jurnal

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 62 | Comments: 0 | Views: 766
of 12
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


SBP 6024
(TECHNOLOGY AND INNOVATION IN
TEACHING AND LEARNING BIOLOGY)
TUGASAN
(Integra! ICT "a#a$ Penga%aran "an Pe$&e#a%aran)
D!t'#! (#e)*
Wan Nur Syahida bt Wan Kamaruddin
(M20111000322)
Na$a Pen+ara)*
Dr. Sadiah binti Baharom
ISI ,ANDUNGAN
B!#- Per.ara /'.a
'rat
1. Pendahuluan 1-3
2. Perbinan!an
• Da"ar utama #$% dalam &endidi'an
• Peranan inte!ra"i #$% dalam &en!a(aran dan &embela(aran
• Ke&entin!an dan 'elebihan inte!ra"i #$% dalam &en!a(aran
dan &embela(aran
• Ke'an!an dan abaran inte!ra"i #$% dalam &en!a(aran dan
&embela(aran
)-*
3. Ke"im&ulan 10
). Senarai +u(u'an 11-13
0- PENGENALAN
Seirin! den!an &er'emban!an dunia "ema"a dan era !lobali"a"i, bidan!
&endidi'an turut men!alami &erubahan yan! &e"at dari "e!i "i"tem mahu&un
&en!uru"annya. -ntaranya adalah &en!enalan #$% (#n.ormation $ommuniation"
%ehnolo!y) dalam bidan! &endidi'an "ama ada di "e'olah atau di mana-mana
in"titu"i &en!a(ian.
#$% atau di'enali (u!a "eba!ai %KM (%e'nolo!i Ma'lumat dan Komuni'a"i) boleh
dide.ini"i'an berda"ar'an ti!a &er'ataan beri'ut/ #n.ormation (ma'lumat),
$ommuniation" (Komuni'a"i) dan %ehnolo!y (%e'nolo!i) meran!'umi 'on"e&
&enyim&anan, &en!ambilan, mani&ula"i, tran"mi"i dan &enerimaan data-data
di!ital dari&ada dua "umber te'nolo!i iaitu te'nolo!i a"a" om&uter atau
te'nolo!i 'omuni'a"i di!ital. Dua "umber ini meli&uti &er'a'a"an (hard0are),
&eri"ian ("o.t0are), tele'omuni'a"i (teleommuniation) dan ran!'aian
(net0or'") (Ward 1 Pe&&ard, 2003). 2leh itu, #$% dalam bidan! &endidi'an boleh
dita'ri.'an "eba!ai &en!!unaan te'nolo!i ma'lumat dan 'omuni'a"i dari
&elba!ai "umber dalam menyo'on! "e!ena& a"&e' &endidi'an "e&erti tera"
&entadbiran dan &en!uru"an &endidi'an, &ro"e" &en!a(aran dan &embela(aran
(P1P) dan &embela(aran "e&an(an! hayat. Pen!!unaan #$% dalam bidan!
&endidi'an "ememan!nya memberi'an 'e"an yan! amat be"ar terutama 'e&ada
&ro.e"ion &er!uruan di"ebab'an oleh re3olu"i ma'lumat ha"il dari&ada 'ema(uan
#$% (Shiun! 1 4in!, 2005).
Pen!!unaan #$% dalam &ro"e" &en!a(aran dan &embela(aran (P1P) "ea'an-
a'an telah menyunti' "atu na.a" baru 'e&ada &er'emban!an dunia &endidi'an
dan men(adi'annya lebih rele3an dan "elari den!an 'eadaan "ema"a. #a boleh
dilihat melalui dua a"&e' iaitu a"&e' &en!a(aran oleh !uru dan a"&e'
&embela(aran oleh &ela(ar (Pu"at Per'emban!an Kuri'ulum 2001). 6a7ley (1**1)
menyata'an baha0a &en!a(aran adalah "atu a'ti3iti intele' yan! betu(uan
memba0a &erubahan dari "e!i 'e&erayaan, nilai "erta ma'na dan &ro"e" ini
melibat'an intera'"i diantara dua indi3idu mi"alnya !uru den!an &ela(ar atau
&ela(ar den!an &ela(ar. Melalui &ro"e" &en!a(aran, "e"eoran! indi3idu beru&aya
menyam&ai'an "e"uatu 'e&ada indi3idu yan! lain dan merubah indi3idu ter"ebut
dari&ada "e"uatu 'eadaan "e&erti tida' tahu 'e&ada tahu dan "eba!ainya.
