2013 Oa Maritim

Published on January 2018 | Categories: Documents | Downloads: 42 | Comments: 0 | Views: 575
of 152
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

OCCUPATIONAL JOB STRUCTURES FOR THE COASTAL & MARITIME SURVEILLANCE (Struktur Pekerjaan Bagi Sektor Pengawasan Pantai Dan Maritim )

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA Department of Skills Development Ministry of Human Resources, Malaysia December 2010

0

NO.SIRI

KANDUNGAN

MUKA SURAT

____________________________________________________________________

Singkatan-singkatan

1

1

Ringkasan Eksekutif

2

2

Konsep dan Struktur Kerangka Kelayakan Kemahiran Malaysia

3

3

Latar Belakang Sektor Pengawasan Pantai dan Maritim

8

4

Gambaran Keseluruhan Industri

16

5

Keperluan Tenaga Kerja Mahir Dalam Sektor Pengawasan Pantai & Maritim.

18

6

Kaedah Analisa Bidang Pekerjaan

19

7

Dapatan-dapatan

24

8

Bidang dan Jawatan Kritikal

30

9

Bidang dan Jawatan Tidak Kritikal

37

10

Kesimpulan

38

Rujukan-rujukan

39

Annex 1

a. Senarai Panel Pakar Bidang Yang Menyertai Bengkel Analisa Bidang Pekerjaan.

41

Annex 2 –

a. Definisi Pekerjaan Untuk Jawatan-jawatan Operasi

43

b. Definisi Pekerjaan Untuk Jawatan-jawatan Teknikal

102

1

Disember 2010

SINGKATAN-SINGKATAN

CBRNE

Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive

CPTED

Crime Prevention Through Environmental Design

DACUM

(Developing a Curriculum), is an occupational analysis method aimed at the achievement of results that may be immediately applied to the development of training curricula.

GMDSS

Global Maritime Distress Safety System

IALA

International Association of Lighthouse Authorities.

IMO

International Maritime Organization

JPK

Jabatan Pembangunan Kemahiran

LG

Learning Guide

LRIT

Long Range Identification & Tracking.

MOSQF

Malaysian Occupational Skills Qualification Framework

MQF

Malaysia Qualification Framework

MRCC

Maritime Rescue Coordination Centre

MRSC

Maritime Rescue Sub-Centre

NOSS

National Occupational Skills Standard

SDAC

Skill Development Advisory Committee

STRAITREP The Mandatory Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore SWASLA

Malaysian Sea Surveillance System

TMDA

Total Maritime Domain Awareness

VMS

Vessel Monitoring System

WIT

Written Instructional Materials

2

1.

RINGKASAN EKSEKUTIF Bumi Malaysia terbahagi kepada dua secara geografik dengan pantainya yang sepanjang 4,492 kilometer serta persisiran pantai yang panjang yang kaya dengan sumber-sumber ekonomi. Selat Melaka yang terkenal sebagai salah satu selat tersibuk di dunia menjadi laluan kapal utama kepada pedagang-pedagang di rantau Asia.

Lanskap pantai Malaysia yang unik dan cantik telah menarik pelancong untuk berkunjung tanpa henti. Pertumbuhan industri perikanan telah menjadikan kawasan perairan Negara sebagai pembekal produk makanan laut untuk kegunaan tempatan dan ekspot. Persisiran pantai yang kaya dengan hasil minyak dan gas menjadikan perairan ini penyumbang pendapatan negara yang terpenting. Faktor-faktor ini jelas membuktikan perairan negara menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi Negara.

Disamping kecantikan dan kekayaan pantai dan persisiran laut Malaysia, terdampar pula ancaman-ancaman yang perlu ditangani dengan bijak lagi berkesan. Pencerobohpenceroboh sempadan Negara, aktiviti lanun, penyeludupan, perlanggaran kapal, tumpahan minyak, ombak tsunami adalah antara ancaman-ancaman yang wajib

ditangani demi

kepentingan rakyat dan Negara

Usaha yang berterusan telah dijalankan sejak awal lagi untuk menjamin keselamatan dan kawalan pantai Malaysia dan persisirannya. Kaedah konvensional pengawalan persisiran pantai yang digunapakai sebelum ini telah dibangunkan semula sehinggalah jauh maju dengan teknologi canggih hari ini menggunakan radar-radar, dan sistem pengawasan elektronik. . Namun demikian, usaha berterusan perlu dilaksanakan untuk mendedahkan kepada awam tentang profesyen yang ditawarkan oleh bidang ini memandangkan ianya merupakan satu bidang baru. Kekurangan latihan yang khusus dan komprehensif dalam aspek teknikal telah membantutkan pembangunan professional-profesional yang terlibat dalam kerja ini. Sehingga sekarang, pendedahan dan penyebaran maklumat dan cabarancabaran serta jaminan kerjaya bidang ini masih kurang.

Usaha untuk meningkatkan profesionalisma dan membangunkan sumber manusia dalam bidang ini sewajarnya bermula dari pembangunan standard kemahiran yang boleh

3

digunakan sebagai landasan dalam membangunkan program latihan di peringkat nasional. Lantaran itu, analisa bidang pekerjaan dalam bidang pengawasan pantai dan maritime perlu dilaksanakan untuk melakarkan laluan kerjaya. Analisa Pekerjaan ini akan mendedahkan peta laluan kerjaya serta kerangka pengkelasan kerja yang tepat. Ini akan meliputi skop penguasaan sektor ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Adalah diharapkan bahawa profesyen dalam bidang ini akan menjadi kompetitif dan menjadi pilihan pekerja-pekerja dalam usaha mencecah misi ke arah pencapaian wawasan 2020 negara

2.

KONSEP DAN STRUKTUR KERANGKA KELAYAKAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PEKERJAAN MALAYSIA. Kerangka Kelayakan Kemahiran Pekerjaan Malaysia (MOSQF) adalah kerangka sistem berpadu untuk mengikat dan saling berhubungan dengan semua kelayakan-kelayakan yang dianugerahkan di Malaysia. MOSQF akan menjadi alat yang membangun dan mengkelaskan kelayakan-kelayakan berdasarkan set-set kriteria yang diluluskan diperingkat kebangsaan dan setaraf dengan amalan antarabangsa yang diterimapakai pada tahap pembelajaran yang diterima oleh pelatih. Kriteria-kriteria ini akan digunapakai dan diterima oleh semua pusat-pusat bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran.

MOSQ telah dibangunkan

berpandukan kepada Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) juga diasaskan kepada kerangka-kerangka yang digunapakai dan yang dirujuk oleh Negara-negara lain seperti England, Wales & Ireland Utara, Australia, New Zeland dan Eropah. Oleh yang demikian, MOSQF sememangnya boleh menjadikan dirinya alat penterjemah untuk menjadikan kelayakan boleh dibaca dan difahami merentas berbagai negara. 

Kerangka ini telah dibangunkan untuk meningkatkan system latihan kebangsaan sedia ada bagi faedah semua pihak seperti individu-individu, penyedia –penyedia latihan, jabatan kerajaan, persatuan-persatuan, badan-badan iktisas, industri-industri dan masyarakat Malaysia. MOSQF telah mendifinisikan lapan (8) tahap kelayakankelayakan dalam empat (4) sektor pendidikan. Empat sektor tersebut adalah: -

Sektor kemahiran-kemahiran

4

-

Sektor teknik dan vokasional

-

Sektor pembelajaran sepanjang hayat, dan

-

Sektor pengajian tinggi (universiti)Kesemua lapan (8) tahap tersebut boleh dilihat dalam Raj 1: MOSQF – Empat (4) Sektor-sektor Pengajian Tinggi & lapan (8) tahap-tahap kelayakan.

KELAYAKAN /

SEKTOR

PEMBELAJARA

TAHAP

SEPANJANG KEMAHIRAN

8

TEKNIK & VOKASIONAL

Meister Tinggi Kemahiran

PENGAJIAN TINGGI

HAYAT

Doktor Falsafah

Malaysia

7

Meister Kemahiran Malaysia

Ijazah Sarjana

Sijil & Diploma Lepasan Ijazah 6

Diploma Lanjutan Tinggi

Ijazah Sarjana Muda Pentauliahan

Kemahiran Malaysia Sijil & Diploma Graduat

Pembelajaran Pengalaman

5

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia

Diploma Lanjutan

Diploma Lanjutan

4

Diploma Kemahiran Malaysia

Diploma

Diploma

3

Sijil Kemahiran Malaysia 3

Sijil teknik dan vokasional

Sijil

2

Sijil Kemahiran Malaysia 2

1

Sijil Kemahiran Malaysia 1

Terdahulu (APEL)

Rajah 1: MOSQF – Empat (4) Sektor-sektor Pengajian Tinggi & Lapan (8) tahap-tahap kelayakan. Sumber: Divisyen MOSQ Jabatan Pembangunan Kemahiran.

Tarikh semakan: Jun 2008

5

KERANGKA KELAYAKAN KEMAHIRAN PEKERJAAN MALAYSIA (MOSQF) TAHAP

DESKRIPSI TAHAP

Pencapaian pada tahap ini mencerminkan kebolehan menggunapakai pengetahuan, 1

kemahiran

dan

prosedur-prosedur

menyempurnakan tugasan-tugasan

berkaitan

untuk

rutin dan boleh ditelah yang meliputi

penyempurnaan tugas-tugas dan prosedur –prosedur mengikut arahan dan atau bimbingan.

Pencapaian

pada

tahap

ini

mencerminkan

kebolehan

memilih

dan

menggunapakai pengetahuan, idea, kemahiran dan prosedur-prosedur berkaitan untuk menyempurnakan tugasan yang lengkap diperjelaskan serta 2

menangani

masalah mudah. Ini meliputi mengambil tanggungjawab untuk

menyempurnakan

tugas-tugas

pertimbangan-pertimbangan

dan

dan

prosedur-prosedur

berotonomi

tertakluk

serta kepada

membuat arahan

menyeluruh atau panduan.

Pencapaian pada tahap ini mencerminkan kebolehan mengenalpasti dan menggunakan pemahaman yang berkaitan , kaedah-kaedah dan kemahirankemahiran untuk menyempurnakan tugasan dan menangani masalahmasalah 3

yang

jelas

mengikut

sukatan

kerumitannya.

Ini

meliputi

tanggungjawab mengikhtiarkan dan menyiapkan tugas-tugas dan prosedurprosedur disamping membuat pertimbangan-pertimbangan dan mengamalkan otonomi dalam parameter yang dibenarkan. Ia juga mencerminkan kesedaran terhadap pendekatan-pendekatan dan perspektif-perspektif yang berbezabeza dalam bidang kerja atau kajian.

4

Pencapaian pada tahap ini mencerminkan kebolehan mengenalpasti dan menggunakan pemahaman yang berkaitan , kaedah-kaedah dan kemahirankemahiran untuk menyempurnakan tugasan dan menangani masalah-

6

masalah yang jelas tetapi kompleks dan tidak rutin. Ia meliputi tanggungjawab mengambil tindakan menyeluruh serta membuat pertimbangan-pertimbangan serta amalan-amalan otonomi dalam parameter yang agak luas. Ia juga mencerminkan kesedaran terhadap pendekatan-pendekatan dan perspektifperspektif yang berbeza-beza dalam bidang kerja atau kajian.

Pencapaian pada tahap ini mencerminkan kebolehan mengenalpasti dan menggunakan pemahaman yang berkaitan , kaedah-kaedah dan kemahirankemahiran untuk menangani masalah-masalah lebih besar dan kompleks. Ini termasuk memikul tanggungjawab untuk merancang dan membentuk 5

tindakan-tindakan disamping membuat pertimbangan-pertimbangan dan mengamalkan otonomi dalam parameter-parameter yang luas. Ia juga mencerminkan pemahaman perspektif-perspektif, pendekatan-pendekatan aliran pemikiran yang berbeza-beza serta alasan-alasan disebalik perkaraperkara tersebut.

Pencapaian

pada tahap

menggunapakai

ini mencerminkan kebolehan menghalusi

kefahaman-kefahaman

kemahiran-kemahiran

berkaitan,

kaedah-kaedah

dan dan

untuk menangani masalah-masalah kompleks yang

mempunyai definisi yang terhad. Ini termasuk memikul tanggungjawab untuk 6

merancang dan membentuk tindakan-tindakan yang menguatkan perubahanperubahan

besar

atau

mendorong

kemajuan-kemajuan,

disamping

mengamalkan otonomi dan membuat pertimbangan-pertimbangan dengan lebih luas. Ia juga mencerminkan kefahaman pelbagai perspektif dan pendekatanpendekatan aliran pemikiran serta teori-teori penyokongnya.

7

Pencapaian

pada

tahap

ini

mencerminkan

kebolehan

merumus

dan

menggunapakai kefahaman, kaedah-kaedah dan pendekatan-pendekatan yang sesuai

untuk menangani situasi bermasalah yang melibatkan banyak faktor

yang berinteraksi. Ini termasuk memikul tanggungjawab untuk merancang dan 7

membentuk tindakan-tindakan yang menguatkan perubahan-perubahan besar atau mendorong kemajuan-kemajuan, disamping mengamalkan otonomi dan membuat pertimbangan-pertimbangan dengan lebih luas. Ia juga mencerminkan kefahaman teoretikal dan kaedah dalam perspektif yang sesuai serta bagaimana ia memberi kesan ke atas skop kajian atau kerja mereka.

Pencapaian

pada

tahap

ini

mencerminkan

kebolehan

membangunkan

kefahaman asli dan mengembangkan bidang ilmu pengetahuan atau amalan perofesional. Ia mencerminkan kebolehan menangani situasi-situasi bermasalah yang melibatkan banyak faktor-faktor komplek berinteraksi melalui inisiatif, 8

merekabentuk dan menjalankan penyelidikan, pembangunan atau aktiviti-aktiviti strategik. Ini melibatkan pengamalan otonomi, pertimbangan dan kepimpinan yang luas, dalam perkongsian tanggungjawab untuk pembangunan bidang ilmu atau kerja, atau untuk mencipta perubahan organisasi atau profesyen yang jelas. Ia turut mencerminkan kefahaman kritikal ke atas perspektif dan kaedah-kaedah berkaitan dan caramana ianya member kesan terhadap bidang ilmu atau kerja.

Rajah 2: Kerangka Kelayakan Kemahiran-kemahiran Pekerjaan Malaysia (MOSQF) Deskripsi tahap. Sumber : Divisyen MOSQ, Jabatan Pembangunan Kemahiran

Tarikh Semakan : 2 April 2008

8

3.

LATARBELAKANG SEKTOR PENGAWASAN PANTAI DAN MARITIM 3.1 MUKADIMAH Coastal & Maritime Surveillance merupakan satu bidang pekerjaan yang telah lama wujud dalam industri di Malaysia. Bidang ini telah berkembang dari menggunakan kaedah kerja tradisional sehinggalah menggunakan kaedah kerja berteknologi tinggi hari ini. Penggunaan system-sistem pengesanan radar dan beberapa system lain yang canggih hari ini telah menampakkan bidang ini sebagai satu bidang yang dinamik. Bidang ini amat penting kepada Malaysia memandangkan kedudukan Malaysia yang dikelilingi laut. Ini dilihat dari sudut ekonomi, social, keselamatan dan pertahanan. Tidak seperti bidang pekerjaan lain yang lebih popular, profesyen dalam bidang ini masih kabur.. Walaupun bidang ini bukanlah satu bidang baru, namun ianya tidak terdedah secara meluas kepada umum untuk mengetahui dan menceburinya. Tidak seperti bidang pekerjaan popular yang lain, laluan kerjaya bidang ini tidak begitu jelas dan ini diburukkan lagi dengan pemakaian nama jawatan yang berbeza-beza yang terdapat dalam industri. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang dalam kebanyakan aktiviti-aktiviti diperairan, namun Coastal & Maritime surveillance yang dilihat sebagai satu fungsi sokongan ini hanya menggunakan garis panduan dari badan antarabangsa sahaja. Tidak ada standard tempatan khusus kepada perkhidmatan ini dibangunkan setakat ini. Kemalangan-kemalangan kapal, tumpahan minyak, pencerobohan sempadan laut, bencana alam serta activiti lanun yang terdapat disepanjang pantai kebangsaan merupakan ancaman yang perlu ditangani dengan berkesan.

Persisiran pantai yang penuh dengan activiti-aktiviti perolehan sumber ekonomi telah menjadi penyumbang penting kepada hasil ekonomi Negara. Industri gas & petroleum, perikanan & pelancongan, antara penyumbang terbesar pertumbuhan pendapatan Negara.

Isu-isu keselamatan pantai & maritim serta keselamatan kepentingan-kepentingan ekonomi hari ini telah menjadi lebih kompleks. Ini telah mendesak pihak-pihak berwajib menyediakan

9

perkhidmatan pengawasan pantai dan maritime dalam usaha menguruskan keperluan keselamatan semasa.

Usaha untuk meningkatkan kecekapan serta pembangunan profesionalisma dalam bidang ini tidak wajar dilengahkan. Pembukaan laluan kerjaya dan penentuan amalan-amalan standard perlu di buat. Ini perlu digunakan sebagai asas dalam menbangunkan kurikulum latihan yang boleh ditrerima oleh industri. Ia perlu bermula dengan analisa bidang pekerjaan dan diikuti oleh pembangunan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS). Proses ini membolehkan semua pihak yang berminat dalam industri untuk menyemak dan mengemaskini amalan-amalan semasa mereka dalam usaha meletakkan profesyen ini lebih kompetitif sejajar dengan beberapa profesyen terkemuka yang lain.

Perlaksanaan kaedah pengukuhan kerjaya ini akan menyaksikan lebih ramai pelajar dan graduan yang berpotensi memasuki bidang ini dengan penuh inspirasi. Pekerja sedia ada yang sedang berada dalam perkhidmatan akan mampu menentukan halatuju kerjaya masing-masing serta mengambil peluang untuk meningkatkan mutu kerja dengan mengikuti program-program latihan yang lebih berstruktur. Ini adalah usaha yang penting yang tidak boleh dilengahkan memandangkan keperluan bekalan tenaga mahir dan professional dalam bidang ini dianggarkan berganda dalam tempoh lima tahun akan datang. Usaha ini akan meningkatkan jumlah pekerja berkemahiran tinggi dan berpendapatan tinggi sepertimana yang disarankan oleh kerajaan. 3.2 PENGAWASAN PANTAI DAN MARITIM. Pengawasan pantai dan maritime ialah satu proses pengawalan tingkahlaku manusiamanusia, objek-objek, situasi-situasi atau proses-proses yang dijadikan sasaran dalam memastikan ianya mematuhi norma-norma yang dikehendaki atau yang di jangkakan dalam sistem yang diyakini untuk tujuan ekonomi, kawalan, keselamatan, dan kawalan sosial dalam kawasan pantai dan maritime yang tertentu.

Secara umumnya, objektif pengawasan pantai dan maritime ialah untuk mencapai tahap kewaspadaan situasi yang membolehkan pengesanan dan penghapusan ancaman-ancaman keselamatan, kawalan dan alam sekitar maritime dalam tempoh yang terawal dan terpantas.

10

Teknologi pengawasan ini mempunyai kebolehan memberikan kemudahan kepada pengguna melalui laut, darat dan udara.

Untuk tujuan analisa bidang pekerjaan ini, tindakan susulan kepada pengawasan ini seperti kawalan fizikal, pemintasan, serangan, pengusiran, pendakwaan dan tindakan-tindakan lain selepas pengawasan tidak dimasukkan dalam definisi yang diberi.

Pengawasan pantai dan maritime turut meliputi pengawasan aktiviti-aktiviti bawah laut seperti mengawasan perubahan aras dasar laut laluan kapal, aktiviti-aktiviti kapal selam dan sebagainya. Walaupun demikian, tumpuan hanya akan diberikan kepada pengawasan perubahan aras dasar laut yang terbabit dengan laluan kapal di pelabuhan-pelabuhan. Pengawasan-pengawasan bawah laut yang lain boleh dimasukkan bila terbitnya keperluan.

3.3 ANALISA PENGAWASAN PANTAI DAN MARITIM SEMASA Masakini, perkhidmatan pengawasan pantai dan maritime digunapakai secara meluas dalam angkatan tentera, industri berasaskan pertahanan, industri perikanan, industri gas & petroleum, pelabuhan-pelabuhan, agensi penguatkuasaan maritim, polis marin, jabatan laut, jabatan alam sekitar dan lain-lain industri kecil. Teknologi pengawasan sering digunakan untuk menjelaskan pemerhatian dari jarak jauh menggunakan kaedah peralatan elektronik dan kaedah-kaedah teknologi lain seperti:

Pengesanan Percakapan (Eavesdropping) Pengesanan percakapan telefon (Telephone tapping) Mikrofon berarah (Directional microphones) Alat dengar tersembunyi (Covert listening devices or "bugs") Kamera-kamera kecil minox (Minox subminiature cameras)

11

Televisyen litar tertutup (Closed-circuit television) Pemerhatian malam (Night vision) Pengesanan GPS (GPS tracking) Multilateration Umpanan (Bait car) Penandaan Elektronik (Electronic tagging) Imej CCTV (CCTV Images) Radar-radar kawalan trafik maritime (Maritime Vessel Traffic Control (ATC) Radars) Intipan ketenteraan (Military reconnaissance) Kapal peninjau (Reconnaissance vessel) Peralatan computer ("trusted" computing devices) Pengawasan computer dan internet (Internet and computer surveillance)

Namun demikian, pengawasan juga turut melibatkan kaedah-kaedah teknologi rendah seperti pemerhatian terus, pemerhatian menggunakan teropong jauh, pemintasan atau kaedah-kaedah lain yang serupa.

3.3.1 Impak Pengawasan Pengawasan cara moden tidak boleh dielakkan sepenuhnya. Namun demikian, untuk tugasan-tugasan kecil, penggunaan teknik pengawasan mudah masih sesuai. Penggunaan kaedah mudah ini boleh menjadi berkesan jika dilakukan dengan cermat.

12

Usaha menjalankan pengawasan manusia secara umum masih dibatasi undangundang. Justifikasi pengawasan amat penting dalam hal sedemikian. Dalam kebanyakan bentuk pengawasan, isu rupa bentuk amat penting. Walaupun satu maklumat terpencil komunikasi nampaknya tidak bermakna, bila ianya dilihat bersama dengan data-data berkaitan yang dikumpulkan, ia mampu mendedahkan pelbagai maklumat. Ini boleh melibatkan maklumat pertalian dan perhubungan, corak kerja, dan tabiat-tabiat peribadi. Pengumpulan dan proses maklumat boleh dilakukan secara otomatik menggunakan peralatan komputer. 3.3.2 Peralatan Pengawasan atau "bugs" Peralatan pengawasan atau ―bugs‖, bukanlah sebenarnya perantara komunikasi, tetapi ianya adalah peralatan yang memerlukan saluran komunikasi. ―Bugs‖ sering melibatkan transmitter radio. Namun demikian terdapat banyak lagi pilihanpilihan lain yang boleh berfungsi memberikan isyarat. Anda boleh menghantarkan frekuensi radio melalui saluran dawai utama bangunan dan menerimanya diluar. Anda boleh menerima panggilan

dari telefon tanpa wayar, dan anda boleh

menerima data dari rangkaian kerja komputer. ―Bugs‖ boleh didapati dalam perbagai saiz dan bentuk. Kegunaan asal bugs ialah untuk menyiarkan bunyi. Pengecilan peralatan elektronik hari ini telah berkembang pesat sehinggakan imej televisyen boleh dipancarkan melalui ―bugs‖ yang dihubungkan pula dengan kamera video yang dikecilkan. Kos memiliki peralatan ini nampaknya semakin rendah. Corak amalan terbaru adalah pembangunan peralatan pengawasan atau ―bugs‖ yang digabungkan dengan peralatan elektonik yang popular. Contohnya gajet sistem pengawasan yang baru melibatkan kemasukan alat perakam dan kamera serta alat komunikasi ke dalam komputer riba. Ejen-ejen pengawasan berpurapura mendengar sesuatu dari laptop sambil duduk merapati sasaran untuk merakamkan perbualan.Pusat kawalan memberikan arahan kepada ejen-ejen ini melalui computer riba. 3.3.3 Pengawasan Komputer

13

Diperingkat asas, computer adalah sasaran pengawasan sebab maklumat peribadi yang banyak tersimpan di dalamnya. Sesiapa sahaja yang boleh memasuki atau mengalihkan komputer boleh memasukinya. Jika seseorang boleh memasukkan perisian ke dalam system computer, maka dia juga boleh mengubah computer tersebut menjadi alat pengawasan. Komputer-komputer boleh dicerobohi melalui pelbagai cara, dari memasukkan bugs fizikal atau perisian pengawasan sehinggalah ke pemintasan siaran radio yang diterbitkan oleh operasi computer yang biasa. 3.3.4 Photography Fotografi telah menjadi lebih beharga sebagai satu kaedah pengawasan. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini terdapat perkembangan yang jelas pada tahap keupayaan fotography kaku dan video. Pada masa yang sama terdapat juga kemajuan dalam penggunaan teknologi televisyen litar tutup serta proses imej computer yang membolehkan imej digital dipetik dari kamera-kamera untuk disuaikan dengan imej-imej yang tersimpan dalam pengkalan data. Foto telah lama diterima sebagai satu bentuk bukti. Namun demikian, imej bukan sahaja dikumpulkan sebagai bukti-bukti dalam pendakwaan tetapi juga sebagai sumber maklumat risikan. Pengumpulan gambar dan video juga telah memberikan kesan lain – ia menakutkan orang ramai. 3.3.5 Televisyen Litar Tutup Televisyen litar tutup (CCTV) — dengan mana gambar-gambar di lihat atau dirakam tetapi tidak disiarkan kepada umum – asalnya ia dibangunkan untuk kegunaan kawalan bank. Hari ini ianya telah dibangunkan menjadi mudah guna dan murah untuk digunakan sebagai system keselamatan rumah serta pengawasan harian. CCTV telah digunakan secara meluas oleh jabatan kerajaan dan polis sejak 10 tahun terkebelakang. Dalam pekan dan bandar-bandar besar, banyak

kamera

dihubungkan

dengan

pihak

berkuasa

polis.

