KP 3

Published on 2 weeks ago | Categories: Documents | Downloads: 12 | Comments: 0 | Views: 85
of 14
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page

-1 -1-

KERTAS KERTA S PENERA PENERANGAN NGAN

KURSUS

E-030-4 PEMBANTU JUUTEA E!EKT"N#K #N$U%T# PEA!ATAN

TAHAP

EMPAT (4 )

NO DAN TAJUK MODUL

09 : A$M#N#%TAT#"N AN$ MANA&EMENT 'UN(T#"N

TUGASAN

09)0* : ("N$U(T %UB"$#NATE PE'"MAN(E APPA#%A! 01)0* : (A+ "UT EN,#"MENTA! EA!T AN$ AN$ %A'ET+ AU$#T

OBJEKTIF PENCAPAIAN

TAJUK

01)03 : PEPAE PEPA E A(T#,#T+ EP"T Per.or adstrato ad aageet .u2to usg o des2rpto5 persoa6 .6e5 per.ora2e stadard pro2edure/apprasa6 .or5 27e2k6st5 os7a a2t ad da68 2ou2ato eda so t7at 2opa8 per.ora2e appra apprase se st sta ada dard rd s ota ota5 5 suord suorda ate te o o  de des2r s2rp pto to  s 27e2ke 27e2ked5 d5 suord suo rdate ate per.ora per.ora2e 2e appras apprasa6 a6 s ea6 ea6uate uated5 d5 audt audtg g a2tte a2ttes s s arraged5 departet per.ora2e s ea6uated ad re2oedatos to re6eat partes s proposed  a22orda2e t7 departet;s re<ureet) %UB"$#NATE PE'"MAN(E APPA%A! Kertas peeraga  eeragka=

TUJUAN

1) proses pesta.a *) kepetga8a dar seg kuatt da kua6t pekera da6a orgasas

PENGENALAN

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13

-*

-Page

-*-

Di sini kita boleh lihat bahawa sumber organisasi yang terpenting ialah pekerjanya di mana mana mer mereka eka in inii mena menawa wark rkan an se sert rta a meny menyum umba bang ngka kan n kemah emahir iran an,, baka bakat, t, kreatiiti serta melahirkan daya usaha dan juga kepimpinan ke arah pen!apaian organisasi" #eberapa #eber apa perkara perkara perlu perlu dititikber dititikberatka atkan n oleh pengurus pengurusan an sumber sumber manusia manusia dalam dalam menyumban menyu mbangka gkan n kejayaa kejayaan n organis organisasi asi seperti seperti pengambil pengambilan an pekerja pekerja,, kemahir kemahiran an pekerja dalam menjayakan matlamat organisasi" Maka dengan itu di antara tugas$ tu tuga gas s

se sese seor oran ang g

peng pengur urus us yang yang pali paling ng kr krit itis is iala ialah h

pemi pemili liha han, n, lati latiha han n dan dan

pembangunan orang$orang yang dapat membantu organisasi men!apai matlamat$ matlamat dengan sebaiknya"

1.0 Defnisi Merupa Mer upaka kan n satu satu pros proses es

pengam pengambil bilan an dan pemiliha pemilihan n sumber sumber manusia manusia se!ara se!ara

berterusan bagi bagi mengisi jawatan$jawatan jawatan$jawatan kosong kosong yang wujud wujud di dalam organisasi" organisasi" Atau boleh juga kita katakan pensta%an merupakan !alon$!alon yang berkelayakan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dengan jawatan yang ditawarkan akibat darrip da ipa ada

kekos ekoso ongan gan

perb pe rber erhe hent ntia ian, n, memu me mula laka kan n

kemat ematia ian n

akti aktii iti tiny nya a

yan yang dan dan

wujud ujud

ump umpama amanya nya

se seba baga gain inya ya"& "&eb ebel elum um

dipe diperi ring ngka katt

awal awal

pers ersaraa raan, se sesu suat atu u

penu penubu buha han n

pertu ertuk karan, an,

or orga gani nisa sasi si

apak apakah ah

yang yang

it itu u

perl perlu u

di'kirkannya mengenai kakitangannya kakitangannya Mengapa perlu mereka ber'kiran demikian

