Probleme Mouse

Published on December 2016 | Categories: Documents | Downloads: 31 | Comments: 0 | Views: 242
of 6
Download PDF   Embed   Report

Probleme MouseProbleme MouseProbleme MouseProbleme MouseProbleme MouseProbleme MouseProbleme MouseProbleme Mouse

Comments

Content

Probleme frecvente legate de instalarea mouse-ului
Când miºc mouse-ul nu se întâmplã nimic.
Încercaþi urmãtoarele soluþii:
S-ar putea sã fie necorespunzãtoare conexiunea USB. Deconectaþi ºi reconectaþi mouse-u
l.
Conectaþi mouse-ul la alt port USB.
Dacã mouse-ul este conectatã la un hub USB sau la un comutator USB, deconectaþi ºi r
econectaþi direct la computer.
Deconectaþi celelalte dispozitive USB neutilizate.
Dacã folosiþi un mouse wireless: Pentru sfaturi de depanare a problemelor legate
de conexiunea wireless, consultaþi Depanarea problemelor legate de wireless ºi Blue
tooth®.
Conectaþi mouse-ul la alt computer pentru a verifica dacã nu cumva este defect.
M-am înregistrat ca invitat la Instalare ºi am primit o eroare de instalare.
La Instalare, s-ar putea sã fie nevoie sã reporniþi computerul o datã sau de mai multe o
ri. Înregistrarea ca membru al grupului Invitaþi la Instalare s-ar putea sã aibã ca efec
t apariþia unei erori de instalare. Instalarea necesitã înregistrarea ca membru al gru
pului Administratori.
Când instalez software-ul IntelliPoint, Instalarea nu continuã pânã nu dezinstalez un al
t program pentru mouse.
Dacã aveþi deja instalat pe computer un software pentru mouse, probabil nu veþi putea
instala software-ul IntelliPoint pânã nu dezinstalaþi software-ul pentru mouse-ul exis
tent. Unii producãtori de computere preinstaleazã software potrivit pentru mouse-ul
livrat cu computerul.
Pentru a dezinstala software-ul pentru mouse existent:

Faceþi clic pe Start, pe Panou de contro (asiguraþi-vã cã vã aflaþi în Vizualizare clasic
apoi faceþi dublu clic pe Adãugare sau eliminare programe.
În Programe instalate, selectaþi software-ul pentru mouse pe care doriþi sã-l elimin
aþi ºi apoi faceþi clic pe Modificare (sau pe Eliminare, dacã opþiunea este disponibilã).
Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran pentru a elimina software-ul pentru mouse e
xistent. Dacã nu gãsiþi software-ul pentru mouse pe care doriþi sã-l eliminaþi, consultaþi do
umentaþia computerului sau contactaþi producãtorul computerului.
Vreau sã activez/dezactivez actualizarea automatã a software-ului IntelliPoint.
Activarea sau dezactivarea actualizãrii automate a software-ului din meniul Start
din Windows
Faceþi clic pe Start, clic pe Toate programele, clic pe Mouse Microsoft ºi apoi
faceþi clic pe Setãri calitate.
Faceþi clic pe Da pentru a activa actualizãrile automate sau faceþi clic pe Nu pen
tru a dezactiva actualizãrile automate.
Am instalat o nouã versiune IntelliPoint peste o versiune mai veche a software-ulu
i IntelliPoint ºi am pierdut niºte personalizãri.
Dacã folosiþi o versiune mai veche a software-ului IntelliPoint ºi instalaþi o versiune
mai nouã, s-ar putea sã pierdeþi unele personalizãri precum reatribuirile butoanelor. Pe
ntru a rezolva aceastã problemã, s-ar putea sã fie nevoie sã actualizaþi personalizãrile mou
se-ului dupã ce instalaþi IntelliPoint.
Unele dintre filele software-ului IntelliPoint lipsesc.
Filele software-ului IntelliPoint afiºate depind de mouse-ul pe care l-aþi folosit p
entru a deschide IntelliPoint. De exemplu, dacã aveþi conectate un mouse cu fir ºi un

