San Diego

Published on May 2016 | Categories: Documents | Downloads: 44 | Comments: 0 | Views: 898
of 12
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content


 

Verslag
 van
 studiereis
 Jos
 Hulsker
 aan
 San
 Diego
 (dd.
 2-­9
  oktober
 2010)
 
Jos
 Hulsker
 


  Waar
 gingen
 we
 heen?
 
Het
 APS
 (Algemeen
 Pedagogisch
 Studiecentrum)
 heeft
 een
 studiereis
 georganiseerd
 naar
  ’public
 schools’
 (openbare
 scholen)
 in
 Californië
 in
 de
 omgeving
 van
 San
 Diego.
 APS
 is
 een
  toonaangevend
 onderwijsadviesbureau
 dat
 zich
 bezighoudt
 met
 het
 professioneel
  begeleiden
 en
 adviseren
 van
 docenten
 en
 management
 van
 scholen
 en
 onderwijsinstellingen.
  Onder
 het
 district
 San
 Diego
 Unified
 School
 District
 (USD)
 vallen
 in
 de
 omgeving
 van
 San
  Diego
 openbare
 scholen
 van
 lagere
 school
 tot
 en
 met
 High
 schools).
 De
 APS-­‐delegatie
  bestond
 uit
 18
 mensen,
 collega’s
 van
 diverse
 scholen
 uit
 Nederland.
 Deze
 groep
 had
 de
 kans
  om
 enkele
 scholen
 van
 USD
 te
 bezoeken
 die
 opvallen
 vanwege
 hun
 innovatie.
 Het
 werd
 een
  inspirerende
 ervaring.
 
 
  Zo
 viel
 op
 dat
 een
 scholengroep
 is
 ontstaan
 door
 defusering:
 een
 school
 van
 3.000
 leerlingen
  werd
 opgesplitst
 in
 6
 scholen
 van
 ongeveer
 500
 leerlingen.
 Hierdoor
 kan
 een
 beter
  pedagogisch
 klimaat
 ontstaan.
 Daarnaast
 heeft
 USD
 een
 school
 in
 het
 leven
 geroepen
 die
 zich
  specialiseert
 in
 online-­‐studeren.
 De
 delegatie
 vond
 het
 interessant
 om
 met
 deze
 school
 en
  onderwijsconcept
 nader
 kennis
 te
 maken.
 Online-­‐learning
 maakt
 afstandsonderwijs
 mogelijk
 
  voor
 onder
 meer
 leerlingen
 met
 behoeften
 aan
 speciale
 leerarrangementen
 (bijvoorbeeld
  sporters,
 musici),
 maar
 ook
 voor
 leerlingen
 met
 achterstanden
 of
 in
 geval
 van
 ziekte.
 
 
  Het
 grootste
 deel
 van
 de
 studiereis
 (vier
 dagen
 van
 de
 vijf)
 bestond
 uit
 een
 nadere
  kennismaking
 met
 de
 High
 Tech
 High
 (HTH):
 een
 charterschool
 die
 als
 ‘public
 school’
  onafhankelijkheid
 heeft
 verworven
 van
 USD.
 Een
 ieder
 kan
 nader
 kennisnemen
 van
 alle
  lesmaterialen
 en
 achtergronden
 van
 HTH
 via
 www.hightechhigh.org.
 Het
 grootste
 kenmerk
  van
 dit
 type
 school
 is
 juist
 niet
 de
 high
 tech
 maar
 het
 projectonderwijs.
 HTH
 geniet
 naast
  nationale
 ook
 internationale
 bekendheid
 (zo
 is
 bijvoorbeeld
 al
 een
 begin
 gemaakt
 met
  uitwisseling
 van
 docenten;
 een
 Rotterdamse
 tweetalige
 school
 zal
 volgend
 jaar
 ook
 aan
  uitwisseling
 gaan
 meedoen).
 Wat
 Nederland
 betreft:
 in
 Didactief,
 een
 Nederlands
 tijdschrijft,
  zijn
 in
 2010
 drie
 artikelen
 verschenen
 over
 deze
 scholengroep.
 Daarnaast
 verricht
 een
  medewerker
 van
 Fontys
 Hogescholen
 wetenschappelijk
 onderzoek.
 APS
 is
 van
 meet
 af
 aan
  betrokken
 geweest
 bij
 de
 wording
 van
 HTH.
 Daardoor
 zijn
 er
 ook
 parallellen
 te
 vinden
 met
  De
 Nieuwste
 School,
 ofschoon
 deze
 school
 een
 eigen
 onderwijskundig
 profiel
 heeft.
 
 
  De
 groep
 heeft
 gesprekken
 gehad
 met
 diverse
 functionarissen
 van
 het
 schooldistrict
 USD,
  schoolleiders
 van
 de
 diverse
 scholen,
 docenten,
 studenten
 van
 de
 docentenopleiding
 (die
  HTH
 zelf
 vorm
 geeft)
 en
 uiteraard
 met
 leerlingen:
 in
 en
 buiten
 de
 klassen,
 tijdens
  presentaties
 van
 hun
 onderwijsproducten
 tijdens
 vrije
 studie-­‐uren.
 Daarnaast
 konden
 wij
  spreken
 met
 docenten
 van
 diverse
 andere
 staten
 van
 de
 VS
 die
 ook
 een
 studieprogramma
 op
  HTH
 volgden.
 Ons
 bezoek
 is
 door
 APS
 op
 video
 vastgelegd.
 Deze
 zal
 ter
 beschikking
 komen
  van
 Ons
 Middelbaar
 Onderwijs.
 
 

pag.
 1
 van
 12
 


 


 

Vraagstelling
 voor
 dit
 verslag
 
In
 dit
 verslag
 heb
 ik
 de
 drie
 scholen
 vooral
 benaderd
 vanuit
 mijn
 specifieke
 vraagstelling:
 op
  welke
 problemen
 willen
 de
 scholen
 een
 antwoord
 vinden
 en
 op
 welke
 wijze
 doen
 zij
 dit?
  HTH
 heeft
 mij
 de
 gelegenheid
 geboden
 om
 mijn
 analyse
 en
 aanbevelingen
 in
 de
 vorm
 van
  een
 korte
 voordracht
 en
 een
 nader
 gesprek
 toe
 te
 lichten.
 
 
 
 

Met
 welke
 vraagstukken
 worden
 scholen
 geconfronteerd?
 
De
 onderwijsbesturen
 in
 Californië,
 maar
 ook
 breder
 in
 de
 VS,
 zien
 zich
 geconfronteerd
 met
  een
 aantal
 vraagstukken.
 
  • Kunnen
 de
 VS
 hun
 leidende
 positie
 in
 de
 wereld
 nog
 wel
 behouden?
 Is
 het
 onderwijs
 nog
  wel
 adequaat?
 Men
 voelt
 de
 concurrentieslag
 met
 andere
 opkomende
 economieën.
 
  o Werk
 van
 accountants,
 radiologen
 enzovoorts.
 zal
 in
 India
 kunnen
 gebeuren
  bijvoorbeeld
 door
 de
 mogelijkheden
 van
 internet.
 
  o Er
 is
 behoefte
 aan
 nieuwe
 creatieve
 innovaties
 in
 het
 bedrijfsleven.
  o Verhogen
 van
 de
 kwaliteit
 van
 het
 onderwijs
 is
 noodzakelijk
 om
 een
 hoog
  opgeleide
 bevolking
 mogelijk
 te
 maken.
  • Men
 is
 bezorgd
 over
 de
 dalende
 trend
 van
 het
 onderwijsniveau.
 De
 VS
 scoren
 niet
 hoog
  in
 internationale
 vergelijkingen
 vooral
 op
 het
 gebied
 van
 mathematics
 en
 science.
  • Er
 zijn
 te
 veel
 
 uitvallers:
 No
 Child
 left
 behind-­‐Act
 van
 George
 Bush
 zoekt
 oplossingen
 via
  standaarden
 en
 testen.
 In
 de
 Barack
 Obama-­‐periode
 is
 het
 idee:
 The
 educational
 reform
  movement
 is
 the
 most
 critical
 movement
 of
 our
 time.
 