2.0 Proses penstaan

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page

-3 -3-

a meru merupa paka kan n pr pros oses es yang yang dija dijala lank nkan an oleh oleh peng pengur urus us su sumb mber er manu manusi sia a dan dan digambarkan seperti rajah di bawah ini*$ luaran dalaman Peran!angan &umber manusia Pengambilan+pengrekrutan Pemilihan

nduksi dan orientasi atihan dan kemajuan+pembangunan Penilaian prestasi Penamatan pekerja

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page

-4 -4-

3.0 Perancanan s!"#er "an!sia

Mengik Men gikut ut - .ayne ayne Mondy Mondy dan -obert obert M /oe (0123) (0123),, peran! peran!ang angan an sumbe sumberr manu ma nusi sia a adal adalah ah pr pros oses es di mana mana peng pengur urus usan an mene menent ntuk ukan an siap siapak akah ah at atau au berapakah pekerja yang perlu diambil dan diisi pada waktu atau masa$masa yang yan g terten tertentu" tu" Dengan Dengan kata kata lain lain ianya ianya menemu menemuka kan n manusi manusia a dari dari luar luar atau atau dalam organisasi untuk melaksanakan kerja$kerja organisasi" Dalam peran!angan pula, biasanya langkah$langkah berikut yang diikuti iaitu a" Peran!angan bagi keperluan$keperluan masa hadapan" $ 5eperlu eperluan an tenaga tenaga pekerj pekerja a untuk untuk masa masa depan depan ditent ditentuk ukan an berdas berdasar arka kan n matlamat

strategi dan program organisasi"

b" Peran!angan bagi keseimbangan masa hadapan" $ Memastikan keperluan tenaga pekerja untuk masa kini, dan masa depan adak dakah

men! men!u ukupi

untuk ntuk

menja enjala lan nkan

akt ktiiiti iti

organis anisa asi

yan yang

diran!angkan"

!" Peran!angan bagi pengambilan, pemilihan serta perberhentian $ dibuat berdasarkan berdasarkan ramalan ramalan berapakah bilangan bilangan kakitangan kakitangan yang akan berhenti, berh enti, berpinda berpindah h dan diperluk diperlukan" an" Peran! Peran!anga angan n untuk untuk pengambi pengambilan, lan, pemilihan pemil ihan,, penamata penamatan n perkhidma perkhidmatan tan dan kemajua kemajuan n kakitan kakitangan gan dibuat dibuat mengikut keperluan organisasi"

d" Peran!angan bagi pembangunan" 6 perseimbangan ini dapat di!apai apabila memenuhi peran!angan bagi peng pe ngam ambi bila lan n

dan dan

peran! per an!ang angan an

bagi bagi

pemi pemili liha han n

at atau au

pemba pembangu nguna nan" n"

perb perber erhe hent ntia ian n

pek peker erja ja dan dan

ju juga ga

Peran Peran!an !angan gan pemba pembanug nugnan nan lebih lebih

bertumpuk bertu mpukan an kepada kepada latihan latihan dan juga pergera pergerakan kan indiidu indiidu$indi $indiidu idu di dalam organisasi berdasarkan kepda pengalaman dan keupayaan pekerja$ pekerja"

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page

e" Pengauditan+penilaian prestasi 6 mengadakan penilaian ke

atas

sumber$su $sumber

[email protected] [email protected]

manusia

serta

menyediak menye diakan an !arta !arta penggant penggantian ian pekerja pekerja bagi menunjukk menunjukkan an keduduk kedudukan an pekerja pada semua peringkat" Melalui !arta ini, aspek berkenaan berkenaan dengan kedudukan kedudu kan pangkat, tempoh perkhidmatan, perkhidmatan, tarikh bersara, nama pekerja yang berpotensi+wibawa, keperluan latihan dan bilangan jawatan kososng ditunjukkan untuk memudahkan pihak pengurusan menyelenggara dan mengawal pekerja"

