IFRS

Published on December 2016 | Categories: Documents | Downloads: 38 | Comments: 0 | Views: 510
of 17
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

obilizări corporale
OMFP 3055/2009
IAS 16 se aplică pentru contabilizarea imobilizărilor corporale.
IAS 16 nu este aplicabil pentru:
Sfera imobilizărilor corporale din
(a) Active biologice aferente activităţii agricole (IAS41,
Ordin este mai extinsă faţă de
Agricultura) păduri şi alte resurse naturale neregenerabile
imobilizările corporale ce intră în
similare; si
aria de aplicabilitate a IAS 16.
(b) concesiuni miniere, prospecţiuni şi extracţie de minereu, de
petrol, gaze naturale şi resurse naturale neregenerabile.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Entităţile care aplică pentru prima dată IFRS vor analiza dacă imobilizările corporale din bilanţul
conform OMFP 3.055/2009 intră în sfera standardului IAS 16. Pot exista imobilizări corporale care
vor trebui încadrate în alte categorii conform IAS (de exemplu, investiţii imobiliare, active imobilizate
deţinute în vederea vânzării, active biologice). Pe lângă transferul în altă categorie de active vor fi
necesare retratări, deoarece politicile contabile utilizate pentru investii imobiliare, active biologice sau
active imobilizate deţinute în vederea vânzării sunt diferite.
Evaluarea iniţială
În cazul în care plata este amânată peste termenele normale de
creditare, diferenţa dintre preţul în numerar echivalent şi plata
totală este recunoscută ca dobândă pe perioada de creditare, cu
excepţia cazului în care o astfel de dobândă este recunoscută în
valoarea contabilă a elementului, în conformitate cu IAS 23.
Dacă efectul ratei dobânzii este semnificativ entităţile vor trebui
să actualizeze sumele de plătit şi să reflecte diferenţa drept cost
al finanţării (în planul de conturi din Reglementările conforme
cu IFRS contul 6681 Cheltuieli cu amânarea plăţii peste
termenele normale de creditare).

Evaluarea iniţială

OMFP 3055/2009 nu conţine o
cerinţă de actualizare în cazul în care
plata contravalorii unei imobilizări
este amânată în timp. Reducerile
financiare nu sunt deduse din costul
de achiziţie, ci sunt recunoscute ca
venituri financiare (767 „Venituri din
sconturi primite”). Reducerile
NOTĂ
comerciale primite în facturi
Potrivit OG 8/2013 sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal ulterioare ajustează cheltuielile din
exploatare (contul de ajustare – 609
cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu
reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale „Reduceri comerciale primite”).
de raportare financiară, în cazul în care mijloacele fixe/
imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza
unor contracte cu plată amânată. Toate reducerile de preţ se
deduc din costul de achiziţie.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Pentru prezentarea situaţiilor financiare soldurile conturilor 767 şi 609 vor diminua costul de achiziţie
pentru reducerile aferente imobilizărilor existente. Este separată componenta de finanţare la achiziţiile
la care s-a depăşit termenul normal de creditare. Ajustarea costului de achiziţie poate determina şi
ajustarea amortizării.
Schimbul de active
Schimbul de active
Evaluarea imobilizării primite se realizează la valoarea justă cu
excepţia situaţiilor în care tranzacţia de schimb nu are substanţă Schimbul de active determină
comercială sau nici valoarea justă a activului primit şi nici cea a înregistrarea a două operaţii distincte.
activului cedat nu pot fi determinate fiabil.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Se vor efectua ajustări la nivelul prezentării situaţiilor financiare.

Amortizarea
Se amortizează valoarea amortizabilă (costul din care este
Amortizarea
dedusă valoarea reziduală). Amortizarea unei imobilizări începe
atunci când aceasta este disponibilă pentru utilizare adică atunci
Se amortizează costul (nu există
când se află în amplasamentul şi condiţia necesare funcţionării
noţiunea de valoare reziduală).
în maniera vizată de conducere. Amortizarea ar trebui întreruptă
Amortizarea imobilizărilor corporale
atunci când valoarea reziduală depăşeşte valoarea netă contabilă.
se înregistrează începând cu luna
următoare punerii în funcţiune şi
Perioada de amortizare
până la recuperarea integrală a valorii
lor de intrare.
-începe când imobilizarea este disponibilă pentru utilizare
-inceteaza cand imobilizarea este disponibila pentru vanzare
(IFRS 5) sau derecunoscuta
-nu încetează atunci când imobilizarea nu este utilizata (cu
exceptia situatiei in care este complet amortizată)

Schimbarea metodei de amortizare
este considerată schimbare de
politică si produce efecte începând cu
anul următor luării deciziei de
schimbare.

Pentru revizuirea valorii reziduale, a metodei de amortizare şi a
duratei de viaţă utilă se aplică tratamentul pentru schimbările de
estimări din IAS 8.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Entităţile vor trebui să definească politici contabile în conformitate cu IAS 16 şi să efectueze retratările
necesare sau pot să utilizeze opţiunea valorii juste drept cost prezumat din IFRS 1 la data trecerii la
IFRS. Utilizarea opţiunii nu este dependentă de politica utilizată de entităţi pentru imobilizările
corporale. Acestea pot utiliza opţiunea chiar dacă nu doresc să reevalueze imobilizările conform IFRS.
Politicile aplicabile conform IAS 16 pot fi selectate idependent de cele pe care le utilizau entităţile
anterior conform OMFP 3055/2009.
IAS 38 Imobilizări necorporale
OMFP 3055/2009
Cheltuielile de constituire nu pot fi capitalizate (afectează contul
de profit şi pierdere atunci când sunt angajate).
Există categoria imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă
nedeterminată care nu se amortizează.
NOTA:
Prin OG 8/2003 se precizează că din punct de vedere fiscal
imobilizările necorporale cu durată de viaţă nedeterminată nu
reprezintă active amortizabile.

O entitate poate capitaliza
cheltuielile de constituire caz în care
trebuie să procedeze la amortizarea
acestora pe o perioadă de maxim 5
ani.

