Agm 2013 Acount 2013 Draf

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 18 | Comments: 0 | Views: 236
of 5
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

Íí ¨ ¸ á¡ § ¾¡ð¼ò ¾Á ¢ úôÀûÇ ¢
¦Àü § È¡ ÷ ¬ º ¢ à ¢  ÷ ºí¸ò¾ ¢ ý ¸½ì¸È ¢ì ¨ ¸ 2013

மமமமமமமமமமம
¨¸Â¢ÕôÒ

RM
மமமமம
15,712.46 மமமமம
530.03

மமமமமமமம

¾¢Õ. §¸¡¸¢Äý À¢û¨Ç

2,000.00

Á¡÷î

¦Àü § È¡ ÷ ¬ º ¢ à ¢  ÷
ºí¸ ¦À¡ÐìÜð¼õ
¾¢Õ. Í. ¸Õ½¡¿¢¾¢
ÅÝÄ¢ì¸ôÀð¼ À½õ

மமமமம
மமமமம

²ôÃø

மமமம

Å ¢ Õ¾Ç ¢ ôÒ Å ¢ Æ¡ ( PMR &
SPM )
‚ ¦ÀÄ¡í¸¢ À¡Ä÷ ÀûÇ¢
¾¢Õ.«. Á½¢Âõ
¾¢Õ.Í. ¸Õ½¡¿¢¾¢
¦¸¼¡ Á¡¿¢Ä «Ãº¡í¸õ

மமமமம

மமமம

RM
60.00
150.00

¦Àü § È¡ ÷ ¬ º ¢ à ¢  ÷
ºí¸ ¦À¡ÐìÜð¼õ
ºó¾É Á¡¨Ä/ ¦À¡ýÉ¡¨¼
¿¸ø
À¸òÐ ÁÄ÷
ÀÃ¢Í (À¢ÃÓ¸÷)
¨¸ì¸Ê¸¡Ãõ (x2)
«¸Ã¡¾¢
ÀÃ¢Í «ð¨¼
¯½× (¦Àü§È¡÷)
¯½× (À¢ÃÓ¸÷)
¸¡§º¡¨Ä (ä.À¢.±….¬÷)
¾ñ½£÷
¦¾¡ôÀ¢ (MSSD)

160.00
65.00
25.00
59.90
100.00
158.40
2.60
375.00
230.00
200.00
7.00
68.00

மமமமமமமம

Á¡÷î
160.00
281.10

²ôÃø

Å ¢ Õ¾Ç ¢ ôÒ Å ¢ Æ¡ ( PMR
& SPM )
À¾¡¨¸
ÀâÍ( À¢ÃÓ¸÷)
Loytape
¸Ê¾ ¯¨È
ÀÃ¢Í «ð¨¼
À¸òÐ ÁÄ÷
ÁÊ츽¢É¢
¦Áý¾¡û (Tisu)
Á¢ý¸Äý

150.00
200.00
150.00
5,000.00

RM

மமமமம
À¾¡¨¸
¯½× (¦À¡í¸ø)

மமமமம

¦ºÄ×
¯½× (À¢ÃÓ¸÷)
¯½× (¦Àü§È¡÷)

370.00
115.00
5.90
5.00
3.00
30.00
2,250.00
4.50
12.40
RM
130.00
375.00

À½ÓÊôÒ
¾ýÓ¨ÉôÒô §ÀÇ÷
(¾¢Õ. ¾ðº½¡ã÷ò¾¢)
¸¨¾ ¦º¡øÖõ
§À¡ðÊ(¬í¸¢Äõ)

§Á

Dana PIBG

6,000.00 §Á

Ô . À ¢.±….¬÷ ¸Õò¾ÃíÌ
¼ò§¾¡.IR. ¿Å¡Å¢
¼ò§¾¡. §¾¡. Á§É¡¸Ãý
¼ì¼÷. ¾¢Õ.¿¡¸¡
Á.þ.¸¡ (Äí¸¡Å¢)
¾¢Õ.MB. çÁ…
Oceanic Travel
¾¢Õ.N.ÍôÃÁ½¢Âõ
¾¢Õ.Í. ¸Õ½¡¿¢¾¢
¾¢Õ. ÌÁ¡÷/§ÃÛ
Á¡½Åâ¼Á¢ÕóÐ ÅÝÄ¢ì¸ôÀð¼
À½õ

ƒ¥ý

500.00
1,000.00
300.00
1,000.00
200.00
500.00
150.00
500.00
300.00
2050.00

ÀûÇ ¢ ô § À¡ðÊ Å ¢¨ Ç¡ðÎ
¾¢Õ.Í. ¸Õ½¡¿¢¾¢
¾¢ÕÁ¾¢. Á½¢Á¡Ä¡
¾¢Õ. ¿¡¾ý
¾¢Õ. º¾¢Âº£Äý
¾¢Õ. ¦ºøÅШÃ
¾¢Õ.R «ýÀƸý
¾¢Õ. ÃÅ¢ó¾¢Ãý(ÁÄ¢¨¸ ¸¨¼)
‚ ¦ÀÄ¡í¸¢ À¡Ä÷ ÀûÇ¢
¾¢ÕÁ¾¢. ¦ºøÅ¢

