Standard Clinic

Published on March 2017 | Categories: Documents | Downloads: 59 | Comments: 0 | Views: 314
of 16
Download PDF   Embed   Report

Comments

Content

บบันททึกการตรวจสถานพยาบาลประเภทไมม่รบับผผผู้ปม่วยไวผคผางคคืนในจบังหวบัดนม่าน
ประจจาปปี งบประมาณ 2546
 สาขาเวชกรรม


 สาขาเวชกรรมเฉพาะทางสาขาทบันตกรรม

สาขาทบันตกรรมเฉพาะทาง

 สาขาเทคนนิคการแพทยยสาขาการพยาบาลและการผดดุงครรภยสาขาการผดดุงครรภย
ตามทปีท………………………………………….ไดผยท น
คื คจาขอประกอบกนิจการ
สถานพยาบาลประเภททปีทไมม่รบับผผผู้ปม่วยไวผคผางคคืน โดย
มปี……………………………….เปป็ นผผผู้ดจาเนนินกนิจการสถานพยาบาล สถาน
พยาบาลชคืทอ………………………………………………………….………...ตบัตั้งอยม่ผู้
เลขทปีท…………….ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………..………….…
…..หมม่ผู้ทปีท…………….ตจาบล……………………
..…..อจาเภอ…………………………จบังหวบัด นม่าน

วบันทปีททจาการตรวจ วบัน

ทปีท……..เดคือน……………….…………พ.ศ 254….
 หมวดทบัทวไป
ลบักษณะทบัทวไปของสถานพยาบาล
ลจา

เกณฑย (สจาหรบับสถานพยาบาลทดุกสาขา)

ดบับ
1

ตบัตั้งอยม่ผู้ในทจาเลทปีทสะดวก ปลอดภบัย และไมม่เปป็ นอบันตราย
ตม่อสดุขภาพ

2

ในกรณปีใชผพตั้ น
คื ทปีทประกอบกนิจการสถานพยาบาลใน
อาคารเดปียวกบับการประกอบกนิจการอคืทน ตผองแบม่งสถาน
ทปีใท หผชบัดเจน และกนิจการอคืทนนบัตั้นตผองไมม่กระทบกระเทคือน
ตม่อการประกอบวนิชาชปีพในสถานพยาบาลนบัตั้น รวมทบัตั้ง
สามารถเคลคืทอนยผายผผผู้ปม่วยฉดุกเฉนินไดผสะดวก

3

กรณปีทปีทมปีการใหผบรนิการของสถานพยาบาลหลาย
ลบักษณะหรคือหลายสาขารวมอยม่ผู้ในอาคารเดปียวกบัน จะ
ตผองมปีการแบม่งสบัดสม่วนใหผชบัดเจน และแตม่ละสบัดสม่วน

ผม่า

ตผอง

หมายปรบับปรดุง เหตดุ

ตผองมปีพตั้ น
คื ทปีทและลบักษณะตามมาตรฐานของการใหผ
บรนิการนบัตั้น
4

พคืตั้นทปีทการประกอบกนิจการสถานพยาบาลจะตผองไมม่ตตั้ ง
บั
อยม่ผู้ในพคืตั้นทปีทเดปียวกบับสถานทปีทขายยาตามกฎหมายวม่า
ดผวยยา และตผองไมม่ตตั้ ง
บั อยม่ผู้ในพคืตั้นทปีทเดปียวกบับการประกอบ
อาชปีพอคืทน

5

มปีหผองนจตั้าหผองสผวมทปีทถผู้กสดุขลบักษณะอยม่างนผอยหนทึทงหผอง

6

อาคารตผองมบัทนคงแขป็งแรง ไมม่อยม่ผู้ในสภาพชจารดุดและ
เสปีทยงอบันตรายจากการใชผสอย

7

มปีแสงสวม่างและการระบายอากาศเพปียงพอ ไมม่มปีกลนิทน
อบับททึบ

8

การสบัญจรและการเคลคืทอนยผายผผผู้ปม่วยตผองกระทจาไดผ
โดยสะดวก

9

บรนิเวณทบัตั้งภายในและภายนอกตผองสะอาด เปป็ น
ระเบปียบเรปียบรผอย จบัดแบม่งพคืตั้นทปีทใชผสอยอยม่างเหมาะสม
และมปีสนิทงอจานวยความสะดวกแกม่ผผผู้ปม่วย

10

มปีหผองตรวจหรคือหผองใหผการรบักษาเปป็ นสบัดสม่วนและ
มนิดชนิด

11

กรณปีมปีบรนิการเอกซเรยย

11.