mouse fãrã fir, fila Wireless este afiºatã doar dacã deschideþi IntelliPoint folosind mouseul fãrã fir.
Dacã fila software-ului IntelliPoint corespunzãtoare mouse-ului dvs. nu este afiºatã, înch
ideþi ºi redeschideþi IntelliPoint folosind mouse-ul pe care doriþi sã-l configuraþi.
Fila Butoane afiºeazã un model de mouse diferit de al meu.
Mouse-ul afiºat în fila Butoane determinã butoanele listate. Numãrul butoanelor ºi dispune
rea lor variazã în funcþie de modelul de mouse.
În mod normal, mouse-ul conectat la computer este detectat ºi identificat în timpul in
stalãrii IntelliPoint. Dacã aveþi mai multe mouse-uri conectate la computer sau dacã tre
ceþi la un nou mouse Microsoft, deschideþi software-ul IntelliPoint folosind mouse-u
l Microsoft pe care vreþi sã-l configuraþi. Astfel vã veþi asigura cã mouse-ul corespunzãtor
fi afiºat în lista de la Dispozitive conectate. Numele produsului este scris în parte
a inferioarã a mouse-ului.
Unele caracteristici IntelliPoint nu funcþioneazã în programele mele.
Unele caracteristici ale software-ului IntelliPoint nu funcþioneazã în anumite program
e. Programele trebuie sã fie proiectate sã foloseascã funcþionalitatea standard Windows
pentru ca toate caracteristicile IntelliPoint sã funcþioneze.

De asemenea, în Windows 7 ºi Windows Vista, dacã deschideþi un program folosind comanda
Executare ca administrator probabil nu veþi putea folosi unele dintre caracteristi
cile software-ului IntelliPoint.
Folosirea mouse-ului
Înainte puteam sã rotesc obiectele în programul CAD apãsând pe butonul rotiþã, dar acum nu se
mai poate.
În versiunile mai vechi ale software-ului IntelliPoint, butonul rotiþã era atribuit pe
ntru DefilareAutomatã, care permitea rotirea obiectelor în programele de editare gra
ficã asistatã de computer. În versiunile mai recente, butonul rotiþã este atribuit opþiunii
Flip 3D. Puteþi reatribui butonul (sau alt buton) pentru DefilareAutomatã (sau Clic
cu butonul din mijloc) dacã acum doriþi sã-l folosiþi în acest scop.
Dupã reatribuirea unui buton al mouse-ului, tasta Shift rãmâne activatã chiar dacã eu nu a
pãs pe ea.

Dacã reatribuiþi un buton al mouse-ului altei comenzi, s-ar putea sã rãmâneþi cu tasta SHIFT
activatã dacã apãsaþi pe butonul reatribuit în timp ce apãsaþi pe anumite taste de pe tastat
rã. Cauza este faptul cã informaþia hardware trimisã de tastaturã interfereazã cu codurile s
oftware trimise de butonul personalizat al mouse-ului. Pentru a rezolva problema
, apãsaþi pe tasta SHIFT pentru a o dezactiva, apoi evitaþi sã mai apãsaþi pe butonul mouseului în timp ce apãsaþi pe o tastã de pe tastaturã.
Indicatorul mouse-ului nu se deplaseazã lin pe ecran.

S-ar putea ca impuritãþile de pe mouse sã-i afecteze performanþa. Încercaþi sã curãþaþi mouse

Dacã folosiþi un mouse cu senzor optic, asiguraþi-vã cã îl folosiþi pe o suprafaþã care nu-i
eazã performanþa. Senzorul se comportã optim pe suprafeþe cu repere pe care sã le urmãreascã.
Nu funcþioneazã pe suprafeþe fãrã repere vizibile (precum sticla) sau suprafeþe în care se re
lectã (oglinzi sau suprafeþe lucioase). Senzorul poate avea probleme ºi cu urmãrirea uno
r modele repetitive (precum fotografiile din ziare ºi reviste).
Uneori nu gãsesc indicatorul mouse-ului pe ecran (pare sã fie ascuns).

Dacã indicatorul mouse-ului a ajuns la marginea ecranului ºi nu mai este vizibil
, încercaþi sã-l miºcaþi în diverse direcþii pânã îl vedeþi pe ecran.
Unele programe ascund intenþionat indicatorul mouse-ului când treceþi cu el peste
o anumitã zonã. Încercaþi sã mutaþi indicatorul mouse-ului în altã zonã pentru a verifica dac
re.

