Grace

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 41 | Comments: 0 | Views: 484
of 2
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA 1V
PANGALAN : ________________________________ ISKOR : _________
ANTAS/PANGKAT: ___________________________ PETSA: __________
I. ISULAT KUNG TAMA O MALI ANG BAWAT PAHAYAG.
_____ 1. Ang tao ay biniyayaan ng kabutihan ng Maykapal.
_____ 2. Ang pinagmulan at patutunguhan ng tao ay misteryo.
_____ 3. Kailangan habang nabubuhay sa mundo ay gawin ang lahat upang maging mabuting tao.
_____ 4. Lahat ng naniniwala sa Diyos ay naniniwala ring ang sangkatauhan ay galling sa Kanya.
_____ 5. Ang katapusan ng mundo ay mangyayari pagkatapos ng 20 bilyong taon mula ngayon.
_____ 6. Ang salitang katauhan at pagkatao ay pareho ang salitang – ugat.
_____ 7. Ang tao ay tumutukoy sa isang nilalang na may katawan at ispiritu.
_____ 8. Ang tao ay may kaisipan at kamalayan.
_____ 9. Ang katawan ay kanlungan ng kaluluwa.
_____ 10. Habang tumatanda ang tao ay dapat maging higit na mabuting tao.
II. PILIIN MULA SA TALAHANAYAN ANG MGA BAGAY NA MAKATUTULONG AT MAKAHAHADLANG UPANG
MAPAUNLAD MO ANG IYONG KATAWAN AT KALULUWA. LAGYAN NG MT KUNG MAKAKATULONG AT MH KUNG
MAKAKAHADLANG.
_____ 11. Pagiging kontento sa buhay
_____ 12. Pagrereklamo sa maliit na detalye ng buhay
_____ 13. Pagsisisi sa mga kasalanan
_____ 14. Pangongopya sa eksamin
_____ 15. Pagkakalat ng tsismis at paninira sa kapwa
_____ 16. Pakikipag – away
_____ 17. Pagkakaroon ng malinis na tingin sa sarili
_____ 18. Pagiging mapag – imbot sa mga material na bagay
_____ 19. Pananakit sa iba
_____ 20. Pagbibigay at pagpapatawad sa iba
III. PUNAN NG TAMANG SAGOT ANG PATLANG.
21. Ang __________________ ay isang salitang 22. _____________ na ang ibig sabihin ay tatak at ang katangian ng totoo at mabuting tao.
23. Ang ______________ ay isang birtud na naglalarawan ng katapangan at tibay ng loob sa pagharap sa mga panganib ng buhay.
24. Ang _________________ ay birtud na pumipigil sa tao upang iwasan ang masama sa buhay.
25. Ang _______________ ay birtud na may constancy.
26. Ang ___________________ ay isang material na representasyon ng tao.
27. Ang di material na kalikasan ng tao ay tinatawag na ___________________.
28. Ang _____________ ay nabubuhay at namamatay.
29. Ang ________________ ay itinuturing na larawan lamang ng panlabas na katangian ng tao.
30. Ang ________________ ay naglalarawan ng panloob na katangian ng tao.
IV. BASAHIN AT UNAWAIN ANG MGA SUMUSUNOD NA SITWASYON. ISULAT KUNG ITO AY NAGPAPAKITA NG KABAITAN,
KATARUNGAN, KATAPATAN O PAGTITIMPI.
31. Tinutukso ka ng iyong kamag – aaral dahil sira ang iyong sapatos. Hindi mo na lamang sila pinansin at nagpatuloy na
lamang sa iyong Gawain. __________________
32. Nakalimot ka ng isang pitaka. Agad mo itong dinala sa kinauukulan upang maibalik sa may – ari nito. _________________
33. Pag – uwi sa bahay tumutulong ka sa mga gawaing bahay. ________________
34. Inuunawa mo ang iyong mga kapatid at pinapaalalahanan sila kapag nag – aaway ang mga ito. _________________________
35. Sinabi mo sa iyong guro ang iyong kaklase na nangongpya sa eksamin. _______________
36. Nakita mo na naiwan sa upuan ang isang cellphone. Hindi mo ito ginalaw. Maya – maya pa’y bumalik ang babae upang
kunin ang naiwang cellphone. _____________________
37. Nagkaroon ng tampuhan ang dalawa mong kaibigan. Namagitan ka at pinayuhan ang bawat isa.___________________
38. Tinutulungan mo sa takdang aralin ang iyong kamag - aaral na mahina sa klase _______________
39. Sumusunod ka sa mga alituntunin ng paaralan. ____________________
40. Sa kahit anong problema na mayroon ka sa buhay, hinaharap mo ito nang may lakas ng loob at positibo sa mga bagay –
bagay. __________________________
V. MAGTALA NG MGA PANGYAYARING TUMATAPAK SA DANGAL AT DIGNIDAD NG TAO. ISULAT DIN ANG NAGIGING EPEKTO
NITO SA TAO.
MGA PANGYAYARING TUMATAPAK SA DANGAL NG
TAO
MGA EPEKTO
INIHANDA NI:
GNG. GRACE M. LUNA

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close