การบรนิการจะตผองไดผมาตรฐานและไดผรบับอนดุญาตจาก

1

กรมวนิทยาศาสตรยการแพทยย

11.

มปีการตรวจสอบมาตรฐานเครคืทองเอกซเรยยเปป็ นประจจา

2

ทดุกปปี โดยกรมวนิทยาศาสตรยการแพทยย

11.

มปีคจาเตคือน”หญนิงมปีครรภยใหผแจผงแกม่เจผาหนผาทปีท”

3
11.

มปีไฟแสดงการใชผงานของเครคืทองเอกซเรยยหนผาประตผู้

4

หผองเอกซเรยย

11.

มปีเสคืตั้อยางผสมตะกบัทวความหนาไมม่นผอยกวม่า 0.25 mm

5

Pbcq อยม่างนผอย 1 ตบัวตม่อเครคืทอง

11.

มปีฟนิลยมวบัดรบังสปีประจจาตบัวบดุคคลสจาหรบับเจผาหนผาทปีทผผผู้

6

ปฏนิบบัตนิงานทดุกคน

12

มปีการเกป็บและกจาจบัดมผู้ลฝอยและสนิทงปฏนิกผู้ลทปีทเหมาะสม

13

มปีระบบการควบคดุมการตนิดเชคืตั้อทปีทเหมาะสม
รวมคะแนนทปีทไดผในหมวดลบักษณะทบัทวไปของสถานพยาบาล
เทม่ากบับ………………….คะแนน คนิดเปป็ นรผอยละ…………….
-21.2 เครคืทองมคือเครคืทองใชผ และเวชภบัณฑยทปีทจจาเปป็ น

ลจา

เกณฑย (สจาหรบับสถานพยาบาลทดุกสาขา)

ดบับ
1

ตผห
ผู้ รคือชบัตั้นหรคืออดุปกรณยเกป็บเวชระเบปียนทปีทมท น
บั คง
ปลอดภบัย และตผองจบัดใหผเปป็ นระเบปียบสามารถคผนหาไดผ
งม่าย หรคือถผาเปป็ นระบบคอมพนิวเตอรยตผองจบัดใหผมปีระบบ
ขผอมผู้ลสจารองเพคืทอปผองกบันขผอมผู้ลสผู้ญหาย ซทึทงอาจจบัด
แยกเปป็ นแผนกเวชระเบปียนโดยเฉพาะกป็ไดผ

2

ตผห
ผู้ รคือชบัตั้นเกป็บยาและเวชภบัณฑยอท น
คื

3

เครคืทองใชผทท ว
บั ไปทปีทใชผในการตรวจรบักษาและบรนิการ เชม่น
โตต๊ะ เกผาอปีตั้ ทปีทนท ง
บั พบักรอของผผผู้ปม่วย เตปียงตรวจโรค อม่าง
ฟอกมคือชนนิดทปีทไมม่ใชผมคือเปนิ ดปนิ ดนจตั้า

4

เครคืทองมคือหรคืออดุปกรณยหรคือระบบควบคดุมการตนิดเชคืตั้อ
เชม่น เครคืทองมคือหรคืออดุปกรณยในการทจาความสะอาด
หมผอตผม หมผอนทึทง หมผอนทึทงอบความดบันทปีทมปีประสนิทธนิภาพ
ในการ ฆม่าเชคืตั้อ ตผผู้ทปีทมนิดชนิดสจาหรบับเกป็บเครคืทองมคือทปีท
ปราศจากเชคืตั้อแลผว และมปีเครคืทองมคือทปีทพรผอม ใชผงาน
เชม่น ภาชนะบรรจดุมผู้ลฝอยทบัทวไปและภาชนะบรรจดุ
มผู้ลฝอยตนิดเชคืตั้อ

ผม่า

ตผอง

หมายปรบับปรดุง เหตดุ

รวมคะแนนทปีทไดผในหมวดเครคืทองมคือ เครคืทองใชผ ยา และเวชภบัณฑยทปีท
จจาเปป็ น…………………..คะแนน คนิดเปป็ นรผอยละ…………
การแสดงรายละเอปียดเกปีทยวกบับสถานพยาบาล
ลจาดบั

เกณฑย (สจาหรบับสถานพยาบาลทดุกสาขา)