  • Er
 is
 een
 sterk
 vergrijzend
 docentenkorps.
 Docenten
 werken
 vaak
 alleen
 in
 de
 klas.
  Onderwijs
 wordt
 
 in
 ogen
 van
 veel
 schoolleiders
 nog
 steeds
 dominant
 frontaal
 klassikaal
  gegeven.
 Dit
 brengt
 met
 zich
 mee
 dat
 vakken
 vaak
 separaat
 worden
 aangeboden
 en
 dit
  systeem
 maakt
 mogelijk
 dat
 docenten
 te
 vaak
 alleen
 en
 zonder
 samenwerking
 opereren.
 
  • Docenten
 hebben
 desondanks
 
 te
 weinig
 zeggenschap,
 keuze
 en
 eigenaarschap
 over
 het
  onderwijs.
 
  • Leerlingen
 geven
 aan
 dat
 het
 geboden
 onderwijs
 geen
 relevantie
 en
 betekenis
 heeft
 voor
  hun
 leven;
 het
 sluit
 niet
 aan
 bij
 hun
 werkelijke
 interesses.
 
  • Scholen
 zijn
 te
 groot,
 wat
 leidt
 tot
 onpersoonlijk
 onderwijs.
 Dit
 geven
 voornamelijk
 de
  leerlingen
 zelf
 aan:
 “niemand
 kent
 mij”.
 
  o De
 Bill
 Gates
 foundation
 die
 investeert
 in
 scholen
 in
 Californië,
 stelt
 als
  voorwaarde
 dat
 scholen
 kleiner
 moeten
 worden.
 We
 zullen
 zien
 dat
 deze
  opvatting
 veel
 invloed
 heeft.
 
  • Leerlingen
 krijgen
 door
 het
 geboden
 onderwijs
 geen
 uitdagingen,
 misschien
 bouwen
 ze
  te
 weinig
 trots
 en
 zelfvertrouwen
 op
 grond
 op
 basis
 van
 wat
 zij
 zelf
 maken.
 Ze
 zijn
 niet
  geprikkeld
 om
 over
 hun
 perspectieven
 na
 te
 denken.
 Als
 je
 door
 doen
 en
 reflectie
  ontdekt
 dat
 je
 wel
 een
 radio
 kunt
 bouwen,
 ontwikkel
 je
 mogelijk
 ook
 ideeën
 over
 wat
 je
  later
 kunt:
 ontdekken
 dat
 je
 ergens
 goed
 in
 bent.
 
  • Er
 zijn
 aanzienlijke
 financiële
 problemen
 in
 de
 VS
 en
 vooral
 in
 Californië
 die
 effecten
  sorteren
 op
 het
 onderwijs.
 Dus
 moet
 er
 worden
 nagedacht
 over
 de
 functie
 van
 het
  onderwijsproces
 en
 de
 minimale
 overhead.
 
 

Scholen
 zijn
 op
 zoek
 naar
 antwoorden
 
Scholen
 die
 wij
 hebben
 bezocht
 geven
 ieder
 een
 eigen
 antwoord
 op
 de
 uitdagingen
 die
 de
  bovengenoemde
 kritiekpunten
 met
 zich
 meebrengen.
 
 

pag.
 2
 van
 12
 


 


 


  High
 Tech
 High
 (HTH)
 
 
  Bestuurlijke
 context
  Public
 schools
 vallen
 in
 principe
 onder
 een
 schooldistrict.
 Die
 districten
 kunnen
 qua
  leerlingenaantallen
 zeer
 groot
 zijn
 of
 klein
 al
 naar
 gelang
 de
 bevolkingsdichtheid
 van
 een
  staat.
 Openbare
 scholen
 van
 primair
 en
 voortgezet
 onderwijs
 in
 en
 rondom
 San
 Diego
 vallen
  onder
 het
 Unified
 School
 Disctrict
 (USD)
 met
 175.000
 leerlingen.
 Er
 is
 een
 aantal
 scholen
 dat
  een
 onafhankelijke
 positie
 heeft
 verworven
 (door
 initiatieven
 van
 ouders,
 docenten
 of
  anderen).
 Deze
 charterschools
 kenmerken
 zich
 doordat
 zij
 een
 verregaand
 eigen
  onderwijssysteem
 vormgeven
 vanuit
 een
 sterke
 behoefte
 aan
 een
 eigen
 curriculum.
  Hieronder
 moeten
 we
 verstaan:
 de
 manier
 waarop
 wordt
 opgeleid.
 Deze
 scholen
 moeten
 wel
  voldoen
 aan
 de
 eisen
 die
 de
 overheid
 van
 Californië
 stelt
 aan
 de
 resultaten.
 Bovendien
 gelden
  daarnaast
 de
 testen
 die
 de
 federale
 overheid
 voorschrijft.
 Het
 bestuur
 van
 het
 Unified
 School
  District
 delegeert
 in
 een
 dergelijk
 geval
 verantwoordelijkheden
 aan
 een
 bestuur
 van
 de
  zogenoemde
 ‘charterschool’.
 High
 Tech
 High
 is
 een
 voorbeeld
 van
 een
 charterschool.
 Een
  charterschool:
  • mag
 een
 eigen
 onderwijssysteem
 vormgeven;
  • mag
 een
 eigen
 personeelsbeleid
 voeren
 
  o bijvoorbeeld
 alleen
 jaarcontracten
 aanbieden,
 of
 eisen
 stellen
 aan
 periodieke
  professionalisering;
  o salarisverhogingen
 doorvoeren
 of
 het
 nalaten
 hiervan
 in
 verband
 met
 de
 crisis;
  o kan
 internationaal
 uitwisselen
 met
 bijv.
 Israel,
 of
 eventueel
 Nederland
 als
 er
 een
  tweetalige
 school
 is
 met
 een
 soortgelijk
 vernieuwend
 concept;
  o kan
 leidingeven
 aan
 de
 school
 regelen:
 
   board;
   schoolleiders;
   terugbrengen
 van
 andere
 soorten
 van
 leidinggevenden;
  • kan
 invloed
 uitoefenen
 op
 de
 besteding
 van
 middelen
 
  o doordat
 zij
 minder
 overhead
 kunnen
 nastreven
 (22%
 UFD
 versus
 6,5%
 HTH)
  o doordat
 zij
 extra
 donaties
 kunnen
 verwerven,
 
  o door
 te
 werken
 met
 stichtingen
 waarin
 zij
 hun
 onroerend
 goed
 onderbrengen;
  • mag
 vanwege
 een
 verworven
 licentie
 zelf
 nieuwe
 vestigingen
 in
 Californië
 openen.
  • heeft
 een
 licentie
 verworven
 om
 zelf
 docenten
 op
 te
 leiden
 en
 kan
 voorzien
 in
  professionalisering.
 HTH
 heeft
 sinds
 2006
 een
 actieve
 opleidingspraktijk
 gerealiseerd.
 
  Charterschools
 mogen
 leerlingen
 aannemen
 uit
 diverse
 postcodegebieden,
 terwijl
 normale
  public
 schools
 wijkgebonden
 zijn.
 Als
 een
 leerling
 uit
 een
 wervingsgebied
 komt
 van
 een
  andere
 school
 gaat
 het
 belastinggeld
 dat
 bestemd
 is
 voor
 onderwijs
 met
 de
 leerling
 mee.
 In
  zoverre
 is
 er
 sprake
 van
 competitie.
 Iedere
 leerling
 mag
 zich
 aan
 melden.
 De
 toelating
  geschiedt
 door
 loting.
 