Justifikasi

penggunaan CCTV secara meluas dalam Bandar adalah untuk mengekang jenayah walaupun masih tiada bukti jelas terhadapnya. Perkembangan terbaru

14

penggunaan CCTV dalam kawasan perumahan telah turut meningkatkan isu serius terhadap tahap penggunaannya yang cenderung kepada kawalan social berbanding mengekang jenayah. Perkembangan CCTV di kawasan-kawasan awam, yang merekodkan imej dan pengenalan orang awam ke dalam pengkalan data computer telah dipersoalkan kerana mengancam hak kebebasan.. 3.3.6 Jejakan Elektronik Masyarakat moden mencipta transaksi data yang besar. Di masa lampau, data ini didokumenkan dan meninggalkan jejakan kertas tetapi hari ini kebanyakan data sedemikian dibuat dalam bentuk data elektronik yang menghasilkan jejakan elektronik yang mudah di susun semula melalui kaedah berotomatik. Setiap kali anda menggunakan mesen bank, membayar menggunakan

kad

telefon,

membuat

menggunakan kad kredit,

panggilan

dari

rumah,

atau

menyempurnakan transaksi berekod, anda telah menjana rekod elektronik. Bila data ini dikumpul dan dianalisa, ia akan mendedahkan maklumat bentuk tabiat individu yang menggambarkan gaya hidup dan kerja mereka. Satu kaedah melindungi otonomi dan kebebasan individu dalam dunia berasaskan rekod ialah melalui ―transaksi tanpa nama‖ seperti pembelian tunai. Bila transaksi elektronik digunakan, ketanpanamaan tersebut akan hilang. Hari ini kumpulan maklumat transaksi yang besar telah dikumpulkan untuk tujuan pemasaran, laporan kredit, bersama data syarikat yang lain untuk menganalisa tabiat kepenggunaan pengguna menguruskan

strategi

jualan

dalam menentukan cara mana syarikat dan

pemasaran

atau

untuk

melihat

kebolehpercayaan dalam transaksi kewangan. Set-set data ini juga dijual kepada syarikat-syarikat lain atau kepada agensi kerajaan untuk kegunaan-kegunaan lain. Kebolehdapatan set-set data maklumat transaksi yang besar ini memudahkan penggunaan pengawasan otomatik dan kaedah menganalisa.

15

3.3.7 Penyusunan Data Individu Penyusunan data dalam kontek ini adalah proses pengumpulan maklumat tentang individu dalam usaha menjana satu profil – iaitu gambaran corak tingkahlaku. Penyusunan Data digunapakai dalam keselamatan, penguatkuasaan undang-undang, dan operasi risikan untuk pelbagai kegunaan.— seperti menilai kebolehpercayaan untuk tapisan keselamatan atau untuk memberi kuasa dalam system berasaskan kepercayaan atau dalam usaha mengenalpasti ancaman atau pihak yang disyaki. Pihak berkuasa berupaya mendapatkan maklumat dari pihak ke tiga. – seperti bank-bank, syarikat kredit atau majikan-majikan. Seperti dengan meminta pendedahan maklumat secara formal. employers, melalui pengenaan sapina atau kaedah-kaedah lain , atau membeli data dari pengumpul data komersial atau melalui broker-broker data. Maklumat berhubung dengan transaksi individu, mudah didapati kerana ia tidak dilihat sebagai maklumat yang berharga bila ianya terpencil, namun bila transaksi sedemikian dikumpulkan, ia boleh digunapakai untuk mendapatkan profil lengkap yang mendedahkan tindakan, tabiat-tabiat dan kelaziman-kelaziman individu. 3.3.8 Pengawasan Semulajadi Pengawasan semulajadi adalah terma yang digunapakai dalam

model

―Pencegahan Jenayah melalui Rekabentuk persekitaran‖ dan ―ruang boleh pertahan‖. Model ini bergantung kepada keupayaan mempengaruhi keputusan pesalah sebelum melakukan jenayah. Pengawasan semulajadi membataskan peluang melakukan jenayah dengan meningkatkan

persepsi

bahawa

mereka

boleh

dilihat

oleh

orang

lain.

Pengawasan ini berlaku dengan merekabentuk kedudukan-kedudukan rupa fizikal, aktiviti, dan orang dalam bentuk tertentu untuk memaksimakan kebolehlihatan dan menjaga interaksi social yang positif. Bakal suspek penjenayah berasa perlu lebih berwaspada dan merasakan laluan keluar yang terhad. Kaedah ini lazimnya tidak memerlukan kos, namun keberkesanannya

16

mengekang

jenayah

bergantung

kepada

individu

penjenayah-penjenayah

tersebut.

4.0

GAMBARAN KESELURUHAN INDUSTRI Fungsi pengawasan pantai dan maritime telah wujud dalam pelbagai agensi sedia ada di Malaysia sejak lama dahulu. Ia tidaklah dikelaskan sebagai satu industri tersendiri memandangkan kepentingannya yang bercorak penyokong kepada aktiviti lain yang lebih utama. Fungsi ini digunapakai

dalam Angkatan Tentera, Jabatan Laut, Polis Marin,

pelabuhan-pelabuhan, industri perikanan, petroleum & gas serta beberapa industri kecil lain. Menjaga keselamatan perairan bukan sahaja penting bagi keselamatan Negara tetapi juga penting untuk meletakkan perairan diyakini oleh masyarakat antarabangsa. Pencerobohan pendatang tanpa izin, pencerobohan nelayan asing, kegiatan lanun, pencemaran laut dan sebagainya telah mendesak betapa Malaysia sangat memerlukan sistem penguatkuasaan dan pengawasan laut yang tersusun dan berkesan. Desakan ini telah melahirkan Akta Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004. Ini diikuti dengan penubuhan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang telah memulakan operasi pertamanya pada 30 November 2005. Matlamat utama usaha ini digerakkan adalah untuk memastikan zon maritime

Malaysia sentiasa selamat dan kepentingan-kepentingan Negara dari aspek

pertahanan, keselamatan, sosial dan ekonomi sentiasa terpelihara. Bahang cabaran kepentingan keselamatan di zon maritime ini juga telah mambuktikan betapa cepatnya pertumbuhan aktiviti-aktiviti manusia diperairan seluas 614,000 kilometer persegi milik Malaysia ini. Aktiviti-aktiviti ekonomi yang sebahagian besarnya meliputi industri petroleum & gas, perikanan, pelancongan dan pengangkutan ini merupakan penyumbang besar kepada pendapatan Negara. Pertumbuhan pesat industri-industri berkaitan telah mendesak kepada pemantapan agensi penguatkuasaan sehingga tertubuhnya unit udara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada bulan Mac 2010. Perkembangan ini telah mempengaruhi industri pengawasan pantai dan maritime. Industri ini merupakan penyokong utama kepada fungsi penguatkuasaan maritim serta aktiviti ekonomi perairan.Perkembangan ini dijangkakan berterusan untuk sekurang-kurangnya lima tahun

17

akan datang berdasarkan titik pertumbuhan pesat ekonomi dunia yang sedang beralih ke Asia. Ini pasti menjadikan aktiviti akonomi perairan Negara yang menjadi penghubung perjalanan laut antara benua turut mengalami kepesatan pertumbuhan yang sama. Kepesatan pertumbuhan industri pengawasan pantai dan maritime ini bakal membuka ruang perniagaan yang lebih besar. Ini disertai dengan perlumbaan teknologi pengawasan yang pesat. Masalah utama yang bakal dirasakan adalah kekurangan tenaga kerja mahir untuk menampung permintaan yang semakin tinggi dalam industri ini. Menyedari

potensi

ini,

disamping

usaha

melipat

gandakan

pemantapan

agensi

penguatkuasaan, dan industri-industri lain sedia ada, beberapa usahawan baru telah muncul untuk turut serta menceburi bidang pengawasan ini. Kita telah mula dapat melihat perjanjianperjanjian persefahaman, usahasama dan perjanjian-perjanjian pemindahan teknologi dalam bidang ini dilaksanakan antara usahawan Malaysia dengan rakan kongsi mereka dari negara maju. Tidak hairanlah jika teknologi Norway, Netherland, United Kingdom dan German telah pun bertapak di sini. Beberapa industri tempatan juga telah mula menceburkan diri dalam pengeluaran komponen-komponen system pengawasan pantai dan maritime. Pertumbuhan ini perlu disokong dengan program peningkatan profesionalisma yang diyakini. Kurikulum yang terancang berasaskan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan adalah satu kemestian dalam usaha ini. Dari sinilah keupayaan Malaysia melahirkan tenaga pakar tempatan yang mencukupi bersama teknologi baru dapat dicapai. Skop kerja pengawasan perairan juga sering menggunakan sistem penyelesaian bersepadu bagi menyokong pihak berkuasa dan industri perairan di laut.

Sistem Penyelesaian ini

melibatkan berbagai perkhidmatan yang luas yang mempunyai teknologi yang terbukti. Akhirnya, satu kerjasama rapat pelbagai pihak yang berotoriti dalam keberkesanan pengawasan pantai terbentuk untuk: 

Menjejaki kapal-kapal seluruh dunia.Mengawal kawasan laut yang strategik .Menyokong operasi pelantar minyakMelindungi hidupan liar

18Pengoktimuman laluan kapalMenyokong program pengurusan perikananMenyokong gerakan membasmi perikanan haram.Lain-lain.

5. KEPERLUAN TENAGA KERJA MAHIR DALAM SEKTOR PENGAWASAN PANTAI & MARITIM TEMPATAN.

Tiada data tepat setakat ini yang boleh dirujuk bagi mengetahui kedudukan sebenar tenaga kerja dalam bidang ini di Malaysia. Pengkelasan dan kategori pekerja yang bercampur-campur menjadikan pengasingannya sukar dilakukan. Kewujudan carta bidang pekerjaan bidang ini kelak boleh mempermudahkan proses mengenalpasti jawatan-jawatan sebenar dalam perjawatan untuk tujuan bancian dan pengurusan.

Untuk tujuan perancangan, anggaran jumlah tenaga kerja telah dilakukan berdasarkan bilangan tapak pengawasan yang dapat dikesan di Malaysia. Kekuatan tenaga kerja bagi setiap tapak dianggarkan mengikut kapasiti dan keperluan biasa operasi.

Ahli panel pakar industri mengganggarkan, jumlah besar tenaga kerja dalam bidang ini di Malaysia sekarang ialah 3,300 orang. Ahli Panel pakar bersetuju dengan Transmaris Technosciences Sdn Bhd yang menganggarkan seramai 16,120 tenagakerja akan berkhidmat dalam industri ini menjelang tahun 2020. Bilangan tapak pengawasan dan keperluan tenagakerja standard digunakan sebagai asas anggaran ini.

19

ANGGARAN TABURAN TENAGAKERJA MENGIKUT SUB-SEKTOR

Sub-sektor

Jumlah Tapak

Pekerja Mengikut Pecahan Operasi

Teknikal

Lain-lain

Jumlah Pekerja setiap tapak

Jumlah Pekerja

Pengawasan Pelabuhan

97

12

6

4

22

2,134

Pengawasan Perikanan dan Kelautan

99

6

4

4

14

1,386

Pengawasan Sempadan Marin & Pantai

50

18

9

6

33

1,650

Pengawasan Keselamatan Nasional

71

6

4

4

14

994

290

6

4

4

14

4,060

Pengawasan Persisiran Pantai

200

12

6

4

22

4,400

Pengawasan Mencari & Menyelamat

68

12

6

4

22

1,496

Jumlah besar

16,120

Bersepadu Pengawasan Kesihatan, keselamatan dan alam Sekitar.

Fig.3: Anggaran jumlah tenagakerja dalam tahun 2020. Sumber: Transmaris Techno-Sciences Sdn Bhd.

6.

KAEDAH ANALISA BIDANG PEKERJAAN Mesyuarat pertama untuk membangunkan perancangan strategik telah dijalankan. Ini adalah untuk memastikan semua ketetapan dan garispanduan Jabatan Pembangunan Kemahiran dalam skop pembangunan serta penyertaan ahli panel pakar pengawasan maritime & pantai dari sector awam dan swasta dapat dipatuhi. Setelah mesyuarat pertama dijalankan, pelan tindakan yang merumuskan aktiviti-aktiviti beserta jangka masa diperlukan telah di buat.

Bahagian ini telah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kaedah yang dicadangkan untuk membentuk definisi pekerjaan bagi tajuk pekerjaan dan kaedah yang digunakan bagi keseluruhan proses analisa bidang pekerjaan.

20

6.1 KAEDAH MEMBENTUK DEFINISI PEKERJAAN Dr.Marzuki Ujud, seorang yang berpengalaman dalam memfasilitatorkan pembangunan NOSS, COS, LG dan WIM menggunakan gabungan penyelidikan perpustakaan, temuduga tenaga pakar, pemerhatian, dan kaedah DACUM dalam mendefinisikan pekerjaan. Kaedah-kaedah ini digunakan dalam usaha melahirkan Definisi Pekerjaan yang mempunyai skop kerja utama yang jelas, perkataan perbuatan yang digunapakai dipilih mengikut tahap kepayahan dan objek-objek dijelaskan.

Untuk memperihalkan Definisi Pekerjaan dengan jelas, kenyataan-kenyataan yang dibentuk mestilah mengandungi

Perbuatan, Objek dan Pelayak. Rasional dalam

menentukan sifat-sifat definisi adalah untuk memastikan keselarasan dan kesinambungan pemakaian sifat-sifat tersebut dari peringkat Analisa Bidang Pekerjaan, Analisa Pekerjaan hinggalah ke peringkat Analisa Tugasan.

(a)

Objek

Di peringkat terawal, objek ditentukan sebelum dua atribut yang lain. Objek bagi manamana kerja adalah penentu utama yang membezakan kerja itu dengan kerja yang lain..

Objek-objek didapatkan dari ahli panel pakar semasa proses DACUM dan dituliskan di atas kad DACUM untuk membolehkan kesemua ahli panel pakar melihat objek yang telah dikenalpasti itu. (b)

Perbuatan

Perbuatan kemudiannya ditentukan berdasarkan tahap kepayahan pekerjaan yang dikenalpasti. Ia dapat dijelaskan seperti berikut:  Objek + Pelayak: Pengawasan laluan selamat kapal.  Perbuatan untuk tahap 2 :

Menjalankan

 Perbuatan untuk tahap 3:

Mengawas

 Perbuatan untuk tahap 4:

Menyemak

21

 Perbuatan untuk tahap 5:

Menilai

 Perbuatan untuk tahap 6 : Mengawal  Perbuatan untuk tahap 7 : Menstrategi

Menjadikan kandungan definisi pekerjaan seperti berikut,Operator NaSIS

(Level 2)

 Melaksanakan pengawasan laluan selamat kapal. 

Penyelia NaSIS

(Level 3)

 Mengawas pengawasan laluan selamat kapal. 

Penguasa NaSIS

(Level 4)

 Menyemak pengawasan laluan selamat kapal. 

Pengurus NaSIS

(Level 5)

 Menilai pengawasan laluan selamat kapal. 

NaSIS Controller

(Level 6)

 Mengawal pengawasan laluan selamat kapal. 

NaSIS Strategist

(Level 7)

 Menstrategi pengawasan laluan selamat kapal.

(c)

Pelayak

Berdasarkan contoh di atas, “laluan selamat” adalah pelayak yang menjelaskan “pengawasan”.

6.2 KAEDAH KESELURUHAN PROSES ANALISA BIDANG PEKERJAAN. i)

Kajian terdahulu Sepertimana yang dinyatakan dalam garispanduan, kajian terdahulu Pengawasan Pantai & Maritim telah di jalankan untuk mendapatkan gambaran skop, dasar dan aktiviti-aktiviti bidang berkenaan.

22

Skop bidang yang diliputi dalam penyelidikan ini meliputi definisi, analisa sector semasa, serta aspek-aspek teknikal.

ii) Mengenalpasti dan berhubung dengan Pakar Bidang dari Sektor Awam dan Industri. Dapatan dari

penyelidikan, lawatan tempat terpilih serta temubual telah

digunapakai sebagai panduan untuk mengenalpasti skop kajian dan analisa bidang pekerjaan. Syarikat-syarikat dan pakar-pakar dari sector pengawasan pantai & maritim telah dikenalpasti dan disenarai pendekkan. Sekumpulan pakar pengawasan pantai & maritim dari sektor awam dan swasta telah dihubungi. Senarai ahli pakar yang dihubungi dan mengesahkan penglibatan boleh dirujuk di Annex 1. iii) Pengumpulan Maklumat. Dalam proses pengumpulan maklumat, tiga kaedah telah digunapakai iaitu temuduga, pemerahan otak (brainstorming) dan sesi DACUM. Temuduga telah dijalankan dalam proses analisa bidang pekerjaan ini seperti berikut: NO.

NAME

DATE

1.

Mr.Finn Fjellheim Pengerusi / Ahli Sains - Vis Sim AS, Norway.

18 Jun 2010

2.

Pn. Zabedah Binti Mohamed CEO - Transmaris Techno-Sciences Sdn Bhd

25 June 2010

3.

YBhg. Laksamana Pertama (B) Dato’ Noor Azman Othman Pakar Runding Pertahanan dan Keselamatan.

14 Oct. 2010

4.

YBhg Laksmana Maritim Datuk Amdan Kurish Ketua Pengarah, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.

19 Oct. 2010

5.

YBhg. Maj.Gen. Dato’ Mazelan Kasap Ketua Turus, Markas Tentera Darat.

25 Oct. 2010

23

Sesi ―brainstorming‖ yang membincangkan sektor dan pelbagai sub-sektor telah disertai oleh ahli panel pakar. Maklumat yang dikumpulkan telah digunakan sebagai input untuk analisa bidang pekerjaan industri berkenaan.

iv) Menganalisa Maklumat Berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti diperihalkan di atas, sejumlah data dan maklumat

yang memadai dapat dikumpulkan. Data dan maklumat

tersebut dibentang, dibincang dan dianalisa dalam beberapa bengkel secara dalaman. Bengkel ini dihadiri oleh pakar-pakar bidang yang utama yang dipilih dari barisan pakar sektor awam dan swasta. Kehadiran pakar utama adalah untuk membantu pembangunan analisa bidang pekerjaan sector ini. Dalam sesi ini, usaha-usaha merangka aktiviti pengawasan pantai & maritime di Malaysia telah dilaksanakan melalui kerangka berikut;

(a) Skop pengawasan pantai dan maritime.

of the Coastal & Maritime

Surveillance (b) Tunggak utama; (c) Kumpulan besar pekerjaan dalam industri berkenaan.; (d) Tajuk jawatan; (e) Struktur hiraki (Tahap 1 – 8); dan (f) Definisi pekerjaan..

v) Menganjurkan bengkel Bersama Ahli Panel Pakar. Bengkel telah dianjurkan untuk membangunkan Analisa Bidang Pekerjaan Pengawasan Pantai dan Maritime. Perincian bengkel adalah seperti berikut: i.)

Diadakahn pada 28 Oktober 2010 dan 29 Oktober 2010 bertempat di INTEKMA Resort & Convention Centre, Shah Alam.

ii.)

Objektif bengkel adalah : 

Pembentangan dapatan-dapatan awal.

24

7.0Menggariskan tajuk jawatan.Struktur KerjayaStruktur Hiraki ( Tahap 1 – 8)Definisi Bidang PekerjaanAnalisa Bidang Pekerjaan.Penilaian Dapatan.Verifikasi dan membaca pruf dapatan-dapatan.

DAPATAN-DAPATAN Sektor pengawasan pantai dan maritime yang baru ini dikesan melalui proses penyelidikan internet, perbincangan pakar industri dalam dan luar Negara, temuduga pemimpin-pemimpin organisasi berkaitan dan bengkel analisa bidang pekerjaan. Dapatan dari tugasan ini adalah Sektor pengawasan pantai dan maritime yang terdiri dari dua bahagian iaitu bahagian operasi dan bahagian teknikal. Kedua-dua bahagian ini dipecahkan kepada tujuh tunggak utama iaitu: 1. Pengawasan keselamatan nasional bersepadu 2. Pengawasan keselamatan , kesihatan dan alam sekitar. 3. Pengawasan persisiran pantai dan laut. 4. Pengawasan sempadan maritime. 5. Pengawasan kelautan dan perikanan 6. Pengawasan pelabuhan 7. Pengawasan mencari dan menyelamat.

7.1 SUB SEKTOR Sejumlah tujuh (7) bidang operasi dan tujuh (7) bidang teknikal telah dikenalpasti dalam sector pengawasan pantai dan maritime. Sebanyak 91 tajuk pekerjaan telah dicadangkan oleh ahli panel pakar untuk kesemua bidang ini. Panel pakar berpendapat bahawa Industri terbabit dapat menjangkakan bahawa persekitaran perniagaan memerlukan gabungan tenagakerja yang pakar (specialist) serta yang

25

mempunyai pelbagai kemahiran di masa depan. Ini banyak bergantung kepada bentuk tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Organisasi kecil lebih cenderung memilih lebih kepelbagaian tugas (Multitasking) berbanding dengan organisasi besar. Memandangkan teknologi yang digunakan terus berubah, adalah lebih berkecekapan jika pekerja sentiasa mengemaskinikan kemahiran mengikut sub-sektor mereka. Rajah 4 membentangkan carta bidang pekerjaan Pengawasan Pantai dan Maritime yang menunjukkan pelbagai sub-sektor. Ahli panel pakar berpendapat, buat masa ini, masih tiada jawatan yang mengisi tahap 8 bagi sub-sektor pengawasan pelabuhan, pengawasan persisiran pantai, dan pengawasan mencari & menyelamat kerana masih belum ada kapasiti. Alasan yang sama terpakai bagi tahap 7 untuk sub-sektor pengawasan pelabuhan. Tahap kemasukan bagi pengawasan mencari & menyelamat, pengawasan keselamatan nasional bersepadu dan pengawasan sempadan maritime dan pantai adalah ditahap 2. Ini adalah tahap tanggungjawab peringkat terbawah sub-sektor ini yang lebih tinggi berbanding dengan tunggak yang lain. Rajah 4 menunjukkan Matrik analisa bidang pekerjaan bagi setiap tunggak. .