Fondul comercial se amortizează
într-o perioadă de 5 ani. Totuşi,
entităţile pot să amortizeze fondul
comercial în mod sistematic într-o
Fondul comercial este supus unui test de depreciere anual.
perioadă de peste cinci ani, cu
Deprecierea constatată pentru fondul comercial nu poate fi
condiţia ca această perioadă să nu
reluată ulterior.
depăşească durata de utilizare
economică. OMFP 3055/2009 nu
Pe lângă modelul costului există şi modelul reevaluării.
permite reevaluarea imobilizărilor
Imobilizările necorporale pentru care există o piaţă activă pot fi
necorporale.
reevaluate.
Pentru angajamentele de concesiune a serviciilor se aplică

prevederile IFRIC 12 (potrivit căreia operatorul recunoaşte în
anumite condiţii o imobilizare necorporală contabilizată
conform IAS 38).
Consecinţe asupra procesului de retratare
Entităţile care trec la IFRS pot utiliza pentru imobilizările necorporale politici contabile în
conformitate cu IAS 38 (imobilizări cu durată de viaţă nedeterminată, reevaluare). Entităţile vor anula
amortizarea fondului comercial existent şi vor proceda la efectuarea unui test de depreciere. Opţiunea
valorii juste drept cost prezumat din IFRS 1 (care presupune evaluarea imobilizărilor necorporale la
valoarea justă la data trecerii la IFRS care să fie utilizată drept cost ulterior în detrimentul unei aplicări
retrospective a politicilor din IAS 38) este aplicabilă doar pentru imobilizările necorporale pentru care
există piaţă activă.
IAS 36 Deprecierea activelor
OMFP 3055/2009
IAS 36 se aplică pentru:
- imobilizări corporale şi necorporale
- investiţii imobiliare evaluate la cost
- investiţii în filiale, societăţi asociate şi asocieri în participaţie.
Deprecierea se determină prin compararea valorii nete contabile
cu valoarea recuperabilă (la nivel individual sau la nivel de
unitate generatoare de numerar). Pentru o unitate generatoare de
numerar, o pierdere de valoare trebuie să fie contabilizată dacă
şi numai dacă valoarea sa recuperabilă este mai mică decât
valoarea contabilă.

Nu este definită noţiunea de unitate
generatoare de numerar şi nici cea de
valoare recuperabilă. Deprecierea se
determină la nivel individual.

Pierderea de valoare trebuie să fie repartizată, pentru a reduce
valoarea contabilă a activelor unităţii generatoare de numerar, în
următoarea ordine:
-mai întâi, fondului comercial afectat unităţii generatoare de
numerar (dacă este cazul);
-apoi, celorlalte active ale unităţii, în funcţie de prorata valorii
contabile a fiecăruia.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Vor trebui efectuate teste de depreciere pentru activele pentru care există indicii de depreciere şi anual
pentru imobilizările necorporale cu durată de viaţă nedeterminată şi pentru fondul comercial.
IAS 40 Investiţii imobiliare
OMFP 3055/2009
În referenţialul internaţional se face distincţie între bunurile
Pentru investiţiile imobiliare se
imobiliare (terenuri şi clădiri) utilizate de proprietar pentru care aplică politicile specifice
se aplică IAS 16, scopul acestora fiind să fie utilizate în
imobilizărilor corporale.
obţinerea de bunuri, prestarea de servicii sau scopuri
administrative şi de cele deţinute în scopul închirierii sau
Bunurile primite în leasing
valorificării capitalului pentru care se aplică IAS 40.
operaţional nu sunt recunoscute în
bilanţ. Pentru investiţiile imobiliare
se aplică politicile specifice
Exemplu
imobilizărilor corporale.
*
a) Un teren achiziţionat pentru care nu s-a stabilit
utilizarea viitoare este investiţie imobiliară până la data stabilirii Transferul din categoria stocurilor în

utilizării.
*
b) O clădire în curs de construcţie care va fi închiriată
terţilor va fi considerată investiţie imobiliară
Dacă plata pentru o investiţie imobiliară este amânată trebuie
separat efectul trecerii timpului (6681 Cheltuieli cu amânarea
plăţii peste termenele normale de creditare).
Pot fi recunoscute ca investiţii imobilizare investiţiile primite
printr-un contract de leasing operaţional în următoarele condiţii:
-contractul să fie contabilizat ca un contract de leasing financiar,
-activul primit îndeplineşte definiţia investiţiei imobiliare,
-pentru investiţia imobiliară se utilizează modelul valorii juste.
Pentru evaluarea investiţiilor imobiliare poate fi utilizat modelul
costului sau modelul valorii juste cu recunoaşterea variaţiilor de
valoare în rezultat. În reglementările conforme cu IFRS au fost
introduse conturile:
2151 Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă
2152 Investiţii imobiliare evaluate la cost
pentru a reflecta investiţiile imobiliare în funcţie de politica
utilizată şi conturile 7561 Câştiguri din evaluarea la valoarea
justă a investiţiilor imobiliare şi 6561 Pierderi din evaluarea la
valoarea justă a investiţiilor imobiliare pentru a reflecta variaţiile
de valoare. Entităţile trebuie să aplice politica aleasă pentru toate
investiţiile imobiliare (pentru drepturile imobiliare deţinute în
baza unui contract de leasing operaţional trebuie aplicat modelul
valorii juste).
Pentru cesiunea investiţiilor imobiliare se vor utiliza conturile
7562 Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare pentru
înregistrarea drept venit a preţului de vânzare şi 6562 Cheltuieli
cu cedarea investiţiilor imobiliare-valoarea contabilă.
În cazul în care un activ este transferat la investiţii imobiliare
evaluate la valoarea justă, diferenţa dintre valoarea justă şi
valoarea contabilă este tratată diferit în funcţie de originea
activului. Dacă acesta a fost anterior stoc atunci diferenţa
afectează contul de profit şi pierdere, iar dacă a fost imobilizare
corporală atunci diferenţa dintre valoarea justă şi valoarea
contabilă în momentul transferului este contabilizată ca o
reevaluare conform IAS 16. Dacă transferul nu implică
schimbarea bazei de evaluare acesta se realizează la valoarea
contabilă. De exemplu, pentru transferul de la stocuri (cu

categoria imobilizărilor corporale se
realizează la valoarea contabilă.
Evaluarea imobilizării corporale la
valoarea justă (dacă entitatea
utilizează această politică) se
înregistrează la sfârşitul exerciţiului
după regulile aplicabile reevaluării.