Den!an 'emudahan #$% yan! di!una'an "eba!ai alat bantu men!a(ar oleh &ara
!uru "e&erti &embentan!an dalam bentu' Miro"o.t Po0er Point, &ro"e"
&en!a(aran men(adi lebih menari' dan mudah di.ahami. #ni 'erana den!an
bantuan &eri"ian ini, bahan &en!a(aran boleh dirin!'a"'an dan diolah dalam
bentu' yan! lebih menari' "e&erti di"elit'an "edutan 3ideo, !ambar dan anima"i
(#ntel 8duation, 2009).
Mana'ala, &embela(aran &ula meru&a'an "atu &ro"e" &emerolehan ma'lumat
dan &en!etahuan, &en!ua"aan 'emahiran dan tabiat "erta &embentu'an "i'a&
dan 'e&erayaan dimana ianya berla'u "e&an(an! hayat "erta boleh berla'u di
mana-mana tan&a men!ira ma"a dan 0a'tu (Shiun! 1 4in!, 2005). Menurut
ta'ri.an dari&ada Kamu" De0an, &embela(aran adalah "uatu &ro"e" bela(ar untu'
mem&eroleh ilmu &en!etahuan dan men(alani latihan. Kemudahan "e&erti
internet ter"edia "eba!ai "atu &lat.orm ma'lumat yan! amat lua" ba!i &ro"e"
&embela(aran teta&i "umber ini teta& &erlu dita&i" ba!i menda&at'an ma'lumat
yan! "ahih dan te&at. #ni adalah "alah "atu 'elebihan #$% dalam &ro"e"
&embela(aran.
Berda"ar'an a&a yan! di(ela"'an diata", "eirin! den!an era !lobali"a"i yan!
memerlu'an manu"ia men(adi lebih 'reati. dan ino3ati. dalam a&a (ua bidan!
terma"u'lah bidan! &endidi'an, ma'a inte!ra"i ilmu #$% itu amat &entin! didalam
&endidi'an terutama "e'ali bila ber'ait den!an &ro"e" &en!a(aran dan
&embela(aran (P1P). Menurut :olme" (1***), inte!ra"i te'nolo!i dalam P1P
memerlu'an "eoran! &endidi' yan! "entia"a ber"edia dan .le'"ibel untu'
men!a&li'a"i'an &en!etahuan #$% 'e dalam 'aedah &en!a(aran harian di dalam
"ub(e' yan! dia(ar. #a bu'an "aha(a terhad 'e&ada &emahaman tentan! ara
&en!!unaan 'om&uter dan men!!abun!'annya den!an te'nolo!i dan bahan
&en!a(aran untu' tu(uan P1P, bah'an a&a yan! lebih &entin! adalah &emahaman
!uru ter"ebut tentan! i"i &en!a(arannya dan ba!aimana men!a&li'a"i'an
'ean!!ihan te'nolo!i untu' menter(emah'annya (8n!'i;ar, 2010). Pi"a&a
(1**)) menta'ri.'an inte!ra"i #$% dalam P1P adalah "eba!ai a&li'a"i te'nolo!i
&embela(aran ba!i mem&er'enal, men!u'uh dan mem&ertin!'at'an 'emahiran
dan "eteru"nya di!abun!(alin'an ber"ama 'aedah &en!a(aran.
Di Malay"ia, &en!!unaan &en!etahuan te'nolo!i amat dititi'berat'an
terutamanya dalam &ro"e" &en!a(aran dan &embela(aran (P1P). Sehubun!an
den!an itu, &ela'"anaan <Smart Shool= atau (u!a di'enali "eba!ai Se'olah
Be"tari "eara ber&erin!'at dari&ada tahun 1*** hin!!a 2010 adalah "alah "atu
u"aha 'era(aan ba!i mema"ti'an "eluruh "e'olah-"e'olah di Malay"ia
mem&unyai a'"e" terhada& 'emudahan #$% (Ba(unid, 2000> ?ro"t1Sulli3an,
200)). Se'olah Be"tari Malay"ia adalah tem&at &en!a(ian yan! dibuat
&en"tru'turan "emula dalam 'onte'" &en!a(aran dan &embela(aran "erta
&en!uru"an "e'olah a!ar &ela(ar beru&aya untu' menye"uai'an diri den!an
'eadaan "ema"a.