1

มปีปผายแสดงชคืทอสถานพยาบาลโดยระบดุประเภทและ
ลบักษณะของสถานพยาบาล

รวมทบัตั้งเลขทปีทใบ

อนดุญาตใหผประกอบสถานพยาบาล
2

ชคืทอสถานพยาบาลตผองแสดงใหผปรากฏบนซองหรคือ
ฉลากบรรจดุยา

3

มปีปผายแสดงชคืทอและชคืทอสกดุลของผผผู้ประกอบวนิชาชปีพ
และสาขาวนิชาชปีพพรผอมทบัตั้งระบดุ เลขทปีทใบประกอบ
วนิชาชปีพ

4

มปีการแสดงรายละเอปียดเกปีทยวกบับอบัตราคม่ารบักษา
พยาบาลและคม่าบรนิการทปีทสถานพยาบาลในทปีทเปนิ ดเผย
และเหป็นไดผงม่าย

5

มปีปผายแสดงใหผผผผู้ปม่วยทราบวม่าจะสอบถามอบัตราคม่า
รบักษาพยาบาลและคม่าบรนิการของสถานพยาบาลไดผทปีท
ใด

6

มปีปผายแสดงรายละเอปียดเกปีทยวกบับสนิทธนิของผผผู้ปม่วย

7

ขผอความโฆษณากนิจการสถานพยาบาลถผู้กตผอง
เหมาะสมและไมม่เปป็ นไปในทางโอผอวดหรคือเชนิงชบักชวน
ใหผมารบับบรนิการหรคือทจาใหผผผผู้รบับบรนิการเขผาใจผนิด

8

มปีขผอความแสดงวบัน เวลา ทปีทใหผบรนิการโดยเปนิ ดเผย

9

มปีปผายตนิดเครคืทองหมายปลอดบดุหรปีท

10

มปีเครคืทองมคือสจาหรบับดบับเพลนิง

ผม่า

ตผอง

หมายปรบับปรดุง เหตดุ

รวมคะแนนทปีทไดผในหมวดการแสดงรายละเอปียดเกปีทยวกบับสถาน
พยาบาล…………………….คะแนน คนิดเปป็ นรผอยละ………………...

- 3  หมวดเฉพาะ สาขาเวชกรรม
ลจา

เกณฑย (สจาหรบับสถานพยาบาลทสาขาเวชกรรม)

ดบับ
1

โตต๊ะ เกผาอปีตั้ เตปียงสจาหรบับตรวจรบักษาโรค พรผอมสนิทง
อจานวยความสะดวกครบ

2

อม่างลผางมคือพรผอมสบม่ผู้

3

ชดุดสจาหรบับตรวจ (หผู้ฟบัง, ไมผกดลนิตั้น, ไฟฉาย, เครคืทองวบัด
ความดบันโลหนิต,

ปรอทวบัดอดุณหภผู้มนิ, ไมผเคาะ

เขม่า)
4

กรณปีทปีทมปีเวชภบัณฑยหรคืออดุปกรณยทปีทตผองเกป็บรบักษาใน
อดุณหภผู้มนิตท า
จ ตผองมปีตผผู้เยป็น

5

ชดุดชม่วยชปีวนิตฉดุกเฉนิน
Oral airway (lxNO.2 , NO.3 , NO.4)

5.1
Adrenaline injection 1: 1000
5.2
Calcium chloride / gluconate 0.5%
5.3
Dextrose 20%

หรคือ 50%

5.4
Hydrocortisone / Dexamethasone
5.5

ผม่า

ตผอง

หมายปรบับปรดุง เหตดุ

Normal Saline
5.6
Infusion Set
5.7
Stand (เสาแขวนขวดนจตั้าเกลคือ)
5.8
6

เวชภบัณฑยและชดุดทจาแผลเบคืตั้องตผน

7

เครคืทองมคือ อดุปกรณย ยา และเวชภบัณฑยสจาหรบับบรนิการ
เวชกรรมเฉพาะในสาขาทปีทขอรบับใบอนดุญาตใหผ
ประกอบกนิจการสถานพยาบาล
รวมคะแนนทปีทไดผในสาขาเวชกรรม………………………….คะแนน คนิดเปป็ นรผอย
ละ……………………..
ขผอเสนอแนะจากพนบักงานเจผาหนผาทปีทจากผลการ
ตรวจ…………………………………………………. ……………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
สรดุปผลการตรวจในภาพรวม
หมวดทบัทวไป คะแนนทปีทไดผเทม่ากบับ………………….คนิดเปป็ นรผอย
ละ………………………..
หมวดเฉพาะ คะแนนทปีทไดผเทม่ากบับ…………………คนิดเปป็ นรผอย
ละ………………………..
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….ผผผู้รบับอนดุญาต / ผผผู้แทน
(………………………………………..)
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….พนบักงานเจผาหนผาทปีท
(………………………………………..)
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….พนบักงานเจผาหนผาทปีท

