MacBook Air

Published on 3 days ago | Categories: Documents | Downloads: 1 | Comments: 0 | Views: 23
of x
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

 

MacBook Air 

 โปรเซสเซอร์ Intel Core i5 และ i7 ประสิทธิภาพ ที  ทีไม่ ไม่ใช่เรื  องเล่ งเล่นๆ   New MacBook Air 11.6 นิว  

1.6GHz dual-core Intel Core i5 / RAM 2GB ( อัพเกรดเป็ พเกรดเป็น 4GB ได้) / Intel HD Graphics 3000 32,900 บาท   / 64GB Flash Flash Storage /  / 32,900   1.6GHz dual-core Intel Core i5 (อัพ พเกรดเป็ เกรดเป็น dual-core 1.8GHz Intel Core i7 ได้) / RAM 4GB / Intel HD Graphics 3000 / 128GB Flash Storage ( อัพเกรดเป็ พเกรดเป็น 256GB ได้) / 39,900 บาท 

 

New MacBook Air 13.3 นิว    

1.6GHz dual-core Intel Core i5 / RAM 4GB / Intel HD Graphics 3000 / 128GB Flash Storage / 42,900 / 42,900 บาท    1.6GHz dual-core Intel Core i5 (อัพ พเกรดเป็ เกรดเป็น dual-core 1.8GHz Intel Core i7 ได้) / RAM 4GB / Intel HD Graphics 3000 / 256GB Flash Storage / 52,900 /  52,900 บาท 

MacBook Air ทั  งรุ ่ ่ งรุน 13 และ 15 นิ  ว มาพร้อมโปรเซสเซอร์ Intel Core i5 และ i7 รุ ่ ่รุนนล ่ ่ลาสุ าสุด ก   ั ับความเร็ บความเร็วสูงสุด 1.8GHz และหน ่ ่วยความจ และหน วยความจาาที ที เร็วกว กว ่ ่า ทาาให้ ให้ MacBook Air ประมวลผลได้เร็เร็วขึ  ขึนได้ นได้ถึถงึ 2.5 เท เท ่ ่าาเมื   เมือเที อเทียบก   ั ับรุ ่ ่ บรุนก ่ ่ นกออนน1 และ MacBook Air ยงมาพร้ งั มาพร้อมโปรเซสเซอร์ Intel HD Graphics 3000, ทีที  มี on-chip engine สาหรั าหรับ video encoding และ decoding, คุณจึงได้ชมวิ ชมวิดีดโี อ และใช้ FaceTime ได้ออย ่ ่ยางลื  างลื นไหล, ตอบสนองดีกว ่ ่วา, และสมจริงกว ่ ่ กวา2 

ลทีเร็เร็วข้ามขั  น   Thunderbolt I/O. การส่งผ่านข้อม   ูลที   ด้ววยพอร์ ยพอร์ตแค แค ่ ่ช ่ ่องเดี องเดียว MacBook Air ให้คคุณเข้ ุณเข้าาถึถึงโลกของอุปกรณ์ ปกรณ์ต ่ ่อพ ่ ่ อพวงความเร็ วงความเร็วสูงที ที สามารถส ามารถส ่ ่งผ ่ ่ งผานข้ านข้ออมูมูลได้ เร็วกว ่ ่ กวา FireWire 800 Display   ถึง 12 เท เท ่ ่า และเร็วกว ่ ่ กวา USB 2.0 ถึง 20 เท ่ ่ เทา หรือจะใช้พอร์ พอร์ต Thunderbolt ต ่ ่ออกก   ั ับ Apple Thunderbolt Display ใหม ่ ่แแล้ล้วเปลี  ใหม วเปลี ยน MacBook Air จากโน๊ตบุ๊คบางเบาเป็ คบางเบาเป็นคอมพิวเตอร์ต  ังงโต๊ โต๊ะเต็ ะเต็มมประสิ ประสิทธิภาพที าพที  สามารถแสดงผล จากกว จากกว ่ ่า 4 Ethernet, FireWire 800, พอร์ต Thunderbolt ล้อีกาานพิ นพิ กงพอร์  ใช้คความสามารถอื  วามสามารถอื  นได้เพิ   เพิม ทั  ทัง Gigabit หนึกเซลบนจอในขณะที  หนึ   งเซลบนจอในขณะที พอร์ต, USB สามพอร์ ต, กล้อองง FaceTime HD, ระบบเสียง 2.1 stereo และไมโครโฟนในตั ว พร้อมชาร์จ MacBook 