Kon"e& yan! diamal'an di Se'olah Be"tari (<Smart Shool=) "ebenarnya
menera&'an 'emahiran a'"e" "endiri (self-accessed) dan &embela(aran 'endiri
(self-directed learning) berda"ar'an taha& &ela(ar itu "endiri (%he Smart Shool
+oadma& 2005-2020/ -n 8duational 2dy""ey, 2005).
Perbinan!an a'an diteru"'an den!an meneran!'an "eara ter&erini "etia&
a"&e' dalam inte!ra"i #$% dalam &en!a(aran dan &embela(aran "e&erti da"ar
utama #$% yan! di!ari"'an dalam &endidi'an, &eranan, 'e&entin!an dan 'e"an
inte!ra"i #$% dalam P1P "erta hubun! 'aitnya den!an "i"tem <Smart Shool=
yan! di&er'enal'an oleh 'era(aan. Selain itu, 'e'an!an dan abaran dalam
&en!!unaan #$% dalam &endidi'an (u!a a'an turut dibinan!'an.
2-0- PERBINCANGAN
2-0- Daar 'ta$a ICT "a#a$ 1en"!"!.an
Seirin! den!an a&li'a"i #$% dalam &endidi'an di Malay"ia, &iha'
Kementerian Pela(aran Malay"ia (KPM) telah men!!ari"'an ti!a (3) da"ar
utama iaitu/
1. Da"ar litera"i #$% yan! mene'an'an 'emahiran &en!!unaan
'emudahan #$% ba!i "emua &ela(ar.
2. Da"ar men!utama'an &eranan dan .un!"i #$% dalam &endidi'an
"ama ada "eba!ai 'uri'ulum iaitu den!an me0u(ud'an "ub(e'
%e'nolo!i Ma'lumat dan Pen!'om&uteran di "e'olah mahu&un
"eba!ai alat P1P "e&erti 'emudahan &eri"ian atau internet.
3. Da"ar mene'an'an &en!!unaan #$% untu' menin!'at'an
&rodu'ti3iti, 'ee'a&an dan 'eber'e"anan "i"tem &en!uru"an.
(Kementerian Pela(aran Malay"ia,
2003)
Meru(u' 'e&ada da"ar 'edua yan! di!ari"'an oleh KPM, da&at dilihat
baha0a 'era(aan amat meniti'berat'an inte!ra"i #$% dalam &endidi'an
amnya dan P1P 'hu"u"nya dimana "etia& .un!"i #$% "e&erti &eri"ian,
&er'a'a"an dan "eba!ainya &erlu di!una'an "eara o&timum ba!i
memudah'an &ro"e" &en!a(aran dan &embela(aran.
2-2- Peranan !ntegra! ICT "a#a$ 1enga%aran "an 1e$&e#a%aran (P2P)
#nte!ra"i %e'nolo!i Ma'lumat dan Komuni'a"i mi"alnya &en!!unaan
&eri"ian Miro"o.t Po0er Point 'eti'a membentan!'an bahan &en!a(aran,
menter(emah'an i"i &en!a(aran dalam bentu' ilu"tra"i dan anima"i ba!i
"e"uatu to&i' yan! memerlu'an &emahaman yan! ter&erini "e&erti
&ro"e" .oto"inte"i" dalam "ub(e' Sain" dan "eba!ainya dilihat ber&eranan
&entin! dalam &ro"e" &en!a(aran dan &embela(aran di "e'olah. #ni 'erana
te'ni' &embela(aran yan! ber'e"an adalah melalui &ro"e" &embela(aran
yan! menyerono''an (Di' 1 +ei"er, 1*@*).