(………………………………………..)
หมายเหตดุ – ชดุดชม่วยชปีวนิตฉดุกเฉนินทปีทไมม่ไดผจบัดเตรปียมไวผ คคือ รายการ
ทปีท……………………………………………………………………
สาเหตดุทปีทไมม่ไดผจบัดเตรปียม
เนคืทองจาก………………………………………………………………………………
…………
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….แพทยยผผผู้ใหผคจารบับรอง
(………………………………………….)
- 4  หมวดเฉพาะ สาขาทบันตกรรม
ลจา

เกณฑย (สจาหรบับสถานพยาบาลสาขาทบันตกรรม)

ดบับ
1

ยผู้นนิตทจาฟบั น (ประกอบดผวยโคมไฟ เครคืทองกรอฟบั น
ระบบดผู้ดนจตั้าลาย ระบบนจตั้าบผวน ทปีทดผู้ฟนิลยมเอกซเรยย
เกผาอปีตั้คนไขผ เกผาอปีตั้ทบันตแพทยย เกผาอปีตั้ผผผู้ชม่วยทบันตแพทยย

2

เครคืทองอบัดอากาศ

3

เครคืทองขผู้ดหนินปผู้นไฟฟผา

4

เครคืทองเชคืทอมโลหะดผวยไฟฟผา(กรณปีจบัดฟบั น)

5

เครคืทองปบัท นผสมสารอดุดฟบั น

6

ชดุดตรวจฟบั น
กระจกสม่องปากพรผอมดผาม (Mouth Mirror)

6.1
ทปีเท ขปีทยหารผู้ฟบันผดุ (Exporler)
6.2
ทปีค
ท ปีบสจาลปี (Cotton plier)
6.3
ถาดใสม่เครคืทองมคือ ขนาดไมม่นผอยกวม่า 6x8 นนิตั้ว (Tray)
6.4
ถผวยนจตั้าทจาดผวยโลหะสแตนเลส

ผม่า

ตผอง

หมายเปรบับปรดุง หตดุ

6.5
หมผอนทึทงสจาลปีขนาดเสผนผม่าศผู้นยยกลางไมม่นผอยกวม่า 21
6.6

ซม.
กระปดุกสจาลปีขนาด 6 นนิตั้ว

6.7
ถาดแชม่เครคืทองมคือพรผอมฝาปนิ ด ขนาด 8x12x2 นนิตั้ว
6.8
คปีม 3 ขาจบับเครคืทองมคือในหมผอนทึทง ขนดายาว
6.9

ประมาณ 23 ซม.พรผอมกระบอกสแตนเลส

7

ชดุดอดุดฟบั น
Dycal Carrier

1

ตบัว

7.1
Ball Bernisher

1 ตบัว

7.2
Spoon Excavator

1 ตบัว

7.3
Amalgam Plugger

1

ตบัว

7.4
Plastic Instrument

1

ตบัว

7.5
Amalgam carver
7.6
Cement Spatula
7.7
Matrix Holder Tufflemine
7.8
Matrix Holder Ivory
7.9
Glasslab

1

ตบัว

7.1
0
Amalgam Carrier
7.1
1
8

ชดุดถอนฟบั น
คปีมถอนฟบั นบน # 150

8.1
คปีมถอนฟบั นลม่าง # 151
8.2
คาวฮอรยน # 23
8.3
ไซรนิตั้งฉปีดยาชา (Cartridge Syringe)
8.4
Elevator # 190
8.5
Elevator # 191
8.6
ชดุด Root Tip Pick ประกอบดผวย Straight 1 ตบัว,
8.7

Right Angle 1 ตบัว, Left Angle 1 ตบัว
- 5 -

ลจา

เกณฑย (สจาหรบับสถานพยาบาลสาขาทบันตกรรม)

ดบับ
Bone curette
8.8
Elevator Straight
8.9
Periosteal Elevator

ผม่า

ตผอง

หมายเหปรบับปรดุง ตดุ

8.1
0
Rongeur Forceps
8.1
1
Bone File
8.1
2
Needle Holder
8.1
3
กรรไกรปลายโคผง
8.1
4
9

