Cohesion Fund

Published on December 2016 | Categories: Documents | Downloads: 30 | Comments: 0 | Views: 176
of 10
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


Cohesion Fund
Acest Regulament stabileşte Fondul de Coeziune care finanţează parţial acţiuni în
domeniile mediului natural şi al infrastructurii de transport de interes comun în
sensul promuvării coeziunii economice şi sociale şi a solidarităţii dintre statele
membre.
ACT
Council Regulation !"C# $o %%&'()' of %& *a+ %))' establishing a Cohesion
Fund , ee amending acts -
Această lege se referă la condiţiile de aderare a Republicii Cehe. Republicii
"stonia. Republicii Cipru. Republici /etonia. Republicii /ituania. Republicii
0ungaria. Republicii *alta. Republicii 1olonia. Republicii lovenia şi Republicii
lovacia. şi la a2ustările Tratatelor pe care este fondată 3."4 Ane5a 667 /ista
referitoare la Articolul 89 al legii de Aderare : %;. 1<litica regională şi
coordonarea instrumentelor structurale !<=/ 8>&(8>.9).899>#.
C<1"
Activitităţi eligibile
Fondul de Coeziune urmăreşte să întărească coeziunea economică şi socială a
Comunităţii prin finanţarea echilibrată a proiectelor. a stadiilor proiectelor finaciare
şi tehnice independente şi a grupurilor de proiecte ce formează un întreg coerent.
în domeniile mediului natural şi a reţelelor de infrastructuri de transport treans4
"uropean.
Fondul de Coeziune contribuie de asemeni la sudii preliminare cu privire la astfel
de proiecte şi la implementarea acestora. respectiv la măsuri de susţinere a unor
studii comparative din domeniile menţionate anterior. la studii de impact.
monitorizări. iar din momentul intrării în vigoare a Regulamentului nr.%8&'(%))).
la susţinerea campaniilor de informare şi publicitate.
Toate proiectele finanţate trebuie să fie compatibile cu Tratatele şi instrumentele
adoptate de acestea şi cu 1oliticile Comunitare. în special cu acelea privind
protecţia mediului natural. transporturile. reţelele trans4"uropene. competiţia şi
cotractele publice.
tatele *embre "ligibile
Eligibilitatea este restricţionată la Statele Membre a căror PNB este mai mic
de 90% din media comunitară şi care au un program destinat să
îndeplinească condiţiile economice de convergenţă care au ost stabilite în
!rticolul "0# al $ratatului de constituire a %omunităţii Europene&
/a momentul elaborării regulamentului ?recia. pania şi 1ortugalia sunt eligibile
să beneficieze de Fondul de Coeziune. 3rm@nd procesul de lărgire a 3.".. cele
%9 noi state membre sunt eligibile de asemeni.
uspendarea eligibilităţii
Aacă 1$B tatelor *embre beneficiare ale Fondului de Coeziune creşte peste
pragul de )9C. acestea nu vor mai primi fonduri pentru noi proiecte sau pentru
stadii noi ale unor proiecte. Dn concordanţă cu Regulamentul nr.%8&'(%)))
furnizarea de fonduri pentru termen mediu va fi revizuită înainte de sf@rşitul lui
899>. pe baza 1$B(loc. C@nd această revizuire stabileşte că un stat membru nu
mai este eligibil. suportul financiar furnizat de Fondul de Coeziune încetează. 4a
stabilit că 6rlanda nu mai este eligibilă pt. Fondul de Coeziune încep@nd de la %
ianuarie 899'
%ondiţionalitatea
1rocedura de condiţionalitate a fost schimbată pentru a permite Comisiei să
semnaleze Consiliul dacă un stat membru eşuează să îndeplinească obligaţiile
din programul de convergenţă şi stabilitate şi permite deficitului său public să
depăşească >C. fără suspendarea finanţării p@nă la revenirea la ţinta de deficit.
Acolo unde finaţarea trebuie să fie suspendată. Consiliul poate în mod e5plicit să
anuleze suspendarea în cazul în care proiectele afectează direct mai mult de un
stat membru.
Resurse disponibile
Regulamentul nr.%8&'(%))) stabileşte că resursele totale disponibile pt perioada
89994899& să fie de %E mld euro la preţuri %))). /egea cu privire la aderarea
celor %9 noi state membre stipulează pentru acestea o sumă de F.;) mld euro
!preţuri ))#. pentru perioada ian. 899' : dec. 899&.
