Electrician

Published on June 2016 | Categories: Types, Instruction manuals | Downloads: 104 | Comments: 0 | Views: 630
of 13
Download PDF   Embed   Report

evaluare SSM Electrician

Comments

Content

LOCUL DE MUNCǍ Nr. 1 ELECTRICIAN RETELE ELECTRICE PANA LA 20 KV

3.1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA
PROCESUL DE MUNCǍ Activitatea constǎ în executia lucrarilor specifice: efectuare cablari aeriene cat si ingropate, bransamente electrice, istalari posturi de transformare, montaj echipamente electrice pe stalpi, etc. MIJLOACE DE PRODUCŢIE • • • • • • • Cabluri şi conductori Aparate de masura; ormasina; !opeti; "arlet; Centuri; #cari, schele;

SARCINA DE MUNCǍ • Conform cu fisa postului;

MEDIUL DE MUNCǍ $lectricienii isi desfasoara activitatea in santiere temporare atat in spatii inchise cat si in aer liber.

3.2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI
A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE •
-

%actori de risc mecanic !ovire de c&tre alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ. #uprafe'e sau contururi periculoase, în'ep&toare sau t&ioase (şurubelni'e, cu'ite etc).
-

C&dere de la în&l'ime prin p&şire în gol, de*echilibrare, alunecare, împiedicare; %actori de risc electric-

$lectrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( lucrul în instala'ia electric& sub tensiune etc. ); %lame la tablourile de distribu'ie, aparatur& de comand& etc.;

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ •
-

%actori de risc fi*ic Calamitǎ'i naturale( seisme, etc); +emperatura sc&*ut& în anotimpul friguros (activitatea se desf&şoar& la mai multe puncte de lucru);

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ • • Con'inut necorespun*&tor al sarcinii de munc& ,pera'ii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de munc&;

#olicitare fi*ic& $fort fi*ic apreciabil (lucrul la în&l'ime-po*i'ii incomode, desf&şurarea activit&'ii la mai multe puncte de lucru);#olicitare psihicǎ #tres psihic legat de pericolul de accidentare ( electrocutare);

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


Ac'iuni greşite .easigurarea tuturor condi'iilor de securitate înaintea începerii lucrului; $xecutare defectuoas& de opera'ii: manevre, po*i'ion&ri, fix&ri, reglaje; C&dere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, de*echilibrare; /eplas&ri, sta'ion&ri în locuri cu pericol deosebit;,misiuni .eutili*area echipamentului individual de protec'ie c0nd lucrea*& la instala'ia electric& ( m&nuşi protec'ie, înc&l'&minte de protec'ie etc.);Comportament socio 1 profesional 2ela'ii primare necorespun*&toare (rela'ii neprincipiale între colegi, st&ri tensionate, agresiuni verbale sau fi*ice, deficien'e în sistemul de comunicare); !ipsa de satisfac'ie în munc&; .erespectarea disciplinei la locul de munc& prin pre*entarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.

UNITATEA:

NUMǍR PERSOANE EXPUSE:11

3.3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCǍ: $!$C+23C3A. 2$+$!$ $!$C+23C$

DURATA EXPUNERII:

!

EC"IPA DE EVALUARE:

COMPONENŢA SISTEMULUI DE MUNCǍ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC #$%&'r(%r%) *+r+,%-r(.

CONSE/ CINTA MAXIMA PREVI0I/ BILǍ

CLASA DE 1RAVIT ATE

CLASA DE PROBAB ILITATE

NIVEL PARŢI AL DE RISC

0

1 23#C 4$CA.3C

2 5. !ovire de c&tre alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ; 8. #uprafe'e sau contururi periculoase, în'ep&toare sau t&ioase (şurubelni'e, cu'ite etc) 7. C&dere de la în&l'ime prin p&şire în gol, de*echilibrare, alunecare, împiedicare; 9. $lectrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( lucrul în instala'ia electric& sub tensiune etc. ); :. %lame la tablourile de distribu'ie, aparatur& de comand& etc.;