3.0 Proses perancanan s!"#er "an!sia   Proses peran!angan sumber manusia digambarkan seperti berikut Persekitaran

Persekitaran  pp

Peran!angan &umber Manusia

7okusk okuskan an keperlu eperluan an sumbe sumberr m manu anusia sia

7okus okuska kan n sum sumbe berr man manusi usia a yang yang

ada Membandingkan keperluan

 8ang  8ang ada

Permintaan bekalan

 

lebihan pekerja

kekurangan

Dua %aktor yang menyebabkan peran!angan peran!angan sumber manusia dilakukan dilakukan pula

adalah i" 7aktor Dalaman

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page 

- --

peruba perubahan han dalam dalam or organ ganis isasi asi samad samada a pengem pengemban bangan gan atau atau

penge!ilan organisasi akan mewujudkan jawatan kosong yang meningkat atau pun dipe!atkan atau dikekalkan"

 

ii" 7aktor uaran 

termas ter masuk uk ekono ekonomi, mi, politik politik,, sosia sosial, l, 9ontohnya

ekonomi

meleset,

teknol teknolog ogi, i, budaya budaya dan pasar pasaran" an" sesuatu

organisasi

tidak

dapat

mengembangkan perniagaannya kerana akan melibatkan kos yang tinggi dan da n

piha pihak k

peng pengur urus usan an

perl perlu u

memi memiki kirk rkan an

pera peran! n!an anga gan n

yang yang

lebi lebih h

menguntungkan dalam keadaan demikian"

$.0 Pena"#i%an &a%on Pe'er(a anya merupakan proses menarik minat indiidu yang mempunyai kelayakan tertentu mengisi atau atau memohon jawatan tertentu yang wujud dalam dalam satu$satu organisasi" Pengambilan juga dikenali dengan rekrumen" 5aed 5a edah ah

peng pengam ambi bila lan n

dala dalama man n

ter termasu masukl klah ah

tawa tawara ran n

pek pekerja erjaan an

dan dan

penempatan penempata n pekerjaan dari kalangan ahli organisasi itu sendiri" 5aedah pengambilan luaran pula termasuklah 

klanAgensi pekerjaanMerekrut melalui sekolah, kolej, uniersitiA!ara tertentu seperti pameran, teleisyen, internetIntership$$ menempatkan pelajar dalam pekerjaan sementara ( iaitu latihan Intership praktikum+latihan industri )7irma melatih eksekuti% Persatuan pro%essional

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page-ujukan pekerja ( jabatan tenaga rakyat ):saha indiidu 6 iaitu memohon sendiri

- --

$.1 )e#ai'an pena"#i%an i" &e!ara dalaman 

  sudah kenal antara satu sama lain" 

memudahkan proses berkomunikasi" 

menjimatkan masa, kos dan tenaga

ii" &e!ara luaran 

  memenuhi spesi'kasi dan diskripsi pekerja"  tampil dengan idea dan kreatiiti baru

$.2 )e#!r!'an pena"#i%an i" &e!ara dalaman  

tiada idea baru dibawa masuk" berlaku perasaan dengki dan irihati"

ii" &e!ara luaran   

kos yang tinggi untuk melatih pekerja baru" masa menerangkan kerja$kerjanya diba;irkan" komunikasi adalah tidak baik pada peringkat awal"

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page

-C -C-

*.0 Ana%isis pe'er(aan Dalam proses pengambilan pekerja, pengurusan perlu membuat analisis pekerjaan" pekerjaan" Apa pula analisis pekerjaan itu Mari kita lihat maksud analisis pekerjaan itu" Analis Ana lisis is Peke Pekerja rjaan an dide' dide'ni nisik sikan an sebag sebagai ai satu satu prose proses s yang yang sistem sistemati atik k untuk untuk mene me nent ntuk ukan an kemah emahir iran an,, tu tuga gas s dan dan peng penget etah ahua uan n yang yang di dipe perl rluk ukan an untu untuk k melakukan tugas di sesebuah organisasi" 5emudian tujuan analisis pekerjaan ialah untuk menjawab i" #entuk ';ikal dan mental tugas ii" #ila kerja harus lengkap disempurnakan, kerana siap tidak semestinya sempurna iii" Di mana kerja harus disempurnakan (tanggungjawab kerja, objekti% kerja) $ mungkin mungkin ada kerja kerja lain lain selepas selepas ini atau berkaitan berkaitan dengan dengan kerja$ kerja$ker kerja ja terse tersebut but $

ada ada ker kerja ja lai lain n ata atau u piha pihak k lain lain mas masin ing$ g$ma masi sing ng""

