Bid

Published on July 2016 | Categories: Documents | Downloads: 65 | Comments: 0 | Views: 672
of 3
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

Ngân hàng Thương mại cổ Opportunity

Threats

phần đầu tư và phát triển - Sự quan tâm, hỗ trợ của - Áp lực cạnh tranh ngày
Việt Nam

Chính phủ, NHNN, Bộ Tài càng gia tăng từ các NHTM
chính
- Ngành ngân hàng đang
trên đà phát triển với nhiều
sản phẩm và dịch vụ mới
- Hội nhập quốc tế ngành
ngân hàng góp phần mở
rộng thị trường, nâng cao

Strenght

CP trong nước và ngoài
nước thâm nhập vào thị
trường Việt Nam
- Các chính sách và quy
định pháp lý liên quan đến
hoạt động ngân hàng còn
thiếu đồng bộ

chất lượng dịch vụ .

- Năng lực cạnh tranh còn

S–O

yếu
S–T

- Có lịch sử hơn 50 năm - Việc hội nhập với quốc tế - Hệ thống mạng lưới rộng
hình thành và phát triển.
- Duy trì được cơ cấu tài sản
hợp lý và hệ thống khách
hàng lớn

làm cho BIDV dễ dàng triển khắp nhưng năng lực cạnh
khai các gói dịch vụ của tranh còn yếu kém làm cho
mình đến mọi tầng lớp nhân Ngân hang khó thích nghi
dân.

với những thay đổi để đáp

- Sự hội nhập với quốc tế ứng nhu cầu cạnh tranh.

- Hệ thống mạng lưới chi giúp BIDV dễ dàng thu hút - Với lịch sử phát triển của
nhánh rộng và được phân vốn đầu tư trong và ngoài mình ngân hàng dể dàng tổn
bổ trên toàn quốc.
nước.
thương trước những thế lực
cạnh tranh mới.

Weak

W–O

- Hiệu quả hoạt động các - Trong bối cảnh hội nhập
đơn vị thành viên còn thấp.

cùng với việc hiệu quả hoạt

- Nguồn vốn huy động từ động còn yếu kém dẫn đến
dân cư và tổ chức kinh tế hiểu quả hoạt động chưa
đang bị suy giảm bởi các cao.
thế lực cạnh tranh
- Qui mô lớn nên chậm thay
đổi và thích nghi với biến
động thị trường.

- Qui mô lớn làm cho ngân
hàng chậm thay đổi trong
thời kỳ hội nhập và cạnh
tranh gay gắt.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close