astrology different

Published on June 2016 | Categories: Documents | Downloads: 46 | Comments: 0 | Views: 611
of 9
Download PDF   Embed   Report

Astrology with difference

Comments

Content

मराठ / हं द / इं मजी
तुहाला माहत आहे काय ?
जगात २४ तासात २,२८,
२८,००० मुले ज!माला येतात हा "वक$पेड याचा िनण+य
आहे . ज!म प"ऽकेत मेष ते मीन अशा एकूण बराच राशी असतात आ4ण 5या १२
राशीनुसार प5येकाचे १२ "वभाग पडतात.
पडतात. 5यातील एक (मेष ल9न ) घेतले तर 5या
ल9ना<या 5या दवशी ज!मले=या १९००० प"ऽका असून २४ तासात महांचा ूवास
एक

"वकला पय@तच अस=याने या १९००० प"ऽका तंतोतंत समान असतात.
असतात. आता

तुह च "वचार करा या १९००० लोकां<या प"ऽका समान अस=या तर 5याचे ूारBध
ू5येकाचे िभ!न अस=याने कोणाचेच जीवन एक सारखे असणार नाह मग
ू5येकाचे भ"वंय केवळ
वळ एकाच प"ऽकेवGन वेगवेगळे कसे सांगणार?
णार? ह बाब
आम<यातील अनेकांना चांगली समजली आहे परं तु चाकोर तून बाहे र पडायचेच नाह
हणून गाडे करांचे हणणे चुक$चे असावे असा ःवत:
ःवत:<या मनाला आधार दे ऊन गKप
बसतात.
बसतात. पण हे

कोठपय@त चालणार?
चालणार?

आम<या संशोिधत माफक सोMटवेअर पOतीत हा अडसर "बलकुल येत नाह .
नाह .
या िशवाय आमचे ९० % अचूक कसे येते याची खाऽी साईटवर ठे वलेली Rरसच+ वGन
करता येते. डाउनलोड १२ आ4ण १३ मधील कमान अनु. नं. ४५ पुढ ल Rरसच+
वाचा.
वाचा.
मी "वWान पOती<या आधाराने ४८ वषX सतत संशोधन कGन समाजाला आ4ण
Yयोितषांना ह उपयुZ माग+दश+न िमळे ल याची पOती शोधून काढली आहे . वर ल
बाबतीत कोणतीह अडचण न येता माझे हे सोMटवेअर वापरानाराला कोणालाह
Yयोितष शा\ाचा अ]यास न करता अचूक माग+दश+न करता येते.
Yयोितषांना या सॉंMटवेअर चा उपयोग असा होईल?
होईल? आह सॉंMटवेअर चे
येणारे िनण+य ९० % अचूक येतात हे जगात िसO केले असून तो ूयोग आजवर

कोणी केला नाह .
नाह . 5यावर मला पीएचड िमळाली आहे . अथा+त हे तुह खाऽी कGन
घेऊ शकता.
शकता.
तुह तुम<या आवड <या अ]यासा नुसार जातकाला जो िनण+य सांग`यासाठ
िन4aत कराल तो िनण+य यो9य आहे क$ चूक आहे हे आम<या सॉंMटवेअर <या
सहायाने खाऽी कGन नंतर जातकाला कालिनण+या सह माग+दश+न कG शकता.
शकता.
5यामुळे तुम<या जातकाचा फायदा होईल आ4ण तुहाला समाधान िमळे ल.
सोबत जोडलेली ३६ जोड माफ <या फाईल नुसार याचा उपयोग तुम<या
cयावसाईक
cयावसाईक,

