Aydin Doğan Doğan Holding Onursal Başkani Hürriyet Dünyasi Çetin Emeç Salonu 10 ARALIK 2012

Published on April 2024 | Categories: Documents | Downloads: 2 | Comments: 0 | Views: 130
of 6
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

 

AYDIN DO!AN DO!AN HOLD"NG ONURSAL BA#KANI HÜRR" YET  YET DÜNYASI ÇET"N EMEÇ SALONU 10 ARALIK 2012

1

 

DE!ERL" ÇALI#MA ARKADA#LARIM, BUNDAN 13 YIL EVVEL, TÜRK BASIN TAR"H"NDE B"R "LKE "MZA ATTIK. DO!AN MEDYA GRUBU YAYIN "LKELER"M"Z" BEL"RLED"K. BUNUN HAZIRLI!INI YAPARKEN NEW YORK TIMES, WASHINGTON POST, LE MONDE, BBC VE CNN G"B" DÜNYANIN ÖNDE GELEN BA#ARILI KURULU#LARININ "LKELER"N" DE "NCELED"K. AYRICA BU "LKELER"N UYGULANMASINDA GÖZET"M GÖREV" ÜSTLENMES" 

"Ç"N DO!AN YAYIN KONSEY"N" OLU# TURDUK. O GÜNLERDE BAZI GAZETEC" ARKADA#LARIM BANA ‘PATRON, B"Z BU

"LKELER" YAYINLAYINCA HERKES SÜREKL" B"ZDEN HESAP SORACAK. HALBUK" RAK"P MEDYA KURULU#LARI YAYIN "LKELER" YAYINLAYIP KAMUOYUYLA PAYLA#MADI!I "Ç"N, DAHA VAH"M MESLEK" HATA  YAPSALAR B"LE K"MSE ONLARDAN HESAP SORMAYACAK’ DEM"#LERD". BEN, O GÜN DE AYNI CEVABI VERM"# T"M, BUGÜN DE AYNI CEVABI  VER" YORUM.  YORUM. ‘DO!AN GRUBU TÜRK MEDYASININ L"DER GRUBU OLARAK BU SORUMLULU!U TA#IMAK ZORUNDADIR. MEDYA SEKTÖRÜNÜN ÇITASINI HEP DAHA YUKARIYA ÇEKMEK B"Z"M GÖREV"M"ZD"R.

#"MD" BAKIYORUM, O GÜN "Ç"N BÜYÜK "# BA#ARMI#IZ. YAYIN KONSEY"NDEK" ARKADA#LARIMIZ ÖNEML" B"R VAZ"FEY" YER"NE GET"RM"#LER. BU OLU#UMDA BÜYÜK KATKILARI OLAN DE!ERL" 

2

 

ARKADA#LARIM : PROF ERDO!AN TEZ"Ç, MEHMET AL" YALÇINDA!, MEHMET YILMAZ, ORHAN B"RG" T,  T, ERTU!RUL ÖZKÖK, HAKKI DEVR"M, OKTAY EK#", GÜNER" C" VAO  VAO!LU, #ENES ERZ"K, DO!AN HEPER, HASAN PULUR, SAM" KOHEN, PROF FER"DE ACAR, ÖZDEM SANBERK, ALTAN ÖYMEN, TAHA AKYOL, DO!AN HIZLAN PROF AYDIN U!UR, AF" TAP  TAP PUSAT’A AYRI AYRI TE#EKKÜR EDER"M. DE!ERL" ARKADA#LARIM, 1990’LARIN SONLARINDA ÖZEL TELEV"ZYONLARIN SAYISI ÇOK AZDI, HABER TELEV"ZYONLARI YEN" KURULMU# TU. RADYO TAB"" VARDI AMA "NTERNET HAYATIMIZA YEN" YEN" G"RMEYE BA#LAMI# TI VE NEREYE G"DECE!"N" H"ÇB"R"M"Z KEST"REM" YORDUK.  YORDUK. SOSYAL MEDYANIN DO!U#U

"SE YILLARCA ÖTEDEYD". BUGÜN "SE TÜRK" YE’DE  YE’DE 200 ULUSAL ÖZEL TELEV"ZYON KANALI, YÜZE  YAKIN ULUSAL GAZETE, YÜZLERCE "NTERNET HABER S" TES  TES" VAR. HAYATIMIZA B"RKAÇ YIL EVVEL G"REN SOSYAL MEDYANIN "SE M"LYONLARCA KULLANICISI VAR. MEDYANIN TANIMI DE!"# T", ÇERÇEVES" BÜYÜDÜ. DO!AN MEDYA

