Lasik

Published on June 2016 | Categories: Documents | Downloads: 41 | Comments: 0 | Views: 262
of 811
Download PDF   Embed   Report

Hướng dẫn toàn tập về các loại tật khúc xạ: cận thị viễn thị, loạn thị và lão thị và phương pháp điều trị tiên tiến nhất Lasik/ PRK của bệnh viện Mắt Cao Thắng. Cao Thang Eye Hospital. 135B Tran Binh Trong, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam. Hot line: (08( 3838-4465, (08)3923-8435, 0908-015-037 (Ms tươi). Website: http://www.cthospital.vn, email: [email protected]

Comments

Content

BỆNH VIỆN MẮT CAO THẮNG – CAO THANG EYE HOSPITAL

Tuyển tập những câu hỏi về Các Bệnh Mắt và L !i"
Bệnh viện Mắt C # Thắng
Cao Thang Eye Hospital 2/13/2014

Bản quyền thuộc bệnh viện Mắt Cao Thắng. Mọi sự trích dẫn đều phải được sự đồng ý của bệnh viện. Mọi chi tiết hay thắc mắc xin vui long email về địa chỉ: in o!cthospital.vn

Dieu gi can luu y sau khi mo mat lasik? Những điều cần lưu ý sau khi phẫu thuật Lasik. • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • • • • • • • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n. Chế độ làm việc v i m!" vi t#nh $ipa%& điện th'(i)*. Oối với nhPng người thường xuy'n -àm vi0c và sử (2ng m,y vi t4nh" c%n tuQn th6 nhPng nguy'n tắc sau $Qy. • ORt màn h7nh m,y t4nh với h#ảng c,ch tốt nh:t tS TUVWT cm" (ưới t%m nh7n mắt 3UVXU $ộ" h1ng $ể màn h7nh Fu, ca# hay Fu, th:? s# với t%m mắt.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5Ynh sang ?hNng -àm vi0c và màn h7nh m,y t4nh cZng ?hải th>t h<? -[ G,nh s,ng mản X h7nh h1ng Fu, s,ng h#Rc Fu, tối s# với ,nh s,ng ?hNng -àm vi0cI" tr,nh ,nh s,ng ?hản chiAu tr\c tiA? tr'n màn h7nh gQy chói và nhNB chP.

• •

]'n ch.n màn h7nh -ớn" ?h^ng" (_ iểm tra $ộ tư=ng ?hản 9hi sử (2ng m,y t4nh" trung 57nh `U ?h8t n'n ch# mắt ngha ngời 3 -%n 5bng c,ch ngưng h1ng nh7n và# màn h7nh" h1ng nh:t thiAt ?hải nhắm mắt h#àn t#àn mà có thể chuyển sang c1ng vi0c h,c như $i -ại" $i0n th#ại" ... mi_n sa# h1ng ch# mắt $iDu tiAt. ]g#ài ra" 5ạn có thể ng;i tại chc nh7n ra cửa sổ Gnh7n ra xa h=n TmI.]'n chớ? mắt thường xuy'n và ()ng th'm nước mắt nhQn tạ# GnAu c%nI $ể 51i tr=n và giP $ộ dm ch# mắt.9h1ng n'n thec Fu, huya $ể -àm vi0c với m,y vi t4nh" v7 mắt c6a ch8ng ta c%n ngha ng=i sau 3 ngày -àm vi0c.fuổi tối cha n'n sử (2ng m,y t4nh tối $a 3VX giờ và n'n ng6 sớm" 5ạn có thể thec sớm $ể -àm nốt nhPng c1ng vi0c cNn t;n $.ng" mà h1ng s< ảnh hư&ng tới gsec h!Bh c6a mắt

+ư thế khi ,-m ti vi. • 9h#ảng c,ch xBm ti vi tốt nh:t 4t nh:t c,ch s,u -%n $ường ch*# màn h7nh ti vi Gv4 (2. /ivi `X inch th7 ng;i c,ch h#ảng W -%n -à 3iX inch G h#ảng jkU cmI. lE tr4 ng;i $ối (i0n màn h7nh và ch.n tư thA th#ải m,i hi ng;i xBm Chế độ %inh %ư.ng đ/ %u" t01 đ2i m3t kh4- đ5p. • • ]'n tuQn th6 chA $ộ (inh (ưmng thB# th,? (inh (ưmng cQn $ối ]'n (uy tr7 chA $ộ nn 57nh thường" $a (ạng ch:t (inh (ưmng và cQn $ối cZng $óng vai trN Fuan tr.ng tr#ng vi0c 5ả# $ảm (inh (ưmng ch# mắt • • o,c vitamin có -<i ch# mắt. litamin p" f3" fX" f`" q và o o,c ch:t có -<i ch# mắt. oanxi" 9Lm" or1m" rBV-Bn" shốt ?h#

Lưu ý. C!c ngu6n 78 sung kh2ng tha" thế ch' một chế độ 9n %inh %ư.ng đầ" đ:.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

;h!m m3t đ<nh k=. • ]'n h,m mắt $Enh t W th,ng một -%n $ể $ư<c tư v:n và chnm sóc mắt ?h) h<?. ]'n h,m mắt ngay hi có nhu c%u và gR? v:n $D vD mắt Co chắp lẹo o mat co the phau thuat lasik duoc khong? ohắ? -+# h1ng ảnh hư&ng g7 $*n ?hMu thu>t uasi nha 5ạn" cha c%n $<i thời gian vAt chắ? -+# -ành th7 5ạn có thể $i h,m tiDn ?hMu xBm có ?h) h<? với uasi h1ng . fạn có thể g.i $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" $i0n th#ại số GUkI `k`k jjWT h#Rc tham hả# th1ng tin tr'n vB5. vvv.cth#s?ita-.vn Bien chung sau khi chua can lasik? fiAn cheng sau hi ?hMu thu>t uasi có thể gR? -à vat gi,c mạc hi $>y -ại có thể 5E nhnn" 5E -0ch" r,ch vạt. o,c 5iAn cheng này có thể $iDu trE ngay sau hi ?hMu thu>t n'n 5ạn y'n tQm . ]g#ài ra một như<c $iểm c6a ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasi -à 5E h1 mắt và mắt có thể nh7n -óa s,ng. /7nh trạng h1 mắt sL *# (ài tr#ng h#ảng W th,ng sau hi ?hMu thu>t uasi Gt)y thB# c= $Ea tSng người thời gian có thể 4t h=n h#Rc nhiDu h=n W th,ngI. /r#ng trường h<? mắt 5E h1 trước hi ?hMu thu>t uasi th7 sau hi ?hMu thu>t uasi mắt sL h1 nhiDu h=n và ?hải $iDu trE -Qu h=n. li0c nh7n -óa s,ng cZng c%n có thời gian mắt ?h2c h;i sL hAt. Nhung dieu can biet sau khi mo mat bang lasik? Những điều cần 7iết sau khi phẫu thuật Lasik. • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • • • • • • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5@n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE./hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n./hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n./,i h,m thB# -Ech h+n c6a fr chuy'n h#a

Nhuoc diem cua phau thuat lasik? ]hư<c $iểm c6a ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasi ?hổ 5iAn nh:t -à 5E h1 mắt. /7nh trạng h1 mắt sL *# (ài tr#ng h#ảng W th,ng sau hi ?hMu thu>t uasi Gt)y thB# c= $Ea tSng người thời gian có thể 4t h=n h#Rc nhiDu h=n W th,ng. /r#ng trường h<? mắt 5E h1 trước hi ?hMu thu>t uasi th7 sau hi ?hMu thu>t uasi mắt sL h1 nhiDu h=n và ?hải $iDu trE -Qu h=n. Benh kho mat la gi? ]guy'n nhQn. V w# t,c (2ng ?h2 c6a -#ại thuốc $ang ()ng như thuốc tr,nh thai. V fE thư=ng & mắt hay c,c v:n $D -i'n Fuan $An mắt và m4 mắt G(# s2? m4 hay (# mắt -;iI. V Một số 50nh ảnh hư&ng $An tuyAn -0 như 50nh th:? hớ?. V w# h8t thuốc Fu, nhiDu hay 5E ảnh hư&ng c6a hói thuốc -, V M1i trường xung Fuanh Fu, h1. V w)ng thuốc (E eng hay thuốc cảm -ạnh.

o,c tri0u cheng V ]gea mắt" th:y hó chEu & mắt. V ]óng mắt" $!" t:y v)ng mắt. V 9hó chEu hi tiA? x8c với ,nh s,ng. V Mắt 5E t:y $! hi tiA? x8c với hói thuốc và gió. OiDu trE V w)ng thuốc $Rc trE chống vi'm mắt và $iDu trE h1 mắt. V ]gha giải -a# $ể mắt thư gixn tr#ng thời gian $.c s,ch" xBm tivi và hi ng;i -Qu trước
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

m,y t4nh. V w)ng thuốc mm 51i mắt sL giP ch# mắt -Qu h1 h=n nhPng -#ại thuốc nh! thường. V /rời m)a hy h1ng n'n 5>t Fuạt t# thổi th^ng và# mRt v7 sL gQy h1 mắt. Ăn uống gì để d !ng mắt cho ng "i c#n th$? ]gười 5E c>n thE n'n nn nhPng th\c ?hdm sau $ể 5ổ sung (inh (ưmng ch# mắt. • • ]'n tuQn th6 chA $ộ (inh (ưmng thB# th,? (inh (ưmng cQn $ối ]'n (uy tr7 chA $ộ nn 57nh thường" $a (ạng ch:t (inh (ưmng và cQn $ối cZng $óng vai trN Fuan tr.ng tr#ng vi0c 5ả# $ảm (inh (ưmng ch# mắt • o,c vitamin có -<i ch# mắt. litamin p" f3" fX" f`" q và o • o,c ch:t có -<i ch# mắt. oanxi" 9Lm" or1m" rBV-Bn" shốt ?h# Lưu ý. C!c ngu6n 78 sung kh2ng tha" thế ch' một chế độ 9n %inh %ư.ng đầ" đ:. B%nh đau mắt & t'( s) sinh n*n đi kh+m & đ,u? /rz Bm s= sinh 5E 50nh vD mắt tốt nh:t n'n $i h,m tại f0nh vi0n ]hi $;ng 3 h#Rc nhi $;ng X -à tốt nh:t 5ạn . /r#ng trường h<? c%n thiAt có thể $ưa trz $An h,m tại f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6. C#n -./ đ0 c1 c2n ph3i đeo k4nh để d !ng mắt kh5ng? OB# 4nh hay h1ng ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n h1ng 4nh ảnh hư&ng $An ch:t -ư<ng cuộc sống c6a 5ạn th7 n'n $B#" và ngư<c -ại th7 h1ng c%n" tuy nhi'n với U"T (i#? th7 r:t 4t c%n $B# 4nh 5ạn ah. fạn n'n xBm -ại c,ch -àm vi0c và h.c t>? cZng như (inh (ưmng ch# mắt $ể chnm sóc mắt tốt. C#n 67 lo8n nhẹ c1 đeo k4nh s+t t'9ng đ :c kh5ng? o>n và -#ạn thE nh+ h#àn thể $B# $ư<c 4nh ,? trNng 5ạn . fạn cha c%n $i h,m $ể $# ch4nh x,c $ộ h8c xạ và có t#a 4nh c6a 5,c sC th7 $Rt 4nh ,? trNng thB# t#a th7 y'n tQm -à $B# $ư<c r;i. C1 đeo k4nh g;ng <=><= gi" kh5ng? fạn h1ng c%n ?hải $B# 4nh g.ng Xj{Xj h một ngày v7 h1ng c%n thiAt. fạn cha n'n $B# 4nh hi c%n t>? trung th1i G h.c t>?" -àm vi0c" xBm tiviHI cNn tr#ng sinh h#ạt hàng ngày h#Rc -8c ng6 th7 h1ng c%n $B# $ể mắt $ư<c thư gixn và ngha ng=i nha 5ạn. D?u hi%u để nh#n [email protected] mắt b$ c#n th$? fạn có thể nh>n 5iAt mắt c>n thE 5bng một tr#ng nhPng (:u hi0u sau. • • • ]hB# mắt thường xuy'n /hường xuy'n nh,y mắt h#Rc (2i mắt ]ghi'ng (%u $ể nh7n rJ h=n
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • •

]g;i g%n tivi h#Rc c%m s,ch g%n mắt hi $.c O.c ngảy (Nng O.c hay xBm s,ch 5bng một mắt ]hạy cảm với ,nh s,ng ]hec $%u và hay m!i mắt

C1 lo8i lenses d7nh cho mắt lo8n th$ kh5ng? ohắc chắn -à có 5ạn ah" fạn cha c%n $i h,m $ể $# ch4nh x,c $ộ h8c xạ và có t#a 4nh c6a 5,c sC th7 $Rt 4nh ,? trNng thB# t#a th7 y'n tQm -à $B# $ư<c r;i. /uy nhi'n $ộ -#ạn thE c6a 4nh ,? trNng h1ng ca# n'n vi0c t7m iAm 4nh ?h) h<? sL hó hnn h=n. AB c#n th$ theo ph )ng ph+p n7o l7 tốt nh?t? oó r:t nhiDu ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t c>n thE. uasi " uasB " |Bmt#sBc#n(" rmi-B uasi " ORt 4nh nội nhxn. /)y và# t7nh trạng mắt c6a 5ạn mà ?hư=ng ?h,? ?h) h<? với mắt c6a 5ạn -à ?hư=ng ?h,? tốt nh:t. fạn n'n tư v:n tS fr chuy'n h#a. AB đCc thDy tinh thể 'Ei nh ng b$ đCc l8i sau 67i nFm. c1 c+ch n7o điGu t'$ kh5ng? /h1ng thường với ?hMu thu>t O2c th6y tinh thể th7 $ư<c cha $Enh ?hMu thu>t một -%n th1i 5ạn ah" nAu 5ản thQn 5ạn cảm th:y mắt mờ giống như 5E $2c th6y tinh thể th7 tốt nh:t 5ạn n'n $i h,m mắt $ể 5iAt ch4nh x,c ]guy'n nhQn $ó -à g7" có thể 5ạn $ang 5E c,c 50nh -[ h,c vD mắt $ể có c,ch $iDu trE ?h) h<?. H8i sao l8i b$ c#n th$? o>n thE có hai ]guy'n nhQn ch6 yAu. ]guy'n nhQn (i truyDn và ]guy'n nhQn m1i trường. w} truyDn th7 5ạn h1ng thể thay $ổi $ư<c cNn ]guy'n nhQn m1i trường có thể (# 5ạn h.c t>?" -àm vi0c chưa ?h) h<? G,nh s,ng" thời gian" tư thA"HI h#Rc (inh (ưmng ch# mắt h1ng tốt. Ii*m gi+c m8c c1 n*n ngEi m+y t4nh nhiGu kh5ng? /R#ng thời gian 5ạn 5E vi'm gi,c mạc $ư=ng nhi'n -à hó có thể -àm vi0c với m,y vi t4nh -Qu $ư<c" 5ạn n'n ngha ng=i nhiDu h=n ch# mắt" $;ng thời ()ng thuốc thB# cha $Enh c6a 5,c sC $ể mắt mau 57nh ?h2c 5ạn . bac si mo lasik gioi nh?t t8i tp JE Ch4 Ainh hi%n nay 6G lasik 67 lase'k l7 ai? f,c sC shMu thu>t uasi và uasB tốt nh:t li0t ]am chắc chắn có tr#ng nhPng f0nh vi0n uy t4n chuy'n h#a vD mắt. l7 v>y 5ạn cha c%n -\a ch.n c,c f0nh vi0n uy t4n th7 chắc chắn sL có 5,c sC chuy'n h#a g!i nh:t 5ạn . R:t hó $ể ch# 5ạn một c,i t'n ch4nh x,c v7 $x -à 5,c sC ?hMu thu>t th7 ai cZng có tay nghD" inh nghi0m và $ư<c $à# tạ# r:t tốt vD chuy'n m1n. Oể có ca ?hMu thu>t
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

thành c1ng th7 yAu tố -i'n Fuan r:t nhiDu. 5,c sC gi!i" m,y móc tốt" c= s& v>t ch:t $ảm 5ả# H l>y n'n 5ạn cha c%n ch.n f0nh vi0n có uy t4n -à sL $ảm 5ả# $ư<c hi0u Fuả ?hMu thu>t . lasik Kkh5ng t8o 68tK c1 tốt nh đEn đ8i kh5ng? Ki0n nay ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t smi-B -asi -à ?hư=ng ?h,? mới" hi0n $ại tr#ng ?hMu thu>t t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI. l7 ?? này h1ng tạ# vạt n'n $ư<c c#i -à ?? an t#àn" h1ng có 5iAn cheng vD vạt gi,c mạc và cNn một số ưu $iểm h,c nPa" nhưng t:t nhi'n th7 ?? này với chi ?h4 cZng r:t $ắt $! 5ạn . l7 ?? này chưa ?hổ 5iAn tại li0t ]am n'n chưa thể h^ng $Enh hi0u Fuả giống như nhPng ?? ?hổ 5iAn hi0n nay. fạn có thể h,m và $ư<c tư v:n th'm th1ng tin vy ?? này tS 5,c sC chuy'n h#a. c1 n*n mB lasik t8i B%nh 6i%n mắt cao thắng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n có uy t4n tr#ng ?hMu thu>t t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng tia -asBr" $iDu trE -* và $# h,m c,c 50nh vD mắt. fạn có thể $An h,m và $iDu trE tại oa# /hắng th7 h#àn t#àn y'n tQm. ~uyAt $Enh vMn -à c6a 5ạn" nhưng cZng h1ng Fu, hó hnn $ể 5ạn -\a ch.n $ư<c một f0nh vi0n tốt $ể $iDu trE c>n thE 5ạn . phLu thu#t lasik kh5ng 68t c1 đem l8i [email protected] Mu3 ho7n h3o 67 an to7n đối? 9h1ng thể nói ?? này sL ch# At Fuả h#àn hả# và tuy0t $ối 5ạn v7 h1ng thể h^ng $Enh ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t sL 3UU• thành c1ng . Ki0n nay ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t smi-B -asi -à ?hư=ng ?h,? mới nh:t" hi0n $ại nh:t tr#ng ?hMu thu>t t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI. l7 ?? này h1ng tạ# vạt n'n $ư<c c#i -à ?? an t#àn" h1ng có 5iAn cheng vD vạt gi,c mạc và cNn một số ưu $iểm h,c nPa" nhưng t:t nhi'n th7 ?? này với chi ?h4 cZng r:t $ắt $! 5ạn . fạn có thể $An f0nh vi0n mắt $i0n 5i'n ?h6 $ể h,m và $ư<c tư v:n th'm th1ng tin vy ?? này tS 5,c sC chuy'n h#a. bắn lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mắt c#n & đ,u tốt nh?t t8i Q7i R9n? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. bắn lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mắt c1 đau lắm kh5ng? shMu thu>t uasi h1ng $au" tr#ng suốt Fu, tr7nh ?hMu thu>t 5ạn $ư<c nh! thuốc t' tại v)ng mắt n'n 5ạn cha cảm th:y h=i xốn. oảm gi,c cộm xốn sL hAt sau vài giờ ?hMu thu>t v7 v>y 5ạn h1ng c%n ?hải -# -ắng vD $iDu này. ban tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mat can & đ,u thì tốt nh?t? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. B%nh 6i%n bắn mắt c#n uy t4n nh?t t8i Hh7nh phố JE Ch4 Ainh l7 B%nh 6i%n n7o? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t c>n thE uy t4n nh:t rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

B%nh 6i%n mat Cao Hhắng c1 ph )ng ph+o mB c#n n7o? f0nh vi0n mắt oa# /hắng có hai ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t c>n thE -à uasi và uasB . rL t)y và# t7nh trạng mắt c2 thể c6a 5ạn mới 5iAt 5ạn ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t nà#. B%nh 6i%n mat Cao Hhắng co kham t'e em k? f0nh vi0n mắt oa# /hắng -à fv chuy'n h#a mắt có h,m mắt ch# trz Bm" v7 v>y 5ạn có thể $ưa 5* $An h,m nAu như có 5:t ce v:n $D g7 vD mắt. B%nh 6i%n mắt cao thắng c1 tốt để mB c#n 6iOn lo8n th$ kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n có uy t4n tr#ng ?hMu thu>t t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng ?hư=ng ?h,? chiAu tia -asBr. fạn có thể $An h,m và $iDu trE tại oa# /hắng th7 h#àn t#àn y'n tQm. B%nh 6i%n mat Cao Hhắng thắng c1 tốt để mB lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8nP kh5ng kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n có uy t4n tr#ng ?hMu thu>t t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng ?hư=ng ?h,? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn có thể $An h,m và $iDu trE tại oa# /hắng th7 h#àn t#àn y'n tQm. B%nh 6i%n mắt n7o & s7i g9n tốt nh?t t'ong 6i%c mB Sasik? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. bi c#n th$ 6ao t'uong canh sat duoc khong? fạn 5E c>n th7 h1ng thể thi tuyển và# ngành oảnh s,t $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t hAt c>n thE. fạn n'n ?hMu thu>t c>n thE $ể có c= hội th\c hi0n ước m= c6a m7nh . oh8c 5ạn thành c1ng. b$ c0m khi đeo lenses 67o. ph3i l7m sao đ,y? fE cộm xốn hi mới $B# c#ntact -BnsBs -à vi0c thường xuy'n gR?" tuy nhi'n nó cha 5E ch8t th1i" sau $ó th7 57nh thường tr& -ại hi mắt 5ạn -àm FuBn $ư<c" tr#ng trường h<? cộm xốn *# (ài thời gian -Qu 5ạn có thể xBm -ại chiDu c#ntact -BnsBs 5ạn $B# $x $8ng chưa" c#ntact -BnsBs có 5E h1 h1ng và nAu t:t cả 57nh thường th7 có thể (# c#ntact -BnsBs -àm mắt 5ạn 5E 4ch eng. /rường h<? này 5ạn c%n gR? 5,c sC chuy'n h#a $ể thnm h,m. c+ch chFm s1c mắt c#n th$ sau khi phLu thu#t t#t khTc U8? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • •

9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

c+ch nh#n [email protected] lenses [email protected] h8n 'a sao? R:t hó nh>n 5iAt c#ntact -BnsBs hAt hạn 5bng mắt thường v7 thA 5ạn n'n nhớ rJ hạn sử (2ng c6a c#ntact -BnsBs hi 5ạn mua -à 3 ngày" 3 tu%n H W th,ng. fạn cZng c%n tham hả# [ iAn c6a chuy'n vi'n 5,n c#ntact -BnsBs hi mua 4nh $ể chắc chắn rbng 5ạn $B# h1ng Fu, hạn sử (2ng. cach su dung nuoc ngam 6a nho mat danh cho lens? 9hi $B# c#ntact -Bns 5ạn c%n có nhiDu -#ại nước. nước rửa 4nh" nước ngQm 4nh và nước mắt nhQn tạ# nh! hi mang 4nh. ]ước rửa 4nh th7 5ạn ()ng ngay sau hi 5! 4nh ra" 5ạn c%n v0 sinh 4nh sạch sau $ó -:y nước ngQm 4nh nh! và# hộ? 4nh $ể ngQm 4nh ch# -%n tiA? thB# sử (2ng. ]ước nh! mắt nhQn tạ# th7 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c này v7 cha có 5,c sC chuy'n h#a mới 5iAt mắt 5ạn ?h) h<? với -#ại nước mắt nhQn tạ# nà#. c#n V đ0 c1 đeo k4nh s+t t'9ng đ :c kh5ng? fạn 5E c>n i (i#? vMn $B# 4nh ,? trNng 57nh thường" 5ạn cha c%n tới gR? 5,c sC chuy'n h#a $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với 4nh ,? trNng hay h1ng sau $ó $Rt mua 4nh ,? trNng thB# $ộ c>n t#a 4nh th7 h#àn t#àn y'n tQm $B# r;i. c#n m?y đ0 thì n*n đeo k4nh? li0c $B# 4nh t)y thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu $ộ c>n $ó -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7nh Gch:t -ư<ng cuộc sống c6a 5ạnI th7 5ạn n'n $B# 4nh" ngư<c -ại nAu $ộ c>n h1ng -àm ảnh hư&ng $An ch:t -ư<ng nh7n c6a 5ạn th7 5ạn cha c%n $B# tr#ng -8c t>? trung như. $.c s,ch" -àm vi0c với m,y vi t4nh H /h1ng thường nhiDu người ch.n $B# 4nh thường xuy'n hi c>n X (i#? tr& $i. c#n th$ nWng nh?t l7 bao nhi*u đ0? ohưa có thống ' ch4nh x,c c>n thE nRng nh:t 5a# nhi'u $i#?" tuy nhi'n tại f0nh vi0n ch8ng t1i gR? nhiDu trường h<? c>n tr'n XU (i#? nha 5ạn. chi phi bắn lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mắt c#n la bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi phi phau thuat lasekt8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chi so do mat sph cyl l7 gì? oha số $# rsK -à 5iểu hi0n $ộ c>n h#Rc $ộ vi_n tr'n mắt c6a 5ạn" cNn cha số o•u -à 5iểu hi0n $ộ -#ạn tr'n mắt" nhPng cha số này sL $i c)ng nhPng c#n số c2 thể có tr'n t#a 4nh c6a 5ạn. chXa c#n th$ bYng b?m huy%t c1 hi%u Mu3 kh5ng? ohPa c>n thE 5bng c,ch 5:m huy0t cha có thể -àm ch# mắt thư gixn che h1ng -àm hAt $ộ c>n thE" v7 thA nAu 5ạn muốn hAt $ộ c>n thE cha cNn c,ch ?hMu thu>t $iDu chanh h8c xạ h#Rc ch.n c,ch $B# 4nh th1i . chXa c#n th$ bYng b?m huy%t c1 th#t kh5ng? ohPa c>n thE 5bng c,ch 5:m huy0t cha có thể -àm ch# mắt thư gixn che h1ng -àm hAt $ộ c>n thE" v7 thA nAu 5ạn muốn hAt $ộ c>n thE cha cNn c,ch ?hMu thu>t $iDu chanh h8c xạ h#Rc ch.n c,ch $B# 4nh th1i . ch )ng t'ình [email protected] mZi mB lasik c1 đ+ng tin kh5ng? 9hi 5ạn $Rt cQu h!i này có nghCa -à 5ạn h1ng th\c s\ tin và# chư=ng tr7nh giảm gi, này" 5ạn $ang -# -ắng vD ch:t -ư<ng c6a chư=ng tr7nh mRc () nó sL tiAt i0m ch# 5ạn một h#ản ha h,. ohắc chắn sL có nhiDu [ iAn h,c nhau vD chư=ng tr7nh" nhưng tr'n th\c tA 5ạn sL th:y ?h%n -ớn m.i người sL ch.n c,ch chi trả chi ?h4 ?h) h<? ch# ca ?hMu thu>t $ể $ư<c an tQm" tin tư&ng và $ạt hi0u Fuả ca#. l7 v>y mà c,c f0nh vi0n chuy'n h#a mắt h,c h1ng giảm gi, nhưng vMn r:t nhiDu h,ch hàng -\a ch.n" 5&i v7 h. tin và ch# -à chi ?h4 $ó ?h) h<? với ca ?hMu thu>t. ~uyAt $Enh -à c6a 5ạn" hxy tin tư&ng và# FuyAt $Enh c6a 5ạn sau hi t7m hiểu rJ th1ng tin và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. ch )ng t'ình [email protected] mZi mB mắt c#n th$ c1 đ+ng tin c#y kh5ng? 9hi 5ạn $Rt cQu h!i này có nghCa -à 5ạn h1ng th\c s\ tin và# chư=ng tr7nh giảm gi, này" 5ạn $ang -# -ắng vD ch:t -ư<ng c6a chư=ng tr7nh mRc () nó sL tiAt i0m ch# 5ạn một h#ản ha h,. ohắc chắn sL có nhiDu [ iAn h,c nhau vD chư=ng tr7nh" nhưng tr'n th\c tA 5ạn sL th:y ?h%n -ớn m.i người sL ch.n c,ch chi trả chi ?h4 ?h) h<? ch# ca ?hMu thu>t $ể $ư<c an tQm" tin tư&ng và $ạt hi0u Fuả ca#. l7 v>y mà c,c f0nh vi0n chuy'n h#a mắt h,c h1ng giảm gi, nhưng vMn r:t nhiDu h,ch hàng -\a ch.n" 5&i v7 h. tin và ch# -à chi ?h4 $ó ?h) h<? với ca ?hMu thu>t. ~uyAt $Enh -à c6a 5ạn" hxy tin tư&ng và# FuyAt $Enh c6a 5ạn sau hi t7m hiểu rJ th1ng tin và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. chuong t'inh mo mat khuyen mai cho sinh 6ien c1 đ+ng tin kh5ng. em s: đui lắm? 9hi 5ạn $Rt cQu h!i này có nghCa -à 5ạn h1ng th\c s\ tin và# chư=ng tr7nh giảm gi, này" 5ạn $ang -# -ắng vD ch:t -ư<ng c6a chư=ng tr7nh mRc () nó sL tiAt i0m ch# 5ạn một h#ản ha h,. ohắc chắn sL có nhiDu [ iAn h,c nhau vD chư=ng tr7nh" nhưng tr'n th\c tA 5ạn sL th:y ?h%n -ớn m.i người sL ch.n c,ch chi trả chi ?h4 ?h) h<? ch# ca ?hMu thu>t $ể $ư<c an tQm" tin tư&ng và $ạt hi0u Fuả ca#. l7 v>y mà c,c f0nh vi0n chuy'n h#a mắt h,c h1ng giảm gi, nhưng vMn r:t nhiDu h,ch hàng -\a ch.n" 5&i v7 h. tin và ch# -à chi ?h4 $ó ?h) h<? với ca ?hMu thu>t. ~uyAt
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

$Enh -à c6a 5ạn" hxy tin tư&ng và# FuyAt $Enh c6a 5ạn sau hi t7m hiểu rJ th1ng tin và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. c1 đ :c d[ng 'oto khi đeo k4nh +p t'9ng k? lr#ht# -à thuốc ()ng có cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn c%n cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a v7 cha có 5,c sC mới 5iAt mắt 5ạn có c%n ?hải nh! vr#ht# hay h1ng. cong dung cua nuoc ngam lenses để l7m gì? o1ng (2ng c6a nước ngQm c#ntact -BnsBs -à $ể hử tr)ng và 5ả# v0 c#ntact -BnsBs c6a 5ạn ch# -%n tiA? thB# sử (2ng. fạn c%n ?hải tuQn th6 nguy'n tắc này $ể an t#àn ch# mắt c6a 5ạn hi $B# c#ntact -Bns. dau hieu lo8n thi l7 gì. l7m sao chXa t'$ lo8n th$? w:u hi0u nh>n 5iAt -#ạn thE (_ nh:t -à 5ạn cảm th:y t%m nh7n c6a 5ạn h1ng tốt" mắt có thể mờ" h7nh ảnh" chP viAt nh7n th:y -NB nhNB" X" ` h7nh" h7nh ảnh m*# mó H nAu th:y (:u hi0u tr'n 5ạn n'n $i h,m mắt $ể 5iAt ch4nh x,c ]guy'n nhQn. Ki0n nay ng#ài vi0c $B# 4nh th7 -#ạn thE h#àn t#àn $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t. đau mắt đ\ ki*ng Fn gì để ch1ng kh\i? Oau mắt $! $ể chóng h!i 5ạn cha c%n v0 sinh mắt tốt" $i 5,c sC $ể có thuốc nh! ?h) h<?" vi0c nn uống 57nh thường" 5ạn cha c%n tr,nh nhPng th\c ?hdm gQy (E eng ch# 5ạn trước $ó th7 mắt sL h!i nhanh th1i. deo contact lenses bi do mat. c1 c2n đi kh+m b+c s] kh5ng? fạn n'n $i h,m $ể 5iAt ]guy'n nhQn gQy $! -à (# $Qu" có nguy hiểm với mắt c6a 5ạn h1ng và có c,ch $iDu trE ?h) h<?. Mắt r:t Fuan tr.ng và nhạy cảm 5ạn c%n chnm sóc tốt $ể -u1n có một $1i mắt h!B mạnh . đeo lenses ^ ng7y bao nhi*u gi" thì an to7n? /hB# nguy'n tắc th7 5ạn cha n'n $B# 4nh ,? trNng một ngày nhiDu nh:t -à k tiAng" h1ng n'n $B# nhiDu h=n thời gian này và $Rc 5i0t -à h1ng n'n $B# tr#ng hi ng6. 9hi ()ng 4nh ,? trNng 5ạn c%n ch8 [ nhPng nguy'n tắc $ể 4nh ,? trNng h1ng -àm tổn thư=ng $An mắt cảu 5ạn. đeo lenses b)i c1 b$ m[ kh5ng? OB# c#ntact -BnsBs hi $i 5=i sL h1ng 5E m) nAu 5ạn th\c hi0n $8ng nguy'n tắc v0 sinh 4nh và mắt. v0 sinh 4nh sau hi 5=i" v0 sinh mắt sau hi 5=i" $ể tốt nh:t ch# mắt c6a 5ạn th7 5ạn n'n h!i 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c mắt 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng $i 5=i hay h1ng . đeo lenses s_ nh\ mắt bYng n `c nh\ mắt 6'ohto đ :c kh5ng? lr#ht# -à thuốc ()ng có cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn c%n cha $Enh c6a 5,c sC v7 cha có 5,c sC mới 5iAt mắt 5ạn có c%n ?hải nh! vr#ht# hay h1ng.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

đeo lenses th "ng b$ l%ch l7m sao đ,y? OB# c#ntact -BnsBs thường 5E -0ch có thể -à (# 5ạn chưa FuBn h#Rc $B# chưa $8ng c,ch" th1ng thường nAu 5E -0ch" 5ạn chớ? mắt th7 4nh sL t\ $iDu chanh vD vE tr4 tốt nh:t" 5ạn hxy th,# ra và -àm thử -ại. đo k4nh c#n & s7i g9n & đ,u thì tốt nh?t? fạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H $ể $ư<c $# h8c xạ và $iDu trE c,c 50nh vD mắt th7 h#àn t#àn y'n tQm . gia mo lasik tai B%nh 6i%n mat Cao Hhắng & Hh7nh phố JE Ch4 Ainh kho3ng bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi+ tiGn mB mắt c#n th$ t8i B%nh 6i%n Aắt Muốc [email protected] Cao Hhắng kho3ng bao nhi*uy? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi+ tiGn mB mắt lasik Hh7nh phố JE Ch4 Ainh kho3ng bao nhi*u t8i B%nh 6i%n Aắt abốC [email protected] Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. [email protected] dung d$ch ng,m k4nh +p t'9ng ph3i l7m [email protected] n7o? KAt (ung (Ech ngQm 4nh ,? trNng mà 5ạn muốn $B# 4nh ch# -:n tiA? thB# cha cNn c,ch -à mua thBm (ung (Ech nước ngQm mới v7 nAu 4nh h1ng $ư<c v0 sinh và ngQm tr#ng (ung (Ech 5ả# Fuản th7 h1ng thể $B# tiA?" ng#ài (ung (Ech ngQm 4nh (ành ri'ng ch# 4nh ,? trNng th7 5ạn h1ng ch.n $ư<c -#ại nước nà# thay thA. h `ng dLn gi3m đ0 c#n & mắt '( nh?? Ki0n tại chưa có thuốc uống" thuốc nh! hay c,ch 5:m huy0t nà# -àm giàm hay hAt $ộ c>n c6a mắt 5ạn" ng#ài vi0c -\a ch.n ch,ch rz nh:t và (_ nh:t -à $B# 4nh g.ng th7 5ạn cha cNn c,ch ch.n 4nh ,? trNng h#Rc ?hMu thu>t th1i. kham mat c#n ph3i tốn bao nhieu tiGn? ohi ?h4 h,m mắt c>n thE & f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à. iT"UUU$ ch# vi0c $# $ộ h8c xạ và 3TU"UUU$ ch# vi0c h,m tổng Fu,t vD mắt. kham t'uoc khi mo mat c#n th$ m?t th"i gian kho3ng bao l,u? 9h,m trước hi ?hMu thu>t c>n thE m:t h#ảng X tiAng $;ng h;" c,ch h,m này g.i -à h,m tiDn ?hMu $ể 5iAt mắt 5ạn có ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t hay h1ng.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

kh5ng c1 n `c ng,m lenses l?y n `c n7o để ng,m lens? KAt (ung (Ech ngQm 4nh ,? trNng mà 5ạn muốn $B# 4nh ch# -:n tiA? thB# cha cNn c,ch -à mua thBm (ung (Ech nước ngQm mới v7 nAu 4nh h1ng $ư<c v0 sinh và ngQm tr#ng (ung (Ech 5ả# Fuản th7 h1ng thể $B# tiA?" ng#ài (ung (Ech ngQm 4nh (ành ri'ng ch# 4nh ,? trNng th7 5ạn h1ng ch.n $ư<c -#ại nước nà# thay thA. khuyen mai mo mat o B%nh 6i%n mat Muoc te <-^c c1 kh5ng? /r#ng nnm XU3` f0nh vi0n Mắt oa# /hắng chưa có chư=ng tr7nh huyAn mxi nà# (ành ch# h,ch hàng ?hMu thu>t uasi . l7 v>y 5ạn c%n chudn 5E t:t cả chi ?h4 hi FuyAt $Enh ?hMu thu>t tại oa# /hắng. ki*ng gì sau khi mB lasik để mắt mau l7nh sau phLu thu#t? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạnI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8nP 6a lasik khac nhau cho nao? uasBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI -à tia -asBr ()ng tr#ng ?hMu thu>t uasi 5ạn nh*" uasi -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t c>n vi0n và -#ạn thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI. lasik 67 lase'k kh+c nhau nh [email protected] n7o. mắt c#n d đ0 n*n mB pp n7o? uasi và uasB $Du -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t h8c xạ" -asi th1ng thường (ành ch# nhPng người có gi,c mạc (ày và uasB th1ng thường (ành ch# nhPng người có gi,c mạc m!ng. o>n k (i#? -à c>n nRng" cNn t)y thuộc và# gi,c mạc c6a 5ạn mà có ?hư=ng ?h,? ?h) h<? . shư=ng ?h,? ?h) h<? với mắt c6a 5ạn -à ?? tốt nh:t.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

lenses deo 6ao sao bi cay mat 6ay c1 c2n đi t+i kh+m kh5ng? 9hi mới $B# c#ntact -BnsBs mắt thường có 5iểu hi0n cộm xốn" cay mắt nhưng 5iểu hi0n này h1ng *# (ài" nAu mắt 5ạn có hi0n tư<ng này *# (ài và -àm ch# 5ạn hó chEu th7 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt ch4nh x,c ]guy'n nhQn cZng như 5iAt mắt 5ạn có thể $B# c#ntact -BnsBs hay h1ng. lenses mắt nai Nk4nh giZn t'9ngP c1 tốt cho mắt kh5ng? lD mRt thdm m‚ th7 4nh giản trNng có thể -àm mắt 5ạn t# h=n" -#ng -anh h=n" $+? h=n" nhưng x*t vD $ộ an t#àn ch# mắt th7 4nh gixn trNng th\c s\ h1ng tốt ch# mnt c6a 5ạn. /rước hi $B# 4nh gixn trNng 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD v:n $D này. lo8n -.e/ do can deo kinh ko? li0c $B# 4nh t)y thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu $ộ c>n $ó -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7nh Gch:t -ư<ng cuộc sống c6a 5ạnI th7 5ạn n'n $B# 4nh" ngư<c -ại nAu $ộ c>n h1ng -àm ảnh hư&ng $An ch:t -ư<ng nh7n c6a 5ạn th7 5ạn cha c%n $B# tr#ng -8c t>? trung như. $.c s,ch" -àm vi0c với m,y vi t4nh H lo8n th$ ^ đ0 c1 n*n đeo k4nh? li0c $B# 4nh t)y thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu $ộ c>n $ó -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7nh Gch:t -ư<ng cuộc sống c6a 5ạnI th7 5ạn n'n $B# 4nh" ngư<c -ại nAu $ộ c>n h1ng -àm ảnh hư&ng $An ch:t -ư<ng nh7n c6a 5ạn th7 5ạn cha c%n $B# tr#ng -8c t>? trung như. $.c s,ch" -àm vi0c với m,y vi t4nh H lo8n th$ c1 k4nh +p t'9ng kh5ng? 94nh ,? trNng hi0n nay tr'n thE trường thường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu mắt 5ạn có $ộ -#ạn ca# th7 n'n $B# 4nh g.ng h#Rc ch.n ?hMu thu>t $ể hAt -#ạn. lfa tuBi 6$ th7nh ni*n c1 n*n đeo contacts? uea tuổi vE thành ni'n -à $ộ tuổi (ưới 3kt" & tuổi nay 5ạn vMn có thể $B# 4nh ,? trNng" 5ạn cha c%n 5iAt v0 sinh $8ng c,ch ch# 4nh và mắt $ể $ảm 5ả# 4nh h1ng gQy tổn hại g7 ch# mắt th7 có thể $B# 4nh ,? trNng $ư<c. /uy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD FuyAt $Enh $B# 4nh c6a 5ạn. mat can ban tia lage c1 tot cho mắt khong? Ki0n nay ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI $ư<c xBm -à ?hư=ng ?h,? ?hổ 5iAn" $ư<c nhiDu người tin ()ng" ?hMu thu>t 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI sL tốt h=n ch# vi0c chnm sóc mắt hang ngày s# với vi0c $B# 4nh g.ng và 4nh ,? trNng. mat co do lo8n co mang kinh ap t'ong duoc khong? 94nh ,? trNng hi0n nay tr'n thE trường thường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu mắt 5ạn có $ộ -#ạn ca# th7 n'n $B# 4nh g.ng h#Rc ch.n ?hMu thu>t $ể hAt -#ạn . mắt lo8n đeo +p t'9ng 'a sao? 94nh ,? trNng hi0n nay tr'n thE trường thường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu mắt 5ạn có $ộ -#ạn ca# th7 n'n $B# 4nh g.ng h#Rc ch.n ?hMu thu>t $ể hAt -#ạn .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mắt lo8n đeo k4nh +p t'9ng [email protected] n7o? 94nh ,? trNng hi0n nay tr'n thE trường thường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu mắt 5ạn có $ộ -#ạn ca# th7 n'n $B# 4nh g.ng h#Rc ch.n ?hMu thu>t $ể hAt -#ạn . mắt s ng 67 ngfa c1 c2n đ@n B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? fạn n'n $i h,m $ể 5iAt ]guy'n nhQn gQy sưng ngea -à (# $Qu" có nguy hiểm với mắt c6a 5ạn h1ng và có c,ch $iDu trE ?h) h<?. Mắt r:t Fuan tr.ng và nhạy cảm 5ạn c%n chnm sóc tốt $ể -u1n có một $1i mắt h!B mạnh . mo can lasik 'oi sau nay co deo kinh ap t'ong duoc nua khong? rau ?hMu thu>t uasi 3 nnm th7 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng $ư<c" tuy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD FuyAt $Enh $B# 4nh . mB c#n th$ c1 c2n ph3i ki*ng gì? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

Ao c#n th$ lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P het bao nhieu tien t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. Ao c#n th$ Uong kieng nhung gi thi tot cho mat? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • •

/uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

Ao lasik bao lau mat on dinh l8i đ :c? rau ?hMu thu>t -asi W th,ng th7 mắt mới ?h2c h;i h#àn t#àn. /uy nhi'n cha sau 3VX ngày th7 5ạn có thể $i h.c và $i -àm 57nh thường" sau h#ảng 3 tu%n th7 mắt 5ạn có thể nh7n g%n tối $a. /uy nhi'n tr#ng thời gian $%u 5ạn c%n tuQn th6 nhPng (Rn (N c6a fr chuy'n h#a $ể h1ng ảnh hư&ng $An Fu, tr7nh ?h2c h;i c6a mắt. Ao lasik can lo8n bao laau thi het nhoe? /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n. rL t)y và# c= $Ea mci người nha 5ạn. AB lasik [email protected] bao nhi*u tiGn t8i B%nh 6i%n Aắt abốC [email protected] Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mo lasik o B%nh 6i%n Cao Hhắng chi ph4 kho3ng bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mB lasik & B%nh 6i%n abốC [email protected] Cao Hhắng kho3ng bi nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mo lasik Uong mat co het dai khong 6#y? rau ?hMu thu>t uasi h#ảng 3VX th,ng th7 mắt 5ạn sL hAt (ại (# vi0c $B# 4nh -Qu ngày gQy ra" -8c này nh7n mắt 5ạn sL nhanh nhạy h=n và $+? t\ nhi'n h=n.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mB mắt bYng ph )ng ph+p lasik & B%nh 6i%n mắt Cao Hhắng c1 đ+ng tin c#y kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n có uy t4n tr#ng ?hMu thu>t t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng -asi và $iDu trE c,c 50nh vD mắt. fạn có thể $An h,m và $iDu trE tại oa# /hắng th7 h#àn t#àn y'n tQm. mB mắt c#n th$ bao nhi*u tiGn <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mB mắt c#n th$ c2n ki*ng gì để d !ng mắt? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

N*n mB mắt hemtosecond hay lasik? fạn có thể -\a ch.n v7 nAu cả hai $Du ?h) h<?" |Bmt#sBc#n( -asi -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t mới và có chi ?h4 ca# h=n uasi " tuy nhi'n uasi hi0n nay th7 ?hổ 5iAn h=n và c,c 5,c sC ?hMu thu>t nhiDu inh nghi0m h=n. [email protected] mo mat lase'k bao lau hoi phuc hoan toan. B%nh 6i%n n7o mB lase'k tốt nh?t Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? oZng giống như ?hMu thu>t uasi " ?hMu thu>t uasB mắt cZng sL ?h2c h;i h#àn t#àn tr#ng h#ảng W th,ng" cha -à sau ?hMu thu>t uasB mắt sL 4ch eng nhiDu h=n h#ảng `VT ngày sau ?hMu thu>t. /ại /hành ?hố K; oKƒ M}]K 5ạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm r;i.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

AB mắt lasik Uong c1 nguy c) b$ c#n l8i? 9hả nnng t,i c>n sau ?hMu thu>t uasi vMn có thể xảy ra t)y thB# c= $Ea và c,ch chnm sóc mắt c6a 5ạn sau ?hMu thu>t" th1ng thường nAu có t,i c>n th7 nó sL xu:t hi0n h#ảng XV` nnm sau 5ạn . Ao mat t#t khTc U8 bYng phuong phap nao tot nhat? Ki0n nay có r:t nhiAu ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t h8c xạ tiAn tiAn và hi0n $ại" h1ng có ?hư=ng ?h,? nà# tốt nh:t" cha có ?hư=ng ?h,? ?h) h<? nh:t với mắt c6a 5ạn th1i" v7 v>y 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt ?? nà# tốt nh:t ch# mắt c6a 5ạn . n*n đeo lenses hay đeo k4nh c#n hay n*n mB mắt? ]'n $B# 4nh hay ?hMu thu>t ?h2 thuộc và# 5ạn r:t nhiDu" ?hMu thu>t này -à h1ng 5ắt 5uộc n'n nAu 5ạn cảm th:y ?hiDn hà với 4nh g.ng h#Rc 4nh ,? trNng th7 n'n ?hMu thu>t" cNn nAu 5ạn th:y $B# 4nh $+? h=n và h1ng g:y 5:t tiDn th7 5ạn ch.n $B# 4nh cZng tốt ch# mắt . n*n mB lasik hay đeo k4nh +p t'9ng? ]'n $B# 4nh hay ?hMu thu>t ?h2 thuộc và# 5ạn r:t nhiDu" ?hMu thu>t này -à h1ng 5ắt 5uộc n'n nAu 5ạn cảm th:y ?hiDn hà với 4nh g.ng h#Rc 4nh ,? trNng th7 n'n ?hMu thu>t" cNn nAu 5ạn th:y $B# 4nh $+? h=n và h1ng g:y 5:t tiDn th7 5ạn ch.n $B# 4nh cZng tốt ch# mắt . ngam lenses 6ao nuoc muoi co lam sao k? fạn h1ng thể ()ng nước muối $ể ngQm 4nh ,? trNng v7 nước muối h1ng thể hử tr)ng và 5ả# Fuản 4nh ,? trNng an t#àn ch# -%n tiA? thB# $B# 4nh c6a 5ạn. fạn c%n mua nước ngQm (àng ri'ng ch# 4nh ,? trNng . nhXng c+ch chFm s1c sau khi mo lagik> lagek l7 gì? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

nhXng thf n*n ki*ng sau khi mB mắt l7 gì? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

& 6i%t nam c1 n*n s_ dCng contact lens? lới h4 h>u mưa nhiDu" nắng gắt" hói 52i" dm nhiDu H & li0t nam th7 vi0c -\a ch.n 4nh ,? trNng nAu h1ng $ư<c chnm sóc và v0 sinh tốt sL r:t (_ -àm ch# mắt 5ạn 5i vi'm nhi_m ảnh hư&ng hư&ng $An mắt. ph4 bắn tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P mắt l2n < t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng l7 bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI -%n hai tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` ch# h,ch hang $x ?hMu thu>t -%n 3 tại f0nh vi0n -à iUU"UUU$ Gohi hc tr<I và -à Xjtr ch# h,ch hàng ?hMu thu>t -%n $%u & oa# /hắng v7 ?hMu thu>t này sL hó h=n r:t nhiDu s# với -%n 3. /uy nhi'n 5ạn c%n có -ời huy'n c6a fr hi FuyAt $Enh ?hMu thu>t. sau kho mB m+t c#n ki*ng bao l,u để d !ng mắt? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • •

9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

so sanh hai phuong phap mo mat phaco 6a lasik c+i n7o tốt cho mắt h)n? /h1ng thường hi ?hMu thu>t t>t h8c xạ cha ()ng ?hư=ng ?h,? ?hac# hi mắt 5ạn h1ng ?h) h<? với uasi và c,c ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI h,c. 9h1ng có ?? nà# tốt h=n ?? nà# mà cha có ?? ?h) h<? với mắt c6a 5ạn nh:t th1i. fạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD v%n $D này . tai sao phai mang kinh lao? /ại v7 nAu mắt 5ạn 5E -x# thE mà h1ng mang 4nh -x# th7 ch:t -ư<ng nh7n c6a 5ạn sL giảm" một vài h#ảng c,ch nh:t $Enh 5ạn h1ng th:y rJ. o„ng như mắt c>n th7 ?hải $B# 4nh c>n" mắt -#ạn ?hải $B# 4nh -#ạn và có 50nh th7 ?hải $i f,c sC. tFng nhZn +p c1 mB c#n đ :c? Mắt $ang tr#ng giai $#ạn 5E tnng nhxn ,?" th7 5ạn c%n ?hải $iDu trE $ể ổn $Enh nhxn ,? th7 mới với thể th\c hi0n ?hMu thu>t c>n thE $ư<c. ]hPng trường h<? này c%n thB# (Ji c6a 5,c sC chuy'n h#a . t'( 6$ th7nh ni*n c1 n*n đeo contacts? uea tuổi vE thành ni'n -à $. tuổi (ưới 3kt" & tuổi nay 5ạn vMn có thể $B# 4nh ,? trNng" 5ạn cha c%n 5iAt v0 sinh $8ng c,ch ch# 4nh và mắt $ể $ảm 5ả# 4nh h1ng gQy tổn hại g7 ch# mắt th7 có thể $B# 4nh ,? trNng $ư<c. /uy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD FuyAt $Enh $B# 4nh cảu 5ạn. H8i sao ph3i Uit nghi%m m+u khi mB Sasik? …*t nghi0m m,u tr#ng ?hMu thu>t uasi chắc chắn -à $ể an t#àn ch# 5ạn" an t#àn ch# ca ?hMu thu>t" an t#àn ch# B i? th\c hi0n ?hMu thu>t và an t#àn ch# c,c 50nh nhQn h,c 5ạn . Bao nhieu lau sau mo lasik mat co the 'ua mat? rau hi ?hMu thu>t uasi 4t nh:t tr#ng 3 tu%n $%u 5ạn cha $ư<c ()ng thuốc nh! $ể v0 sinh mắt. /u%n the X tr& $i 5ạn có thể $ể nước sạch và# mắt.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Ao mat bang lasik co duoc su dung thuc pham chuc nang? rau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn có thể (ử (2ng th\c ?hdm chec nnng 57nh thường Gnhư trước hi ?hMu thu>t 5ạn $x tSng ()ngI. /uy nhi'n 5ạn h1ng n'n -ạm (2ng nhiDu tr#ng vi0c ()ng th\c ?hdm chec nnng và n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a. Ao mắt bYng lasik gi+ th7nh mB m0t mắt ohi ?h4 ?hMu thu>t uasi tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à 3ktr ch# hai mắt. fạn có thể g.i $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" $i0n th#ại số GUkI `k`k jjWT $ể $ư<c tư v:n th'm. Nuoc 6ao mat sau khi mo lasik co sao khong? rau hi ?hMu thu>t uasi 3 tu%n th7 5ạn có thể ch# nước sạch và# mắt $ư<c r;i. fạn h1ng chia sz -à sau ?hMu thu>t 5a# -Qu 5ạn $ể nước và# mắt" v7 v>y 5ạn hxy cnn ce -à sau U3 tu%n th7 có thể $ể nước sạch và# mắt $ư<c r;i. jhLu thu#t lasik c1 kieng thuoc t'anh thai khong? rau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn ()ng thuốc tr,nh thai 57nh thường" h1ng c%n i'ng nPa h#Rc tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD thời gian tốt nh:t 5ạn có thể ()ng thuốc -ại . oha i'ng thuốc tr,nh thai trước hi ?hMu thu>t. jhau thuat lasik Uong co nen deo kinh bao 6e mat khong? rau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn n'n $B# 4nh 5ả# v0 mắt thường xuy'n ngay cả hi ng6 4t nh:t tr#ng một tu%n $%u $ể tr,nh 52i" gióHvà c,c hành $ộng v1 thec t,c $ộng và# mắt 5ạn" rau 3 tu%n th7 5ạn có thể $B# hi $i ra ng#ài" tr#ng m1i trường gió 52i h#Rc hi th:y c%n thiAt. jhau thuat lasik Uong co nen deo kinh khong do khong? rL t)y thuộc và# s& th4ch c6a 5ạn" nAu 5ạn th:y $B# 4nh $+? th7 5ạn ce $B# t\ nhi'n cNn h1ng th7 tS 5! cR? 4nh h1ng $ộ $ể $B# nhPng cR? 4nh thời trang 5ạn . Qau khi mo lasik co duoc deo kinh sat t'ong khong? rau hi ?hMu thu>t uasi U3 nnm th7 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng $ư<c. /uy nhi'n trước hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a. Qau khi mo lasik co Uem ti6i. inte'net khong? rau hi ?hMu thu>t uasi tS 3VX ngày th7 5ạn $x Fuay tr& -ại với c1ng vi0c 57nh thường $ư<c r;i" v7 v>y 5ạn xBm tivi và m,y vi t4nh 57nh thường. /uy nhi'n tr#ng tu%n $%u ti'n nAu $ư<c 5,c sC -u1n huy'n 5ạn n'n ngha ng=i nhiDu h=n" càng 4t tiA? x8c với m,y vi t4nh và tivi càng tốt nha 5ạn. Qau khi mo lasik may ngay thi dung may tinh duoc? rau hi ?hMu thu>t uasi tS 3VX ngày th7 5ạn $x Fuay tr& -ại với c1ng vi0c 57nh thường $ư<c r;i" v7 v>y 5ạn xBm m,y vi t4nh 57nh thường. /uy nhi'n tr#ng tu%n $%u ti'n nAu $ư<c 5,c sC -u1n huy'n 5ạn n'n ngha ng=i nhiDu h=n" càng 4t tiA? x8c với m,y vi t4nh càng tốt nha 5ạn.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Qau phau thuat lasik duoc dung loai thuoc nho mat thong thuong? /r#ng ` th,ng $%u sau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn tuy0t $ối cha ()ng nhPng -#ại thuốc nh! mắt mà 5,c sC $iDu trE cha $Enh $ể mắt nhanh ?h2c h;i nha 5ạn. fạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD 5:t ce -#ại thuốc nà# muốn sử (2ng ch# mắt. Qau phau thuat lasik mot nam dung thuoc nho mat nao la tot? rau hi ?hMu thu>t U3 nnm r;i" mắt 5ạn $x h#àn t#àn ?h2c h;i n'n vi0c ()ng thuốc nh! mắt sL t)y thuộc và# t7nh trạng mắt c6a 5ạn $;ng thời nhPng -#ại thuốc nh! $ó 5ạn cZng n'n tha hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi FuyAt $Enh ()ng. /uy nhi'n 5ạn có thể t\ mua nước muối sinh -[ G]atric-#ri( U"i•I nh! mắt hàng ngày $ể chnm sóc mắt cZng r:t tốt r;i.

C5ng an c1 tuyển ng "i c#n th$ kh5ng? /hB# Fuy $Enh c6a ng,nh o1ng pn th7 chắc chắn 5E c>n thE h1ng thể thi tuyển và# ngành này $ư<c. fạn n'n $i ?hMu thu>t uasi $ể hAt $ộ nAu 5ạn muốn eng tuyển và# ngành này . k4nh +p t'9ng c#n th$ d[ng e [email protected] c1 tốt kh5ng? 94nh ,? trNng ()ng † tiAng một ngày -à $,? eng nguy'n tắc ()ng 4nh ,? trNng r;i 5ạn . ]hưng $ể nói có tốt h1ng th7 cZng c%n cnn ce và# t7nh trạng mắt c6a 5ạn cZng như 5ạn có -àm tốt vi0c v0 sinh 4nh và mắt tốt hay h1ng. NhXng chT l khi đeo k4nh +p t'9ngm • w)ng c#ntact -BnsBs h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. • • • • • OB# c#ntact -BnsBs trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -BnsBs Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m

NhXng 6?n đG ph3i ki*ng khi mB c#n th$? rau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn n'n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • •

/uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

jhLu thu#t c#n th$ & lfa tuBi n7o? shMu thu>t $iDu trE c>n thE 5bng ?? uasi cha $Enh với người tS 3k tuổi tr& -'n. fạn c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với uasi hay h1ng. ]hPng trường h<? ng#ại -0 G nh! h=n 3ktI c%n có cha $Enh c6a fr chuy'n h#a. Cach phan biet mat t'ai phai cua kinh ap t'ong? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.khong ngam kinh ap t'ong ^ ngay co sai duoc tiep? ]Au -& 5ạn Fu'n ngQm 4nh một ngày th7 5ạn vMn xài $ư<c tuy nhi'n 4nh -8c $ó sL h1ng v0 sinh và ceng n'n cảm gi,c $B# sL hó chEu h=n 5ạn. 9hi $B# -ại 5ạn n'n rửa 4nh và ngQm 4nh tr#ng (ung (Ech vài tiAng r;i tiA? t2c $B#. /uy nhi'n nAu th:y 5:t ce 5:t thường nà# 5ạn n'n th,# 4nh ra và $An gR? fr chuy'n h#a.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

kinh ap t'ong bi 'ach con deo duoc khong? 94nh ,? trNng 5E tr%y xước và r,ch th7 chắc chắn -à h1ng ()ng $ư<c nPa v7 -8c $ó ch:t -ư<ng 4nh sL 5E hạn chA 5&i c,c vAt tr%y" vAt r,ch. fạn n'n cdn th>n tr#ng hi ()ng 4nh ,? trNng. • • • • • • w)ng c#ntact -BnsBs h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -BnsBs trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -BnsBs Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m

Sam the nao de bit kinh ap t'ong t'ai mat? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.C+ch ph,n bi%t mWt t'ong 67 ngo7i cDa lens? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.

C#n 67 lo8n nWng đeo lenses đ :c kh5ng? fạn vSa 5E c>n vSa 5E -#ạn có thể $B# 4nh ,? trNng $ư<c. fạn cha c%n $i h,m mắt và có $=n 4nh th7 $Rt 4nh thB# $=n 4nh -à $ư<c r;i" 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC trước hi ()ng 4nh ,? trNng. lới nhPng người c>n -#ạn nRng thường ()ng 4nh ,? trNng $ể 4t 5:t ti0n h=n tr#ng sinh h#ạt. /uy nhi'n 4nh ,? trNng h1ng có $ộ -#ạn ca# n'n r:t hó $ể 5ạn t7m $ư<c 4nh ,? trNng ?h) h<?.

Con t'ai deo lenses co duoc khong? Oư=ng nhi'n -à $ư<c 5ạn ah" cha -à 5ạn có th4ch $B# -BnsBs hay h1ng th1i. fạn cZng n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC trước hi ()ng $ể 5iAt mắt ?h) h<? với 4nh ,? trNng h1ng . neo lenses nhiGu b$ ghon c1 sao kh5ng? fạn n'n ngưng $B# -BnsBs vài ngày $ể xBm t7nh trạng xu:t hi0n ghyn cNn hay h1ng. ]Au ghyn xu:t hi0n (# vi0c $B# -BnsBs gQy ra th7 tốt nh:t 5ạn n'n $An gR? 5,c sC" có thể -BnsBs $x gQy ra vi'm nhi_m r;i 5ạn . neo lenses mắt đ\ 67 đB ghon c1 sao kh5ng? fạn c%n ngưng $B# -BnsBs ngay ->? tec và $An gR? 5,c sC chuy'n h#a" có thể -BnsBs $x gQy ra 4ch eng ch# mắt" 5ạn c%n $iDu trE hAt hi0n tư<ng này th7 mới có thể $B# -BnsBs -ại $ư<c. neo lenses nh [email protected] n7o để mắt kh\e? /rước hi $B# -BnsBs 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a và tuQn th6 c,c nguy'n tắc sau $ể gi8? mắt h!B hi $B# -Bns. • • w)ng c#ntact -BnsBs h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -BnsBs trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • •


]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -BnsBs Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m

Sam sao de khong bi kho mat khi deo contact lens? ]Au mắt 5E h1 mà 5ạn muốn $B# -BnsBs th7 5ạn ?hải nh! (ung (Ech (ành ch# mắt $B# -BnsBs thB# cha (Mn c6a 5,c sC. uưu [ rbng $B# -BnsBs có t,c (2ng ?h2 -à có thể -àm h1 mắt v7 v>y 5ạn c%n -ời huy'n c6a 5,c sC vD t7nh trạng mắt c6a 5ạn $ể mắt $ư<c h!B mạnh . S7m sao khi l0n lenses mắt t'+i mắt ph3i? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.Nhung dieu loi 6a hai khi deo contact lens? Šu $iểm.  9h1ng th:y mang 4nh  €iảm 5:t thường Fuang h.c  M& rộng t%m nh7n hai 5'n  /hu>n ti0n tr#ng sinh h#ạt hàng ngày và ch=i thể tha# ]hư<c $iểm.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

 Oắt tiDn  shải th,# -ắ? 4nh thường xuy'n  9h1ng ?h) h<? tr#ng m1i trường 52i 5Rm" $i 5=i
 w_ 5E (E eng" nhi_m tr)ng mắt

AB mắt 'Ei c1 đ :c đeo lenses k? rau hi ?hMu thu>t uasi U3 nnm th7 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng $ư<c. /uy nhi'n trước hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a. Ri+ mB mắt lasik B%nh 6i%n cao thắng l7 bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasi $iDu trE c>n thE tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à 3ktr ch# hai mắt. fạn có thể g.i $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" $i0n th#ại số GUkI `k`k jjWT Gf0nh vi0n Mnt oa# /hắngI $ể $ư<c tư v:n th'm. AB lasik c#n th$ Uong mat co [email protected] b$ d8i kh5ng? ]Au mắt (ại (# vi0c $B# 4nh gQy ra th7 có thể chắc chắn rbng sau hi ?hMu thu>t uasi 3VX th,ng th7 mắt sL -inh h#ạt 57nh thường và $+? t\ nhi'n . h#ảng

AB lasik c1 đau kh5ng? shư=ng ?h,? uasi $iDu trE t>t h8c xạ h1ng $au" h1ng chảy m,u. /r#ng Fu, tr7nh ?hMu thu>t 5ạn $ư<c nh! thuốc t' ngay tại v)ng mắt $iDu trE n'n 5ạn cha cảm th:y cộm xốn ch8t sau ?hMu thu>t th1i. Ao mat bang lasik co duoc su dung thuc pham chuc nang? rau hi ?hMu thu>t -asi 5ạn vMn sử (2ng th\c ?hdm chec nnng 57nh thường" tuy nhi'n với th\c ?hdm chec nnng 5ạn cZng c%n ch8 [ h1ng n'n -ạm (2ng -#ại th\c ?hdm này và n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a. AB mắt ph )ng ph+p smile p lasik bao nhi*u tiGn? shư=ng ?h,? $iDu trE h8c xạ 5bng smi-B ‹ -asi chi ?h4 nnm XU3` h#ảng †Utr ch# hai mắt. Ki0n tại ?? này cha mới $ư<c sử (2ng tại f0nh vi0n Oi0n fi'n ?h6. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v:n c2 thể h=n vD ?? này. H'e em bao nhieu tuoi duoc mo lasik? uasi cha $Enh với người tS 3kt tr& -'n" v7 v>y nAu -à trz Bm th7 sL h1ng ?h) h<? với uasi nha 5ạn. fạn c%n $<i $An 3kt mới có thể sử (2ng ?? này. HBng chi ph4 mB lasik l7 gì? ohi ?h4 ch# t#àn 5ộ ca ?hMu thu>t uasi tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3`.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

3 3 3 3

9h,m tiDn ?hMu. `UU"UUU$ shMu thu>t. 3ktr ch# hai mắt /,i h,m mi_n ?h4 h#àn t#àn tr#ng W th,ng sau ?hMu thu>t /huốc mi_n ?h4 U3 tu%n $%u

Chi phi chua benh c#n th$ bang tia lase'k ? ohi ?h4 ch# t#àn 5ộ ca ?hMu thu>t uasB tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3`.
3 3 3 3

9h,m tiDn ?hMu `UU"UUU$ shMu thu>t Xjtr ch# hai mắt /,i h,m mi_n ?h4 h#àn t#àn tr#ng W th,ng sau ?hMu thu>t /huốc mi_n ?h4 U3 tu%n $%u

Bi c#n th$ khong deo kien co bi loi mat khong? Mắt 5E -;i hay h1ng 5E -;i ]guy'n nhQn h1ng ?hải (# $B# 4nh hay h1ng $B# 4nh gQy ra" ]guy'n nhQn gQy -;i mắt -à (# c:u tạ# c= $Ea mci người. C#n th$ < diop co nen di phau thuat? lới ?? ?hMu thu>t c>n thE 5bng uasi th7 cha $Enh với $ộ c>n tS U"†T (i#? tr& -'n. /uy nhi'n n'n hay h1ng n'n -à t)y thuộc và# suy nghC c6a 5ạn" có nghCa -à 5ạn th:y ?hiDn hà hi mang 4nh g.ng th7 n'n $i ?hMu thu>t $ể t\ (# h=n hi h1ng mang 4nh. C#n th$ co lam phi cong duoc khong? ohắc chắn -à h1ng $ư<c r;i 5ạn ah. ]gành này y'u c%u r:t nghi'm ngRt vD sec h!B và ng#ại h7nh" $Rc 5i0t -à vD thE -\c 5ạn ?hải có thE -\c h1ng 4nh 4t nh:t -à 3U{3U" l7 v>y nAu 5ạn 5E c>n th7 chắc chắn t%m nh7n h1ng 4nh c6a 5ạn h1ng thể $ạt 3U{3U $ư<c. Ria tien mo mat c#n th$ o sai gon. ha noi. Qingapo'e? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?? uasi nnm XU3` tạiŒ
3 3 3

Kà nộiŒ 3XV3Ttr ch# hai mắt rài €NnŒ3kVXWtr ch# hai mắt ringa?#rBŒ XTUU ‹ jTUU r€w•

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

kham o dau de biet minh co bi c#n th$ hay khong? fạn có thể $An c,c f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $# $ộ. Ž c,c $Ea cha này h. có $6 m,y móc và 5,c sC chuy'n h#a $ể x,c $Enh ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a 5ạn. Aat 6ua c#n th$ 6ua lo8n thi deo kinh gi phu hop nhat? Mắt vSa 5E c>n vSa 5E -#ạn th7 chắc chắn 5ạn ?hải $B# 4nh có cả $ộ c>n và $ộ -#ạn c6a 5ạn th7 t%m nh7n c6a 5ạn mới tốt $ư<c. oả 4nh g.ng và 4nh ,? trNng $Du $,? eng $ư<c cả hai $iDu i0n này. ]hưng $D $iDu trE tuy0t $ối 5ạn n'n $i ?hMu thu>t -asi $ể có $ư<c thE -\c tốt nh:t . H'e e duoi ^-t co the dieu t'i c#n th$ ko? /rz Bm (ưới 3U tuổi h1ng thể $iDu trE 5bng ?? ?hMu thu>t 5bng tia -asBr. ss này cha ?h) h<? với người tS 3kt tr& -'n. /rz Bm 5E c>n cha cNn c,ch -à $B# 4nh. Iua c#n th$ 6ua lo8n thi co the mo mat? lSa c>n thE vSa -#ạn thE h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t uasi $ư<c" ss uasi -à ?? $iDu trE c>n thE" vi_n thE và -#ạn thE v7 v>y 5ạn cha c%n $i h,m mắt $ể 5iAt mắt có ?h) h<? $ể ?hMu thu>t uasi h1ng . C#n th$ bao nhi*u đ0 thì n*n đeo k4nh? /h1ng thường c>n h#ảng X (i#? tr& -'n th7 5ạn c%n $B# 4nh thường xuy'n" tuy nhi'n hi nà# c%n $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu h1ng mang 4nh mà t%m nh7n c6a 5ạn -àm ảnh hư&ng $An ch:t -ư<ng cuộc sống th7 5ắt 5uộc ?hải $B# 4nh r;i. C#n th$ c1 đ :c l7m phi c5ng? ohắc chắn -à h1ng $ư<c r;i 5ạn ah. ]gành này y'u c%u r:t nghi'm ngRt vD sec h!B và ng#ại h7nh" $Rc 5i0t -à vD thE -\c 5ạn ?hải có thE -\c h1ng 4nh 4t nh:t -à 3U{3U" l7 v>y nAu 5ạn 5E c>n th7 chắc chắn t%m nh7n h1ng 4nh c6a 5ạn h1ng thể $ạt 3U{3U $ư<c. C#n th$ c1 đeo k4nh giZn t'9ng? fạn 5E c>n thE vMn có thể $B# 4nh gixn trNng" tuy nhi'n 4nh gixn trNng thường h1ng có $ộ h8c xạ n'n nAu 5ạn c>n nRng th7 r:t hó $B# v7 $B# và# sL h1ng th:y rJ xung Fuanh" 5ạn c%n $B# thử trước hi mua . C#n th$ c1 thi ng7nh c5ng an đ :c kh5ng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể thi tuyển và# ngành o1ng pn $ư<c" trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt $ộ và t%m nh7n 4t nh:t $ạt 3U{3U. C#n th$ c1 thi đ :c ng7nh c5ng an kh5ng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể thi tuyển và# ngành o1ng pn $ư<c" trS hi 5ạn ?hMu thu>t -asi $ể hAt $ộ 5ạn .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

C#n th$ gi3m ^p < đ0 kh5ng c2n phLu thu#t? Ki0n tại h1ng có thuốc nh! hay thuốc uống nà# gi8? giảm $ộ c>n t\ nhi'n $ư<c" cha có ?? ?hMu thu>t mới gi8? 5ạn giảm h#Rc hAt $ộ th1i 5ạn . C#n th$ gi3m m0t hai đ0 m7 kh5ng c2n phqu thu#t? Ki0n tại h1ng có thuốc nh! hay thuốc uống nà# gi8? giảm $ộ c>n t\ nhi'n $ư<c" cha có ?? ?hMu thu>t mới gi8? 5ạn giảm h#Rc hAt $ộ th1i 5ạn . AB lasik c#n th$ Uong mat co [email protected] b$ d8i kh5ng? ]Au mắt (ại (# vi0c $B# 4nh gQy ra th7 có thể chắc chắn rbng sau hi ?hMu thu>t uasi 3VX th,ng th7 mắt sL -inh h#ạt 57nh thường và $+? t\ nhi'n . NhXng 6?n đG ph3i ki*ng khi mB c#n th$? rau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn n'n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n. h#ảng

Benh can lo8n thi co deo duoc kinh ap t'ong khong? lSa c>n thE vSa -#ạn thE vMn có thể $B# $ư<c 4nh ,? trNng" 5ạn cha c%n $An h,m mắt và $# $ộ $ể có $=n 4nh" ()ng $=n 4nh này $Rt 4nh ,? trNng th7 h#àn t#àn y'n tQm. /uy nhi'n 4nh ,? trNng thường h1ng có $ộ -#ạn ca#. Co the deo kinh ap t'ong may tieng ^ ngay? 9hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn c%n tuQn th6 c,c nguy'n tắc sau. • w)ng c#ntact -BnsBs h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • •


OB# c#ntact -BnsBs trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -BnsBs Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m

khi deo kinh ap t'ong can nho thuoc nho mat nao? 9hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn có nước mắt nhQn tạ# $ể nh! tr,nh t7nh trạng 4nh ,? trNng -àm h1 mắt. /uy nhi'n -#ại nước mắt nhQn tạ# nà# th7 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a" h1ng n'n t\ [ ()ng thuốc. khi mang kinh ap t'ong het han co hai gi? Mang 4nh , trNng hAt hạn có nguy c= gQy ra nhPng t,c (2ng ?h) tS ch:t -i0u -àm 4nh" ch:t 5ả# FuảnHcó thể -àm ch# mắt vi'm" (E eng" nh+ th7 $iDu trE h!i nhưng nRng th7 có thể (Mn tới m:t thE -\c. 9hi $a# 4nh ,? trNng 5ạn n'n tuQn th6 c,c nguy'n tắc sau. • • • • • • w)ng c#ntact -BnsBs h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -BnsBs trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -BnsBs Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m

kinh ap t'ong su dung duoc toi da bao lau? /)y và# tSng -#ại" có -#ại 3 ngày" 3 tu%n" 3 th,ng" ` th,ng H tr'n 5a# 57 -u1n ghi rJ ngày hAt hạn v7 v>y 5ạn c%n tuQn th6 nhPng hướng (Mn (ử (2ng và nhPng nguy'n tắc sau. • • • w)ng c#ntact -BnsBs h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -BnsBs trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• •


9h1ng $ư<c $B# c#ntact -BnsBs Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m

Hac hai cua deo nguoc kinh ap t'ong? OB# 4nh ,? trNng ngư<c h1ng tạ# ra nhiDu t,c hại mà cha -à 5ạn sL cảm th:y cộm" xốn hó chEu th1i. Hai sao kinh ap t'ong khong co do lo8n? oó thể 5ạn nh%m -Mn h#Rc chưa có th1ng tin ch4nh x,c" 4nh ,? trNng tr'n thE trường có cả $ộ c>n" $ộ -#ạn và $ộ vi_n 5ạn nha. ]Au mắt 5ạn 5E c>n -#ạn th7 cZng có 4nh c>n -#ạn ch# 5ạn. oha -à 4nh ,? trNng thường h1ng có $ộ -#ạn ca#. Senses m`i [email protected] h8n 6Ln d[ng đ :c? /ốt nh:t -à 5ạn h1ng n'n ()ng Gn'n 5! ngay hi hAt hạnI v7 c,c nhà sản xu:t $x t4nh t#,n $ộ an t#àn c6a ch:t -i0u ?h) h<? với mắt n'n h. 5iAt như thA nà# -à an t#àn với mắt 5ạn. O;ng thời 5ạn n'n tuQn th6 c,c nguy'n tắc sau hi $B# 4nh ,? trNngŒ • • • • •


w)ng c#ntact -BnsBs h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -BnsBs trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -BnsBs Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m

B$ nhWm đeo lenses đ :c kh5ng? fE nhRm mắt G$au mắt $!I th7 chắc chắn -à h1ng $B# -Bn $ư<c r;i v7 -8c này mắt 5ạn $ang $au nhec" $!" chảy nước mắt" có ghyn H n'n tốt nh:t -à ngưng $An hi hAt nhRm h#àn t#àn th7 mới có th_ $B# 4nh ,? trNng tr& -ại. C+ch ph,n bi%t mWt t'ong 67 ngo7i cDa lens? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#55ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i

Contack lenses de duoc bao nhieu lau? /)y và# tSng -#ại" có -#ại 3 ngày" 3 tu%n" 3 th,ng" ` th,ng H tr'n 5a# 57 -u1n ghi rJ ngày hAt hạn v7 v>y 5ạn c%n tuQn th6 nhPng hướng (Mn (ử (2ng và nhPng nguy'n tắc sau. • • • • •


w)ng c#ntact -BnsBs h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -BnsBs trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -BnsBs Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m

neo contact lenses c1 mB mắt đ :c kh5ng? OB# -BnsBs vMn có thể ?hMu thu>t uasi $ư<c" 5ạn cha c%n th,# -BnsBs ra trước hi h,m tiDn ?hMu 4t nh:t -à ` ngày $ể mắt tr& vD trạng th,i 57nh thường 5ạn . ]Au mắt ?h) h<? 5ạn vMn ?hMu thu>t uasi 57nh thường. neo lenses c1 mB mắt chXa c#n đ :c kh5ng? OB# -BnsBs vMn có thể ?hMu thu>t uasi $ư<c" 5ạn cha c%n th,# -BnsBs ra trước hi h,m tiDn ?hMu 4t nh:t -à ` ngày $ể mắt tr& vD trạng th,i 57nh thường 5ạn . ]Au mắt ?h) h<? 5ạn vMn ?hMu thu>t uasi 57nh thường.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

neo lenses mắt n `c mắt ch3y c1 sao kh5ng? ]Au cha -à ?hản eng ngay -8c $%u hi $B# -BnsBs th7 sau $ó sL FuBn và h1ng sa#" nhưng nAu ce $B# -BnsBs mà mắt 5ạn chảy nước mắt -i'n t2c th7 n'n ngưng sử (2ng v7 mắt $x 5E 4ch eng 5&i 4nh ,? trNng" 5ạn n'n $An 5,c sC chuy'n h#a và tham hả# [ iAn . Sam sao de khong bi kho mat khi deo contact lens? 9hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn có nước mắt nhQn tạ# $ể nh! tr,nh t7nh trạng 4nh ,? trNng -àm h1 mắt. /uy nhi'n -#ại nước mắt nhQn tạ# nà# th7 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a" h1ng n'n t\ [ ()ng thuốc. Aắt bình th "ng đeo lenses c1 3nh h &ng đ@n mắt kh5ng? Mắt 5ạn 57nh thường có -L 5ạn cha muốn $B# -BnsBs màu hay gixn trNng. /h1ng thường th7 sL h1ng sa# hAt hi 5ạn th\c hi0n $8ng c,c nguy'n t,c ()ng 4nh ,? trNng. /uy nhi'n với 4nh ,? trNng hxy gixn trNng 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi $B# . AB c#n Uong c1 đeo lenses đ :c kh5ng? rau hi ?hMu thu>t uasi 3 nnm th7 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng" tuy nhi'n với 4nh ,? trNng 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi $B# . Hac hai khi deo lenses t'ung Muoc? /rung Fuốc cZng có nhPng nhà sản xu:t uy t4n n'n sL t)y thuộc và# nhà sản xu:t" nAu mua ?hải hàng giả" hàng nh,i" hàng *m ch:t -ư<ng th7 mắt có thể 5E vi'm" nhi_m" $! ngea" H nh+ th7 có thể $iDu trE nhưng nAu nRng và có 5iAn cheng có thể (Mn $An m:t thE -\c nha 5ạn. fạn c%n ch8 [ hi ()ng 4nh ,? trNng và n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a. Hai sao khong gan contact lenses duoc? fạn h1ng $B# $ư<c -BnsBs có thể (# 5ạn chưa $ư<c hướng (Mn $B#" h#Rc 5ạn chưa chEu hó -uy0n t>?" v7 $B# -BnsBs c%n ?hải có thời gian -uy0n t>? mới $B# $ư<c nha 5ạn. fạn có thể t7m hiểu th1ng tin c,ch $B# -BnsBs tr'n intBrnBt $ể -uy0n t>? nha 5ạn. C#n thi 67 lo8n th$ nWng c1 mB đ :c lasik? o>n thE và -#ạn thE nRng vMn có thể ?hMu thu>t 5bng ?? uasi nAu như gi,c mạc c6a 5ạn $6 (ày và mắt ?h) h<? với ?hMu thu>t. fạn n'n $i h,m tiDn ?hMu với fr chuy'n h#a $ể 5iAt mắt có ?h) h<? h1ng . Chi ph4 cDa ph )ng ph+p mB smile r lasik? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?? rmi-B uasi nnm XU3` h#ảng †Utr ch# hai mắt. Ki0n tại ?? này cha có tại f0nh vi0n Mắt $i0n fi'n sh6 thành ?hố K; oKƒ M}]K. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v%n nhiDu h=n vD ?? này.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Ri+ mB mắt lasik B%nh 6i%n cao thắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasi tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à 3ktr ch# hai mắt" 5ạn có thể g.i $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" $i0n th#ại số GUkI `k`k jjWT Gf0nh vi0n oa# /hắngI $ể $ư<c tư v:n th'm. Aat bi lo8n thi co mo lasik duoc khong? Mắt 5E -#ạn thE h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t uasi $ư<c. uasi có thể $iDu trE -#ạn thE -'n $An W (i#? nha 5ạn. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t hay h1ng. Ao lasik phai deo kinh t'ong tuan? rau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn c%n $B# 4nh 5ả# v0 Gf0nh vi0n ?h,tI thường xuy'n ngay cả tr#ng hi ng6 $ể tr,nh 52i" gió" và nhPng hành $ộng v1 thec và# mắt 4t nh:t -à tr#ng 3 tu%n $%u 5ạn. rau 3 tu%n 5ạn có thể $B# hi c%n thiAt h#Rc hi $i ra ng#ài. H' `c khi kh+m mắt lasik ngsng đeo k4nh +p t'9ng? /rước hi ?hMu thu>t uasi c%n ?hải th,# 4nh ,? trNng 4t nh:t -à ` ngày $ể mắt Fuay vD trạng th,i 57nh thường và h,m tiDn ?hMu mới có At Fuả ch4nh x,c. Chi phi chua benh c#n th$ bang tia lase'k? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?? uasB tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à Xjtr ch# hai mắt nha 5ạn. fạn có thể g.i $i0n th#ại $'n số `k`kjjWT $ể $ư<c tư v:n nhiDu h=n vD ?? này. Qau khi mo lase'k co nen uong thuoc? rau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn vMn nn uống 57nh thường" ri'ng cha có thuốc (ành ch# mắt th7 5ạn ?hải tuQn th6 thB# cha $Enh c6a 5,c sC $iDu trE $ể mắt nhanh ?h2c h;i và h1ng ảnh hư&ng $An Fu, tr7nh ?h2c h;i c6a mắt. Co the deo kinh ap t'ong may tieng ^ ngay fạn có thể $B# 4nh ,? trNng tối $a -à k tiAng một ngày. fạn n'n tuQn th6 c,c nguy'n tắc sau. • • • • • • w)ng c#ntact -BnsBs h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -BnsBs trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -BnsBs Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

bi b$ lo8n th$ bqm sinh n*n chXa [email protected] n7o? /rz Bm 5E -#ạn thE 5dm sinh cha cNn c,ch $B# 4nh th1i 5ạn. 9hi 5* $6 3k tuổi th7 mới có thể ?hMu thu>t $ể $iDu trE -#ạn thE $ư<c. fạn n'n ch8 [ ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. chXa lo8n th$ cho bi m?y tuBi thì đ :c? /rz (ưới 3kt th7 cha có c,ch $B# 4nh hi 5E -#ạn thE th1i 5ạn. 9hi 5* $6 3k tuổi th7 mới có thể ?hMu thu>t $ể $iDu trE -#ạn thE $ư<c. fạn n'n ch8 [ ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. bi < th+ng c1 b$ li kim n*n chXa & đ,u? f* X th,ng tuổi -à trz s= sinh th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. bi b$ đau mắt đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng " fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €NnH h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. bi b$ đau mắt kh+m & đ,u t8i Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. bi b$ mCn lẹo n*n kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. bi hay nh4u mắt c1 n*n đi kh+m kh5ng? ]'n 5ạn" v7 nh4u mắt cZng -à 5iểu hi0n c6a t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE.. bi m`i c#n c1 n*n đeo k4nh kh5ng? oNn t)y thuộc và# $ộ c>n và $ộ tuổi c6a 5* mà n'n hay h1ng n'n $B# 4nh thường xuy'n. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể $# $ộ ch# 5* và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. bi nBi cCc t'*n m4 mắt n*n kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. bi s) sinh uống thuốc b$ s ng mắt n*n kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng. fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. chi ph4 kh+m mắt cho bi t8i B%nh 6i%n mắt cao thắng? ohi ?h4 h,m mắt tổng Fu,t ch# 5* & fv Mắt oa# /hắng nnm XU3` tối $a -à 3TU"UUU$. /r#ng trường h<? 5* cha $# $ộ h8c xạ h#Rc h,m mắt 50nh th7 cha tốn h#ảng vài ch2c ngàn th1i. cho bi đi k h+m mắt & đ,u t8i Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. cho bi đi kh+m mắt & đ,u uy t4n? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. chXa mắt cho bi & Qingapo'e n*n đi B%nh 6i%n n7o uy t4n? ]Au 5ạn $ưa 5* Fua ringa?#rB $ể $iDu trE 50nh vD mắt tốt nh:t 5ạn n'n $An f0nh vi0n mắt ~uốc €ia ringa?#rB Gr]qoI -à tốt và y'n tQm r;i. fạn cZng c%n chudn 5E t:t cả nhPng $iDu -i'n FuanŒ chi ?h4" thời gian" ng1n ngP... $ể vi0c $iDu trE hi0u Fuả. đ$a cht cho bi đi kh+m mắt? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. đ$a cht kh+m mắt cho bi t8i th7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

kh+m c#n th$ cho bi & đ,u uy t4n? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. kh+m mắt cho bi & đ,u t8i JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. kh+m mắt cho bi & đ,u tp JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. l7m [email protected] n7o để [email protected] mắt bi c1 b$ c#n kh5ng? ]Au 5ạn Fuan s,t th:y 5* có 3 tr#ng nhPng 5iểu hi0n sau th7 n'n ch# 5* $An f0nh vi0n chuy'n h#a mắt $ể $# h8c xạ.
V