Apakah Apak ah kelulu kelulusan san yang disempur disempurnaka nakan n untuk untuk melakukan melakukan pekerja pekerjaan, an, !ontohny !ontohnya a telah memiliki sijil peperiksaan &ijil Pelajaran Malaysia dan layak untuk memohon  jawatan seperti kerani" kerani" &ebenarnya &ebenarnya maklumat analisis perkerjaan perkerjaan boleh dikatakan dikatakan mempunyai maklumat berikut berikut

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13

-9

-Page 

-9-

-ingk -in gkasa asan n tugas tugas dan dan tanggu tanggungj ngjaw awab ab berk berkait aitan an dengan dengan pekerj pekerjaan aan atau atau  jawatan dan juga juga jawatan lain" lain"Pengetahuan Pengetah uan dan kemahiran kemahiran yang diperlukan diperlukan !ontohnya pengetahuan diukur melalui sijil manakala kemahiran pula boleh membuat se!ara praktik"&uasana kerja 6 !ontoh pensyarah memberikan kuliah dalam bilik darjah dan bukannya di tengah padang"Analisis pekerjaan terdiri dari diskripsi dan spesi'kasi pekerjaan"Diskripsi perkerjaan itu pula adalah dokumentasi maklumat mengenai tugas, kewa ke wajib jiban an dan tangg tanggung ungjaw jawab ab terhad terhadap ap peke pekerja rjaan" an" 9ontoh 9ontohnya nya,, tugas tugas seorang jururawat berkewajiban berkewajiban menjaga pesakit dan bertanggungjawab bertanggungjawab ke atas tugasnya itu iaitu menjalankan tugas dengan dedikasi"&pes &p esi' i'ka kasi si

pek pekerja erjaan an

adal adalah ah

spes spesi' i'ka kasi si

pers person onal al

di diri ri

pek pekerja erja

yang yang

mengandungi si%at$si%at pekerja yang dapat memenuhi standard+piawaian diskri dis krips psii pekerj pekerjaan aan"9o "9onto ntohny hnya a tadi tadi

untuk untuk menjad menjadii seoran seorang g jurura jururawat wat,,

kelayak kel ayakanny annya a berumur berumur <= tahun, tahun, pernah pernah menjalan menjalanii dan mempunyai mempunyai sijil sijil kursus kur sus kejuru kejururawa rawatan tan dan seseteng sesetengahny ahnya a memerluk memerlukan an pengalama pengalaman n kerja kerja sekurang$kurangnya < tahun"  

&ebelum &ebelum kita ke langkah langkah seterusny seterusnya a dalam dalam pr proses oses pensta%an pensta%an ini, !uba anda !arikan !ari kan !ontoh !ontoh analisis analisis pekerjaa pekerjaan n atau spesi'ka spesi'kasi si pekerja pekerjaan an dalam dalam akhbar akhbar$ akhbar tempatan dan bin!angkan bin!angkan dengan pensyarah anda"

+.0 Pe"i%i,an Sta  Adalah proses memilih indiidu yang sesuai daripada sekumpulan pemohon dan %aktor$%aktor yang mempengaruhi pemilihan adalah i"

undan undang$u g$unda ndang ng di mana mana dapa dapatt meng mengela elakk kkan an disk diskrim rimina inasi si

ii"

jangkama jangkamasa sa buat keputu keputusan san samada samada !epat !epat atau lambat lambat ataup ataupun un sesuai sesuai

ii iii" i"

ju juml mlah ah pemo pemoho hon n di mana mana kadar kadar pemi pemili liha han n adala adalah h merup merupak akan an bila bilang ngan an pekerja yang dikehendaki terhadap bilangan pemohon"

i i""

Matl Matlam amat at orga organi nisa sasi si""

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page

- 10 - 10 -

+.1 Lan'a,-%an'a, Lan'a,-%an'a, pe"i%i,an

i" Menyemak borang permohonan" permohonan" $ :ntuk :ntuk mempas mempastik tikan an maklum maklumat at yang yang dinyat dinyatak akan an adalah adalah sama sama denga dengan n diskripsi yang ditetapkan" $