3 /$C$# 3+4 7-9: *ile /$C$#

2 6 8 6

3 5 : 5

4 7 7 7

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

23#C $!$C+23C

/$C$#

6

8

9

/$C$#

6

8

9

0 MEDIUL DE MUNCǍ

1 <. Calamitǎ'i naturale( seisme, etc); 23#C %3;3C C,[email protected]+ .$C,2$#[email protected] ;B+,2 A! #A2C3.33 /$ [email protected]

2

3 /$C$#

2 6 7

3 5 :

4 7 9

6. +emperatura sc&*ut& în anotimpul friguros (activitatea se desf&şoar& la mai multe puncte de lucru. =. ,pera'ii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de munc&;

3+4 9:5=> *ile 3+4 9:5=> *ile

7

7

7

SARCINA DE MUNCǍ

#,!3C3+A2$ %3;3CB

C. $fort fi*ic apreciabil (lucrul la în&l'ime-po*i'ii incomode, desf&şurarea activit&'ii la mai multe puncte de lucru); 5>. #tres psihic legat de pericolul de accidentare ( electrocutare);

3+4 9:5=> *ile

7

:

9

#,!3C3+A2$ A#3"3CB 55. .easigurarea tuturor condi'iilor de securitate înaintea începerii lucrului; 58. $xecutare defectuoas& de opera'ii: manevre, po*i'ion&ri, fix&ri, reglaje; 57. C&dere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, de*echilibrare; 59. /eplas&ri, sta'ion&ri în locuri cu pericol deosebit; ,43#[email protected] 5:. .eutili*area echipamentului individual de protec'ie;

3+4 9:5=> *ile /$C$# /$C$# /$C$# /$C$# /$C$#

7

9

7

EXECUTANT [email protected] D2$E3+$

6 6 6 6 6

5 5 5 5 8

7 7 7 7 9

5<. 2ela'ii primare necorespun*&toare (rela'ii neprincipiale între colegi, st&ri tensionate, agresiuni verbale sau fi*ice, deficien'e în sistemul de comunicare); C,4A,2+A4$.+ #,C3, A2,%$#3,.A!

/$C$#

6

5

7

56. !ipsa de satisfac'ie în munc&;

3+4 7-9: *ile

8

5

5

5=. .erespectarea disciplinei la locul de munc& prin pre*entarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate;

3+4 9:5=> *ile

7

8

8

ELECTRICIAN

NIVELUL DE RISC 1LOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

Nrg5 =

∑ riRi
i =5 5=

5=

∑ ri
i =5

=

:(9 × 9) + 55(7 × 7) + 5(8 × 8) + 5(5×5) 5=9 = = 7,56 : × 9 + 55× 7 + 8 × 8 + 5×5 :=

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC # F(5.6r.1 .
L7'89 $% ,86': 6r. ; ELECTRICIAN N(<%9 $% r(&' 597=+9 : 3)1>

4

3 NIVEL DE RISC .

2

1

0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 FACTORI DE RISC

LE1ENDǍ FI1URA NR. 1
%5 !ovire de c&tre alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ; %8 #uprafe'e sau contururi periculoase, în'ep&toare sau t&ioase (şurubelni'e, cu'ite etc) %7 C&dere de la în&l'ime prin p&şire în gol, de*echilibrare, alunecare, împiedicare; %9 $lectrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( lucrul în instala'ia electric& sub tensiune etc. ); %: %lame la tablourile de distribu'ie, aparatur& de comand& etc.; %< Calamitǎ'i naturale( seisme, etc); %6 +emperatura sc&*ut& în anotimpul friguros (activitatea se desf&şoar& la mai multe puncte de lucru. %= ,pera'ii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de munc&; %C $fort fi*ic apreciabil (lucrul la în&l'ime-po*i'ii incomode, desf&şurarea activit&'ii la mai multe puncte de lucru); %5> #tres psihic legat de pericolul de accidentare ( electrocutare); %55 .easigurarea tuturor condi'iilor de securitate înaintea începerii lucrului; %58 $xecutare defectuoas& de opera'ii: manevre, po*i'ion&ri, fix&ri, reglaje; %57 C&dere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, de*echilibrare; %59 /eplas&ri, sta'ion&ri în locuri cu pericol deosebit; %5: .eutili*area echipamentului individual de protec'ie; %5< 2ela'ii primare necorespun*&toare (rela'ii neprincipiale între colegi, st&ri; tensionate, agresiuni verbale sau fi*ice, deficien'e în sistemul de comunicare); %56 !ipsa de satisfac'ie în munc&; %5= .erespectarea disciplinei la locul de munc& prin pre*entarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate.

