-
čiai neturėjo karių sveikatai dides-
nio poveikio nei įprastai.
Vežė centnerį
narkotikų
Policijos pareigūnai ir pasieniečiai
prie sienos su Baltarusija sulaikė
Lietuvos pilietį, bandžiusį pervež-
ti 100 kg kanapių dervos – hašišo
(nuotr.). Vakar pranešta, kad 1976
metais gimęs A.G. savaitgalį buvo
sulaikytas Lavoriškių sienos perė-
jimo punkte. Policija turėjo išanks-
tinės informacijos, kad iš Lietuvos
į Baltarusiją gabenami labai di-
deli narkotinių medžiagų kiekiai.
Kanapių dervos pareigūnai rado
A.G. vairuojamame automobily-
je įrengtose slėptuvėse. Už pada-
rytą nusikaltimą jam gresia iki 15
metų nelaisvės.
Pavogė 100 kryžių
Policija skaičiuoja, kad Ukmer-
gės rajono Dukstynos kapinėse
pavogtų kryžių skaičius gali siek-
ti šimtą. Anot BNS, kol kas dėl va-
gysčių pradėta 12 ikiteisminių ty-
rimų, tačiau manoma, kad pa-
vogtų kryžių skaičius – kur kas di-
desnis. Pareigūnų teigimu, apie
iš Dukstynos kapinių dingusį kry-
žių pirmąkart pranešta rugpjūčio
pradžioje. Nusikaltėliai kol kas ne-
nustatyti.
trumpai
Siurprizas vairavimo mokykloms
GEDIMINAS
CIBULSKIS
g.cibulskis
@15min.lt
Tvirtino D.Lesickas.
Vairavimo mo-
kykloje mokinys
prabūna pusantro du
mėnesius, ir viskas. Per
tiek laiko žmogaus pa-
keisti neįmanoma.
www.15min.lt/s111766
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
Neatmetama galimybė, kad pa-
keistus mokymo vairuoti tvarką,
pamokos brangs. „15min“ nuotr.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
7 AKTUALIJOS /
Ekspertai vieningai sutaria – Vy-
riausybės iškeltas tikslas 2030-ai-
siais tapti regiono aukštųjų tech-
nologijų centru yra ta kryptis, ku-
rios link turėtų judėti Lietuva. Ta-
čiau pažymima, kad šiam tikslui
pasiekti būtinos esminės ne vienos
srities pertvarkos ir kad net jas įgy-
vendinus, daug kas priklausys nuo
atsitiktinumų.
„Šiandieniniai technologi-
niai pokyčiai, nori nenori ver-
čia investuoti ir matyti save
kaip aukštųjų technologijų ša-
lį. Pasaulyje įvyko didžiulių pa-
sislinkimų. Tradicinės pramo-
nės šakos, imlios darbo rankų,
įsitvirtino Azijoje. Todėl tiek Eu-
ropos, tiek Lietuvos ateitis yra
kurti aukštos pridėtinės vertės
produktus, kuriais ji galėtų kon-
kuruoti globalioje erdvėje. Al-
ternatyvos tam nėra“, – „15min“
sakė bendrovės „Eika“ vadovas
Robertas Dargis.
Ekonomistas Romas Lazut-
ka pritardamas teigė, kad siekis
orientuotis į aukštąsias techno-
logijas „yra labai gerai“, tačiau
akcentavo, jog būtina pasirinkti
tinkamas priemones. „Jei nepa-
sirenkamos tinkamos priemo-
nės, tie norai liks norais ir neiš-
sipildys“, – sakė prof. R.Lazutka.
O „DnB Nord“ banko vyriausia-
sis analitikas Rimantas Rudz-
kis įsitikinęs, kad net ir sukū-
rus verslui palankią aplinką ir
nuosekliai siekiant minėto tiks-
lo Lietuvos perspektyvos tapti
Europos aukštųjų technologi-
jų centru priklausys nuo dau-
gybės atsitiktinumų.
Būtinos esminės
pertvarkos
R.Dargis neabejoja, nusi-
brėžus Lietuvos, kaip aukštų-
jų technologijų šalies, ateitį,
būtina įgyvendinti esminius
pakeitimus švietimo, gyveni-
mo infrastruktūros ir valsty-
bės valdymo srityse. Anot vers-
lininko, jau mokykloje turėtų
būti formuojamas „visai kitas
žmogus“, metant į šalį šablo-
niškumą, žinių kalimą, norė-
jimą prisitaikyti ir visą dėme-
sį skiriant asmenybės kūrybiš-
kumo ugdymui.
„Mūsų universitetai tiek pa-
gal savo mokymo programas,
tiek pagal dėstymo stilių kol
kas nelemia to, kad tie vaikai,
kurie ateis į universitetus ir ku-
rie 2030 m. kurs pridėtinę ver-
tę, būtų visiškai kitokie“, – kal-
bėjo „Eikos“ vadovas.
Verslininkas pažymėjo
omenyje taip pat turįs išgy-
venimo sąnaudas ir pragyve-
nimo kainas. R.Dargio teigi-
mu, būtina padaryti taip, kad
paslaugų segmente atsirastų
kuo daugiau žmonių, kad bū-
tų paslaugų įvairovė, nes visa
tai suformuoja infrastruktūros
aplinką. Kalbėdamas apie vals-
tybės valdymą verslininkas at-
kreipė dėmesį, kad šiandien jis
nesąlygoja konkurencijos. „Ne-
atstovaujama piliečiui, kaip tu-
rėtų būti atstovaujama, ir nesu-
kuriamas matymas, kad vals-
tybė rūpinasi, jog žmogus ne-
būtų skriaudžiamas, kad jam
nebūtų iškraipytos konkurenci-
nės sąlygos ir t.t.“, – dėstė vers-
lininkas.
Pasak R.Dargio, norint, kad
2030 m. Lietuva būtų aukštą pri-
dedamąją vertę kurianti vals-
tybė, minėtose srityse privalo
įvykti „didžiulių pokyčių“. „Ir
tai nebūtų aukštųjų technolo-
gijų šalis, kurianti tik progra-
minę įrangą ar aukštąsias tech-
nologijas. Aukštą pridedamą-
ją vertę gali turėti ir gydymo, ir
baldų, ir daugybė kitų sričių“, –
kalbėjo verslininkas.
Pritardamas verslininko
išsakytoms mintims, ekono-
mistas R.Lazutka taip pat ak-
centavo, kad švietimo, svei-
katos apsaugos, infrastruktū-
ros sritys yra itin svarbios, nes
jos susijusios su žmogiškuo-
ju kapitalu.
„Be geros, sveikos ir išsilavi-
nusios darbo jėgos, be norma-
lios infrastruktūros – aukštųjų
technologijų nebus. Aplinkos
kūrimas prisidėtų prie aukštųjų
technologijų taikymo Lietuvo-
je, prie užsienio bendrovių pri-
traukimo, nes jos matytų, kad
šioje šalyje bus patogu dirbti.
Todėl pirmiausiai reikia kal-
bėti apie paprasčiausios tvar-
kos įvedimą: įveikti korupci-
ją, padidinti žmonių tarpusa-
vio pasitikėjimą“, – sakė prof.
R.Lazutka.Jis pažymėjo, kad
investicijas į aukštąsias tech-
nologijas iš šalies gali atbaidyti
vien tai, kad su Lietuva yra blo-
gas susisiekimas. „Pavyzdžiui,
visiškai neaišku, kiek kainuoja
iš Tarptautinio Vilniaus oro uos-
to taksi nuvažiuoti į centrą. To-
kie dalykai baido ir nors, atro-
dytų, tai smulkmenos, jos labai
erzina. Todėl jei valstybė išties
siekia tapti informacinių tech-
nologijų centru, jai pirmiausiai
reikėtų finansuoti ne, tarkim,
lazerių kūrimą, bet investuo-
ti į verslo aplinkos gerinimą“,
– tvirtino profesorius.
Lemia atsitiktinumai
„DnB Nord“ banko vyriau-
siasis analitikas R.Rudzkis įsi-
tikinęs, kad norint tapti aukš-
tųjų technologijų centru, daug
kas priklauso ir nuo atsitikti-
numų.
„Jei A.Kubilius įgyvendins
ekonomikos pertvarką – page-
rins verslo sąlygas, galima bū-
ti tikriems, kad tada šalies ūkio
augimo sparta gerokai padidės
ir kad tikrai pakils pragyveni-
mo lygis, o Lietuva neišsilaks-
tys. Bet ar kurioje nors srity-
je tapsime regiono lyderiais?
Tai priklauso ir nuo atsitikti-
numų, – tvirtino R.Rudzkis.
– Šiuolaikiniame pasaulyje iš
esmės tarptautinės bendrovės
lemia, kur kokios sritys klesti,
kokios ne. Svarbu, ar užsienio
bendrovėms Lietuva yra pato-
gi plėtoti savo verslus.“
Jis taip pat pateikė Suomijos
pavyzdį, teigdamas, kad ši Skan-
dinavijos šalis „labai kryptin-
gai judėjo šio tikslo link“. „Bet,
tarkime, „Nokia“ bankrutuoja.
Ar tuomet galėtumėme Suo-
miją pavadinti Europos aukš-
tųjų technologijų centru? Ne-
paisant labai kryptingos po-
litikos ir aukšto ekonomikos
lygio, greičiausiai ne“, – sakė
R.Rudzkis.

Tiražas–30000.
ISSN1822-2749.
Dienraštis platinamasVilniuje, Kauneir Klaipėdoje.
Redakcijaneatsakoužreklamos
turinį irklaidas.
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
[email protected]
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
[email protected]
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
[email protected]
H.Manto g. 31,
92236, Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
[email protected]
[email protected]
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
[email protected]
www.15min.lt
263 300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
[email protected]
Asta Bliūdžiutė
Vyr. redaktorė
[email protected]
Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
[email protected]
$
Taip dienraštyje žymimi
užsakomieji straipsniai „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. pavasaris
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
Lietuvai vien pertvarkų nepakaks
LINA
BALSYTĖ
l.balsyte
@15min.lt
R.Rudzkis tvirtina, kad Lietuvos
perspektyvos tapti Europos aukštų-
jų technologijų centru priklausys ne
tik nuo Vyriausybės pastangų, bet ir
nuo atsitiktinumų. J.Kalinsko nuotr.
www.15min.lt/s111716
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
Turime menininkų, kurie
galėtų iš abstraktaus meno
pakrypti į taikomąjį segmentą.
Ir tai taptų atskira sritimi, tarki-
me, tai galėtų būti lietuviško di-
zaino baldai, kaip alternatyva
skandinaviškiems baldams.
Sakė R.Dargis.
Pasak R.Lazutkos,
prie užsienio bendro-
vių pritraukimo pri-
sidėtų verslo aplin-
kos sutvarkymas.
A.Ufarto/BFL nuotr.
$
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
8 / PASAULIS
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