:ntuk mendapatkan maklumat 6maklumat asas mengenai !alon tersebut"

$

:ntuk melihat setakat mana maklumbalas !alon tersebut"

$

&ebaga &ebagaii rujuka rujukan n kepada kepada 'rma 'rma apabil apabila a !alon !alon berkena berkenaan an telah telah diambi diambill sebagai pekerja di organisasi tersebut"

ii" Temuduga Awal $

9al 9alon$ on$!al !alon on aka akan n ditan ditanya ya meng mengena enaii maklu maklumat mat as asas as meng mengena enaii !alon !alon""

$

Tuj ujua uann nnya ya meli meliha hatt kemah emahir iran an komu komuni nika kasi si dan dan ju juga ga keses kesesua uaia ian n bole boleh h buat kerja atau tidak"

iii" Proses Penilaian atau Pengujian $

:ntuk :ntuk meng menguji uji kemah kemahira iran n atau atau kela kelayak yakan an atau atau > > yang yang ada ada pada pada !alo !alon n tersebut"

$

Ter ermas masukl uklah ah juga juga ujian ujian kogn kogniti iti%, %, numer numerika ikall dan taak taakula ulan" n"

$

Tujuan ujuannya nya meli meliha hatt kebol keboleha ehan n indii indiidu du melak melakuk ukan an kerj kerja" a"

i" Temuduga Peringkat kedua (dengan Majikan atau Pengurusan Atasan) $

:jian :jian penge pengetah tahuan uan pek pekerj erjaan aan bera berasas saska kan n analis analisis is peke pekerja rjaan an

$

Tuj ujua uan n meli meliha hatt peng penget etah ahua uan n meng mengen enai ai tug tugas as

$

:jian membuat tugas

$

:jian minat

$

:jian personaliti

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page

$

- 11 - 11 -

:jian dadah dan ADs

Darii perbu Dar perbuala alan, n, !alon !alon dan penemu penemudug duga a akan akan bertuk bertukar ar maklum maklumat at serta serta mend me ndap apat at

makl maklum umat at

tamb tambah ahan an""

&oal &oalan an

lebi lebih h

menu menump mpuk ukan an

kepad epada a

mening men ingka katka tkan n or organ ganis isasi asi dan bukan bukan lagi lagi ditump ditumpuk ukan an pada pada pendap pendapaia aian n akade ak ademik mik,, pengal pengalama aman n kerj kerja, a, kuali kualiti ti perso personal nal (';ik (';ikal, al, tuturk tuturkata ata,, reko rekod, d, tenang dan sebagainya)  Tujuannya  Tujuannya melihat kewibawaan kewibawaan atau kebolehan kebolehan !alon mengemukakan mengemukakan idea bernas ber nas serta serta kemat kematang angan an dalam dalam mengen mengendal dalik ikan an situa situasi si diri diri yagn yagn boleh boleh menyumbangkan kepada organisasi dan negara"  

.0 /aaran /aaran 'er(a

a.   Diberikan kepada !alon$!alon yang layak dan berjaya"  b.

Diberikan setelah menjalani ujian$ujian tertentu seperti ujian kesihatan dan

sebagainya"

.0 rientasi an In!'si ?omershall dan Mayers (0113) menyatakan program orientasi yang lemah boleh bole h merosa merosakkan kkan organis organisasi asi dari segi segi kewang kewangan an kerana kerana menguran mengurangkan gkan keber berkes esa anan nan ker erja ja dan mun mungki kin n men menjad jadi seba ebab ket etid ida akpu kpuas asa an hati"# hat i"#ert ertuju ujuan an untuk untuk menyes menyesuai uaika kan n pekerj pekerja a baru baru dengan dengan persek persekita itaran ran organisasi"Dalam program induksi mengandungi i" ii ii""

Makl Maklum umat at mengen mengenai ai organ organis isas asii se sepe pert rtii se seja jara rah, h, perk perkemba embang ngan an,, poli polisi si,, peraturan dan struktur organisasi itu" Memb Member erit itah ahu u tang tanggu gung ngja jawa wab b pek pekerja erja,, skop skop pek pekerja erjaan an ber berdasa dasark rkan an  jawatan$jawatan  jawatan$jawata n yang dipegang dan biasanya dibuat se!ara persendirian