 

Air ไปในตัว คุณจึงไม ่ ่ ไมตต้้องแม้ องแม้แแต ่ ่ตจะหยิ จะหยิบบที ที ชาร์จออกมาหาที ออกมาหาที  เสียบปลั  ก - เพราะในตัวจอมี วจอมีท  งสายชาร์ งั สายชาร์จ MagSafe และสาย Thunderbolt จึงพร้อมใช้งานได้ งานได้ในทั ในทันนทีที และแค และแค ่ ่ถอดสายก ถอดสายก  ็  ็ออกเดิ ออกเดินทางได้ออย ่ ่ยางทั างทันนใจ ใจ 

Flash storage ทั  งเครื  ความพอใจที  เปิเปิ ดใช้ได้ในทั ในทั นที  เครื อง ความพอใจที

อุปกรณ์ ปกรณ์อย ่ ่ยาง าง iPhone หรือ iPad นั  นแสดงถึ นแสดงถึงความได้เเปรี ปรียบของ Flash storage ทีที  ให้ททั  ังความเร็ งความเร็ว, ความแน ความแน ่ ่นนอน อน และประหยัดดพลั พลังงาน งงาน การใช้ flash storage ในโน๊ตตบุบุ  ๊คขนาดเล็ คขนาดเล็กกเป็ เป็นพิเเศษอย ่ ่ ศษอยาางง MacBook Air จึงเป็นอะไรที  อะไรที ลงตัวอย ่ ่ วอยางสมบู างสมบูรณ์แบบ โดยทาให้ าให้ boot 3 เครื เครื   องได้ องได้เก เ   ื ก  ือบทั อบทันนทีที, เข้าถึ าถึงข้อมู อมูลลได้ ได้เเร็ร็ว และสามารถ standby ได้นนานที   านทีสสุุดถึง 30 วัน MacBook Air จึงตอบสนองการเริ  มมใช้ ใช้งงานได้ านได้ใในทั นทันนทีที ไม ไม ่ ่ว ่ ่าพรุ ่ ่ าพรุ งนี งนี  , อาทิตย์หหน้น้า หรือเดือนหน้า  ณเห็นสิ  นสิ งที  ทีจะพิ จะพิมพ์ มพ์ แม้ MacBook Air จะบางเบาจนน คีย์ยบ์ อร์ดพร้อม backlight ให้ค  ุณเห็ จะบางเบาจนน ่ ่าาทึ ทึ ง   แต แต ่ ่ก   ็ ็มีมีคีย์บบอร์ อร์ดขนาดมาตรฐานที ขนาดมาตรฐานที  ให้คุคณุ พิมพ์ มพ์ได้ ได้สสบายๆอย ่ ่ บายๆอยางเป็ างเป็นธรรมชาติ โดยมาพร้อม backlight ทีที  ให้คคุุณพิมมพ์พ์ในที  ในที แสงน้ออยได้ ยได้ง ่ ่าายๆ ยๆ  เพราะเซนเซอร์วัดดความสว ่ ่ ความสวางในพื   างในพืนนที ที  จะคอยตรวจจ จะคอยตรวจจับสภาพแสงรอบตั บั สภาพแสงรอบตัวคุ วคุณ แล้วปรั วปรับความสว ่ ่ ความสวางของจอและคี างของจอและคีย์บบอร์ อร์ดโดยอัตโนมั ตโนมัติติ  ไม ่ ่ ไมว ่ ่าคุ าคุณจะนั งอยู ่ ่ ง  อยูทที  ร้รี ้านกาแฟแดดจ้ าาหรื หรือในเที ในเที  ยวบินนกลางดึ กลางดึก, คุณก  ็  ็จะได้ จะได้ใใช้ช้ความสว ่ ่ ความสวางที  างที พอดีอยู ตลอดเวลา ต่ ่ ลอดเวลา  Multi-Touch trackpad. ทีที  ใช้ ใช้ร่วมกับ มกั บ OS X Lion ได้อย่างลงตั ว  Multi-Touch gestures ใน OS X Lion ทาาให้ ให้ททุกอย ่ ่ กุ อยางที   างทีคุคุณทาาใน ใน MacBook Air รู้สึกตรงไปตรงมา, สนุก และสร้างสรรค์ ก  ับ Multi-Touch trackpad กว้าางๆที   งๆทีอออกแบบมาเพื   อกแบบมาเพืออใช้ ใช้ gesture ต ่ ่างๆโดยเฉพาะ างๆโดยเฉพาะ ทั  งการลากสามนิ งการลากสามนิ  ววเพื   เพืออเปิ เปิด Mission Control, Lion ตอบสนองการใช้ gesture หรือย ่ ่ การลากสี  นิ  ิ ววเข้ เข้าหาก าหาก   ั  ันนเพื   ออดูดู app งงหมดของคุ หมดของคุ ใน Launchpad และเพราะ   ววเพื   ได้ ออยการลากสี  าางลื  งลื นไหลสมจริ ง ไม ่ ่ ไม วเพื ่ ่าจะเป็ าจะเป็ นการทั  ทัscroll ขึขึ  นลงในหน้ นณลงในหน้ าาเว็เว็บ หรือการลากหลายนิ เพืออเปลี  เปลี ยนการใช้ งงานระหว ่ ่ านระหวาง าง full-screen app, คุณจึงงรูรู้สึกเหมือนก  าาลัลังสั งสัมผั มผัสสภาพในจออยู ่ ่ ภาพในจออยูจริ จริงๆ 