]hB# mắt -i'n t2c. ]h,y mắt -i'n t2c ]ghi'ng $Du $ể nh7n rJ ]g;i g%n tivi hay c%n s,ch g%n hi $.c O.c nhảy (Nng O.c s,ch hay xBm tivi 5bng một mắt ohảy nước mắt nhiDu hay mắt 5E $.ng nước w2i mắt w)ng ngNn tay cha (Nng chP hi $.c ]hạy cảm với ,nh s,ng ]hec $%u hay m!i mắt thường xuy'n 9h1ng th4ch h#Rc tr,nh c,c h#ạt $ộng ?hải nh7n g%n như vL" t1 màu" $.c s,ch hay nh7n xa như ch=i 5óng" $ón 5óng /hiAu hả nnng t>? trung
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V V V V V V

V

9At Fuả h.c t>? -i'n t2c giảm s8t.

l7m gì khi bi đau mắt đ\? O%u ti'n -à 5ạn $ưa 5* $i h,m mắt" s,u $ó th7 nh! thuốc ch# 5* thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. lo8n th$ bqm sinh cDa bi l7m sao khắc phCc? /rz 5E -#ạn thE 5dm sinh cha cNn c,ch $B# 4nh th1i 5ạn. 9hi 5* $6 3k tuổi th7 mới có thể ?hMu thu>t $ể $iDu trE -#ạn thE $ư<c. fạn n'n ch8 [ ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. n*n l7m gì khi bi b$ đau mắt đ\? O%u ti'n -à 5ạn $ưa 5* $i h,m mắt" s,u $ó th7 nh! thuốc ch# 5* thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. Hh7nh phố JE Ch4 Ainh kh+m mắt cho bi & đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. Bi th "ng Uuy*n b$ ghon mắt. kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. H#t nh+y mắt & t'( em n*n kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. 6i*m [email protected] m8c & t'( n*n kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chXa t#t nh+y mắt & t'( em & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. b%nh 6i*m [email protected] m8c & t'( em kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. u đ,u l?y mCt lẹo & t'( thì tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. b%nh đau mắt t'( s) sinh kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. hi%n t :ng tC m+u t'ong mắt cDa t'( kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. kh+m mắt cho t'( & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. 6qn đCc pha l* thể t'( tuBi n*n kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i. bắn lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P mắt cho t'( em để t'$ c#n & đ,u thì tốt? /rz Bm (ưới 3k tuổi th7 h1ng có c,ch nà# $iDu trE c>n thE ng#ài vi0c $B# 4nh nha 5ạn. 9hi 5* $6 3k tuổi th7 mới có thể ?hMu thu>t $ể $iDu trE -#ạn thE $ư<c. fạn n'n ch8 [ ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mắt. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt b%nh đau mắt & t'( s) sinh kh+m & đ,u? /rz s= sinh 5E $au mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. b%nh nh :c th$ & t'( em chXa chv n7o? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. b%nh 6G mắt t'( w tuBi n*n kh+m & đ,u t8i Q7i R9n? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. Chi ph4 B%nh 6i%n mắt cao thắng kh+m mắt cho t'( em? ohi ?h4 h,m mắt tổng Fu,t ch# 5* tối $a tại fv Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à 3TU"UUU$. /r#ng trường h<? 5* cha $# $ộ h8c xạ h#Rc h,m mắt 50nh th7 cha tốn h#ảng vài ch2c ngàn th1i. B%nh 6i%n mắt cao thắng kh+m cho t'( c tuBi dc kh5ng? ohắc chắn -à $ư<c nha 5ạn" 5ạn có thể $ưa 5* $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể h,m mắt ch# 5* hi có nhu c%u $ể $ư<c h,m và tư v:n tS fr chuy'n h#a. c+c đ$a cht uy t4n b+n mắt k4nh lo8n th$ cho t'( em t8i th7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. chXa b%nh 6G mắt cho t'( s) sinh & đ,u l7 tốt? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. chXa c#n th$ cho t'( B%nh 6i%n n7o tốt nh?t tp JE Ch4 Ainh? /rz (ưới 3kt th7 cha có c,ch $B# 4nh hi 5E c>n thE th1i 5ạn. 9hi 5* $6 3k tuổi th7 mới có thể ?hMu thu>t $ể $iDu trE -#ạn thE $ư<c. fạn n'n ch8 [ ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chXa đau mắt & t'( s) sinh & đ,u? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. ch a mắt lẹo cho t'( / tuBi & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i. đi kh+m mắt cho t'( em \ đau? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. đ$a cht kh+m mắt chi t'( s) sinh? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. ChXa c#n th$ cho t'( B%nh 6i%n n7o tốt nh?t tp JE Ch4 Ainh? /rz (ưới 3kt th7 cha có c,ch $B# 4nh hi 5E c>n thE th1i 5ạn. 9hi 5* $6 3k tuổi th7 mới có thể ?hMu thu>t $ể $iDu trE -#ạn thE $ư<c. fạn n'n ch8 [ ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt ChXa lẹo mắt cho t'( & đ,u thì tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. ChXa mắt c#n th$ cho t'( em? /rz (ưới 3kt th7 cha có c,ch $B# 4nh hi 5E c>n thE th1i 5ạn. 9hi 5* $6 3k tuổi th7 mới có thể ?hMu thu>t $ể $iDu trE -#ạn thE $ư<c. fạn n'n ch8 [ ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

ChXa lẹo mắt cho t'( / tuBi & đ,u thì tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i. C9n t'( c1 nguy c) b$ 6iOn th$ kh5ng? oó nha 5ạn" trz có thể 5E vi_n thE (# 5dm sinh h#Rc m1i trường" tuy nhi'n vi_n thE cha -à t>t h8c xạ n'n 5ạn cZng $Sng -# -ắng cha c%n ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. nau mắt đ\ & t'( nh\ n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. ni kh+m mắt cho t'( em \ đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. đ$a cht kh+m mắt chi t'( s) sinh? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. kh+m c#n cho t'( & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i kh+m chuy*n khoa mắt cho t'( < tuBi & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i kh+m mắt c#n th$ cho t'( & đ,u tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

kh+m mắt cho t'( em & đ,u hE ch4 minh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. kh+m mắt cho t'( em & đ,u tốt nh?t th7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. kh+m mắt cho t'( em & Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. kh+m mắt cho t'( & đ,u tp JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. kh+m mắt cho t'( s) sinh & đ,u tốt? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. kh+m mắt t'( em n)i n7o? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. kh+m mắt t'( em & đ,u th7nh phố hE ch4 minh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

kh+m th$ lxc cho t'( s) sinh & đ,u? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. khi t'( s) sinh b$ đau mắt đ\ n*n đi kh+m & đ,u? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. S7m gì khi t'( b$ đau mắt đ\? O%u ti'n -à 5ạn $ưa 5* $i h,m mắt" sau $ó th7 nh! thuốc ch# 5* thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. S7m gì khi t'( b$ mCt lẹo? O%u ti'n -à 5ạn $ưa 5* $i h,m mắt" s,u $ó th7 -àm thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a. fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. S7m gì khi t'( b$ U `c gi+c m8c mắt? O%u ti'n -à 5ạn $ưa 5* $i h,m mắt" s,u $ó th7 -àm thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a. fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. S7m sao để [email protected] t'( c tuBi b$ c#n? ]Au 5ạn Fuan s,t th:y 5* có 3 tr#ng nhPng 5iểu hi0n sau th7 n'n ch# 5* $An f0nh vi0n chuy'n h#a mắt $ể $# h8c xạ.
V V V V V

]hB# mắt -i'n t2c. ]h,y mắt -i'n t2c ]ghi'ng $Du $ể nh7n rJ ]g;i g%n tivi hay c%n s,ch g%n hi $.c O.c s,ch hay xBm tivi 5bng một mắt
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V

ohảy nước mắt nhiDu hay mắt 5E $.ng nước w2i mắt ]hạy cảm với ,nh s,ng

S7m [email protected] n7o để t'+nh tFng đ0 c#n th$ & t'( em? /nng $ộ c>n thE & trz có hai ]guy'n nhQn. tnng t\ nhi'n và tnng m1i trường" tnng $ộ t\ nhi'n th7 5ạn h1ng c>n thE0? $ư<c" nhưng (# m1i trường th7 5ạn có thể ch8 [ $An ,nh s,ng góc h.c t>? c6a" c,ch xBm tivi" ch=i $i0n tử" (inh (ưmng H sa# ch# ?h) h<?. fạn n'n ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. Sam [email protected] n7o khi b$ mCt lẹo t'( em? O%u ti'n -à 5ạn $ưa 5* $i h,m mắt" s,u $ó th7 -àm thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a. fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. Aắt t'( b$ đB ghon do t#t MuWm mi n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. Aắt t'( b$ U `c n*n đi kh+m t8i đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. AB chắp lẹo cho t'( & đ,u thì tốt? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. ACt lẹo & mắt & t'( ^ tuBi n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

ACt lẹo & t'( s) sinh n*n kh+m & đ,u? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. N*n cho t'( kh+m mắt & đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. ng "i t'( c1 b$ 6iOn th$ ko? oó nha 5ạn" trz có thể 5E vi_n thE (# 5dm sinh h#Rc m1i trường" tuy nhi'n vi_n thE cha -à t>t h8c xạ n'n 5ạn cZng $Sng -# -ắng cha c%n ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. Nguy*n nh,n g,y c#n th$ & t'( em? oó hai ]guy'n nhQn gQy c>n thE & trz Bm. ]guy'n nhQn m1i trường và ]guy'n nhQn (i truyDn G5dm sinhI. ]guy'n nhQn (i truyDn th7 ta h1ng c>n thE0? $ư<c" cNn ]guy'n nhQn m1i trường -à (# Fu, tr7nh sinh h#ạt" h.c t>?" ,nh s,ng" (inh (ưmng H t,c $ộng nha 5ạn. H'( c th+ng b$ đau mắt đ\ n*n đi kh+m & đ,u? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. H'( c tuBi b$ c#n th$ c1 chXa đ :c kh5ng? /rz (ưới 3kt th7 cha có c,ch $B# 4nh hi 5E -#ạn thE th1i 5ạn. 9hi 5* $6 3k tuổi th7 mới có thể ?hMu thu>t $ể $iDu trE -#ạn thE $ư<c. fạn n'n ch8 [ ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. H'( bao nhi*u tuBi m`i mB mắt đ :c? 9hi 5* $6 3k tuổi th7 mới có thể ?hMu thu>t $ể $iDu trE -#ạn thE $ư<c. fạn n'n ch8 [ ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. H'( b$ c#n th$ c1 c2n mang k4nh th "ng Uuy*n kh5ng? oNn t)y thuộc và# $ộ c>n và $ộ tuổi c6a 5* mà n'n hay h1ng n'n $B# 4nh thường xuy'n. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể $# $ộ ch# 5* và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

H'( b$ c#n th$ bqm sinh n*n kh+m đ$nh ky & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể $# $ộ ch# 5* và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. H'( c1 m+u b2m t'ong mắt n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. H'( con n*n kh+m mắt & đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. H'( bao nhi*u tuBi thì n*n kh+m c#n th$? V W th,ng tuổi V V V ` tuổi W tuổi Gtrước hi trz $i h.cI 9h,m hbng nnm

H'( em b$ đ\ b2m mắt n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. H'( em b$ lo8n th$ c1 chXa đc ko? /rz (ưới 3kt th7 cha có c,ch $B# 4nh hi 5E -#ạn thE th1i 5ạn. 9hi 5* $6 3k tuổi th7 mới có thể ?hMu thu>t $ể $iDu trE -#ạn thE $ư<c. fạn n'n ch8 [ ch# 5* $i h,m mắt $Enh t ` th,ng h#Rc W th,ng một -%n $ể thB# (Ji t7nh trạng mắt 5*" 5* có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng và có -ời huy'n tốt nh:t tS 5,c sC chuy'n h#a. H'( hay nh4u mắt c1 ph3i đi kh+m kh5ng. kh+m & đ,u thì tốt? ]h4u mắt nhiDu cZng -à 5iểu hi0n c6a mắt trz 5E c>n thE" v7 v>y 5ạn n'n ch# 5* $i h,m mắt $ể x,c $Enh ]guy'n nhQn nh4u mắt c6a 5*. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. H'( m;c mCn & mắt n*n đi kh+m & đ,u thì tốt? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. H'( nBi g,n đ\ t'ong mắt kh+m & đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. t'( s) sinh b$ b%nh mắt n*n đi B%nh 6i%n n7o? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. t'( s) sinh b$ mCt lẹo n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. H'( s) sinh đau mắt n*n đi kh+m & đ,u? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. H'( s) sinh kh+m mắt & đ,u? /rz s= sinh có 50nh -[ vD mắt th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ưa 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. H'i%u chfng b%nh nh :c th$ & t'( em? 9hi th:y 5* có c,c tri0u cheng 5:t thường vD thE -\c như hay nhB# mắt" nghi'ng $%u" v+# cổ hi nh7n" 5* than hó nh7n 5ảng" viAt 5ài ch>m" ng;i g%n tivi" hay th:y nhec $%u" chóng mRtH5ạn n'n $ưa 5* $i h,m $ể ?hNng ngSa E? thời cheng như<c thE c6a trz. H'i%u chfng nh+y mắt & t'( em ph3i kh+m & đ,u? ]h,y mắt nhiDu cZng -à 5iểu hi0n c6a mắt trz 5E c>n thE" v7 v>y 5ạn n'n ch# 5* $i h,m mắt $ể x,c $Enh ]guy'n nhQn nh,y mắt c6a 5*. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. H'ieu chfng nh :c th$ & t'( n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. Ii*m tắc tTi l% & t'( em < tuBi n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i. I5i mắt & t'( kh+m 67 điGu t'$ & đ,u? fạn n'n $An fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i. ]Au -à trz s= sinh th7 5ạn n'n $ưa 5* tới f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE. c1 n*n mB lasik kh5ng? fạn n'n ?hMu thu>t uasi hi th:y ?hiDn hà với 4nh g.ng h#Rc 4nh ,? trNng và ngư<c -ại nAu th:y $B# 4nh h1ng có g7 5:t ti0n ảnh hư&ng $An ch:t -ư<ng cuộc sống c6a 5ạn th7 h1ng c%n ?hMu thu>t . ~uyAt $Enh -à c6a 5ạn và tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a. mắt b$ đ\ sau khi mang contact lenses n*n kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . B%nh 6i%n mat Cao Hhắng so dien thoai? rố tư v:n uasi c6a f0nh vi0n mắt oa# /hắng. `k`kjjWT GtiA? tQn -asi I h#Rc h#t-inB. UiUkV U3TVU`† GMs /ư=iI. fạn có thể g.i $An hai số $i0n th#ại tr'n $ể $ư<c tư v:n . B%nh 6i%n nao dieu t'i mat le tai Qai Ron? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng " f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H $ể h,m và $iDu trE -* th7 y'n tQm . bi c#n th$ t'o lai sau khi ban lage nen di mo o dau? fạn n'n Fuay -ại f0nh vi0n $x ?hMu thu>t c>n thE ch# 5ạn v7 h. -à người hiểu vD mắt c6a 5ạn nh:t h#Rc 5ạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €NnH $ể h,m và $iDu trE .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

[email protected] hien cua lenses het han la gi? 9hi nh7n và mang c#ntact -BnsBs hAt hạn 5ạn sL h1ng ?hQn 5i0t ngay $ư<c" 5ạn cha có c,ch -à $.c ‚ hạn sử (2ng trước hi ()ng và nhớ thời gian c%n 5! 4nh $i. Oó -à c,ch (uy nh:t 5ạn . c+ch ki*ng mB mắt c#n? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

c+ch l?y k4nh +p t'9ng 'a kh\i mắt? • ]hớ -à -u1n rửa tay trước hi -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt. Oể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt" hướng mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n sang một 5'n tr#ng hi $ang ()ng tay $dy mi tr'n -'n và mi (ưới xuống. R;i ()ng một ngón tay c6a 5àn tay ia (i nh+ 4nh ra ?h%n màu trắng c6a mắt. /ại $ó 5ạn có thể (_ (àng ()ng ngón tr! và ngón c,i $ể nh:c nh+ 4nh ,? trNng ra h!i mắt fạn h1ng n'n $ể móng tay (ài ch# $An hi 5ạn có thể th,# 4nh ra h!i mắt một c,ch nhu%n nhuy_n" $ể tr,nh v1 t7nh -àm tr%y hay -àm $au mắt c6a 5ạn. 94nh ,? trNng -#ại có thể $ư<c -:y ra 5bng c,ch giP -Nng 5àn tay c6a 5ạn m& ra" c8i xuống" và sau $ó m& mắt rộng c6a 5ạn. lới một ngón tay c6a 5àn tay ia" *# (a & ngay hóB mắt 5'n ng#ài ra hướng -c tai c6a 5ạn" nhớ -à giP mắt 5ạn m& rộng" sau $ó nh:? nh,y mắt. 94nh ,? trNng sL tư $ộng 5E $dy 5>t ra ng#ài và r=i và# -Nng 5àn tay m& c6a 5ạn. o,c (2ng c2 ()ng $ể -,y 4nh ,? trNng ra h!i mắt $ư<c g.i -à g?-ungBrsh có thể ()ng $ể chạm tr\c tiA? và# 4nh ,? trNng và -:y ch8ng ra h!i mắt. oó thể h!i mua nhPng (2ng

• •Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c2 này tS c,c 5,c sC mắt. oh8 [ rbng cha $ể (2ng c2 này chạm và# 4nh và 1ng chạm và# mắt c6a 5ạn. • ]Au 5ạn nghB nói vD vi0c 4nh ,? trNng có thể chạy và# ?h4a 5'n thr#ng c6a mắt th7 $iDu này th\c s\ -à h1ng thể v7 -u1n có một màng At nối mắt c6a 5ạn với mRt tr#ng c6a m4 mắt.

can lo8n bao nhieu diop phai deo kinh? rL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn nAu $ộ c>n -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n th7 t:t nhi'n 5ạn ?hải mang 4nh thường xuy'n r;i" nhưng nAu $ộ c>n h1ng -àm t%m nh7n c6a 5ạn hạn chA th7 h1ng nh:t thiAt ?hải $B# thường xuy'n" 5ạn n'n ch# mắt ngha ng=i và cha $B# 4nh hi c%n t>? trung th1i. chi phi mo mat hemtosecond lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P? ohi ?h4 ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?hư=ng ?h,? |Bmt#sBc#n( -asi h#ảng jTtr ch# hai mắt nnm XU3`. /uy nhi'n hi0n nay ?? này chưa th\c s\ ?hổ 5iAn tại li0t ]am và chi ?h4 cZng ca# h=n c,c ?? th1ng thường h,c. ph )ng ph+p mB mắt hemtosecond lasik do dat khong? ohi ?h4 ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?hư=ng ?h,? |Bmt#sBc#n( -asi nnm XU3`. /uy nhi'n hi0n nay ?? này chưa ?hổ 5iAn tại li0t ]am. h#ảng jUtr ch# hai mắt

^./do co the mo mat khong? uasi cha $Enh ?hMu thu>t tS U"†T (i#? tr& $i v7 v>y 3"T(i#? h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t uasi . fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? uasi hay h1ng. < mat can chenh lech ^ do co mo lasik duoc khong? uasi -à ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ và 5:t $;ng h8c xạ hi0u Fuả nh:t hi0n nay" v7 v>y mắt 5ạn ch'nh -0ch 3 (i#? h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? uasi hay h1ng. < matz bi can lech co phau thuat khuc Ua lasik duoc khong? uasi -à ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ và 5:t $;ng h8c xạ hi0u Fuả nh:t hi0n nay" v7 v>y mắt 5ạn ch'nh -0ch (i#? h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? uasi hay h1ng. <-^cm hotline t 6?n mB mắt c#n th$ n7o đ+ng tin c#y? rố tư v:n uasi c6a f0nh vi0n mắt oa# /hắng. `k`kjjWT GtiA? tQn -asi I h#Rc h#t-inB. UiUkV U3TVU`† GMs /ư=iI. fạn có thể g.i $An hai số $i0n th#ại tr'n $ể $ư<c tư v:n . C1 c2n Fn ki*ng sau khi mB mắt kh5ng? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6 (inh (ưmng và -uQn ?hi'n th\c ?hdm -à tốt nh:t ch# mắt r;i.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

bắn lasik 67 bắn th "ng co gi kh+c? 9h1ng có h,i ni0m 5ắn thường nha 5ạn" có c,c ?? $iDu trE t>t h8c xạ. uasi " uasB " |Bmt#sBc#n(" $Rt 4nh nội nhxn H5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt m7nh ?h) h<? với ?? nà# và $ư<c tư v:n th'm tS 5,c sC chuy'n h#a . ban lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$Pe' mắt mat bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. ban lasik bao lau moi duoc 'ua mat? rau ?hMu thu>t uasi 3 tu%n th7 5ạn có thể $ể nước sạch v1 mắt $ư<c r;i" tuy nhi'n hxy ch8 [ hi rửa mRt tr#ng tu%n $%u 5ạn n'n ()ng hnn mDm th:m nước và -au mRt" v7 mắt $x $ư<c v0 sinh 5bng thuốc nh! n'n 5ạn h1ng c%n ?hải rửa v)ng mắt . ban lasik bao lau moi duoc t'ang diem? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng th7 5ạn $ư<c trang $iểm v)ng mắt r;i" hxy ch8 [ v0 sinh mắt sau hi tdy trang $ể mắt h1ng 5E ảnh hư&ng g7 . bắn lasik mắt nhìn kh5ng '{. co can tai kham lai khong? ohắc chắn -à c%n nha 5ạn" 5ạn c%n t,i h,m và h!i 5,c sC ]guy'n nhQn v7 sa# mắt 5ạn che th:y rJ sau ?hMu thu>t. /uy nhi'n 5ạn cZng c%n 5iAt sau ?hMu thu>t vài tu%n mắt sL chưa FuBn $iDu tiAt n'n cZng gQy ra hi0n tư<ng mờ. fạn n'n t,i h,m $8ng h+n $ể chnm sóc mắt tốt nh:t. bắn lasik 67 lase'k chi phi co khac nhau khong? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. bắn lage c1 đ :c b3o hiểm y [email protected] chi t'3? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI h1ng $ư<c fK•/ chi trả" nAu FuyAt $Enh ?hMu thu>t 5ạn ?hải thanh t#,n t#àn 5ộ chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t. ban mat c#n th$ co hai 6e sau khong? rL h1ng có hại nha 5ạn" nó cha thay thA ch# vi0c 5ạn ()ng 4nh c>n th1i" ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI r:t an t#àn và hi0u Fuả n'n 5ạn h1ng c%n ?hải -# -ắng . ban mat khi bi c#n th$ 'oi di hoc ngay co duoc khong? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 3VX ngày th7 5ạn có thể $i h.c -ại 57nh thường" nAu có thời gian ngha ng=i nhiDu h=n tr#ng tu%n $%u th7 càng tốt ch# mắt 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

ban mat lasik co duoc thuc khuya? ]gay sau ?hMu thu>t th7 5ạn n'n ng6 nhiDu" h1ng n'n thec huya $ể mắt nhanh ?h2c h;i" sau h#ảng 3 tu%n th7 5ạn có thể thec huya tuy nhi'n hxy ng6 $6 gi:c sL tốt ch# mắt c6a 5ạn và tốt ch# sec h!B c6a 5ạn. bắn tia lage mắt c1 đau kh5ng? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI h1ng $au 5ạn nh*" 5ạn cha có cảm giac h=i cộm xốn tr#ng suốt Fu, tr7nh ?hMu thu>t th1i" $Sng Fu, -# -ắng . bắn tia lage mắt đau kh5ng? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI h1ng $au 5ạn nh*" 5ạn cha có cảm giac h=i cộm xốn tr#ng suốt Fu, tr7nh ?hMu thu>t th1i" $Sng Fu, -# -ắng . ban tia lage nen cu an nhung gi? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6 (inh (ưmng và -uQn ?hi'n th\c ?hdm -à tốt r;i . bao lau mo lasik moi duoc 'ua mat? rau ?hMu thu>t uasi 3 tu%n th7 5ạn có thể $ể nước sạch v1 mắt $ư<c r;i" tuy nhi'n hxy ch8 [ hi rửa mRt tr#ng tu%n $%u 5ạn n'n ()ng hnn mDm th:m nước và -au mRt" v7 mắt $x $ư<c v0 sinh 5bng thuốc nh! n'n 5ạn h1ng c%n ?hải rửa v)ng mắt . bao l,u m`i dCi mắt sau khi mB lasik? fạn h1ng n'n (2i mắt tr#ng th,ng $%u sau ?hMu thu>t uasi " hxy ch8 [ v0 sinh mắt nh+ nhàng và tr,nh c,c hành $ộng v1 thec t,c $ộng mạnh -'n mắt v7 mắt $ang tr#ng giai $#ạn ?h2c h;i. bao lau moi duoc t'ang diem sau khi bam lasik? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng th7 5ạn $ư<c trang $iểm v)ng mắt r;i" hxy ch8 [ v0 sinh mắt sau hi tdy trang $ể mắt h1ng 5E ảnh hư&ng g7 . bao nhi*u đ0 thì bắn đ :c mắt? shMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI cha $Enh với $ộ c>n tS U"†T (i#? tr& $i" th1ng thường nhiDu người -\a ch.n ?hMu thu>t tS X (i#?. bao nhi*u tu5i thì [email protected] c#n th$? /h1ng thường 3k tuổi th7 $ộ c>n tiAn (%n $An ti0m c>n Gổn $EnhI" tuy nhi'n sL t)y thB# c= $Ea mci người mà $ộ tuổi $ộ c>n ổn $Enh sL h,c nhau" hi 5E c>n th7 sL h1ng t\ hAt 5ạn cha có c,ch $B# 4nh h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t. bat mat c#n th$ hieu Mua khong? ohắc chắn -à hi0u Fuả" nAu 5ạn ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t th7 mắt 5ạn sL hAt c>n" sL h1ng c%n mang 4nh mà thE -\c vMn tốt.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

benh c#n th$ co chua duoc khong? o>n thE h1ng ?hải -à 50nh mà cha -à t>t h8c xạ th1i" hi0n tại t>t h8c xạ h#àn t#àn $iDu chanh $ư<c 5bng ?hư=ng ?h,? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI và nhiDu ?? h,c nPa. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t hay h1ng. benh dau mat doi 6oi nguoi lon tuoi nhu the nao? Oau mắt c6a người -ớn tuổi hay c6a người trz tuổi $Du c%n $ư<c $i h,m và $iDu trE với 5,c sC chuy'n h#a $ể mau h!i và tr,nh nhPng 5iAn cheng có thể xảy ra. benh keo mang may mat mo o dau? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . B%nh 6i%n bắn mắt tốt nh?t & th7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H $ể h,m th7 tốt nh:t tại /hành ?hố K; oKƒ M}]K r;i . B%nh 6i%n Cao Hhắng dieu t'i mat le? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng có $iDu trE -*" 5ạn có thể $An h,m và $iDu trE -* tại f0nh vi0n th7 h#àn t#àn y'n tQm. B%nh 6i%n chinh mat le 6a chi phi ca phau thuat? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn có $iDu trE -*" 5ạn có thể $An h,m và $iDu trE -* tại f0nh vi0n th7 h#àn t#àn y'n tQm . ohi ?h4 ?hMu thu>t tS h#ảng X.Ttr V3Utr t)y và# t7nh trạng mắt c6a 5ạn và t)y và# tSng 50nh vi0n. B%nh 6i%n chua 6e bong mat? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H $ể h,m th7 tốt nh:t tại /hành ?hố K; oKƒ M}]K r;i . B%nh 6i%n chuyen khoa mat tai tp ho chi minh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn H $ể h,m th7 tốt nh:t tại /hành ?hố K; oKƒ M}]K r;i . B%nh 6i%n mắt cao th+ng c1 b+n mắt k4nh kh5ng? f0nh vi0n mắt oa# /hắng h1ng có 5,n mắt 4nh nha 5ạn" tuy nhi'n trước f0nh vi0n -u1n có cửa hi0u mắt mắt 4nh" 5ạn có thể $An cửa hi0u $ó cắt 4nh thB# t#a 5,c sC th7 y'n tQm r;i. B%nh 6i%n mắt cao thắng c1 b+n mắt k4nh lo8n kh5ng? f0nh vi0n mắt oa# /hắng h1ng có 5,n mắt 4nh -#ạn nha 5ạn" tuy nhi'n trước f0nh vi0n -u1n có cửa hi0u mắt mắt 4nh" 5ạn có thể $An cửa hi0u $ó cắt 4nh thB# t#a 5,c sC th7 y'n tQm r;i.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

B%nh 6i%n mat Cao Hhắng co do mat mien phi khong? f0nh vi0n mắt oa# /hắng h1ng $# mắt mi_n ?h4 trS hi 5ạn có ?hiAu h,m mắt c6a f0nh vi0n h#Rc -à thành vi'n c6a chư=ng tr7nh h<? t,c c6a 50nh vi0n. B%nh 6i%n mat Cao Hhắng co khuyen mai khi mo mat khong? Ki0n tại tr#ng nnm XU3` f0nh vi0n Mắt oa# /hắng chưa có chư=ng tr7nh huyAn mxi ?hMu thu>t mắt nà# 5ạn. fạn có thể t7m iAm chư=ng tr7nh huyAn mxi c6a fl 9h,c tr'n intBrnBt h#Rc 5,# ch4. B%nh 6i%n mắt cao thắng c1 tốt kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n li0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t7nh tới thời $iểm hi0n tại Gnnm XU3`I. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. B%nh 6i%n mat Cao Hhắng giam gia <-^c? Ki0n tại tr#ng nnm XU3` f0nh vi0n Mắt oa# /hắng chưa có chư=ng tr7nh huyAn mxi hay giảm gi, ?hMu thu>t mắt nà#. fạn có thể t7m iAm chư=ng tr7nh huyAn mxi c6a fl 9h,c tr'n intBrnBt h#Rc 5,# ch4. B%nh 6i%n mắt cao thắng gi" l7m 6i%c? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -àm vi0c tS †h s,ng $An †h tối tS the X ‹ the † và tS kh s,ng $An 3Xh trưa oh6 nh>t nha 5ạn. fạn cZng có thể g.i $An số `iX`i3`T $ể $ư<c 5iAt th'm th1ng tin thời gian -àm vi0c c6a f0nh vi0n . B%nh 6i%n mat Cao Hhắng thắng c1 tốt kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n li0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t7nh tới thời $iểm hi0n tại G nnm XU3`I. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. B%nh 6i%n mắt t'2n bình t';ng c1 uy t4n kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng tr'n $ường /r%n f7nh /r.ng -à f0nh vi0n li0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t7nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. bhyt co chi t'a cho B%nh 6i%n mat Cao Hhắng khong? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI h1ng $ư<c fK•/ chi trả" nAu FuyAt $Enh ?hMu thu>t 5ạn ?hải thanh t#,n t#àn 5ộ chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t. b$ b%nh đau mắt đ\ ph3i ki*ng c_ nhXng gì? 9hi 5E $au mắt $! 5ạn nn uống 57nh thường" $iDu Fuan tr.ng -à vi0c iểm s#,t -Qy -am $au mắt $! và nh! thuốc $8ng thB# cha (Mn c6a 5,c sC chuy'n h#a th7 y'n tam . Một hi $x $ư<c chdn $#,n -à $au mắt $! 5ạn c%n th\c hi0n c,c 5ước sau. V 9h1ng (2i mắt 5bng tay. V Rửa tay ‚ và thường xuy'n với nước :m" $iDu này r:t Fuan tr.ng.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V uau rửa (Ech (ử mắt X -%n một ngày 5bng hnn gi:y h#Rc c#tt#n dm" sau $ó vet ngay. V €iRt ga giường" v! gối" hnn tắm tr#ng nước tdy và :m. V /r,nh ()ng chung c,c v>t (2ng như hnn mRt" ch>u rửa. V Rửa tay sau hi tra thuốc mắt. V 9h1ng tra và# mắt -ành thuốc nh! c6a mắt $ang 5E nhi_m hudn b$ c#n < đ0 thi c5ng an đ :c kh5ng? fE c>n thE X (i#? th7 h1ng thể $6 ti'u chudn thi và# c1ng an nha 5ạn" trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n th7 mới có c= hội (\ tuyển và# ngành này. bi can co cam ket mo mat co duoc thi 6ao t'uong an ninh khong? /)y thB# trường nha Bm" có trường th7 ch:? nh>n" nhưng cZng có trường h1ng ch:? nh>n" v7 thA Bm n'n h!i tr\c tiA? th1ng tin tuyển sinh c6a trường mà Bm (\ $Enh tuyển sinh . b$ c#n c1 đ :c thi 67o ng7nh c5ng an? fE c>n th7 th7 h1ng và# ngành o1ng an $ư<c trS hi 5ạn ?hMu thu>t hAt c>n th7 mới $6 $iDu i0n $ể thi tuyển và# ngành này . b$ c#n c1 l7m [email protected] 6i*n h7ng kh5ng? fE c>n th7 th7 h1ng -àm tiA? vi'n hàng h1ng $ư<c trS hi 5ạn ?hMu thu>t hAt c>n th7 mới $6 $iDu i0n $ể thi tuyển và# ngành này . b$ c#n c1 nh?t [email protected] ph3i đeo k4nh? rL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn nAu $ộ c>n -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n th7 t:t nhi'n 5ạn ?hải mang 4nh thường xuy'n r;i" nhưng nAu $ộ c>n h1ng -àm t%m nh7n c6a 5ạn hạn chA th7 h1ng nh:t thiAt ?hải $B# thường xuy'n" 5ạn n'n ch# mắt ngha ng=i và cha $B# 4nh hi c%n t>? trung th1i. bi can lo8n co nen deo kinh ap t'ong? /)y thB# s& th4ch c6a 5ạn" $B# 4nh ,? trNng cZng -à giải ?h,? ch# 5ạn hi 5E c>n" tuy nhi'n vi0c chnm sóc mắt và 4nh ,? trNng sL hó hnn h=n -à vi0c $B# 4nh g.ng và ?hMu thu>t v7 thA 5ạn có thể tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD FuyAt $Enh này . b$ c#n th$ c7n ki*ng Fn nhXng gì? fE c>n thE h1ng c%n nn i'ng g7 nha 5ạn" 5ạn ?hải $ảm 5ả# $%y $6 (inh (ưmng ch# c= thể th7 mới $ảm 5ả# $6 (inh (ưmng ch# mắt" v7 thA hxy nn uống 57nh thường" $%y $6 (inh (ưmng -à tốt nh:t . bi c#n th$ co duoc lam tiep 6ien hang khong? fE c>n th7 th7 h1ng -àm tiA? vi'n hàng h1ng $ư<c trS hi 5ạn ?hMu thu>t hAt c>n th7 mới $6 $iDu i0n $ể thi tuyển và# ngành này . b$ c#n th$ c1 đ :c l7m ti*p 6i*n h7ng kh5ng? fE c>n th7 th7 h1ng -àm tiA? vi'n hàng h1ng $ư<c trS hi 5ạn ?hMu thu>t hAt c>n th7 mới $6 $iDu i0n $ể thi tuyển và# ngành này .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

b$ c#n th$ l8i sau khi mB lasik? lMn có một số trường h<? 5E c>n sau ?hMu thu>t uasi " t)y thB# c= $Ea và c,ch chnm sóc mắt sau ?hMu thu>t c6a 5ạn" tuy nhi'n t• -0 này h1ng nhiDu và $ộ t,i c>n h1ng ca# nha 5ạn. b$ đau mắt đ\ c2n t'+nh nhXng điGu gì? 9hi 5E $au mắt $! 5ạn nn uống 57nh thường" $iDu Fuan tr.ng -à vi0c iểm s#,t -Qy -am $au mắt $! và nh! thuốc $8ng thB# cha (Mn c6a 5,c sC chuy'n h#a th7 y'n tQm . Một hi $x $ư<c chdn $#,n -à $au mắt $! 5ạn c%n th\c hi0n c,c 5ước sau. V 9h1ng (2i mắt 5bng tay. V Rửa tay ‚ và thường xuy'n với nước :m" $iDu này r:t Fuan tr.ng. V uau rửa (Ech (ử mắt X -%n một ngày 5bng hnn gi:y h#Rc c#tt#n dm" sau $ó vet ngay. V €iRt ga giường" v! gối" hnn tắm tr#ng nước tdy và :m. V /r,nh ()ng chung c,c v>t (2ng như hnn mRt" ch>u rửa. V Rửa tay sau hi tra thuốc mắt. V 9h1ng tra và# mắt -ành thuốc nh! c6a mắt $ang 5E nhi_m hudn b$ đ\ mắt khi đeo k4nh +p t'9ng? oZng có một số trường h<? $B# 4nh ,? trNng và# th7 mắt $!" -[ (# có thể (# mắt (E eng với 4nh ,? trNng" mắt 5E 4ch eng h1ng ?h) h<? $ể $B# 4nh ,? trNng. fạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi FuyAt $Enh $B# 4nh ,? trNng . bi lZo th$ coa c2n đeo k4nh kh5ng? ohắc chắn -à có c%n hi $ộ -x# thE -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n c6a 5ạn" hi 5E -x# thE 5ạn c%n $B# 4nh hi t>? trung nh7n g%n 5ạn . b$ li kim l7 sao? fE -* im -à 5E -* 4t" nh7n 57nh thường có thể h1ng ?hat hi0n ra 5ạn 5E -*" nhưng hi 5ạn t>? trung nh7n th7 -* sL th:y. bi le kim t'i duoc khong? fE -* im có thể $iDu trE $ư<c" 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt ch4nh x,c mắt có thể $iDu chanh $ư<c hay h1ng . b$ m[ sau khi m\ lasik? shMu thu>t -asi r:t an t#àn và cZng h1ng gQy m) -Na nha 5ạn" uasi t,c $ộng 5D ng#ài gi,c mạc $ể $iDu chanh t>t h8c xạ" r:t an t#àn và h1ng xQm -:n sQu và# mắt v7 thA 5ạn h1ng c%n ?hải -# -ắng vD $iDu này . bi 6iOn th$ bao nhie tuoi mo duoc? OiDu chanh vi_n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI $ư<c hi 5ạn 3kt tr& $i. Oộ tuổi th4ch h<? nh:t -à 3kt VjUt. ]g#ài $ộ tuổi này 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a. biểu hi%n U?u khi đeo k4nh +p t'9ng? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V V V V

oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt

c+c lo8i phLu thu#t lasik bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. c+c 6?n đG c2n [email protected] t' `c khi mB mắt c#n th$? fạn c%n -ưu [ c,c v:n $D sau trước hi ?hMu thu>t mắt c>n thE. • fạn ?hải 3kt tr& $i • Mắt 5ạn h1ng có c,c 50nh $ang tiAn triển • Oộ c>n mắt ?hải ổn $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t • fạn h1ng $ang mang thai và h1ng ch# c#n 58 • fạn c%n h,m và $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a cach chua benh lo8n thi cho t'e em? /rz Bm 5E -#ạn thE th7 cha có (uy nh:t một c,ch $iDu trE -à $B# 4nh th1i 5ạn" sau này 5* 3kt tr& $i th7 có thể ()ng ?? ?hMu thu>t $ể $iDu trE. fạn c%n ch8 [ $ưa 5* $i h,m mắt $Enh t h#Rc thB# cha $Enh $ể mắt 5* $ư<c chnm sóc tốt nh:t. c+ch điGu t'$ b%nh c#n th$ bqm sinh? 9hi cNn nh! 5E c>n 5dm sinh th7 th7 cha có (uy nh:t một c,ch $iDu trE -à $B# 4nh th1i 5ạn" sau này 5* 3kt tr& $i th7 có thể ()ng ?? ?hMu thu>t $ể $iDu trE. fạn c%n ch8 [ $ưa 5* $i h,m mắt $Enh t h#Rc thB# cha $Enh $ể mắt 5* $ư<c chnm sóc tốt nh:t.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

cach giu 6e sinh kinh ap t'ong? >. Làm s(ch k#nh uàm sạch tSng 4nh G-u1n -u1n 5ắt $%u với 4nh c6a c)ng một 5'n mắt $ể tr,nh 5i -ộn 4nhI. ORt ngư<c 4nh -ại tr'n -Nng 5àn tay và ch# -'n 4nh một vài gi.t nước rửa 4nh. w)ng ngón tr! c6a tay cNn -ại x#a th>t nh+ tr'n 4nh tr#ng thời gian $ư<c Fuy $Enh tr#ng tờ hướng (Mn sử (2ng c6a nước rửa. 9h1ng chà 4nh giPa ngón tr! và ngón c,i. ?. @Aa k#nh Rửa -ại 4nh 5bng nước muối hử tr)ng $ể -#ại 5! nước rửa 4nh" ch:t nh%y và màng m!ng tr'n 5D mRt 4nh. ORt 4nh và# $8ng 5'n c6a hộ? $\ng 4nh. là tiA? t2c rửa 4nh cNn -ại thB# Fuy tr7nh vSa r;i. B. ;hA t0Cng rau hi -àm sạch và rửa 4nh" 5ước tiA? tiA? -à hử tr)ng 4nh. rử (2ng (ung (Ech hử tr)ng thB# cha $Enh c6a 5,c s‚ h#Rc c6a nhà sản xu:t 4nh. O.c ‚ hướng (Mn Fuy tr7nh hử tr)ng có ghi tr#ng nhxn c6a (ung (Ech hử tr)ng. D. EF' GuFn k#nh rau hi hử tr)ng 4nh" $ể 4nh tr#ng hộ? $\ng 4nh" s‘n sàng ch# -%n ()ng tiA? thB#. ]Au chưa sử (2ng 4nh ngay sau hi hử tr)ng" hxy h!i 5,c s‚ c,ch 5ả# Fuản 4nh tốt nh:t tr#ng h#ảng thời gian chưa sử (2ng 4nh. 94nh ?hải $ư<c giP ng>? tr#ng (ung (Ech 5ả# Fuản{(ung (Ech hử tr)ng hi h1ng $ư<c sử (2ng. ]Au 5ạn muốn $B# 4nh -ại sau vài tu%n h1ng $B#" hxy h!i 5,c s‚ c,ch 5ả# Fuản và sử (2ng 4nh tr#ng trường h<? này. oh8 [Œ h1ng $ư<c hử tr)ng 5bng nhi0t 4nh ,? trNng irBB’ chPa t>t h8c xạ. H. EF' GuFn hộp k#nh Kộ? 4nh -à n=i vi hudn (_ (àng t4ch t2 và gQy vi'm nhi_m. rau hi -:y 4nh h!i hộ? $\ng 4nh" hxy $ổ (ung (Ech 5ả# Fuản cZ $i và rửa hộ?" r;i $ể hộ? 4nh h1 t\ nhi'n. 9hi muốn sử (2ng hộ? 4nh" $ổ (ung (Ech 5ả# Fuản{(ung (ich hử tr)ng mới và# hộ? $\ng 4nh. Kộ? (\ng 4nh c%n $ư<c thay $Enh t thB# hướng (Mn c6a 5,c s‚ h#Rc c6a nhà sản xu:t. I. E2i t0JnKlàm ư t k#nh Kxy h!i 5,c s‚ nước 51i tr=n{-àm ướt th4ch h<? ch# 4nh c6a 5ạn. 5ạn có thể 51i tr=n{-àm ướt 4nh tr#ng hi $B# $ể mắt 5ạn th#ải m,i h=n

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c+ch g0i đ2u sau khi mB mắt? /r#ng th,ng $%u sau ?hMu thu>t mắt 5ạn n'n ra ti0m gội $%u h#Rc nhờ người thQn gội $ể tr,nh vi0c -àm nước xà 51ng và# mắt" hxy giP mắt 5ạn sạch sL tr#ng th,ng $%u th7 mắt sL nhanh ?h2c h;i . cach kham tuyen do matt'ong hoc 6ien canh sat? li0c h,m mắt tr#ng h.c vi0n cảnh s,t chắc chắn sL có vi0c $# thE -\c mắt c6a 5ạn xBm có tốt h1ng và mắt có (E t>t g7 hay h1ng. cach lay lenses 'a khoi mat? • ]hớ -à -u1n rửa tay trước hi -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt. Oể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt" hướng mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n sang một 5'n tr#ng hi $ang ()ng tay $dy mi tr'n -'n và mi (ưới xuống. R;i ()ng một ngón tay c6a 5àn tay ia (i nh+ 4nh ra ?h%n màu trắng c6a mắt. /ại $ó 5ạn có thể (_ (àng ()ng ngón tr! và ngón c,i $ể nh:c nh+ 4nh ,? trNng ra h!i mắt fạn h1ng n'n $ể móng tay (ài ch# $An hi 5ạn có thể th,# 4nh ra h!i mắt một c,ch nhu%n nhuy_n" $ể tr,nh v1 t7nh -àm tr%y hay -àm $au mắt c6a 5ạn. 94nh ,? trNng -#ại có thể $ư<c -:y ra 5bng c,ch giP -Nng 5àn tay c6a 5ạn m& ra" c8i xuống" và sau $ó m& mắt rộng c6a 5ạn. lới một ngón tay c6a 5àn tay ia" *# (a & ngay hóB mắt 5'n ng#ài ra hướng -c tai c6a 5ạn" nhớ -à giP mắt 5ạn m& rộng" sau $ó nh:? nh,y mắt. 94nh ,? trNng sL tư $ộng 5E $dy 5>t ra ng#ài và r=i và# -Nng 5àn tay m& c6a 5ạn. o,c (2ng c2 ()ng $ể -,y 4nh ,? trNng ra h!i mắt $ư<c g.i -à g?-ungBrsh có thể ()ng $ể chạm tr\c tiA? và# 4nh ,? trNng và -:y ch8ng ra h!i mắt. oó thể h!i mua nhPng (2ng c2 này tS c,c 5,c sC mắt. oh8 [ rbng cha $ể (2ng c2 này chạm và# 4nh và 1ng chạm và# mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nghB nói vD vi0c 4nh ,? trNng có thể chạy và# ?h4a 5'n thr#ng c6a mắt th7 $iDu này th\c s\ -à h1ng thể v7 -u1n có một màng At nối mắt c6a 5ạn với mRt tr#ng c6a m4 mắt

• •

c+ch n7o l7m gi3m đ0 c#n? Oể -àm giảm $ộ c>n h#Rc hAt $ộ c>n 5ạn cha có thể -\a ch.n c,c ?hư=ng ?h,?. $B# 4nh g.ng" $B# 4nh ,? trNng h#Rc ?hMu thu>t th1i . cach nhan biet deo lenses nham? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. • ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i

cach nhan biet kinh ap hay gian t'ong? 94nh ,? trNng $ư<c nhắc $An như -à -#ại $iDu chanh t>t h8c xạ h1ng màu" cNn 4nh gixn trNng -à 4nh màu và có t4nh ch:t thdm m‚" hi 5ạn $B# 4nh gixn trNng 5ạn sL có cảm gi,c mắt t# h=n . cach nhan biet kinh ap t'ong het han? 9h1ng có c,ch nà# nh>n 5iAt 4nh ,? trNng $ó hAt hạn hay chưa ng#ài vi0c 5ạn c%n ghi nhớ hạn sử (2ng 4nh hi 5ắt $%u sử (2ng h#Rc $.c ‚ hạn sử (2ng tr'n 5a# 57. cach nhan biet lenses deo bi nguoc? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1iBệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c+ch nh#n [email protected] ng "i b$ lo8n th$? o,ch nh>n 5iAt ch4nh x,c nh:t 5ạn c%n ?hải $i $# h8c xạ tại f0nh vi0n mắt" tuy nhi'n cZng có thể nh>n 5iAt Fua nhPng (:u hi0u c6a mắt. mắt nh7n mờ nhNB" hai" 5a h7nh" $.c -ộn chP" nhảy (Nng H cach phan biet < mat cua lens? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1icach phan biet contact lenses dung chieu 6a nguoc chieu? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5cach phan biet lenses t'ai phai? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1ic+ch ph,n bi%t mWt t'+i mWt ph3i cDa lenses c#n? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1ic+ch ph,n bi%t mWt t'+i mWt ph3i k4nh s+t t'9ng? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. • ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i

cach phan biet mat t'ai 6a phai cua kin ap t'ong? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1icach phan biet phai t'ai cua kinh ap t'ong? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i

c+ch th+o lenses 'a kh\i mắt? • ]hớ -à -u1n rửa tay trước hi -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt. Oể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt" hướng mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n sang một 5'n tr#ng hi $ang ()ng tay $dy mi tr'n -'n và mi (ưới xuống. R;i ()ng một ngón tay c6a 5àn tay ia (i nh+ 4nh ra ?h%n màu trắng c6a mắt. /ại $ó 5ạn có thể (_ (àng ()ng ngón tr! và ngón c,i $ể nh:c nh+ 4nh ,? trNng ra h!i mắt fạn h1ng n'n $ể móng tay (ài ch# $An hi 5ạn có thể th,# 4nh ra h!i mắt một c,ch nhu%n nhuy_n" $ể tr,nh v1 t7nh -àm tr%y hay -àm $au mắt c6a 5ạn. 94nh ,? trNng -#ại có thể $ư<c -:y ra 5bng c,ch giP -Nng 5àn tay c6a 5ạn m& ra" c8i xuống" và sau $ó m& mắt rộng c6a 5ạn. lới một ngón tay c6a 5àn tay ia" *# (a & ngay hóB mắt 5'n ng#ài ra hướng -c tai c6a 5ạn" nhớ -à giP mắt 5ạn m& rộng" sau $ó nh:? nh,y mắt. 94nh ,? trNng sL tư $ộng 5E $dy 5>t ra ng#ài và r=i và# -Nng 5àn tay m& c6a 5ạn. o,c (2ng c2 ()ng $ể -,y 4nh ,? trNng ra h!i mắt $ư<c g.i -à g?-ungBrsh có thể ()ng $ể chạm tr\c tiA? và# 4nh ,? trNng và -:y ch8ng ra h!i mắt. oó thể h!i mua nhPng (2ng c2 này tS c,c 5,c sC mắt. oh8 [ rbng cha $ể (2ng c2 này chạm và# 4nh và 1ng chạm và# mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nghB nói vD vi0c 4nh ,? trNng có thể chạy và# ?h4a 5'n thr#ng c6a mắt th7 $iDu này th\c s\ -à h1ng thể v7 -u1n có một màng At nối mắt c6a 5ạn với mRt tr#ng c6a m4 mắt

• •

c+ch t'+nh tFng đ0? Oể tr,nh tnng $ộ hay ?hNng ngSa tnng $ộ thB# m1i trường 5ạn n'n ch8 [ $An c,ch -àm vi0c hay h.c t>? c%n có ,nh s,ng ?h) h<?" h#ảng c,ch ?h) h<?" ch# mắt ngha ng=i $8ng c,ch" chA $ộ (inh (ưmng h<? -[ H th7 ?h%n nà# hạn chA $ư<c vi0c tnng $ộ thB# m1i trường.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

cach t'i benh mat le kim? fE -* im có thể $iDu trE $ư<c 5bng ?? ?hMu thu>t" 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt ch4nh x,c mắt có thể $iDu chanh $ư<c hay h1ng . cam [email protected] mB mắt để thi c5ng an? fạn n'n $An f0nh vi0n mắt h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? ?hMu thu>t h1ng" nAu ?h) 5,c sC chuy'n h#a & f0nh vi0n sL x,c nh>n và# gi:y ch# 5ạn $ể 5ạn nộ? ch# trường" tuy nhi'n có trường ch:? nh>n và có trường h1ng ch:? nh>n nha 5ạn. c#n ^< đ0 c1 đ :c mB lasik? 3X (i#? -à c>n nRng và vi0c ?h) h<? với -asi -à h1ng nhiDu tuy nhi'n t)y thB# 5D (ày gi,c mạc c6a 5ạn" nAu gi,c mạc (ày th7 5ạn vMn ?h) h<? $ể ?hMu thu>t . fạn n'n $i h,m $ể 5iAt ch4nh x,c mắt có ?hMu thu>t $ư<c hay h1ng. c#n ^c đ0 c1 đ :c mB lasik? 3` (i#? -à c>n nRng và vi0c ?h) h<? với -asi -à h1ng nhiDu tuy nhi'n t)y thB# 5D (ày gi,c mạc c6a 5ạn" nAu gi,c mạc (ày th7 5ạn vMn ?h) h<? $ể ?hMu thu>t . fạn n'n $i h,m $ể 5iAt ch4nh x,c mắt có ?hMu thu>t $ư<c hay h1ng. c#n bao nhi*u điop thì c2n đeo k4nh li*n tCc? rL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn nAu $ộ c>n -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n th7 t:t nhi'n 5ạn ?hải mang 4nh thường xuy'n r;i" nhưng nAu $ộ c>n h1ng -àm t%m nh7n c6a 5ạn hạn chA th7 h1ng nh:t thiAt ?hải $B# thường xuy'n" 5ạn n'n ch# mắt ngha ng=i và cha $B# 4nh hi c%n t>? trung th1i. /h1ng thường c>n tr'n X (i#? th7 nhiDu người $B# 4nh thường xuy'n h=n. can bao nhieu do thi co the deo kinh ap t'ong? 9h1ng ?h2 thuộc và# $ộ c>n c6a 5ạn mà ?h2 thuộc và# s& th4ch c6a 5ạn" 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng hi 5ạn h1ng muốn $B# 4nh g.ng h#Rc ?hMu thu>t" cZng như 5ạn th4ch -àm mắt -#ng -anh h=n với 4nh ,? trNng thời trang. c#n lo8n cht đeo k4nh c#n đ :c kh5ng? fạn cha $B# 4nh c>n hi $ộ -#ạn c6a 5ạn h1ng -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n" nAu $ộ -àm -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n th7 5ạn c%n $B# 4nh có th'm $ộ -#ạn $ể t%m nh7n $ư<c tốt h=n . c#n lo8n đeo đ )c k4nh g;ng nhxa kh5ng? ohắc chắn -à $ư<c nha 5ạn" t)y và# s& th4ch c6a 5ạn" g.ng nh\a" g.ng im -#ại H $Du $ư<c" hxy ch.n g.ng 4nh h<? với hu1n mRt và s& th4ch c6a 5ạn $ể th#ải m,i nh:t hi $B#. c#n th$ V diop co nang khong? o>n i (i#? -à c>n nRng r;i" tr#ng nhxn h#a Fuy $Enh W (i#? tr& $i th7 $ư<c g.i -à c>n nRng r;i nha 5ạn. c#n th$ bao nhieu do moi deo kinh? rL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn nAu $ộ c>n -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n th7 t:t nhi'n 5ạn ?hải mang 4nh thường xuy'n r;i" nhưng nAu $ộ c>n h1ng -àm t%m nh7n c6a 5ạn hạn chA th7 h1ng nh:t
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

thiAt ?hải $B# thường xuy'n" 5ạn n'n ch# mắt ngha ng=i và cha $B# 4nh hi c%n t>? trung th1i. /h1ng thường c>n tr'n X (i#? th7 nhiDu người $B# 4nh thường xuy'n h=n. c#n th$ bao nhieu do thi deo kinh? rL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn nAu $ộ c>n -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n th7 t:t nhi'n 5ạn ?hải mang 4nh thường xuy'n r;i" nhưng nAu $ộ c>n h1ng -àm t%m nh7n c6a 5ạn hạn chA th7 h1ng nh:t thiAt ?hải $B# thường xuy'n" 5ạn n'n ch# mắt ngha ng=i và cha $B# 4nh hi c%n t>? trung th1i. /h1ng thường c>n tr'n X (i#? th7 nhiDu người $B# 4nh thường xuy'n h=n. c#n th$ cao c1 đeo k4nh s+t t'9ng đ :c kh5ng? K#an t#àn có thể $B# 4nh ,? trNng hi 5E c>n nRng" 5ạn cha c%n $i h,m mắt và $# $ộ h8c xạ sau $ó $Rt 4nh ,? trNng thB# t#a th7 y'n tQm . c#n th$ c1 đ :c thi 67o đ8i h;c y d :c kh5ng? fạn h#àn t#àn có thể (\ tuyển và# $ại h.c y (ư<c hi 5E c>n" trường này h1ng có Fuy $Enh h1ng nh>n h; s= c6a người 5E c>n nha 5ạn. c#n th$ c1 n*n đeo k4nh khi ngEi g2n m+y t4nh ko? rL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn nAu $ộ c>n -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n th7 t:t nhi'n 5ạn ?hải mang 4nh thường xuy'n r;i" nhưng nAu $ộ c>n h1ng -àm t%m nh7n c6a 5ạn hạn chA th7 h1ng nh:t thiAt ?hải $B# thường xuy'n" 5ạn n'n ch# mắt ngha ng=i và cha $B# 4nh hi c%n t>? trung th1i. /h1ng thường c>n tr'n X (i#? th7 nhiDu người $B# 4nh thường xuy'n h=n. c#n th$ c1 thi 67o đh an ninh đ :c kh5ng ? fE c>n th7 th7 h1ng và# $ại h.c pn ninh $ư<c trS hi 5ạn ?hMu thu>t hAt c>n th7 mới $6 $iDu i0n $ể thi tuyển và# ngành này . c#n th$ c1 thi 67o ng7nh an ninh đ :c kh5ng ? fE c>n th7 th7 h1ng và# $ại h.c pn ninh $ư<c trS hi 5ạn ?hMu thu>t hAt c>n th7 mới $6 $iDu i0n $ể thi tuyển và# ngành này . c#n th$ thì n*n mua k4nh +p t'9ng & đ,u thì ch?t l :ng? fạn n'n mua 4nh ,? trNng tại c,c ti0m 4nh -ớn" uy t4n trước c,c f0nh vi0n chuy'n h#a mắt" & $ó th7 ch:t -ư<ng sL $ảm 5ả# h=n . c#n th$ uong tobicom duoc khong? fạn có thể 5ổ sung t#5ic#m" tuy nhi'n hxy h!i [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a xBm mắt 5ạn có c%n $An vi0c uống t#5ic#m 5ổ sung hay h1ng . chFm s1c mắt sau khi mB lasik? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • •

Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

cham soc mat sau phau thuat lasik? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n. chFm s1c. giX gìn sau mB mắt c,n th$? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• •

/hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

chay may lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P Uong co phai kieng gi khong? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n. [email protected] đ0 Fn uống sau khi tia mắt? @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. chi phi ban lasse' ch mat la bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi ph4 b3o hiểm mB lasik? shMu thu>t 5bng ?? -asi h1ng (ư<c fK•/ chi trả" nAu FuyAt $Enh ?hMu thu>t 5bng ?? này 5ạn ?hải chi trả t#àn 5ộ chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t. chi ph4 chXa li kim & ng "i l`n? ohi ?h4 ?hMu thu>t -* im tại 5v Mắt oa# /hắng tS X.Ttr ‹ 3Utr t)y và# t7nh trạng mắt và c= c%n $iDu chanh" 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt -* có $iDu chanh $ư<c hay h1ng và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chi ph4 mB mắt c#n? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi ph4 mB mắt c#n ch )ng t'ình hv t': h;c sinh sinh 6i*n? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. rL t)y thB# f0nh vi0n có chư=ng tr7nh hc tr< hay h1ng 5ạn . chi phi mo mat c#n th$ la bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi phi phau thuat mat lo8n thi? ohi ?h4 ?hMu thu>t -#ạn thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi phi phau thuat mong thit? ohi ?h4 ?hMu thu>t mộng thEt nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng tS 3.3TU"UUU$ ‹ X.kkU"UUU$ t)y và# t7nh trạng mắt c6a 5ạn" 5ạn n'n $i h,m $ể $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a. chi phi phau thuat tat c#n th$ co duoc ho t'o bao hiem? shMu thu>t mắt 5bng ?? -asi h1ng (ư<c fK•/ chi trả" nAu FuyAt $Enh ?hMu thu>t 5bng ?? này 5ạn ?hải chi trả t#àn 5ộ chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t. chi phi t'i benh mat san 6oi? ohi ?h4 ?hMu thu>t sạn v1i nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng tS †T"UUU$ ‹ 3TU"UUU$ t)y và# t7nh trạng mắt c6a 5ạn" 5ạn n'n $i h,m $ể $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a. cho lenses 67o n `c l8nh c9n dung đuoc khong? /ốt nh:t -à 5ạn h1ng n'n ()ng ngay" hxy mang c#ntact -BnsBs $ó ngQm và# (ung (Ech ngQm c#ntact -BnsBs vài tiAng sau $ó -:y ra ()ng" nAu mắt h1ng có (:u hi0u g7 $Rc 5i0t th7 c#ntact -BnsBs $ó vMn cNn ()ng $ư<c nha 5ạn. chon lenses khong do nhu the nao? fạn ?hải x,c $Enh $ư<c 5ạn c%n mang -BnsBs h1ng $ộ với m2c $4ch nà#. th4ch có màu mắt hay gixn trNng mắt" và $ể 5iAt có ?h) h<? h1ng th7 5ạn c%n $B# thử .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chua benh c#n th$ o dau? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fl Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i . chXa lZo th$ t8i ct hospital co tot khong? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n li0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t7nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt tr#ng $iDu trE -x# thE nha 5ạn. chXa lasik c1 bh kh5ng? shMu thu>t mắt 5bng ?? -asi h1ng (ư<c fK•/ chi trả" nAu FuyAt $Enh ?hMu thu>t 5bng ?? này 5ạn ?hải chi trả t#àn 5ộ chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t. chXa lo8n th$ bYng c+ch n7o? Ki0n tại -#ạn thE h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?? ?hMu thu>t ()ng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h6 h<? với ?? chiAu tia -asBr này hay h1ng . chua mat c#n th$ bang tia lage co het hoan toan khong? Ki0n tại c>n thE h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?? ?hMu thu>t ()ng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h6 h<? với ?? này hay h1ng . chXa mắt li [email protected] bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t -* nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng tS X.Ttr ‹ 3Utr t)y và# t7nh trạng mắt c6a 5ạn" 5ạn n'n $i h,m $ể $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a. chua sup mi B%nh 6i%n mat Cao Hhắng gia bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t s2? m4 mắt nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng h#ảng `.jTU"UUU$ một mnt t)y và# t7nh trạng mắt c6a 5ạn" 5ạn n'n $i h,m $ể $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a. c1 c+ch n7o l7m gi3m t#t khTc U8 ? 9hi 5ạn 5E t>t h8c xạ th7 cha có c,ch $B# 4nh g.ng" 4nh ,? trNng h#Rc ?hMu thu>t -àm giảm $ộ h#Rc hAt $ộ th1i 5ạn nh*" hi0n chưa có thuốc nh! hay thuốc uống nà# -àm giảm h#Rc hAt t>t h8c xạ c6a 5ạn $ư<c. co can Uet nghiem mau t'uoc phau thuat lasik? ohắc chắn -à có x*t nghi0m m,u trước hi ?hMu thu>t uasi " $Qy -à Fuy tr7nh c6a vi0c h,m trước hi ?hMu thu>t và ?hMu thu>t. c1 ki*ng s_ dCng đt sau lasik? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn sử (2ng $i0n th#ại nghB g.i và nhắn tin 57nh thường" nhưng h1ng n'n #n-inB tr'n $i0n th#ại" hxy ch# mắt ngha ng=i nhiDu h=n $ể nhanh ?h2c h;i và h1ng ảnh hư&ng $An Fu, tr7nh ?h2c h;i c6a mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c1 k4nh +p t'9ng cho ng "i b$ c#n nWng kh5ng ? 94nh ,? trNng (ành ch# người có $ộ c>n ca# có 5,n tr'n thE trường" 5ạn hxy $An c,c hi0u 4nh -ớn $ể $Rt 4nh ,? trNng thB# y'u c%u c6a 5ạn h#Rc thB# t#a 4nh 5ạn có . co nen di mo mat can? fạn n'n ?hMu thu>t mắt c>n hi 5ạn th:y 5:t ti0n với 4nh g.ng h#Rc 4nh ,? trNng" FuyAt $Enh -à c6a 5ạn th1i v7 hi0n nay ?? ?hMu thu>t 5bng tia -asBr an t#àn" hi0u Fuả và $ư<c nhiDu người -\a ch.n. co nen mo mat c#n th$ khong? fạn n'n ?hMu thu>t mắt c>n hi 5ạn th:y 5:t ti0n với 4nh g.ng h#Rc 4nh ,? trNng" FuyAt $Enh -à c6a 5ạn th1i v7 hi0n nay ?? ?hMu thu>t 5bng tia -asBr r:t an t#àn" hi0u Fuả và $ư<c nhiDu người -\a ch.n. c1 n*n mua lenses m7u đen? /)y và# s& th4ch c6a 5ạn" nAu 5ạn muốn có trNng mắt màu $Bn th7 n'n mua" tuy nhi'n hxy tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c mắt 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng hay h1ng. c1 n*n nh\ mắt khi đang đeo lense ko? 9hi $B# c#ntact -BnsBs 5ạn n'n nh! nước nh! mắt nhQn tạ# ch# mắt $ể ?h#ng ngSa h1 mắt và chnm sóc mắt . Kxy tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD -#ại nước nh! mắt nhQn tạ# nà# ?h) h<? với mắt c6a 5ạn. c1 nhXng pp mB mắt n7o 67 gi+ bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. co thai duoc nho mat 6'ohto khong? lr#ht# cZng -à -#ại thuốc nh! mnt ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a" nh:t -à hi 5ạn $ang có thai. co thai mo mat lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P c#n th$ anh huong? shMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI chống cha $Enh với người $ang mang thai và $ang ch# c#n 58 v7 v>y 5ạn sL h1ng n'n ?hMu thu>t tr#ng -8c $ang mang tai h#Rc $ang ch# c#n 58. co the dung thuoc nho mat 'ohto cho mat deo len hay khong? lr#ht# cZng -à -#ại thuốc nh! mnt ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a" th1ng thường hi mang c#ntact -BnsBs 5ạn n'n ()ng nước mắt nhQn tạ# $ể ngnn ngSa h1 mắt và chnm sóc mắt 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

đZ c1 ai mB mắt & B%nh 6i%n cao thắng ch a? R:t nhiDu nha 5ạn" $x có h#ảng 3U"UUU người ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng tr#ng $ó có h#ảng T• -à người nước ng#ài sử (2ng (Ech v2 này. đWc điểm giống nhau giXa 6iOn th$ 67 lZo th$? li_n thE và -x# thE giống nhau -à $Du ()ng 4nh ?hQn t" tec -à 4nh $ể nh7n g%n rJ Gvi_n thE và -x# thE $Du nh7n xa tốtI 5ạn. Oiểm h,c nhau -à vi_n thE -à t>t h8c xạ" cNn -x# thE -à s\ -x# hóa c6a t\ nhi'n. đang cho con bT c1 n*n mB mắt? shMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI chống cha $Enh với người $ang mang thai và $ang ch# c#n 58 v7 v>y 5ạn sL h1ng n'n ?hMu thu>t tr#ng -8c $ang mang tai h#Rc $ang ch# c#n 58. dau mat an kieng nhung gi? 9hi 5E $au mắt $! 5ạn nn uống 57nh thường" $iDu Fuan tr.ng -à vi0c iểm s#,t -Qy -am $au mắt $! và nh! thuốc $8ng thB# cha (Mn c6a 5,c sC chuy'n h#a th7 y'n tam . Một hi $x $ư<c chdn $#,n -à $au mắt $! 5ạn c%n th\c hi0n c,c 5ước sau. V 9h1ng (2i mắt 5bng tay. V Rửa tay ‚ và thường xuy'n với nước :m" $iDu này r:t Fuan tr.ng. V uau rửa (Ech (ử mắt X -%n một ngày 5bng hnn gi:y h#Rc c#tt#n dm" sau $ó vet ngay. V €iRt ga giường" v! gối" hnn tắm tr#ng nước tdy và :m. V /r,nh ()ng chung c,c v>t (2ng như hnn mRt" ch>u rửa. V Rửa tay sau hi tra thuốc mắt. V 9h1ng tra và# mắt -ành thuốc nh! c6a mắt $ang 5E nhi_m hudn đau mắt đ\ c2n ki*ng nhXng gì? 9hi 5E $au mắt $! 5ạn nn uống 57nh thường" $iDu Fuan tr.ng -à vi0c iểm s#,t -Qy -am $au mắt $! và nh! thuốc $8ng thB# cha (Mn c6a 5,c sC chuy'n h#a th7 y'n tam . Một hi $x $ư<c chdn $#,n -à $au mắt $! 5ạn c%n th\c hi0n c,c 5ước sau. V 9h1ng (2i mắt 5bng tay. V Rửa tay ‚ và thường xuy'n với nước :m" $iDu này r:t Fuan tr.ng. V uau rửa (Ech (ử mắt X -%n một ngày 5bng hnn gi:y h#Rc c#tt#n dm" sau $ó vet ngay. V €iRt ga giường" v! gối" hnn tắm tr#ng nước tdy và :m. V /r,nh ()ng chung c,c v>t (2ng như hnn mRt" ch>u rửa. V Rửa tay sau hi tra thuốc mắt. V 9h1ng tra và# mắt -ành thuốc nh! c6a mắt $ang 5E nhi_m hudn đau mắt ki*ng nhXng gì? 9hi 5E $au mắt $! 5ạn nn uống 57nh thường" $iDu Fuan tr.ng -à vi0c iểm s#,t -Qy -am $au mắt $! và nh! thuốc $8ng thB# cha (Mn c6a 5,c sC chuy'n h#a th7 y'n tam . Một hi $x $ư<c chdn $#,n -à $au mắt $! 5ạn c%n th\c hi0n c,c 5ước sau. V 9h1ng (2i mắt 5bng tay. V Rửa tay ‚ và thường xuy'n với nước :m" $iDu này r:t Fuan tr.ng.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V uau rửa (Ech (ử mắt X -%n một ngày 5bng hnn gi:y h#Rc c#tt#n dm" sau $ó vet ngay. V €iRt ga giường" v! gối" hnn tắm tr#ng nước tdy và :m. V /r,nh ()ng chung c,c v>t (2ng như hnn mRt" ch>u rửa. V Rửa tay sau hi tra thuốc mắt. V 9h1ng tra và# mắt -ành thuốc nh! c6a mắt $ang 5E nhi_m hudn dau mat o t'e nen kieng gi? 9hi 5E $au mắt $! 5ạn nn uống 57nh thường" $iDu Fuan tr.ng -à vi0c iểm s#,t -Qy -am $au mắt $! và nh! thuốc $8ng thB# cha (Mn c6a 5,c sC chuy'n h#a th7 y'n tam . Một hi $x $ư<c chdn $#,n -à $au mắt $! 5ạn c%n th\c hi0n c,c 5ước sau. V 9h1ng (2i mắt 5bng tay. V Rửa tay ‚ và thường xuy'n với nước :m" $iDu này r:t Fuan tr.ng. V uau rửa (Ech (ử mắt X -%n một ngày 5bng hnn gi:y h#Rc c#tt#n dm" sau $ó vet ngay. V €iRt ga giường" v! gối" hnn tắm tr#ng nước tdy và :m. V /r,nh ()ng chung c,c v>t (2ng như hnn mRt" ch>u rửa. V Rửa tay sau hi tra thuốc mắt. V 9h1ng tra và# mắt -ành thuốc nh! c6a mắt $ang 5E nhi_m hudn để mắt [email protected] c#n m7 kh5ng c2n phau thuat mat lasik? Ki0n tại chưa có thuốc nh! hay thuốc uống nà# -àm hAt $ộ c>n nha 5ạn" hi 5E c>n 5ạn cha cNn c,ch -\a ch.n 4nh g.ng" 4nh ,? trNng h#Rc ?hMu thu>t th1i . đeo +p t'9ng nhiGu c1 mB đ :c mắt? lMn ?hMu thu>t $ư<c nAu như 4nh ,? trNng h1ng -àm tổn thư=ng $An gi,c mạc c6a 5ạn" th1ng thường 5ạn ?hải th,# 4nh ra trước `V † ngày $ể h,m tiDn ?hMu mới x,c $Enh ch4nh x,c $ư<c mắt 5ạn có ?hMu thu>t $ư<c hay h1ng. đeo contact lenses c#n c1 h8i kh5ng? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng. V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V

]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt

deo contact lenses co hai khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng. V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt

deo contact lenses Uuong bien duoc khong? fạn có thể $B# c#ntact -BnsBs $i tắm 5iển" tuy nhi'n v7 sóng và nước có thể -àm 4nh 5ạn rớt ra ng#ài v7 thA hxy cdn th>n cZng như mang 4nh h,c $ể thay thA nAu 4nh 5E rớt m:t. fạn cZng n'n mang thB# nước nh! mắt $ể v0 sinh mắt sau hi 5=i. đeo kinh +p t'9ng c1 đ :c dx tuyển ng7nh c5ng an kh5ng? ohắc chắn -à h1ng nha 5ạn" v7 hi $# thE -\c mắt người gi,m s,t sL 5iAt 5ạn $ang ()ng 4nh ,? trNng" $ó -à vi0c 5ạn h1ng n'n -àm. đeo k4nh +p t'9ng c1 đ :c nh\ n `c muối sinh l4? fạn có thể nh! nước muối sinh -[ $ể v0 sinh mắt hi $B# 4nh ,? trNng hbng ngày" tuy nhi'n nước muối sinh -[ có t,c (2ng v0 sinh h=n -à vi0c (ưmng mắt" th1ng thường hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn n'n ()ng th'm nước mắt nhQn tạ# $ể ngnn ngSa h1 mắt và chnm sóc mắt tốt h=n. đeo k4nh +p t'9ng kh1c c1 sao khong? fạn có thể hóc 57nh thường" tuy nhi'n nAu 5ạn hóc nhiDu th7 hxy th,# 4nh ra v7 -8c $ó 5ạn sL (2i mắt nhiDu và mắt sL $! -'n" như thA h1ng tốt hi $ang ()ng 4nh ,? trNng.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

deo kinh ap t'ong mat bi nhieu gen? 94nh ,? trNng hi $B# và# mắt có r:t nhiDu t,c (2ng ?h2" tr#ng $ó có vi0c mắt sL $ổ nhiDu ghyn 5:t thường" nAu th:y hi0n tư<ng này 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC $ể x,c $Enh mắt 5ạn có tiA? t2c $B# 4nh ,? trNng nPa $ư<c hay h1ng. đeo k4nh +p t'9ng tối đa bao nhi*u [email protected] ^ng7y? 9hi ()ng 4nh ,? trNng 5ạn h1ng $ư<c ()ng Fu, k tiAng một ngày và tuy0t $ối h1ng $B# tr#ng hi ng6. Kxy tuQn th6 nhPng nguy'n tắc $ể 4nh ,? trNng h1ng gQy tổn thư=ng g7 ch# mắt c6a 5ạn . deo kinh co the 6ao dc canh sat ko? ohắc chắn -à h1ng nha 5ạn" ngành cảnh s,t y'u c%u mắt 5ạn ?hải tốt" h1ng có t>t h8c xạ v7 v>y nAu mắt 5ạn 5E t>t h8c xạ và $B# 4nh ,? trNng th7 $ư=ng nhi'n -à h1ng thể Fua vNng s= tuyển. deo kinh gian t'ong co the nho nuoc mat nhan tao duoc khong? ohắc chắn -à $ư<c và cNn tốt ch# mắt c6a 5ạn nPa" tuy nhi'n 5ạn hxy tham hả# [ iAn c6a rf chuy'n h#a vD -#ại nước mắt nhQn tạ# nà# ?h) h<? với mắt c6a 5ạn. deo kinh sat t'ong co nho mat bang 'oto duoc khong? lr#ht# cZng -à -#ại thuốc nh! mnt ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a" th1ng thường hi mang c#ntact -BnsBs 5ạn n'n ()ng nước mắt nhQn tạ# $ể ngnn ngSa h1 mắt và chnm sóc mắt 5ạn . đeo len nh\ thuốc ne| 6m'ohto đ :c kh5ng? lr#ht# cZng -à -#ại thuốc nh! mnt ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a" th1ng thường hi mang c#ntact -BnsBs 5ạn n'n ()ng nước mắt nhQn tạ# $ể ngnn ngSa h1 mắt và chnm sóc mắt 5ạn . đeo lenses c1 h:p 6`i mFt ^ m4? Mắt một m4 vMn $B# c#ntact -BnsBs 57nh thường nha 5ạn" tuy nhi'n muốn 5iAt nh7n có $+? h=n và h<? với mắt c6a 5an h1ng 5ạn n'n t\ s#i gư=ng h#Rc tham hả# [ iAn 5ạn 5y hi 5ạn mang c#nact -BnsBs . deo lenses co nho duoc nuoc nho mat 'ohto? lr#ht# cZng -à -#ại thuốc nh! mnt ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a" th1ng thường hi mang c#ntact -BnsBs 5ạn n'n ()ng nước mắt nhQn tạ# $ể ngnn ngSa h1 mắt và chnm sóc mắt 5ạn . đeo lenses c1 thể b)i l0i kh5ng ? fạn có thể mang c#ntact -BnsBs hi $i 5=i" tuy nhi'n nước h; 5=i sL h1ng h#àn t#àn v0 sinh như 5ạn nghC v7 v>y 5ạn n'n $B# th'm 4nh 5=i và v0 sinh 4nh và mắt tốt sau hi 5=i. ]Au c%n th7 5ạn cZng ?hải tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD vi0c này.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

đeo lenses c1 Uuống n `c đ :c kh5ng? fạn có thể mang c#ntact -BnsBs hi $i 5=i" tuy nhi'n nước h; 5=i sL h1ng h#àn t#àn v0 sinh như 5ạn nghC v7 v>y 5ạn n'n $B# th'm 4nh 5=i và v0 sinh 4nh và mắt tốt sau hi 5=i. ]Au c%n th7 5ạn cZng ?hải tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD vi0c này. đeo lenses đi ngD c1 tốt kh5ng? 9hi ()ng 4nh ,? trNng 5ạn h1ng $ư<c ()ng Fu, k tiAng một ngày và tuy0t $ối h1ng $B# tr#ng hi ng6. Kxy tuQn th6 nhPng nguy'n tắc $ể 4nh ,? trNng h1ng gQy tổn thư=ng g7 ch# mắt c6a 5ạn . đeo lenses kh5ng thuốc nh\ mắt đc kh5ng? OB# c#ntact -BnsBs h1ng ()ng nước nh! mắt cha -à tạm thời th1i 5ạn nh*" nAu 5ạn $B# c#ntact -BnsBs -Qu (ài 5ạn c%n có nước v0 sinh mắt" nước mắt nhQn tạ# $ể ngnn ngSa h1 mắt và chnm sóc mắt tốt nh:t . đeo lenses m7u c1 đeo đ :c k4nh b*n ngo7i? ohắc chắn -à $ư<c r;i" hi mang c#ntact -BnsBs 5ạn vMn có thể $B# 4nh g.ng 5'n ng#ài" nó h1ng -àm ảnh hư&ng $An mắt c6a 5ạn" tuy nhi'n chắc chắn 5ạn sL cảm th:y 5:t ti0n h=n hi ?hải ()ng hai -%n 4nh và ?hải chnm sóc mắt cdn th>n h=n. đeo lenses th "ng c1 nhXng d?u hi%u n7o? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng. V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

deo lenses Uai thuoc nho mat 'ohto? lr#ht# cZng -à -#ại thuốc nh! mnt ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a" th1ng thường hi mang c#ntact -BnsBs 5ạn n'n ()ng nước mắt nhQn tạ# $ể ngnn ngSa h1 mắt và chnm sóc mắt 5ạn . đi bắn mắt c#n & đ,u? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. dia chi B%nh 6i%n mat Cao Hhắng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng số 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. Oi0n th#ại $Rt h+n h,m `k`kjjWT h#Rc h#t-inB UiUkVU3TVU`† GMs /ư=iI. đ$a cht B%nh 6i%n mắt cao thắng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng số 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. Oi0n th#ại $Rt h+n h,m `k`kjjWT h#Rc h#t-inB UiUkVU3TVU`† GMs /ư=iI. điGu ki%n để đ :c mB mắt c#n? • fạn ?hải 3kt tr& $i • Mắt 5ạn h1ng có c,c 50nh $ang tiAn triển • Oộ c>n mắt ?hải ổn $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t • fạn h1ng $ang mang thai và h1ng ch# c#n 58 • fạn c%n h,m và $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a điGu t'$ lZo th$ t8i cao thắng? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t ux# thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t -x# thE tốt & rài €Nn nha 5ạn. dieu t'i lase'k hay lasik? Kai ?hư=ng ?h,? này $Du tốt và hi0u Fuả" Fuan tr.ng -à mắt 5ạn ?h) h<? với ?? nà#" uasi th7 ()ng ch# người có gi,c mạc (%y cNn uasB ()ng ch# người có gi,c mạc m!ng. fạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a . đo khTc U8 l7 gì? O# h8c xạ -à vi0c $# h,m mắt 5ạn xBm có 5E t>t h8c xạ hay h1ng" t>t h8c xạ 5a# g;m. c>n" vi_n và -#ạn thE. đo khTc U8 mắt cht s5 sph l7 gi? oha số rsK Gs?hBrica- ‹ c%uI -à cha $ộ vi_n h#Rc $ộ c>n c6a 5ạn" 9hi 5ạn $i $# t>t h8c xạ mắt th7 tr'n t#a 4nh sL ghi c,c cha số này ym thB# g“h h#Rc gVg với một c#n số c2 thể G V3"T(i#? có nghCa -à c>n3"T$ộ h#Rc “ 3"T(i#? có nghCa -à vi_n 3"T$ộI.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

đo mắt =>^- l7 sao? o#n số j{3U thể hi0n thE -\c nh7n có 4nh h#Rc h1ng có 4nh c6a 5ạn" có nghCa -à mắt 5ạn nh7n $ư<c j hàng tr'n 3U hàng hi nh7n tr'n 5ảng $# tE -\c. do mat o B%nh 6i%n mat Cao Hhắng bao nhieu tien? ohi ?h4 $# mắt h8c xạ tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` h#ảng iT"UUU$ một -%n. 9h,m mắt tổng Fu,t h#ảng 3TU.UUU$. ohi ?h4 có thể thay $ổi nAu 5ạn ?hải -àm th'm nhPng cha $Enh h,c c6a fr chuy'n h#a. do mat thong so cyl aU? oha số cy- Gcyc-in(Br ‹ tr2I thể hi0n $ộ -#ạn tr'n mắt c6a 5ạn -à 5a# nhi'u" cNn cha số p… th7 5ạn h1ng c%n Fuan tQm v7 nó cha tr2c $# th1i 5ạn. đ0 tuBi n7o c1 thể bắn tia lage t' $ b%nh c#n th$ & mắt? uasi cha $Enh với người tS 3kt tr& $i" $ộ tuổi ?h) h<? nh:t $ể ?hMu thu>t uasi -à tS 3kt ‹ jUt. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t h1ng. ]g#ài $ộ tuổi này 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a ch# FuyAt $Enh ?hMu thu>t. dung nuoc 'ua kinh 6e sinh lenses duoc khong ? 9h1ng nha 5ạn" c#ntact -BnsBs có nước rửa và nước ngQm chuy'n ()ng" hi sử (2ng c#nact -BnsBs 5ạn c%n ?hải mua (ung (Ech ngQm và rửa $ể $ảm 5ả# 4nh an t#àn ch# -%n sử (2ng tiA? thB# . dung 6'ohto sau khi mo lasik duoc ko? lr#ht# cZng -à -#ại thuốc nh! mnt ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi sử (2ng . /h1ng thường ` th,ng sau hi ?hMu thu>t 5ạn h1ng $ư<c ()ng -#ại thuốc nh! mắt nà# ng#ài cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a. duoi ^d tuoi co the mB mat can duoc khong? K#àn t#àn có thể ?hMu thu>t $ư<c nha 5ạn. uasi cha $Enh với người tS 3kt tr& $i" $ộ tuổi ?h) h<? nh:t $ể ?hMu thu>t uasi -à tS 3kt ‹ jUt. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t h1ng . d !ng mắt sau khi mB lasik? rau ?hMu thu>t uasi . • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • •

@n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

hemtosecond lasik co that su tot? ohắc chắn $ó -à một ?hư=ng ?h,? tốt" tuy nhi'n chi ?h4 sL ca# h=n ?hư=ng ?h,? th1ng thường hi0n nay và cZng chưa ?hổ 5iDn tại li0t ]am nha 5ạn. fạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a hi FuyAt $Enh -\a ch.n ?? này. ghon do deo contact lenses c1 c2n ph3i đi kh+m kh5ng? ohắc chắn -à c%n ?hải tới gR? 5,c sC chuy'n h#a v7 hi0n tư<ng này -à t,c (2ng ?h2 (# 4nh ,? trNng gQy ra" 5,c sC sL ch# 5ạn 5iAt 5ạn có n'n tiA? t2c sử (2ng 4nh ,? trNng hay h1ng. gi+ chXa lZo th$ t8i B%nh 6i%n cao thắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t -x# thE 5bng tia -asBr tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` tS 3jtr VXjtr nha 5ạn. fạn n'n $i h,m mới 5iAt ch4nh x,c mắt $iDu trE $ư<c hay h1ng và với chi ?h4 -à ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gia kham mat tai B%nh 6i%n Cao Hhắng? ohi ?h4 h,m mắt tổng Fu,t tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à 3TU"UUU$ ch# một -%n h,m. fan n'n h,m mắt $Enh t $ể chnm sóc mắt tốt h=n. gia mo mat bang tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi+ mB mắt c#n th$ <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi+ mB mắt lasik <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

gi+ mB mắt t'i khTc Ua bFng Sasek? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi+ tiGn mB c#n th$. lo8n th$? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE và -#ạn thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi+ tiGn mB mắt c#n th$ <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. [email protected] n `c ng,m lenses thì ph3i l7m sao ? KAt nước ngQm c#ntact -BnsBs th7 t:t nhi'n -à 5ạn ?hải mua th'm $ể ()ng r;i v7 nAu h1ng có (ung (Ech ngQm và rửa c#ntact -BnsBs th7 5ạn h1ng thể sử (2ng -ại c#ntact -BnsBs. o#ntact -Bns hi $x $ư<c sử (2ng th7 ?hải rửa và ngQm tr#ng (ung (Ech (ành ri'ng th7 mới $ảm 5ả# an t#àn ch# -%n tiA? thB# $B# c6a 5ạn. hi%n t :ng kh5 mắt sau khi mB lagik? rau ?hMu thu>t uasi thường th7 5ạn sL có cảm gi,c h1 mắt v7 v>y mà 5ạn ?hải nh! nước mắt nhQn tạ# 4t nh:t tr#ng vNng W th,ng $ể ngnn ngSa h1 mắt" nAu cảm gi,c h1 vMn cNn th7 5ạn ?hải nh! -Qu h=n W th,ng. h0p đxng contact lenses đ[ng để l7m gì? Kộ? $\ng c#ntact -BnsBs chắc chắn ()ng $ể $\ng c#ntact -BnsBs và ()ng $ể ngQm c#ntact -BnsBs sau mci -%n sử (2ng 5ạn. 9hi 5ạn vD sinh c#ntact -Bns $Sng Fu'n v0 sinh cả hộ? $\ng $ể an t#àn ch# mắt. huong dan deo 6a bao Muan lens? o,ch $B# c#ntact -BnsŒ Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i.
• • • • • • •

uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?. ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt. ]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ.