*odul în care resursele totale ale Fondului de Coeziune sunt alocate statelor
membre depinde de un numă de criterii7 populaţia fiecărei ţări şi zone. 1$B(loc. şi
factori socio4economici cum ar fi infrstructura e5istentă. <ricum volumul total pe
care acele state membre îl primesc din Fondul de Coeziune în fiecare an.
împreună cu asistenţa primită de la Fondurile tructurale. nu poate depăşi 'C din
16B4ul acestora.
'inaţarea proiectelor
Aprobarea proiectelor
tatele membre supun solicitările pentru asistenţă pentru proiecte către Comisia
"uropeană. olicitările trebuie să conţină informaţiile solicitate în Regulamen
!organismul responsabil cu implementarea proiectului. descrierea proiectului.
costul : costul total nu poate fi mai mic de %9 mil euro : localizarea. graficul în
timp al investiţiei. estimarea impactului asupra ocupării şi a mediului natural. şi
informaţii depre achiziţiile publice#.
olicitările trebuie să corespundă unor anumite creterii destinate să asigure
calitatea proiectelor !generarea de beneficii economice şi sociale pe termen
mediu comparată cu resursele dislocate. conformitatea cu priorităţile stabilite de
statele membre. contribuţie semnificantă şi echilibrată la politicile comunitare
privind mediul natural : incluz@nd principiul Gpoluatorul plăteşteH : şi reţelele
trans4"uropene. şi consistenţa cu măsurile structurale "uropene#.
Rata de asistenţă
Fondul de Coeziune contribuie cu un ma5imum între E9C şi E;C din cheltuielile
publice pe proiecte. <ricum. din % ianuarie 8999 Regulamentul stabileşte că este
posibil să fie redusă această rată ţin@nd cont de orice venit generat de proiect şi
de orice aplicare a prinicipiului Gpoluatorul plăteşteH.
Acolo unde proiectele generează venituri. ca în cazul infrastructurii pt. care
utilizatorii plătesc direct şi a investiţiilor productive în sectorul mediului natural.
Comisia ţine cont de venitul generat c@nd va calcula asistenţa furnizată de Fondul
de Coeziune.
Dn mod e5cepţional. costurile integrale ale studiilor preliminare şi ale măsurilor de
suport tehnic pot fi finanţate. <ricum. cheltuielile totale astfel generate nu pot să
depăşească 9.;C din resursele totale ale Fondului.
$ici un element de cheltuieli nu poate primi asistenţă simultană at@t de la Fondul
de Coeziune şi de la un Fond tructural. Asistenţa de la Fondul de Coeziune şi de
la Fonduri tructurale şi alte a2utoare comunitare nu poate depăşi )9C din
cheltuielile unui proiect.
1revederi Financiare
Alocările pot fi realizate fie într4o tranşă de E9C la decizia de aprobare a finanţării
şi 89C echilibrare ulterioară : Go singură tragereH . sau în cazul proiectelor care
primesc asistenţă de mai mult de ;9 mil euro. în tranşe anuale. Comisia poate
furniza într4un an întregul volum al asistenţei în cazuri speciale.
1entru a se calific pentru finanţare. cheltuielile trebuie să se deruleze în statul
membru. după data la care Comisia primeşte solicitarea relevantă. 3n avans de
89C !pre4finanţare# este plătit după semnarea contractelor publice substanţiale.
1lăţile interimare făcute după acest avans iniţial trebuie de asemeni să fie str@ns
legate de implementarea proiectului.
Controlul Financiar
Regulamentul %8&'(%))) stabileşte în mod clar că. controlul financiar al
proiectelor este responsabilitatea primară a statelor membre. 1entr a ase asigura
că Fondul este utilizat în concordanţă cu managementul financiar. acestea trebuie
să verifice că proiectele finanţate sunt corect gestionate. să prevină şi să
detecteze neregularităţile şi să recupereze orice sume pierdute ca urmare a unor
nereguli.
Comisia se asigură la r@ndul ei că sistemele de management şi de audit ale
statelor membre funcţionează continuu şi fără probleme. /a sf@rşit pot fi realizate
verificări prin sonda2. în concordanţă cu regulile de cooperare din Ane5a 66 a
Regulamentului. asupra sistemelor şi proiectelor finanţate de Fond. Comisia
poate să ceară statelor membre să verifice corectitudinea tranzacţiilor.
Aprobarea. monitorizarea şi evaluarea
Dnainte ca un proiect să fie aprobat. Comisia şi statele membre trebuie să facă o
verificare pentru a stabili dacă acesta corepunde Regulamentului. Dn timpul
implementării proiectului Comisia şi statele membre trebuie să facă orice a2ustări
necesare. şi să evalueze dacă şi în ce măsură e5tensia proiectului îndeplineşte
obiectivele originale.