7.2 DEFINISI BIDANG PEKERJAAN Ahli Panel Pakar Industri dalam bengkel analisa bidang pekerjaan telah bersetuju untuk mendefinisikan bidang pengawasan pantai & maritime sebagai: ―satu proses pengawalan tingkahlaku manusia-manusia, objek-objek, situasi-situasi atau proses-proses yang dijadikan sasaran dalam memastikan ianya mematuhi norma-norma yang dikehendaki atau yang di jangkakan dalam sistem yang diyakini untuk tujuan ekonomi, kawalan, keselamatan, dan kawalan sosial dalam kawasan pantai dan maritime yang tertentu‖.

26

7.3 DEFINISI SUB-SEKTOR BIDANG PEKERJAAN

Ahli Panel Pakar analisa bidang pekerjaan Pengawasan Pantai & Maritim telah merumuskan definisi tujuh (7) sub-sektor bidang berkenaan seperti berikut:

7.3.1

PENGAWASAN PERSISIRAN PANTAI Pengawasan

persisiran

pantai

bertujuan

untuk

mengawas

pemasangan kemudahan persisiran pantai seperti pelantar-pelantar minyak, perletakan boya, muka perigi, jajaran paip penyalur. Ini juga meliputi pengawasan pergerakan keluar masuk kawasan terkawal. Pengawasan ini juga memberi pengesanan sasaran dari segi saiz dan bentuk ombak, tumpahan minyak, amaran-amaran akustik dan ancaman-ancaman lain disamping turut memberikan tumpuan kepada fungsi penjagaan alam sekitar.

7.3.2 PENGAWASAN PELABUHAN Pengawasan pelabuhan adalah aktiviti pengawasan yang dijalankan dalam kawasan pengawasan pelabuhan yang ditetapkan untuk menyokong fungsi keselamatan, kawalan, pematuhan peraturanperaturan

dan

menyediakan

undang-undang,

perkhidmatan

yang

bagi

membolehkan

berkesan.

Ini

pelabuhan

turut

meliputi

pengawasan kedalaman dasar laluan kapal di pelabuhan. Pelabuhan didefinisikan sebagai satu tempat yang diistiharkan oleh pihak berkuasa atau mana-mana kerajaan di bawah undangundangnya yang sah sebagai tempat berlabuh pengangkutanpengangkutan air. Ini boleh meliputi bahagian-bahagian sungai atau terusan yang menuju masuk ke arahnya.

27

7.3.4

PENGAWASAN SISTEM KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU Pengawasan Keselamatan nasional bersepadu berfungsi untuk menyokong pengawalan segala pergerakan kapal/bot dan pesawat udara, menyelia operasi bersama atau antara negara jiran, menyelaras aktiviti rondaan udara, menyelaras tangkapan ke atas kesalahan perundangan maritime, menyelaras komunikasi antara agensi-agensi kerajaan dan kapal laut, membantu menyelaras segala keperluan operasi dan menyelamat, merancang, menyelaras dan memantau operasi-operasi khas dan mengumpul data mengenai kemalangan. Pengawasan ini juga menyokong aktiviti menganalisa dan membuat cadangan mengenai kaedah operasi bersama, mengadakan dialog dengan pengguna seperti industri perikanan dan pengguna-pengguna lain.

7.3.5

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI Pengawasan sempadan maritim dan pantai ialah prosedur teknikal berupa langkah keselamatan melibatkan sama ada pemerhatian manusia atau melalui perkakasan untuk mengenal pasti atau mengesan pergerakan atau kedudukan subjek yang diawasi di mana pertimbangan dalam semua aspek berkaitan sempadan maritime dan pantai diberikan. Sebahagian besar tanggungjawab tertumpu kepada isu-isu pencerobohan dan ancaman sempadan politik dan ekonomi.

7.3.6

PENGAWASAN MENCARI DAN MENYELAMAT Pengawasan mencari dan menyelamat ialah prosedur teknikal berupa langkah keselamatan melibatkan sama ada pemerhatian manusia atau melalui perkakasan untuk mengenal pasti atau mengesan pergerakan atau kedudukan subjek yang diawasi di mana pertimbangan dalam semua

aspek

berkaitan

pengesanan

mangsa

dan

sasaran

28

penyelamatan diberikan. Ini bertujuan untuk membolehkan bantuanbantuan kepada mangsa yang menderita dapat disampaikan dan situasi bahaya dapat di dialihkan atau dihapuskan. Faktor masa dan ketepatan komunikasi adalah antara pengukur keberkesanan utama fungsi pengawasan ini.

7.3.7

PENGAWASAN KESIHATAN DAN ALAM SEKITAR Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar ialah prosedur teknikal

berupa

langkah

keselamatan

melibatkan

sama

ada

pemerhatian manusia atau melalui perkakasan untuk mengenal pasti atau mengesan pergerakan atau kedudukan subjek yang diawasi di mana

pertimbangan

dalam

semua

aspek

berkaitan

dengan

perlindungan alam sekitar, kesihatan dan keselamatan navigasi diberikan pertimbangan.

29

SECTOR : COASTAL & MARITIME SURVEILLANCE

Level

Port & Harbor Surveillance (PoHS)

Offshore & Sea Surveillance (OSS)

Search & Rescue Surveil lance (SARS)

National Security Integrated Surveillance (NaSIS)

Maritime Border & Coastal Surveillance (MBCSS)

Oceanography & Fisheries Surveillance (OFS)

Health, Safety & Environmental Surveillance (HSES)

Offshore & Sea Surveillance (OSS)

Maritime Border & Coastal Surveillance (MBCSS)

National Security Integrated Surveillance (NaSIS)

OPERATIONAL

Health, Safety & Environmental Surveillance (HSES)

Search & Rescue (SAR)

TECHNICAL

NA

NA

NA

Coastal & Maritime Surveillance Scientist

7

NA

OSS Strategist

SAR Strategist

NaSIS Strategist

MBCSS Strategist

OFS Strategist

HSES Strategist

OSS Technologist

6

PS VTS Controller

OSS Controller

SARS Controller

NaSIS Controller

MBCSS Controller

OFS Controller

HSES Controller

OSS Senior Technical Manager

MBCSS Senior Technical Manager

NaSIS Senior Technical Manager

HSES Senior Technical Manager

SAR Senio Technic Manag

5

PS VTS Manager

OSS Manager

SARS Manager

NaSIS Manager

MBCSS Manager

OFS Manager

HSES Manager

OSS Technical Manager

MBCSS Technical Manager

NaSIS Technical Manager

HSES Technical Manager

SAR Technic Manag

4

PS VTS

OSS

SARS

NaSIS

MBCSS

OFS

HSES VTS

SUPT

SUPT

SUPT

SUPT

SUPT

SUPT

SUPT

OSS Assist Technical Manager

MBCSS Assist Technical Manager

NaSIS Assist Technical Manager

HSES Assist Technical Manager

SAR Assis Technic Manag

PS VTS Supervisor

OSS Supervisor

SARS Supervisor

NaSIS Supervisor

MBCSS Supervisor

OFS Supervisor

HSES VTS Supervisor

OSS TECH Supervisor

MBCSS TECH Supervisor

NaSIS TECH Supervisor

HSES TECH Supervisor

SAR TECH Supervi

PS VTS Operator

OSS Operator

SARS Operator

NaSIS Operator

MBCSS Operator

OFS Senior Operator

HSES Senior VTS Operator

OSS TECHN

MBCSS TECHN

NaSIS TECHN

HSES TECHN

SAR TECH

PS Junior VTS Operator

OSS Junior Operator

NA

NA

NA

OFS Junior Operator

HSES Junior VTS Operator

OSS Junior TECHN

MBCSS Junior TECHN

NaSIS Junior TECHN

HSES Junior TECHN

NA

8

3 2

1

NaSIS Technologist

HSES Technologist

Figure 4: Proposed Coastal & Maritime Surveillance OA Matrix.

30

7.4.0 DEFINISI JAWATAN Nama-nama jawatan di bawah bidang Pengawasan Pantai dan Maritime telah dikenalpasti dan didifinisikan. Setiap dari jawatan-jawatan beserta definisinya ini boleh dirujuk di Annex 2.

8.0 BIDANG DAN JAWATAN KRITIKAL Bidang dan jawatan kritikal ditetapkan berdasarkan tahap bekalan tenaga kerja mahir kepada industri. Bidang dan jawatan di kelaskan sebagai kritikal jika bekalan tenaga mahir semasa dalam bidang atau jawatan berkenaan berada pada tahap rendah. Kekurangan atau ketiadaan latihan berstruktur, kekurangan kemudahan, peluang dan sumber latihan adalah faktor utama mempengaruhi aspek ini. Bidang dan jawatan kritikal bagi Pengawasan Pantai dan Maritime telah ditentukan oleh ahli panel pakar industri dalam bengkel analisa bidang pekerjaan ini. Panel pakar industri telah menyimpulkan bahawa bidang kritikal Pengawasan pantai dan maritim boleh di susun mengikut keutamaannya seperti berikut:

BIDANG / SUB-SEKTOR

PARAS

Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

1 - Tertinggi

Pengawasan Pelabuhan

2

Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

3

Pengawasan Kelautan dan Perikanan

4

Pengawasan Mencari dan Menyelamat

5

Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

6 - Terendah

30

Jawatan-jawatan kritikal boleh di lihat dalam jadual-jadual berikut:

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai (Operasi) JAWATAN

TAHAP

Ahli Strategi Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L7

Pengawal Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L6

Pengurus Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L5

Penguasa Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L4

Penyelia Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L3

Operator Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L2

Operator Junior Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L1

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai (Teknikal) JAWATAN

TAHAP

Ahli Teknologi Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L7

Pengurus kanan Teknikal Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L6

Pengurus Teknikal Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L5

Penolong Pengurus Teknikal Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai.

L4

Penyelia Teknikal Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L3

Juruteknik Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L2

Juruteknik Junior Pengawasan Laut dan Persisiran Pantai

L1

31

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Pelabuhan (Operasi) JAWATAN

TAHAP

N/A

L7

Pengawal VTS Pengawasan Pelabuhan

L6

Pengurus VTS Pengawasan Pelabuhan

L5

Penguasa VTS Pengawasan Pelabuhan

L4

Penyelia VTS Pengawasan Pelabuhan

L3

Operator VTS Pengawasan Pelabuhan

L2

Operator Junior VTS Pengawasan Pelabuhan

L1

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Pelabuhan (Teknikal) JAWATAN

TAHAP

N/A

L7

Pengurus Kanan Teknikal Pengawasan Pelabuhan

L6

Pengurus Teknikal Pengawasan Pelabuhan

L5

Penolong Pengurus Teknikal Pengawasan Pelabuhan

L4

Penyelia Teknikal Pengawasan Pelabuhan

L3

Juruteknik Pengawasan Pelabuhan

L2

Juruteknik Junior Pengawasan Pelabuhan

L1

32

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (Operasi) JAWATAN

TAHAP

Ahli Strategi Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L7

Pengawal Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L6

Pengurus Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L5

Penguasa Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L4

Penyelia VTS Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L3

Operator VTS Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L2

Operator Junior VTS Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L1

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (Teknikal) JAWATAN

TAHAP

Ahli Teknologi Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L7

Pengurus Kanan Teknikal Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L6

Pengurus Teknikal Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L5

Penolong Pengurus Teknikal Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L4

Penyelia Teknikal Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L3

Juruteknik Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L2

Juruteknik Junior Pengawasan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar

L1

33

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Kelautan dan Perikanan (Operasi) JAWATAN

TAHAP

Ahli Strategi Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L7

Pengawal Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L6

Pengurus Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L5

Penguasa Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L4

Penyelia Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L3

Operator Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L2

Operator Junior Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L1

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Kelautan dan Perikanan (Teknikal) JAWATAN

TAHAP

Pengurus Kanan Teknikal Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L6

Pengurus Teknikal Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L5

Penolong Pengurus Teknikal Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L4

Penyelia Teknikal Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L3

Juruteknik Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L2

Juruteknik Junior Pengawasan Kelautan dan Perikanan

L1

34

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Mencari dan Menyelamat (Operasi) JAWATAN

TAHAP

Ahli Strategi Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L7

Pengawal Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L6

Pengurus Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L5

Penguasa Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L4

Penyelia Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L3

Operator Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L2

N/A

L1

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Mencari dan Menyelamat (Teknikal) JAWATAN

TAHAP

Ahli Teknologi Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L7

Pengurus Kanan Teknikal Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L6

Pengurus Teknikal Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L5

Penolong Pengurus Teknikal Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L4

Penyelia Teknikal Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L3

Juruteknik Pengawasan Mencari dan Menyelamat

L2

N/A

L1

35

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim (Operasi) JAWATAN

TAHAP

Ahli Strategi Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L7

Pengawal Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L6

Pengurus Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L5

Penguasa Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L4

Penyelia Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L3

Operator Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L2

N/A

L1

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim (Teknikal) JAWATAN

TAHAP

Ahli Teknologi Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L7

Pengurus Kanan Teknikal Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L6

Pengurus Teknikal Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L5

Penolong Pengurus Teknikal Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L4

Penyelia Teknikal Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L3

Juruteknik Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L2

Juruteknik Junior Pengawasan Sempadan Pantai dan Maritim

L1

36

9.0

BIDANG DAN JAWATAN TIDAK KRITIKAL Bidang dan jawatan tidak kritikal telah dikenalpasti oleh panel pakar dalam bengkel analisa bidang pekerjaan.

Ahli panel pakar menyimpulkan bahawa

Pengawasan

Keselamatan Nasional Bersepadu adalah sub-sektor tidak kritikal. Tajuk-tajuk jawatan tidak kritikal boleh dilihat dalam jadual-jadual berikut:

Jawatan Tidak Kritikal Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu (Operation) JAWATAN

TAHAP

Ahli Strategi Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L7

Pengawal Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L6

Pengurus Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L5

Penguasa Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L4

Penyelia Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L3

Operator Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L2

N/A

L1

Jawatan-jawatan Kritikal Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu (Technical) JAWATAN

TAHAP

Ahli Teknologi Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L7

Pengurus Kanan Teknikal Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L6

Pengurus Teknikal Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L5

Penolong Pengurus Teknikal Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L4

Penyelia Teknikal Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L3

Juruteknik Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L2

Juruteknik Junior Pengawasan Keselamatan Nasional Bersepadu

L1

37

10. KESIMPULAN: Bidang pengawasan pantai dan maritim adalah satu bidang yang telah lama bertapak di Malaysia tetapi belum dibangunkan sebagai satu profesyen khusus yang jelas. Bidang ini menjadi amat penting kerana ia menyokong secara dekat aktivitiaktiviti kritikal di laut dan pantai Malaysia samada dalam aktiviti ekonomi dan sosial mahupun aktiviti melibatkan keselamatan nasional. Analisa Bidang Pekerjaan ini akan menjadi asas utama dalam memulakan pembangunan bidang ini sebagai satu profesyen yang popular dan mantap. Ahli panel pakar yang dilantik untuk menganalisa bidang pekerjaan ini telah memutuskan: 

Definisi bidang pengawasan pantai dan maritimeDefinisi sub-sektor sub-sektor dalam bidang pengawasan pantai dan maritimePerjawatan dalam bidang pengawasan pantai dan maritime terbahagi kepada dua iaitu bahagian operasi dan bahagian teknikal.91 tajuk jawatan yang terdapat dalam bidang pengawasan pantai dan maritime.Definisi tajuk jawatan dalam bidang pengawasan pantai dan maritime.

Ahli panel pakar juga menyimpulkan bahawa bidang ini akan terus berkembang di Malaysia dan dianggarkan jumlah tenaga kerja hari ini seramai 3,300 orang akan melonjak ke 16,120 menjelang tahun 2020. Ahli panel pakar sependapat bahawa 85.7 peratus dari jawatan sedia ada merupakan jawatan kritikal. Bekalan tenaga kerja mahir amat diperlukan segera untuk menampung keperluan industri. disamping meningkatkan mutu perkhidmatan sedia ada.

40

38

RUJUKAN-RUJUKAN

41

1. Ministry of Human Resource Malaysia “Department Master Plan – Malaysian Occupational Skills Development And Training 2008 – 2020” .Promark Marketing, 2008. 2. Jabatan Pembangunan Kemahiran ―The National Action Plan For Employment (NAPE) In Malaysia 2008-2010‖ National Institute of Human Resource 2008 p 80. 3. Department of Skills Development, Daftar NOSS Jan 2009. Registry Of National Occupational Skill Standard(NOSS) Web address when accessed (http: // www.dsd.gov.my) 4. Port Klang Authority- Statistics Report, 2010. Web address when accessed: (http://www.pka.gov.my/KlangSta.asp) 5. Search & Rescue, 2010 ; Web address when accessed: (http://www.answers.com/topic/search-and-rescue) 6. Astrium Geo-information Services – „Satellite-based maritime surveillance‟ (http://www.spotimage.com/web/en/2443-satellite-based-maritime-surveillance.php) 7. The International association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AIALA), “IALA Guidelines and Recommendations , Version 3, 2006” Web address when accessed: http://www.tidelandsignal.com/web/html/IALA-CD.htm 8. The International association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AIALA ), “The Management and Monitoring of AIS Information 2005, Edition 1, Web address when accessed: http://www.tidelandsignal.com/web/information/IALA/IALA%20Guidelines/1050AISMonitor-Gdln-2005.pdf. 9. United States v. Miller (No. 696) 26 F.Supp. 1002, reversed. http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0307_0174_ZO.htl 10 International Maritime Organization (IMO), ―Global Maritime Distress and Safety System” (GMDSS), USCG Boating, Web address when accessed: http://www.uscgboating.org/safety 11 The Nautical Institute & The Maritime and Coastguard Agency, ―Accreditation of Maritime Oil Spill Response Training in The United Kingdom‖ MCA Feb 2008. 12 Kurt D Schwehr, Centre for Coastal and Ocesn Mapping, University of New Hampshire, Durham. NH, Research paper: ”Marine Ship Automatic Identification System (AIS) for Enhanced Coastal Security Capabilities: An Oil Spill Tracking Application.

39

42

ANNEX 1 43

SENARAI PANEL PAKAR BIDANG YANG MENYERTAI BENGKEL ANALISA BIDANG PEKERJAAN PENGAWASAN PANTAI DAN MARITIM . PANEL 1.

En. Omar Bin Mokhtar

Ketua Penolong Pengarah Kanan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

2.

En.Ahmad Bin Nordin

Ketua Penolong Pengarah - Unit Trafik Maritim Jabatan Laut Malaysia

3.

Capt.Maritime Abdullah Bin Sukran

Ketua Penolong Pengarah – Sumber Manusia Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

4.

Pn. Zabedah Binti Mohamed

Chief Executive Officer Transmaris Techno-Sciences Sdn Bhd.

5.

Mr.Nadaraj Chidambaram

Pengurus / VTS Consultant Puncak Teknologi Sdn Bhd. Shah Alam.

6.

Capt.Kamal Ariffin Idris

Pegawai Laut – Vessel Traffic Mgt.Surveillance Lembaga Pelabuhan Klang

7.

Mr.Tiew Biaw Sing

Pengurus Transmaris Techno-Sciences Sdn Bhd. Kuala Lumpur.

8.

Maj.Mohd Hamdan Bin Adenan

Pegawai Staff 2 Elektronik Markas Logistik Tentera Darat – Kump.JLJ. Jln Padang Tembak, K.Lumpur.

9.

Maj.Palil Bin Md Tap

Pegawai Staff 2 Operasi Cawangan Perisikan, Markas Tentera Darat, Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur.

FACILITATOR .1.

Dr. Marzuki bin Ujud

President - OHRM Consult Sdn. Bhd. Kuala Lumpur

PROOF READER 1.

Nur Kiasatina Binti Marzuki B.Architectural Studies (Hons), B.Architecture (Hons) IIUM, Cert.Translation (ITNM)

Director / Architect OHRM Consult Sdn Bhd

44

ANNEX 2 45

DEFINISI PEKERJAAN UNTUK JAWATAN-JAWATAN OPERASI 46

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS) TAHAP 2 OPERATOR NaSIS OPERATOR NASIS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN OPERASI PENGAWASAN NaSIS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN AGENSI DAN ATAU PIHAK BERKUASA YANG BERKAITAN. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INI DILAKSANAKAN MELALUI KAEDAH-KAEDAH PENGAWASAN DAN SISTEM KOMUNIKASI & MAKLUMAT

YANG

DISEDIAKAN. INI BOLEH MELIBATKAN AKTIVITI RISIKAN, BAHASA RAHSIA, PIHAK KESELAMATAN NASIONAL, KETENTERAAN, PERALATAN-PERALATAN YANG BOLEH MENJADI

SEBAHAGIAN

SISTEM

PERSENJATAAN,

MISI-MISI

RISIKAN

YANG

BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN NASIONAL ATAU BANTUAN KESELAMATAN. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Sempurnakan aktiviti pengawasan ―total maritime domain awareness‖ ( TMDA)

2.

Laksanakan pengawasan pencegahan jenayah kawasan perairan.

3.

Laksanakan pengawasan laluan selamat kapal.

4.

Laksanakan pengawasan perlindungan warga maritime.

5.

Laksanakan pengawasan perlindungan alam sekitar maritime

6.

Laksanakan pengawasan kepentingan maritime perbendaharaan.

7.

Laksanakan pengawasan kepentingan maritime kastam.

8.

Laksanakan pengawasan perlindungan maritime pengangkutan.

9.

Laksanakan pengawasan perdagangan tanpa gangguan maritime.

10.

Laksanakan pengawasan pemuliharaan kedaulatan maritime.

11.

Laksanakan pengawasan video radar bersepadu.

12.

Laksanakan pengawasan penjejakan kapal bersepadu.

47

13.

Laksanakan pengawasan pengukuran hidrographik bersepadu.

14.

Laksanakan pengawasan pertahanan pencerobohan arah laut.

15.

Laksanakan pengawasan kepentingan semapadan marin.

16.

Laksanakan pengawasan ―Sistem kerjasama pengawasan laut‖ (SWASLA)

17.

Laksanakan pengawasan kerjasama pelaporan lanun.

18.

Laksanakan pengawasan sistem pusat pelaporan kapal mandatory (STRAITREP).

19.

Laksanakan pengawasan penguatkuasaan undang-undang MNMA.

48

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS) TAHAP 3 PENYELIA NaSIS PENYELIA NASIS DILANTIK UNTUK MENYELIA OPERASI PENGAWASAN NaSIS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN AGENSI DAN ATAU PIHAK BERKUASA YANG BERKAITAN. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INI DISEMPURNAKAN MELALUI KAEDAH-KAEDAH PENGAWASAN DAN SISTEM KOMUNIKASI & MAKLUMAT

YANG

DISEDIAKAN. INI BOLEH MELIBATKAN AKTIVITI RISIKAN, BAHASA RAHSIA, PIHAK KESELAMATAN NASIONAL, KETENTERAAN, PERALATAN-PERALATAN YANG BOLEH MENJADI

SEBAHAGIAN

SISTEM

PERSENJATAAN,

MISI-MISI

RISIKAN

YANG

BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN NASIONAL ATAU BANTUAN KESELAMATAN.

Secara khususnya penyandang akan: 1.

Selia aktiviti pengawasan ―total maritime domain awareness‖ ( TMDA)

2.

Selia pengawasan pencegahan jenayah kawasan perairan.

3.

Selia pengawasan laluan selamat kapal.

4.

Selia pengawasan perlindungan warga maritime.

5.

Selia pengawasan perlindungan alam sekitar maritime

6.

Selia pengawasan kepentingan maritime perbendaharaan.

7.

Selia pengawasan kepentingan maritime kastam.

8.

Selia pengawasan perlindungan maritime pengangkutan.

9.

Selia pengawasan perdagangan tanpa gangguan maritime.

10.

Selia pengawasan pemuliharaan kedaulatan maritime.

11.

Selia pengawasan video radar bersepadu.

49

12.

Selia pengawasan penjejakan kapal bersepadu.

13.

Selia pengawasan pengukuran hidrographik bersepadu.

14.

Selia pengawasan pertahanan pencerobohan arah laut.

15.

Selia pengawasan kepentingan semapadan marin.

16.

Selia pengawasan ―Sistem kerjasama pengawasan laut‖ (SWASLA)

17.

Selia pengawasan kerjasama pelaporan lanun.

18.

Selia pengawasan sistem pusat pelaporan kapal mandatory (STRAITREP).

19.

Selia pengawasan penguatkuasaan undang-undang MNMA.