R
e
u
t
e
r
s

,

C
N
N
,

B
B
C

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
Į vis nestabilesnę būseną pasta-
ruoju metu grimztančiam Irakui
suduotas dar vienas smūgis. Dau-
giau nei pusšimtis žmonių žuvo
vakar ryte mirtininkui susisprog-
dinus Irako armijos naujokų priė-
mimo centre.
Teroro aktas įvyko praėjus
vos dienai po to, kai vėl žlugo
derybos dėl naujos Vyriausy-
bės formavimo. Ji vis dar nesu-
daryta nuo kovą vykusių par-
lamento rinkimų.
Anot apžvalgininkų, bu-
vo galima nuspėti, jog padėtis
Irake paaštrės rugpjūtį. Būtent
iki šio mėnesio pabaigos JAV
sumažins savo karių kontin-
gentą Irake nuo 64 tūkst. iki
50 tūkst. karių. Likusieji ne-
berengs karinių misijų, o mo-
kys vietos kariškius vykdyti
kovos su terorizmu operaci-
jas ir užtikrinti saugumą JAV
vykdomiems civiliniams pro-
jektams. Amerikiečiai planuo-
ja visiškai pasitraukti iš Irako
iki 2011-ųjų pabaigos.
Vienas iš Irako armijos va-
dovų neseniai pareiškė ma-
nąs, kad JAV kariai turėtų lik-
ti šalyje iki 2020 metų, nes tik
tada vietinė kariuomenė bus
visiškai pasirengusi perim-
ti kontrolę.
Naujienų agentūros AFP
duomenimis, per sprogimą,
kuris įvyko vakar 7.30 val. vie-
tos (ir Lietuvos) laiku Bagda-
do centre, žuvo mažiausiai 59
žmonės, dar daugiau nei 100
buvo sužeisti.
Kaip pranešė BBC, savižu-
dis susisprogdino kariuome-
nės naujokų priėmimo cent-
re, kur būriavosi šimtų vyrų
eilė – Irako nedarbo lygis mil-
žiniškas, tad gyventojai des-
peratiškai ieškosi darbo. Ša-
lies armija kas savaitę priima
tarnauti apie 250 žmonių, nes
bando sustiprinti karines pa-
jėgas, kad JAV kariškiams nu-
stojus vykdyti ko-
vines operacijas,
irakiečiai gebėtų
patys užtikrinti
saugumą. Tarp
vakar žuvusių-
jų – ne tik gali-
mi kariuomenės
naujokai, bet ir
pastatą saugoję
kareiviai.
Po to, kai JAV kariuomenė
2003-iaisiais įsiveržė į Iraką
ir nuvertė Saddamo Hussei-
no režimą, smurto lygis ša-
lyje pasiekė piką 2006–2007
metais. Nuo to laiko jis buvo
gerokai nukritęs. Tačiau šių
metų liepą civilių gyventojų
mirčių skaičius šalyje vėl ėmė
smarkiai augti. Vien rugpjūtį
šalyje jau žuvo apie 200 žmo-
nių, ypač padaugėjo smurto
nuo rugpjūčio 11 dienos, kai
prasidėjo Ramadanas.
Nesugeba susitarti
Tuo tarpu šalies politikai
jau penkis mėnesius nesuge-
ba suformuoti naujos Vyriau-
sybės. Kovą vykusiuose rin-
kimuose nė viena partija ne-
surinko tiek balsų, kad užsi-
tikrintų daugumą 325 vietų
parlamente, kuris vėliau tu-
ri išrinkti premjerą ir prezi-
dentą.
Pirmadienį vakare paskelb-
ta, kad du daugiausiai vietų
– 91 ir 89 – laimėję politiniai
blokai Irako nacionalinis ju-
dėjimas ir Įstatymo valstybės
koalicija nutraukė derybas dėl
koalicijos formavimo.
Rusijai gresia
uraganas
Gamta Rusijoje toliau siautė-
ja. Meteorologai vakar paskelbė
prognozes, kad dėl šalto atmos-
feros fronto artimiausiu metu
Maskvos, Jaroslavlio, Kostromos
ir Vladimiro srityse temperatūra
gali smarkiai nukristi, gresia liū-
tys, netgi uraganas. Maskvoje va-
kar vis dar tvyrojo smogas.
Anot specialistų, šiandien terša-
lų ore turėtų sumažėti, nors nor-
mos dar gali būti viršytos. Rusi-
jos prezidentas Dmitrijus Med-
vedevas į savo vasaros reziden-
ciją Sočyje susikvietė šalies mili-
jardierius, ir šie pažadėjo dešim-
timis milijonų JAV dolerių parem-
ti nuo miškų gaisrų nukentėju-
sius žmones.
Potvyniai – proga
propagandai
Vokietijos žurnalas „Der Spiegel“
atkreipė dėmesį, kad potvynių
nuniokotas Pakistanas tapo tarp-
tautinės bendruomenės ir Taliba-
no propagandinių varžybų aikšte-
le. Tokios šalys kaip JAV, Australija,
Japonija ar Saudo Arabija paskel-
bė skiriančios Pakistanui dešimtis
milijonų JAV dolerių, Pasaulio ban-
kas pranešė paskolinsiąs 900 mln.
JAV dolerių (2,43 mlrd. Lt). Tačiau
stebėtojai tvirtina, kad pagalba
vis dėlto yra nepakankamai efek-
tyvi. Tuo tarpu paramą nukentė-
jusiems nuo potvynio pakista-
niečiams, kurių priskaičiuojama
apie 20 mln., suskubo teikti ir Ta-
libano ekstremistai. Jie gyvento-
jams veža laikinas pastoges, dali-
ja geriamąjį vandenį ir perša savo
įsitikinimus.
Žuvo 4 kūdikiai
Rumunijos sostinės Bukarešto li-
goninėje vakar mirė ketvirtas kū-
dikis, nukentėjęs per pirmadienio
vakarą kilusį gaisrą. Kaip prane-
šė BNS, Džiuleščio ligoninės gim-
dymo skyriuje įsisiautėjus lieps-
noms, 3 kūdikiai žuvo iškart ir dar 8
smarkiai apdegė. Ligoninės vedė-
jas Danas George'as Enescu sakė,
kad sužeistųjų būklė kritinė: „Šie
per anksti gimę kūdikiai apdegė
70–80 proc. kūno paviršiaus. Jie
gimę vos prieš penkias dienas.“
Pasak jo, 53 kūdikiai ir 61 mote-
ris buvo perkelti į kitas ligonines.
Anksčiau buvo pranešta, kad gais-
rą galėjo sukelti sprogimas ligoni-
nės oro kondicionavimo sistemo-
je. Tačiau ofcialios gaisro priežas-
tys dar nenustatytos.
trumpai
Irakui – smūgis po smūgio
Vien rugpjūtį ša-
lyje jau žuvo apie
200 žmonių, ypač pa-
daugėjo smurto nuo rug-
pjūčio 11 dienos, kai pra-
sidėjo Ramadanas.
Po sprogimo artimieji ge-
dėjo daugiau nei pusšimčio
žuvusiųjų. Scanpix nuotr.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
9 SPORTAS /
Dėl vietospirmojojeDavisotaurėsEu-
ropos–AfrikoszonosgrupėjeLietuvos
tenisorinktinėkovossunaujaapran-
ga. Mūsiškius rengs pasaulinė spor-
to aprangos lyderė „Adidas“.
„Kol kas susitarta dėl rugsėjį
vyksiančio mačo, bet neabejo-
jama, kad patekus į aukštesnę
grupę, šis bendradarbiavimas
būtų pratęstas“, – sakė Lietu-
vos teniso sąjungos preziden-
tas Ramūnas Grušas.
Istorinę galimybę patekti į
Daviso taurės Europos–Afrikos
zonos I grupę Ričardo Beran-
kio (nuotr.) (ATP 119) ir Laury-
no Grigelio (ATP 398) vedama
Lietuvos teniso rinktinė bandys
išnaudoti rugsėjo 17–19 dieno-
mis Vilniuje vyksiančiame ma-
če su Slovėnija.
Lietuvos rinktinės kapitono
Remigijaus Balžeko teigimu, šiuo
metu visi komandos nariai yra
sveiki ir patvirtina dalyvausią
Daviso taurės mače. „Kausimės,
nors žinome, kad bus itin sun-
ku įveikti patyrusius slovėnus.
Kaip jau turbūt įprasta, perga-
lės šansus vertinu 50:50“, – tei-
gė R.Balžekas.
Lietuvos vyrų rinktinė vakar buvo
priversta atsisveikinti su Valdema-
ruChomičiumi. Vyriausiojorinktinės
trenerio Kęstučio Kemzūros asis-
tentas nacionalinę komandą turė-
jo palikti dėl darbo Maskvos srities
„Triumf“ (Rusija) klube.
Šių metų vasarą vienų me-
tų trukmės sutartį su Rusijos
krepšinio klubu pasirašęs 51
metų V.Chomičius įsipareigojo
„Triumf“ komandai vadovauti
nuo pat naujojo sezono pasiruo-
šimo etapo pradžios.
„Labai gaila, kad V.Chomi-
čius turėjo išvykti. Tačiau kaip
kolega puikiai jį suprantu – vis
tik būtent klubas yra pagrindi-
nis trenerio uždarbio šaltinis.
V.Chomičius ir per tą trumpą
laiką, kol buvo su mumis, la-
bai padėjo – jo patir-
tis, žinios, pozityvi
energija ir apskri-
tai žmogiškos sa-
vybės šiai ko-
mandai davė la-
bai daug“, – ne-
tekęs asistento
apgailestavo
K. Kemzūra.
Rinktinės vy-
riausiasis trene-
ris pridūrė pa-
pildymo ne-
ieškosiąs.
V.Cho-
mi č i a u s
f unkcijas
pasidal i ns
likę rinkti-
nės trenerių
štabo nariai –
RobertasKun-
caitis ir Donal-
das Kairys.
R.Javtoko
būklė – neaiški
V.Chomičiauspa-
sitraukimas vakar
nebuvo vienintelė
liūdna žinia Lie-
tuvos krepšinio
rinktinės sto-
vykloje. Nors
buvo progno-
zuojama,kad
draugišką
t urnyrą
Bamberge (Vo-
kietija) pralei-
dęs komandos
kapitonas Rober-
tas Javtokas Is-
panijoje jau ga-
lės rungtyniauti,
rinktinės medi-
kai vakar nebu-
vo tokie užtik-
rinti. Po čiurnos
traumos sveiks-
tantis vidurio puolėjas vakar ry-
te dar dirbo treniruoklių salė-
je, o vakare planavo pirmą kar-
tą normaliai treniruotis krep-
šinio aikštelėje.
„Reikia dar truputį palaukti,
pažiūrėti, kaip Robertas jausis
po antradienio vakarinės treni-
ruotės krūvių“, – prognozuoti
nesiryžo rinktinės gydytojas
Vytenis Trumpickas.
Pasiruošimą pasaulio krep-
šinio čempionatui Turkijo-
je tęsianti Lietuvos komanda
Ispanijoje sužais du kontroli-
nius mačus.
Penktadienį mūsiškiai ant-
rą kartą šią vasarą tikrinsis jė-
gas su pasaulio čempionais is-
panais, o šeštadienį – stygas de-
rins mače su nacionaline JAV
komanda.
MotociklųsportolegendaValentino
Rossi (nuotr.) po 7 metų bendradar-
biavimosu„Yamaha“komandanuta-
rėskirtis. Kitaismetaisitalastrasoje
tramdys „Ducati“ motociklą.
„Nuo 2004 metų „Yamaha“
komandoje mes atlikome fan-
tastišką darbą ir, manau, „Ya-
maha“ motociklas yra greičiau-
sias čempionate. Tačiau pajutau,
jog mano darbas „Yamaha“ ko-
mandoje yra baigtas. Noriu nau-
jų iššūkių, naujos patirties. To-
dėl pasirinkau „Ducati“, – prisi-
pažino 31 metų italas, prestiži-
nių motociklų lenktynių „Moto
GP“ čempionu tapęs šešis kar-
tus per savo karjerą.
Su V.Rossi gimtinėje, Ita-
lijoje, įsikūrusia „Ducati“ ko-
manda motociklininkas pasi-
rašė dvejų metų sutartį. „V.Rossi
yra motociklų pasaulio tobu-
lybės įsikūnijimas“, – atviravo
„Ducati“ prezidentas Gabriele
Del Torchio. „Ducati“ koman-
doje V.Rossi pakeis australą Ca-
sey Stonerį, kuris jau anksčiau
nusprendė po šio sezono per-
sikelti į „Honda“ ekipą.
Dėl traumos keturis iš 10-ies
šio sezono „Moto GP“ čempio-
nato etapų praleidęs V.Rossi
bendrojoje rikiuotėje kol kas
žengia penktas (101 tšk.). Užtik-
rintai pirmauja kitas „Yamaha“
motociklininkas ispanas Jorge
Lorenzo (235 tšk.).
V.Rossi skiriasi su „Yamaha“
motosportas
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

