Day Care

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 48 | Comments: 0 | Views: 406
of 2
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

รู ้จัก 21 กรณีรักษาแบบ Day Case..ไม่ต ้องนอนโรงพยาบาล แต่ประกันสุขภาพ
ต ้องคุ ้มครอง
updated: 19 มิ.ย. 2557 เวลา 10:03:42 น.
ประชาชาติธรุ กิจออนไลน์
วิวฒ
ั นาการทางการแพทย์ในปั จจุบัน สามารถรักษาหลาย ๆ โรคหรืออาการเจ็บ
ิ ธิภาพทีดีขน
ป่ วยบางอย่างได ้อย่างมีประสท
ึ บ่อยครังทีเราจะเห็นโฆษณาของโรง

พยาบาลหลาย ๆ แห่งถึงวิธก
ี ารรักษาแบบแผลเล็ก เจ็บน ้อย ใชเวลารั
กษาไม่นาน
แถมบางกรณีรักษาเสร็จกลับบ ้านได ้เลย ไม่ต ้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด ้วย
จากการรักษาแบบทีต ้องแอดมิตเป็ น "ผู ้ป่ วยใน" หรือ IPD ตามปกติ จึงกลายเป็ นผู ้
ป่ วยในกรณีไม่ต ้องรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเรียกศัพท์ทางเทคนิคว่า Day
Case นันเอง
ื "ประกันสุขภาพ" เอาไว ้
เงือนไขตรงนี ทีผ่านมาได ้กลายเป็ นปั ญหาสําหรับผู ้ทีซอ
ิ ธิทีควรจะเป็ น เนืองจากจะเข ้าเกณฑ์เรียก
เพราะไม่ได ้รับความคุ ้มครองตามสท
เคลมประกันสุขภาพแบบ IPD ได ้ก็ตอ
่ เมือแอดมิต หรือนอนพักรักษาตัวในโรง

พยาบาลเกิน 6 ชวโมงขึ
นไป มิฉะนันก็จะเป็ นเงือนไข "ผู ้ป่ วยนอก" หรือ OPD ซงึ
ิ ไหมได ้น ้อย หรือบางคนอาจไม่ได ้ซอความคุ

เรียกสน
้มครองกรณี OPD เอาไว ้
ิ ธิกล
ล่าสุด นายประเวช องอาจสท
ุ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสง่ เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า หลังจากหารือกับบริษัประกันชวี ต
ิ และ

บริษัทประกันภัยทีขายประกันสุขภาพด ้วยนัน มีความเห็นร่วมกันแล ้วว่า ลูกค ้าทีซอ
ั ญาสุขภาพเอาไว ้แล ้วนัน ก็ควรต ้องได ้รับสท
ิ ธิเชน
่ เดิมภาย
ประกันสุขภาพหรือสญ
่ เดิม
ใต ้เงือนไขความคุ ้มครองเชน
โดย คปภ. เตรียมจะออกประกาศนายทะเบียนเพือให ้บริษัทประกันทีรับประกัน
สุขภาพต ้องคุ ้มครองกรณี Day Case ให ้แก่ผู ้เอาประกัน โดยไม่ต ้องจ่ายค่าเบีย
เพิมแต่อย่างใด
"การออกประกาศนีจะมีผลให ้ กรมธรรม์ประกันสุขภาพทีออกมาก่อนหน ้านีทังหมด
ต ้องคุ ้มครองกรณีเหล่านี ด ้วยแต่จะคุ ้มครองหลังจากการเข ้ารับการรักษาหลังจาก
้ ้วเท่านัน" นายประเวชกล่าว
วันทีออกประกาศฯ มีผลบังคับใชแล
ทังนี ได ้กําหนด 21 กรณี Day Case ทีกรมธรรม์ประกันสุขภาพต ้องจ่ายค่ารักษา
พยาบาลเสมือนว่าเป็ นผู ้ป่ วยให ้แก่ผู ้เอาประกัน ประกอบด ้วย
1.
2.
3.
4.

การสลายนิว
้ อดหัวใจโดยการฉีดส ี
การตรวจเสนเลื
การผ่าตัดต ้อกระจก
่ งกล ้องทุกชนิด
การผ่าตัดโดยการสอ

่ งกล ้องทุกชนิด
5. การตรวจโดยการสอ
6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส
ี วงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก
7. การรักษาริดสด
8. การตัดก ้อนเนือทีเต ้านม
ิ อจากกระดูก
9. การตัดชนเนื
ิ อเพือการวินจ
10. การตัดชนเนื
ิ ฉั ยจากอวัยวะใดๆ
11.
12.
13.
14.
15.

การตัดนิวมือหรือนิวเท ้า
การจัดกระดูกให ้เข ้าที
การเจาะตับ
การเจาะไขกระดูก
่ งเยือหุ ้มไขสน
ั หลัง
การเจาะชอ

16.
17.
18.
19.
20.
21.

่ งเยือหุ ้มปอด
การเจาะชอ
่ งเยือบุชอ
่ งท ้อง
การเจาะชอ
การขูดมดลูก
ิ อจากปากมดลูก
การตัดชนเนื
การรักษา Bartholin′s Cyst
ี กมม่า
การรักษาด ้วยรังสแ

ื "สญ
ั ญาชดเชยรายได ้" เอาไว ้ด ้วย ซงปกติ

นอกจากนี กรณีทผู
ี ้เอาประกันได ้ซอ
จะ
กําหนดเงือนไขการจ่ายเงินชดเชยรายได ้เมือผู ้เอาประกันเข ้ารับการรักษาตัวในโรง
พยาบาลเท่านัน ในกรณี Day Case ดังกล่าวข ้างต ้นก็จะเข ้าเงือนไขให ้บริษัท
ประกันต ้องจ่ายเงินค่าชดเชยรายได ้ให ้แก่ผู ้เอาประกัน 1 วันด ้วย เนืองจากพบว่า
หลังเข ้ารับการรักษาแล ้ว ผู ้ป่ วยจะต ้องพักฟื นอยูท
่ บ
ี ้านอีก 1 วัน

แต่การจ่ายเงินชดเชยรายได ้ จะใชส้ ําหรับการรักษาพยาบาล 18 กรณี ซงยกเว
้น
ี วงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก 10. การตัดชนเนื
ิ อเพือการ
ข ้อ 7. การรักษาริดสด
วินจ
ิ ฉั ยจากอวัยวะใด และ 12. การเจาะกระดูกให ้เข ้าที ทีถือเป็ นการผ่าตัดเล็ก
และสามารถเข ้ารับการรักษาได ้โดยไม่ต ้องพักฟื น
ใครมีประกันสุขภาพทีคุ ้มครองครอบคลุมถึงIPD เรียบร ้อยแล ้ว ประกาศออกเมือ
ิ ธินีทันที สว่ นใครจะซอใหม่


ไหร่ก็อน
ุ่ ใจได ้ในความคุ ้มครองตามสท
หรือซอเพิ
มให ้
อุน
่ ใจยิงขึน ก็เป็ นเรืองดี

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close