PHOTOS

Published on January 2017 | Categories: Documents | Downloads: 28 | Comments: 0 | Views: 286
of 114
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΢IΔΗΡΩΝ
ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ

ΑΝΩΘΕΝ ΢ΚΗΝΗ΢ ΘΕΑΣΡΟΤ

8.1.

ΑΝΣIΚΔIΜΔΝΟ

• Σo θεθάιαηo απηό πεξηιακβάvεη ηηο δηαηάμεηο
θαη ηoπο όξoπο κε ηoπο oπoίoπο ζα
εθηειεζζoύv όιεο oη εξγαζίεο ζηδεξώv
θαηαζθεπώv ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο
άλσζελ ηεο ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ γηα ην
Ωλάζεην κέγαξν γξακκάησλ θαη ηερλώλ.
• ΢ηηο επόκεvεο παξαγξάθoπο αvαθέξovηαη oη
ηζρύovηεο Καvovηζκoί θαη πξoδηαγξάθovηαη,
ηα πιηθά, oη ηξόπoη θαηαζθεπήο θαη
επηθαvεηαθήο πξoζηαζίαο, θαζώο θαη oη

8.2.

ΚΑΝΟΝI΢ΜΟI

• Γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε ησv δηαθόξσv
ζηδεξώv θαηαζθεπώv ηζρύoπv oη παξαθάησ
Καvovηζκoί :

α. Μειέηε, δηαζηαζηoιόγεζε θαη
θαηαζθεπή

-

EC-3
: ΢ηδεξέο
θαηαζθεπέο
– Μέξoο 1.1 : Γηαζηαζηoιόγεζε θαη θαηαζθεπή

-

: Παξάξηεκα
Κ : Φoξείο από θoίιεο

δηαηoκέο ζε θπξίσο ήξεκα θoξηία.

β. Δξγαζίεο θoπήο

-

DIN 2310 : Μέξoο 3 (Σ3) :
Θεξκηθή θoπή, απηoγεvήο θoπή
θαύζεσο
:
– Βαζηθά γηα ηε κέζoδo - Πoηόηεηα, απoθιίζεηο
κεγεζώv.

-

DIN 2310 : Μέξoο 4 (Σ4)
:Θεξκηθή θoπή, θoπή κε ηήμε
πιάζκα
:
– Βαζηθά γηα ηε κέζoδo - Δvvoηεο - Πoηόηεηα,
απoθιίζεηο κεγεζώv.

γ. ΢πvδέζεηο κε ζπγθoιιήζεηο

΢πγθνιιήζεηο θαη ζρεηηθέο
δηαδηθαζίεο, Τπνδείμεηο γηα
πξνεηνηκαζία
θόκβσλ

EN 287-1
:
Πηζηνπνηεηηθά ζπγθoιιεηώv

EN 288-2
:
Πηζηνπνηεηηθά ζπγθoιιεηώv

EN 288-3
:
Πηζηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ

-

EN 571-1
: Έιεγρνο
κε δηεηζδπηηθά πγξά κέξνο 1
γεληθέο αξρέο

EN 970
:
*****************

-

EN 1291
: Με
θαηαζηξνθηθόο έιεγρνο
ζπγθνιιήζεσλ,
έιεγρνο
• κε καγλεηηθά ζσκαηίδηα, επίπεδα απνδνρήο.

-

EN 1712
: Με
θαηαζηξνθηθόο έιεγρνο
ζπγθνιιήζεσλ,
έιεγρνο
• κε ππεξήρνπο, επίπεδα απνδνρήο.

EN 5817
:
΢πγθόιιεζε - ζπγθνιιεηέο
ζπλδέζεηο
κε
ηήμε,
• ράιπβα, ληθειίνπ, ηηηαλίνπ θαη ησλ θξακκάησλ ηνπο Δπίπεδα απνδνρήο αηειεηώλ.

-

ANSI / AWS

D1.1 / 2000
: Έιεγρνο
ειεθηξνδίσλ.

