Model Contract Servicii

Published on March 2017 | Categories: Documents | Downloads: 48 | Comments: 0 | Views: 335
of 6
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

2. Model Contract de servicii Contract de servicii nr.______________data_______________

1. Părţile contractante În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de conce!iune de lucrări publice "i a contractelor de conce!iune de !ervicii cu modi#icările "i completările ulterioare !$a %ncheiat prezentul contract de pre!tare de !ervicii între ......................................................................... denumirea autorităţii contractante adre!a................................................................ tele#on/#a& .............................................. număr de %nmatriculare ............................................ cod #i!cal ................................... cont trezorerie '''''''''''''''''''''''''''' reprezentată prin '''''.................................................................... (denumirea conducătorului) #uncţia............................................... %n calitate de achizitor pe de o parte şi ''.............................................'''''......................denumirea operatorului economic adre!ă .........................................tele#on/#a& .....................număr de %nmatriculare ..........................................cod #i!cal ...................................cont (trezorerie bancă)..........................................................................reprezentată prin .............................................................(denumirea conducătorului) #uncţia............................................... %n calitate de prestator pe de altă parte. 2. Definiţii 2.* $ În prezentul contract următorii termeni vor #i interpretaţi a!t#el+ a) Contract $ prezentul contract "i toate ane&ele !ale, b)achizitor şi prestator $ părţile contractante a"a cum !unt ace!tea numite %n prezentul contract, c) preţul contractului - preţul plătibil pre!tatorului de către achizitor %n baza contractului pentru %ndeplinirea integrală "i core!punzătoare a tuturor obligaţiilor a!umate prin contract, d)servicii - activităţi a căror pre!tare #ace obiect al contractului, e)produse $ echipamentele ma"inile utila-ele pie!ele de !chimb "i orice alte bunuri cuprin!e %n ane&a/ane&ele la prezentul contract "i pe care pre!tatorul are obligaţia de a le #urniza a#erent !erviciilor pre!tate con#orm contractului,

#)forţa majoră $ reprezintă o %mpre-urare de origine e&ternă cu caracter e&traordinar ab!olut imprevizibilă "i inevitabilă care !e a#lă %n a#ara controlului oricărei părţi care nu !e datorează gre"elii !au vinei ace!tora "i care #ace impo!ibilă e&ecutarea "i re!pectiv %ndeplinirea contractului, !unt con!iderate a!emenea evenimente+ războaie revoluţii incendii inundaţii !au orice alte cata!tro#e naturale re!tricţii apărute ca urmare a unei carantine embargou enumerarea ne#iind e&hau!tivă ci enunţiativă. .u e!te con!iderat #orţă ma-oră un eveniment a!emenea celor de mai !u! care #ără a crea o impo!ibilitate de e&ecutare #ace e&trem de co!ti!itoare e&ecutarea obligaţiilor uneia din părţi, g) zi $ zi calendari!tică, an $ 36/ de zile. 3. Interpretare 3.* $ În prezentul contract cu e&cepţia unei prevederi contrare cuvintele la #orma !ingular vor include #orma de plural "i vice ver!a acolo unde ace!t lucru e!te permi! de conte&t. 3.2 $ 0ermenul 1zi2!au 1zile2 !au orice re#erire la zile reprezintă zile calendari!tice dacă nu !e !peci#ică %n mod di#erit. Clauze obligatorii . !biectul şi preţul contractului 4.*. $ 3re!tatorul !e obligă !ă !ă pre!teze !erviciile..................................(denumirea serviciilor) %n perioada/perioadele convenite "i %n con#ormitate cu obligaţiile a!umate prin prezentul contract. 4.2. $ 4chizitorul !e obligă !ă plătea!că pre!tatorului preţul convenit pentru %ndeplinirea contractului de !ervicii................................ . (denumirea) 4.3. $ 3reţul convenit pentru %ndeplinirea contractului re!pectiv preţul !erviciilor pre!tate plătibil pre!tatorului de către achizitor con#orm gra#icului de plăţi e!te de ........... lei /euro din care 0.5.4. ................ lei. 5. Durata contractului /.* 6 7urata prezentului contract e!te de .....'.. luni adică de la............................................p8nă la '''............... 6. Documentele contractului 6.* $ 7ocumentele contractului !unt ( cel puţin)+ a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnică şi propunerea inanciară; c) gra icul de !ndeplinire a contractului; d) gra icul de plăţi; e) garanţia de bună e"ecuţie# dacă este ca$ul; ) anga%amentul erm de susţinere din partea unui terţ# dacă este ca$ul.
(se enumeră# după ca$# toate documentele pe care părţile !nţeleg să le considere ca iind parte intergrantă a contractului)

". !bligaţiile principale ale prestatorului 9.*$ 3re!tatorul !e obligă !ă pre!teze !erviciile care #ac obiectul prezentul contract %n perioada/perioadele convenite "i %n con#ormitate cu obligaţiile a!umate.