20.

Sempurnakan fungsi penyeliaan Pengawasan NaSIS.

50

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS) TAHAP 4 PENGUASA NaSIS PENGUASA NASIS DILANTIK UNTUK MENTADBIR OPERASI PENGAWASAN NaSIS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN AGENSI DAN ATAU PIHAK BERKUASA YANG BERKAITAN. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INI DISEMPURNAKAN MELALUI KAEDAH-KAEDAH PENGAWASAN DAN SISTEM KOMUNIKASI & MAKLUMAT

YANG

DISEDIAKAN. INI BOLEH MELIBATKAN AKTIVITI RISIKAN, BAHASA RAHSIA, PIHAK KESELAMATAN NASIONAL, KETENTERAAN, PERALATAN-PERALATAN YANG BOLEH MENJADI

SEBAHAGIAN

SISTEM

PERSENJATAAN,

MISI-MISI

RISIKAN

YANG

BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN NASIONAL ATAU BANTUAN KESELAMATAN. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Tadbir aktiviti pengawasan ―total maritime domain awareness‖ ( TMDA)

2.

Tadbir pengawasan pencegahan jenayah kawasan perairan.

3.

Tadbir pengawasan laluan selamat kapal.

4.

Tadbir pengawasan perlindungan warga maritime.

5.

Tadbir pengawasan perlindungan alam sekitar maritime

6.

Tadbir pengawasan kepentingan maritime perbendaharaan.

7.

Tadbir pengawasan kepentingan maritime kastam.

8.

Tadbir pengawasan perlindungan maritime pengangkutan.

9.

Tadbir pengawasan perdagangan tanpa gangguan maritime.

10.

Tadbir pengawasan pemuliharaan kedaulatan maritime.

11.

Tadbir pengawasan video radar bersepadu.

12.

Tadbir pengawasan penjejakan kapal bersepadu.

51

13.

Tadbir pengawasan pengukuran hidrographik bersepadu.

14.

Tadbir pengawasan pertahanan pencerobohan arah laut.

15.

Tadbir pengawasan kepentingan semapadan marin.

16.

Tadbir pengawasan ―Sistem kerjasama pengawasan laut‖ (SWASLA)

17.

Tadbir pengawasan kerjasama pelaporan lanun.

18.

Tadbir pengawasan sistem pusat pelaporan kapal mandatory (STRAITREP).

19.

Tadbir pengawasan penguatkuasaan undang-undang MNMA.

20.

Sempurnakan fungsi pentadbiran pengawasan NaSIS.

52

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS) TAHAP 5 PENGURUS NaSIS PENGURUS NASIS DILANTIK UNTUK MENGURUS OPERASI PENGAWASAN NaSIS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN AGENSI DAN ATAU PIHAK BERKUASA YANG BERKAITAN. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INI DISEMPURNAKAN MELALUI KAEDAH-KAEDAH PENGAWASAN DAN SISTEM KOMUNIKASI & MAKLUMAT

YANG

DISEDIAKAN. INI BOLEH MELIBATKAN AKTIVITI RISIKAN, BAHASA RAHSIA, PIHAK KESELAMATAN NASIONAL, KETENTERAAN, PERALATAN-PERALATAN YANG BOLEH MENJADI

SEBAHAGIAN

SISTEM

PERSENJATAAN,

MISI-MISI

RISIKAN

YANG

BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN NASIONAL ATAU BANTUAN KESELAMATAN. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Urus aktiviti pengawasan ―total maritime domain awareness‖ ( TMDA)

2.

Urus pengawasan pencegahan jenayah kawasan perairan.

3.

Urus pengawasan laluan selamat kapal.

4.

Urus pengawasan perlindungan warga maritime.

5.

Urus pengawasan perlindungan alam sekitar maritime

6.

Urus pengawasan kepentingan maritime perbendaharaan.

7.

Urus pengawasan kepentingan maritime kastam.

8.

Urus pengawasan perlindungan maritime pengangkutan.

9.

Urus pengawasan perdagangan tanpa gangguan maritime.

10.

Urus pengawasan pemuliharaan kedaulatan maritime.

11.

Urus pengawasan video radar bersepadu.

12.

Urus pengawasan penjejakan kapal bersepadu.

53

13.

Urus pengawasan pengukuran hidrographik bersepadu.

14.

Urus pengawasan pertahanan pencerobohan arah laut.

15.

Urus pengawasan kepentingan semapadan marin.

16.

Urus pengawasan ―Sistem kerjasama pengawasan laut‖ (SWASLA)

17.

Urus pengawasan kerjasama pelaporan lanun.

18.

Urus pengawasan sistem pusat pelaporan kapal mandatory (STRAITREP).

19.

Urus pengawasan penguatkuasaan undang-undang MNMA.

20.

Sempurnakan fungsi pengurusan pengawasan NaSIS.

54

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS) TAHAP 6 PENGAWAL NaSIS PENGAWAL

NASIS

DILANTIK

UNTUK

MENGAWAL

PENGURUSAN

OPERASI

PENGAWASAN NaSIS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN AGENSI DAN ATAU PIHAK

BERKUASA

DISEMPURNAKAN

YANG

BERKAITAN.

MELALUI

KOMUNIKASI & MAKLUMAT

TUGAS

KAEDAH-KAEDAH

DAN

TANGGUNGJAWAB

PENGAWASAN

DAN

INI

SISTEM

YANG DISEDIAKAN. INI BOLEH MELIBATKAN AKTIVITI

RISIKAN, BAHASA RAHSIA, PIHAK KESELAMATAN NASIONAL, KETENTERAAN, PERALATAN-PERALATAN

YANG

BOLEH

MENJADI

SEBAHAGIAN

SISTEM

PERSENJATAAN, MISI-MISI RISIKAN YANG BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN NASIONAL ATAU BANTUAN KESELAMATAN. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Kawal pengurusan aktiviti pengawasan ―total maritime domain awareness‖ ( TMDA)

2.

Kawal pengurusan pengawasan pencegahan jenayah kawasan perairan.

3.

Kawal pengurusan pengawasan laluan selamat kapal.

4.

Kawal pengurusan pengawasan perlindungan warga maritime.

5.

Kawal pengurusan pengawasan perlindungan alam sekitar maritime

6.

Kawal pengurusan pengawasan kepentingan maritime perbendaharaan.

7.

Kawal pengurusan pengawasan kepentingan maritime kastam.

8.

Kawal pengurusan pengawasan perlindungan maritime pengangkutan.

9.

Kawal pengurusan pengawasan perdagangan tanpa gangguan maritime.

10.

Kawal pengurusan pengawasan pemuliharaan kedaulatan maritime.

11.

Kawal pengurusan pengawasan video radar bersepadu.

55

12.

Kawal pengurusan pengawasan penjejakan kapal bersepadu.

13.

Kawal pengurusan pengawasan pengukuran hidrographik bersepadu.

14.

Kawal pengurusan pengawasan pertahanan pencerobohan arah laut.

15.

Kawal pengurusan pengawasan kepentingan semapadan marin.

16.

Kawal pengurusan pengawasan ―Sistem kerjasama pengawasan laut‖ (SWASLA)

17.

Kawal pengurusan pengawasan kerjasama pelaporan lanun.

18. Kawal pengurusan pengawasan sistem pusat pelaporan kapal mandatory (STRAITREP). 19.

Kawal pengurusan pengawasan penguatkuasaan undang-undang MNMA.

20.

Sempurnakan fungsi kawalan pengurusanan pengawasan NaSIS.

56

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS) TAHAP 7 AHLI STRATEGI NaSIS AHLI STRATEGI NASIS DILANTIK UNTUK MEMIMPIN OPERASI PENGAWASAN NaSIS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN AGENSI DAN ATAU PIHAK BERKUASA YANG BERKAITAN. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INI DISEMPURNAKAN MELALUI KAEDAH-KAEDAH PENGAWASAN DAN SISTEM KOMUNIKASI & MAKLUMAT

YANG

DISEDIAKAN. INI BOLEH MELIBATKAN AKTIVITI RISIKAN, BAHASA RAHSIA, PIHAK KESELAMATAN NASIONAL, KETENTERAAN, PERALATAN-PERALATAN YANG BOLEH MENJADI

SEBAHAGIAN

SISTEM

PERSENJATAAN,

MISI-MISI

RISIKAN

YANG

BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN NASIONAL ATAU BANTUAN KESELAMATAN. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Pimpin aktiviti pengawasan ―total maritime domain awareness‖ ( TMDA)

2.

Pimpin pengawasan pencegahan jenayah kawasan perairan.

3.

Pimpin pengawasan laluan selamat kapal.

4.

Pimpin pengawasan perlindungan warga maritime.

5.

Pimpin pengawasan perlindungan alam sekitar maritime

6.

Pimpin pengawasan kepentingan maritime perbendaharaan.

7.

Pimpin pengawasan kepentingan maritime kastam.

8.

Pimpin pengawasan perlindungan maritime pengangkutan.

9.

Pimpin pengawasan perdagangan tanpa gangguan maritime.

10.

Pimpin pengawasan pemuliharaan kedaulatan maritime.

11.

Pimpin pengawasan video radar bersepadu.

12.

Pimpin pengawasan penjejakan kapal bersepadu.

57

13.

Pimpin pengawasan pengukuran hidrographik bersepadu.

14.

Pimpin pengawasan pertahanan pencerobohan arah laut.

15.

Pimpin pengawasan kepentingan semapadan marin.

16.

Pimpin pengawasan ―Sistem kerjasama pengawasan laut‖ (SWASLA)

17.

Pimpin pengawasan kerjasama pelaporan lanun.

18.

Pimpin pengawasan sistem pusat pelaporan kapal mandatory (STRAITREP).

19.

Pimpin pengawasan penguatkuasaan undang-undang MNMA.

20.

Sempurnakan fungsi kepimpinan pengurusanan pengawasan NaSIS.

21.

Rumus pelan strategi pengawasan NaSIS.

58

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCS) TAHAP 2 OPERATOR MBCS OPERATOR MBCS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN OPERASI PENGAWASAN MBCS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI DAN ATAU PIHAK BERKUASA YANG BERKAITAN. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INI DILAKSANAKAN MELALUI KAEDAH-KAEDAH PENGESANAN DARI SISTEM PENGAWASAN KAWASAN TERBUKA MENGGUNAKAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN PENGAWASAN BESERTA SISTEM PENYIMPANAN & PEMEROSESAN MAKLUMAT, INTEGRASI MULTI SENSOR, PAPARAN DAN AGIHAN UNTUK MENYOKONG PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN. SISTEM KOMUNIKASI

MELAMPAUI

SEMPADAN

YANG

DIGUNAKAN

MEMBOLEHKAN

MAKLUMAT DIKONGSI BERSAMA AGENSI PENGUATKUASA MARITIM, KASTAM, PIHAK BERKUASA PELABUHAN, AGENSI TINDAKAN KECEMASAN, DAN AGENSI LAIN YANG BERKAITAN SUPAYA PANDUAN-PANDUAN DAPAT DIGUNAKAN, KECELAKAAN DAPAT DI ELAKKAN, MANGSA-MANGSA DAPAT DIBANTU DAN PELBAGAI PIHAK DAPAT DILINDUNGI DARI ANCAMAN-ANCAMAN ATAU SERANGAN. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Sempurnakan aktiviti pengawasan Persisiran Pantai.

2.

Laksana penjejakkan kapal.

3.

Laksanakan pengesanan halangan terapong.

4.

Laksanakan imbasan aktiviti haram persisiran pantai.

5.

Laksana pengesanan sasaran permukaan kecil.

6.

Laksanakan pencegahan kemasukan pendatang haram persisiran pantai.

7.

Laksanakan pencegahan penyeludupan dadah persisiran pantai.

8.

Laksanakan pencegahan aktiviti perikanan haram.

9.

Laksanakan kewaspadaan ancaman sempadan maritime.

59

10.

Laksanakan kordinasi pengesanan sasaran diudara.

11.

Laksanakan kawalan trafik sempadan maritime

12.

Laksanakan pengawasan lapangsasar maritime.

13.

Bentuk zone tembakan.

14.

Laksanakan pengimejan radar tumpahan minyak.

60

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCSS) TAHAP 3 PENYELIA MBCSS PENYELIA MBCS DILANTIK UNTUK MENYELIA OPERASI PENGAWASAN MBCS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI DAN ATAU PIHAK BERKUASA YANG BERKAITAN. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INI DILAKSANAKAN MELALUI KAEDAH-KAEDAH PENGESANAN DARI SISTEM PENGAWASAN KAWASAN TERBUKA MENGGUNAKAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN PENGAWASAN BESERTA SISTEM PENYIMPANAN & PEMEROSESAN MAKLUMAT, INTEGRASI MULTI SENSOR, PAPARAN DAN AGIHAN UNTUK MENYOKONG PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN. SISTEM KOMUNIKASI

MELAMPAUI

SEMPADAN

YANG

DIGUNAKAN

MEMBOLEHKAN

MAKLUMAT DIKONGSI BERSAMA AGENSI PENGUATKUASA MARITIM, KASTAM, PIHAK BERKUASA PELABUHAN, AGENSI TINDAKAN KECEMASAN, DAN AGENSI LAIN YANG BERKAITAN SUPAYA PANDUAN-PANDUAN DAPAT DIGUNAKAN, KECELAKAAN DAPAT DI ELAKKAN, MANGSA-MANGSA DAPAT DIBANTU DAN PELBAGAI PIHAK DAPAT DILINDUNGI DARI ANCAMAN-ANCAMAN ATAU SERANGAN. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Selia aktiviti pengawasan Persisiran Pantai.

2.

Selia perlaksanaan penjejakkan kapal.

3.

Selia pengesanan halangan terapong.

4.

Selia imbasan aktiviti haram persisiran pantai.

5.

Selia pengesanan sasaran permukaan kecil.

6.

Selia pencegahan kemasukan pendatang haram persisiran pantai.

7.

Selia pencegahan penyeludupan dadah persisiran pantai.

8.

Selia pencegahan aktiviti perikanan haram.

61

9.

Selia kewaspadaan ancaman sempadan maritime.

10.

Selia kordinasi pengesanan sasaran diudara.

11.

Selia kawalan trafik sempadan maritime

12.

Selia pengawasan lapangsasar maritime.

13.

Selia pembentukan zone tembakan.

14.

Selia pengimejan radar tumpahan minyak.

62

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCSS) TAHAP 4 PENGUASA MBCSS

PENGUASA MBCS DILANTIK UNTUK MENTADBIR OPERASI PENGAWASAN MBCS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI DAN ATAU PIHAK BERKUASA YANG BERKAITAN. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INI DILAKSANAKAN MELALUI KAEDAH-KAEDAH PENGESANAN DARI SISTEM PENGAWASAN KAWASAN TERBUKA MENGGUNAKAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN PENGAWASAN BESERTA SISTEM PENYIMPANAN & PEMEROSESAN MAKLUMAT, INTEGRASI MULTI SENSOR, PAPARAN DAN AGIHAN UNTUK MENYOKONG PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN. SISTEM KOMUNIKASI

MELAMPAUI

SEMPADAN

YANG

DIGUNAKAN

MEMBOLEHKAN

MAKLUMAT DIKONGSI BERSAMA AGENSI PENGUATKUASA MARITIM, KASTAM, PIHAK BERKUASA PELABUHAN, AGENSI TINDAKAN KECEMASAN, DAN AGENSI LAIN YANG BERKAITAN SUPAYA PANDUAN-PANDUAN DAPAT DIGUNAKAN, KECELAKAAN DAPAT DI ELAKKAN, MANGSA-MANGSA DAPAT DIBANTU DAN PELBAGAI PIHAK DAPAT DILINDUNGI DARI ANCAMAN-ANCAMAN ATAU SERANGAN. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Tadbir aktiviti pengawasan Persisiran Pantai.

2.

Tadbir perlaksanaan penjejakkan kapal.

3.

Tadbir pengesanan halangan terapong.

4.

Tadbir imbasan aktiviti haram persisiran pantai.

5.

Tadbir pengesanan sasaran permukaan kecil.

6.

Tadbir pencegahan kemasukan pendatang haram persisiran pantai.

7.

Tadbir pencegahan penyeludupan dadah persisiran pantai.

63

8.

Tadbir pencegahan aktiviti perikanan haram.

9.

Tadbir kewaspadaan ancaman sempadan maritime.

10.

Tadbir kordinasi pengesanan sasaran diudara.

11.

Tadbir kawalan trafik sempadan maritime

12.

Tadbir pengawasan lapangsasar maritime.

13.

Tadbir pembentukan zone tembakan.

14.

Tadbir pengimejan radar tumpahan minyak.

15.

Sempurnakan fungsi pentadbiran jabatan.

64

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCSS) TAHAP 5 PENGURUS MBCSS PENGURUS MBCS DILANTIK UNTUK MENGURUS OPERASI PENGAWASAN MBCS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI DAN ATAU PIHAK BERKUASA YANG BERKAITAN. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INI DILAKSANAKAN MELALUI KAEDAH-KAEDAH PENGESANAN DARI SISTEM PENGAWASAN KAWASAN TERBUKA MENGGUNAKAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN PENGAWASAN BESERTA SISTEM PENYIMPANAN & PEMEROSESAN MAKLUMAT, INTEGRASI MULTI SENSOR, PAPARAN DAN AGIHAN UNTUK MENYOKONG PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN. SISTEM KOMUNIKASI

MELAMPAUI

SEMPADAN

YANG

DIGUNAKAN

MEMBOLEHKAN

MAKLUMAT DIKONGSI BERSAMA AGENSI PENGUATKUASA MARITIM, KASTAM, PIHAK BERKUASA PELABUHAN, AGENSI TINDAKAN KECEMASAN, DAN AGENSI LAIN YANG BERKAITAN SUPAYA PANDUAN-PANDUAN DAPAT DIGUNAKAN, KECELAKAAN DAPAT DI ELAKKAN, MANGSA-MANGSA DAPAT DIBANTU DAN PELBAGAI PIHAK DAPAT DILINDUNGI DARI ANCAMAN-ANCAMAN ATAU SERANGAN. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Urus aktiviti pengawasan Persisiran Pantai.

2.

Urus perlaksanaan penjejakkan kapal.

3.

Urus pengesanan halangan terapong.

4.

Urus imbasan aktiviti haram persisiran pantai.

5.

Urus pengesanan sasaran permukaan kecil.

6.

Urus pencegahan kemasukan pendatang haram persisiran pantai.

7.

Urus pencegahan penyeludupan dadah persisiran pantai.

8.

Urus pencegahan aktiviti perikanan haram.

65

9.

Urus kewaspadaan ancaman sempadan maritime.

10.

Urus kordinasi pengesanan sasaran diudara.

11.

Urus kawalan trafik sempadan maritime

12.

Urus pengawasan lapangsasar maritime.

13.

Urus pembentukan zone tembakan.

14.

Urus pengimejan radar tumpahan minyak.

15.

Sempurnakan fungsi pengurusan jabatan.

66

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCSS)

TAHAP 6 PENGAWAL MBCSS PENGAWAL

MBCS

DILANTIK

UNTUK

MENGAWAL

PENGURUSAN

OPERASI

PENGAWASAN MBCS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI DAN ATAU PIHAK BERKUASA YANG BERKAITAN. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INI DILAKSANAKAN

MELALUI

PENGAWASAN

KAWASAN

KAEDAH-KAEDAH TERBUKA

PENGESANAN

MENGGUNAKAN

DARI

SISTEM

PERALATAN

DAN

KELENGKAPAN PENGAWASAN BESERTA SISTEM PENYIMPANAN & PEMEROSESAN MAKLUMAT,

INTEGRASI

MULTI

SENSOR,

PAPARAN

DAN

AGIHAN

UNTUK

MENYOKONG PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN. SISTEM KOMUNIKASI MELAMPAUI SEMPADAN YANG DIGUNAKAN MEMBOLEHKAN MAKLUMAT DIKONGSI BERSAMA AGENSI PENGUATKUASA MARITIM, KASTAM, PIHAK BERKUASA PELABUHAN, AGENSI TINDAKAN KECEMASAN, DAN AGENSI LAIN YANG BERKAITAN SUPAYA PANDUAN-PANDUAN DAPAT DIGUNAKAN, KECELAKAAN DAPAT DI ELAKKAN, MANGSA-MANGSA DAPAT DIBANTU DAN PELBAGAI PIHAK DAPAT DILINDUNGI DARI ANCAMAN-ANCAMAN ATAU SERANGAN. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Kawal pengurusan aktiviti pengawasan Persisiran Pantai.

2.

Kawal pengurusan perlaksanaan penjejakkan kapal.

3.

Kawal pengurusan pengesanan halangan terapong.

4.

Kawal pengurusan imbasan aktiviti haram persisiran pantai.

5.

Kawal pengurusan pengesanan sasaran permukaan kecil.

6.

Kawal pengurusan pencegahan kemasukan pendatang haram persisiran pantai.

67

7.

Kawal pengurusan pencegahan penyeludupan dadah persisiran pantai.

8.

Kawal pengurusan pencegahan aktiviti perikanan haram.

9.

Kawal pengurusan kewaspadaan ancaman sempadan maritime.

10.

Kawal pengurusan kordinasi pengesanan sasaran diudara.

11.

Kawal pengurusan kawalan trafik sempadan maritime

12.

Kawal pengurusan pengawasan lapangsasar maritime.

13.

Kawal pengurusan pembentukan zone tembakan.

14.

Kawal pengurusan pengimejan radar tumpahan minyak.

15.

Sempurnakan fungsi kawalan pengurusanan jabatan.

68

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCSS) TAHAP 7 AHLI STRATEGI MBCSS AHLI STRATEGI MBCS DILANTIK UNTUK MEMIMPIN OPERASI PENGAWASAN MBCS MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI DAN ATAU PIHAK BERKUASA YANG BERKAITAN. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INI DILAKSANAKAN MELALUI KAEDAH-KAEDAH PENGESANAN DARI SISTEM PENGAWASAN KAWASAN TERBUKA MENGGUNAKAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN PENGAWASAN BESERTA SISTEM PENYIMPANAN & PEMEROSESAN MAKLUMAT, INTEGRASI MULTI SENSOR, PAPARAN DAN AGIHAN UNTUK MENYOKONG PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN. SISTEM KOMUNIKASI

MELAMPAUI

SEMPADAN

YANG

DIGUNAKAN

MEMBOLEHKAN

MAKLUMAT DIKONGSI BERSAMA AGENSI PENGUATKUASA MARITIM, KASTAM, PIHAK BERKUASA PELABUHAN, AGENSI TINDAKAN KECEMASAN, DAN AGENSI LAIN YANG BERKAITAN SUPAYA PANDUAN-PANDUAN DAPAT DIGUNAKAN, KECELAKAAN DAPAT DI ELAKKAN, MANGSA-MANGSA DAPAT DIBANTU DAN PELBAGAI PIHAK DAPAT DILINDUNGI DARI ANCAMAN-ANCAMAN ATAU SERANGAN. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Pimpin aktiviti pengawasan Persisiran Pantai.

2.

Pimpin perlaksanaan penjejakkan kapal.

3.

Pimpin pengesanan halangan terapong.

4.

Pimpin imbasan aktiviti haram persisiran pantai.

5.

Pimpin pengesanan sasaran permukaan kecil.

6.

Pimpin pencegahan kemasukan pendatang haram persisiran pantai.

7.

Pimpin pencegahan penyeludupan dadah persisiran pantai.

8.

Pimpin pencegahan aktiviti perikanan haram.

69

9.

Pimpin kewaspadaan ancaman sempadan maritime.

10.

Pimpin kordinasi pengesanan sasaran diudara.

11.

Pimpin kawalan trafik sempadan maritime

12.

Pimpin pengawasan lapangsasar maritime.

13.

Pimpin pembentukan zone tembakan.

14.

Pimpin pengimejan radar tumpahan minyak.

15.

Sempurnakan fungsi kepimpinan jabatan.

