Model Contract Marc 2015

Published on March 2017 | Categories: Documents | Downloads: 36 | Comments: 0 | Views: 177
of 4
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

CONTRACT COMERCIAL DE FURNIZARE
Nr............................
Între părţile contractante
S.C. PROFIX S.R.L., Cluj-Napoca, Calea Baciului nr.179/B, România, înregistrată sub nr.
J12/2032./2002 la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj, CUI RO 14948981, cont bancar nr.
RO10RNCB0106115965000001 deschis la Banca BCR Cluj-Napoca, reprezentată legal prin dl. Kovacs
Zoltan Administrator, in calitate de VÂNZĂTOR (FURNIZOR)
şi
S.C...................................., cu sediul in ......................., str. .......................nr...., ap... , tel ....................,
înregistrată la O.R.C. de pe lângă ..................sub nr. J...../…....../.......,CUI RO .............. cont
......................................................................deschis
la
BANCA.............................................,
reprezentata prin ................................., Administrator/Director general........................., identificat cu
.... seria..... nr..................eliberat de......................la data.............. si CNP .................. în calitate de
CUMPĂRĂTOR
se încheie prezentul contract, în următoarele condiţii de mai jos.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie colaborarea părţilor semnatare în vederea comercializării
produselor furnizate de vânzător cumpărătorului. Prin prezentul contract vânzătorul livrează iar
cumpărătorul achiziţionează produsele contractate, în cantităţile şi sortimentele convenite. Lista cu
aceste produse este precizată în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul contract.
Cantităţile şi tipurile de produse solicitate de cumpărător vor fi comunicate de acesta vânzătorului prin
comenzi ferme, în scris. Aceste comenzi vor fi transmise vânzătorului cu cel puţin 2 zile înainte de
începutul săptămânii, prin expedierea pe fax la nr.0264-403060.
Pentru comenzi ale cumpărătorului pentru produse în valoare de peste 5.000 Euro, vânzătorul va
comunica cumpărătorului confirmarea expresă a comenzii de livrare, în scris în termen de două zile de
la primirea acestei comenzi. În cazul în care nu trimite cumpărătorului nici un răspuns în termen de 2
zile, comanda de livrare se consideră acceptată întru totul.
II. CONDIŢII DE LIVRARE
Produsele se vor livra conform comenzii de livrări emise de cumpărător si acceptate de vânzător.
În comanda de livrare, cumpărătorul va indica cel puţin următoarele elemente : datele de identificare ale
firmei, inclusiv contul bancar, sortimentele şi cantităţile de produse din fiecare sortiment, locul şi
modalitatea de livrare, data livrării. În cazul în care cumpărătorul asigură mijlocul de transport, va
comunica cu cel puţin 24 ore înainte de momentul livrării datele de identificare ale mijlocului de
transport.
Livrarea produselor de către vânzător şi preluarea (recepţia) acestora de către cumpărător (direct sau prin
reprezentanţii săi) se va putea face:
a) la sediul (depozitul) vânzătorului, încărcate în mijlocul de transport;
b) la depozitele ori punctele de desfacere precizate de cumpărător, descărcate din mijlocul de
transport, in cazul in care transportul este efectuat de vanzator.
Riscurile cu privire la mărfurile livrate sunt pe seama cumpărătorului. Indiferent de partea care suportă
costurile transportului, momentul transmiterii riscurilor asupra mărfii livrate se va raporta la una din
situaţiile expres prevăzute la aliniatul precedent, respectiv :
- situaţia de la lit.a : la predarea documentelor de însoţire a mărfii către transportator, după încărcarea
acesteia în mijlocul de transport. În acest caz, transportatorul este şi reprezentantul cumpărătorului
- situaţia de la lit.b : la semnarea de către reprezentantului cumpărătorului a documentului care atestă
livrarea şi predarea produselor la locul de destinaţie.
Calitatea produselor va fi atestată prin Certificatul de conformitate (calitate) eliberat de vânzător.
1

