Archive

Published on June 2016 | Categories: Documents | Downloads: 44 | Comments: 0 | Views: 548
of 6
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

IM Mar 2, 2012 10:37:20 PM

10:33:35 PM tran Nam: giúp HS phát triển tư duy, nâng cao chỉ số thông minh, ñồng thời xây dự
hính bản thân mình.
10:33:37 PM tu_vuong_07: thành lập năm nào hong
10:33:44 PM tran Nam: Có hỏi câu ñó...
10:33:48 PM tran Nam: Anh cũng ênn xem thêm
10:33:56 PM tu_vuong_07: okey
10:33:58 PM tran Nam: Những sẽ không cứng nhắc vậyd dâu
10:33:59 PM tu_vuong_07: thằng này
10:34:03 PM tran Nam: Nó hỏi theo kiểu 'hiểu biết'
10:34:08 PM tu_vuong_07: chi nhánh nhiều lém
10:34:08 PM tran Nam: kiều Kỹ năng nhiều hơn
10:34:12 PM tu_vuong_07: từ bắc vô nam
10:34:13 PM tran Nam: Hok cần thuộc
10:34:14 PM tu_vuong_07: có hết
10:34:24 PM tran Nam: Không phải là thi trắc nghiệm
10:34:28 PM tran Nam: học hết ñẻ trả lời
10:34:57 PM tran Nam: Nếu nó hỏi câu ñó
10:35:14 PM tran Nam: anh chọn ý nào thể hiện "Lý do mà doanh nghiệp này ñược thành lập"
10:35:24 PM tran Nam: ..trong web nó có nè

10:35:25 PM tran Nam: làm HS thay ñổi thái ñộ ñối với môn Toán, trở nên yêu thích, học giỏi m
tập.
10:35:34 PM tran Nam: ..ngắn gọn vậy là ăn ñiểm!
10:35:58 PM tu_vuong_07: okey cung ñược
10:36:08 PM tu_vuong_07: anh có thể giới thiệu về anh
10:36:15 PM tu_vuong_07:
10:36:23 PM tran Nam: Ham học hỏi!
10:36:29 PM tran Nam: Nhiệt tình
10:36:34 PM tran Nam: Luôn vui vẻ!
10:36:47 PM tran Nam: ...Tuy nhiên tôi vẫn có nhược ñiểm
10:36:52 PM tran Nam: Cầu toàn!

10:36:58 PM tran Nam: ..Cái cầu toàn là cái ăn ñiểm
10:37:20 PM tran Nam: Vì "nhìn nhận ñúng nó là ñiểm hay..."
IM Mar 2, 2012 10:40:48 PM
10:37:22 PM tran Nam: *.*!
10:37:28 PM tran Nam: Cầu toàn...họ giao việc
10:37:37 PM tran Nam: Anh sẽ làm nó tốt ñến từng chi tiết nhỏ.
10:37:40 PM tran Nam: *.*!
10:37:42 PM tu_vuong_07: ủa
10:37:46 PM tu_vuong_07: cầu toàn là cái j vậy
10:37:57 PM tran Nam: Khi ai ñó nhờ anh làm 1 việc
10:38:04 PM tran Nam: thì anh làm nó tốt nhất
10:38:10 PM tran Nam: từ những chi tiết nhỏ nhất
10:38:17 PM tran Nam: Ví dụ: sơn nhà
10:38:24 PM tran Nam: ñảm bảo không có vết dơ
10:38:27 PM tran Nam: , nước sơn ñều
10:38:33 PM tran Nam: ...
10:38:37 PM tran Nam: là nó ñó
10:38:58 PM tu_vuong_07: anh giao tiếp tiếng anh ñược chứ
10:39:43 PM tran Nam: Nghe hiệu 100%
10:39:46 PM tran Nam: nói tốt!
10:39:58 PM tran Nam: Tôi mạnh về giao tiếp !
10:40:03 PM tran Nam: Nghe và nói!
10:40:13 PM tu_vuong_07: sạo sạo
10:40:17 PM tu_vuong_07: nó chơi một câu
10:40:17 PM tran Nam: (Neu thực sự là vậy)
10:40:20 PM tran Nam: kaka!!
10:40:21 PM tu_vuong_07: bó tay ñó
10:40:22 PM tran Nam: Em ñang gợi ý cho anh!
10:40:30 PM tu_vuong_07: trường hợp
10:40:33 PM tu_vuong_07: ñang ôn luyện

10:40:35 PM tu_vuong_07: thì nói sao
10:40:40 PM tran Nam: thì cứ nói thẳng
10:40:48 PM tran Nam: Họ cần 1 người "trung thực"
IM Mar 2, 2012 10:46:43 PM
10:40:52 PM tran Nam: Em từng ñi làm
10:41:05 PM tran Nam: và nói e hok hề biết gì về lĩnh vực sự kiện này hết
10:41:09 PM tran Nam: nhưng em có 2 thứ
10:41:15 PM tran Nam: Ham học hỏi và nhiệt tình!
10:41:19 PM tran Nam: ...*.*!
10:41:28 PM tran Nam: *.*
10:41:30 PM tran Nam: Chưa có