depreciere anterioară) la investiţii imobiliare evaluate la cost se
efectuează înregistrarea:
% = 371
2152
397
Regulile privind transferurile
Consecinţe asupra procesului de retratare
Entităţile care trec la IFRS vor trebui să identifice imobilizările corporale din bilanţul conform OMFP
3.055/2009 care îndeplinesc definiţia investiţiilor imobiliare conform IAS 40 şi să desemneze politicile
contabile aplicabile pentru investiţiile imobiliare (cost cu prezentarea valorii juste în note sau valoare
justă).
Opţiunea valorii juste drept cost prezumat conform IFRS 1 poate fi utilizată pentru investiţiile
imobiliare evaluate la cost.
IFRS 5 Active imobilizate deţinute în vederea vânzării
OMFP 3055/2009
Potrivit IFRS 5 activele imobilizate deţinute în vederea vânzării
sunt acele active a căror valoare contabilă va fi recuperată mai
degrabă prin vânzare decât prin utilizare. În reglementările
conforme cu IFRS a fost introdus contul 311 Active imobilizate
deţinute în vederea vânzării.
Activele rămân în categoria
Reclasificarea are loc la data la care sunt îndeplinite următoarele imobilizărilor corporale sau
condiţii:
necorporale până în momentul
vânzării.
- activul este disponibil pentru o cesiune imediată;
Atunci când există o modificare a
- cesiunea are un grad ridicat de probabilitate.
utilizării unei imobilizări corporale,
în sensul că aceasta urmează a fi
Cerinţele de evaluare din IFRS 5 se aplica tuturor activelor pe îmbunătăţită în perspectiva vânzării,
termen lung si grupurilor destinate cedării, cu excepţia:
la momentul luării deciziei privind
modificarea destinaţiei, în
(a) activelor de impozit amânat (IAS 12 „Impozitul pe profit”) contabilitate se înregistrează
transferul activului din categoria
(b) activelor ce rezultă din beneficiile acordate angajaţilor (IAS imobilizări corporale în cea de
stocuri.
19 „Beneficiile angajaţilor”)
Transferul se înregistrează la
valoarea neamortizată a imobilizării.
Dacă imobilizarea corporală a fost
(d) activelor pe termen lung care sunt evaluate la valoarea justa reevaluată, concomitent cu
mai puţin costurile estimate de vânzare, în conformitate cu IAS reclasificarea activului se procedează
la închiderea contului de rezerve din
41 „Agricultura”;
reevaluare aferente acestuia.
(e) activelor pe termen lung care sunt contabilizate in
conformitate cu modelul valorii juste din IAS 40 „Investiţii
imobiliare”
(c) activelor financiare care intra in aria de aplicabilitate a IAS
39 „Instrumente financiare: recunoaştere si evaluare”;

(f) drepturilor contractuale aferente contractelor de asigurare asa
cum sunt definite in IFRS 4 „Contractele de asigurare”.

Un activ imobilizat (sau grup destinat cedării) clasificat drept
deţinut în vederea vânzării este evaluat la valoarea cea mai mică
dintre valoarea contabilă şi valoarea justă minus costurile
generate de vânzare.
Un activ imobilizat nu este amortizat cât timp este clasificat
drept deţinut în vederea vânzării sau face parte dintr-un grup
destinat cedării clasificat ca fiind deţinut în vederea vânzării.
O entitate trebuie să recunoască o pierdere din depreciere pentru
orice reducere iniţială sau ulterioară a valorii contabile a unui
activ (sau grup destinat cedării) până la valoarea justă minus
costurile generate de vânzare (contul 6531 Pierderi din evaluarea
activelor deţinute în vederea vânzării).
O entitate trebuie să recunoască un câştig din orice creştere
ulterioară a valorii juste minus costurile generate de vânzare ale
unui activ, dar fără a depăşi pierderea cumulată din depreciere
care a fost recunoscută fie în conformitate cu IFRS 5, fie
anterior, în conformitate cu IAS 36 (7531 Câştiguri din
evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării). Pentru
cesiunea activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării au
fost introduse conturile 7532 Venituri din cedarea activelor
deţinute în vederea vânzării şi 6532 Cheltuieli cu cedarea
activelor deţinute în vederea vânzării).
Consecinţe asupra procesului de retratare
Entităţile vor trebui să identifice activele imobilizate (imobilizări corporale, necorporale, investiţii
imobiliare evaluate la cost) care au îndeplinit condiţiile pentru a fi încadrate în categoria activelor
imobilizate deţinute în vederea vânzării după data trecerii la IFRS şi vor efectua retratările
corespunzătoare (reclasificarea activelor în această categorie, anularea amortizărilor şi recunoaşterea
pierderilor de valoare). Similar vor fi identificate grupurile de active deţinute în vederea vânzării.
IAS 23 Costul îndatorării
Costurile îndatorării care se pot atribui direct achiziţiei,
Costurile îndatorării care sunt direct
construcţiei sau producţiei unui activ cu ciclu lung de producţie atribuibile achiziţiei, construcţiei sau
trebuie capitalizate ca parte din costul acelui activ. Celelalte
producţiei unui activ cu ciclu lung de
costuri ale îndatorării trebuie recunoscute drept cheltuială în
fabricaţie pot fi incluse în costul
perioada în care sunt suportate.
acelui activ. Dacă entităţile au trecut
pe cheltuieli costurile finanţării
aferente activelor cu ciclu lung de
Costurile îndatorării pot include:
- dobânzile calculate folosind metoda dobânzii efective, aşa cum fabricaţie conform OMFP
3.055/2009 vor trebui să schimbe
este descrisă în IAS 39;
politica la trecerea la IFRS.
- cheltuielile de finanţare aferente contractelor de leasing
financiar recunoscute în conformitate cu IAS 17; şi
- diferenţele de curs valutar aferente împrumuturilor în valută, în De exemplu, în costurile îndatorării
măsura în care acestea sunt privite ca o ajustare a cheltuielilor cu pot fi incluse dobânda la capitalul
dobânda.
împrumutat pentru finanţarea
Metodologia de calcul al costurilor capitalizabile presupune
achiziţiei, construcţiei sau producţiei
deducerea venitului din investiţia fondurilor împrumutate special de active cu ciclu lung de fabricaţie,
pentru activ şi calculul unei rate medii a îndatorării pentru
precum şi comisioanele aferente
împrumuturile cu caracter general.
acestor împrumuturi contractate.