Livrarea produselor se va face pe bază de documente de însoţire a mărfii şi /sau predare-primire semnate
de reprezentanţii ambelor părţi.
Orice reclamaţie cantitativă şi /sau calitativă va putea fi formulată si înaintată de oricare dintre părţi, in
termen de 2 zile de la data recepţiei. Reclamaţia va fi însoţită de documente justificative.
Vânzătorul nu răspunde pentru produsele reclamate cu :
- lipsuri cantitative, în cazul în care acestea au fost revândute sau introduse in lucrări, ulterior recepţiei
- deficiente calitative, în cazul în care acestea au fost revândute sau introduse in lucrări, ulterior
recepţiei, şi nu au fost respectate prescripţiile de utilizare precizate de producător.
III. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe perioada nelimitata. Oricare parte poate denunta prezentul contract in
baza unei notificari scrise cu un preaviz de 30 de zile. Denuntarea contractului nu va produce niciun
efect in ceea ce priveste obligatiile partilor ce au luat nastere anterior cauzei de incetare.
IV. PREŢUL. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Preţul de livrare al produselor ce fac obiectul prezentului contract este stabilit de părţi în Anexa la
prezentul contract, care devine parte integranta din acesta. Preţul astfel stabilit este pe unitate de
produs, fără TVA.
Părţile vor putea conveni prin prezentul contract să se acorde cumpărătorului facilităţi la plata preţului .
Vânzătorul acordă cumpărătorului un termen de graţie la plata preţului produselor care se reflecta in
documentul de livrare a marfii (factura) . Obligaţia de plată a preţului se naşte odată cu predarea
produselor şi recepţia lor de către cumpărător.
Pentru produsele livrate, vânzătorul va emite cumpărătorului o factura fiscală, pentru contravaloarea în
lei a produselor livrate. În cazul în care preţul produselor este stabilit într-o valută convertibilă
(denumită în continuare generic Valuta), facturarea se va face în lei la cursul de licitatie-vanzare BCR
pentru valuta respectivă din data livrării produselor. Factura va fi comunicată cumpărătorului la data
livrării produselor sau prin fax ori prin poştă în termen de cel mult 2 zile de la data livrării mărfii.
Suma ce reprezintă contravaloarea produselor livrate se va achita vânzătorului de către cumpărător
până la sfârşitul perioadei de graţie acordată conform prezentului contract. Plata preţului produselor
livrate, conform facturii fiscale, se va face prin:
 fila CEC sau BO la termen
 virament bancar
 plată în numerar, în lei
Termen de plata ...... zile de la data facturii.
În cazul în care cursul de schimb valutar Leu-Valută înregistrează o creştere mai mare de 1% în
perioada dintre predarea mărfii şi momentul plăţii, vănzătorul va emite pentru diferenţa de curs valutar
o altă factură fiscală. Această factură va fi scadentă la plată în termen de 5 zile calendaristice de la
emiterea ei.
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Drepturile şi obligaţiile VÂNZĂTORULUI (FURNIZORULUI) sunt :
a) să primească contravaloarea produselor livrate si sumele la care este îndreptăţit, la termenele si
modalităţile precizate in prezentul contract;
b) să oprească livrările aferente comenzilor emise de cumpărător, în cazul în care acesta este în
întârziere la plata contravalorii produselor anterior livrate ori în cazul în care există îndoieli cu
privire la credibilitatea financiară şi seriozitatea cumpărătorului;
c) să predea cumpărătorului produsele contractate în baza comenzii de livrare la termenele, în locul, în
cantităţile, sortimentele şi de calitatea stabilită prin prezentul contract.
2