Norton dan Winbur! (2003) (u!a ber&enda&at baha0a #$% ber&eranan
&entin! dalam &ro"e" P1P di "e'olah. Walau ba!aimana&un, &ro"e" P1P
yan! di"erta'an den!an 'emudahan #$% teta& tida' menida''an ha' !uru
"eba!ai .a"ilitatornya. Selain itu, :(etland (1**5) turut memberi'an
&enda&at baha0a te'nolo!i memudah'an hidu& manu"ia dimana "etia&
tu!a"an harian boleh dirin!'a"'an "erta beru&aya mem&ertin!'at'an
&re"ta"i "e"eoran! mi"alnya !uru (i'a dia&li'a"i'an dalam &ro"e"
&en!a(aran.
Selain itu, &ro"e" &embela(aran terutamanya di'alan!an &ela(ar ba!i
memahami den!an lebih mendalam tentan! "e"uatu ilmu yan! di&eroleh
'eti'a &ro"e" &en!a(aran di&ermudah'an la!i den!an adanya medan
ma'lumat yan! lua" iaitu internet. Men!i'ut "tati"ti', &en!!una internet di
Malay"ia &ada tahun 1**5 menin!'at "ebanya' 9A 000 berbandin! tahun
1**0 yan! menatat'an (umlah &en!!una "ebanya' 1@ 000 oran! "aha(a
(8n!'i;ar, 2010).
2-3- ,e1ent!ngan "an .e#e&!)an !ntegra! ICT "a#a$ 1enga%aran "an
1e$&e#a%aran (P2P) "! e.(#a)
Berda"ar'an ontoh-ontoh yan! diberi'an "ebelum ini, da&at
dirun!'ai'an baha0a"anya terda&at banya' 'e&entin!an dan 'elebihan
inte!ra"i #$% dalam bidan! &endidi'an terutamanya dalam &ro"e" P1P.
-ntaranya adalah/
1. Ke.ahaman dan 'eu&ayaan murid da&at ditin!'at'an dalam
"e"uatu mata &ela(aran mi"alnya melalui &en!!unaan anima"i,
ilu"tra"i mahu&un tayan!an multimedia yan! meru&a'an "alah "atu
dari "umber #$% "eba!ai -lat Bantuan Men!a(ar.
2. Men!!ala''an &ro"e" &embela(aran ber"endiri (individualize learning) "e&erti
murid boleh men!!una'an 'emudahan (arin!an internet ba!i menda&at'an ma'lumat
tambahan.
3. Melalui a&li'a"i #$% dalam &ro"e" P1P (u!a, taha& 'reati3iti dan ima!ina"i murid
(u!a da&at ditin!'at'an.
). #nternet (u!a menyedia'an &elba!ai a'"e" 'e&ada
ma'lumat yan! "u'ar di&eroleh, Seba!ai ontoh, &ortal-&ortal
&endidi'an dari tem&atan atau luar menyedia'an &elba!ai bahan
&en!a(aran dan &embela(aran yan! "entia"a die'ma"'ini dari ma"a
'e "ema"a berbandin! bahan dari&ada bu'u te'" yan! hanya a'an
di&erbaharui lima tahun "e'ali (Balina, 2001)
5. Den!an alat bantuan men!a(ar "e&erti 'om&uter, mi'ro.on, &eri"ian-&eri"ian
yan! tertentu, &ro"e" &embela(aran murid da&at di(alan'an "eara lebih ber'e"an
0alau&un den!an bimbin!an minima 'erana den!an 'emudahan #$%, &ro"e"
&embela(aran lebih mudah di.ahami.
6. Menurut +o"enber! (2001), inte!ra"i #$% dalam P1P telah mem&er'enal'an
&embela(aran "eara 'onte'"tual 'e&ada &ela(ar dimana ia mene'an'an 'on"e&
&embela(aran berda"ar'an ma"alah "ebenar (real problem) dan &ela(ar bertinda'
"eba!ai &enyele"ai ma"alah. Kon"e& ini "ea'an "ama den!an &embela(aran
bera"a"'an ma"alah (problem based learning).