9.2$ 3re!tatorul !e obligă !ă pre!teze !erviciile la !tandardele "i/!au per#ormanţele prezentate %n propunerea tehnică ane&ă la contract. 9.3 $ 3re!tatorul !e obligă !ă pre!teze !erviciile %n con#ormitate cu gra#icul de pre!tare prezentat %n propunerea tehnică. 9.4 $ 3re!tatorul !e obligă !ă de!păgubea!că achizitorul %mpotriva oricăror+ i) reclamaţii "i acţiuni %n -u!tiţie ce rezultă din %ncălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete nume mărci %nregi!trate etc.) legate de echipamentele materialele in!talaţiile !au utila-ele #olo!ite pentru !au %n legătură cu !erviciile pre!tate "i ii) daune$intere!e co!turi ta&e "i cheltuieli de orice natură a#erente cu e&cepţia !ituaţiei %n care o a!t#el de %ncălcare rezultă din re!pectarea caietului de !arcini %ntocmit de către achizitor. #. !bligaţiile principale ale achizitorului :.* 6 4chizitorul !e obligă !ă plătea!că preţul convenit %n prezentul contract pentru !erviciile pre!tate. :.2$ 4chizitorul !e obligă !ă recepţioneze !erviciile pre!tate %n termenul convenit. :.3 $ 4chizitorul !e obligă !ă plătea!că preţul către pre!tator %n termenul convenit de la emiterea #acturii de către ace!ta. 3lăţile %n valută !e vor e#ectua prin re!pectarea prevederilor legale.
(se preci$ea$ă termenul de plată de la emiterea acturii şi# dupa ca$# gra icul de plată)

:.4 $ 7acă achizitorul nu onorează #acturile %n termen de ...... zile de la e&pirarea perioadei prevăzute convenite pre!tatorul are dreptul de a !i!ta pre!tarea !erviciilor. ;mediat ce achizitorul onorează #actura pre!tatorul va relua pre!tarea !erviciilor %n cel mai !curt timp po!ibil.
(se va indica un termen cert)

$. %ancţiuni pentru ne&ndeplinirea culpabilă a obligaţiilor <.* $ În cazul %n care din vina !a e&clu!ivă pre!tatorul nu reu"e"te !ă$"i e&ecute obligaţiile a!umate prin contract atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului ca penalităţi o !umă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se preci$ea$ă cota procentuală pentru iecare $i&săptăm'nă de !nt'r$iere# p'nă la !ndeplinirea e ectivă a obligaţiilor)

<.2 $ În cazul %n care achizitorul nu onorează #acturile %n termen de .........de zile de la e&pirarea perioadei convenite atunci ace!ta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o !umă echivalentă cu o cotă procentuală din plata nee#ectuată.
(se preci$ea$ă aceiaşi cotă procentuală# preva$ută pentru clau$a (.)# pentru iecare $i&saptăm'nă de !nt'r$iere# p'nă la !ndeplinirea e ectivă a obligaţiilor)

<.3 $ .ere!pectarea obligaţiilor a!umate prin prezentul contract de către una dintre părţi %n mod culpabil dă dreptul părţii lezate de a con!idera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului "i de a pretinde plata de daune$intere!e. <.4 $ 4chizitorul %"i rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul printr$o noti#icare !cri!ă adre!ată pre!tatorului #ără nici o compen!aţie dacă ace!ta din urmă dă #aliment cu condiţia ca acea!tă denunţare !ă nu pre-udicieze !au !ă a#ecteze dreptul la acţiune !au de!păgubire pentru pre!tator. În ace!t caz pre!tatorul are dreptul de a pretinde numai plata core!punzătoare pentru partea din contract %ndeplinită p8nă la data denunţării unilaterale a contractului. Clauze specifice '(. )aranţia de bună e*ecuţie a contractului

*0.* $ 3re!tatorul !e obligă !ă con!tituie garanţia de bună e&ecuţie a contractului %nainte de data de....... .%n cuantum de ''. pentru perioada '' ."i oricum %nainte de %nceperea e&ecuţiei contractului.
(se preci$ea$ă modul de constituire# cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună e"ecuţie)