d) În cazul incetarii prezentului Contract materialele de reclama, respectiv panouri de expunere, firme
luminoase, rafturi, carlige etc.; care au fost puse la dispozitia beneficiarului gratuit, pe baza avizelor
de expeditie, se vor returna furnizorului.
Drepturile şi obligaţiile CUMPĂRĂTORULUI sunt :
a) să preia produsele comandate în baza comenzilor de livrare acceptate de vânzător, la termenele, în
locul, în cantităţile, sortimentele şi de calitatea stabilită prin prezentul contract;
b) să beneficieze de un termen de graţie la plata produselor, prevăzut în prezentul contract.
c) să achite la termen toate obligaţiile băneşti, conform clauzelor din prezentul contract;
d) să transporte, manipuleze, depoziteze şi conserve produsele recepţionate în conformitate cu
specificaţiile tehnice referitoare la aceste produse;
e) să comunice de îndată vânzătorului orice modificare a datelor sale de identificare, inclusiv conturi
bancare, deschiderea /închiderea unor puncte de vânzare a produselor.
VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Nerespectarea prevederilor prezentului contract conduce la obligativitatea părţii în culpă să repare
integral prejudiciul cauzat părţii care şi-a îndeplinit obligaţiile.
Dreptul de proprietate asupra produselor livrate trece de la vanzator la cumpărător în momentul recepţiei
acestora, sub condiţia achitării efective a contravalorii lor la momentul receptiei. In toate celelalte
cazuri, dreptul de proprietate asupra produselor livrate se va transfera la cumparator in momentul
achitarii de catre acesta si a incasarii efective a contravalorii acestora de catre vanzator. În cazul în care
cumpărătorul nu plăteşte la termenele stabilite sumele datorate vânzătorului, va suporta penalităţi de
0,15% pentru fiecare zi de întârziere din totalul sumelor datorate pana la plata integrala a acestora.
În cazul în care vânzătorul nu livrează la termen cantităţile şi sortimentele de produse convenite în
comenzile de livrări, va datora cumpărătorului penalităţi de 0,15 % pentru fiecare zi de întârziere din
totalul mărfurilor nelivrate la termen.
În cazul în care cumpărătorul nu preia la termen cantităţile şi sortimentele de produse convenite în
comenzile de livrări, va datora vânzătorului penalităţi de 0,15 % pentru fiecare zi de întârziere din totalul
mărfurilor nepreluate la termen.
Nerespectarea culpabilă a clauzelor contractuale permite părţii care si-a îndeplinit obligaţiile să rezilieze
contractul, acesta fiind desfiinţat de drept, fără să mai fie necesară punerea în întârziere a părţii in culpă,
fără intervenţia instanţei de judecată şi fără nici o altă formalitate, făcându-se aplicarea prevederilor
prezentului articol urmănd a se emite o notificare în scris în acest sens.
Neexercitarea de către una dintre părţi a drepturilor stabilite prin prezentul contract nu va putea fi
interpretată ca şi o renunţare la acel drept.
VII. GARANŢII
Clauza de rezervă a proprietăţii : vânzătorul îşi păstrează dreptul de proprietate asupra produselor
livrate până în momentul achitării integrale a preţului acestora, inclusiv sumele accesorii datorate (e.g.
penalităţi de întârziere, cheltuieli de transport). Numai în cazul în care preţul produselor livrate a fost
efectiv achitat de cumpărător şi încasat de vânzător se va considera că dreptul de proprietate asupra
produselor livrate a trecut la cumpărător. În conformitate cu prezentul articol, nu reprezintă plată
efectivă remiterea de către cumpărător a unor titluri de credit, efecte de comerţ sau documente care să
ateste ori să confirme datoria de plată a preţului.
Eventualele plăţi parţiale efectuate de cumpărător se vor calcula asupra unităţilor întregi de produs
livrate (sac, bucată, kilogram, etc.), respectiv plata parţială se va considera plată pentru o parte din
mărfurile livrate. Produsele al căror preţ este acoperit de plata parţială se vor considera ca achitate la
data primirii plăţii parţiale.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere, cu condiţia notificării evenimentelor in termen de cel
mult 5 zile de la apariţia acestora sau de la posibilitatea de comunicare.
3

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele
referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale
amiabilă.
Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare
instantelor judecătoreşti competente aflate la sediul Vanzatorului.
Prezentul contract va putea fi reziliat unilateral de oricare dintre părţi, cu condiţia notificării intenţiei de
reziliere cu cel puţin 30 de zile înainte.
Partea semnatară aflată în culpă şi pusă în întârziere cu privire la culpa sa nu va putea rezilia contractul
decât cu acceptul şi în condiţiile stabilite de cealaltă parte contractantă.
Orice modificări aduse prezentului contract vor fi făcute numai prin act adiţional semnat de ambele
părţi. Actul adiţional va fi încheiat în aceeaşi formă ca şi prezentul contract.
Toate comunicările, notificările ori înştiinţările de orice natură se vor face de către părţi în scris, la
sediile indicate în prezentul contract, cu confirmare de primire.
Orice modificare a datelor de identificare a oricăreia dintre părţi, precizate la începutul prezentului
contract, de ex. sediul firmei, punct de lucru, reprezentant legal, banca, cont bancar va fi comunicat în
scris celeilalte părţi în termen de 3 zile lucrătoare sub sancţiunea neluare în seamă.
Prezentul Contract este încheiat azi, ................, data semnării, la Cluj-Napoca în 2 exemplare, câte un
exemplar pentru fiecare parte.
VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

SC PROFIX SRL
prin Kovacs Zoltan

SC.......................SRL
prin........................

4

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close