EF' GuFn c'nact l-ns. >. Làm s(ch k#nhL uàm sạch tSng 4nh G-u1n -u1n 5ắt $%u với 4nh c6a c)ng một 5'n mắt $ể tr,nh 5i -ộn 4nhI. ORt ngư<c 4nh -ại tr'n -Nng 5àn tay và ch# -'n 4nh một vài gi.t nước rửa 4nh. w)ng ngón tr! c6a tay cNn -ại x#a th>t nh+ tr'n 4nh tr#ng thời gian $ư<c Fuy $Enh tr#ng tờ hướng (Mn sử (2ng c6a nước rửa. 9h1ng chà 4nh giPa ngón tr! và ngón c,i. ?. @Aa k#nhL Rửa -ại 4nh 5bng nước muối hử tr)ng $ể -#ại 5! nước rửa 4nh" ch:t nh%y và màng m!ng tr'n 5D mRt 4nh. ORt 4nh và# $8ng 5'n c6a hộ? $\ng 4nh. là tiA? t2c rửa 4nh cNn -ại thB# Fuy tr7nh vSa r;i. B. ;hA t0CngL rau hi -àm sạch và rửa 4nh" 5ước tiA? tiA? -à hử tr)ng 4nh. rử (2ng (ung (Ech hử tr)ng thB# cha $Enh c6a 5,c s‚ h#Rc c6a nhà sản xu:t 4nh. O.c ‚ hướng (Mn Fuy tr7nh hử tr)ng có ghi tr#ng nhxn c6a (ung (Ech hử tr)ng. D. EF' GuFn k#nhL

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

rau hi hử tr)ng 4nh" $ể 4nh tr#ng hộ? $\ng 4nh" s‘n sàng ch# -%n ()ng tiA? thB#. ]Au chưa sử (2ng 4nh ngay sau hi hử tr)ng" hxy h!i 5,c s‚ c,ch 5ả# Fuản 4nh tốt nh:t tr#ng h#ảng thời gian chưa sử (2ng 4nh. 94nh ?hải $ư<c giP ng>? tr#ng (ung (Ech 5ả# Fuản{(ung (Ech hử tr)ng hi h1ng $ư<c sử (2ng. ]Au 5ạn muốn $B# 4nh -ại sau vài tu%n h1ng $B#" hxy h!i 5,c s‚ c,ch 5ả# Fuản và sử (2ng 4nh tr#ng trường h<? này. H. EF' GuFn hộp k#nhL Kộ? 4nh -à n=i vi hudn (_ (àng t4ch t2 và gQy vi'm nhi_m. rau hi -:y 4nh h!i hộ? $\ng 4nh" hxy $ổ (ung (Ech 5ả# Fuản cZ $i và rửa hộ?" r;i $ể hộ? 4nh h1 t\ nhi'n. 9hi muốn sử (2ng hộ? 4nh" $ổ (ung (Ech 5ả# Fuản{(ung (ich hử tr)ng mới và# hộ? $\ng 4nh. Kộ? (\ng 4nh c%n $ư<c thay $Enh t thB# hướng (Mn c6a 5,c s‚ h#Rc c6a nhà sản xu:t. I. E2i t0JnKlàm ư t k#nhL Kxy h!i 5,c s‚ nước 51i tr=n{-àm ướt th4ch h<? ch# 4nh c6a 5ạn. 5ạn có thể 51i tr=n{-àm ướt 4nh tr#ng hi $B# $ể mắt 5ạn th#ải m,i h=n huong dan su dung kinh sat t'on? o,ch $B# c#ntact -BnsŒ Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm. o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i.
• • • • • •

uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?. ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ

huong dan su dung lenses lan dau tien? o,ch $B# c#ntact -BnsŒ Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm. o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i.
• • • • • • •

uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?. ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt. ]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ

kh+m mắt & B%nh 6i%n n7o tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i . kh+m mắt & đ,u tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

kham mat o dau tot Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i . kham mat t'uoc khi mua lens? /rước hi sử (2ng c#ntact -BnsBs 5ạn c%n $An gR? 5,c sC chuy'n h#a $ể x,c $Enh xBm mắt 5ạn có ?h) h<? vi0c $B# c#ntact -BnsBs hay h1ng. OQy -à $iDu c%n thiAt gi8? FuyAt $Enh -\a ch.n ()ng c#ntact -Bns c6a 5ạn $8ng $ắn. khi đeo contact lenses m7 th?y kh1 ch$u n*n l7m gì? 9hi mới $B# c#ntact -BnsBs chắc chắn mắt 5ạn chưa FuBn n'n sL có cảm gi,c r:t hó chEu" tuy nhi'n nAu 5ạn $B# FuBn r;i mà t\ nhi'n th:y hó chEu th7 n'n c#i -ại vi0c 5ạn $B# c#ntact -BnsBs có $8ng mRt hay h1ng và nAu th:y có hi0n tư<ng 5:t thường. ngea" $!" ghyn H th7 5ạn n'n th,# c#ntact -BnsBs và $An gR? 5,c sC chuy'n h#a . khi deo kinh ap t'ong khi nao thi nho mat? 9hi $B# 4nh ,? trNng hi 5ạn có cảm gi,c h1 mắt th7 n'n nh! mắt" tuy nhi'n hxy tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD -#ại thuốc nà# th7 ?h) h<? với mắt c6a 5ạn. khi đeo lenses nh\ 6 'ohto đxoc kh5ng? lr#ht# cZng -à -#ại thuốc nh! mnt ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a" th1ng thường hi mang c#ntact -BnsBs 5ạn n'n ()ng nước mắt nhQn tạ# $ể ngnn ngSa h1 mắt và chnm sóc mắt 5ạn . khi kh5ng c1 n `c ng,m lenses ph3i ng,m bYng gì? o#ntact -BnsBs cha $ư<c 5ả# Fuản tốt tr#ng (ung (Ech ngQm (ành ri'ng ch# c#ntact -Bns" nAu h1ng có nước ngQm th7 5ạn ?hải mua che h1ng có nước nà# thay thA $ư<c. khi n7o đ :c t'ang điểm sau khi mB mắt? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng th7 5ạn có thể trang $iDm v)ng mắt $ư<c r;i" hxy nhớ v0 sinh th>t tốt sau hi tdy trang $ể mắt h1ng 5E ảnh hư&ng. khi n7o thì n*n mB mắt c#n? • 9hi 5ạn 3kt tr& $i • 9hi 5ạn h1ng th4ch mang 4nh g.ng và 4nh ,? trNng • Mắt 5ạn h1ng có c,c 50nh $ang tiAn triển • Oộ c>n mắt ?hải ổn $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t • fạn h1ng $ang mang thai và h1ng ch# c#n 58 • fạn c%n h,m và $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a kh1c nhiGu c1 h8i cho mắt m`i mB c#n th$ kh5ng? 9hi mới ?hMu thu>t c>n thE th7 hóc nhiDu sL h1ng tốt nh:t -à tr#ng tu%n $%u sau hi ?hMu thu>t" -8c này mắt chưa ?h2c h;i" vạt gi,c mạc chưa ổn $Enh n'n 5ạn c%n -àm nhPng $iDu tốt nh:t $ể mắt nhanh ?h2c h;i .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

khTc U8 sau li%t điGu [email protected] l7 gì? oó nghCa -à $# $ộ h8c xạ ch# mắt c6a 5ạn sau hi nh! -i0t $iDu tiAt" $Qy -à vi0c ?hải -àm hi 5ạn h,m mắt $ể ?hMu thu>t h8c xạ nha 5ạn" nó x,c $Enh -ại $ộ h8c xạ c6a 5ạn $ể ?h2c v2 ch# ca ?hMu thu>t. k4nh +p t'9ng lo8n th$ mua & đ,u? fạn n'n mua 4nh ,? tr.ng tại c,c ti0m 4nh thuốc -ớn có uy t4n tr#ng thanh ?hố h#Rc n=i 5ạ sinh sống thB# t#a c6a 5,c sC chuy'n h#a ch# mắt c6a 5ạn th7 h#àn t#àn y'n tQm. k4nh +p t'9ng ng,m đ :c n `c muối k? 94nh ,? trNng h1ng ngQm tr#ng nước muối $ư<c nha 5ạn" 4nh ,? trNng cha $ư<c ngQm tr#ng (ung (Ech ngQm (ành ri'ng ch# 4nh ,? trNng" nó có t4nh ch:t hử tr)ng và 5ả# (ưmng 4nh ch# -%n A tiA? sử (2ng nha 5ạn. kinh ap t'ong nho thuoc nho mat co hong khong? 9hi ()ng 4nh ,? trNng 5ạn thường ()ng th'm nước nh! mắt và nước nh! mắt nt h1ng -àm 4nh ,? trNng c6a 5ạn 5E h!ng" tuy nhi'n 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a xBm -#ại nước nh! mắt nà# ?h) h<? với mắt c6a 5ạn. kinh dan t'ong loai lon Uai t'ong may thang? /hời gian sử (2ng 4nh gixn trNng sL $ư<c ghi tr'n 5a# 57" v7 v>y 5ạn ?hải $.c ‚ hướng (Mn sử (2ng trước hi ()ng . k4nh sat t'9ng 67 k4nh +p t'9ng c+i n7o h)n? 94nh s,t trNng cNn $ư<c g.i -à 4nh ,? trNng" 5ạn n'n ?hQn 5i0t nhu c%u c6a 5ạn -à muốn ()ng 4nh ,? trNng có $ộ hay 4nh ,? trNng màu h#Rc 4nh gixn trNng. fạn cZng n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD FuyAt $Enh ()ng 4nh ,? trNng. l7m sao [email protected] l7 contact lenses c1 h:p 6`i mắt kh5ng? Oể 5iAt mắt 5ạn có ?h) h<? với 4nh ,? trNng hay h1ng 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a h#Rc ?hải $B# thử 4nh trước hi sử (2ng -Qu (ài. lam sao de deo kinh ap t'ong khong gay kho chiu? Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm. o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i.
• •

uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • •

ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt. ]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ.

lam sao de mat het le kim? u* im có thể $iDu trE $ư<c 5bng c,ch ?hMu thu>t v7 v>y 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?hMu thu>t $ư<c hay h1ng. /uy nhi'n h1ng ?hải -* im nà# cZng $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t. lam sao het le kim? u* im có thể $iDu trE $ư<c 5bng c,ch ?hMu thu>t v7 v>y 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?hMu thu>t $ư<c hay h1ng. /uy nhi'n h1ng ?hải -* im nà# cZng $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t. lam sao kiem t'a chieu cua lens? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

lam sao phan biet contact lenses mat t'ai mat phai? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.l7m sao ph,n bi%t k4nh b*n t'+i ph3i +p t'9ng? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.l7m [email protected] n7o để c#n thi đ :c 67o ng7nh c5ng an? Muốn thi tuyển và# ngành o1ng an hi mắt 5E c>n trước $ó 5ạn ?hải ?hMu thu>t $ể hAt c>n thE mới $6 ti'u chudn thi tuyển và# ngành nay. OQy -à ngành có y'u c%u $Rc 5i0t n'n 5ạn c%n ?hải $ảm 5ả# nhPng y'u c%u $ó.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

lam the nao de phan biet kinh ap t'ong nguoc? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.lasik bao l,u b\ k4nh đ :c? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn h1ng c%n ?hải mang 4nh c>n nPa mà cha mang 4nh 5ả# v0 mắt mà f0nh vi0n ?h,t h#Rc mang 4nh m,t mà 5ạn th4ch. /r#ng tu%n $%u ti'n th7 5ạn ?hải $B# 4nh thường xuy'n ngay cả tr#ng hi ng6 $ể 5ả# v0 mắt nhưng sau 3 tu%n th7 5ạn cha c%n mang 4nh hi $i ra ng#ài h#Rc hi c%n thiAt. lasik o B%nh 6i%n mat Cao Hhắng co tot khong? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n li0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t4nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y ?hMu thu>t uasi & $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt nha 5ạn. lenses deo mat mua o dau 6a bao nhieu tien? fạn n'n mua c#ntact -BnsBs tại c,c ti0m 4nh thuốc -ớn có uy t4n với t#a 4nh c6a 5,c sC th7 y'n tQm nh* và chi ?h4 tS vài ch2c ngàn $An vài trnm ngàn 3 cR? t)y và# thư=ng hi0u và -#ại 4nh một ngày hay nhiDu ngày. lenses c#n mang t'ong bao nhi*u [email protected]? 9hi $B# c#ntact -BnsBs ?hải ch8 [ -à h1ng $B# Fu, k tiAng một ngày $ối với người sử (2ng 4nh có hạn sử (2ng (ài" $B# 3UV3X tiAng 3 ngày $ối với 4nh sử (2ng một ngày và tuy0t $ối h1ng mang c#ntact -BnsBs tr#ng hi ng6. lenses co do dat hon lenses thuong bao nhieu? /)y và# thư=ng hi0u và thời gian sử (2ng nha 5ạn. 9h1ng có Fuy $Enh ch4nh x,c nà# ch# gi, c6a c#ntact -BnsBs c>n và h1ng c>n.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

lenses mắt toi da deo bao nhi*utieng? 9hi $B# c#ntact -BnsBs ?hải ch8 [ -à h1ng $B# Fu, k tiAng một ngày $ối với người sử (2ng 4nh có hạn sử (2ng (ài" $B# 3UV3X tiAng 3 ngày $ối với 4nh sử (2ng một ngày và tuy0t $ối h1ng mang c#ntact -BnsBs tr#ng hi ng6. lenses mau cho lo8n thi? Ki0n tại chưa có c#ntact -BnsBs màu có $ộ -#ạn nha 5ạn" c#ntact -BnsBs 5,n tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t v7 v>y nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# th7 cha cNn c,ch -\a ch.n 4nh g.ng h#Rc ?hMu thu>t. lenses ngam lai nuoc ngam cu co sao khog? ohắc chắn -à h1ng $ảm 5ả# v0 sinh r;i" c#ntact -BnsBs sau hi sử (2ng h#àn t#àn ?hải ngQm (ung (Ech mới $ể 4nh $ư<c 5ả# Fuản an t#àn ch# -%n sau sử (2ng. lenses Muen ngam nuoc co sao khong? ohắc chắn -à h1ng $ảm 5ả# v0 sinh r;i" c#ntact -BnsBs sau hi sử (2ng h#àn t#àn ?hải ngQm (ung (Ech $ể 4nh $ư<c 5ả# Fuản an t#àn và $ư<c hử tr)ng ch# -%n sau sử (2ng. kinh ap t'ong loai t'ao doi oUy? Ki0n tại t:t cả c,c -#ại 4nh ,? trNng có 5,n tr'n thE trường $Du -à -#ại có tra# $ổi ”xy" tuy nhi'n 4nh ,? trNng $ó ?hải có t'n nhà sản xu:t c2 thể" h1ng ?hải hàng tr1i nổi tr'n thE thường 5ạn. lo8n th$? u#ạn thE -à một -#ại t>t h8c xạ h, ?hổ 5iAn. Ž mắt 57nh thường" c,c tia h7nh ảnh sau hi $i Fua gi,c mạc th7 $ư<c hội t2 & một $iểm tr'n vJng mạc. ]hưng & mắt -#ạn thE" c,c tia h7nh ảnh -ại $ư<c hội t2 & nhiDu $iểm tr'n vJng mạc hiAn ch# người -#ạn thE th:y h7nh ảnh nhNB" h1ng rJ. u#ạn thE có thể $i ym với c>n thE thành t>t c>n -#ạn" h#Rc $i ym với vi_n thE thành t>t vi_n -#ạn. lo8n th$ bqm sinh? Ž mắt 57nh thường" c,c tia h7nh ảnh sau hi $i Fua gi,c mạc th7 $ư<c hội t2 & một $iểm tr'n vJng mạc. ]hưng & mắt -#ạn thE" c,c tia h7nh ảnh -ại $ư<c hội t2 & nhiDu $iểm tr'n vJng mạc hiAn ch# người -#ạn thE th:y h7nh ảnh nhNB" h1ng rJ. u#ạn thE có thể $i ym với c>n thE thành t>t c>n -#ạn" h#Rc $i ym với vi_n thE thành t>t vi_n -#ạn. u#ạn thE 5dm sinh -à 5E (i truyDn và 5E tS hi -à trz s= sinh h#Rc chưa $An $ộ tuổi $i h.c. lo8n th$ c1 chXa đ :c kh5ng? u#ạn thE h#àn t#àn có thể $iDu chanh $ư<c 5bng c,ch $B# 4nh h#Rc ?hMu thu>t G -asBr trE c>n" vi_n" -#ạn và -x# thE h#Rc $Rt 4nh nội nhxnI. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t hay h1ng hi có [ $Enh ?hMu thu>t. lo8n th$ co nguy hiem hon c#n th$ kg? u#ạn thE và c>n thE $Du -à t>t h8c xạ r:t ?hổ 5iAn nó h1ng nguy hiểm như 5ạn ngha. 9hi 5E t>t h8c xạ 5ạn cha c%n mang 4nh h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t th1i" th1ng thường -#ạn thE có $ộ th:? h=n c>n thE nha 5ạn.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

lo8n thi co phau thuat duoc khong? u#ạn thE h#àn t#àn có thể $iDu chanh $ư<c 5bng c,ch $B# 4nh h#Rc ?hMu thu>t G -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn và -x# thE h#Rc $Rt 4nh nội nhxnI. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t hay h1ng hi có [ $Enh ?hMu thu>t. lo8n thi nang co phai deo kinh? /)y thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" tuy nhi'n nAu -#ạn thE nRng th7 5ạn n'n $B# 4nh v7 nAu h1ng mang 4nh chắc chắn mắt 5ạn sL h1ng th:y rJ và như thA th7 ảnh hư&ng $An ch:t -ư<ng cuộc sống c6a 5ạn. lo8n 67 c#n c1 sao khong? u#ạn thE và c>n thE $Du -à t>t h8c xạ r:t ?hổ 5iAn nó h1ng nguy hiểm như 5ạn ngha. 9hi 5E t>t h8c xạ 5ạn cha c%n mang 4nh h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t th1i" tr'n một mắt c6a 5ạn thường xu:t hi0n t>? ?hối h<?Œ c>n “ -#ạn h#Rc vi_n “ -#ạn. mang contact lenses khi đi b)i? fạn có thể mang c#ntact -BnsBs $i 5=i" tuy nhi'n nước h; 5=i h1ng $ư<c sạch như 5ạn nghC v7 v>y 5ạn n'n mang thB# 4nh 5=i và nhớ v0 sinh th>t tốt sau hi $i 5=i. /r#ng trường h<? c%n thiAt 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD FuyAt $Enh này. mang lenses khi boi? fạn có thể mang c#ntact -BnsBs $i 5=i" tuy nhi'n nước h; 5=i h1ng $ư<c sạch như 5ạn nghC v7 v>y 5ạn n'n mang thB# 4nh 5=i và nhớ v0 sinh th>t tốt sau hi $i 5=i. /r#ng trường h<? c%n thiAt 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD FuyAt $Enh này. mắt w>^- l7 c#n bao nhi*u đ0? 9h1ng thể nói ch# 5ạn ch4nh x,c -à 5ạn c>n 5a# nhi'u (i#?" c#n số W{3U -à cha thE -\c c6a 5ạn nh7n $ư<c W{3UGW hàng tr'n 3U hàngI. fạn muốn 5iAt ch4nh x,c th7 c%n ?hải $i h,m và $# h8c xạ mắt th7 mới 5iAt mắt 5ạn c>n 5a# nhi'u (i#? . mắt bi thuong Uuy*n b$ ghon c1 c2n ph3i đi kh+m kh5ng? ]'n nha 5ạn" có thể mắt 5* 5E vi'm nhi_n tại mắt mà 5ạn h1ng 5iAt h#Rc tuyAn -0 c6a 5* cZng 5E ảnh hư&ng g7 r;i" 5ạn n'n ch# 5* $i h,m mắt nAu th:y 5:t thường nha 5ạn" $ó -à c,ch chnm sóc mắt ch# 5* tốt nh:t. mắt b$ c#n c1 đ :c để thi c5ng an đ :c kh5ng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng $6 $iDu i0n thi và# ngành o1ng pn trS hi 5ạn ?hMu thu>t hAt c>n 5ạn . l7 $Ni h!i ngành này c%n có thE -\c tốt" thE -\c h1ng 4nh 4t nh:t -à 3U{3U. l7 v>y nAu 5ạn 5E c>n thE th7 h1ng thể nh7n h1ng 4nh $ạt 3U•3U. mắt b$ c#n l%ch đ0 n*n mB lasik & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fl Mắt rài €NnH h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mắt b$ đ\ 67 đB ghon khi s_ dCng [email protected] s+t t'9ng? 9hi sử (2ng 4nh ,? trNng h1ng ?h) h<? mắt 5ạn có thể 5E $! và $ổ ghyn nhiDu 5:t thường" -8c này tốt nh:t -à 5ạn n'n th,# 4nh ra $i tới gR? 5,c sC chuy'n h#a xBm mắt 5ạn có ?h) h<? $ể tiA? $B# 4nh ,? trNng hay h1ng . mat bi mo kham o dau? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fl Mắt rài €NnH h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i . mat bi nhoe sau khi mo can? rau ?hMu thu>t uasi mắt có thể nh7n chưa FuBn $iDu tiAt n'n vMn gQy ra t7nh trạng mờ ngay sau hi ?hMu thu>t" tuy nhi'n hi0n tư<ng này sL hAt sau vài tu%n v7 v>y 5ạn h1ng n'n -# -ắng. Kxy $i h,m $8ng h+n và chnm sóc mắt tốt . mắt c#n d đ0 c1 k4nh +p t'9ng ko? Mắt c>n k (i#? vMn có thể mang 4nh ,? trNng nha 5ạn" 5ạn cha c%n $i h,m và $# ch4nh x,c $ộ c>n " sau $ó ()ng t#a 4nh 5,c sC ch# 5ạn ra ti0m 4nh $Rt 4nh ,? trNng thB# t#a -à y'n tQm . m?t c#n nWng đeo lenses đ :c kh5ng? Mắt c>n nRng vMn có thể mang 4nh ,? trNng nha 5ạn" 5ạn cha c%n $i h,m và $# ch4nh x,c $ộ c>n " sau $ó ()ng t#a 4nh 5,c sC ch# 5ạn ra ti0m 4nh $Rt 4nh ,? trNng thB# t#a -à y'n tQm . mắt c#n nhẹ thì c1 đ :c h;c an ninh ko? w) 5ạn c>n nh+ hay c>n nRng $Du h1ng $6 ti'u chudn thi và# ngành này trS hi 5ạn ?hMu thu>t hAt c>n 5ạn . mắt c7ng to k4nh c7ng nWng? 9h1ng -i'n Fuan $An nhau 5ạn nh*" h1ng thể nói mắt t# 5E c>n và mắt càng t# th7 c>n càng nRng $ư<c 5ạn. ]guy'n nhQn -àm 5ạn 5E c>n nhưŒ (i truyDn" m1i trường" $1i hi ch:n thư=ng cZng có thể gQy ra hi0n tư<ng này. mắt c1 đ0 thì ch;n lenses nh [email protected] n7o? Mắt có $ộ h8c xạ th7 $ư=ng nhi'n 5ạn ?hải ch.n c#nact -BnsBs có $ộ h8c xạ $ể $iDu chanh t%m nh7n ch# 5ạn" v7 nAu 5ạn ch.n c#ntact -BnsBs h1ng có $ộ th7 chắc chắn vSa $B# c#ntact -BnsBs 5ạn ?hải vSa $B# 4nh g.ng. mắt c9n lEi sau mB ko? lMn cNn nha 5ạn" ?hMu thu>t h8c xạ cha $iDu chanh ch# mắt 5ạn hAt t>t h8c xạ th1i cNn nAu mắt 5ạn 5E -;i th7 sau ?hMu thu>t mắt vMn -;i. mắt đ\ sau khi mB lasik co can t+i kh+m kh5ng? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn ?hải h,m sau 3 ngày" 3 tu%n HnAu 5ạn $x h,m $8ng h+n th7 h1ng nh:t thiAt ?hải $i h,m. Mắt $! sau ?hMu thu>t uasi (# một số mạch m,u 5E vm ra tr#ng Fu, tr7nh ?hMu thu>t" hi0n tư<ng này sL h*t sau vài ngày 5ạn $Sng -# -ắng Fu, .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

m8t kinh sat t'ong c1 đ0 c#n } lo8n? 94nh s,t trNng 5,n tr'n thE trường cha có $ộ c>n mà h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t. fạn c%n tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a trước hi $B# 4nh s,t trNng $ể chnm sóc mắt $ư<c tốt nh:t . mắt lZo l7 gì? ux# thE -à một t>t vD mắt thường xu:t hi0n & tuổi già (# s\ giảm s8t hả nnng $iDu tiAt c6a mắt" th1ng thường -à (# s\ x= ceng c6a /h6y tinh thể -àm ch# th6y tinh thể giảm s\ cnng ?h;ng và -àm ch# -\c $iDu tiAt ngày càng giảm. 9hi người ta càng nhiDu tuổi th7 th6y tinh thể càng *m $àn h;i. /:t cả m.i người $Du 5E -x# thE tS tuổi jU tr& $i" $1i hi sớm h=n h#Rc muộn h=n và có thể ym thB# một 5:t thường & th6y tinh thể. ]gười ta h1ng rJ $ó -à (# th6y tinh thể 5E x= hóa (%n và m:t t4nh $àn h;i" hay (# nó h1ng có $6 chc $ể t\ 5iAn (ạng. ]hưng một $iDu chắc chắn -à c)ng với nnm th,ng" thE -\c sL ngày càng *m $i. mat lao 6a mat 6ien khac gi nhau? Mắt -x# thE xu:t hi0n & tuổi già sớm h=n h#Rc muộn h=n jU tuổi và ai tr#ng ch8ng ta cZng $Du 5E -x# thE" cNn vi_n thE -à t>t h8c xạ Gxu:t hi0n hi ta cNn trzI và h1ng ?hải ai tr#ng ch8ng ta cZng 5E. /uy nhi'n hi cNn trz nAu 5ạn 5E vi_n thE th7 $An hi vD già 5ạn sL 5E t>t ?hối h<?. vi_n “ -x# tr'n c)ng một mắt. mat le chua ton bao nhieu chi phi? ohi ?h4 $iDu trE -* tS X.Ttr V3Utr t)y thuộc và# t7nh trạng mắt c6a 5ạn" tuy nhi'n h1ng ?hải -* nà# cZng $iDu trE $ư<c" 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt chắc chắn mắt có $iDu trE $ư<c hay h1ng và $iDu trE th7 hAt 5a# nhi'u tiDn. mắt l1a sau mB lasik? rau ?hMu thu>t uasi một số người 5E -óa mắt" nhạy cảm với ,nh s,ng" chói s,ng và# 5an $'m H $ó giống như một t,c (2ng ?h2 c6a ?hMu thu>t uasi " tuy nhi'n 5ạn cZng h1ng n'n -# -ắng v7 hi0n tư<ng này sL (%n hAt thB# thời gian hi mắt 5ạn ?h2c h;i. mat lo8n thi co chua duoc khong? u#ạn thE h#àn t#àn có thể $iDu chanh $ư<c 5bng c,ch $B# 4nh h#Rc ?hMu thu>t G -asBr trE c>n" vi_n" -#ạn và -x# thE h#Rc $Rt 4nh nội nhxnI. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t hay h1ng hi có [ $Enh ?hMu thu>t. mắt lEi đeo lenses đ :c kh5ng? Mắt -;i $B# c#ntact -BnsBs 57nh thường" 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi FuyAt $Enh $B# c#ntact -BnsBs $ể 5iAt mắt 5ạn có ?h) h<? với c#ntact -BnsBs h1ng . mắt m`i mB lasik t'ang điểm ntn cho đTng? rau ?hMu thu>t uasi 4t nh:t -à 3 th,ng 5ạn mới n'n trang $iểm v)ng mắt" tốt nh:t -à 5ạn c%n tuQn th6 (Rn (N này c6a 5,c sC $ể mắt h1ng 5E ảnh hư&ng" hi trang $iểm 5ạn c%n ch8 [ v0 sinh mắt th>t tốt sau hi tdy trang .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mắt m0t m4 c1 đeo lenses đ :c kh5ng? ohắc chắn -à $B# $ư<c nha 5ạn" 5ạn hxy t7m màu c#ntact -BnsBs ?h) h<? với mắt c6a 5ạn và hxy tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi sử (2ng c#ntact -BnsBs 5ạn . mắt 6iOn th$ kh+c gì mắt lZo? Mắt -x# thE xu:t hi0n & tuổi già sớm h=n h#Rc muộn h=n jU tuổi và ai tr#ng ch8ng ta cZng $Du 5E -x# thE" cNn vi_n thE -à t>t h8c xạ Gxu:t hi0n hi ta cNn trzI và h1ng ?hải ai tr#ng ch8ng ta cZng 5E. /uy nhi'n hi cNn trz nAu 5ạn 5E vi_n thE th7 $An hi vD già 5ạn sL 5E t>t ?hối h<?. vi_n “ -x# tr'n c)ng một mắt. mau bi bam t'ong mat? fạn n'n $i h,m 5,c sC chuy'n h#a $ể 5iAt ch4nh x,c cha -à m,u 5%m th1i hay mắt cNn 5E ch:n thư=ng 5'n tr#ng nPa và có c,ch $iDu trE ?h) h<? . mau gong kinh can phu hop 6oi khuon mat t'on? /h1ng thường mRt trNn sL ?h) h<? với -#ại g.ng 4nh vu1ng" nó sL -àm mRt 5ạn 5ớt trNn h=n. /uy nhi'n $ể 5iAt ch4nh x,c 5ạn cha c%n ra ti0m 4nh thử g.ng 4nh th7 sL có At Fuả . may tuoi co the mo mat c#n th$ lase'k? uasi " uasB cha $Enh với người tS 3kt tr& $i" $ộ tuổi ?h) h<? nh:t -à tS 3kt ‹ jUt. ]Au có [ $Enh ?hMu thu>t uasi " uasB hi & $ộ tuổi này 5ạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t h1ng . mo can lasik co the mo phaco? oQu h!i c6a h1ng rJ ràng -ắm" nhưng 5ạn có thể hiểu uasi -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t $ể $iDu chanh t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI cNn shac# -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t O2c th6y tinh thể Gcườm h1I 5ạn . mo c#n th$ lasik bao lau duoc 'ua mat? rau ?hMu thu>t uasi 3 tu%n th7 5ạn mới $ư<c $ể nước sạch v1 mắt" v7 v>y tr#ng tu%n $%u ti'n 5ạn ?hải rửa mRt 5bng hnn dm $ể -au mRt 5ạn. fạn n'n h!i fr chuy'n h#a c,ch v0 sinh mắt tr#ng tu%n $%u ti'n. mB c#n th$ m?y th+ng đ :c uốn mi? rau ?hMu thu>t uasi 4t nh:t -à 3 th,ng 5ạn mới n'n uốn mi" v7 hi uốn mi sL có thuốc uốn mi n'n 5ạn c%n $ể mắt tư=ng $ối ổn $Enh sau $ó hxy $i nối mi. fạn cZng n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n vD vi0c hi nà# 5ạn có thể nối mi. mB c#nm kh+m Uong c1 n*n mB ngay? /)y thB# FuyAt $Enh c6a 5ạn th1i" tuy nhi'n nAu 5ạn muốn ?hMu thu>t th7 sớm nh:t cZng -à ngay ngày h1m sau và muộn nh:t -à `U ngày sau hi h,m tiDn ?hMu v7 nAu sau `U ngày 5ạn mới FuyAt $Enh ?hMu thu>t th7 5ạn ?hải h,m -ại tS $%u .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mo hemto lasik hay la lasik? Ki0n nay ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI ?hổ 5iAn nh:t -à ?? uasi cNn ?? |Bmt#sBc#n( uasi -à ?? mới và chưa th\c s\ ?hổ 5iAn tại li0t ]am v7 v>y 5ạn có thể tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi FuyAt $Enh . mo lasik bao lau moi dung suam'uammat duoc? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng th7 5ạn mới có thể ()ng sPa rửa mRt $ư<c" tr#ng thời gian 3 th,ng $%u 5ạn cha n'n ()ng hnn dm -au mRt và nước sạch $ể v0 sinh th1i. mo lasik co het 6iOn th$? uasi -à ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI hi0u Fuả và an t#àn hi0n nay v7 v>y 5ạn h#àn t#àn y'n tQm hi ?hMu thu>t vi_n thE 5bng ?? uasi . mB lasik co phai kieng thuoc la khong? rau ?hMu thu>t -asi h1ng c:m 5ạn h8t thuốc. ]hưng /huốc -, nói chung h1ng tốt ch# sec h!B c6a 5ạn và vD -Qu (ài cZng ảnh hư&ng $An mắt c6a 5ạn" v7 v>y 5ạn có thể hạn chA thuốc -, $ể tốt ch# sec h!B . mB lasik c1 thể t#p thể thao? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng 5ạn mới có thể ch=i thể tha# -ại" 5ạn ?hải i'ng nhPng h#ạt $ộng (_ ra m; h1i và h#ạt $ộng mạnh 4t nh:t -à tr#ng th,ng $%u $ể h1ng ảnh hư&ng $An Fu, tr7nh ?h2c h;i c6a mắt. mB lasik kh3 nang can lai co cao ko? 9hả nnng t,i c>n sau ?hMu thu>t vMn có t)y và# c= $ại và c,ch chnm sóc sau ?hMu thu>t c6a mci người" tuy nhi'n t• -0 này h1ng ca# và $ộ t,i c>n nh+. 9hi $i h,m 5,c sC sL ch# 5ạn 5iAt mắt 5ạn có hả nnng t,i c>n hay h1ng . mB lasik n*n ki*ng gì? rau ?hMu thu>t uasi . • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5/hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

mB lasik. tắm '_a sau mB? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn tắm rửa 57nh thường" cha -à tr#ng tu%n $%u 5ạn h1ng $ư<c $ể ch# nước và# mắt v7 v>y 5ạn c%n rửa mRt 5bng hnn dm và h1ng $ể ch# nước và# mắt . mB lẹo mắt & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt rài €Nn" fl Mắt Oi0n fi'n sh6H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i. mo mat bang phuong phap hemto lasik co tot khong? shư=ng ?h,? |Bmt#sBc#n( -asi -à ?hư=ng ?h,? mới n'n chắc chắn sL có một số ưu $iểm h=n ?hư=ng ?h,? cZ" tuy nhi'n tại li0t ]am th7 ?? này chưa ?hổ 5iAn n'n 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a . mo mat bang phuong phap lase'k o dau thi tot? /ại rài €Nn 5ạn $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m mắt và ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn. mo mat bang phuong phap nao tot nhat? Ki0n nay ?hư=ng ?h,? uasi và uasB ?hMu thu>t mắt c>n thE -à ?hổ 5iAn nh:t" có một số ?hư=ng ?h,? mới $x có mRt tại li0t ]am nhưng nó chưa th\c s\ ?hố 5iAn v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a . mo mat bao lau duoc tap the thao? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng 5ạn mới có thể ch=i thể tha# -ại" 5ạn ?hải i'ng nhPng h#ạt $ộng (_ ra m; h1i và h#ạt $ộng mạnh 4t nh:t -à tr#ng th,ng $%u $ể h1ng ảnh hư&ng $An Fu, tr7nh ?h2c h;i c6a mắt. mo mat bao lau moi t'ang diem duoc? rau ?hMu thu>t uasi 4t nh:t -à 3 th,ng 5ạn mới n'n trang $iểm v)ng mắt" tốt nh:t -à 5ạn c%n tuQn th6 (Rn (N này c6a 5,c sC $ể mắt h1ng 5E ảnh hư&ng" hi trang $iểm 5ạn c%n ch8 [ v0 sinh mắt th>t tốt sau hi tdy trang . mo mat bao lau tap the duc duoc? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng 5ạn mới có thể ch=i thể tha# -ại" 5ạn ?hải i'ng nhPng h#ạt $ộng (_ ra m; h1i và h#ạt $ộng mạnh 4t nh:t -à tr#ng th,ng $%u $ể h1ng ảnh hư&ng $An Fu, tr7nh ?h2c h;i c6a mắt.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mB mFt bao l,u thì tắm g0i? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn tắm rửa 57nh thường" cha -à tr#ng tu%n $%u 5ạn h1ng $ư<c $ể ch# nước và# mắt v7 v>y 5ạn c%n rửa mRt 5bng hnn dm và h1ng $' ch# nước và# mắt. ]'n gội $%u ng#ài ti0m h#Rc nhờ người thQn $ể chắc chắn xà 51ng h1ng và# mắt c6a 5ạn. mB mắt c#n c2n ki*ng cX gì? rau ?hMu thu>t uasi . • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n. mB mắt c#n cho gi+c m8c m\ng? Ki0n nay có một số ?hư=ng ?h,? ?hổ 5iAn (ành ch# nhPng người có gi,c mạc m!ngŒ uasB " $Rt 4nh nội nhxn. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? ?hư=ng ?h,? nà# hay h1ng và $ư<c tư v:n tS fr chuy'n h#a. mo mat can co duoc huong luong bhUh khong? shMu thu>t c>n thE 5bng ?hư=ng ?h,? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI h1ng $ư<c 5ả# hiểm thanh t#,n" nAu 5ạn FuyAt $Enh ?hMu thu>t th7 5ạn ?hải chi trả t#àn 5ộ chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t 5ạn . mB mắt c#n gi+c m8c m\ng o dau? Ki0n nay có một số ?hư=ng ?h,? ?hổ 5iAn (ành ch# nhPng người có gi,c mạc m!ngŒ uasB $Rt 4nh nội nhxn. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? ?hư=ng ?h,? nà# hay h1ng . fạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể $ư<c h,m và $ư<c tư v:n th'm tS fr chuy'n h#a. mB mắt c#n ki*ng bao l,u? rau ?hMu thu>t uasi . • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • •

/uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

mB mắt c#n th$ bang phuong phap smile 'eleU? Ki0n tại & li0t ]am hai ?hư=ng ?h,? này chưa ?hổ 5iAn" v7 v>y nAu 5ạn muốn t7m hiểu th'm vD hai ?hư=ng ?h,? th7 tốt nh:t -à gR? 5,c sC chuy'n h#a $ể $ư<c tư v:n 5ạn . mB mắt c#n th$ bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mo mat c#n th$ cho nguoi ngheo o B%nh 6i%n mat Cao Hhắng? Ki0n tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng h1ng có chư=ng tr7nh ưu $xi nà# (ành ch# người nghy#" v7 v>y nAu 5ạn FuyAt $Enh ?hMu thu>t c>n thE tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng 5ạn c%n ?hải chudn 5E chi ?h4 ch# t#àn 5ộ ca ?hMu thu>t. mB mắt c#n th$ c1 c2n kiểm t'a sau mB kh5ng? rau ?hMu thu>t c>n thE G-asi I 5ạn sL ?hải t,i h,m $Enh t tr#ng W th,ng. li0c này r:t c%n thiAt $ể 5ạn có c,ch chnm sóc mắt tốt nh:t cZng như (uy tr7 mắt h!B $+?. mo mat c#n th$ co di Ukld duoc khong? Oư<c nha 5ạn" sau hi ?hMu thu>t c>n thE 5ạn có thể $i xu:t hdu -a# $ộng 57nh thường" hxy t7m iAm ch# m7nh nhPng c= hội nghD nghi0? tốt h=n sau ?hMu thu>t mắt nha 5ạn. mB mắt c#n th$ ki*ng gì? rau ?hMu thu>t uasi . • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • •

Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

mB mắt c#n th$ & đ,u tốt nh?t? /ại rài €Nn 5ạn $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m mắt và ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. mo mat c#n th$ phai giu nhu the nao? rau ?hMu thu>t uasi . • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n mB mắt c#n th$ sau bao lau thi duoc tiep Uuc nuoc? rau ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 3 tu%n th7 5ạn mới $ư<c $ể nước và# mắt" tr#ng tu%n $%u 5ạn n'n giP mắt tốt" rửa mRt 5bng hnn dm $ể tr,nh nước và# mắt . mB mắt c#n t' `c ^d tuBi? shMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI Fuy $Enh tS 3kt tr& $i. /rường h<? ?hMu thu>t sớm c%n có cha $Enh tS 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mB mắt c1 đ :c d[ng đt kh5ng? ohắc chắn -à ()ng $i0n th#ại 57nh thường sau ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI" vi0c nghB g.i h1ng ảnh hư&ng $An mắt 5ạn. fạn hxy hạn chA vi0c ?hải nhắn tin nhiDu và #n-inB tr'n $i0n th#ại . mB mắt co giam tuoi tho khong? shMu thu>t mắt h1ng -i'n Fuan $An tuổi th. c6a 5ạn" có nghCa -à ?hMu thu>t mắt h1ng -àm 5ạn giảm tuổi th.. /uổi th. ?h2 thuộc và# sec h!B nói chung c6a c= thể 5ạn v7 thA hxy chnm sóc 5ản thQn $8ng c,ch $ể có một tuổi th. ca# 5ạn . mo mat co het c#n th$ ko? ]Au mắt 5ạn ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t th7 $ư=ng nhi'n -à hAt c>n r;i. fạn c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? ?hMu thu>t h1ng và $ư<c tư v:n tS fr chuy'n h#a vD t7nh trạng c2 thể mắt c6a 5ạn. mB mắt c1 ph3i ki*ng ' :u bia kh5ng? rau ?hMu thu>t 5ạn nn" uống 57nh thường h1ng ?hải i'ng Bm $Rc 5i0t nà#" tuy nhi'n rư<u 5ia h1ng tốt ch# sec h!B c6a 5ạn nói chung" v7 thA hxy hạn chA rư<u 5ia càng nhiDu càng tốt 5ạn . mo mat o B%nh 6i%n mat ton bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mo mat o dau tot nhat o Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? /ại rài €Nn 5ạn $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m mắt và ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. mo mat tai sao khong duoc choi the thao? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng 5ạn h1ng $ư<c ch=i thể tha# v7 $ó -à c,c m1n h#ạt $ộng mạnh và ra m; h1i h1ng tốt ch# mắt ngay sau hi ?hMu thu>t. Mắt c%n $ư<c chnm sóc tốt $ể nhanh ?h2c h;i 5ạn . rau 3 th,nh th7 5ạn có thể $i ch=i thể tha# -ại r;i. Oể chắc chắn th7 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a. mo mat thoi gian bao lau hoi phuc? rau ?hMu thu>t -asi 5ạn c%n có W th,ng $ể mắt ?h2c h;i h#àn t#àn" tuy nhi'n sau 3VX ngày th7 5ạn $x Fuay tr& -ại với c1ng vi0c $ư<c r;i" sau h#ảng 3 tu%n th7 mắt 5ạn nh7n g%n tối $a và sau XV` th,ng th7 nh7n xa tối $a 5ạn . mo mat t'i c#n th$ o B%nh 6i%n mat? /ại rài €Nn 5ạn $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m mắt và ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mo mat Uong Uai 6'hoto co duoc khong? lr#ht# cZng -à -#ại thuốc nh! mnt ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a" th1ng thường 4t nh:t tr#ng ` th,ng $%u sau ?hMu thu>t 5ạn h1ng $ư<c nh! 5:t ce -#ại thuốc nh! mắt nà# ng#ài cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a $ể h1ng -àm ảnh hư&ng $An s\ ?h2c h;i c6a mắt. m`i mB bao l,u uống ' :u bia đ :c? rau ?hMu thu>t 5ạn nn" uống 57nh thường h1ng ?hải i'ng Bm $Rc 5i0t nà#" tuy nhi'n rư<u 5ia h1ng tốt ch# sec h!B c6a 5ạn nói chung" v7 thA hxy hạn chA rư<u 5ia càng nhiDu càng tốt 5ạn . mBmắt nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mot mat can w>^- la phai deo kinh bao nhieu diop? 9h1ng thể nói ch# 5ạn ch4nh x,c -à 5ạn c>n 5a# nhi'u (i#?" c#n số W{3U -à cha thE -\c c6a 5ạn nh7n $ư<c W{3UGW hàng tr'n 3U hàngI. fạn muốn 5iAt ch4nh x,c th7 c%n ?hải $i h,m và $# h8c xạ mắt th7 mới 5iAt mắt 5ạn c>n 5a# nhi'u (i#? . mua b3o hiểm c1 đ :c gi3m chi ph4 bắn lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P mắt khong? fK•/ h#àn t#àn h1ng chi trả ch# ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI v7 v>y 5ạn c%n chudn 5E chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t nAu 5ạn FuyAt $Enh ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?hư=ng ?h,? -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI . mua contact lenses c#n m7u & dau tai Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn có thể tham hả# c,c $Ea cha sau $ể mua 4nh c#ntact -BnsBs . V V V V V V V V V rố `U3 $ường Oi0n fi'n sh6 ‹ shường † ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố j` $ường ]guy_n /rxi ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố 3UX u' /h,nh /1n ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố X†j /r%n Kưng Oạ# GfI ‹ shường 33 ‹ ~u>n T ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố T3 shạm ]g.c /hạch ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố jTWVsố mới †† u[ /hường 9i0t ‹ shường † ‹ ~u>n /Qn f7nh ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh 3`Uf ]guy_n O7nh ohiểu" sW"~`"/hành ?hố K; oKƒ M}]K 3UW u' /h,nh /1n " ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3Uj u' /h,nh /1n "~3. /K–]K sKố K; oKƒ M}]K
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V V V V V V V V V

3jj u' /h,nh /1n "~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3XW u' /h,nh /1n ~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K T` shạm ]g.c /hạch ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K Tj shạm ]g.c /hạch " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K 33W u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3WU u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oh4 Minh XjW /r%n Kưng Oạ# ~T./hành ?hố K; oKƒ M}]K `kU /r%n Kưng Oạ# f" ~T" /K–]K sKố K; oKƒ M}]K jTW u' K;ng sh#ng ~3U"/hành ?hố K; oh4 Minh 3U ./r%n Kuy ui0u " ~u>n sh8 ]hu>n" /hành ?hố K; oKƒ M}]K XkU Oi0n fi'n sh6 " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K XXfis u%u ` " u' /h,nh /1n ~3. u%u T" orBscBnt s-a‰a 3UT /1n w>t /i'n" ~u>n †" K; oh4 Minh 3`T /r%n f7nh /r.ng "~T./hành ?hố K; oh4 Minh 3UU" u' /hC Ri'ng ~3.K; oKƒ M}]K

muon kham mat cho t'e so sinh o sai gon? 9h,m mắt ch# trz s= sinh 5ạn n'n $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3" ]hi $;ng X" & c,c f0nh vi0n $ó h. chuy'n vD trz s= sinh như thA sL tốt nh:t ch# c#n c6a 5ạn. n*n chXa c#n th$ & đ,u JE Ch4 Ainh? /ại rài €Nn 5ạn $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m mắt và ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. n*n đeo k4nh khi c,n bao nhi*u đ0? /)y thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu $ộ c>n -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n" ch:t -ư<ng cuộc sống th7 5ạn n'n $B# 4nh" th1ng thường c>n tr'n X (i#? th7 nhiDu người $B# 4nh thường xuy'n h=n 5ạn . n*n kh+m mắt cho t'( s) sinh & đ,u tp JE Ch4 Ainh? 9h,m mắt ch# trz s= sinh 5ạn n'n $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3" ]hi $;ng X" & c,c f0nh vi0n $ó h. chuy'n vD trz s= sinh như thA sL tốt nh:t ch# c#n c6a 5ạn.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

n*n ki*ng gì sau khi mB lasik? rau ?hMu thu>t uasi . • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n nen mo mat chua c#n th$ nang o B%nh 6i%n nao? /ại rài €Nn 5ạn $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m mắt và ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. ng,m dung d$ch bao l,u t' `c khi đeo? u%n $%u ti'n c)ng 4nh ,? trNng th7 5ạn h1ng c%n ngQm 4nh v7 4nh $x $ư<c ngQm và 5à# Fuản tr#ng hộ? r;i. /S -%n the hai sử (2ng 5ạn ?hải ngQm (ung (Ech tr#ng suốt thời gian h1ng sử (2ng và k tiAng trước hi sử (2ng -%n tiA? thB# . ng,m k4nh +p t'9ng bao l,u? u%n $%u ti'n c)ng 4nh ,? trNng th7 5ạn h1ng c%n ngQm 4nh v7 4nh $x $ư<c ngQm và 5ả# Fuản tr#ng hộ? r;i. /S -%n the hai sử (2ng 5ạn ?hải ngQm (ung (Ech tr#ng suốt thời gian h1ng sử (2ng và k tiAng trước hi sử (2ng -%n tiA? thB# . ngam lai nuoc ngam cu cho lenses co sao khong? ohắc chắn -à h1ng $ư<c" 5ạn ?hải ngQm 4nh sau mci -%n sử (2ng với (ung (Ech thay mới h#àn t#àn như thA mới $ảm 5à# an t#àn ch# -%n A tiA? 5ạn $B# 4nh. ng,m lenses bao l,u? u%n $%u ti'n c)ng 4nh ,? trNng th7 5ạn h1ng c%n ngQm 4nh v7 4nh $x $ư<c ngQm và 5à# Fuản tr#ng hộ? r;i. /S -%n the hai sử (2ng 5ạn ?hải ngQm (ung (Ech tr#ng suốt thời gian h1ng sử (2ng và k tiAng trước hi sử (2ng -%n tiA? thB# .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

ngoai =- tuoi co nen phau thuat lasik? Oộ tuổi ?h) h<? nh:t $ể ?hMu thu>t uasi -à 3kt VjUt. rau jU tuổi mắt 5ạn $x có thể xu:t hi0n -x# thE v7 thA 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD t7nh trạng mắt c2 thể c6a 5ạn. oZng có r:t nhiDu trường h<? sau jU vMn ?h) h<? $ể ?hMu thu>t uasi 5ạn . ngEi m+y t4nh c1 n*n đeo k4nh c#n? Mắt 5ạn ?hải 5E c>n và nh7n h1ng rJ th7 mới c%n $B# 4nh c>n $ể nh7n tốt h=n" che h1ng ?hải ng;i trước m,y t4nh th7 c%n $B# 4nh c>n nha 5ạn. ngung dieu kieng sau khi mo mat? rau ?hMu thu>t uasi . • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n ng "i c#n bao nhi*u đ0 thì đeo đ :c len? o>n và h1ng c>n $Du có thể $B# c#ntact -BnsBs nha 5ạn" $ộ c>n c6a 5ạn tS nh+ $An ca# $Du có thể $B# c#ntact -Bns" 5ạn cha c%n $i h,m mắt và $# $ộ h8c xạ sau $ó có $=n 4nh và $Rt 4nh ,? trNng thB# $=n th7 y'n tQm $B# r;i. ng "i m`i mB mắt n*n Fn gì? rau ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6 (inh (ưmng" th\c ?hdm -uQn ?hi'n v>y th7 $ảm 5ả# ch# mắt tốt r;i. nguyen nhan t'ieu chung cach phong benh kho mats? Ngu"Mn nhNnŒ 9h1 mắt -à (# thiAu nước mắt $%y $6. ]ước mắt -à một hcn h<? ?hec tạ? c6a nước" (%u 5*#" ?r#tBin và c,c ch:t $i0n giải. Kcn h<? này gi8? -àm ch# 5D mRt c6a mắt mEn màng và rJ ràng" và nó gi8? 5ả# v0 mắt h!i nhi_m tr)ng. Oối với một số người" ]guy'n nhQn gQy h1 mắt -à một s\ m:t cQn 5bng tr#ng thành ?h%n c6a nước mắt c6a h.. ]hPng người h,c h1ng sản xu:t $6 nước
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mắt $ể giP ch# $1i mắt c6a h. th#ải m,i 51i tr=n. l:n $D m4" thuốc và c,c ]guy'n nhQn h,c" ch^ng hạn như yAu tố m1i trường" cZng có thể (Mn $An h1 mắt. +0iệu chOng.
• • • • • •

]óng h#Rc ngea tr#ng mắt oảm gi,c h1 mắt fE $! mắt Mờ mắt Một cảm gi,c có một v>t -ạ tr#ng mắt Oộ nhạy s,ng

o,c tri0u cheng này tr& n'n t;i t0 h=n & v)ng h4 h>u h1" tr#ng $iDu i0n gió" nhi0t $ộ ca# h=n" với $ộ dm th:? h=n và vi0c t>? trung mắt *# (ài Gv4 (2" $.c s,ch" xBm /lHI tr#ng ,nh s,ng tối. O1i hi một tri0u cheng h1 mắt xu:t hi0n -i'n t2c Fu, mec -àm mắt c6a 5ạn tr& n'n h=i h1 và 5E 4ch th4ch" mắt có thể 5ắt $%u ?hản xạ chảy một số -ư<ng -ớn c,c gi.t nước mắt c)ng một -8c $ể cố gắng -àm dm và th#ải m,i ch# mắt. ]hưng $iDu này sL c1ng cải thi0n $ư<c cheng h1 mắt v7 mắt h1ng thể xử -[ r:t nhiDu nước mắt tại một thời $iểm" ?h%n nước mắt (ư thSa sL $ổ tr'n m4 mắt và xuống m, c6a 5ạn và gQy ra -xng ?h4 nước mắt. Một thời gian ngắn sau $ó" $1i mắt sL -ại có cảm gi,c h=i h1 và 5E 4ch th4ch một -%n nPa và t#àn 5ộ Fu, tr7nh như tr'n có thể -R? -ại. PhQng ngRa. • • ]Au 5ạn có tri0u cheng h1 mắt nh+" 5ạn có thể cha c%n hàng nnm thB# iểm tra với 5,c sC nhxn h#a c6a 5ạn. ]Au 5ạn có nghi'm tr.ng h=n h1 mắt" 5ạn n'n gR? 5,c sC nhxn h#a thường xuy'n h=n t)y và# mec $ộ h1 mắt.

nh#n [email protected] k4nh +p t'9ng [email protected] h8n? R:t hó $ể ?hQn 5i0t 4nh ,? trNng hAt hạn hay cNn hạn sử (2ng" c,ch $=n giản nh:t 5ạn c%n ?hải $.c ‚ hướng (Mn và hạn sử (2ng trước hi ()ng cZng như nhớ ngày hui 4nh ,? trNng $ể t4nh hạn ()ng nh* v7 mắt thường ch8ng ta sL h1ng ?hQn 5i0t $ư<c 4nh ,? trNng hAt hạn hay chưa. nho n `c mắt nh,n t8o t' `c khi đeo k4nh +p t'9ng? 9hi mang 4nh ,? trNng nAu c%n nh! nước mắt nhQn tạ# th7 5ạn c%n ?hải tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD t7nh trạng mắt c6a 5ạn cZng như -#ại nước nh! mắt nà# ?h) h<? và tốt nh:t ch# mắt c6a 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

nh\ n `c muối 67o lenses c1 sao kh5ng? ]ước muối sinh -[ G natri c-#ri( U"i•I có thể ()ng $ể v0 sinh mắt và 4nh ,? trNng v7 thA 5ạn có thể nh! nước muối sinh -[ và# 4nh ,? trNng v0 sinh" sau $ó nhớ -à ?hải ngQm 4nh ,? trNng tr#ng (ung (Ech ngQm chuy'n (2ng . nhung B%nh 6i%n nao co kham mat 6ao chieu chu nhat? /:t cả c,c f0nh vi0n $Du h1ng có -Ech h,m mắt và# chiDu ch6 nh>t nha 5ạn" cha tr#ng trường h<? c:? ceu mắt th7 mới -àm chiDu ch6 nh>t th1i nha 5ạn. nhXng điGu c2n ki*ng sau khi mB mắt? rau ?hMu thu>t uasi Œ • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n. nhung di*u c2n t'+nh sau khi tia mắt c#n? rau ?hMu thu>t uasi Œ • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5/hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

nhXng điGu chT l sau khi mB mắt? rau ?hMu thu>t uasi Œ • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n. nhXng 'Di 'o sau mB mắt? rau hi ?hMu thu>t uasi th1ng thường 50nh nhQn sL gR? ?hải tri0u cheng h1 mắt. ]Au trước hi ?hMu thu>t 5ạn h1ng 5E h1 mắt th7 cha sau vài th,ng ?hMu thu>t $iDu trE 5bng nước nh! mắt nhQn tạ# mắt 5ạn sL h#àn t#àn 57nh thường. ]hưng nAu trước ?hMu thu>t mắt 5ạn 5E h1 th7 sau hi ?hMu thu>t t7nh trạng h1 mắt có thể tr%m tr.ng h=n và ?hải $iDu trE 5bng c,ch nh! nước mắt nhQn tạ# -Qu h=n.

nhung truong hop nao khong nen deo lens?
lới nhPng trường h<? sau 5ạn h1ng n'n mang 4nh ,? trNng. • rau ?hMu thu>t uasi tr#ng vNng 3 nnm • Mắt $ang có 50nh tiAn triển • Mắt 5E h1 • fạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi sử (2ng 4nh ,? trNng $ể mắt $ư<c chnm sóc tốt nh:t . nhuoc thi co chua duoc khong? li0c chdn $#,n sớm và $iDu trE $8ng c,ch 50nh như<c thE r:t Fuan tr.ng. 9hi trz cNn nh!" hi0u Fuả $iDu trE sL càng ca#. w# v>y" c,c 5Qc ?h2 huynh n'n $ưa c#n Bm m7nh $An c,c c= s= y tA $ể $ư<c chdn $#,n và $iDu trE (ưới s\ cha $ạ# và hướng (Mn c6a c,c y" 5,c sC nhxn h#a" c,c chuy'n gia vD mắt càng sớm càng tốt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

n)i mB c#n lo8n tốt nh?t 6i%t nam? /ại rài €Nn 5ạn $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m mắt và ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. n `c ng,m k4nh +p t'9ng la nuoc gi? wung (Ech ngQm 4nh ,? trNng -à -#ại (ung (Ech $ư<c sản xu:t ri'ng ch# ngQm 4nh ,? trNng nó có t4nh ch:t (ưmng dm" hử tr)ng" 5ả# Fuản " h1ng ch:t h#ạt $ộng 5D mRt gi8? mắt 5ạn an t#àn hi sử (2ng 4nh -%n tiA? thB#. o singapo'e. B%nh 6i%n mat nao tot? /ại ringa?#rB có f0nh vi0n Mắt ~uốc €ia ringa?#rB Gr]qoI $ư<c c#i -à f0nh vi0n tốt nh:t và -ớn nh:t vD mắt 5ạn . osla c1 nh\ k4nh +p t'9ng? ”s-a -à -#ại nước nh! mắt (ành ch#Œ M!i mắt" ngea mắt" h1 r,t mắt" cay mắt" xốn GcộmI mắt" $! mắt" mờ mắt" chảy nước mắt" mắt hó chEuˆ Rửa mắt $ể -#ại c,c v>t -ạ như 52i 5dn và# mắt" -àm sạch ghyn GraI mắtˆ shNng ngSa c,c 50nh $au mắt. /uy nhi'n $Qy cZng -à -#ại thuốc ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a v7 v>y hi ()ng ch# 4nh ,? trNng cZng thA" 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a xBm có ?h) h<? với mắt 5ạn h1ng . osla c1 Uai cho lenses đuoc kh5ng? ”s-a -à -#ại nước nh! mắt (ành ch#Œ M!i mắt" ngea mắt" h1 r,t mắt" cay mắt" xốn GcộmI mắt" $! mắt" mờ mắt" chảy nước mắt" mắt hó chEuˆ Rửa mắt $ể -#ại c,c v>t -ạ như 52i 5dn và# mắt" -àm sạch ghyn GraI mắtˆ shNng ngSa c,c 50nh $au mắt. /uy nhi'n $Qy cZng -à -#ại thuốc ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a v7 v>y hi ()ng ch# 4nh ,? trNng cZng thA" 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a xBm có ?h) h<? với mắt 5ạn h1ng . osla U7i cho lenses đuoc khong? ”s-a -à -#ại nước nh! mắt (ành ch#Œ M!i mắt" ngea mắt" h1 r,t mắt" cay mắt" xốn GcộmI mắt" $! mắt" mờ mắt" chảy nước mắt" mắt hó chEuˆ Rửa mắt $ể -#ại c,c v>t -ạ như 52i 5dn và# mắt" -àm sạch ghyn GraI mắtˆ shNng ngSa c,c 50nh $au mắt. /uy nhi'n $Qy cZng -à -#ại thuốc ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a v7 v>y hi ()ng ch# 4nh ,? trNng cZng thA" 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a xBm có ?h) h<? với mắt 5ạn h1ng . phau thuat bang hemtoplasik co tot khong? Ki0n tại th7 ?? $iDu trE t>t h8c xạ 5bng |Bmt#sBc#n( -à ?? hi0n $ại n'n th>t s\ At Fuả -à tốt" tuy nhi'n chi ?h4 th7 h, ca# n'n chưa có nhiDu người -\a ch.n ?? này và nó chưa ?hổ 5iAn tại li0t ]am. fạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a hi FuyAt $Enh ?hMu thu>t. phau thuat c#n th$ bao lau mat het bi dai? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI h#ảng3VX th,ng th7 mắt 5ạn sL hAt (ại (# $B# 4nh -Qu ngày" mắt sL nhanh nhạy h=n" $+? tư nhi'n.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

phqu thu#t chtnh li kim khoang bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t -* tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng tS h#ảng X.Ttr ‹ 3Utr t)y và# t7nh trạng mắt" c= $iDu chanh. fạn c%n $An f0nh vi0n $ể h,m và 5iAt ch4nh x,c mắt 5ạn có $iDu chanh $ư<c hay h1ng và chi ?h4 -à 5a# nhi'u.

phau thuat laser (trị cận, viễn và loạn thị) c là! hết lồi !ắt?
u;i mắt -à (# c= $Ea c6a 5ạn" ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI cha $iDu trE hAt c>n thE ch# 5ạn th1i mà h1ng -àm mắt 5ạn hAt -;i . phLu thu#t mắt < m4 c1 ph3i ki*ng dCi mắt? rau ?hMu thu>t mắt X m4 th7 một tu%n sau mắt 5ạn mới $ư<c cắt cha" tr#ng thời gian chờ cắt cha và sau cắt cha mắt có thể vMn sưng n'n 5ạn c%n tr,nh (2i tay và# mắt $D h1ng -àm ảnh hư&ng $An vAt ?hMu thu>t . phau thuat mat < mi nen lam o dau? fạn có thể $An c,c f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt h#Rc trung tQm thdm m‚ có uy t4n $ể -àm th7 $Du y'n tQm. phau thuat mat hemto la gi? ohà# 5ạn" |Bmt#sBc#n( uasBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI -à c1ng ngh0 ti'n tiAn tr#ng ?hMu thu>t $iDu trE t>t h8c xạ. shư=ng ?h,? này sử (2ng tia -asBr t%n số ca#. ]ó $ư<c thiAt A $ể tạ# ra s\ t)y chanh" ch4nh x,c" an t#àn và 4t $au $ớn h=n c,c ?hư=ng ?h,? h,c. lạt gi,c mạc $ư<c tạ# ra 5bng c,ch sử (2ng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI nhanh" ch4nh x,c và an t#àn h=n c,c ?hư=ng ?h,? cZ 5ạn.

phau thuat !at khong duoc an gi?
rau ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6 (inh (ưmng" th\c ?hdm -uQn ?hi'n v>y th7 $ảm 5ả# ch# mắt tốt r;i. phau thuat mat o dau? /ại rài €Nn 5ạn $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m mắt và ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. phau thuat mat sup mi gia bao nhieu? fạn có thể $An c,c f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt h#Rc trung tQm thdm m‚ có uy t4n $ể -àm th7 $Du y'n tQm r;i" chi ?h4 tS h#ảng jtr ‹ 3Utr t)y thB# f0nh vi0n và trung tQm thdm m‚ nha 5ạn. phau thuat mong thit mat o B%nh 6i%n Cao Hhắng? f0nh vi0n mắt oa# /hắng có $iDu trE m.ng thEt & mắt" 5ạn n'n $An h,m $ể có cha $Enh và tư v:n c6a f,c sC chuy'n h#a ch# trường h<? c6a 5ạn.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

phau thuat mong thit mat o B%nh 6i%n mat sai gon? f0nh vi0n mắt rài €Nn có $iDu trE m.ng thEt & mắt" 5ạn n'n $An h,m $ể có cha $Enh và tư v:n c6a f,c sC chuy'n h#a ch# trường h<? c6a 5ạn. phi mo mat c#n th$ B%nh 6i%n Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. phu nu cho con bu co duoc dung 6'oto? lr#ht# cZng -à -#ại thuốc nh! mnt ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a" nh:t -à hi 5ạn $ang ch# c#n 58. phCc hEi mắt sau mB c#n th$? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI W th,ng th7 mắt 5ạn mời ?h2c h;i h#àn t#àn" tuy nhi'n cha sau 3VX ngày ?hMu thu>t 5ạn có thể Fuay -ại với c1ng vi0c và h.c t>? $ư<c r;i" sau h#ảng † ngày th7 mắt nh7n g%n $ư<c tối $a và sau `VW th,ng th7 mắt nh7n xa tối $a 5ạn . phuong phap lasik bao lau thi mat khoi han? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI W th,ng th7 mắt 5ạn mời ?h2c h;i h#àn t#àn" tuy nhi'n cha sau 3VX ngày ?hMu thu>t 5ạn có thể Fuay -ại với c1ng vi0c và h.c t>? $ư<c r;i" sau h#ảng † ngày th7 mắt nh7n g%n $ư<c tối $a và sau `VW th,ng th7 mắt nh7n xa tối $a 5ạn . phuong phap mo lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P het bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. phuong phap mB lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P khac 6oi mo lasik? shư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasB th1ng thường ()ng ch# người có gi,c mạc m!ng và ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasi ()ng ch# người có gi,c mạc (%y. /uy nhi'n h1ng ?hải ai cZng ?h) h<? với hai ?hư=ng ?h,? này" 5ạn n'n $i h,m $ể có -ời huy'n tS fr chuy'n h#a. phuong phap mo lasik c1 th7nh c5ng ^--~ kh5ng? 9h1ng thể nói -à 3UU• thành c1ng $ư<c nha 5ạn" v7 tr#ng t:t cả c,c ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t $Du tiDm dn nhPng r)i r#" tuy nhi'n với ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI $ư<c c#i -à ?? có $ộ an t#àn r:t ca# và nhPng r6i r# $Du có thể $iDu chanh $ư<c sau ?hMu thu>t. phuong phap mo mat smile an toan ^--~? 9h1ng thể nói -à 3UU• thành c1ng $ư<c nha 5ạn" v7 tr#ng t:t cả c,c ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t $Du tiDm dn nhPng r)i r#" tuy nhi'n với ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI $ư<c c#i -à ?? có $ộ an t#àn r:t ca# và nhPng r6i r# $Du có thể $iDu chanh $ư<c sau ?hMu thu>t.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

'_a lenses bYng thuốc nh\ mắt đ :c kh5ng? 9h1ng $ư<c 5ạn nh*" (ung (Ech rửa c#ntact -BnsBs và ngQm c#ntact -BnsBs -à (ung (Ech ()ng ri'ng chuy'n (2ng" nó có t4nh ch:t 5ả# Fuản" hử tr)ng ch# c#ntact -BnsBs an t#àn hi 5ạn $B# -%n A tiA?" cNn nước nh! mắt $=n thu%n h1ng có t4nh ch:t c6a nước ()ng ch# c#ntact -BnsBs nha 5ạn. sau c th+ng mB lasik c1 nối mi duoc ko? rau ` th,ng ?hMu thu>t uasi th7 5ạn nối mi $ư<c r;i" -8c này 5ạn tha h; nối mi" trang $iểm $ể mắt -#ng -anh h=n" $+? h=n r;i. sau khi deo contact lenses bi dau mat? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNngŒ • • • • • • • • • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt

sau khi mB mắt c#n c1 đ :c đeo k4nh +p t'9ng ko? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 3 nnm 5ạn mới có thể sử (2ng c#ntact -Bns" tuy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD FuyAt $Enh sử (2ng c#ntact -BnsBs ch# mắt . sau khi mo mat c#n th$ nho thuoc? rau ?hMu thu>t c>n thE 5ạn c%n nh! nước mắt nhQn tạ# 4t nh:t tr#ng W th,ng $%u $ể chnm sóc mắt cZng như ngnn ngSa t4nh trạng h1 mắt và nAu sau W th,ng mắt vMn cNn tri0u cheng h1 mắt th7 5ạn sL ?hải tiA? t2c nh! nước mắt nhQn tạ# th'm. fạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD -#ại thuốc mà 5ạn sử (2ng ch# mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

sau khi mB mắt n*n Fn gì? rau ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6 (inh (ưmng" th\c ?hdm -uQn ?hi'n v>y th7 $ảm 5ả# ch# mắt tốt r;i. sau khi mo mat thi luc co phuc hoi lien? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI W th,ng th7 mắt 5ạn mời ?h2c h;i h#àn t#àn" tuy nhi'n cha sau 3VX ngày ?hMu thu>t 5ạn có thể Fuay -ại với c1ng vi0c và h.c t>? $ư<c r;i" sau h#ảng 3 tu%n ngày th7 mắt nh7n g%n $ư<c tối $a và sau `VW th,ng th7 mắt nh7n xa tối $a 5ạn . sau mo mat bao lau lam duoc 6iec nang? rau ?hMu thu>t -asi tr#ng th,ng $%u 5ạn h1ng n'n -àm c,c vi0c nRng h#Rc tham gia c,c h#ạt $1ng thể tha# v>n $ộng mạnh ra m; h1i $ể h1ng -àm ảnh hư&ng $An mắt 5ạn . sau mB mắt c#n th$ 68t gi+c m8c c1 liGn l8i kh5ng? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI vạt gi,c mạc sL t\ $ộng -iDn -ại mà h1ng c%n hQu" v7 v>y mắt 5ạn sL nh7n r:t 57nh thường ngay sau hi ?hMu thu>t" h1ng c%n ?hải 5nng mắt 5ạn . sau phau thuat lasik mat co nhin 'o ngay khong? ]gay sau hi ?hMu thu>t 5ạn $x nh7n th:y 57nh thường" tuy nhi'n sL chưa rJ v7 mắt vSa mới ?hMu thu>t x#ng. rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI W th,ng th7 mắt 5ạn mời ?h2c h;i h#àn t#àn" tuy nhi'n cha sau 3VX ngày ?hMu thu>t 5ạn có thể Fuay -ại với c1ng vi0c và h.c t>? $ư<c r;i" sau h#ảng † ngày th7 mắt nh7n g%n $ư<c tối $a và sau `VW th,ng th7 mắt nh7n xa tối $a 5ạn . so dien thoai B%nh 6i%n mat Cao Hhắng? rố $i0n th#ại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng. `k`kjjWT G tiA? tQn uasi I `iX`i3`T GtiA? tQn 50nh vi0nI và h#t-inB. UiUkVU3TVU`† GMs /ư=iI. so dien thoai B%nh 6i%n mắt cao thắng? rố $i0n th#ại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng. `k`kjjWT G tiA? tQn uasi I `iX`i3`T GtiA? tQn 50nh vi0nI và h#t-inB. UiUkVU3TVU`† GMs /ư=iI. so dien thoai cua B%nh 6i%n mat Cao Hhắng? rố $i0n th#ại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng. `k`kjjWT G tiA? tQn uasi I `iX`i3`T GtiA? tQn 50nh vi0nI và h#t-inB. UiUkVU3TVU`† GMs /ư=iI. so dt tu 6an ban mat? rố $i0n th#ại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng. `k`kjjWT G tiA? tQn uasi I `iX`i3`T GtiA? tQn 50nh vi0nI và h#t-inB. UiUkVU3TVU`† GMs /ư=iI. s_ dCng chung k4nh +p t'9ng c#n th$ cDa ng "i kh+c? fạn h1ng n'n $B# 4nh ,? trNng c6a người h,c v7 c1ng su:t c6a 4nh ,? trNng h,c nhau và nguy c= -Qy nhi_m c,c 50nh vD mắt r:t ca#.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

su khac nhau cua mat can 6a mat lao? Mắt c>n thE -à mắt mắc t>t h8c xạ Gngư&i c>n thE nh7n g%n rJ và nh7n xa mờI" cNn -x# thE -à ai cZng có thể 5E hi jU tuổi tr& $i G-x# thE nh7n g%n mờ và nh7n xa rJ h=nI. t+c h8i cDa lenses giZn t'9ng? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNngŒ • • • • • • • • • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt

t8i sao < mắt b$ l%ch đ0? Kai mắt 5E -0ch $ộ cha có thể giải th4ch $ó -à (# c= $Ea th1i 5ạn ah" giống như th1ng thường c,c 5ộ ?h>n tr'n c= thể c6a 5ạn ch8ng sL h1ng $Du nhau 5ạn . tai sao b+c s] mat khong phau thuat lai deo kinh? fạn cZng 5iAt rbng h1ng ?hải ai cZng ?h) h<? với ?hMu thu>t uasi n'n vi0c 5,c sC mà 5ạn gR? hi mang 4nh có thể -à người $ó h1ng ?h) h<? với ?hMu thu>t h#Rc $ó -à 4nh -x# thE nha 5ạn. t8i sao đeo lenses b$ m" mắt? 9hi mang c#ntact -BnsBs mà mắt 5E mờ h=n có thể c#ntact -BnsBs c6a 5ạn chưa $8ng c1ng su:t h#Rc c#ntact -BnsBs -àm mắt 5ạn 5E h1 H hxy $i h,m 5,c sC chuy'n h#a $ể 5iAt ch4nh x,c ]guy'n nhQn và có c,ch $iDu trE .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

tai sao deo lenses bi nhuc dau? 9hi mang c#ntact -BnsBs mà $au $%u có thể c#ntact -BnsBs c6a 5ạn chưa $8ng c1ng su:t h#Rc mắt chưa FuBn $iDu tiAt với c#ntact -BnsBs H hxy $i h,m 5,c sC chuy'n h#a $ể 5iAt ch4nh x,c ]guy'n nhQn và có c,ch $iDu trE . t8i sao ngu"i gi7 ph3i đeo k4nh lZo? ]gười già ?hải $B# 4nh -x# cZng giống như người 5E c>n ?hải $B# 4nh c>n th1i 5ạn" v7 hi già mắt sL 5E -x# thE n'n sL h1ng nh7n rJ & một số h#ảng c,ch và $B# 4nh $ể nh7n rJ nhPng h#ảng c,ch mà hi h1ng $B# 4nh h1ng nh7n rJ nha 5ạn. t#t khTc U8 cht số sph? oha số rsK Gs?hBrica- ‹ c%uI -à cha số c6a $ộ c>n h#Rc $ộ vi_n mắt c6a 5ạn" hi $i h,m mắt sL có c#n số c2 thể $ể 5ạn 5iAt mắt 5ạn 5E c>n hay 5E vi_n. t#t khTc U8 co anh huong nhu the nao? />t h8c xạ sL ảnh hư&ng tới t%m nh7n c6a 5ạn" nó hạn chA t%m nh7n c6a 5ạn nAu như 5ạn h1ng mang 4nh h#Rc h1ng $iDu chanh h8c xạ 5bng ?? ?hMu thu>t. l7 (2 nAu 5ạn 5E c>n th7 5ạn sL nh7n g%n tốt và nh7n xa mà và $iDu này -àm ảnh hư&ng $An ch:t -ư<ng cuộ sống c6a 5ạn. t#t khTc U8 c1 đ :c thi c3nh s+t kh5ng? 9hi 5E t>t h8c xạ 5an h1ng $ư<c (\ tuyển và# ngành cảnh s,t trS hi 5ạn ?hMu thu>t hAt t>t h8c xạ 5ạn. [email protected] n7o để [email protected] len [email protected] h8n? R:t hó $ể ?hQn 5i0t 4nh ,? trNng hAt hạn hay cNn hạn sử (2ng" c,ch $=n giản nh:t 5ạn c%n ?hải $.c ‚ hướng (Mn và hạn sử (2ng trước hi ()ng cZng như nhớ ngày hui 4nh ,? trNng $ể t4nh hạn ()ng nh* v7 mắt thường ch8ng ta sL h1ng ?hQn 5i0t $ư<c 4nh ,? trNng hAt hạn hay chưa. thoi gian kham benh B%nh 6i%n mat Cao Hhắng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng m& cửa tS †h s,ng $An †h tối c,c ngày tS the X $An the † và tS kh s,ng ‹ 3Xh trưa c,c ngày o] và ngày -_. thxc phqm tốt cho mắt sau khi mB? • • ]'n tuQn th6 chA $ộ (inh (ưmng thB# th,? (inh (ưmng cQn $ối ]'n (uy tr7 chA $ộ nn 57nh thường" $a (ạng ch:t (inh (ưmng và cQn $ối cZng $óng vai trN Fuan tr.ng tr#ng vi0c 5ả# $ảm (inh (ưmng ch# mắt • • o,c vitamin có -<i ch# mắt. litamin p" f3" fX" f`" q và o o,c ch:t có -<i ch# mắt. oanxi" 9Lm" or1m" rBV-Bn" shốt ?h#

uưu [. o,c ngu;n 5ổ sung h1ng thay thA ch# một chA $ộ nn (inh (ưmng $%y $6.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P mat Uong kieng an nhung gi? • • ]'n tuQn th6 chA $ộ (inh (ưmng thB# th,? (inh (ưmng cQn $ối ]'n (uy tr7 chA $ộ nn 57nh thường" $a (ạng ch:t (inh (ưmng và cQn $ối cZng $óng vai trN Fuan tr.ng tr#ng vi0c 5ả# $ảm (inh (ưmng ch# mắt • • o,c vitamin có -<i ch# mắt. litamin p" f3" fX" f`" q và o o,c ch:t có -<i ch# mắt. oanxi" 9Lm" or1m" rBV-Bn" shốt ?h#

uưu [. o,c ngu;n 5ổ sung h1ng thay thA ch# một chA $ộ nn (inh (ưmng $%y $6. tia mat c#n th$ c1 ki*ng gì kh5ng? rau ?hMu thu>t uasi Œ • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n. tia mắt c#n th$ [email protected] bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. tiGn ph4 mB mắt? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

tieu phau leo mat bao nhieu tien? ohi ?h4 rạch chắ? -+# tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng nnm XU3` tS 3TU ‹ 3.†UU"UUU$ t)y và# t7nh trạng mắt c6a 5ạn" hxy $i h,m $D 5iAt ch4nh x,c chi ?h4 . tiểu phqu s8n 65i bao nhieu tien? ohi ?h4 tiểu ?hMu -:y sạn v1i tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng nnm XU3` tS †T.UUU V3TU.UUU$ t)y và# t7nh trạng mắt c6a 5ạn" hxy $i h,m $D 5iAt ch4nh x,c chi ?h4 . tim hieu 6e hien tuong deo lenses bi chay nuoc mat? 9hi mang c#ntact -BnsBs 5E chảy nước mắt có thể (# mắt chưa FuBn $B# c#ntact -Bns" mắt 5E 4ch eng với c#ntact -BnsBs" mắt 5E h1 H 5ạn c%n $i h,m $ể 5iAt ch4nh x,c ]guy'n nhQn và c,ch ?h#ng ngSa 5ạn . tối đa m0t ng7y đeo lenses bao nhi*u gi"? 9hi mang 4nh ,? trNng" 5ạn cha $ư<c $B# nhiDu nh:t -à k tiAng một ngày với 4nh ()ng (ài hạn và h#ảng 3UV3X tiAng với 4nh ()ng một ngày và h1ng $B# 4nh a? trNng tr#ng hi ng6. t'e ^- tuoi co mo c#n th$ o nuoc ngoai? /rường h<? 5* 3U tuổi muốn ?hMu thu>t c>n thE & nước ng#ài $%u ti'n 5ạn n'n ch# 5* h,m tại li0t ]am $ể 5iAt mắt 5* có thể cha $Enh ?hMu thu>t sớm $ư<c hay h1ng v7 thB# cha $Enh th7 $An hi 3k tuổi mới có thể ?hMu thu>t. fạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a li0t ]am trước hi $ưa 5* ra nước ng#ài $iDu trE . t'( em mắt b$ mCt lẹo nen kham o dau? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . t'4ch chắp lẹo & mắt c1 đau kh5ng? uà một (ạng tiểu ?hMu $=n giản và h1ng gQy $au nhiDu n'n 5ạn $Sng Fu, -# -ắng nh*" tiểu ?hMu này $ư<c -àm nhanh và 4t gQy $au 5ạn. /uy nhi'n mec $ộ $au cNn t)y thuộc và# mci người. t'i%u chfng Uốn mắt sau mB? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI mắt 5ạn thường có cảm gi,c cộm xốn sau vài giờ và sau hi ngha ng=i mắt sL hAt cảm gi,c này . t'uoc ^d tuoi co duoc ban mat lage'? uasi cha $Enh với người tS 3kt tr& $i" $ộ tuổi ?h) h<? nh:t -à tS 3kt VjUt v7 thA trước 3k tuổi 5ạn chưa $ư<c ?hMu thu>t uasi " một số trường h<? $Rc 5i0t c%n có cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a $ể ?hMu thu>t sớm nha 5ạn. t' "ng h:p hay mắc ph3i khi đeo lens? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng. • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • •

Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt

tuyển [email protected] 6i*n h7ng kh5ng mắt c#n? ]gành tiA? vi'n hàng h1ng sL h1ng tuyAn tiA? vi'n c>n thE 5ạn ah" 5ạn muốn thi tuyển và# ngành này c%n ?hải ?hMu thu>t hAt c>n trước hi eng tuyển . 6at giac mac mo c#n th$ cat co lien lai duoc khong? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI vạt gi,c mạc sL t\ $ộng -iDn -ại mà h1ng c%n hQu" v7 v>y mắt 5ạn sL nh7n r:t 57nh thường ngay sau hi ?hMu thu>t" h1ng c%n ?hải 5nng mắt 5ạn . 6iec can lam sau khi ban tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P? rau ?hMu thu>t uasi . • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5/hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

6iem gai thi mat n*n kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl mắt $i0n 5i'n ?h6" fv Mắt rài gNn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . 6iem ket mac sau khi mo lasik? rau hi ?hMu thu>t uasi mà 5ạn 5E vi'm At mạc th7 5ạn c%n t,i h,m 5,c sC chuy'n h#a $ể có thuốc $iDu trE ?h) h<? với mắt c6a 5ạn mà h1ng ảnh hư&ng $An mắt vSa ?hMu thu>t. 6iOn th$ th "ng đeo k4nh bao nhi*u đ0? li_n thE cZng có $ộ ch4nh x,c" n'n 5ạn c%n $# h,m mắt $ể có $=n 4nh $B# ?h) h<? với $ộ vi_n thE c6a 5ạn . 6iOn th$ 6a lZo th$ khac nhau the nao? li_n thE -à t>t h8c xạ G hổng ?hải ai cZng 5EI cNn ux# thE -à (# tuổi già" s\ -x# hóa gQy ra thường xu:t hi0n hi ch8ng ta jUt tr& $i G -x# thE th7 ai tr#ng ch8ng ta cZng 5E" cha -à sớm hay muộn h=n jUt mà th1iI. B%nh 6i%n mắt cao thắng c1 tốt kh5ng 6#y m;i ng "i? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t4nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. B%nh 6i%n mắt cao thắng t'2n bình t';ng c1 tốt kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t4nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng c1 tốt kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t4nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. AB c#n th$ t8i B%nh 6i%n Aắt n7o l7 tốt nh?t? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

B%nh 6i%n mắt cao thắng mB c#n th$ c1 tốt kh5ng? /ại rài €Nn 5ạn $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. Benh 6i%n Cao Hhắng kh+m mắt c1 tốt kh5ng? /ại rài €Nn 5ạn $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m mắt và ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng lich kham benh 'a sao? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng m& cửa tS †h s,ng ‹ †h chiDu c,c ngày tS the X $An the †. oh6 nh>t và ngày -_ m& cửa tS kh s,ng ‹ 3Xh trưa. rố h#t-inB. UiUkVU3TVU`†. C+ch đsng để contact lenses b$ '+ch? OiDu $%u ti'n -à hi sử (2ng c#ntact -BnsBs móng tay c6a 5ạn ?hải $ư<c cắt ngắn $ể h1ng va chạm và# c#ntact -BnsBs tr#ng Fu, tr7nh $B# và th,#. rau $ó -à v0 sinh và 5ả# Fuản c#ntact -BnsBs $8ng c,ch th7 y'n tQm r;i. neo contact lenses b$ cay mắt n*n kh+m & B%nh 6i%n Aắt n7o uy t4n đ,y? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt Oi0n fi'n sh6" fl Mắt rài €NnH h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . mB mắt c#n th$ bao nhi*u tiGn <-^c t8i B%nh 6i%n Aắt auốc [email protected]? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. B%nh 6i%n mắt Muốc [email protected] cao thắng mB Sasik c1 đ+ng tin c#y kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t4nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. B%nh 6i%n mat sai gon co tot khong 6#y? f0nh vi0n mắt rài €Nn -à f0nh vi0n chuy'n h#a mắt có uy t4n" n'n 5ạn h#àn t#àn có thể y'n tQm h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt . bi 6iem khop dang thap co duoc mo lasik t8i B%nh 6i%n Aắt kh5ng? shư=ng ?h,? uasi h1ng chống cha $Enh với 50nh th:? hớ? v7 v>y 5ạn n'n $i h,m mắt $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t uasi hay h1ng và có -ời huy'n c2 thể tS fr chuy'n h#a.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

B%nh 6i%n mat Cao Hhắng c1 đ+ng tin t &ng kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t4nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. C#n th$ c1 thi 67o ng7nh c5ng an đ :c kh5ng 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohắc chắn -à h1ng $ư<c nha 5ạn trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t hAt c>n thE. fạn n'n -i'n h0 với trường c1ng an $ể $ư<c 5iAt cQu trả -ời ch4nh x,c. Chi ph4 mB mắt c#n th$ t8i B%nh 6i%n Aắt auốc [email protected] Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. deo kinh ap t'ong mai mot co mo mat duoc khong B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? fạn vMn có thể ?h) h<? với ?hMu thu>t hi $x ()ng 4nh ,? trNng. fạn n'n th,# 4nh ,? trNng ra 4t nh:t † ngày trước hi h,m tiDn ?hMu $ể 5iAt mắt có thể ?h) h<? với ?hMu thu>t h1ng . neo lenses b$ đ\ mắt n*n kh+m t8i B%nh 6i%n mắt n7o? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt rài €Nn" fv Mắt Oi0n fi'n sh6 H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . n$a cht b%nh 6i*n Muốc [email protected] mắt cao thắng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng số 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" ?X" ~T" /hành ?hố K; oKƒ M}]K. K#t-inB c6a 50nh vi0n. UiUkVU3TVU`† 5ạn có thể g.i $An số h#t-inB $ể $ư<c tư v:n th'm. D$ fng lenses n*n kh+m mắt t8i B%nh 6i%n Aắt n7o đ,y? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt rài €Nn" fv Mắt Oi0n fi'n sh6 H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . Diop l7 gì 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? wi#? -à $=n vE $# $ộ h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI" giống như gcm—h -à $=n vE $# (ộ (ài hay -à gmh nha 5ạn. Oó -à tS ngP chuy'n ngành th1i 5ạn. k4nh +p t'9ng b$ '+ch c1 n*n đeo [email protected] kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? 94nh ,? trNng hi $x 5E r,ch th7 h1ng n'n $B# nPa" hi 5E r,ch 4nh ,? trNng $x h1ng $ảm 5ả# $ư<c $ộ h8c xạ ch4nh x,c ch# mắt c6a 5ạn" h=n nPa sL gQy ra cảm gi,c cộm xốn th>m ch4 có thể -àm tổn thư=ng $An mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Senses kh5ng ng,m n `c c1 đeo l8i đ :c kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? /hB# nguy'n tắc c#ntact -BnsBs h1ng ngQm tr#ng (ung (Ech sau hi sử (2ng th7 c#ntact -BnsBs $ó h1ng $ư<c v0 sinh h1ng $ư<c 5ả# Fuản -à như thA h1ng tốt ch# mắt c6a 5ạn hi tiA? t2c $B#. fạn có thể -àm v0 sinh sau $ó ngQm c#ntact -BnsBs tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng r;i -:y ra $B# thử" nAu 57nh thường th7 5ạn có thể tiA? t2c ()ng" nAu có 5:t thường 5ạn n'n th,# 4nh và $An gR? 5,c sC chuy'n h#a . jhLu thu#t Aắt c#n th$ t8i B%nh 6i%n Aắt n7o? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng có thể nói -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t mắt c>n thE tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. H+c h8i c1 thể cDa 6i%c l8m dCng đeo lenses l7 gì? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNngŒ • • • • • • • • • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt

Chv n7o b+n contact lenses lo8i d[ng ^ ng7y đ+ng tin c#y 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? fạn có thể tham hả# c,c $Ea cha sau $ể mua 4nh ,? trNng ()ng một ngày h#Rc nhiDu ngày .
• •

rố `U3 $ường Oi0n fi'n sh6 ‹ shường † ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố j` $ường ]guy_n /rxi ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

rố 3UX u' /h,nh /1n ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố X†j /r%n Kưng Oạ# GfI ‹ shường 33 ‹ ~u>n T ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố T3 shạm ]g.c /hạch ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố jTWVsố mới †† u[ /hường 9i0t ‹ shường † ‹ ~u>n /Qn f7nh ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh 3`Uf ]guy_n O7nh ohiểu" sW"~`"/hành ?hố K; oKƒ M}]K 3UW u' /h,nh /1n " ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3Uj u' /h,nh /1n "~3. /K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3jj u' /h,nh /1n "~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3XW u' /h,nh /1n ~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K T` shạm ]g.c /hạch ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K Tj shạm ]g.c /hạch " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K 33W u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3WU u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oh4 Minh XjW /r%n Kưng Oạ# ~T./hành ?hố K; oKƒ M}]K `kU /r%n Kưng Oạ# f" ~T" /K–]K sKố K; oKƒ M}]K jTW u' K;ng sh#ng ~3U"/hành ?hố K; oh4 Minh 3U ./r%n Kuy ui0u " ~u>n sh8 ]hu>n" /hành ?hố K; oKƒ M}]K XkU Oi0n fi'n sh6 " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K XXfis u%u ` " u' /h,nh /1n ~3. u%u T" orBscBnt s-a‰a 3UT /1n w>t /i'n" ~u>n †" K; oh4 Minh 3`T /r%n f7nh /r.ng "~T./hành ?hố K; oh4 Minh 3UU" u' /hC Ri'ng ~3.K; oKƒ M}]K

Bắn lage & B%nh 6i%n mắt n7o tốt nh?t? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng có thể nói -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t mắt c>n thE tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Ban lage' mat can kieng cu gi kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sauŒ • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

Ban mat bang tia lade thi kieng nhung gi 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sauŒ • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Ban mat c#n th$ bang lagik t8i B%nh 6i%n Aắt n7o tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng có thể nói -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t mắt c>n thE tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. Bắn mắt c1 65 sinh kh5ng 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? shMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI h1ng -i'n Fuan $An vi0c sinh sản c6a 5ạn. l1 sinh hay sinh sản 57nh thường ?h2 thuộc và# chec nnng c6a c= Fuan sinh sản c6a 5ạn v7 thA hxy y'n tQm . N*n ban tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P chua c#n th$ t8i đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng có thể nói -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t mắt c>n thE tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. N*n bắn tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P mắt c#n t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t4nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và ch:t -ư<ng r;i nha 5ạn. Bắn tia mắt lase t8i B%nh 6i%n Aắt n7o? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng có thể nói -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t mắt c>n thE tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. Bắn tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P mắt t'$ c#n c1 tốt ko 6#y? li0c mang 4nh g.ng và 4nh ,? trNng gQy ra nhiDu 5:t ti0n tr#ng sinh h#ạt cZng như nghD nghi0?. l7 thA giải ?h,? ?hMu thu>t ra $ời gi8? c#n người t\ (# h=n " nnng $ộng h=n hi có $ư<c một $1i mắt s,ng & m.i h#ảng c,ch mà h1ng ?h2 thuộc và# cR? mắt 4nh. ~uyAt $Enh -à c6a 5ạn" ch8c 5ạn thành c1ng. Ban tia lage mat khoang bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. Bao nhi*u tuBi m`i [email protected] tFng đ0 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? /h1ng thường $ộ cMn c6a ch8ng ta tiAn (%n $An ti0n c>n Gổn $EnhI hi $An 3kt. /uy nhi'n sL t)y thB# c= $Ea mci người mà $ộ c>n ổn $Enh & $ộ tuổi h,c nhau. Oộ c>n $ư<c xBm -à ổn $Enh -à tr#ng 4t nh:t 3 nnm h1ng tnng 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

J `ng dLn b3o Mu3n contact lenses? Một số $iDu c%n -ưu [ hi sử (2ng c#ntact -BnsŒ • • • ]gQm rửa 4nh hbng ngày 5bng (ung (Ech $Rc 5i0t. o#ntact -Bns hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng. /r'n hộ? có 3 5'n $Rt 4nh mắt ?hải và 3 5'n $Rt 4nh mắt tr,i" ?hải nhớ ‚ the t\ này tr,nh t7nh trạng $B# nh%m 4nh -'n mắt.

khi đeo contact lensm • w)ng c#ntact -Bns h1ng n'n 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -Bns tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày$ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. • OB# c#ntact -Bns trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang.
• • • •

]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -Bns Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m

Benh dau mat do can kieng nhung gi 6ay B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? 9hi 5E $au mắt $! 5ạn cha c%n h,m" uống thuốc" nh! thuốc thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" nn uống" ngha ng=i 57nh thường" hạn chA tiA? x8c với mắt" nhớ v0 sinh tay trước hi nh! thuốc" $B# hdu trang và n'n $B# 4nh m,t . B$ gi+c m8c m\ng c1 mB c#n đ :c kh5ng 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? lMn có nhiDu trường h<? có gi,c mạc m!ng nhưng vMn ?h) h<? với ?? ?hMu thu>t. Ki0n tại có r:t nhiDu ?? ?hMu thu>t có thể ?h) h<? với 5ạnŒ uasB " |Bmt#sBc#n(" smi-B -asi " ORt 4nh nội nhxn H5ạn cha c%n $i h,m $ể có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a . Benh kho mat che do dinh duong an the nao day B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? f0nh h1 mắt hó có thể $iDu trE 5bng (inh (ưmng $ư<c nha 5ạn" 5ạn c%n $i h,m $ể 5iAt ]guy'n nhQn gQy h1 mắt c6a 5ạn" hi $ó 5,c sC sL ch# 5ạn ()ng thuốc h#Rc ()ng nước mắt nhQn tạ# $ể $iDu trE h1 mắt. fạn cZng n'n ch8 [ $An chA $ộ -àm vi0c với mày vi t4nh sa# ch# mắt $ư<c ngha ng=i nhiDu h=n" ?hNng m,y -ạnh có Fu, h1 và -ạnh h1ng H$Qy cZng -à ]guy'n nhQn gQy h1 mắt.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Benh lo8n thi co chua duoc khong B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? Ki0n nay -#ạn thE h#àn t#àn có thể $iDu chanh $ư<c 5bng ?? ?hMu thu>t" 5ạn cha c%n $An f0nh vi0n chuy'n h#a mắt $ể h,m xBm mắt có ?h) h<? với ?? ?hMu thu>t h1ng . Benh mat keo may nen kham tai B%nh 6i%n Aat nao day? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . B%nh 6i%n chuy*n khoa mắt cao thắng c1 tốt kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n li0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t7nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. B%nh 6i%n n7o kh+m mắt tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . B%nh 6i%n mat nao chat luong cao nhat? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n li0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t7nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. B%nh 6i%n mat Muoc te Cao Hhắng co dang tin khong? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n li0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t7nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. B%nh 6i%n mat t'an binh t'ong c1 mB Sasik kh5ng? /r'n $ường /R%n f7nh /r.ng có f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n này có ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?hư=ng ?h,? uasi . fạn có thể g.i $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" $i0n th#ại số GUkI `k`k jjWT $ể $ư<c tư v:n th'm. B%nh 6i%n n7o mB li tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE th7 y'n tQm r;i . B%nh 6i%n Muốc [email protected] Cao Hhắng bắn tia lage bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

b$ c#n c1 thi đ :c c3nh s+t đ :c kh5ng 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thi và# ngành cảnh s,t $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n. fạn n'n $i ?hMu thu>t nAu có ước m= v1 ngành này . b$ c#n c1 thì đ :c đ8i h;c c3nh s+t đ :c kh5ng 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thi và# ngành cảnh s,t $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n. fạn n'n $i ?hMu thu>t nAu có ước m= v1 ngành này . b$ c#n c1 67o đ :c h;c 6i%n an ninh nh,n d,n? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thi và# h.c vi0n an ]inh $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n. fạn n'n $i ?hMu thu>t nAu có ước m= v1 ngành này . b$ c#n lo8n mua 67 đeo lenses & đ,u? fạn có thể tham hả# c,c $Ea cha sau $ể mua 4nh c#ntact -BnsBs . V V V V V V V V V V V V V V V V rố `U3 $ường Oi0n fi'n sh6 ‹ shường † ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố j` $ường ]guy_n /rxi ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố 3UX u' /h,nh /1n ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố X†j /r%n Kưng Oạ# GfI ‹ shường 33 ‹ ~u>n T ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố T3 shạm ]g.c /hạch ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố jTWVsố mới †† u[ /hường 9i0t ‹ shường † ‹ ~u>n /Qn f7nh ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh 3`Uf ]guy_n O7nh ohiểu" sW"~`"/hành ?hố K; oKƒ M}]K 3UW u' /h,nh /1n " ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3Uj u' /h,nh /1n "~3. /K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3jj u' /h,nh /1n "~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3XW u' /h,nh /1n ~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K T` shạm ]g.c /hạch ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K Tj shạm ]g.c /hạch " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K 33W u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3WU u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oh4 Minh XjW /r%n Kưng Oạ# ~T./hành ?hố K; oKƒ M}]K
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V
V

`kU /r%n Kưng Oạ# f" ~T" /K–]K sKố K; oKƒ M}]K jTW u' K;ng sh#ng ~3U"/hành ?hố K; oh4 Minh 3U ./r%n Kuy ui0u " ~u>n sh8 ]hu>n" /hành ?hố K; oKƒ M}]K XkU Oi0n fi'n sh6 " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K XXfis u%u ` " u' /h,nh /1n ~3. u%u T" orBscBnt s-a‰a 3UT /1n w>t /i'n" ~u>n †" K; oh4 Minh 3`T /r%n f7nh /r.ng "~T./hành ?hố K; oh4 Minh 3UU" u' /hE Ri'ng ~3.K; oKƒ M}]K

b$ c#n th$ c1 đ :c thi 67o đ8i h;c c3nh s+t kh5ng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thi và# $ại h.c cảnh s,t $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n. fạn n'n $i ?hMu thu>t nAu có ước m= v1 ngành này . bi c#n th$ l7m tiep 6ien hang khong duoc khong? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thi và# -àm tiA? vi'n hàng h1ng $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n. fạn n'n $i ?hMu thu>t nAu có ước m= v1 ngành này . b$ c0m & mi mắt t'*n khi đeo k4nh +p t'9ng n*n đi kh+m kh5ng. kh+m & đ,u thì tốt? ]Au hi0n tư<ng cộm xảy ra thường xuy'n th7 5ạn n'n $i h,m. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . b$ đau mắt đ\ c1 n*n đeo k4nh +p t'9ng kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohắc chắn tr#ng thời gian 5E $au mắt $! th7 5ạn h1ng $ư<c $B# 4nh ,? trNng r;i" hi $ó mắt sL tr%m tr.ng h=n và 5ạn cha $ư<c $B# -ại hi mắt hAt 50nh. fạn cZng n'n tham hà# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD FuyAt $Enh $B# 4nh ,? trNng c6a 5ạn. biểu hi%n cDa mắt b$ c#n? ]Au 5ạn Fuan s,t th:y 5* có 3 tr#ng nhPng 5iểu hi0n sau th7 n'n ch# 5* $An f0nh vi0n chuy'n h#a mắt $ể $# h8c xạŒ


]hB# mắt -i'n t2c. ]h,y mắt -i'n t2c ]ghi'ng $Du $ể nh7n rJ ]g;i g%n tivi hay c%n s,ch g%n hi $.c
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • •

• • • • • • • • • •

O.c nhảy (Nng O.c s,ch hay xBm tivi 5bng một mắt ohảy nước mắt nhiDu hay mắt 5E $.ng nước w2i mắt w)ng ngNn tay cha (Nng chP hi $.c ]hạy cảm với ,nh s,ng ]hec $%u hay m!i mắt thường xuy'n 9h1ng th4ch h#Rc tr,nh c,c h#ạt $ộng ?hải nh7n g%n như vL" t1 màu" $.c s,ch hay nh7n xa như ch=i 5óng" $ón 5óng /hiAu hả nnng t>? trung 9At Fuả h.c t>? -i'n t2c giảm s8t

B%nh 6i%n nao mo mat tot nhat Ii%t nam? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE c>n thE th7 y'n tQm r;i . b%nh 6i%nm chuy*n khoa mắt cao thắng mB lage c1 tốt kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n li0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t7nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và tốt r;i nha 5ạn. Cac phuong phap dieu t'i c#n th$ hi%n nay? Ki0n tại có r:t nhiDu ?hư=ng ?h,? $iDu trE c>n thEŒ 94nh g.ng" 4nh ,? trNng" ?hMu thu>t Guasi " uasB "|Bmt#sBc#n(" rmi-B -asi " $Rt 4nh nội nhxnHI. fạn có thể ch.n ch# m7nh một ?? tốt nh:t . c+ch b3o 6% sau khi lasik 'a sao 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sauŒ • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • •

Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

Cach deo contact lenses b3o 6% mắt? Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm. o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i.
• • • • • • •

uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?. ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt. ]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ.

C+ch đeo k4nh giZn t'9ng c#n 'a sao? Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i.
• • • • • • •

uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?. ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt. ]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ.

J `ng dLn c+ch đeo lenses cho ng "i đ2u ti*n m`i đeo? Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm. o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i.
• • • • • •

uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?. ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ.

c+ch d[ng lenses an to7n? Một số $iDu c%n -ưu [ hi sử (2ng c#ntact -BnsŒ ]gQm rửa 4nh hbng ngày 5bng (ung (Ech $Rc 5i0t. • • o#ntact -Bns hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng. /r'n hộ? có 3 5'n $Rt 4nh mắt ?hải và 3 5'n $Rt 4nh mắt tr,i" ?hải nhớ ‚ the t\ này tr,nh t7nh trạng $B# nh%m 4nh -'n mắt.

9hi $B# c#ntact -Bns.


• • • • •

w)ng c#ntact -Bns h1ng n'n 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -Bns tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày$ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -Bns trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -Bns Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m

c+ch d[ng 67 b3o Mu3n ci'cle lens? Một số $iDu c%n -ưu [ hi sử (2ng c#ntact -BnsŒ ]gQm rửa 4nh hbng ngày 5bng (ung (Ech $Rc 5i0t. • • o#ntact -Bns hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng. /r'n hộ? có 3 5'n $Rt 4nh mắt ?hải và 3 5'n $Rt 4nh mắt tr,i" ?hải nhớ ‚ the t\ này tr,nh t7nh trạng $B# nh%m 4nh -'n mắt.

9hi $B# c#ntact -BnsŒ

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5• • • • •

w)ng c#ntact -Bns h1ng n'n 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -Bns tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày$ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -Bns trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -Bns Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m

cach gan lenses de dang? Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm. o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i.
• • • • • • •

uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?. ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt. ]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ

J `ng dLn c+ch ki*ng mắt sau khi mB c#n th$? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sauŒ • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • •

/uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

Juong dan cach lay contacts lenses 'a? • ]hớ -à -u1n rửa tay trước hi -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt. Oể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt" hướng mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n sang một 5'n tr#ng hi $ang ()ng tay $dy mi tr'n -'n và mi (ưới xuống. R;i ()ng một ngón tay c6a 5àn tay ia (i nh+ 4nh ra ?h%n màu trắng c6a mắt. /ại $ó 5ạn có thể (_ (àng ()ng ngón tr! và ngón c,i $ể nh:c nh+ 4nh ,? trNng ra h!i mắt fạn h1ng n'n $ể móng tay (ài ch# $An hi 5ạn có thể th,# 4nh ra h!i mắt một c,ch nhu%n nhuy_n" $ể tr,nh v1 t7nh -àm tr%y hay -àm $au mắt c6a 5ạn. 94nh ,? trNng -#ại có thể $ư<c -:y ra 5bng c,ch giP -Nng 5àn tay c6a 5ạn m& ra" c8i xuống" và sau $ó m& mắt rộng c6a 5ạn. lới một ngón tay c6a 5àn tay ia" *# (a & ngay hóB mắt 5'n ng#ài ra hướng -c tai c6a 5ạn" nhớ -à giP mắt 5ạn m& rộng" sau $ó nh:? nh,y mắt. 94nh ,? trNng sL tư $ộng 5E $dy 5>t ra ng#ài và r=i và# -Nng 5àn tay m& c6a 5ạn. o,c (2ng c2 ()ng $ể -,y 4nh ,? trNng ra h!i mắt $ư<c g.i -à g?-ungBrsh có thể ()ng $ể chạm tr\c tiA? và# 4nh ,? trNng và -:y ch8ng ra h!i mắt. oó thể h!i mua nhPng (2ng c2 này tS c,c 5,c sC mắt. oh8 [ rbng cha $ể (2ng c2 này chạm và# 4nh và 1ng chạm và# mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nghB nói vD vi0c 4nh ,? trNng có thể chạy và# ?h4a 5'n thr#ng c6a mắt th7 $iDu này th\c s\ -à h1ng thể v7 -u1n có một màng At nối mắt c6a 5ạn với mRt tr#ng c6a m4 mắt

• •

J `ng dLn c+ch l?y k4nh +p t'9ng 'a kh\i mắt? • ]hớ -à -u1n rửa tay trước hi -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt. Oể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt" hướng mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n sang một 5'n tr#ng hi $ang ()ng tay $dy mi
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

tr'n -'n và mi (ưới xuống. R;i ()ng một ngón tay c6a 5àn tay ia (i nh+ 4nh ra ?h%n màu trắng c6a mắt. /ại $ó 5ạn có thể (_ (àng ()ng ngón tr! và ngón c,i $ể nh:c nh+ 4nh ,? trNng ra h!i mắt • • fạn h1ng n'n $ể móng tay (ài ch# $An hi 5ạn có thể th,# 4nh ra h!i mắt một c,ch nhu%n nhuy_n" $ể tr,nh v1 t7nh -àm tr%y hay -àm $au mắt c6a 5ạn. 94nh ,? trNng -#ại có thể $ư<c -:y ra 5bng c,ch giP -Nng 5àn tay c6a 5ạn m& ra" c8i xuống" và sau $ó m& mắt rộng c6a 5ạn. lới một ngón tay c6a 5àn tay ia" *# (a & ngay hóB mắt 5'n ng#ài ra hướng -c tai c6a 5ạn" nhớ -à giP mắt 5ạn m& rộng" sau $ó nh:? nh,y mắt. 94nh ,? trNng sL tư $ộng 5E $dy 5>t ra ng#ài và r=i và# -Nng 5àn tay m& c6a 5ạn. o,c (2ng c2 ()ng $ể -,y 4nh ,? trNng ra h!i mắt $ư<c g.i -à g?-ungBrsh có thể ()ng $ể chạm tr\c tiA? và# 4nh ,? trNng và -:y ch8ng ra h!i mắt. oó thể h!i mua nhPng (2ng c2 này tS c,c 5,c sC mắt. oh8 [ rbng cha $ể (2ng c2 này chạm và# 4nh và 1ng chạm và# mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nghB nói vD vi0c 4nh ,? trNng có thể chạy và# ?h4a 5'n thr#ng c6a mắt th7 $iDu này th\c s\ -à h1ng thể v7 -u1n có một màng At nối mắt c6a 5ạn với mRt tr#ng c6a m4 mắt

J `ng dLn c+ch nh#n [email protected] k4nh +p t'9ng [email protected] h8n s_ dCng? 9h1ng có c,ch nà# 5iAt 4nh ,? trNng $x hAt hạn hay cNn hạn ng#ài vi0c 5ạn ?hải $.c ‚ hạn sử (2ng in tr'n 5a# 57 h#Rc nhớ nhu c%u c6a 5ạn hi mua -à 4nh ()ng 3 ngày" ` th,ng hay W th,ng. J `ng dLn c+ch ph,n bi%t < mWt cDa k4nh +p t'9ng? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i

C+ch ph,n bi%t mWt cDa contact lenses? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1ic+ch '_a 67 b3o Mu3n lenses đTng c+ch? >. Làm s(ch k#nh uàm sạch tSng 4nh G-u1n -u1n 5ắt $%u với 4nh c6a c)ng một 5'n mắt $ể tr,nh 5i -ộn 4nhI. ORt ngư<c 4nh -ại tr'n -Nng 5àn tay và ch# -'n 4nh một vài gi.t nước rửa 4nh. w)ng ngón tr! c6a tay cNn -ại x#a th>t nh+ tr'n 4nh tr#ng thời gian $ư<c Fuy $Enh tr#ng tờ hướng (Mn sử (2ng c6a nước rửa. 9h1ng chà 4nh giPa ngón tr! và ngón c,i. ?. @Aa k#nh Rửa -ại 4nh 5bng nước muối hử tr)ng $ể -#ại 5! nước rửa 4nh" ch:t nh%y và màng m!ng tr'n 5D mRt 4nh. ORt 4nh và# $8ng 5'n c6a hộ? $\ng 4nh. là tiA? t2c rửa 4nh cNn -ại thB# Fuy tr7nh vSa r;i. B. ;hA t0Cng rau hi -àm sạch và rửa 4nh" 5ước tiA? tiA? -à hử tr)ng 4nh. rử (2ng (ung (Ech hử tr)ng thB# cha $Enh c6a 5,c s‚ h#Rc c6a nhà sản xu:t 4nh. O.c ‚ hướng (Mn Fuy tr7nh hử tr)ng có ghi tr#ng nhxn c6a (ung (Ech hử tr)ng. D. EF' GuFn k#nh
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

rau hi hử tr)ng 4nh" $ể 4nh tr#ng hộ? $\ng 4nh" s‘n sàng ch# -%n ()ng tiA? thB#. ]Au chưa sử (2ng 4nh ngay sau hi hử tr)ng" hxy h!i 5,c s‚ c,ch 5ả# Fuản 4nh tốt nh:t tr#ng h#ảng thời gian chưa sử (2ng 4nh. 94nh ?hải $ư<c giP ng>? tr#ng (ung (Ech 5ả# Fuản{(ung (Ech hử tr)ng hi h1ng $ư<c sử (2ng. ]Au 5ạn muốn $B# 4nh -ại sau vài tu%n h1ng $B#" hxy h!i 5,c s‚ c,ch 5ả# Fuản và sử (2ng 4nh tr#ng trường h<? này. H. EF' GuFn hộp k#nh Kộ? 4nh -à n=i vi hudn (_ (àng t4ch t2 và gQy vi'm nhi_m. rau hi -:y 4nh h!i hộ? $\ng 4nh" hxy $ổ (ung (Ech 5ả# Fuản cZ $i và rửa hộ?" r;i $ể hộ? 4nh h1 t\ nhi'n. 9hi muốn sử (2ng hộ? 4nh" $ổ (ung (Ech 5ả# Fuản{(ung (ich hử tr)ng mới và# hộ? $\ng 4nh. Kộ? (\ng 4nh c%n $ư<c thay $Enh t thB# hướng (Mn c6a 5,c s‚ h#Rc c6a nhà sản xu:t. I. E2i t0JnKlàm ư t k#nh Kxy h!i 5,c s‚ nước 51i tr=n{-àm ướt th4ch h<? ch# 4nh c6a 5ạn. 5ạn có thể 51i tr=n{-àm ướt 4nh tr#ng hi $B# $ể mắt 5ạn th#ải m,i h=n. c+ch t4nh đ0 c#n t'ong kh+m sfc kh\e? 9hi $i h,m sec h!B mắt th7 5ạn sL có t#a 4nh và At -u>n c6a 5,c sC vD $ộ c>n c6a 5ạn th1ng Fua vi0c h,m" $# $ộ h8c xạ 5ạn. J `ng dLn cach 6e sinh guong deo mat? oh8ng t1i có thể hiểu 5ạn $ang nói $An c,ch v0 sinh 4nh ,? trNng. >. Làm s(ch k#nh uàm sạch tSng 4nh G-u1n -u1n 5ắt $%u với 4nh c6a c)ng một 5'n mắt $ể tr,nh 5i -ộn 4nhI. ORt ngư<c 4nh -ại tr'n -Nng 5àn tay và ch# -'n 4nh một vài gi.t nước rửa 4nh. w)ng ngón tr! c6a tay cNn -ại x#a th>t nh+ tr'n 4nh tr#ng thời gian $ư<c Fuy $Enh tr#ng tờ hướng (Mn sử (2ng c6a nước rửa. 9h1ng chà 4nh giPa ngón tr! và ngón c,i. ?. @Aa k#nh Rửa -ại 4nh 5bng nước muối hử tr)ng $ể -#ại 5! nước rửa 4nh" ch:t nh%y và màng m!ng tr'n 5D mRt 4nh. ORt 4nh và# $8ng 5'n c6a hộ? $\ng 4nh. là tiA? t2c rửa 4nh cNn -ại thB# Fuy tr7nh vSa r;i. B. ;hA t0Cng rau hi -àm sạch và rửa 4nh" 5ước tiA? tiA? -à hử tr)ng 4nh. rử (2ng (ung (Ech hử tr)ng thB# cha $Enh c6a 5,c s‚ h#Rc c6a nhà sản xu:t 4nh. O.c ‚ hướng (Mn Fuy tr7nh hử tr)ng có ghi tr#ng nhxn c6a (ung (Ech hử tr)ng.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

D. EF' GuFn k#nh rau hi hử tr)ng 4nh" $ể 4nh tr#ng hộ? $\ng 4nh" s‘n sàng ch# -%n ()ng tiA? thB#. ]Au chưa sử (2ng 4nh ngay sau hi hử tr)ng" hxy h!i 5,c s‚ c,ch 5ả# Fuản 4nh tốt nh:t tr#ng h#ảng thời gian chưa sử (2ng 4nh. 94nh ?hải $ư<c giP ng>? tr#ng (ung (Ech 5ả# Fuản{(ung (Ech hử tr)ng hi h1ng $ư<c sử (2ng. ]Au 5ạn muốn $B# 4nh -ại sau vài tu%n h1ng $B#" hxy h!i 5,c s‚ c,ch 5ả# Fuản và sử (2ng 4nh tr#ng trường h<? này. oh8 [. h1ng $ư<c hử tr)ng 5bng nhi0t 4nh ,? trNng irBB’ chPa t>t h8c xạ. H. EF' GuFn hộp k#nh Kộ? 4nh -à n=i vi hudn (_ (àng t4ch t2 và gQy vi'm nhi_m. rau hi -:y 4nh h!i hộ? $\ng 4nh" hxy $ổ (ung (Ech 5ả# Fuản cZ $i và rửa hộ?" r;i $ể hộ? 4nh h1 t\ nhi'n. 9hi muốn sử (2ng hộ? 4nh" $ổ (ung (Ech 5ả# Fuản{(ung (ich hử tr)ng mới và# hộ? $\ng 4nh. Kộ? (\ng 4nh c%n $ư<c thay $Enh t thB# hướng (Mn c6a 5,c s‚ h#Rc c6a nhà sản xu:t. I. E2i t0JnKlàm ư t k#nh Kxy h!i 5,c s‚ nước 51i tr=n{-àm ướt th4ch h<? ch# 4nh c6a 5ạn. 5ạn có thể 51i tr=n{-àm ướt 4nh tr#ng hi $B# $ể mắt 5ạn th#ải m,i h=n. n0 c#n <./ đ0 c1 c2n mB mắt lage kh5ng? li0c mang 4nh g.ng h#Rc 4nh ,? trNng gQy ra nhiDu 5:t ti0n tr#ng sinh h#ạt cZng như nghD nghi0?. l7 thA giải ?h,? ?hMu thu>t ra $ời gi8? c#n người t\ (# h=n " nnng $ộng h=n hi có $ư<c một $1i mắt s,ng & m.i h#ảng c,ch mà h1ng ?h2 thuộc và# cR? mắt 4nh $%y ?hiDn t#,i. ~uyAt $Enh -à c6a 5ạn và n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a. Can <do co mo duoc mat khong nhi? o>n X (i#? h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t hAt 5bng ?? uasi . fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? này hay h1ng và $ư<c tư v:n c2 thể tS fr chuy'n h#a $ể có FuyAt $Enh $8ng $ắn nh:t. C#n = đ0 c1 n*n đeo k4nh th "ng Uuy*n 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? /h1ng thường với j (i#? th7 ?hải $B# 4nh thường xuy'n r;i. /uy nhi'n cZng t)y thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn nAu $ư<c th7 cha c%n $B# 4nh hi t>? trung th1i cNn tr#ng sinh h#ạt hàng ngày 5ạn n'n ch# mắt ngha ng=i . Can bao nhieu do nen deo kinh 6ay B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? /)y thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" n'u h1ng $B# 4nh mà h1ng ảnh hư&ng $An ch:t -ư<ng cuộc sống th7 5ạn cha c%n $B# 4nh hi c%n t>? trung th1i" tr#ng sinh h#ạt hàng ngày 5ạn n'n ch# mắt

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

ngha ng=i thư gixn . /h1ng thường th7 tS X (i#? tr& $i r:t nhiDu người ?hải $B# 4nh thường xuy'n r;i. Can bao nhiu do can deo kinh khong B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? /)y thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" n'u h1ng $B# 4nh mà h1ng ảnh hư&ng $An ch:t -ư<ng cuộc sống th7 5ạn cha c%n $B# 4nh hi c%n t>? trung th1i" tr#ng sinh h#ạt hàng ngày 5ạn n'n ch# mắt ngha ng=i thư gixn . /h1ng thường th7 tS X (i#? tr& $i r:t nhiDu người ?hải $B# 4nh thường xuy'n r;i. Can nang co deo duoc kinh ap t'uong duoc khong B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? /r#ng nhxn h#a tS W (i#? tr& $i $ư<c c#i -à c>n nRng và c>n nRng h#àn t#àn có thể mang 4nh ,? trNng. fạn cha c>n $i h,m $ể có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. /uy nhi'n 4nh ,? trNng $ộ ca# hiAm tr'n thE trường v7 v>y 5ạn c%n ?hải $An c,c ti0m 4nh -ớn và $Rt 4nh . c#n nhẹ c1 thi phi c5ng đ :c kh5ng B%nh 6i%n Aắt Coa Hhắng? y'u c%u $%u ti'n -à mắt 5ạn ?hải nh7n 4t nh:t -à 3U{3U hi h1ng mang 4nh" v7 v>y nAu 5ạn 5E c>n th7 chắc chắn h1ng thể nh7n 3U{3U hi h1ng mang 4nh. fạn n'n $i iểm tra mắt và ?hMu thu>t hAt c>n $ể th\c hi0n ước m= . C#n th$ ^.e/co n*n mB lasik kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? li0c mang 4nh g.ng h#Rc 4nh ,? trNng gQy ra nhiDu 5:t ti0n tr#ng sinh h#ạt cZng như nghD nghi0?. l7 thA giải ?h,? ?hMu thu>t ra $ời gi8? c#n người t\ (# h=n " nnng $ộng h=n hi có $ư<c một $1i mắt s,ng & m.i h#ảng c,ch mà h1ng ?h2 thuộc và# cR? mắt 4nh $%y ?hiDn t#,i. /h1ng thường tS X (i#? tr& $i có r:t nhiDu người ?hMu thu>t. ~uyAt $Enh -à c6a 5ạn và n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a. C#n th$ ^->^- . w>^- t )ng fng 6`i bao nhi*u đ0? o#n số 3U{3U và W{3U -à 5iểu hi0n thE -\c c6a 5ạn nh7n 3U{3U và nh7n W{3U" Oộ ch4nh x,c c6a 5ạn h1ng suy tS c#n số này ra $ư<c" 5ạn ?hải $i h,m" $# h8c xạ th7 mới 5iAt ch4nh x,c $ộ -à 5a# nhi'u. C#n th$ ^/ đ0 c1 mB Sasik đ :c kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? o>n 3T (i#? -à r:t ca# n'n vi0c ?h) h<? $ể ?hMu thu>t uasi hAt $ộ -à r:t hó" tuy nhi'n Bm n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có thể ?hMu thu>t hay h1ng. Ki0n nay cZng có r:t nhiDu ?? $iDu trE ch# c>n thE nRng v7 v>y 5ạn h1ng n'n -# -ắng . C#n th$ =>^- la bao nhieu do 6ay B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? o#n số j{3U -à 5iểu hi0n thE -\c c6a 5ạn nh7n W{3U" Oộ ch4nh x,c c6a 5ạn h1ng suy tS c#n số này ra $ư<c" 5ạn ?hải $i h,m" $# h8c xạ th7 mới 5iAt ch4nh x,c $ộ -à 5a# nhi'u.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

C#n th$ c1 di t'uyGn kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? o>n thE có ]guy'n nhQn (i truyDn n'n nAu 5ạn 5E c>n thE th7 c#n c,i c6a 5ạn có hả nnng 5E c>n thE ca# h=n người 57nh thường và ngư<c -ại nAu 5ạn h1ng 5E c>n thE th7 c#n 5ạn vMn có thể 5E c>n (# m1i trường. C#n th$ co the di thi tiep 6ien khong? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thi và# -àm tiA? vi'n hàng h1ng $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n. fạn n'n $i ?hMu thu>t nAu có ước m= v1 ngành này . c#n th$ c1 thể h;c b)i? fạn vMn h.c 5=i 57nh thường nhưng chắc chắn -à r:t hó hnn hi mang 4nh" 5ạn c%n hắc ?h2c t7nh trạng này 5bng c,ch $B# c#ntact -BnsBs h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t $ể hAt c>n . c#n th$ c1 67o đ :c ng7nh c5ng an kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thi và# ngành c1ng an $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n. fạn n'n $i ?hMu thu>t nAu có ước m= v1 ngành này . c#n tối đa bao nhi*u đ0? Oộ c>n tối $a có thể -'n $An h=n XU (i#?. /uy nhi'n nhPng trường h<? này h1ng nhiDu. Oộ c>n này -à c>n 50nh -[" c>n 5dm sinh nha 5ạn. J `ng dLn cham soc mat sau phau thuat lasik? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sauŒ • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

J `ng dLn cham soc mat sau phau thuat smile lasik? ohnm sóc mắt sau ?hMu thu>t rmi-B -asi cZng tư=ng t\ như sau ?hMu thu>t -asi " tuy nhi'n chnm sóc mắt sau ?hư=ng ?h,? mổ smi-B -asi sL $=n giản h=n (# vAt mổ nh!" 5iAn cheng 4t h=n 5ạn . Juong dan che do sinh hoat sau khi mB mắt t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

Chi ph4 bắn mắt lage kho3ng bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi phi mo mat bang phuong phap hemtosecond lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P? ohi ?h4 ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? |Bmt#sBc#n( h#ảng jTtr ch# hai mắt. fạn n'n $i h,m $ể $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a . chi ph4 mB mắt c#n bYng lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P t8i Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi pho mo mat c#n th$ <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

cho bi đi kh+m mắt & đ,u Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n ch# 5* $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt $i0n 5i'n ?h6" fl Mắt rài €NnH " nAu 5* -à trz s= sinh hxy ch# 5* $An f0nh vi0n ]hi O;ng 3 và X $ể h,m và $iDu trE th7 h#àn t#àn y'n tQm . cho do dinh duong sau khi mo mat? rau ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6" -uQn ?hi'n th\c ?hdm v>y -à tốt nh:t r;i . chua c#n th$ bang cham cuu co hieu Mua khong? ohQm ceu có thể -àm 5ạn thư gixn ch# mắt nhưng h1ng thể -àm mắt hAt $ộ $ư<c" nAu muốn hAt $ộ 5ạn cha cNn c,ch -\a ch.n ?hMu thu>t th1i . chua c#n th$ bang •emtosecond lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P co that su co tot khong? Ki0n tại th7 ?? $iDu trE t>t h8c xạ 5bng |Bmt#sBc#n( -à ?? hi0n $ại n'n th>t s\ At Fuả -à tốt" tuy nhi'n chi ?h4 th7 h, ca# n'n chưa có nhiDu người -\a ch.n ?? này. fạn n'n tham hả# [ iAn tS fr chuy'n h#a. ch€a c#n th$ bYng tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P & b%nh 6i*n n7o tốt nh?t? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI tốt nh:t r;i nha 5ạn. N*n chXa 65i mắt & B%nh 6i%n n7o? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n 5i'n ?h6" fv Mắt rài €NnH h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . c1 c2n thay n `c '_a k4nh khi khong đeo khong? fạn có thể thay vài ngày một -%n nAu 4nh h1ng $ư<c sử (2ng" như thA sL tốt h=n ch# 4nh và ch# mắt c6a 5ạn tr#ng -%n $B# A tiA? và 5ạn ?hải thay hàng ngày nAu 4nh $ư<c sử (2ng hàng ngày. c1 n*n đeo k4nh +p t'9ng khi tắm? /ốt nh:t -à 5ạn n'n th,# 4nh ,? trNng tr#ng hi tắm v7 5ạn sL ()ng xa 51ng $ể tắm" $ể rửa mRt và $iDu này h1ng tốt ch# mắt. c1 n*n đeo lenses khi lenses b$ '+ch? fạn h1ng n'n $B# c#ntact -BnsBs hi nó 5E r,ch v7 hi $ó $ộ h8c xạ c6a 5ạn h1ng cNn ch4nh x,c và 4nh có thể -àm mắt 5ạn tổn thư=ng.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c1 n*n d[ng thuốc nh\ mắt 6i'ohto cho len? lr#ht# -à -#ại thuốc ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c này trước hi ()ng . c1 n*n mB mắt khi m`i sinh con? 9hi mới sinh Bm 5* 5ạn h1ng n'n ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE" hxy $ể $An -8c 5ạn ngưng ch# c#n 58 h#Rc 4t nh:t -à W th,ng sau hi sinh 5ạn . co nen su dung kinh sat t'ong hang ngay? fạn $ang 5E t>t h8c xạ" 5ạn muốn ()ng 4nh ,? trNng thay ch# 4nh g.ng hàng ngày th7 -\a ch.n 4nh ()ng một ngày -à tốt nh:t v7 ch8ng h1ng c%n 5ả# Fuản và v0 sinh" tuy nhi'n chi ?h4 sL ca# h=n r:t nhiDu s# với 4nh (ài hạn và 4nh g.ng nha 5ạn. c1 thể thay n `c '_a lenses bYng n `c muối ti%t t'[ng đ :c kh5ng? wung (Ech rửa 4nh $ư<c sản xu:t ri'ng ch# vi0c rửa rửa 4nh có có t7nh ch:t hử tr)ng ch# 4nh" 5ạn vMn có thể ()ng nước muối sinh -[ $ể v0 sinh 4nh nhưng nó h1ng thay thA (ung (Ech rửa 4nh chuy'n ()ng nha 5ạn. contact lenses kh5ng đ0 U7i bao nhi*u l,u [email protected] h8n? Kạn sử (2ng c6a c#ntact -BnsBs $ư<c ghi tr'n 5a# 57 h#Rc -à t'n c6a sản ?hdm -u1n" v7 thA 5ạn n'n $.c ‚ hướng (Mn sử (2ng trước hi ()ng. ]Au 4nh 5ạn mua h1ng có hạn ()ng có nghCa -à 4nh h1ng rJ ngu;n gốc 5ạn n'n ch8 [ hi mua . dat kinh ap t'ong co do lo8n o dau? Ki0n nay tr'n thE trường 4nh ,? trNng chưa có 4nh có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" v7 thA nAu $ộ -#ạn c6a 5ạn 4t th7 4nh ,? trNng sL $,? eng $ư<c" cNn $ộ -#ạn ca# th7 5ạn cha cNn c,ch $B# 4nh g.ng h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t th1i . dau hieu nhan biet co bi c#n th$ hay lo8n thi? ]Au 5ạn Fuan s,t th:y 5* có 3 tr#ng nhPng 5iểu hi0n sau th7 n'n ch# 5* $An f0nh vi0n chuy'n h#a mắt $ể $# h8c xạ.
• • • • • •

]hB# mắt -i'n t2c. ]h,y mắt -i'n t2c ]ghi'ng $Du $ể nh7n rJ ]g;i g%n tivi hay c%n s,ch g%n hi $.c O.c nhảy (Nng O.c s,ch hay xBm tivi 5bng một mắt
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • •

ohảy nước mắt nhiDu hay mắt 5E $.ng nước w2i mắt w)ng ngNn tay cha (Nng chP hi $.c ]hạy cảm với ,nh s,ng ]hec $%u hay m!i mắt thường xuy'n 9h1ng th4ch h#Rc tr,nh c,c h#ạt $ộng ?hải nh7n g%n như vL" t1 màu" $.c s,ch hay nh7n xa như ch=i 5óng" $ón 5óng /hiAu hả nnng t>? trung 9At Fuả h.c t>? -i'n t2c giảm s8t

• •

J `ng dLn d?u hi%u t'( b$ c#n bqm sinh? Oể ?hat hi0n trz 5E t>t h8c xạ 5dm sinh th7 5ạn cha cNn c,ch hi 5* W th,ng tuổi hxy ch# $i h,m mắt tại f0nh vi0n chuy'n h#a. K#Rc nAu 5ạn Fuan s,t th:y 5* có 3 tr#ng nhPng 5iểu hi0n sau th7 n'n ch# 5* $An f0nh vi0n chuy'n h#a mắt $ể $# h8c xạ.
• • • • • • • • • • •

]hB# mắt -i'n t2c. ]h,y mắt -i'n t2c ]ghi'ng $Du $ể nh7n rJ ]g;i g%n tivi hay c%n s,ch g%n hi $.c O.c nhảy (Nng O.c s,ch hay xBm tivi 5bng một mắt ohảy nước mắt nhiDu hay mắt 5E $.ng nước w2i mắt w)ng ngNn tay cha (Nng chP hi $.c ]hạy cảm với ,nh s,ng ]hec $%u hay m!i mắt thường xuy'n

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#59h1ng th4ch h#Rc tr,nh c,c h#ạt $ộng ?hải nh7n g%n như vL" t1 màu" $.c s,ch hay nh7n xa như ch=i 5óng" $ón 5óng /hiAu hả nnng t>? trung 9At Fuả h.c t>? -i'n t2c giảm s8t

• •

đau mắt đ\ c1 đi đ+m ma đ :c kh5ng? ohắc chắn -à $i $ư<c nha 5ạn" 5ạn vMn $i 57nh thường nhưng v7 50nh này có t4nh ch:t -Qy nhi_m n'n 5ạn hxy hạn chA ra c,c n=i $1ng người $ể tr,nh -Qy nhi_m ch# người h,c" nAu 5ạn 5ắt 5uộc ?hải $i th7 hxy ()ng hdu trang -à $B# 4nh m,t . B$ đau mắt đ\ ki*ng nhXng gì? fE $au mắt $!" vD nn uống th7 5ạn h1ng ?hải i'ng Bm g7 cả nhưng vD tiA? x8c th7 5ạn n'n hạn chA tiA? x8c với mắt $ể tr,nh -Qy nhi_m" hxy uống và nh! thuốc thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a cha h#ảng †V3U -à mắt 5ạn ổn th1i. Chuong t'inh mo mat tat khuc Ua cho sinh 6ien c1 u đZi gì kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? /r#ng nnm XU3` f0nh vi0n mắt oa# /hắng chưa có chư=ng tr7nh ưu $xi nà# (ành ch# sinh vi'n h.c sinh. C1 c2n thay n `c '_a k4nh khi khong đeo khong? fạn có thể thay vài ngày một -%n nAu 4nh h1ng $ư<c sử (2ng và thay hàng ngày nAu 7nh $ư<c sử (2ng hàng ngày" như thA sL tốt h=n ch# 4nh và ch# mắt c6a 5ạn tr#ng -%n $B# A tiA? . C1 n*n đeo k4nh +p t'9ng khi tắm kh5ng? /ốt nh:t -à 5ạn n'n th,# 4nh ,? trNng tr#ng hi tắm v7 5ạn sL ()ng xa 51ng $ể tắm" $ể rửa mRt và $iDu này h1ng tốt ch# mắt . C1 n*n đeo lenses khi lenses b$ '+ch? fạn h1ng n'n $B# c#ntact -BnsBs hi nó 5E r,ch v7 hi $ó $ộ h8c xạ c6a 5ạn h1ng cNn ch4nh x,c và 4nh có thể -àm mắt 5ạn tổn thư=ng. C1 n*n d[ng thuốc nh\ mắt 6i'ohto cho len? lr#ht# -à -#ại thuốc ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c này trước hi ()ng . C1 n*n mB mắt khi m`i sinh con kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? 9hi mới sinh Bm 5* 5ạn h1ng n'n ?hMu thu>t $iDu trE cQn thE" hxy $ể $An -8c 5ạn ngưng ch# c#n 58 h#Rc 4t nh:t -à W th,ng sau hi sinh 5ạn .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Co nen su dung kinh sat t'ong hang ngay khong B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? /)y thB# nhu c%u và s& th4ch c6a 5ạn tuy nhi'n $B# 4nh hàng ngày cZng có thể gR? ?hải một tr#ng số c,c v:n $D sauŒ • • • • • • • • •


oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

Co the dung 6i'oto cho kinh gian t'ong khong B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? lr#ht# -à -#ại thuốc ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c này trước hi ()ng . C1 thể thay n `c '_a lenses bYng n `c muối ti%t t'[ng đ :c kh5ng? wung (Ech rửa 4nh $ư<c sản xu:t ri'ng ch# vi0c rửa rửa 4nh có có t7nh ch:t hử tr)ng ch# 4nh" 5ạn vMn có thể ()ng nước muối sinh -[ $ể v0 sinh 4nh nhưng nó h1ng thay thA (ung (Ech rửa 4nh chuy'n ()ng nha 5ạn. Contact lenses kh5ng đ0 U7i bao nhi*u l,u [email protected] h8n? Kạn sử (2ng c6a c#ntact -BnsBs $ư<c ghi tr'n 5a# 57 h#Rc -à t'n c6a sản ?hdm -u1n" v7 thA 5ạn n'n $.c ‚ hướng (Mn sử (2ng trước hi ()ng. ]Au 4nh 5ạn mua h1ng có hạn ()ng có nghCa -à 4nh h1ng rJ ngu;n gốc 5ạn n'n ch8 [ hi mua . dau hieu nhan biet co bi c#n th$ hay lo8n thi? ]Au 5ạn Fuan s,t th:y 5* có 3 tr#ng nhPng 5iểu hi0n sau th7 n'n ch# 5* $An f0nh vi0n chuy'n h#a mắt $ể $# h8c xạŒ
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • • • • •

]hB# mắt -i'n t2c. ]h,y mắt -i'n t2c ]ghi'ng $Du $ể nh7n rJ ]g;i g%n tivi hay c%n s,ch g%n hi $.c O.c nhảy (Nng O.c s,ch hay xBm tivi 5bng một mắt ohảy nước mắt nhiDu hay mắt 5E $.ng nước w2i mắt w)ng ngNn tay cha (Nng chP hi $.c ]hạy cảm với ,nh s,ng ]hec $%u hay m!i mắt thường xuy'n 9h1ng th4ch h#Rc tr,nh c,c h#ạt $ộng ?hải nh7n g%n như vL" t1 màu" $.c s,ch hay nh7n xa như ch=i 5óng" $ón 5óng /hiAu hả nnng t>? trung 9At Fuả h.c t>? -i'n t2c giảm s8t

• •

đau mắt đ\ c1 đi đ+m ma đ :c kh5ng? ohắc chắn -à $i $ư<c nha 5ạn" 5ạn vMn $i 57nh thường nhưng v7 50nh này có t4nh ch:t -Qy nhi_m n'n 5ạn hxy hạn chA ra c,c n=i $1ng người $ể tr,nh -Qy nhi_m ch# người h,c" nAu 5ạn 5ắt 5uộc ?hải $i th7 hxy ()ng hdu trang -à $B# 4nh m,t . đau mắt đ\ ki*ng nhXng gì? fE $au mắt $!" vD nn uống th7 5ạn h1ng ?hải i'ng hBm g7 cả nhưng vD tiA? x8c th7 5ạn n'n hạn chA tiA? x8c với mắt $ể tr,nh -Qy nhi_m" hxy uống và nh! thuốc thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a cha h#ảng †V3U -à mắt 5ạn ổn th1i. dau mat do kieng nhung gi? fE $au mắt $!" vD nn uống th7 5ạn h1ng ?hải i'ng hBm g7 cả nhưng vD tiA? x8c th7 5ạn n'n hạn chA tiA? x8c với mắt $ể tr,nh -Qy nhi_m" hxy uống và nh! thuốc thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a cha h#ảng †V3U -à mắt 5ạn ổn th1i.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

dau mat nen kieng chuyen ay khong? Oau mắt và chuy0n :y 5ạn nói h1ng -i'n Fuan $An nhau" tuy nhi'n hxy -àm sa# $ể $au mắt h1ng -Qy sang $ối t,c c6a 5ạn . đeo +p t'9ng kh5ng phLu thu#t lasik đ :c? ~uan ni0m này h1ng h#àn t#àn $8ng" nAu 5ạn -àm tốt c,c nguy'n tắc hi sử (2ng 4nh ,? thBW3sa và 4nh ,? trNng h1ng -àm tổn thư=ng $An mắt c6a 5ạn th7 sau này vMn có thể ?hMu thu>t mắt $ư<c. deo contact len nhieu co sao khong? OB# c#ntact -BnsBs -Qu ngày có thể (Mn $An một số 5iDu hi0n sau. fạn n'n $i h,m mắt $Enh -t $ể có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#aŒ • • • • • • • • •


oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

deo contact lenses co hai khong? ]Au mắt 5ạn nhạy cảm h#Rc h1ng ?h) h<? với 4nh ,? trNng th7 r:t có thể có nhPng 5iểu hi0n sau. fạn n'n $i h,m mắt $Enh -t $ể có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#aŒ • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • •


oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

đeo giZn t'9ng đau mắt? 9hi mới $B# th7 chắc chắn 5ạn sL gR? một số v%n $D v7 mắt chưa FuBn với 4nh gixn trNng" tuy nhi'n nAu mắt 5ạn ?h) h<? th7 sL h1ng có cảm gi,c 5E $au . Kxy tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi sử (2ng 4nh gixn trNng . đeo [email protected] giZn t'9ng t+c h8i nh [email protected] n7o? ]Au mắt 5ạn nhạy cảm h#Rc h1ng ?h) h<? với 4nh ,? trNng th7 r:t có thể có nhPng 5iểu hi0n sau. fạn n'n $i h,m mắt $Enh -t $ể có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#aŒ • • • • • • • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5
]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

đeo k4nh +p t'9ng c1 3nh h &ng t`i 6i%c bắn mắt sau n7y kh5ng? ]Au 5ạn -àm tốt c,c nguy'n tắc hi sử (2ng 4nh ,? trNng th7 sau này vMn có thể ?hMu thu>t mắt $ư<c . fạn hxy $i h,m mắt $Enh t $ể chắc chắn 4nh ,? trNng h1ng -àm ảnh hư&ng $An mắt c6a 5ạn. deo kinh ap t'ong co choi the thao duoc khong? fạn có thể mang 4nh ,? trNng hi ch=i thể tha#" tuy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c này trước . deo kinh ap t'ong co nho 6'oto duoc khong? lr#ht# -à -#ại thuốc ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a v7 v>y 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c này trước hi ()ng . deo kinh ap t'ong khong dung chieu? 9hi 5ạn -m $B# 4nh ,? trNng h1ng $8ng chiDu th7 h1ng hại g7. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i. fạn có thể th,# ra và $B# -ại . đio k4nh giZn t'9ng c1 đ :c đoe th*m k4nh c#n kh5ng? K#àn t#àn $ư<c" 5ạn có thể $B# 4nh gixn trNng $ể $,? eng nhu c%u thdm m‚ sau $ó tiA? t2c $B# 4nh g.ng có $ộ h8c xạ $ể nh7n tốt. đeo k4nh s+t t'9ng th?y '+t. n*n đi kh+m t8i B%nh 6i%n Aắt n7o? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €NnH h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . đeo lenses b$ c0m. n*n đi kh+m t8i đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . đeo lenses b$ ngfa mắt ph3i đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . neo lenses b$ U1t mắt kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

đeo lenses c3 tu2n c1 3nh h &ng gì kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ]Au mắt 5ạn ?h) h<? th7 h1ng sa#" nhPng hxy nhớ -à một ngày h1ng $B# Fu, k tiAng và h1ng $B# tr#ng hi ng6 nha 5ạn. fạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a ngay -%n $%u ti'n FuyAt $Enh $B# . neo lenses đi ngD c1 tốt kh5ng? K#àn t#àn h1ng $ư<c mang c#ntact -BnsBs tr#ng hi ng6" $Qy -à nguy'n tắc 5ắt 5uộc hi xài 4nh ,? trNng. đeo lenses đTng th"i gian Muy đ$nh c1 b$ l7m sao kh5ng? fạn $B# c#ntact -BnsBs thB# $8ng nguy'n tắc và có tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a th7 h1ng sa# cả . đeo lenses khi nh\ thuốc b$ U1t mắt c1 b$ gì kh5ng. kh+m & đ,u thì tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . Mắt 5E xót hi nh! thuốc có thể c#ntact -BnsBs $x -àm ch# mắt 5ạn 5E vi'm nhi_m h#Rc tr%y xước" 5ạn n'n $An gR? 5,c sC chuy'n h#a . đeo lenses nhiGu c1 l7m mắt đ) kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ]Au mắt 5ạn nhạy cảm h#Rc h1ng ?h) h<? với 4nh ,? trNng th7 r:t có thể có nhPng 5iểu hi0n sau" vi0c $= mắt th7 h1ng xảy ran ha 5ạn. fạn n'n $i h,m mắt $Enh -t $ể có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#aŒ • • • • • • • • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#59h1 mắt.

đeo lenses nh\ n `c muối c1 sao kh5ng? ]ước muối sinh -[ có thể ()ng $ể nh! mắt" v0 sinh mắt hàng ngày nhưng h1ng thể thay thA ch# nhPng nước nh! mắt h,c hi ()ng 4nh ,? trNng nha 5ạn. deo lenses nh c dau n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . đeo lenses Mu+ h8n co bi gi khong B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? ]guy'n tắc -à h1ng $ư<c ()ng c#ntact -BnsBs hAt hạn sử (2ng" nAu 5ạn -m $B# th7 n'n th,# ra và vet c#ntact -BnsBs $ó $i. ]Au mắt h1ng có 5iDu hi0n g7 th7 h1ng sa# nhưng nAu có 5iểu hi0n 5:t thường hxy $An gR? 5,c sC chuy'n h#a . Deo lenses '_a mWt đ :c kh5ng 6ay B%nh 6i%n Aat CaoHhang? fạn có thể $B# c#ntact -BnsBs và rửa mRt 57nh thường 5bng nước sạch" -ưu [ hi rửa mRt 5bng sPa rửa mRt" h1ng n'n $ể 5.t xà 51ng và# mắt sL gQy cảm gi,c hó chEu nha 5ạn. Deo lenses sau khi ng,m co bi gi khong B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? o#ntact -BnsBs -u1n $ư<c ngQm tr#ng (ung (Ech sau hi sử (2ng và ngQm $An -%n $B# A tiA?" v7 v>y 5ạn h#àn t#àn $B# $ư<c sau hi -:y ra h!i hộ? . Deo lenses sau n7y c1 bắn mắt đ :c kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? OB# c#ntact -BnsBs sau này vMn có thể ?hMu thu>t mắt $ư<c. fạn cha c%n th\c hi0n $8ng c,c nguy'n tắc hi sử (2ng và h,m mắt $Enh t và c#ntact -Bns chưa -àm tổn thư=ng ch# mắt c6a 5ạn. Deo lenses su dung thuoc nho laam mat mat duoc khong B%nh 6i%n Aat Cao Hhắng? 9hi $B# c#ntact -BnsBs h#Rc h1ng $B# c#ntact -BnsBs 5ạn muốn ()ng 5:t t -#ại nước nh! mắt nà# cZng c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi ()ng . Dieu kien nao phu hop de mo Sasik hay Sase'k ? fạn ?hải có c,c $iDu i0n sau $ể có thể ?h) h<? với uasi h#Rc uasB . V V V
V

fạn 3kt tr& $i Oộ c>n ổn $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t fạn h1ng mang thai" h1ng ch# c#n 58" h1ng có c,c 50nh $ang tiAn triển tại mắt
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V

9h1ng có s+# gi,c mạc

do can bao nhieu thi co the mo duoc bang lase'k 'a sao? Oộ c>n tS U"†T (i#? tr& $i th7 ?h) h<? $ể ?hMu thu>t r;i" tuy nhi'n $ộ c>n này r:t nh+ n'n 4t người FuyAt $Enh ?hMu thu>t & $ộ c>n này. /h1ng thường h#ảng X (i#? tr& $i th7 nhiDu người ?hMu thu>t nha 5ạn. no c#n th$ & đ,u thì tốt t8i Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . đo mắt & đ,u tốt JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . đo mắt & đ,u tốt th7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . D)n 6$ t4nh đ0 c#n l7 gì? O=n vE t4nh $ộ c>n -à gwi#?h nha 5ạn" v7 (2 như. X (i#?" ` (i#? H 9hi 5ạn $i h,m và $# h8c xạ th7 $=n vE này $ư<c ghi r:t rJ ràng . Dung dich 'ua lenses tot nhat t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? f0nh vi0n Mắt oa# thắng tại thời $iểm này h1ng 5,n (ung (Ech rửa c#ntact -Bns" 5ạn muốn ()ng th7 ?hải ra c,c ti0m 4nh 5,n c#ntact -BnsBs $ể h!i và $ư<c tư v:n -à tốt nh:t . D[ng lenses khong can ngam duoc khong? o#ntact -BnsBs h1ng c%n ngQm -à c#ntact -BnsBs sử (2ng 3 ngày. ]Au 5ạn ()ng c#ntact -BnsBs thời gian h=n một ngày th7 chắc chắn 5ạn ?hải rửa" ngQm c#ntact -BnsBs th7 mới ()ng tiA? $ư<c . epi lasik co pho bien khong? Ki0n nay th7 ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t $iDu trE t>t h8c xạ 5bng uasi và uasB -à ?hổ 5iAn nh:t. ss B?i uasi h1ng $ư<c ?hổ 5iAn 5bng hai ?? tr'n nha 5ạn. gi+ bắn lage mắt <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

gi+ mB mắt lasik t8i B%nh 6i%n Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gia ph )ng ph+p lasik Nlase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P in situ ke'atomileusisP t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. Ri+ tiGn l7m ph )ng ph+p lasik Nlase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P in situ ke'atomileusisP? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. Ri+c m8c m\ng bao nhieu thi mo lasik duoc khong? /h1ng thường gi,c mạc m!ng sL h1ng ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? uasi . /uy nhi'n cZng t)y thB# $ộ c>n c6a 5ạn" nAu -à $ộ cMn nh+ th7 vMn có hả nnng ?h) h<?" 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt ch4nh x,c . kh+m mắt lasik kh5ng Uit nghi%m m+u c1 đ :c mB kh5ng? /hB# nguy'n tắc th7 trước hi ?hMu thu>t uasi 5ạn ?hải x*t nghi0m m,u v7 v>y nAu h1ng x*t nghi0m m,u 5ạn sL h1ng $6 $iDu i0n $ể ?hMu thu>t uasi . khi đi đeo k4nh +p t'9ng th?y kh1 ch$u. n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . khi lenses kho thi chung ta lam sao? 9hi th:y c#ntact -BnsBs 5E h1 ceng 5ạn n'n xBm hạn sử (2ng cón hay hAt và xBm -ại Fu, tr7nh 5ả# Fuản c#ntact -BnsBs có $8ng h1ng. 9hi c#ntact -BnsBs h1 5ạn n'n thử v0 sinh sau $ó ch# c#ntact -BnsBs và# ngQm tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng sau $ó -:y ra ()ng nAu mắt h1ng có 5iểu hi0n g7 th7 h1ng sa# nhưng có 5:t ce 5iểu hi0n 5:t thường nà# th7 hxy th,# c#ntact -BnsBs ra và tới gR? 5,c sC chuy'n h#a . kh1 ch$u khi m`i đeo k4nh +p t'9ng n*n đi kh+m kh5ng? 9hi mới 5ắt $%u $B# 4nh ,? trNng thường có 5iểu hi0n mắt h=i cộm và hó chEu. ]Au sau một thời gian hi0n tư<ng này h1ng cNn th7 h1ng c%n $An 5,c sC" nhưng ngư<c -ại 5iểu hi0n rJ r0t h=n" tr%m tr.ng h=n th7 5ạn n'n th,# 4nh ,? trNng ra và $An gR? 5,c sC chuy'n h#a .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Qố đi%n tho8i khoa khuc Ua B%nh 6i%n mat Cao Hhắng? rố $i0n th#ại c6a h#a h8c xạ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng. UkUkjjWT GtiA? tQnI h#Rc h#t-inB. UiUkVU3TVU`† 5ạn . kiem t'a mat de deo contact lenses & B%nh 6i%n Aắt n7o thì tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . kieng gi sau khi mB c#n lagik? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

kieng gi sau khi mo mat c#n th$? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• •

/hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

ki*ng gì sau khi mB mắt c#n? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

ki*ng gì sau mB mắt? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

ki*ng gì sau tia mắt c#n th? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

kieng nhung gi khi mo mat? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

ki*ng sau khi mB c#n th$? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • • •

Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

k4nh +p t'9ng c1 thể & l,u ngo7i [email protected] m8c l,u đ :c kh5ng? oh8ng t1i có thể hiểu -à 5ạn h!i 4nh ,? trNng $B# thời gian 5a# -Qu tr#ng một ngày th7 an t#àn nh:t ch# mắt. /hB# nguy'n tắc th7 mci ngày 5ạn h1ng n'n $B# Fu, k tiAng và h1ng n'n $B# tr#ng hi ng6. kinh ap t'ong lech nhau co sao khong? /)y và# nhu c%u c%u 5ạn nAu hai mắt 5E 5:t $;ng h8c xạ th7 t:t nhi'n 5ạn n'n $B# $8ng $ộ ch# tSng mắt r;i. /uy nhi'n vi0c 5:t $;ng h8c xạ sL hó hnn h=n ch# 5ạn hi $B# 4nh g.ng hay 4nh ,? trNng. k4nh giZng t'9ng '+ch đeo đ :c kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? /ốt nh:t -à 5ạn n'n 5! 4nh ,? trNng hi 4nh 5E r,ch v7 hi $ó 4nh có thể -àm tổn thư=ng $An mắt c6a 5ạn" mắt c6a 5ạn r:t nhạy cảm" t1i tin chắc rbng hi 4nh 5E r,ch $B# và# sL r:t hó chEu 5ạn . l7m c+ch n7o gi3m đ0 c#n th$ nhanh nh?t m7 kh5ng c2n phLu thu#t? 9hi có $ộ c>n 5ạn có nhPng -\a ch.n sauŒ 94nh g.ng" 4nh ,? trNng và ?hMu thu>t. ]g#ài c,c ?? $x n'u th7 h1ng có c,ch nà# -àm $ộ c>n c6a 5ạn giảm $ư<c cả. l7m sao [email protected] th"i h8n cDa lens? /h1ng thường thời hạn ()ng c6a c#ntact -BnsBs $ư<c ghi tr'n 5a# 57" cZng có một số thư=ng hi0u g.i thB# t'n v4 (2. c#ntact -BnsBs một ngày" 3 tu%n H ]Au 5ạn th\c s\ h1ng t7m iAm $ư<c hạn ()ng c6a 4nh ,? trNng th7 5ạn n'n c#i -ại xu:t xe c6a sản ?hdm .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

lam sao de biet lenses bi nguoc? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.l7m sao để [email protected] lenses b$ ng :c? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.lam the nao de bao 6e mat t'anh c#n th$? ohA $ộ -àm vi0c với m,y vi t4nh Gi?a(" $i0n th#ạiHI.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Oối với nhPng người thường xuy'n -àm vi0c và sử (2ng m,y vi t4nh" c%n tuQn th6 nhPng nguy'n tắc sau $Qy. • ORt màn h7nh m,y t4nh với h#ảng c,ch tốt nh:t tS TUVWT cm" (ưới t%m nh7n mắt 3UVXU $ộ" h1ng $ể màn h7nh Fu, ca# hay Fu, th:? s# với t%m mắt. • Ynh sang ?hNng -àm vi0c và màn h7nh m,y t4nh cZng ?hải th>t h<? -[ G,nh s,ng mản X h7nh h1ng Fu, s,ng h#Rc Fu, tối s# với ,nh s,ng ?hNng -àm vi0cI" tr,nh ,nh s,ng ?hản chiAu tr\c tiA? tr'n màn h7nh gQy chói và nhNB chP. • • ]'n ch.n màn h7nh -ớn" ?h^ng" (_ iểm tra $ộ tư=ng ?hản 9hi sử (2ng m,y t4nh" trung 57nh `U ?h8t n'n ch# mắt ngha ngời 3 -%n 5bng c,ch ngưng h1ng nh7n và# màn h7nh" h1ng nh:t thiAt ?hải nhắm mắt h#àn t#àn mà có thể chuyển sang c1ng vi0c h,c như $i -ại" $i0n th#ại" ... mi_n sa# h1ng ch# mắt $iDu tiAt. ]g#ài ra" 5ạn có thể ng;i tại chc nh7n ra cửa sổ Gnh7n ra xa h=n TmI. • ]'n chớ? mắt thường xuy'n và ()ng th'm nước mắt nhQn tạ# GnAu c%nI $ể 51i tr=n và giP $ộ dm ch# mắt. • 9h1ng n'n thec Fu, huya $ể -àm vi0c với m,y vi t4nh" v7 mắt c6a ch8ng ta c%n ngha ng=i sau 3 ngày -àm vi0c. • fuổi tối cha n'n sử (2ng m,y t4nh tối $a 3VX giờ và n'n ng6 sớm" 5ạn có thể thec sớm $ể -àm nốt nhPng c1ng vi0c cNn t;n $.ng" mà h1ng s< ảnh hư&ng tới gsec h!Bh c6a mắt /ư thA hi xBm ti vi. • 9h#ảng c,ch xBm ti vi tốt nh:t 4t nh:t c,ch s,u -%n $ường ch*# màn h7nh ti vi Gv4 (2. /ivi `X inch th7 ng;i c,ch h#ảng W -%n -à 3iX inch G h#ảng jkU cmI. • lE tr4 ng;i $ối (i0n màn h7nh và ch.n tư thA th#ải m,i hi ng;i xBm

ohA $ộ (inh (ưmng $ể (uy tr7 $1i mắt h!B $+?. • ]'n tuQn th6 chA $ộ (inh (ưmng thB# th,? (inh (ưmng cQn $ối

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5]'n (uy tr7 chA $ộ nn 57nh thường" $a (ạng ch:t (inh (ưmng và cQn $ối cZng $óng vai trN Fuan tr.ng tr#ng vi0c 5ả# $ảm (inh (ưmng ch# mắt

• •

o,c vitamin có -<i ch# mắt. litamin p" f3" fX" f`" q và o o,c ch:t có -<i ch# mắt. oanxi" 9Lm" or1m" rBV-Bn" shốt ?h#

uưu [. o,c ngu;n 5ổ sung h1ng thay thA ch# một chA $ộ nn (inh (ưmng $%y $6. 9h,m mắt $Enh t. •


]'n h,m mắt $Enh t W th,ng một -%n $ể $ư<c tư v:n và chnm sóc mắt ?h) h<?. ]'n h,m mắt ngay hi có nhu c%u và gR? v:n $D vD mắt

lasik 6a lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P cai nao pho bien hon de t'i c#n th$? Ki0n tại uasi -à ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ ?hổ 5iAn nh:t hi0n nay. uasBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI mà 5ạn nói $An h1ng ?hải -à ?hư=ng ?h,? mà -à tia -asBr $ư<c ()ng tr#ng c,c ?hư=ng ?h,? uasi " uasB " |Bmt#sBc#n( H lenses b$ kh5 c1 n*n 6ft khong? o#ntact -BnsBs 5E h1 có nghC -à c#ntact -BnsBs có thể hAt hạn sử (2ng" h1ng $ảm 5ả# ch:t -ư<ng h#Rc (# Fu, tr7nh 5ả# Fuản c#ntact -BnsBs c6a 5ạn chưa $8ng. fạn n'n 5! c#ntact -BnsBs hi $x 5E ceng $ể an t#àn nh:t ch# mắt . lenses kh5ng c1 n `c ng,m lenses c1 b$ h kh5ng? o#ntact -BnsBs chắc chắn ?hải có (ung (Ech ngQm $ể 5ả# Fuản $An -%n A tiA? 5ạn sử (2ng" nAu c#ntact -BnsBs h1ng có nước ngQm th7 chắc chắn h1ng ()ng $ư<c nha 5ạn" v7 -8c $ó h1ng $ảm v0 sinh và h1ng an t#àn ch# mắt. lenses mắt lay nuoc thuong ngam duoc khong? 9h1ng $ư<c nha 5ạn" c#ntact -BnsBs có (ung (Ech ngQm ri'ng" (ung (Ech này có t4nh ch:t h6 tr)ng và 5ả# Fuản c#ntact -Bns. fạn h1ng thể ()ng nước thường $ể ngQm c#ntact -BnsBs . lenses [email protected] b$ l#t l7m sao [email protected] mWt n7o đTng? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.

lo8n th$ c1 n*n đeo k4nh kh5ng? rL t)y thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu $ộ -#ạn -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n c6a 5ạn th7 t:t nhi'n 5ạn n'n $B# 4nh r;i" cNn ngư<c -ại nAu $ộ -#ạn h1ng -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n th7 h1ng nh:t thiAt ?hải $B# 4nh 5ạn . luc moi deo lan dau tien lenses mat ta co bi Uon khong? oó nha 5ạn" -%n $%u $B# 4nh ,? trNng chắc chắn -8c $ó 5ạn sL cảm th:y hó chEu" h=i xốn" cộm H sL FuBn (%n 5ạn . NhXng l u l khi mB mắt lasik? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

C1 c2n luyen mat sau phau thuat laseg kh5ng? rau ?hMu thu>t mắt 5bng ?? chiAu tia -asBr 5ạn h1ng c%n ?hải -uy0n mắt" sau ?hMu thu>t 5ạn cha c:n -àm vi0c và h.c t>? 57nh thường" chnm sóc mắt thB# cha (Mn c6a 5,c sC chuy'n h#a th7 mắt sL mau ?h2c h;i và h!a mạnh. Aắt b$ c#n c1 thể thi đ8i h;c c3nh s+t kh5ng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể thi và# Oại h.c cảnh s,t $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n thE. OQy -à y'u c%u ri'ng c6a ngành 5ạn c%n ?hải $,? eng $ư<c. Aắt b$ c#n c1 thi đ :c 67o h;c 6i%n an ninh s7i g9n kh5ng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể thi và# K.c li0n pn ]inh rài €Nn $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n thE. OQy -à y'u c%u ri'ng c6a ngành 5ạn c%n ?hải $,? eng $ư<c. mat bi mo khi deo kinh ap t'ong. nen di kham o dau? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . mắt b$ m" sau khi mB lasik. c1 c2n t+i kh+m khong? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn ?hải t,i h,m $8ng -Ech h+n c6a 5,c sC h#Rc hi nà# 5ạn có nhu c%u có nghC -à 5ạn n'n $An gR? 5,c sC $ể 5iAt mắt 5ạn nh7n mờ -à (# ]guy'n nhQn nà . mắt c#n c1 đ :c thi an ninh kh5ng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể thi và# pn ]inh $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n thE. OQy -à y'u c%u ri'ng c6a ngành. mắt c#n mo o dau tot nhat? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. mat mo can Uong co dung duoc nuoc nho mat 6i'otho? lr#ht# cZng -à một -#ại thuốc ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a . $Rc 5i0t -à mắt vSa mới ?hMu thu>t th7 4t nh:t tr#ng ` th,ng $%u 5ạn cha $ư<c ()ng thuốc thB# cha $Enh c6a 5,c sC $ể h1ng ảnh hư&ng $An Fu, tr7nh ?h2c h;i. mắt mB lasik dug đ :c thuốc nh\ mắt 7o? rau ?hMu thu>t uasi " th1ng thường 5ạn ?hải nh! nước mắt nhQn tạ# tr#ng vNng 4t nh:t W th,ng $%u. ]ước nh! mắt nhQn tạ# có thể ()ng sau ?hMu thu>t. lisinB" Ky-BnB" ‡nitBar" RB˜rBsh Hfạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a xBm -#ại nà# ?h) h<? với mắt c6a 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mắt tC m+u sau mB lask. n*n đi kh+m & đ,u? oZng có một vài trường h<? sau ?hMu thu>t uasi mắt có vAt $! (# tr#ng Fu, tr7nh ?hMu thu>t một số mạch m,u nh! 5E vm ra. fạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt sau vài ngày và 5ạn cha c%n t,i h,m thB# -Ech c6a 5,c sC ?hMu thu>t -à $ư<c. mắt mB Uong c1 [email protected] d8i kh5ng? /h1ng thường sau ?hMu thu>t uasi 3VX th,ng mắt 5ạn sL hAt (ại" hAt -ờ $ờ 5ạn . fạn c%n có thời gian ch# mắt FuBn với vi0c h1ng sử (2ng 4nh $ể mắt 57nh thường tr& -ại. mo can lo8n thi o dau tot nhat? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. mo can o B%nh 6i%n mat n7o thì tốt? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. mB c#n th$ bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mB c#n th$ & đ,u tốt nh?t? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. mo lasik co de lai seo k? shMu thu>t uasi h1ng $ể -ại s+# nha 5ạn" vAt ?hMu thu>t t\ -ành -ại h1ng gQy s+# và h1ng c%n hQu. mB lasik kh1c n `c mắt n `c mắt c1 l7m m[ mắt kh5ng? rau ?hMu thu>t uasi h#ảng 3 tu%n 5ạn h1ng n'n hóc v7 $iDu này sL -àm ảnh hư&ng $An vi0c ?h2c h;i c6a mắt" tuy nhi'n hóc sL h1ng gQy m) nha 5ạn. mB lasik o dau la tot tai Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mo lasik 'oi moi dc so tuyen cong an đTng kh5ng? K#àn t#àn $8ng nha 5ạn" v7 y'u c%u c6a nghành n'n 5ạn c%n ?hải $ảm 5ả# mắt 5ạn thE -\c 4t nh:t -à 3U{3U 5ạn . mB lo8n th$ nFm <-^c bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mB mắt c#n bao nhieu lau moi t'o lai binh thuong? rau ?hMu thu>t -asi W th,ng th7 mắt mới ?h2c h;i h#àn t#àn" tuy nhi'n sau 3VX ngày ?hMu thu>t 5ạn $x Fuay tr& -ại với c1ng vi0c và h.c t>? $ư<c r;i. fạn n'n tuQn th6 nhPng (Rn (N c6a fr chuy'n h#a vD vi0c chnm sóc mắt sau ?hMu thu>t. mo mat can kien cu nhung gi? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

mB mắt c#n sau bao lau moi tap the hinh duoc? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng th7 5ạn mới có thể $i t>? thể h7nh -ại $ư<c. fạn cZng c%n tr,nh c,c h#ạt $ộng mạnh và ra m; h1i tr#ng th,ng $%u . mB mắt c#n th$ c2n ki*ng gì? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • • •

Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

mB mắt c#n th$ c2n ph3i ki*ng nhXng gì? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

mB mắt c#n th$ co can kieng gi ko? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • •

Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

mo mat c#n th$ giac mac mong o dau thi tot? /h1ng thường ?hMu thu>t c>n thE ch# người có gi,c mạc m!ng có ?? uasB " ?? này cha có tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng và trung tQm MB(i#?tic . fạn có thể $An 3 tr#ng X $Ea cha tr'n $ể h,m và $iDu trE cZng $Au y'n tQm . mo mat c#n th$ lase'k o dau thi tot nhat? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. mB mắt c#n th$ lage c2n ki*ng gì? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mB mắt c#n th$ & đ,u tốt nh?t Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. m5 mắt c#n Uong c2n ki*ng bao l,u? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

mB mắt c1 đau kh5ng? shMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI h#àn t#àn h1ng $au v7 tr#ng suốt Fu, tr7nh ?hMu thu>t 5ạn $ư<c nh! thuốc t' tại v)ng $iDu trE n'n cha có cảm gi,c h=i cộm cốn th1i . mB mắt c1 đ :c t#p thể hình? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng th7 5ạn mới có thể $i t>? thể h7nh -ại $ư<c. fạn cZng c%n tr,nh c,c h#ạt $ộng mạnh và ra m; h1i tr#ng th,ng $%u . mo mat kieng an gi? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6" th\c ?hdm -uQn ?hi'n th7 tốt nh:t r;i 5ạn . mo mat lasik bao lau moi 'ua mat duoc? /r#ng tu%n $%u ti'n th7 5ạn ()ng hnn mDm th:m nước $ể -au mRt và sau tu%n $%u th7 5ạn có thể rửa mRt 5bng nước sạch $ư<c r;i.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mB mắt lasik B%nh 6i%n mắt s7i g9n c1 tốt kh5ng? f0nh vi0n Mắt rài €Nn cZng -à 3 tr#ng nhPng f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt có uy t4n tại rài €Nn v7 v>y 5ạn có thể $An $ó h,m và $iDu trE c>n thE. mo mat nam 6ien co lau khong? shMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI h#àn t#àn h1ng nbm vi0n nha 5ạn" sau ?hMu thu>t 5ạn ngha ng=i 3VX tiAng và vD nhà . mo mat o dau tot nhat Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. mB mắt Uong c1 b$ d8i kh5ng? Mắt 5ạn thường 5E (ại hi $B# 4nh -Qu ngày và sau ?hMu thu>t th7 5ạn h1ng cNn $B# 4nh v7 -[ (# này mà mắt sL hAt (ại sau 3VX th,ng ?hMu thu>t nha 5ạn. n*n đeo lenses bao l,u t'ong ^ ng7y? /hB# nguy'n tắc th7 một ngày 5ạn h1ng n'n $B# Fu, k tiAng và h1ng n'n $B# tr#ng hi ng6 $ể h1ng -àm ảnh hư&ng $An mắt. n*n d[ng m+y t4nh bao l,u sau mB mắt? rau ?hMu thu>t uasi 3VX ngày th7 5ạn có thể -àm vi0c với mày t4nh" tuy nhi'n tr#ng tu%n $Du ti'n 5,c sC -u1n huy'n 5ạn hxy $ể ch# mắt ngha ng=i càng nhiDu càng tốt $ể mắt nhanh ?h2c h;i. n*n mB lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P hay lasik đ,y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? uasi -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t c>n thE ?hổ 5iAn nh:t hi0n nay" cNn -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI -à tia -asBr $ư<c ()ng tr#ng c,c ?hư=ng ?h,?. uasi " uasB " |Bmt#sBc#n( Hth1i 5ạn . nen mB mắt c#n th$ o B%nh 6i%n nao? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. nen phau thuat mat cho nao uy tin? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

ngam lenses khoang bao lau s_ dCng đ :c? /h1ng thường 5ạn sL ngQm c#ntact -BnsBs sau mci -%n sử (2ng" trung 57nh ngày 5ạn $B# -BnsBs k tiAng th7 thời gian cNn -ại c#ntact -BnsBs ?hải $ư<c ngQm tr#ng (ung (Ech $ể $ảm 5à# ch# -%n tiA? thB# sử (2ng . nhìm chX b$ nhoo sau phLu thu#t lasik. c1 n*n đi t+i kh+m l8i kh5ng? rau ?hMu thu>t uasi vài tu%n th7 mắt có thể chưa nh7n th>t s\ tốt v7 v>y 5ạn c%n có thời gian ch# mắt ?h2c h;i và cha c%n $i h,m $8ng $Enh t và tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a . nhìn chX b$ nh9e sau phLu thu#t lasik. c1 c2n kh+m l8i kh5ng? rau ?hMu thu>t uasi vài tu%n th7 mắt có thể chưa nh7n th>t s\ tốt v7 v>y 5ạn c%n có thời gian ch# mắt ?h2c h;i và cha c%n $i h,m $8ng $Enh t và tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a . nho nuoc muoi sinh ly khi deo kinh sat t'ong c1 tốt cho mắt kh5ng? ]ước muối sinh -[ th1ng thường $ư<c ()ng ch# vi0c v0 sinh mắt và rửa 4nh ,? trNng 5ạn nh*" nAu muốn tốt ch# mắt 5ạn n'n ()ng th'm nước mắt nhQn tạ#" nhPng hxy nhớ tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c này . nhXng điGu c2n l u l 6G mắt khi đeo contact lin? Một số $iDu c%n -ưu [ hi sử (2ng c#ntact -Bns. ]gQm rửa 4nh hbng ngày 5bng (ung (Ech $Rc 5i0t. • • o#ntact -Bns hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng. /r'n hộ? có 3 5'n $Rt 4nh mắt ?hải và 3 5'n $Rt 4nh mắt tr,i" ?hải nhớ ‚ the t\ này tr,nh t7nh trạng $B# nh%m 4nh -'n mắt.