δ. Πoηόηεηεο πιηθώv - Αvoρέο Δηδηθέο δηαηoκέο & θαηαζθεπέο

EN10025 : Γεvηθoί δoκηθoί
ράιπβεο : Καvovηζκόο - Πoηόηεηεο

-

EN 10219-2 : ΢πγθoιιεηέο
θoηιoδoθoί ςπρξήο εμέιαζεο
ηεηξαγσvηθήο θαη
oξζoγσvηθήο δηαηoκήο.

-

DIN 17120 : ΢πγθoιιεηoί
ζσιήvεο από γεvηθoύο δoκηθoύο
ράιπβεο.

DIN 17121 : ΢σιήvεο
ρσξίο ξαθή από γεvηθoύο δoκηθoύο
ράιπβεο.

-

DIN 18203 : Μέξoο 2 (Σ2)
: Αvoρέο δηαζηάζεσv ζε
oηθoδoκηθά έξγα.

Πξoθαηαζθεπαζκέvα
ηκήκαηα από ράιπβα.

-

DIN 4420 : Iθξηώκαηα
εξγαζίαο θαη αζθαιείαο :
Τπoιoγηζκόο θαη

θαηαζθεπαζηηθή δηακόξθσζε.

ε. Πξoζηαζία από δηάβξσζε Βαθέο

DIN EN ISO 12944-3:
Πξoζηαζία ζηδεξώv oηθoδoκηθώv
θαηαζθεπώv
από
» δηάβξσζε, κε επαιείςεηο & επηρξίζεηο
» (oξγαvηθέο & κεηαιιηθέο βαθέο).Μέξoο 1 (Σ1) :
» Γεvηθά
» Μέξoο 2 (Σ2) : Καηάιιειε δηακόξθσζε γηα πξoζηαζία
από
» δηάβξσζε
» Μέξoο 3 (Σ3) : ΢ρεδηαζκόο ησv εξγαζηώv πξoζηαζίαο από
» δηάβξσζε
» Μέξoο 4 (Σ4) : Πξoεηoηκαζία & έιεγρoο ησv εμσηεξηθώv
» επηθαvεηώv - Φσηoγξαθηθό πξόηππo ζπγθξίζεσο
» Μέξoο 5 (Σ5) :Πξoζηαηεπηηθά πιηθά θαη ζπζηήκαηα
» Μέξoο 6 (Σ6) : Δθηέιεζε θαη επίβιεςε εξγαζηώv
» Μέξoο 7 (Σ7) : Σερvηθoί θαvόvεο γηα επηθάvεηεο ειέγρoπ
» Μέξoο 8 (Σ8) : Πξoζηαζία από δηάβξσζε ιεπηόηoηρσv

ζη. Πξoζηαζία από θσηηά

Καλνληζκόο
ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ (Π.Γ.
71/88)

δ. ΢πζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα
αγθύξσζεο
• Γεvηθά πξoβιέπηαη ε ρξεζηκoπoίεζε
αγθπξίσv ηύπνπ Hilti. Γηα ηα επηηξεπόκεvα
θoξηία θαη ηηο απoζηάζεηο ησv αγθπξίσv
ηζρύoπv oη oδεγίεο ηεο κειέηεο. Δηδηθά γηα ηελ
αλάξηεζε από ηελ πιάθα (+7,00)
πξνβιέπνληαη νιόζσκεο θπθιηθέο δηαηνκέο κε
δηακνξθσκέλν ζπείξσκα ζηα άθξα ηνπο ην
νπνίν κπνξεί λα κελ είλαη εξγνζηαζηαθό.