G
u
a
r
d
i
a
n
.
c
o
.
u
k

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
Paliko V.Chomičius
Nauja apranga
Sakė K.Kemzūra.
Kaip kolega pui-
kiai suprantu
V.Chomičių – vis tik
būtent klubas yra pag-
rindinis trenerio už-
darbio šaltinis.
V.Chomičius vadovaus
„Triumf“ komandos pasi-
ruošimui naujajam sezo-
nui. Š.Mažeikos/BFL nuotr.
Pasiruošimą pasaulio čempionatui tęsianti Lie-
tuvos vyrų krepšinio rinktinė įsikūrė Madride.
T.Tumalovičiaus/Reporteris.com nuotr.
www.15min.lt/s111717
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
10
Legendinis Italijos futbolo klubas
„AC Milan“ ateities žvaigždžių dai-
rosi ir Lietuvoje.
Talentų visame pasaulyje
jau ne vienerius metus ieškantis
Italijos futbolo milžinas pirmą
kartą treniruočių stovyklą įkū-
rė ir Lietuvoje. Nuo pirmadie-
nio Klaipėdos futbolo mokyk-
los stadione veikianti stovykla
vaikams į mūsų šalį atkeliavo
vieno iš tėvų iniciatyva.
„Artimiausias miestas, ku-
riame pernai veikė „AC Milan
Junior Camp“ stovykla, buvo
Ryga. Norėjosi savo vaiką iš-
siųsti į šią stovyklą, todėl ir gi-
mė tokia iniciatyva“, – „15min“
vakar prisipažino Arūnas Vis-
mantas, į stovyklą išleidęs sa-
vo 10-metį sūnų Arną.
Pirmojoje stovykloje Lie-
tuvoje iš viso sportuoja 39 vai-
kai iš visos Lietuvos nuo 10
iki 12 metų amžiaus. Per die-
ną vyksta po dvi dviejų valan-
dų trukmės treniruotės – ry-
te ir vakare.
Su vaikais stovykloje dir-
ba viena geriausių vaikų tre-
nerių Italijoje Elisabet Spina,
o jai talkina du asistentai iš
Lietuvos. Penktadienio vaka-
rą paaiškės geriausi stovyklos
žaidėjai. Du iš jų šį rudenį ke-
liaus į Milaną, kur kartu su 400
vaikų iš viso pasaulio dalyvaus
„AC Milan“ klubo organizuo-
jamame turnyre.
Galimybė penkias die-
nas pasitreniruoti „AC Mi-
lan“ vaikų stovykloje Lietuvo-
je tėvams kainavo po 770 Lt.
„Į kainą įeina ir oficialūs „AC
Milan“ klubo suvenyrai, ir mai-
tinimas visos stovyklos metu“,
– pridūrė pašnekovas.
Ateities žvaigždžių ieško ir Lietuvoje
/ SPORTAS
futbolas
AURIMAS TAMULIONIS
[email protected]
Lietuvos garbę Singapūre vykstan-
čiosepirmosiosejaunimo(14–18me-
tų) olimpinėse žaidynėse ginančius
mūsų šalies sportininkus lydi skir-
tinga sėkmė.
Be pralaimėjimų Singapū-
re žygiavusi Lietuvos vaikinų
krepšinio rinktinė vakar bu-
vo skaudžiai pamokyta. Pir-
mąsias dvejas turnyro rungty-
nes įtikinamai laimėję Dariaus
Dikčiaus auklėtiniai trečiosio-
se iššvaistė solidžią persvarą ir
31:33 (24:12) netikėtai nusilei-
do Egipto rinktinei.
Mačo pradžioje iniciatyva
priklausė lietuviams, jie
taikliai mėtydami tritaš-
kius vis didino atotrūkį
(9:0, 18:6). Deja, po pert-
raukos mūsiškiai tarsi su-
stojo, o tuo pasinaudo-
ję egiptiečiai ėmė tirp-
dyti savo deficitą (29:28,
31:30). Paskutinės susi-
tikimo akimirkos susi-
klostė dramatiškai – lietuviai
nepataikė nė vieno iš 6 mestų
baudos metimų, o egiptiečiai
smeigė tritaškį paskutinę se-
kundę ir šventė pergalę. Mače
su Egiptu lietuviai prametė net
12 baudos metimų iš 13-os.
„Po taiklaus metimo vi-
si Egipto žaidėjai supuolė ant
kelių dėkoti Alachui, o lietuviai
paliko aikštelę nuleidę galvas.
Iš trumpos trenerio D.Dikčiaus
replikos ir atsiliepimų, atskrie-
jančių iš olimpinio kaimelio,
supratau, kad vaikinams derė-
tų mažiau rūpintis savo įvaiz-
džiu, o daugiau galvoti apie bū-
simas rungtynes bei poilsį“, –
teigė rungtynes stebėjęs Lietu-
vos tautinio olimpinio komiteto
atstovas spaudai Bronius Če-
kanauskas.
Lietuvos rinktinei Rokas
Narkevičius pelnė 11, Mantas
Mockevičius – 9, Marius Užu-
pis – 7, o Martynas Paliukėnas
– 4 taškus.
Laimei, šis pralaimėjimas
neužkirto kelio medalių link.
Šiandien lietuvių laukia lais-
va diena, o rytoj mūsų šalies
rinktinė stos į paskutinį mūšį
B grupėje su Argentinos krep-
šininkais. Į kitą etapą žengs tik
dvi stipriausios grupės
rinktinės.
Plaukimas
Sėkmingą pasirody-
mą Singapūre pratęsė
plaukikė Urtė Kazake-
vičiūtė. 16-metė lietuvė
vakar pakartojo asme-
ninį sezono rekordą – 100
m krūtine rungties pusfinaly-
je ji sugaišo 1 min. 11,63 sek.
ir su šeštuoju rezultatu pate-
ko į šiandien vyksiantį finalą.
Pusfinalyje greičiausia buvo
17-metė kanadietė Rachel Ni-
col (1 min. 9,22 sek.).
50 m krūtine varžybose
U.Kazakevičiūtė užėmė 8 vie-
tą (33,22 sek.).
Irklavimas
Dėl medalio Singapūre šian-
dien kovos irkluotojas Rolandas
Maščinskas. 18-metis lietuvis
vakar užtikrintai laimėjo pusfi-
nalio plaukimą, 1000 m distan-
ciją įveikęs per 3 min. 25,71 sek.
„Viskas vyksta pagal planą. Ne-
bijau sakyti, kad trečiadienį Ro-
landas kausis dėl medalio“, –
neabejojo sportininko treneris
Vladislavas Sokolinskis.
„Pagrindinis mūsiškio var-
žovas finale bus vokietis Feli-
xas Bachas , laimėjęs pirmąjį
pusfinalį (3 min. 25,15 sek.)“,
– pridūrė Lietuvos delegacijos
vadovas, irklavimo specialis-
tas Algirdas Raslanas.
Gimnastika
Į finalą vakar pateko ir gim-
nastas Robertas Tvorogalas.
15-metis sportininkas dėl me-
dalio varžysis skersinio rungty-
je. Atrankos varžybose surinkęs
14,150 taško lietuvis į finalą pate-
ko antru numeriu. Tiesa, tiek pat
taškų yra surinkęs ir kinas Xlao-
dongas Chu. Pirmauja britas Sa-
mas Oldhamas (14,450 tšk.).
Daugiakovės atrankos var-
žybose R.Tvorogalas surinko
80,400 taško ir, užėmęs 23-iąją
vietą tarp 41 gimnasto, į fina-
lą nepateko.
Kovoja dėl pirmųjų medalių
Lietuvos krepšininkai vakar
apmaudžiai pralaimėjo Egip-
tui. A.Pliadžio/LTOK nuotr.
Irkluotojas R.Maščinskas
šiandien kovos dėl medalio.
Plaukikė U.Kazakevičiūtė Singapūre
vakar pateko į antros rungties fnalą.
„AC Milan“ jau ne vienus metus visame pasau-
lyje ieško jaunųjų talentų, ateityje galėsiančių
pakeisti klubo žvaigždes. AFP/Scanpix nuotr.
Sakė V.Sokolinskis.
Viskas vyksta pa-
gal planą. Nebi-
jau sakyti, kad trečia-
dienį R. Maščinskas
kausis dėl medalio.
P
u
s
l
a
p
i
s