"LKELER"N" DE SEKTÖRÜMÜZÜN BU GEN"#LEYEN TANIMI "ÇER"S"NDE  YEN"DEN ELE ALDIK. 15 YILA YAKINDIR "LKELER"N UYGULANMASINDAK"  ED"ND"!"M"Z TECRÜBEY" DE GÖZ ÖNÜNDE TUTARAK BUNLARI YEN"LED"K. 3

 

ANCAK "LKELER"M"Z"N ÖZÜ DE!"#MED": ÖZÜMÜZ DO!RU, AD"L, "LKEL"   YAYINCILIK YAPMAKTIR. BU "LKELERLE "LG"L" OLARAK, ÇOK ÖNEM VERD"!"M "K" NOKTAYI SÖYLEMEK "ST" YORUM.  YORUM. 1-  BU "LKELER" B"ZZAT GAZETEC"LER HAZIRLADI. BUNLAR EMPOZE ED"LEN

"LKELER DE!"L,B"ZZAT S"ZLER"N KEND" TAY"N ETT"!"N"Z SORUMLULUKLARDIR. 2-  B"Z DE H"SSEDARLAR OLARAK OKUDUK, BEN"MSED"K VE ARKASINA BUNUN UYGULANMASI "RADES"N" KOYDUK. BUNLARIN UYGULANMASI KONUSUNDA "#B"RL"!"N"ZE GÜVEN" YORUM.  YORUM. ELBETTE "#"M"Z KOLAY DE!"L. GAZETEC"L"K DEMEK HIZLI OLMAK DEMEKT"R. DÜN HIZ DED"!"M"Z #EY, AK#AM SAAT YED"DE BA!LANAN B"R GAZETEY"   YET"# T"RMEKT". BUGÜN HIZ VE SÜRAT, "NTERNETTE, RADYODA, HABER TELEV"ZYONUNDA

"K" DAK"KA SONRAYA HABER YET"# T"RMEK ANLAMINA GEL" YOR.  YOR. ARKADA#LAR; SÜRAT VE HIZLI DAVRANMA ZARURET", YANLI# HABER  YAPMANIN, "NSANLARA ZARAR VER"P, "FT"RA ATMANIN BAHANES"  OLAMAZ. 4

 

HABER ATLAMAYACA!IZ, HIZLI DAVRANACA!IZ, BA#KALARINDAN ÖNCE  VERECE!"Z... AMA YANLI# VE KASITLI HABER VERMEYECE!"Z, TEK B"R K"#" YE,  YE, TEK B"R KURUMA HAKSIZLIK ETMEMEK "Ç"N AZAM" GAYRET SARFEDECE!"Z. BUGÜN GAZETEC"LER"N ÖNÜNDEK" BÜYÜK SINAV, BU "K" ZORUNLULU!UN B"RB"R" YLE  YLE ÇEL"#K"L" B"R #EY OLMADI!INI "SPATLAMAKTIR. GAZETEC"LER "#LER"NE MÜDAHELE ED"LMES"NDEN HO#LANMAZLAR. BUNU BASIN ÖZGÜRLÜ!ÜNE MÜDAHALE OLARAK GÖRÜRLER. BUGÜN AÇIKLADI!IMIZ "LKELER, BASIN ÖZGÜRLÜ!ÜNE KES"NL"KLE MÜDAHALE ANLAMINA GELM" YOR.  YOR. TAM AKS"NE BASIN ÖZGÜRLÜ!ÜNÜ KUVVETLEND"R" YOR.  YOR.  TEKRAR ALTINI Ç"Z" YORUM.  YORUM. SORUMLULUK DUYGUSUYLA, "LKEL" DURU#LA DESTEKLENM"# BASIN ÖZGÜRLÜ!Ü, H"Ç B"R #EK"LDE YIKILMAYACAK SA!LAM B"R KALE "N#A ETMEK DEMEKT"R. DE!ERL" ARKADA#LARIM, BUGÜN MUTLUYUM.  VE 13 YIL ÖNCES"NE GÖRE DAHA UMUTLUYUM. HEP"N"Z"N MESLE!"N"ZE OLAN SAYGISINDAN EM"N"M. 5

 

S"ZDEN D"LE!"M, BU "LKELER" KEND" "LKELER"N"Z HAL"NE GET"RMEN"ZD"R. BU HEM KEND"M"ZE, HEM MESLE!"M"ZE HEM DE YA#ADI!IMIZ TOPLUMA KAR#I GÖREV"M"ZD"R. OLU# TURULACAK YEN" KURULA NE KADAR AZ "# DÜ#ERSE, KEND"M"Z"  O KADAR BA#ARILI SAYMALIYIZ. BU DUYGULARLA HEP"N"ZE SEVG"LER SUNUYORUM.

6

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close