• Εvαλλακτική ευαρμoγή άλλωv Καvovισμώv

• Δηδηθά γηα ηηο δηαηoκέο εθείvεο κε ηηο oπoίεο
ζα θαηαζθεπαζηoύv κέιε ηεο θαηαζθεπήο κε
ζoβαξέο θαηαπovήζεηο, όπσο θύξηoη θoξείο,
ππoζηπιώκαηα θ.ι.π., πξέπεη vα γίvεηαη θαηά
ηεv θαηαζθεπή θαη παξαιαβή ιεπηoκεξήο
έιεγρoο γηα ηεv επηζήκαvζε πηζαvώv
εζσηεξηθώv ειαηησκάησv πoπ είvαη δπvαηόv
vα oθείιovηαη ζηεv εμέιαζε ή ζε άιιoπο
παξάγovηεο. Οη έιεγρoη απηoί έρoπv ηεξάζηηα
ζεκαζία δηόηη ηέηoηα ειαηηώκαηα κπoξoύv vα

• Σα ειεθηξόδηα γηα ηηο ζπγθoιιήζεηο πξέπεη vα
είvαη πoηoηηθώο θαηάιιεια γηα ηov ηύπo ησv
ζπγθoιιήζεσv ζηηο oπoίεο ζα
ρξεζηκoπoηεζoύv, αv δε είvαη βαζηθά, vα είvαη
ηειείσο απαιιαγκέvα από πγξαζία πξηv από
ηε ρξήζε.
• Παξόκoηα πξoζoρή πξέπεη vα δoζεί θαη ζηα
πιηθά θαηαζθεπήο ησv ζπvδέζεσv θαη
εvζσκαηώζεσv ηεο ζηδεξάο θαηαζθεπήο κε
ηov ζθειεηό από Ο.΢. ηoπ έξγoπ.

• Σα ηειεηώκαηα (θηvηξίζκαηα) ηεο κεηαιιηθήο
θαηαζθεπήο πξέπεη vα είvαη επηκειεκέvα,
έζησ θαη αv ηoύηo δεv έρεη ζεκαζία γηα ηεv
αvηoρή θαη ηε ζηαηηθή επάξθεηα, ή έζησ θαη
αv αθoξoύv ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο πoπ
πξόθεηηαη vα θαιπθζoύv κε άιιεο θαηαζθεπέο
θαη έηζη vα κε θαίvovηαη. Σα άθξα θαη oη
αθκέο ησv ειαζκάησv θαη ησv ιoηπώv
ζηoηρείσv, πξέπεη vα είvαη γσvηαζκέvα θαη
ηξoρηζκέvα. Γεv επηηξέπεηαη vα ππάξρoπv

8.4.1.

Δξγαζίεο θoπήο θαη
επζπγξάκκηζεο

• Ο κoξθoράιπβαο ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε
άvζξαθα (θoηvόο) πξέπεη vα θόβεηαη κε θιόγα,
ςαιίδηα ή πξηόvηα. Η θoπή κε θιόγα άιισv
πιηθώv, εθηόο κoξθoράιπβα ρακειήο
πεξηεθηηθόηεηαο, ζα επηηξέπεηαη κόvo κεηά
από έγθξηζε ηoπ Μεραvηθoύ, ε δε κέζoδoο
θoπήο πξέπεη vα θαίvεηαη ζηα ζρέδηα ηoπ
Δξγoιάβoπ. Η θιόγα δεv πξέπεη vα
ππεξζεξκαίvεη ηo παξαθείκεvo κέηαιιo θαηά
ηεv θoπή.

8.4.2.

Κoριησηέο ζπvδέζεηο

• Οιεο oη oπέο θoριηώv πξέπεη vα είvαη
θπιηvδξηθέο, εθηόο αv θαζoξίδεηαη
δηαθoξεηηθά ζηα ζρέδηα. Οη oπέο πξέπεη vα
είvαη θάζεηεο ζηηο επηθάvεηεο ησv κειώv, κε
ρείιε ρσξίο γξέδηα ή άιιεο αvσκαιίεο.
• Οπέο ζε κέιε κε πάρoο κεγαιύηεξo από είθoζη
πέvηε (25) ριζη. πξέπεη vα δηαvoίγovηαη κε
ηξππάvηα, εvώ oπέο ζε ιεπηόηεξα κέιε ζα
δηαvoίγovηαη κε θoπηηθό πξεζζαξηζηό ή
ηξππάvη ζηεv ηειηθή δηάκεηξo. Οη απoζηάζεηο

8.4.3.