p
a
r
e
n
g
t
a
s

p
a
g
a
l

L
T
O
K
,

S
u
p
e
r
s
p
o
r
t
.
c
o
m

i
r

1
5
m
i
n


i
n
f
.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
11 PRAMOGOS /
Kur geriau atsigaivinsi šią karštą
vasarą, jei ne prie vandens. Tačiau
užuot drybsoję pajūryje, pamary-
je ar prie ežerų, vis daugiau lietu-
vių renkasi aktyvų vandens spor-
tą. Ypač daug dėmesio pastaruoju
metu susilaukia akiai patrauklios
ir įdomios mokytis burlenčių bei
jėgos aitvarų sporto šakos.
Burlenčių entuziastai vi-
są šią savaitę lankytojų lau-
kia Ventėje, stovykloje „Wind-
surf Camp 2010“, kuri vyksta
Extreme-Sports.lt buriavimo
centre-kempinge „Ventainė“.
Ši iki sekmadienio vykstanti
stovykla nemokama, mat to-
kios iniciatyvos ėmėsi Lietu-
vos burlenčių ekspertai, siek-
dami suburti visus burlenčių
sporto ir tokio gyvenimo bū-
do entuziastus iš visos Lietu-
vos bei kaimyninių šalių.
Burlenčių stovykloje kiek-
vienas, net niekuomet neraga-
vęs šio sporto, gali ne tik gauti
profesionalių patarimų, bet ir
išmėginti savo jėgas vandenyje.
„Windsurf Camp 2010“ organi-
zatoriai žada praturtinti ir jau
patirties turinčių burlentinin-
kų žinių bagažą.
Smagiausia tai, kad atvyku-
sieji galės visiškai nemokamai
gauti dosnią geros nuotaikos do-
zę ir naudotis Lietuvos burlen-
čių mokyklų atvežta mokomą-
ja įranga, teirautis instruktorių,
o vakarus leisti jaukiame bur-
lenčių sporto mylėtojų būryje.
Informaciją apie renginio vietą
rasite www.ventaine.lt
Mirgės aitvarai
Artėjantis savaitgalis kaip
niekada tinkamas vykti prie
Kuršių marių dar ir dėl to, kad
tomis dienomis vyks smalsuolių
ir jėgos aitvarų sporto aistruolių
pamilta kasmetinė „Kite fiesta
2010“. Jau tradiciniu tapęs ren-
ginys kaip visuomet kaituotojus
ir prijaučiančius suburs į Sven-
celę (greta Drevernos). Lietuviš-
kojo jėgos aitvarų sporto metų
renginys šiemet nudžiugins ne
tik geriausiųjų lietuvių pasiro-
dymais, bet ir „Northkites“ ko-
mandos nario ispano Gianni
Aragno viešnage.
Šiųmetę šventę rengianti
„Windigo Surf House“ koman-
da žada žiūrovams ir dalyviams
staigmenų, tarp kurių – Lietu-
voje dar niekuomet neorgani-
zuota rungtis, kuri iki šiol neat-
skleidžiama. Daugybė margas-
palvių jėgos aitvarų, šypsenos,
susitaršę plaukai ir linksmybės
vakarais. Tokia bus šiųmetė
„Kite fiesta“. Tik nepamirški-
te pasiimti šiltesnio drabužio,
juk būtinai bus vėjuota!
Pamaryje karaliaus vėjo žmonės
KARINA
ZIMINAITĖ
k.ziminaite
@15min.lt
Trikdo erotinės fantazijos
Sveika, Ramune. Su drauge santykiai geri, gyvenam kartu
trejus metus. Mūsų seksualinis gyvenimas neblogas, tik
galėtų būti įvairesnis. Pastaruoju metu pradėjau dažnai
fantazuoti labai gašlias situacijas, užplūsta tokie vaizdi-
niai, kad pats savim stebiuosi. Pavyzdžiui, kad ji elgiasi
kaip laisvo elgesio moteris, o aš jai įsakinėju. Kartais no-
risi papasakoti jas draugei, gal net paversti tikrove, bet
vis neišdrįstu: baisu, kad ji gali supykti. Ar gali įsižeisti
moteris, jei vyras turi tokių norų? Saulius
Labas, Sauliau. Seksualinės
fantazijos – tai natūrali žmogaus
prigimties savybė ir svarbi mū-
sų seksualumo išraiška. Sek-
sualinių fantazijų visi turime,
ir tai nereiškia, kad tavo jaus-
mai draugei yra nenuoširdūs
arba kad jūsų seksualiniai san-
tykiai blogi.
Atskleisti savo intymias pa-
slaptis gali būti sunku todėl, kad
atsivėrimas duotų kitam savo-
tišką raktą į giliausiai paslėptus lūkesčius, slapčiausių ir
dažniausiai ne visai padorių ir „normalių“ troškimų pa-
saulį, kuris kartais yra visai ne toks, koks yra rodomas part-
neriui. Mes galim gėdytis savo seksualinių fantazijų, nes
jas vertinam kaip iškrypėliškas. Visgi iškrypimas ir tai, kas
vadinama „norma“, yra labai sąlyginis dalykas ir priklau-
so nuo kultūros, visuomenės normų, asmens auklėjimo,
įsitikinimų. Galų gale tam tikromis dozėmis visi turime,
pavyzdžiui, ekschibicionizmo, vojerizmo ar fetišizmo ap-
raiškų. Tavo seksualinė fantazija – užuomina į draudimų,
ribų peržengimą bei partnerės užkariavimą, jos besąlygi-
nį paklusimą tavo įgeidžiams, tačiau tai juk nereiškia, kad
tu realybėje norėtum mylėtis su prostitute ar kaip nors pa-
žeminti, niekinti savo draugę. Ką nors įsivaizduoti, svajo-
ti nereiškia to norėti gyvenime. Gal tau tiesiog norisi dau-
giau kūrybos, žaismės, rafinuotumo, polėkio jūsų seksua-
liniuose santykiuose?
Jei esate artimi, jūsų santykiai yra nuoširdūs, nemanau,
kad draugė įsižeistų dėl tokių tavo fantazijų ar norų jas įgy-
vendinti. Gal net paaiškės, kad ir ji kartais pasvajoja pana-
šiai. Pasidalinimas seksualinėmis fantazijomis gali susti-
printi intymumą bei tarpusavio supratimą. Pokalbis gali
padėti jums sukurti intymią atmosferą, atverti savo eroti-
nę vaizduotę ir aistrą. Manau, verta pabandyti.
psichologės
komentaras
RAMUNĖ PAJUODYTĖ
Psichologė-psichoterapeutė
Pasida-
linę sek-
sualinėmis fan-
tazijomis galite
sustiprinti inty-
mumą.
Burlenčių mokyklos iš visos Lie-
tuvos iki pat sekmadienio Ventės
kaime vykstančioje stovykloje
kiekvieną norintį mokys pabal-
noti vėją. „Surfhouse“ nuotr.
www.15min.lt/s111735
Surinkę šį adresą internete, rasite visą Ramunės komentarą
Meaes |¡oert|... |r aepes|oert|
ejo... ùouce||s |rrotus|u vortot| o||o|o||
ì|ro. |o|r sur|u re|ecert|. rorocovus tou·
re|e. ùoìr|ous|o| vo||os ste|u||os re|vv|s·
to. cer|oro ||| .rerco||rco co|o¨. |r...
Sav||oatro|é? ka|p?..
...rvto r|vste r|vsto co|vo. re|erur|. or .||r|s·
ro¨ |uvo vo|or. |er1ro1or||o| so|ros|. ros||jo
sortv||o| se|roje. o jou ||oco... !o|c| |ou|tos|s
vo||os ste|u||os re|vv|o · |o||u resustojote. o||o·
|o||o ro1ouc|rote. )e| to|r ots|t||o re r|rro |or·
to. je| rv||r| ìrores jo| ser|o| rr|e|o|stoujo. |o1
resuce|ote ||out|s cere (rors sou rr|s|e|1ovote.
|o1 s||ort re|eros|cers|te...) · otejo rvìt|rcesr|u
rr|eror|u retos. lscorovo vo||o°| Ne. !oc|ou j|
||e| rus||rus|. lr je| t|||tes vo||os ste|u||o. ro1e·
||te sou. Ko|r°
25 |adras arba .oer| sa|||aoa|"
lse|t|s vro. !o| efe|tvv|ous|os |r ro1err|ous|os
rotrou|| o||o|o||u| s|or|rort|s reto1os · cS |o·
1ros. or|o v|1eoteror|jo.
|o|s|os otro1o. |o|r rosorore ve|||o ros|er·
tos vo|î1o ot|orros. vo1|roros cS |o1ru. A||s.
cre|to| s|er|ort f||ro |o1rors. jo reroste||.
toc|ou |utert cS |o1ros ve|||o |to|c|ous|o|. )AV
1erorstruoto f||ro retu rs|c|o|oc|r|u tvr|ru
vor1or | ||e|v|ero cS |o1ro |uvo roto|r|rto v|e·
ro co|v|ojo cer|ro re||oro. |o seorso to cer|ro
|sr|r|to 1ouc 1ouc|ou. !o1 ro|s||r|r|u rostorco·
r|s |stotvro|s |uvo uì1rousto rou1ot| cS |o1ro
rr|rc|ro re||oro|.
!oc|ou re cv1vru|| |r|es|rco| · ro|s||r|r|o|
|r re1||o| su|ure efe|tvv|o reto1||o. s||rto cS
|o1ro rorou1o| cv1ort o||o|o||îro |r rr|||ouso·
rv|es.
Srec|o||stu |sto|u||rtos roìorcus cS |o1ro
rr|rc|ros (v|1eoteror|jo) |1|ectos re1|c|roje.
||etuvoje v|1eoteror|jo rro|t||uojoro t|| re·
1|c|ros |||r||oje .||rore1o¨. |ur se|r|rco| to|·
|oro jou l0 retu.
Ko|r to| ve|||o° /rocus ì|ur| srec|o||o v|1eore·
1ì|oco. ros|ertos cS |o1ros ve|||o jo rosorore. to|r
|1|ec|oro rs|c|o|ocu rorercto |rforroc|jo. s|or|·
rort| rotrou|| o||o|o||u|. |oc|ertos |ro |ortro||uot|
sove. st|rrejo vo||o. ruostoto o||o|o||o otìv||c|u.
V|1eoteror|jo retur| so|ut|r|o rove|||o. resu|e||o
1|s|orforto or |o|res. reìo|ojo rs|c|o|oc|res
sve||otos. !o| rorv|e |r rus|ousvvro. )os rove|||s
||co|o|||s. lsro|storo cert| so|||rco|. reros|cert|. o
rororejus · ors|r|to| ots|so|vt| toure|es.