70

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS)

TAHAP 1 OPERATOR JUNIOR OFS OPERATOR JUNIOR OFS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI SOKONGAN PENGAWASAN OFS UNTUK MENYOKONG PENGURUSAN AKTIVITI PERIKANAN, PENJAGAAN PRODUKTIVITI BERTERUSAN EKOSISTEM UNTUK GENERASI KINI DAN AKAN DATANG. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG PERLU SEIRING DENGAN TANGGUNGJAWAB MELINDUNGI PERLUPUSAN SPESIS HIDUPAN LAUT, OCENOGRAFI, DAN KEPENTINGAN ECONOMIC MARITIM. . Secara khususnya penyandang akan: 1.

Laksanakan aktiviti sokongan pengesanan gangguan perikanan.

2.

Laksanakan aktiviti sokongan pengesanan aktiviti perikanan haram.

3.

Laksanakan aktiviti sokongan pengesanan salahlapor tangkapan.

4.

Laksanakan aktiviti sokongan penyediaan laporan pengawasan perikanan.

5.

Laksanakan aktiviti sokongan penyediaan laporan ancaman cuaca untuk perikanan.

6.

Laksanakan aktiviti sokongan penyediaan laporan ancaman kelautan untuk

perikanan. 7.

Laksanakan aktiviti sokongan penyediaan laporan pengawasan perikanan.

8.

Laksanakan aktiviti sokongan pengawasan pematuhan oceanografi & perikanan.

9.

Laksanakan aktiviti sokongan penyeliaan pematuhan kapal perikanan.

10.

Laksanakan aktiviti sokongan penyeliaan pematuhan berlabuh.

11.

Laksanakan aktiviti sokongan perlindungan bolehbelayar nelayan.

12.

Laksanakan aktiviti sokongan pengawasan perlindungan kapal perikanan.

13.

Laksanakan aktiviti sokongan pengawasan kelengkapan layaklayar kapal.

71

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS)

TAHAP 2 OPERATOR OFS OPERATOR OFS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN OFS UNTUK

MENYOKONG

PENGURUSAN

AKTIVITI

PRODUKTIVITI BERTERUSAN EKOSISTEM

PERIKANAN,

PENJAGAAN

UNTUK GENERASI KINI DAN AKAN

DATANG. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG PERLU SEIRING DENGAN TANGGUNGJAWAB

MELINDUNGI

PERLUPUSAN

SPESIS

HIDUPAN

LAUT,

OCENOGRAFI, DAN KEPENTINGAN ECONOMIC MARITIM. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Sempurnakan pengesanan gangguan perikanan.

2.

Laksanakan pengesanan aktiviti perikanan haram.

3.

Laksanakan pengesanan salahlapor tangkapan.

4.

Sediakan laporan pengawasan perikanan.

5.

Sediakan laporan ancaman cuaca untuk perikanan.

6.

Sediakan laporan ancaman kelautan untuk perikanan.

7.

Sediakan laporan pengawasan perikanan.

8.

Sempurnakan pengawasan pematuhan oceanografi & perikanan.

9.

Laksanakan penyeliaan pematuhan kapal perikanan.

10.

Laksanakan penyeliaan pematuhan berlabuh.

11.

Laksanakan perlindungan bolehbelayar nelayan.

12.

Laksanakan pengawasan perlindungan kapal perikanan.

13.

Laksanakan pengawasan kelengkapan layaklayar kapal.

72

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS)

TAHAP 3 PENYELIA OFS PENYELIA OFS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENYELIAAN OFS UNTUK MENYOKONG PENGURUSAN AKTIVITI PERIKANAN, PENJAGAAN PRODUKTIVITI BERTERUSAN EKOSISTEM UNTUK GENERASI KINI DAN AKAN DATANG. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG PERLU SEIRING DENGAN TANGGUNGJAWAB MELINDUNGI

PERLUPUSAN

SPESIS

HIDUPAN

LAUT,

OCENOGRAFI,

DAN

KEPENTINGAN ECONOMIC MARITIM. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Selia pengesanan gangguan perikanan.

2.

Selia pengesanan aktiviti perikanan haram.

3.

Selia pengesanan salahlapor tangkapan.

4.

Selia penyediaan laporan pengawasan perikanan.

5.

Selia penyediaan laporan ancaman cuaca untuk perikanan.

6.

Selia penyediaan laporan ancaman kelautan untuk perikanan.

7.

Selia penyediaan laporan pengawasan perikanan.

8.

Selia pengawasan pematuhan oceanografi & perikanan.

9.

Selia penyeliaan pematuhan kapal perikanan.

10.

Selia penyeliaan pematuhan berlabuh.

11.

Selia perlindungan bolehbelayar nelayan.

12.

Selia pengawasan perlindungan kapal perikanan.

13.

Selia pengawasan kelengkapan layaklayar kapal.

14.

Sempurnakan fungsi penyeliaan pengawasan OFS.

73

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS) TAHAP 4 PENGUASA OFS PENGUASA OFS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENTADBIRAN OFS UNTUK

PENGURUSAN

AKTIVITI

PERIKANAN,

PENJAGAAN

PRODUKTIVITI

BERTERUSAN EKOSISTEM UNTUK GENERASI KINI DAN AKAN DATANG. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG PERLU SEIRING DENGAN TANGGUNGJAWAB MELINDUNGI

PERLUPUSAN

SPESIS

HIDUPAN

LAUT,

OCENOGRAFI,

DAN

KEPENTINGAN ECONOMIC MARITIM. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Tadbir pengesanan gangguan perikanan.

2.

Tadbir pengesanan aktiviti perikanan haram.

3.

Tadbir pengesanan salahlapor tangkapan.

4.

Tadbir penyediaan laporan pengawasan perikanan.

5.

Tadbir penyediaan laporan ancaman cuaca untuk perikanan.

6.

Tadbir penyediaan laporan ancaman kelautan untuk perikanan.

7.

Tadbir penyediaan laporan pengawasan perikanan.

8.

Tadbir pengawasan pematuhan oceanografi & perikanan.

9.

Tadbir penyeliaan pematuhan kapal perikanan.

10.

Tadbir penyeliaan pematuhan berlabuh.

11.

Tadbir perlindungan bolehbelayar nelayan.

12.

Tadbir pengawasan perlindungan kapal perikanan.

13.

Tadbir pengawasan kelengkapan layaklayar kapal.

14.

Sempurnakan fungsi pentadbiran pengawasan OFS.

74

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS)

TAHAP 5 PENGURUS OFS PENGURUS OFS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGURUSAN OFS UNTUK

PENGURUSAN

AKTIVITI

PERIKANAN,

PENJAGAAN

PRODUKTIVITI

BERTERUSAN EKOSISTEM UNTUK GENERASI KINI DAN AKAN DATANG. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG PERLU SEIRING DENGAN TANGGUNGJAWAB MELINDUNGI

PERLUPUSAN

SPESIS

HIDUPAN

LAUT,

OCENOGRAFI,

DAN

KEPENTINGAN ECONOMIC MARITIM. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Urus pengesanan gangguan perikanan.

2.

Urus pengesanan aktiviti perikanan haram.

3.

Urus pengesanan salahlapor tangkapan.

4.

Urus penyediaan laporan pengawasan perikanan.

5.

Urus penyediaan laporan ancaman cuaca untuk perikanan.

6.

Urus penyediaan laporan ancaman kelautan untuk perikanan.

7.

Urus penyediaan laporan pengawasan perikanan.

8.

Urus pengawasan pematuhan oceanografi & perikanan.

9.

Urus penyeliaan pematuhan kapal perikanan.

10.

Urus penyeliaan pematuhan berlabuh.

11.

Urus perlindungan bolehbelayar nelayan.

12.

Urus pengawasan perlindungan kapal perikanan.

13.

Urus pengawasan kelengkapan layaklayar kapal.

14.

Sempurnakan fungsi pengurusan jabatan.

75

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS) TAHAP 6 PENGAWAL OFS PENGAWAL

OFS

DILANTIK

UNTUK

MELAKSANAKAN

FUNGSI

KAWALAN

PENGURUSAN OFS UNTUK AKTIVITI PERIKANAN, PENJAGAAN PRODUKTIVITI BERTERUSAN EKOSISTEM UNTUK GENERASI KINI DAN AKAN DATANG. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG PERLU SEIRING DENGAN TANGGUNGJAWAB MELINDUNGI

PERLUPUSAN

SPESIS

HIDUPAN

LAUT,

OCENOGRAFI,

DAN

KEPENTINGAN ECONOMIC MARITIM. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Kawal pengurusan pengesanan gangguan perikanan.

2.

Kawal pengurusan pengesanan aktiviti perikanan haram.

3.

Kawal pengurusan pengesanan salahlapor tangkapan.

4.

Kawal pengurusan laporan pengawasan perikanan.

5.

Kawal pengurusan laporan ancaman cuaca untuk perikanan.

6.

Kawal pengurusan laporan ancaman kelautan untuk perikanan.

7.

Kawal pengurusan laporan pengawasan perikanan.

8.

Kawal pengurusan pengawasan pematuhan oceanografi & perikanan.

9.

Kawal pengurusan penyeliaan pematuhan kapal perikanan.

10.

Kawal pengurusan penyeliaan pematuhan berlabuh.

11.

Kawal pengurusan perlindungan bolehbelayar nelayan.

12.

Kawal pengurusan pengawasan perlindungan kapal perikanan.

13.

Kawal pengurusan pengawasan kelengkapan layaklayar kapal.

14.

Sempurnakan fungsi kawalan pengurusanan jabatan.

76

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS) TAHAP 7 AHLI STRATEGI OFS AHLI STRATEGI OFS DILANTIK UNTUK MEMIMPIN FUNGSI PENGURUSAN OFS UNTUK AKTIVITI PERIKANAN, PENJAGAAN PRODUKTIVITI BERTERUSAN EKOSISTEM UNTUK GENERASI KINI DAN AKAN DATANG. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG PERLU SEIRING DENGAN TANGGUNGJAWAB MELINDUNGI PERLUPUSAN SPESIS HIDUPAN LAUT, OCENOGRAFI, DAN KEPENTINGAN ECONOMIC MARITIM. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Pimpin pengurusan pengawasan pematuhan oceanografi & perikanan.

2.

Pimpin pengurusan penyeliaan pematuhan kapal perikanan.

3.

Pimpin pengurusan penyeliaan pematuhan berlabuh.

4.

Pimpin pengurusan perlindungan bolehbelayar nelayan.

5.

Pimpin pengurusan pengawasan perlindungan kapal perikanan.

6.

Pimpin pengurusan pengawasan kelengkapan layaklayar kapal.

7.

Rumus pelan strategi pengawasan OFS.

8.

Sempurnakan fungsi kepimpinan jabatan.

9.

Pimpin program peningkatan prestasi jabatan.

10.

Rumus strategi kewangan OFS

11.

Pimpin program inovasi OFS.

12.

Pimpin perlaksanaan pelan strategi OFS

77

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR TAHAP 1 OPERATOR JUNIOR VTS HSES OPERATOR JUNIOR VTS HSES DILANTIK UNTUK MEMBANTU FUNGSI SOKONGAN OPERASI PENGAWASAN HSES. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI BANTUAN OPERASI HSES MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN MENGIKUT KETETAPAN DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1. Laksanakan sokongan operasi radio.. 2. Laksanakan pembersihan tapak kerja HSES. 3. Laksanakan sistem fail HSES. 4. Laksanakan pengumpulan data statistic HSES. 5. Laksanakan sokongan penyiaran mesej ―Navtex‖. 6. Sediakan kemudahan latihan HSES..

78

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 2 OPERATOR VTS HSES OPERATOR VTS

HSES DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI SOKONGAN

OPERASI PENGAWASAN HSES. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI HSES MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN MENGIKUT KETETAPAN DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1. Periksa sokongan operasi radio.. 2. Periksa pembersihan tapak kerja HSES. 3. Periksa sistem fail HSES. 4. Periksa pengumpulan data statistic HSES. 5. Periksa sokongan penyiaran mesej ―Navtex‖. 6. Periksa penyediaan kemudahan latihan HSES 7. Laksanakan operasi komunikasi radio. 8. Tangani panggilan radio kecemasan...

79

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 3 PENYELIA VTS HSES PENYELIA VTS

HSES DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENYELIAAN

DALAM MENYOKONG OPERASI PENGAWASAN HSES. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI PENGAWASAN HSES MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN MENGIKUT KETETAPAN DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Selia pembersihan tapak kerja HSES.

2.

Selia sistem fail HSES.

3.

Selia pengumpulan data statistic HSES.

4.

Selia sokongan penyiaran mesej ―Navtex‖.

5.

Selia penyediaan kemudahan latihan HSES

6.

Selia operasi komunikasi radio.

7.

Selia penanganan panggilan radio kecemasan.

8.

Laksanakan bantuan penyiasatan kemalangan kapal.

9.

Laksanakan penyiaran mesej keselamatan.

10.

Sempurnakan fungsi penyeliaan..

80

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 4 PENGUASA VTS HSES PENGUASA VTS

HSES DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENTADBIRAN

DALAM MENYOKONG OPERASI PENGAWASAN HSES. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI PENTADBIRAN OPERASI HSES MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN MENGIKUT KETETAPAN DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Tadbir pembersihan tapak kerja HSES.

2.

Tadbir sistem fail HSES.

3.

Tadbir pengumpulan data statistic HSES.

4.

Tadbir penyiaran mesej ―Navtex‖.

5.

Tadbir kemudahan latihan HSES

6.

Tadbir operasi komunikasi radio.

7.

Tadbir panggilan radio kecemasan.

8.

Tadbir bantuan penyiasatan kemalangan kapal.

9.

Selia penyiaran mesej keselamatan.

10.

Sempurnakan fungsi pentadbiran..

81

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 5 PENGURUS VTS HSES PENGURUS VTS

HSES DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGURUSAN

DALAM MENYOKONG OPERASI PENGAWASAN HSES. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN MENGIKUT KETETAPAN DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1. Analisa data statistik HSES 2. Urus prestasi operasi HSES. 3. Urus kualiti perkhidmatan HSES 4. Urus latihan operasi HSES. 5. Urus operasi komunikasi radio HSES. 6. Urus bantuan penyiasatan kemalangan kapal. 7. Semak penyiaran mesek HSES. 8. Urus perlaksanaan pelan strategic HSES. 9. Sempurnakan fungsi pengurusan jabatan.

82

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 6 PENGAWAL VTS HSES PENGAWAL VTS

HSES DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI KAWALAN

PENGURUSAN DALAM OPERASI PENGAWASAN HSES. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI HSES MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN MENGIKUT KETETAPAN DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1. Kawal pengurusan prestasi operasi HSES 2. Kawal pengurusan kualiti perkhidmatan HSES 3. Kawal pengurusan operasi komunikasi radio HSES. 4. Laksana fungsi perhubungan antarabangsa. 5. Semak bantuan penyiasatan kemalangan kapal. 6. Kawal pengurusan perlaksanaan pelan strategic. 7. Laksanakan aktiviti odit dalam HSES. 8. Sempurnakan fungsi kawalan pengurusan..

83

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 7 AHLI STRATEGI VTS HSES AHLI STRATEGI VTS

HSES DILANTIK UNTUK MEMIMPIN OPERASI PENGAWASAN

HSES. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI HSES MENGGUNAKAN

PERALATAN

KOMUNIKASI

RADIO,

PERALATAN

RADAR

DAN

KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN MENGIKUT KETETAPAN DAN KEPERLUAN ORGANISASI. PENYANDANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENCAPAIAN MATLAMAT MENYELURUH PERKHIDMATAN HSES. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Pimpin pengurusan prestasi HSES menyeluruh.

2.

Rumuskan pelan strategic HSES.

3.

Rumuskan strategi kewangan HSES

4.

Anjur inovasi perlhidmnatan HSES.

5.

Pimpin inisiatif inovasi technology HSES.

6.

Pimpin perlaksanaan pelan strategi HSES

84

PENGAWASAN PERSISIRAN PANTAI (OSS)

TAHAP 1 OPERATOR JUNIOR OSS OPERATOR JUNIOR OSS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA-KERJA AM DALAM MENYOKONG OPERASI PENGAWASAN OSS. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI BANTUAN OPERASI OSS MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PERSISIRAN PANTAI YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1. Laksanakan sokongan operasi radio.. 2. Laksanakan pembersihan tapak kerja sistem OSS. 3. Laksanakan sistem fail OSS. 4. Laksanakan pengumpulan data statistic OSS. 5. Laksanakan sokongan penyiaran mesej ―Navtex‖. 6. Sediakan kemudahan latihan OSS..

85

PENGAWASAN PERSISIRAN PANTAI (OSS)

TAHAP 2 OPERATOR OSS OPERATOR OSS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA-KERJA SOKONGAN OPERASI PENGAWASAN OSS. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI OSS MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PERSISIRAN PANTAI YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI

DAN

KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1. Laksanakan operasi komunikasi radio OSS 2. Periksa pembersihan tapak kerja sistem OSS. 3. Periksa sistem fail OSS. 4. Periksa pengumpulan data statistic OSS. 5. Periksa sokongan penyiaran mesej ―Navtex‖. 6. Periksa penyediaan kemudahan latihan OSS. 7. Laksanakan aktiviti pengawasan pencerobohan 8. Laksanakan aktiviti pengawasan lindungan tumpahan minyak. 9.

Laksanakan aktiviti pengawasan alam sekitar.

10. Laksanakan aktiviti pengawasan perlindungan pepasangan persisiran pantai. 11. Laksanakan aktiviti pengawasan logistik persisiran pantai 12. Laksanakan koodinasi cari & menyelamat persisiran pantai.

86

PENGAWASAN PERSISIRAN PANTAI (OSS)

TAHAP 3 PENYELIA OSS PENYELIA

OSS

DILANTIK

UNTUK

MELAKSANAKAN

PENYELIAAN

OPERASI

PENGAWASAN OSS. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI OSS MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PERSISIRAN PANTAI YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1. Selia aktiviti operasi komunikasi radio. 2. Selia aktiviti pembersihan tempat kerja.. 3. Selia aktiviti penyimpanan fail. 4. Selia aktiviti pengumpulan data OSS 5. Selia aktiviti penyediaan kemudahan latihan OSS.. 6. Selia aktiviti pengawasan pencerobohan 7. Selia aktiviti pengawasan lindungan tumpahan minyak. 8.

Selia aktiviti pengawasan alam sekitar.

9. Selia aktiviti pengawasan perlindungan pepasangan persisiran pantai. 10. Selia aktiviti pengawasan logistik persisiran pantai 11. Selia koodinasi cari & menyelamat persisiran pantai. 12.

Sempurnakan fungsi penyeliaan OSS.

87

PENGAWASAN PERSISIRAN PANTAI (OSS)

TAHAP 4 PENGUASA OSS PENGUASA OSS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN PENTADBIRAN OPERASI PENGAWASAN OSS. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI OSS MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PERSISIRAN PANTAI YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1. Tadbir operasi komunikasi radio. 2. Tadbir pengumpulan data OSS 3. Tadbir penyediaan kemudahan latihan OSS.. 4. Tadbir pengawasan pencerobohan 5. Tadbir pengawasan lindungan tumpahan minyak. 6. Tadbir pengawasan alam sekitar. 7. Tadbir pengawasan perlindungan pepasangan persisiran pantai. 8. Tadbir pengawasan perlindungan pepasangan laut dalam. 9. Tadbir pengawasan logistik persisiran pantai 10. Tadbir koodinasi cari & menyelamat persisiran pantai. 11. Sempurnakan fungsi pentadbiran OSS.

88

PENGAWASAN PERSISIRAN PANTAI (OSS)

TAHAP 5 PENGURUS OSS PENGURUS OSS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN PENGURUSAN OPERASI PENGAWASAN OSS. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI OSS MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PERSISIRAN PANTAI YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1. Urus operasi komunikasi radio. 2. Urus pengumpulan data OSS 3. Urus penyediaan kemudahan latihan OSS.. 4. Urus pengawasan pencerobohan 5. Urus pengawasan lindungan tumpahan minyak. 6.

Urus pengawasan alam sekitar.

7. Urus pengawasan perlindungan pepasangan persisiran pantai. 8. Urus pengawasan perlindungan pepasangan laut dalam. 9. Urus pengawasan logistik persisiran pantai 10. Urus koodinasi cari & menyelamat persisiran pantai. 11.

Sempurnakan fungsi pengurusan OSS.

89

PENGAWASAN PERSISIRAN PANTAI (OSS)

TAHAP 6 PENGAWAL OSS PENGAWAL

OSS

DILANTIK

UNTUK

MELAKSANAKAN

KAWALAN

PENGURSAN

OPERASI PENGAWASAN OSS. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI OSS MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PERSISIRAN PANTAI YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI

DAN

KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1. Kawal pengurusan operasi komunikasi radio. 2. Kawal pengurusan pengumpulan data OSS 3. Kawal pengurusan penyediaan kemudahan latihan OSS.. 4. Kawal pengurusan pengawasan pencerobohan 5. Kawal pengurusan pengawasan lindungan tumpahan minyak. 6.

Kawal pengurusan pengawasan alam sekitar.

7. Kawal pengurusan pengawasan perlindungan pepasangan persisiran pantai. 8. Kawal pengurusan pengawasan perlindungan pepasangan laut dalam. 9. Kawal pengurusan pengawasan logistik persisiran pantai 10. Kawal pengurusan koodinasi cari & menyelamat persisiran pantai. 11.

Sempurnakan fungsi pengawalan pengurusanan OSS.

90

PENGAWASAN PERSISIRAN PANTAI (OSS) TAHAP 7 AHLI STRATEGI OSS AHLI STRATEGI OSS DILANTIK UNTUK MEMIMPIN OPERASI PENGAWASAN OSS. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI

OPERASI OSS MENGGUNAKAN

PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PERSISIRAN PANTAI YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1. Pimpin pengurusan prestasi menyeluruh OSS. 2. Bentuk pelan strategi OSS. 3. Bentuk strategi operasi OSS. 4. Bentuk strategi kewangan OSS 5. Anjur inovasi teknologi OSS 6. Pimpin perlaksanaan strategi operasi OSS. 7. Semak analisa laporan berkala OSS 8. Pimpin aktiviti menyelamat OSS. 9. Pimpin aktiviti menyelamat persisiran pantai.. 10. Semak analisa odit dalam OSS. 11. Pimpin promosi keselamatan OSS. 12. Pimpin operasi komunikasi radio OSS.. 13. Semak analisa data statistic OSS. 14. Pimpin fungsi latihan operasi OSS. 15. Pimpin aktiviti pengawasan pencerobohan OSS. 16. Kawal pengurusan pengawasan lindungan tumpahan minyak. 17. Kawal pengurusan pengawasan alam sekitar. 18. Kawal pengurusan pengawasan perlindungan pepasangan persisiran pantai.

91

PENGAWASAN PELABUHAN (PS) TAHAP 1 OPERATOR JUNIOR VTS PS OPERATOR JUNIOR VTS PS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA-KERJA MEMBANTU

FUNGSI

TANGGUNGJAWAB

SOKONGAN

UTAMA

AKAN

PENGAWASAN MELIPUTI

PELABUHAN.

OPERASI

PS

DUTI

DAN

MENGGUNAKAN

PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PELABUHAN (PORT WATER ZONE – WHARF) YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI

DAN KEPERLUAN

ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Terima panggilan kapal.

2.

Terima panggilan pentadbiran unit.

3.

Rekod panggilan kapal.

4.

Periksa pemakluman pra-ketibaan kapal.

5.

Periksa senarai ketibaan kapal.

6.

Periksa perlepasan kapal.

7.

Periksa pemindahan terminal kapal.

8.

Periksa pengecualian permaliman kapal.

9.

Laksanakan penandaan pemeriksaan kapal.

10.

Laksanakan komunikasi antara terminal.

.

92

PENGAWASAN PELABUHAN (PS) TAHAP 2 OPERATOR VTS PS OPERATOR VTS PS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI SOKONGAN PENGAWASAN PELABUHAN. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI PS MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PELABUHAN (PORT WATER ZONE – WHARF) YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Tentukan pengenalan benar kapal.

2.

Laksanakan masukan data kapal.

3.

Sediakan panduan trafik kapal.

4.

Terima laporan bantuan kerosakan pelayaran.

5.

Edar maklumat standard kapal.

6.

Selia pengawasan pergerakan kapal.