Consecinţe asupra procesului de retratare
După data trecerii la IFRS costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de producţie vor fi
capitalizate. Entităţile vor trebui să determine valoarea costurilor încorporabile după metodologia
descrisă de IAS 23. Capitalizarea se va realiza de manieră indirectă (costurile sunt înregistrate după
natură pe cheltuieli urmând să se majoreze valoarea contabilă a activelor cu suma costurilor
capitalizabile).
IAS 2 Stocuri
OMFP 3055/2009
IAS 2 nu se aplică pentru:
- produsele în curs de execuţie în baza unor contracte de
execuţie, inclusiv contracte de prestări de servicii direct legate
de acestea (IAS 11 Contracte de construcţii);
- activele biologice aferente activităţii agricole şi producţia
agricolă la momentul recoltării (IAS 41 Agricultura).
IAS 2 nu face distincţie între diferitele tipuri de reduceri (toate
se deduc din cost).

Reglementarea naţională include în
categoria stocurilor şi active pentru
care în contextul aplicării
referenţialului internaţional se aplică
IAS 11 Contracte de construcţie şi
respectiv IAS 41 Agricultura.
OMFP 3055/2009 nu conţine cerinţe
de separare a costului finanţării
pentru achiziţiile în condiţii de
decontare amânată.

O entitate poate achiziţiona stocuri în condiţii de decontare
amânată. Atunci când acordul conţine efectiv un element de
OMFP 3055/2009 permite evaluarea
finanţare, elementul respectiv, de exemplu o diferenţă între
la ieşire a stocurilor cu ajutorul
preţul de achiziţie în condiţii normale de creditare şi suma
metodelor FIFO, LIFO, CMP.
plătită, este recunoscut drept cheltuială cu dobânda pe perioada
de finanţare.

Metoda LIFO este interzisă de IAS 2.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Entităţile vor identifica stocurile care intră în sfera altor standarde (IAS 11, IAS 18 şi IAS 41) şi le vor
reclasifica şi evalua la bazele de evaluare solicitate de standardele respective. Reducerile comerciale în
facturi ulterioare şi scontul aferent stocurilor existente vor fi deduse din costul stocurilor existente la
nivelul prezentării situaţiilor financiare. Dacă entitatea utilizează metoda LIFO va trebui să schimbe
politica.
IAS 41 Agricultura
OMFP 3055/2009
Activele biologice şi produsele
Produsul agricol reprezintă produsul recoltat de la activele
agricole nu sunt definite în cadrul
biologice ale entităţii. (contul 347 Produse agricole)
ordinului. Sunt considerate fie
stocuri, fie imobilizări corporale.
Un activ biologic este un animal viu sau o plantă vie . Exemple
Sunt considerate stocuri animalele şi
de active biologice: oi, copacii dintr-o pepinieră, vaci de lapte,
păsările, respectiv animalele născute
porci, viţă de vie, pomi fructiferi. Exemple de produse agricole:
şi cele tinere de orice fel (viţei, miei,
lână, buşteni, lapte, carcase, struguri,fructe.
purcei, mânji şi altele) crescute şi
folosite pentru reproducţie, animalele
Un activ biologic trebuie evaluat la recunoaşterea iniţială şi la
şi păsările la îngrăsat pentru a fi
fiecare dată a bilanţului la valoarea sa justă minus costurile
valorificate, coloniile de albine,
estimate la punctul de vânzare, cu excepţia cazului în care
precum şi animalele pentru producţie
valoarea justă nu poate fi evaluată în mod credibil.
– lână, lapte şi blană.
Produsele agricole recoltate din activele biologice ale unei
entităţi trebuie evaluate la valoarea lor justă minus costurile de

Pentru evaluarea acestora se
utilizează politici contabile specifice

vânzare în momentul recoltării.

imobilizărilor corporale şi stocurilor .

Câştigurile sau pierderile ce rezultă din recunoaşterea iniţială a
unui activ biologic la valoarea justă minus costurile estimate la
punctul de vânzare şi din modificarea valorii juste minus
costurile estimate la punctul de vânzare trebuie incluse în contul
de profit şi pierdere în perioada în care apar (7571 Câştiguri din
evaluarea la valoarea justă a activelor biologice şi 6571 Pierderi
din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice). Pentru
produsele agricole câştigurile şi pierderile se reflectă cu ajutorul
conturilor 6572 şi 7572. Există conturi separate pentru cesiunea
activelor biologice 7573 şi 6573.
NOTĂ
În planul de conturi din OMFP 1286/2012 au fost introduce
conturile 2411 „Active biologice evaluate la valoarea justă” (A),
2412 „Active biologice evaluate la cost” (A) pentru evidenţierea
separată a activelor biologice în funcţie de politicile contabile
utilizate.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Activele vor fi reclasificate din categoria imobilizărilor sau stocurilor în categoria activelor biologice
sau produselor agricole şi evaluate conform IAS 41.
IAS 19 Beneficiile angajaţilor
OMFP 3055/2009
Pentru beneficiile post angajare şi
Costul beneficiilor acordate salariaţilor trebuie recunoscut în
alte datorii pe termen lung este
perioada în care aceste beneficii sunt câştigate de salariaţi.
recunoscut un provizion (dacã sunt
îndeplinite criteriile de recunoaştere).
Pentru beneficiile pe temen scurt (plătibile într-o perioadă mai
mică de un an) valoarea neactualizată a acestora va afecta
OMFP 3.055/2009 permite evaluarea
cheltuielile în perioada în care salariaţii prestează serviciile.
provizioanelor la valori actualizate.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Entităţile care trec la IFRS recunosc beneficiile pe termen scurt la valoarea nominală şi beneficiile pe
termen lung la valori actualizate (constituire de provizioane 1517 Provizioane pentru beneficiile
angajaţilor şi conturile 4221 Beneficii postangajare,4222 Alte beneficii pe termen lung, 4223 Beneficii
pentru terminarea contractului de muncă). Dacă aceste beneficii au fost recunoscute vor fi efectuate
ajustări de valoare dacă evaluările nu au fost efectuate în conformitate cu IAS 19 şi reclasificări la
nivel de prezentare. Dacă nu au fost recunoscute este determinată valoarea lor la data trecerii la IFRS
și modificările în exercițiile următoare.
IAS 12 Impozitul pe profit
OMFP 3055/2009
IAS 12 conţine criterii detaliate de recunoaştere, evaluare şi
Există cerinţe similare pentru
prezentare pentru activele şi datoriile de impozit amânat.
impozitul pe profit exigibil.
Impozitul curent şi cel amânat trebuie să fie recunoscute ca un
venit sau ca o cheltuială, cu excepţia cazului în care impozitul
respectiv apare din:

Provizionul pentru impozite se
constituie pentru sumele viitoare de
plată datorate bugetului de stat, în
condiţiile în care sumele respective
(a) o tranzacţie sau un eveniment care este recunoscut(ă) direct nu apar reflectate ca datorie în relaţia
în capitalurile proprii, în aceeaşi perioadă sau într-o perioadă
cu statul. Impozitul curent se
diferită; sau
recunoaşte pe seama unei cheltuieli.
Provizionul pentru impozite urmează

(b) combinări de întreprinderi.

regulile aplicabile pentru
provizioane.

NOTĂ
Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaste in alte
elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit
prevederilor IFRS, se evidentiaza in contul 1034 «Impozit pe
profit curent si impozit pe profit amanat recunoscute pe seama
capitalurilor proprii», urmarindu-se distinct impozitul pe profit
curent si impozitul pe profit amanat.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Recunoaşterea de impozite amânate la data trecerii la IFRS. Evoluţia ulterioară a impozitelor amânate
conform va fi înregistrată după prevederile IAS 12.
IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi
prezentarea informaţiilor legate de asistenţa
OMFP 3055/2009
guvernamentală
Subvenţiile aferente activelor pot fi prezentate prin deducerea În general prevederi asemănătoare cu
valorii subvenţiei din activul subvenţionat.
cele ale IAS 20.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Ajustări la nivelul prezentării situaţiilor financiare (în funcţie de politicile de prezentare din IAS 20
adoptate de entitate.)
IAS 18 Venituri
OMFP 3055/2009
IAS 18 se aplică pentru contabilizarea veniturilor provenite din Ordinul nu face referire la metoda
următoarele tranzacţii şi evenimente:
dobânzii efective pentru
recunoaşterea veniturilor din
(a) vânzarea bunurilor;
dobânzi. Conform OMFP 3.055/2009
din valoarea veniturilor se deduc
(b) prestarea serviciilor; şi
doar reducerile comerciale, scontul
reprezentând o cheltuiala financiară
pentru vânzător.
(c) utilizarea de către terţi a activelor entităţii care generează
dobânzi, redevenţe şi dividende.
În OMFP 3055/2009 nu există
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute după metoda dobânzii cerinţa de actualizare a sumelor de
primit.
efective.
Creanţa client se evaluează la
valoarea nominală. În cazul
programelor de fidelizare a
clienţilor,vânzătorii recunosc venitul
pentru valoarea brută şi un provizion
Conform IAS 39 creanţa este evaluată la cost amortizat. În cazul pentru obligaţia de a furniza produse
sau servicii gratuite sau cu preţ redus.
programelor de fidelizare a clienţilor, vânzătorii recunosc un
venit în avans pentru obligaţia de a furniza produse sau servicii
gratuite sau cu preţ redus care este reluat la venituri pe măsură Conform OMFP 3055/2009 nu este
ce vânzătorul se achită de obligaţie (IFRIC 13).
permisă gruparea a două sau mai
multe tranzacţii similare în vederea
aplicării criteriilor de recunoaştere.
IFRIC 15 conţine precizări referitoare la acordurile privind
construcţia de proprietăţi imobiliare (când se aplică IAS 11, IAS Schimbul de bunuri similare sau
diferite implică înregistrarea a două
18 sau IAS 2).
tranzacţii: scoaterea din bilanţ a
Separarea componentei de dobândă în cazul vânzărilor în care
valoarea justă a contraprestaţiei este mai mică decât valoarea
nominală (7681 Venituri din amânarea încasării peste termenele
normale de creditare).

SIC 31 conţine îndrumări cu tranzacţii barter de servicii de
publicitate.

activului cedat şi recunoaşterea
activului primit în schimb.

În cazul transferurilor de active de la clienţi (IFRIC 18) entitatea
recunoaşte activele primite pentru a conecta clienţii la o reţea şi
pentru a le furniza accesul continuu la anumite mărfuri
(electricitate, gaze, apă) în contrapartidă cu un venit în avans
reluat la venituri pe măsura prestării serviciilor.
NOTĂ
Cu ajutorul contului 478 «Venituri in avans aferente activelor
primite prin transfer de la clienti» se tine evidenta datoriei
corespunzatoare valorii activelor primite de entitate de la clientii
sai, sub forma de imobilizari corporale sau numerar, pentru a-i
conecta, conform prevederilor legale, la o retea de electricitate,
gaze, apa sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite
bunuri sau servicii, potrivit prevederilor IFRIC 18 «Transferul
de active de la clienti».
Consecinţe asupra procesului de retratare
Ajustări de valoare sunt necesare pentru recunoaşterea venitului din dobânzi după metoda ratei
efective a dobânzii. Ajustări la nivelul prezentării situaţiilor financiare în cazul programelor de
fidelizare a clienţilor.
IAS 11 Contracte de construcţii
OMFP 3055/2009
Venitul este recunoscut atunci când
Atunci când rezultatul unui contract poate fi estimat fiabil,
documentul de recepţie privind
veniturile şi cheltuielile sunt recunoscute prin referinţă la gradul
realizările este semnat de beneficiar.
de avansare a activităţii contractului la sfârşitul perioadei de
Costurile suportate în contul
raportare (metoda gradului de avansare).
contractului, dar neacceptate de
beneficiar încă trebuie recunoscute
Atunci când rezultatul contractului nu poate fi estimat fiabil,
drept lucrări în curs (în categoria
recunoaşterea venitului poate fi realizată doar în limita costurilor
stocurilor).
angajate probabil a fi recuperate. Costurile contractuale sunt
recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt suportate.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Entităţile recunosc veniturile după data trecerii la IFRS după metoda gradului de avansare (418=704).
Activele şi datoriile aferente contractelor de construcţie vor fi clasificate, evaluate şi prezentate
conform IAS 11 la data trecerii la IFRS.
IAS 17 Contracte de leasing
OMFP 3055/2009
Un contract de leasing este clasificat la început drept contract de Exemplele de situaţii care ar conduce
leasing financiar dacă transferă locatarului majoritatea riscurilor în mod normal la clasificarea unui
şi avantajelor asociate proprietăţii. Toate celelalte contracte sunt contract în categoria contractelor de
contracte de leasing operaţional.
leasing financiar din OMFP
3055/2009 sunt în general coerente
În cazul contractului de leasing financiar locatarul recunoaşte
cu IAS 17, cu excepţia unuia, care
activele şi datoriile la valoarea justă sau la valoarea actualizată a precizează că la începutul
plăţilor minime de leasing, dacă aceasta este mai scăzută.
contractului valoarea totală a ratelor
de leasing, mai puţin cheltuielile
Pot fi încadrate în categoria contractelor de leasing conform IAS accesorii, este mai mare sau egală cu
17 şi contracte care nu îmbracă această formă juridică (IFRIC costul de achiziţie al bunului pentru