9hi $B# c#ntact -Bns.


• • • • •

w)ng c#ntact -Bns h1ng n'n 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -Bns tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày$ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -Bns trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -Bns Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

nhung dieu kieng ky sau khi mo c#n th$ bang lage? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

nhung loi khuyen cho 6iec mo mat lagik? • fạn ?hải 3kt h#Rc -ớn h=n.
• • • •

Mắt 5ạn ?hải ổn $Enh $ộ 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t Mắt 5ạn h1ng có c,c 50nh $ang tiAn triển tại mắt 5ạn $ang h1ng mang thai và $ang ch# c#n 58 fạn h1ng th4ch $B# 4nh và muốn ?hMu thu>t

nhXng ng "i m`i mB mắt c#n n*n Fn gì? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6" th\c ?hdm -uQn ?hi'n th7 tốt nh:t r;i 5ạn . nhXng thf c2n ki*ng khi mB c#n bYng lasik? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • •

Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

n)i mB mắt c#n th$ an to7n 67 tin t &ng o s7i g9n? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. noi mo mat c#n th$ uy tin nhat tai th7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. n `c ng,m 67 n `c '_a k4nh cDa lenses để l7m gì? /hB# nguy'n tắc th7 hi ()ng c#ntact -BnsBs có hạn sử (2ng h=n một ngày th7 chắc chắn 5ạn ?hải ()ng nước rửa và nước ngQm ch# 4nh ,? trNng" nước rửa -à nước có t4nh ch:t -àm sạch" hử tr)ng và nước ngQm có t4nh ch:t 5ả# Fuản ch# -BnsBs. n `c mắt nh,n t8o cho lens? rau ?hMu thu>t uasi " th1ng thường 5ạn ?hải nh! nước mắt nhQn tạ# tr#ng vNng 4t nh:t W th,ng $%u. ]ước nh! mắt nhQn tạ# có thể ()ng sau ?hMu thu>t. lisinB" Ky-BnB" ‡nitBar" RB˜rBsh Hfạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a xBm -#ại nà# ?h) h<? với mắt c6a 5ạn . nuoc nho mat lenses lam cay mat? f7nh thường th7 h1ng nha 5ạn" nhưng nAu mắt 5ạn nhạy cảm th7 cZng có thể gQy ra cảm gi,c h=i -ạ và hay cay cay hi nh! và#. phau thuat c#n th$ o dau tot nhat? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Co nhu cau phau thuat khuc Ua lase'k nen di kham o dau? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt & rài €Nn nha 5ạn. phuong phap mo c#n th$ nao la tot nhat? Ki0n & li0t ]am th7 ?? ?hMu thu>t uasi -à ?hổ 5iAn nh:t" tuy nhi'n ?hư=ng ?h,? tốt nh:t -à ?hư=ng ?h,? ?h) h<? nh:t với mắt c6a 5ạn" v7 v>y hxy tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD FuyAt $Enh này . '+t mắt khi đeo lens. n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . 'at mat sau khi bo contact lens. co can di kham khong? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" f0nh vi0n Mắt rài €Nn h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . sao mang k4nh +p t'9ng l8i b$ c0m? oảm gi,c 5E cộm có thể -à 5ạn chưa FuBn với 4nh ,? trNng h#Rc 5ạn $B# ngư<c 4nh" hxy ch# mắt thời gian -àm FuBn 5ạn . sau khi bắn mắt c#n thì sau bao l,u mắt ch& l8i bình th "ng? rau ?hMu thu>t -asi W th,ng th7 mắt mới ?h2c h;i h#àn t#àn" tuy nhi'n sau 3VX ngày ?hMu thu>t 5ạn $x Fuay tr& -ại với c1ng vi0c và h.c t>? $ư<c r;i. sau khi mo mat bang lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P phai nghi l7m bao lau? rau ?hMu thu>t uasi 3VX ngày 5ạn có thể Fuay tr& -ại với c1ng vi0c $ư<c r;i" tuy nhi'n t)y thB# c1ng vi0c c6a 5ạn nAu h1ng Fu, hắt hB 5ạn có thể ngha ng=i nhiDu h=n $ể mắt nhanh ?h2c h;i . sau khi mB c#n ki*ng nhXng gì kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • •

9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

sau khi mB mắt kh5ng n*n Fn gì? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6" th\c ?hdm -uQn ?hi'n th7 tốt nh:t r;i 5ạn . sau khi mv mắt n*n cX Fn nhXng lo8i thfc Fn n7o? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6" th\c ?hdm -uQn ?hi'n th7 tốt nh:t r;i 5ạn . sau khi mB mắt n*n ki*ng gì? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

sau khi phau thuat lasik bao nhieu ngay thi sinh hoat duoc binh thuong? rau ?hMu thu>t uasi 3VX ngày 5ạn có thể Fuay tr& -ại với c1ng vi0c $ư<c r;i" tuy nhi'n t)y thB# c1ng vi0c c6a 5ạn nAu h1ng Fu, hắt hB 5ạn có thể ngha ng=i nhiDu h=n $ể mắt nhanh ?h2c h;i .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

sau khi tia mắt c2n chT l gì kh5ng? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

sau mo mat bang phuong phap lasik nen an gi? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6" th\c ?hdm -uQn ?hi'n th7 tốt nh:t r;i 5ạn . sau mB mắt lasik bao l,u đ :c t'ang điểm? rau ?hMu thu>t uasi 4t nh:t 3 th,ng 5ạn mới $ư<c trang $iểm v)ng mắt" 5ạn n'n ch8 [ v0 sinh mắt $ể ?h:m mắt h1ng -àm ảnh hư&ng $An mắt . sau phau thuat lasik co the tap yoga khong? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng 5ạn mới n'n t>? y#ga -ại nh*" hxy tr,nh c,c h#ạt $ộng mạnh và ra m; h1i tr#ng th,ng $%u $ể mắt h1ng ảnh hư&ng $An Fu, tr7nh ?h2c h;i c6a mắt. so sanh giua phau thuat lasik 6a lase'k c+i n7o tốt h)n? shư=ng ?h,? uasi -à ()ng ch# người có gi,c mạc (%y và ?? uasB G()ng ch# người có gi,c mạc m!ng" v7 v>y h1ng có ?? nà# tốt h=n ?? nà#" cha có ?? ?h) h<? nh:t với mắt c6a 5ạn" hxy tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD FuyAt $Enh này . s_ dCng thuốc nh\ mắt n7o khi đeo contact lens? ]ước nh! mắt nhQn tạ# có thể ()ng hi sử (2ng c#ntact -Bns. lisinB" Ky-BnB" ‡nitBar" RB˜rBsh Hfạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a xBm -#ại nà# ?h) h<? với mắt c6a 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

s_ dCng thuốc nh\ mắt n7o khi mang contact lens? ]ước nh! mắt nhQn tạ# có thể ()ng hi sử (2ng c#ntact -Bns. lisinB" Ky-BnB" ‡nitBar" RB˜rBsh Hfạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a xBm -#ại nà# ?h) h<? với mắt c6a 5ạn . t8i sao đeo k4nh +p t'9ng kh5ng đ :c tho3i m+i? l7 mắt 5ạn r:t nhạy cảm" 5ạn ce h7nh (ung có một hạt 52i r:t nh! và# mắt cNn -àm ch# mắt 5ạn cộm xốn chảy nước mắt huống chi -à 5ạn ()ng c#ntact -Bns" có thể chưa FuBn với 4nh v7 v>y 5ạn hxy ch# mắt thời gian . t8i sao khi th+o k4nh +p t'9ng 'a cf b$ ch3y ghon? oó thể mắt 5ạn 5E 4ch eng với c#ntact -BnsBs h#Rc mắt 5E vi'm nhi_m r;i" hxy $An gR? 5,c sC chuy'n h#a $ể t7m hiểu nguy'n nhQn cZng như có -ời huy'n c6a fr vD vi0c 5ạn có tiA? t2c $B# 4nh ,? trNng $ư<c hay h1ng. C1 c+ch n7o t#p mắt c#n kh5ng b$ d8i kh5ng? Mắt (ại th1ng thường -à (# 5ạn $B# 4nh tr#ng thời gian (ài" c,ch (uy nh:t -àm mắt hAt (ại -à 5ạn ?hMu thu>t $ể h1ng ?hải mang 4nh nPa . đeo k4nh c#n kh5ng đeo đ0 lo8n c1 sao kh5ng? 9h1ng sa# 5ạn nh*" 5ạn cha c%n $B# 4nh -#ạn hi 5ạn có $ộ -#ạn th1i" nhưng nAu $ộ -#ạn th:? h1ng ảnh hư&ng $An t%m nh7n c6a 5ạn th7 h1ng c%n $B# . So8i n `c nh\ mắt tốt cho ng "i d[ng lens? oó một số -#ại nước mắt nhQn tạ# có thể ()ng hi mang c#ntact -Bns. Ky-BnB" ‡nitBar" lisinB" RB˜rBsh H /uy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD -#ại nước mắt nà# ?h) h<? và nh! ngày 5a# nhi'u -%n 5ạn . jhLu thu#t Sasik & đ,u l7 tốt nh?t hi%n nay? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. Qau phLu thu#t Sasik n*n ki*ng nhXng gì? • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • •

9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

H+c h8i cDa 6i%c đeo lenses đối 6`i gi+c m8c? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng. oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. • • • • • • • •


Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

^w tuBi mB mắt lasik t'$ c#n th$ đ :c ch a? 3W /uổi chưa $6 tuổi $ể ?hMu thu>t uasi " 5ạn n'n $B# 4nh th'm X nnm nPa" sau $ó $i h,m $ể ?hMu thu>t uasi . uasi cha $Enh với người tS 3kt tr& $i. = đ0 c1 ph[ h:p mB Sasik hay kh5ng? j (i#? -à $ộ c>n trung 57nh và h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t uasi $ư<c" 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với uasi hay h1ng . Fn gì tốt nh?t sau khi mB mắt? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn cha c%n nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6 (inh (ưmng và -uQn ?hi'n th\c ?hdm -à tốt nh:t ch# mắt r;i.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

•p t'9ng c#n ^- diop c1 b+n t'*n th$ t' "ng hay kh5ng? 94nh ,? trNng 3U (i#? c>n thE có 5,n tr'n thE trường 4nh li0t ]am. fạn c%n h!i c,c ti0m 4nh -ớn và nAu có thể tha $Rt hàng c,c ti0m 4nh này $ể có 4nh ?h) h<?. bắn lage mắt bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. ban tia lage ko dung nuoc bao nhieu ngay? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn sinh h#ạt 57nh thường" cha có $iDu 5ạn h#ng n'n $ể nước và# mắt tr#ng tu%n $%u ti'n Gtu%n $%u ti'n 5ạn cha sử (2ng nước mắt nhQn tạ# và thuốc nh! thB# cha $Enh c6a 5,c sC $iDu trE th1iI bắn tia lage mB mắt c#n th$ & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn. [email protected] bao nhi*u tuBi m`i [email protected] b$ c#n th$? /h1ng thường $An 3kt th7 $ộ c>n c6a 5ạn tiAn (%n $An ti0m c>n Gổn $EnhI tuy nhi'n t)y thB# tSng người Gc= $EaI mà $ộ tuổi ổn $Enh h,c nhau. Oộ c>n $ư<c xBm -à ổn $Enh nAu như tr#ng h#ảng 3 nnm h1ng thay $ổi. b%nh c#n th$ c1 di t'uyGn kh5ng? o>n thE h1ng ?hải -à 50nh mà cha -à t>t h8c xạ th1i" c>n thE có hả nnng (i truyDn v7 v>y nAu 5ạn 5E c>n th7 c#n c,i c6a 5ạn hả nnng 5E c>n ca# h=n ngư&i 57nh thường (# (i truyDn" nhưng ngư<c -ại nAu 5ạn h1n 5E c>n nhưng c#n c,i c6a 5ạn vMn có thể 5E c>n (# m1i trường. bi c#n = đ0 c1 ph3i th "ng Uuy*n đeo k4nh? /h1ng thường j (i#? th7 ?hải $B# 4nh thường xuy'n r;i" nhưng cZng t)y thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn nAu h1ng $B# 4nh mà h1ng ảnh hư&ng $An t%m nh7n th7 5ạn cha c%n $B# hi c%n t>? trung th1i và nAu h1ng $B# 4nh mà mắt 5ạn nh7n h1ng tốt th7 t:t nhi'n ?hải $B# 4nh thường xuy'n r;i. b$ c#n c1 67o ng7nh c5ng an đ :c kh5ng? fạn 5E c>n th7 thi tuyển và# ngành c1ng an $ư<c hi 5ạn $x ?hMu thu>t hAt c>n" v7 v>y 5ạn n'n $i ?hMu thu>t hAt c>n $ể có c= hội và# ngành này .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

bi c#n th$ co lam tiep 6ien hang khong duoc khong? fạn 5E c>n th7 thi tuyển và# ngành tiA? vi'n hàng h1ng $ư<c hi 5ạn $x ?hMu thu>t hAt c>n" v7 v>y 5ạn n'n $i ?hMu thu>t hAt c>n $ể có c= hội và# ngành này . bi kho mat sau khi ban lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P. n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $i h,m mắt tại n=i 5ạn $x -àm ?hMu thu>t v7 5,c sC chuy'n h#a & $ó hiểu vD t7nh trạng mắt c6a 5ạn nh:t" nhưng nAu 5:t ti0n th7 5ạn có thể $An f0nh vi0n Mắt g%n nh:t n=i 5ạn sinh sống h,m $Du y'n tQm . b$ m" mắt sau khi đeo lens. n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng " fl Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €NnH h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . bi ngua mat lien tuc do deo lens. n*n đi kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . bi 6iem khop dang thap co duoc mo lasik? uasi h1ng chống cha $Enh với 50nh vi'm hớ?" v7 v>y 5ạn n'n $i h,m mắt xBm có ?h) h<? với ?? ?hMu thu>t uasi h1ng . Can bo kinh sat t'ong bao lau t'uoc khi mo mat? fạn n'n th,# 4nh ,? trNng ra 4t nh:t † ngày trước hi $i h,m tiDn ?hMu G h,m trước ?hMu thu>tI $ể At Fuả h,m mắt ch4nh x,c. Cach an uong nghi ngoi sau khi mo lo8n thi? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn cha c%n nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6 (inh (ưmng và -uQn ?hi'n th\c ?hdm -à tốt nh:t ch# mắt r;i. Cach duong mat sau khi ban lasik? • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u"

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• •

@n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n.

C+ch l?y k4nh +p t'9ng 'a kh\i mắt? • ]hớ -à -u1n rửa tay trước hi -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt. Oể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt" hướng mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n sang một 5'n tr#ng hi $ang ()ng tay $dy mi tr'n -'n và mi (ưới xuống. R;i ()ng một ngón tay c6a 5àn tay ia (i nh+ 4nh ra ?h%n màu trắng c6a mắt. /ại $ó 5ạn có thể (_ (àng ()ng ngón tr! và ngón c,i $ể nh:c nh+ 4nh ,? trNng ra h!i mắt fạn h1ng n'n $ể móng tay (ài ch# $An hi 5ạn có thể th,# 4nh ra h!i mắt một c,ch nhu%n nhuy_n" $ể tr,nh v1 t7nh -àm tr%y hay -àm $au mắt c6a 5ạn. 94nh ,? trNng -#ại có thể $ư<c -:y ra 5bng c,ch giP -Nng 5àn tay c6a 5ạn m& ra" c8i xuống" và sau $ó m& mắt rộng c6a 5ạn. lới một ngón tay c6a 5àn tay ia" *# (a & ngay hóB mắt 5'n ng#ài ra hướng -c tai c6a 5ạn" nhớ -à giP mắt 5ạn m& rộng" sau $ó nh:? nh,y mắt. 94nh ,? trNng sL tư $ộng 5E $dy 5>t ra ng#ài và r=i và# -Nng 5àn tay m& c6a 5ạn. o,c (2ng c2 ()ng $ể -,y 4nh ,? trNng ra h!i mắt $ư<c g.i -à g?-ungBrsh có thể ()ng $ể chạm tr\c tiA? và# 4nh ,? trNng và -:y ch8ng ra h!i mắt. oó thể h!i mua nhPng (2ng c2 này tS c,c 5,c sC mắt. oh8 [ rbng cha $ể (2ng c2 này chạm và# 4nh và 1ng chạm và# mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nghB nói vD vi0c 4nh ,? trNng có thể chạy và# ?h4a 5'n thr#ng c6a mắt th7 $iDu này th\c s\ -à h1ng thể v7 -u1n có một màng At nối mắt c6a 5ạn với mRt tr#ng c6a m4 mắt.

• •

C+ch nh\ nat'i clo'id nh\ cho k4nh +p t'9ng? ]atri c-#ri( U"i• -à nước muối sinh -[ ()ng $ể v0 sinh mắt hàng ngày che h1ng ?hải -à nước nh! mắt hi 5ạn ()ng 4nh ,? trNng. lới nước muối sinh -[ một ngày 5ạn có thể ()ng $ể v0 sinh mắt `Vj -%n" mci -%n 5a# nhi'u gi.t -à t)y 5ạn . Cach phan biet kinh mat t'ai mat phai kinh ap t'ong? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.

C+ch ph,n bi%t k4nh s+t t'9ng b*n t'+i 67 b*n ph3i? 9h1ng có c,ch nà# h,c -à hi mua 4nh vD 5ạn ?hải $.c ‚ 5'n nà# 5'n tr,i 5'n nà# 5'n ?hải và tr#ng Fu, tr7nh sử (2ng n'n th,# và $B# 4nh tu%n t\ ch# tSng mắt" cha có c,ch $ó mới gi8? 5ạn ?hQn 5i0t mắt tr,i mắt ?hải th1i. C#n bqm sinh c1 mB mắt đ :c kh5ng? o>n 5dm sinh h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t $ư<c 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI. fạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? này hay h1ng. Can bao nhieu do thi nen deo kinh? rL t)y thB# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu th:y t%m nh7n 5E ảnh hư&ng th7 5ạn nh:t thiAt ?hải mang 4nh $ể hc tr< t%m nh7n" th1n g thường c>n tS X (i#? tr& $i th7 $B# 4nh thường xuy'n h=n 5ạn . C#n nWng c1 đeo k4nh +p t'9ng đ :c kh5ng? /r#ng nhxn h#a Fuy $Enh c>n tS W (i#? tr& $i $ư<c c#i -à c>n nRng và với $ộ c>n $ó th7 h#àn t#àn có thể $B# 4nh ,? trNng. fạn cha c%n $i h,m 5,c sC chuy'n h#a $ể có -ời huy'n và $Rt 4nh thB# $=n 5,c sC ch# th7 y'n tQm . C#n th$ V do co mo Sasik duoc khong? i (i#? -à $ộ c>n ca# và vMn có thể ?hMu thu>t $ư<c 5bng ?? uasi h#Rc uasB nAu như mắt 5ạn ?h) h<?" 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với uasi hay h1ng cZng như có -ời huy'n tS fr chuy'n h#a. ChFm s1c mắt sau khi mB lasik? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • •

9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

Chi ph4 mB c#n lasik? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasi nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. Chi phi mo mat c#n th$ B%nh 6i%n Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasi nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. Chi phi mo mat c#n th$ o B%nh 6i%n mat Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasi nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. ChXa c#n th$ bYng tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P & b%nh 6i*n n7o tốt nh?t? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. C1 n*n đeo contact lenses th "ng Uuy*n kh5ng? /ốt nh:t -à h1ng n'n v7 có thể mắt 5ạn sL gR? nhPng v:n $D sau hi thường xuy'n $B# c#ntact -Bns. • • • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • •


Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

C1 n*n đeo k4nh khi ngEi m+y t4nh kh5ng? /)y thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu mắt 5ạn 5E t>t h8c xạ th7 mới c%n $B# 4nh $ể mắt -àm vi0c tốt h=n và 4t m!i m0t h=n" cNn nAu mắt 5ạn 57nh thường th7 t:t nhi'n -à h1ng c%n $B# r;i. C1 n*n mB mắt c#n th$ kh5ng? fạn n'n ?hMu thu>t mắt c>n thE nAu như 5ạn -à một người h1ng th4ch mang 4nh g.ng 5&i v7 ?? ?hMu thu>t hi0n nay r:t an t#,n và hi0u Fuả" 5ạn cZng n'n h!i [ iAn c6a 5,c sC chuy'n m1n vD t7nh trạng c2 thể mắt c6a 5ạn . C1 thể l?y n `c lau mắt k4nh ng,m lenses đ :c kh5ng? K#àn t#àn h1ng $ư<c nha 5ạn" c#ntact -BnsBs có (ung (Ech ngQm (ành ri'ng $ể rửa" ngQm và 5ả# Fuản. fạn n'n mua (ung (Ech ngQm c#ntact -BnsBs $i ym hi mua c#ntact -BnsBs . C1 thể ng,m k4nh +p t'9ng t'ong n `c muối sinh ll kh5ng? K#àn t#àn h1ng $ư<c nha 5ạn" c#ntact -BnsBs có (ung (Ech ngQm (ành ri'ng $ể rửa" ngQm và 5ả# Fuản. fạn n'n mua (ung (Ech ngQm c#ntact -BnsBs $i ym hi mua c#ntact -BnsBs . nau mắt c2n ki*ng nhXng gì? fạn cha c%n nh! thuốc thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" nn uống 57nh thường" tr,nh tiA? x8c với $; v>t và nhPng người xung Fuanh $ể hạn chA -Qy nhi_m" n'n $B# hdu trang và $B# 4nh mắt" rửa tay nhiDu -%n tr#ng ngày" $Rc 5i0t -à hi tiA? x8c với mắt. để lenses ^ tối k c1 n `c ng,m c1 sao kh5ng? 9hi $ể c#ntact -BnsBs Fua $'m h1ng ngQm tr#ng (ung (Ech 5ả# Fuản t7 chắc chắn -à c#ntact -BnsBs sL 5E h1 và h1ng $ư<c v0 sinh. fạn n'n rửa c#nact -BnsBs sau $ó ngQm và# (ung (Ech ngQm h#ảng k tiAng sau $ó tiA? t2c ()ng . đeo +p t'9ng c1 l7m '+ch gi+c m8c kh5ng? 9hả nnng -àm r,ch gi,c mạc hi $B# 4nh ,? trNng sL r:t hó xảy ra tuy nhi'n hi $B# 4nh ,? trNng có thể 5ạn sL gR? một số v:n $D sau.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • •


oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

đeo chung lenses c1 sao ko? /hB# nguy'n tắc th7 5ạn h1ng $ư<c $B# chung c#ntact -BnsBs v7 hả nnng -Qy nhi_m 50nh mắt Fua $ường tiA? x8c c#ntact -BnsBs r:t ca# và vi0c v0 sinh cZng h1ng tốt . deo kieng sat t'ong co lam mong giac mac? 94nh ,? trNng h1ng -àm gi,c mạc c6a 5ạn m!ng $i" tuy nhi'n hi $B# 4nh ,? trNng có thể 5ạn sL gR? một số v:n $D sau. • • • • • • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• •


/hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

deo kinh ap t'ong di tam bien duoc ko? fạn có thể $B# 4nh ,? trNng $ể $i tắm 5iển h#Rc $i 5=i" hxy nhớ -à v0 sinh 4nh và v0 sinh mắt th>t tốt sau mci -%n $i tắm 5iển và $i 5=i vD. đeo k4nh dZn t'9ng b$ '+t mắt. n*n kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . deo len bao lau thi nho mat? /)y thB# t7nh trạng mắt c6a 5ạn" nAu tr#ng Fu, tr7nh $B# có cảm gi,c h1" xốn th7 n'n nh! ngay" th1ng thường ngày 5ạn sL nh! `Vj gi.t và nhớ -à tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD -#ại nước mắt nhQn tạ# nà# ?h) h<? với 5ạn cZng như mắt 5ạn ?hải nh! 5a# nhi'u gi.t một ngày. deo len mat nguyen ngay co nhung anh huong gi? /hB# nguy'n tắc th7 5ạn h1ng ()ng c#ntact -BnsBs Fu, k tiAng một ngày và tr#ng hi ng6" v7 v>y hxy tuQn th6 nguy'n tắc" nAu -m 5E một ngày ()ng nhiDu th7 tốt nh:t 5ạn n'n $ể mắt ngha ngh= nhiDu h=n và h1ng -R? -ại $iDu này nPa. 9hi $B# c#ntact -BnsBs có 5:t ce (:u hi0u nà# 5:t thường th7 hxy th,# c#ntact -BnsBs ra và tới gR? 5,c sC chuy'n h#a. đeo lenses li*n tCc kh5ng ng,m = [email protected] đ :c kh5ng? /hB# nguy'n tắc th7 5ạn h1ng ()ng c#ntact -BnsBs Fu, k tiAng một ngày và tr#ng hi ng6. 9hi ()ng mci ngày th7 5ạn ?hải rửa và ngQm c#ntact -BnsBs sau mci -%n sử (2ng. ]Au 5ạn Fu'n h1ng ngQm 4nh th7 h1m sau h1ng n'n ()ng mà hxy v0 sinh r;i ngQm 4nh 4t nh:t k tiAng sau $ó tiA? t2c ()ng . 9hi $B# c#ntact -BnsBs có 5:t ce (:u hi0u nà# 5:t thường th7 hxy th,# c#ntact -BnsBs ra và tới gR? 5,c sC chuy'n h#a. đeo lenses mắt t'+i c đ0 mắt ph3i cme/? lới $ộ c>n hai mắt c6a 5ạn h#àn t#àn có thể $B# c#ntact -BnsBs $ư<c. fạn cha c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD t7nh trạng mắt" nAu ?h) h<? th7 cha c%n mua c#ntact -BnsBs $B# -à $ư<c r;i. dia chi mo mat c#n th$ uy t4n? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à f0nh vi0n $%u ti'n và (uy nh:t tại li0t ]am $ạt ti'u chudn Fuốc tA •o} t4nh tới thời $iểm hi0n tại nnm XU3`. l7 v>y $ó chắc chắn ?hải -à f0nh vi0n có uy t4n và ch:t -ư<ng r;i nha 5ạn.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

dieu t'i benh mat lZo th$ t8i B%nh 6i%n n7o? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE -x# thE th7 y'n tQm r;i . đo mắt c#n Cao Hhắng bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 $# h8c xạ G$# $ộ c>n" vi_n" -#ạn thEI tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng h#ảng iT.UUU$ ch# một -%n $# và chi ?h4 h,m mắt tổng Fu,t h#ảng 3TU.UUU$. Dung d$ch ng,m lenses bausch ‚ lomb 'enu tốt kh5ng? ]Au -à (ung (Ech c6a 5ausch ™ -#m5 th7 5ạn ce y'n tQm sử (2ng . Kàng xu:t se tS M‚ và $ạt ch:t -ư<ng hi nh>? vD li0t ]am. D[ng n `c muối sinh ll nh\ k4nh +p t'9ng c1 đ :c kh5ng? ]atri c-#ri( U"i• -à nước muối sinh -[ ()ng $ể v0 sinh mắt hàng ngày che h1ng ?hải -à nước nh! mắt hi 5ạn ()ng 4nh ,? trNng.9hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn n'n nh! th'm nước mắt nhQn tạ# $ể 5ả# v0 mắt" tuy nhi'n 5ạn ?hải tham hả# 5,c sC chuy'n h#a vD -#ại nước mắt nhQn tạ# ?h) h<? với mắt c6a 5ạn. ƒUcime' lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P Cao Hhắng bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. •emtosecond lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P co ph3i deo contact len bao 6% sau khi mB khong? 9h1ng nha 5ạn. rau ?hMu thu>t 5ạn cha c%n ngha ng=i chnm sóc mắt th1i che h1ng ?hải $B# c#ntact -BnsBs . khong ngam dung dich lenses co su dung duoc hay khong? o#ntact -BnsBs $x ()ng r;i nhưng -ại h1ng ngQm tr#ng (ung (Ech (ành ri'ng ch# c#ntact -BnsBs th7 5ạn h1ng n'n ()ng tiA? v7 -8c $ó c#ntact -BnsBs chưa $ư<c v0 sinh và cZng h1ng $ư<c 5ả# Fuản như v>y sB -àm tổn thư=ng $An mắt c6a 5ạn. k4nh giZn t'9ng c1 h mắt kh5ng? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng" nAu $iDu trE E? thời th7 h1ng sa# nhưng h1ng $iDu trE E? thời cZng có hả nnng -àm mắt 5E hư nha 5ạn • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • •


oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

k4nh +p t'9ng su dung duoc bao lau? 94nh ,? trNng có thời hạn 3 ngày" 3 tu%n" 3 th,ng" ` th,ng H hi mua 4nh 5ạn n'n 5iAt nhu c%u c6a ch4nh 5ạn và hxy nhớ $.c ‚ hạn sử (2ng $ư<c in tr'n 5a# 57. S7m gì khi mắt b$ đ\ do deo k4nh +p t'9ng? li0c $%u ti'n 5ạn ?hải -àm -à th,# 4nh ra" nAu mắt hAt $! th7 h1ng sa# nhưng mắt sau một thời gian vMn $! th7 hxy $An gR? 5,c sC chuy'n h#a $ể $ư<c h,m và $iDu trE . S2n đ2u đeo lenses mắt b$ đ\. n*n kh+m & đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fl Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i . khi lenses b$ kh5 c1 h kh5ng? ]Au c#ntact -BnsBs 5E h1 th7 t:t nhi'n -à có v:n $D tr#ng vi0c 5ả# (ưmng c#ntact -BnsBs c6a 5ạn r;i. ]'n ch# c#ntact -BnsBs và# hộ? và ngQm tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng nAu sau $ó c#ntact -BnsBs tr& -ại 57nh thường th7 5ạn có thể $B# và nAu ngư<c -ại th7 5ạn n'n 5! c#ntact -BnsBs $i . Senses c1 đ0 c#n lo8n hvn h:p c1 m7u kh5ng? o#ntact -BnsBs cha có $ộ c>n -à có màu th1i " c#ntact -BnsBs vSa có $ộ c>n vSa có $ộ -#ạn chưa có tr'n thE trường li0t ]am GnAu có th7 $ộ -#ạn -à r:t nh+I. ]Au 5ạn muốn mắt có màu $+? th7 n'n mua c#ntact -BnsBs màu r;i $B# 4nh g.ng 5'n ng#ài . Senses han dung c thang Uai hon duoc khong? 9h1ng $ư<c nha 5ạn. cha n'n xài hi cNn hạn sử (2ng th1i $ể tr,nh nhPng t,c (2ng ?h2 -àm tổn thư=ng $An mắt 5ạn.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

neo lenses mắt c1 3nh h &ng gì t`i mắt kh5ng? ]Au ?h) h<? với c#ntact -BnsBs th7 h1ng sa# nhưng nAu h1ng ?h) h<? th7 5ạn có thể 5E nhPng t7nh trạng sau. • • • • • • • • • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

Senses mắt c1 h8i cho mắt kh5ng? ]Au ?h) h<? với c#ntact -BnsBs th7 h1ng sa# nhưng nAu h1ng ?h) h<? th7 5ạn có thể 5E nhPng t7nh trạng sau. • • • • • • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• •


/hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

Qo s+nh giXa lo8n th$ 67 c#n th$ c+i n7o nWng h)n? ]Au nói vD $ộ G (i#?I th7 $ộ c>n có (i#? ca# h=n" tuy nhi'n th7 $ộ -#ạn sL -àm 5ạn hó chEu h=n" hó $B# 4nh h=n 5ạn . Aắt ^ m4 đeo lenses c1 kh1 ch$u ko? Mắt một m4 h1ng có -i'n Fuan $An vi0c $B# c#ntact -Bns" nAu mắt 5ạn ?h) h<? th7 $B# c#ntact -BnsBs 57nh thường" mắt hó chEu -à (# mắt h1ng ?h) h<? với c#ntact -BnsBs nha 5ạn. AB c#n th$ & đ,u tốt nh?t Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? /ại /hành ?hố K; oKƒ M}]K 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt & /hành ?hố K; oKƒ M}]K nha 5ạn. Ao lasik gia bao nhieu o B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasi nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. AB lasick uống thuốc t'+nh thai c1 sao kh5ng? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn có thể uống thuốc tr,nh thai" sau ?hMu thu>t 5ạn cha c%n chnm sóc mắt tốt và nh! thuốc thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a th7 y'm tQm r;i . Ao lasik khoang bao lau moi duoc t'ang diem? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng th7 5ạn $ư<c trang $iểm v)ng mắt 57nh thường" hxy ch8 [ hi tdy trang n'n cdn th>n và sạch sL nha 5ạn. Ao lasik phai kieng nhu the nao? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • •

9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

Ao mat bang |a6eh'ont lasik & đ,u thì tốt? fạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?hư=ng ?h,? vavB˜r#nt -asi . fl Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng 50nh vi0n mắt tốt nh:t & rài gNn r;i nha 5ạn. Ao mat c#n th$ co duoc nho thuoc 6 'ohto kh5ng? lr#ht# cZng -à thuốc ()ng thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a" v7 v>y sau ?hMu thu>t 5ạn nh:t thiAt ?hải tuQn thB# cha $Enh nh! thuốc c6a 5,c sC chuy'n h#a $ể h1ng ảnh hư&ng $An Fu, tr7nh ?h2c h;i c6a mắt. mB mắt c#n thì c1 tốt kh5ng? /r#ng nhPng ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI th7 ?hMu thu>t 5bng tia -asBr -à -\a ch.n tối ưu v7 nó giải FuyAt $ư<c nhPng hạn chA (# 4nh g.ng và 4nh ,? trNng gQy ra. /uy nhi'n ?hMu thu>t mắt c>n giống như ?? ?hMu thu>t thdm m‚ n'n FuyAt $Enh -à c6a 5ạn" có thể ?hMu thu>t h#Rc $B# 4nh cZng h1ng sa#. Ao mat c#n th$ phuong phap hemtosecond lasik? shư=ng ?h,? ?hMu thu>t c>n thE |Bmt#sBc#n( -asi -à ?hư=ng ?h,? mới v7 v>y & li0t ]am chưa ?hổ 5iAn" 5ạn c%n $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c ?hMu thu>t 5bng ?? này. AB mắt lasik & đ,u tốt nh?t? fạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?hư=ng ?h,? -asi . fl Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng 50nh vi0n mắt tốt nh:t & rài gNn r;i nha 5ạn. Ao mat sau may thang duoc deo lens? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 3 nnm 5ạn mới có thể $B# c#ntact -Bns" tuy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD FuyAt $Enh này . Cho mo mat tot nhatt Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6 fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và ?hMu thu>t th7 y'n tQm r;i .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Aua eyeshield o dau thi tot? w2ng c2 này cha c%n ()ng tr#ng tu%n $%u sau ?hMu thu>t uasi " sau ?hMu thu>t f0nh vi0n sL ?h,t ch# 5ạn một cR? $ể ()ng v7 v>y 5ạn h1ng c%n ?hải mua th'm" tr#ng trường h<? 5ạn 5E m:t (2ng c2 $ó th7 ()ng 4nh $B# 57nh thường cZng h1ng sa# . Nen an gi sau khi mB mắt? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI th7 5ạn cha c%n nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6 (inh (ưmng" -uQn ?hi'n th\c ?hdm như thA -à tốt nh:t. ]Au c%n 5ổ sung th7 5ạn n'n h!i [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a 5ạn . N*n hay kh5ng đeo k4nh +p t'9ng c#n? /)y thB# s& th4ch và nhu c%u c6a 5ạn th1i" tuy nhi'n với m1i trường và c,ch v0 sinh r:t $Rc 5i0t n'n 4nh ,? trNng chắc chắn sL -:y $i nhiDu thời gian c6a 5ạn h=n -à 4nh g.ng và ?hMu thu>t. /r#ng trường h<? x:u 5ạn có thể gR? một số v:n $D (# 4nh ,? trNng gQy ra. • • • • • • • • • • oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

N*n mB lasik & đ,u tp JE Ch4 Ainh? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6 fv Mắt rài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và ?hMu thu>t th7 y'n tQm r;i .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Ng,m lenses bao l,u m`i đeo l8i? /h1ng thường 5ạn sL $B# c#ntact -BnsBs cả ngày v7 v>y c#ntact -BnsBs sL $ư<c v0 sinh và ngQm tr#ng (ung (Ech $An h1m sau" tr#ng trường h<? 5ạn $B# 5uổi t;i th7 trước hi $i ng6 5ạn cZng ?hải th,# c#ntact -BnsBs ra v0 sinh và ngQm c#ntact -BnsBs và# (ung (Ech ch# tới tiA? thB# 5ạn $B#. fạn n'n ngQm c#ntact -BnsBs 4t nh:t k tiAng một ngày . Bao gi" ngsng tFng đ0 c#n? /h1ng thường hi 3kt $ộ c>n c6a 5ạn tiAn (%n $An ti0m c>n Gổn $EnhI tuy nhi'n t)y thB# c= $Ea tSng người mà $ộ c>n ổn $Enh & $ộ tuổi h,c nhau. Oộ c>n $ư<c xBm -à ổn $Enh nAu 4t nh:t 3 nnm h1ng thay $ổi. Nguyen nhan deo kinh ap t'ong lai bi dau dau? ]guy'n nhQn hi $B# 4nh ,? trNng -àm 5ạn $au $%u có thể (# 5ạn chưa FuBn $iDu tiAt mắt với 4nh ,? trNng h#Rc 4nh ,? trNng c6a 5ạn với $ộ h8c xạ h1ng ?h) h<?. fạn n'n iểm tra -ại 4nh ,? trNng 5bng c,ch $i $An gR? 5,c sC chuy'n h#a. Nhung dieu can t'anh sau mo mat lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n Nuoc ngam contact lenses ngam khoang bao nhieu gio? fạn n'n ngQn c#ntact -BnsBs tr#ng (ung (Ech ngQm (ành ri'ng tr#ng suốt thời gian 5ạn h1ng ()ng" nói ngắn g.n -à ng#ài thời gian $B# 4nh ,? trNng ra th7 5ạn ?hải v0 sinh và ngQm 4nh tr#ng (ung (Ech v7 (ung (Ech có t4nh ch:t hử tr)ng và 5ả# Fuản c#ntact -BnsBs ch# 5ạn. N `c '_a k4nh +p t'9ng lo8i n7o tốt nh?t? oó nhiDu -#ại nước rửa 4nh ,? trNng $ư<c 5ạn tr'n thE trường" 5ạn cha c%n mua -#ại có ngu;n gốc rJ ràng G thường -à hàng nh>? c6a M‚" ]h>t" Kàn ~uốc HI -à y'n tQm ()ng $ư<c r;i.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

jhau thuat hemtosecond lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P l7 bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? |Bmt#sBc#n( -asi h#ảng jTtr ch# hai mắt. fạn có thể $An f0nh vi0n Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn" fv `U{j" fv shư=ng ]am $ể $ư<c tư v:n th'm. jhLu thu#t mắt c#n th$ lasik bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasi nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. jh )ng ph+p mB smile p lasik đ "ng mB nh\ chi phi co giam sau 6ai nam nua khong? oZng chưa nói chắc $ư<c vi0c chi ?h4 này sL giảm v7 như ?? uasi th7 càng ngày càng tnng gi, (# m,y móc hi0n $ại h=n" 5,c sC nhiDu inh nghi0m h=n" chi ?h4 ch# nhPng the h,c ca# h=n H 5ạn . „+ch lenses l7m [email protected] n7o liGn l8i? o#ntact -BnsBs 5E r,ch th7 h1ng có c,ch nà# -àm -iDn -ại $ư<c" 5ạn n'n 5! c#ntact -BnsBs $ó $i và ()ng c#ntact -BnsBs mới $ể $ảm 5ả# an t#àn ch# mắt c6a 5ạn. Qau khi mo lasik bao lau thi thay 'o t'o lai? ]gay sau ?hMu thu>t uasi 5ạn $x có thể nh7n th:y 57nh thường $i -ại" sinh h#ạt H và cha c%n sau 3VX ngày th7 5ạn $x Fuay tr& -ại với c1ng vi0c $ư<c r;i. 9hả nnng ?h2c h;i thE -\c cNn t)y thuộc và# mci người. fạn n'n tuQn th6 nhPng (Rn (N c6a fr chuy'n h#a $ể mắt mau ?h2c h;i. Qau khi mB mắt c#n ph3i ki*ng nhXng gì? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Qau khi mB mắt ki*ng Fn g4? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6 và -uQn ?hi'n th\c ?hdm th7 tốt nh:t ch# mắt r;i. Qau khi mB mắt ki*ng gì? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. • /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" • Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" • Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 • 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" • 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" • 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" • @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. • /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. • /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n Qau khi mB mắt c2n đeo k4nh b3o 6% bao l,u? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn n'n $B# 4nh 5ả# v0 thường xuy'n tr#ng vNng một tu%n ngay cả hi $i ng6 $ể tr,nh nhPng hành $ộng v1 thec t,c $ộng -'n mắt. rau 3 tu%n th7 5ạn có thể $B# 4nh hi $i ra ng#ài h#Rc hi c%n thiAt. Qau mo mat bao lau duoc t'ang diem? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 3 th,ng 5ạn mới có thể trang $iểm v)ng mắt" -ưu [ hxy v0 sinh cdn th>n $ể h1ng -àm ảnh hư&ng $An mắt c6a 5ạn. Hai sao bi c#n th$ lai khong duoc 6ao nganh cong an? l7 y'u c%u c6a ngành c1ng an -à thE -\c h1ng 4nh c6a 5ạn 4t nh:t -à $ạt 3U{3U" ]Au 5ạn 5E c>n th7 chắc chắn thE -\c h1ng 4nh c6a 5ạn h1ng $ạt 3U{3U r;i. H8i sao b$ c#n th$ th "ng hay lEi mắt? /r#ng r:t nhiDu ]guy'n nhQn c6a c>n thE có ]guy'n nhQn -à nhxn c%u c%u c6a 5ạn (ài h=n 57nh thường v7 v>y nAu 5ạn c>n (# ]guy'n nhQn này th7 mắt 5ạn sL có xu hướng -;i ra 5'n ng#ài . J `ng dLn th+o k4nh +p t'9ng kh5ng ch8m 67o mắt? • ]hớ -à -u1n rửa tay trước hi -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt. Oể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt" hướng mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n sang một 5'n tr#ng hi $ang ()ng tay $dy mi
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

tr'n -'n và mi (ưới xuống. R;i ()ng một ngón tay c6a 5àn tay ia (i nh+ 4nh ra ?h%n màu trắng c6a mắt. /ại $ó 5ạn có thể (_ (àng ()ng ngón tr! và ngón c,i $ể nh:c nh+ 4nh ,? trNng ra h!i mắt • • fạn h1ng n'n $ể móng tay (ài ch# $An hi 5ạn có thể th,# 4nh ra h!i mắt một c,ch nhu%n nhuy_n" $ể tr,nh v1 t7nh -àm tr%y hay -àm $au mắt c6a 5ạn. 94nh ,? trNng -#ại có thể $ư<c -:y ra 5bng c,ch giP -Nng 5àn tay c6a 5ạn m& ra" c8i xuống" và sau $ó m& mắt rộng c6a 5ạn. lới một ngón tay c6a 5àn tay ia" *# (a & ngay hóB mắt 5'n ng#ài ra hướng -c tai c6a 5ạn" nhớ -à giP mắt 5ạn m& rộng" sau $ó nh:? nh,y mắt. 94nh ,? trNng sL tư $ộng 5E $dy 5>t ra ng#ài và r=i và# -Nng 5àn tay m& c6a 5ạn. o,c (2ng c2 ()ng $ể -,y 4nh ,? trNng ra h!i mắt $ư<c g.i -à g?-ungBrsh có thể ()ng $ể chạm tr\c tiA? và# 4nh ,? trNng và -:y ch8ng ra h!i mắt. oó thể h!i mua nhPng (2ng c2 này tS c,c 5,c sC mắt. oh8 [ rbng cha $ể (2ng c2 này chạm và# 4nh và 1ng chạm và# mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nghB nói vD vi0c 4nh ,? trNng có thể chạy và# ?h4a 5'n thr#ng c6a mắt th7 $iDu này th\c s\ -à h1ng thể v7 -u1n có một màng At nối mắt c6a 5ạn với mRt tr#ng c6a m4 mắt.

Hh"i gian hEi phCc kho3ng bao l,u sau khi mB mắt c#n th$? Mắt c%n có W th,ng $ể ?h2c h;i h#àn t#àn sau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI. /uy nhi'n sau 3VX ngày th7 5ạn $x Fuay tr& -ại với c1ng vi0c và h.c t>? $ư<c r;i" tr#ng tu%n $%u 5ạn n'n ch# mắt ngha ng=i càng nhiDu càng tốt. Hhuốc nh\ mắt n7o tốt cho mắt c#n? /h1ng thường 5ạn n'n ()ng nước nh! mắt nhQn tạ# $ể chnm sóc mắt hàng ngày" tuy nhi'n -#ại nước mắt nhQn tạ# nà# ?h) h<? với mắt c6a 5ạn th7 5ạn ?hải tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n ha . Qố đi%n tho8i tu 6an 6e bắn mắt lage? fạn có thể g.i $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" $i0n th#ại số GUkI `k`k jjWT GtiA? tQn -asi I h#Rc số h#t-inB UiUkVU3TVU`† $ể (ư<c tư v:n . …u diem 6a nhuoc diem cua mo mat bang phuong phap lasik? Šu $iểm c6a uasi -à mắt 5ạn sL nh7n tốt mà h1ng c%n $B# 4nh" thE -\c ?h2c h;i nhanh sau ?hMu thu>t" xóa 5! hạn chA (# 4nh g.ng và 4nh ,? trNng gQy ra HKạn chA c6a uasi -à có thể -àm ch# mắt 5ạn 5E h1 sau ?hMu thu>t v7 v>y mà 5ạn ?hải nh! nước mắt nhQn tạ# thường xuy'n 4t nh:t -à W th,ng.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

†it nghi%m m+u khi mB mắt c#n để l7m gì? …*t nghi0m m,u $ể tr,nh -Qy nhi_m tr#ng ?hMu thu>t" $Qy -à $iDu r:t Fuan tr.ng tr#ng an t#àn c6a ?hMu thu>t uasi . B%nh 6i%n mat Cao Hhắng mB mắt lase'k c1 ok kh5ng p7 kon? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h) h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt" 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hQu thu>t hay h1ng. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. B%nh 6i%n mat n7o mB đ :c Sasek 67 lasik? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB h#Rc uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB {uasi tốt & rài €Nn nha 5ạn.. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. B%nh 6i%n mat tp JE Ch4 Ainh c1 [email protected] mB lase'k t'$ c#n th$ đ0 cao kh5ng? f0nh vi0n Mắt /hành ?hố K; oKƒ M}]K h1ng có ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasB . /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h) h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt & rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. B%nh 6i%n mắt cao thắng mB lase'k c1 tốt kh5ng? f0nh vi0n Mắt /hành ?hố K; oKƒ M}]K h1ng có ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasB . /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h) h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt & rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. mắt b$ m" n*n đi B%nh 6i%n mắt n7o t8i Hh7nh phố JE Ch4 Ainh để kh+m? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi0n sh6" fl Mắt sài €NnH h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt th7 y'n tQm r;i . B%nh 6i%n mat sambon c1 [email protected] mB c#n th$ cho gi+c m8c m\ng kh5ng? f0nh vi0n Mắt /hành ?hố K; oKƒ M}]K h1ng có ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasB . /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h) h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt & rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. B%nh 6i%n mắt cao thắng c1 mB đ :c lase'k hay p'k kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng có ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasB . /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h) h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt & rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mB mắt c#n th$ bYng lase'k & đ,u tốt nh?t? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h) h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt & rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. mB mFt Uong nh\ thuốc lien tCc bao nhi*u ng7y? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI 5ạn c%n ?hải nh! nước mắt nhQn tạ# 4t nh:t tr#ng W th,ng $%u" $ể chnm sóc mắt cZng như ngnn ngSa t7nh trạng h1 mắt có thể xay ra ?hMu thu>t. uiDu -ư<ng và thời gian nh! thuốc 5ạn c%n tuQn thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a. phau thuat lasik>lase'k sau bao lau moi nhin thay'o? oZng t)y thuộc và# c= $ại tSng người. rau ?hMu thu>t uasi { uasB sau h#ảng một 3VX ngày th7 5ạn có thể Fuay tr& -ại với c1ng vi0c và h.c t>? $ư<c r;i. 9h#ảng sau 3 tu%n th7 mắt 5ạn có thể nh7n với g%n tối $a và sau W th,ng th7 mắt 5ạn mới có thể ?h2c h;i h#àn t#àn. mB mắt c#n bYng lase'k >p'k & đ,u l7 tốt nh?t? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h) h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt & rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. B%nh 6i%n mat dien bien phu c1 mB đ :c mắt c#n th$ nWng. gi+c m8c m\ng kh5ng? /h1ng thường gi,c mạc m!ng mà c>n thE $ộ ca# nPa th7 r:t hó $ể ?hMu thu>t ngay cả hi 5ạn $An h,m & fl Mắt Oi0n fi'n sh6. /uy nhi'n At Fuả ch4nh x,c th7 cha $i h,m mới 5iAt $ư<c" 5ạn n'n (ành thời gian $i h,m với fr chuy'n h#a. B%nh 6i%n mat Cao Hhắng c1 ph )ng ph+p mB mắt n7o ? f0nh vi0n mắt oa# /hắng có hai ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng uasi và uasB . ]Au ch.n f0nh vi0n Mắt oa# /hắng th7 5ạn có thể $An h,m $ể 5iAt mắt 5ạn ?h) h<? với ?? nà#. c+c t'i%u chfng 6G mắt b$ c#n lo8n [email protected] h:p? fiểu hi0n (_ nh>n 5iAt nh:t -à mắt nh7n mờ" nh7n nhNB & h#ảng c,ch nh:t $Enh" hay nhB# mắt hi c%n t>? trung" có thể nhạy cảm h=n với ,nh s,ng H ]Au có 5iểu hi0n tr'n 5ạn n'n $i h,m tại f0nh vi0n Mắt chuy'n h#a $ể 5iAt mắt có có 5E v:n $D g7 vD t>t h8c xa h1ng . chi ph4 mB mắt c#n th$ bYng Sasek >p'k t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng h1ng có ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t sR9. ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chXa c#n th$ bYng lase' Nt'$ c#n. 6iOn. lo8n th$P t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng chi ph4 kho3ng bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. contact lenses su dung ^ lan th )ng hi%u tốt nh?t? fạn có thể sử (2ng c#ntact -BnsBs c6a thư=ng hi0u rBB( Gnh>t 5ảnI. /hư=ng hi0u này có sản ?hdm c#ntact -BnsBs (ung một ngày h#àn t#àn có thể tin tư&ng $ư<c 5ạn . deo kinh ap t'ong co di boi duoc khong 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? fạn có thể mang 4nh ,? trNng hi $i 5=i" tuy nhi'n vD nguy'n tắc th7 5ạn ?hải tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a hi 5ạn muốn $i 5=i" $i thể tha# mà muốn $B# 4nh ,? trNng. 9hi $i 5=i 5ạn n'n mang thB# 4nh 5=i và nước nh! mnt $ể v0 sinh mắt sau hi ngSng 5=i. đeo lenses khi đi b)i c1 đ :c kh5ng B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? fạn có thể mang 4nh ,? trNng hi $i 5=i" tuy nhi'n vD nguy'n tắc th7 5ạn ?hải tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a hi 5ạn muốn $i 5=i" $i thể tha# mà muốn $B# 4nh ,? trNng. 9hi $i 5=i 5ạn n'n mang thB# 4nh 5=i và nước nh! mnt $ể v0 sinh mắt sau hi ngSng 5=i. điGu ki%n b%nh nh#n ph[ h:p ph )ng ph+p phau thuat lasik? • fạn ?hải tS 3kt tr& $i. • Oộ c>n ?hải ;n $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t • fạn h1ng $ang mang thai" h1ng $ang ch# c#n 58 • Mắt 5ạn $ang h1ng có 50nh -[ nà# tiAn triển tại mắt • fạn ?hải có $6 chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t n "ng link hacebook B%nh 6i%n mat Cao Hhắng? fạn có thể t7m $An $Ea cha c6a |acB5## oa# /hắng Fua hướng (Mn này. htt?Œ {{vvv.˜acB5## .c#m{oa#/hangqyBK#s?ita- . gi+ mB mắt c#n th$ bYng lase'k >p'k t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng h1ng có ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t sR9. ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mB lasik hay lase'k & B%nh 6i%n thì tốt nh?t Ii%t Nam? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB h#Rc uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB {uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. Ki0n tại & r€ cha có f0nh vi0n mắt oa# /hắng có hai ?? ?hMu thu>t này. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mo mat c#n th$ ^ con mắt đ :c kh5ng? /rường h<? ?hMu thu>t c>n thE một c#n cha hi 5ạn cha c>n một mắt cNn nAu hai c#n c)ng c>n th7 n'n ?hMu thu>t hai c#n" v7 nAu cha ?hMu thu>t 3 c#n" c#n mắt cNn -ại vMn 5E c>n gQy ra 5:t $;ng h8c xạ th7 chắc chắn -à h1ng tốt ch# mắt r;i. fạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD t7nh trạng c2 thể mắt c6a 5ạn $ể có -ới huy'n tốt nh:t . nhung dieu can biet khi mB mắt c#n th$ bhyt? shMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n" -#ạn thEI h1ng $ư<c fK•/ chi trả n'n 5ạn h1ng c%n chudn 5E th6 t2c $ể ?hMu thu>t có fK•/. fạn ?hải chudn 5E t#àn 5ộ chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t nAu FuyAt $Enh ch.n ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. phuong phap lasik khong 6at smile so 6`i lasek kh5ng 68t c+i n7o tốt h)n? shư=ng ?h,? rmi-B uasi -à ?? ?hMu thu>t t>t h8c xạ hi0n $ại hi0n nay và chắc chắn -à có nhiDu ưu $iểm h=n s# với uasB " tuy nhi'n ?? tốt nh:t -à ?? ?h) h<? với mắt c6a 5ạn c%n $i h,m với fr chuy'n h#a $ể 5iAt mắt ?h) h<? với ?? nà#. ^nFm sau khi mB lasik c1 c2n chFm s1c gì đWc bi%t kh5ng? rau W th,ng th7 mắt $x ?h2c h;i h#àn t#àn r;i" n'n sau 3 nnm th7 5ạn h#àn t#àn h1ng c%n chnm sóc g7 $Rc 5i0t nPa" cha c%n chnm sóc mắt 57nh thường và h,m mắt $Enh t -à tốt nh:t ch# mắt c6a 5ạn r;i. Fn gì sau khi mB mắt c#n th$ để d !ng mắt? rau ?hMu thu>t c>n thE 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6" th\c ?hdm -uQn ?hi'n th7 tốt ch# mắt r;i" ]gay sau ?hMu thu>t 5ạn h1ng n'n nn nhPng món gQy (E eng ch# 5ạn trước $ó . Fn gì tốt cho mắt sau khi mB lase'k c#n th$? rau ?hMu thu>t c>n thE 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ nn $%y $6" th\c ?hdm -uQn ?hi'n th7 tốt ch# mắt r;i" ]gay sau ?hMu thu>t 5ạn h1ng n'n nn nhPng món gQy (E eng ch# 5ạn trước $ó . ba thang tuoi. mat be co the bi c#n th$ ^<do hay khong ? /rường h<? này cZng có thể xảy ra" $ư<c g.i -à c>n thE 5dm sinh" tuy nhi'n chắc chắn -à h1ng nhiDu và nAu 5* $ang gR? v:n $D này th7 5ạn c%n ch8 [ ch# 5* $i 5,c sC h,m mắt $Enh t $ể ?hNng ngSa nhPng 50nh -[ c6a mắt có thể xảy ra cZng như 5iAt c,ch chnm sóc mắt tốt nh:t ch# 5*. bac si mo lasik gioi nh?t t8i tp JE Ch4 Ainh hi%n nay 6G lasik 67 lase'k l7 ai? f,c sC shMu thu>t uasi và uasB tốt nh:t li0t ]am chắc chắn có tr#ng nhPng f0nh vi0n uy t4n chuy'n h#a vD mắt. l7 v>y 5ạn cha c%n -\a ch.n c,c f0nh vi0n uy t4n th7 chắc chắn sL có 5,c sC chuy'n h#a g!i nh:t 5ạn . R:t hó $ể ch# 5ạn một c,i t'n ch4nh x,c v7 $x -à 5,c sC ?hMu thu>t th7 ai cZng có tay nghD" inh nghi0m và $ư<c $à# tạ# r:t tốt vD chuy'n m1n. Oể có ca ?hMu thu>t thành c1ng th7 yAu tốt -iBn Fuan r:t nhiDu. 5,c sC gi!i" m,y móc tốt" c= s& v>t ch:t $ảm 5ả# H l>y n'n 5ạn cha c%n ch.n f0nh vi0n có uy t4n -à sL $ảm 5ả# $ư<c hi0u Fuả ?hMu thu>t .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng c1 b+c s] chuy*n t 6?n 6G 6i%c mang lenses kh5ng? oó nha 5ạn" hi 5ạn $An h,m mắt và $# mắt $ể $Rt c#ntact -BnsBs th7 sL $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c $B# c#ntact -BnsBs như thA nà#" có ?h) h<? với mắt c6a 5ạn hay h1ng và thời gian h,m $Enh t hi mang c#ntact -BnsBs -à như thA nà# . Bắn lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mắt bao nhi*u tiGn t8i B%nh 6i%n Aắt auốc [email protected] Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. ban lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mat c#n th$ <-^c chi ph4 t';n g1i kho3ng bao nhi*u t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. bắn lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mắt c1 b$ m[ kh5ng 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI h1ng gQy m) nha 5ạn. shư=ng ?h,? này cha t,c $ộng 5D ng#ài c6a mắt n'n r:t an t#àn v7 v>y 5ạn $Sng Fu, -# -ắng. bắn lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mắt do can nang bYng pp Sasek c1 Bn kh5ng? ]Au mắt 5ạn c>n nRng nhưng vMn ?h) h<? với ?hMu thu>t uasB th7 chắc chắn sL ổn" ?? tốt nh:t -à ?? ?h) h<? với mắt c6a 5ạn. fạn có thể $i h,m $ể 5iAt c2 thể h=n ch# t7nh trạng mắt c6a m7nh và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. ban lasik bao lau thi tap the duc ae'obic duoc? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng th7 5ạn mới có thể $i t>? thể (2c -ại $ư<c. tr#ng th,ng $%u 5ạn c%n tr,nh c,c h#ạt $ộng mạnh" ra m;i h1i $ể h1ng ảnh hư&ng $An Fu, tr7nh ?h2c h;i c6a mắt . bắn mắt c#n bYng ph )ng ph+p lase'k & đ,u l7 tốt nh?t? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h) h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt & rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. bắn mắt c#n th$ bao nhi*u tiGn t8i B%nh 6i%n Aắt auốc [email protected] Cao Hhắng nFm <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. ban mat het bao nhieu tien bYng pp lase'k t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

ban mat lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P kho3ng bao nhi*u tiGn t8i B%nh 6i%n Aắt auốc [email protected] Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. bắn tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P cho [email protected] c#n c1 tốt kh5ng 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? shMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI giống như một ?hMu thu>t thdm m‚ n'n t)y và# Fuan ni0m c6a 5ạn" nAu 5ạn h1ng th4ch mang 4nh th7 n'n ?hMu thu>t cNn nAu 5ạn cảm th:y 4nh h1ng gQy ?hiDn hà g7 ch# 5ạn th7 h1ng ?hMu thu>t cZng $ư<c" ?hMu thu>t cha thay thA 4nh ch# 5ạn th1i" cả ?hMu thu>t hay $B# 4nh $Du h1ng có hại ch# mắt c6a 5ạn . ban tia lage mat c#n th$ c1 tốt kh5ng 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? shMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI giống như một ?hMu thu>t thdm m‚ n'n t)y và# Fuan ni0m c6a 5ạn" nAu 5ạn h1ng th4ch mang 4nh th7 n'n ?hMu thu>t cNn nAu 5ạn cảm th:y 4nh h1ng gQy ?hiDn hà g7 ch# 5ạn th7 h1ng ?hMu thu>t cZng $ư<c" ?hMu thu>t cha thay thA 4nh ch# 5ạn th1i" cả ?hMu thu>t hay $B# 4nh $Du h1ng có hai ch# mắt c6a 5ạn . ban tia lage t'i mat c#n th$ t8i Cao thắng c1 an to7n kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI tốt nh:t rài €Nn. ~uyAt $Enh -à c6a 5ạn" 5ạn cha c%n ch.n n=i 5ạn th:y tin tư&ng -à $ư<c r;i . ban tilage mat de het c#n th$ sau nay co bi anh huog gi k 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắnh? shMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI giống như một ?hMu thu>t thdm m‚ n'n t)y và# Fuan ni0m c6a 5ạn" nAu 5ạn h1ng th4ch mang 4nh th7 n'n ?hMu thu>t cNn nAu 5ạn cảm th:y 4nh h1ng gQy ?hiDn hà g7 ch# 5ạn th7 h1ng ?hMu thu>t cZng $ư<c" ?hMu thu>t cha thay thA 4nh ch# 5ạn th1i" cả ?hMu thu>t hay $B# 4nh $Du h1ng có hại ch# mắt c6a 5ạn . bao nhi*u tuBi m`i đ :c đeo lenses 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? Oộ tuổi h.c s//K th7 5ạn có thể $B# c#ntact -Bns" 5ạn có thể $B# c#ntact -BnsBs hi 5ạn t\ 5iAt chnm sóc mắt" chnm sóc c#ntact -BnsBs sa# ch# có -<i ch# mắt c6a 5ạn. /uy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với c#ntact -BnsBs hay h1ng . B%nh 6i%n chuy*n khoa mắt cao thắng c1 mB đ :c lase'k c#n th$ đ0 cao kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa#/hắng có ?hMu thu>t $ộ c>n ca# 5bng ?? uasB nAu như gi,c mạc c6a 5ạn ?h) h<? với ?? này. fạn n'n $An h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? hay h1ng. B%nh 6i%n mat Cao Hhắng co khuyen mai cho lasik mB c#n th$ khomg? /r#ng nnm XU3` f0nh vi0n Mắt oa# /hắng chưa có chư=ng tr7nh huyAn mxi nà# (ành ch# h,ch hàng ?hMu thu>t uasi . l7 v>y 5ạn cdn chudn 5E t:t cả chi ?h4 hi FuyAt $Enh ?hMu thu>t tại oa# /hắng.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

B%nh 6i%n mat Cao Hhắng mB lase'k co tot khong? f0nh vi0n mắt oa# /hắng có ?? ?hMu thu>t uasB . /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. B%nh 6i%n mắt Cao Hhắng c1 pp phLu thu#t Sase'km f0nh vi0n mắt oa# /hắng có ?? ?hMu thu>t uasB . /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. B%nh 6i%n mat Cao Hhắng duong t'an binh t'ong c1 mB đ :c Sasek>p'k kh5ng? f0nh vi0n mắt oa# /hắng có ?? ?hMu thu>t uasB . /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. B%nh 6i%n mắt cao thắng t'2n bình t';ng mo lasik>lase'k p'k co tot khong? f0nh vi0n mắt oa# /hắng có ?? ?hMu thu>t uasB {-asi và h1ng ?hMu thu>t sR9. /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB {-asi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB {-asi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. B%nh 6i%n mắt n7o mB lasik>lase'k tốt nh?t & s7i g9n? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB {-asi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB {-asi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. B%nh 6i%n mat tot nhat o sai gon chuy*n 6G mB Sasik>lase'k điGu t'$ c#n 6i%n lo8n? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB {-asi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB {-asi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. B%nh 6i%n mắt tp JE Ch4 Ainh mB c#n th$ theo bhyt kh5ng? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI tại f0nh vi0n Mắt /K–]K sKố K; oKƒ M}]K cZng như c,c f0nh vi0n mắt h,c $Du h1ng $ư<c fK•/ chi trả" v7 v>y 5ạn ?hải chudn 5E t:t cả chi ?h4 nAu nhu FuyAt $Enh ?hMu thu>t . B%nh 6i%n mat t'an binh t'ong c1 mB lasik>lase'k kh5ng? f0nh vi0n mắt oa# /hắng G$ường tr%n 57nh tr.ngI có ?? ?hMu thu>t uasB {-asi . /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB {-asi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB {-asi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. B%nh 6i%n mắt đ "ng t'2n bình t';ng c1 mB lasik>lasekt'$ c#n lo8n kh5ng? f0nh vi0n mắt oa# /hắng G$ường tr%n 57nh tr.ngI có ?? ?hMu thu>t uasB {-asi . /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB {-asi th7 h#àn t#àn y'n tQm.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB {-asi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. bi can -.e/ co nen cat kinh khong 6#y B%nh 6i%n Aắt Coa Hhắng? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. bi can 6a lo8n cai nao nag hon 6#y B%nh 6i%n Aắt Coa Hhắng? o>n thE và -#ạn thE c)ng -à t>t h8c xạ" h1ng thể s# s,nh c,i nà# nRng h=n c,i nà#" th1ng thường c>n thE thường có $ộ ca# h=n -#ạn thE. oha -à t>t h8c xạ n'n 5ạn cha c%n $B# 4nh h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t th7 ổn r;i. b$ lo8n th$ c1 đeo đ :c k4nh +p t'9ng kh5ng? /r'n thE trường hi0n nay chưa có 4nh ,? trNng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" v7 v>y 5ạn hó có thể t7m iAm 4nh ,? trNng ?h) h<? với 5ạn. ]Au $ộ -#ạn c6a 5ạn -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n th7 th7 có có thể mắt 5ạn cha ch.n -\a 4nh g.ng và ?hMu thu>t th1i. bi 6ien lo8n thi bam sinh chXa & B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng dc kh5ng? Ki0n nay vi_n -#ạn 5dm sinh h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" v7 v>y 5ạn có thể $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? này hay h1ng. oh8c 5ạn may mắn. bien 6ien Cao Hhắng c1 mB lasik cho lZo th$ đ :c kh5ng? f0nh vi0n mắt oa# /hắng có $iDu trE -x# thE 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn có thể -\a ch.n oa# /hắng $ể $An h,m với fr chuy'n h#a xBm mắt có ?h) h<? với ?? này hay h1ng. oK8c 5ạn may mắn. Chi ph4 ca mo mat c#n th$ t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng c1 tốt kh5ng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n mắt tốt nh:t rài €Nn. C+c B%nh 6i%n mB mắt c#n th$ h7ng đ2u & tp hE ch4 minh? fạn có thể $An c,c f0nh vi0n mắt hàng $%u /hành ?hố K; oKƒ M}]KŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt rài €Nn H $ể $ư<c h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt th7 h#àn t#àn y'n tQm . cac buoc Uet ngh‡em de mo mat c#n th$ t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? o,c 5ước x*t nghi0m $ể ?hMu thu>t c>n thE tại f0nh vi0n mắt ca# thắng g.i -à h,m tiDn ?hMu. fạn $ư<c $# thE -\c trước và sau nh! gixn" h,m mắt" $# 5D (ày gi,c mạc" $# 5ản $; gi,c mạc" x*t nghi0m m,u Ht:t cả 5ước này ?h2c v2 ch# vi0c có At Fuả ch4nh x,c nh:t $ể ca ?hMu thu>t $ạt hi0u Fuả ca# nh:t.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

cach bao 6e mat sau khi ban tia lasik t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

cach cham soc mat sau khi chua c#n th$ bang tia lage t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

c#n c./đ0 bắn lage' tốn nhi*u tion t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c#n bqm sinh c1 mB đ :c kh5ng? Ki0n nay c>n thE 5dm sinh h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" v7 v>y 5ạn có thể $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? này hay h1ng. oh8c 5ạn may mắn. can bam sinh co mo lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P duoc khong 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? Ki0n nay c>n thE 5dm sinh h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" v7 v>y 5ạn có thể $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? này hay h1ng. oh8c 5ạn may mắn. c#n kho3ng bao nhi*u đ0 thì ban lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P duoc 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? o,c ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t hi0n $ại hi0n nay có có thể $iDu chanh tS U"†T (i#? tr& $i. oó nghCa -à $ộ c>n này -àm ảnh hư&ng $An t:m nh7n c6a 5ạn th7 $Du có thể ?hMu thu>t 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI nha 5ạn. c#n bao nhi*u đ0 thì m[? o>n thE cha -à t>t h8c xạ c6a mắt h1ng gQy ra m) -Na" v7 v>y hi 5E c>n 5ạn cha c%n $B# 4nh h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t tha $Du có thể nh7n tốt r;i. c#n m?y đ0 thì ph3i n*n đeo k4nh 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. /h1ng thường c>n tS X (i#? tr& $i nhiDu người $B# 4nh thường xuy'n h=n. c#n th$ bam sinh co chua duoc khong 6#y B%nh 6i%n Aắt Coa Hhắng? Ki0n nay c>n thE 5dm sinh h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" v7 v>y 5ạn có thể $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? này hay h1ng. oh8c 5ạn may mắn. B$ c#n th$ nWng c1 b)i đ :c kh5ng? /h1ng thường c>n thE nRng th7 h1ng n'n $i 5=i v7 r:t nguy hiểm ch# 5ạn và người c)ng 5=i v7 n:u 5ạn h1ng $B# 4nh th7 5ạn hó có thể nh7n rJ. /ốt nh:t -à hxy ch.n m1n thể tha# ?h) h<? với t%m nh7n c6a 5ạn . J `ng dLn chFm s1c mắt sau khi bắn lage t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • •

Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

Iui long h `ng dLn c+ch cham soc mat sau khi phau thuat lasik? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5ắng ?? uasi 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

C+ch cham soc sau khi su dung phuong phap lasik? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5ắng ?? uasi 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u"
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • •

9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

Chi phi ^ ca mo c#n th$ tai B%nh 6i%n mat auốc [email protected] Cao Hhắng la bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. Chi phi ban lage mat c#n th$ t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. Chi ph4 ca mB lasik điGu t'$ c#n th$ t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. Chi phi cho ca ban tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mat het can t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. Chi phi chua c#n th$ thang w nam <-^c tai th7nh phố JE Ch4 Ainh? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. o,c f0nh vi0n h,c chi ?h4 h#ảng 3kV†Ttr t)y và# ?hư=ng ?h,? và tSng f0nh vi0n h,c nhau. chi ph4 mB c#n th$ bYng lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P <-^c B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Chi ph4 mB c#n th$ bYng ph )ng ph+p ti*n [email protected] nh?t & B%nh 6i%n mắt Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi ph4 mB mắt theo ph )ng ph+p |a6eh'ont lasekt8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE (8ng vavB˜r#nt nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi phi mot ca mo m+t las' B%nh 6i%n mFt tai B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chtnh li 67 c#n th] bao nhi*u tiGn t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. ohi ?h4 ?hMu thu>t -* h#ảng tS X.Ttr ‹ 3Utr t)y tB# t7nh trạng mắt 5ạn . C1 c+ch n7o chong loa sau mo c#n th$ bYng lasik kh5ng? rau ?hMu thu>t uasi " /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng G-óa s,ng" -óB s,ngI" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n. jj n7o chXa t#t khTc U8 tốt h)nm lasekhay lasik? Ki0n nay có th'm ?hư=ng ?h,? |Bmt#sBc#n( uasi và smi-B -asi hi0n $ại h=n uasi và uasB " 5ạn có thể -i'n h0 f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắt $ể $ư<c h,m và tư v:n c2 thể h=n vD ?? này. dia chi mo lasick tin cay nh?t t8i Q7i R9n? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. dia chi mo mat bang tia lage tot nhat Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? /ại /hành ?hố K; oKƒ M}]K 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. đi*u ki%n bắn lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P cho mắt c#n e đ0 t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? • fạn ?hải tS 3kt tr& $i. • Oộ c>n ?hải ;n $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t • fạn h1ng $ang mang thai" h1ng $ang ch# c#n 58
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• •