  HTH
 is
 een
 charterschool
 met
 9
 vestigingen.
 De
 vestigingen
 zijn
 conform
 de
 eis
 van
 Bill
 Gates
  Foundation
 berekend
 op
 ongeveer
 500
 leerlingen.
 HTH
 bestaat
 uit:
 
  • 3
 middle
 schools
 
  • 1
 elementary
 school
 (deze
 startte
 niet
 als
 nieuw
 maar
 sloot
 zich
 aan),
 
  • 5
 highschools.
 
 
 
 

pag.
 3
 van
 12
 


 


 HTH
 is
 dus
 een
 scholengroep
 die
 vooral
 vanuit
 het
 concept
 van
 projectonderwijs
 werkt.
 Dit
  kent
 een
 samenhang
 in
 pedagogische,
 didactische
 en
 onderwijskundige
 principes
 die
 in
 hoge
  mate
 onderscheidend
 zijn
 van
 traditionele
 highschools.
 De
 school
 is
 vergelijkbaar
 met
 De
  Nieuwste
 School
 te
 Tilburg.
 
 
  Uitgangspunten:
 
 
  Mensvisie
  Alle
 kinderen
 zijn
 getalenteerd
 en
 creatief.
 Meisje
 of
 jongen,
 afkomst,
 of
 individuele
  verschillen
 in
 talenten
 maken
 niet
 uit.
 Ieder
 kind
 heeft
 talenten
 en
 heeft
 creatieve
  vermogens.
 
  • Docenten
 zijn
 net
 zo
 goed
 getalenteerd
 en
 creatief.
 Zij
 moeten
 voice,
 choice
 en
  ownership
 hebben
 over
 het
 onderwijs
 dat
 zij
 ontwerpen.
  Toetsingseisen
  • Leerlingen
 moeten
 voldoen
 aan
 de
 officiële
 testen
 die
 Californië
 voorschrijft
 en
 die
  de
 federale
 regering
 los
 daarvan
 nog
 voorschrijft.
 Bovendien
 hebben
 colleges
 nog
  toelatingstesten.
 Deze
 samen
 bepalen
 de
 resultaten
 van
 de
 school.
  Onderwijskundige
 uitgangspunten
  • Iedere
 school
 van
 HTH
 is
 klein
 (ongeveer
 500
 leerlingen)
 in
 verband
 met
 het
  pedagogische
 klimaat.
  • Leerlingen
 moeten
 eigenaar
 zijn
 van
 het
 werk
 dat
 zij
 maken.
 Leren
 moet
 betekenis
  krijgen
 door
 ontwerpen
 en
 moet
 producten
 opleveren
 die
 de
 leerlingen
 kunnen
  laten
 zien.
 
  • Leren
 door
 doen
 en
 reflectie.
 Ergens
 goed
 in
 worden
 door
 te
 ontdekken
 wat
 je
 kunt.
 
  • Kinderen
 mogen
 per
 se
 niet
 gescheiden
 worden
 qua
 leerwegen.
 Alle
 kinderen
 van
  een
 bepaalde
 jaarlaag
 leren
 en
 werken
 samen
 in
 projecten
 ongeacht
 hun
 IQ
 of
  diversiteit
 in
 talenten.
 
  o Het
 systeem
 van
 de
 high
 school
 maakt
 mogelijk
 dat
 ook
 kinderen
 met
  leerachterstanden
 deelopdrachten
 kunnen
 maken.
 Docenten
 moeten
 in
  staat
 zijn
 om
 dusdanige
 leerinhouden
 te
 ontwerpen
 dat
 ieder
 kind
 tot
 zijn
  recht
 kan
 komen.
 
  o Een
 leerling
 kan
 binnen
 een
 project
 keuzes
 maken.
 Docenten
 blijven
 werken
  met
 dezelfde
 kinderen.
 De
 kinderen
 blijven
 als
 groep
 in
 principe
 bij
 elkaar.
  • Leerlingen
 werken
 samen,
 docenten
 werken
 samen:
 leren
 in
 dialoog
  • De
 cultuur
 op
 school
 moet
 gekenmerkt
 zijn
 door
 samenwerken,
 samen
 ontwerpen,
  creativiteit
 en
 respect
 voor
 elkaar.
 
  • Integratie
 van
 het
 curriculum.
 Zowel:
 technisch
 als
 algemeen
 vormend
 onderwijs
  gaan
 samen
 in
 projectonderwijs.
 
  • Onderwijs
 wordt
 gemaakt.
 Leerboeken
 dienen
 uitsluitend
 als
 referentie.
 Een
 project
  wordt
 ontworpen
 door
 een
 product
 in
 gedachten
 te
 nemen.
 Daarna
 pas
 worden
 bij
  de
 gedifferentieerde
 opdrachten
 per
 leerlingen
 vakinhouden
 betrokken.
 Anders
  kunnen
 er
 geen
 levensechte,
 betekenisvolle
 projecten
 worden
 gemaakt.
 
  Docenten
  • De
 docent
 wordt
 gezien
 als
 de
 bepaalde
 factor
 voor
 het
 onderwijs,
 de
 spil
 in
 het
  geheel.
 
 

pag.
 4
 van
 12
 


 


 

• • • •

• •
 

Docenten
 leggen
 verantwoording
 af.
 Zij
 beschikken
 ook
 over
 gelden
 om
 materialen
  aan
 te
 schaffen
 naar
 hun
 eigen
 behoefte.
 Eigenaarschap
 houdt
 wel
 het
 volgende
 in:
 
  o Hun
 lesopzet
 of
 projectontwerp
 moet
 aan
 collega’s
 worden
 voorgelegd.
  o Bij
 die
 besprekingen
 zijn
 ook
 leerlingen
 betrokken
 evenals
 studenten
 van
  hun
 docentenopleiding.
  o De
 uitgangspunten
 van
 wat
 HTH
 als
 goed
 onderwijs
 ziet,
 moeten
 altijd
  herkenbaar
 zijn.
 
  o Er
 zijn
 doorlopend
 gesprekken
 met
 de
 leiding
 over
 hoe
 het
 loopt,
 al
 zijn
  deze
 gesprekken
 niet
 volgens
 een
 protocol
 opgezet.
 Er
 zijn
 soms
 video-­‐ opnamen
 van
 deze
 gesprekken.
 Ook
 de
 leidinggevende
 kan
 zo
 leren
 op
  welke
 punten
 hij
 zichzelf
 kan
 verbeteren.
 
  o Hoe
 de
 organisatie
 van
 de
 samenwerking
 is,
 wordt
 door
 de
 vestigingen
 zelf
  bepaald.
 
  HTH
 maakt
 een
 verschil
 in
 opleiden
 tussen
 “leaders
 of
 teachers”
 (managing
  professionals)
 en
 “leaders
 of
 facilities”
 (managing
 facilities).
 Er
 worden
 interne
  opleidingen
 voorbereid.
 
  Leerlingen
 hebben
 een
 stem
 in
 welke
 docent
 “ingehuurd”
 kan
 worden.
 
  Docenten
 vormen
 studie-­‐
 en
 reflectiegroepen;
 iedere
 ochtend
 komen
 de
 docenten
  bij
 elkaar.
 Na
 een
 uur
 komen
 de
 leerlingen.
 