93

PENGAWASAN PELABUHAN (PS) TAHAP 3 PENYELIA VTS PS PENYELIA VTS PS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENYELIAAN SOKONGAN PENGAWASAN PELABUHAN. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI

OPERASI

PS

MENGGUNAKAN

PERALATAN

KOMUNIKASI

RADIO,

PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PELABUHAN (PORT WATER ZONE – WHARF) YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Selia operasi pengawasan pelabuhan. .

2.

Periksa peralatan pengawasan pelabuhan.

3.

Laksanakan aktiviti sokongan pemaliman kapal.

4.

Laksanakan aktiviti sokongan anak kapal.

5.

Sediakan panduan perlepasan kapal.

6.

Sediakan panduan permaliman kapal.

7.

Periksa kapal ―bunker‖.

8.

Sediakan laporan operasi bulanan.

9.

Sempurnakan fungsi penyeliaan.

94

PENGAWASAN PELABUHAN (PS)

TAHAP 4 PENGUASA VTS PS PENGUASA VTS PS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENTADBIRAN SOKONGAN PENGAWASAN PELABUHAN. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI

OPERASI

PS

MENGGUNAKAN

PERALATAN

KOMUNIKASI

RADIO,

PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PELABUHAN (PORT WATER ZONE – WHARF) YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. . Secara khususnya penyandang akan: 1.

Tadbir aktiviti pengawasan pelabuhan.

2.

Tadbir pemeriksaan aktiviti pergerakan kapal.

3.

Selia aktiviti pemaliman..

4.

Sediakan laporan permasaalahan pengawasan pelabuhan.

5.

Laksanakan koordinasi pihak berkanun.

6.

Laksanakan pemeriksaan jeti persendirian.

7.

Periksa aktiviti permotoran kapal ―bunker‖.

8.

Sempurnakan fungsi pentadbiran PS.

95

PENGAWASAN PELABUHAN (PS)

TAHAP 5 PENGURUS VTS PS PENGURUS VTS PS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGURUSAN PENGAWASAN PELABUHAN. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI OPERASI PS MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PELABUHAN (PORT WATER ZONE – WHARF) YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Urus fungsi pengurusan pengawasan pelabuhan.

2.

Urus fungsi sokongan keselamatan trafik kapal pelabuhan

3.

Selia penyediaan peralatan pelayaran kapal.

4.

Urus pematuhan garispanduan kedalaman laluan berlabuh.

5.

Urus kordinasi agensi luar.

6.

Laksanakan fungsi secretariat jawatankuasa pemaliman.

7.

Urus perlaksanaan pelan strategic jabatan.

96

PENGAWASAN PELABUHAN (PS)

TAHAP 6 PENGAWAL VTS PS PENGAWAL VTS PS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWALAN PENGURUSAN PENGAWASAN PELABUHAN. DUTI DAN TANGGUNGJAWAB UTAMA AKAN MELIPUTI

OPERASI PS MENGGUNAKAN PERALATAN KOMUNIKASI RADIO,

PERALATAN RADAR DAN KOMPUTER. SERTA PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PELABUHAN (PORT WATER ZONE – WHARF) YANG DITETAPKAN MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISAS. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Pimpin fungsi pengurusan jabatan. .

2.

Pimpin fungsi sokongan keselamatan trafik kapal.

3.

Tentusahkan pematuhan kedalaman laluan berlabuh

4.

Pimpin aktiviti kordinasi agensi luar.

5.

Rumus pelan strategi jabatan.

6.

Rumus pelan peningkatan prestasi PS.

97

PENGAWASAN MENCARI & MENYELAMAT (SARS)

TAHAP 2 OPERATOR SARS OPERATOR SARS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI MENCARI DAN MENYELAMAT

DALAM

ZON

SAR

NASIONAL

MENGGUNAKAN

KAEDAH

DAN

PERALATAN YANG DITETAPKAN TERMASUK ―GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SIGNAL‖ (GMDSS),

PERALATAN RADIO DAN LAIN-LAIN KAEDAH DAN PERALATAN

YANG SESUAI MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Kendali peralatan GMDSS

2.

Laksanakan pengesahan panggilan kecemasan.

3.

Sempurnakan prosedur peralatan keselamatan.

4.

Tangani panggilan kecemasan.

5.

Sempurnakan prosedur rekod insiden.

6.

Laksanakan komunikasi SAR pihak ketiga.

7.

Laksanakan aktiviti tindakbalas kecemasan bencana.

8.

Laksanakan aktiviti menyelamat.

9.

Laksanakan aktiviti menyelamat kelautan.

10.

Laksanakan aktiviti menyelamat perikanan.

11.

Laksanakan altiviti menyelamat sempadan maritime dan pantai.

12.

Laksanakan aktiviti menyelamat persisiran pantai.

98

PENGAWASAN MENCARI & MENYELAMAT (SARS)

TAHAP 3 SARS PENYELIA PENYELIA SARS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENYELIAAN MENCARI DAN MENYELAMAT DALAM ZON SAR NASIONAL MENGGUNAKAN KAEDAH DAN PERALATAN YANG DITETAPKAN TERMASUK ―GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SIGNAL‖ (GMDSS),

PERALATAN RADIO DAN LAIN-LAIN KAEDAH DAN PERALATAN

YANG SESUAI MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Selia operasi GMDSS

2.

Selia pengesahan panggilan kecemasan.

3.

Periksa prosedur pemeriksaan peralatan keselamatan.

4.

Selia aktiviti menangani panggilan kecemasan.

5.

Selia aktiviti pengawasan dalam MRCC.

6.

Selia activiti sahutan bahaya kecemasan.

7.

Selia aktiviti menyelamat bahaya pelabuhan.

8.

Selia antiviti menyelamat kelautan.

9.

Selia aktiviti menyelamat perikanan.

10.

Selia aktiviti menyelamat sempadan maritime dan pantai.

11.

Selia aktiviti menyelamat persisiran pantai dan laut.

12.

Sempurnakan fungsi penyeliaan.

99

PENGAWASAN MENCARI & MENYELAMAT (SARS) TAHAP 4 PENGUASA SARS PENGUASA

SARS

DILANTIK

UNTUK

MELAKSANAKAN

FUNGSI

PENTADBIRAN

MENCARI DAN MENYELAMAT DALAM ZON SAR NASIONAL MENGGUNAKAN KAEDAH DAN PERALATAN YANG DITETAPKAN TERMASUK ―GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SIGNAL‖ (GMDSS),

PERALATAN RADIO DAN LAIN-LAIN KAEDAH DAN

PERALATAN YANG SESUAI MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Tadbir aktiviti menyelamat bahaya.

2.

Tadbir aktiviti sahutan menyelamat.

3.

Tadbir aktiviti menyelamat kelautan.

4.

Tadbir aktiviti menyelamat perikanan.

5.

Tadbir aktiviti menyelamat pelabuhan.

6.

Tadbir aktiviti menyelamat sempadan maritime dan pantai.

7.

Tadbir aktiviti menyelamat persisiran pantai dan laut.

8.

Tadbir aktiviti pengawasan dalam MRCC/MRSC

9.

Laksanakan latihan pasukan MRCC/MRSC.

10.

Sediakan laporan berkala SARS.

11.

Sempurnakan urustadbir logistic.

12.

Aturkan program promosi keselamatan luaran SARS.

100

PENGAWASAN MENCARI & MENYELAMAT (SARS) TAHAP 5 PENGURUS SARS PENGURUS SARS

DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI

PENGURUSAN

MENCARI DAN MENYELAMAT DALAM ZON SAR NASIONAL MENGGUNAKAN KAEDAH DAN PERALATAN YANG DITETAPKAN TERMASUK ―GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SIGNAL‖ (GMDSS),

PERALATAN RADIO DAN LAIN-LAIN KAEDAH SERTA

PERALATAN YANG SESUAI MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Analisa situasi kecemasan..

2.

Sempurnakan koordinasi Misi SAR

3.

Sempurnakan analisa laporan berkala SAR

4.

Urus latihan pasukan SAR.

5.

Rumus pelan strategic operasi SAR.

6.

Sempurnakan fungsi perhubungan awam.

7.

Urus aktiviti menyelamat kelautan.

8.

Urus aktiviti menyelamat perikanan.

9.

Urus aktiviti menyelamat pelabuhan.

10.

Urus aktiviti menyelamat sempadan maritime dan pantai.

11.

Urus aktiviti menyelamat persisiran pantai dan laut.

12.

Urus aktiviti pengawasan dalam MRCC/MRSC

13.

Sediakan belanjawan operasi SARS.

14.

Urus aktiviti pengawasan dalam MRCC.

15.

Urus program promosi keselamatan SARS luaran.

16.

Urus fungsi pengurusan jabatan.

101

PENGAWASAN MENCARI & MENYELAMAT (SARS) TAHAP 6 PENGAWAL SARS PENGAWAL

SARS

PENGURUSAN

DILANTIK

MENCARI

DAN

UNTUK

MELAKSANAKAN

MENYELAMAT

DALAM

FUNGSI

ZON

SAR

KAWALAM NASIONAL

MENGGUNAKAN KAEDAH DAN PERALATAN YANG DITETAPKAN TERMASUK ―GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SIGNAL‖ (GMDSS), PERALATAN RADIO DAN LAIN-LAIN KAEDAH SERTA PERALATAN YANG SESUAI

MENGIKUT

SPESIFIKASI

DAN

KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Analisa situasi kecemasan..

2.

Selia koordinasi Misi SAR

3.

Selia analisa laporan berkala SAR

4.

Kawal pengurusan latihan pasukan SAR

5.

Semak pelan strategic operasi SAR.

6.

Selia fungsi perhubungan awam.

7.

Kawal pengurusan aktiviti menyelamat kelautan.

8.

Kawal pengurusan aktiviti menyelamat perikanan.

9.

Kawal pengurusan aktiviti menyelamat pelabuhan.

10.

Kawal pengurusan aktiviti menyelamat sempadan maritime dan pantai.

11.

Kawal pengurusan aktiviti menyelamat persisiran pantai dan laut.

12.

Kawal pengurusan aktiviti pengawasan dalam MRCC/MRSC

13.

Laksanakan odit dalaman SARS.

14.

Kawal pengurusan aktiviti pengawasan dalam MRCC.

15.

Kawal pengurusan program promosi keselamatan SARS luaran.

16.

Sempurnakan fungsi perhubungan luar.

17.

Kawal fungsi pengurusanan jabatan.

102

PENGAWASAN MENCARI & MENYELAMAT (SARS) TAHAP 7 SARS STRATEGIST AHLI STRATEGI SARS DILANTIK UNTUK MEMIMPIN FUNGSI MENCARI DAN MENYELAMAT

DALAM

ZON

SAR

NASIONAL

MENGGUNAKAN

KAEDAH

DAN

PERALATAN YANG DITETAPKAN TERMASUK ―GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SIGNAL‖ (GMDSS), PERALATAN RADIO DAN LAIN-LAIN KAEDAH SERTA PERALATAN YANG SESUAI MENGIKUT SPESIFIKASI DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khususnya penyandang akan: 1.

Sempurnakan pengurusan prestasi organisasi menyeluruh SARS.

2.

Rumuskan pelan strategic perniagaan SARS.

3.

Rumuskan strategi pemasaran.

4.

Rumus strategi operasi SARS.

5.

Rumus strategi kewangan SARS.

6.

Anjurkan inovasi teknologi SARS.

7.

Pimpin perlaksanaan strategi SARS.

8.

Pimpin koordinasi Misi SAR

9.

Selia analisa laporan berkala SAR

10.

Pimpin aktiviti menyelamat kelautan.

11.

Pimpin aktiviti menyelamat perikanan.

12.

Pimpin aktiviti menyelamat pelabuhan.

13.

Pimpin aktiviti menyelamat sempadan maritime dan pantai.

14.

Pimpin aktiviti menyelamat persisiran pantai dan laut.

15.

Pimpin aktiviti pengawasan dalam MRCC/MRSC

16.

Analisa laporan odit dalaman SARS.

17.

Pimpin program promosi keselamatan SARS luaran.

18.

Sempurnakan fungsi perhubungan luar.

103

DEFINISI PEKERJAAN UNTUK JAWATAN-JAWATAN TEKNIKAL 104

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS)

TAHAP 1 JURUTEKNIK JUNIOR NaSIS JURUTEKNIK JUNIOR NaSIS DILANTIK

UNTUK MENJALANKAN KERJA-KERJA

TEKNIKAL UMUM DALAM MENYOKONG OPERASI NaSIS. SECARA UMUMNYA, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AKAN MELIPUTI TUGAS SOKONGAN PENYENGGARAAN TAHAP SATU YANG MELIBATKAN PERALATAN-PERALATAN KOMUNIKASI RADIO DAN RADAR. Secara khususnya, penyandang akan: 1.

Menjalankan aktiviti-aktiviti sokongan pemeriksaan peralatan pengawasan NaSIS.

2.

Menjalankan aktiviti-aktiviti sokongan pemeriksaan kebolehfungsian perisian pengawasan.

3.

Menjalankan aktiviti-aktiviti sokongan pemeriksaan peralatan bilik kawalan pengawasan.

4.

Menjalankan pembersihan kemudahan-kemudahan pengawasan NaSIS.

5.

Menyimpan data-data sokongan pengawasan NaSIS.

6.

Menjalankan aktiviti-aktiviti sokongan teknikal pejabat pentadbiran NaSIS..

7.

Memasukkan data penyenggaraan NaSIS.

105

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS) TAHAP 2 JURUTEKNIK NaSIS JURUTEKNIK NaSIS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA TEKNIKAL DALAM MENYOKONG

OPERASI

NaSIS.

SECARA

TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB TEKNIKAL, PEMERIKSAAN &

UMUMNYA

TUGAS-TUGAS

DAN

MELIPUTI SEMUA KERJA PEMASANGAN

PENYENGGARAAN SEMUA KEMUDAHAN, DAN

PERALATAN-PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN NaSIS MENGIKUT KEPERLUAN-KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Periksa status peralatan pengawasan NaSIS

2.

Periksa status perisian pengawasan NaSIS surveillance.

3.

Sahkan sistem mekanikal dan kuasa NaSIS.

4.

Laksanakan pemeriksaan fungsi sistem antenna NaSIS.

5.

Laksanakan pemeriksaan fungsi transmitter radar NaSIS

6.

Laksanakan pemeriksaan fungsi pemeroses dan paparan radar NaSIS

7.

Laksanakan pemeriksaan fungsi generator.

8.

Laksanakan pemeriksaan kekaratan peralatan-peralatan luar NaSIS

9.

Laksanakan pemeriksaan sistem rintangan bumi .

10.

Sediakan rekod notis ketakfungsian peralatan NaSIS.

11.

Laksanakan permintaan penyenggaraan pembetulan NaSIS

12.

Diagnosa simtom ketakfungsian peralatan NaSIS

13.

Sediakans laporan ketakpatuhan NaSIS

14.

Berikan penyenggaraan sokongan tahap satu.

106

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS) TAHAP 3 NASIS PENYELIA TEKNIKAL PENYELIA TEKNIKAL NaSIS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA PENYELIAAN TEKNIKAL DALAM MENYOKONG OPERASI NaSIS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB AKAN MELIPUTI SEMUA PEMASANGAN TEKNIKAL, PEMERIKSAAN DAN PENYENGGARAAN SEMUA KEMUDAHAN DAN PERALATAN-PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN NaSIS MENGIKUT KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Mengawas pemeriksaan status peralatan pengawasan NaSIS

2.

Mengawas pemeriksaan status perisian Pengawasan NaSIS.

3.

Mengawas pemeriksaan fungsi sistem antenna NaSIS.

4.

Mengawas pemeriksaan fungsi sistem transmitter radar NaSIS.

5.

Mengawas pemeriksaan fungsi pemeroses dan paparan radar NaSIS

6.

Mengawas pemeriksaan fungsi generator UPS NaSIS.

7.

Mengawas pemeriksaan kekaratan peralatan-peralatan luar NaSIS.

8.

Mengawas pemeriksaan sistem rintangan bumi.

9.

Mengawas aktiviti-aktiviti penyenggaraan pembetulan NaSIS

10.

Mengawas aktiviti-aktiviti diagnosa simtom peralatan NaSIS

11.

Analisa laporan takkepatuhan NaSIS

12.

Mengawas sokongan dan penyenggaraan tahap satu NaSIS

13.

Sahkan Pengawasan kegagalan sub-sistem NaSIS

14.

Menyelesai masalah kegagalan peralatan.

15.

Sempurnakan fungsi penyeliaan teknikal NaSIS.

107

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS) TAHAP 4 PENOLONG PENGURUS TEKNIKAL NASIS A PENOLONG PENGURUS TEKNIKAL NaSIS DILANTIK UNTUK MENYEMPURNAKAN FUNGSI PENTADBIRAN TECHNIKAL DALAM MENYOKONGING OPERASI NaSIS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS AKAN

MELIPUTI

PENTADBIRAN

SEMUA

DAN TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB

PEMASANGAN

PENYENGGARAAN

SEMUA

TEKNIKAL,

PEMERIKSAAN

DAN

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN

DAN

PERALATAN-PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN NaSIS MENGIKUT KEPERLUAN-KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Mentadbir pemeriksaan kemudahan pengawasan NaSIS

2.

Mentadbir program penyenggaraan preventif NaSIS

3.

Mentadbir program penyenggaraan pembetulan NaSIS

4.

Sahkan penentukur sensor NaSIS

5.

Sahkan kawalan inventori NaSIS

6.

Sahkan permohonan bahan NaSIS

7.

Sempurnakan tatarajah (configuration) pengkalan data NaSIS

8.

Sempurnakan aktiviti pengujian dan pentauliahan NaSIS

9.

Mentadbir pusat membaikpulih pengawasan NaSIS

10.

Menjalankan latihan pengguna teknologi pengawasan NaSIS

11.

Sempurnakan pentadbiran kontrak NaSIS

12.

Sempurnakan fungsi pentadbiran jabatan.

108

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS) TAHAP 5 PENGURUS TEKNIKAL NASIS PENGURUS

TEKNIKAL

NaSIS

DILANTIK

UNTUK

PENGURUSAN TEKNIKAL DALAM MENYOKONG UMUMNYA TUGAS-TUGAS

MENYEMPURNAKAN OPERASI

FUNGSI

NaSIS. SECARA

DAN TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB

MELIPUTI

PEMASANGAN TEKNIKAL, PEMERIKSAAN DAN PENGURUSAN PENYENGGARAAN SEMUA KEMUDAHAN DAN PERALATAN-PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN NaSIS MENGIKUT KEPERLUAN-KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Uruskan pemeriksaan kemudahan pengawasan NaSIS

2.

Uruskan program penyenggaraan preventif NaSIS

3.

Uruskan program penyenggaraan pembetulan NaSIS

4.

Sahkan penentukur sensor NaSIS

5.

Sempurnakan pengurusan pemerolehan NaSIS

6.

Semak prosedur operasi NaSIS

7.

Uruskan pusat baikpulih pengawasan NaSIS

8.

Mengawas aktiviti pengujian dan pentauliahan NaSIS

9.

Analisa laporan penyenggaraan NaSIS

10.

Uruskan prestasi jabatan

11.

Uruskan perlaksanaan pelan strategic jabatan.

12.

Uruskan latihan pengguna teknologi pengawasan NaSIS .

109

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU TAHAP 6 PENGURUS TEKNIKAL KANAN NaSIS PENGURUS KANAN TEKNIKAL NaSIS DILANTIK UNTUK MENYEMPURNAKAN FUNGSI PENGURUSAN KANAN DALAM MENYOKONG OPERASI NaSIS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB AKAN MELIPUTI SEMUA PENGURUSAN PEMASANGAN TEKNIKAL, PEMERIKSAAN DAN PENYENGGARAAN SEMUA

KEMUDAHAN,

DAN

PERALATAN

YANG

BERHUBUNG

DENGAN

PERKHIDMATAN NaSIS MENGIKUT KEPERLUAN-KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Kawal pemeriksaan kemudahan pengawasan NaSIS

2.

Kawal program penyenggaraan preventif NaSIS

3.

Kawal NaSIS program penyenggaraan pembetulan NaSIS.

4.

Kawal pengurusan pemerolehan NaSIS

5.

Sediakan dasar-dasar operasi teknikal pengawasan NaSIS

6.

Kawal pengurusan pusat baikpulih Pengawasan NaSIS

7.

Uruskan aktiviti pengujian dan pentauliahan NaSIS

8.

Bangunkan program peningkatan prestasi jabatan.

9.

Mengawas pentadbiran kontrak Pengawasan NaSIS

10.

Strategikan latihan pekerja

11.

Kawal perlaksanaan pelan strategi jabatan.

12.

Tangani hal ehwal perlesenan dan persijilan NaSIS.

13.

Sempurnakan aktiviti perhubungan luar.

14.

Promosi inovasi perkhidmatan Pengawasan NaSIS

15.

Sempurnakan analisa keperluan pelanggan Pengawasan NaSIS

16.

Sempurnakan perkhidmatan kepakaran teknikal Pengawasan NaSIS

110

PENGAWASAN KESELAMATAN NASIONAL BERSEPADU (NaSIS) TAHAP 7 AHLI TEKNOLOGI NaSIS AHLI TEKNOLOGI

NaSIS DILANTIK UNTUK MEMIMPIN FUNGSI SOKONGAN NaSIS.

PENYANDANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF-OBJEKTIF DAN MATLAMAT MENYELURUH JABATAN. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Semak dasar operasi teknikal Pengawasan NaSIS

2.

Mengawas NaSIS specialist technical services

3.

Membangunkan strategi peningkatan keberkesanan kos operasi (Teknikal) Pengawasan NaSIS

4.

Semak program peningkatan prestasi jabatan.

5.

Sahsokong pentadbiran kontrak NaSIS.

6.

Semak strategi latihan pekerja.

7.

Bangunkan pelan strategi jabatan.

8.

Pimpin perlaksanaan pelan strategic jabatan.

9.

Semak odit dalaman jabatan.

10.

Analisa keperluan pelanggan NaSIS.

11.

Mengawas hal ehwal perlesenan dan persijilan.

12.

Pimpin aktiviti perhubungan luar.

13.

Pimpin perlaksanaan strategi inovasi perkhidmatan Pengawasan NaSIS.

14.

Ikhtiarkan inovasi teknologi Pengawasan NaSIS.

111

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCS) TAHAP 1 JURUTEKNIK JUNIOR MBCS JURUTEKNIK JUNIOR MBCS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA-KERJA UMUM DALAM MEMBANTU PEMASANGAN PERALATAN, PERISIAN DAN KERJA SOKONGAN PENTAULIAHAN PENGAWASAN MBCS. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Melakukan aktiviti sokongan pemasangan peralatan pengawasan MBCS

2.

Melakukan aktiviti sokongan pemasangan unit radar bersepadu MBCS.

3.

Melakukan aktiviti sokongan pemasangan sistem pengenalan otomatik.

4.

Melakukan aktiviti sokongan pemasangan infrastruktur komunikasi lisan.

5.

Melakukan aktiviti sokongan pemasangan kamera jarak jauh EO/IR.

6.

Mrlaksanakan akyiviti sokongan pemasangan ―encrypted transponders‖

7.

Melakukan aktiviti sokongan pemasangan ―sea state detector‖

8.

Melakukan aktiviti sokongan pemasangan ―sea traffic extractor trackers‖

112

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCS) TAHAP 2 JURUTEKNIK MBCS JURUTEKNIK MBCS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA-KERJA PEMASANGAN PERALATAN,

PERISIAN,

PENGUJIAN,

SOKONGAN

PENTAULIAHAN

DAN

PENYENGGARAAN PENGAWASAN MBCS.

Secara khusus, penyandang akan: 1.

Melaksanakan pemasangan peralatan pengawasan MBCS

2.

Melaksanakan pemasangan sistem perisian pengawasan MBCS

3.

Melaksanakan pengujian sistem MBCS

4.

Melaksanakan pengoktimuman sistem MBCS

5.

Melaksanakan aktiviti sokongan sistem pentauliahan pengawasan MBCS

6.

Melaksanakan aktiviti penyelesaian masalah MBCS

7.