6mplementare Regulamentului nr.%%&'()'
Regulamentul %8&'(%))). adoptat pe baza Regulamentului nr.%%&'()'. realizează
un număr de schimbări ale regulilori de implementare privitoare la îmbunătăţirea
utilizării Fondului de Coeziune. 1rincipalele schimbări privesc următoarele
aspecte7
Aefiniţiile GproiectuluiH. Gstadiilor unui proiectH şi Ggrupurilor de proiecteH sunt
clarificate mai bine.
Evaluarea ex-ante a proiectelor este făcută mai riguros în sensul că
Regulamentul cere acum statelor membre să realizeze un studiu mai complet al
alternativelor la acel proiect şi la impactul asupra mediului naturalI
*anagementul financiar7 în sensul de a simplifica calea de accesarea a
fondurilor. Regulamentul cere acum ca plăţile să fie făcute la începutul fiecărui an
financiar. *ai mult. plăţile trebuie să fie făcute acum după cum urmează7 o
singură plată în avans de p@nă la 89C din asistenţă de la Fond. urmată de plăţi
interimare pentru a susţine cheltuielile certificate şi plătite. < sumă de echilibrare
de circa 89C. este plătită atunci c@nd proiectul este completat.
Corecţiile financiare7 Regulamentul stabileşte în mod clar aran2amentele pentru
corecţii financiare şi introduce diferite măsuri de penalizare în cazuri de esec
prvind proiectele finanţate.
Toate tranzacţiile corspunzătoare Fondului de Coeziune trebuie să se desfăşoare
în euro.
6nformare şi publicitate
Comisia trebuie să prezinte trebuie să prezinte un raport anual privind activităţile
Fondului. iar 1arlamentul "uropean trebuie să4şi e5prime opinia asupra
raportului. Comisia trebuie de asemeni să se asigure că măsurile finanţate şi a
posibilităţilor create de aceste măsuri.
Revizuirea Regulamentului nr. %%&'()'
Consiliul trebuie să revizuiască Regulamentul la >% Aecembrie 899& cel t@rziu.
înaint@nd o propunere pt. Comisie şi procedura corespunzătoare.
R"F"R"$C"
Act "ntr+ into force
Aeadline for
transposition in
the *ember
tates
<fficial =ournal
Regulation !"C#
$o %%&'()'
8&.;.%))' 4
<= / %>9 of
8;.;.%))'
Amending act!s# "ntr+ into force
Aeadline for
transposition in
the *ember
tates
<fficial =ournal
Regulation !"C#
$o %8&'(%)))
%.%.8999 4
<= / %&% of
8&.&.%)))
Regulation !"C#
$o %8&;(%)))
%.%.8999 4
<= / %&% of
8&.&.%)))
R"/AT"A ACT
1roposal for a Council Regulation of %' =ul+ 899' establishing a Cohesion Fund
,C<*!899'# ')' final-.
Comicatul Comisiei către 1arlamentul "uropean şi către Consiliul din & sept 899'
stabileşte responsabilităţile statelor membre şi ale Comisiei în managementul
fondurilor structurale şi ale Fondului de Coeziune.
Comunicatul Comisiei din % 2ulie %))) privitoare la Fondurile tructurale şi
coordonarea acestora cu Fondul de Coeziune stabileşte directivele privind
a2utorarea statelor membre şi a regiunilor pt. a proiecta planuri de dezvoltare.
unt stabilite priorităţile comunitare privind <biectivele %. 8. >. Aceste strategii de
dezvoltare regională asigură că resursele Fondurilor tructurale şi Fondul de
Coeziune. sunt canalizate pe trei priorităţi7
creşterea competitivităţii economiilor regionale în sensul creării de 2ob4ur durabileI
întărirea coeziunii sociale şi a folosinţei prin recalificarea resurselor umaneI
promovarea dezvoltării urbane şi rurale în conte5tul echilibrului teritorial
"uropean7
A$$3A/ ACT6J6TK R"1<RT
%))E annual report on the Cohesion Fund ,C<*!%)))# 'E> final 4 $ot published
in the <fficial =ournal-
%))) annual report on the Cohesion Fund ,C<*!8999# E88 final 4 $ot published
in the <fficial =ournal-
8999 annual report on the Cohesion Fund ,C<*!899%# &98 final 4 $ot published
in the <fficial =ournal-
899% annual report on the Cohesion Fund ,C<*!8998# ;;F final 4 $ot published
in the <fficial =ournal-
8998 annual report on the Cohesion Fund ,C<*!899># &)F final 4 $ot published
in the <fficial =ournal-
899> annual report on the Cohesion Fund ,C<*!899'# F&& final 4 $ot published
in the <fficial =ournal-
899' annual report on the Cohesion Fund ,C<*!899;# ;'' final 4 $ot published
in the <fficial =ournal-
A"C66<$ T< ?RA$T F6$A$C6$?