  Voice,
 Choice
 en
 Ownership
 van
 de
 docent.
  Docenten
 geven
 op
 intercollegiale
 basis
 onderwijs.
 Docenten
 geven
 meer
 vakken
 en
  zo
 kan
 een
 team
 dat
 een
 kleine
 groep
 leerlingen
 bedient,
 bestaan
 uit
 slechts
 2
  docenten.
 
  Docenten
 leggen
 ook
 contacten
 met
 bedrijven
 om
 hen
 te
 interesseren
 voor
 projecten
  of
 nieuwe
 mogelijkheden
 te
 onderzoeken.
  Wat
 docenten
 ontwerpen,
 komt
 op
 internet.
 Er
 is
 grote
 openheid.
 Iedereen
 kan
  direct
 toegang
 krijgen
 tot
 de
 projecten.
 
 

Leerlingen
  • Medezeggenschap
 over
 aanname
 en
 waardering
 van
 docenten;
  • Bij
 de
 lesopzet
 en
 evaluatie
 van
 projecten
 zijn
 zij
 betrokken;
  • Zij
 werken
 volgens
 het
 principe
 van
 ontdekkend
 leren;
 
  • De
 leerlingen
 moeten
 via
 de
 projecten
 een
 relatie
 met
 de
 werkelijkheid
 kunnen
  leggen;
 
  • Leerlingen
 verwerven
 metacognitieve
 vaardigheden;
  • Zij
 krijgen
 persoonlijke
 aandacht;
 voor
 persoonlijke
 en
 intellectuele
 vorming;
 
  • Zij
 verwerven
 onderzoeksvaardigheden;
 
  • Oriëntatie
 op
 loopbaan
 of
 vervolgonderwijs
 via
 de
 projecten
 (ontdekken
 waar
 je
  goed
 in
 bent);
  • Eigenaarschap
 van
 het
 lesmateriaal
 ligt
 bij
 de
 docent,
 maar
 ook
 bij
 de
 leerling.
 Wat
  zij
 maken
 is
 van
 hen
 en
 moet
 een
 gevoel
 van
 eigenaarschap
 oproepen.
 
  • Het
 presenteren
 van
 lesmateriaal
 door
 leerlingen
 aan
 elkaar
 en
 aan
 hun
 ouders
 is
  erg
 belangrijk
 in
 het
 concept.
 
  • De
 leerlingen
 gaan
 ook
 op
 stage.
 Zij
 gaan
 in
 ieder
 geval
 naar
 bedrijven
 (vanuit
 hun
  oriëntatie
 van
 de
 projecten),
 bezoeken
 de
 voortgezette
 opleidingen,
 gaan
 eventueel
  naar
 het
 buitenland
 in
 het
 kader
 van
 hun
 projecten.
 Hiervoor
 is
 in
 een
 jaar
 een
  periode
 van
 3
 weken
 gereserveerd.
 
 

pag.
 5
 van
 12
 


 


 Het
 onderwijs
 is
 dus
 gebaseerd
 op
 projecten
 maar
 daarnaast
 is
 en
 blijft
 er
 ruimte
  voor
 klassikaal
 onderwijs,
 maar
 dan
 geldt
 wel
 de
 eis
 dat
 het
 vanuit
 een
  vernieuwende,
 interactieve
 vorm
 van
 didactiek
 gebeurt.
 

Prestaties:
 
  HTH
 claimt
 dat
 zij
 een
 goede
 tot
 hoge
 ranking
 hebben
 in
 vergelijking
 met
 de
 traditionele
  highschools:
 van
 7
 tot
 met
 10
 op
 een
 schaal
 van
 10.
  Van
 de
 leerlingen
 kiest
 38%
 voor
 vervolgonderwijs
 in
 bètavakken
 versus
 17%
 normaal.
  Waarschijnlijk
 komt
 dit
 omdat
 de
 leerlingen
 via
 projecten
 vaak
 ontwerpen
 en
 daadwerkelijk
  apparaten
 bouwen.
 
  In
 het
 Nederlandse
 tijdschrift
 Didactief
 wordt
 het
 succes
 van
 HTH
 bevestigd.
 
  Opvallend
 is
 dat
 leerlingen
 (zeer)
 enthousiast
 zijn.
 Zij
 voelen
 zich
 gewaardeerd
 en
 gaan
 erg
  graag
 naar
 school.
  Merkwaardig
 is
 dat
 HTH
 niet
 bijzonder
 inzet
 op
 technologie.
 De
 naam
 “High
 Tech”
 is
 vooral
  gekozen
 vanuit
 marketingperspectief.
 Maar
 het
 onderwijsconcept
 is
 toch
 niet
 bijzonder
  hightech,
 terwijl
 dat
 wel
 het
 geval
 is
 bij
 iHigh-­‐school,
 waar
 veel
 meer
 met
 technologie
  gewerkt
 wordt.
 Vanwege
 het
 marketingsucces
 blijft
 HTH
 zijn
 naam
 toch
 gebruiken.
 HTH
 is
  vooral
 een
 pleitbezorger
 en
 ontwikkelaar
 van
 projectonderwijs.
 
 


  Lezing
 dr.
 Robert
 Kuhl,
 directeur
 High
 Tech
 High,
 wiskunde
 
  Interpretatie
 Jos
 Hulsker
 
7-­‐10-­‐2010
 High
 Tech
 High
  • Waarom
 zou
 je
 informatie
 over
 de
 lesopbouw,
 projectontwerpen
 en
 uitwerkingen
 van
  een
 docent
 of
 een
 team
 van
 docenten,
 producten
 van
 leerlingen
 niet
 bereikbaar
 maken
  via
 internet?
 HTH
 zet
 alles
 op
 internet.
 Als
 iemand
 een
 projectopzet
 wil
 bekijken,
 kan
 dat
  via
 http://www.hightechhigh.org/.
 
  • Online
 is
 prima,
 maar
 contact
 met
 elkaar
 blijft
 nodig.
 Contact
 betekent:
 
 leerlingen
 met
  leerlingen,
 leerlingen
 met
 docenten,
 docenten
 met
 docenten,
 docenten
 met
  leidinggevenden.
 Leidinggevenden
 met
 leidinggevenden.
 Op
 school
 heerst
 een
 cultuur
  van
 dialoog.
 Online
 producten
 zien,
 is
 een
 ondersteuning
 voor
 disseminatie
 van
 kennis,
  helpt
 bij
 leren
 van
 iedereen
 en
 ondersteunt
 de
 cultuur
 van
 dialoog.
 Maar
 het
 blijft
 gaan
  om
 contact.
 
  • De
 docenten
 zijn
 (mede)verantwoordelijk,
 maar
 op
 voorwaarde
 dat
 zij
 open
 zijn
 over
  hun
 aanpak,
 inzicht
 verschaffen
 in
 hun
 methodiek,
 didactiek,
 hun
 resultaten
 bereikbaar
  maken,
 in
 kennisgroepen
 deelnemen,
 hun
 aanpak
 en
 resultaten
 verantwoorden,
 niet
  alleen
 aan
 de
 leiding,
 maar
 ook
 aan
 hun
 collega’s
 en
 vooral
 dat
 zij
 lerend
 willen
 zijn.
 
  • Geef
 docenten
 financiële
 middelen
 om
 te
 besteden.
 Zij
 hebben
 de
 vrijheid
 om
  bestemming
 te
 kiezen,
 maar
 zij
 verantwoorden
 zich
 zoals
 hierboven
 staat.
 