;.2. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE
Nr.'r-. 0 5. FACTOR DE RISC 1 %9. $lectrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (lucrul în instala'ia electric& sub tensiune etc.) NIVEL DE RISC 2 9 8. %:. %lame la tablourile de distribu'ie, aparatur& de comand& etc.; %6. +emperatura sc&*ut& în anotimpul friguros (activitatea se desf&şoar& la mai multe puncte de lucru %C. $fort fi*ic apreciabil (lucrul la în&l'ime-po*i'ii incomode, desf&şurarea activit&'ii la mai multe puncte de lucru); %5:. .eutili*area echipamentului individual de protec'ie; 9 MǍSURI PROPUSE N7,(6+9(?+r%+ ,@&8r(( 3 Asigurarea m&surilor tehnice de protec'ie împotriva electrocut&rii prin atingere direct& şi indirect&. @tili*area echipamentului de protec'ie electroi*olant ,rice interven'ie la echipamentele electrice va fi efectuat& de personal instruit şi autori*at în acest scop. @tili*area integral& a echipamentului de protec'ie individual&. 3nsistarea, în cadrul instruirii de protec'ie a muncii, asupra modului nepericulos de lucru şi asupra comportamentului(mod de deplasare, sta'ionare, men'inerea unei atitudini sobre etc.) care trebuie adoptat la astfel de locuri de munc&. /otarea cu echipament de protec'ie termoi*olant. 3nstruirea personalului privind folosirea $3A @tili*area echipamentului individual de protec'ie corespun*&tor. 3nstruirea personalului privind folosirea $3A $xamen medical şi psihologic periodic. @tili*area echipamentului individual de protec'ie corespun*&tor. 3nstruirea personalului privind folosirea $3A

7. 9. :.

9 9 9

-

;.3. INTERPRETAREA RE0ULTATELOR EVALUǍRII
Fn urma anali*ei factorilor de risc şi evalu&rii efectuate, nivelul de risc global (.g) calculat conform metodei are valoarea 7,56, încadr0ndu-se în categoria r(&'8r(97r ,%$(( ( situate sub limita de acceptabilitate 7,: ) #-au identificat un num&r de 5= de factori de risc, dintre care: 57 factori de risc au niveluri par'iale de risc sub limita admisǎ, iar : factori de risc dep&şesc aceastǎ limitǎ ( fig.nr.8) situ0ndu-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor. Aentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare mǎsurile pre*entate în G%işa de mǎsuri propuseH. /in punct de vedere al reparti'iei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea majoritarǎ a factorilor proprii executantului cu o pondere de 99,99 I, mijloacelor de produc'ie cu 86,6=I; mediul de muncǎ cu o pondere de 55,55 I, iar sarcina de munc& are o pondere de 5<,<6 I. $rorile executantului au consecin'e ireversibile 1 deces.

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA 1ENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ # F(5.6r.2 . L7'89 $% ,86': 6r. 1 ELECTRICIAN N(<%9 $% r(&' 597=+9 : 3)1>

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 44,44%

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUC IE 27,7!%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ 16,67%

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ 11,11%

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close