0auo|au |oatro|és · ma¡|au prob|emu
|oso|ojo roc|ertos.
..|su vers||r|r|os. 1oìro| |er1rouju su vers|o
rortrer|o|s. ùerv|os re|rororos |e toure|es.
!o| |trou|e | |scertuv|u ||uro. |ros|1ejo rese|res
1or|e. ros||jo sortv||o| su |er1ro1or||o|s. cr|uvo
se|ro. re||o|vus ro1or|ou ovor|jo. Surrotou. |o1
roro sortv||s su o||o|o||u rero sve||os. Kre|·
r|ous| | .||rore1o¨. |rofes|oro|u |oror1o ro1e·
jo. ot|||ou rs|c|oteror|jos |r v|1eoteror|jos |urso.
)ou rer|er| reto| o||o|o|| vortoju so|||rco| · re
1ouc|ou 1v|eju toure||u rer svertes. 1ouc|ou |r re·
s|ror|. Se|ro |o|r|rco. sus|tvor|e 1or|o re||o|o|.
vo|ruoju souc|o|...¨
!o||u |stor|ju. ro1orc|u rro||eros rosto |r cv·
1vro efe|tvvuro. vro 1ouc.
Metas ve||t|!
)e| tur|te roros|o rro||ero. re1e|s||te. Ats|·
so|v||te ìo||rco rotrou||o vortot| o||o|o|| or|o
|sro||te vortot| j| so|||rco|. !o|r rro1ì|uc|rs|te
sove. otstotv1oros f|î|re |r rs|c|o|oc|re sovo
sve||oto. 1ovoros|te |o|re ort|r|es|ers. |sverc·
s|te |e1u 1or|e |e| |e||uose.
Neot|1e||o||te rro||eros srrer1|ro. So|oro.
|o1 ìrocous vo||o 1oro ste|u||us. )|e t||ro| co||
|vv|t|. je| jurs |sr|rt|rco| ro1es |r cS |o1ros.
|orerce Acre !AkV\ùAl!|
0
V||a|u|e, Savaaor|u pr. !!k.
!e|. (S) clc SS cc or|o (8 cìc) 0 ìì ì4.
www.m|rameda.|t
N£0£LSkI]£!
kte|||te ||| ruop|üc|o 30 d.
| .M|rameda" med|c|aos |||a||a
p|rm|ae| spec|a||sto |oasu|tac||a|
|r asmeaybés |vert|a|mo testa
Imooas jea toks - t|k|s| stebak|o. ¥|ea|ems te| · sve|kete, oere| epmokemes
derbes, hermoa|ao| seatyk|e|. 0 k|t| |eak|e sevo ve||os stebak|o. .0, ked t|k
aepe|ûzc|ea..." ked v|eae |¡oerte teare|é aesav|||ota k|te|, trec|e|, ketv|r·
te|...ked t|k aeaas||pta ve||e, o .e|koho||o meretoaes" aeazs|testa.
V||a|u|e, Savaaor|u pr. !!k,
te|. (8 S) clc SS cc or|o (8 cìc) 0ì ìì4.
$
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
12 / SKELBIMAI
Baldai
Firma restauruoja minkštus baldus: keičia gobeleną, vatiną, poroloną, spyruokles. Ga-
miname nestandartinius čiužinius. Pensininkams taikome 10 procentų nuolaidą! Tel.
8 5 2736333, 8 61492247, 8 5 2304584 (vakare).
Remontuoju baldus, keičiu spyruokles, gobeleną. Tel. 8 618 11857, Vilnius.
Balkonų, terasų stiklinimas slenkančio-
mis aliuminio konstrukcijomis. Plasti-
kiniai langai, šarvo durys. Lukšio g 16
- 409 kab. (4 a.), el.p.: info@sistemax.
lt. Tel.: 8 600 23883, 8 675 66117.www.
sistemax.lt.
Langai. Žaliuzės.Markizės. Roletai.
Tinkleliai nuo vabzdžių. Plėvelė
langams, apsaugines grotos ir
žaliuzės UAB "Vainita" Tel. 8
623 47555. Užklausoms: info@
vainita.lt
Mulčių (smulkintą pušų žievę), 50 l
– 10 Lt (maišeliais). Didesnį kiekį
pristatome. Tel. 8 604 95317.
Pigūs televizoriai, didelis pasirinki-
mas, mažai naudoti. Remontas, ga-
rantija. Stanevičiaus g. 42, Vilnius.
Tel.: 8 5 2483135, 8 687 78050.
Individualiuose namuose ir biuruose
montuojame vėdinimo sistemas. Greitai,
kokybiškai, pigiai. Tel. 8 690 84755.
NAMŲ IR SODO NAMELIŲ PRIDAVIMAS
VALSTYBINEI KOMISIJAI, TECHNINĖ PRIE-
ŽIŪRA. TEL. 8 600 20022.
Nemokamaiišvežamenebenaudojamą
buitinę techniką – šaldytuvus, skal-
bykles, virykles ir kitus elektronikos
prietaisus. Dirbame ir su įmonėmis.
Tel. 8 641 99000.
SKOLINAME pinigus BE UŽSTATO.
Iki 500 Lt. Paskola tą pačią dieną.
VILNIUS, tel. 8 648 32218.
Taisau mikrobangų krosneles ir au-
tomatines skalbimo mašinas. Pirksiu
sugedusias. Be poilsio dienų. Tel. 8
672 81883.
Televizorių remontas kliento namuo-
se. Iškvietimas nemokamas. Suteikia-
me garantiją. Tel.: 8 634 69625, 8 683
70648.
„TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir
spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. (750 Lt/
1t) Nuo2t išsivežamepatys. Išvežame
senus automobilius. Meistrų g. 6, Vil-
nius (Vtorčermetas), tel. 8 611 39330,
8 5 2165712.
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
dzukijosmediena.lt.
BRANGIAI SUPERKAME VISĄ METALO
LAUŽĄ. STARTERIUS, GENERATORIUS,
AKUMULIATORIUS. PATYS IŠSIVEŽAME.
TEL. 8 659 16811.
3 d. poilsis Šventojoje (rugpjūčio 20-
22 d.d.). Patogumai, apgyvendinimas,
autobusas - 180 Lt. Tel. 8 615 35226.
Kasdien vežame į Palangą, Šventąją
ir atgal. Tel. 8 610 10340, priejuros.
wordpress.com
Vežame į Palangą, Šventają. Penkta-
dieniais, sekmadieniais. Iš Palangos į
Vilnių, Kauną. Kaina 35 Lt. Tel. 8 646
13595
VIZOS Į BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ. DRAUDI-
MAS, SANATORIJOS BALTARUSIJOJE. Tel.:
8 5 2335396, 8 688 24140. Šv. Stepono
g.15, Vilnius.
„Erotic cafe“ reikalingos žavios, drą-
sios, mėgstančios bendrauti padavė-
jos dirbti apsinuoginusios (top – less).
Siūlomesaugų, linksmąirįdomųdarbą
draugiškameir jaunamekolektyvebei
solidųvakarietiškąuždarbį –nuo2500
Lt (mažiausiai nuo 100 Lt per dieną).
Labai palankus darbo grafkas, puikiai
tinkantisstudijuojančiomsmerginoms
(12.00 - 19.00 arba 17.00 - 24.00 val.).
Mielai mokysimeJusšiodarboįgūdžių.
Atvykusiasiškitųmiestųapgyvendinsi-
me. CVsiųsti [email protected], tel.: 8685
23726, 8 699 78811, 8 5 2121349.
Atliekas tvarkanti įmonė siūlo darbą vai-
ruotojui, turinčiamCir Ekategorijas, darbo
patirties su sunkiasvoriais automobiliais,
bei galimybę atvykti į darbą 5 val. ryto,
bei krovėjui, konteinerių pristūmimui prie
šiukšliavežio. Slenkantisdarbografkas. Tel.
8 698 47975.
Augančiai įmonei papildomai reikalingi
darbuotojai produkto realizacijai. Tel.
8 672 96724.
Bendrovė, užsiimanti knygų leidyba ir
realizacija, priims10naujųdarbuotojų.
Tel. 8 670 45636.
Įmonei, prekiaujančiai kava, reikalinga
pardavimų vadybininkė (-as) telefonu,
nepilnai darbo dienai nuo 8.30 iki 12.30
val. (Darbo laikas labai patogus auginan-
tiems vaikus). Reikalavimai: gera dikcija,
mokėjimas bendrauti, atsakingumas.
Apmokome. Tel. 8 673 92619.
Krovininiųautomobiliųservisui Vaido-
tuose reikalingas ŠALDYMO ĮRANGOS
SPECIALISTAS. Reikalavimai: darbo
patirtis su „Thermoking“ ir „Carrier“
šaldymo įranga. Siūlome: geras darbo
sąlygas, laiku mokamą atlyginimą. CV
siųsti: [email protected], faks. 8 5 2352317
. Tel. 8 656 05428 (d.d.).
Lukiškiųtardymoizoliatorius–kalėjimas
siūlo darbą ŠEIMOS GYDYTOJUI. Deta-
lesnė informacija Tel. 8 5 2168009.
Naujame Logistikos centre Minsko
pl. 55, Vilniuje reikalingos PREKIŲ
RŪŠIUOTOJOS. Atlyginimas priklauso
nuo išdirbio (1300-1500 Lt į rankas).
Pastovus darbas, socialinės garanti-
jos, laiku mokamas atlyginimas. In-
formacija tel. 865538170, 865028363,
865597677 (d.d.)
Reikalinga (-as) pašto siuntų rūšiuotoja
(-as) Vilniuje. Darbas pamainomis. Reikala-
vimai: kompiuterinės žinios (Word, Excel),
ne mažesnė nei 10 metų bendra darbo
patirtis. Kreiptis d.d. 10.00-17.00 val. tel. 8
655 45650 arba siųsti CV el.p. info@bijusta.
lt, nurodant pareigas ir miestą.
Reikalingasautoelektrikaspastoviamdarbui
Vilniuje. Darbosritis-automobiliųapsaugos
ir garso sistemos. Privalumas - patirtis. Tel.
8 612 33333, Vilnius.
Sulčiųbaras„I LOVEJUICE“ ieškobarmenės
(-o) darbui sulčiųbareVilniaus„Akropolyje“.
Darbo pobūdis: gėrimų ruošimas ir parda-
vimas. Jeigu esate energingas, iniciatyvus,
atsakingas bei domitės sveiku gyvenimo
būdu, siųskitegyvenimoaprašymąsunuo-
trauka el.p. [email protected].
UAB „Arginta“, esanti adresu Molėtų pl. 71,
Vilnius, užsiimanti nestandartinių metalo
gaminiųgamyba, ieškopatyrusiųNERŪDI-
JANČIO PLIENO SUVIRINTOJŲ, virinančių
pusautomačiu. Privalumas: brėžiniųskaity-
mas, sertifkatas pagal standartą EN 287-1.
Darbas ceche. Tel. 8 5 2715273.
Įmonė atidaro naują flialą. Reikalingi
ambicingi darbuotojai siekiantystikslo.
Atlyginimas po apmokymų nuo 1500
Lt. Tel. 8 648 72106.
Įmonei reikalingi šaltkalviai - montuoto-
jai aliuminio, stiklo konstrukcijų montažo
darbams. Kreiptis tel.: 8 5 2105378, 8 612
74492.
ANGLIJOJE FABRIKUOSE REIKALINGI
DARBUOTOJAI. CV siųsti anglų k. el.p.
[email protected], www.dirbsiu.eu, tel. 8
696 36380.
Transportas
AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS. Gali būti
su defektais. Atsiskaitome iš karto. Tel.
8 675 71801.
BRANGIAI IRGREITAI SUPERKAMEĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS. NUO 1970 m. IKI 2009
m. TVARKINGUS, SU DEFEKTAIS ARBA
DAUŽTUS. TEL. 8 688 20004.
Nebrangiai pervežame baldus, pianinus
ir kita. Krovėjai, išvežame šiukšles. Tel.: 8 5
2619780, 8 650 16240, 8 601 34981.
Superkame įvairių markių automobilius,
gali būti nevažiuojantys ar su defektais.
Pasiimame patys. Tel. 8 648 82150.
SUPERKAME VISŲ MARKIŲ AUTOMO-
BILIUS, ATSISKAITOME IŠ KARTO. Tel. 8
606 70330.
Vežamežvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį,
betoną, malkas. Išvežame statybines
šiukšles. Tel. 8 679 74188.
Poilsis, turizmas,
pramogos
PARDUODAMI BIURO BALDAI: STALAI IR SPINTELĖS PRIE JŲ. Tel. 8 698 58277,
el.p. [email protected].
Perka
Siūlo darbą
UAB „Lietpak“ darbui gamybiniais įren-
gimais pamaininiu slenkančiu grafku
reikalingi operatoriai, turintysgamybinio
darbopatirties. CVsiųsti el.p. cv@lietpak.
lt, tel. 8 615 22353.
UAB „Apsaugos KOMANDA“ darbui
VilniujereikalingiAPSAUGOSSISTEMŲ
MONTUOTOJAI. Reikalavimai: nema-
žesnėnei trejųmetųpanašausdarbo
patirtis, vairuotojopažymėjimas. Siū-
lome: fksuotąatlyginimąir nuodar-
borezultatųpriklausančiuspriedus.
CV siųsti el.p. personalas@apsauga.
lt, teirautis tel. 8 5 2300200.
Darbui Europojeskubiai reikalingi vamz-
dininkai (mokėti skaityti izometrinius
brėžinius) ir suvirintojai (mokėti virinti
procesu TIG (141) ir procesu 141/111
juodąjį ir nerūdijantį plieną). Tel. 8 622
25085.
Paslaugos
EMP atliekų TAKSI NEMOKAMAI
IŠVEŠ seną buitinę techniką, NU-
PIRKS spalvotųjų metalų turinčias
atliekas. Tel. 1806, www.emp.lt.
Nebrangiai, profesionaliai teikiame
perkraustymo paslaugas. Vežame
krovinius (nuo 1 iki 6t.) po Lietuvą.
Krovėjų paslaugos. Tel.: 8 616 49649,
8 616 49176.
Meistras superka, restauruoja, par-
duoda, perveža, derina pianinus. Tel.