2-4- ,e.angan "an 4a&aran "a#a$ !ntegra! ICT "a#a$ 1r(e
1enga%aran "an 1e$&e#a%aran (P2P)
%erda&at &elba!ai 'e'an!an dan abaran "ama ada dalam bentu'
dalaman mahu&un luaran a&abila inte!ra"i #$% dalam &ro"e" P1P
di&er'enal'an. Setia& 'e'an!an dan abaran a'an dibinan!'an lebih
lan(ut di ba0ah/
1. Ke'an!an ma"a dalam men!habi"'an "ilibu"
-ntara ala"an tida' men!!una'an 'emudahan #$% dalam &ro"e"
&en!a(aran dan &embela(aran bebera&a oran! !uru adalah 'erana
ma"a yan! diambil untu' melayari dan men!a'"e" ma'lumat dari&ada
"umber maya a!a' lama "edan!'an ma"a yan! di&eruntu''an ba!i
men!habi"'an "ilibu" "e"uatu mata &ela(aran adalah a!a' terhad
0alau&un mere'a "entia"a ber"edia untu' men!!una'an 'emudahan
ter"ebut (Shiun! 1 4in!, 2005). %ambahan &ula, menurut Wibur!
(1**9), ba!i mambina, memban!un, men!inte!ra"i "erta
men!inter&reta"i "umber-"umber multimedia adalah a!a' "u'ar
'erana .a'tor ma"a dan "umber yan! terhad 0alau&un 'ein!inan dan
'emahiran untu' itu 0u(ud.
.
2. Si'a& ne!ati. &endidi'
Ke"u'aran untu' men!ubah &er"e&"i dan 'ebia"aan "e"eten!ah !uru
yan! "udah "era"i den!an te'ni' &en!a(aran dan &embela(aran "eara
tradi"ional (u!a men(adi "alah "atu abaran 'e&ada inte!ra"i #$%
dalam &ro"e" P1P (Be'er 1 Watt, 1**A). Seba!ai ontoh,
&ela'"anaan Se'olah Be"tari oleh 'era(aan "eara tida' lan!"un!
telah merubah "eara dra"ti' "trate!i P1P (Ba(unid, 2000> 6aaob,
2005), 'uri'ulum "e'olah (MMo8, 1**9a), latihan 'uri'ulum !uru
(MMo8, 1***) "erta amalan &en!uru"an &endidi'an (MMo8, 1***)
yan! "edia ada. Perubahan ini mun!'in a!a' "u'ar untu' diterima
ba!i !uru-!uru terutamanya yan! "udah bia"a den!an te'ni' P1P
yan! lama dan berteru"an men!amal'an te'ni' &en!a(aran dan
&embela(aran "eara 'on3en"ional "e&erti men!!una'an bu'u te'"
"e&enuhnya 0alau&un be!itu banya' dana telah di&eruntu''an ba!i
tu(uan mereali"a"i'an ha"rat men(adi'an te'nolo!i "eba!ai "alah "atu
medium utama P1P di "e'olah (-hmad, 2005b> -hmad 1**@> Ba(unid,
2000> Kontin!, 2003> 4ee, 1***).
3. Kuran!nya 'emahiran dan 'e&a'aran "erta minat
Pen!!unaan %e'nolo!i Ma'lumat atau #% memerlu'an 'emahiran dan
'e&a'aran "erta 'ee'a&an dalam &en!!unaan 'om&uter (Shiun! 1
4in!, 2005) ba!i men!e'&lora"i, menter(emah, men!edit, menyim&an
"umber-"umber di!ital yan! baru mahu&un men!ha"il'an "atu "umber
di!ital yan! baru untu' du!una'an "ema"a &ro"e" P1P. 2leh itu tan&a
'emahiran dan 'e&a'aran, inte!ra"i #$% dalam &ro"e" P1P ma"ih
terhalan!. Selain itu, a!a' "edi'it (umlah !uru yan! meman.aat'an
internet "eba!ai "alah "atu alternati. &lat.orm ma'lumat yan! lua" dan
menurut 'a(ian yan! dila'u'an oleh +o"li, et.al. (2001), 'adar
&en!!unaan #$% dalam &ro"e" P1P oleh &en"yarah Ci%M hanyalah
"e'itar 30D dan (i'a 'a(ian ini di&erlua"'an di "e'olah, ne"aya
&eratu"an yan! diatat'an mun!'in lebih rendah 'erana 'uran!nya
in.ra"tru'tur "erta 'emahiran.
