gold gold

Published on December 2016 | Categories: Documents | Downloads: 86 | Comments: 0 | Views: 1413
of 4
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

தகேம தக!
By -.எ.ரேம

First Published : 04 April 2016 12:55 AM IST&ைக)பட,க-


த,க/தி1 2த34 ெச7வ9 ப:றி எ<ன நிைன?கிற@Aக- எ<B பCரபல ப,E
2த3Fடாளரான வார< பஃெபFடJ ஒLவA ேகFடாA.
"த,கJ Nமி?E அயC1 இLRட Sர,க,களTலிLU9 ெவF எ4?க)ப4கிற9. பC<னA
அைத உL?கி, மX R4J ப/திரமாக இLF4 கஜானாவC1 மைற/9 ைவ)பேதா4,
இLFேலேய ெதாடAU9 மைற/9 ைவ/திL?EJ வCத/தி1 சJபளJ ெகா4/9
ஆ-கைள? காவ[?E நிB/9கிேறாJ. த,க/9?E எUத) பய<பா4J இ1ைல.
ெச\வா7 கிரக/திலிLU9 யாராவ9 இைதெய1லாJ பாA/தா1, எ<ன
ைப/திய?கார/தனJ எ<B தைலைய] ெசாறிU9 ெகா-வாAக-' எ<B வார< பஃெபF
பதி1 அளT/தாA.
ெபா9வான &-ளTவCவரமாக) பாA/தா1 வார< பஃெபF _றியைத உலகJ ஏ:B?
ெகாR4வCFட9 எ<Bதா< ேதா<Bகிற9.
சAவேதச அளவC1 த,க/தி< ேதைவ 2Uைதய ஆRைடவCட 4% EைறU9 4,258 ட<
ஆக இLUத9. ஆபரண/ த,க/தி< ேதைவ மF4ேம 3 சதவதJ
@
EைறU9, 2,415 ட< ஆக
இLUத9. Sர,க/தி1 த,கJ ெவFெய4)& 2% சeUத9.
2f ஆR4 அளவC1 ஆபரண/ த,க வC:பைன 3% சeUத9. வ,கிக- வா,கிய9 588
ட<. 2Uைதய 2014-இ1 ஆR4 வா,கிய 584 ட<ைனவCட 4 ட<தா< அதிகJ.
மL/9வJ, ெதாழி1hFப/ 9ைறயC1 ேதைவ 5% EைறU9 331 ட< ஆக இLUத9.