8 687 17377.
KRIZIŲ ĮVEIKIMO CENTRAS
Nemokama pirminė psichologo pagalba
kiekvieną darbo dieną nuo 16 iki 20 val.
www.krizesiveikimas.lt
Tel. 8 640 51555
Parduoda
Parduodu personalinį kompiuterį, AK Intel P4 1,5 GHz, 512 MB RAM, 60
GB HDD, VGA 64 MB. Kaina 270 Lt. Vilnius, tel. 8 630 71117.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
13 SKELBIMAI /
Grožis, sveikata
Nebrangiai darome manikiūrą - 20 Lt,
pedikiūrą - 40 Lt. Antakių dažymas - 5 Lt,
rankų masažas - 10 Lt. Žalgirio g. 109 (prie
„Maximos“), tel. 8 5 2757999.
Kita
Esu jauna, turtinga. Nieko neieškau,
šiaip giriuosi :) Kam prastai paliko, pa-
likit skelbimą: www.nuolaidubankas.
lt. Paguoda - nemokamai.
PRIVATŪSSENELIŲNAMAI PRIIMSGYVEN-
TOJUS, KURIEMS REIKALINGA GLOBA IR
SLAUGA. KAINA SUTARTINĖ. TEL. 8 656
81050. www.seneliunamai.info.
2010 m. rugsėjo 7, 8 dienomis nuo 18.00
val. adr. Birželio 23-osios 10, vyks mokinių
gim. 1997-2003 m. priėmimas į Vilniaus
krepšinio mokyklą. Tel.: 8 5 233 5300, 8
5 233 3318.
Masažuotojų kursai visoje Respublikoje,
turintiems ir neturintiems medicininio
išsilavinimo. Tel. 8 676 41491.
NORINTIEMSIŠMOKTI ANGLŲ, PRANCŪZŲ
ir ARABŲ KALBŲ su užsieniečiu mokytoju
užprieinamąkainą! INDIVIDUALIAI/GRUPĖ-
SE/ĮMONĖMS/SUAUGUSIEMS/BESIMOKAN-
TIEMS. Nuolaida 50 proc. visiems lygiams.
Mokomasi suprasti bei bendrauti. Ruošia
egzaminams.Vertimai iš/į lietuvių, rusųk.Tel.
8 604 81729, www.mokymostudija.lt.
Renkamosrytinėsirvakarinėsitalųirispanų
kalbųmokymogrupės. 150Lt/mėn. www.
poliglossa.com, tel. 8 630 00040.
Vairavimo mokykla „PYYP“ rengia vai-
ravimokursusA1, A, Bkategorijosįgyti.
Laukiam Jūsų Vilniuje, Pylimo 20 – 18.
Tel. 8 5 212 1115.
VilniausOZOvidurinėmokyklapradėjo
2010 -2011 m.m. 9-os klasės, SU PAGI-
LINTU(SUSTIPRINTU)PROGRAMAVIMO
MOKYMU, komplektavimą. Šiosklasės
mokiniai turėsindividualiąkompiuteri-
zuotądarbovietąvisųmokomųjųdaly-
kųpamokųmetu. Mokomoji medžiaga
bus pateikiama ir mokinių – mokytojų
–tėvųkomunikavimasvyksskaitmeni-
nių formatu. Daugiau informacijos tel.
8 618 57580.
Nekilnojamasis turtas
Kada paskutinį kartą gavote dovanų? Sužinokite savo būsto vertę NEMOKAMAI! www.
NTkonsultacija.lt.
Poilsiui Juodkrantėje išnuomojami 2 šiuolaikiški butai. www.rezos32.lt Tel. 8
688 59043.
„ALUPLAST“, „BRUGMANN“ vokiški plastikiniai langai. 50-55 proc. nuolaida. Aliuminio
balkonai. Kvalifkuotas montažas. www.bogone.lt, tel.: 8 5 2350088, 8 685 05067.
Grindų betonavimas, kokybiškai, greitai. Tel. 8 679 74188.
KvalifkuotaselektrikasJūsųnamuoseprofesionaliai ir greitai atliksvisuselektros
darbus. Tel. 8 640 24072.
Meistro pagalba: santechnika, elektra, buitinė technika, tvirtinimai, apdaila t.t. Išsikvies-
kite meistrą tel. 8 618 00700.
Tvoros, pigūs mediniai skydai tvoroms. Konsultacija, pristatymas. Vilnius, tel. 8 683
46066.
Vidausdurys: pušinės, faneruotos, laminuotos. Pigiai. Montavimasir pristatymas
per 3 d. www.duryspigiau.lt, tel. 8 652 92016.
Visi žodiniai skelbimai nemokamai dedami
į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt
Biuruose Vilniuje
A.Goštauto g. 40B, (11 aukštas).
Tel.: 8 5 2336535, 8 685 77038
El. paštas: [email protected]
Laisvės pr. 60, 1211 kab. (Spaudos rūmai)
Tel./Faks.: 8 5 2428065, 8 5 2460563.
Mob. 8 682 18824
El.paštas: [email protected]
Dėmesio!
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą.
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat).
Mokamos linijos telefonu
Pasiskelbti galite ir iš fksuotojo ryšio telefono.
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).
skelbkites
SMS žinutėmis
1. Žinutės tekste rašykite:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395.
2. Sulaukę atsakymo žinutės,
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) PATVIRTINU.
.
Laikraščio „15min“ tiražo
auditą atlieka tarptautinė
audito bendrovė
„Ernst & Young“
PARDUODU 1 K. BUTĄ PILAITĖJE (1994 M., 4/5, 138 000 LT, BE TARPININ-
KŲ). TEL. 8 600 24191.
Statyba, remonto darbai
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. EKOvata, termoputa, polistireno granu-
lėmis. 1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.
Dengiame stogus bitumine prilydomąja danga. Dirbame visoje Lietuvoje.
Suteikiame garantiją. Tel. 8 606 73000.
Mokslas
VILNIAUS OZO VIDURINĖJE MOKYK-
LOJEvyksta2010/2011m.m.vidurinės
mokyklos 8-ų, 9-ų, 10-ų, 11-ų ir 12-ų
klasių nuotolinio mokymo mokinių
registracija. Nuotoliniomokymomo-
kiniams sudaroma galimybė baigti
šiųklasiųkursąinternetu, nelankant
mokyklosįprastubūdu, ir gauti vals-
tybėspripažintusišsilavinimąpatvir-
tinančius dokumentus. Mokytis gali
visi LietuvosRespublikospiliečiai bei
lietuviųkilmėsasmenys, gyvenantys
Lietuvoje ir užsienyje. Amžiaus apri-
bojimųnėra. Mokymasnemokamas.
Daugiauinformacijos: www.ozomo-
kykla.eu, tel.8 5 2400786.
Vilniaus„Rasos“specialioji mokykla
priima mokytis 7-21 metų vaikus,
turinčius protinę negalią. Mokykla
suteikia specialųjį pagrindinį išsi-
lavinimą. Galima įgyti šaltkalvio
ir siuvėjos specialybes. Mokiniams
skiriamasbendrabutisirnemokamas
maitinimas4kartusperdieną.Vilnius,
Vitebsko g. 19, tel. 8 5 2610980.
Kviečiamevaikinus,turinčius14metų,
baigusius 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 klasių,
mokytis VILNIAUS KOMUNALINIŲ
PASLAUGŲ MOKYKLOJE. Specialy-
bės: santechnikai, suvirintojai, elek-
tromontuotojai, komunalinio ūkio
paslaugųdarbuotojai. Stipendija99
Lt. AdresasPakalnėsg. 3,Vilnius, tel.
8 5 2497446.
Vairavimomokykla„DRAIVERIS“A1,
A, B, C, CE kat. C ir CE kat. vairuotojų
profesinismokymas. Kalvarijųg. 143
–313, tel.: 852700105, 864026689.
Švitrigailos g. 3, tel.: 8 5 2127394, 8
652 84426. Vilnius. El.p. info@drai-
veris.lt, www.draiveris.lt. TAIKOME
NUOLAIDAS!
DANTŲPROTEZAVIMUI 50proc. NUOLAI-
DA. Paslaugas atrinktiems pacientams
teiksVUMFOdontologijosinstitutostu-
dentai, prižiūrimi aukštos kvalifkacijos
odontologų ortopedų. Registracija tel.
8 5 2727367.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
14 / PRAMOGOS
07.55„Na, ir kas“ (17, 18) (N-7). 08.55„Meilės sūkuryje“ (963).
10.00„Moterys meluoja geriau“ (3/78, 79). 11.00 Turtuoliai
- vargšai (N-7) (kart.). 11.50 Aistrų pakrantė (N-7) (kart.).
12.35„Auklė“ (4/87, 88). 13.35„Rožinės panteros nuotykiai“
(1/42). 14.05„Hantikas. Sekliai ir paslaptys“ (12) (N-7). 14.35
„Ilgoji pertrauka“(24). 15.05„Simpsonai“(8/158) (N-7). 15.35
„Nuodėmingoji“(120) (N-7). 16.40„Meilės jūra“(41, 42) (N-7).
18.45TV3žinios, kriminalai. 19.00TV3sportas. 19.05TV3orai.
19.10„Farai“ (N-7). 20.10Aš! (N-7). 21.00Aistrųpakrantė(N-
7). 21.40TV3vakarožinios. 21.50TV3sportas. 21.55TV3orai.
22.00„Derybininkas“. Veiksmo, 1998m. (N-14). 00.45„Harpe-
riosala“(1/11) (N-14). 01.45„Gelbstint Greisę“(8) (N-14).
11.30 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (kart.). 12.00 Kakadu
(N-7) (kart.). 12.30 Kitas! (N-7) (kart.). 13.05„Degrasis. Naujoji
karta“ (93, 94). 14.05„Tazmanija“ (14). 14.35„Našlaitė Lola“
(23, 24). 16.40„Velniūkštė“ (120). 17.40„Alisa. Širdžiai neįsaky-
si“ (69). 18.45Žinios. 19.03Sportas. 19.06Orai. 19.08Ūkiškas
požiūris. 19.12 Abipus sienos. 20.00„Įvykiai, sukrėtę Lietuvą“.
„Kunigas R.Mikutavičius (4). Amžiaus nusikaltimoautorius -Vla-
dasBeleckas“(N-7). 21.00„Manomylimasprieše“(2/42) 21.30
Pričiupom! 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.29 Sportas.
22.33Orai. 22.35Europietiškas kaimas Lietuvoje. 22.38„Gyva-
sisskydas“.Veiksmo, 1992m. (N-14). 00.20SveikatosABC(kart.).
01.20„Purvas, seksas, pinigai“(8) (N-7).
11.00„Ką daryti?“ (kart.). 12.00Televitrina. 12.30„Liejyklos 4“
(N-7) (kart.). 14.25„Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (321).
14.55 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 15.20„Vaiduoklių istori-
jos“(48). 15.45„MobisDikasirMupaslaptis“(5). 16.10„Gelbėto-
jai -112“(93, 94)(N-7). 17.10Todar nebuvo... 17.45„Kądaryti?“
(N-7). 18.45„Mentai. Sudužusiųžibintųgatvės“(38)(N-7). 20.00
Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23
Orai. 20.30 Akistata su Lietuva. 21.05 Geras filmas. „Voragyvis“.
Fantastikos nuotykių, 2001m. (N-14). 23.00Žinios. 23.14Krimi-
nalai. 23.17Verslas. 23.20 Sportas. 23.23 Orai. 23.30 2008 m.
pasaulio galiūnų komandinis čempionatas (kart.). 00.30 Spąstai
(kart.). 01.00Tauroragas(kart.). 01.30Bamba(S).
06.00 Labas rytas. 09.00 „Namelis prerijose“ (123). 10.00
„Giminės“ (29). 11.00 Forumas. 12.00 „Padūkėlis Cukrius“
(19). 12.30Kulinarinėskelionės. 13.00Kultūrųkryžkelė. 13.15
Teisė žinoti (kart.). 14.15„Kaprio sala“ (8). 15.15„Mylių Ame-
rika“ (5). 16.00Lietuvos tūkstantmečiovaikai. Žiniųkonkursas.
17.15„Diagnozė: žmogžudystė“ (132) (N-7). 18.15 Šiandien
(su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45
„Senis“ (208) (N-7). 19.50 Gamtos patruliai. 20.25 Loterija
„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.54 Sportas. 20.56 Orai. 21.00
Gyvosdainosfestivalis„Aštoksvienas...“Pertraukoje-21.58Lo-
terija„Perlas“. 23.00Vakaro žinios. 23.05 Sportas. 23.10 Orai.
23.15Tūkstantmečiopokalbiai.Vedėjas prof. A.Bumblauskas.
09.50 Dėmesio! Į ekraną! (kart.). 10.20 Skonio reikalas (kart.).
11.10 Pasiduodu! Aš - žvaigždė! (N-7). 12.10„Mitų griovėjai“
(89). 13.10 Reporteris (kart.). 14.00 Lietuva tiesiogiai (kart.).
14.30 Dėmesio! Į ekraną! (kart.). 15.00 Griūk negyvas! (N-7).
15.30 TV parduotuvė. 16.00 Žinios. Orai. 16.05 „Teletabiai“.
17.00 Žinios. 17.07 Orai. 17.10 Šeimų dvikova - „Akropolio“
turnyras(kart.). 18.00Žinios. 18.17Orai. 18.20Griūknegyvas!
(N-7). 19.00 Žinios. 19.18 Kaimo diena. 19.22 Orai. 19.25
Dėmesio! Į ekraną! 20.00Žinios. Orai. 20.05Kas tutoks?21.00
Reporteris. 21.47 Orai. 21.50 Lietuva tiesiogiai. 22.20 Šeimų
dvikova -„Akropolio“ turnyras (kart.). 23.10Dėmesio! Į ekraną!
(kart.). 23.45Reporteris (kart.). 00.32Orai (kart.).
tv rugpjūčio 19 d.