คลิก กดตรงไหนก  ็  ็ไได้ด้เเพื  พืออคลิ คลิก หรือถ้าเปิ าเปิดใช้ Tap to Click ก  ็  ็แแค ่ ่คแตะ แตะ trackpad  ดับเบิ บเบิลคลิ ล คลิก กดตรงไหนก  ็  ็ไได้ด้สองครั สองครั  ง หรือถ้าาเปิ เปิดใช้ Tap to Click ก  ็  ็แแค ่ ่คแตะ แตะ trackpad สองครั   ง  แตะเพื  ออซซ   ู ู ม แตะ trackpad สองครั   งด้ แตะเพื งด้ววยสองนิ ยสองนิ  วเพื   วเพืออซูซูมหน้าเว็ าเว็บหรื บหรือ PDF  องนิ  วลากขึ   วลากขึนลงบน นลงบน trackpad เพื   เพือ scroll ดูเอกสาร เอกสาร, เว็บบไซต์ ไซต์ และอื และอื  นๆ  Scroll สองนิว  ใช้สสองนิ ลากสองนิวเพื   ว เพือเลื อเลืออกด กด   ู ู  พลิกดูหน้าเว็ าเว็บ เอกสาร และอื และอื  นๆ นๆ แบบเดียวก  ั  ับการพลิ บการพลิกหน้าาในหนั ในหนังงสืสือ  ด  ู  ู Mission Control ลากสามนิ  ววขึ  ขึน เพื   เพือดู อดูภภาพรวมของทุ าพรวมของทุกอย ่ ่ กอยางที  างที ใช้งงานอยู ่ ่ านอยูใน ใน Mac ของคุณ 

จอภาพความละเอียดส ยดส  ู  ู งหลายล้ งหลายล้านพิกเซล กเซล ในความบางไม่กมิมี  ี ลิ   ทุกกพิพิกเซลในจอของ กเซลในจอของ MacBook Air คือความน ่ ่ อความนาาทึ ทึ งทางวิ ศศวกรรมบวกก วกรรมบวกก  ับการก บการก  ้  ้าวไปอี าวไปอีกขั  นในด้ นในด้าานการออกแบบ นการออกแบบ ด้ววยความบางแค ่ ่ ยความบางแค 4.86 มิลลลิลิเมตร และความละเอียดที  ดที ทาาให้ ให้รรูู้สึกเหมือนจอใหญ นจอใหญ ่ ่กว ่ ่ กวาาที ที เป็ป็ น เพราะจอ MacBook Air รุ ่ ่รุน11 นิ  ว มีความละเอียดเท ่ ่ ดเทาก าก  ับจอขนาด บจอขนาด 13 นิ  ว  ของโน๊ตบุ๊คคทัทั วไป ว  ไป ส ่ ่สวนจอของ วนจอของ MacBook Air รุรุ ่ ่น 13 นิ  ว ก   ็ ็ใให้ห้คุคณุ ทึ ทึ งไปก  ับความละเอี บความละเอียดที  ดที เทียบเท บเท ่ ่าจอขนาด าจอขนาด 15 นิ  ว ของโน๊ตบุ ตบุ  ๊คคทัทั วไป ว  ไป 