  • Vraag
 je
 af
 of
 schoolleiders
 en
 docenten
 in
 de
 huidige
 situatie
 op
 scholen
 wel
 echt
  luisteren
 naar
 elkaar
 en
 of
 collega’s
 echt
 met
 elkaar
 in
 gesprek
 zijn.
 Waarom
 streven
 we
  niet
 naar
 een
 situatie
 waarin
 een
 docent
 uitwisselt
 met
 collega’s
 van
 andere
 scholen.
  Zoek
 in
 de
 lessen
 werkvormen
 die
 tot
 samenwerking
 leiden.
 Als
 docenten
 frontaal
  klassikaal
 blijven
 werken
 en
 hun
 lessen
 (bijvoorbeeld
 via
 internet)
 niet
 beschikbaar
  stellen
 (met
 ander
 woorden:
 bevestigen
 dat
 zij
 geïsoleerd
 werken
 met
 afscherming
 van
  hun
 aanpak),
 dan
 vragen
 we
 ons
 af
 of
 zij
 meewerken
 aan
 de
 educatieve
 oplossing
 van
 de
  onderwijsproblemen
 waarvoor
 we
 allen
 staan.
  • Leren
 door
 dingen
 te
 doen,
 ontwerpen,
 maken,
 bouwen
 is
 voor
 ieder
 vak
 of
 combinatie
  van
 vakken
 een
 prima
 manier
 voor
 leerlingen
 en
 docenten
 om
 te
 leren,
 een
 manier
 om
 

pag.
 6
 van
 12
 


 


 

• •leerlingen
 onderling
 en
 docenten
 van
 verschillende
 vakken
 samen
 te
 laten
 werken.
  Daarvoor
 is
 projectonderwijs
 prima.
 
  Vraag
 je
 af
 of
 je
 de
 juiste
 principes
 hanteert
 bij
 het
 leren
 door
 dingen
 te
 maken.
 Wat
  weten
 we
 al
 over
 goed
 projectonderwijs
 in
 literatuur
 en
 hoe
 het
 gaat
 op
 andere
 scholen?
  o Bijvoorbeeld:
 het
 blijkt
 dat
 echt
 goede
 leerzame
 projecten
 beginnen
 met
 een
  beeld
 van
 een
 product
 en
 zelden
 worden
 projecten
 goed
 als
 je
 begint
 met
  vakinhouden.
 Die
 moeten
 zeker
 terug
 komen,
 maar
 pas
 de
 volgorde
 goed
 toe.
  Vraag
 je
 af,
 wat
 je
 
 weet
 van
 didactiek
 van
 projecten,
 wat
 er
 over
 geschreven
 is
  en
 hoe
 je
 bij
 kunt
 dragen
 aan
 verbeteringen.
 
  o Het
 blijkt
 dat
 leerlingen
 een
 boven
 zichzelf
 uitstijgen
 (I
 am
 me,
 I
 have
 an
  impact),
 wanneer
 je
 ze
 laat
 samenwerken
 (we
 are
 we).
 Werk
 vanuit
  onderwijskundige
 kennis
 om
 dit
 te
 bereiken.
 Wat
 weet
 je
 nog
 meer
 over
 de
  aanpak?
 Of
 wat
 zou
 je
 nog
 meer
 willen
 weten?
  Veel
 docenten
 volgen
 onbewust
 of
 bewust
 het
 principe
 dat
 je
 eerst
 A
 moet
 kennen
 dan
 B.
  Maar
 dat
 blijkt
 in
 werkelijkheid
 niet
 altijd
 noodzakelijk
 te
 zijn.
 Wel
 heb
 je
 in
 zo’n
  systeem
 professionele
 docenten
 nodig
 die
 steeds
 leerprocessen
 van
 een
 leerlingen
  kunnen
 monitoren.
 
  Revolutionaire
 stappen
 voorwaarts
 beginnen
 in
 de
 klas
 met
 verrassende
 voorbeelden
  van
 projecten.
 
  Neem
 collega’s
 aan
 die
 problemen
 willen
 oplossen
 en
 die
 niet
 zelf
 een
 probleem
 zijn
  vanwege
 geklaag,
 nee-­‐zeggerij,
 geïsoleerd
 optreden.
 Geef
 ze
 een
 kans
 om
 te
 veranderen,
  zo
 niet:
 biedt
 ze
 kansen
 om
 ergens
 anders
 te
 werken
 bijvoorbeeld
 in
 een
 bedrijf.
 Ga
 hoe
  dan
 ook
 niet
 verder
 met
 hen.
 
  Toon
 in
 je
 houding
 steeds
 respect
 naar
 de
 leerling
 als
 een
 eigen
 getalenteerde
 persoon.
  Als
 je
 in
 de
 regels
 van
 de
 school
 voortdurend
 leest:
 ‘don’t
 do
 this,
 don’t
 do
 that”
 stel
 je
  dan
 eens
 de
 vraag
 of
 dit
 met
 je
 mensbeeld
 te
 maken
 heeft
 en
 of
 je
 wel
 aansprekend,
  betekenisvol
 onderwijs
 geeft.
 Stel
 je
 zelf
 dan
 eens
 de
 vraag
 of
 je
 onderwijsopvattingen
  ook
 repressief
 zijn.
 
  Onderwijs
 blijft
 ondanks
 de
 toegankelijkheid
 van
 alle
 onderwijsmiddelen
 toch
 lokaal
 en
  situationeel
 bepaald.
 Gebruik
 daarom
 de
 principes
 van
 de
 uitgewerkte
 materialen
 en
 pas
  die
 toe
 op
 de
 eigen
 situatie.
 Maak
 liever
 zelf
 onderwijs
 en
 gebruik
 de
 ontwerpprincipes,
  of
 verbeter
 de
 ontwerpprincipes.
 Laat
 kinderen
 onderwerpen
 uitwerken
 die
 betekenis
  hebben
 voor
 hen
 en
 voor
 hun
 ouders/familie
 enzovoort.
 
  De
 cultuur
 moet
 op
 vertrouwen
 zijn
 gebaseerd:
 niet
 alleen
 de
 docent
 moet
 vertrouwen
  krijgen
 van
 de
 leiding,
 maar
 docenten
 moeten
 ook
 vertrouwen
 aan
 leerlingen
 geven.
 Dat
  kan
 en
 dat
 werkt.
  Kinderen
 moeten
 hun
 resultaten
 steeds
 laten
 zien
 van
 alle
 vakken.
 Biedt
 mogelijkheden
  dat
 zij
 trots
 kunnen
 zijn.
 Leer
 ze
 presenteren
 op
 basis
 van
 wat
 zij
 zelf
 hebben
 gemaakt.
  Als
 dat
 niet
 echt
 kan
 omdat
 leerlingen
 alleen
 een
 proefwerk
 kunnen
 laten
 zien,
 denk
 dan
  gezamenlijk
 na
 over
 de
 vraag
 of
 je
 wel
 het
 goede
 onderwijs
 aanbiedt.
 
  Er
 is
 high
 tech
 maar
 er
 is
 ook
 low
 tech.
 De
 low
 tech
 is
 overal
 te
 vinden
 op
 iedere
 school.
  Maar
 waarom
 gebruiken
 mensen
 zo
 weinig
 van
 de
 mogelijkheden
 van
 low
 tech?
 