कौटु ं "बक,
बक,

आिथ+क,

आजारपण,
आजारपण,

कज+,

आिथ+क

फसवणूक

आद

कोण5याह बाबतीत तुहाला माग+दश+न िमळे त. केवल ४०० eपया<या खचा+त
कमान एक लाख eपये वष+ भारात या जोड माफ ने वाचवू शकता िशवाय मानिसक
मराठ, हं द आ4ण इं मजी मfये
ऽासह वाचेल. ३६ जोड माफ चा Rरपोट+ तुहला मराठ,
िमळे ल.
याह र पोट+ चा दे खील Yयोितषांना चागला उपयोग होत आहे . एकावेळ अनेक
"वषयांचे माग+दश+न जाताकला या Rरपोट+ वGन पारं पाRरक,
ाRरक, केपी,
पी, वाःतू, अंक,
हःतरे षा,
ा, रामल,
रामल, मेदानीय कोण5याह पOतीचे माग+दश+न अचूक तुह कG शकता
आ4ण काल िनण+य सहची गाईड लाईन तुह जातकाला कG शकता आ4ण
शकता..
माग+दश+नाचे पैसे घेऊन िशवाय हा लेखी Rरपोट+ 5यांना समजांवून 5यांना दे ऊ शकता
हा Rरपोट+ सवलतीत Yयोितषांना िमळू शाकतो.
शाकतो.
साईट

सॉंMटवेअरचा "वचार कर`या साठ तुह एक वषा+चे माग+दश+न आम<या साई
वGन तेथील हलणाढया मराठ िलंकला 4iलक कeन,
कeन, माहती भGन,
भGन, ९ "वषय भGन
Rरपोट+ २ तासात
फाईल वाचावी.
वाचावी.

िमळवू शकता.
शकता. स"वःतर माहतीसाठ सोबतची ३६ जोड माफ

"वjनाथ आनंद आ4ण टे ःट kयूब बेबी हे दोन Rरसच+ तुम<या माहती साठ
सोबत दले आहे त. पारं पाRरक,
ाRरक, केपी,
पी, अंकशा\ आद कोण5याह पOतीतून हे ूl
तात,, आ4ण
सुटू शकत नाह त ते आम<या पOतीत केवळ रं गा वGन कसे अचूक सुटतात
5याचे अचूक5व "वWान Rरसच+ नुसार ९० % अचूक आहे हे यावGन तुम<या लmात
येईल.
ल.
एक वेळ अनुभव घेऊनच पहा ह "वनंती आहे .
ट प : तुहाला हे सॉंMटवेअर कसे असते, कसे चालवले जाते याची सव+
माहती ह तुह तुम<या घर बसून 5याचे ू5य4mत पहावयाचे अस=यास पाहू
शकता.
शकता. TEAMVIEWER अथवा AMMYY या पैक$चे सॉंMटवेअर तुह नेट वGन
डाउनलोड कGन nयावे
आम<या सॉंMटवेअरची SETUP फाईल आम<या साईट वGन डाउनलोड कGन
सॉंMटवेअर इ!ःटoल कGन nयावे. नंतर D:\BKP1\REMOTE\ TEAMVIEWER अथवा
AA_V3 फाईल चालू कGन माझा कoKयुटर तुम<या कoKयुटर ला जोडू न वर ल
काम करता येईल.
ल. िशवाय 5याची माहती काढ`या पासून इ!ःटoल कर`या पय@त
कoKयुटर
टर <या सहायाने आह मदत कG शकतो.
शकतो.
काह केसेस नुसार सोM5वेअरची छाननी कG शकता.
शकता.
१- ल9न झाले पण घटःफोट झाला,
झाला, २- cयवसाय सुe केला पण चालला नाह ,
नाह ,
३- कज+ काढले फटले नाह .
नाह . यां बाबतीत पुढे घडणाढया अिनr बाबी आगोदरच
कळ`याची सु"वधा आम<या सॉंMटवेअर मfये आहे . अशा केसेस गोळा कGन संपक+
साधा 5याचे Rरझ=ट तुहाला वर ल पOतीने समm दाख"वता येतील.
ील. माऽ सवा@<या
ज!म तारखेचे रे कोड+ , तसेच ल9न झाले, cयवसाय सुe केला कज+ काढले तरखा
तुम<या कडे हcयात.
हcयात.
Dr. Dada Gadekar