நJ ஊe1 த,க நைக? கைடகளT< வCளJபர கலாFடாைவ) பாA/தா1 அ/தியாவசிய)
ெபாL-கj?E அ4/தபயாக த,கJதா< அதிகJ வC:கிறேதா என/ ேதா<BJ.
ஆனா1, உRைமயC1 இUதியாவC1 நிலவரJ அ9தா<.
மைழ ெவ-ள பாதி)&, கிராம)&ற வLவா7 வk]சி
@
ேபா<ற காரண,க- இLUதா[J
அ?ேடாபA 2த1 சJபA வைரயCலான கால அளவC1 த,கJ வC:பைன 6% அதிகe/9
233 ட< ஆக இLUத9.
கால,காலமாகேவ, சாதாரண மனTதAகj?E/ த,கJ ஒL அதிசய) ெபாLளாக இLU9
வU9-ள9. அரSகj?EJ ெபாLளாதார? ெகா-ைககைள வE?க உதlJ சாதனமாக
த,கJ இLU9 வU9-ள9. ஒL நாF< த,கJ ைகயCL)&ட< அUத நாF< கர<சி
மதி)& கண?கி4J வழ?கJ இLUத9.
இ<BJ _ட, உலகி< 2?கிய நா4களT< eசA\ வ,கிக- த,கJ எ\வளl ைகயCL)&
உ-ள9 எ<பத:E 2?கிய/9வJ ெகா4/9 வLகி<றன.
ஆனா1 கனடா ேபா<ற ஒL சில ேதச,களT< அரSக- மF4Jதா< த,க/ைத
2fசாக? ைகவCFடன. கனடா அரS ஒL ெபாF4/ த,க/ைத? _ட ைவ/9?
ெகா-ளவC1ைல.
கடUத ஐJப9 ஆR4களT1 உலக நா4களT< ம/திய வ,கிக- ைகயCL)பாக
ைவ/திL?EJ த,க/தி< அளl ெதாடAU9 EைறU9 வLகிற9. 1965-இ1 கிFட/தFட 40
ஆயCரJ ட<னாக இLUத த,க/தி< அளl த:ேபா9 30 ஆயCரJ ட<o?EJ கீ ேழ
EைறU9வCFட9. த,க/தி< மதி)& அ)பைடயC1 ஒL நாF< கர<சி
மதி)பCட)படவC1ைல எ<கிறேபா9, அUத நாF< eசA\ வ,கி அ1ல9 ம/திய வ,கி
ட< கண?கி1 ைவ/திL?EJ த,கJ, எUத வLவாqJ ஈFடாம1, 2ட,கி? கிட?க)
ேபாகிற9.
ஏேதாெவாL அவசர கால/9?காக த,க/ைத 2ட?கி ைவ)பைத/தா< த,க
எதிA)பாளAக- கR?கிறாAக-. அெமe?கா தன9 அ<னTய] ெசலாவணC? ைகயCL)பC1
72 சதவத/ைத
@
த,கமாக ைவ/9-ள9. த,கJ ைகயCL)& பFயலி1
அெமe?காl?Eதா< 2தலிடJ. 557.7 ட< த,கJ ைவ/9-ள இUதியாl?E 10-ஆவ9
இடJ.
பணவ?கJ
@
கF4?E அட,காம1 ேபா7, ஒL நா- ெரா?க) பணJ எ<பத< மதி)&
கி4கி4ெவன அதலபாதாள அளl?E வk]சி
@
அைடகிற9 எ<B ைவ/9? ெகா-ேவாJ.
கர<சி அ]ச/த காகித/தி< மதி)& _ட அUத ேநாF4?E இ1ைல எ<ற ஓA நிைல
ேதா<BJேபா9, த,கJ ேபா<ற ஒL பRட/ைத நாJ ைகயC1 ைவ/திLUதா1, அ9
ேபLதவCயாக இL?EJ எ<B ஒL கL/9 உ-ள9.
ஒL நாF< ெபாLளதாரJ மிக ேமாசமான நிைல?E/ தாkU9 ேபா7, அத< கர<சிேய
ெவBJ காகிதமாகிவCFடா1, தனT நபe< த,கJ ைகயCL)& Eறி/9 அUத நாF< அரS
எUத வCதமான நடவ?ைகைய எ4?EJ எ<B 2<_Fேய நாJ க:பைன ெச79வCட
2யா9. அெமe?கா 1933-இ1 அUநாF4 ம?க- அைனவe< த,க/ைதqJ அரசிடJ
ஒ)பைட?EJ சFட/ைத இய:றிய9. அ<ைறய நிைலயC1, _4த1 வCைல ெகா4/9
த,க/ைத வா,கிய9 அரS. தனT நபAக- த,கJ ைவ/திL)ப9 சFட வCேராதமாகிய9.
1971-இ1 இைத? ைகவCFட9.
த,க 2த34 S/த வR
@
ேவைல எ<கிற வார< பஃெபF கRடன? கL/9 நம?E)
ெபாLUதா9 எ<B _றலாJ.