Μεραvηθή κόξθσζε
επηθαvεηώv

• Μέιε κε κoξθσκέvε επηθάvεηα πξέπεη vα
αvηαπoθξίvovηαη ζηηο ζεσξεηηθέο γξακκέο,
ρσξίο ζπζηξoθέο, θπξηώζεηο θαη αvoηθηoύο
αξκoύο. ΢ε κoξθσκέvεο επηθάvεηεο γηα ηηο
oπoίεο o ηύπoο κόξθσζεο δεv θαίvεηαη ζηα
ζρέδηα, o ηύπoο απηόο ζα πξέπεη vα είvαη o
πιέov εvδεδεηγκέvoο γηα ηo ηκήκα ζηo oπoίo
εθαξκόδεηαη, θαη vα είvαη ζπvήζoπο
ηξαρύηεηαο ή ηξαρύο. ΢ε επηθάvεηεο κε
ζπvήζε κόξθσζε πξέπεη vα δεκηoπξγoύvηαη

8.4.4.
΢πγθόιιεζε θαη
δηαδηθαζία ζπγθόιιεζεο

α.Περιγραθή

• Οη ζπγθoιιήζεηο ζα γίvovηαη δηα ρεηξόο κε
ηόμo θαη κε ειεθηξόδηα κε πξoζηαηεπηηθή
επηθάιπςε (Shielded metal arc welding
process), ή κε απηόκαηε ζπζθεπή βπζηζκέvoπ
ηόμoπ (Submerged arc process), εθηόο αv
πξoδηαγξάθεηαη δηαθoξεηηθά ζηε κειέηε θαη
ζηηο Δηδηθέο Σερvηθέο Πξoδηαγξαθέο. Γηα
εηδηθέο πεξηπηώζεηο, θαη ύζηεξα από
πξoεγoύκεvε έγθξηζε ηoπ Μεραvηθoύ, o
Αvάδoρoο κπoξεί vα εθαξκόδεη θαη άιιεο

• β. Πρoεηoιμαζία για ηη ζσγκόλληζη και
διαδικαζία ζσγκόλληζης
• Σα κέιε πoπ πξόθεηηαη vα ζπγθoιιεζoύv
πξέπεη vα είvαη θoκκέvα κε θιόγα ή κεραvηθά,
ώζηε vα αvηαπoθξίvovηαη ζηov απαηηoύκεvo
ηύπo ζπγθόιιεζεο θαη vα επηηξέπoπv ηεv
θαιή δηείζδπζε θαη ηήμε ηoπ βαζηθoύ
κεηάιιoπ ζηα ζεκεία ζπγθόιιεζεο. Οη
θoκκέvεο επηθάvεηεο πξέπεη vα είvαη ρσξίο
oξαηά ειαηηώκαηα, όπσο απoιέπηζε,

γ. Ελεγτoι
• Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
ζπγθνιιήζεσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη
ζπλερήο νπηηθόο έιεγρνο ησλ ξαθώλ.
• ΢ηηο ζπγθνιιήζεηο εζσξαθώλ (καηίζκαηα) κε
ξαδηνγξαθήκαηα (αθηίλεο Γ κε ρξήζε
θηικ πνηόηεηαο D4) ζε πνζνζηό 20%.

8.4.5.
΢πvαξκoιόγεζε θαη
εγθαηάζηαζε κεηαιιηθώv
θαηαζθεπώv

• α. Σσvαρμoλόγηζη
• Οη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο πξέπεη, αv είvαη
δπvαηό, vα ζπvαξκoιoγoύvηαη ζηo
Μεραvoπξγείo. Κάζε ζπvαξκoιόγεζε πξέπεη
vα ειέγρεηαη γηα vα πηζηoπoηεζεί όηη έρoπv
ηεξεζεί oη απαηηoύκεvεο αvoρέο θαη όηη
θαvέvα θηvεηό ή αθαηξεηό κέιoο δεv
ζθεvώvεη.
• Οη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο πξέπεη vα
ζπvαξκoιoγoύvηαη θαη vα εγθαζίζηαvηαη κε

• β. Εγκαηαζηάζεις

ζθειεηoύ ζα ζπvαξκoιoγεζoύv
κεηαμύ ηoπο κε θoριίεο ή / θαη
άιια κέζα, ζύκθσvα κε ηα ζρέδηα
ηεο κειέηεο.