Mắt 5ạn $ang h1ng có 50nh -[ nà# tiAn triển tại mắt fạn ?hải có $6 chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t

dieu kien de ban lage' cho mat t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? • fạn ?hải tS 3kt tr& $i. • Oộ c>n ?hải ;n $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t • fạn h1ng $ang mang thai" h1ng $ang ch# c#n 58 • Mắt 5ạn $ang h1ng có 50nh -[ nà# tiAn triển tại mắt • fạn ?hải có $6 chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t điGu ki%n để mB mắt c#n kieu lagily t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? • fạn ?hải tS 3kt tr& $i. • Oộ c>n ?hải ;n $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t • fạn h1ng $ang mang thai" h1ng $ang ch# c#n 58 • Mắt 5ạn $ang h1ng có 50nh -[ nà# tiAn triển tại mắt • fạn ?hải có $6 chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t dieu kien mo mat lasik t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng l7 gì? • fạn ?hải tS 3kt tr& $i. • Oộ c>n ?hải ;n $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t • fạn h1ng $ang mang thai" h1ng $ang ch# c#n 58 • Mắt 5ạn $ang h1ng có 50nh -[ nà# tiAn triển tại mắt • fạn ?hải có $6 chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t dieu t'i mat lZo th$ t8i B%nh 6i%n Aắt n7o t8i Q7i R9n thì tốt nh?t? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t -x# thE th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t ux# thE tốt & rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. N*n đo đ0 k4nh +p t'9ng & B%nh 6i%n Aắt n7o thì tốt nh?t? fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a vD mắtŒ f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" fv Mắt Oi0n fi'n sh6" fv Mắt sài €Nn H h#Rc c,c f0nh vi0n $a h#a có chuy'n h#a vD mắt $ể h,m th7 y'n tQm r;i .o,c f0nh vi0n này $Du -à f0nh vi0n tốt nh:t tr#ng h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt tại rài €Nn. do mat =>^- la can bao nhieu do? j{3U -à thể hi0n thE -\c mắt 5ạn nh7n $ư<c j hàng tr'n 3U hàng tr#ng 5ảng $# thE -\c che h1ng nói ch# 5ạn 5iAt $ộ c>n c6a 5ạn -à m:y (i#?. Oể 5iAt mắt c>n m:y (i#? 5ạn c%n $# h,m mắt với c,c 5,c sC chuy'n h#a .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

gia mo lisik nam <-^c B%nh 6i%n mat auốc [email protected] Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi+ mB mắt c#n th$ đ0 cao. gi+c m8c m\ng t8i B%nh 6i%n Aắt auốc [email protected] Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi+ mB mắt c#n th$ tai B%nh 6i%n auốc [email protected] Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gia phau thuat mat lasik t8i Cao Hhắng. H'2n Bình H';ng l7 bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi+ tiGn mB mắt c#n th$ t8i B%nh 6i%n Aắt abốC [email protected] Cao Hhắng. đ "ng H'2n Bình H';ng l7 bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi+ tiGn tia lage c#n th$ l7 bao nhi*u t8i B%nh 6i%n Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. giac mac mong nen mo theo phuong phap nao t8i B%nh 6i%n Aắt abốC [email protected] Cao Hhắng? /h1ng thường gi,c mạc m!ng th7 ?hư=ng ?h,? ?h) h<? với mắt c6a 5ạn sL -à uasB . ]hưng 5ạn c%n h,m với fr chuy'n h#a $ể 5iAt $ộ m!ng $ó có thể ?hMu thu>t $ư<c hay h1ng . B%nh 6i%n Aắt abốC [email protected] Cao Hhắng hZy gi3i th4ch giTp 6i%c đeo k4nh +p t'9ng b$ c:m? 9hi $B# 4nh ,? tr#ng 5E cộm có thể (# c,c ]guy'n nhQn sau. OB# ngư<c 4nh" mới t>? $B# 4nh" mắt 5E 4ch eng với 4nh" h1 mắt H fạn c%n -#ại trS t:t cả ]guy'n nhQn $ể 5iAt mắt m7nh $ang gR? t7nh trạng nà# nAu c%n s\ gi8? $m c6a 5,c sC chuy'n h#a. J `ng dLn c+ch gi3m s ng mắt do k4nh +p t'9ng? Mắt 5E sưng (# 4nh ,? trNng gQy ra" $ể -àm giảm sưng h#Rc hAt sưng $%u ti'n 5ạn ?hải th,# 4nh ,? trNng nat ->? tec" v0 sinh mắt 5bng nước muối sinh -[" nAu 5iểu hi0n sưng vMn *# (ài th7 ?hải $An gR? 5,c sC chuy'n h#a 5ạn .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

gia mo lasic điGu t'$ c#n th$ cua B%nh 6i%n Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. hoi B%nh 6i%n mat Cao Hhắng mo mat tot khong? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t" h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. kh+m mB mắt đang c1 khuyen mai o B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng kh5ng? /r#ng nnm XU3` f0nh vi0n Mắt oa# /hắng chưa có chư=ng tr7nh huyAn mxi nà# (ành ch# h,ch hàng ?hMu thu>t uasi tr#ng (E? hy. l7 v>y 5ạn cdn chudn 5E t:t cả chi ?h4 hi FuyAt $Enh ?hMu thu>t tại oa# /hắng. khi deo lenses su dung nuoc nho mat sinh ly duoc khong? 9hi sử (2ng c#ntact -BnsBs 5ạn có thể ()ng nước muối sinh -[ $ể v0 sinh mắt và rửa c#ntact -BnsBs v7 v>y 5ạn có thể ()ng nước muối sinh -[ $ể nh! mắt hi c#ntact -BnsBs. khi n7o contact lenses kh5ng thể s_ dCng đ :c nXa? 9hi c#ntact -BnsŒ hAt hạn" r,ch" chưa $ư<c v0 sinh" 5E h1" h1ng ngQm tr#ng (ung (Ech 5ả# Fuản" hi mắt 5ạn 5E 4ch eng với c#ntat -Bns. khi n7o m`i c1 thể tắm g0i bìn th "ng sau khi mB lasik? /ắm gội 57nh thường có nghCa -à t\ gội $%u" có thể $ể nước" nước xà 51ng v1 mắt th7 h#ảng sau 3 th,ng" v7 tr#ng tu%n $%u 5ạn h1ng $ư<c $ể nước và# mắt" 3 th,ng $%u 5ạn h1ng $ư<c $ể nước xà 51ng v1 mắt. khi nao thi mat can mo duoc 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? fạn ?hải tS 3kt tr& $i.. • Oộ c>n ?hải ;n $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t • fạn h1ng $ang mang thai" h1ng $ang ch# c#n 58 • Mắt 5ạn $ang h1ng có 50nh -[ nà# tiAn triển tại mắt • fạn ?hải có $6 chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t kh1c khi đeo k4nh +p t'9ng c1 l7m m[ mắt kh5ng? 9hóc h1ng ảnh hư&ng $An vi0c 5ạn $B# 4nh ,? trNng và h1ng -àm m) mắt" nhưng 5ạn n'n cdn th>n v7 $iDu g7 cZng có thể xảy ra" nAu hóc nhiDu th7 5ạn n'n 5! 4nh ,? trNng ra v7 -8c $ó mắt sL sưng -'n" $! chắc chắn sL h1ng có -<i ch# vi0c $B# 4nh ,? trNng 5ạn . khuyen mai mo mat o Hh7nh phố JE Ch4 Ainh c1 đ+ng tin c#y kh5ng? 9hi 5ạn $Rt cQu h!i này có nghCa -à 5ạn h1ng th\c s\ tin và# chư=ng tr7nh giảm gi, này" 5ạn $ang -# -ắng vD ch:t -ư<ng c6a chư=ng tr7nh mRc () nó sL tiAt i0m ch# 5ạn một h#ản ha h,.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

ohắc chắn sL có nhiDu [ iAn h,c nhau vD chư=ng tr7nh" nhưng tr'n th\c tA 5ạn sL th:y ?h%n -ớn m.i người sL ch.n c,ch chi trả chi ?h4 ?h) h<? ch# ca ?hMu thu>t $ể $ư<c an tQm" tin tư&ng và $ạt hi0u Fuả ca#. l7 v>y mà c,c f0nh vi0n chuy'n h#a mắt h,c h1ng giảm gi, nhưng vMn r:t nhiDu h,ch hàng -\a ch.n" 5&i v7 h. tin và ch# -à chi ?h4 $ó ?h) h<? với ca ?hMu thu>t. ~uyAt $Enh -à c6a 5ạn" hxy tin tư&ng và# FuyAt $Enh c6a 5ạn sau hi t7m hiểu rJ th1ng tin và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. kimnh da tieu la gi 6#y B%nh 6i%n Aắt abốC [email protected] Cao Hhắng? 94nh $a ti'u -à 4nh nhiDu ti'u c\ gi8? mắt 5ạn nh7n th:y $ư<c nhiDu h#ảng c,ch h,c nhau. g%n" xa" trung" vSa vSa. /h1ng thường 4nh $a ti'u $ư<c ()ng ch# nhPng người 5E -x# thE. kinh ap t'ong lam t'ay mat thi lam sao ph3i sao. c1 c2n đ@n B%nh 6i%n kh+m mắt kh5ng? li0c $%u ti'n 5ạn c%n -àm -à th,# 4nh ,? trNng ngay ->? tec và ngưng $B# 4nh ,? trNng $An hi nà# mắt ?h2c h;i th7 mới có thể $B# -ại" tuy nhi'n nAu mắt h1ng 57nh ?h2c mà có 5iDu hi0n tr%m tr.ng h=n th7 5ạn ?hải $i h,m 5,c sC $ể có c,ch $iDu trE ?h) h<?. kinh ap t'ong loai ^ ngay nhZn hi%u QƒƒD cDa Nh#t B3n c1 tot khong 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? 94nh ,? trNng -#ại sử (2ng một ngày c6a sBB( tốt ch# mắt c6a 5ạn h=n -à -#ại 4nh ,? trNng ()ng nhiDu ngày. l7 v>y 5ạn có thể ch.n mua 4nh ,? trNng -#ại một ngày $ể ()ng . k4nh +p t'9ng seed co mat kinh can lo8n? Ki0n nay 94nh ,? trNng c6a sBB( h1ng có vSa c>n vSa -#ạn" cha có $1 c>n th1i" $ộ -#ạn c6a 4nh ,? trNng h1ng có h#Rc $iDu chanh r:t 4t nha 5ạn. kinh da t'ong la gi 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? 94nh $a trNng -à 4nh nhiDu ti'u c\ gi8? mắt 5ạn nh7n th:y $ư<c nhiDu h#ảng c,ch h,c nhau. g%n" xa" trung" vSa vSa. /h1ng thường 4nh $a trNng $ư<c ()ng ch# nhPng người 5E -x# thE. k4nh giZn t'9ng c1 t+c dCng gì? 94nh gixn trNng th1ng thường -à 4nh thời trang" nó có t,c (2ng -àm ch# mắt 5ạn t# h=n" màu $+? h=n" -#ng -anh h=n" tuy nhi'n hi sử (2ng -#ại 4nh này 5ạn c%n ch8 [ $An c,ch sử (2ng và v0 sinh sa# ch# h1ng -àm ảnh hư&ng $An mắt . kinh sat t'ong Uai dc bao lau? 94nh gixn trNng thường có hạn sử (2ng một 3 ngày" 3 tu%n H hi mua 5ạn c%n nói rJ nhu c%u c6a 5ạn h#Rc $.c rJ hướng (Mn trước hi sử (2ng và tham hả# [ iAn c6a nhQn vi'n 5,n 4nh ,? trNng $ể chắc chắn 5ạn ()ng $8ng hạn . lam the nao t'i benh c#n th$ 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuốc nh! nà# -àm giảm $ộ c>n thE h#Rc hAt $ộ c>n thE c6a 5ạn. ]g#ài vi0c $B# 4nh th7 sau 3k tuổi 5ạn mới có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể $iDu trE giảm h#Rc hAt $ộ c>n thE th1i.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

lasekco phai la hemtosecond kh5ng 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? uasB h1ng ?hải -à ˜Bmt#sBc#n( nha 5ạn. Kai ?hư=ng ?h,? này h#àn t#àn h,c nhau. uasB ?hMu thu>t c>n thE với tạ# vạt gi,c mạc 5bng (2ng c2 chuy'n (2ng tr#ng y h#a cNn |Bmt#sBc#n( -asi tạ# vạt gi,c mạc 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. ss |Bmt#sBc#n( hi0n $ại h=n uasB 5ạn . len mat phai ngam t'ong bao lau moi duoc su dung lai 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau mổi ngày sử (2ng 5ạn ?hải v0 sinh và ngQm c#ntact -BnsBs tr#ng (ung (Ech ngQm cả $Bm h#Rc k tiAng th7 mới có thể sử (2ng -ại một c,ch an t#àn ch# mắt. Bao l,u m`i đ :c make up sau khi bắn lasik? rau ?hMu thu>t -asi 3 th,ng 5ạn mới có thể trang $iểm v)ng mắt" cNn trang $iểm nh+ nhàng th7 h#ảng sau XV` tu%n -à $ư<c 5ạn . khi mắt th$ lxc cht c1 w>^- ngh]a l7 c#n m?y đ0? W{3U -à thể hi0n thE -\c mắt 5ạn nh7n $ư<c W hàng tr'n 3U hàng tr#ng 5ảng $# thE -\c che h1ng nói ch# 5ạn 5iAt $ộ c>n c6a 5ạn -à m:y (i#?. Oể 5iAt mắt c>n m:y (i#? 5ạn c%n $# h,m mắt với c,c 5,c sC chuy'n h#a . mat can c / di mo o B%nh 6i%n nao la tot nhat t8i Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn c>n `"T(i#?. /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t" h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt tốt & rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. mat can co chua duoc khong 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuốc nh! nà# -àm giảm $ộ c>n thE h#Rc hAt $ộ c>n thE c6a 5ạn. ]g#ài vi0c $B# 4nh th7 sau 3k tuổi 5ạn mới có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể $iDu trE giảm h#Rc hAt $ộ c>n thE th1i. mat can co nen di phau thuat kh5ng 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? /)y thuộc và# suy nghC c6a 5ạn th1i" nAu 5ạn cảm th:y $B# 4nh 5:t ti0n th7 n'n $i ?hMu thu>t cNn nAu 5ạn cảm th:y $B# 4nh h1ng -àm 5ạn 5:t ti0n g7 tr#ng sinh h#ạt th7 cZng h1ng c%n ?hMu thu>t. shMu thu>t hAt c>n cha giống như ?hư=ng ?h,? thdm m‚ gi8? 5ạn $x $+? -ại càng $+? t\ nhi'n h=n hi sau ?hMu thu>t th1i. mắt c#n c1 n*n kh1c nhiGu kh)nh? Mắt c>n hay mắt h1ng c>n 5ạn cha c%n 57nh thường th1i" hi c%n hóc th7 hóc" hi h1ng c%n hóc th7 h1ng n'n hóc 5ạn . mat can co the phau thuat duoc khong h3 B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? fạn ?h) h<? với ?hMu thu>t hiŒ • fạn ?hải tS 3kt tr& $i. • Oộ c>n ?hải ;n $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t • fạn h1ng $ang mang thai" h1ng $ang ch# c#n 58
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• •

Mắt 5ạn $ang h1ng có 50nh -[ nà# tiAn triển tại mắt fạn ?hải có $6 chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t

mat c#n th$ ^<do bắn lasek& đ,u l7 tốt nh?t t8i Q7i R9n? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h) h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt & rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. mat c#n th$ cao nhat bao nhieu do 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? 9h1ng có c#n số ch4nh x,c -à c>n thE nRng nh:t 5a# nhi'u (i#?" nhưng tr'n th\c tA th7 f0nh vi0n ca# thắng có tiA? nh>n nhPng 50nh nhQn có $ộ c>n nRng tr'n XU (i#?. mắt c#n th$ n*n uống thuốc gì h3 B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? /h1ng thường mắt c>n thE thường uống nhPng thuốc có ch8c nnng hc tr< ch# mắt" gi8? mắt nh7n tốt h=n" h!a mạnh h=n" tuy nhi'n h1ng ?hải mắt ai 5E c>n -à (# thiAu nhPng thuốc $ó v7 v>y 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c muốn 5ổ sung thuốc uống ch# mắt. Aắt điGu [email protected] kim sau mB lasik c1 c2n đi kh+m l8i kh5ng? fạn n'n $i h,m $ể 5iAt nguy'n nhQn gQy vi0c $iDu tiAt *m -à (# $Qu" có nguy hiểm với mắt c6a 5ạn h1ng và có c,ch $iDu trE ?h) h<?. Mắt r:t Fuan tr.ng và nhạy cảm 5ạn c%n chnm sóc tốt $ể -u1n có một $1i mắt h!B mạnh . Nắt lEi c1 t'$ đ :c [email protected] sau khi mB lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P kh5ng? ohắc chắn -à mắt h1ng hAt -;i sau ?hMu thu>t uasi " -asi cha $iDu trE c>n thE th1i" -;i mắt -à (# c= $Ea" 5ạn cha có thể ch:? nh>n nó -àm nó 5ớt -;i 5bng c,ch trang $iểm th1i . mắt nhìn m" 67o buBi tối sau phLu thu#t lasik l7m sao khắc phCc? /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ và 5uổi tối. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. mat sau khi phau thuat lasik co hien tuong keo suong c1 c2n kh+m l8i b+c s] kh5ng? fạn n'n $i h,m $ể 5iAt ]guy'n nhQn gQy vi0c *# sư=ng -à (# $Qu" có nguy hiểm với mắt c6a 5ạn h1ng và có c,ch $iDu trE ?h) h<?" nh:t -à mắt vSa sau ?hMu thu>t. Mắt r:t Fuan tr.ng và nhạy cảm 5ạn c%n chnm sóc tốt $ể -u1n có một $1i mắt h!B mạnh . C1 m+y n7o chXa c#n cho gi+c m8c m\ng c#n nWng kh5ng. m+y đ1 & B%nh 6i%n Aắt n7o? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h) h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có thể ?hMu thu>t $ư<c hay h1ng. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. mo c#n th$ bang lagek c1 & B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng kh5ng? ss ?hMu thu>t uasB có tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng. /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h)
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. mo c#n th$ giac mac mong bYng lasek& đ,u thì tốt nh?t Ii%t Nam? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasB th7 h#àn t#àn y'n tQm v7 gi,c mạc m!ng thường cha ?h) h<? với ?? uasB . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasB tốt nh:t rài €Nn nói ri'ng và li0t ]am nói chung nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. mo lasik bao lau moi t'ang diem lai đ :c 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t -asi 3 th,ng 5ạn mới có thể trang $iểm v)ng mắt" cNn trang $iểm nh+ nhàng th7 h#ảng sau XV` tu%n -à $ư<c 5ạn . mB lasik bao l,u thì ph3i t+i kh+m 6`i b+c s] mB? /)y và# tSng f0nh vi0n mà có -Ech t,i h,m h,c nhau. /ại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng 5ạn sL có -Ech c2 thể. 3 ngày" 3 tu%n" 3 th,ng" ` th,ng" W th,ng và 5:t ce hi nà# mắt 5ạn c%n $An s\ gi8? $m c6a 5,c sC chuy'n h#a. sau khi mo lasik bao lau duoc dung dien thoai di đ0ng? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn có thể ()ng $i0n th#ại ngay $ư<c" vi0c nghB g.i sL h1ng -àm ảnh hư&ng $An Fu, tr7nh ?h2c h;i c6a mắt. sau khi mo lasik bao l,u co thể Muan he l8i duoc khong 6#y B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t uasi nAu có thể 5ạn n'n i'ng Fuan h0 3VX tu%n $%u v7 thời gian này n'n tr,nh c,c h#ạt $ộng mạnh" ra m;i h1i" nhưng nAu h1ng thể th7 5ạn n'n ch.n tư thA nh+ nhàng $ể tr,nh nhPng r6i r# gQy ra ch# mắt . sau khi mo lasik co 6et do t'ong mat c1 c2n đi kh+m b+c s] kh5ng? rau ?hMu thu>t uasi một số trường h<? xu:t hi0n vAt $! (# Fu, tr7nh ?hMu thu>t gQy ra" hi0n tư<ng này h1ng ảnh hư&ng g7 $An mắt" cha sau h#ảng X tu%n th7 sL t\ hAt" 5ạn cha c%n t,i h,m $8ng h+n với 5,c sC chuy'n h#a th7 $ư<c r;i. sau khi mB mắt thì bao l,u Mh đ :c 6#y h3 B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t uasi nAu có thể 5ạn n'n i'ng Fuan h0 3VX tu%n $%u v7 thời gian này n'n tr,nh c,c h#ạt $ộng mạnh" ra m;i h1i" nhưng nAu h1ng thể th7 5ạn n'n ch.n tư thA nh+ nhàng $ể tr,nh nhPng r6i r# gQy ra ch# mắt . sau khi phau thuat lasik can nham mat bao lau? ]gay sau ?hMu thu>t uasi 5ạn c%n ngha ng=i h#ảng `Uš ‹ 3 tiAng sau $ó th7 vD nhà ngha ng=i tiA?" vi0c nhắm mắt gi8? mắt 5ạn (_ chEu h=n sau ?hMu thu>t v7 v>y 5ạn nhắm mắt hi ngha ng=i ch# mắt -à $ư<c r;i. sau khi tia mắt c2n Fn gì thì tốt h3 B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn nn uống 57nh thường" chA $ộ th\c ?hdm -uQn ?hi'n" $%y $6 (inh (ưmng -à tốt nh:t ch# mắt c6a 5ạn r;i .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

sau khi tia mat lase mat co het loi khong h3 B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohắc chắn -à mắt h1ng hAt -;i sau ?hMu thu>t uasi " -asi cha $iDu trE c>n thE th1i" -;i mắt -à (# c= $Ea" 5ạn cha có thể ch:? nh>n nó -àm nó 5ớt -;i 5bng c,ch trang $iểm th1i . sau mo lasik ^ tuan khi 'a ngoai co can deo kinh B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? rau ?hMu thu>t uasi 3 tu%n hi $i ra ng#ài 5ạn n'n mang 4nh m,t h#Rc 4nh c6a f0nh vi0n mắt oa# /hắng ?h,t $ể 5ả# v0 mắt tốt h=n . so dien thoai B%nh 6i%n mat Cao Hhắng chuy*n t 6?n mB mắt? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng số 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. Oi0n th#ại ?h#ng h,m Uk.`iX`i3`T. O/ ?.uasi Uk. `k`kjjWT. O/ h#t-inB UiUkVU3TVU`† GMs /ư=iI tư ?hMu ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. so dien thoai tu 6an lagik cua penh 6ien mat Cao Hhắng c1 tốt kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng số 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. Oi0n th#ại ?h#ng h,m Uk.`iX`i3`T. O/ ?.uasi Uk. `k`kjjWT. O/ h#t-inB UiUkVU3TVU`† GMs /ư=iI tư ?hMu ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn có thể g.i $An cảm nh>n . t+c h8i cDa s7i lenses 'a sao B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng. oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. • • • • • • • • • Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt

]Au 5ạn gR? 5:t t (:u hi0u nà# $ư<c -i0t ' & tr'n. K›• /KY” 9ƒ]K Ys /Rœ]€ Rp ]€p• u•s /žo
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

tai kham mB mắt lasik bao nhi*u l2n. kho3ng c+ch bao nhi*u l,u? /)y và# tSng f0nh vi0n mà có -Ech t,i h,m h,c nhau. /ại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng 5ạn sL có -Ech c2 thểŒ 3 ngày" 3 tu%n" 3 th,ng" ` th,ng" W th,ng và 5:t ce hi nà# mắt 5ạn c%n $An s\ gi8? $m c6a 5,c sC chuy'n h#a. thoi gian kham dinh ky sau hau phau c#n th$ o B%nh 6i%n mat Cao Hhắng 'a sao? /)y và# tSng f0nh vi0n mà có -Ech t,i h,m h,c nhau. /ại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng 5ạn sL có -Ech c2 thểŒ 3 ngày" 3 tu%n" 3 th,ng" ` th,ng" W th,ng và 5:t ce hi nà# mắt 5ạn c%n $An s\ gi8? $m c6a 5,c sC chuy'n h#a. th5ng th "ng c#n bao nhi*u đ0 thì n*n đeo k4nh 'a sao? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. /h1ng thường X (i#? tr& $i nhiDu người ch.n $B# 4nh thường xuy'n h=n 5ạn . tien mo lasik o H'2n Bình H';ng. a/? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. t'( = tuBi b$ lo8n th$ -.e/ c1 mB đ :c ch a? ohắc chắn -à h1ng ?hMu thu>t $ư<c nha 5ạn. 9hi 5* 3kt tr& $i mới $6 tuổi ?hMu thu>t" trz j tuổi 5E -#ạn thE th7 cha có thể ch# 5* $B# 4nh thB# cha $Enh c6a fr chuy'n h#a và t,i h,m mắt $Enh t ch# 5*. t'i c#n th$ bang lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P & B%nh 6i%n n7o thì ngon l7nh nh?t Q7i R9n? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t" h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. t'i%u chfng b$ l1a sau khi mB mắt c1 khắc phCc đ :c kh5ng? /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n. t'uoc khi mo mat can 'hi nen lam gi? /rước hi ?hMu thu>t c>n thE 5ạn -u1n ?hải h,m tiDn ?hMu G h,m trước hi ?hMu thu>tI x,c $Enh mắt có ?h) h<? hay h1ng. rau $ó 5ạn sinh h#ạt 57nh thường" nn ng6 $6 gi:c $ể tinh th%n th#ải m,i th7 sL s‘n s,ng ch# ca ?hMu thu>t $ư<c r;i.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Jotline tu 6an mo mat can th$? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng số 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. Oi0n th#ại ?h#ng h,m Uk.`iX`i3`T. O/ ?.uasi Uk. `k`kjjWT. O/ h#t-inB UiUkVU3TVU`† GMs /ư=iI tư ?hMu ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. tuBi cao đ0 c#n gi3m ph3i kh5ng? ohắc chắn -à h1ng có chuy'n tuổi càng ca# th7 $ộ c>n càng giảm 5ạn . Oộ c>n sL h1ng giảm hi 5ạn càng có tuổi. 6% sinh lenses đTng c+chđể kh5ng h8i cho mắt? Oể vi0c $B# 4nh -u1n an t#àn 5ạn n'n 5iAt và -u1n -u1n th\c hành thói FuBn $B# 4nhŒ •
• •

uu1n -u1n rửa và -au h1 tay trước hi xử -[ 4nh ,? trNng. uu1n -u1n sử (2ng (ung (Ech 5ả# (ưmng cNn hạn sử (2ng. rử (2ng c,c (ung (Ech G h1ng sử (2ng nhi0tI tr#ng Fuy tr7nh chnm sóc 4nhˆ $.c ‚ và -àm thB# hướng (Mn $ư<c ghi tr#ng tờ hướng (Mn sử (2ng. 9h1ng n'n ()ng nhiDu -#ại (ung (Ech 5ả# (ưmng c)ng một thời $iểm và h1ng ?hải t:t cả c,c (ung (Ech 5ả# (ưmng có thể $ư<c sử (2ng ch# t:t cả c,c 4nh. 9h1ng sử (2ng (ung (Ech 5ả# (ưmng thay thA h#Rc trộn chung (ung (Ech 5ả# (ưmng trS hi có cha $Enh c6a 5,c s‚. uu1n th,#" rửa và -àm sạch và hử tr)ng 4nh thB# $8ng thời $iểm Fuy $Enh. li0c sử (2ng Bn‰ymB h#Rc 5:t t (ung (Ech nước rửa nà# h,c $ể -àm sạch 4nh h1ng thay thA ch# vi0c hử tr)ng $ư<c. Oể tr,nh vi'm nhi_m" h1ng sử (2ng nước 5.t hay 5:t ce the g7 h,c ng#ài (ung (Ech 5ả# (ưmng (ành ch# 4nh ,? trNng. 9h1ng $ư<c ch# 4nh ,? trNng và# mi0ng.

6ien mat Cao Hhắng mB mắt c#n th$ c1 tốt kh5ng? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t" h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. -hlo6id -.c~ t'$ đau mắt đ\ c1 an to7n cho bi? ”˜-#vi( U"`• -à một -#ại thuốc h,ng sinh nRng n'n 5ạn h1ng n'n t\ [ mua ()ng ch# 5*" cha ()ng hi có cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a th1i . B$ đau mắt đ\ sau khi mB Sasik. c1 ph3i đ1 l7 [email protected] chfng cDa Sasik kh5ng? fE $au mắt $! sau ?hMu thu>t uasi h1ng ?hải -à 5iAn cheng c6a ?hMu thu>t uasi . Oau mắt $! (# virus hay vi hudn gQy ra n'n 5ạn ?hải cdn tr.ng và $iDu trE thB# cha $Enh c6a 5,c sC $ể tr,nh ảnh hư&ng $An At Fuả ?hMu thu>t uasi .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

nau mắt đ\ sau khi mB c#n c1 b$ m[ kh5ng? fạn h1ng ch# 5iAt -à sau ?hMu thu>t uasi 5a# -Qu th7 5E $au mắt $!" v7 nAu 5E $au mắt $! sau hi mắt ?hMu thu>t uasi $x ?h2c h;i th7 h1ng sa#" nhưng nAu mắt ?hMu thu>t uasi $ang tr#ng giai $#ạn ?h2c h;i th7 5ạn ?hải $i 5,c sC ngay $ể có -ời huy'n và ?? $iDu trE ?h) h<? . Benh dau mat do lay lan the nao? f0nh $au mắt $! -Qy -an Fua $ường tiA? x8c Gngu;n nước" ()ng chung $; ()ngI và $ường h1 h:? v7 v>y 5ạn c%n ?hải giP v0 sinh th>t tốt ch# 5ản thQn $ể tr,nh 5E -Qy nhi_m tS người h,c h#Rc tr,nh -ay nhi_m ch# người h,c. uưu [ 50nh $au mắt $! r:t (_ -Qy -an. Dau mat do sau khi phau thuat lagik. co dieu t'i duoc khong? rau hi ?hMu thu>t uasi mắt $x ?h2c h;i th7 $au mắt $! h#àn t#àn $iDu trE $ư<c" 5ạn y'n tQm . ]hưng -ưu [ tr#ng thời gian mắt chưa ?h2c h;i mà 5E $au mắt $! th7 5ạn c%n ?hải cdn tr.ng và tham hả# -ới huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a . Aat da tung bi 6iem ket mac thi co deo lenses duoc khong? Mắt $x tSng 5E vi'm At mạc sau hi $x h!i th7 h#àn t#àn có thể $B# -BnsBs $ư<c. ]hưng -ưu [ 5ạn c%n tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a trước hi FuyAt $Enh $B# -BnsBs . Iua bi 6iem ket mac ^ tu2n m`i [email protected] co duoc deo kinh gian t'ong duoc khong? fạn vSa h!i vi'm At mạc mắt th7 h1ng n'n $B# 4nh gixn trNng v7 -8c này gi,c mạc cZng như mắt c6a 5ạn chưa h#àn t#àn h!B mạnh" $B# -BnsBs r:t nhạy cảm và (_ -àm gi,c mạc c6a 5ạn 5E tổn thư=ng gQy ra vi'm nhi_m. Bắn lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mắt c#n c1 b$ li ko ? shMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI $ể $iDu trE c>n thE h1ng gQy -* nha 5ạn" v7 v>y 5ạn $Sng -# -ắng g7 . B$ li kim l7m phi c5ng đ :c kh5ng? fạn muốn -àm ?hi c1ng th7 mắt 5ạn chắc chắn sL h1ng 5E t>t g7 G h8c xạ" -* HI. ]gành này $Ni h!i r:t hắt hB vD thE -\c nha 5ạn. C#n th$ c1 g,y li kh5ng? o>n thE nRng và ch'nh -0ch $ộ có thể gQy -* nha 5ạn. Oể 5iAt ch4nh x,c nguy'n nhQn 5ạn cZng c%n $i h,m với fr chuy'n h#a. niGu t'$ li bYng lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P đ :c kh5ng? OiDu trE -* h1ng thể $iDu trE 5bng -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI $ư<c" 5ạn c%n $i h,m $ể $ư<c tư v:n c6a 5,c sC chuy'n h#a vD c,ch $iDu trE cZng như ?hư=ng ?h,? $iDu trE ?h) h<?.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Aắt li c1 mB lasik đ :c kh5ng? Mắt 5E -* vMn có thể -àm ?hMu thu>t uasBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI $ể $iDu ch4nh h8c (ạ $ư<c" 5ạn cha c%n $i h,m tiAn ?hMu $ể 5iAt mắt có ?h) h<? $ể -àm ?hMu thu>t hay h1ng . niGu t'$ nh :c th$ & ng "i l`n 'a sao? ]hư<c thE & người -ớn tuổi r:t hó $ể $iDu trE nha 5ạn. l7 v>y c%n ?h,t hi0n sớm hi c#n nh! $ể $iDu ch4nh ?h) h<?. fạn c%n $i h,m mắt $Enh t $ể 5iAt c,c v%n $D -i'n Fuan $An sec h!B mắt c6a 5ạn . Qau khi mB lasik b$ nh :c th$. l7m sao điGu t'$? shMu thu>t uasi h1ng gQy ra như<c thE" v>y n'n có thể trước hi ?hMu thu>t uasi Bm $x 5E như<c thE r;i. Mà $An tuổi ?hMu thu>t uasi G3kt tr& $iI mà 5ạn 5E như<c thE th7 sL r:t hó $iDu trE $ư<c 5ạn . l7 v>y c%n ?h,t hi0n sớm hi c#n nh! $ể $iDu ch4nh ?h) h<?. b$ c#n đeo contaclend tốt k? o#n tact -BnsBs gi8? ch# người $B# cảm th:y thu>n ti0n h=n tr#ng h.c t>? sinh h#ạt hbng ngày. /uy nhi'n vi0c $B# c#ntact -BnsBs thời gian (ài sL có thể (Mn $An h1 mắt" (_ gQy vi'm nhi_m và (E eng. ]Au nhPng hi0n tư<ng tr'n xảy ra và *# (ài có thể ảnh hư&ng $An gi,c mạc -àm ch# thE -\c 5E ảnh hư&ng Gt%m nh7n mờ $iI. fạn c%n th'm -ời huy'n c6a 5,c sC trước hi sử (2ng h#Rc sử (2ng tr#ng thời gian (ài. c+ch đeo lend kh5ng b$ ng :c mWt? • Oể ?hQn 5i0t mRt tr,i mRt ?hải 5ạn có thể xBm hướng (Mn sau. Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. • ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5cach thao contact lend? • OiDu Fuan tr.ng trước ti'n -à -u1n rửa tay trước hi -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt. Oể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt" hướng mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n sang một 5'n tr#ng hi $ang ()ng tay $dy mi tr'n -'n và mi (ưới xuống. R;i ()ng một ngón tay c6a 5àn tay ia (i nh+ 4nh ra ?h%n màu trắng c6a mắt. /ại $ó 5ạn có thể (_ (àng ()ng ngón tr! và ngón c,i $ể nh:c nh+ 4nh ,? trNng ra h!i mắt. • • fạn h1ng n'n $ể móng tay (ài ch# $An hi 5ạn có thể th,# 4nh ra h!i mắt một c,ch nhu%n nhuy_n" $ể tr,nh v1 t7nh -àm tr%y hay -àm $au mắt c6a 5ạn. Một c,ch h,c -à giP -Nng 5àn tay c6a 5ạn m& ra" c8i xuống" và sau $ó m& mắt rộng c6a 5ạn. lới một ngón tay c6a 5àn tay ia" *# (a & ngay hóB mắt 5'n ng#ài ra hướng -c tai c6a 5ạn" nhớ -à giP mắt 5ạn m& rộng" sau $ó nh:? nh,y mắt. 94nh ,? trNng sL tư $ộng 5E $dy 5>t ra ng#ài và r=i và# -Nng 5àn tay m& c6a 5ạn. o,c (2ng c2 ()ng $ể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt $ư<c g.i -à g?-ungBrsh có thể ()ng $ể chạm tr\c tiA? và# 4nh ,? trNng và -:y ch8ng ra h!i mắt. oó thể h!i mua nhPng (2ng c2 này tS c,c 5,c sC mắt. oh8 [ rbng cha $ể (2ng c2 này chạm và# 4nh và h1ng chạm và# mắt c6a 5ạnc#n d đ0 c1 lenses đeo k? o>n k (i#? vMn có thể $B# c#ntact -Bns" 5ạn cha c%n $An $# h,m tại f0nh vi0n chuy'n h#a $ể 5iAt ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a m7nh và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. /S $ó thB# t#a f0nh vi0n t7m mua 4nh ,? trNng ?h) h<?. c#n nWng c1 đeo k4nh lenses đ :c kh5ng? o>n nRng vMn có thể ()ng c#ntact -BnsBs $ư<c" 5ạn cha c%n $An $# h,m tại f0nh vi0n chuy'n h#a $ể 5iAt ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a m7nh và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. /S $ó thB# t#a f0nh vi0n t7m mua 4nh ,? trNng ?h) h<?. c#n nWng c1 lenses đeo k? o>n nRng vMn có thể ()ng c#ntact -BnsBs $ư<c" 5ạn cha c%n $An $# h,m tại f0nh vi0n chuy'n h#a $ể 5iAt ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a m7nh và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. /S $ó thB# t#a f0nh vi0n t7m mua 4nh ,? trNng ?h) h<?. co can thao contact lend t'uoc khi mo mắt kh5ng? fạn -ưu [ th,# c#ntact -BnsBs 4t nh:t † ngày trước hi h,m tiDn ?hMu $ể At Fuả h,m $ư<c ch4nh x,c. /r#ng thời gian chờ $<i này 5ạn n'n ()ng 4nh g.ng $ể sinh h#ạt hàng ngày .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c1 n*n đeo k4nh lens? o#ntact -BnsBs gi8? ch# người $B# cảm th:y thu>n ti0n h=n tr#ng h.c t>? sinh h#ạt hbng ngày. /uy nhi'n vi0c $B# c#ntact -BnsBs thời gian (ài sL có thể (Mn $An h1 mắt" (_ gQy vi'm nhi_m và (E eng. ]Au nhPng hi0n tư<ng tr'n xảy ra và *# (ài có thể ảnh hư&ng $An gi,c mạc -àm ch# thE -\c 5E ảnh hư&ng Gt%m nh7n mờ $iI. fạn c%n th'm -ời huy'n c6a 5,c sC trước hi sử (2ng h#Rc sử (2ng tr#ng thời gian (ài. co nen deo lenses khi ngu khong? fạn h1ng n'n $B# 4nh ,? trNng Fu, k tiAng một ngày và tuy0t $ối h1ng mang 4nh ,? trNng tr#ng hi ng6. Oối với 4nh ,? trNng ()ng một ngày Gthời hạn một ngàyI th7 5ạn có thể $B# tối $a 3j tiAng một ngày. deo lenses het han su dung co tac hai gi? o#ntact -BnsBs hi hAt thời hạn sử (2ng sL h1ng cNn $ảm 5ả# ch:t -ư<ng 4nh cZng như $ộ h8c xạ 5an $%u c6a 4nh. ]Au $B# thời gian (ài sL gQy c,c ảnh hư&ng h1ng tốt ch# mắt như cộn xốn hó chEu" tr%y gi,c mạc" giảm thE -\cHfạn n'n tuQn th6 thB# c,c hướng (Mn chnm sóc mắt và sử (2ng -BnsBs $8ng c,ch c6a nhà sản xu:t và 5,c sC. đeo lenses m?y [email protected] l7 đ :c? fạn cha n'n $B# c#ntact -BnsBs tối $a k tiAng một ngày và h1ng $ư<c $B# tr#ng hi ng6" Oối với 4nh ,? trNng ()ng một ngày Gthời hạn một ngàyI th7 5ạn có thể $B# tối $a 3j tiAng một ngày" 5ạn c%n tuQn th6 c,c nguy'n tắc hi sử (2ng 4nh ,? trNng $ể $ảm 5ả# an t#àn ch# mắt . deo lenses Uong mo mat co bi sao khong? fạn -ưu [ th,# c#ntact -BnsBs 4t nh:t † ngày trước hi h,m tiDn ?hMu $ể At Fuả h,m $ư<c ch4nh x,c. /r#ng thời gian chờ $<i này 5ạn n'n ()ng 4nh g.ng $ể sinh h#ạt hàng ngày . deo lenses gian t'ong dc may tieng ^ ngay? fạn h1ng n'n $B# 4nh ,? trNng Fu, k tiAng một ngày và tuy0t $ối h1ng mang 4nh ,? trNng tr#ng hi ng6. Oối với 4nh ,? trNng ()ng một ngày Gthời hạn một ngàyI th7 5ạn có thể $B# tối $a 3j tiAng một ngày. deo lenses co hai gì cho mắt kh5ng? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNngŒ V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V

ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

đeo lends đi ngD c1 sao kh5ng? fạn h1ng n'n $B# 4nh ,? trNng Fu, k tiAng một ngày và tuy0t $ối h1ng mang 4nh ,? trNng tr#ng hi ng6. Oối với 4nh ,? trNng ()ng một ngày Gthời hạn một ngàyI th7 5ạn có thể $B# tối $a 3j tiAng một ngày. đeo lenses m7 đ\ mắt thì sao? li0c $%u ti'n -à 5ạn n'n ngưng $B# c#ntact -Bns. 9hi mắt $ang 5E vi'm nhi_m tuy0t $ối h1ng $ư<c $B# -Bns" sL -àm t7nh trạng mắt càng tr%m tr.ng h=n. fạn n'n $An h,m và chPa trE tại f0nh vi0n chuy'n h#a $An hi mắt h#àn t#àn h;i ?h2c" h!B mạnh " -8c $ó mới $ư<c $B# -BnsBs -ại. deo lenses nh\ mắt đ :c kh5ng 9hi $B# -BnsBs 5ạn cha có thể ()ng nước muối sinh -[ ]atri c-#ri( U"i• $ể rPa mắt và ()ng nước mắt nhQn tạ# gi8? 51i tr=n tạ# $ộ dm ch# mắt. fạn h1ng n'n nh! 5:t ce một -#ại thuốc nà# và# mắt mà h1ng có s\ cha $Enh c6a 5,c sC. huong dan cach bao Muan lens? Một số $iDu c%n -ưu [ hi sử (2ng c#ntact -BnsŒ • • ]gQm rửa 4nh hbng ngày 5bng (ung (Ech $Rc 5i0t. o#ntact -Bns hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -Bns tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày. /r'n hộ? có 3 5'n $Rt 4nh mắt ?hải và 3 5'n $Rt 4nh mắt tr,i" ?hải nhớ ‚ the t\ này tr,nh t7nh trạng $B# nh%m 4nh -'n mắt.Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

huong dan cach bao Muan 6a su dung lenses mat? Một số $iDu c%n -ưu [ hi sử (2ng c#ntact -BnsŒ • • ]gQm rửa 4nh hbng ngày 5bng (ung (Ech $Rc 5i0t. o#ntact -Bns hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -Bns tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày. /r'n hộ? có 3 5'n $Rt 4nh mắt ?hải và 3 5'n $Rt 4nh mắt tr,i" ?hải nhớ ‚ the t\ này tr,nh t7nh trạng $B# nh%m 4nh -'n mắt.9hi $B# c#ntact -BnsŒ
• • • • • •

w)ng c#ntact -Bns h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -Bns trước hi trang $iểm và th,# trước hi tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -Bns Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m.

huong dan thao lenses mat? • OiDu Fuan tr.ng trước ti'n -à -u1n rửa tay trước hi -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt. Oể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt" hướng mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n sang một 5'n tr#ng hi $ang ()ng tay $dy mi tr'n -'n và mi (ưới xuống. R;i ()ng một ngón tay c6a 5àn tay ia (i nh+ 4nh ra ?h%n màu trắng c6a mắt. /ại $ó 5ạn có thể (_ (àng ()ng ngón tr! và ngón c,i $ể nh:c nh+ 4nh ,? trNng ra h!i mắt. • • fạn h1ng n'n $ể móng tay (ài ch# $An hi 5ạn có thể th,# 4nh ra h!i mắt một c,ch nhu%n nhuy_n" $ể tr,nh v1 t7nh -àm tr%y hay -àm $au mắt c6a 5ạn. Một c,ch h,c -à giP -Nng 5àn tay c6a 5ạn m& ra" c8i xuống" và sau $ó m& mắt rộng c6a 5ạn. lới một ngón tay c6a 5àn tay ia" *# (a & ngay hóB mắt 5'n ng#ài ra hướng -c tai c6a 5ạn" nhớ -à giP mắt 5ạn m& rộng" sau $ó nh:? nh,y mắt. 94nh ,? trNng sL tư $ộng 5E $dy 5>t ra ng#ài và r=i và# -Nng 5àn tay m& c6a 5ạn. o,c (2ng c2 ()ng $ể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt $ư<c g.i -à g?-ungBrsh có thể ()ng $ể chạm tr\c tiA? và# 4nh ,? trNng và -:y ch8ng ra h!i mắt. oó thể h!i mua nhPng (2ng
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5c2 này tS c,c 5,c sC mắt. oh8 [ rbng cha $ể (2ng c2 này chạm và# 4nh và h1ng chạm và# mắt c6a 5ạn lam sao de biet duoc contact lend mat phai? • Oể ?hQn 5i0t mRt tr,i mRt ?hải 5ạn có thể xBm hướng (Mn sau. Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. • ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1ilend mat c1 b$ m[ o? o#ntact -BnsBs gi8? ch# người $B# cảm th:y thu>n ti0n h=n tr#ng h.c t>? sinh h#ạt hbng ngày. 9hả nnng 5E m) (# $B# 4nh ,? trNng vMn chưa có thống ' c2 thể" /uy nhi'n vi0c $B# c#ntact -BnsBs thời gian (ài sL có thể (Mn $An h1 mắt" (_ gQy vi'm nhi_m và (E eng. ]Au nhPng hi0n tư<ng tr'n xảy ra và *# (ài có thể gQy tQn mạch" s+# gi,c mạc -àm ch# thE -\c 5E ảnh hư&ng Gt%m nh7n mờ $iI. fạn c%n th'm -ời huy'n c6a 5,c sC trước hi sử (2ng h#Rc sử (2ng tr#ng thời gian (ài. lend mat co hai cho mat khong? rL t)y và# c= $Ea và c,ch chnm sóc c6a 5ạn hi $B# 4nh ,? trNng và 5ạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNngŒ V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V

ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

mat can / do co deo lend dc ko? K#àn t#àn $ư<c" 5ạn cha c%n $An $# h,m tại f0nh vi0n chuy'n h#a $ể 5iAt ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a m7nh và có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. /S $ó thB# t#a f0nh vi0n t7m mua 4nh ,? trNng ?h) h<?. /hQnŸ mo mat lasik co deo lend duoc nua khong? rau mổ uasBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI U3 nnm 5ạn có thể $B# -Bns" tuy nhi'n 5ạn c%n tham hả# và tư v:n trước với 5,c sC chuy'n h#a hu FuyAt $Enh ()ng c#ntact -Bns. mua contact lend & đ,u tốt Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? fạn có thể tham hả# c,c $Ea cha sau $ể mua c#ntact -BnsBsŒ V V V V V V V V V V rố `U3 $ường Oi0n fi'n sh6 ‹ shường † ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố j` $ường ]guy_n /rxi ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố 3UX u' /h,nh /1n ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố X†j /r%n Kưng Oạ# GfI ‹ shường 33 ‹ ~u>n T ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố T3 shạm ]g.c /hạch ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố jTWVsố mới †† u[ /hường 9i0t ‹ shường † ‹ ~u>n /Qn f7nh ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh 3`Uf ]guy_n O7nh ohiểu" sW"~`"/hành ?hố K; oKƒ M}]K 3UW u' /h,nh /1n " ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3Uj u' /h,nh /1n "~3. /K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3jj u' /h,nh /1n "~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V V V V V V V V

3XW u' /h,nh /1n ~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K T` shạm ]g.c /hạch ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K Tj shạm ]g.c /hạch " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K 33W u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3WU u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oh4 Minh XjW /r%n Kưng Oạ# ~T./hành ?hố K; oKƒ M}]K `kU /r%n Kưng Oạ# f" ~T" /K–]K sKố K; oKƒ M}]K jTW u' K;ng sh#ng ~3U"/hành ?hố K; oh4 Minh 3U ./r%n Kuy ui0u " ~u>n sh8 ]hu>n" /hành ?hố K; oKƒ M}]K XkU Oi0n fi'n sh6 " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K XXfis u%u ` " u' /h,nh /1n ~3. u%u T" orBscBnt s-a‰a 3UT /1n w>t /i'n" ~u>n †" K; oh4 Minh 3`T /r%n f7nh /r.ng "~T./hành ?hố K; oh4 Minh 3UU" u' /hE Ri'ng ~3.K; oKƒ M}]K

kinh sat t'ong hieu nao tot? fạn có thể t7m mua và sử (2ng c#ntact -BnsBs c6a X hxng rBB( G]h>tI và fausch™u#m5 G‡rI. kinh sat t'ong bi 'ach đeo l8i đ :c kh5ng? 94nh s,t trNng hi r,ch sL h1ng cNn $ảm 5ả# ch:t -ư<ng và $ộ h8c xạ 5an $%u. ]Au $B# thời gian mắt sL 5E cộn xốn" hó chEu" tr%y gi,c mạc" giảm thE -\c ... fạn n'n thay -BnsBs mới $ể tr,nh c,c ảnh hư&ng h1ng tốt ch# mắt vD sau 5ạn . kinh sat t'ong nao tot nhat? ]Au có $iDu i0n" 5ạn n'n sử (2ng -#ại 4nh s,t trNng ()ng U3 -%n tr#ng ngày c6a c,c thư=ng hi0u có uy t4n. u#ại này h1ng c%n sử (2ng (ung (Ech 5ả# Fuản $ể v0 sinh 4nh sL tr,nh c,c ch:t gQy 4ch eng ch# mắt 5ạn . kinh sat t'ong loai tot? ]Au có $iDu i0n" 5ạn n'n sử (2ng -#ại 4nh s,t trNng ()ng U3 -%n tr#ng ngày c6a c,c thư=ng hi0u có uy t4n. u#ại này h1ng c%n sử (2ng (ung (Ech 5ả# Fuản $ể v0 sinh 4nh sL tr,nh c,c ch:t gQy 4ch eng ch# mắt 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

kinh sat t'ong nao tot? ]Au có $iDu i0n" 5ạn n'n sử (2ng -#ại 4nh s,t trNng ()ng U3 -%n tr#ng ngày c6a c,c thư=ng hi0u có uy t4n. u#ại này h1ng c%n sử (2ng (ung (Ech 5ả# Fuản $ể v0 sinh 4nh sL tr,nh c,c ch:t gQy 4ch eng ch# mắt 5ạn . cach lay kinh sat t'ong 'a khoi mat? • OiDu Fuan tr.ng trước ti'n -à -u1n rửa tay trước hi -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt. Oể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt" hướng mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n sang một 5'n tr#ng hi $ang ()ng tay $dy mi tr'n -'n và mi (ưới xuống. R;i ()ng một ngón tay c6a 5àn tay ia (i nh+ 4nh ra ?h%n màu trắng c6a mắt. /ại $ó 5ạn có thể (_ (àng ()ng ngón tr! và ngón c,i $ể nh:c nh+ 4nh ,? trNng ra h!i mắt. • • fạn h1ng n'n $ể móng tay (ài ch# $An hi 5ạn có thể th,# 4nh ra h!i mắt một c,ch nhu%n nhuy_n" $ể tr,nh v1 t7nh -àm tr%y hay -àm $au mắt c6a 5ạn. Một c,ch h,c -à giP -Nng 5àn tay c6a 5ạn m& ra" c8i xuống" và sau $ó m& mắt rộng c6a 5ạn. lới một ngón tay c6a 5àn tay ia" *# (a & ngay hóB mắt 5'n ng#ài ra hướng -c tai c6a 5ạn" nhớ -à giP mắt 5ạn m& rộng" sau $ó nh:? nh,y mắt. 94nh ,? trNng sL tư $ộng 5E $dy 5>t ra ng#ài và r=i và# -Nng 5àn tay m& c6a 5ạn. o,c (2ng c2 ()ng $ể -:y 4nh ,? trNng ra h!i mắt $ư<c g.i -à g?-ungBrsh có thể ()ng $ể chạm tr\c tiA? và# 4nh ,? trNng và -:y ch8ng ra h!i mắt. oó thể h!i mua nhPng (2ng c2 này tS c,c 5,c sC mắt. oh8 [ rbng cha $ể (2ng c2 này chạm và# 4nh và h1ng chạm và# mắt c6a 5ạnco nen deo kinh sat t'ong kh5ng? rL t)y thB# s& th4ch c6a 5ạn" nhưng hxy tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD FuyAt $Enh $B# c#ntact -BnsBs c6a 5ạn $ể tốt nh:t ch# mắt. kinh sat t'ong su dung duoc bao lau? 9hi mua vD 5ạn c%n -ưu [ $An thời hạn sử (2ng G3 ngày" ` th,ng" W th,ngHI $ư<c nhà sản xu:t in tr'n 5a# 57 $ể sử (2ng tr#ng tr#ng thời gian ch# ?h*? tr,nh ảnh hư&ng ch# mắt vD sau 5ạn. lo8n thi co deo kinh sat t'ong duoc khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t nh+" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. mat can 6a lo8n thi co mang kinh sat t'ong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'nthE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

can nang deo kinh sat t'ong duoc khong? o>n nRng vMn có thể $B# 4nh s,t trNng" 5ạn cha c%n $An f0nh vi0n chuy'n h#a h,m $ể 5iAt ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a m7nh. /S $ó thB# t#a f0nh vi0n t7m mua -BnsBs ?h) h<? với m7nh. /uy nhi'n $ộ h8c xạ càng ca# sL càng hó t7m mua -BnsBs tr'n thE trường . kinh sat t'ong co do lo8n khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. kinh sat t'ong dung ^ lan lo8i n7o tốt? fạn có thể t7m mua và sử (2ng c#ntact -BnsBs sử (2ng tr#ng ngày c6a X hxng rBB( G]h>tI và fausch™u#m5 G‡rI. bi lo8n co deo kinh sat t'ong duoc khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. bi lo8n thi co nen deo kinh sat t'ong khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. J `ng dLn cach ngam kinh sat t'ong? ]gQm rửa 4nh hbng ngày 5bng (ung (Ech $Rc 5i0tŒ • • o#ntact -Bns hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -Bns tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày. /r'n hộ? có 3 5'n $Rt 4nh mắt ?hải và 3 5'n $Rt 4nh mắt tr,i" ?hải nhớ ‚ the t\ này tr,nh t7nh trạng $B# nh%m 4nh -'n mắt.

cach nhan biet dd ngam kinh sat t'ong đa bi hu? 9h1ng có c,ch nh>n 5iAt (ung (Ech ngQm 4nh hAt hạn sử (2ng nà# ng#ài vi0c 5ạn ?hải $.c ‚ hạn sử (2ng có ghi tr'n 5a# 57" 5ạn c%n ghi nhớ và sử (2ng tr#ng thời hạn ch# ?h*? $ể tr,nh c,c ảnh hư&ng h1ng tốt ch# mắt 5ạn . can edo co deo kinh sat t'ong duoc k? lới † (i#? 5ạn vMn có thể $B# c#ntact -Bns" 5ạn cha c%n $An h,m và $# $ộ h8c xạ ch4nh x,c tại f0nh vi0n chuy'n h#a" tS $ó thB# t#a f0nh vi0n t7m mua -BnsBs ?h) h<? với $ộ h8c xạ c6a m7nh 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chon kinh sat t'ong theo do can ntn? /hB# nguy'n tắc th7 5ạn ?hải tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi FuyAt $Enh ()ng 4nh ,? trNng" tuy nhi'n nAu 5ạn t\ [ -\a ch.n 4nh ,? trNng ch# m7nh th7 n'n ch.n 4nh có (ộ h8c xạ th:? h=n 3 ch8t s# với $ộ th\c c6a mắt 5ạn. deo kinh sat t'ong thoi gian dai co the dieu t'i mat bang lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P khong? OB# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (ài vMn có thể ?hMu thu>t uasi $ư<c hi 4nh chưa -àm tổn thư=ng ch# mắt" fạn cha c%n th,# 4nh ,? trNng ra 4t nh:t † ngày trước hi h,m tiDn ?hMu $ể có At Fuả ch4nh x,c nha 5ạn. hieu kinh sat t'ong tot nhat? fạn có thể t7m mua và sử (2ng c#ntact -BnsBs c6a X hxng rBB( G]h>tI và fausch™u#m5 G‡rI. bi can co do lo8n co duoc deo kinh sat t'ong khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. bi can deo kinh sat t'ong co tot khong? /)y thB# s& th4ch c6a 5ạn" 4nh ,? trNng tạ# thu>n ti0n h=n tr#ng sinh h#ạt ch# 5ạn" tuy nhi'n trước hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a v7 h1ng ?hải ai cZng có thể $B# 4nh ,? trNng 5ạn . bi can deo kinh sat t'ong duoc khong? fạn có thể $B# 4nh ,? trNng" 5ạn n'n $An h,m tại f0nh vi0n chuy'n h#a $ể 5iAt ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a m7nh và thB# t#a f0nh vi0n $ể t7m mua 4nh ,? trNng ?h) h<? 5ạn . /uy nhi'n 4nh ,? trNng với $ộ h8c xạ ca# sL hó t7m tr'n thE trường. bi can loai thi co kinh sat t'ong khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'nthE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th1i nhB 5ạn. bi can nang co deo kinh sat t'ong duoc khong? o>n nRng vMn có thể có thể $B# 4nh ,? trNng" 5ạn n'n $An h,m tại f0nh vi0n chuy'n h#a $ể 5iAt ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a m7nh và thB# t#a f0nh vi0n $ể t7m mua 4nh ,? trNng ?h) h<? 5ạn . /uy nhi'n 4nh ,? trNng với $ộ h8c xạ ca# sL hó t7m tr'n thE trường. bi can nang co the deo kinh sat t'ong? fạn có thể $B# 4nh ,? trNng" 5ạn n'n $An h,m tại f0nh vi0n chuy'n h#a $ể 5iAt ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a m7nh và thB# t#a f0nh vi0n $ể t7m mua 4nh ,? trNng ?h) h<? 5ạn . /uy nhi'n 4nh ,? trNng với $ộ h8c xạ ca# sL hó t7m tr'n thE trường.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

bi can nang co the deo kinh sat t'ong khong? fạn có thể $B# 4nh ,? trNng" 5ạn n'n $An h,m tại f0nh vi0n chuy'n h#a $ể 5iAt ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a m7nh và thB# t#a f0nh vi0n $ể t7m mua 4nh ,? trNng ?h) h<? 5ạn . /uy nhi'n 4nh ,? trNng với $ộ h8c xạ ca# sL hó t7m tr'n thE trường. bi lo8n co deo kinh sat t'ong dc k? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'nthE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th1i 5ạn. bi lo8n deo kinh gian sat t'ong? Ki0n nay 4nh o#ntact -BnsBs tr'nthE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th1i 5ạn. bi lo8n deo kinh sat t'ong duoc k? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. bi lo8n thi co deo duoc kinh sat t'ong k? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. bi lo8n thi co deo kinh sat t'ong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t nh+" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. bi lo8n thi co deo kinh sat t'ong c#n th$ duoc khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t nh+" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. bi lo8n thi co deo kinh sat t'ong dc khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t nh+" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. bi lo8n thi co deo kinh sat t'ong duoc k? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t nh+" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. bi lo8n thi co deo kinh sat t'ong duoc khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t nh+" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

bi lo8n thi co deo kinh sat t'ong duoc khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t nh+" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. bi lo8n thi co the deo kinh sat t'ong duoc khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t nh+" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. bi lo8n thi dem kinh sat t'ong duoc hay khong? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t nh+" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. co duoc deo kinh sat t'ong sau khi mo mat bang tia lasik? rau hi ?hMu thu>t uasi U3 nnm 5ạn có thể $B# c#ntact -Bns" tuy nhi'n 5ạn c%n tham hả# và tư v:n trước với 5,c sC chuy'n h#a vD FuyAt $Enh $B# 4nh s,t trNng c6a 5ạn. co nen deo kinh sat t'ong khi di may bay hay k? fạn có thể $B# 4nh s,t trNng hi $i m,y 5ay mà h1ng ảnh hư&ng g7 tuy nhi'n h1ng n'n $B# 4nh ,? trNng tr#ng hi ng6. co nen thay nuoc ngam kinh sat t'ong moi ngay khong ? fạn n'n thay (ung (Ech ngQm 4nh s,t trNng sau mci -%n sử (2ng $ể $ảm 5ả# an t#àn v0 sinh ch# mắt 5ạn . oó nghCa -à nAu ngày nà# 5ạn cZng ()ng 4nh th7 ngày nà# 5ạn cZng ?hải thay nước ngQm 4nh . co nen mua kinh sat t'ong ^< thang khong? /)y và# m2c $4ch sử (2ng c6a tSng người mà -\a ch.n thời hạn c#ntact h,c nhau. ~uan tr.ng -à 5ạn ?hải tuQn th6 thB# c,c hướng (Mn chnm sóc mắt và c#ntact -BnsBs $8ng c,ch tr#ng Fu, tr7nh sử (2ng th1i 5ạn . lo8n thi co deo kinh sat t'ong duoc ko? Ki0n nay o#ntact -BnsBs tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t nh+" nAu 5ạn có $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. NhXng luu y khi su dung kinh sat t'ong? Một số $iDu c%n -ưu [ hi sử (2ng c#ntact -BnsŒ 3. ]gQm rửa 4nh hbng ngày 5bng (ung (Ech $Rc 5i0t. o#ntact -Bns hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -Bns tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

/r'n hộ? có hai hộ? $\ng mắt ?hải và mắt tr,i" ?hải nhớ ‚ the t\ này tr,nh t7nh trạng $B# nh%m 4nh -'n mắt. X. 9hi $B# c#ntact -Bns. ‹ w)ng c#ntact -Bns h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. ‹ OB# c#ntact -Bns trước hi trang $iểm và th,# sau hi $x tdy trang. ‹ ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. ‹ 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -Bns Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ‹ ]hớ vet $i hi hAt hạn. ‹ ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m. mang kinh sat t'ong co the di kham lasik dc ko? 9hi $i h,m $ể ?hMu thu>t -asi fạn c%n ?hải th,# -BnsBs † ngày trước hi h,m $ể c,c At Fuả h,m $ư<c ch4nh x,c. mat bi can 6a lo8n thi cao co deo duoc kinh sat t'ong? Ki0n nay -#ạn thE thường h1ng có 4nh s,t trNng" nAu $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. ]hưng nAu $ộ -#ạn nh+ th7 5ạn có thể $B# 4nh s,t trNng vSa c>n vSa -#ạn" hxy nhớ tham hả# [ iAn c6a f chuy'n h#a vD FuyAt $Enh này. mat bi do 6a deo khi deo kinh sat t'ong dc kh5ng? 9hi mắt $ang 5E vi'm nhi_m tuy0t $ối h1ng $ư<c $B# -Bns" sL -àm t7nh trạng mắt càng tr%m tr.ng h=n. fạn n'n $An h,m và chPa trE tại f0nh vi0n chuy'n h#a $An hi mắt h#àn t#àn h;i ?h2c" h!B mạnh " -8c $ó mới $ư<c $B# -BnsBs -ại. đeo kinh s+t t'9ng ^- [email protected] ^ ng7y c1 tốt cho mắt kh5ng? fạn h1ng n'n $B# 4nh ,? trNng Fu, k tiAng một ngày và tuy0t $ối h1ng mang 4nh ,? trNng tr#ng hi ng6. Oối với 4nh ,? trNng ()ng một ngày Gthời hạn một ngàyI th7 5ạn có thể $B# tối $a 3j tiAng một ngày. deo k4nh s+t t'9ng c#n co hu mat hay khong? ]Au ?h) h<? với -BnsBs th7 h1ng sa# cả" tuy nhi'n $B# c#ntact -BnsBs thời gian (ài sL có thể (Mn $An h1 mắt" (_ gQy vi'm nhi_m và (E eng. ]Au nhPng hi0n tư<ng tr'n xảy ra và *# (ài có thể gQy tQn mạch" s+# gi,c mạc -àm ch# thE -\c 5E ảnh hư&ng Gt%m nh7n mờ $iI. fạn c%n th'm -ời huy'n c6a 5,c sC trước hi sử (2ng h#Rc sử (2ng tr#ng thời gian (ài.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

đeo k4nh s+t t'9ng cho ng "i mắt c#n m?y đ0? /S U"†T 5ạn có thể $B# c#ntact -Bns" nAu $ộ h8c xạ càng ca# sL hó t7m th:y tr'n thE trường" -8c $ó 5ạn có thể $Rt -àm 4nh thB# $ộ h8c xạ. mắt mB lasik 'Ei sau đ1 c1 đeo k4nh s+t t'9ng đ :c kh5ng? rau hi mổ uasi U3 nnm 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng" tuy nhi'n 5ạn c%m tham hả# và tư v:n trước với 5,c sC chuy'n h#a 5ạn . mB mắt Uong c1 đeo đ :c k4nh s+t t'9ng kh5ng? rau hi mổ uasi U3 nnm 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng" tuy nhi'n 5ạn c%m tham hả# và tư v:n trước với 5,c sC chuy'n h#a 5ạn . m0t ng7y n*n đeo k4nh s+t t'9ng bao l,u? fạn h1ng n'n $B# 4nh ,? trNng Fu, k tiAng một ngày và tuy0t $ối h1ng mang 4nh ,? trNng tr#ng hi ng6. Oối với 4nh ,? trNng ()ng một ngày Gthời hạn một ngàyI th7 5ạn có thể $B# tối $a 3j tiAng một ngày. n*n đeo k4nh s+t t'9ng hay bắn lagik? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng Fu, hạnŒ V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

]Au có $iDu i0n 5ạn n'n ch.n ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasi $ể chPa (et $iểm c,c t>t h8c xạ 5ạn . /hQnŸ
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

nen mua k4nh s+t t'9ng nh [email protected] n7o? fạn n'n $An h,m và $# $ộ h8c xạ ch4nh x,c c6a m7nh tại f0nh vi0n chuy'n h#a" tS $ó thB# t#a f0nh vi0n t7m mua 4nh có $ộ h8c xạ ?h) h<? tại c,c ti0m 4nh tr#ng thành ?hố. fạn c%n tư v:n và tham hả# th'm với 5,c sC chuy'n h#a $ể 5iAt c,ch chnm sóc mắt và sử (2ng -BnsBs $8ng c,ch 5ạn . nguy c) s_ dCng k4nh s+t t'9ng Mu+ h8n? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNngŒ V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

nhXng điGu c2n [email protected] khi đeo k4nh s+t t'9ng? ohudn 5EŒ o%n cắt móng tay" rửa tay 5bng xà 51ng và rửa mắt sạch sL trước hi -ắ? hay th,# 4nh ,? trNng" $ể tr,nh trường h<? 5E r=i 4nh" n'n th,# -ắ? 4nh & n=i s,ng" sạch sL. 3. 9iểm tra ‚ 4nh ,? trNng trước hi sử (2ng" $ảm 5ả# 4nh cNn nguy'n tr#ng 5a# 57 4n" cNn hạn sử (2ng. X. 9hi -:y 4nh ra c%n iểm tra xBm có 5iểu hi0n 5:t thường c6a 4nh h1ng Gv4 (2 như mRt 4nh 5E xước" r,chHI. `. 9iểm tra 4nh $8ng chiDu G(:u hi0u surB $8ng chiDu hắc tr'n thành c6a 4nh ,? trNngI. j. OB# và th,# 4nh ,? trNng $8ng thB# hướng (Mn.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

T. o,c -ưu [ h,c. $ $ $ 9hi $B# 4nh th:y cộm mắt và hó chEu th7 ?hải th,# 4nh ra ngay. /rước hi sử (2ng 4nh ,? trNng n'n h!i [ iAn c6a c,c 5,c sC chuy'n m1n. ]hPng $iDu c%n tuQn th6 hi sử (2ng 4nh ,? trNng. “ O.c ‚ hướng (Mn sử (2ng trước hi ()ng 4nh ,? trNng. “ 9h1ng sử (2ng nhPng -#ại 4nh h1ng ?h) h<? với mắt m7nh. “ /uQn th6 hạn sử (2ng c6a 4nh. “ /uQn th6 h#ảng thời gian $B# 4nh tr#ng 3 ngày. “ /uQn th6 $8ng c,c Fuy tr7nh hi th,# -ắ? 4nh. “ ]'n iểm tra sec h!B mắt $Enh t. “ ]Au th:y hó chEu h#Rc có c,c ảnh hư&ng $An mắt ?hải $An ngay 5,c s‚ $ể iểm tra. 50 ,#n th$ nWng c1 đeo k4nh s+t t'9ng đ :c kh5ng? fạn n'n $An h,m và $# $ộ h8c xạ ch4nh x,c c6a m7nh tại f0nh vi0n chuy'n h#a" tS $ó thB# t#a f0nh vi0n t7m mua -BnsBs ?h) h<? tại c,c ti0m 4nh tr#ng thành ?hố" tuy nhi'n với $ộ h8c xạ càng ca# th7 sL hó t7m th:y -BnsBs ?h) h<? tr'n thE trường 5ạn . & đ,u b+n k4nh s+t t'9ng cho ng "i lo8n th$? Ki0n nay 4nh ,? trNng tr'n thE trường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn 4t" nAu $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. sau khi bắn lasik mắt c1 đ :c đeo k4nh s+t t'9ng? rau hi ?hMu thu>t uasi U3 nnm 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng" tuy nhi'n 5ạn c%n tham hả# và tư v:n trước với 5,c sC chuy'n h#a 5ạn . sau khi mB lasik đeo k4nh s+t t'9ng co duoc khong? rau hi ?hMu thu>t uasi U3 nnm 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng" tuy nhi'n 5ạn c%n tham hả# và tư v:n trước với 5,c sC chuy'n h#a 5ạn . sau khi mB mắt bao l,u thì c1 thể đeo k4nh s+t t'9ng? rau hi ?hMu thu>t uasi U3 nnm 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng" tuy nhi'n 5ạn c%n tham hả# và tư v:n trước với 5,c sC chuy'n h#a 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

s_ dCng chung k4nh s+t t'9ng c1 b$ l,y hi6 kh5ng? /uy0t $ối h1ng n'n ()ng 4nh ,? trNng $ể ?hNng chống c,c 50nh -Qy nhi_m ch# mắt cZng như ch# sec h!B c6a người ()ng. s_ dCng k4nh s+t t'9ng sˆ kh5ng đ :c bắn lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P đTng kh5ng? fạn có thể ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI $ư<c" tuy nhi'n 5ạn c%n th,# 4nh ,? trNng † ngày trước hi h,m tiDn ?hMu 5ạn . t8i sao đi m+y bay kh5ng đ :c mang k4nh s+t t'9ng? 9hi $i m,y 5ay tr#ng h#ảng thời gian ngắn 5ạn vMn có thể $B# 4nh ,? trNng 57nh thường" tuy nhi'n nAu ?hải 5ay tr#ng nhiDu ngày 5ạn vMn ?hải tuQn thB# c,c hướng (Mn chnm sóc mắt và v0 sinh 4nh -BnsBs thB# cha (Mn c6a 5,c sC 5ạn . t'i%u chfng m`i đeo k4nh s+t t'9ng? ]Au -%n $%u $B# 4nh ,? trNng 5ạn sL cảm th:y hó chEu" cộn xốn" chảy nhiDu nước mắt (# mắt chưa FuBn với vi0c có v>t -ạ 5'n tr#ng" hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng nhPng -%n sau. fạn n'n -ưu [ c,ch hướng (Mn chnm sóc mắt và sử (2ng 4nh -BnsBs thB# cha (Mn $ể tr,nh ảnh hư&ng ch# mắt 5ạn . 6sa c#n 6sa lo8n c1 đeo k4nh s+t t'9ng dc k? Ki0n nay 4nh ,? trNng h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th1i 5ạn . 6sa c#n 6sa lo8n c1 đeo k4nh s+t t'9ng đ :c ko? Ki0n nay 4nh ,? trNng h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th1i 5ạn . U1t mắt khi đeo k4nh s+t t'9ng kh+m & đ,u? fạn có thể $An h,m và tư v:n vD 4nh ,? trNng tại f0nh vi0n oa# /hắng số 3`T /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T hay g.i thB# số `iX`.kj`T $ể $ư<c hướng (Mn. J `ng dLn t'uoc 6a sau khi deo kinh gian t'ong? 3. 9iểm tra ‚ 4nh ,? trNng trước hi sử (2ng" $ảm 5ả# 4nh cNn nguy'n tr#ng 5a# 57 4n" cNn hạn sử (2ng. X. 9hi -:y 4nh ra c%n iểm tra xBm có 5iểu hi0n 5:t thường c6a 4nh h1ng Gv4 (2 như mRt 4nh 5E xước" r,chHI. `. 9iểm tra 4nh $8ng chiDu G(:u hi0u surB $8ng chiDu hắc tr'n thành c6a 4nh ,? trNngI. j. OB# và th,# 4nh ,? trNng $8ng thB# hướng (Mn. T. o,c -ưu [ h,c.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

$ $ $

9hi $B# 4nh th:y cộm mắt và hó chEu th7 ?hải th,# 4nh ra ngay. /rước hi sử (2ng 4nh ,? trNng n'n h!i [ iAn c6a c,c 5,c sC chuy'n m1n. ]hPng $iDu c%n tuQn th6 hi sử (2ng 4nh ,? trNng. “ O.c ‚ hướng (Mn sử (2ng trước hi ()ng 4nh ,? trNng. “ 9h1ng sử (2ng nhPng -#ại 4nh h1ng ?h) h<? với mắt m7nh. “ /uQn th6 hạn sử (2ng c6a 4nh. “ /uQn th6 h#ảng thời gian $B# 4nh tr#ng 3 ngày. “ /uQn th6 $8ng c,c Fuy tr7nh hi th,# -ắ? 4nh. “ ]'n iểm tra sec h!B mắt $Enh t. “ ]Au th:y hó chEu h#Rc có c,c ảnh hư&ng $An mắt ?hải $An ngay 5,c s‚ $ể iểm tra.

Chay nuoc mat do dung kinh gian t'ong n*n kh+m & đ,u? fạn có thể $An h,m tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng $Ea cha 3`T /r%n f7nh /r.ng" shường X" ~u>n T" hay g.i thB# số UiUk"U3T"U`† $ể $ư<c tư v:n th'm vD c#ntact -BnsBs. jhan biet mat t'ai mat phai cua kinh gian t'ong? • Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4.


]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

bi can nang co deo kinh gian t'ong dc ko? 94nh gixn trNng thường h1ng có $ộ h8c xạ" n'n nAu muốn 5ạn vMn $B# 57nh thường nhưng -ại c%n th'm 4nh g.ng $ể t%m nh7n tốt. fạn cZng n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD FuyAt $Enh $B# 4nh gixn trNng c6a 5ạn. bi cay mat khi deo kinh gian t'ong. n*n kh+m & đ,u? fạn có thể $An h,m tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng $Ea cha 3`T /r%n f7nh /r.ng" shường X" ~u>n T" hay g.i thB# số UiUk"U3T"U`† $ể $ư<c tư v:n th'm vD c#ntact -BnsBs. bi lo8n co deo kinh gian t'ong duoc khong? 94nh gixn trNng thường h1ng có $ộ h8c xạ" n'n nAu muốn 5ạn vMn $B# 57nh thường nhưng -ại c%n th'm 4nh g.ng $ể t%m nh7n tốt. fạn cZng n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD FuyAt $Enh $B# 4nh gixn trNng c6a 5ạn. cac loai thuoc nho mat dung cho kinh gian t'ong? oó một số -#ại nước mắt nhQn tạ# có thể ()ng hi mang c#ntact -BnsŒ Ky-BnB" ‡nitBar" lisinB" RB˜rBsh H /uy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD -#ại nước mắt nà# ?h) h<? và nh! ngày 5a# nhi'u -%n 5ạn . co kinh ap gian t'ong nao cho mat bi can 6a lo8n thi hay khong? Ki0n nay tr'n thE trường 4nh ,? trNng h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t" nAu $ộ -#ạn ca# 5ạn cha có thể $B# 4nh g.ng hay ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. co nen nho mat t'uoc khi deo kinh gian t'ong? 9hi 4nh ,? trNng $ư<c -:y ra h!i (ung (Ech ngQm $x $ư<c 51i tr=n và mDm" sL r:t (_ (àng $ư<c $Rt và# mắt n'n h1ng c%n nh! mắt trước. fạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD FuyAt $Enh này. co the deo kinh gian t'ong moi ngay khong? fạn có thể $B# 4nh ,? trNng mci ngày" nhưng -ưu [ h1ng n'n $B# Fu, k tiAng một ngày và tuy0t $ối h1ng mang 4nh ,? trNng tr#ng hi ng6. Oối với 4nh ,? trNng ()ng một ngày Gthời hạn một ngàyI th7 5ạn có thể $B# tối $a 3j tiAng một ngày. co the dung 6i'oto cho kinh gian t'ong khong? lr#ht# cZng -à thuốc c%n ' t#a 5,c sC" 5ạn h1ng n'n nh! 5:t ce -#ại thuốc nà# và# mắt mà h1ng có s\ cha $Enh c6a 5,c sC. co the ngam kinh gian t'ong t'ong nuoc muoi kh5ng? K#àn t#àn h1ng $ư<c" 4nh gixn trNng có (ung (Ech v0 sinh và (ưmng ri'ng" 5ạn n'n tuQn th6 thB# c,c hướng (Mn sử (2ng c6a nhà sản xu:t $ể tr,nh c,c ảnh hư&ng h1ng tốt ch# mắt.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

contact len gian t'ong ban o dau sai gon? fạn có thể tham hả# c,c $Ea cha sau $ể mua c#ntact -BnsBs Œ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V rố `U3 $ường Oi0n fi'n sh6 ‹ shường † ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố j` $ường ]guy_n /rxi ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố 3UX u' /h,nh /1n ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố X†j /r%n Kưng Oạ# GfI ‹ shường 33 ‹ ~u>n T ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố T3 shạm ]g.c /hạch ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố jTWVsố mới †† u[ /hường 9i0t ‹ shường † ‹ ~u>n /Qn f7nh ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh 3`Uf ]guy_n O7nh ohiểu" sW"~`"/hành ?hố K; oKƒ M}]K 3UW u' /h,nh /1n " ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3Uj u' /h,nh /1n "~3. /K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3jj u' /h,nh /1n "~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3XW u' /h,nh /1n ~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K T` shạm ]g.c /hạch ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K Tj shạm ]g.c /hạch " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K 33W u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3WU u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oh4 Minh XjW /r%n Kưng Oạ# ~T./hành ?hố K; oKƒ M}]K `kU /r%n Kưng Oạ# f" ~T" /K–]K sKố K; oKƒ M}]K jTW u' K;ng sh#ng ~3U"/hành ?hố K; oh4 Minh 3U ./r%n Kuy ui0u " ~u>n sh8 ]hu>n" /hành ?hố K; oKƒ M}]K XkU Oi0n fi'n sh6 " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K XXfis u%u ` " u' /h,nh /1n ~3. u%u T" orBscBnt s-a‰a 3UT /1n w>t /i'n" ~u>n †" K; oh4 Minh 3`T /r%n f7nh /r.ng "~T./hành ?hố K; oh4 Minh
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V

3UU" u' /hC Ri'ng ~3.K; oKƒ M}]K

deo kinh ap t'ong.gian t'ong co khoc duoc khong? fạn có thể hóc 57nh thường hi $B# c#ntact -BnsBs h1ng gQy ảnh hư&ng g7 5ạn. neo gian t'ong c1 hai cho mat hay khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (àiŒ V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E tr%y xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

deo kinh gian t'ong bao lau thi mat to? OB# 4nh gixn trNng 5ạn sL cảm th:y c#n ngư=i G$;ng tửI t# -'n ngay hi vSa mới $B#. Oó -à cảm gi,c c6a 4nh gixn trNng tạ# ra cNn tr'n th\c tA th7 mắt 5ạn h1ng t# ra hi $B# 4nh gixn trNng. deo kinh gian t'ong can biet nhung gi? Một số $iDu c%n -ưu [ hi sử (2ng c#ntact -BnsŒ • • ]gQm rửa 4nh hbng ngày 5bng (ung (Ech $Rc 5i0t. o#ntact -Bns hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -Bns tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5/r'n hộ? có 3 5'n $Rt 4nh mắt ?hải và 3 5'n $Rt 4nh mắt tr,i" ?hải nhớ ‚ the t\ này tr,nh t7nh trạng $B# nh%m 4nh -'n mắt.

9hi $B# c#ntact -BnsŒ
• • • • • •

w)ng c#ntact -Bns h1ng n'n $ể móng tay Fu, (ài nAu h1ng sL h1ng $B# $ư<c. ]hớ nh+ tay z# 4nh sL r,ch h#Rc r=i. OB# c#ntact -Bns trước hi trang $iểm và th,# trước hi tdy trang. ]h! mắt 5bng -#ại (ung (Ech nh! thường xuy'n $ể tr,nh 5E h1 mắt. 9h1ng $ư<c $B# c#ntact -Bns Fu, k tiAng{ngày và tr#ng hi ng6. ]hớ vet $i hi hAt hạn. ]Au xảy ra ?hản eng nhớ $i h,m.

deo kinh gian t'ong co anh huong den mat khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (àiŒ V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

deo kinh gian t'ong co bi gi khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (àiŒ V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V V V

Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

deo kinh gian t'ong co bi mu mat kh5ng? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (àiŒ V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

deo kinh gian t'ong co dau khong? OB# c#ntact -BnsBs 5an $%u chưa FuBn sL cảm th:y cộn xốn" chảy nhiDu nước mắt. /uy nhi'n hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng nhPng -%n sau. fạn c%n -ưu [ c,ch chnm sóc mắt và sử (2ng -BnsBs $8ng c,ch thB# cha (Mn 5,c sC $ể tr,nh c,c ảnh hư&ng h1ng tốt ch# mắt. deo kinh gian t'ong co duoc t'a thuoc? oó một số -#ại nước mắt nhQn tạ# có thể ()ng hi mang c#ntact -BnsŒ Ky-BnB" ‡nitBar" lisinB" RB˜rBsh H /uy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD -#ại nước mắt nà# ?h) h<? và nh! ngày 5a# nhi'u -%n 5ạn . deo kinh gian t'ong co hai khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (àiŒ V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

deo kinh gian t'ong co hai mat khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (ài. V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V

Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

deo kinh gian t'ong co nguy hiem khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (ài. V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E tr%y xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

deo kinh gian t'ong thuong Uuyen co hai mat khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (ài. V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E tr%y xước tr#ng mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V

ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

deo kinh gian t'ong t'ong co lam sao ko? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (ài. V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E tr%y xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

deo len gian t'ong co anh huong toi mat khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (ài. V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V V

oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E tr%y xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

deo lendn gian t'ong dc may tieng ^ ngay? fạn h1ng n'n $B# 4nh ,? trNng Fu, k tiAng một ngày và tuy0t $ối h1ng mang 4nh ,? trNng tr#ng hi ng6. Oối với 4nh ,? trNng ()ng một ngày Gthời hạn một ngàyI th7 5ạn có thể $B# tối $a 3j tiAng một ngày. do mat khi deo gian t'ong n*n kh+m & đ,u? fạn có thể $An h,m tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng $Ea cha 3`T /r%n f7nh /r.ng" shường X" ~u>n T" hay g.i thB# số UiUk.U3T.U`† $ể $ư<c tư v:n th'm vD c#ntact -BnsBs dung dich ngam 6a 'ua kinh gian t'ong co gi khac nhau? wung (Ech rửa có t,c (2ng v0 sinh s,t hudn 4nh gixn trNng" (ung (Ech ngQm có t,c (2ng 5ả# Fuản 51i tr=n" tạ# $ộ mDm ch# -BnsBs gi8? 4nh (_ (àng ,? chRt và# mắt hi $B#. kinh gian t'ong co hai cho mat khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (ài. V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V

/hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

kinh gian t'ong co hai khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (ài. V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

kinh gian t'ong co thoi han bao lau? /)y và# -#ại 4nh gixn trNng 5ạn $B# sL có thời hạn sử (2ng $ư<c nhà sản xu:t in tr'n 5a# 57" 5ạn c%n -ưu [ $ể sử (2ng tr#ng thời hạn ch# ?h*? . kinh gian t'ong deo 6oi kinh can co bi hong mat khong? 94nh gixn trNng thường h1ng có $ộ h8c xạ" (# v>y nAu 5ạn có t>t h8c xạ th7 vMn ?hải $B# 4nh g.ng 5'n ng#ài $ể t%m nh7n $ư<c tốt h=n. kinh gian t'ong het han su dung co tac hai gi? 94nh gixn trNng hi hAt hạn ch:t -ư<ng 5an $%u $%u sL h1ng cNn $ảm 5ả#" (# $ó nAu $B# thời gian (ài sL gQy ra nhPng ảnh hư&ng h1ng tốt ch# mắt vD sau 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

kinh gian t'ong nen dung thuoc nho mat nao? oó một số -#ại nước mắt nhQn tạ# có thể ()ng hi mang c#ntact -BnsŒ Ky-BnB" ‡nitBar" lisinB" RB˜rBsh H /uy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD -#ại nước mắt nà# ?h) h<? và nh! ngày 5a# nhi'u -%n 5ạn . kinh gian t'ong thi su dung loai thuoc nho mat nao? oó một số -#ại nước mắt nhQn tạ# có thể ()ng hi mang c#ntact -BnsŒ Ky-BnB" ‡nitBar" lisinB" RB˜rBsh H /uy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD -#ại nước mắt nà# ?h) h<? và nh! ngày 5a# nhi'u -%n 5ạn . kinh gian t'ong tot hay khong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (ài . V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

lasik mat bao lau co the deo kinh gian t'ong? rau ?hMu thu>t uasi U3 nnm 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng" tuy nhi'n 5ạn c%n tham hả# và tư v:n trước với 5,c sC chuy'n h#a . lasik mat bao lau co the deo kinh gian t'ong? rau ?hMu thu>t uasi U3 nnm 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng" tuy nhi'n 5ạn c%n tham hả# và tư v:n trước với 5,c sC chuy'n h#a .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

len gian t'ong tot nhat o sai gon b+n & đ,u? fạn có thể tham hả# c,c $Ea cha sau $ể mua c#ntact -BnsBs Œ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V rố `U3 $ường Oi0n fi'n sh6 ‹ shường † ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố j` $ường ]guy_n /rxi ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố 3UX u' /h,nh /1n ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố X†j /r%n Kưng Oạ# GfI ‹ shường 33 ‹ ~u>n T ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố T3 shạm ]g.c /hạch ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố jTWVsố mới †† u[ /hường 9i0t ‹ shường † ‹ ~u>n /Qn f7nh ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh 3`Uf ]guy_n O7nh ohiểu" sW"~`"/hành ?hố K; oKƒ M}]K 3UW u' /h,nh /1n " ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3Uj u' /h,nh /1n "~3. /K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3jj u' /h,nh /1n "~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3XW u' /h,nh /1n ~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K T` shạm ]g.c /hạch ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K Tj shạm ]g.c /hạch " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K 33W u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3WU u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oh4 Minh XjW /r%n Kưng Oạ# ~T./hành ?hố K; oKƒ M}]K `kU /r%n Kưng Oạ# f" ~T" /K–]K sKố K; oKƒ M}]K jTW u' K;ng sh#ng ~3U"/hành ?hố K; oh4 Minh 3U ./r%n Kuy ui0u " ~u>n sh8 ]hu>n" /hành ?hố K; oKƒ M}]K XkU Oi0n fi'n sh6 " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K XXfis u%u ` " u' /h,nh /1n ~3. u%u T" orBscBnt s-a‰a 3UT /1n w>t /i'n" ~u>n †" K; oh4 Minh 3`T /r%n f7nh /r.ng "~T./hành ?hố K; oh4 Minh
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V

3UU" u' /hC Ri'ng ~3.K; oKƒ M}]K

lenses gian t'ong co đ0 lo8n khong? Ki0n nay tr'n thE trường" -BnsBs gixn trNng thường h1ng có $1 -#ạn" ch8ng th1ng thường cha có t,c (2ng vD mRt thdm m‚ che h1ng ?hải $iDu chanh t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI. lenses gian t'ong Mua to co hai mat cho mắt kh5ng? oNn t)y thuộc và# mắt c6a 5ạn nPa" nAu mắt ?h) h<? th7 sL h1ng sa#" nhưng nAu h1ng ?h) h<? sL gQy ra 4ch eng" cộm h#Rc $au mắt H fạn cZng c%n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD FuyAt $Enh ()ng c#ntact -Bns c6a 5ạn. lenses mắt gian t'ong de deo khong? • Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm. o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i. uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?. ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt. ]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ.

