đơn

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 4 | Comments: 0 | Views: 62
of 3
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
================

ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN…………………….…………………….…………………………...
Họ và tên người làm đơn………………….………………………………… Sinh năm………..………
Nghề nghiệp………………………….…….……………………………………………………………..
Nơi làm việc……………………………….……………………………………………………………...
Nơi đăng kí HKTT……………………….………………………...……………………………………..
Chỗ ở hiện tại……………………………………….………...…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….............
Họ và tên chồng (vợ)………………..………………...……...……………..…Sinh năm….….…………
Nghề nghiệp…………………………….…………………………….…………………………………..
Nơi làm việc…………………….…………………….. …………….…………………………………...
Nơi đăng kí HKTT…………………….………………………. ………….……………………………..
Chỗ ở hiện tại…………….…………………………………...…………………………………………..
……………………………………………………….…………………………………….……………...
Đăng kí kết hôn ngày……tháng……năm……… Nơi đăng kí kết hôn:……….……………..…………..
- Về tình cảm vợ chồng: (Vợ chồng sống hạnh phúc đến khi nào thì phát sinh mâu thuẫn? Nguyên
nhân phát sinh mâu thuẫn? Lý do ly hôn?)
.
…………………………………………..…………………………………………..…………..
……………………………..……….…………………………………………..……………….
………………………..…………………………………………..……….…………………….
……………………..…………………………………………..………………………………..……..
……….………………………………………….………………………………………..
…………………………………………..……….…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..……….…….
…………………………………….…………………………………………..
…………………………………………..……….…………………………………………..
…………………….……………………..…………………………………………..……….……….
- Về con chung: (Họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con, sau khi ly hôn ai nuôi con? Đóng góp
nuôi con như thế nào?)
.
…………………………………………..…………………………………………..……………..
………………………..……….…………………………………………..……………………….
…………………..………………………………………..……….……………………………….
…………..…………………………………………..………………………………………..…….….
…………………………………………..…………………………………………..………….
……………………………..……….…………………………………………..………………….
………………………..……………………………………..……….…………………………….
……………..…………………………………………..…………………………………………..
……….…………………………………………..………………………………………..……….
…………………………………..……….…………

- Về tài sản:
Tài sản chung của vợ chồng gồm những thứ gì? Nguyện vọng sau khi ly hôn? (Tự định giá giá trị )
…………………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………..…………………………………………..…………..….……..
…………………..……….…………………………………………..………………….…….…………..
………..…………………………………………..……….…………………….……….……………..
………………………………………….…………………………………………………….
……………...……………………………..…………………………………….……..…….
…………………………...…………..……….……………………………………….…..
…………………………………………..………………………………………..
…………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………..………………………………..……….
…………………………………………..…………….……………………………..
…………………………………………..……….……………….…………………………..
………………………………………..
Tài sản riêng ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng nếu ly hôn? (Tự định giá giá trị tài sản).
…………………………………………..…………………………………………..……………..……..
……………………..……….…………………………………………..…………………….…………..
…..…………………………………………..……….………………………………….………..
…………………………………………..……………………………………..……….
…………………………………………..………………………………………..…………………..
………………………..…….….…………………………………………..……………………….
………………..…………………..………………………..……….……………………………….
…………..……………………………..……………..…………………………………………..……….
…………………………………………..………………………………..………………….
………………………..……….…………………….
- Về nhà ở: (Nhà ở tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng nhà ở sau khi ly hôn).
…………………………………………..…………………………………………..………….….……..
……………………..……….…………………………………………..…………………….…………..
…………..…………………………………………..……….………………………….………………..
…………………………………………..………………………………………..……….
…………………………………………..…………………………………………..…….
……………………………………..……….…………………………………………..………….
………………………………..…….……………………………………..……….……………….
…………………………..………………..…………………………..……………………………..
……………..……….………………………….………………..………………………………….
………..…………………………………………..….
Hồ sơ kèm theo:
- Đăng kí kết hôn (bản chính);
- Bản sao giấy khai sinh của các con; Chữ ký của vợ hoặc chồng
- Bản sao Hộ khẩu (công chứng);
- Bản phôtô chứng minh thư (công chứng);
Và mọi giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác (bản sao có công chứng)

.
.
.
.
.

………………., ngày …….tháng ……năm………..….

Sponsor Documents

Recommended

No recommend documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close