θoριίεο πςειήο αvηoρήο, ε
ηoπoζέηεζε θαη ζύζθηγμή ηoπο
πξέπεη vα γίvεηαη ζύκθσvα κε ηoπο
αvηηζηoίρoπο θαvovηζκoύο.

ζπvδέζεσο. Η πιήξεο ζύζθηγμε ζα
γίvεη αθoύ ειεγρζεί ε
επζπγξάκκηζε, ε θαηαθoξπθόηεηα
θαη γεvηθά ε ζσζηή θαη αθξηβήο
ηoπoζέηεζε όισv ησv ζηoηρείσv
ηoπ κεηαιιηθoύ έξγoπ.

εμαζθάιηζε ησv ζηoηρείσv ηoύησv
κε πξoζσξηvά κέζα, όπσο
επηηόvoπο, ρηαζηί ξάβδoπο
δηθηπώζεσο θ.ά., oύησο ώζηε vα
εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηα ηεο
ζέζεώο ησv θαη vα απoθιείεηαη o
θίvδπvoο πιεπξηθήο αζηαζείαο ή
αθόκε θαη αvαηξoπήο.

ηκήκαηoο ηεο κεηαιιηθήο
θαηαζθεπήο θαη είvαη βέβαηo όηη
απηή είvαη ηθαvή, απηoηειώο, vα
παξαιάβεη ηηο δηάθoξεο δπvάκεηο
πoπ πηζαvό vα εvεξγήζoπv πάvσ
ηεο π.ρ. θαηαθόξπθα θoξηία,
άvεκoο, ζεηζκόο θ.ι.π.

κειώv ηoπ από ηεv πξoβιεπoκέvε
γηα ηε θαvovηθή ιεηηoπξγία ηoπ
ζηεv ηειηθή ηoπ ζέζε, ηόηε ζα
πξέπεη ηo ζηoηρείo ηoύηo vα
ειεγρζεί γηα ηεv πξoζσξηvή απηή
θαηαπόvεζε θαη vα εvηζρπζoύv
πηζαvόv κε πξoζσξηvά κέζα, όπoπ
ρξεηάδεηαη, ηα κέιε ηoπ πoπ
πθίζηαvηαη ηεv δηαθoξεηηθή απηή
θαηαπόvεζε.

Σπρόv βιάβεο ζηεv επηθαvεηαθή
πξoζηαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επί ηόπoπ ηoπoζεηήζεσο, ζα πξέπεη
vα απoθαζίζηαvηαη πιήξσο.

Δπίζεο ζα πξέπεη ηαπηoρξόvσο vα
θαιπθζoύv κε κίvηo θαη ρξώκα,
όιoη oη θoριίεο θαη ηα πεξηθόριηα
ησv ηειηθώv ζπvδέζεσv.

ηδηoθηήηε, ζα επηηξαπεί ε έvαξμε
ηoπoζεηήζεσο ησv επηθαιύςεσv,
πιεπξηθώv επεvδύζεσv,
δηακoξθώζεσv όςεσv θαη γεvηθά ε
θαηαζθεπή έξγσv αξρηηεθηovηθώv
θαη ειεθηξoκεραvoιoγηθώv.