4).

locator

Dacă o tranzacţie de vânzare şi leaseback conduce la un contract
de leasing financiar,orice câştig realizat de către vânzătorullocatar este amânat şi amortizat pe durata contractului de
leasing.

În cazul tranzacţiilor de vânzare şi
leaseback ce conduc la un contract de
leasing financiar, activul nu este
derecunoscut şi este recunoscută o
datorie pentru preţul de vânzare.

Exemplu
Exemplu
Un echipament cu un cost de 4.000 şi amortizare cumulată de
2.500 este vândut la preţul de 3.000 şi preluat în leasing
financiar.
Potrivit IAS 17 se efectuează următoarele înregistrări:
461= %
3.000
7583 1.500
472 1.500
%=2131 4.000
2813
2.500
6583
1.500
2131=167 3.000

Un echipament cu un cost de 4.000 şi
amortizare cumulată de 2.500 este
vândut la preţul de 3.000 şi preluat în
leasing financiar.
Potrivit OMFP 3.055/2009 se
înregistrează:
461=167 3.000

În cazul tranzacţiilor de vânzare şi
lease back ce conduc la un contract
de leasing operaţional, sunt
Dacă o tranzacţie de vânzare şi leaseback conduce la un contract înregistrate douã tranzacţii: vânzarea
de leasing operaţional şi este clar că tranzacţia a fost realizată la activului şi contractul de leasing.
valoarea justă, vânzătorul-locatar trebuie să recunoască imediat Câştigul rezultat este recunoscut
orice profit sau pierdere.
integral în contul de profit şi
pierdere. Nu existã o cerinţã de a
compara preţul de vânzare cu
Dacă preţul de vânzare este sub valoarea justă, vânzătorullocatar trebuie să recunoască imediat orice profit sau pierdere, în valoarea justã (ca în IAS 17).
afara cazului în care pierderea este compensată prin plăţile
viitoare de leasing sub preţul pieţei. În acest caz, vânzătorullocatar trebuie să amâne şi să amortizeze o astfel de pierdere
proporţional cu plăţile de leasing pe perioada pentru care se
preconizează că va fi utilizat activul. Dacă preţul de vânzare este
mai mare decât valoarea justă, vânzătorul-locatar trebuie să
amâne diferenţa pozitivă dintre valoarea justăşi preţul de
vânzare şi să o amortizeze peperioada pentru care se
preconizează că activul va fi utilizat.

Consecinţe asupra procesului de retratare
Ar putea fi identificate contracte care să fie reclasificate în categoria contractelor de leasing financiar.
Activul şi datoria corespunzătoare trebuie evaluate la data trecerii la IFRS. Pot fi necesare ajustări
impuse de evaluarea şi prezentarea tranzacţiilor de vânzare şi lease-back. Pot fi identificate
angajamente care conţin contracte de leasing (IFRIC 4).
Contabilizarea instrumentelor financiare
OMFP 3055/2009
Investiţiile în acţiuni care nu sunt
Cerinţele privind instrumentele financiare se regăsesc in
cotate pe o piaţă reglementată sunt
următoarele standarde:
evaluate iniţial la cost (inclusiv
costurile legate de achiziţie). În

IAS 32 Instrumente financiare : Prezentare conţine:

bilanţ, investiţiile în acţiuni care nu
sunt cotate pe o piaţă reglementată
sunt evaluate la cost minus ajustările
- definiţiile instrumentelor financiare
de valoare. Investiţiile pe termen
- distincţia capitaluri proprii datorii şi evaluarea instrumentelor scurt în acţiuni cotate pe o piaţă
reglementată sunt recunoscute iniţial
hibride
la preţul de achiziţie (costurile legate
de achiziţie fiind înregistrate pe
- compensarea activelor şi datoriilor financiare
cheltuieli) şi ulterior la preţul pieţei
IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare conţine la data bilanţului (cu recunoaşterea
plusurilor sau minusurilor ca venituri
aspecte legate de:
financiare sau cheltuieli financiare).
-clasificarea activelor şi datoriilor financiare,
Discuţia privind instrumentele
financiare este dezvoltată la secţiunea
-recunoaştere şi derecunoaştere,
privind opţiunea de a evalua la
-evaluarea iniţială şi evaluarea ulterioară (inclusiv deprecierea), valoarea justă anumite instrumente
financiare posibilă în contextul
aplicării OMFP 3055/2009 doar la
-contabilitatea de acoperire.
nivelul situaţiilor financiare
consolidate.
IFRS 7 Instrumente financiare:cerinţe de prezentare a
informaţiilor conţine cerinţe de prezentare referitoare la
Conform OMFP 3055/2009 nu se
impactul instrumentelor financiare asupra performanţei şi
efectuează separarea între
poziţiei financiare şi natura şi mărimea riscurilor la care este
componenta de datorie şi
expusă entitatea şi modul de gestiune a acestora.
componenta de capital obligaţiunile
convertibile în acţiuni fiind
Recunoaştere
clasificate integral de emitent ca
datorii.
Conform IAS 39 o entitate recunoaşte un activ sau o datorie
financiară atunci când devine parte la prevederile contractuale
La recunoaşterea iniţială, creanţele
ale instrumentului financiar.
comerciale sunt evaluate la valoarea
În cazul achiziţiilor sau vânzărilor cu temene standard activele şi nominală. Sunt înregistrate ajustări
de valoare pentru creanţe pentru
datoriile financiare pot fi recunoscute/derecunoscute la data
sumele care se estimează că nu vor fi
tranzacţionării sau la data decontării în funcţie de politica
recuperate.
utilizată de entitate.
Evaluarea iniţială
La recunoaşterea iniţială, activele şi datoriile financiare sunt
evaluate la valoarea justă, reprezentată de obicei de preţul
tranzacţiei.
Valoarea justă ar putea fi diferită de suma tranzacţiei.
Sunt capitalizate costurile de tranzacţionare cu excepţia celor
care sunt aferente activelor şi datoriilor financiare evaluate la
valoarea justă cu variaţiile de valoare înregistrate în rezultat).
Evaluarea ulterioară depinde de categoria în care se încadrează