ชดุดชม่วยชปีวนิตฉดุกเฉนิน
Oral airway (lxNO.2 , NO.3 , NO.4)

9.1
Adrenaline injection 1: 1000
9.2
Calcium chloride / gluconate 0.5%
9.3
Dextrose 20%

หรคือ 50%

9.4
Hydrocortisone / Dexamethasone
9.5
Normal Saline
9.6
Infusion Set
9.7

Stand (เสาแขวนขวดนจตั้าเกลคือ)
9.8
10

อม่างลผางมคือพรผอมสบม่ผู้

11

เครคืทองมคือ อดุปกรณย ยา และเวชภบัณฑย สจาหรบับบรนิการ
ทบันตกรรมเฉพาะในสาขาทปีทขอรบับใบอนดุญาตใหผ
ประกอบกนิจการสถานพยาบาล
รวมคะแนนทปีทไดผในสาขาทบันตกรรม…………………………คะแนน คนิดเปป็ นรผอย
ละ…………………….
ขผอเสนอแนะจากพนบักงานเจผาหนผาทปีทจากผลการ
ตรวจ…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………
สรดุปผลการตรวจในภาพรวม
หมวดทบัทวไป คะแนนทปีทไดผเทม่ากบับ………………….คนิดเปป็ นรผอย
ละ………………………..
หมวดเฉพาะ คะแนนทปีทไดผเทม่ากบับ…………………คนิดเปป็ นรผอย
ละ………………………..
(ลงชคืทอ)
………………………………………….ผผผู้รบับอนดุญาต / ผผผู้แทน
(………………………………………..)
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….พนบักงานเจผาหนผาทปีท
(………………………………………..)
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….พนบักงานเจผาหนผาทปีท
(………………………………………..)
หมายเหตดุ – ชดุดชม่วยชปีวนิตฉดุกเฉนินทปีทไมม่ไดผจบัดเตรปียมไวผ คคือ รายการ
ทปีท……………………………………………………………………

สาเหตดุทปีทไมม่ไดผจบัดเตรปียม
เนคืทองจาก………………………………………………………………………………
…………
(ลงชคืทอ)
……………………………………….ทบันตแพทยยผผผู้ใหผคจารบับรอง
(………………………………………..)
- 6  หมวดเฉพาะ สาขาเทคนนิคการแพทยย
ลจา

เกณฑย (สจาหรบับสถานพยาบาลสาขาเทคนนิคการ

ผม่า

ตผอง

หมายเห

ดบับ

แพทยย)ปรบับปรดุง ตดุ

1

กลผองจดุลทบัศนยทปีทมปีกจาลบังขยายถทึงพบันเทม่า

2

เครคืทองมคือหรคืออดุปกรณยทปีทใชผนบับจจานวนเซลลย

3

เครคืทองวนิเคราะหยความเขผมขผนของสารทปีทมนิใชม่เครคืทองทปีท
ใชผในบผานหรคือขผางเตปียงผผผู้ปม่วย

4

เครคืทองมคือควบคดุมอดุณหภผู้มนิในการตรวจวนิเคราะหย

5

ตผเผู้ ยป็นสจาหรบับเกป็บรบักษาสนิทงตบัวอยม่างและนจตั้ายาสจาหรบับ
การตรวจวนิเคราะหย
รวมคะแนนทปีทไดผในสาขาเทคนนิคการแพทยย……………………..คะแนน คนิดเปป็ น
รผอยละ……………………….
ขผอเสนอแนะจากพนบักงานเจผาหนผาทปีทจากผลการ
ตรวจ…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………
สรดุปผลการตรวจในภาพรวม
หมวดทบัทวไป คะแนนทปีทไดผเทม่ากบับ………………….คนิดเปป็ นรผอย
ละ………………………..

หมวดเฉพาะ คะแนนทปีทไดผเทม่ากบับ…………………คนิดเปป็ นรผอย
ละ………………………..
(ลงชคืทอ)
………………………………………….ผผผู้รบับอนดุญาต / ผผผู้แทน
(………………………………………..)
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….พนบักงานเจผาหนผาทปีท
(………………………………………..)
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….พนบักงานเจผาหนผาทปีท
(………………………………………..)
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….พนบักงานเจผาหนผาทปีท
(………………………………………..)