πεξίκεηξo κεξηθά ή oιηθά αvoηθηή.
Γηα ηo ιόγo απηόv είvαη
απαξαίηεηo, o ξπζκόο πξoόδoπ θαη
o ζπvηovηζκόο ησv εξγαζηώv
επηθαιύςεσv, vα έρεη
πξoγξακκαηηζηεί ώζηε vα
εμαζθαιίδεηαη ε θαηαζθεπή, είηε
από ηεv πηζαvή αvάπηπμε απηώv
ησv δπζκεvώv ζπvζεθώv
θαηαπovήζεσv, είηε αθόκε θαη από
δεκίεο, κέρξη ηεv πιήξε

ζηε ιήςε όισv ησv κέηξσv
αζθαιείαο αvζξώπσv θαη
εγθαηαζηάζεσv είηε ηoπ
εξγoηαμίoπ, είηε κε ζρεηηθώv κε ηo
εξγoηάμηo.

8.5.
ΔΠIΦΑΝΔIΑΚΗ
ΠΡΟ΢ΣΑ΢IΑ - ΒΑΦΔ΢

8.5.1.

Γεvηθά

ζηξώζε κηvίoπ. ΢ηε κειέηε ζα
oξίδovηαη oη εηδηθέο κεηαιιηθέο
θαηαζθεπέο, πoπ εvδερoκέvσο
απαηηείηαη vα είvαη γαιβαvηζκέvεο
(επηςεπδαξγπξσκέvεο).

κεηαθoξά ηoπο ζηε ζέζε
ζπvαξκoιόγεζεο, απηά ζα
θαζαξίδovηαη κε επηκέιεηα θαη είηε
ζα γαιβαvίδovηαη (όπoπ απηό
πξoβιέπεηαη), είηε ζα θαιύπηovηαη
κε αvηηδηαβξσηηθέο επηζηξώζεηο.

πoηόηεηαο, βηoκεραvηθoύ ηύπoπ,
αvαγvσξηζκέvσv oίθσv
παξαγσγήο ρξσκάησv. Σα πιηθά
πξoζηαζίαο θαη βαθήο ζα
πξoζθoκίδovηαη θαηάιιεια
ζπζθεπαζκέvα θαη ζα
ζπvoδεύovηαη από ηα ζρεηηθά
πηζηoπoηεηηθά θαηαιιειόηεηαο θαη
ηηο oδεγίεο ρξήζεο.

ππόθεηvηαη ζηεv έγθξηζε ηoπ
Δπηβιέπovηα κεραvηθoύ, ζύκθσvα
κε ηov εγθεθξηκέvo ``Πίvαθα
Σειεησκάησv΄΄ ηεο κειέηεο.

επηιέγovηαη από ηov Δπηβιέπovηα
κεραvηθό από ζρεηηθά δείγκαηα
πoπ ππoρξεoύηαη vα εηoηκάδεη o
Αvάδoρoο επάvσ ζηηο επηθάvεηεο
πoπ πξόθεηηαη vα βαθoύv.

απόιπηα oκαιέο, θαζαξέο θαη
ζηεγvέο. Κακία ζηξώζε δεv ζα
εθαξκόδεηαη ρσξίο vα έρεη
ζηεγvώζεη ηειείσο ε πξoεγoύκεvε.

θoριίεο, oη επηθάvεηεο πoπ πξέπεη
vα θπιίovηαη ή vα oιηζζαίvoπv
κεηαμύ ηoπο, θαζώο θαη oη
επηθάvεηεο ησv κε ζηδεξoύρσv
κεηάιισv θαη αvoμεηδώησv
ραιύβσv δεv πξέπεη vα βάθovηαη,
εθηόο αv oξίδεηαη δηαθoξεηηθά ζηε
κειέηε θαη ζηηο πξoδηαγξαθέο ηoπ
έξγoπ.

πιαζηηθά θύιια θ.ι.π.) γηα ηεv
πξoζηαζία εμαξηεκάησv ηoπ
ειεθηξoκεραvoιoγηθoύ
εμoπιηζκoύ ή oηθoδoκηθώv
ζηoηρείσv (θάζζεο, παιoπίvαθεο
θ.ι.π.) πoπ είvαη εvδερόκεvo vα
ιεξσζoύv από ηα ρξώκαηα.

8.5.2.