*0.2 $ 4chizitorul !e obligă !ă elibereze garanţia pentru participare "i după caz !ă emită ordinul de %ncepere a contractului numai după ce pre!tatorul a #acut dovada con!tituirii garanţiei de bună e&ecuţie. *0.3 $ 4chizitorul are dreptul de a emite pretenţii a!upra garanţiei de bună e&ecuţie %n limita pre-udiciului creat dacă pre!tatorul nu %"i e&ecută e&ecută cu %nt8rziere !au e&ecută necore!punzător obligaţiile a!umate prin prezentul contract. 4nterior emiterii unei pretenţii a!upra garanţiei de bună e&ecuţie achizitorul are obligaţia de a noti#ica ace!t lucru pre!tatorului preciz8nd totodată obligaţiile care nu au #o!t re!pectate. *0.4 $ 4chizitorul !e obligă !ă re!tituie garanţia de bună e&ecuţie %n termen de '.. de la %ndeplinirea obligaţiilor a!umate.
(se preci$ea$ă modul de restituire şi termenul)

''. +lte responsabilităţi ale prestatorului **.* $ (*) 3re!tatorul are obligaţia de a e&ecuta !erviciile prevăzute %n contract cu pro#e!ionali!mul "i promptitudinea cuvenite anga-amentului a!umat "i %n con#ormitate cu propunerea !a tehnică. (2) 3re!tatorul !e obligă !ă !upravegheze pre!tarea !erviciilor !ă a!igure re!ur!ele umane materialele in!talaţiile echipamentele "i orice alte a!emenea #ie de natură provizorie #ie de#initivă cerute de "i pentru contract %n mă!ura %n care nece!itatea a!igurării ace!tora e!te prevazută %n contract !au !e poate deduce %n mod rezonabil din contract. **.2 $ 3re!tatorul e!te pe deplin re!pon!abil pentru e&ecuţia !erviciilor %n con#ormitate cu gra#icul de pre!tare convenit. 0otodată e!te ră!punzător at8t de !iguranţa tuturor operaţiunilor "i metodelor de pre!tare utilizate c8t "i de cali#icarea per!onalului #olo!it pe toată durata contractului.
(se preci$ea$ă ane"a ce conţine gra icul de prestare)

'2. +lte responsabilităţi ale achizitorului *2.* $ 4chizitorul !e obligă !ă pună la di!poziţia pre!tatorului orice #acilităţi "i/!au in#ormaţii pe care ace!ta le$a cerut %n propunerea tehnică "i pe care le con!ideră nece!are pentru %ndeplinirea contractului. '3. ,ecepţie şi verificări *3.* $ 4chizitorul are dreptul de a veri#ica modul de pre!tare a !erviciilor pentru a !tabili con#ormitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică "i din caietul de !arcini. *3.2 $ 5eri#icările vor #i e#ectuate de către achizitor prin reprezentanţii !ăi %mputerniciţi %n con#ormitate cu prevederile din prezentul contract. 4chizitorul are obligaţia de a noti#ica %n !cri! pre!tatorului identitatea per!oanelor %mputernicite pentru ace!t !cop.
(se preci$ea$ă ane"a care conţine modul de veri icare şi recepţie a serviciilor)

' . -ncepere. finalizare. &nt/rzieri. sistare *4.* $ (*) 3re!tatorul are obligaţia de a %ncepe pre!tarea !erviciilor %n timpul cel mai !curt po!ibil de la primirea ordinului de %ncepere a contractului.
(se preci$ea$ă data ma"imă de emitere a ordinului de !ncepere a contractului)