ƒ¥ý
200.00
100.00
100.00
500.00
200.00
50.00
200.00
300.00
50.00

1,800.00
150.00
50.00

ÌÇ¢åðÊ ¦ÀðÊ ÀØÐô
À¡÷ò¾ø
«È¢Å¢Âø §À¡ðÊ
Ô . À ¢.±….¬÷
¸Õò¾ÃíÌ
¸Õò¾Ãí¸ §ÀÇ÷¸û
¾íÌõ Ţξ¢
¿¢¨É× º¢ýÉõ
«Á¡Ã¡ ¾íÌõ Ţξ¢
¿¸ø

450.00

2,100.00
4,955.00
185.00
78.00
180.00

ÀûÇ ¢ ô § À¡ðÊ Å
¢¨Ç¡ðÎ
¯½× (¦Àü§È¡÷)
¯½× (À¢ÃÓ¸÷)
ÀâÍ
¿¢¨É× º¢ýÉõ
ÀâÍ(À¢ÃÓ¸÷)
À¸òÐ ÁÄ÷
À¾¡¨¸
ÁÄ÷ (Buku Program)
¾õÄ÷ ¦ºð (Glass)
Spray
±ñ «ð¨¼
Laminating
ÀÃ¢Í «ð¨¼
ÐñÎ (¦Àü§È¡÷)
Khemah

375.00
185.00
1240.00
468.00
179.70
40.00
150.00
5.00
22.90
14.20
2.10
6.00
2.60
61.00
20.00

300.00

ƒ¥¨Ä

?

Óò¾Á ¢ ú Å ¢ Æ¡
¾¢Õ. ¦À¡. ÌÁ¡÷
¾¢ÕÁ¾¢. §Ãž¢(Day’s
Place)
¾¢Õ.Í. ¸Õ½¡¿¢¾¢

«ì§¼¡À÷

¿ÅõÀ÷

3.00
418.00
200.00

¬¸…ð

¸Õò¾Ãí¸õ (AIMST)

500.00

¦ºô¼õÀ ÷

¯½× (Ô.À¢.….¬÷)
Óò¾Á ¢ ú Å ¢ Æ¡
À¾¡¨¸

220.00

80.00
26.10

ƒ¥¨Ä

¬¸…ð

¦ºô¼õÀ ÷

Ribbon
Å¢¨Ç¡ðÎî ºð¨¼
Timur Utara (ÀâÍ)
¾ÇÅ¡¼ô ¦À¡Õû¸û
¯½× (§¸¡Î)
ÀÃ¢Í ( Å¢¨Ç¡ðÎ
Å£Ã÷

500.00
100.00
500.00

180.00

´Ä¢ô¦ÀÕ츢
ÀÃ¢Í (À¢ÃÓ¸÷)
§Á¨º н¢
¯½× (À¢ÃÓ¸÷)
À¸òÐ ÁÄ÷
§Á¨¼
¦Ã¡ðÊ

100.00
110.00
49.80
202.00
25.00
1440.00
33.00

Àà ¢ ºÇ ¢ ôÒ Å ¢ Æ¡
À¾¡¨¸
ÀâÍ(À¢ÃÓ¸÷)
À¸òÐ ÁÄ÷
¯½× (À¢ÃÓ¸÷)
¯½× (¦Àü§È¡÷)
ÀâÍ

150.00
116.00
25.00
300.00
440.00
11.00

«ì§¼¡À÷

Àà ¢ ºÇ ¢ ôÒ Å ¢ Æ¡

¿ÅõÀ÷

¦Á¡ò¾õ

45683 . 5
5

¦Á¡ò¾õ

22610 . 10

Íí¨¸ á¡ §¾¡ð¼ò ¾Á¢úôÀûÇ¢
¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ò¾¢ý ¦Á¡ò¾ ¸½ì¸È¢ì¨¸
1.1.2013-31.12.2013

¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸õ
Åí¸¢ÕôÒ
ÅçÅñÊ À¡ì¸¢

ÅÃ×
45683.55

¦ºÄ×
22610.10
22730.53
340.00

¨¸Â¢ÕôÒ
¦Á¡ò¾õ

¾¨ÄÅ÷ ¨¸¦Â¡ôÀõ
......................................

45683 . 55

¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ ¨¸¦Â¡ôÀõ
....................................

(¾¢Õ.Í.¸Õ½¡¿¢¾¢ PJK.BKM )

(¾¢Õ.Ó.º¢ò¾¢¨Ã ¦ºøÅý)

¦À¡ÕÇ¡Ç÷ ¨¸¦Â¡ôÀõ

¸½ì¸¡öÅ¡Ç÷ ¨¸¦Â¡ôÀõ

.....................................
(þÃ. þá½¢)

¸½ì¸¡öÅ¡Ç÷ ¨¸¦Â¡ôÀõ
.......................................
(¾¢Õ.Ó.þáÁý)

2.92
45683 . 55

.................................
(¾¢Õ.þá.¦Åí¸¼¡ºÄõ)

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close