 

Opleiden
 
 
 

Gesprekken
 met
 
 Amy
 Reising,
 directeur
 Teacher
 Credentials
 and
 Induction
 programs
  7-­‐10-­‐2010
  Interpretatie
 Jos
 Hulsker
 

pag.
 7
 van
 12
 


 


 


  Opleiden
 in
 de
 school
 onder
 verantwoordelijkheid
 van
 High
 Tech
 High
  Alle
 materialen
 die
 voor
 opleiden
 in
 de
 school
 worden
 gebruikt
 zijn
 digitaal
 beschikbaar
  gesteld.
 Er
 is
 mij
 een
 volledig
 uitgewerkt
 programma
 voor
 HTH-­‐docenten
 in
 opleiding
 ter
  beschikking
 gesteld.
  Na
 je
 undergraduate
 degree
 (kandidaats)
 in
 een
 vakgebied
 kun
 je
 door
 en
 onder
  verantwoordelijkheid
 van
 HTH
 worden
 opgeleid.
 Je
 wordt
 dan
 aangenomen
 als
 docent
 en
  tegelijk
 opgeleid.
 De
 opleiding
 duurt
 2
 jaar.
 Je
 behaalt
 je
 credentials
 (bevoegdheid)
 voor
 het
  docentschap
 in
 één
 vak.
 Vervolgens
 studeer
 je
 weer
 2
 jaar
 om
 je
 professionaliteit
 verder
 te
  ontwikkelen:
 docent
 als
 ontwerper
 (a),
 mentor
 (b),
 of
 je
 specialiseert
 je
 in
 leiderschap
 van
  docenten
 of
 leiderschap
 inzake
 van
 faciliteiten
 (c).
 Je
 behaalt
 dan
 een
 master
 in
 teaching
 in
  samenwerking
 met
 de
 universiteit
 van
 Californië.
 Wil
 je
 in
 het
 vak
 zelf
 een
 master
 halen,
 dan
  moet
 je
 terug
 naar
 de
 universiteit.
 Na
 5
 jaar
 moet
 iedere
 docent
 van
 HTH
 weer
 opnieuw
  worden
 bijgeschoold
 door
 HTH
 zelf
 in
 samenwerking
 met
 de
 universiteit
 van
 Californië.
 
  Enkele
 punten
 uit
 mijn
 gesprekken:
  • Docenten
 in
 opleiding
 leren
 door
 zelf
 projecten
 uit
 te
 werken.
 
  • Er
 is
 voorzien
 in
 intercollegiaal
 leren
 en
 ‘project
 tuning’.
  • Drie
 of
 vier
 keer
 is
 er
 contact
 met
 andere
 docenten
 voor
 systematische
 uitwisseling.
 
  • Het
 programma
 gaat
 ook
 uit
 van
 modules
 over
 onderwijskunde,
 didactiek.
 
  • Zij
 leren
 ook
 doordat
 zij
 zelf
 lesgeven.
 
  • Er
 zijn
 diverse
 ondersteuningsmomenten:
 het
 gaat
 om
 dialoog
 vorming
 en
 het
  vormen
 van
 professionals
 met
 samenwerken
 als
 basishouding.
 
  • Voorbij
 je
 vak
 kijken:
 wiskundedidactiek
 is
 noodzakelijk,
 maar
 besteedt
 ook
  aandacht
 aan
 
 hoe
 wiskunde
 ingebed
 is
 in
 het
 schoolcurriculum.
 Er
 is
 daarom
  aandacht
 voor
 vakoverstijgende
 kwesties,
 ook
 de
 docent
 wiskunde
 moet
 goed
 op
 de
  hoogte
 zijn
 van
 ‘reading’
 en
 ‘writing’.
  • Waar
 wij
 in
 Nederland
 in
 lerarenopleidingen
 relatief
 veel
 aandacht
 aan
 schenken
 is
  aan
 omgaan
 met
 lastig
 gedrag.
 Met
 name
 bij
 HTH
 zijn
 er
 minder
 problemen
 met
  lastig
 gedrag.
 Dat
 komt
 doordat
 school
 relatief
 klein
 is.
 Belangrijk
 uitgangspunt
 is
  respect
 voor
 het
 kind.
 Dat
 leidt
 tot
 een
 beter
 gedrag.
 Bij
 traditionele
 highschools
  speelt
 het
 gedrag
 van
 leerlingen
 juist
 wel.
 Wel
 zijn
 hier
 op
 HTH
 kinderen
 met
  leerachterstanden
 of
 met
 emotionele
 problemen,
 maar
 dat
 is
 iets
 anders
 als
 lastig
  gedrag.
 
  • Docenten
 worden
 hier
 hoog
 gewaardeerd
 en
 krijgen
 veel
 ondersteuning.
 Ze
 kunnen
  terecht
 met
 vragen.
 Dat
 vertaalt
 zich
 door
 naar
 de
 manier
 waarop
 leerlingen
 worden
  benaderd.
 
  • School
 based
 action
 research
 is
 sinds
 dit
 jaar
 aangepakt.
  Projectvoorbeelden
  De
 website
 van
 HTH
 bevat
 allerlei
 voorbeelden
 van
 projecten:
 www.hightechhigh.org.
 Met
  mij
 hebben
 studenten
 twee
 projecten
 geanalyseerd.
 Bij
 vragen
 hierover:
 [email protected]
 
  Vraagstukken
 die
 HTH
 zelf
 signaleert
  Het
 is
 een
 probleem
 dat
 de
 voorgeschreven
 testen
 niet
 meten
 wat
 een
 leerling
 heeft
 geleerd
  via
 projectonderwijs.
 Door
 projectonderwijs
 kan
 niet
 altijd
 worden
 bepaald
 wat
 de
 leerling
  echt
 geleerd
 heeft
 per
 vakonderdeel.
 De
 huidige
 standaarden
 wijzen
 per
 vak
 uit
 hoe
 de
  vorderingen
 zijn
 en
 dat
 kan
 leiden
 tot
 slechte
 testresultaten.
 Dat
 motiveert
 veel
 scholen
 om
  de
 traditionele
 wijze
 van
 leren
 te
 handhaven.
 De
 claim
 van
 HTH
 is
 echter
 dat
 juist
 door
 

pag.
 8
 van
 12
 


 


 

projectonderwijs
 de
 standaarden
 wel
 kunnen
 worden
 gehaald.
 “The
 best
 way
 to
 show
  evidence
 of
 being
 able
 to
 use
 mathematics
 is
 to
 use
 mathematics”.
 Bovendien
 zullen
 de
  nieuwe
 standaarden
 voor
 het
 meten
 van
 onderwijsresultaten
 die
 de
 overheid
 gaat
  gebruiken,
 beter
 passen
 bij
 het
 projectonderwijs:
 
  1. Making
 sense
 of
 problems
 and
 persevere
 in
 solving
 them.
  2. Reason
 abstractly
 and
 quantitatively
  3. Construct
 viable
 arguments
 and
 critique
 the
 reasoning
 of
 others.
  4. Model
 with
 the
 mathematics.
  5. Use
 appropriate
 tools
 strategically.
  6. Attend
 to
 precision.
  7. Look
 for
 and
 make
 use
 of
 structure.
  8. Look
 for
 and
 express
 regularity
 in
 repeated
 reasoning.
 
  Projectonderwijs
 voorziet
 volgens
 HTH
 dus
 wel
 in
 een
 goede
 voorbereiding
 voor
 het
  bereiken
 van
 deze
 –
 nog
 niet
 officiële
 -­‐
 standaarden.
 
  Projectonderwijs
 moet
 voldoen
 aan
 criteria,
 zoals:
 
  • Academic
 rigor
  • Authenticy
  • Applied
 learning
  • Active
 exploration
 
  • Connect
 students
 with
 adult
 mentors
  • Provide
 milestones/checkpoints
  • Involve
 lots
 of
 reflection
 and
 performances
  • Assessment
 praticis.
 
  Projectonderwijs
 mag
 niet
 in
 de
 fout
 vervallen
 om:
 
  • Alleen
 een
 appel
 te
 doen
 op
 ‘hands
 on’
 en
 niet
 op
 ‘minds
 on’;
  • Te
 weinig
 tijd
 te
 geven;
  • Te
 weinig
 eisen
 te
 stellen
 aan
 inhoud;
  • Onvoldoende
 variëteit
 aan
 te
 bieden
 in
 het
 project.
 