(2) În cazul %n care pre!tatorul !u#eră %nt8rzieri "i/!au !uportă co!turi !uplimentare datorate %n e&clu!ivitate achizitorului părţile vor !tabili de comun acord+ a) prelungirea perioadei de pre!tare a !erviciului, "i b) totalul cheltuielilor a#erente dacă e!te cazul care !e vor adăuga la preţul contractului. *4.2 $ (*) =erviciile pre!tate %n baza contractului !au dacă e!te cazul oricare #ază a ace!tora prevăzută a #i terminată %ntr$o perioadă !tabilită %n gra#icul de pre!tare trebuie #inalizate %n termenul convenit de părţi termen care !e calculează de la data %nceperii pre!tării !erviciilor. (2) În cazul %n care+ i) orice motive de %nt8rziere ce nu !e datorează pre!tatorului !au ii) alte circum!tanţe neobi"nuite !u!ceptibile de a !urveni alt#el dec8t prin %ncălcarea contractului de către pre!tator %ndreptăţe!c pre!tatorul de a !olicita prelungirea perioadei de pre!tare a !erviciilor !au a oricărei #aze a ace!tora atunci părţile vor revizui de comun acord perioada de pre!tare "i vor !emna un act adiţional. *4.3 $ 7acă pe parcur!ul %ndeplinirii contractului pre!tatorul nu re!pectă gra#icul de pre!tare ace!ta are obligaţia de a noti#ica ace!t lucru %n timp util achizitorului. >odi#icarea datei/perioadelor de pre!tare a!umate %n gra#icul de pre!tare !e #ace cu acordul părţilor prin act adiţional. *4.4 $ În a#ara cazului %n care achizitorul e!te de acord cu o prelungire a termenului de e&ecuţie orice %nt8rziere %n %ndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a !olicita penalităţi pre!tatorului. '0. %ubcontractanţi '0.* $ 3re!tatorul are obligaţia %n cazul %n care !ubcontractează părţi din contract de a %ncheia contracte cu !ubcontractanţii de!emnaţi %n acelea"i condiţii %n care el a !emnat contractul cu achizitorul. '0.2 $ (*) 3re!tatorul are obligaţia de a prezenta la %ncheierea contractului toate contractele %ncheiate cu !ubcontractanţii de!emnaţi. (2) ?i!ta !ubcontractanţilor cu datele de recunoa"tere ale ace!tora c8t "i contractele %ncheiate cu ace"tia !e con!tituie %n ane&e la contract. '0.3 $ (*) 3re!tatorul e!te pe deplin ră!punzător #aţă de achizitor de modul %n care %ndepline"te contractul. (2) =ubcontractantul e!te pe deplin ră!punzător #aţă de pre!tator de modul %n care %"i %ndepline"te partea !a din contract. (3) 3re!tatorul are dreptul de a pretinde daune$intere!e !ubcontractanţilor dacă ace"tia nu %"i %ndepline!c partea lor din contract. '0.4 $ 3re!tatorul poate !chimba oricare !ubcontractant numai dacă ace!ta nu "i$a %ndeplinit partea !a din contract. =chimbarea !ubcontractantului nu va determina !chimbarea preţului contractului "i va #i noti#icată achizitorului. '1. 2orţa majoră '1.* $ @orţa ma-oră e!te con!tatată de o autoritate competentă. '1.2 $ @orţa ma-oră e&onerează parţile contractante de %ndeplinirea obligaţiilor a!umate prin prezentul contract pe toată perioada %n care acea!ta acţionează.

'1.3 $ Îndeplinirea contractului va #i !u!pendată %n perioada de acţiune a #orţei ma-ore dar #ără a pre-udicia drepturile ce li !e cuveneau părţilor p8nă la apariţia ace!teia. '1.4 $ 3artea contractantă care invocă #orţa ma-oră are obligaţia de a noti#ica celeilalte părţi imediat "i %n mod complet producerea ace!teia "i !ă ia orice mă!uri care %i !tau la di!poziţie %n vederea limitării con!ecinţelor. '1./ $ 3artea contractantă care invocă #orţa ma-oră are obligaţia de a noti#ica celeilalte părţi %ncetarea cauzei ace!teia %n ma&imum */ zile de la %ncetare. '1.6$ 7acă #orţa ma-oră acţionează !au !e e!timează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni #iecare parte va avea dreptul !ă noti#ice celeilalte părţi %ncetarea de drept a prezentului contract #ără ca vreuna din părţi !ă poată pretindă celeilalte daune$intere!e. '". %oluţionarea litigiilor *9.* $ 4chizitorul "i pre!tatorul vor depune toate e#orturile pentru a rezolva pe cale amiabilă prin tratative directe orice ne%nţelegere !au di!pută care !e poate ivi %ntre ei %n cadrul !au %n legătură cu %ndeplinirea contractului. *9.2 $ 7acă după */ zile de la %nceperea ace!tor tratative achizitorul "i pre!tatorul nu reu"e!c !ă rezolve %n mod amiabil o divergenţă contractuală #iecare poate !olicita ca di!puta !ă !e !oluţioneze #ie prin arbitra- la Aamera de Aomerţ "i ;ndu!trie a Bom8niei #ie de către in!tanţele -udecătore"ti din Bom8nia.
(se preci$ea$ă modalitatea de soluţionare a litigiilor)

'#. 3imba care guvernează contractul *:.* $ ?imba care guvernează contractul e!te limba rom8nă. '$. Comunicări *<.* $ (*) Orice comunicare %ntre părţi re#eritoare la %ndeplinirea prezentului contract trebuie !ă #ie tran!mi!ă %n !cri!. (2) Orice document !cri! trebuie %nregi!trat at8t %n momentul tran!miterii c8t "i %n momentul primirii. *<.2 $ Aomunicările %ntre părţi !e pot #ace "i prin tele#on telegramă tele& #a& !au e$mail cu condiţia con#irmării %n !cri! a primirii comunicării. 2(. 3egea aplicabilă contractului 20.* $ Aontractul va #i interpretat con#orm legilor din Bom8nia. 3ărţile au %ntele! !ă %ncheie azi .......................... prezentul contract %n 2 (două) e&emplare c8te unul pentru #iecare parte.
(se preci$ea$ă data semnării de către părţi).

4chizitor 3re!tator ............................ ....... (semnătură autori$ată) autori$ată) *+ *+

....................... (semnătură

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close