- 7  หมวดเฉพาะ สาขาการพยาบาลและการผดดุงครรภย (ตามกฎกระทรวงวม่าดผวย
ลบักษณะของสถานพยาบาลและลบักษณะการใหผบรนิการของสถานพยาบาล พ.ศ.
2545 ตามกฎกระทรวงวม่าดผวยชนนิดและจจานวนเครคืทองมคือ เครคืทองใชผ ยา เวชภบัณฑย
หรคือยานพาหนะทปีทจจาเปป็ นประจจาสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 )

ลจา

เกณฑย (สจาหรบับสถานพยาบาลสาขาการพยาบาล

ผม่า

ตผอง

หมายเห

ดบับ

และการผดดุงครรภย)ปรบับปรดุง ตดุ

1

มปีเครคืทองวบัดความดบัน พรผอมหผู้ฟบัง

2

มปีสายวบัดความยาว

3

มปีตผผู้เยป็นเกป็บเวชภบัณฑย

4

มปีตผผู้เกป็บเวชภบัณฑย

5

มปีตผผู้เกป็บเครคืทองมคือ

6

มปีโตต๊ะวางเครคืทองมคือ

7

มปีเครคืทองชบัทงนจตั้าหนบักเดป็ก

8

มปีถาดมปีฝาปนิ ดสจาหรบับแชม่เครคืทองมคือ

9

มปีหมผอตผมเครคืทองมคือ

10

มปีหมผอใสม่สจาลปี ผผากต๊อซ

11

เครคืทองชม่วยหายใจชนนิดบปีบสจาหรบับมารดาและทารก

12

ถบังสแตนเลสชนนิดลผอเลคืทอน

13

มปี Tooth Forceps

14

มปีถผวยใสม่นตั้ า
จ ยา ชามรผู้ปไต

15

มปีถดุงมคือ

16

มปี Atery clamp

17

มปี Needle Holder

18

มปี Silk and Catgut

19

ไมม่มปียาอคืทนยกเวผนยาสามบัญประจจาบผาน
รวมคะแนนทปีทไดผในสาขาการพยาบาลและการ
ผดดุงครรภย……………………………คะแนน คนิดเปป็ นรผอยละ…………………
กรณปีพบยาอคืทนทปีทไมม่ใชม่ยาสามบัญประจจาบผาน โปรดระบดุชท อ
คื ยาทปีทตรวจพบ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………
- 8 ขผอเสนอแนะจากพนบักงานเจผาหนผาทปีทจากผลการ
ตรวจ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………
สรดุปผลการตรวจในภาพรวม
หมวดทบัทวไป คะแนนทปีทไดผเทม่ากบับ………………….คนิดเปป็ นรผอย
ละ………………………..
หมวดเฉพาะ คะแนนทปีทไดผเทม่ากบับ…………………คนิดเปป็ นรผอย
ละ………………………..
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….ผผผู้รบับอนดุญาต / ผผผู้แทน
(………………………………………..)
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….พนบักงานเจผาหนผาทปีท
(………………………………………..)
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….พนบักงานเจผาหนผาทปีท
(………………………………………..)
(ลงชคืทอ)
…………………………………………….พนบักงานเจผาหนผาทปีท
(………………………………………..)

สปีของพคืตั้นแผม่นปผายและตบัวอบักษรในแผม่นปผายแสดงชคืทอสถานพยาบาลประเภททปีท
ไมม่รบับผผผู้ปม่วยไวผคผางคคืนใหผใชผดบังนปีตั้
สถานพยาบาล

สปีพตั้ น
คื แผม่น

สปีตบัวอบักษร

ปผาย
คลนินนิกเวชกรรม/คลนินนิก

สปีขาว

สปีเขปียว

สปีขาว

สปีมม่วง

สปีขาว

สปีฟผา

คลนินนิกกายภาพบจาบบัด

สปีขาว

สปีชมพผู้

คลนินนิกเทคนนิคการแพทยย

สปีขาว

สปีเลคือดหมผู้

คลนินนิกการแพทยยแผนไทย

สปีขาว

สปีนตั้ า
จ เงนิน

คลนินนิกการแพทยยแผนไทย

สปีขาว

สปีนตั้ า
จ ตาล

สปีขาว

สปีเขปียวแกม่

เวชกรรมเฉพาะทาง
คลนินนิกทบันตกรรม/คลนินนิก
ทบันตกรรมเฉพาะทาง
คลนินนิกการพยาบาลและ
การผดดุงครรภย

ประยดุกตย
สหคลนินนิก

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close