Jeevanmargdarshan (P) Ltd., PhD. Spiritual Science and Astrology
९४२३०३३६१९,

९८६७३९९८७०

[email protected],

www.jeevanmargdarsha.com

तुहt पता है iया ?
पुर दिु नया मt २४ घंटो मt कुल 2,28,
28,000 ब<चo का जनम हो जाता है यह
जागितक "वकपेडया का िनण+य है | ज!म प"ऽका का मt मेष से मीन तक कुल १२
रािश के १२ "वभाग हो जांते है | उन मt से एक मेष रािश ले ली तो उस राशी पर
जन मt हुवे १९००० ब<चो क$ ज!म प"ऽका "बलकुल समान ह रहे गी,
ी iयo क$ २४
घंटो मt कौनसे भी Kलॅनेट का माग+बमण केवल एक डमी के आस पास ह रहे गा |
अब आप जरा सोचीये क$ १९००० लोगo क$ प"ऽका अगर समान हो तो भी उनका
हर एक का ूारBध जीवन अलग अलग ह रहे गा | नह iया ? तो हर एक का
अलग अलग फल Yयोितष
बतायtगे? यह बात हमारे
Yयोितष/
ितष/भ"वंय कैसा िनकलtगे?/बतायt
जानकार को अ<छ तरह से समझ मे आयी है , लेकन कोईभी लीक से बाहर
िनकालने क$ चाह नह रखता,
रखता और गाडे कर का यह कहना शायद गलत होगा ऐसा
अपने मन को आधार दे के चूप बैठता है | लेकन यह कहा तक चलेगा ?
यह काफ$ हमारे संशोिधत माफiस सॉMटवेअर ूणाली के साथ यह अडसर
"बलकुल नह है | इसके अलावा,
अलावा हमारा अनुसंधान कैसे 90 % कया जा सकता है
ये साइट पर रखे हु ये Rरसच+ क$ सहायता से सुिन4aत कर सकते ह~ | हमारे साईट

के डाउनलोड अनु. नं. 12 और 13 Rरसच+ रखे है वह अनुबम ४५ के आगे
आगे के Rरसच+
आप पढ सकते है |
म~ ने "वWान पOती के आधार से 48 साल िनरं तर संशोधन कर के उसका
उपयोग समाज को और Yयोितषी यो को हो जाये ऐसी पfदती का िनमा+ण कया है
| इस सॉMटवेयर के िलये उपर वाली कौनसी भी समःया आती नाह और हमारा
सॉMटवेयर का इःतेमाल करने नालo को Yयोितष शा\ के अ]यास करने क$ जeर
नह है |
Yयोितषी यoको इस सोMटवेअर का उपयोग ऐसा होगा|
होगा|

हमने सोM5वारे के

आनेवाले िनण+य ९० % सह आते है यह जगमे िसO कया है Yयोूयाग आजतक
किसनेह नाह कया है | 4जसके िलये मुझे पीएचड िमली है | अथा+त हे तुह
खाऽी कGन घेऊ शकता|
शकता|
समझो,
समझो आपने ूlकता+ के समःया पर जो िनण+य आप उसको दे ने वाले है वह
आप का अनुमान सह है या नह है इसक$ छानबीन हमारे माफक िनण+य क$
सहयता से अचूक कर सकते है | इस से ूl करता को सह और उपयुZ िनण+य
िमल जाता है | इसका कारन यह है क$,
क$ माफक के आनेवाले िनण+
िनण+य हमने "वWान
पOती से छान "बन करके िन4aत कये है और वैसेह आते है | इसी तार ख से
उसको ह माग+दश+न कालिनण+य के साथ सह िमल जायेगा | तुहारे आदमी को
लाभ होगा और तुहे समाधान िमलेगा |
साथ मt जोड गयी ३६ Yयोड माफ क$ फाईल के अनुसार उस का उपयोग
तुहारे "बझनेस, पRरवार लाईफ,
लाईफ आिथ+क, कज+, आिथ+क फस जाना,
जाना "बमार इसमे से
कौनसे भी ूबया के लीये आपको सह माग+दश+न िमल जायेगा | केवल इस Rरपोट+
के चारसौ eपयो मे आप को पुरे एक साल मे एक लाख eपयoका नुकसान बच