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page

iii iii""

- 1* - 1* -

Progr Program am ini ini meng mengamb ambil il masa masa yang yang sedi sedikit kit sahaj sahaja a tetap tetapii s sang angat at pent pentin ing g dibuat untuk pekerja$pekerja"

4.0 Lati,an an Pe"#an!nan Sta   

  atihan biasanya diberikan kepada pekerja baru, manakala pembangunan dan pembaikan pada pekerja lama dalam sesuatu organisasi"  Tujuan  Tujuan latihan diberikan diberikan adalah untuk meningkatkan meningkatkan kemahiran kemahiran yang sedia ada pada seseorang pekerja untuk menyempurnakan tugas$tugas semasa  Tujuan  Tujuan pembangunan pula untuk meningkatkan meningkatkan kemahiran kemahiran pekerja agar dapat digunakan digunakan pada masa depan" depan"   atihan perlu diberikan kerana teori yang dipelajari tidak sama dengan prakti pra ktika kal, l, maka maka latiha latihan n yan diberik diberikan an in inii akan akan disesu disesuai aika kan n denga dengan n organisasi"   Pembang Pembangunan unan menyediak menyediakan an kemahir kemahiran an tambahan tambahan kepada kepada kemahir kemahiran an yang yan g sedia sedia panjang"

ada ada untuk untuk diguna digunaka kan n pada pada masa masa hadap hadapan an atau jangka jangka

4.1 5enis-(enis %ati,an a" atihan semasa kerja $ $

latihan semasa bekerja pekerj pekerja a akan akan melak melaksa sanak nakan an tugas tugas sepert sepertii biasa biasa tetap tetapii pada pada masa masa yang yang sama, penyelia atau pengurus akan mengajar pekerja $ men menggu ggunak nakan an kaeda kaedah h kauns kaunseli eling, ng, proje projek k atau atau tunjuk tunjukaja ajarr $ tu tuju juan an untu untuk k men menam amba bah h kem kemah ahir iran an pek peker erja ja"" $ 5a 5aed edah ah lat latih ihan an te term rmas asuk ukla lah h pusi pusing ngan an ker kerja ja,, buat buat mod modul ul ata atau u kerj kerja a kumpulan b" atihan perantisan atau di luar masa kerja $

atihan atihan yang yang diberik diberikan an kepad kepada a pekerja pekerja dilua diluarr pada waktu waktu kerja kerja

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page

- 13 - 13 -

$ pr progra ogram m melatih melatih kemahira kemahiran n seperti seperti juruele juruelektrik ktrik,, jurutekni juruteknik k yang lebih lebih kepad epada a te tekn knik ikal al at atau aupu pun n yang yang ti tiad ada a kait kaitan an deng dengan an tu tuga gas s yang yang dilaku dila kukan kan tatapi tatapi masih masih ada pertalia pertalian n lagi dalam organis organisasi asi sepperti sepperti sambu mbung bela belaja jarr diper iperin ing gkat lebi ebih ti tin nggi ggi bagi agi seor eoran ang g guru uru berkelulusan &PM" $ 5aeda aedah h lati latiha han n ter termasu masukl klah ah kolokium dan simposium"

kur ursu sus, s,

semi semina nar, r,

beng bengk kel

atau ataupu pun n

&oalan * 0"

Teran erangk gkan an se!a se!ara ra ring ringka kas s pr proses oses pens pensta ta%a %an n

<"

Apak Apakah ah %ung %ungsi si pera peran! n!an anga gan n sumb sumber er manu manusi sia a

@"

baga bagaim iman anak akh h pr pros oses es peng pengam ambi bila lan n pek peker erja ja di dila lak kukan ukan 

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

 

Kod Kertas

E – 030 – 4 / M09 / KP3

Muka surat : 1 drpd 13 -Page

- 14 - 14 -

-ujukan* -obert, .ayne Mondy"0123" Mondy"0123" Proses Penstafan(Human Resource Management).

` Modu6 09-Kertas Peeraga

(aaga Peagua Kurku6u

*010>ers 1?

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close