08.55„Meilės sūkuryje“ (962). 10.00„Moterys meluoja geriau“
(3/76, 77) (N-7). 11.00Nuodėmiųdešimtukas. 11.50Aistrųpa-
krantė (N-7) (kart.). 12.35„Auklė“ (4/85, 4/86). 13.35„Rožinės
panteros nuotykiai“ (2/41). 14.05„Hantikas. Sekliai ir paslaptys“
(11) (N-7). 14.35 „Ilgoji pertrauka“ (23). 15.05 „Simpsonai“
(7/157) (N-7). 15.35„Nuodėmingoji“(119) (N-7). 16.40„Meilės
jūra“(39, 40)(N-7). 18.45TV3žinios, kriminalai.19.00TV3spor-
tas. 19.05TV3orai. 19.10„Farai“(N-7). 20.10Turtuoliai -vargšai
(4) (N-7). 21.00Aistrųpakrantė (N-7). 21.40TV3vakarožinios.
21.50TV3sportas. 21.55TV3orai. 22.00„Psichiatras“ (1/6) (N-
14). 23.00„Dingę be žinios II“. Veiksmo, 1985 m. (N-14). 01.00
„Harperiosala“(10) (N-14). 02.00„Gelbstint Greisę“(7) (N-14).
07.20„Šegis ir Skūbis Dū“ (3). 07.45 Malachovas +. 08.50
Pričiupom! (kart.). 09.20Kakadu(N-7). 10.30ValandasuRūta
(kart.). 11.45 Abipus sienos (kart.). 12.30 Kitas! (N-7) (kart.).
13.05 „Degrasis. Naujoji karta“ (91, 92). 14.05 „Tazmanija“
(13). 14.35„Našlaitė Lola“ (21, 22). 16.40„Velniūkštė“ (119).
17.40„Alisa. Širdžiai neįsakysi“ (68). 18.45Žinios. 19.05Spor-
tas. 19.08 Orai. 19.10 Abipus sienos. 20.00 Pirmas kartas su
žvaigžde(N-7). 20.30Kitas! (N-7). 21.00„Manomylimas prie-
še“ (2/41). 21.30 Pričiupom! 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai.
22.29 Sportas. 22.33 Orai. 22.35 „Mentalistas“ (23). 23.35
„Žvėris“ (11) (N-7). 00.35„Terminatorius. Saros Konor kronikos“
(3) (N-7). 01.35„Purvas, seksas, pinigai“(7) (N-7).
09.45„Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). 11.00
„Ką daryti?“ (kart.). 12.00 Televitrina. 12.30 „Liejyklos 4“
(kart.). 14.25„Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“(320). 14.55
Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 15.20 „Vaiduoklių istorijos“
(47). 15.45„Mobis Dikas ir Mupaslaptis“ (4). 16.10„Gelbėtojai
- 112“ (91, 92) (N-7). 17.10Todar nebuvo... 17.45„Kądaryti?“
(N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (37) (N-7).
20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17Verslas. 20.20 Sportas.
20.23Orai. 20.30Tarpmiestoirkaimo. 21.05„Lenktynininkas“.
Veiksmo, 2001m. (N-7). 23.25Žinios. 23.39Kriminalai. 23.42
Verslas. 23.45Sportas. 23.48Orai. 23.55„Dvigubas drakonas“.
Veiksmo, 1994m. (N-7) (kart.). 01.45Bamba(S).
06.00Labas rytas. 09.00„Namelis prerijose“ (122). 10.00„Gi-
minės“ (28). 11.00Toks gyvenimas. 12.00„Padūkėlis Cukrius“
(18). 12.30Kulinarinėskelionės. 13.00Kultūrųkryžkelė. 13.15
Pinigųkarta(kart.). 14.15„Kapriosala“ (7). 15.15„MyliųAme-
rika“ (4). 16.00Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 17.15„Diagno-
zė: žmogžudystė“(131)(N-7). 18.15Šiandien(suvertimuį ges-
tųkalbą). 18.35Sportas. 18.40Orai. 18.45„Senis“(207) (N-7).
19.50 Stilius. 20.25 Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.54
Sportas. 20.56 Orai. 21.00Teisė žinoti. 21.58 Loterija„Perlas“.
22.00„Las Vegasas“ (2/17) (N-7). 23.00Vakaro žinios. 23.05
Sportas. 23.10 Orai. 23.15 Tūkstantmečio pokalbiai. Vedėjas
prof. A.Bumblauskas.
09.00Kastutoks?(kart.). 09.50Dėmesio! Į ekraną! (kart.). 10.20
„Super L.T.“ (N-7) (kart.). 11.10 Pasiduodu! Aš - žvaigždė! (N-7).
12.10„Mitųgriovėjai“(88). 13.10Reporteris(kart.). 14.00Lietu-
vatiesiogiai (kart.). 14.30Dėmesio! Į ekraną! (kart.). 15.00Griūk
negyvas! (N-7). 15.30TV parduotuvė. 16.00 Žinios. Orai. 16.05
„Teletabiai“. 17.00 Žinios. 17.07 Orai. 17.10 Kas tu toks? (kart.).
18.00 Žinios. 18.17 Orai. 18.20 Griūk negyvas! (N-7). 19.00
Žinios. 19.22Orai. 19.25Dėmesio! Į ekraną! 20.00Žinios. Orai.
20.05 Šeimų dvikova -„Akropolio“ turnyras. 21.00 Reporteris.
21.47 Orai. 21.50 Lietuva tiesiogiai. 22.20 Kas tu toks? (kart.).
23.10„Seksas ir miestas“ (5/7) (N-14). 23.45Dėmesio! Į ekraną!
(kart.). 00.20Reporteris(kart.). 01.07Orai (kart.).
tv rugpjūčio 18 d.
Jau penkerius metus kaunietis me-
nininkasVytautasJuozasKavaliaus-
kas eidamas Neringos pajūriu dai-
rosi ne gintarų, o jūros išmestų me-
dienos gabalų. Į medžio „medžiok-
lę“, kaip jis sako, geriausiai eiti po
audrų, tik ne kiekvienas parsineš-
tas pagalys virsta skulptūra.
Šiemet savo darbus Vilniu-
je ir Druskininkuose pristatęs
V.J.Kavaliauskas nėra profesio-
nalus menininkas. Skulptūra jį
pašaukė netyčia. „Tai likimo iro-
nija. Likimas leido įsigyti butą
Pervalkoje. Ten būdamas su-
pratau, kad Neringa nuostabi
visais metų laikais. Bet visur
reikia kažką veikti, šiaip būti
– nuobodoka. Pradėjau vaikš-
čioti pajūriu, iš pradžių, kaip
ir visi, rinkau gintarus, o vė-
liau už akių užkliuvo jūros iš-
mestas medis“, – prisiminė in-
žinieriaus išsilavinimą turintis
V.J.Kavaliauskas. Prieš kurį lai-
ką skulptoriaus gyslelę atradęs
kaunietis tikino niekuomet ne-
matęs nieko panašaus į jo kuria-
mą meną. „Tai man buvo laiko
leidimo forma, tačiau pradėjau
„įmirkti“. Dabar tai mano pag-
rindinis darbas dvasine pras-
me. Tikrai stengsiuosi, kad il-
gainiui galėčiau iš jo pragyven-
ti“, – sakė 50-ies vyras.
Pradžioje mėginęs darbus
komponuoti iš keleto jūros į
krantą išmesto medžio frag-
mentų, dabar V.J.Kavaliauskas
stengiasi kurti tik iš vieno paga-
lio ar pliauskos. „Mano derlius
– po audrų. Parsitempiu kokius
10 pagalių, kartais ir išeina po-
ra skulptūrų. Pagalio virsmas
meno kūriniu ilgas“, – pasako-
jo menininkas. Jis juokėsi, kad
jį vis mėginama „už petukų nu-
tempti į tautodailininkus“. „Nie-
ko prieš tautodailę neturiu, bet
juk mano darbai su tuo nieko
bendra neturi. Juk niekada ne-
buvo tokios tradicijos“, – sakė
jis. V.J.Kavaliauskas teigė esą jį
domina tik rasto medžio forma
ir faktūra, o paties medžio rū-
šis – nesvarbi.
Daugiau informacijos apie
menininko kūrybą ir skulptūrų
nuotraukų galima rasti jo sve-
tainėje www.seart.eu.
fotoakimirkos
Galerija giliai Platelių ežere
Nardymo aistruolius vienijanti Nardymo akademija Platelių ežere
atidarė pirmąją povandeninę meno erdvę „Aqualangas“, kurioje eks-
ponuojamos dvi fotografų parodos. Galerija įrengta 3–4 metrų gy-
lyje. „Povandeninė galerija susilaukė daugybės lankytojų, jie buvo
pirmieji šio precedento neturinčio reginio dalyviai“, – džiaugėsi Nar-
dymo akademijos vadovas Andrius Albrikas ir pridūrė, kad idėja
įkurti tokią povandeninę meno galeriją buvo kilusi jau seniai. Paro-
dos veiks iki rugsėjo vidurio. Stovyklos dalyvių nuotr.
Kaip pagalys virsta menu
KARINA
ZIMINAITĖ
k.ziminaite
@15min.lt
V.J.Kavaliauskas prisipažino
turįs drąsių planų artimiau-
siu metu savo darbus ekspo-
nuoti Vakarų Europoje, tačiau
tikino, kad jo parodos vyks ir
Lietuvoje. E.Ovčarenko nuotr.
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
15 PRAMOGOS /
Vakarykštė diena pateks į Vil-
niaus mažojo teatro istoriją – jo
įkūrėjas ir ilgametis vadovas Ri-
mas Tuminas savo atsakingas pa-
reigas perleido naujajai teatro di-
rektorei Gretai Cholinai.
„Dabar gana sudėtingas
laikas ir jis reikalauja permai-
nų. Tikiuosi, tas permainas
kursime kartu. Manau, sude-
rindami savo veiksmus, ben-
draudami, kalbėdami paver-
sime teatrą dar gyvesniu. Šiuo
teatru norės gyventi dar dau-
giau aktorių, režisierių – tuo
nuoširdžiai tikiu, – neslėpda-
ma jaudulio sakė G.Cholina. –
Mūsų teatras negalės gyvuoti
be Rimo Tumino, jis bus mū-
sų meno vadovas ir, tikiuosi,
taip bus amžinai.“
Naujoji teatro direkto-
rė pirmiausia žadėjo pakeis-
ti Vilniaus mažojo teatro or-
ganizacinę struktūrą ir rū-
pintis finansiniais teatro rei-
kalais.
„Turės būti peržiūrėta or-
ganizacinė struktūra,
nes aš būsiu atsakinga
už tai, kad čia sėkmin-
gai vyktų kūrybinis dar-
bas. Turės būti pinigų
spektakliams statyti ir
sudarytos visos galimy-
bės, kad, pavyzdžiui, jei
R.Tuminas pasakys, kad
jam spektakliui reikia
šilkinės uždangos, mes
ją galėtume nupirkti, – šypso-
josi G.Cholina. – Pirmiausia
rūpinsiuosi teatro finansine
puse, ieškodama būdų, kad
teatras gyvuotų ir kad mes
gyventume geriau.“
Linkėjo pasitikėti
nauja vadove
R.Tuminas, sveikindamas
naująją vadovę, ragino visus
aktorius būti atlaidžius ir pa-
klusti G.Cholinai, o pats tiki-
no neišgyvenantis netekties –
tik sentimentus.
„Neišgyvenu netekties ar
skaudulių – tik jaudina praė-
jusių 25 metų prisiminimai.
Tačiau tikiuosi, kad jie ne tik
graudins, bet ir puoš mūsų
teatrą. Aš toliau čia statysiu
spektaklius, netrukus pradėsi-
me repeticijas. Turėtų įvykti ir
proveržis, bendradarbiaujant
su Maskvos E.Vachtangovo te-
atru, yra daug įdomių suma-
nymų kūrybinėje erdvėje, –
išdavė Mažojo teatro meno
vadovas. – Labiausiai norė-
čiau palinkėti aktoriams ti-
kėti ir pasitikėti naująja va-
dove. Permainų reikėjo – mes
jau buvome pagyvenę. Reikė-
jo jauno, karingo žmogaus –
Greta yra teatro vadybos spe-
cialistė. Kviečiu jai padėti, sa-
ve drausminti ir disciplinuo-
ti. O man dabar labiau norisi
paklusti nei vadovauti.“
Interesų konflikto
nemato
R.Tuminas pabrėžė ne-
matantis nieko bloga, kad
G.Cholina ir toliau dirbs An-
želikos Cholinos šokio teat-
ro vadove.
„Nematau čia jokių
interesų konfliktų. Aš
pats ne kartą kviečiau
Anželiką ne tik naudo-
tis mūsų aktoriais, bet
ir statyti čia spektak-
lio. Dvi talentingos se-
serys... Tiesa, gaila, kad
ne trys... – subtiliu hu-
moru situaciją komen-
tavo Mažojo teatro sie-
la. – Moterys išvis gražu! Kai
jos vadovauja, kaip malonu
vyrams paklusti! Mes pasi-
tempsime, neberūkysime, kur
pakliūva, nebesikeiksim, ne-
burnosim. Nors sako, kai mo-
terys valdys pasaulį, po to bus
pasaulio pabaiga. Gal čia ir
požymiai...“ www.15min.lt/horoskopai
Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams
Virtuvėje žmona kepa kiau-
šinienę, o vyras stovi šalia ir
rėkia:
– Druskos, druskos daugiau!
Apversk, apversk greičiau!
– Aš žinau, kaip reikia kepti
kiaušinienę.
– Aš tiesiog noriu, kad žino-
tum, kaip jaučiuosi, kai tu
sėdi šalia manęs man vairuo-
jant mašiną..