जायेगा,
ा इतनाह नाह तो बड मानिसक तकलीफ नह होगी | पुरे माग+दश+न के ३६
ूकार का मराठ,
मराठ हं द और अंमेजी मt यह Rरपोट+ आप को िमल जायेगा |
इस ३६ माफ के Rरपोट+ का सह तRरकेसे Yयोतीशoको उपयोग होता है |
Yयोितषी यo को भी ऐसे ३६ ूकार के माग+दश+न का उपयोग ूlकता+ को दे ने के
िलये उपयुZ रहे गा | एक ह वZ मे अनेक "वषयo का माग+दश+न जातक को िमलने
क$ सु"वधा इस Rरपोट+ क$ सहायता से

पारं पाRरक,
ाRरक केपी,
पी वाःतु, अंक पOती,
पOती हःत

रे खा,
ा रमल,
रमल मेदानीय ऐसे कौन
कौन से भी पfदती के िलये चूक और कालिनण+य के साथ
माग+दश+न कर सकते है | जो Rरपोट+ िमला है उसको जातक को समझा के दे सकते
है | Yयोितषीयोको यह Rरपोट+ इसी कारण कम कमत मे िमल सकता है |
आप एक बरस के िलये माग+दश+न िमलने के िलये हमारे साईट पर से हलने
वाली
वाली दे वनागर िलंक को 4iलक कर के वहा जानकार भर के और ९ "वषयोको
टकमाक+ कर के, send कर के यह Rरपोट+ दो घंटे मे िमल जायेगा | पुर जानकार
के िलये साथ वाली ३६ जोड माफ क$ फाईल पढे .
“"वjनाथ
"वjनाथ आनंद” और “टे
टे ःट kयूब बेबी”
ी ये दो Rरसच+ तुहारे जानकार के
िलये साथ मे जोड दये है | पारमपाRरक,
पारमपाRरक केप,
प !युमॅRरक कौनसे भी पOती से इन
सवालो को सुलझाना नाह आयेगा|ा हमार पOती से ऐसे समःया का समाधान केवल
रं गो क$ सहायता से एक िमनीट मे सुलझा जाता है | इतनाह नाह तो इसका सह
पन "वWान
"वWान छान बीन से ९० % अचूक आता है यह िसO क$ हुई बात सह है ये
आपके समझ मे आयेगा | केवल एक बार अनुभूती ले के दे खे, यह "बनती है |
टKपणी : तुमे, ये सॉंMटवेअर कैसा होता है ? कैसे चालाया जाता है ? इसक$
पुर जनकर आप को आप को तुहारे ह घर मे बैठ के उसको ूा5य4mत दे खना हो
तो दे ख सकते है | इस के अलावा उसक$ चाहये वह जानकार िनकालने से
इनःटॉल करने तक हमार मदद आपको िमलेगी | TEAMVIEWER अगर AA_V3
3

इनमे से कौनसाभी सॉंMटवेअर आप को इं टर नेट से डाऊनलोड करना पडे गाा.. अगर
डाऊनलोड नह करना आया तो हमारे साईट पर से सॉंMटवेअर क$ SETUP फाईल
डाऊनलोड कर के हमारा सॉंMटवेअर तुहारे कॉंKयुटर पर इनःटॉल करके लेनाा|
इ4ःससे आप हमारे सब पीड एफ फाई=स पढ सकते है |
बाद मt D:\BKP11\REMOTE\ TEAMVIEWER अथवा AMMYY इनमt से १ चालू
कर के तुहारा कoKयुटर मेरे कोपुटर को जोड के आगे का काम कर सकते है |
Bयाह हो गया लेक$न घटःफोट हो गया,
गया "बझनेस शुG कया लेक$न नाह चला,
चला
लोन िनकाला लेकन चुका न सका इसी तरह क$ आगे जाके घटने वक$ अिनr
घटनायt पहलेह माफक मे समझने क$ सु"वधा हमारे माफक सोMटवेअर मे है |
ऐसे केसेस जमा कर के हमे संपक+ साध ले, उस के Rरझ=ट उपर के पOती से
नेट से आपको हम दखा सकते है | लेकन उन सेसेस का जनम तख‚ का रे कोड+ ,
Bयाह,
Bयाह "बझनेस शुG कये, कज+ िनकाला इनक$ तार ख आपको मालूम चाहये|
डॉ.
डॉ. दादा गाडे कर
If anyone require English copy of attached files then contact please.
Dr. Dada Gadekar
Jeevanmargdarshan (P) Ltd., PhD. Spiritual Science and Astrology
९४२३०३३६१९,