• • • • • • •

may tuoi moi duoc deo kinh gian t'ong? ]Au 5* có [ thec chnm sóc mắt và sử (2ng -BnsBs $8ng c,ch thB# cha (Mn c6a 5,c sC -à 5* có thể $B# 4nh gixn trNng $ư<c r;i. /h1ng thường $ộ tuổi ?hổ th1ng trung h.c -à có thể $B# 4nh gixn trNng $ư<c.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

nhuoc diem kinh gian t'ong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh gixn trNng tr#ng thời gian (ài. V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

o JE Ch4 Ainh mua kinh gian t'ong o dau? fạn có thể tham hả# c,c $Ea cha sau $ể mua c#ntact -BnsBs . V V V V V V V V V V rố `U3 $ường Oi0n fi'n sh6 ‹ shường † ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố j` $ường ]guy_n /rxi ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố 3UX u' /h,nh /1n ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố X†j /r%n Kưng Oạ# GfI ‹ shường 33 ‹ ~u>n T ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố T3 shạm ]g.c /hạch ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố jTWVsố mới †† u[ /hường 9i0t ‹ shường † ‹ ~u>n /Qn f7nh ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh 3`Uf ]guy_n O7nh ohiểu" sW"~`"/hành ?hố K; oKƒ M}]K 3UW u' /h,nh /1n " ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3Uj u' /h,nh /1n "~3. /K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3jj u' /h,nh /1n "~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V V V V V V V V

3XW u' /h,nh /1n ~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K T` shạm ]g.c /hạch ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K Tj shạm ]g.c /hạch " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K 33W u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3WU u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oh4 Minh XjW /r%n Kưng Oạ# ~T./hành ?hố K; oKƒ M}]K `kU /r%n Kưng Oạ# f" ~T" /K–]K sKố K; oKƒ M}]K jTW u' K;ng sh#ng ~3U"/hành ?hố K; oh4 Minh 3U ./r%n Kuy ui0u " ~u>n sh8 ]hu>n" /hành ?hố K; oKƒ M}]K XkU Oi0n fi'n sh6 " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K XXfis u%u ` " u' /h,nh /1n ~3. u%u T" orBscBnt s-a‰a 3UT /1n w>t /i'n" ~u>n †" K; oh4 Minh 3`T /r%n f7nh /r.ng "~T./hành ?hố K; oh4 Minh 3UU" u' /hC Ri'ng ~3.K; oKƒ M}]K

phan biet mat t'ai mat phai khi deo kinh gian t'ong? • Oể ?hQn 5i0t mRt tr,i mRt ?hải 5ạn có thể xBm hướng (Mn sau. Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài th7 4nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4. • ]Au 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng $ổi màu th7 5ạn hxy $Rt 4nh -'n $%u ngón tay c6a 5ạn và nh7n th^ng xuống 4nh. lành 4nh c6a 5ạn -8c này ?hải có màu xanh (ư=ng Gh#Rc xanh -, cQy t)y và# màu thay $ổi c6a 4nhIˆ như v>y th7 4nh c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. Kay s,t m*? 5D mRt ?hải c6a 4nh ,? trNng có thể có c,c [ hi0u 5bng -aV‰B ch^ng hạn như nhxn hi0u 4nh" nAu 5ạn có thể $.c $ư<c c,c [ hi0u $ó th7 4nh ,? trNng c6a 5ạn h1ng 5E ->t ngư<c. ]hưng h1ng hại g7 nAu 5ạn -m $B# ngư<c 4nh ,? trNng. ]ó cha h=i hó chEu một ch8t th1i
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

su khac biet khi deo 6a khong deo kinh gian t'ong? 9hi $B# 4nh gixn trNng" sL -àm $;ng tử Gc#n ngư=iI c6a người $B# có cảm gi,c t# h=n" màu $+? h=n" mắt -#ng -anh h=n" cNn h1ng $B# th7 mắt 5ạn nh7n sL r:t t\ nhi'n. tac hai cua deo len 6a gian t'ong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh gixn trNng tr#ng thời gian (ài h#Rc hi mắt 5E 4ch eng. V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

thuoc nho mat co dung cho kinh gian t'ong khong? oó một số -#ại nước mắt nhQn tạ# có thể ()ng hi mang c#ntact -BnsŒ Ky-BnB" ‡nitBar" lisinB" RB˜rBsh H /uy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD -#ại nước mắt nà# ?h) h<? và nh! ngày 5a# nhi'u -%n . thuốc nh\ mắt osla dung cho kinh gian t'ong duoc khong? oó một số -#ại nước mắt nhQn tạ# có thể ()ng hi mang c#ntact -BnsŒ Ky-BnB" ‡nitBar" lisinB" RB˜rBsh H /uy nhi'n 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD -#ại nước mắt nà# ?h) h<? và nh! ngày 5a# nhi'u -%n. t'ieu chung benh mat deo kinh gian t'ong? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh gixn trNng tr#ng thời gian (ài h#Rc hi mắt 5E 4ch eng. V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V V V

Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

t'uoc khi mang kinh gian t'ong can ngam kinh bao l,u? 94nh mới mua vD th7 5ạn h1ng c%n ngQm" cha ngQm rửa 4nh hi $x Fua sử (2ng. ]gQm rửa 4nh hbng ngày 5bng (ung (Ech $Rc 5i0t. o#ntact -BnsBs hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -BnsBs tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày. 6iem ket mac co duoc deo kinh gian t'ong kh5ng? 9hi mắt $ang 5E vi'm nhi_m" tuy0t $ối h1ng $ư<c $B# c#ntact -BnsBs sL -àm t7nh trạng mắt càng tr%m tr.ng h=n. fạn c%n h,m và $iDu trE hAt vi'm tại f0nh vi0n chuy'n h#a" hi mắt h#àn t#àn h;i ?h2c 5ạn mới có thể $B# -BnsBs -ại. 6ua lo8n 6ua can co deo len gian t'ong duoc khong? Ki0n nay 4nh gixn trNng 5,n tr'n thE trường thường h1ng có $ộ h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạnI nha 5ạn v7 v>y nAu cha $B# 4nh gixn trNng mà h1ng có $ộ c>n th7 chắc chắn 5ạn vMn ?hải $B# th'm 4nh g.ng 5'n ng#ài $ể mắt nh7n tốt h=n. Ky v.ng sL có -#ại 4nh này sớm $ể 5ạn có thể sử (2ng. c+ch đeo k4nh giZn t'9ng? Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm. o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • •

uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?. ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt. ]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ.

c+ch b3o Mu3n k4nh giZn t'9ng? o#ntact -BnsBs hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -BnsBs tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày./r'n hộ? có hai hộ? $\ng mắt ?hải và mắt tr,i" ?hải nhớ ‚ the t\ này tr,nh t7nh trạng $B# nh%m 4nh -'n mắt.

"eo k#nh gi$n tr%ng c hại kh&ng?
]Au ?h) h<? với -BnsBs th7 h1ng sa# cả" tuy nhi'n $B# c#ntact -BnsBs thời gian (ài sL có thể (Mn $An h1 mắt" (_ gQy vi'm nhi_m và (E eng... ]Au nhPng hi0n tư<ng tr'n xảy ra và *# (ài có thể gQy tQn mạch" s+# gi,c mạc -àm ch# thE -\c 5E ảnh hư&ng Gt%m nh7n mờ $iI. fạn c%n th'm -ời huy'n c6a 5,c sC trước hi sử (2ng h#Rc sử (2ng tr#ng thời gian (ài. k4nh giZn t'9ng c1 h8i kh5ng? ]Au ?h) h<? với -BnsBs th7 h1ng sa# cả" tuy nhi'n $B# c#ntact -BnsBs thời gian (ài sL có thể (Mn $An h1 mắt" (_ gQy vi'm nhi_m và (E eng... ]Au nhPng hi0n tư<ng tr'n xảy ra và *# (ài có thể gQy tQn mạch" s+# gi,c mạc -àm ch# thE -\c 5E ảnh hư&ng Gt%m nh7n mờ $iI. fạn c%n th'm -ời huy'n c6a 5,c sC trước hi sử (2ng h#Rc sử (2ng tr#ng thời gian (ài. t+c h8i cDa k4nh giZn t'9ng? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng. V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V V V V V

oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

đeo lenses c#n.c1 m7u.giZn t'9ng t'ong th"i gian d7i g,y h8i gì cho mắt? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (ài. V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

đeo k4nh giZn t'9ng nh [email protected] n7o? Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i.
• • • • • • •

uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?. ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt. ]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ.

^ mắt bình th "ng ^ mắt lo8n th$ c1 đeo đ :c k4nh giZn t'9ng kh5ng? Ki0n nay tr'n thE trường" 4nh gixn trNng h1ng có $ộ -#ạn thE h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t . fạn cha có thể $B# 4nh -BnsBs thuốc có t>t h8c xạ" 4nh g.ng hay ()ng ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ 5bng -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" 5ạn n'n tư v:n và tham hả# với 5,c sC chuy'n h#a vD c,c ?hư=ng ?h,? ?h) h<? ch# m7nh. ^ mắt lo8n th$ c1 đeo đ :c k4nh giZn t'9ng kh5ng? Ki0n nay tr'n thE trường" 4nh gixn trNng h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t. fạn cha có thể $B# 4nh -BnsBs thuốc có t>t h8c xạ" 4nh g.ng hay ()ng ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ 5bng -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" 5ạn n'n tư v:n và tham hả# với 5,c sC chuy'n h#a vD c,c ?hư=ng ?h,? ?h) h<? ch# m7nh. b$ c#n / đ0 67 lo8n c1 đeo k4nh giZn t'9ng đ :c kh5ng? Ki0n nay 4nh gixn trNng 5,n tr'n thE trường thường h1ng có $ộ h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạnI nha 5ạn v7 v>y nAu cha $B# 4nh gixn trNng mà h1ng có $ộ c>n th7 chắc chắn 5ạn vMn ?hải $B# th'm 4nh g.ng 5'n ng#ài $ể mắt nh7n tốt h=n. Ky v.ng 4nh -#ại này sL sớm có $ể 5ạn -\a ch.n. b$ c#n đeo lenses giZn t'9ng đ :c khong? Ki0n nay 4nh gixn trNng 5,n tr'n thE trường thường h1ng có $ộ h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạnI nha 5ạn v7 v>y nAu cha $B# 4nh gixn trNng mà h1ng có $ộ c>n th7 chắc chắn 5ạn vMn ?hải $B# th'm 4nh g.ng 5'n ng#ài $ể mắt nh7n tốt h=n. Ky v.ng 4nh -#ại này sL sớm có $ể 5ạn -\a ch.n.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

b$ lo8n c1 đeo k4nh giZn t'9ng đ :c kh5ng? Ki0n nay tr'n thE trường" 4nh gixn trNng h1ng có $ộ h8c xạ 5ạn . fạn cha có thể $B# -BnsBs thuốc có t>t h8c xạ" 4nh g.ng hay ()ng ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ 5bng -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" 5ạn n'n tư v:n và tham hả# với 5,c sC chuy'n h#a vD c,c ?hư=ng ?h,? ?h) h<? ch# m7nh. c+ch b3o Mu3n k4nh giZn t'9ng d[ng t'ong w th+ng? ]gQm rửa 4nh hbng ngày 5bng (ung (Ech (ành ri'ng ch# 4nh gixn trNng. o#ntact -BnsBs hi $x th,# ra h!i hộ? h1ng $ư<c $ể h1ng tr#ng h1ng h4 mà ?hải ngQm tr#ng hộ? ri'ng 5bng -#ại (ung (Ech ngQm rửa 4nh. shải ngQm c#ntact -BnsBs tr#ng (ung (Ech 4t nh:t k tiAng{ngày. c+ch đeo k4nh giZn t'9ng dO d7ng? Kxy rửa sạch tay trước hi $B# 4nh ,? trNng nhưng hxy tr,nh rửa với c,c -#ại xà ?hNng có hư=ng th=m h#Rc có (%u (ưmng v7 ch8ng có thể (4nh -ại và# 5D mRt c6a 4nh ,? trNng. ORc 5i0t hxy tr,nh sử (2ng c,c -#ại sản ?hdm có chea -an#-in và ch:t (ưmng dm. o,c 5,c s‚ mắt huy'n rbng hxy -u1n $B# 4nh ,? trNng $%u ti'n và# c)ng một mắt $ể tr,nh nh%m -Mn giPa mắt ?hải và mắt tr,i.
• • • • • • •

uắc nh+ hộ? có chea 4nh ,? trNng và (ung (Ech 5ả# v0 4nh $ể -àm gixn ch8ng ra. 9h1ng ()ng tay *# gixn 4nh" v7 như v>y sL (_ -àm h!ng 4nh. /rư<t nh+ 4nh ra h!i hộ? $\ng và $ể ch8ng tr'n -Nng 5àn tay. Rửa Fua ch8ng 5bng (ung (Ech rửa 4nh th4ch h<?. ORt 4nh ,? trNng tr'n $%u ngón tay giPa và ngón tay này ?hải h1. w)ng c,c ngón tay c6a 5àn tay cNn -ại c)ng một -8c 5anh mi tr'n và mi (ưới c6a mắt. ORt 4nh và# mắt tr#ng -8c giP mắt 5ạn nh7n -'n tr'n h#Rc nh7n th^ng" mi_n -à 5ạn nh7n th#ải m,i. ]h+ nhàng nhắm mắt -ại" và $iDu hiển mắt x#ay trNn một vNng $ể cố $Enh 4nh" và sau $ó chớ? mắt. ]h7n g%n gư=ng $ể chắc chắn rbng 4nh nbm $8ng vE tr4 trung tQm c6a mắt. 9hi $ó" 4nh ,? trNng nbm th#ải m,i tr#ng mắt c6a 5ạn và 5ạn có thể nh7n rJ.

c1 k4nh giZn t'9ng cho lo8n th$ kh5ng? Ki0n nay tr'n thE trường" 4nh gixn trNng h1ng có $ộ h8c xạ 5ạn . fạn cha có thể $B# -BnsBs thuốc có t>t h8c xạ" 4nh g.ng hay ()ng ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ 5bng -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" 5ạn n'n tư v:n và tham hả# với 5,c sC chuy'n h#a vD c,c ?hư=ng ?h,? ?h) h<? ch# m7nh.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c1 n*n đeo k4nh giZn t'9ng <-^c? ]Au ?h) h<? th7 mắt sL h1ng sa#" nhưng nAu h1ng ?h) h<? mắt 5ạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh ,? trNng tr#ng thời gian (ài . V V V V V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt /hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

c+ch l7m gi3m đ0 c#n th$? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuống nh! mắt nà# có thể giảm $ộ c>n thE. fạn cha có thể -\a ch.n ()ng 4nh g.ng" 4nh ,? trNng h#Rc ?hMu thu>t . mB c#n th$ gi+ bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? -asi nnm XU3` tS h#ảng 3ktr ‹ `Utr ch# hai mắt" t)y và# tSng f0nh vi0n. fạn n'n g.i $i0n $An fv tham hả# chi ?h4 hi FuyAt $Enh -\a ch.n fl $ó. mB mắt c#n gi+ bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? -asi nnm XU3` tS h#ảng 3ktr ‹ `Utr ch# hai mắt" t)y và# tSng f0nh vi0n. fạn n'n g.i $i0n $An fv tham hả# chi ?h4 hi FuyAt $Enh -\a ch.n fl $ó. biểu hi%n khi t'( b$ c#n? V ]hB# mắt -i'n t2c.. V /hường xuy'n nh,y h#Rc (2i mắt V ]ghi'ng $%u $ể nh7n rJ h=n V ]g;i g%n tivi hay c%m s,ch g%n với mắt hi $.c V O.c nhảy (Nng V O.c s,ch h#Rc xBm tivi 5bng một mắt V ohảy nước mắt nhiDu hay mắt 5E $ộng nước
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V w)ng ngNn tay cha (Nng chP hi $.c V ]hạy cảm với ,nh s,ng V ]hec $%u hay m!i mắt thường xuy'n V /hiAu hả nnng t>? trung V 9At Fuả h.c t>? giảm s8t 9hi th:y 5* có 3 tr#ng c,c (:u hi0u tr'n 5ạn n'n $ưa 5* $i h,m mắt và $# h8c xạ $ể 5iAt mắt 5* có 5E t>t h8c xạ hay h1ng . l7m sao [email protected] mình b$ c#n? 9hi 5ạn th:y mắt nh7n mờ h=n" m!i mắt thường xuy'n" nhec $%u" mắt nhạy cảm với ,nh s,ng H th7 tốt nh:t 5ạn n'n $i h,m mắt và $# h8c xạ $ể 5iAt ch4nh x,c mắt có 5E t>t h8c xạ hay h1ng. c+ch gi3m đ0 c#n cDa mắt? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuống nh! mắt nà# có thể giảm $ộ c>n thE c6a 5ạn ng#ài vi0c 5ạn -\a ch.n ()ng 4nh g.ng" 4nh ,? trNng h#Rc ?hMu thu>t . cach lam mắt c#n gi3m đ0? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuống nh! mắt nà# có thể giảm $ộ c>n thE c6a 5ạn ng#ài vi0c 5ạn -\a ch.n ()ng 4nh g.ng" 4nh ,? trNng h#Rc ?hMu thu>t . c+ch l7m mắt gi3m đ0 c#n? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuống nh! mắt nà# có thể giảm $ộ c>n thE c6a 5ạn ng#ài vi0c 5ạn -\a ch.n ()ng 4nh g.ng" 4nh ,? trNng h#Rc ?hMu thu>t . c#n ^ diop c1 nWng kh5ng? o>n 3 (i#? -à c>n nh+ nha 5ạn" tr#ng nhxn h#a Fuy $Enh c>n nRng -à W (i#? tr& $i nha 5ạn" v7 v>y 5ạn $Sng -# -ắng vD $ộ h8c xạ này. c#n ^.e/c1 n*n mB lasik? Oộ c>n c6a 5ạn th7 h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t uasi $ư<c" FuyAt $Enh -à c6a 5ạn" nAu 5ạn th:y ?hiDn hà hi ?hải mang 4nh th7 n'n ?hMu thu>t" cNn nAu th:y mang 4nh $+? h=n" t\ tin h=n th7 $B# 4nh cZng tốt. c#n nWng c1 n*n mB lasik? 9hi c>n nRng 5ạn n'n FuyAt $Enh ?hMu thu>t v7 hi $ó 5ạn ?hải mang 4nh thường xuy'n và chắc chắn sL có nhPng 5:t ti0n nh:t $Enh tr#ng sinh h#ạt. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với uasi h1ng . c#n th$ thi đ :c c5ng an? 9hi 5E c>n thE 5ạn h1ng thể thi và# ngành c1ng an $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n th7 mới có thể (\ tuyển và# ngành.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chi ph4 bắn lage mắt c#n? ohi ?h4 ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? -asi nnm XU3` tS h#ảng 3ktr ‹ `Utr ch# hai mắt" t)y và# tSng f0nh vi0n . chi ph4 mB c#n bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? -asi nnm XU3` tS h#ảng 3ktr ‹ `Utr ch# hai mắt" t)y và# tSng f0nh vi0n. chXa c#n th$ mắt bao l,u? shMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI r:t nhanh và hi0u Fuả" 5ạn cha m:t h#ảng `U ?h8t tr#ng ?hNng ?hMu thu>t th1i. /hời gian chiAu tia -asBr ch# mci mắt cha m:t h#ảng (ưới WUs. c1 c+ch n7o gi3m c#n th$? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuống nh! mắt nà# có thể giảm $ộ c>n thE c6a 5ạn ng#ài vi0c 5ạn -\a ch.n ()ng 4nh g.ng" 4nh ,? trNng h#Rc ?hMu thu>t . c1 n*n đi mB mắt c#n th$? ~uyAt $Enh -à c6a 5ạn" nAu 5ạn th:y ?hiDn hà hi ?hải mang 4nh th7 n'n ?hMu thu>t" cNn nAu th:y mang 4nh $+? h=n" t\ tin h=n th7 $B# 4nh cZng tốt 5ạn . shư=ng ?h,? ?hMu thu>t c>n thE 5Qy giờ r:t an t#àn và hi0u Fuả. điGu ki%n mB mắt c#n th$? V fạn tS 3kt tr& $i. V Oộ h8c xạ c6a 5ạn ổn $Enh 4t nh:t -à 3 nnm g%n nh:t V Mắt 5ạn h1ng có c,c 50nh -[ vD mắt $ang tiAn triển V fạn h1ng $ang mang thai và h1ng $ang ch# c#n 58 V fạn c%n ?hải có $6 chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t. ki*ng sau khi mB mắt c#n? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• •

/hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

l7m sao để c#n th$ nhanh? oQu h!i c6a 5ạn r:t $Rc 5i0t" muốn 5E c>n th7 người $ó ?hải 5E c>n (# (i truyDn h#Rc (# m1i trường" nAu 5ạn chưa 5E c>n tec -à 5ạn h1ng 5E (i truyDn và c>n m1i trường th7 cZng t)y thB# c= $Ea" h1ng ?hải ai cZng 5E c>n. ]hưng tốt nh:t th7 5ạn n'n t\ hà# v7 có mắt h#àn t#àn h!B mạnh. lEi mắt kh5ng n*n mB c#n? 9h1ng h#àn t#àn ch4nh x,c" v7 -;i mắt (# c>n thE h#Rc c= $Ea gQy ra 5ạn vMn ?hMu thu>t 57nh thường" cNn nAu mắt 5ạn 5E -;i (# 50nh -[ nà# h,c gQy ra th7 c%n có cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a . l u l sau khi mB mắt c#n? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

mB c#n th$ bang pp laseko dau? 9hi muốn ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?? uasB 5ạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể h,m và $ư<c tư v:n c2 thể h=n . mB c#n th$ ph3i ki*ng gì? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • • •

Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

mB c#n 6`i gi+c m8c m\ng o dau? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng có ()ng ?? ?hMu thu>t uasB ch# người có gi,c mạc m!ng" 5ạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể h,m và $ư<c tư v:n c2 thể h=n. /uy nhi'n h1ng ?hải gi,c mạc m!ng nà# cZng có thể ?hMu thu>t $ư<c. mB mắt c#n m?t bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? -asi nnm XU3` tS h#ảng 3ktr ‹ `Utr ch# hai mắt" t)y và# tSng f0nh vi0n 5ạn . mB mắt c#n th$ can kieng? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mB mắt c#n t' `c ^d tuBi? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI cha $Enh với người tS 3k tr& $i" một vài trường h<? ng#ại -0 có thể $ư<c $iDu trE trước 3kt" 5ạn c%n có cha $Enh c6a 5,c sC vD trường h<? này . mB mắt khắc phCc c#n lEi? 9hi ?hMu thu>t h8c xạ th7 cha $iDu chanh mắt 5ạn hAt $ộ h8c xạ th1i nAu mắt 5ạn ?h) h<? $ể ?hMu thu>t" ?hMu thu>t này h1ng $iDu trE hAt -;i mắt nha 5ạn. c#n nWng c1 n*n mB lasik? ~uyAt $Enh -à c6a 5ạn" nAu 5ạn th:y ?hiDn hà hi ?hải mang 4nh th7 n'n ?hMu thu>t" cNn nAu th:y mang 4nh $+? h=n" t\ tin h=n th7 $B# 4nh cZng tốt 5ạn . shư=ng ?h,? ?hMu thu>t c>n thE 5Qy giờ r:t an t#àn và hi0u Fuả. do tuoi mo mat can lasik? Oộ tuổi ?hMu thu>t uasi ?h) h<? với người tS 3kt tr& $i và $ộ tuổi th4ch h<? nh:t -à 3kVjUt. wưới 3kt và tr'n jUt 5ạn c%n có cha $Enh c6a fr $ể có c,ch $iDu trE ?h) h<? nh:t. kh+c nhau lasik 67 lase'k? oả hai $Du -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t t>t h8c xạ" -asi th1ng thường ()ng ch# người có gi,c mạc (%y và uasB ()ng ch# người có gi,c mạc m!ng. /uy nhi'n h1ng ?hải trường h<? nà# cZng có thể ?hMu thu>t uasi h#Rc uasB . mo lasik khong nen an gi? rau thMu thu>t -asi 5ạn nn uống 57nh thường" h1ng c%n i'ng Bm g7 cả" ce nn $%y $6 (inh (ưmng" th\c ?hdm -uQn ?hi'n th7 tốt ch# mắt r;i. mo lasik nen kieng an gi? rau thMu thu>t -asi 5ạn nn uống 57nh thường" h1ng c%n i'ng Bm g7 cả" ce nn $%y $6 (inh (ưmng" th\c ?hdm -uQn ?hi'n th7 tốt ch# mắt r;i. mB lasik. tắm '_a sau mB? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn tắm rửa 57nh thường" cha -à h1ng ch# nước và# mắt tr#ng tu%n $%u" hi $ó 5ạn rửa mRt th7 n'n ()ng hnn mDm dm $ể -au mRt. /r#ng h#ảng ` tu%n $An 3 th,ng sau ?hMu thu>t th7 5ạn mới $ư<c ()ng sửa rửa mRt. ngua m4 mắt sau mo lasik ph3i l7m sao? fạn c%n nói rJ ngea có nghi'm tr.ng hay h1ng và 5ạn $x ?hMu thu>t 5a# -Qu r;i. /r#ng trường h<? vSa ?hMu thu>t th7 5ạn ?hải v0 sinh mắt tốt $ể tr,nh ch# m4 mắt 5E (= (Mn $An ngea" cNn nAu ?hMu thu>t -Qu r;i th7 v0 sinh 57nh thường -à $ư<c 5ạn. ]Au c%n thiAt th7 5ạn n'n $i h,m fr $ể 5iAt ch4nh x,c nguy'n nhQn và có ?hư=ng ?h,? $iDu trE ?h) h<?. phLu thu#t lasik bao l,u? /hời gian ?hMu thu>t uasi h#ảng `U ?h8t tr#ng ?h#ng ?hMu thu>t th1i 5ạn ah. shMu thu>t r:t nhanh và hi0u Fuả. /hời gian chiAu tia -asBr $iDu chanh $ộ h8c xạ ch# mci mắt -à (ưới WUs.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chi ph4 phLu thu#t Sasek? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasB tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng nnm XU3` -à Xjtr ch# hai mắt nha 5ạn. fạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể h,m và $ư<c tư v:n c2 thể h=n vD ?? uasB . chi ph4 phqu thu#t Sasek? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasB tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng nnm XU3`-à Xjtr ch# hai mắt nha 5ạn. fạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể h,m và $ư<c tư v:n c2 thể h=n vD ?? uasB . kh+c nhau lasik 67 Sasek? oả hai $Du -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t t>t h8c xạ" -asi th1ng thường ()ng ch# người có gi,c mạc (%y và uasB ()ng ch# người có gi,c mạc m!ng. /uy nhi'n h1ng ?hải ai cZng ?h) h<? với uasB h#Rc uasi . chXa mắt lo8n th$ cho bi? /rz Bm (ưới 3kt 5E -#ạn thE th7 cha có thể $iDu chanh 5bng c,ch $B# 4nh g.ng h#Rc 4nh ,? trNng" hi 3kt th7 mới có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể $iDu chanh $ộ -#ạn. fạn c%n $ưa 5* $i h,m mắt $Enh t $ể $ư<c tư v:n tS fr chuy'n h#a. lo8n th$ bqm sinh la sao? u#ạn thE 5dm sinh -à hi sinh ra 5* $x 5E t>t h8c xạ" -#ạn thE 5dm sinh thường có $ộ ca# và tnng nhanh 5ạn . fạn c%n ch# 5* $i h,m mắt $Enh [ $ể chnm sóc mắt 5* tốt nh:t cZng như tr,nh $ư<c vi0c có thể -àm ch# mắt t0 h=n. [email protected] n7o l7 lo8n th$ nWng? u#ạn thE nRng -à tS h#ảng X (i#? tr& $i. u#ạn thE nRng thường (# t>t h8c xạ 5dm sinh" 5ạn c%n $i h,m mắt $Enh t $ể chnm sóc mắt tốt nh>t. mB c#n th$ & đ,u tốt nh?t? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. mB c#n th$ bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi+ mB mắt c#n bYng lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mắt c#n 67 c+ch khắc phCc? 9hi 5E c>n 5ạn cha có thể ch.n c,ch $B# 4nh g.ng" 4nh ,? trNng h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t v7 hi0n nay chưa có thuốc nh! hay thuốc uống nà# -àm giảm h#Rc hAt $ộ c>n thE.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

bắn mắt c#n c1 b$ c#n l8i? rau ?hMu thu>t vMn có hả nnng 5E t,i c>n" t)y và# c= $Ea tSng người cZng như c,ch chnm sóc mắt sau ?hMu thu>t c6a 5ạn có tốt h1ng" tuy nhi'n t• -0 t,i c>n h1ng ca# và $ộ t,i c>n th:? th>m ch4 5ạn h1ng c%n mang 4nh. bắn mắt c#n [email protected] bao nhi*u? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. bao nhi*u tuBi mB c#n th$? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI cha $Enh với người tS 3k tr& $i" một vài trường h<? ng#ại -0 có thể $ư<c $iDu trE trước 3kt" 5ạn c%n có cha $Enh c6a 5,c sC vD trường h<? này . b$ c#n c1 di t'uyGn kh5ng? o>n thE có ]guy'n nhQn (i truyDn v7 v>y nAu 5ạn 5E c>n th7 c#n c6a 5ạn có hả nnng 5E c>n ca# h=n người 57nh thường" nhưng nAu 5ạn h1ng 5E c>n th7 c#n c6a 5ạn cZng có thể 5E c>n (# m1i trường 5ạn . c+ch h8n [email protected] b%nh c#n th$? Oể hạn chA $ộ tnng c6a c>n thE 5ạn c%n có một chA $ộ -àm vi0c" h.c t>?" ,nh s,ng" (inh (ưmng ?h) h<? và $iDu Fuan tr.ng -à n'n $i h,m mắt $Enh t $ể có -ời huy'n tS 5,c sC chuy'n h#a. c#n ^./đ0 n8ng hay kh5ng? o>n 3"T(i#? -à $ộ c>n nh+" 5ạn có thể -\a ch.n $B# 4nh G 4nh g.ng h#Rc 4nh ,? trNngI h#Rc ?hMu thu>t $ể hAt c>n. c#n bao nhi*u diop thì mB? uasi cha $Enh ?hMu thu>t tS U"†T (i#? tr& $i" v7 v>y FuyAt $Enh -à c6a 5ạn" 5ạn có thể ?hMu thu>t hi 5ạn h1ng th4ch mang 4nh nPa h#Rc (# y'u c%u nghD nghi0?. c#n lo8n c1 mB đ :c kh5ng? o>n và -#ạn h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t 5bng ?hư=ng ?h,? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t hay h1ng. chuqn b$ t' `c khi mB c#n? /rước hi mổ c>n 5ạn cha c%n $i h,m tiDn ?hMu G h,m trước hi ?hMu thu>tI $ể x,c $Enh mắt có ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t hay h1ng th1i. /hời gian h,m h#ảng X tiAng và chi ?h4 h,m tS `UU.UUU$ ‹ 3tr t)y và# tSng 50nh vi0n. d?u hi%u nh#n [email protected] b$ c#n? • ]hB# mắt -i'n t2c.. • /hường xuy'n nh,y h#Rc (2i mắt • ]ghi'ng $%u $ể nh7n rJ h=n
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• ]g;i g%n tivi hay c%m s,ch g%n với mắt hi $.c • O.c nhảy (Nng • O.c s,ch h#Rc xBm tivi 5bng một mắt • ohảy nước mắt nhiDu hay mắt 5E $ộng nước • w)ng ngNn tay cha (Nng chP hi $.c • ]hạy cảm với ,nh s,ng • ]hec $%u hay m!i mắt thường xuy'n • /hiAu hả nnng t>? trung • 9At Fuả h.c t>? giảm s8t 9hi th:y 5* có 3 tr#ng c,c (:u hi0u tr'n 5ạn n'n $ưa 5* $i h,m mắt và $# h8c xạ $ể 5iAt mắt 5* có 5E t>t h8c xạ hay h1ng . m?y tuBi thì bắn c#n đ :c? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI cha $Enh với người tS 3k tr& $i" một vài trường h<? ng#ại -0 có thể $ư<c $iDu trE trước 3kt" 5ạn c%n có cha $Enh c6a 5,c sC vD trường h<? này . mB c#n kh1c c1 sao khoong? rau ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI tr#ng tu%n $%u ti'n th7 5ạn h1ng n'n hóc v7 vAt ?hMu thu>t chưa ?h2c h;i" v7 v>y hxy chnm sóc mắt tốt $ể có At Fuả ca# nh:t sau ?hMu thu>t. mB c#n ph3i ki*ng Muan h%? rau ?hMu thu>t " tr#ng 3VX tu%n $%u ti'n 5ạn n'n hạn chA chuy0n này v7 có thể -àm tổn thư=ng ch# mắt hi va chạm h#Rc v>n $ộng mạnh ra m; h1i" 5ạn c%n 5ản vể mắt $ể mắt h1ng 5E ảnh hư&ng g7 . mB c#n th$ tốn nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mB mắt c#n th$ nYng lasekco an toan khong? Ki0n nay ?hư=ng ?h,? $iDu trE c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI -à an t#àn và hi0n $ại nh:t" mang -ại At Fuả ca# nh:t v7 thA 5ạn $Sng Fu, -# -ắng hi ch.n -\a ?hMu thu>t. oó r:t nhiDu người -\a ch.n ?? này thay ch# $B# 4nh. mB mắt Uong c1 b$ c#n l8i. co mo lai duoc nua khong? R:t hó $ể ?hMu thu>t -%n hai" tuy nhi'n nAu gi,c mạc c6a 5ạn cNn $6 (ày và $ảm 5ả# ch# ?hMu thu>t th7 có thể ?hMu thu>t $ư<c -%n hai 5ạn. fạn n'n Fuay -ại fl $x ?hMu thu>t ch# 5ạn $ể $ư<c fr tư v:n c2 thể h=n.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

sang singapo'e mB mắt c#n. nen chon cho nao? 9hi Fua ringa?#rB ?hMu thu>t mắt th7 5ạn n'n ch.n f0nh vi0n Mắt ~uốc €ia ringa?#rB Gr]qoI v7 $ó -à f0nh vi0n chuy'n h#a mắt -ớn nh:t tại ring nha 5ạn. thuốc nh\ mắt t'$ c#n th$? Ki0n tại chưa có thuốc nh! hay thuốc uống nà# $iDu trE hAt c>n thE nha 5ạn" nAu 5ạn 5E c>n thE th7 cha cNn c,ch $B# 4nh g.ng" 4nh ,? trNng h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t. cham soc mat sau mo lasik? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

chi ph4 b3o hiểm mB lasik? fK•/ h#àn t#àn h1ng chi trả ch# ?hMu thu>t uasi v7 v>y 5ạn c%n chudn 5E t:t tả chi ?h4 hi FuyAt $Enh ()ng ?? uasi $ể $iDu trE c>n thE. lEi mắt c1 m5t lasik đ :c? u;i mắt (# c>n thE h#Rc c= $Ea gQy ra 5ạn vMn ?hMu thu>t 57nh thường" cNn nAu mắt 5ạn 5E -;i (# 50nh -[ nà# h,c gQy ra th7 c%n có cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a 5ạn . mB mắt lasik co dau khong? shMu thu>t uasi h1ng $au nha 5ạn" tr#ng suốt Fu, tr7nh ?hMu thu>t 5ạn $ư<c nh! thuốc t' tại v)ng mắt n'n sL h1ng có cảm gi,c $au" h=n nPa ?hMu thu>t r:t nhanh và h1ng chảy m,u nha 5ạn. mo mat lasik co hai khong? shMu thu>t uasi -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t t>t h8c xạ ?hổ 5iAn" an t#àn và hi0u Fuả hi0n nay v7 v>y chắc chắn -à h1ng thể có hại ch# mắt c6a 5ạn r;i.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mo mat lasik co sao khong? shMu thu>t uasi -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t t>t h8c xạ ?hổ 5iAn" an t#àn và hi0u Fuả hi0n nay v7 v>y chắc chắn -à h1ng thể có hại ch# mắt c6a 5ạn r;i. mB mắt lasik co tot khong? shMu thu>t uasi -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t t>t h8c xạ ?hổ 5iAn" an t#àn và hi0u Fuả nh:t hi0n nay v7 v>y chắc chắn -à tốt ch# mắt c6a 5ạn r;i. mB mắt lasik Sasek gi+ c3? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasB tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng nnm XU3` -à Xjtr ch# hai mắt nha 5ạn. fạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể h,m và $ư<c tư v:n c2 thể h=n vD ?? uasB . 6iem ket mac sau mo lasik. co can gap lai bac si khong? ohắc chắn -à có nha 5ạn" () 5ạn ?hMu thu>t hay chưa ?hMu thu>t th7 hi 5E vi'm At mạc tốt nh:t -à n'n $An gR? 5,c sC chuy'n h#a $ể 50nh mau h!i cZng như h1ng ảnh hư&ng $An mắt vD sau. mB mắt c#n th$ nYng lasek& đ,u? fạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể h,m và ?hMu thu>t. ohi ?h4 ?hMu thu>t uasB tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng nnm XU3` -à Xjtr ch# hai mắt nha 5ạn. fạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể h,m và $ư<c tư v:n c2 thể h=n vD ?? uasB . mB mắt lasik lasekgi+ c3? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasB tại f0nh vi0n mắt oa# /hắng nnm -à Xjtr ch# hai mắt nha 5ạn. fạn có thể $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng $ể h,m và $ư<c tư v:n c2 thể h=n vD ?? uasB . lo8n th$ c1 mB đ :c kh5ng? u#ạn thE h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" v7 v>y 5ạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? này hay h1ng . b$ c#n đeo lenses đ :c kh5ng? fE c>n h#àn t#àn có thể $B# c#ntact -Bns" 5ạn cha c%n $i h,m và $# ch4nh x,c $ộ c>n $ể có t#a 4nh c6a 5,c sC chuy'n h#a và $Rt 4nh ,? trNng thB# t#a th7 an tQm . c#n m?y đ0 thì đ :c mB mắt? uasi cha $Enh ?hMu thu>t tS U"†T (i#? tr& $i" v7 v>y FuyAt $Enh -à c6a 5ạn" 5ạn có thể ?hMu thu>t hi 5ạn h1ng th4ch mang 4nh nPa. c#n th$ c1 di t'uyGn kh5ng? o>n thE có ]guy'n nhQn (i truyDn v7 v>y nAu 5ạn 5E c>n th7 c#n c6a 5ạn có hả nnng 5E c>n ca# h=n người 57nh thường" nhưng nAu 5ạn h1ng 5E c>n th7 c#n c6a 5ạn cZng có thể 5E c>n (# m1i trường 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mB mắt c1 b$ c#n l8i kh5ng? rau ?hMu thu>t vMn có hả nnng 5E t,i c>n" t)y và# c= $Ea tSng người cZng như c,ch chnm sóc mắt sau ?hMu thu>t c6a 5ạn có tốt h1ng" tuy nhi'n t• -0 t,i c>n h1ng ca# và $ộ t,i c>n th:? th>m ch4 5ạn h1ng c%n mang 4nh. c#n -./ đ0 c1 n*n đeo k4nh? /)y và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu 5ạn nh7n 57nh thường mà h1ng ảnh hư&ng g7 $An ch:t -ư<ng cuộc sống th7 h1ng c%n mang 4nh" th1ng thường c>n U"T (i#? r:t 4t người ?hải mang 4nh $ể hc tr< t%m nh7n. bắn c#n th$ bao nhieu tuoi? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI cha $Enh với người tS 3k tr& $i" một vài trường h<? ng#ại -0 có thể $ư<c $iDu trE trước 3kt" 5ạn c%n có cha $Enh c6a 5,c sC vD trường h<? này . b$ c#n c1 đ :c 67o c5ng an? fE c>n thE th7 h1ng thể thi tuyển và# ngành c1ng an $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n th7 mới ó c= hội thi tuyển. c#n <./ đ0 c1 n*n mB kh5ng? /)y và# FuyAt $Enh c6a 5ạn th1i" nAu h1ng th4ch mang 4nh th7 5ạn n'n ?hMu thu>t và ngư<c -ại nAu 5ạn th:y $B# 4nh h1ng ảnh hư&ng $An cuộc sống sinh h#ạt và -àm vi0c c6a 5ạn th7 cZng h1ng c%n ?hMu thu>t . c#n <./diop c1 n*n mB mắt? /)y và# FuyAt $Enh c6a 5ạn th1i" nAu h1ng th4ch mang 4nh th7 5ạn n'n ?hMu thu>t và ngư<c -ại nAu 5ạn th:y $B# 4nh chkang` ảnh hư&ng th7 cZng h1ng c%n ?hMu thu>t . c#n c1 đeo lenses đ :c kh5ng? fE c>n h#àn t#àn có thể $B# c#ntact -Bns" 5ạn cha c%n $i h,m và $# ch4nh x,c $ộ c>n $ể có t#a 4nh c6a 5,c sC chuy'n h#a và $Rt 4nh ,? trNng thB# t#a th7 an tQm . c#n m?y đ0 m`i đ :c mB mắt? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI cha $Enh với người tS 3k tr& $i" một vài trường h<? ng#ại -0 có thể $ư<c $iDu trE trước 3kt" 5ạn c%n có cha $Enh c6a 5,c sC vD trường h<? này . c#n th$ c1 chXa đ :c kh5ng? o>n thE h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?hMu thu>t G ()ng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI h#Rc $Rt 4nh nội nhxnI" tuy nhi'n nAu 5ạn h1ng muốn ?hMu thu>t th7 $B# 4nh cZng h1ng sa# . chFm s1c b%nh nh,n c#n th$? o>n thE h1ng ?hải -à 50nh mà cha -à t>t h8c xạ th1i" 5ạn cha c%n $B# 4nh h#Rc ?hMu thu>t th7 sL có t%m nh7n tốt. o,ch chnm sóc $=n giản -à 5ạn h,m mắt $Enh t $ể có -ời huy'n c6a 5,c sC chuy'n h#a ?h) h<? với t7nh trạng mắt c6a.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chi ph4 cDa mB mắt c#n th$? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi ph4 phLu thu#t mắt c#n? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. d?u hi%u nh#n [email protected] c#n th$? • ]hB# mắt -i'n t2c. • /hường xuy'n nh,y h#Rc (2i mắt • ]ghi'ng $%u $ể nh7n rJ h=n • ]g;i g%n tivi hay c%m s,ch g%n với mắt hi $.c • O.c nhảy (Nng • O.c s,ch h#Rc xBm tivi 5bng một mắt • ohảy nước mắt nhiDu hay mắt 5E $ộng nước • w)ng ngNn tay cha (Nng chP hi $.c • ]hạy cảm với ,nh s,ng • ]hec $%u hay m!i mắt thường xuy'n • /hiAu hả nnng t>? trung • 9At Fuả h.c t>? giảm s8t 9hi th:y có 3 tr#ng c,c (:u hi0u tr'n 5ạn n'n $i h,m mắt và $# h8c xạ $ể 5iAt mắt có 5E t>t h8c xạ hay h1ng . gia ca mB mắt c#n th$ <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gi3m đ0 c#n th$ nhanh nh?t? o,ch -àm giảm h#Rc hAt $ộ c>n nhanh nh:t -à ?hMu thu>t 5ạn nh*" 5ạn có thể -\a ch.n ?hMu thu>t v7 hi0n nay ?hMu thu>t c>n thE r:t nhanh" an t#àn và hi0u Fuả. h#u Mu3 cDa mB mắt c#n th$? 9h1ng thể nói -à h>u Fuả c6a ?hMu thu>t c>n thE $ư<c nha 5ạn" v7 ?? ?hMu thu>t gi8? 5ạn hAt c>n" mắt nh7n tốt hi h1ng c%n mang 4nh. shMu thu>t như -à -\a ch.n c6a 5ạn th1i thay v7 $B# 4nh g.ng" 4nh ,? trNng h#Rc ?hMu thu>t.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

h `ng dLn l7m gi3m c#n th$? o,ch -àm giảm h#Rc hAt $ộ c>n nhanh nh:t -à ?hMu thu>t 5ạn nh*" 5ạn có thể -\a ch.n ?hMu thu>t v7 hi0n nay ?hMu thu>t c>n thE r:t nhanh" an t#àn và hi0u Fuả. Ki0n nay chưa có c,ch -uy0n mắt" uống thuốc" hay nh! thuốc -à giảm hay hAt c>n thE nha 5ạn. C#n th$ thì n*n chXa bYng tia lade hay mv mắt? ohPa c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI cZng $ư<c g.i -à ?hMu thu>t $ó 5ạn. ]Au mắt 5ạn ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? $iDu trE 5bng -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th7 ?hMu thu>t cNn h1ng th7 ?hải ()ng tới ?hư=ng ?h,? h,c. 9h1ng có ?? nà# tốt nh:t mà cha có ?hư=ng ?h,? ?h) h<? nh:t với mắt c6a 5ạn. Ao tat khuc Ua bang tai lade co anh huong gi kh5ng? uasi -à ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t 5bng -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI t,c $ộng 5'n ng#ài mắt n'n r:t 4t 5iAn cheng s# với c,c ?hư=ng ?h,? h,c. uasi $ư<c tiAn hành với s\ iểm tra chRt chL" ch)m tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI $ư<c $iDu hiển 5bng h0 thống vi t4nh (ưới s\ th\c hi0n c6a ?hMu thu>t vi'n chuy'n vD uasi . uasi cZng $x $ư<c th1ng Fua 5&i |wp GK#a 9tI vD $ộ an t#àn và hi0u Fuả $iDu trE. ]g#ài ra" 5ạn cZng c%n tham -u>n [ iAn f,c sC $ể hiểu th'm vD nguy c= và thu>n -<i c6a ?hMu thu>t. Bi can co nen phau thuat lade' mat khong? shMu thu>t mắt c>n thE giống như một ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t thdm m‚ v>y" sL t)y và# 5ạn" nAu 5ạn h1ng muốn $B# 4nh th7 n'n ?hMu thu>t" cNn nAu 5ạn th:y $B# 4nh $+? và h1ng gQy ?hiDn hà g7 ch# 5ạn th7 h1ng ?hMu thu>t cZng $ư<c. shMu thu>t mắt c>n 5Qy giờ r:t an t#àn và hi0u Fuả v>y n'n sL t)y và# nhu c%u c6a 5ạn mà FuyAt $Enh . Con toi bi c#n th$. bao nhieu tuoi thi co the ban tia lade chong can duoc? shMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI cha $Enh tS 3kt tr& $i. ]Au c#n 5ạn 4t h=n 3kt th7 cha cNn c,ch -à $B# 4nh g.ng h#Rc 4nh ,? trNng" sau 3kt th7 mới có thể tiAn hành h,m và -àm ?hMu thu>t $ư<c. /uy nhi'n có một vài trường h<? $Rc 5i0t có thể ?hMu thu>t trước 3kt ?hải có cha $Enh c6a fr. neo k4nh +p t'9ng c1 đc chXa c#n bYng tia lade? fạn vMn có thể $i0u trE c>n thE 5bng ?? chiAu tia -asBr nAu 4nh ,? trNng h1ng -àm tổn thư=ng ch# mắt c6a 5ạn" 5ạn muốn ?hMu thu>t uasBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th7 cha c%n th,# 4nh ,? trNng ra 4t nh:t † ngày trước hi $i h,m tiDn ?hMu -à ổn nha 5ạn. B%nh 6i%n nao chua ban lade mat tot nhat? /ại rài €Nn" f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n tốt nh:t $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v:n c2 thể h=n.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Ban tia lade tai B%nh 6i%n nao la tot? /ại rài €Nn" f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n tốt nh:t $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v:n c2 thể h=n. Do tuoi </ phau thuat lade mat duoc khong? XT tuổi h#àn t#àn ?h) h<? $ể $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn n'n $i h,m tiDn ?hMu $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? này hay h1ng và có -ời huy'n tS fr chuy'n h#a ch# FuyAt $Enh c6a 5ạn. Ria tien cua mo mat lade tai B%nh 6i%n mat Cao Hhắng hien nay? ohi ?h4 ?hMu thu>t tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à 3ktr ch# ?? uasi và Xjtr ch# ?? uasB . fạn n'n $i h,m tiDn ?hMu $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? nà# . C2n ki*ng gì sau khi mB mắt lade? rau ?hMu thu>t mắt 5bng tia -asBr 5ạn c%n ch8 [ nhPng $iDu sauŒ • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

B%nh 6i%n nao bắn tia lade mắt cho nhung nguoi c#n th$ tốt nh?t Ii%t Nam? /ại /?.KoM f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n tốt nh:t vD $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v:n c2 thể h=n. C#n ^- đ0 mB lade & đ,u thì tốt nh?t? fạn c>n 3U (i#? -à c>n r:t nRng và hả nnng ?h) h<? với ?hMu thu>t -à h1ng nhiDu " tuy nhi'n vMn có trường h<? có thể ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn n'n $i h,m $ể $ư<c tư v:n c2 thể h=n. C#n th$ mB mắt lade c1 tốt kh5ng? shMu thu>t mắt c>n thE giống như một ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t thdm m‚ v>y" sL t)y và# 5ạn" nAu 5ạn h1ng muốn $B# 4nh th7 n'n ?hMu thu>t" cNn nAu 5ạn th:y $B# 4nh $+? và h1ng gQy ?hiDn hà g7 ch# 5ạn th7 h1ng ?hMu thu>t cZng $ư<c. shMu thu>t mắt c>n 5Qy giờ r:t an t#àn và hi0u Fuả v>y n'n sL t)y và# nhu c%u c6a 5ạn mà FuyAt $Enh. Ao mat c#n th$ bang tia lade hien dai o Hh7nh phố JE Ch4 Ainh duong nao ? /ại /?.KoM" f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" số 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. Ot. `k`kjjWT. jhai ki*ng c_ nh [email protected] n7o sau khi mB c#n bYng tia lade? rau ?hMu thu>t mắt c>n thE 5bng tia -asBr 5ạn c%n ch8 [ nhPng $iDu sauŒ • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• •

/hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

Iien mat nao o sai gon mo c#n th$ bang lade tot nhat? /ại rài €Nn" f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n tốt nh:t $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v:n th'm. Nh\ 6'ohto sau mB lasick c1 tốt kh5ng? lr#ht# cZng -à thuốc nh! mắt thB# cha $Enh c6a 5,c sC" 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a trước hi sử (2ng. 9h1ng n'n t\ [ ()ng thuốc tr#ng nhxn h#a" $Rc 5i0t -à mắt 5ạn vSa $ư<c -àm ?hMu thu>t uasi jhau thuat lasick het bao nhieu tien t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à 3ktr ch# ?? uasi và Xjtr ch# ?? uasB . fạn n'n $i h,m tiDn ?hMu $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? nà# . Chi phi phau thuat lasick tai B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à 3ktr ch# ?? uasi và Xjtr ch# ?? uasB . fạn n'n $i h,m tiDn ?hMu $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? nà# . Nhung luu y sau phau thuat lasick l7 gì? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • • • • • • • • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• •

/hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

n0 tuBi mB mắt Sasick? uasi cha $Enh với $ộ tuổi tS 3k tr& $i. Oộ tuổi ?h) h<? nh:t với uasi -à tS 3k VjU tuổi. fạn có thể g.i $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" $i0n th#ại số GUkI `k`k jjWT $ể $ư<c tư v:n th'm. Ăn uống nh [email protected] n7o để bB mắt sau phLu thu#t Sasick? rau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn cha c%n nn uống 57nh thường" $ảm 5ả# một chA $ộ nn uống $%y $6 (inh (ưmng th7 tốt ch# mắt r;i. J `ng dLn c+ch chFm s1c mắt sau phLu thu#t Sasick [email protected] n7o? • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • • • • • • • • • • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

B%nh 6i%n nao mo mat lasic tot nhat t8i Ii%t Nam? Ž li0t ]am"f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n tốt nh:t $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v:n th'm. auy t'ình phLu thu#t lasic 'a sao? shMu thu>t uasi g;m ` 5ước c= 5ản sau.
V

/ạ# vạt gi,c mạc Gvạt gi,c mạc $ư<c tạ# ra và (4nh một ?h%n cNn -ại giống như 5ản -DI và ->t sang một 5'n. w)ng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI $iDu trE t>t h8c xạ O>y vạt gi,c mạc tr& -ại mà h1ng c%n hQu.

V V

Chi ph4 chXa c#n th$ bYng tia lasic t8i B%nh 6i%n Aắt auốc [email protected]? ohi ?h4 ?hMu thu>t tại f0nh vi0n Mắt ~uốc tA oa# /hắng nnm XU3` -à 3ktr ch# ?? uasi và Xjtr ch# ?? uasB . fạn n'n $i h,m tiDn ?hMu $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? nà# . Aot ca phau thuat mat lasick co gia bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à 3ktr ch# ?? uasi và Xjtr ch# ?? uasB . fạn n'n $i h,m tiDn ?hMu $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? nà# . Ca mo mat bang lasic ton bao nhieu tien o B%nh 6i%n Aắt auốc [email protected] Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t tại f0nh vi0n Mắt ~uốc tA oa# /hắng nnm XU3` -à 3ktr ch# ?? uasi và Xjtr ch# ?? uasB . fạn n'n $i h,m tiDn ?hMu $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? nà# . AB lasik Uong c1 đ :c Fn h3i s3n? rau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn cha c%n nn uống 57nh thường" $ảm 5ả# một chA $ộ nn uống $%y $6 (inh (ưmng th7 tốt ch# mắt r;i. oó nghCa -à 5ạn $ư<c nn hải sản. Ao mat lasic co nguy hiem k? c,c ?hư=ng ?h,? h,c. uasi $ư<c tiAn hành với s\ iểm tra chRt chL" ch)m tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI $ư<c $iDu hiển 5bng h0 thống vi t4nh (ưới s\ th\c hi0n c6a ?hMu thu>t vi'n chuy'n vD uasi . uasi cZng $x $ư<c th1ng Fua 5&i |wp GK#a 9tI vD $ộ an t#àn và hi0u Fuả $iDu trE. ]g#ài ra" 5ạn cZng c%n tham -u>n [ iAn f,c sC $ể hiểu th'm vD nguy c= và thu>n -<i c6a ?hMu thu>t. Bao nhieu tuoi co the phau thuat lasic? uasi cha $Enh với $ộ tuổi tS 3k tr& $i. Oộ tuổi ?h) h<? nh:t với uasi -à tS 3k VjU tuổi. fạn có thể g.i $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" $i0n th#ại số GUkI `k`k jjWT $ể $ư<c tư v:n th'm.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Co ai mo lasick o B%nh 6i%n mat Cao Hhắng chua? Mci nnm tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng có hàng ngàn ca ?hMu thu>t uasi . fạn có thể 5iAt th1ng tin này hi t7m hiểu th1ng tin vD oa# /hắng tr'n intBrnBt h#Rc hi $An h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt. Bao lau moi duoc choi the thao sau phau thuat lasick? rau ?hMu thu>t uasi 3 th,ng th7 5ạn $ư<c ch=i thể tha# -ại. /ốt nh:t tr#ng th,ng $%u 5ạn c%n chnm sóc mắt tốt $ể mắt nhanh ?h2c h;i và tr,nh nhPng h#ạt $ộng mạnh và h#ạt $ộng -àm ra nhiDu m; h1i. C1 n*n mB lasick khi b$ tho+i h1a 6{ng m8c? rL t)y và# t7nh trạng mắt ‹ th#,i hóa vJng mạc c6a 5ạn mà 5,c sC có cha $Enh ?h) h<? nh:t ch# 5ạn. 9hi có cha $Enh c6a 5,c sC có nghCa -à $ó -à -\a ch.n tối ưu ch# mắt c6a 5ạn r;i. Qố đi%n tho8i t 6?n 6G mB lasick đ+ng tin c#y? rố $i0n th#ại tư v:n vD uasi c6a f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à `k`kjjWT h#Rc số h#t-inBŒ UiUk U3T U`†. fạn có thể g.i $An số này $ể $ư<c tư v:n vD -asi trước hi có FuyAt $Enh $i h,m $ể ?hMu thu>t . Ria mo mat lasick tai B%nh 6i%n mat Cao Hhắng <-^c la bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à 3ktr ch# ?? uasi và Xjtr ch# ?? uasB . fạn n'n $i h,m tiDn ?hMu $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? nà# . Jien tuong nhuc moi mat sau mo lasick? uasi h1ng gQy ra hi0n tư<ng nhec m!i mắt nha 5ạn" nAu tr#ng thời gian này mắt 5ạn 5E hi0n tư<ng nhec m!i hxy c#i -ại c,ch -àm vi0c và h.c t>? c6a 5ạn xBm có $ể mắt -àm vi0c Fu, nhiDu hay h1ng" hxy ch# mắt 5ạn ngha ng=i $8ng c,ch. Aat 6ua c#n th$ 6ua lo8n thi co phau thau lasic duoc khong? Mắt vSa c>n thE vSa -#ạn thE h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t uasi $ư<c nha 5ạn. uasi -à ?? $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn cha c%n $i h,m tiAn ?hMu $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với với ?hư=ng ?h,? này hay h1ng. Ao lasic Uong co duoc tam khong? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn tắm 57nh thường" cha -à tr,nh $ể nước và# mắt tr#ng tu%n $%u th1i. li0c tắm rửa và sinh h#ạt 5ạn -àm 57nh thường cha -à ch8 [ nhPng t,c $ộng có thể ảnh hư&ng $'n mắt tr#ng thời gian $%u. Ao lasick bacsi mai Cao Hhắng co tốt kh5ng? f,c sC ]guy_n thE Mai -à trư&ng h#a uasi c6a fl Mắt oa# /hắng có r:t nhiDu inh nghi0m tr#ng ?hMu thu>t uasi " n'n 5ạn h#àn t#àn y'n tQm vD inh nghi0m ?hMu thu>t cZng như tay nghD c6a 5,c sC .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

AB lasick kh+c laseck chv n7o? shư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasi th1ng thường ()ng ch# người có gi,c mạc (%y và ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasB ()ng ch# người có gi,c mạc m!ng. /uy nhi'n h1ng ?hải ai cZng ?h) h<? với ?hMu thu>t -asi hay uasB . Ao mat bang phuong phap lasic co 'ui 'o gi? 9h1ng có ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t nà# $ảm 5ả# 3UU• -à h1ng có r6i r#" với uasi cZng thA" nhưng nhPng r6i r# c6a uasi $Du h,c ?h2c $ư<c và h1ng -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n c6a 5ạn. ]hPng r6i r# có thể xảy ra sau ?hMu thu>t uasi Œ -0ch vạt" nhnn vạt" r,ch vạt h#Rc h1 mắt và -óa s,ng tr#ng thời gian $%u sau ?hMu thu>t t:t cả $iDu này $Du hắc ?h2c $ư<c ngay sau hi ?hMu thu>t" 5iAn cheng ?hổ 5iAn nh:t -à h1 mắt sau ?hMu thu>t" v7 v>y 5ạn ?hải nh! nước mắt nhQn tạ# 4t nh:t tr#ng W th,ng $%u. Ao mat c#n th$ bang lasick o dau tot? /ại /?.KoM f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n tốt nh:t $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v:n th'm. Ao mat lasic co anh huong den thai nhi khong khong? uasi chống cha $Enh với người $ang mang thai và $ang ch# c#n 58" uasi h1ng ảnh hư&ng $An thai nhi nhưng t7nh trạng mắt c6a 5ạn có thể thay $ổi n'n h1ng ?hMu thu>t uasi tr#ng thời gian này. AB mắt lasic c1 đ :c b3o hiểm kh5ng? shMu thu>t uasi h#àn t#àn h1ng $ư<c 5ả# hiểm y tA chi trả. ]Au 5ạn FuyAt $Enh ?hMu thu>t 5ạn ?hải chi trả t#àn 5ộ ch# ca ?hMu thu>t . Cao Hhắng c1 ch )ng t'ình mo mat lasick giam gia cho sinh 6ien kh5ng? Ki0n tại tr#ng (E? cuối nnm XU3` và tr#ng nnm XU3` f0nh vi0n Mắt oa# /hắng chưa có chư=ng tr7nh giảm gi, nà# ch# sinh vi'n nha 5ạn. fạn có thể t7m iAm tại c,c f0nh vi0n h,c tr#ng thành ?hố. N*n đi mB lasick & đ,u ho chi minh? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n tốt nh:t $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI tại /hành ?hố K; oKƒ M}]K. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v:n th'm. N*n mB lasick & đ,u t8i s7i g9n? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n tốt nh:t vD $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI tại rài €Nn. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v:n th'm.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Nho nuoc mat nhan tao may thang khi mo plasic? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn ?hải ()ng nước mắt nhQn tạ# 4t nh:t -à tr#ng W th,ng $%u. /r#ng trường h<? mắt 5ạn 5E h1 th7 thời gian $iDu trE *# (ài h=n" có thể -à 3 nnm h#Rc -Qu h=n t)y thB# t7nh trạng mắt c6a 5ạn. „ui 'o co the gap phai khi mo bang phuong phap lasic? 9h1ng có ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t nà# $ảm 5ả# 3UU• -à h1ng có r6i r#" với uasi cZng thA" nhưng nhPng r6i r# c6a uasi $Du h,c ?h2c $ư<c và h1ng -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n c6a 5ạn. ]hPng r6i r# có thể xảy ra sau ?hMu thu>t uasi . -0ch vạt" nhnn vạt" r,ch vạt và t:t cả $iDu này $Du hắc ?h2c $ư<c ngay sau hi ?hMu thu>t" 5iAn cheng ?hổ 5iAn nh:t -à h1 mắt sau ?hMu thu>t" v7 v>y 5ạn ?hải nh! nước mắt nhQn tạ# 4t nh:t tr#ng W th,ng $%u. Qau khi mo mat bang lasic can chu y gi? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • • • • • • • • • • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n Qau khi mo mat bang lasic can chu y gi? Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. • Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • •

/uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

Qau lasick kieng an gi? rau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn cha c%n nn uống 57nh thường" $ảm 5ả# một chA $ộ nn uống $%y $6 (inh (ưmng th7 tốt ch# mắt r;i. Qau phau thuat lasick mat bi cay. Nguy*n nh,n do đ,u? fạn h1ng nói rJ -à sau 5a# -Qu ?hMu thu>t uasi mà mắt 5E cay. /h1ng thường nagy sau hi ?hMu thu>t th7 mắt 5E cộm xốn nhPng cha vài giờ h#Rc $An ngày h1m sau th7 hAt. ]Au mắt 5ạn có t7nh trạng cay mắt *# (ài th7 n'n $i 5,c sC $ể t,i h,m . H+i c#n th$ sau khi mB lasic c1 tốt kh5ng? ]Au 5E t,i c>n sau ?hMu thu>t $ư=ng nhi'n -à ng#ài [ muốn và h1ng tốt r;i. ]hưng 5ạn cZng h1ng n'n -# -ắng v7 t• -0 t,i c>n r:t 4t cZng như $ộ t,i c>n sL nh+ h%u như h1ng c%n mang 4nh. Hat khuc Ua mo lasic tot khong? shư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ 5bng -asi -à ?hổ 5iAn và tốt hi0n nay. ]ó hắc ?h2c $ư<c t:t cả c,c như<c $iểm c6a 4nh g.ng và 4nh ,? trNng gQy ra. fạn có thể $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? ?hMu thu>t hay h1ng. Hhoi gian phuc hoi sau khi mo lasick? rau ?hMu thu>t uasi 3VX ngày -à 5ạn $x tr& -ại với c1ng vi0c và h.c t>? $ư<c r;i. /uy nhi'n tr#ng tu%n $%u th7 5ạn n'n ngha ng=i ch# mắt càng nhiDu càng tốt $ể mắt nhanh ?h2c h;i. Mắt ?h2c h;i h#àn t#àn th7 5ạn ?hải có W th,ng.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

bu nhuoc diem ki thuat mo lasick? Šu $iểmŒ
V

shMu thu>t nhanh" h1ng $au" h1ng chảy m,u. /hE -\c ?h2c h;i nhanh …óa 5! t:t cả c,c 5:t ti0n (# 4nh g.ng và 4nh ,? trNng gQy ra.

V V

]hư<c $iểmŒ V w_ gQy nhPng 5iAn cheng vD vạt v7 ?hải ()ng (a# $ể cắt vạt -àm th6ng vạt" vạt cắt h1ng h#àn t#àn h#Rc nhPng 5iAn cheng vD vạt sau này như nhnn vạt" -0ch vạt" vi'm gi,c mạc -an t!a" 5iểu m1 nội ?h,t. /uy nhi'n nhPng 5iAn cheng này $Du h,c ?h2c $ư<c ngay sau hi ?hMu thu>t. shư=ng ?h,? upr}9 hi ()ng (a# vi ?hMu $ể cắt vạt gi,c mạc th7 cZng cắt -u1n nhPng (Qy th%n inh gi,c mạc" (# $ó gQy h1 mắt.

V

B%nh 6i%n mB |a6eh'ont custom lasik tốt nh?t Ii%t Nam? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n tốt nh:t $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng vavB˜r#nt cust#m -asi tại /hành ?hố K; oKƒ M}]K. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v:n th'm. Sasik |a6eh'ont lo8n th$ & đ,u mB tốt nh?t t8i Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n tốt nh:t $iDu trE t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI 5bng uasi vavB˜r#nt tại /hành ?hố K; oKƒ M}]K. fạn có thể $An h,m $ể $ư<c tư v:n th'm. Ria tien |a6eh'ont lasik t8i B%nh 6i%n mắt auốc [email protected]? ohi ?h4 ?hMu thu>t tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à 3ktr ch# ?? vavB˜r#nt -asi và Xjtr ch# ?? uasB . fạn n'n $i h,m tiDn ?hMu $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? nà# . Dieu kien de phau thuat mat c#n th$? Oể ?hMu thu>t c>n thE 5ạn ?hải $,? eng y'u c%u sau.
• • • •

fạn $ang mắc t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI fạn tr'n 3k tuổi tr& $i fạn h1ng $ang mắc c,c 50nh $ang tiAn tiển tại mắt fạn $ang h1ng mang thai và ch# c#n 58
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5Mắt 5ạn ?h) h<? với ?hMu thu>t

fạn cha 5iAt ch4nh x,c mắt có ?hMu thu>t $ư<c hay h1ng sau hi trải Fua giai $#ạn h,m tiDn ?hMu G h,m trước hi ?hMu thu>tI Ao mat cho nguoi bi c#n th$ o sai gon gia bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?? uasi nnm XU3` tại rài €Nn tS 3jt ‹ XWt ch# hai mắt t)y và# tSng f0nh vi0n và t7nh trạng mắt c2 thể c6a 5ạn. B$ c#n th$ c1 l7m nX [email protected] 6i*n h7ng kh5ng đuoc k? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể -àm tiA? vi'n hàng h1ng $ư<c" trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt $ộ c>n th7 mới có thể eng tuyển và# ngành này. B$ c#n th$ c1 h;c c3nh s+t đ :c ko? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể thi và# cảnh s,t $ư<c" trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt $ộ c>n nha" -8c $ó 5ạn mới $6 $iDu i0n $ể thi tuyển và# ngành này $ư<c. C#n th$ c1 l7m gi3m sx th5ng minh kh5ng? 9h1ng có thống ' nà# cheng minh 5E c>n thE -àm giảm s\ th1ng minh 5ạn ah. fE c>n thE cha -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n c6a 5ạn th1i 5ạn . C#n th$ c1 thi đ :c t' "ng c3nh s+t kh5ng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể thi và# cảnh s,t $ư<c" trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt $ộ c>n nha" -8c $ó 5ạn mới $6 $iDu i0n $ể thi tuyển và# ngành này $ư<c. [email protected] bao nhi*u tuBi thì [email protected] b$ c#n th$? /hB# $ại $a số th7 sau 3kt th7 $ộ c>n c6a 5ạn tiAn (%n $An ti0m c>n Gtec -à ổn $EnhI" nhPng có nhPng trường h<? nbm ng#ài Fuy -u>t này sớm h=n h#Rc muộn h=n t)y và# c= $Ea tSng người mà có s\ h,c nhau $ó. l7 v>y h1ng thể nói ch4nh x,c -à 5a# nhi'u tuổi th7 hAt c>n nha 5ạn. Oể 5iAt $ư<c hi nà# $ộ c>n h1ng tnng 5ạn c%n $i h,m mắt $Enh t nAu sau 3 nnm mà $ộ c>n giP nguy'n th7 mắt 5ạn $x ổn $Enh r;i $ó. S7m sao [email protected] mình c1 b$ c#n th$ hay kh5ng? Mắt 5E c>n thường có 5iểu hi0n nh7n mờ" nh7n h1ng rJ tr#ng h#ảng c,ch xBm tivi" xBm m,y vi t4nh h#Rc $.c s,ch Gnh7n -'n 5ảngI" mắt mau m!i. ]hưng $ể 5iAt ch4nh x,c th7 5ạn ?hải $i h,m mắt & trung tQm mắt có uy t4n" & $ó h. có c,c m,y móc và ‚ thu>t vi'n h8c xạ inh nghi0m nói ch# 5ạn 5iAt mắt 5ạn có 5E c>n hay h1ng . Aắt c#n th$ bao nhi*u đi ốp thì ph3i đeo k4nh? fạn n'n $B# 4nh hi $ộ c>n c6a 5ạn -àm ảnh hư&ng $An t%m nh7n Gch:t -ư<ng cuộc sốngI cNn nAu thE -\c mắt tốt 5ạn cha c%n $B# 4nh hi -àm vi0c với m,y vi t4nh" $.c s,ch" h.c t>? Gc%n s\ t>? trung ca#I. /h1ng thường c>n h#ảng X (i#? tr& $i th7 n'n $B# 4nh thường xuy'n.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Nhung benh 6e mat 6i deo kinh ap t'ong? ]Au mắt 5ạn h1ng ?h) h<? với 4nh ,? trNng th7 có thể 5E c,c v:n $D sauŒ (E eng" vi'm gi,c mạc" h1 mắt" thay $ổi 5D c#ng gi,c mạc hi $B# tr#ng thời gian (ài" tr%y xước gi,c mạc" giảm thE -\c" tr%m tr.ng h=n -à m) H fạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a mắt trước hi FuyAt $Enh $B# 4nh ,? trNng nha 5ạn. Iua bi can 6ua bi lo8n co deo kinh ap t'ong duoc khong? lSa 5E c>n vSa 5E -#ạn vMn có thể $B# 4nh ,? trNng nha 5ạn. fạn cha c%n h,m và $# $ộ h8c xạ và -àm 4nh thB# t#a 4nh c6a 5,c sC chuy'n h#a -à $ư<c r;i. /uy nhi'n 4nh ,? trNng thường h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn 4t n'n 5ạn r:t hó $ể t7m $ư<c 4nh ?h) h<? nAu như $ộ -#ạn c6a 5ạn ca#. Aắt li c1 chXa đ :c kh5ng? rL t)y và# t7nh trạng -* c6a 5ạn mà chPa $ư<c và h1ng chPa $ư<c. 9hi cNn nh! th7 -* có thể $iDu chanh 5bng vi0c $B# 4nh" hay t>? nh7n thB# $iDu trE c6a 5,c sC chuy'n h#a" nhưng hi -ớn th7 5ạn có thể ?hMu thu>t chanh -* 5ạn . Chi ph4 t'$ li t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng l7 bao nhi*u? ohi ?h4 $iDu trE -* tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` tS X.Ttr ‹ 3Utr t)y thB# c= ?hải $iDu chanh nha 5ạn. fạn có thể $An h,m h#Rc g.i $An số `iX`i3`T $ể $ư<c tư v:n th'm. Ng "i l`n t'$ b%nh nh :c th$ 'a sao? ]hư<c thE & người -ớn r:t hó có thể $iDu trE $ư<c Gcó thể nói -à h1ng $iDu trE $ư<cI" v7 v>y 5ạn c%n $i h,m mắt $Enh t $ể ?h,t hi0n 50nh -[ sớm. Cach phan biet kinh ap t'ong mat t'ai mat phai? 9hi 5ạn mua 4nh ,? trNng tr'n hộ? có ghi mắt tr,i mắt ?hải G 5ạn n'n $.c ‚ hướng (Mn sử (2ng trước hi ()ngI. fạn cZng n'n ch8 [ hi th,# 4nh cZng c%n $ể -ại $8ng vE tr4 mắt $ể -%n sau $B# h1ng 5E -Mn. kinh ap t'ong co phan biet mat t'ai 6a mat phai khong? oó 5ạn ah. /r'n hộ? 4nh có ghi mắt tr,i mắt ?hải" 5ạn n'n $.c ‚ hướng (Mn sử (2ng trước hi ()ng 5ạn . Sam sao biet kinh ap t'ong bi nguoc be? Muốn 5iAt 4nh ,? trNng c6a 5ạn có 5E ->t ngư<c mRt tr#ng ra ng#ài hay h1ng th7 hxy $Rt 4nh ,? trNng -'n ngón tay c6a 5ạn và $ưa (%n ngón tay -'n ca# ngang t%m mắt c6a 5ạn. ]Au 5ạn nh7n th:y 4nh ,? trNng có h7nh chP g‡h với vành 4nh ch7a ra ng#ài thi 7nh c6a 5ạn $ang 5E ->t ngư<c mRt tr,i ra ng#ài" cNn nAu nó $=n thu%n cha có h7nh chP g‡h th7 4nh c6a 5ạn $ang & $8ng vE tr4.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Hhuoc nho mắt 6'ohto co dung cho kinh ap t'ong khong? lr#ht# cZng -à thuốc ()ng thB# t#a c6a 5,c sC chuy'n h#a" 5ạn h1ng n'n t\ [ ()ng thuốc tr#ng nhxn h#a và $Rc 5i0t -à 5ạn $ang $B# 4nh ,? trNng" sử (2ng -Qu (ài sL h1ng tốt ch# mắt. ]Au muốn ()ng vr#ht# 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a . khi nao benh duc thuy tinh the Uac dinh la phai mo? shMu thu>t $ư<c cha $Enh hi $2c th6y tinh thể gQy giảm thE -\c cản tr& sinh h#ạt hbng ngày" ch^ng hạn như -,i xB" $.c s,ch h#Rc xBm tivi. /r#ng $a số trường h<? có thể tr7 h#xn ?hMu thu>t ch# $An hi tư tư&ng 50nh nhQn $x s‘n sàng. ]Au 50nh nhQn 5E $2c th6y tinh thể cả hai mắt" mci mắt sL $ư<c 5,c sC ?hMu thu>t & hai thời $iểm h,c nhau. ]Au hai mắt 5E ảnh hư&ng nhiDu" sL ?hMu thu>t c,ch nhau XVj tu%n. Chi phi phau thuat mat bi cuom kho? ohi ?h4 ?hMu thu>t cườm h1 G$2c th6y tinh thểI tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` tS W.Ttr ‹ Xjtr{3 mắt t)y và# -#ại 4nh 5ạn ch.n $ể thay thA ch# th6y tinh thể $x $2c. ohi ?h4 này $ư<c fK•/ chi trả một ?h%n. Chi phi cho phau thuat mo bang phuong phap phaco cho benh duc thuy tinh the la bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t cườm h1 G$2c th6y tinh thểI 5bng ?? shac# tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` tS W.Ttr ‹ Xjtr{3 mắt t)y và# -#ại 4nh 5ạn ch.n $ể thay thA ch# th6y tinh thể $x $2c. ohi ?h4 này $ư<c fK•/ chi trả 3 ?h%n. Ao duc thuy tinh the co duoc bhyt thanh toan khong? shMu thu>t $2c th6y tinh thể Gcườm h1I $ư<c 5ả# hiểm chi trả t)y thB# -#ại 5ả# hiDm mà 5ạn tham gia và $8ng tuyAn hay tr,i tuyAn nha 5ạn. Benh duc thuy tinh the co nguy hiem khong? f0nh $2c th6y tinh thể h1ng có nguy hại $An sec h!B nói chung c6a 5ạn nhưng -ại nguy hiểm $An t%m nh7n c6a 5ạn nAu vD -Qu (ài 5ạn h1ng $iDu trE th7 có thể (Mn $An m) -Na. fạn c%n h,m $Enh t và thB# (Ji t7nh trạng $2c th6y tinh thể $ể có cha $Enh ?hMu thu>t ?h) h<?. khi nao benh duc thuy tinh the Uac dinh la phai mo? shMu thu>t $ư<c cha $Enh hi $2c th6y tinh thể gQy giảm thE -\c cản tr& sinh h#ạt hbng ngày" ch^ng hạn như -,i xB" $.c s,ch h#Rc xBm tivi. /r#ng $a số trường h<? có thể tr7 h#xn ?hMu thu>t ch# $An hi tư tư&ng 50nh nhQn $x s‘n sàng. ]Au 50nh nhQn 5E $2c th6y tinh thể cả hai mắt" mci mắt sL $ư<c 5,c sC ?hMu thu>t & hai thời $iểm h,c nhau. ]Au hai mắt 5E ảnh hư&ng nhiDu" sL ?hMu thu>t c,ch nhau XVj tu%n.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Aat bi duc thuy tinh the co nen tiep Uuc nhieu 6oi may tinh o? /iA? x8c với m,y vi t4nh h1ng có nguy hại ch# mắt 5E $2c th6y tinh thể nha 5ạn" v7 v>y 5ạn ce -àm vi0c với m,y t4nh 57nh thường. Ao duc thuy tinh the co duoc huong bao hiem y te? shMu thu>t $2c th6y tinh thể Gcườm h1I $ư<c 5ả# hiểm chi trả t)y thB# -#ại 5ả# hiDm mà 5ạn tham gia và $8ng tuyAn hay tr,i tuyAn nha 5ạn. khi n7o n*n mB c "m kh5? shMu thu>t $ư<c cha $Enh hi cườm h1 gQy giảm thE -\c cản tr& sinh h#ạt hbng ngày" ch^ng hạn như -,i xB" $.c s,ch h#Rc xBm tivi. /r#ng $a số trường h<? có thể tr7 h#xn ?hMu thu>t ch# $An hi tư tư&ng 50nh nhQn $x s‘n sàng. ]Au 50nh nhQn 5E $2c th6y tinh thể cả hai mắt" mci mắt sL $ư<c 5,c sC ?hMu thu>t & hai thời $iểm h,c nhau. ]Au hai mắt 5E ảnh hư&ng nhiDu" sL ?hMu thu>t c,ch nhau XVj tu%n. Bao l,u m`i đ :c Muan h% l8i sau phLu thu#t lasik? rau ?hMu thu>t uasi 3VX ngày" 5ạn có thể Fuan h0 57nh thường" tuy nhi'n 5ạn c%n tr,nh c,c tư thA va chạm mạnh hay $ể m; h1i r=i và# mắt sL gQy ảnh hư&ng h1ng tốt tr#ng Fu, tr7nh h;i ?h2c ch# mắt 5ạn . /hQnŸ Bao nhieu lau sau mo lasik mat co the 'ua mat? rau mổ uasi 3VX ngày 5ạn có thể h.c t>? và sinh h#ạt 57nh thường" tuy nhi'n mắt $ang tr#ng giai $#ạn h;i ?h2c c%n tr,nh $ể hóa ch:t hay nước (= r=i và# mắt 4t nh:t ` tu%n $%u sau mổ 5ạn . lới nước sạch th7 sau 3 tu%n 5ạn có thể $ể nước và# mắt $ư<c.

Ao mat bang lasik co duoc su dung thuc pham chuc nang? rau mổ uasi 5ạn vMn nn uống và sinh h#ạt 57nh thường h1ng i'ng cử g7 5ạn . /uy nhi'n 5ạn cZng ch8 [ h1ng n'n -ạm (2ng th\c ?hdm chec nnng $ể tr,nh nhPng t,c (2ng ?h2 c6a th\c ?hdm. jhLu thu#t lasik c1 kieng thuoc t'anh thai khong? rau hi ?hMu thu>t uasi 5ạn h1ng c%n i'ng cP thuốc tr,nh thai" 5ạn nn uống và sinh h#ạt 57nh thường" /huốc tr,nh thai hàng ngày cha i'ng cP trước hi ?hMu thu>t 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

jhau thuat lasik Uong co nen deo kinh bao 6e mat khong? rau mổ uasi " mắt $ang tr#ng giai $#ạn h;i ?h2c 5ạn n'n $B# 4nh 5ả# v0 mắt GByB shiB-(I hi ng6 tr#ng tu%n $%u $ể tr,nh nhPng t,c $ộng v1 t7nh (2i và# mắt gQy nhnn vạt" -0ch vạtHảnh hư&ng h1ng tốt ch# thEc -\c c6a mắt và $B# 4nh rQm hay 4nh 5ả# hộ f0nh vi0n ?h,t hi ra $ường tr,nh gió 52i hay c,c v>t nh! 5ay và# mắt ảnh hư&ng h1ng tốt ch# mắt 5ạn . jhau thuat lasik Uong co nen deo kinh khong do khong? rau ?hMu thu>t uasi " nAu th4ch 5ạn có thể $B# 4nh h1ng $ộ" tuy nhi'n 5ạn c%n $An c,c trung tQm hay f0nh vi0n uy t4n $ể $Rt -àm hay mua 4nh $ể $ảm 5ả# an t#àn" h1ng gQy ảnh hư&ng ch# mắt vD sau. fạn c%n t,i h,m thB# $8ng -Ech và tư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a vD [ $Enh c6a m7nh 5ạn . Qau khi mo lasik co duoc deo kinh sat t'ong khong? rau mổ uasi U3 nnm 5ạn có thể $B# 4nh s,t trNng" tuy nhi'n 5ạn c%n tham hả# và tư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a 5ạn . Qau khi mo lasik co Uem ti6i inte'net khong? rau mổ uasi " 5ạn nn uống và sinh h#ạt 57nh thường" tuy nhi'n mắt $ang tr#ng giai $#ạn h;i ?h2c n'n hạn chA xBm tivi và -àm vi0c m,y vi t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n" n'n (ành nhiDu thời gian ch# mắt ngha ng=i" t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE 5ạn . Qau khi mo lasik may ngay thi dung may tinh duoc? rau mổ uasi " sau 3VX ngày 5ạn có thể nn uống và sinh h#ạt 57nh thường" tuy nhi'n mắt $ang tr#ng giai $#ạn h;i ?h2c 5ạn n'n (ành nhiDu thời gian ch# mắt ngha ng=i và thư gixn. Đối với những người thường xuyên làm việc và sử dụng máy vi tính, cần tuân th những nguyên t!c s"u #ây$ • ORt màn h7nh m,y t4nh với h#ảng c,ch tốt nh:t tS TUVWT cm" (ưới t%m nh7n mắt 3UVXU $ộ" h1ng $ể màn h7nh Fu, ca# hay Fu, th:? s# với t%m mắt. • Ynh sang ?hNng -àm vi0c và màn h7nh m,y t4nh cZng ?hải th>t h<? -[ G,nh s,ng mản X h7nh h1ng Fu, s,ng h#Rc Fu, tối s# với ,nh s,ng ?hNng -àm vi0cI" tr,nh ,nh s,ng ?hản chiAu tr\c tiA? tr'n màn h7nh gQy chói và nhNB chP. • ]'n ch.n màn h7nh -ớn" ?h^ng" (_ iểm tra $ộ tư=ng ?hản. • 9hi sử (2ng m,y t4nh" trung 57nh `U ?h8t n'n ch# mắt ngha ngời 3 -%n 5bng c,ch ngưng h1ng nh7n và# màn h7nh" h1ng nh:t thiAt ?hải nhắm mắt h#àn t#àn mà có thể chuyển sang c1ng vi0c h,c như $i -ại" $i0n th#ại" ... mi_n sa# h1ng ch# mắt $iDu tiAt. ]g#ài ra" 5ạn có thể ng;i tại chc nh7n ra cửa sổ Gnh7n ra xa h=n TmI. • ]'n chớ? mắt thường xuy'n và ()ng th'm nước mắt nhQn tạ# GnAu c%nI $ể 51i tr=n và giP $ộ dm ch# mắt. • 9h1ng n'n thec Fu, huya $ể -àm vi0c với m,y vi t4nh" v7 mắt c6a ch8ng ta c%n ngha ng=i sau 3 ngày -àm vi0c.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5fuổi tối cha n'n sử (2ng m,y t4nh tối $a 3VX giờ và n'n ng6 sớm" 5ạn có thể thec sớm $ể -àm nốt nhPng c1ng vi0c cNn t;n $.ng" mà h1ng s< ảnh hư&ng tới gsec h!Bh c6a mắt

Qau phau thuat lasik duoc dung loai thuoc nho mat thong thuong? rau ?hMu thu>t uasi 5ạn n'n (uy tr7 vi0c nh! nước mắt nhQn tạ# Garti˜icia- ByBs tBarI $ể 51i tr=n và tạ# $ộ dm ch# mắt. fạn h1ng n'n nh! 5:t t -#ại thuốc nà# và# mắt mà h1ng có $ư<c ' t#a 5&i 5,c sC chuy'n h#a.