Οξoιoγία

• Οη παξαθάησ όξoη πoπ αvαθέξovηαη ζηo
παξόv άξζξo έρoπv ηηο εμήο έvvoηεο :
• Καζαξηζκόο κε βoιή : Καζαξηζκόο κε
ιεηαvηηθά πιηθά (ζθαηξίδηα άκκoπ ή ρovδξή
άκκo), πoπ εθηoμεύovηαη κε πεπηεζκέvo αέξα.
• Βαθή ζηo εξγoζηάζηo : Βαθή πoπ γίvεηαη ζηo
εξγoζηάζηo πξίv από ηε κεηαθoξά ησv
ζηoηρείσv ζηo εξγoηάμηo.
• Βαθή ζηo εξγoηάμηo : Βαθή πoπ γίvεηαη ζηo
εξγoηάμηo κεηά ηε ζπvαξκoιόγεζε, εθηόο από

8.5.3.

Πξoεξγαζίεο

• Η πξoεηoηκαζία ησv κεηαιιηθώv επηθαvεηώv
πoπ πξόθεηηαη vα βαθoύv πεξηιακβάvεη ηov
θαζαξηζκό, ηεv επηςεπδαξγύξσζε
(γαιβάvηζκα), όπoπ πξoβιέπεηαη, ηεv
επίζηξσζε κε αvηηδηαβξσηηθά πιηθά θαη ηηο
κηθξoεπηζθεπέο βαθώv εξγoζηαζίoπ πoπ
παξoπζηάδoπv αηέιεηεο ή ππέζηεζαv θζoξέο
θαηά ηε κεηαθoξά.
• Οη επηθάvεηεο πξέπεη vα είvαη oκαιέο θαη
θαζαξέο, δει. απαιιαγκέvεο από αθαζαξζίεο,

8.5.4.

Δμoκάιπvζε Καζαξηζκόο

• Η εμoκάιπvζε ησv επηθαvεηώv θαη o
θαζαξηζκόο ηoπο από ζηαγόvεο κεηάιιoπ
ζπγθόιιεζεο, πξoεμoρέο ρύηεπζεο, ξπηίδεο,
ραιαξoύο θιoηoύο, ζθoπξηέο θ.ι.π. ζα γίvεηαη
κε βoιή. Iδηαίηεξε επηκέιεηα πξέπεη vα δίδεηαη
ζηov θαζαξηζκό δύζθoια πξoζπειάζηκσv
ζεκείσv, όπσο : πoιύπιoθoη θόκβoη ζύvδεζεο,
εηζέρoπζεο γσvίεο, θεvά κεηαμύ ειαζκάησv
θ.ι.π.
• Σo κέγηζηo κέγεζoο θόθθσv ηoπ ιεηαvηηθoύ

8.5.5.

Αvηηδηαβξσηηθή
πξoζηαζία

• Η ζηξώζε βαθήο κε αvηηδηαβξσηηθό πιηθό ζα
γίvεηαη ζηo εξγoζηάζηo. Σα αvηηδηαβξσηηθά
πιηθά ζα ηθαvoπoηoύv ηηο απαηηήζεηο ηoπ DIN
55298 -Μέξoο 9 ή άιισv ηζoδύvακσv
εγθεθξηκέvσv πξoηύπσv θαη ζα είvαη
ζύκθσvα κε ηov ``Πίvαθα Σειεησκάησv΄΄.
• Σα αvηηζθσξηαθά (αvηηδηαβξσηηθά) πιηθά ζα
έρoπv γεvηθά σο βάζε ηo ππεξoμείδηo ηoπ
κoιύβδoπ (εξπζξό κίvηo).
• Οη γαιβαvηζκέvεο επηθάvεηεο πξέπεη vα

8.5.6.
• Γελ απαηηείηαη

Ππξνπξνζηαζία

8.5.7.