९८६७३९९८७०

[email protected],

www.jeevanmargdarsha.com

Do you know this ?
There are 2,28000 kids born in 24 hour is the decision of world famous site
Wikipedia. In horoscope there are total 12 parts, signs only from Aries to Pieces.
Out of then Aries is one ascendant from 12 signs near about 19000 kids are born in
the same sign. No one planet moves more than one degree in 24 hours period hence
all horoscopes of 19000 kids are totally same by planetary position. If all activities
and happening of incidence in life is depends upon horoscope and all horoscope of

them are same means every prediction of each will be same. Now think over it
although horoscope of 19000 people are same so total life, Prarabdh/destiny of them
will not be same. If so, how we can give different prediction of each from 19000
people? In our system how our guidance comes 90 % accurate and various to each
person, without disturbance stated above. You can see this in our research put on
website in Sr. No. 12 / 13 read at list from Sr, No. 45.
I have got success in my research operation of 48 years of my life and
discovered a simple system will be useful for Astrologers and nay person. There is
no disturbance stated above Software in using and there is necessity of astrological
study.
How this software if useful to all? We have already proved the judgments 90
% accurate, come out from our Software. This type of experiment is not done any
one till to date. You can also get satisfaction after investigation of this software.
The decision taken as per your usual practice to tell to you client must be
accurate useful to others. You can find out correct or not, useful to client or not
wrong cases with help of scientifically proved software and then give it to client
perfectly.
With help of our 36 Pair Graph Report, you or anyone can use for his
business, Family Life, Money problems, physical, be deceived etc., can get valuable
guidance. You can save near about one lace Rs. and leave himself from headache in
Rs. 400 for this report. You will get this report in Marathi, Hindi and in English.
Use of this report to Astrologers: You can give guidance at a time. You can
get help to guide for any method you use as the traditional Astrology, KP,
numerical, palmistry, Ramal, Medaniy. You can help to client periodical and useful
confident guidance. You can take guidance fees from client of for explaining the
repot to client. Lastly this report in written will be useful for your client.
Astrologers can get this report in concession.
To get this report you to join our web site and click the movable
Devnagari/Marathi link, fill your information such as address, phone, id, etc. then
fill 9 subject Numbers, Required categories and send it to us. Then you will get 12
pages report in two hours.
The attached file 1-. Vishvanath Anand and Test Tube Baby these two
researches sent for your information. These solutions cannot be solved by
Traditional, Kp etc. systems however we can solve it by only red and green color.
This also verified by scientifically in research and confirmed 90 % accurate.

Take experience for one time only.
Note: How our Software work? How to use? You will see this information at
your own Home on computer with help of TeamViewer or AAMMEE (AA__V3),
you can download these software from internet. .
Kindly download SETUP file from our Website and save in E:\ drive and
install SETUP. After installation you use D:\BKP1\ REMOTE\ TEAMVIEWER
or aa_v3 to join my computer to your computer to see the working of Software and
other information. In This way we can help to install software and repairing etc.
work.
Source to find out capacity of Software:
1. Married but got diverse. 2. Started business bat nonuse. 3. Loan taken but
face to attachment. There one valuable capacity in our software to know further bad
effects can be known before doing it with help from our Software, and we can avoid
the disturbances .
You are requested to keep such cases record when we shall connect our
computers for conference. For record you must have the dob information of each
person and the date of marriage, business started and Loan taken.

Dr. Dada Gadekar
Jeevanmargdarshan (P) Ltd., PhD. Spiritual Science and Astrology
MD. ९४२३०३३६१९, Director ९८६७३९९८७०
[email protected], www.jeevanmargdarsha.com

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close