Melaksanakan aktiviti sistem penyenggaraan pembetulan MBCS

113

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCS) TAHAP 3 PENYELIA TEKNIKAL MBCS PENYELIA

TEKNIKAL

PEMASANGAN

MBCS

PERALATAN,

DILANTIK PERISIAN,

UNTUK

MENYELIA

PENGUJIAN,

KERJA-KERJA

PENTAULIAHAN

DAN

PENYENGGARAAN PENGAWASAN MBCS. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Mengawas pemasangan peralatan Pengawasan MBCS

2.

Mengawas sistem perisian pengawasan MBCS

3.

Mengawas pengujian sistem MBCS.

4.

Mengawas pengoktimuman sistem MBCS

5.

Mengawas kerja sokongan pentauliahan sistem MBCS

6.

Mengawas aktiviti penyelesaian masalah Pengawasan MBCS

7.

Mengawas aktiviti sistem penyenggaraan pembetulan Pengawasan MBCS

8.

Sempurnakan fungsi penyeliaan .

114

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCS) TAHAP 4 PENOLONG PENGURUS TEKNIKAL MBCS PENOLONG PENGURUS TEKNIKAL MBCS DILANTIK UNTUK MENTADBIR FUNGSI SOKONGAN TEKNIKAL PENGAWASAN MBCS. INI MELIPUTI AKTIVITI PEMASANGAN PERALATAN

&

PERISIAN-PERISIAN,

PENGUJIAN-PENGUJIAN

SISTEM,

PENTAULIAHAN DAN PENYENGGARAAN SERTA AKTIVITI-AKTIVITI LAIN YANG BERKAITAN. Secara khusus, penyandang akan: 1. Tadbir pemasangan peralatan Pengawasan MBCS 2. Tadbir pemasukan perisian-perisian sistem Pengawasan MBCS. 3. Tadbir pengujian sistem Pengawasan MBCS. 4. Tadbir pengoptimuman sistem Pengawasan MBCS 5. Tadbir sistem pentauliahan Pengawasan MBCS. 6. Tadbir penyelesaian masalah Pengawasan MBCS. 7. Tadbir sistemn penyenggaraan pembetulan Pengawasan MBCS 8. Tadbir sistem kawalan taktikal Pengawasan MBCS. 9. Tadbir sistem pembangunan dan penyelidikan Pengawasan MBCS. 10. Tadbir sistem integrasi SAR Pengawasan MBCS 11. Sempurnakan fungsi pentadbiran Pengawasan MBCS 12. Tadbir sistem penyenggaraan pembetulan Pengawasan MBCS

115

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCS) TAHAP 5 PENGURUS TEKNIKAL MBCS

PENGURUS TEKNIKAL MBCS DILANTIK UNTUK MENGURUS FUNGSI SOKONGAN TEKNIKAL

PENGAWASAN

MBCS.

FUNGSI

INI

TURUT

MELIPUTI

URUSAN

PEMASANGAN PERALATAN DAN PERISIAN-PERISIAN,

PENGUJIAN-PENGUJIAN

SISTEM,

AKTIVITI

PENTAULIAHAN,

PENYENGGARAAN

SERTA

LAIN

YANG

BERKAITAN. Secara khusus, penyandang akan: 1. Urus pemasangan peralatan PengawasanMBCS 2. Urus pemasangan sistem perisian-perisian Pengawasan MBCS. 3. Urus pengujian-pengujian sistem Pengawasan MBCS. 4. Urus pengoptimuman sistem Pengawasan MBCS 5. Urus sistem pentauliahan Pengawasan MBCS 6. Urus penyelesaian masalah Pengawasan MBCS. 7. Urus sistem penyenggaraan Pengawasan MBCS. 8. Urus sistem penyelidikan dan pembangunan Pengawasan MBCS. 9. Buat perancangan kesedaran situasi dan ―intelligence‖ Pengawasan MBCS. 10. Urus aktiviti pengukuran tapak PengawasanMBCS 11. Uruskan fungsi pengurusan pengawasan MBCS. 12. Urus laporan Pengawasan MBCS 13. Urus hal ehwal kontrak Pengawasan MBCS.

116

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCS) TAHAP 6 PENGURUS KANAN TEKNIKAL MBCS PENGURUS KANAN TEKNIKAL MBCS DILANTIK UNTUK MENGARAH FUNGSI SOKONGAN PENYEDIAAN

TEKNIKAL SEMUA

PENGAWASAN BENTUK

MBCS.

KEPERLUAN

FUNGSI TEKNIKAL

INI

TURUT

BAGI

MELIPUTI

MENJAYAKAN

PERKHIDMATAN PENGAWASAN MBCS MENGIKUT KEPERLUAN DAN KETETAPAN ORGANISASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Mengarah pemasangan peralatan Pengawasan MBCS

2.

Mengarah pemasangan perisian Pengawasan MBCS

3.

Mengarah penyelesaian masalah Pengawasan MBCS

4.

Mengarah penyenggaraan pembetulan Pengawasan MBCS

5.

Mengarah sistem penyelidikan dan pembangunan Pengawasan MBCS

6.

Mengarah perancangan kesedaran dan ―intelligence‖ Pengawasan MBCS.

7.

Mengarah pengukuran tapak Pengawasan MBCS.

8.

Mengarah penilaian laporan Pengawasan MBCS.

9.

Mengarah perancangan belanjawan Pengawasan MBCS.

10.

Mengarah pemerolehan teknikal Pengawasan MBCS

117

PENGAWASAN SEMPADAN MARITIM DAN PANTAI (MBCS) TAHAP 7 AHLI TEKNOLOGI MBCS AHLI TEKNOLOGI MBCS DILANTIK UNTUK MEMIMPIN FUNGSI SOKONGAN TEKNIKAL PENGAWASAN MBCS. PENYANDANG BERTANGGUNGJAWAB KEATAS PENCAPAIAN MATLAMAT KESELURUHAN FUNGSI INI DALAM MENYOKONG PENCAPAIAN MISI DAN VISI

ORGANISASI.

TUGAS

DAN

TANGGUNGJAWAB

UTAMA

TERMASUKLAH

MERANCANG STRATEGI PENGURUSAN DAN OPERASI SERTA MELAHIRKAN KAEDAH DAN TEKNOLOGI BARU DALAM BIDANG BERKAITAN.

Secara khusus, penyandang akan: 1.

Merumus pelan strategi menyeluruh fungsi sokongan teknikal Pengawasan MBCS.

2.

Menjalankan penyelidikan dan pembangunan teknologi baru Pengawasan MBCS

3.

Mencipta program peningkatan kecekapan penyenggaraan Pengawasan MBCS.

4.

Strategikan penilaian operasi.

5.

Strategikan pemerolehan pengawasan MBCS.

6.

Laksanakan bimbingan pengurusan Pengawasan MBCS.

118

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS)

TAHAP 1 JURUTEKNIK JUNIOR OFS JURUTEKNIK JUNIOR OFS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA AM TEKNIKAL DALAM MENYOKONG OPERASI OFS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB

DAN

MELIPUTI SOKONGAN PENYENGGARAAN

TAHAP SATU MELIBATKAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR SERTA SOKONGAN TEKNIKAL LAIN YANG BERKAITAN Secara khusus, penyandang akan: 1.

Laksanakan aktiviti sokongan peralatan Pengawasan OFS .

2.

Laksanakan aktiviti sokongan pemeriksaan kefungsian Pengawasan OFS.

3.

Laksanakan aktiviti sokongan pemeriksaan peralatan bilik pusat kawalan Pengawasan OFS

4.

Laksanakan aktiviti pembersihan kemudahan Pengawasan OFS

5.

Laksanakan sokongan data Pengawasan OFS

6.

Laksanakan activity sokongan pejabat tadbir teknikal.Pengawasan OFS

7.

Laksanakan aktiviti memasukkan data penyenggaraan Pengawasan OFS.

119

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS) TAHAP 2 JURUTEKNIK OFS JURUTEKNIK OFS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA SOKONGAN TEKNIKAL OPERASI OFS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS

DAN TANGGUNGJAWAB-

TANGGUNGJAWAB MELIPUTI SEMUA PEMASANGAN TEKNIKAL, PEMERIKSAAN DAN PENYENGGARAAN

SEMUA

KEMUDAHAN

DAN

PERALATAN-PERALATAN

YANG

BERHUBUNG DENGAN PENGAWASAN OFS MENGIKUT KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Periksa status peralatan Pengawasan OFS

2.

Periksa status perisian Pengawasan OFS

3.

Sahkan operasi sistem kuasa & mekanikal Pengawasan OFS

4.

Laksanakan pemeriksaan fungsi sistem antenna Pengawasan OFS

5.

Laksanakan pemeriksaan fungsi transmitter radar Pengawasan OFS

6.

Laksanakan pemeriksaan fungsi pemerosesan radar dan paparan Pengawasan OFS

7.

Laksanakan pemeriksaan fungsi generator UPS Pengawasan OFS.

8.

Laksanakan pemeriksaan kekaratan peralatan luar Pengawasan OFS

9.

Laksanakan pemeriksaan sistem rintangan bumi Pengawasan OFS.

10.

Sediakan rekod pemakluman ketakfungsian peralatan Pengawasan OFS.

11.

Laksanakan penyenggaraan pembetulan Pengawasan OFS

12.

Diagnosa simtom ketakfungsian peralatan Pengawasan OFS.

13.

Sediakan laporan ketakpatuhan Pengawasan OFS

14.

Bekalkan sokongan dan penyenggaraan tahap pertama Pengawasan OFS.

120

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS) TAHAP 3 PENYELIA TEKNIKAL OFS PENYELIA TEKNIKAL OFS DILANTIK UNTUK

MELAKSANAKAN FUNGSI PENYELIA

TEKNIKAL DALAM MENYOKONG OPERASI PENGAWASAN OFS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB MELIPUTI SEMUA KERJA PENYELIAAN PEMASANGAN TEKNIKAL, PEMERIKSAAN DAN

PENYENGGARAAN

SEMUA KEMUDAHAN DAN PERALATAN-PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN

PENGAWASAN

OFS

MENGIKUT

KEPERLUAN-KEPERLUAN

ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Mengawas pemeriksaan status peralatan Pengawasan OFS

2.

Mengawas pemeriksaan status perisian Pengawasan OFS

3.

Mengawas pemeriksaan fungsi sistem antenna Pengawasan OFS

4.

Mengawas pemeriksaan fungsi transmitter radar Pengawasan OFS

5.

Mengawas pemeriksaan fungsi pemerosesan radar dan paparan Pengawasan OFS

6.

Mengawas pemeriksaan fungsi generator UPS Pengawasan OFS

7.

Mengawas pemeriksaan kekaratan peralatan luar Pengawasan OFS

8.

Mengawas pemeriksaan sistem rintangan bumi Pengawasan OFS

9.

Mengawas aktiviti penyenggaraan pembetulan Pengawasan OFS

10.

Mengawas aktiviti diagnosa simtom peralatan Pengawasan OFS

11.

Analisa laporan ketakpatuhan Pengawasan OFS

12.

Mengawas aktiviti sokongan dan penyenggaraan tahap satu Pengawasan OFS

13.

Sempurnakan kawalan inventori Pengawasan OFS

14.

Sempurnakan fungsi penyeliaan teknikal Pengawasan OFS.

121

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS) TAHAP 4 PENOLONG PENGURUS TEKNIKAL OFS PENOLONG

PENGURUS

MENYEMPURNAKAN OPERASI

TEKNIKAL

FUNGSI

PENGAWASAN

PENTADBIRAN

OFS.

SECARA

TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB PEMASANGAN KEMUDAHAN

TEKNIKAL, DAN

PENGAWASAN

OFS

TEKNIKAL UMUMNYA

MELIPUTI

PEMERIKSAAN

DAN

PERALATAN-PERALATAN

DILANTIK

DALAM

MENYOKONG

TUGAS-TUGAS SEMUA

DAN

PENTADBIRAN

PENYENGGARAAN

YANG

UNTUK

BERHUBUNG

SEMUA DENGAN

PERKHIDMATAN PENGAWASAN OFS MENGIKUT KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Tadbir pemeriksaan kemudahan Pengawasan OFS

2.

Tadbir program penyenggaraan preventif Pengawasan OFS

3.

Tadbir program penyenggaraan pembetulan Pengawasan OFS

4.

Sahkan penentukur sensor Pengawasan OFS

5.

Sahkan kawalan inventori pengawasan OFS

6.

Sahkan permintaan bahan teknikal Pengawasan OFS

7.

Sahkan ujian pematuhan Pengawasan OFS

8.

Sempurnakan konfigurasi peralatan Pengawasan OFS

9.

Sempurnakan configurasi perisian Pengawasan OFS

10.

Sempurnakan configurasi rangkaian computer Pengawasan OFS

11.

Sempurnakan configurasi rangkaian komunikasi Pengawasan

12.

Sempurnakan aktiviti pengujian dan pentauliahan Pengawasan OFS

13.

Sempurnakan pentadbiran kontrak Pengawasan OFS

14.

Sempurnakan fungsi pentadbiran jabatan.

122

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS) TAHAP 5 PENGURUS TEKNIKAL OFS PENGURUS

TEKNIKAL

OFS

DILANTIK

UNTUK

MENYEMPURNAKAN

FUNGSI

PENGURUSAN TEKNIKAL DALAM MENYOKONG OPERASI OFS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS

DAN

PENGURUSAN

PEMASANGAN,

PENTAULIAHAN

TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB PENYENGGARAAN,

PEMERIKSAAN,

MELIPUTI PENGUJIAN,

DAN SEGALA ASPEK TEKNIKAL YANG LAIN BAGI KESEMUA

KEMUDAHAN DAN PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN OFS MENGIKUT KEPERLUAN-KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Uruskan kemudahan pemeriksaan OFS

2.

Uruskan program penyenggaraan preventif OFS

3.

Uruskan program penyenggaraan pembetuklan OFS

4.

Sahkan ketentusahan sensor OFS

5.

Uruskan pemerolehan OFS

6.

Mengawas konfigurasi peralatan OFS

7.

Mengawas aktiviti pentauliahan OFS

8.

Uruskan latihan pekerja

9.

Sempurnakan fungsi pengurusan jabatan.

123

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN INTEGRATED SURVEILLANCE (OFS) TAHAP 6 PENGURUS KANAN TEKNIKAL OFS PENGURUS KANAN TEKNIKAL OFS DILANTIK UNTUK MENYEMPURNAKAN FUNGSI KAWALAN PENGURUSAN DALAM MENYOKONG OPERASI OFS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS PENGURUSAN PENTAULIAHAN

DAN TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB PEMASANGAN,

PENYENGGARAAN,

MELIPUTI KAWALAN

PEMERIKSAAN,

PENGUJIAN,

DAN SEGALA ASPEK TEKNIKAL YANG LAIN BAGI KESEMUA

KEMUDAHAN DAN PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN OFS MENGIKUT KEPERLUAN-KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Kawal pengurusan pemeriksaan kemudahan OFS.

2.

Kawal pengurusan program penyenggaraan preventif OFS.

3.

Kawal pengurusan program penyenggaraan pembetulan OFS.

4.

Kawal pengurusan pemerolehan OFS

5.

Sediakan dasar operasi teknikal OFS

6.

Uruskan aktiviti pentauliahan OFS.

7.

Mengawas pentadbiran kontrak OFS.

8.

Strategikan latihan pekerja.

9.

Kawal perlaksanaan pelan strategi jabatan.

10.

Sempurnakan odit jabatan.

11.

Promosikan inovasi perkhidmatan OFS

12.

Sempurnakan analisa keperluan pelanggan OFS

13.

Sempurnakan khidmat kepakaran teknikal OFS

124

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (OFS) TAHAP 7 AHLI TEKNOLOGI OFS AHLI TEKNOLOGI OFS DILANTIK UNTUK MEMIMPIN KESELURUHAN FUNGSI SOKONGAN TEKNIKAL OFS. PENYANDANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI MATLAMAT KESELURUHAN JABATAN. Secara khusus, penyandang akan:

1.

Merumuskan dasar operasi teknikal OFS

2.

Mengawas khidmat kepakaran teknikal OFS

3.

Membangunkan strategi pemberkesanan kos operasi OFS

4.

Merumuskan pelan strategi jabatan.

5.

Memimpin perlaksanaan pelan strategi jabatan

6.

Menyemak odit dalam jabatan.

7.

Analisa keperluan pelanggan OFS

8.

Memimpin aktiviti perhubungan luar

125

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 1 JURUTEKNIK JUNIOR HSES JURUTEKNIK JUNIOR HSES DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA AM DALAM FUNGSI

SOKONGAN

TANGGUNGJAWAB

TEKNIKAL

TERMASUK

PERKHIDMATAN

MEMBERIKAN

HSES.

SOKONGAN

TUGAS

KEPADA

DAN

OPERASI

KOMUNIKASI RADIO DAN PERALATAN RADAR MENGIKUT ARAHAN PENGURUSAN. Secara khusus, penyandang akan:

1. Laksanakan aktiviti pembersihan HSES 2. Laksanakan pengungutan permintaan penyenggaraan teknikal HSES 3. Sediakan kemudahan latihan HSES 4. Laksanakan sistem fail penyenggaraan. 5. Melaksanakan kerja sokongan am penyenggaraan HSES 6. Melaksanakan kerja sokongan am pemasangan teknikal HSES

126

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 2 JURUTEKNIK HSES JURUTEKNIK HSES DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA SOKONGAN TEKNIKAL OPERASI HSES. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS

DAN TANGGUNGJAWAB-

TANGGUNGJAWAB MELIPUTI SEMUA PEMASANGAN TEKNIKAL, PEMERIKSAAN DAN PENYENGGARAAN

SEMUA

KEMUDAHAN

DAN

PERALATAN-PERALATAN

YANG

BERHUBUNG DENGAN PENGAWASAN HSES MENGIKUT KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Memasang terminal komunikasi radio HSES

2.

Menyenggara terminal komunikasi radio HSES

3.

Menyelesaikan masalah teknikal komunikasi HSES.

4.

Melaksanakan latihan penggenaan sistem HSES.

5.

Melaksanakan sistem kawalan komponen peralatan HSES

6.

Mengawas aktiviti pembersihan HSES.

127

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 3 PENYELIA TEKNIKAL HSES PENYELIA TEKNIKAL

DILANTIK UNTUK

MELAKSANAKAN FUNGSI PENYELIA

TEKNIKAL DALAM MENYOKONG OPERASI PENGAWASAN HSES. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB MELIPUTI SEMUA KERJA PENYELIAAN PEMASANGAN TEKNIKAL, PEMERIKSAAN DAN

PENYENGGARAAN

SEMUA KEMUDAHAN DAN PERALATAN-PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN

PENGAWASAN

HSES

MENGIKUT

KEPERLUAN-KEPERLUAN

ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Laksanakan fungsi penyeliaan teknikal.

2.

Laksanakan kawalan inventori komponen peralatan & infrastruktur HSES

3.

Mengawas perlaksanaan program penyenggaraan HSES

4.

Berikan sokongan aktiviti semakan rekabentuk sistem HSES.

5.

Laksanakan sistem penyenggaraan pembetulan HSES

6.

Laksanakan program peningkatan prestasi unit.

128

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 4 PENOLONG PENGURUS TEKNIKAL HSES PENOLONG

PENGURUS

MENYEMPURNAKAN OPERASI

TEKNIKAL

FUNGSI

PENGAWASAN

PENTADBIRAN

HSES.

SECARA

TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB PEMASANGAN KEMUDAHAN

TEKNIKAL, DAN

PENGAWASAN

HSES

TEKNIKAL UMUMNYA

MELIPUTI

PEMERIKSAAN

DAN

PERALATAN-PERALATAN

DILANTIK

DALAM

MENYOKONG

TUGAS-TUGAS

SEMUA

DAN

PENTADBIRAN

PENYENGGARAAN

YANG

UNTUK

BERHUBUNG

SEMUA DENGAN

PERKHIDMATAN PENGAWASAN HSES MENGIKUT KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Tadbir inventori komponen infrastruktur HSES

2.

Tadbir penyenggaraan sistem microwave HSES

3.

Melaksanakan aktiviti penyelesaian masalah pemasangan dan peralatan HSES.

4.

Mengawas prestasi sistem operasi HSES.

5.

Melaksanakan bantuan koordinasi projek infrastruktur radar & radio.

6.

Laksanakan latihan pasukan teknikal HSES

..

129

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 5 PENGURUS TEKNIKAL HSES PENGURUS

TEKNIKAL

HSES

DILANTIK

UNTUK

MENYEMPURNAKAN

FUNGSI

PENGURUSAN TEKNIKAL DALAM MENYOKONG OPERASI HSES. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS

DAN

PENGURUSAN

PEMASANGAN,

PENTAULIAHAN

TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB PENYENGGARAAN,

PEMERIKSAAN,

MELIPUTI PENGUJIAN,

DAN SEGALA ASPEK TEKNIKAL YANG LAIN BAGI KESEMUA

KEMUDAHAN DAN PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN HSES MENGIKUT KEPERLUAN-KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Uruskan program peningkatan prestasi jabatan

2.

Laksanakan aktiviti merekabentuk sistem komunikasi RF

3.

Uruskan inventori komponen infrastruktur dan peralatan HSES

4.

Uruskan perlaksanaan sistem penyenggaraan preventif HSES

5.

Pimpin pasukan penyelesai masaalah HSES.

6.

Mengawas prestasi sokongan teknikal HSES

7.

Memastikan sistem komunkasi tanpa gangguan HSES .

8.

Melaksanakan fungsi pengurusan jabatan.

130

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 6 PENGURUS KANAN TEKNIKAL HSES PENGURUS KANAN TEKNIKAL HSES DILANTIK UNTUK MENYEMPURNAKAN FUNGSI KAWALAN PENGURUSAN DALAM MENYOKONG OPERASI HSES. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS PENGURUSAN PENTAULIAHAN

DAN TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB PEMASANGAN,

PENYENGGARAAN,

MELIPUTI KAWALAN

PEMERIKSAAN,

PENGUJIAN,

DAN SEGALA ASPEK TEKNIKAL YANG LAIN BAGI KESEMUA

KEMUDAHAN DAN PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN HSES MENGIKUT KEPERLUAN-KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Semak sistem pengurusan prestasi HSES .

2.

Uruskan rekabentuk program penyenggaraan HSES

3.

Uruskan sistem diagnostik HSES.

4.

Laksanakan mesyuarat jawatankuasa teknikal

5.

Bangunkan sistem HSES .

6.

Laksanakan pentauliahan pepasangan HSES.

131

PENGAWASAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HSES) TAHAP 7 AHLI TEKNOLOGI HSES AHLI TEKNOLOGI HSES DILANTIK UNTUK MEMIMPIN KESELURUHAN FUNGSI SOKONGAN TEKNIKAL HSES. PENYANDANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI MATLAMAT MENYELURUH JABATAN. Secara khusus, penyandang akan:

1.

Merumuskan dasar operasi teknikal HSE

2.

Mengawas khidmat kepakaran teknikal HSE

3.

Membangunkan strategi pemberkesanan kos operasi HSE

4.

Merumuskan pelan strategi jabatan.

5.

Memimpin perlaksanaan pelan strategi jabatan

6.

Menyemak odit dalam jabatan.

7.

Analisa keperluan pelanggan HSE

8.

Memimpin aktiviti perhubungan luar

132

PENGAWASAN LAUT & PERSISIRAN PANTAI (OSS)

TAHAP 1 JURUTEKNIK JUNIOR OSS JURUTEKNIK JUNIOR HSES DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA-KERJA AM TEKNIKAL DALAM FUNGSI SOKONGAN TEKNIKAL PERKHIDMATAN HSES. DAN TANGGUNGJAWAB

TERMASUK

MEMBERIKAN

SOKONGAN

KEPADA

OPERASI

PENYENGGARAAN KOMUNIKASI RADIO DAN PERALATAN RADAR MENGIKUT ARAHAN PENGURUSAN. Secara khusus, penyandang akan:

1.

Laksanakan aktiviti pembersihan OSS

2.

Laksanakan pengungutan permintaan penyenggaraan teknikal OSS

3.

Sediakan kemudahan latihan OSS

4.

Laksanakan sistem fail penyenggaraan.

5.

Melaksanakan kerja sokongan am penyenggaraan OSS

6.