Obligaţiunile emise sunt evaluate în
bilanţ la preţul de răscumpărare
minus prima privind rambursarea
obligaţiunilor neamortizată. Nu
există cerinţa de evaluare la costul
amortizat. Nu sunt prevăzute criterii
detaliate privind derecunoaşterea
activelor şi a datoriilor financiare.

activele:
1. active deţinute până la scadenţă;
2.împrumuturi şi creanţe;
3. active financiare evaluate la valoarea justă cu înregistrarea
variaţiilor de valoare în contul de profit şi pierdere;
4.active disponibile pentru vânzare.
Activele financiare (şi toate derivatele) trebuie evaluate la
valoarea justă, cu excepţia categoriilor 1şi 2, evaluate la costul
amortizat (împreună cu instrumentele de capital necotate).
Se aplică reguli diferite pentru contabilitatea de acoperire.
Categorie
Se utilizează pentru
Evaluate la Derivate (daca nu sunt desemnate
valoarea justă ca instrumente de acoperire).
prin rezultat
Alte elemente pe care entitatea
intenţionează sa le tranzacţioneze
activ.
Orice element desemnat in
aceasta categorie care
îndeplineşte criteriile.
Deţinute până Instrumente de datorie
la scadenţă achiziţionate pentru a fi deţinute
până la scadenţă.
Împrumuturi Creanţe (emise sau achiziţionate),
şi creanţe
creanţe comerciale.
Disponibile Active care nu se afla in
pentru
categoriile de mai sus.
vânzare
Categorie reziduală
Datorii financiare:
1.datoriilor financiare evaluate la valoareajustă cu înregistrarea
variaţiilor de valoare în contul de profit şi pierdere;
2.alte datorii evaluate la cost sau cost amortizat.
Categorie
Se utilizează pentru
Evaluate la Derivate (daca nu sunt desemnate
valoarea justă ca instrumente de acoperire)
cu variaţiile în
contul de
Alte elemente pe care entitatea
profit şi
intenţionează să le tranzacţioneze

pierdere

Alte datorii

activ
Orice element desemnat in
aceasta categorie care
îndeplineşte criteriile
Alte datorii neincluse in categoria
anterioară.

Metoda dobânzii efective este o metodă de calcul a costului
amortizat al unui activ/ datorii financiare şi de alocare a
veniturilor/ cheltuielilor cu dobânzile în perioada relevantă.
Costul amortizat al unui activ / datorii financiare = Valoarea de
la recunoaşterea iniţială
- Rambursările de principal +/- Amortizarea cumulată a
diferenţelor dintre valoarea iniţială şi valoarea la scadenţă
utilizând metoda dobânzii efective – Pierderile din depreciere.
IAS 39 conţine reguli specifice pentru contabilitatea de
acoperire şi impune separarea derivatelor încorporate în anumite
condiţii. În situaţiile financiare individuale ale societăţii mamă
investiţiile în filiale sau societăţi asociate sunt evaluate la cost
sau în conformitate cu IAS 39.
Consecinţe asupra procesului de retratare
Activele şi datoriile financiare vor fi clasificate la data trecerii la IFRS în categoriile descrise de IAS
39 şi evaluate conform IAS 39. Cerinţele legate de contabilitatea de acoperire şi derecunoaştere vor fi
aplicate prospectiv începând cu data trecerii la IFRS. Derivatele vor fi recunoscute la data trecerii la
IFRS. Va avea loc separarea componentei de datorie de cea de capital pentru obligaţiunile convertibile
(în cazul în care componenta de datorie un a fost decontată până la data trecerii la IFRS).
Contabilitatea de aacoperire poate fi aplicată voluntar.
IAS 21 Efectul variaţiei cursurilor de schimb
OMFP 3055/2009
Conceptul de monedă funcţională nu
este definit în OMFP 3055/2009.
Moneda de prezentare a entităţilor ce
cad sub incidenţa Ordinului este leul.
Este considerată valută orice altă
Moneda funcţională este moneda mediului economic de bază în monedă în afara leului. O tranzacţie
care operează entitatea.
în valută este convertită la cursul de
schimb comunicat de Banca
OMFP 213/2013 precizează că “Elementele monetare, respectiv Naţională a României la data
nemonetare, exprimate în valută se evaluează la finele fiecărei tranzacţiei.
perioade de raportare conform prevederilor IFRS”.
La sfârşitul fiecărei luni, o entitate
trebuie să convertească elementele
monetare în valută la cursul de
închidere şi va recunoaşte diferenţele
de curs în contul de profit şi pierdere.
Ordinul 1286/2012 prevede ca situatiile financiare intocmite in conformitate cu standardele IFRS sa
fie intocmite in limba romana si in RON.Totusi, pentru societăţile având o monedă funcţionala
diferită, conform IAS 21, situatiile financiare întocmite în conformitate cu standardele IFRS vor fi

întocmite pe baza monedei functionale a acestora. În scop de prezentare, se pot folosi si valori în RON
şi in acest caz se vor folosi regulile de conversie mentionate de IAS 21.

IAS 8 Politici contabile, modificări în estimările contabile,
erori

OMFP 3055/2009
Definiţia politicii contabile este
coerentã cu definiţia din IAS 8.
Totuşi, metoda de amortizare este
consideratã politicã contabilã (IAS 8
considerã metoda de amortizare drept
estimare).

În selectarea unei politici contabile vom urmări:
-dacă există un standard sau interpretare aplicabil(ă)-se aplică
acesta

OMFP nr. 3.055/2009 nu conţine o
ierarhie a altor îndrumãri care ar
trebui urmate atunci când nu existã o
cerinţã explicitã în reglementarea
naţionalã.