– Žemė! – džiugiai šūkteli po
laivo katastrofos išsigelbėjęs
keleivis, brisdamas į krantą.
– Mėsa! – džiaugiasi tenykš-
čiai žmogėdros, lįsdami iš
pakrantės krūmų.

Teisėjas liudytojui:
– Ar žinote, kas jums gresia
už melagingą liudijimą?
– Taip, 10 tūkstančių eurų ir
kabrioletas.
anekdotai
AVINAS. Šiandien greičiausiai jausitės pa-
vargę nuo šurmulio, dėmesio. Galimi svei-
katos sutrikimai, apsinuodijimai. Nederė-
tų eiti į masinius renginius.
JAUTIS. Galimi išgyvenimai dėl verslo ar-
ba meilės. Galbūt todėl, kad svajojate apie
aistringesnį bendravimą, platesnius užmo-
jus arba dėl kažkokių kalbų.
DVYNIAI. Bus įvairių pagundų, traukiančių
pinigus, be to, ir vagys nesnaus. Sumanysite
daryti pertvarkymus savo įprastoje aplinko-
je ir kaip tik dėl to viską sujauksite.
VĖŽYS. Būsite labai aktyvūs. Atrodys, kad
niekas negali vykti be jūsų įsikišimo. Tik-
riausiai bus daugybė pokalbių, kvietimų.
Galbūt leisitės į netolimą kelionę.
LIŪTAS. Jūsų sieloje ir aplinkoje bus gau-
su chaoso. Nepūskite prieš vėją. Pasistenki-
te nuosekliai susiplanuoti dienotvarkę. Vis-
kam užteks laiko, jei nesiblaškysite.
MERGELĖ. Šiandien nuotaika bus gana pa-
kili, žaisminga. Atsiras įvairių pramogų, pa-
gundų, nusimato pasimatymai, piknikai,
varžybos, konkursai.
SVARSTYKLĖS. Paašt rėja įvai rūs kom-
pleksai, įtarimai. Nepatartina stipriai keis-
ti aplinkos, imtis svarbių darbų ir ieško-
ti naujų pažinčių. Nenumokite ranka į ne-
sklandumus.
SKORPIONAS. Šiandieninis jūsų elgesys gali
skatinti pasikeitimus santykiuose, nes jums
trūks emocinės pusiausvyros, konkretumo.
Yra pavojus, kad nutrūks svarbus ryšys.
ŠAULYS. Galimos neplanuotos išlaidos,
nuostoliai, su draudimu, investicijomis, sko-
lomis, indėliais bei mokesčiais susiję reika-
lai ir rūpesčiai.
OŽIARAGIS. Kontaktai su įtakingais vei-
kėjais, užsieniečiais, nepažįstamais žmo-
nėmis paskatins jus naujovėms, reformoms
arba privers pergalvoti planus.
VANDENIS. Nervinsitės ir kažką keiksnosi-
te, nes kai atrodys, jog visai priartėjote prie
tikslo, pasipils įvairūs netikėtumai. Gal kas
nors suges, strigs ar pan.
ŽUVYS. Šiandien jus gali nustebinti draugų,
pažįstamų elgesys bei planai. Tikriausiai pa-
jusite, kad juose jums neliks vietos, jei nesu-
gebėsite vykusiai pritarti ir pritapti.
15 kg
horoskopai rugpjūčio 18 d.
R.Tuminas: teatrui reikėjo
jauno, karingo žmogaus
AUDRĖ
DOMEIKAITĖ
a.domeikaite
@15min.lt
Vilniaus mažojo teatro va-
dovė G.Cholina pabrėžė,
kad teatras negalės gyvuo-
ti be R.Tumino: „Jis bus mūsų
meno vadovas ir, tikiuosi, taip
bus amžinai.“ I.Gelūno nuotr.
Sakė G.Cholina.
Rūpinsiuosi teat-
ro finansine puse,
ieškodama būdų, kad
teatras gyvuotų ir kad
mes gyventume geriau.
R.TUMINAS
2010 RUGPJŪČIO 18 D., TREČIADIENIS
16 / GARSENYBĖS
Šalieskinoekranuosenuorugsėjo9
dienos pasirodys flmas „Anarchija
Žirmūnuose“,sukurtaspagalSauliaus
Drungosscenarijų. Užjį autoriusbu-
voapdovanotasKanųkinofestivalio
„MEDIA New Talent“ prizu.
„Džiaugiamės Lietuvos
žiūrovui galėdami
pristatyti fil-
mą, sukurtą
pagal visoje
Europoje pri-
pažinimo su-
laukusį scenarijų.
„Anarchija Žirmūnuose“ yra
drąsus ir nestandartinis kūri-
nys, kuris vienus nustebins, kitus
– priblokš, tačiau abejingų tik-
rai nepaliks“, – teigė filmo pro-
diuserė Ieva Norvilienė.
Pilnametražį filmą reži-
savo pats scenarijaus autorius
S.Drunga. Pagrindinius vai-
dmenis atlieka jaunosios kar-
tos kino aktoriai: Toma Vaške-
vičiūtė, Severija Janušauskaitė,
Martynas Nedzinskas bei Lie-
tuvos kino ir teatro legenda Jū-
ratė Onaitytė.
Muziką specialiai „Anar-
chijai Žirmūnuose“ sukūrė
latvių alternatyvaus roko gru-
pė „Satellites LV“, kurios albu-
mas „Vadu“ 2009-aisiais pel-
nė geriausio Latvijos roko al-
bumo titulą.
„Anarchija Žirmūnuo-
se“ – tai istorija apie sujauk-
tą dabartinę lietuvišką rea-
lybę, bandančią atrasti, kas
yra „gera“ ir „bloga“. Didžio-
ji dalis filmo scenų buvo nu-
filmuota sostinės „miegamuo-
siuose“ rajonuose. „Anarchi-
ja Žirmūnuose“ pasakoja, kaip
jauna ir naivi provincialė Vi-
lė atvyksta į didmiestį siekti
aukštojo mokslo.
Amerikiečių aktorė Rooney
Mara (nuotr.) buvo atrinkta vai-
dinti naujai kuriamame Holivu-
do filme pagal populiariąją Stie-
go Larssono detektyvinę trilo-
giją „Tūkstantmetis“ (angl. „The
Millennium Trilogy“).
Pasak BNS, iš Niujorko vals-
tijos kilusi 24-erių R.Mara
nurungė kitas aktores.
Ji gavo Lizabetės Sa-
lander vaidmenį ir ki-
no juostoje pasi-
rodys kartu su
42-ejų britų ak-
toriumi Danie-
liu Craigu.
Naujausiame filme apie Marilyn
Monroe šią žaviąją šviesiaplau-
kę dainininkę, modelį ir akto-
rę įkūnys Holivudo pažiba – An-
gelina Jolie.
Filmas bus kuriamas pa-
gal škotų rašytojo Andrew
O‘Hagano knygą „The Li-
fe and Opinions of Maf the
Dog, and of His Friend Ma-
rilyn Monroe“. Kaip pranešė
Dailymail.co.uk, netikėtą ži-
nią, kad 35-erių A.Jolie vaidins
M.Monroe, paskelbė pats ra-
šytojas Edinburge vykstančio
knygų festivalio metu.
A.Jolie ekrano partneriu
taps vienu žaviausių Holivudo
vyrų tituluojamas George‘as
Clooney. Jam atiteko artimo
M.Monroe bičiulio Franko Si-
natros vaidmuo. A.O‘Hagano
teigimu, filmo kūrimo darbai
bus pradėti netrukus.
Į M. Monroe vaidmenį
naujojoje juostoje pretenda-
vo tokios aktorės kaip 25-erių
Scarlett Johansson ir 35-erių
Christina Hendricks.
Tačiau filmo kūrėjai nutarė,
kad tinkamiausia – daugiau-
sia veiksmo filmuose besifil-
muojanti aktorė A.Jolie.
A.O'Hagano romanas pa-
sakoja apie paskutinius dvejus
M.Monroe gyvenimo metus.
Įdomiausia tai, kad visa isto-
rija atskleidžiama M.Monroe
augintinio, Maltos bišono Ma-
fo akimis.
Šuniuką garsiai mote-
riai 1960-aisiais padovano-
jo F.Sinatra. Mafas kartu su
šeimininke keliaudavo ne tik
į susitikimus su jos draugais,
bet ir su JAV prezidentu Johnu
F. Kennedy, lydėjo M.Monroe
į aktorystės pamokas ir vaka-
rienes restoranuose.
Gavusi baltapūkį auginti-
nį dovanų aktorė ir daininin-
kė nutarė pavadinti jį Mafija,
tačiau vėliau vardą sutrumpi-
no. Kai 1962-aisiais, būdama
36-erių, M.Monroe mirė, Mafą
paveldėjo F.Sinatros sekreto-
rė. Tiesa, kol kas nežino-
ma, kas filme įgar-
sins žymųjį au-
gintinį.
Melo Gibsono
gyvenimas – tik-
ra avarija: žvaigždė
Malibu miestelyje
sumalė savo beveik
300 tūkst. Lt kainuo-
jantį „Maserati“.
Pranešė Dailymail.co.uk apie dar vieną aktoriaus ir reži-
sieriaus M.Gibsono nesėkmę. 54-erių garsenybė turi bėdų
ir dėl buvusios mylimosios kaltinimų smurtavus.
A.Jolie taps M.Monroe
Garsaus aktoriaus ir prodiuserio
Michaelo Douglaso gerklėje gydy-
tojai aptiko piktybinį auglį. Šią
žinią pasaulio spaudai patvirti-
no aktoriaus atstovai.
Kaip pranešė „People“,
65-erių kino žvaigždė rengiasi
iškęsti aštuonių savaičių che-
moterapijos ir švitinimo kur-
są. Teigiama, kad gydytojai vi-
liasi, jog M.Douglasas po šių
procedūrų visiškai pasveiks.
„Esu nusiteikęs labai optimis-
tiškai“, – išplatintame praneši-
me cituojamas aktorius.
Jo atstovai atsisakė žurna-
listams suteikti konkretesnės
informacijos apie auglį. Anot
Dailymail.co.uk, taip pat ne-
komentuojama, kokios įtakos
ligai turėjo aktoriaus pomė-
gis rūkyti, kada M.Douglasas
bei jo šeima sužinojo apie vė-
žį ir kada numatyta gydymo
pradžia.
Rūkymo pavojus
Burnos ir gerklų vėžio for-
mos dažniausiai yra susijusios
su rūkalų ir alkoholio vartojimu.
Chemoterapija ir švitini-
mas dažniausiai yra naudo-
jami vėlesnėms vėžio stadi-
joms gydyti. Jei auglys pastebi-
mas anksti, net
90 proc. ligo-
nių pasveiks-
ta. Kur kas liūd-
nesnės prog-
nozės gresia
tiems, kam vė-
žio ląstelės spė-
ja išplisti į gre-
ta esančius audinius ir limf-
mazgius.
Dar 2006-aisiais žinia-
sklaidoje buvo pasirodę pra-
nešimų, kad tiek M.Douglasas,
tiek jo žmona 40-metė aktorė
Catherine Zeta-Jones mėgina
mesti rūkyti. Tuo metu teig-
ta, kad kiekvienas jų surūko
maždaug po pusę cigarečių
pakelio per dieną.
Sunkūs metai
Šie metai M.Douglasui,
akivaizdu, ne iš lengvųjų. Ak-
toriaus sūnus Cameronas iš
pirmosios santuokos birželį
buvo nuteistas 5-eriems me-
tams kalėjimo už narkotikų
laikymą ir platinimą.
Po šios žinios M.Douglasas
teigė ketinantis susimažin-
ti krūvį Holivude, kad galėtų
skirti daugiau laiko žmonai ir
dviem jų vaikams – 10-ies Dy-
lanui ir 7-erių Carys.
Stoja į kovą su vėžiu
M.MONROE A.JOLIE
Sakė M.Douglasas.
Esu nu-
siteikęs
labai optimis-
tiškai.
Sutuoktiniai M.Douglasas
ir C.Zeta-Jones neven-
gė pasimėgauti cigaretės
dūmu, tačiau nuo 2006-ųjų
mėgino atsikratyti šio ydin-
go įpročio. Scanpix nuotr.
Paparacai trina rankas – pagaliau
jiems pavyko įamžinti garsią pra-
mogų pasaulio porą – aktorę Gwy-
neth Paltrow ir grupės „Coldplay“
vokalistą Chrisą Martiną. Nors po-
ra susituokė 2003-iaisiais, jų bend-
ras nuotraukas, kaipir pasirodymus
kartu viešumoje, galima skaičiuo-
ti vienetais.
Šįsyk garsūs sutuoktiniai,
regis, nutarė nesislapstyti leis-
dami vakarą paplūdimyje su
garsiuoju reperiu Jay-Z. Pra-
mogų pasaulio žvaigždės bu-
vo pastebėti besilinksminan-
tys šiaurinėje Niujorko vals-
tijos dalyje, prie G.Paltrow
ir Ch.Martino atostogų rezi-
dencijos.
Šešerius metus santuokoje
gyvenanti pora poilsiavo kartu
su atžalomis. 37-erių G.Paltrow
ir 33-ejų Ch.Martinas augina
du vaikus – 6-erių dukrą Ap-
ple ir 4-erių sūnų Moses.
Niekam ne paslaptis, kad
aktorė bičiuliaujasi su popu-
liariąja atlikėja Beyonce, ta-
čiau šįsyk į draugišką pasisė-
dėjimą paplūdimyje Beyonce
sutuoktinis – 40-metis Jay-Z
– atvyko vienas.
Šios garsios šeimos bičiu-
liaujasi 6 metus – prieš tiek
laiko jos susipažino viename
labdaros renginyje.
„Chrisas
nuostabus
žmogus, jis
atsidavęs
tam, ką da-
ro, be to, yra
labai protingas. Jo žmoną
myliu, o jų vaikai mane vadi-
na „dėde Jay“. Tai labai malo-
nu“, – yra sakęs Jay-Z.
Žvaigždės, atrodė, gerai lei-
džia laiką, tačiau pro fotografų
akis nepraslydo ant Ch.Martino
kojos uždėtas kulkšnies įtva-
ras. Kaip pranešama, jis grei-
čiausiai susižeidė plaukdamas
banglente.
Paparacai „pagavo“ garsią porą
www.15min.lt/pramogos
Surinkę šį adresą rasite daugiau naujienų apie garsenybių gyvenimą
Drąsi „Anarchija Žirmūnuose“
lietuviškas kinas
Vienas retų kad-
rų, kuriuose
Ch.Martinas ir
G.Paltrow kartu.
Filmo aktorės
Toma Vaške-
vičiūtė (k.) ir
Severija Janu-
šauskaitė.
Laimėjo mūšį
dėl vaidmens
Įdomiau-
sia tai,
kad visa istorija
atskleidžiama
M.Monroe šuns
Mafo akimis.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close