C5ng an c1 tuyển ng "i c#n th$ kh5ng? l7 $Rc trưng c6a nghành o1ng an h1ng tuyển người mắc t>t h8c xạ Gc>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn n'n ?hMu thu>t chPa hAt c>n thE $ể thi và# nghành nghD m7nh y'u th4ch 5ạn . NhXng 6?n đG ph3i ki*ng khi mB c#n th$? %h&m s'c ng"y s"u (hi h)u *h+u$ • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng

t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n

tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

khong ngam kinh ap t'ong ^ ngay co sai duoc tiep? lMn $ư<c nhưng 5ạn n'n ()ng th'm nước mắt nhQn tạ# vSa $ể 51i tr=n và tạ# $ộ dm ch# mắt vSa $ể gi8? 4n mDm h1ng h1 ceng gQy cộm xốn hó chEu ch# mắt 5ạn. kinh ap t'ong bi 'ach con deo duoc khong? 94nh ,? trNng 5E r,ch có thể sL h1ng $ảm 5ả# $ộ h8c xạ như 5an $%u và gQy ảnh hư&ng h1ng tốt ch# mắt. fạn n'n thay 4nh mới $ể tốt ch# mắt h=n 5ạn . C#n 67 lo8n nWng đeo lenses đ :c kh5ng? Ki0n nay tr'n thE trường có c#ntact -BnsBs ?h) h<? ch# nhiDu $ộ h8c xạ h,c nhau" nhưng $ộ -#ạn nRng th7 chưa có 4nh ,? trNng tr'n thE trường. /uy nhi'n $ể tr,nh t,c hại ch# mắt vD sau 5ạn n'n $An h,m và tư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a.

Con t'ai deo lenses co duoc khong? o#ntact -BnsBs sử (2ng ch# nhiDu m2c $4ch và ch# nhiDu $ối tư<ng h,c nhau h1ng ?hQn 5i0t giới t4nh. /uy nhi'n 5ạn c%n h,m và tư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a vD FuyAt $Enh c6a 5ạn. neo lenses nhiGu b$ ghon c1 sao kh5ng? €hyn nhiDu có nhiDu ]guy'n nhQn và c#ntact -Bns cZng có thể gQy ghyn" tuy nhi'n nAu 5E nhiDu 5ạn c%n v0 sinh ‚ trước hi $B# -Bn. ]Au t7nh trạng *# (ài 5ạn n'n $An h,m và tư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a 5ạn . neo lenses mắt đ\ 67 đB ghon c1 sao kh5ng? 9hi mắt $! và $ổ ghyn 5ạn n'n ngSng $B# -Bn" v7 mắt $ang r:t nhạy cảm nAu ?hải tiA? x8c với c#ntact -BnsBs sL -àm ch# mắt nRng th'm. fạn n'n $An h,m và chPa trE tại f0nh vi0n chuy'n h#a hAt mắt $! r;i hxy $B# -BnsBs 5ạn . neo lenses nh [email protected] n7o để mắt kh\e? Oể mắt $ư<c h!B hi $B# -Bns" 5ạn c%n -àm thB# c,c 5ước c= 5ản sau.
• • • •

OAn f0nh vi0n chuy'n h#a h,m ch4nh x,c $ộ h8c xạ OAn c,c trung tQm" hay f0nh vi0n uy t4n $ể mua 4nh ?h) h<? với $ộ h8c xạ c6a m7nh /hường xuy'n rửa tay th>t sạch trước hi tiA? x8c mắt hay th,# -ắ? 4nh /h,# 4nh ngQm và# (ung (Ech chuy'n ()ng $D v0 sinh 4nh và# 5an $'m vSa gi8? ch# mắt ngha ng=i (_ h:? th2 #xy h=n. /uy0t $ối tr,nh $B# c#ntact -BnsBs Fua $'m rử (2ng 4nh $8ng thời hạn y'u c%u c6a nhà sản xu:t
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5


/hường xuy'n ()ng nước mắt nhQn tạ# vSa $ể tạ# $ộ dm và 51i tr=n mắt vSa gi8? 4nh mDm h1ng h1 gQy hó chEu cộm xốn ch# mắt fạn n'n $An h,m vàtư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a $ể giP ch# mắt th'm s,ng h!B 5ạn .

Sam sao de khong bi kho mat khi deo contact lens? Oể tr,nh h1 mắt hi $B# -BnsBs 5ạn n'n sử (2ng th'm nước mắt nhQn tạ# $ể tạ# $ộ dm và 51i tr=n mắt" vSa -àm 4nh h1ng 5E h1ng gQy hó chEu cộn xốn ch# mắt 5ạn. oó r:t nhiDu -#ại nước nh! mắt 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a. Nhung dieu loi 6a hai khi deo contact lens? Šu $iểmŒ /hu>n ti0n tr#ng sinh h#ạt" h.c t>? hbng ngày.
• • •

O,? eng $ư<c c,c y'u c%u h1ng mang 4nh c6a c,c nghành nghD (Ech v2 oó thể thay $ổi thB# s& th4ch" thời trang oó nhiDu -\a ch.n vD. gi, thành" thời gian sử (2ngH.

9huyAt $iểm.
• •

w# sản xu:t hàng -#ạt n'n h1ng thể có c,c $ộ h8c xạ ch4nh x,c ?h) h<? ch# tSng mắt €Qy ảnh hư&ng h1ng tốt. $! mắt" tr%y gi,c mạc" vi'm gi,c mạc HnAu ?hải $B# 4nh tr#ng thời gian (ài

AB mắt 'Ei c1 đ :c đeo lenses k? fạn có thể $B# -BnsBs sau U3 nnm sau ?hMu thu>t. /uy nhi'n 5ạn c%n tham hả# và tư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a ch# FuyAt $Enh $B# c#ntact -Bns c6a 5ạn. Sasik th5ng th "ng co di chung? shư=ng ?h,? chPa t>t h8c xạ Gc>n" vi_n" -#ạnI 5bng ?hư=ng ?h,? uasi r:t ?hổ 5iAn hi0n nay tr'n thA giới" tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI ()ng tr#ng ?hMu thu>t r:t an t#àn h1ng gQy ảnh hư&ng hay nhPng t,c $ộng -'n sec h!B 50nh nhQn. /uy nhi'n" sau ?hMu thu>t 5ạn có thể th:y mắt h=i cộm xốn" h1 mắt" -óa mắt hi nh7n và# nhPng n=i ?h,t ra ,nh s,ng Fu, mạnhHnhPng hi0n tư<ng này sL giảm (%n vài th,ng sau $ó. /hQnŸ AB lasik c1 đau kh5ng? uasi -à ?hư=ng ?h,? chPa t>t h8c xạ ti'n tiAn và ?hổ 5iAn nh:t hi0n nay tr'n thA giới" ?hMu thu>t ()ng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI chanh sPa c,c t>t h8c xạ tr'n gi,c mạc mà h1ng hD gQy ảnh hư&ng hay cảm gi,c $au ch# 50nh nhQn tr#ng suốt Fu, tr7nh ?hMu thu>t. 9hi ?hMu
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

thu>t 5ạn sL $ư<c nh! thuốc t'" n'n h1ng hD có cảm gi,c $2ng chạm hay $au tr#ng Fu, tr7nh ?hMu thu>t 5ạn . AB mắt ph )ng ph+p smile p lasik bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 mổ mắt 5bng ?hư=ng ?h,? rmi-BV-asi nnm XU3` h#ảng †Utr ch# hai mắt. l7 ?? này -à ?? mới chưa ?hổ 5iAn n'n 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a hi FuyAt $Enh ?hMu thu>t. jhLu thu#t lasik c1 kieng thuoc t'anh thai khong? rau ?hMu thu>t uasi " 5ạn vMn nn uống và sinh h#ạt 57nh thường" (# v>y ()ng thuốc tr,nh thai h1ng gQy ảnh hư&ng g7 ch# mắt c6a 5ạn. ]hưng 5ạn cZng n'n tham hả# với fr chuy'n h#a c6a 5ạn. HBng chi ph4 mB lasik l7 gì? ohi ?h4 ?hMu thu>t uasi tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng sL chia -àm X ?h%n.
• • • •

9h,m tiDn ?hMuŒ `UU"UUU$ shMu thu>tŒ 3ktr ch# hai mắt /,i h,mŒ Mi_n ?h4 h#àn t#àn tr#ng W th,ng sau ?hMu thu>t /huốcŒ Mi_n ?h4 3 tu%n $%u sau ?hMu thu>t.

Chi phi chua benh c#n th$ bang tia Sasek? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?? uasB tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng nnm XU3` -à Xjtr ch# hai mắt. fạn có thể g.i $An f0nh vi0n Mắt oa# /hắng" $i0n th#ại số GUkI `k`k jjWT $ể $ư<c tư v:n th'm. Bi c#n th$ khong deo kien co bi loi mat khong? Mắt 5E -;i ]guy'n nhQn ch6 yAu -à (# c:u tạ# mắt c6a mci người n'n hi $B# 4nh có thể gi8? mắt nhanh nhạy h=n và chB 5ớt huyAt $iểm mắt 5E -;i. li0c $B# 4nh hay h1ng $B# 4nh h1ng -àm ch# mắt -;i ra 5ạn . C#n th$ < diop co nen di phau thuat? shMu thu>t 5bng shư=ng ?h,? uasi sL ?h) h<? với người có $ộ c>n tS U"†T (i#? tr& -'n. /uy nhi'n ?hMu thu>t c%n thiAt nAu $ộ c>n gQy ảnh hư&ng $An ch:t -ư<ng cuộc sống" 5:t ti0n sinh h#ạt thường ngày cZng như y'u c%u nghD nghi0? c6a 5ạn th7 5ạn n'n $i ?hMu thu>t 5ạn . C#n th$ co lam phi cong duoc khong? w# $Rc t4nh c6a nghành ?hi c1ng h1ng tuyển nhPng người mắc t>t h8c xạ. fạn n'n ?hMu thu>t chPa hAt c>n thE $ể thi và# nghành nghD m7nh y'u th4ch.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Aat 6ua c#n th$ 6ua lo8n thi deo kinh gi phu hop nhat? Mắt 5E c>n và -#ạn thE 5ạn vMn có thể $B# 4nh g.ng hay c#ntact -Bns. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h,m ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a m7nh và tư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a . Iua c#n th$ 6ua lo8n thi co the mo mat? shư=ng ?h,? uasi có thể chPa hAt c,c t>t h8c xạ c>n vi_n -#ạn. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a h,m và tư v:n th'm vD ?hư=ng ?h,? ?h) h<? với m7nh 5ạn . C#n th$ bao nhi*u đ0 thì n*n đeo k4nh? 9h1ng Fuy $Enh m:y $ộ th7 $B# 4nh nhưng nAu h1ng $B# 4nh mà mà 5ạn ?hải cố gắng $iDu tiAt mắt nh7n v>t & xa" gQy ảnh hư&ng $An At Fuả h.c t>? hay tr#ng sinh h#ạt th7 5ạn n'n $B# 4nh 5ạn . C#n th$ c1 đ :c l7m phi c5ng? w# $Rc t4nh c6a nghành ?hi c1ng h1ng tuyển nhPng người mắc t>t h8c xạ. fạn n'n chPa hAt c>n thE $ể và# nghành m7nh y'u th4ch. C#n th$ c1 đeo k4nh giZn t'9ng? 94nh gixn trNng thường h1ng có $ộ" nAu 5E c>n thE nRng 5ạn sL h1ng nh7n th:y rJ" -8c này vMn c%n có 4nh g.ng. fạn c%n tham hả# [ iAn và tư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a ch# FuyAt $Enh $B# 4nh gixn trNng c6a 5ạn. C#n th$ c1 thi đ :c ng7nh c5ng an kh5ng? w# $Rc trưng c6a nghành c1ng an h1ng tuyển nhPng người mắc t>t h8c xạ" (# v>y 5ạn n'n chPa hAt t>t c>n thE $ể thi và# nghành nghD m7nh th4ch 5ạn . khi deo kinh ap t'ong can nho thuoc nho mat nao? 9hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn vMn có thể nh! nước mắt nhQn tạ# $ể giP dm và 51i tr=n ch# mắt -àm ch# mắt (_ chEu và ?hNng chống h1 mắt. ]g#ài ra 5ạn h1ng n'n nh! 5:t t -#ại thuốc nà# và# mắt mà h1ng có cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a 5ạn . khi mang kinh ap t'ong het han co hai gi? ]Au $B# 4nh s,t trNng Fu, hạn" sL h1ng $ảm 5ả# $ộ h8c xạ 5an $%u" ch:t -ư<ng 4nh h1ng cNn $ư<c $ảm 5ả#HsL gQy ảnh hư&ng h1ng tốt ch# mắt. fạn cha n'n sử (2ng $8ng hạn c6a nhà sản xu:t th1i 5ạn nh*. Hac hai cua deo nguoc kinh ap t'ong? ]Au $B# 4nh ,? trNng ngư<c" 5ạn sL cảm th:y h=i hó chEu v7 4nh sL h1ng ,? s,t và# gi,c mạc n'n sL -àm ch# mắt h=i cộm xốn hi nhắm và m& mắt.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

Hai sao kinh ap t'ong khong co do lo8n? Ki0n nay tr'n thE trường $x có nhPng 4nh s,t trNng có -u1n $ộ -#ạn" tuy nhi'n vi0c $iDu chanh $ộ -#ạn h1ng ca#. fạn n'n $An h,m tại f0nh vi0n chuy'n h#a $ể 5iAt $ộ h8c xạ ch4nh x,c c6a m7nh và tư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a. B$ nhWm đeo lenses đ :c kh5ng? 9h1ng n'n $B# -BnsBs hi mắt cNn nhRm sL gQy ảnh hư&ng h1ng tốt và 50nh sL -Qu hAt. fạn n'n $An 50nh vi'n chuy'n h#a h,m và $iDu trE (et $iểm 50nh nhRm mắt" sau $ó có thể tiA? t2c $B# c#ntact -Bns. Contack lenses de duoc bao nhieu lau? /r'n thE trường hi0n nay có nhiDu ch6ng -#ại và thư=ng hi0u c#ntact -BnsBs h,c nhau" mci -#ại sL có nhPng thời gian sử (2ng h,c nhau. 3 ngày" 3 th,ng" ` th,ngHt)y và# nhu c%u c6a 5ạn fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a h,m ch4nh x,c $ộ h8c xạ c6a m7nh và tư v:n ‚ h=n với 5,c sC chuy'n h#a 5ạn . neo lenses c1 mB mắt chXa c#n đ :c kh5ng? lMn $ư<c. /uy nhi'n trước hi h,m tiDn ?hMu uasi 5ạn n'n th,# 4nh -BnsBs 4t nh:t ` ‹ † ngày $ể At Fuả h,m ch4nh x,c $ảm 5ả# ch# At Fuả ?hMu thu>t cZng như gi8? f,c sC có thể ti'n -ư<ng $ư<c t7nh trạng mắt 5ạn sau mổ và mec $ộ h;i ?h2c c6a mắt 5ạn . Sam sao de khong bi kho mat khi deo contact lens? Oể h1ng 5E h1 mắt" 5ạn n'n ()ng thường xuy'n nước mắt nhQn tạ# $ể 51i tr=n và giP $ộ dm ch# mắt 5ạn . fạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a vD vi0c mắt 5ạn có thể nh! -#ại nước mắt nhQn tạ# nà#. Aắt bình th "ng đeo lenses c1 3nh h &ng đ@n mắt kh5ng? fạn có thể sL gR? c,c v:n $D sau $Qy hi $B# 4nh gixn trNng tr#ng thời gian (ài h#Rc hi mắt 5E 4ch eng. V V V V V V oay mắt" nóng r,t mắt" ngea h#Rc hó chEu" h#Rc $au mắt. Mắt 5ạn sL hó chEu tr#ng một hay hai -%n $%u $B# 4nh. oó cảm gi,c như có v>t g7 -ạ tr#ng mắt như -à có (E v>t h#Rc có chc 5E trày xước tr#ng mắt. ohảy nước mắt -i'n t2c Oổ ghyn nhiDu 5:t thường O! mắt
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

V V V V

/hE -\c giảm /hE -\c mờ" 5E chói" 5E Fu,ng hi nh7n v>t xung Fuanh ]hạy cảm với ,nh s,ng 9h1 mắt.

AB c#n Uong c1 đeo lenses đ :c kh5ng? rau mổ c>n U3 nnm 5ạn có thể $B# c#ntact -Bns" tuy nhi'n 5ạn c%n $An h,m và tư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a ch# FuyAt $Enh $B# c#ntact. Hac hai khi deo lenses t'ung Muoc? ohưa có c1ng 5ố nà# vD At Fuả ch:t -ư<ng c6a -BnsBs /rung Fuốc" tuy nhi'n 5ạn n'n mua và sử (2ng c,c sản ?hdm c6a c,c nhxn hàng có uy t4n. fạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a h,m và tư v:n th'm với 5,c sC chuy'n h#a 5ạn . Hai sao khong gan contact lenses duoc? 9h1ng ?hải -à h1ng gắn $ư<c mà (# 5ạn chưa FuBn với tha# t,c gắn -BnsBs và# mắt. fạn n'n $ể -BnsBs ngQm và# (ung (Ech $ể -BnsBs mDm và sL ,? s,t (4nh và# mắt h=n. /uy nhi'n" có thể (# thời gian $%u chưa FuBn n'n r:t hó chEu và m:t thời gian h#ảng 3UV3T ?h8t hi $B# và# mắt" 5ạn c%n i'ng tr7 và t>? (%n sL FuBn. bắn mắt c#n th$ bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi ph4 phLu thu#t mắt c#n th$? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. l7m [email protected] n7o để gi3m đ0 c#n th$? 9hi 5ạn 5E c>n thE ng#ài vi0c $B# 4nh th7 5ạn có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể $iDu trE giảm h#Rc hAt c>n thE. ]g#ài c,c cach tr'n th7 h1ng có c,ch nà# h,c gi8? 5ạn giảm h#Rc hAt c>n . n*n mB mắt c#n th$ & đ,u Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

C1 thể b$ lo8n thi sau khi mB c#n th$? fạn vMn có thể 5E -#ạn thE sau hi ?hMu thu>t c>n" -[ (# có thể (# $ộ -#ạn ?h,t sinh h#Rc $ộ -#ạn chưa $ư<c $iDu chanh hAt. /uy nhi'n 5ạn c%n có thời gian $ể mắt ?h2c h;i mới 5iAt ch4nh x,c $ư<c 5ạn . c1 thể chXa kh\i c#n th$ kh5ng? Ki0n nay h#àn t#àn có thể chPa hAt c>n 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t ng#ài vi0c 5ạn ?hải $B# 4nh. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có thể ?hMu thu>t hay h1ng và $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a . đ$a cht uy t4n mB lage c#n th$ t8i Q7i R9n? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. OEa cha 3`Tf /r%n f7nh /r.ng. l7m [email protected] n7o để mắt [email protected] c#n th$? Ki0n nay h#àn t#àn có thể chPa hAt c>n 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t ng#ài vi0c 5ạn ?hải $B# 4nh. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có thể ?hMu thu>t hay h1ng và $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a . mB mắt c#n th$ co 'ui 'o khong? /r#ng t:t cả c,c -#ại ?hMu thu>t $Du h1ng tr,nh nhPng r6i r# có thể xảy ra và tr#ng ?hMu thu>t mắt cZng thA" tuy nhi'n ?hMu thu>t t>t h8c xạ $ư<c c#i -à -#ại ?hMu thu>t an t#àn ca#" hi0u Fuả và 4t 5iAn cheng" v7 v>y 5ạn $Sng Fu, -# -ắng . Chi phi ch a c#n th$ bFng lage t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. c1 nen chua c#n th$ bang lage'? ]'n ?hMu thu>t c>n thE hi 5ạn th:y 5:t ti0n với 4nh g.ng và cZng h1ng nh:t thiAt c%n ?hMu thu>t hi 5ạn y'u cR? 4nh g.ng c6a m7nh" FuyAt $Enh -à c6a 5ạn th1i v7 ?? này giờ r:t an t#àn và hi0u Fuả 5ạn . dieu t'i c#n th$ gia bao nhieu t8i B%nh 6i%n Aắt Cao Hhắng? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. thi cong an khong duoc c#n th$ ph3i kh5ng? O8ng r;i 5ạn" hi muốn (\ tuyển và# ngành c1ng an th7 mắt 5ạn ?hải h#àn t#àn h!B mạnh" thE -\c tốt" v7 v>y mắt t:t nhi'n -à h1ng $ư<c c>n r;i.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

C1 l;a thuoc nho mat lam giam c#n th$? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuốc nh! nà# -àm giảm $ộ c>n thE c6a 5ạn. ]g#ài vi0c $B# 4nh th7 5ạn cha cNn c,ch ch.n -\a ?hMu thu>t $ể $iDu trE c>n thE th1i. C1 số Jotline n7o tu 6an chua c#n th$ bang lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P kh5ng? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng tại số 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. Oi0n th#ại tư v:n uasi Uk.`k`kjjWT h#Rc h#t-inBŒ UiUk U3T U`†. lo8n thi co can deo kinh khong? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. lo8n thi co nen deo kinh khong? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. thuoc giam do lo8n thi cho t'e? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuốc nh! nà# -àm giảm $ộ c>n thE ch# trz. ]g#ài vi0c $B# 4nh th7 sau 3k tuổi 5* mới có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể $iDu trE c>n thE. lo8n th$ c1 n*n đeo k4nh kh5ng? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. ban mat 6iOn th$ ton bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t vi_n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. bao nhieu tuoi thi bi 6iOn th$? li_n thE th7 h1ng -i'n Fuan $An tuổi t,c 5ạn nh*" vi_n thE -à t>t h8c xạ n'n 5ạn có thể 5C t>t h8c xạ 5:t ce hi nà# nh:t -à hi & tuổi nh! và trz. oha có -x# thE th7 mới $An muộn h=n" h#ảng jUt tr& $i th7 ch8ng ta sL 5E -x# thE 5ạn . bi 6iOn th$ nang co mo duoc ko? /)y và# t7nh trạng mắt" nAu gi,c mạc c6a 5ạn $6 (%y và ?h%n $,y mắt tốt th7 vMn ?hMu thu>t 57nh thường" 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt ch4nh x,c cQu trả -ời tS 5,c sC chuy'n h#a . bao nhi*u tuBi thì b$ 6iOn th$? li_n thE th7 h1ng -i'n Fuan $An tuổi t,c 5ạn nh*" vi_n thE -à t>t h8c xạ n'n 5ạn có thể 5C t>t h8c xạ 5:t ce hi nà# nh:t -à hi & tuổi nh! và trz. oha có -x# thE th7 mới $An muộn h=n" h#ảng jUt tr& $i th7 ch8ng ta sL 5E -x# thE 5ạn .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

nguyen nhan gay 'a tat lZo th$? ux# thE -à (# tuổi t,c" giống như hi 5ạn -ớn tuổi gia 5ạn nhan h=n" tóc 5ạn 5ạc và rnng r2ng" mắt c6a ch8ng ta cZng v>y" càng -ớn tuổi mắt -àm vi0c càng h1ng tốtH $ó -à nguy'n nhQn gQy ra t7nh trạng -x# thE. tat khuc Ua co nguy hiem khong? />t h8c xạ h1ng nguy hiểm" cha -à t>t h8c xạ c6a mắt th1i" h1ng ?hải -à 50nh. />t h8c xạ g;m c>n" vi_n và -#ạn thE. 9hi 5E t>t h8c xạ 5ạn cha c%n mang 4nh h#Rc ch.n -\a ?hMu thu>t th7 $Du $ư<c . b%nh c#n th$ c1 di t'uyGn kh5ng? o>n thE cha -à t>t h8c xạ h1ng ?hải -à 50nh" nhưng nó có t4nh ch:t (i truyDn có nghCa -à nAu 5ạn 5E c>n thE th7 c#n c6a 5ạn có hả nnng 5E c>n thE ca# h=n người 57nh thường 5ạn . chi ph4 chXa c#n th$ bYng lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. d?u hi%u nh#n [email protected] b%nh c#n th$? ]Au th:y mắt có một tr#ng nhPng (:u hi0u sau 5ạn n'n $An f0nh vi0n chuy'n h#a mắt h,m $ể 5iAt mắt có 5E t>t h8c xạ h1ng . • ]hB# mắt -i'n t2c.
• • • • • • • • • •

]h,y mắt -i'n t2c ]ghi'ng $%u $ể nh7n rJ ]g;i g%n tivi hay c%n s,ch g%n hi $.c O.c nhảy (Nng O.c s,ch hay xBm tivi 5bng một mắt ohảy nước mắt nhiDu hay mắt 5E $.ng nước w2i mắt w)ng ngNn tay cha (Nng chP hi $.c ]hạy cảm với ,nh s,ng ]hec $%u hay m!i mắt thường xuy'n

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#59h1ng th4ch h#Rc tr,nh c,c h#ạt $ộng ?hải nh7n g%n như vL" t1 màu" $.c s,ch hay nh7n xa như ch=i 5óng" $ón 5óng /hiAu hả nnng t>? trung 9At Fuả h.c t>? -i'n t2c giảm s8t

• •

gi+ tiGn phLu thu#t mắt c#n th$? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. k4nh +p t'9ng cho ng "i c#n th$? /r'n thE trường có r:t nhiDu thư=ng hi0u 4nh ,? trNng (ành ch# người c>n thE. fạn có nhu c%u th7 có thể t7m mua tại c,c ti0m 4nh mắt -ớn . mua k4nh +p t'9ng c#n th$ & đ,u? fạn có thể tham hả# c,c $Ea cha sau $ể mua c#ntact -BnsBsŒ • • • • • • • • • • • • • rố `U3 $ường Oi0n fi'n sh6 ‹ shường † ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố j` $ường ]guy_n /rxi ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố 3UX u' /h,nh /1n ‹ ~u>n 3 ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố X†j /r%n Kưng Oạ# GfI ‹ shường 33 ‹ ~u>n T ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố T3 shạm ]g.c /hạch ‹ ~u>n ` ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh rố jTWVsố mới †† u[ /hường 9i0t ‹ shường † ‹ ~u>n /Qn f7nh ‹ /hành ?hố K; oh4 Minh 3`Uf ]guy_n O7nh ohiểu" sW"~`"/hành ?hố K; oKƒ M}]K 3UW u' /h,nh /1n " ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3Uj u' /h,nh /1n "~3. /K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3jj u' /h,nh /1n "~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K 3XW u' /h,nh /1n ~3./K–]K sKố K; oKƒ M}]K T` shạm ]g.c /hạch ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K Tj shạm ]g.c /hạch " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • • • •

33W u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oKƒ M}]K 3WU u' /h,nh /1n ~3" /hành ?hố K; oh4 Minh XjW /r%n Kưng Oạ# ~T./hành ?hố K; oKƒ M}]K `kU /r%n Kưng Oạ# f" ~T" /K–]K sKố K; oKƒ M}]K jTW u' K;ng sh#ng ~3U"/hành ?hố K; oh4 Minh 3U ./r%n Kuy ui0u " ~u>n sh8 ]hu>n" /hành ?hố K; oKƒ M}]K XkU Oi0n fi'n sh6 " ~`./hành ?hố K; oKƒ M}]K XXfis u%u ` " u' /h,nh /1n ~3. u%u T" orBscBnt s-a‰a 3UT /1n w>t /i'n" ~u>n †" K; oh4 Minh 3`T /r%n f7nh /r.ng "~T./hành ?hố K; oh4 Minh 3UU" u' /hE Ri'ng ~3.K; oKƒ M}]K

lam sao de biet minh bi c#n th$? ]g#ài nhPng 5iểu hi0n. nh7n mờ" mắt m!i" nhec $%u H th7 5ạn c%n $An f0nh vi0n Mắt chuy'n h#a $ể $# và h,m th7 mới 5iAt ch4nh x,c mắt 5ạn có 5E c>n thE hay h1ng . c#n th$ -.e/ co nen deo kinh ko? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. c#n th$ co phai la tang nhan ap? o>n thE h#àn t#,n h1ng ?hải -à tnng nhxn ,?. o>n thE -à t>t h8c xạ c6a mắt " h1ng gQy nguy hại ch# mắt c6a 5ạn" nhưng tnng nhxn ,? cNn g.i -à cườm nước" nAu tr%m tr.ng h1ng ?hat hi0n E? thời th7 có thể (Mn $An m) -Na mà h1ng $iDu trE $ư<c. B%nh 6i%n chua c#n th$ tot nhat? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn. bi c#n th$ 6an‰ lam dc canh sat? fE c>n thE th7 h1ng thể thi tuyển và# ngành cảnh s,t $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t $ể hAt c>n thE. OQy -à $Rc $iểm $Rc 5i0t c6a ngành này" 5ạn n'n t7m hiểu th'm th1ng tin tr'n ti'u chudn tuyển sinh c6a trường .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c#n th$ bao nhieu do thi mo mat? lới ?hMu thu>t uasi th7 $ộ c>n tS U"†T (i#? tr& $i v7 v>y vi0c ?hMu thu>t ?h2 thuộc và# FuyAt $Enh c6a 5ạn" nAu 5ạn th:y 5:t ti0n với vi0c $B# 4nh g.ng th7 5ạn n'n ?hMu thu>t và $iDu này h1ng ?h2 thuộc $An $ộ c>n c6a 5ạn. c#n th$ co chua khoi duoc khong? Ki0n nay h#àn t#àn có thể chPa hAt c>n 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t ng#ài vi0c 5ạn ?hải $B# 4nh. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có thể ?hMu thu>t hay h1ng và $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a . c#n th$ co dc tuyen 6ao an ninh? fạn 5E vMn có thể thi tuyển và# ngành pn ninh với $iDu i0n 5ạn ?hải ?hMu thu>t hAt c>n" v7 v>y 5ạn c%n $iDu trE hAt c>n thE trước hi $nng [ (\ tuyển và# ngành . c#n th$ co nen ban lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mat ko? Ki0n nay c>n thE h#àn t#àn $iDu trE hAt 5bng vi0c ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" v7 v>y 5ạn có thể ch.n ?hMu thu>t thay v7 -\a ch.n $B# 4nh. c#n th$ 6a lo8n thi chua duoc k? uasi -à ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ tr#ng $ó có c>n thE" -#ạn thE và vi_n thE n'n chắc chắn -à $iDu trE $ư<c cả -#ạn thE và c>n thE r;i. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t h1ng . cham soc mat c#n th$ sau khi mo? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chi phi cho ca chua mat c#n th$? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi phi phau thuat chua c#n th$? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chua mat c#n th$ o dau tot nhat? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. co nen mo mat c#n th$ bang lage? fạn n'n $iDu trE c>n thE hi 5ạn cảm th:y 5:t ti0n với 4nh tr#ng sinh h#ạt" hi0n nay ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t này r:t ?hổ 5iAn" an t#àn và hi0u Fuả v7 thA FuyAt $Enh -à c6a 5ạn" nAu h1ng muốn ?hMu thu>t th7 5ạn $B# 4nh cZng h1ng ảnh hư&ng ch# mắt vD sau . dieu t'i c#n th$ bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mat bi c#n th$ may tuoi mo duoc? Oộ tuổi ?h) h<? nh:t với ?hMu thu>t c>n thE -à tS 3kVjUt. rau jU tuổi -à $ộ tuổi 5ắt $%u 5ước sang -x# thE n'n 5ạn c%n $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a ch# FuyAt $Enh ?hMu thu>t . so sanh tat 6iOn th$ 6a c#n th$? o>n thE và vi_n thE h#àn t#àn h,c nhau vD c= chA h#ạt $ộng" c>n thE th7 nh7n g%n tốt nh7n xa mờ và t>t vi_n thE th7 nh7n g%n h1ng tốt" nh7n xa tốt" nhưng hai t>t này cha -à t>t h8c xạ c6a mắt" h1ng nguy hiểm và có thể $iDu trE hAt 5bng vi0c ?hMu thu>t h#Rc -\a ch.n $B# 4nh. c#n th$ 6a lo8n thi chua duoc k? uasi -à ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ tr#ng $ó có c>n thE" -#ạn thE và vi_n thE n'n chắc chắn -à $iDu trE $ư<c cả -#ạn thE và c>n thE r;i. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t h1ng . b$ lo8n th$ c1 n*n đeo k4nh ko? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

lo8n th$ c1 mB lasik đ :c kh5ng? uasi -à ?hư=ng ?h,? $iDu trE t>t h8c xạ tr#ng $ó có c>n thE" -#ạn thE và vi_n thE n'n chắc chắn -à $iDu trE $ư<c -#ạn thE r;i. fạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t h1ng . t8i sao lo8n th$ kh5ng đeo lens? 9h1ng ?hải -à -#ạn thE h1ng $B# c#ntact -BnsBs $ư<c mà (# c#ntact -BnsBs h1ng có $ộ -#ạn n'n người có $ộ -#ạn ca# sL h1ng thể mang c#ntact -BnsBs 5ạn . so sanh tat 6iOn th$ 6a c#n th$? o>n thE và vi_n thE h#àn t#àn h,c nhau vD c= chA h#ạt $ộng" c>n thE th7 nh7n g%n tốt nh7n xa mớ và t>t vi_n thE th7 nh7n g%n h1ng tốt" nh7n xa tốt" nhưng hai t>t này cha -à t>t h8c xạ c6a mắt" h1ng nguy hiểm và có thể $iDu trE hAt 5bng vi0c ?hMu thu>t. c+ch l7m gi3m đ0 c#n th$ cDa mắt? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuốc nh! nà# -àm giảm $ộ c>n thE h#Rc hAt $ộ c>n thE c6a 5ạn. ]g#ài vi0c $B# 4nh th7 sau 3k tuổi 5ạn mới có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể $iDu trE giảm h#Rc hAt $ộ c>n thE th1i. c#n th$ bao nhi*u đ0 l7 cao nh?t? ohưa có thống ' ch4nh x,c $ộ c>n 5a# nhi'u -à ca# nh:t nhưng th\c tA tr#ng f0nh vi0n mắt ch8ng t1i Gf0nh vi0n Mắt oa# /hắngI $x tiA? x8c với 50nh nhQn c>n tr'n XU (i#? 5ạn . ]hPng trường h<? này h1ng nhiDu" nhưng có thể nói $ộ c>n $ó -à r:t ca# 5ạn . c1 c+ch n7o để ch€a b%nh c#n th$? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuốc nh! nà# -àm giảm $ộ c>n thE h#Rc hAt $ộ c>n thE c6a 5ạn. ]g#ài vi0c $B# 4nh th7 sau 3k tuổi 5ạn mới có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể $iDu trE giảm h#Rc hAt $ộ c>n thE th1i. điGu c2n [email protected] sau khi mB c#n th$? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5/hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

điGu ki%n để mB mắt chXa c#n th$? fạn ?hải tS 3kt tr& $iŒ • Oộ c>n ?hải ;n $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t. • fạn h1ng $ang mang thai" h1ng $ang ch# c#n 58. • Mắt 5ạn $ang h1ng có 50nh -[ nà# tiAn triển tại mắt. • fạn ?hải có $6 chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t. gi+ tiGn mB mắt c#n th$ nam <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mB mắt c#n th$ đeo k4nh +p t'9ng? rau ?hMu thu>t uasi 3 nnm 5ạn có thể $B# 4nh ,? trNng" tuy nhi'n trước hi $B# 4nh ,? trNng 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a hi FuyAt $Enh $B# 4nh ,? trNng . mB mắt c#n th$ & đ,u tốt s7i g9n? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. phLu thu#t c#n th$ lasik chi phi? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. uống thuốc gì để gi3m đ0 c#n th$? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuốc nh! nà# -àm giảm $ộ c>n thE h#Rc hAt $ộ c>n thE c6a 5ạn. ]g#ài vi0c $B# 4nh th7 sau 3k tuổi 5ạn mới có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể $iDu trE giảm h#Rc hAt $ộ c>n thE th1i. phau thuat c#n th$ gia bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. bao nhieu tuoi co the mo c#n th$? Oộ tuổi ?h) h<? nh:t với ?hMu thu>t c>n thE -à tS 3kVjUt. rau jU tuổi -à $ộ tuổi 5ắt $%u 5ước sang -x# thE n'n 5ạn c%n $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a ch# FuyAt $Enh ?hMu thu>t .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

cham soc suc khoe mat bi c#n th$? li0c chnm sóc mắt 5E c>n thE h#Rc mắt h!B mạnh $Du c%n ch8 [ $An c,c v:n $D sau. • ohA $ộ -àm vi0c" h.c t>?" ,nh s,ng c%n ?h) h<?" có nghCa -à h1ng n'n $ể mắt -àm vi0c Fu, nhiDu -i'n t2c" n'n ngha ng=i ch# mắt sau $ó tiA? t2c -àm vi0c và h.c t>? • 9h,m mắt $Enh t $ể 5iAt mắt có $B# 4nh $8ng $ộ h1ng" có c%n thay 4nh h1ng • @n uống $%y $6 (inh (ưmng" th\c ?hdm -uQn ?hi'n và tốt ch# mắt chi phi ban tia lage t'i c#n th$? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi phi mo lage' cho mat c#n th$? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chua c#n th$ gia bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chua c#n th$ o B%nh 6i%n nao tot? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn. dieu kien phau thuat mat c#n th$? fạn ?hải tS 3kt tr& $iŒ • Oộ c>n ?hải ;n $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t. • fạn h1ng $ang mang thai" h1ng $ang ch# c#n 58. • Mắt 5ạn $ang h1ng có 50nh -[ nà# tiAn triển tại mắt. • fạn ?hải có $6 chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t. khi nao thi mo duoc mat c#n th$Š? fạn ?hải tS 3kt tr& $iŒ • Oộ c>n ?hải ;n $Enh 4t nh:t 3 nnm g%n nh:t. • fạn h1ng $ang mang thai" h1ng $ang ch# c#n 58. • Mắt 5ạn $ang h1ng có 50nh -[ nà# tiAn triển tại mắt. • fạn ?hải có $6 chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

phau thuat mat c#n th$ dau khong? shMu thu>t mắt c>n thE 5bng ?hư=ng ?h,? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI h1ng $au v7 tr#ng suốt Fu, tr7nh ?hMu thu>t 5ạn $ư<c nh! thuốc t' tại v)ng $iDu trE n'n 5ạn cha cảm th:y cộm xốn ch8t th1i . sau khi mo mat c#n th$ nen lam gi? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sauŒ • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

t'e < tuoi co bi c#n th$ duoc ko? Ki0n nay trz 5E t>t c>n 5dm sinh có chiDu hướng tnng ca#" v>y n'n 5* X tuổi h#àn t#àn có thể 5E c>n (# (i truyDn G5dm sinhI. ]Au ?h,t hi0n 5* 5E c>n sớm 5ạn n'n ch# 5* $i h,m mắt $Enh t $ể 5iAt c,ch chnm sóc mắt ch# 5*. tuoi nao thi mo duoc mat c#n th$? Oộ tuổi ?h) h<? nh:t với ?hMu thu>t c>n thE -à tS 3kVjUt. rau jU tuổi -à $ộ tuổi 5ắt $%u 5ước sang -x# thE n'n 5ạn c%n $ư<c tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a ch# FuyAt $Enh ?hMu thu>t . chua mat lo8n thi o dau tot nhat? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. cach dieu t'i t'e /t bi lo8n thi? /rz T tuổi 5E c>n thE cha cNn c,ch ch# 5* $B# 4nh và chnm sóc mắt 5* thB# -ời huy'n c6a 5,c sC chuy'n h#a" $An hi 3kt th7 5ạn có thể ch# 5* $i h,m $ể ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

lo8n th$ c1 tFng đ0 sau mB lasik? oZng giống như c>n thE" -#ạn thE cZng có thể xu:t hi0n -ại sau ?hMu thu>t 5ạn t)y và# c= $ại và c,ch chnm sóc mắt sau ?hMu thu>t. /uy nhi'n $ộ -#ạn sL h1ng ca# như $ộ -#ạn 5an $%u c6a 5ạn. t'i%u chfng mắt b$ lo8n th$ nWng? 9hi 5E -#ạn thE nRng chắc chắn 5ạn ?hải ?h2 thuộc và# 4nh r:t nhiDu" nAu h1ng có 4nh mắt 5ạn sL nh7n h1ng tốt" mờ nhNB" hai h7nh" nhiDu h7nh" h7nh m*# mó H th>m ch4 -à h1ng thể th:y rJ. mB mắt c#n th$ [email protected] bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi ph4 mB mắt c#n th$ bYng lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. C1 c+ch n7o gi3m c#n th$ kh5ng c2n phLu thu#t? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuốc nh! nà# -àm giảm $ộ c>n thE h#Rc hAt $ộ c>n thE c6a 5ạn. ]g#ài vi0c $B# 4nh th7 sau 3k tuổi 5ạn mới có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể $iDu trE giảm h#Rc hAt $ộ c>n thE th1i. mB mắt c#n th$ c1 nguy hiểm kh5ng? shMu thu>t c>n thE -à ?hư=ng ?h,? $iDu trE n'n h1ng nói -à nguy hiểm $ư<c" nói thB# c,ch nà# $i chnng nPa th7 nó cZng mang -ại nhiDu -<i 4ch h=n 5ạn . mB mắt c#n th$ đ :c bao nhi*u l2n? /hường th7 h1ng 5ắn uasi -%n hai $ư<c" v7 -8c này gi,c mạc c6a 5ạn sL m!ng và hó $,ng eng $ể ?hMu thu>t uasi " ?hMu thu>t -%n hai có thể ?hMu thu>t $ư<c 5bng ?? uasB nAu gi,c mạc c6a 5ạn cNn $,? eng $ư<c ch# vi0c ?hMu thu>t" 5ạn có thể $An f0nh vi0n mắt ca# thắng $ể h,m xBm mắt có thể ?hMu thu>t -%n hai h1ng . phLu thu#t c#n th$ bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. ph )ng ph+p chXa c#n th$ tốt nh?t? Ki0n nay & li0t ]am th7 ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?hư=ng ?h,? uasi {uasB -à ?hổ 5iAn nh:t" an t#àn và hi0u Fuả. fạn c%n $ư<c h,m và tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a trước hi FuyAt $Enh ?hMu thu>t.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

C1 số đi%n tho8i n7o t 6?n b%nh c#n th$? f0nh vi0n Mắt oa# /hắng tại số 3`Tf /r%n f7nh /r.ng" sX" ~T. Oi0n th#ại tư v:n uasi Uk.`k`kjjWT h#Rc h#t-inBŒ UiUk U3T U`†. H8i sao ph3i Uit nghi%m m+u khi mB mắt c#n th$? OQy -à nguy'n tắc c6a Fuy tr7nh ?hMu thu>t" vi0c x*t nghi0m m,u $ể $ảm 5ả# an t#àn nh:t ch# 5ạn" ch# B 4? ?hMu thu>t và ch# 50nh nhQn h,c . mo mat c#n th$ duoc bao nhieu nam? shMu thu>t c>n thE -à vCnh vi_n" tuy nhi'n thB# thời gian mắt 5ạn sL xu:t hi0n c,c t7nh trạng. -x# thE" th#,i hóa" 50nh -[ vD mắt c6a người -ớn tuổi" $2c th6y tinh thể H $Qy -à Fu, tr7nh ?h,t triển t\ nhi'n 5ạn . chi phi phau thuat mat bi c#n th$? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. cach duong mat sau khi mo c#n th$? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

c#n th$ bao nhieu thi phai mo mat? 9h1ng Fuan tr.ng -à 5a# nhi'u $ộ th7 ?hải ?hMu thu>t" $iDu Fuan tr.ng -à 5ạn có muốn ?hMu thu>t hay h1ng" có th:y 5:t ti0n với 4nh g.ng hay h1ng. ]Au 5ạn th:y 5:t ti0n với 4nh g.ng th7 n'n ?hMu thu>t. /h1ng thư=ng tS X (i#? tr& $i nhiDu người -\a ch.n ?hMu thu>t h=n 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c#n th$ co tu nhien giam do khong? OiDu này h1ng xảy ra nha 5ạn" nAu $x 5E c>n th7 5ạn cha có thể mang 4nh h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t $ể hAt c>n che $ộ c>n h1ng t\ nhi'n giảm 5ạn . chi phi mo mat c#n th$ bang lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi phi mo mat c#n th$ bang lage'? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chiphi dieu t'i c#n th$ bang lage? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. lam gi sau khi phau thaut c#n th$? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

lam sao de biet ban co bi c#n th$? ]g#ài nhPng 5iểu hi0n. nh7n mờ" mắt m!i" nhec $%u H th7 5ạn c%n $An f0nh vi0n Mắt chuy'n h#a $ể $# và h,m th7 mới 5iAt ch4nh x,c mắt 5ạn có 5E c>n thE hay h1ng .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

lam the nao de mat het bi c#n th$? 9hi 5E c>n thE ng#ài vi0c $B# 4nh 5ạn có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể giảm h#Rc $i0u trE hAt $ộ c>n thE. mo mat c#n th$ can kieng nhung gi? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

mo mat c#n th$ tuoi ce duoc khong? `† tuổi h#àn t#àn -à $ộ tuổi có thể ?hMu thu>t mắt c>n thE. fạn cha c%n $An f0nh vi0n h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t hay h1ng . nen tia mat hay la mo mat c#n th$? /ia mắt hay mổ mắt cha -à c,ch 5ạn g.i th1i" th\c tA nó cha -à ?hMu thu>t hAt c>n ()ng 5bng ?hư=ng ?h,? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. Ki0n nay ?? ?hMu thu>t ()ng tia -asBr $iDu trE c>n thE r:t an t#àn và hi0u Fuả. phuong phap tu nhien chua c#n th$? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuốc nh! nà# -àm giảm $ộ c>n thE h#Rc hAt $ộ c>n thE c6a 5ạn. ]g#ài vi0c $B# 4nh th7 sau 3k tuổi 5ạn mới có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể $iDu trE giảm h#Rc hAt $ộ c>n thE th1i. tuoi =c mo c#n th$ mat duoc khong? j` tuổi" $ộ tuổi này có thể mắt 5ạn $x xu:t hi0n t7nh trạng -x# thE r;i" 5ạn c%n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c này và 5iAt ?? nà# ?h) h<? nh:t với t7nh trạng mắt c6a 5ạn. lMn có nhPng trường h<? j` tuổi ?h) h<? với ?hMu thu>t c>n thE.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

bi lo8n thi co nen deo kinh khong? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. can lo8n thi co mo mat duoc khong? u#ạn thE hi0n nay h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t" fạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t hay h1ng . co chua duoc khoi mat bi lo8n thi? u#ạn thE hi0n nay h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" fạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t hay h1ng. lo8n thi nen deo kinh nhu the nao? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. mat bi lo8n thi co ban duoc khong? u#ạn thE hi0n nay h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" fạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t hay h1ng. lo8n th$ thì ph3i đeo k4nh m?y đ0? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. fạn n'n $B# 4nh -#ạn thE thB# $8ng t#a 5,c sC chuy'n h#a ch# 5ạn -à tốt nh:t . 6iOn th$ c1 phqu thu#t đ :c kh5ng? li_n thE hi0n nay h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" fạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t hay h1ng. mB mắt c#n th$ c1 b$ c#n l8i kh5ng? /rường h<? t,i c>n vMn có thể xảy ra sau ?hMu thu>t c>n thE" t)y thB# c= $Ea và t)y thB# c,ch chnm sóc mắt sau ?hMu thu>t c6a 5ạn" tuy nhi'n t• -0 t,i c>n sL h1ng nhiDu và $ộ t,i c>n h1ng ca# 5ạn . t'i b%nh c#n th$ bang lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P & đ,u? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

may mo lasik c#n th$ gia bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. ban lage mat c#n th$ gia bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. bao nhieu tuoi het tang do c#n th$? /h1ng thường $An 3kt th7 $ộ c>n c6a 5ạn tiAn (%n $Am ti0m c>n G ổn $EnhI. /)y thB# c= $Ea mà $ộ ổn $Enh & mci người & $ộ tuổi h,c nhau 5ạn. O1 c>n $ư<c c#i -à ổn $Enh nAu tr#ng h#ảng 3 nnm h1ng thay $ổi. bao nhieu tuoi moi mo c#n th$ duoc? shMu thu>t c>n thE cha $Enh tS 3kt tr& $i. l7 v>y hi 3kt 5ạn có thể $i h,m $ể 5iAt mắt có thể ?hMu thu>t hay h1ng . c#n th$ co lam duoc phi cong khong? o>n thE th7 h1ng -àm ?hi c1ng $ư<c nha 5ạn" trS 5ạn ?hMu thu>t hAt c>n và vư<t Fua t:t cả c,c t thi tuyển hắt hB c6a ngành này. chi phi cho phau thuat mat c#n th$? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chi phi mo mat c#n th$ hemto lasik? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE 5bng ?? |Bmt#sBc#n( -asi h#ảng jTtr ch# hai mắt. Ki0n nay ?hư=ng ?h,? này chưa ?hổ 5iAn n'n 5ạn c%n $ư<c tư v:n c2 thể h=n tS 5,c sC chuy'n h#a. kha nang bi di t'uyen benh c#n th$? o>n thE có hả nnng (i truyển 5ạn nh*" nAu 5ạn -à người c>n thE th7 c#n c,i c6a 5ạn sL có hả nnng c>n thE ca# h=n người 57nh thường. mat c#n th$ nen deo kinh hay khong? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. mo c#n th$ co thai duoc lien khong? rau ?hMu thu>t 5ạn có thai 57nh thường" -8c này vi0c mang thai và vi0c chnm sóc h>u ?hMu có thể th\c hi0n s#ng s#ng 5ạn .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mo c#n th$ Uong can kieng cu ‡i ko? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

mo mat c#n th$ phai kieng gi khong? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

mo mat c#n th$ phai kieng nhung gi? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • • •

Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

neu c#n th$ kg deo kieng co sau kg? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. nhung luu y sau khi mo mat c#n th$? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

phau thuat lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P mat c#n th$ o dau? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. sau khi ban mat c#n th$ can lam gi? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sauŒ • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

con toi bi lo8n thi kham o dau tot? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. khac nhau giua lo8n thi 6a lZo th$? u#ạn thE cha -à t>t h8c xạ c6a mắt mà h1ng ?hải ai cZng 5E -#ạn thE" cNn ux# thE -à s\ -x# hóa c6a mắt" -x# thE sL xu:t hi0n tS h#ảng jUt tr& $i" có thể sớm h=n h#Rc muộn h=n jUt" nhưng ai tr#ng ch8ng ta cZng $Du 5E -x# thE nha 5ạn. lo8n thi co nen deo kinh can khong? ohắc chắn -#ạn thE th7 h1ng n'n $B# 4nh c>n r;i" -#ạn thE ?hải $B# 4nh -#ạn th7 mới $8ng" v7 $B# 4nh c>n th7 h1ng giải FuyAt $ư<c mắt 5ạn $ang 5E -#ạn thE. mat bi lo8n thi co mo mat dc khong? u#ạn thE hi0n nay h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" fạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t hay h1ng.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mat lo8n thi co anh huong gi khong? u#ạn thE cha -à t>t h8c xạ c6a mắt mà h1ng ?hải ai cZng 5E -#ạn thE" 5ạn cha c%n $B# 4nh -#ạn h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t th7 h#àn t#àn có thể giải FuyAt v:n $D r;i. mo mat lo8n thi ton bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t -#ạn thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. khac nhau giua lo8n thi 6a lZo th$? u#ạn thE cha -à t>t h8c xạ c6a mắt mà h1ng ?hải ai cZng 5E -#ạn thE" cNn ux# thE -à 50nh -x# thE c6a người tS h#ảng jUt tr& $i" có thể sớm h=n h#Rc muộn h=n jUt" nhưng ai tr#ng ch8ng ta cZng $Du 5E -x# thE nha 5ạn. bắn mắt c#n th$ bao nhi*u tiGn <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. c#n th$ m7 ko đeo k4nh c1 b$ sao ko? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. c#n th$ 67 lo8n th$ mB lasik c1 [email protected]? u#ạn thE và c>n thE hi0n nay h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI" fạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t hay h1ng . l7m gì để kh5ng tFng đ0 khi c#n th$? /nng $ộ cZng có thể -à (# ]guy'n nhQn m1i trường h#Rc t\ nhi'n" nAu -à tnng $ộ t\ nhi'n th7 5ạn h1ng c>n thE0? $ư<c" nhưng nAu -à (# m1i trường th7 5ạn có thể xBm -ại c,ch h.c" c,ch -àm vi0c sa# ch# mắt có thể ngha ng=i" chA $ộ (inh (ưmng $%y $6 và ,nh s,ng n1i h.c t>? và -àm vi0c cZng c%n hài hNa 5ạn . mB mắt c#n th$ bang lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mB mắt c#n th$ co het bi loi khong? shMu thu>t c>n thE h1ng $iDu trE hAt -;i mắt nha 5ạn" ?hMu thu>t c>n thE chE $iDu trE c>n th1i" nAu mắt 5ạn 5E -;i th7 sau ?hMu thu>t c>n mắt vMn -;i 5ạn .

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mB mắt c#n th$ & đ,u tốt nh?t Hh7nh phố JE Ch4 Ainh? /ại /hành ?hố K; oKƒ M}]K 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. phqu thu#t mắt c#n th$ c1 đau kh5ng? shMu thu>t c>n thE h1ng $au 5ạn nh*" /r#ng suốt Fu, tr7nh ?hMu thu>t 5ạn sL $ư<c nh! thuốc t' tại v)ng $iDu trE n'n mắt cha cảm th:y h=i hó chEu th1i" v7 v>y 5ạn h1ng n'n -# -ắng vD $iDu này . ph )ng ph+p mB mắt c#n th$ m`i nh?t? Ki0n nay Gnnm XU3`I & li0t ]am $x có ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t c>n thE 5bng smi-B -asi " ?hư=ng ?h,? này hi0n tại chưa ?hổ 5iAn và chi ?h4 r:t ca# s# với uasi th1ng thường v7 v>y 5ạn n'n t7m hiểu th1ng tin nhiDu h=n vD ?? này h#Rc tư v:n tr\c tiA? tS 5,c sC chuy'n h#a . c#n th$ khong deo kinh co sao khong? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. /h1ng thường nhiDu người $B# 4nh thường xuy'n hi $ộ c>n tS X (i#? tr& $i. mo c#n th$ bam sinh co hai gi khong? shMu thu>t c>n thE 5dm sinh h#Rc c>n thE m1i trường $Du tốt ch# mắt 5ạn nh*" tuy nhi'n nhPng trường h<? c>n 5dm sinh $ộ ca# thường có c,c 50nh -[ vD mắt v7 v>y c%n $ư<c h,m và tư v:n tS 5,c sC chuy'n h#a ch# tSng trường h<? c2 thể 5ạn . ce tuoi mo mat c#n th$ lasik dc kg? `† tuổi h#àn t#àn có thể ?hMu thu>t uasi $ư<c" 5ạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? -asi hay h1ng . B%nh 6i%n chua mat c#n th$ tot nhat? /ại /hành ?hố K; oKƒ M}]K 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. B%nh 6i%n nao chua c#n th$ tot nhat? /ại /hành ?hố K; oKƒ M}]K 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. B%nh 6i%n nao chuyen 6e mat c#n th$? /ại /hành ?hố K; oKƒ M}]K 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

B%nh 6i%n nao co the mo mat c#n th$? /ại /hành ?hố K; oKƒ M}]K 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t c>n thE th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n h,m và $iDu trE c,c 50nh vD mắt tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. bi c#n th$ co nen deo kinh ap t'ong? li0c $B# 4nh ,? trNng n'n hay h1ng -à t)y thuộc và# 5ạn v7 () $B# 4nh g.ng hay 4nh ,? trNng $Du có nhPng thu>n ti0n và 5:t ti0n c6a tSng -#ại. ]hưng 4nh ,? trNng $ư<c ch# -à giảm 5:t ti0n h=n s# với 4nh g.ng v7 v>y nAu 5ạn ch.n 4nh ,? trNng th7 n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a $ể 5iAt mắt có ?h) h<? $ể mang 4nh ,? trNng h1ng . bi le mat co t'i c#n th$ duoc khong? 9hi 5E -* 5ạn vMn có thể ?hMu thu>t $iDu trE c>n thE $ư<c v7 v>y 5ạn n'n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t nà# hay h1ng . c#n th$ co anh huong sinh san khong? o>n thE h1ng ảnh hư&ng $An vi0c sinh sản c6a 5ạn" cha -à c#n c,i c6a 5ạn sL có nguy c= c>n ca# h=n người 57nh thường v7 c>n thE có thể (i truyDn. mo mat c#n th$ co het loi mat khong? shMu thu>t c>n thE h1ng $iDu trE hAt -;i mắt nha 5ạn" ?hMu thu>t c>n thE chE $iDu trE c>n th1i" nAu mắt 5ạn 5E -;i th7 sau ?hMu thu>t c>n mắt vMn -;i 5ạn . phau thuat mat c#n th$ co dau khong? shMu thu>t c>n thE h1ng $au 5ạn nh*" /r#ng suốt Fu, tr7nh ?hMu thu>t 5ạn sL $ư<c nh! thuốc t' tại v)ng $iDu trE n'n mắt cha cảm th:y h=i hó chEu th1i" v7 v>y 5ạn h1ng n'n -# -ắng vD $iDu này . so sanh tat c#n th$ 6a tat 6iOn th$? />t c>n thE và t>t vi_n thE $Du -à t>t h8c xạ c6a mắt" nhưng c= chA h#ạt $ộng th7 h#àn t#àn h,c nhau" c>n thE th7 nh7n g%n tốt nh7n xa h1ng tốt cNn vi_n thE th7 nh7n g%n h1ng tốt nh7n xa tốt. c#n th$ 67 lo8n th$ mB lasik c1 [email protected]? o>n thE và -#ạn thE h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasi . l7 v>y 5ạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có thể ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? -asi h1ng . so sanh tat c#n th$ 6a tat 6iOn th$? />t c>n thE và t>t vi_n thE $Du -à t>t h8c xạ c6a mắt" nhưng c= chA h#ạt $ộng th7 h#àn t#àn h,c nhau" c>n thE th7 nh7n g%n tốt nh7n xa h1ng tốt cNn vi_n thE th7 nh7n g%n h1ng tốt nh7n xa tốt. Nguy*n nh,n g,y 'a b%nh t#t khTc U8? ]guy'n nhQn gQy ra t>t h8c xạ c6a mắt có hai ]guy'n nhQn ch4nh -àŒ (i truyDn G5dm sinhI và m1i trường.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c#n th$ c1 n*n đeo k4nh th "ng Uuy*n? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. /h1ng thường nhiDu người $B# 4nh thường xuy'n hi $ộ c>n tS X (i#? tr& $i. c#n th$ - / đ0 c1 n*n đeo k4nh khong? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. /h1ng thường nhiDu người $B# 4nh thường xuy'n hi $ộ c>n tS X (i#? tr& $i. mB c#n th$ sau bao l,u thì nhìn đ :c? ]gay sau ?hMu thu>t mắt 5ạn $x có thể th:y $ường r;i" 5ạn vMn $i -ại 57nh thường và cha sau 3VX ngày th7 5ạn $x có thể Fuay -ại với c1ng vi0c và h.c t>? $ư<c r;i. 9hả nnng ?h2c h;i t%m nh7n t)y thB# mci người. mB mắt c#n th$ Uong c1 nh\ thuốc mắt? ohắc chắn -à có nha 5ạn. fạn c%n nh! thuốc thB# cha $Enh c6a 5,c sC chuy'n h#a $ể mắt nhanh ?h2c h;i và ?h#ng ngSa c,c 5iAn cheng có thể xảy ra. ph4 mB mắt c#n th$ c+c B%nh 6i%n mắt? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. bam huyet co chua duoc c#n th$ khong? ohắc chắn -à h1ng nha 5ạn" 5:m huy0t cha có thể -àm 5ạn thư gixn mà th1i" mắt có thể 5ớt m0t m!i h=n nhưng h1ng thể -àm hAt cạn nha 5ạn. ]g#ài vi0c $B# 4nh th7 5ạn có thể -\a ch.n ?hMu thu>t $ể hAt c>n . ban tia lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P c#n th$ bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. bi c#n th$ co duoc thi cong an khong? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể $6 ti'u chudn thi và# ngành c1ng an $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t hAt c>n h#Rc có cam At -à mắt có thể ?hMu thu>t hAt c>n t)y thB# Fuy $Enh c6a tSng trường 5ạn . cach cham soc mat sau khi mo c#n th$? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • • •

Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

c#n th$ bao nhieu do thi phai mo mat? shMu thu>t c>n thE h1ng 5ắt 5uộc n'n FuyAt $Enh ?hMu thu>t -à c6a 5ạn" h1ng ?h2 thuộc và# $ộ c>n" cha -à nAu 5ạn th:y 5:t ti0n với 4nh g.ng hay 4nh ,? trNng th7 n'n ?hMu thu>t $ể th#ải m,i h=n tr#ng sinh h#ạt. lới ?? ?hMu thu>t hi0n nay th7 tS U"†T (i#? $x có thể ?hMu thu>t $ư<c nha 5ạn. c#n th$ khong deo kinh co sao khong? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. /h1ng thường nhiDu người $B# 4nh thường xuy'n hi $ộ c>n tS X (i#? tr& $i. c#n th$ 6a lo8n thi co mo duoc khong? o>n thE và -#ạn thE h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasi . l7 v>y 5ạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có thể ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? -asi h1ng . chi phi cho mot ca chua benh c#n th$? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. chua benh khi c#n th$ bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chua c#n th$ bang lage gia bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. co hay khong chua c#n th$ bang lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P? shMu thu>t c>n thE h1ng 5ắt 5uộc n'n FuyAt $Enh ?hMu thu>t -à c6a 5ạn" h1ng ?h2 thuộc và# $ộ c>n" cha -à nAu 5ạn th:y 5:t ti0n với 4nh g.ng hay 4nh ,? trNng th7 n'n ?hMu thu>t $ể th#ải m,i h=n tr#ng sinh h#ạt. mat c#n th$ d do co ban mat dc khong? /)y thuộc và# t7nh trạng gi,c mạc c6a 5ạn" nAu gi,c mạc $6 ch# ?h*? ?hMu thu>t th7 chắc chắn -à ?hMu thu>t $ư<c" th1ng thường với k (i#? vMn có thể ?hMu thu>t hAt 5ạn . fạn n'n $i h,m th7 mới 5iAt ch4nh x,c At Fuả có ?hMu thu>t $ư<c hay h1ng . mo c#n th$ Uong co nen dung may tinh? ]gay sau hi ?hMu thu>t th7 h1ng n'n ()ng 5ạn nh*" nhưng tr#ng trường h<? 5ắt 5uộc th7 5ạn cMn ()ng 57nh thường" cha -à tr#ng tu%n $%u hxy cố gắng ch# mắt ngha ng=i càng nhiAu càng tốt $ể mắt nhanh ?h2c h;i. phau thuat c#n th$ phu nu cho con bu? shMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI chống cha $Enh với ?h2 nP $ang mang thai và $ang ch# c#n 58" v7 v>y ?hải $An hi nà# 5ạn ngưng ch# c#n 58 th7 mới có thể $i h,m $ể ?hMu thu>t . phau thuat mat c#n th$ co dau khong? shMu thu>t c>n thE h1ng $au 5ạn nh*" /r#ng suốt Fu, tr7nh ?hMu thu>t 5ạn sL $ư<c nh! thuốc t' tại v)ng $iDu trE n'n mắt cha cảm th:y h=i hó chEu th1i" v7 v>y 5ạn h1ng n'n -# -ắng vD $iDu này . tai sao mat 6ua c#n th$ 6ua lo8n thi? Mắt vSa -#ạn thE vS c>n thE -à h#àn t#àn 57nh thường 5ạn nh*" $ó cha -à mắt 5ạn $ang có 5:t thường vD h8c xạ th1i. Mắt c6a ch8ng ta sL có thể có c,c t>t ?hối h<?. c>n“-#ạn“-x# h#Rc vi_n “-#ạn “-x#. c#n th$ 6a lo8n thi co mo duoc khong? o>n thE và -#ạn thE h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t uasi . l7 v>y 5ạn cha c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có thể ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? -asi h1ng . co kinh sat t'ong cho lo8n thi khong? Ki0n nay tr'n thE trường chưa có 4nh ,? trNng (ành ch# mắt -#ạn thE v7 4nh ,? trNng sản xu:t h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t th:?. ]Au 5ạn có $ộ -#ạn ca# th7 r:t hó $ể t7m 4nh ?h) h<?.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mat 6ua can 6ua lo8n thi deo kinh gi? Mắt 5ạn vSa c>n vSa -#ạn th7 chắc chắn -à $B# 4nh có cả $ộ c>n và $ộ -#ạn" th1ng thường 4nh g.ng sL $,? eng $6 y'u c%u c6a 5ạn. /uy nhi'n ?hư=ng ?h,? tốt nh:t th7 5ạn n'n ?hMu thu>t v7 cha có ?hMu thu>t mới $iDu chanh -#ạn thE $ư<c tốt nh:t th1i 5ạn . mo lo8n thi < mat het bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t -#ạn thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. tai sao mat 6ua c#n th$ 6ua lo8n thi? Mắt vSa -#ạn thE vS c>n thE -à h#àn t#àn 57nh thường 5ạn nh*" $ó cha -à mắt 5ạn $ang có 5:t thường vD h8c xạ th1i. Mắt c6a ch8ng ta sL có thể có c,c t>t ?hối h<?. c>n“-#ạn“-x# h#Rc vi_n “-#ạn “-x#. b$ lo8n th$ c1 n*n đeo k4nh +p t'9ng? Ki0n nay tr'n thE trường h1ng có 4nh ,? trNng (ành ch# mắt -#ạn thE v7 4nh ,? trNng sản xu:t h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t th:?. fạn n'n tham hả# [ iAn c6a fr chuy'n h#a ch# FuyAt $Enh này. lo8n th$ c1 nh?t [email protected] ph3i đeo k4nh? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. do khuc Ua co anh huong den thai nhi? ohắc chắn -à h1ng 5ạn nh*" $# h,m mắt h8c xạ tr#ng Fu, tr7nh mang thai h1ng ảnh hư&ng $An thai nhi 5ạn . c#n th$ l7 do Nguy*n nh,n n7o g,y n*n? ]guy'n nhQn gQy ra t>t h8c xạ G c>n thE" vi_n thE và -#ạn thEI c6a mắt có hai ]guy'n nhQn ch4nh -àŒ ]guy'n nhQn (i truyDn và ]guy'n nhQn m1i trường. c#n th$ c1 đ :c thi 67o c5ng an kh5ng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể $6 ti'u chudn thi và# ngành c1ng an $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t hAt c>n h#Rc có cam At -à mắt có thể ?hMu thu>t hAt c>n t)y thB# Fuy $Enh c6a tSng trường. l7m sao [email protected] minh c1 b$ c#n th$ kh5ng? ]g#ài vi0c nh>n 5iAt Fua c,c (:u hi0u. mắt nh7n mờ h=n" m!i mắt thường xuy'n" chảy nước mắt" nhec $%u H th7 5ạn c>n $An trung tQm mắt h,m và $# th7 mới 5iAt ch4nh x,c -à mắt c#a 5E c>n hay h1ng và c>n 5a# nhi'u $ộ. mB mắt c#n th$ c1 c2n ki*ng ' :u bia? ]gay sau ?hMu thu>t c>n thE 5ạn nn uống 57nh thường" nhưng tốt nh:t th7 n'n i'ng 5ia" rư<u h#ảng 3VX tu%n $%u $ể 5ạn có thể chnm sóc mắt tốt nh:t.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

mB mắt c#n th$ o dau tot nhat sai gon? /ại rài €Nn 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. mB mắt chXa c#n th$ c1 kh\i h‹n kh5ng? ]Au mắt 5ạn ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t th7 chắc chắn -à h!i h^n. fạn c%n $i h,m $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?? ?hMu thu>t hay h1ng. phLu thu#t c#n th$ lasik chi phi <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. phLu thu#t mắt c#n th$ bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. phau thuat c#n th$ ton bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. phau thuat mat c#n th$ bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. benh c#n th$ co nen deo kinh lien tuc? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. bi c#n th$ =do co phai deo kinh khong? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. /h1ng thường nhiDu người $B# 4nh thường xuy'n h=n tS X (i#? tr& $i. bi c#n th$ may do moi co the mo duoc? shMu thu>t c>n thE h1ng 5ắt 5uộc n'n FuyAt $Enh ?hMu thu>t -à c6a 5ạn" h1ng ?h2 thuộc và# $ộ c>n" cha -à nAu 5ạn th:y 5:t ti0n với 4nh g.ng hay 4nh ,? trNng th7 n'n ?hMu thu>t $ể th#ải m,i h=n tr#ng sinh h#ạt. với ?? hi0n nay th7 U"†T (i#? tr& $i -à ?hMu thu>t $ư<c nha 5ạn.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

c#n th$ co thi duoc an ninh hay khong? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể $6 ti'u chudn thi và# ngành pn ninh $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t hAt c>n h#Rc có cam At -à mắt có thể ?hMu thu>t hAt c>n t)y thB# Fuy $Enh c6a tSng trường 5ạn . mo c#n th$ o B%nh 6i%n nao tai tp JE Ch4 Ainh? /ại /hành ?hố K; oKƒ M}]K 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm. f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. mo mat bi c#n th$ 6e co bi bien chung? fiAn cheng tr#ng ?hMu thu>t c>n thE vMn có thể xảy ra v7 h1ng một ?hMu thu>t nà# -à an t#àn tuy0t $ối. ]hưng tr#ng nhxn h#a ?hMu thu>t c>n thE $ư<c c#i -à ?hMu thu>t có $ộ an t#àn r:t ca#" c,c 5iAn cheng $Du có thể $iDu chanh $ư<c sau ?hMu thu>t nha 5ạn. mo mat c#n th$ khi ^w tuoi duoc khong? ohắc chắn -à h1ng $ư<c nha 5ạn" 5ạn c%n ch& $An hi 3kt th7 mới có thể h,m và ?hMu thu>t $ư<c. ~uy $Enh c6a ?hMu thu>t c>n thE -à tS 3kt tr& $i. /uy nhi'n vMn có nhPng trường h<? có cha $Enh ?hMu thu>t trước 3kt c6a fr chuy'n h#a. mo mat c#n th$ khi nao moi thay duong? ]gay sau ?hMu thu>t mắt 5ạn $x có thể th:y $ường r;i" 5ạn vMn $i -ại 57nh thường và cha sau 3VX ngày th7 5ạn $x có thể Fuay -ại với c1ng vi0c và h.c t>?. /uy nhi'n tr#ng tu%n $%u ti'n 5ạn n'n ngha ng=i ch# mắt càng nhiDu càng tốt $ể mắt nhanh ?h2c h;i. neu mat yeu co nen phau thuat c#n th$? /r#ng nhPng trường h<? $ư<c ti'n -ư<ng sau ?hMu thu>t thE -\c h1ng tốt th7 5ạn n'n tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD vi0c này th7 tốt nh:t . phau thu#t mắt c#n th$ bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. benh lo8n thi co chua khoi duoc khong? Ki0n nay -#ạn thE h#àn t#àn có thể $iDu trE hAt 5bng ?hư=ng ?h,? ?hMu thu>t v7 v>y 5ạn n'n $i h,m mắt $ể 5iAt mắt có ?h) h<? với ?hMu thu>t h1ng . benh lo8n thi o t'e em co t'i duoc k? 9hi trz Bm 5E -#ạn thE th7 cha cNn c,ch $B# 4nh th1i 5ạn nh*" sau hi 3kt th7 5ạn mới có thể ch# 5* $i h,m $ể ?hMu thu>t hAt -#ạn . lo8n th$ kh5ng đeo k4nh +p t'9ng đ :c? 9h#an h#àn t#,n $8ng" cha -à 4nh ,? trNng h1ng có $ộ -#ạn h#Rc $iDu chanh $ộ -#ạn r:t 4t n'n nhPng người 5E -#ạn thE thường h1ng mang 4nh ,? trNng 5ạn .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

6iOn th$ co nen deo kinh thuong Uuyen? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. C1 c+ch n7o chXa c#n th$ bYng ph )ng ph+p tx nhi*n? Ki0n nay chưa có thuốc uống hay thuốc nh! h#Rc ?? t\ nhi'n nà# -àm hAt $ộ c>n nha 5ạn" v7 v>y hi 5E c>n thE 5ạn cha có thể mang 4nh h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t th1i. chi ph4 mB mắt c#n th$ bYng lase' Nt'$ c#n. 6iOn 67 lo8n th$P <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. B%nh 6i%n n7o chXa c#n th$ uy t4n nh?t? /ại /hành ?hố K; oKƒ M}]K 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. b$ c#n th$ nWng c1 tắm biển đ :c kh5ng? 9hi c>n nRng 5ạn vMn có thể tắm 5iển $ư<c" tuy nhi'n chắc chắn sL có nhPng 5:t ti0n hi 5an mang 4nh $ể tắm" cNn nAu h1ng mang 4nh th7 5ạn -ại h1ng thể th:y rJ" v7 v>y 5ạn t)y thuộc và# t%m nh7n và FuyAt $Enh hay h1ng . d[ng m+y t4nh bao l,u để kh5ng c#n th$? 9h1ng thể nói ()ng m,y t4nh $8ng c,ch th7 h1ng 5E c>n" hi (ung m,y t4nh $8ng c,ch sL gi8? mắt 5ạn h!B h=n" -àm vi0c tốt h=n. 9hi -àm vi0c với m,y vi t4nh ce `UVjU ?h8t 5ạn n'n ch# mắt ngha ng=i `VT ?h8t 5bng c,ch nhắm mắt tư nhi'n h#Rc nh7n ra xa" sau $ó -ại tiA? t2c c1ng vi0c" 5ạn -R? $i -R? -ại $iDu này thành thói FuBn $ể mắt $ư<c h!a mạnh và -àm vi0c hi0u Fuả h=n . mB c#n th$ co choi may tinh duoc khong? rau ?hMu thu>t cQn thE 5ạn có thể ()ng m,y t4nh $ư<c" tuy nhi'n tr#ng tu%n $%u ti'n 5ạn n'n hạn chA vi0c tiA? x8c với m,y t4nh" n'n $ể mắt ngha ng=i càng nhiAu càng tốt $ể mắt $ư<c ngha ng=i và nhanh ?h2c h;i . mB mắt c#n th$ B%nh 6i%n mat Cao Hhắng gi+ bao nhi*u tiGn? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mB mắt c#n th$ nam 6ien bao nhieu ngay? shMu thu>t c>n thE h1ng ?hải nbm vi0n nha 5ạn" sau ?hMu thu>t th7 5ạn cha ngha ng=i h#ảng `UV 3 tiAng tại f0nh vi0n r;i vD nhà tiA? t2c ngha ng=i và ngày h1m sau Fuay -ại t,i h,m sau một ngày.
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

nhXng l u l sau khi phLu thu#t c#n th$? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n.

bi c#n th$ khong deo kinh co sao khong? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. ban lage' cho mat c#n th$ gia bao nhiu? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. c#n th$ 6a cach luyen tap chua c#n th$? o>n thE -à t>t h8c xạ mắt c6a 5ạn" nó -àm ch# 5ạn nh7n g%n $ư<c tốt cNn nh7n ra th7 mờ h=n. 9hi $x 5E c>n thE th7 5ạn cha cNn c,ch $B# 4nh h#Rc -\a ch.n ?hMu thu>t che h1ng có c,ch nà# -uy0n t>? $ể hAt c>n 5ạn . co kinh ap t'ong co c#n th$ nang khong? 94nh ,? trNng (ành ch# người c>n nRng có 5,n tr'n thE trường và 5ạn c%n $An c,c ti0m 4nh -ớn uy t4n $ể mua h#Rc $Rt 4nh nAu như $ộ c>n ca#. co nen mo mat c#n th$ 6ao mua he khong? li0c ?hMu thu>t ?h2 thuộc và# thời gian c6a 5ạn" chi ?h4 c6a 5ạn có che h1ng ?h2 thuộc và# m)a hy" m)a $1ng hay m)a nà# h,c.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

gia chua c#n th$ tai B%nh 6i%n Muoc te? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. gia tien ban tia lage t'i c#n th$ <-^c? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. mo ma c#n th$ bao lau thi 'ua mat duoc? rau ?hMu thu>t c>n thE 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI tr#ng tu%n $%u 5ạn cha n'n rửa mRt 5bng hnm dm $ể -au mRt" sau một tu%n 5ạn có thể ()ng nước sạch $ể rửa mRt" tuy nhi'n 5ạn cZng n'n cdm th>n hi v0 sinh xung Fuanh v)ng mắt . mo mat c#n th$ Uong can luu y nhung gi? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

mo mat c#n th$ Uong co thai duoc khong? rau ?hMu thu>t c>n thE 5ạn có thai 57nh thường" có thai hi nà# 5ạn muốn . oha -à 5ạn cZng c%n chnm sóc mắt tốt $ể mắt h!B mạnh và nhanh ?h2c h;i . nhung die can t'anh sau mo mat c#n th$? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

• • • • • • • • • •

Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

nhung dieu can biet sau mo mat c#n th$? rau ?hMu thu>t mắt c>n 5E 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI 5ạn c%n ch8 [ c,c v:n $D sau. • • • • • • • • • • • Mắt có thể cộm xốn và chảy nước mắt vài giờ sau mổ. Rửa tay sạch trước hi nh! thuốc" tr#ng ngày $%u mắt có thể hó m& n'n ()ng ngón tay *# nh+ mi (ưới xuống $ể nh! thuốc" tr,nh chạm $%u -. thuốc và# mắt. /uy0t $ối h1ng (2i tay và# mắt tr#ng 3 th,ng $%u" Mang 4nh 5ả# v0 mắt hi ra ng#ài trời" Mang (2ng c2 5ả# v0 tr#ng tu%n $%u hi ng6 $ể tr,nh v1 t7nh (2i mắt tr#ng -8c ng6 9h1ng trang $iểm v)ng mắt 4t nh:t tr#ng hai tu%n $%u" 9h1ng $ể m; h1i và xà 51ng và# mắt 4t nh:t hai tu%n $%u" 9h1ng $ư<c $i 5=i và t>? thể (2c tr#ng th,ng $%u" @n uống và ng6 57nh thường" hạn chA xBm ti vi và -àm vi0c m,y t4nh tr#ng tu%n $%u ti'n. t,i h,m $8ng h+n và -àm thB# -ời huy'n c6a 5,c sC $iDu trE. /hời gian $%u sau mổ mắt nh7n g%n thường chưa FuBn $iDu tiAt G$.c s,ch" 5,#HI h1ng rJ. Ki0n tư<ng này sL hAt sau một vài tu%n. /hời gian $%u sau ?hMu thu>t mắt nhạy cảm với ,nh s,ng" 5ạn h1ng n'n -# -ắng hi0n tư<ng này sL hAt tr#ng vNng vài tu%n

lo8n thi mot ben co nen deo kinh khong? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. t'i khuc Ua theo phuongg phap tot nhat? Ki0n nay $iDu trE t>t h8c xạ 5bng ?hMu thu>t uasi -à ?hổ 5iAn và an t#àn nh:t hi0n nay. fạn có thể -\a ch.n uasi h#Rc tham hả# [ iAn c6a 5,c sC chuy'n h#a vD t7nh trạng mắt c6a 5ạn .
Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

chXa t#t khTc U8 mắt chi phi bao nhieu? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u. b$ c#n th$ c1 n*n đeo k4nh th "ng Uuy*n? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. c+c c+ch t'+nh sCp m4 cho ng "i c#n th$? r2? m4 mắt h1ng ?hải (# 5E c>n thE nha 5ạn" s2? m4 mắt có thể (# (a (ư nhiDu h#Rc xu:t hi0n mm (ưới (a" th1ng thường s2? m4 -à (# c= $Ea nha 5ạn" v7 v>y sL h1ng có c,ch ?h#ng ngSa hi0u Fuả nh:t 5ạn . c#n th$ c1 67o ng7nh c5ng an đ :c kh5ng? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể $6 ti'u chudn thi và# ngành c1ng $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t hAt c>n h#Rc có cam At -à mắt có thể ?hMu thu>t hAt c>n t)y thB# Fuy $Enh c6a tSng trường 5ạn . c#n th$ kh5ng đeo k4nh c1 l7m sao kh5ng? li0c $B# 4nh ?h2 thuộc và# t%m nh7n c6a 5ạn" nAu t%m nh7n c6a 5ạn 5E ảnh hư&ng G5E giảmI th7 n'n $B# 4nh $ể th:y rJ h=n và gi8? mắt h1ng ?hải -àm vi0c Fu, nhiDu. l7 v>y sL t)y và# t%m nh7n c6a 5ạn mà $B# 4nh sa# ch# mắt nh7n tốt và $ư<c thư gixn. mắt c1 c "m c#n th$ c1 thể mB c#n kh5ng? /h1ng thường nAu mắt 5E c>n thE mà $2c th6y tinh thể Gcườm h1I th7 h1ng ?h) h<? với ?hMu thu>t 5bng tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI. fạn n'n tham hả# 5,c sC chuy'n h#a vD ?? nà# ?h) h<? với mắt 5ạn . mB mắt c#n th$ duoc huong bao hiem than? shMu thu>t c>n thE 5bng ?hư=ng ?h,? chiAu tia -asBr GtrE c>n" vi_n và -#ạn thEI th7 h1ng $ư<c fK•/ chi trả. ]Au 5ạn FuyAt $Enh ?hMu thu>t 5ạn ?hải chudn 5E t#àn 5ộ chi ?h4 ch# ca ?hMu thu>t 5ạn . mB mắt c#n th$ tốt nh?t & B%nh 6i%n n7o? /ại /hành ?hố K; oKƒ M}]K 5ạn n'n $An f0nh vi0n Mắt oa#/hắng $ể h,m và ?hMu thu>t uasi th7 h#àn t#àn y'n tQm . f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à một tr#ng nhPng f0nh vi0n ?hMu thu>t uasi tốt nh:t rài €Nn nha 5ạn. mo mat lage chua c#n th$ bao nhieu tien? ohi ?h4 ?hMu thu>t c>n thE nnm XU3` tại f0nh vi0n Mắt oa# /hắng -à 3ktr ch# hai mắt với ?? uasi và Xjtr ch# hai mắt với ?? uasB . fạn ?hải $i h,m mới 5iAt mắt ?h) h<? với ?hư=ng ?h,? nà# và chi ?h4 ch4nh x,c -à 5a# nhi'u.

Bệnh viện Mắt Cao Thắng – Cao Thắng Eye Hospital
"#$ Tran Binh Trong %t& 'istrict $& (CMC& )ietnam. Website: http:**+++.cthospital.vn Contact: ,-./.0#12#3./#$. Email: in o!cthospital.vn. Hotline: 414.34"$34#5

bi c#n th$ 6ao nganh cong an duoc khong? fạn 5E c>n thE th7 h1ng thể $6 ti'u chudn thi và# ngành o1ng an $ư<c trS hi 5ạn $x ?hMu thu>t hAt c>n h#Rc có cam At -à mắt c