1ublication of the main points of decisions to grant financial assistance under
Regulation !"C# $o %%&'()' establishing the Cohesion Fund. as amended b+
Council Regulations !"C# $o %8&'(%))) and !"C# $o %8&;(%)))7
<fficial =ournal C >&% of %F.%8.899%I
<fficial =ournal C %8& of 8E.;.8998.
/ist of pro2ects costing more than "3R ;9 million. in accordance Lith Communit+
legislation on the environment 4 %))) ,<fficial =ournal C >9> of 8'.%9.8999-.
Recuperarea sumelor greşit plătite
Regulamentul Comisiei nr. %E>%()' din 8& iulie %))' privind neregulile şi
recuperarea sumelor greşit plătite în legătură cu finanţarea prin Fondul de
Coeziune şi sistemul informaţional şi de organizare în acest domeniu. ,<fficial
=ournal / %)% of 8F.F.%))'-.
Acest Regulament. adoptat pe baza Regulamentului nr. %%&'()'. stabileşte
anumite responsabilităţi statelor membre şi ale Comisiei "uropene privitoare la
controlul financiar pt Fondul de Coeziune. Aceasta cere statelor membre să
comunice Comisiei7
prevederile şi organismele naţionale prin care îşi e5ercită controlul financiarI
detaliile privind neregulile care au făcut subiectul unor investigaţii 2udiciare şi
administrativeI
un raport privind progress privind procedura instituite să recupereze sumele greşit
plătite.
Comisia trebuie. la r@ndul ei. să prezinte rapoarte scurte către Comitetul
Consultativ şi Aepartamentul de Coordonare a 1revenirii Fraudei. prin care să se
poată conveni să acopere costurile legale ale statelor membre. Toate aceste
schimburi de informaţii sunt subiectul regulelor de confidenţialitate.
*A$A?"*"$T. C<$TR</ A$A F6$A$C6$? C<RR"CT6<$
Commission Regulation !"C# $o %>E&(8998 of 8) =ul+ 8998 la+ing doLn detailed
rules for the implementation of Council Regulation !"C# $o %%&'()' as regards
the management and control s+stems for assistance granted from the Cohesion
Fund and the procedure for maMing financial corrections ,<fficial =ournal / 89% of
>%.F.8998-
6$F<R*AT6<$ A$A 13B/6C6TK
Commission Regulation !"C# $o &8%(899' of % April 899' la+ing doLn rules for
implementing Council Regulation !"C# $o %%&'()' as regards information and
publicit+ measures concerning the activities of the Cohesion Fund ,<fficial =ournal
/ )E of 8.'.899'-
"ste necesară consistenţa între activităţile de informare şi şi publicitate pentru
Fondurile tructurale şi pt. Fondul de Coeziun. 1t atingerea obiectivelor de
publicitate pot fi luate alte măsuri cum ar fi realizarea de postere. realizarea unor
publicaţii şi reprezentări video şi creearea de pagini pe 6nternet.
Cheltuieli eligibile
Communication from the Commission to the Council and the "uropean
1arliament on the results of the eligibilit+ mid4term revieL in accordance Lith
Article 8 of the Council Regulation !"C# $o %%&'(%))' establishing a cohesion
fund ,C<*!899'#%)% final 4 $ot published in the <fficial =ournal-
Commission Regulation !"C# $o %&(899> of & =anuar+ 899> la+ing doLn special
detailed rules for implementing Council Regulation !"C# $o %%&'()' as regards
eligibilit+ of e5penditure in the conte5t of measures part4financed b+ the Cohesion
Fund ,<fficial =ournal /8 of F.%.899>-
1t a se asigura că măsurile de finanţare parţială primesc un tratament uniform.
acest Regulament specifică perioada de eligibilitate şi diferitele cheltuieli eligibile
compatibile cu regulile comunitare cu privire la anunţarea contractelor publice şi
competiţie. Categoriile eligibile sunt7
• planificarea şi proiectareaI
• achiziţionarea de terenuriI
• pregătirea site4urilorI
• construcţiiI
• echipamentI
• managementul proiectuluiI
• cheltuieli cu măsurile de informare şi publicitate.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close