  Kansen
 en
 vraagstukken:
 reflectie
  Opinie
 van
 Jos
 Hulsker,
 deels
 weergegeven
 in
 een
 voordracht
 op
 HTH
 en
 verder
 besproken
  met
 de
 opleiders
 van
 HTH:
 
  • Interessante
 visie
 en
 op
 veel
 punten
 blijkt
 uit
 de
 projecten
 dat
 er
 inderdaad
  prachtige
 producten
 worden
 gemaakt
 en
 resultaten
 worden
 geboekt.
 
  • Inspirerend
 is
 de
 opzet
 van
 samenwerken,
 samen
 reflecteren
 juist
 met
 inschakeling
  van
 leerlingen
 en
 studenten.
 De
 kwaliteit
 is
 hoog.
 
  • De
 indruk
 bestaat
 dat
 HTH
 te
 veel
 op
 één
 type
 docent
 mikt.
 Wie
 niet
 in
 het
 format
  past,
 wordt
 ontslagen.
 Mijn
 advies
 is
 om
 juist
 verschillen
 in
 talenten
 te
 koesteren
 en
  diversiteit
 van
 professionele
 ontwikkeling
 juist
 te
 gebruiken
 als
 versterking
 voor
 het
  projectonderwijs.
 ‘Celebrate
 differences’.
 
  • De
 scholengroep
 heeft
 ondanks
 zijn
 preoccupatie
 met
 openheid
 geen
 contacten
 met
  specifieke
 high
 tech-­‐experimenten
 zoals
 die
 plaatsvinden
 bij
 i-­‐High.
 Deze
 school
 is
  expert
 op
 online
 learning.
 
  • HTH
 is
 eigenlijk
 low
 tech;
 er
 zijn
 geen
 verbindingen
 met
 virtueel
 leren,
 of
 virtueel
  ontwerpen.
 Wat
 wel
 aan
 de
 orde
 is
 bij
 HTH
 is
 een
 optimaal
 gebruik
 van
 de
  bestaande
 software.
 
  • De
 wijze
 van
 beoordelen
 is
 nog
 te
 arbitrair
 en
 er
 zou
 gedacht
 kunnen
 worden
 aan
  een
 combinatie
 van
 jurybeoordeling
 van
 werkstukken,
 beoordeling
 van
 gevolgde
  procedures
 en
 beoordeling
 van
 onderdelen
 op
 basis
 van
 voorafgegeven
 criteria.
 
 
 

pag.
 9
 van
 12
 


 


 • •

Kunnen
 docenten
 professioneel
 omgaan
 met
 het
 verschil
 in
 talenten
 van
 kinderen?
 
  o Het
 blijkt
 dat
 het
 omgaan
 met
 verschillen
 lastig
 is,
 maar
 het
 wordt
 niettemin
  aangepakt.
 Er
 zijn
 bijspijkerprogramma’s
 in
 summer
 schools.
 Kinderen
  krijgen
 de
 kans
 om
 te
 herhalen.
 Ieder
 kind
 kan
 vordering
 maken.
 Ook
 zij
  moeten
 immers
 de
 standaards
 halen.
 Er
 worden
 eventueel
 speciale
  programma’s
 afgesproken,
 waardoor
 het
 kind
 wel
 vorderingen
 kan
 maken.
  Dat
 houdt
 in
 dat
 de
 leerling
 kan
 deelnemen
 aan
 projecten
 op
 een
 aangepast
  niveau.
 Een
 leerling
 met
 leermoeilijkheden
 kan
 blijven
 tot
 22
 jaar.
 Een
  alternatieve
 test
 vanuit
 de
 federale
 overheid
 geeft
 hem
 of
 haar
 toch
 een
 exit
  program.
 Dat
 verklaart
 dat
 99%
 van
 de
 kinderen
 de
 school
 goed
 afmaken.
  Ook
 kan
 zij
 of
 hij
 naar
 college.
 Dan
 is
 daar
 ook
 een
 speciaal
 programma.
 Dus
  dat
 kan
 een
 vertekend
 beeld
 geven
 van
 de
 successen;
 het
 systeem
 gaat
  uitvallers
 tegen.
 Voor
 docenten
 betekent
 dit
 dat
 hun
 begeleiding
 in
 dat
 geval
  anders
 wordt.
 Voor
 die
 leerlingen
 zijn
 aparte
 protocollen
 waarin
 onder
  meer
 extra
 tijd
 wordt
 bepaald.
 De
 docenten
 leren
 in
 het
 interne
 programma
  van
 opleiden
 door
 HTH
 omgaan
 met
 verschillen
 in
 het
  opleidingsprogramma:
 regelgeving,
 achtergronden
 van
 dyslectie,
  rekenproblemen
 enzovoort.
 
  De
 vraag
 blijft:
 hoe
 we
 greep
 krijgen
 op
 de
 kwaliteit
 van
 de
 prestaties
 van
 leerlingen.
 
  o Dat
 ligt
 mijns
 inziens
 sterk
 aan
 de
 kwaliteit
 van
 de
 projectopdrachten.
 
  o Dat
 ligt
 ook
 aan
 de
 kwaliteit
 van
 de
 docenten.
 Doordat
 docenten
 meer
  vakgebieden
 bestrijken
 bestaat
 het
 gevaar
 dat
 er
 onvoldoende
 scherp
 naar
  de
 disciplines
 wordt
 gekeken
 die
 binnen
 een
 project
 geïntegreerd
 zijn.
 Ik
  heb
 toch
 te
 vaak
 gehoord
 dat
 een
 docent
 ”er
 een
 vak
 bij
 deed”.
 
  Verhef
 projectonderwijs
 niet
 tot
 een
 dogma.
 Gebruik
 het
 als
 waardevolle
 werkvorm,
  maar
 pas
 andere
 werkvormen
 toe
 indien
 deze
 beter
 geschikt
 zijn
 voor
 het
  onderwerp.
 
  Maak
 meer
 gebruik
 van
 high
 tech:
 learning
 by
 gaming,
 second
 life
 en
 virtueel
  ontwerpen.
 
  Verder
 is
 het
 een
 buitengewoon
 leerzame
 en
 inspirerende
 en
 zeer
 te
 respecteren
  zoektocht
 naar
 nog
 beter
 onderwijs.
 
 

Unified
 District
 (halve
 dag)
 
Het
 Unified
 School
 District
 telt
 ruim
 175.000
 leerlingen.
 De
 scholen
 worden
 aangestuurd
  door
 een
 bestuur.
 Er
 zijn
 diverse
 gemeenschappelijke
 voorzieningen,
 bijvoorbeeld
  schoolpolitie
 en
 een
 medische
 staf.
 De
 bovenschoolse
 organisatie
 is
 verdeeld
 in
 7
  sectoren/afdelingen
 die
 samen
 het
 centrale
 apparaat
 vormen.
 Ieder
 afdeling
 is
 weer
  onderverdeeld
 in
 aparte
 onderdelen.
 Voorbeeld:
 de
 sector
 Business
 omvat
 facilities,
 human
  resources,
 strategic
 sources
 en
 instructural
 facilities.
 Al
 met
 al
 gaat
 het
 om
 een
 complexe
  organisatie
 met
 een
 relatief
 grote
 overhead:
 22%
 van
 de
 omzet,
 los
 van
 de
 overhead
 van
 de
  scholen
 zelf.
 