). Ke'uran!an &ra"arana dan bahan atau alat "o'on!an
Be'alan &ra"arana "erta bahan atau alat "o'on!an #$% di "e'olah-
"e'olah yan! a!a' terhad (u!a meru&a'an "alah "atu .a'tor 'e'an!an
'e&ada inte!ra"i #$% dalam &ro"e" P1P. #ni 'erana untu' menyedia'an
'emudahan &ra"arana "e&erti 'om&uter untu' "emua &ela(ar tan&a
men!ira "tatu" e'onomi, "oial, 'aum dan "eba!ainya men(adi
abaran yan! amat be"ar (Shiun! 1 4in!, 2005). Per'ara "ebe!ini
ter(adi 'erana 'ean!!ihan 'emudahan #$% yan! terda&at di "e'olah
adalah tida' "era!am "erta 'uran!nya 'e&e'aan &ara !uru terhada&
'eu&ayaan in.ra"tru'tur #$% yan! terda&at di "e'olah ma"in!-ma"in!
untu' di"e"uai'an den!an ranan!an &embela(aran yan! diatur.
Sebai'nya, 'eu&ayaan 'emudahan #$% haru"lah di&a"ti'an "e"uai
terlebih dahulu "ebelum meranan! a'ti3iti P1P di "e'olah (Shiun! 1
4in!, 2005).
5. Euran! #$% dan di!ital
?a'tor 'etida'"eimban!an ma"yara'at dari "e!i tara. hidu&, "umber
&enda&atan, taha& &endidi'an, 'emudahan in.ra"tru'tur, taha&
urbani"a"i dan "eba!ainya turut memberi im&a' 'e&ada 'ema(uan #$%
dan di!ital. Seba!ai ontoh, ia telah me0u(ud'an (uran! #$% dan di!ital
yan! amat 'etara terutamanya di luar bandar dan di antara 'aum yan!
berbe;a (Shiun! 1 4in!, 2005).
:a"il dari&ada (uran! yan! 0u(ud, 'e"u'aran mema"ti'an inte!ra"i
#$% dalam &ro"e" &en!a(aran dan &embela(aran di "e'olah "eara
"ama rata 'e&ada "emua &ela(ar mahu&un !uru a!a' "ulit untu'
direali"a"i'an.
A. Ke'an!an dari "e!i "umber 'e0an!an
Sumber 'e0an!an yan! terhad ba!i "e"eten!ah "e'olah (u!a turut
menyebab'an 'uran!nya a'"e" terhada& te'nolo!i ma'lumat dan
'omuni'a"i. Piha' "e'olah mun!'in tida' mam&u menyedia'an
'emudahan #$% ba!i &ro"e" &en!a(aran dan &embela(aran (P1P)
'erana tida' mem&unyai "umber 'e0an!an yan! u'u& terutamanya
ba!i membiayai 'o" &en!!unaan mun!'in 'embali 'e&ada te'ni'
&embela(aran "eara tradi"ional yan! lebih men(imat'an (Shiun! 1
4in!, 2005). Bari"an &im&inan tertin!!i "e'olah "eharu"nya lebih
beru"aha memanta&'an &en!!unaan #$% a!ar &ara &ela(arnya
mahu&un "ta. a'ademi' tida' 'etin!!alan dalam era !lobali"a"i
&endidi'an.
3-0- ,ESI/PULAN
Berda"ar'an dari&ada &erbinan!an di ata", bebera&a &er'ara dan i"u da&at
dirumu"'an. -ntaranya ialah/
1. #$% atau dalam baha"anya %e'nolo!i Ma'lumat dan Komuni'a"i telah
memba0a "atu &erubahan be"ar 'e dalam "i"tem &endidi'an ne!ara
"eirin! den!an 'e&e"atan era !lobali"a"i dunia ma"a 'ini.
2. Pen!!unaan #$% dalam "i"tem &endidi'an bu'an "e'adar meli&uti
"i"tem &en!uru"an &endidi'an di "e'olah men(adi lebih e.e'ti. teta&i
(u!a banya' menyumban! 'e&ada te'ni' dan 'aedah &en!a(aran dan
&embela(aran yan! lebih ber'e"an.
3. #nte!ra"i #$% dalam &ro"e" &en!a(aran dan &embela(aran bu'an
menida''an ha' !uru "eba!ai &endidi' teta&i meru&a'an &emudah
ara dan ber.un!"i "eba!ai alat bantuan men!a(ar yan! amat e.e'ti.
dan ber'e"an ba!i mema"ti'an &ro"e" &embela(aran ber(alan lebih
lanar.
