bt

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 78 | Comments: 0 | Views: 480
of 3
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

1/ Bài tâp
A/ Môn an toàn NMDHN
a Liêt kê nhung muc tiêu và tiêu chi co ban an toàn NMDHN.(antoancumtbi)
b Mô ta ly thuyêt an toàn xac suât (52_atcumtbi 14)và cac phân câp ap dung
trong LPUHN.(53)
B/ Môn vân hành NMDHN
a Mô ta nhung uu diêm và khuyêt diêm cua nhung bo thanh diêu khiên(31) và
axit boric(32) dung trong qua trinh diêu khiên và vân hành NMDHN, dôi voi
trang thiêt bi và tNLHN cua tâm lo PUHN.
b So sanh và dac diêm cua vân hành LPUHN theo Phuong phap “A” và “G”
(1) Cấu trúc cơ sở của thang phân loại theo tiêu chí
an toàn.
Các sự kiện được phân loại theo Thang phân loại ở 7 mức: các
mức cao (4-7) được gọi là sự cố, các mức thấp (1-3) là trục trặc. Các sự
kiện không đáng kể về mặt an toàn được phân loại ở mức 0 và được gọi
là “lỗi”. Các sự kiện không ảnh hưởng gì đến an toàn gọi là “ngoài
thang phân loại”. Cấu trúc của thang được biểu diễn dưới dạng một ma
trận các từ khóa. Các sự kiện được xem xét trên phương diện 3 tiêu chí
an toàn trong các cột tương ứng: ảnh hưởng phóng xạ ra bên ngoài,
ảnh hưởng phóng xạ tại chỗ và khả năng bảo vệ hư hại theo chiều sâu.

Tiêu chí an toàn
Mức

Ảnh hưởng ngoài
cơ sở

7.
Sự cố rất nghiêm
trọng

6.

Thoát phóng xạ
nhiều ảnh hưởng
sức khỏe và môi
trường ở phạm vi
rộng
Thoát phóng xạ
đáng kể; cần thực

Ảnh hưởng tại
chỗ

Sự suy giảm bảo
vệ theo chiều sâu

Sự cố nghiêm
trọng
5.
Sự cố gây hậu
quả ra ngoài

hiện đầy đủ các
biện pháp khắc
phục đã dự kiến
Thoát phóng xạ
hạn chế; cần thực
hiện một phần
các biện pháp
khắc phục đã dự
kiến

4.

Vùng hoạt lò
phản ứng/Các lớp
bảo vệ phóng xạ
bị hư hại nghiêm
trọng

Sựu cố không gây
hậu quả đáng kể
ra bên ngoài

Thoát phóng xạ
ít: dân chúng bị
nhiễm xạ ở mức
giới hạn quy định

Vùng hoạt lò
phản ứng/Các lớp
bảo vệ phóng xạ
bị hư hại đáng
kể/Công nhân bị
nhiễm xạ nguy
kịch

3.

Thoát phóng xạ rất
ít: dân chúng bị
nhiễm xạ chỉ ở mức
một phần giới hạn
quy định

Nhiễm xạ lan
truyền nặng/Ảnh
hưởng nặng đến
sức khỏe người
công nhân

Gần mức sự cố;
Các lớp bảo vệ bị
phá hủy

Nhiễm xạ lan
truyền đáng
kể/Công nhân bị
nhiễm xạ quá liều

Hư hại đáng kể
hệ thống bảo vệ
dự phòng

Trục trặc nghiêm
trọng

2.
Trục trặc

1.
Sựu
kiện
thường

Sự kiện bất
thường vượt quá
chế độ vận hành
được phép

bất

0.

Không

An toàn

Lỗi
Sự

kiện

thang

ngoài

Không đáng kể về an toàn

Đáng kể

Cột thứ hai trong bảng có liên quan đến các sự kiện làm thoát chất
phóng xạ ra ngoài cơ sở hạt nhân. Chất phóng xạ thoát ra ngoài là
nguyên nhân của những ảnh hưởng trực tiếp đến dân chúng. Điểm
thấp nhất trong cột này thể hiện mức thoát chất phóng xạ làm nhiễm
xạ nhóm người nguy kịch tương đương một phần mười giới hạn liều
hàng năm đối với người dân; điểm này được phân loại ở mức 3. Liều
lượng ở đây cũng tương đương một phần mười liều bức xạ hàng năm từ
phông tự nhiên. Mức cao nhất trong cột này là mức tai nạn rất nghiêm
trọng, gây hậu quả lan rộng về sức khỏe và môi trường.
Cột thứ 3 đánh giá ảnh hưởng tại chỗ của sự kiện. Nó có từ mức 2
(nhiễm xạ lan truyền và người công nhân bị chiếu xạ quá liều) đến mức
5 (vùng hoạt lò phản ứng hoặc các lớp che chắn phóng xạ bị hư hại
nghiêm trọng).
Các cơ sở hạt nhân được thiết kế sao cho các lớp bảo vệ ngăn
chặn được các ảnh hưởng nghiêm trọng tại chỗ hoặc ngăn chặn ảnh
hưởng ra bên ngoài, còn các lớp bảo vệ tăng cường có tác dụng tương
xứng với các ảnh hưởng tiềm năng tại chỗ hoặc ảnh hưởng ra bên
ngoài. Tính dự phòng của các lớp bảo vệ này được gọi là “bảo vệ theo
chiều sâu”. Cột thứ 4 của bảng liên quan đến các trục trặc ở các cơ sở
hạt nhân hoặc trong khi vận chuyển vật liệu hạt nhân có xảy ra hư hại
dự phòng bảo vệ theo chiều sâu. Cột này gồm các mức sự cố từ 1 đến
3.
Một sự kiện có các đặc trưng của hai tiêu chí hoặc nhiều hơn,
thường được phân loại ở mức cao hơn sự kiện chỉ tương ứng một tiêu
chí. Các sự kiện không tới ngưỡng của một tiêu chí nào, được xếp vào
mức 0.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close