DNS

Published on January 2018 | Categories: Documents | Downloads: 21 | Comments: 0 | Views: 467
of 33
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

DNS Setup

Xây dựng DNS Server cho miền nội bộ:

CNTT3-Nhóm 7

Page 1

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

a.

Trên máy DNS Primary tiến hành đặt địa chỉ IP tĩnh. Và địa chỉ DNS server cũng chính là địa chỉ IP của máy DNS Server.

b.

Tiến hành cài đặt: (phải có đĩa cài window server). Start/Settings/Control Panel/Add or Remove Programs/Add-Remove Window Components, chọn Network Services, Click bottom Details, chọn DNS (Domain Name System), OK, Next,chờ quá trính cài đặt xong. Finish.

c.

Mở chương trình DNS lên: Start/ Programs/ Administrative Tools/ DNS.

CNTT3-Nhóm 7

Page 2

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chọn Networking Services

Chọn DNS

CNTT3-Nhóm 7

Page 3

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Cửa sổ DNS Server Trong phần Forward Lookup Zones. Right click, Chọn New Zone … Next,

CNTT3-Nhóm 7

Page 4

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chọn Primary zone, next … đánh tên miền, trong ví dụ này là dhsp.com.vn, next .

Tên miền

Tương tự trong phần Reverse Lookup zone CNTT3-Nhóm 7

Page 5

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Cũng chọn Primary zone

Chọn địa chỉ đường mạng của zone. d. Sau đó tạo record A quản lý DNS Server: right click, chọn New Host (A), gõ tên miền, địa chỉ IP của máy DNS vào. Add host. CNTT3-Nhóm 7

Page 6

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chọn New Host (A)

Tên record quản lý DNS Server Địa chỉ IP của máy DNS Server

Chọn tạo thêm record PTR

e. Hiệu chỉnh DNS quản lý: Trên tên miền, right click, chọn properties.

CNTT3-Nhóm 7

Page 7

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chọn Edit …

Chọn Browse

CNTT3-Nhóm 7

Page 8

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chọn đến record A dnspri vừa tạo ở trên.OK Tương tự ta cũng hiệu chỉnh trên tab SOA. Tương tự trong phần Reverse Lookup zone.

CNTT3-Nhóm 7

Page 9

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Hiệu chỉnh Primary DNS Server

f. Kiểm tra hoạt động của dịch vụ DNS: Start/Run: cmd Dùng công cụ nslookup để kiểm tra

CNTT3-Nhóm 7

Page 10

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Xây dựng DNS Server dự phòng: 1. Tiến hành cài đặt DNS server dự phòng tương tự như DNS Primary, nhưng khác là ta chọn địa chỉ DNS server trỏ tới DNS Primary.

2. Sau khi tạo New Zone, chọn Secondary zone, next, đánh tên miền vào.

CNTT3-Nhóm 7

Page 11

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Thêm địa chỉ IP của DNS Primary.

CNTT3-Nhóm 7

Page 12

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chưa được cấp quyền trên DNS Primary.

3. Cấp quyền cho DNS Secondary: a. Trên DNS Primary, Tạo record A trỏ đến địa chỉ ip của máy DNS Secondary.Trên tên miền, right click, chọn properties, trên tab Name Server, chọn add, chọn dnssec (record A quản lý DNS Secondary).

Cấp quyền cho DNS secondary: CNTT3-Nhóm 7

Page 13

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Cấp quyền cho DNS có trong danh sách của tab Name Server

Sau đó tiến hành sao chép dữ liệu trên Forward Lookup Zone và Reverse Lookup Zone.

Sao chép dữ liệu từ DNS Server

CNTT3-Nhóm 7

Page 14

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Đăng ký tự động tên và địa chỉ IP với DNS Server: 1. Trên PC: 1. Đặt địa chỉ IP của máy Client là địa chỉ IP tĩnh

Thêm tên miền của DNS

CNTT3-Nhóm 7

Page 15

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Gõ tên miền của DNS quản lý tên miền

2. Trên DHCP: a.

CNTT3-Nhóm 7

Trên DHCP Scope Options, Right click, Configure Options

Page 16

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chọn DNS Domain Name

Cấu hình DHCP xong (xin tham khảo thêm, tài liệu này không liên quan đến cấu hình DHCP)

Đã cấp phát động cho máy có tên là thinhit, và địa chỉ IP là 172.168.1.151 (địa chỉ IP động). Uỷ quyền Domain: Cho ví dụ như sau:

CNTT3-Nhóm 7

Page 17

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

 Thực hiện ủy quyền trên máy DNS Server quản lý miền dhsp.com.vn

CNTT3-Nhóm 7

Page 18

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Tên và địa chỉ IP đầy đủ của DNS cần FQ.