10:41:49 PM tran Nam: nhưng làm sao cho họ thấy "Mình có tiềm năng, có thể dùng ñược sau này.
10:41:50 PM tran Nam: */*!
10:42:09 PM tu_vuong_07: mẹo ntn
10:42:49 PM tran Nam: với tiếng anh
10:42:57 PM tran Nam: Giờ khả năng giao tiếp chưua tốt
10:43:16 PM tran Nam: Những với theo kế hoạch...vào tháng mấy ñó sẽ hoàn tất khoá học
10:43:26 PM tran Nam: Và hiện tại khả năng tiếng anh ñang tốt dần lên!
10:43:29 PM tran Nam: *.*!
10:43:50 PM tran Nam: (Nói chung: Hãy nói mọi thứ bằng cả con tìm mình)
10:44:17 PM tu_vuong_07: okey
10:44:22 PM tu_vuong_07: thường thường
10:44:26 PM tu_vuong_07: ngoài máy câu ñó
10:44:30 PM tu_vuong_07: họ còn hỏi cái j ko
10:44:32 PM tu_vuong_07: như
10:44:40 PM tu_vuong_07: anh có câu hỏi j cho chúng tôi ko
10:45:28 PM tran Nam: Nếu ñược nhận vào làm
10:45:33 PM tran Nam: Khi nào tôi sẽ chính thức ñi làm!
10:45:50 PM tran Nam: *.*!

10:45:57 PM tran Nam: ghi chú là hok hỏi vu vơ
10:46:08 PM tran Nam: hok hỏi linh tinh về cá nhân người tuyển dụng
10:46:22 PM tran Nam: Cũng ñừng ñề cập ñến Lương
10:46:37 PM tran Nam: *.*!
10:46:43 PM tran Nam: Còn lại tuỳ....anh ứng phó
IM Mar 2, 2012 10:50:09 PM
10:46:57 PM tu_vuong_07: nếu nó nói
10:47:10 PM tu_vuong_07: ñể bộ phận nhân sự xem xét lại
10:47:14 PM tu_vuong_07: rùi nó hỏi mọt lân nữa
10:47:18 PM tu_vuong_07: còn j nữa ko ạ
10:47:31 PM tran Nam: Nếu có cái muốn hỏi anh hỏi
10:47:34 PM tran Nam: Hok thì anh xin phép!
10:47:54 PM tran Nam: à
10:47:57 PM tran Nam: Check mail ñi anh
10:48:04 PM tran Nam: có vè mời tham gia chương trình bữa e gửi anh
10:48:14 PM tran Nam: Cái của Vietnamword ấy!
10:48:20 PM tu_vuong_07: nó có gửi bên ñây ñâu
10:48:24 PM tu_vuong_07: chắc ko ducowdj
10:48:32 PM tran Nam: Anh ñảm bảo cho mail nó chứ
10:48:35 PM tran Nam: check lại ñi!
10:48:39 PM tran Nam: Em nhận ñược rồi!
10:48:45 PM tran Nam: Tổ chức miễn phí
10:48:48 PM tran Nam: Khách sạn lớn
10:49:02 PM tran Nam: diễn giả toàn chủ doanh nghiệp
10:49:17 PM tu_vuong_07: hồi bữa
10:49:25 PM tu_vuong_07: mình ñể thông tin mail cho nó mà
10:49:29 PM tu_vuong_07: chắc ko ñược
10:49:34 PM tu_vuong_07: nên nó ko gửi mail cho mình
10:49:37 PM tran Nam: Vậy...anh hok năm trong 800 người may mán
10:49:38 PM tran Nam: hjhj!!!

10:49:48 PM tran Nam: *.*!
10:49:55 PM tran Nam: Nói vậy hôm ấy anh cứ tới
10:49:56 PM tran Nam: ...
10:50:01 PM tran Nam: Nói ñăng ký thêm
10:50:04 PM tran Nam: vì thương người ta dk
10:50:09 PM tran Nam: bỏ hok ñi khá nhiều
IM Mar 2, 2012 10:57:11 PM
10:50:15 PM tran Nam: Làm event em biết
10:50:22 PM tran Nam: cứ tới ñăng ký mới tại chỗ và vào!!!>
10:50:36 PM tu_vuong_07: mà nó gửi mail
10:50:40 PM tu_vuong_07: nd j vậy
10:50:49 PM tran Nam: thông bào ñược ñi!
10:50:57 PM tran Nam: gửi xác nhận lại có ñi hay hok
10:51:11 PM tu_vuong_07: vào ngày nào thế
10:51:15 PM tu_vuong_07: ñịa ñịa
10:51:18 PM tu_vuong_07: thời gian
10:51:42 PM tran Nam: http://www.vietnamworks.com/tutinthanhcong/
10:55:09 PM tu_vuong_07: chắc
10:55:11 PM tu_vuong_07: bữa ñó
10:55:20 PM tu_vuong_07: dk hai lân nên nó ban nick rùi
10:55:28 PM tran Nam: *.*!
10:55:32 PM tran Nam: akak!, ai biểu!
10:55:39 PM tran Nam: Các chương trình thế này
10:55:48 PM tran Nam: hệ thống kiểm soát của nó rất tốt
10:55:53 PM tran Nam: Lọc rất sát
10:55:55 PM tran Nam: *.*!
10:56:07 PM tran Nam: Chỉ cần "ñọc yêu cấu là biết nó cần gì
10:56:11 PM tran Nam: Em dùng 2 mail
10:56:13 PM tran Nam: 2 tên

10:56:17 PM tran Nam: 2 số ñt khác nhàu
10:56:22 PM tran Nam: và quan trọng
10:56:31 PM tran Nam: Mail hay dung là lây là 20 tuổi
10:56:38 PM tran Nam: mới nhớ nó cần trên 22
10:56:47 PM tran Nam: mail kìa em lấy 22 tuổi và ñược!!!
10:57:05 PM tu_vuong_07: hong biet bưa ñó
10:57:06 PM tu_vuong_07: vô ẩu
10:57:11 PM tu_vuong_07: chắc ko có chỗ ñâu

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close