Melaksanakan kerja sokongan am pemasangan teknikal OSS

133

PENGAWASAN LAUT & PERSISIRAN PANTAI (OSS)

TAHAP 2 OSS JURUTEKNIK JURUTEKNIK OSS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA SOKONGAN TEKNIKAL OPERASI OSS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS

DAN TANGGUNGJAWAB-

TANGGUNGJAWAB MELIPUTI SEMUA PEMASANGAN TEKNIKAL, PEMERIKSAAN DAN PENYENGGARAAN

SEMUA

KEMUDAHAN

DAN

PERALATAN-PERALATAN

YANG

BERHUBUNG DENGAN PENGAWASAN OSS MENGIKUT KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Periksa status peralatan Pengawasan OSS

2.

Periksa status perisian Pengawasan OSS

3.

Sahkan operasi sistem kuasa & mekanikal Pengawasan OSS

4.

Laksanakan pemeriksaan fungsi sistem antenna Pengawasan OSS

5.

Laksanakan pemeriksaan fungsi transmitter radar Pengawasan OSS

6.

Laksanakan pemeriksaan fungsi pemerosesan radar dan paparan Pengawasan OSS

7.

Laksanakan pemeriksaan fungsi generator UPS Pengawasan OSS.

8.

Laksanakan pemeriksaan kekaratan peralatan luar Pengawasan OSS

9.

Laksanakan pemeriksaan sistem rintangan bumi Pengawasan OSS.

10.

Sediakan rekod pemakluman ketakfungsian peralatan Pengawasan OSS.

11.

Laksanakan penyenggaraan pembetulan Pengawasan OSS

12.

Diagnosa simtom ketakfungsian peralatan Pengawasan OSS.

13.

Sediakan laporan ketakpatuhan Pengawasan OSS

14.

Bekalkan sokongan dan penyenggaraan tahap pertama Pengawasan OSS.

134

PENGAWASAN LAUT & PERSISIRAN PANTAI (OSS) TAHAP 3 PENYELIA TEKNIKAL OSS PENYELIA TEKNIKAL OSS DILANTIK UNTUK

MELAKSANAKAN FUNGSI PENYELIA

TEKNIKAL DALAM MENYOKONG OPERASI PENGAWASAN OSS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB MELIPUTI SEMUA KERJA PENYELIAAN PEMASANGAN TEKNIKAL, PEMERIKSAAN DAN

PENYENGGARAAN

SEMUA KEMUDAHAN DAN PERALATAN-PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN

PENGAWASAN

OSS

MENGIKUT

KEPERLUAN-KEPERLUAN

ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Mengawas pemeriksaan status peralatan Pengawasan OSS

2.

Mengawas pemeriksaan status perisian Pengawasan OSS

3.

Mengawas pemeriksaan fungsi sistem antenna Pengawasan OSS

4.

Mengawas pemeriksaan fungsi transmitter radar Pengawasan OSS

5.

Mengawas pemeriksaan fungsi pemerosesan radar dan paparan Pengawasan OSS

6.

Mengawas pemeriksaan fungsi generator UPS Pengawasan OSS

7.

Mengawas pemeriksaan kekaratan peralatan luar Pengawasan OSS

8.

Mengawas pemeriksaan sistem rintangan bumi Pengawasan OSS

9.

Mengawas aktiviti penyenggaraan pembetulan Pengawasan OSS

10.

Mengawas aktiviti diagnosa simtom peralatan Pengawasan OSS

11.

Analisa laporan ketakpatuhan Pengawasan OSS

12.

Mengawas aktiviti sokongan dan penyenggaraan tahap satu Pengawasan OSS

13.

Sempurnakan kawalan inventori Pengawasan OSS

14.

Sempurnakan fungsi penyeliaan teknikal Pengawasan OSS.

135

PENGAWASAN LAUT & PERSISIRAN PANTAI (OSS) TAHAP 4 PENOLONG PENGURUS TEKNIKAL OSS PENOLONG

PENGURUS

MENYEMPURNAKAN OPERASI

TEKNIKAL

FUNGSI

PENGAWASAN

PENTADBIRAN

OSS.

SECARA

TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB PEMASANGAN KEMUDAHAN

TEKNIKAL, DAN

PENGAWASAN

OSS

TEKNIKAL UMUMNYA

MELIPUTI

PEMERIKSAAN

DAN

PERALATAN-PERALATAN

DILANTIK

DALAM

MENYOKONG

TUGAS-TUGAS

SEMUA

DAN

PENTADBIRAN

PENYENGGARAAN

YANG

UNTUK

BERHUBUNG

SEMUA DENGAN

PERKHIDMATAN PENGAWASAN OSS MENGIKUT KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Tadbir pemeriksaan kemudahan Pengawasan OSS

2.

Tadbir program penyenggaraan preventif Pengawasan OSS

3.

Tadbir program penyenggaraan pembetulan Pengawasan OSS

4.

Sahkan penentukur sensor Pengawasan OSS

5.

Sahkan kawalan inventori pengawasan OSS

6.

Sahkan permintaan bahan teknikal Pengawasan OSS

7.

Sahkan ujian pematuhan Pengawasan OSS

8.

Sempurnakan konfigurasi peralatan Pengawasan OSS

9.

Sempurnakan configurasi perisian Pengawasan OSS

10.

Sempurnakan configurasi rangkaian computer Pengawasan OSS

11.

Sempurnakan configurasi rangkaian komunikasi Pengawasan

12.

Sempurnakan aktiviti pengujian dan pentauliahan Pengawasan OSS

13.

Sempurnakan pentadbiran kontrak Pengawasan OSS

14.

Sempurnakan fungsi pentadbiran jabatan.

136

PENGAWASAN LAUT & PERSISIRAN PANTAI (OSS) TAHAP 5 PENGURUS TEKNIKAL OSS PENGURUS

TEKNIKAL

OSS

DILANTIK

UNTUK

MENYEMPURNAKAN

FUNGSI

PENGURUSAN TEKNIKAL DALAM MENYOKONG OPERASI OSS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS

DAN

PENGURUSAN

PEMASANGAN,

PENTAULIAHAN

TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB PENYENGGARAAN,

PEMERIKSAAN,

MELIPUTI PENGUJIAN,

DAN SEGALA ASPEK TEKNIKAL YANG LAIN BAGI KESEMUA

KEMUDAHAN DAN PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN OSS MENGIKUT KEPERLUAN-KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Uruskan kemudahan pemeriksaan OSS

2.

Uruskan program penyenggaraan preventif OSS

3.

Uruskan program penyenggaraan pembetuklan OSS

4.

Sahkan ketentusahan sensor OSS

5.

Uruskan pemerolehan OSS

6.

Mengawas konfigurasi peralatan OSS

7.

Mengawas aktiviti pentauliahan OSS

8.

Uruskan latihan pekerja

9.

Sempurnakan fungsi pengurusan jabatan.

137

PENGAWASAN LAUT & PERSISIRAN PANTAI INTEGRATED SURVEILLANCE (OSS) TAHAP 6 PENGURUS KANAN TEKNIKAL OSS PENGURUS KANAN TEKNIKAL OSS DILANTIK UNTUK MENYEMPURNAKAN FUNGSI KAWALAN PENGURUSAN DALAM MENYOKONG OPERASI OSS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS PENGURUSAN PENTAULIAHAN

DAN TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB PEMASANGAN,

PENYENGGARAAN,

MELIPUTI KAWALAN

PEMERIKSAAN,

PENGUJIAN,

DAN SEGALA ASPEK TEKNIKAL YANG LAIN BAGI KESEMUA

KEMUDAHAN DAN PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN OSS MENGIKUT KEPERLUAN-KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Kawal pengurusan pemeriksaan kemudahan OSS.

2.

Kawal pengurusan program penyenggaraan preventif OSS.

3.

Kawal pengurusan program penyenggaraan pembetulan OSS.

4.

Kawal pengurusan pemerolehan OSS

5.

Sediakan dasar operasi teknikal OSS

6.

Uruskan aktiviti pentauliahan OSS.

7.

Mengawas pentadbiran kontrak OSS.

8.

Strategikan latihan pekerja.

9.

Kawal perlaksanaan pelan strategi jabatan.

10.

Sempurnakan odit jabatan.

11.

Promosikan inovasi perkhidmatan OSS

12.

Sempurnakan analisa keperluan pelanggan OSS

13.

Sempurnakan khidmat kepakaran teknikal OSS

138

PENGAWASAN LAUT & PERSISIRAN PANTAI (OSS) TAHAP 7 AHLI TEKNOLOGI OSS AHLI TEKNOLOGI OFS DILANTIK UNTUK MEMIMPIN KESELURUHAN FUNGSI SOKONGAN TEKNIKAL OFS. PENYANDANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI MATLAMAT KESELURUHAN JABATAN. Secara khusus, penyandang akan:

1.

Merumuskan dasar operasi teknikal OFS

2.

Mengawas khidmat kepakaran teknikal OFS

3.

Membangunkan strategi pemberkesanan kos operasi OFS

4.

Merumuskan pelan strategi jabatan.

5.

Memimpin perlaksanaan pelan strategi jabatan

6.

Menyemak odit dalam jabatan.

7.

Analisa keperluan pelanggan OFS

8.

Memimpin aktiviti perhubungan luar

139

PENGAWASAN PELABUHAN (PS) TAHAP 1 JURUTEKNIK JUNIOR PS JURUTEKNIK JUNIOR PS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA AM TEKNIKAL DALAM MENYOKONG OPERASI PS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB

DAN

MELIPUTI SOKONGAN PENYENGGARAAN

TAHAP SATU MELIBATKAN KOMUNIKASI RADIO, PERALATAN RADAR SERTA SOKONGAN TEKNIKAL LAIN YANG BERKAITAN Port Juruteknik Junior will: 1.

Laksanakan sokongan pemeriksaan status peralatan PS

2.

Laksanakan sokongan pemeriksaan status perisian PS

3.

Laksanakan sokongan pemeriksaan sistem kuasa PS

4.

Laksanakan sokongan pemeriksaan peralatan pusat kawalan PS.

5.

Sediakan data sokongan pengawasan PS

6.

Laksanakan aktiviti pembersihan peralatan.

7.

Laksanakan aktiviti pembersihan peralatan luar.

8.

Sempurnakan pemeriksaan kuasa bateri.

9.

Pastikan bekalan bahanapi generator

10.

Laksanakan sokongan pemeriksaan tangki bahanapi generator.

11.

Laksanakan pemeriksaan penyenggaraan bilik generator.

12.

Laksanakan aktiviti sokongan pemeriksaan pendawaian,

13.

Rekod status peralatan dan perisian pengawasan.

140

PENGAWASAN PELABUHAN (PS) TAHAP 2 JURUTEKNIK PS JURUTEKNIK PS DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA SOKONGAN TEKNIKAL OPERASI

PS.

SECARA

UMUMNYA

TUGAS-TUGAS

DAN

TANGGUNGJAWAB-

TANGGUNGJAWAB MELIPUTI SEMUA PEMASANGAN TEKNIKAL, PEMERIKSAAN DAN PENYENGGARAAN

SEMUA

KEMUDAHAN

DAN

PERALATAN-PERALATAN

YANG

BERHUBUNG DENGAN PENGAWASAN PS MENGIKUT KEPERLUAN ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Periksa status peralatan Pengawasan PS

2.

Periksa status perisian Pengawasan PS

3.

Sahkan operasi sistem kuasa & mekanikal Pengawasan PS

4.

Laksanakan pemeriksaan fungsi sistem antenna Pengawasan PS

5.

Laksanakan pemeriksaan fungsi transmitter radar Pengawasan PS

6.

Laksanakan pemeriksaan fungsi pemerosesan radar dan paparan Pengawasan PS

7.

Laksanakan pemeriksaan fungsi generator UPS Pengawasan PS.

8.

Laksanakan pemeriksaan kekaratan peralatan luar Pengawasan PS

9.

Laksanakan pemeriksaan sistem rintangan bumi Pengawasan PS.

10.

Sediakan rekod pemakluman ketakfungsian peralatan Pengawasan PS.

11.

Laksanakan penyenggaraan pembetulan Pengawasan PS

12.

Diagnosa simtom ketakfungsian peralatan Pengawasan PS.

13.

Sediakan laporan ketakpatuhan Pengawasan PS

14.

Bekalkan sokongan dan penyenggaraan tahap pertama Pengawasan PS.

141

PENGAWASAN PELABUHAN (PS) TAHAP 3 PENYELIA TEKNIKAL PS PENYELIA TEKNIKAL PS DILANTIK UNTUK

MELAKSANAKAN FUNGSI PENYELIA

TEKNIKAL DALAM MENYOKONG OPERASI PENGAWASAN PS. SECARA UMUMNYA TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB-TANGGUNGJAWAB MELIPUTI SEMUA KERJA PENYELIAAN PEMASANGAN TEKNIKAL, PEMERIKSAAN DAN

PENYENGGARAAN

SEMUA KEMUDAHAN DAN PERALATAN-PERALATAN YANG BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN

PENGAWASAN

PS

MENGIKUT

KEPERLUAN-KEPERLUAN

ORGANIZASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Mengawas pemeriksaan status peralatan Pengawasan PS

2.

Mengawas pemeriksaan status perisian Pengawasan PS

3.

Mengawas pemeriksaan fungsi sistem antenna Pengawasan PS

4.

Mengawas pemeriksaan fungsi transmitter radar Pengawasan PS

5.

Mengawas pemeriksaan fungsi pemerosesan radar dan paparan Pengawasan PS

6.

Mengawas pemeriksaan fungsi generator UPS Pengawasan PS

7.

Mengawas pemeriksaan kekaratan peralatan luar Pengawasan PS

8.

Mengawas pemeriksaan sistem rintangan bumi Pengawasan PS

9.

Mengawas aktiviti penyenggaraan pembetulan Pengawasan PS

10.

Mengawas aktiviti diagnosa simtom peralatan Pengawasan PS

11.

Analisa laporan ketakpatuhan Pengawasan PS

12.

Mengawas aktiviti sokongan dan penyenggaraan tahap satu Pengawasan PS

13.

Sempurnakan kawalan inventori Pengawasan PS

14.

Sempurnakan fungsi penyeliaan teknikal Pengawasan PS.

142

PENGAWASAN PELABUHAN (PS) TAHAP 4 PENOLONG PENGURUS TEKNIKAL PS PENOLONG PENGURUS TEKNIKAL PS DILANTIK UNTUK MENTADBIR FUNGSI SOKONGAN TEKNIKAL PENGAWASAN PELABUHAN MENGIKUT KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Sahkan rekod status peralatan pengawasan pelabuhan.

2.

Sahkan rekod status perisian pengawasan pelabuhan.

3.

Sahkan fungsi sistem kuasa dan mechanical operasi pengawasan pelabuhan.

4.

Sahkan pemeriksaan fungsi antenna operasi pengawasan pelabuhan.

5.

Sahkan pemeriksaan kekaratan peralatan luar .

6.

Laksanakan pengukuran rintangan bumi.

7.

Sahkan pemeriksaan peralatan pengawasan pelabuhan.

8.

Analisa laporan ketidakpatuhan.

9.

Sahkan perlaksanaan sokongan teknikal tahap pertama.

10.

Analisa laporan status perisian & peralatan pengawasan pelabuhan.

11.

Sempurnakan fungsi pentadbiran jabatan.

143

PENGAWASAN PELABUHAN (PS) TAHAP 5 PENGURUS TEKNIKAL PS PENGURUS TEKNIKAL PS DILANTIK UNTUK MENGURUS FUNGSI SOKONGAN TEKNIKAL PENGAWASAN PELABUHAN MENGIKUT KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Analisa laporan operasi teknikal pengawasan pelabuhan.

2.

Uruskan program penyenggaraan preventif pengawasan pelabuhan.

3.

Uruskan program penyenggaraan pembetulan pengawasan pelabuhan.

4.

Uruskan inventori teknikal pengawasan pelabuhan.

5.

Uruskan pengurusan prestasi pengawasan pelabuhan.

6.

Uruskan fungsi latihan pekerja.

7.

Analisa laporan ketidakpatuhan.

8.

Analisa laporan status perisian pengawasan pelabuhan.

9.

Uruskan perlaksanaan pelan strategic jabatan.

10.

Sempurnakan fungsi pengurusan jabatan.

.

144

PENGAWASAN PELABUHAN (PS) TAHAP 6 PENGURUS KANAN TEKNIKAL PS PENGURUS KANAN TEKNIKAL PS DILANTIK UNTUK MEMIMPIN FUNGSI SOKONGAN TECHNIKAL PENGAWASAN PELABUHAN MENGIKUT KETETAPAN DAN KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Pimpin program penyenggaraan preventif pengawasan pelabuhan.

2.

Pimpin program penyenggaraan pembetulan pengawasan pelabuhan.

3.

Pimpin pengurusan prestasi pengawasan pelabuhan.

4.

Pimpin fungsi latihan pekerja.

5.

Analisa laporan status perisian pengawasan pelabuhan.

6.

Bangunkan pelan strategic jabatan.

7.

Pimpin fungsi pengurusan jabatan.

8.

Uruskan promosi inovasi proses pengawasan pelabuhan.

.

145

PENGAWASAN MENCARI & MENYELAMAT (SARS) TAHAP 2 JURUTEKNIK SARS JURUTEKNIK

SARS

DILANTIK

UNTUK

SEMPURNAKAN

PEMASANGAN

DAN

PENYENGGARAAN PERALATAN-PERALATAN PENGAWASAN SARS DI MRCC, MRSC, KAPAL

DAN

SEMUA

TAPAK

BERKAITAN

SARS.

.

PENYANDANG

AKAN

BERTANGGUNGJAWAB MEMBERIKAN SOKONGAN TEKNIKAL DALAM PEMASANGAN PERALATAN DAN PERISIAN, PENGUJIAN, PEMERIKSAAN, PENTAULIAHAN DAN PENYENGGARAAN SEMUA PERALATAN DAN KEMUDAHAN PENGAWASAN SARS. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Laksanakan penyenggaraan peralatan GMDSS tahap 1

2.

Laksanakan penyenggaraan peralatan radio tahap 1

3.

Laksanakan penyenggaraan preventif kemudahan dan peralatan SARS.

4.

Laksanakan aktiviti pengujian operasi peralatan-peralatan SARS.

5.

Sediakan permintaan alat ganti peralatan SARS.

6.

Laksanakan pemeriksaan alat ganti peralatan SARS.

7.

Sediakan laporan pemeriksaan penyenggaraan pembetulan SARS

146

PENGAWASAN MENCARI & MENYELAMAT (SARS) TAHAP 3 PENYELIA TEKNIKAL SARS PENYELIA TEKNIKAL SAR DILANTIK UNTUK MELAKSANAKAN PENYELIAAN SEMUA FUNGSI

SOKONGAN

TEKNIKAL

KEMUDAHAN,

PERALATAN,

PEMASANGAN,

PENYENGGARAAN SARS, DAN SEMUA AKTIVITI-AKTIVITI BERKAITAN DI SEMUA LOKASI BERKAITAN SARS MENGIKUT KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Mengawas penyenggaraan peralatan GMDSS tahap 1

2.

Mengawas penyenggaraan peralatan radio tahap 1

3.

Mengawas penyenggaraan preventif kemudahan dan peralatan SARS.

4.

Mengawas aktiviti pengujian operasi peralatan-peralatan SARS.

5.

Laksanakan kawalan inventori kemudahan dan peralatan SARS.

6.

Semak permintaan alat ganti peralatan SARS.

7.

Mengawas pemeriksaan alat ganti peralatan SARS.

8.

Periksa laporan pemeriksaan penyenggaraan pembetulan SARS

9.

Sediakan laporan penyenggaraan preventif SARS.

10.

Laksanakan pwngumpulan data statistic penyenggaraan.

11.

Laksanakan latihan teknikal pekerja.

12.

Laksanakan fungsi penyeliaan teknikal.

147

PENGAWASAN MENCARI & MENYELAMAT (SARS) TAHAP 4 PENOLONG PENGURUS TEKNIKAL SARS PENOLONG PENGURUS TEKNIKAL SARS DILANTIK UNTUK MENTADBIR SEMUA FUNGSI

SOKONGAN

TEKNIKAL

KEMUDAHAN,

PERALATAN,

PEMASANGAN,

PENYENGGARAAN SARS, DAN SEMUA AKTIVITI-AKTIVITI BERKAITAN DI SEMUA LOKASI BERKAITAN SARS MENGIKUT KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Tadbir aktiviti penyenggaraan SARS.

2.

Tadbir urusan inventori kemudahan dan peralatan

3.

Sediakan laporan penyenggaraan SARS.

4.

Tadbir latihan teknikal pekerja.

5.

Sediakan analisa dsata statistic SARS.

6.

Tadbir urusan penyelesaian masalah.

7.

Sempurnakan pentadbiran kontrak.

8.

Sempurnakan fungsi pentadbiran jabatan.

.

148

PENGAWASAN MENCARI & MENYELAMAT (SARS) TAHAP 5 PENGURUS TEKNIKAL SARS PENGURUS TEKNIKAL SARS DILANTIK UNTUK MENGURUS SOKONGAN

TEKNIKAL

KEMUDAHAN,

PERALATAN,

SEMUA FUNGSI PEMASANGAN,

PENYENGGARAAN SARS, DAN SEMUA AKTIVITI-AKTIVITI BERKAITAN DI SEMUA LOKASI BERKAITAN SARS MENGIKUT KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Urus aktiviti penyenggaraan SARS.

2.

Semak urusan pemerolehan SARS

3.

Urus urusan inventori kemudahan dan peralatan

4.

Semak laporan penyenggaraan SARS.

5.

Urus latihan teknikal pekerja.

6.

Semak analisa data statistic SARS.

7.

Semak pentadbiran kontrak.

8.

Sempurnakan fungsi pengurusan jabatan.

.

149

PENGAWASAN MENCARI & MENYELAMAT (SARS) TAHAP 6 PENGURUS KANAN TEKNIKAL SARS PENGURUS KANAN TEKNIKAL SARS DILANTIK UNTUK MENGAWAL SEMUA FUNGSI SOKONGAN

TEKNIKAL

KEMUDAHAN,

PERALATAN,

PEMASANGAN,

PENYENGGARAAN SARS, DAN SEMUA AKTIVITI-AKTIVITI BERKAITAN DI SEMUA LOKASI BERKAITAN SARS MENGIKUT KEPERLUAN ORGANISASI. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Kawal pengurusan aktiviti penyenggaraan teknikal SARS.

2.

Kawal urusan pemerolehan SARS

3.

Semak laporan prestasi penyenggaraan SARS.

4.

Urus latihan teknikal pekerja.

5.

Rumus pelan strategic pengawasan SARS.

6.

Semak urusan odit dalam SARS.

7.

Semak analisa data statistic SARS.

8.

Nilai pentadbiran kontrak.

9.

Kawal fungsi pengurusan jabatan.

150

PENGAWASAN PANTAI & MARITIM (CMS) TAHAP 8 AHLI SAINS CMS AHLI SAINS UNTUK

CMS DILANTIK UNTUK MENEROKA PERINSIP-PERINSIP SEMULAJADI

MENYELESAIKAN

MASALAH

DAN

MELAHIRKAN

TEKNOLOGI

BARU.

PENYANDANG BERTANGGUNGJAWAB MENGGUNAPAKAI SAINS GUNAAN YANG DIPINDAHKAN

KE

PERSEKITARAN

FIZIKAL.

TUGAS

DAN

TANGGUNGJAWAB

TERMASUK MENJALANKAN PENYELIDIKAN KEARAH KEFAHAMAN ALAM SEMULAJADI TERMASUK FIZIKAL, METAMATIK DAN DUNIA SOSIAL YANG BERHUBUNG KAIT DENGAN TEKNOLOGI PENGAWASAN. Secara khusus, penyandang akan: 1.

Jalankan penyelidikan saintifik.

2.

Anjurkan sesi khidmat nasihat teknologi pengawasan pantai dan maritim.

3.

Memberikan khidmat pakarunding industri dalaman.

4.

Memimpin program inovasi teknologi.

5.

Memimpin projek rekacipta teknologi.

6.

Jalankan bancian saintifik.

7.

Menjelajahi peluang baru perniagaan pengawasan pantai dan maritim.

8.

Menganjurkan program pembangunan pengurusan/kejuruteraan pengawasan pantai dan maritim.

151

152

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close