  Zie
 voor
 uitgebreide
 informatie
 over
 USD:
 www.sandi.net
  De
 scholen
 van
 USD
 hebben
 een
 voorgeschreven
 curriculum,
 maar
 hebben
 niettemin
 een
  eigen
 identiteit
 en
 zijn
 sterk
 wijkgebonden.
 De
 financiering
 van
 de
 scholen
 is
 in
 beginsel
  gebaseerd
 op
 de
 onroerendgoedbelasting
 van
 de
 wijk
 waarin
 de
 school
 staat.
 De
 financiële
  positie
 van
 iedere
 school
 kan
 daardoor
 verschillen
 al
 naar
 gelang
 de
 welstand
 van
 de
 wijk.
  Daarnaast
 zijn
 er
 gelden
 van
 de
 federale
 overheid.
 Daarnaast
 zijn
 er
 particuliere
 initiatieven
 

pag.
 10
 van
 12
 


 


 

om
 gelden
 te
 doneren
 aan
 de
 scholen.
 Bill
 Gates
 Foundation
 investeert
 in
 ieder
 geval
 in
  scholen.
 
  Er
 zijn
 vanwege
 de
 ernstige
 financiële
 situatie
 in
 de
 staat
 Californië
 al
 bezuinigingen
  gerealiseerd.
 Bezuinigingen
 moeten
 verder
 doorgevoerd
 worden;
 op
 7
 oktober
 werd
  namelijk
 bekend
 dat
 het
 USD
 20%
 moet
 bezuinigen.
  Het
 bestuur
 van
 USD
 is
 van
 het
 herpositioneren
 van
 de
 docent
 overtuigd.
 USD
 formuleert
 zijn
  ambities
 op
 dit
 vlak
 als
 volgt:
 
  Teachers:
 

• • • • • • •

Will
 have
 freedom
 to
 use
 creativity
 in
 their
 classrooms.
  Will
 participate
 in
 school
 based
 learning
 communities.
  Will
 be
 provided
 with
 useful
 data
 systems
 that
 allow
 them
 to
 improve
 the
  learning
 of
 each
 student.
  Low
 student-­‐teacher
 ratios
 will
 be
 a
 priority.
  All
 staff
 wil
 have
 access
 to
 professional
 development.
  District
 staff
 will
 parallel
 the
 demographic
 mix
 (for
 intercultural
 interaction).
  Salaries
 and
 benefits
 wille
 rank
 among
 the
 op
 in
 the
 state
 and
 career
  advancement.
 Oppertunities
 will
 be
 available
 to
 provide
 professional
 growth.
 
 

Het
 valt
 op
 dat
 de
 sturing
 in
 het
 kader
 van
 de
 opwaardering
 van
 het
 onderwijs
 en
 de
 positie
  van
 de
 docent
 toch
 sterk
 gericht
 is
 op
 het
 kleiner
 maken
 van
 scholen
 en
 minder
 op
  kwaliteitsverhoging
 van
 de
 professionals
 en
 hun
 regelmogelijkheden.
 Wel
 zet
 USD
 in
 op
  meer
 ICT-­‐gebruik
 in
 de
 klas
 met
 name
 door
 middel
 van
 smartboards.
 Professionalisering
 is
  daarop
 gericht.
 
  Aanpak
 vernieuwingen
  Binnen
 deze
 scholenorganisatie
 is
 een
 public
 school
 van
 3000
 leerlingen
 die
 opgesplitst
 is
 in
  6
 kleinere
 scholen
 van
 500
 leerlingen
 (small
 schools).
 Dit
 gebeurt
 door
 sterke
 sturing
 van
 de
  Gates
 Foundation.
 Deze
 6
 nieuwe
 scholen
 hebben
 hun
 oorspronkelijke
 gezamenlijke
  voorzieningen
 zoals
 sport
 behouden
 en
 zijn
 gebouwd
 rond
 een
 campus.
 De
 scholen
 hebben
  ieder
 hun
 specialisatie,
 bijvoorbeeld:
 
 

• • •

San
 Diego
 High
 –
 Business;
 
  San
 Diego
 High
 –
 CIMA
 voor
 communication
 Investigations
 in
 a
 Multicultural
  Atmospere;
 
  San
 Diego
 High
 –
 MVP
 Arts
 wat
 staat
 voor
 Media,
 Visual
 and
 Performing
 Arts.
 
 

Feitelijk
 voorzien
 de
 scholen
 in
 onderwijs
 in
 sectoren,
 met
 een
 eigen
 opleidingsprofiel.
 Er
 is
  een
 sfeerverandering
 op
 school
 tot
 stand
 gekomen
 die
 gunstig
 is.
 Dit
 is
 een
 niet
 te
  onderschatten
 gunstige
 ontwikkeling,
 maar
 er
 verandert
 in
 mijn
 ogen
 eigenlijk
 niet
 veel
 aan
  de
 wijze
 van
 lesgeven.
 
  De
 oplossingsrichting
 (scheiding
 van
 leerlingen)
 staat
 opvallend
 genoeg
 haaks
 op
 die
 van
  HTH,
 omdat
 daar
 geïntegreerd
 wordt.
 Hier
 is
 sprake
 van
 ‘tracking’,
 verschillende
 leerwegen.
 
  Er
 wordt
 gestreefd
 naar
 meer
 ICT-­‐mogelijkheden:
 het
 interactief
 gebruik
 van
 smartboards
  met
 speciale
 software
 voor
 de
 leerlingen
 en
 de
 docenten.
 Hier
 ondersteunt
 iHigh
 dat
 onder
  het
 zelfde
 bestuur
 valt.
 Ter
 vergelijking:
 op
 HTH
 zijn
 voor
 zover
 ik
 heb
 geobserveerd
 minder
  zichtbare
 ontwikkelingen
 op
 het
 gebruik
 van
 high
 tech.
 Eerder
 is
 daar
 sprake
 van
 

pag.
 11
 van
 12
 


 


 

intensivering
 van
 de
 huidige
 low
 tech-­‐mogelijkheden.
 Aan
 de
 andere
 kant:
 de
 ict-­‐ vernieuwing
 binnen
 USD
 beperkt
 zich
 tot
 smartboard-­‐gebruik.
 
 
 


 i
 Highschool:
 
Deze
 school
 telt
 ongeveer
 50
 leerlingen
 die
 volledig
 op
 basis
 van
 online
 learning
 leren.
 Het
  curriculum
 is
 nog
 niet
 klaar.
 Helaas
 waren
 er
 geen
 voorbeelden
 van
 lesprogramma’s
 tijdens
  de
 relatief
 korte
 instructie.
 Het
 ging
 maar
 om
 een
 halve
 dag.
 Ik
 heb
 nog
 een
 verzoek
  ingediend
 om
 als
 nog
 met
 docenten
 te
 spreken,
 maar
 de
 organisatie
 van
 de
 studiereis
 slaagde
  er
 niet
 in
 nog
 aanvullende
 afspraken
 met
 iHigh
 te
 maken.
 
 
  Het
 bestuur
 van
 USD
 hoopt
 dat
 iHigh
 online
 learning
 bereikbaar
 maakt
 voor
 leerlingen
 van
  andere
 scholen
 die
 achterstanden
 hebben
 op
 een
 of
 twee
 vakken.
 
  Bovendien
 zou
 iHigh
 het
 ontwikkelcentrum
 voor
 technologische
 vernieuwing
 moeten
  worden
 voor
 de
 traditionele
 high
 schools
 vooral
 ten
 aanzien
 van
 het
 interactieve
 gebruik
 van
  smartboards.
 Zie
 voor
 uitgebreide
 informatie:
 http://www.sandi.net/ihigh.
 
 
 

Dankwoord
 
Met
 bijzondere
 dank
 aan
 iedereen
 die
 deze
 reis
 mogelijk
 gemaakt
 heeft.
 Graag
 speciale
 dank
  voor
 Eugène
 Bernard,
 Pieter
 Hendrikse
 en
 Hans
 van
 Dijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pag.
 12
 van
 12
 


 

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close