CNTT3-Nhóm 7

Page 19

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

 Cài đặt DNS Primary quản lý miền thuvien.dhsp.com.vn.  Các bước thực hiện ủy quyền:  Click chuột phải vào tên miền chọn New Delegation  Nhập tên miền con (ở đây là thuvien.dhsp.com.vn)  Xác định máy DNS quản lý miền thuvien.dhsp.com.vn

 Thực hiện Forwarder trên máy DNS Server quản lý miền thuvien.dhsp.com.vn  Các bước thực hiện Forwarder:  Click phải vào tên máy DNS quản lý miền thuvien.dhsp.com.vn, Properties, chọn tab Forwarder. Sau đó chỉ định IP đến máy DNS quản lý miền dhsp.com.vn.  Xóa bỏ các địa chỉ IP có trong tab Root Hints.

CNTT3-Nhóm 7

Page 20

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Xóa các root hints

CNTT3-Nhóm 7

Page 21

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

FTP Setup

I.

Xây dựng một FTP Server đơn giản: 1. Cài đặt thêm dịch vụ FTP từ Windows Components.

CNTT3-Nhóm 7

Page 22

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Start/Settings/Control Panel/Add or Remove Programs/Add-Remove Window Components, Chọn Application Server, chọn nút Details

Chọn IIS, Chọn nút Details …, chọn FTP, next, finish

Khởi động: Chọn IIS Internet Information Services (IIS) Manager.

CNTT3-Nhóm 7

Page 23

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

CNTT3-Nhóm 7

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Page 24

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chọn FTP Site … next, Mô tả tên của FTP Server.

Chọn địa chỉ IP, port sử dụng

CNTT3-Nhóm 7

Page 25

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

CNTT3-Nhóm 7

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Page 26

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chọn đường dẫn của FTP.

CNTT3-Nhóm 7

Page 27

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chọn quyền Read hoặc Write

CNTT3-Nhóm 7

Page 28

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chọn Properties

Chọn cổng

Giới hạn số lượng đồng thời kết nối

Thời gian ngắt kết nối

2. Giới hạn số lượng kết nối. 3. Tạo các thông điệp khi đăng nhập và thoát ra.

CNTT3-Nhóm 7

Page 29

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

4. Thực hiện việc ngắt kết nối nếu không tương tác sau một khoảng thời gian. 5. Hiệu chỉnh thư mục gốc. 6. Cấm máy truy cập.

CNTT3-Nhóm 7

Page 30

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Chọn thư mộc gốc cho FTP

Thêm máy không cho phép truy xuất FTP

CNTT3-Nhóm 7

Page 31

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

7. Dùng FTP Client để kiểm tra.

CNTT3-Nhóm 7

Page 32

DNS & FTP Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

II.

March 18, 2008

Khoa Toán Tin Học

Thiết lập Virtual Directery trên FTP Server: 1. Cấu hình trên DNS để phân giải được tên ftp.dhsp.com.vn thành địa chỉ IP của FTP Server. 2. Tạo Virtual Directory với tên ánh xạ và thư mục gốc là thư mục thật nào đó trên máy FTP Server.

3. Dùng FTP Client để kiểm tra. III.

Thiết lập FTP Server User Isolate: 1. Cấu hình FTP Site theo kiểu Isolate user, cấp quyền người dùng được quyền đọc hoặc ghi. 2.

IV.

Tạo Home Directory cho các tài khoản người dùng. a.

User anonymous thì thư mục gốc trên FTPRoot phải tạo là LocalUser\Public.

b.

Nếu người dùng cục bộ thì thư mục gốc là LocalUser\<username>

c.

Nếu người dùng trên Domain thì thư mục gốc là <domain_name\<user name>

Backup FTP: 1. Trên FTP Sites click phải, chọn all task/ Save configuration to a file/ đặt tên file *.xml 2. Muốn mở lại FTP site đã backup, click phải FTP site, New/ FTP site (from file)

CNTT3-Nhóm 7

Page 33

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close