Δθαξκoγή βαθώv
(αληηδηαβξσηηθώλ)

• Πξηv από ηεv εθαξκoγή ησv θπξίσο βαθώv ζα
ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ησv αvηηδηαβξσηηθώv
επηζηξώζεσv πoπ γίvovηαη ζηo εξγoζηάζηo.
Δπηθάvεηεο κεηαιιηθώv θαηαζθεπώv κε βαθή
εξγoζηαζίoπ πoπ ηo αζηάξσκά ηoπο εκθαvίδεη
ειαηηώκαηα πξέπεη vα θαζαξίδovηαη κέρξη vα
εκθαvηζζεί ζηηιπvή επηθάvεηα κεηάιιoπ θαη
vα αζηαξώvovηαη μαvά. Αv ζηo εξγoζηάζηo
είρε γίvεη βαθή κε πεξηζζόηεξεο από κία (1)
ζηξώζεηο, ηόηε - κεηά ηov θαζαξηζκό - πξέπεη

ςεθαζκό, θαηά ηεv επηιoγή ηoπ
Δξγoιάβoπ, εθηόο ζηε κειέηε θαη
ηηο πξoδηαγξαθέο θαζoξίδεηαη
εηδηθόο ηξόπoο βαθήο. Οη βηvπιηθέο
βαθέο πξέπεη vα γίvovηαη κε
ςεθαζκό, εθηόο από ηηο απξόζηηεο
επηθάvεηεο πoπ ζα επηζηξώvovηαη
κε βoύξηζα.

επηθάvεηεο πξέπεη vα έρoπv
ειάρηζηε ζεξκoθξαζία
ηoπιάρηζηov 3oC πάvσ από ηo
ζεκείo δξόζoπ.

ζπvζήθεο πoπ πξoθαιoύv
ζπκπύθvσζε πδξαηκώv ή δεv
επηηξέπoπv ηεv εμάηκηζε (ζρεηηθή
πγξαζία πάvσ από 80%, βξoρή,
oκίριε θ.ι.π.) Γεv επηηξέπεηαη.

θαηαζθεπέο ησv εμσηεξηθώv
ρώξσv ζα έρoπv δύo (2) ζηξώζεηο
αvηηδηαβξσηηθό. Οη αvηηζθσξηαθέο
(αvηηδηαβξσηηθέο) ζηξώζεηο ζα
εθηειoύvηαη ζηo εξγoζηάζηo. Η 2ε
θαη 3ε ζηξώζε ζα γίvovηαη ζηo
εξγoηάμηo κε αvαιoγία όρη
κεγαιύηεξε από 12 η.κ. αvά ιίηξo
ρξώκαηoο.

vα oξίδεη ηεv εθηέιεζε θαη ησv
ηξηώv ζηξώζεσv ζηo εξγoζηάζηo,
oπόηε oη κηθξoεπηζθεπέο
εξγoηαμίoπ ζα αθoξoύv ζηεv
πεξαησκέvε βαθή.

Καvέvα ρξσκαηηζκέvo κέιoο ηεο
θαηαζθεπήο δεv ζα κεηαθηvείηαη
θαη δεv ζα θoξηίδεηαη εάv ε βαθή
ηoπ δεv έρεη ζηεγvώζεη επαξθώο.

Διεγρoο ηεο ηειηθήο επηθάvεηαο
από άπoςε oκαιόηεηαο θαη
θαζαξόηεηαο πξηv γαιβαvηζζεί ή
αζηξαξσζεί.

επηθαvεηαθήο πξoζηαζίαο θαη
βαθήο θαη έιεγρoο ησv πιηθώv όηη
αvηαπoθξίvovηαη ζηηο απαηηήζεηο
ησv πξoδηαγξαθώv (γηα αvηoρή,
έιιεηςε ηoμηθόηεηαο θ.ι.π.).

Διεγρoο oξγάvσv βαθήο από
άπoςε θαζαξηόηεηαο θαη oκαιήο
ιεηηoπξγίαο.

γίvovηαη κε ειαθξά δηαθoξεηηθή
απόρξσζε ζε θάζε επίζηξσζε,
ώζηε vα πηβεβαηώvεηαη όηη θάζε
vέα ζηξώζε (``ρέξη΄΄) θάιπςε όιε
ηεv επηθάvεηα θαη δεv άθεζε θεvά.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close