-nu există standard-se exercită raţionamentul profesional pentru
a obţine informaţie relevantă şi credibilă urmărind:cerinţele altor Noua politică este aplicată începând
standarde, prevederile cadrului conceptual, precizările ale altor cu anul următor anului în care a fost
organisme de normalizare ce utilizează un cadru conceptual
luată decizia de schimbare. Nu sunt
similar.
permise schimbãri de politici
contabile în timpul anului.
-dacă schimbarea de politică este impusă de un standard se
Informaţiile comparative din bilanţ şi
aplică prevederile tranzitorii ale acestuia,
din contul de profit şi pierdere nu
sunt retratate ca urmare a schimbãrii
de politici. Dacã valorile prezentate
-pentru schimbările de politici voluntare se aplică tratamentul
nu sunt comparabile, lipsa de
retrospectiv (prin afectarea capitalurilor proprii),
comparabilitate trebuie explicatã în
note. Schimbãrile de estimãri sunt
recunoscute prospectiv prin
includerea efectelor în profitul sau
pierderea perioadei afectate (adicã
perioada schimbãrii şi perioadele
viitoare).

IAS 37 Provizioane, datorii contingente şi active contingente OMFP 3055/2009
În general, prevederile IAS 37 au fost
preluate în OMFP 3.055/2009 (vor
trebui aplicate prevederile IFRIC 1).
Provizioanele care nu au fost
recunoscute trebuie să fie
recunoscute la data trecerii la IFRS.
IAS 29 Raportarea financiară în economiile
OMFP 3055/2009
hiperinflaţioniste
Prin aplicarea retrospectivă a IAS 29 elementele nemonetare
aflate în bilanţul de la data trecerii la IFRS trebuie retratate la
IAS 29 se va aplica pana la
inflaţie până la 31.12.2003. Sunt elemente nemonetare:
31.12.2003.

Active
Cheltuieli în avans
Avansuri plătite
Stocuri
Investiţii în acţiuni
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Datorii
Avansuri primite
Venituri în avans (de exemplu, subvenţii pentru investiţii)
Capitaluri proprii
Exemplu
Societatea M retratează la inflaţie capitalul social (în funcţie de
indicele general al preţurilor de la 31.12.2003 şi momentul
constituirii şi al majorărilor de capital) şi înregistrează un plus
de 40.000 lei.
40.000

118
Rezultatul reportat
provenit din
adoptarea pentru
prima dată a IAS
29

= 1028

40.000

Ajustări ale
capitalului
social

OMFP 213/2013 precizează că valoarea capitalului social (ct.
101 „Capital”) se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare
şi situaţia modificărilor capitalurilor proprii.
IFRS 2 Plăţile pe bază de acţiuni
OMFP 3055/2009
Principii generale de recunoaştere
Beneficiile sub forma acţiunilor
proprii ale entităţii (sau alte
*
Debit
instrumente de capitaluri proprii),
acordate angajaţilor sunt înregistrate
*
Sunt recunoscute bunurile/serviciile când sunt primite
distinct (contul 644 “Cheltuieli cu
remunerarea în instrumente de
capitaluri proprii”), în contrapartida
*
Dacă bunurile/serviciile nu îndeplinesc criteriile de
conturilor de
recunoaştere ale activelor sunt recunoscute cheltuieli
capitaluri proprii (de exemplu, contul
1068 “Alte rezerve”, analitic
distinct), la valoarea justă a
*
În cazul plăţilor pe bază de acţiuni decontate cu
instrumente de capital este recunoscută o creştere în capitalurile respectivelor instrumente de
capitaluri proprii, de la data acordării
proprii ; şi
acelor beneficii.
*
În cazul tranzacţiilor pe bază de acţiuni decontate în
numerar este recunoscută o datorie evaluată la valoarea justă (cu Recunoaşterea cheltuielilor aferente
muncii prestate de angajaţi are loc în
variaţiile de valoare în contul de profit şi pierdere).
momentul prestării acesteia.Nu există
*

Credit

prevederi referitoare la tranzacţiile
decontate în numerar.
Plăţile pe bază de acţiuni care nu au fost recunoscute anterior sunt recunoscute, evaluate şi prezentate
conform prevederilor IFRS 2.

IFRS 3 Combinări de afaceri
IFRS 3 poate avea incidenţe şi la nivelul situaţiilor financiare
individuale.-IFRS 3 solicită evaluarea la valoarea justă a
activelor şi datoriilor afacerii achiziţionate.
- Entităţile care trec la IFRS pot aplica excepţia opţională din
IFRS 1 sau pot aplica retroactiv IFRS 3.

OMFP 3055/2009 şi Ordinulnr.
1.376/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind
reflectarea in contabilitate a
principalelor operaţiuni de fuziune
Spre deosebire de IFRS, listele de
clienți nu sunt recunoscute ca o
imobilizare necorporală conform
OMFP 3055/2009.
Fondul comercial pozitiv

Fondul comercial negativ este recunoscut integral la venituri.
este supus amortizării
Fondul comercial pozitiv este testat periodic pentru depreciere.
Prezentarea situaţiilor financiare şi cerinţe de informare
Prezentarea situaţiilor financiare trebuie să respecte cerinţele
IAS 1.
În situaţia rezultatului global (contul de profit şi pierdere) este
interzisă prezentarea separată a elementelor extraordinare.
Standardele internaţionale conţin cerinţe de informare
suplimentare faţă de informaţiile solicitate de OMFP 3005/2009.
De exemplu, conform OMFP 3055/2009, entităţile trebuie să
prezinte tranzacţiile cu părţile afiliate, inclusiv sumele acestor
tranzacţii,natura relaţiei şi alte informaţii referitoare la
tranzacţie, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a
entităţilor, dacă aceste tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost
încheiate în condiţii normale de piaţă.
OMFP 3055/2009 solicită defalcarea cifrei de afaceri pe
segmente de activitate şi segmente geografice. Cerinţele IFRS 8
mult mai extinse. Există standarde care solicită cerinţe de
informare ce nu se regăsesc în OMFP 3055/2009 (de exemplu,
IAS 33, IFRS 7 etc). Poate fi necesară colectarea de informaţii
suplimentare.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close