กล้อง FaceTimeยิมของค ม ของค  ุ  ุณที   ไปได้ ณที ไปได้ไกลแสนไกล กลแสนไกล 

 

ความนาาทึ  ทึงงอีอีกอย ความน ่ ่ อย ่ ่างของ างของ MacBook Air คือกล้ อกล้อองง FaceTime ทีที  ซ ่ ่อนอยู ่ ่ อนอยูในความบางของจอภาพอย ่ ่ ในความบางของจอภาพอยางแนบเนี างแนบเนียนด้ววยตั ยตัววกล้ กล้อองที  งที บางยิ  งกว ่ ่ งกวากล้ ากล้อองง ใน iPhone 4 โดยสามารถใช้ก  ับโปรแกรม บโปรแกรม FaceTime for Mac เพื   เพือคุ อคุยโทรศัพพท์ท์แบบเห็ แบบเห็นหน้าได้ าได้ก  ั  ับบทุทุกคนที  กคนที ใช้ Mac, iPad 2, iPhone 4 หรือ iPod Touch รุ ่ ่รุนใหม ่ ่ นใหมล ่ ่าสุ าสุด2 

ลาโพง าโพง stereoเสียงซ่อนร  ู  ูป  แม้จะเล็ จะเล็ก แต แต ่ ่ MacBook Air ก  ็  ็ใให้ห้เสี เสียง stereo sound เต็มมรูรูปแบบ ด้วยการออกแบบที  วยการออกแบบที ประหย ระหยัดดพื   ั พืนที   นทีภายใน ภายใน  ทาาให้ ให้สสามารถใส ่ ่ ามารถใสลลาโพงซ้ าโพงซ้ายและขวาที  ายและขวาที ส ่ ่งเสี งเสียงผ ่ ่ งผานคี านคียบบอร์ ์ อร์ดออกมาได้ ให้คุคณุ เพลินก   ั ับระบบเสี บระบบเสียงดีๆขณะแชทออนไลน์, ดูรายการทีวี, ฟังเพลง   หรือเล ่ ่เลนเกม นเกม 

จะปิ ดอย   ู    ู ่เป็นเดื นเดือน อน  แบตเตอรี  ที  ีอย อย  ู ่  ่ ูได้นาน ใช้งานได้ทั นที แม้จะปิ แบตเตอรี เพราะขนาดที เล็กกกว ่ ่ เพราะขนาดที  กวาาของ ของ flash storage ทาาให้ ให้มีมพี นนที  ื  ื ที สาาหรั หรับแบตเตอรี แบตเตอรี   ทที  ใี หญ หญ ่ ่ขขึ  ึน คุณจึงสามารถเพลินไปก   ั ับบสิสิ   งที  งที อยากท ยากทาได้ า ได้นานกว ่ ่ นานกวา เช เช ่ ่นนดูดูเว็บ, แต แต ่ ่งภาพ งภาพ และดูวิดดีีโอ แค แค ่ ่ชาร์ ชาร์จครั   ครังเดี งเดียวก  ็  ็ใใช้ช้งงานได้ านได้นนานที  านที สุดถึง 5 ชั วโมงส ว  โมงสาาหรั หรับบรุ ่ ่รุน 11 นิ  ว และ 7 ชั วโมงในรุ ่ ่ ว  โมงในรุ น 13 นิ  ว เมื เมื  อคุณ sleep 3 เครื เครื   อMacBook Air ก  ็  ็จะเข้ จะเข้าสู ่ ่ าสู standby mode เพื   เพืออยืยืดเวลาการใช้ ดเวลาการใช้แบตเตอรี  แบตเตอรี ได้ด น้นานที   านทีสสุุดถึง 30 วัน   คุณจึงกลับบมาเปิ มาเปิดใช้งงานได้ านได้ใในทั นทันที นทีท ตี ี ้องการ องการ 