நJ நாF1 ெபLJபா<ைமயானவAக- த,க/ைத வCைல உயAUத ஆபரணமாக மF4ேம
கLதி வா,Eகி<றனA. "ஆ/திர-அவசர/9?E உதlJ' எ<கிற எRணJ _ட இரRடாJ
பFசமான9தா<. ஆபரணமாக வா,EவைதவCட நாணய,களாக வா,க)ப4J த,க/தி<
அளl நJ நாF1 Eைறl.
ெச<ற ஆR4 இUதியாவC1 வC:பைனயான ஆபரண/ த,கJ 654.4 ட<. ஆனா1
நாணய,களாக வC:ற9 194.6 ட< - இ9 த,க? கFக- உ-பட. ஆக, த,கJ எ<ப9
இUதியாவC1 2த3டாக? கLத)ப4வதி1ைல எ<ேற _றி வCடலாJ.
சAவேதச அளவC1 த,க/தி< ேதைவ 2Uைதய ஆRைட வCட? EைறUத9 எ<B
ஆரJப/தி1 பாA/ேதாம1லவா?
ஆனா1 SவாரயJ எ<னெவ<றா1, இUதியாவC1 மைழ ெவ-ள பாதி)&, கிராம)&ற
வLவா7 வk]சி
@
ேபா<ற காரண,க- இLUதா[J அ?ேடாபA 2த1 சJபA
வைரயCலான கால அளவC1 த,கJ வC:பைன 6% அதிகe/9 233 ட< ஆக இLUத9.
இதி1 த,க நாணய,க- வC:பைன மF4ேம 60 ட<. ஆR4 2fவ9J த,க வC:பைன
அளl 849 ட<. 2Uைதய 2014-ஆJ ஆRைடவCட 1% _4த1 வC:பைன. நைக வC:பைன
5% அதிகJ.
சீனாவC< ெபாLளாதாரJ சeU9வCFட9 எ<B உலகேம தைலயC1 ைகைய ைவ/9?
ெகாR4 உFகாAU9வCFடேபா9, அUத நாF4 ம?க- ெச<ற ஆR1 985 ட< த,க/ைத
வா,கி? EவC/தனA. 2Uைதய ஆRைடவCட இ9 2% _4த1. ெச<ற 2015-ஆJ ஆR1
உலகி1 வC:பைனயான ெமா/த த,க/தி< 45 சதவத
@ அளைவ இUதியாlJ சீனாlJதா<
வா,கி? EவC/தன.
ஆR4ேதாBJ இUதியாவC1 SமாA ஆயCரJ ட< த,கJ இற?Eமதி ெச7ய)ப4கிற9.
க]சா எRெண7?E அ4/தபயாக, நாF1 அதிக இற?EமதியாEJ பRடJ
த,கJதா<.
நம9 இ1ல,க-, ேகாயC1க- என ஆபரண,களாக, அல,கார) ெபாL-களாக உற,கி?
கிட?EJ த,க/தி< அளl SமாA 20 ஆயCரJ ட< எ<B கண?கிட)பFL?கிற9.
கடUத ஆR4 ெதாட?க/தி1 த,க/9?E உலகJ 2fவ9J மlS Eைறவாக
இLUதேபாதி[J, ஆR4 இBதியC1 அத< மிoமிo)& வா?ைகயாளAகைள]
SRயCf/த9 எ<Bதா< _ற ேவR4J.
த,கJ வC:பைன ெதாடAபான ெமா/த &-ளTவCவர/ைத) பாA?EJேபா9, வார< பஃெபF
_Bவைத உலக ம?க- ஆேமாதி?க/ ெதாட,கிவCFடாAகேளா எ<B ேதா<Bகிற9.
ஆனா1 அவA ெசா1வைத உலகJ NராlJ காதி1 ேபாF4? ெகாRடா[J, இUதியாவC1
"காதி1 ேபாF4? ெகா-ள' ம?கj?E ேவB வCஷய,க- உ-ளன எ<B ேதா<Bகிற9!

தக தி கவ
சி

த,க/தி< கவA]சி ஆயCர?கண?கான ஆR4கj?E 2<னேர ெதாட,கிய சe/திரJ
உ-ள9.

மரணJ அைடUத ம<னA E4Jப/தினe< உட1கjட< த,க ஆபரண,கjட<
&ைத?EJ வழ?கJ ெமேசாெபாேடமியாவC[J, எகி)தி[J இLUதத:E சe/திரJ
சாFசியJ _Bகிற9.
த,க ஆபரண,கj?E 7,000 ஆR4 வரலாB உR4.
த,க/9?E தர நிAணயJ ெச7qJ வழ?கJ லRடனT1 1300-ஆJ ஆR4 ெதாட,கிய9.
அெமe?காவC< கலிஃேபாAனTயா மாகாண/தி1 த,கJ இL)ப9 1848-இ1 த:ெசயலாக/
ெதeய வUதேபா9, ஆயCர? கண?காேனாA நா4 2fவதி[மிLU9J அ,E த,க
ேவFைட?E EவCUதனA.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close