Mouse-ul nu funcþioneazã corespunzãtor cu comutatorul.
Software-ul IntelliPoint nu este acceptat de comutatoare. Dacã folosiþi un comutator
, unele caracteristici din IntelliPoint precum defilarea ºi reatribuirile butoanel
or s-ar putea sã nu funcþioneze.
Încercaþi urmãtoarele soluþii:
Asiguraþi-vã cã aþi instalat software-ul IntelliPoint pe fiecare computer.
Nu mutaþi mouse-ul când comutaþi de la computer la altul.
Dacã rotiþa ºi butonul rotiþã nu mai funcþioneazã, reporniþi computerul.
Dacã aveþi în continuare probleme cu comutatorul, contactaþi furnizorul comutatorulu
i.
Dacã apropii cablul de alimentare magnetic de computerul portabil, acesta trece în m
odul stare de veghe.

Unele computere portabile folosesc un câmp magnetic pentru a verifica închiderea cap
acului. Dacã mouse-ul are un cablu de alimentare magnetic, apropierea acestuia de
computer poate provoca trecerea computerului în modul stare de veghe. Pentru a evi
ta aceastã problemã, þineþi cablul de alimentare magnetic departe de tastatura computeru
lui portabil.
Mouse-ul meu reîncãrcabil nu se încarcã dacã este caniculã sau dacã este expus direct la soar
.
Dacã mouse-ul reîncãrcabil se încãlzeºte prea tare în timpul încãrcãrii, indicatorul luminos
zã verde în continuare, chiar dacã mouse-ul nu se încarcã. Consultaþi Ghidul produsului furn
izat odatã cu dispozitivul pentru a afla care este temperatura normalã de funcþionare.
Butoanele mouse-ului
Unul sau mai multe butoane nu reacþioneazã la apãsare.

Butoanele mouse-ului Microsoft au atribuiri implicite la prima utilizare. Unele
dintre aceste comenzi de la butoane probabil nu funcþioneazã în programul pe care-l ut
ilizaþi. De exemplu, atribuirea implicitã pentru butonul drept este Clicul cu butonu
l drept, dar unele programe probabil nu acceptã aceastã comandã. Încercaþi sã apãsaþi pe buto
d folosiþi programe de care sunteþi sigur cã acceptã comanda de la buton. De asemenea, p
uteþi sã reatribuiþi butonul altei comenzi.
Butonul poate fi atribuit ºi unei comenzi cu care nu sunteþi obiºnuit. Puteþi sã aflaþi care
sunt comenzile atribuite fiecãrui buton folosind software-ul IntelliPoint.
Determinarea atribuirilor butoanelor mouse-ului
Folosind mouse-ul pe care doriþi sã-l configuraþi, porniþi IntelliPoint.
(Faceþi clic pe Start, indicaþi Toate programele, faceþi clic pe Microsoft Mouse ºi
apoi faceþi clic pe Microsoft Mouse).
Treceþi cu indicatorul mouse-ului peste caseta fiecãrui buton. IntelliPoint va e
videnþia poziþia butonului în imaginea adiacentã.
Comanda atribuitã fiecãrui buton este afiºatã sub numele butonului.
Întâmpin probleme la dublu clic.
Modificaþi viteza pentru dublu clic în fila Activitãþi din software-ul IntelliPoint.
Nu obþin rezultatele dorite la clic cu butonul din mijloc într-o aplicaþie sau într-un j
oc.
Reatribuiþi butonul din mijloc comenzii Clic cu butonul din mijloc.
Am reatribuit un buton, dar nu funcþioneazã corespunzãtor într-o aplicaþie sau într-un joc

Unele jocuri ºi programe precum Windows Terminal Sevices ºi Desktop la distanþã nu a
cceptã atribuiri personalizate ale butoanelor.
Atribuirile personalizate ale butoanelor nu funcþioneazã în Windows Safe Mode sau
când deschideþi un program utilizând comanda Executare ca administrator.
Încercaþi sã dezinstalaþi ºi sã reinstalaþi software-ul IntelliPoint.
Rotiþa mouse-ului
Când învârt rotiþa nu se întâmplã nimic.
Dacã rotiþa nu funcþioneazã în niciun program care are un document derulabil (precum Micro
soft Internet Explorer), asiguraþi-vã cã este activatã asistenþa pentru rotiþã IntelliPoint:

Utilizând mouse-ul pe care doriþi sã îl configuraþi, porniþi IntelliPoint.
(Faceþi clic pe Start, treceþi cursorul pe Toate programele, faceþi clic pe Micros
oft Mouse ºi apoi pe Microsoft Mouse.)
În fila Rotiþã din IntelliPoint, asiguraþi-vã cã este bifatã caseta de selectare Activare
defilare pe verticalã.
Dacã aºa nu se rezolvã problema, încercaþi sã reinstalaþi IntelliPoint, asigurându-vã cã
mouse-ul corespunzãtor la Instalare.
Notã
Dacã defilarea funcþioneazã în unele programe (precum Microsoft Word sau Internet Explor
er), dar nu ºi în altele, chiar dacã aveþi bare de defilare, celelalte programe probabil
nu acceptã rotiþa de defilare.
Când învârt rotiþa, uneori fereastra dispare.

Puteþi sã folosiþi rotiþa mouse-ului pentru a defila, dar ºi ca buton. Fãcând clic pe rotiþã,
sã comutaþi la alte programe deschise. Uneori, în timpul defilãrii, s-ar putea sã apãsaþi ac
idental pe rotiþã ºi sã comutaþi fãrã sã vreþi pe alt program deschis. De aceea fereastra act
e sã fi dispãrut, deºi continuã, de fapt, sã fie deschisã. Pentru a reveni la fereastra ante
rioarã, faceþi clic pe rotiþã pânã când fereastra reapare sau folosiþi bara de activitãþi Win
ntru a comuta la fereastra doritã.
Pentru rezolva problema, evitaþi sã mai apãsaþi pe rotiþã în timp ce defilaþi.

De asemenea, puteþi sã dezactivaþi butonul rotiþã dacã preferaþi sã folosiþi rotiþa doar pent
lare.
Dezactivarea butonului rotiþã
Folosind mouse-ul pe care doriþi sã-l configuraþi, porniþi IntelliPoint.
(Faceþi clic pe Start, indicaþi Toate programele, faceþi clic pe Microsoft Mouse ºi
apoi faceþi clic pe Microsoft Mouse).
În lista butonului Rotiþã, faceþi clic pe Dezactivat.
Lupã
Nu ºtiu cum sã modific dimensiunile ferestrei Lupã.
Modificarea dimensiunilor ferestrei Lupã

Faceþi clic pe butonul mouse-ului care afiºeazã Lupa.
Apãsaþi ºi þineþi apãsat acelaºi buton ºi glisaþi mouse-ul pentru a modifica dimensiunile
strei Lupã. Glisaþi mouse-ul în jos ºi la dreapta pentru a mãri dimensiunile ferestrei sau
în sus ºi la stânga pentru a micºora dimensiunile ferestrei.
Nu reuºesc sã dezactivez Lupa.
Faceþi un singur clic scurt pe butonul mouse-ului atribuit Lupei, fãrã sã miºcaþi mouseul.

Uneori Lupa se dezactiveazã automat.
Dacã butonul rotiþã are atribuire universalã pentru Mãrire , dar dvs. aveþi o altã atribuire
r-un anumit program (sau viceversa), s-ar putea ca IntelliPoint sã dezactiveze aut
omat Lupa la comutarea de la un program n care Lupa este recunoscutã la un program
în care Lupa nu este recunoscutã.
Lupa nu mãreºte conþinutul tuturor ferestrelor.
S-ar putea ca Lupa sã nu afiºeze corect imaginile sau conþinutul video în unele aplicaþii
sau jocuri.
Macrocomenzi
Nu reuºesc sã înregistrez/sã execut macrocomenzi în timp ce joc un joc online.

Când jucaþi jocuri online, probabil nu veþi putea înregistra sau executa macrocomenz
i. Se întâmplã aºa pentru cã programele de securitate rulate, de exemplu software-ul de de
tectare a intruºilor, probabil vã împiedicã sã înregistraþi sau sã redaþi macrocomenzi în joc
Deconectaþi celelalte dispozitive USB neutilizate.
Conectaþi mouse-ul la alt computer pentru a verifica dacã funcþioneazã corespunzãtor.
Dacã folosiþi un mouse wireless: Pentru sfaturi de depanare a problemelor legate
de conexiunea wireless, consultaþi Depanarea problemelor legate de wireless ºi Blue
tooth.
Întoarcere rapidã
Întoarcere rapidã nu funcþioneazã.