เชื  เชื อมต่อ เพื ออิ อ  อิสระของค สระของค  ุ  ุณ  MacBook Air มาพร้อม 802.11n Wi-Fi และ Bluetooth 4.0 คุณจึงอิสระได้ก   ั ับการเชื  บการเชื อมต ่ ่ มตอไร้ อไร้สายที  สายที ให้คุคุณทั  งงเล ่ ่เลนเว็ นเว็บ, ส ่ ่งเมล งเมล และปริ  นเอกสารได้ นเอกสารได้จากทุ จากทุกที  ที4 และเพราะ MacBook  Air เบาจนแทบไม เบาจนแทบไม ่ ่มมีนนี   าหนั า หนัก, คุณจึ ณจึงสามารถเดินไปอีกห้องหรื องหรืออีกโต๊ กโต๊ะได้ ะได้โดยที  โดยที ยงงเชื  ั เชื อมต ่ ่ มตอไร้ อไร้สายอยู ่ ่ ายอยูตลอด ตลอด  ซึ   งหมายความว ่ ่ งหมายความวาคุ าคุณสามารถดาวน์โหลด โหลด app ต ่ ่างๆจาก างๆจาก Mac App Store ได้ททุุกเมื เมื  อ จากหลายพัน app สาาหรั หรับ Mac ทีที  เอามาใช้ไได้ด้โดยแค ่ ่ โดยแคคลิ คลิกไม ่ ่ ไม   ี     ีกทีทกี   ็  ็โหลด โหลด app เข้า Mac ของคุณได้โดยตรงทั โดยตรงทันนทีที  โดยไม ่ ่ตต้้องไปที  โดยไม องไปที ร้านซอฟแวร์เพื  พืออซื  ซือโปรแกรมในแผ ่ ่ อโปรแกรมในแผน CD และ DVD ทีที  จะสะสมเป็ ะสะสมเป็ นกองรกๆ นกองรกๆ หรือถ้าอยากเชื  าอยากเชื อมต ่ ่ มตอสายต ่ ่ อสายตางๆ างๆ MacBook Air ก  ็  ็รองรั รองรับทั บทั  ง USB 2.0 สองพอร์ต , SD card slot (ในรุ ในรุ ่ ่ น 13 Thunderbolt ที Apple นิ  นิThunderbolt ว ) และพอร์ตต ่ ่ตอหู อDisplay หูฟัง คุณจึงมีใหม ทใหม ่ ่ ทางหลากหลายที  างหลากหลายที   ร วมไปถึ ง พอร์ ต ที    ส ามารถต ่ ่ ามารถต อก อ ก     ั  ั บ และอุปกรณ์ และอุ ปกรณ์ Thunderbolt ความเร็วสูงต ่ ่ตางๆเช ่ ่ างๆเชน ฮาร์ดไดรฟ์ external

 

 

Sony Vaio E โน้ตบ   ๊  ุ  ุก Core i3 ราคา 27,000 บาท 

โน้ตบุ ตบุ๊ก Vaio E Series มีหน้าจอขนาด าจอขนาด 15.5 นิ  ว (1366 x 768)

 โพรเซสเซอร์ Intel Core i3 2.13GHz ขนาดแรม 4GB ฮาร์ดดิสก์  โพรเซสเซอร์ สก์มีความจ ความจ  ุ  ุที  ที 500G และไดรฟ  ์  ์ เขียนอ่ ยนอ่าน CD/DVD มาตรฐาน  ราคาVaio E Seriesอย  ู ่  ่ ูที  ี  799 เหรียญฯหรือประมาณ 27,000 บาทและสามารถอัพเกรดไปใช้ พเกรดไปใช้โพรเซสเซอร์ Intel Core i5 2.4GHz และไดรฟ กี ด้วย     ์  ์ Blu-ray  ได้อกด้ -  ใช  ใช้้โพรเซสเซอร์ Core i3/i5 - และไดรฟ   ์  ์ Blu-ray NoteBook Sony Vaio E

Green (เขียว)  โดยในซี ียส์ส์ นีนีมี ให้ ม ให้ ี เลื(ดอก อกา)า) 5และสีดCoconut ้วยกันได้ นได้แก่ Carribean ยว) Hibiscus Pink (ชมพ  ู) Iridescent Blue (นาเงิ าเงิน) น) Lava รBlack White (ขาว) 

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close