). #nte!ra"i #$% dalam &ro"e" P1P membantu &ara !uru menari' minat
&ela(ar untu' bela(ar dan memahami "e"uatu ilmu "erta menyedia'an
&elba!ai &eluan! 'e&ada &ela(ar untu' mera"ai dan &er'ara baru.
5. Kaedah-'aedah bela(ar yan! lebih ter'ini dan moden melalui inte!ra"i
#$% da&at membantu men!ata"i 'elemahan &ara &ela(ar yan! lebih
berminat 'e&ada !aya bela(ar yan! berbe;a dari&ada !aya bela(ar
'on3en"ional dahulu.
A. Si"tem Se'olah Be"tari atau lebih di'enali "eba!ai <Smart Shool=
adalah "alah "atu u"aha 'era(aan yan! 0a(ar diteru"'an ba!i
mema"ti'an inte!ra"i #$% dalam bidan! &endidi'an amnya "erta &ro"e"
P1P 'hu"u"nya ber(aya.
Walau&un inte!ra"i #$% dalam &ro"e" &en!a(aran dan &embela(aran di "e'olah
memberi'an 1001 'elebihan dan man.aat, namun ia hanya meru&a'an "atu nilai
tambah 'e&ada te'ni' P1P ter'ini 'erana !uru dan &endidi' teta& ber&eranan
"eba!ai .a"ilitator utama dalam &ro"e" P1P itu "endiri. Selain itu, inte!ara"i #$%
(u!a haru" "entia"a di&antau dari "ema"a 'e "ema"a 'erana 'onte'" dunia
tan&a "em&adan memun!'in'an untu' 'emudahan #$% yan! di"edia'an
di"alah!una'an oleh indi3idu yan! tida' bertan!!un!(a0ab. Semua &iha' &erlu
ber!andin! bahu ba!i mereali"a"i'an ha"rat memodeni"a"i'an bidan!
&endidi'an tan&a mena.i'an ha' indi3idu untu' menda&at &endidi'an yan!
"em&urna.
SENARAI RU5U,AN
-hmad, ?., Mohd Shah, P., -bdul -;i;, S. (2005b). $hoie o. %eahin! Method"/
%eaher-$entred or Student-$entred. Jurnal Penyelidikan Pendidikan,
Educational Planning and Policy Research Division, inistry of Education
alaysia, !.
-hmad, +. (1**@). 8duational de3elo&ment and re.ormation in Malay"ia/ &a"t, &re"ent
and .uture. Journal of Educational "dministration, #$(5), )A2-)95.
Ba(unid, #. (2000). +ethin'in! the Wor' o. %eaher" and Shool 4eader" in an -!e o.
$han!e. #n $. Day, ?ernande;, -. 1 :au!e, %.8. (8d),, %he 4i.e and Wor' o.
%eaher". 4ondon/ %he ?almer Pre"".
Be'er, W.8. and Watt", M. (1**A). $hal' and %al'/ - National Sur3ey on %eahin!
Cnder!raduate 8onomi". -merian 8onomi +e3ie0. @A(2) ))@-)53.
8n!'i;ar, M. (2010). Pentin!nya #nte!ra"i #$% dalam Pro"e" Pen!a(aran dan
Pembela(aran Pendidi'an #"lam. Dia'"e" &ada 2) Se&tember 2011.
htt&/FFen!'i;arGuran.0ord&re"".omF2010F0)F15F&en!tin!nya-inte!ra"i-it-dalam-
&ro"e"-&en!a(aran-dan-&embela(aran-&endidi'an-i"lamF
?ro"t 1 Sulli3an. (200)). Benhmar'in! o. the Smart Shool #nte!rated Solution. Kuala
4um&ur/ Malay"ia Mini"try o. 8duation.
:olme", W. (1***). %he %ran".ormin! Po0er o. #n.ormation %ehnolo!y. $ommunity
$olle!e Eournal, 90(2)/ 10-15.
htt&/FFm&''.or!Finde7.&h&Ho&tionIomJontent13ie0Iartile1idI3D3-&en!!unaan-it-
di-dalam-&en!a(aran-dan-&embela(aran
"e(arah1atidIAD3-a'ademi'1#temidI31limit"tartI2 dia'"e" &ada 23
Se&tember 2011.
htt&/FF000.m".om.myF"mart"hoolF0hati"F&J2.a"& dia'"e" &ada 23 Se&tember 2011.