Încercaþi sã mai calibraþi o datã Întoarcere rapidã.
În Windows 7 ºi Windows Vista, dacã deschideþi un joc folosind acreditarea de admini
strator privilegiat, multe caracteristici IntelliPoint, inclusiv Întoarcere rapidã,
nu vor funcþiona.
Dacã folosiþi Setãri specifice programelor, încercaþi sã folosiþi Alt + Tab pentru a ieºi
reintra în joc.
Întoarcere rapidã nu se calibreazã corect.
Dacã Întoarcere rapidã nu se calibreazã corect:

Încercaþi sã mai calibraþi o datã Întoarcere rapidã. În timp ce calibraþi,
aºteptaþi pânã apare pictograma Întoarcere rapidã pe ecranul mouse-ului înainte sã în
eþi.
Întoarceþi personajul cu 360 de grade.
Dezactivaþi accelerarea ºi corectarea în jocuri.
Unele jocuri au accelerare. Opþiunea poate fi dezactivatã. Cãutaþi opþiunile pentru jo
curi precum accelerarea, corectarea ºi omogenizarea pentru mouse. Încercaþi sã dezactivaþi
aceste caracteristici ºi sã mai calibraþi o datã Întoarcere rapidã.
Utilizând mouse-ul pe care doriþi sã îl configuraþi, porniþi IntelliPoint.
(Faceþi clic pe Start, treceþi cursorul pe Toate programele, faceþi clic pe Mi
crosoft Mouse ºi apoi pe Microsoft Mouse.)
În fila Opþiuni pentru indicatorul mouse-ului, la Miºcare, debifaþi caseta de se
lectare Mãrire precizie indicator pentru a dezactiva accelerarea pentru mouse.
Când accelerarea în jocuri nu poate fi dezactivatã:

Unele jocuri precum Halo ºi Halo 2 au viteze de accelerare care nu pot fi deza
ctivate. Aceste jocuri folosesc o accelerare pentru mouse când personajul stã nemiºcat
ºi alta când personajul se miºcã. Urmãtoarele sfaturi vã vor ajuta sã minimizaþi efectele ac
erãrii în jocuri: Sfaturi:
Încercaþi sã calibraþi scurt Întoarcere rapidã. Când înregistraþi, declanºaþi întoarc
pid mouse-ul spre stânga sau spre dreapta. Apoi închideþi cercul ºi eliberaþi butonul pent
ru a termina înregistrarea.
Încercaþi sã calibraþi Întoarcere rapidã când personajul pãºeºte.

Încercaþi sã calibraþi Întoarcere rapidã când personajul stã nemiºcat.
S-ar putea ca Întoarcere rapidã sã fie afectatã de modificarea setãrilor pentru vitezã, acce
lerare sau sensibilitate. Dacã modificaþi vreuna dintre aceste setãri, probabil va tre
bui sã recalibraþi Întoarcere rapidã.
Sfat:
Utilizaþi setãrile specifice programelor pentru a salva o altã Întoarcere rapidã pentru fi
ecare joc jucat.
Înregistrarea altei Întoarceri rapide pentru fiecare joc jucat
Utilizând mouse-ul pe care îl doriþi, porniþi IntelliPoint.
(Faceþi clic pe Start, treceþi cursorul pe Toate programele, faceþi clic pe Micros
oft Mouse ºi apoi pe Microsoft Mouse.)
Deschideþi fila Butoane.
Selectaþi Activare setãri specifice programului ºi faceþi clic pe Setãri.
În caseta de dialog Setãri specifice programului, selectaþi un joc din lista Progr
ame.
Atribuiþi un buton macrocomenzii Întoarcere rapidã ºi faceþi clic pe Aplicare.
Din lista Programe, selectaþi alt joc.
Atribuiþi un buton macrocomenzii Întoarcere rapidã ºi faceþi clic pe Aplicare.
Când aþi terminat, faceþi clic pe OK.

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close