#ntel 8duation #nitiati3e-%ringing change through &'( in )azala *chool *ystem. (2009).
Kontin!, M. M., #"mail, Mo'htar, -li, Mohamad Bilal, Dali, Normah, -bu Ba'ar, Muhamad
Shahbani. (2003). "ssessment of &ntegrated *olution of *mart *chools. Kuala
4um&ur/ Mini"try o. 8duation.
4ee, M. N. N. (1***). 8duation in Malay"ia/ %o0ard" Ki"ion 2020.
Ldoi/10.109AF"e"[email protected])M. *chool Effectiveness and *chool &mprovement,
+,(1), @A-*@.
MMo8. (1**9a). *mart *chools %lueprint. Kuala 4um&ur/ Mini"try o. 8duation,
Malay"ia.
MMo8. (1***, Deember 1-3, 1***). 'urrent (rends and &ssues in (raining Practices
-Pre-*ervice and &n-*ervice. for Educators in the area of &nformation and
'ommunication (echnologies. Pa&er &re"ented at the -P8$ Wor'"ho&
#nte!ration o. #n.ormation and ommuniation %ehnolo!ie" (#$%") throu!h
%eaher Pro.e""ional De3elo&ment, %oronto.
Pi"a&a, E. (1**)). #n William", D.M. (2000). #nte!ratin! %ehnolo!y into %eahin! and
4earnin!. Sin!a&ore/ Pratie :all.
Pu"at Per'emban!an Kuri'ulum. (2001). Pen!!unaan %e'nolo!i Ma'lumat dan
Komuni'a"i (#$%) dalam Pen!a(aran dan Pembela(aran. Putra(aya. Kementerian
Pendidi'an Malay"ia. Dia'"e" &ada 31 Ma 200*.
htt&/FF000.&&'."m'd&'.omFb"'FmodulJ""'.htmlN
+o"enber!, E.M. (2001). 8-learnin!/ Strate!ie" .or Deli3erin! Kno0led!e in the Di!ital
-!e. C.S.-/ MOra0-:ill.
+o"li, -. +., Bamalia, M. and Sha.iee, -. (2001). #$% in %eahin! and 4earnin! amon!
Ci%M 4eturer"P #nternational $on.erene on $hallen!e" and Pro"&et" in
%eaher" 8duation/ Shah -lam.
Shiun!, %.K. 1 4in!, W. 6. (2005). Pen!!unaan #$% Dalam Pro"e" Pen!a(aran dan
Pembela(aran di Kalan!an Ouru Se'olah Menen!ah %e'ni' dan Ko'a"ional/
Si'a& Ouru, Peranan #$% dan Ke'an!an F $abaran Pen!!unaan #$%. Seminar
Pendidi'an 2005, ?a'ulti Pendidi'an C%M.
%he Smart Shool +oadma& 2005-2020/ -n 8duational 2dy""ey &a&er (2005). Dia'"e"
&ada 2) Se&tember 2011.
htt&/FF000.m"malay"ia.myFodena3iaF&ortal"Fm"Fima!e"F&d.F""-roadma&.&d.
Ward, E. 1 Pe&&ard, E. (2003). Strate!i Plannin! .or #n.ormation Sy"tem". 3
rd
ed.
8n!land/ Eohn Willey 1 Son" 4td.
Wibur!, K. (1**9). %he Dane o. $han!e/ #nte!ratin! %ehnolo!y in $la""room.
$om&uter" in Shool". 13(2) 191-1@).
6aQaob, -., Mohd Nor, Nor ?ari;a, -;man, :a;ita. (2005). #m&lementation o. the
Malay"ian Smart Shool/ -n #n3e"ti!ation o. %eahin!-4earnin! Pratie" and
%eaher-Student +eadine"". &nternet Journal of e-/anguage /earning 0
(eaching, 1(2), 1A-25.
6ahya, 8. (2005). Pendidi'an %e'ni' dan Ko'a"ional Malay"ia. Petalin! Eaya/ #BS Bu'u
Sdn. Bhd.
Balina, 6. (2002). #% dan Kom&uter/ Nadi Se'olah Be"tari. Ctu"an Malay"ia.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close